AK Parti Çorum da Masa Krizi'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK Parti Çorum da Masa Krizi'"

Transkript

1 SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti Ýl Danýþma meclis toplantýsý öncesinde ' Masa Ýþgal krizi' yaþandý. Yaþanan olay Toplantý öncesinde Basýn mensuplarý adýna Rezerve edilen ve Rezerve yazýlý masaya Belediye Meclis Üyelerinden Ahmet Özler, Aziz Layýk ve AK Parti Merkez ilçe Yönetiminden Seçim iþleri Baþkaný Nurullah Layýk masaya oturdular. Salon Parti görevlileri bu kiþilerin yanýna gelerek,' Masa Basýn mensuplarýna ayrýldý. Müsait baþka masalar var buyurun oraya oturunuz' sözlerine aldýrýþ etmeyen mevcut heyet masayý terk etmedi. Deðiþik 2 görevli daha gelerek ayný uyarýyý yaptý. Gerilen tartýþma ortamýný Milletvekillerinden Murat Yýldýrým ve Cahit Baðcý da yaklaþýk 15 metre mesafeden seyretti. Olayýn yakýn görgü tanýklarý arasýnda Talip Bektaþ, Murat Metin, Ýsmail Akgöz ve Ayhan Boyraz gibi isimler de yer aldý. Milletvekillerinin hoþ karþýlamadýðý bu gerginliðe müdahale eden AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan,' Çok istiyorlarsa bu iki arkadaþ otursun basýn mensuplarý da bu masaya sýðarlar. Aþýklar Tepesine modern park SAYFA 3 TE Çorum Belediyesi Aþýklar Tepesine modern bir park yapýyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü beraberinde Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Zeki Gül Nurettin Karakaya ve belediye meclis üyeleri ile inþa çalýþmalarýnýn devam ettiði parkta incelemelerde bulundu. Burada basýn mensuplarýna açýklama yapan ve çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Baþkan Muzaffer Külcü, seçim döneminde "her mahalleye bir büyük park" sözü verdiklerini ve bu doðrultuda çalýþmalarýný yaptýklarýný dile getirerek... SAYFA 5 TE "Çorum'da 100 bin üyeyi geçeceðiz" AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, her 4 kiþiden birini AK Parti üyesi yapmakta kararlý olduklarýný belirterek, 14 Aðustos 2013 tarihinde kutlanacak AK Parti'nin kuruluþ yýldönümüne kadar Çorum'da 100 bin üyenin aþýlmasý gerektiðini söyledi. Çorum Ticaret Borsasý Kompleksinde inþasý tamamlanan 33 adet büronun kuralarý çekildi. Bürolarýn kurasý geçtiðimiz cumartesi günü Borsa satýþ salonunda noter huzurunda yapýldý. SAYFA 7 DE Borsada yeni bürolar sahiplerini buldu SAYFA 3 TE "Havaalaný ve tren yolunu gündeme getirenler iyi niyetli deðil" TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çorum'un temel meselelerinin, yýlan hikayesine dönen sorunlarýnýn çözümünde son 10 yýl içerisinde büyük mesafeler alýndýðýný, hizmet getirmeye devam edeceklerini belirterek... SAYFA 7 DE SAYFA 2 DE ÝÞKUR ve KOSGEB "Giriþimcilik" kursu açýyor ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ile KOSGEB iþbirliðinde Barýþ Eðitim ve Bilgisayar Kursu tarafýndan "Giriþimcilik" eðitimleri düzenlenecek. SAYFA 4 TE SGK'dan "Fiili Hizmet Zammý" açýklamasý Fen Lisesi yine baþarýda ilk sýrada Çorum Fen Lisesi öðrencileri yine YGS ve LYS'de gösterdiði sýnav ve yerleþtirme baþarýsý ile ilde ilk sýrada yer aldý.. SAYFA 4 TE Yine ayný senaryo yine dolandýrýcýlýk Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri yaþlý bir kadýný "teflonda terör örgütü" oyunu ile dolandýran zanlýyý yakaladý. SAYFA 7 DE K A R Ý K A T Ü R Çizen: Gülden Kolukýsa Zincirleme kaza: 4 yaralý Çorum'da 3 aracýn karýþtýðý trafik kazasýnda 1'i aðýr 4 kiþi yaralandý. Cemal Çaðlar (48) yönetimindeki araç, Ýskilip yolu üzerinde seyir halindeyken yan yoldan çýkan otomobile çarptý. Çaðlar'ýn kullandýðý araç, çarpmanýn etkisi ile kontrolden çýkarak karþý þeritte bulunan Çorum Belediyesi'ne ait temizlik aracýna çarptý. Kazada, araç sürücüleri ile birlikte Deniz Çaðlar (7) ile Senem Çaðlar (47) yaralandý. SAYFA 3 TE TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu 5. Km. Çorum Tel: (0364) pbx Fax: (0364)

2 Anadolu Apart Bayan Elemanlar arýyor Anadolu Apart bünyesinde istihdam edilmek üzere - Ýdari Bölümde Ön Muhasebe ve Bilgisayar bilen Bayan eleman - Kat Temizlik görevlisi bayan eleman - Aþçý yardýmcýlýðý yapabilecek bayan elemanlar aranmaktadýr. Not: Müracaatlarýn þahsen olarak Ýnönü caddesi No.24 ( Kuveyt Türk bank yaný ) bulunan adresimize þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: HABER Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan geçtiðimiz günlerde açýklanan ÖSYS yerleþtirilme sonuçlarýna göre üniversitenin tercih oranlarýný deðerlendirdi. Rektör Prof. Dr. Alkan normal öðretimde tüm kontenjanlarýn dolduðunu ikinci öðretim de ise bazý bölümlerde çok az boþluklar kaldýðýný belirtti. Hitit Üniversitesini tercih edenlerin yüzde 36'sýný ise Çorum nüfusuna kayýtlý öðrenciler oluþturuyor ÖSYS yerleþtirme sonuçlarýna göre Hitit Üniversitesi bünyesinde yer alan 5 Fakülte ile 2 Yüksek Okuldaki 15 bölümdeki (Normal Öðretim-NÖ) kontenjanlarýn tümünün tercih edilerek, %100 doluluða ulaþýldýðýný belirten Rektör Alkan, "Ýkinci öðretim (ÝÖ) bölümlerimizden Ýktisat %67.7, Ýþletme %78.5 ve Kimya Mühendisliði %15.4 bölümleri hariç diðer bölümlerde de %100'lük bir tercih söz konusu olmuþtur. Toplam 22 lisans programýndaki 1,608 kontenjanýmýzdan 1,514'ünü öðrencilerimiz tercih etmiþtir" dedi. Rektör Alkan Meslek Yüksek Okullarýnýn tercih edilmesi hakkýnda ise þu bilgileri verdi: "Meslek Yüksek Okullarýmýzdaki (MYO) yeni faaliyete geçen MYO Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (NÖ) ile Turizm ve Otel iþletmeciliði (NÖ), Sungurlu MYO'da Çocuk Geliþimi (ÝÖ) ve Osmancýk Ömer Derindere MYO'da Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði (NÖ) olmak üzere dört yeni bölümümüzün kontenjanlarýnýn tümü dolmuþtur. Genel olarak bakýldýðýnda ise, merkezimizdeki ve 4 ilçemizdeki toplam 5 MYO'muzda bulunan 42 programýmýza (ÝÖ dahil) ait olan 1,780 kontenjanýmýzýn 1,450'si tercih edilmiþtir. SGK'dan "Fiili Hizmet Zammý" açýklamasý Sosyal Güvelik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur Basýn ve Gazetecilik Mesleðinde ve Radyo Televizyon Kurumunda haber hizmetlerinde çalýþanlarýn Fiili Hizmet Zammý hakkýnda açýklama yaptý. Cesur, uygulamadan yararlanmak isteyenlerden özel iþyerlerinde çalýþanlarýn , Kamu Ýþyerlerinde çalýþanlarýn ise tarihine kadar ödeme yapmalarý gerektiðini belirtti. Cesur konu hakkýnda ki açýklamasý þöyle: "5510 sayýlý Kurumumuz Kanununun 40.maddesi, 6385 sayýlý Kanun ile deðiþtirilerek eklenen 48.madde ile Basýn ve Gazetecilik Mesleðinde, Radyo Televizyon Kurumunda Yýl: 9 Sayý: 2542 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : (Haber hizmetlerinde) çalýþanlar, Yasama Organý Üyeleri ve dýþarýdan atanan bakanlarýn 2008 yýlý Ekim ayý baþýndan 2013 yýlý Þubat ayý baþýna kadar geçen sürelere ait, hesaplanacak prim/kesenek ve kurum karþýlýklarý farklarýný ödemeleri durumunda bu sürelerinde fiili hizmet süresi zammý kapsamýnda deðerlendirilmesine imkan saðlanýlmýþtýr. Prim farkýný ödemek isteyen sigortalýlarca yapýlmasý gereken hususlar ise en son çalýþmanýn geçtiði SGÝM/SGMM'lerimize 2013 Þubat ayý baþýndan itibaren 6 ay içerisinde baþvurmalarý ve hesaplanacak fiili hizmet süresi zammý prim farký Toplam öðrenci sayýsý olarak bakýldýðýnda ise 2010 yýlýnda olan öðrenci sayýmýz, 2011 yýlýnda 9.369'a, 2012 yýlýnda ulaþmýþ olup, bu yýl tercih eden öðrencimizin kayýtlarýný yaptýrmalarý ile birlikte bu rakam daha da yükselecek. Üniversitemizi tercih eden öðrencilerimizin yüzde 36'sý Çorum ili nüfusuna kayýtlý olup, KKTC dahil ülkemizin tüm þehirlerindeki öðrencilerimiz tarafýndan tercih edilmiþtir. Üniversitemizde son zamanlarda yaþanan deðiþim ve dönüþümler sonucu ortaya çýkan bu baþarý tablosunun oluþmasýna emeði geçen ve katkýda bulunan baþta akademik personelimize, idari personelimize, öðrencilerimize, tanýtým faaliyetlerimizi gerçekleþtirdiðimiz öðretim elemanlarýmýza, ilimizde ve her coðrafyada üniversitemizi sahiplenerek bizlere maddi/manevi destek veren tüm gönüldaþlarýmýza içtenlikle teþekkür ediyorum." Fatih AKBAÞ TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN tutarlarýný ödemeleri gerekmektedir. Özel iþyerlerinde çalýþanlar , Kamu Ýþyerlerinde çalýþanlarýn ise tarihine kadar ödeme yapmalarý gerekmektedir. Ödeme sürelerinin geçirilmesi halinde gecikme zammý ve gecikme cezasý uygulanmak suretiyle tahsil edilecektir." Haber Servisi Burçin Dokgöz'ün acý günü TÜBÝTAK Kurumsal Ýletiþim Müdürlüðünde görev yapan Çorumlu gazeteci Burçin Dokgöz'ün annesi Keziban Dokgöz (61) hayatýný kaybetti. Rahatsýzlýðý nedeniyle bir süredir Ankara'da tedavi gören Keziban Dokgöz, 26 Temmuz Cuma günü Çorum'daki evinde vefat etti. Dokgöz'ün cenazesi, Cumartesi günü Ortaköy ilçe mezarlýðýnda topraða verildi. Ebe hemþire olarak görev yapan Keziban Dokgöz, son olarak AÇSAP'ta çalýþtýktan sonra emekli olmuþtu. Emekli öðretmen Mehmet Ali Dokgöz'ün eþiydi. Burçin Dokgöz'ün aðabeyi Barýþ Dokgöz de 2006 yýlýnda benzer bir rahatsýzlýk nedeniyle vefat etmiþti. Tek Yýldýz Gazetesi merhumeye Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý diler. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 03:42 Güneþ : 05:28 Öðle : 12:54 Ýkindi : 16:46 Akþam : 20:07 Yatsý : 21:44 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 31. Hafta En üstün sadaka, malý az olanýn kendisini zorlayarak verdiði sadakadýr. Vermeye, geçimi ile mes ul olduðun kimselerden baþla! Hadîs-i þerîf Günün Þiiri KIRLARA VEDA Gözyaþlarýnýn gücü vardý eskiden; ýrmak yüklü adamlardýk tuz katarlarýnýn ardýnca giden, gölgemizde damlalarýn býraktýðý izlerden açýlýrdý hayal tuzur suda bukaðýsý çözülürken. Utanýr arýnýrdýk þehirde fazla kalmak suçundan; akýl danýþýrdýk yaðmura: Nasýl döneriz evlerimize doðu yollarýndan; nasýl fener yapýp kemiklerimizden, tütsüleriz gecenin mor arýlarýný çýkýnca kovanýndan? Çoraksa gece: Saçlarda yýldýz, gözlerde yine yaðmur, sarý bir zaman dilimi gibi yanan fenerler (mum yanar,yað dolanýr, mumyalar topraðý çamur), kanda yaralar gibi gülün aðrýttýðý dikenler... ardýmýzda yoksul ve yerli bir söylenti, böyle yürürdük ateþli ekinler gibi menzilsiz. Yoktu buðdaya un olmaktan ötesi; bulgur çeken kadýnlardan doðduk ya biz, güneþi taþta sýrmalayan o kýrýntý bilgeleri, aya bakan sundurmalarda çatlak topuklu annelerimiz, sýcak baðýmýz, güleç mýsýrýmýz, dindar soðan tilmizleri, o topuklar, ah o topuklar ve kerpici terk ediþimiz... Kýzýl toprak ve iri saman, yani Allah'ýn harcý gözyaþlarýnýn gücüyle eskiden serin eviçlerinde sarý bir mahremlik sunardý, yaðmur bir dua gibi geçerdi pencerelerden; yetim insan topaðýn vicdanýyla doyardý... Demem o ki, gözyaþlarýnýn gücü vardý eskiden. Adnan ÖZER HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,919 1,929 EUR 2,542 2,557 STERLiN 2,94 2,985 JPY YENi 0,095 0,0198 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SEVDA ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. 35/A GÖKMEN ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MAH. 8.TARAKÇI SOK. NO :18/20 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti Ýl Danýþma meclis toplantýsý öncesinde ' Masa Ýþgal krizi' yaþandý. Yaþanan olay Toplantý öncesinde Basýn mensuplarý adýna Rezerve edilen ve Rezerve yazýlý masaya Belediye Meclis Üyelerinden Ahmet Özler, Aziz Layýk ve AK Parti Merkez ilçe Yönetiminden Seçim iþleri Baþkaný Nurullah Layýk masaya oturdular. Salon Parti görevlileri bu kiþilerin yanýna gelerek,' Masa Basýn mensuplarýna ayrýldý. Müsait baþka masalar var buyurun oraya oturunuz' sözlerine aldýrýþ etmeyen mevcut heyet masayý terk etmedi. Deðiþik 2 görevli daha gelerek ayný uyarýyý yaptý. Gerilen tartýþma ortamýný Milletvekillerinden Murat Yýldýrým ve Cahit Baðcý da yaklaþýk 15 metre mesafeden seyretti. Olayýn yakýn görgü tanýklarý arasýnda Talip Bektaþ, Murat Metin, Ýsmail Akgöz ve Ayhan Boyraz gibi isimler de yer aldý. Milletvekillerinin hoþ karþýlamadýðý bu gerginliðe müdahale eden AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan,' Çok istiyorlarsa bu iki arkadaþ otursun basýn mensuplarý da bu masaya sýðarlar. Sýkýntý çekilmez ancak diðer arkadaþlar da uygun bir masaya geçsin' uyarýsý üzerine masadan kalkarak boþaltmak isteyen birkaç kiþiye de adeta 'Gerginliðin devam etmesini' isteyen bu kiþiler 'Kalkmayýn neden kalkýyorsunuz' þeklinde kalkmalarýna mani olunca Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan Basýn Mensuplarýna yeni bir çalýþma masasý ve ortamý oluþturarak Masa Krizine son verdi. Yaþanan bu olayýn Kongre seçimleri ile birlikte yaþanan süreç ve hazýmsýzlýklardan ve Cuma gün Merkez Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsýndan kaynaklandýðý ileri sürülürken gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni Nadir Yücel konunun perde arkasýný yarýn Analiz köþesine taþýyacak. Borsada yeni bürolar sahiplerini buldu Gülabibey Derneðinden Þehitler için mevlit Çorum Ticaret Borsasý Kompleksinde inþasý tamamlanan 33 adet büronun kuralarý çekildi. Bürolarýn kurasý geçtiðimiz cumartesi günü Borsa satýþ salonunda noter huzurunda yapýldý. Kura çekimi öncesinde bir konuþma yapan Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ,yapýlacak çekiliþin herkese hayýrlý olmasý dileklerini ileterek, borsa için ve üyelerin taleplerini karþýlayabilmek adýna çalýþmaya büyük bir hýzla devam ettiklerini, gelecek tüm proje tekliflerini dinlemeye açýk olduklarýný söyledi. Bektaþ ayrýca Ramazan ayý dolayýsýyla TOBB ve Borsa iþbirliði ile 770 ihtiyaç sahibi aileye gýda yardýmý daðýtýmý yaptýklarýný da sözlerine ekledi. Yýlmaz MERT Zincirleme kaza: 4 yaralý Çorum'da 3 aracýn karýþtýðý trafik kazasýnda 1'i aðýr 4 kiþi yaralandý. Cemal Çaðlar (48) yönetimindeki araç, Ýskilip yolu üzerinde seyir halindeyken yan yoldan çýkan otomobile çarptý. Çaðlar'ýn kullandýðý araç, çarpmanýn etkisi ile kontrolden çýkarak karþý þeritte bulunan Çorum Belediyesi'ne ait temizlik aracýna çarptý. Kazada, araç sürücüleri ile birlikte Deniz Çaðlar (7) ile Senem Çaðlar (47) yaralandý. Olay yerinden geçen diðer sürücüler tarafýndan durum 112 Acil ekiplerine ve polise bildirildi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptýktan sonra yaralýlarý ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrdý. Yaralýlardan Senem Çaðlar'ýn durumunun ciddi olduðu öðrenilirken, olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. Deprem korkuttu Kargý ilçesinde 4.5 þiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Kargý ilçesi baþta olmak üzere çevre ilçe ve merkezde hissedildi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü'nden alýnan bilgiye göre, saat 21.57'de merkez üssü Çorum'un Kargý ilçesine baðlý Abdullah köyünde 4,5 büyüklüðünde deprem kaydedildi. Çorum il ve ilçelerinden hissedilen deprem, yerin 10 kilometre derinliðinde meydana geldi. Depremde mal ve can kaybý yaþanmazken vatandaþlar kýsa süreli panik yaþadý. Bazý vatandaþlar Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan Þehitler için mevlit okutuldu. Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan dün Huzur, Kafkas, Hicret ve Mevlana Camilerinde okutuldu. Dernek Baþkaný Yunus Erdal verdiði bilgide, "Dernek olarak yeni bir kampanya baþlatýyoruz. Derneðimiz Kur'an-ý Kerim okumayý öðrenmek isteyenlere camide Kur'an-ý Kerim dersi verdireceðiz ve birde Kur'an-ý Kerim hediye edeceðiz" dedi. Yasin YÜCEL Yunus Erdal Kamu Sen'den Köksal'a tebrik Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Ayla Köksal'ý ziyaret etti. Yönetim Kurulu üyelerinin de katýldýðý ziyarette Alparslan, Kadýn Kollarý baþkanlýðýna atanan Köksal'a yeni görevinde baþlarýlar diledi. Siyasette Türk kadýnýn yer almasýnýn son derece önemli olduðuna deðinen Alparslan, "Ülkemiz þu son dönemlerde zor bir süreçten geçiyor. Erkeði ile kadýnýyla ve çocuðuyla birlik olmamýz lazým. Milli birlik ve beraberliðimizi korumamýz lazým" dedi. Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren MHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Ayla Köksal Türkiye'de de yaþanan bir takým olaylarýn çok abartýldýðýný ifade ederek, "Ýran'da, Suriye'de, Irak'ta ve hatta Mýsýr'da sýkýntýlar var. Bu gidiþata artýk bir dur dememizin vakti gelmiþtir. Kadýný ile erkeði ile taþýn altýna elimizi koyacak cesaretimiz var" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL Halk Eðitim Merkezi Tiyatro ekibi kuruyor Çorum Halk Eðitim Merkezi, yeni sezonda Tiyatro ekibi kuruyor. Çorum'da tiyatroya ilgisi olan, tiyatro alanýnda yeteneði olanlarý bir arada toplamayý hedefleyen Çorum Halk Eðitim Merkezi, çalýþmalarýna baþladý. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý yaptýðý açýklamada konu hakkýnda þu bilgileri verdi: "Þehrimizin, gerek eðitim ve kültür düzeyine, gerekse nüfusuna bakýldýðýnda tiyatro faaliyetlerinin yeterli olmayýþýný Çorum da bir eksiklik olarak gördük. Þehrimizde tiyatroya ilgisi olan, tiyatro alanýnda yeteneði olan insanlarýmýzý bir araya getirerek ayný çatý altýnda toplayýp, bu alanda bir taraftan eðitim görürken diðer taraftan oyunlar hazýrlayarak, sahnelemelerine imkan saðlayacaðýz. Ýlimizde tiyatroyu seven insanlarýmýzýn taleplerini karþýlamayý hedefliyoruz." Çorum Halk Eðitim Merkezi olarak kültürel faaliyetler noktasýnda baþarýlý çalýþmalar yürüttüklerini, Halk Oyunlarý Ekibi, Türk Halk Müziði Ekibi, Türk Sanat Müziði Ekiplerinin bulunduðunu bu ekiplerde hemen her yaþta ve meslek grubundan Fatih Þanlý insanlarýn gönüllü olarak görev aldýklarýný ve baþarý ile bu çalýþmalarý yürüttüklerini, bu ekiplerin bir sezon emek vererek ortaya çýkan çalýþmalarýný da konser ve gösterilerle halkla paylaþtýklarýný ifade eden Þanlý, bu alanlarda kaydedilen baþarýnýn tiyatro çalýþmalarýnda da yakalanacaðýna inandýðýný belirtti. Hedeflerinin kalýcý, her sezon kendini yenileyen, köklü bir "Þehir Tiyatrosu " ekibi kurarak her sezon asgari iki oyunla perde açmak olduðunu dile getiren Þanlý, oyunlarýn yalnýzca Çorum halký ile deðil ilçelerle ve çevre illerle de buluþturmayý hedeflediklerini kaydetti. Þanlý, Halk Eðitim Merkezinde kurulmasý planlanan tiyatro ekibinde bulunmak isteyen 15 yaþ üstü bay - bayan, öðrenci, çalýþan, tüm kesimden insanlarýn Halk Eðitim Merkezine baþvurabileceklerini aðustos ayý içersinde de ile tiyatro çalýþmalarýnýn baþlayacaðýný açýkladý. Uður ÇINAR

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI DEPREM VE ÇORUM Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Çorum Ýli Ýlçeleriyle beraber deprem açýsýndan önem arz etmekte olup; aþaðýda belirtilen faylarýn tehdidi altýndadýr. 1. Kuzey Anadolu Fay Hattý :Türkiye'nin en önemli fay hattýdýr.genel deprem üzerine konuþan bilim adamlarý bu fay hattýndan konuþur.doðuda, Doðu Anadolu fayý ile kesiþtiði Bingöl Ýli Karlýova üçlü birleþim noktasýndan baþlar.çorum Ýli sýnýrlarý (Osmancýk - Kargý ) içerisinden geçer. Yaklaþýk km uzunluðundadýr yýllarý arasýnda 5,5 ve daha yukarý 36 deprem üretti. 5,5-8 arasýnda ve ortalama km derinde ve sýð deprem üretir. Beþ milyon yýldan beri aktiftir. KAF hattýna yakýn yerleþim birimleri daima risk altýndadýr. 2. Salhançayý Fayý: km uzunluðunda, kuzeyinde Kuzey Anadolu Fayý ile güneyinde Mecitözü fayý ve Ezine pazarý fayý bulunur yýlýnda meydana gelen Mecitözü depremde ortaya çýkmýþtýr. 3. Mecitözü Fayý : Pasif bir fay hattýdýr. Konunun uzmanlarý bu fay hattýnýn 6 'nýn üzerinde deprem üretmeyeceði görüþündedir. 4. Kýrýkkale Fayý : Niksar Çekayýr havzasý yakýnlarýnda Kuzey Anadolu fayýndan ayrýlarak güneybatýya doðru Amasya - Çorum illerini izleyerek Kýrýkkale ve oradan Çubuk Ýlçesine uzanýr. 5. Hamamözü Fayý : Çorum merkezinin 18 km kuzeyinde bulunur. 6. Almus Fayý : Kýrýkkale fayýnýn hemen doðusunda yer alýr. 7. Ezinepazarý Fayý : Mecitözü fayýna baðlýdýr. 8. Seydim Fayý : Küçük bir fay hattý olup; konunun uzmanlarý 4.9 þiddetinin üzerinde deprem üretmeyeceði görüþündedir.bu bölgede zaman zaman küçük depremler meydana gelmektedir. ÇORUM'DA MEYDANA GELEN ÖNEMLÝ DEPREMLER: " 1075 Çorumun Bizans'tan alýndýðý yýlda meydana gelmiþ " 1446 Daniþment depremi olarak bilinir " 14 Eylül 1509 Ýstanbul depremi. Halk arasýnda ''küçük kýyamet'' olarak bilinip, 40 gün devam etmiþtir. " 1514 Çorumun 3/1 'ri harap olmuþtur. " ev yýkýlmýþtýr. " 1559 Gülabibey Camisi yýkýlmýþtýr. " 1579 depremi " 1593 depremi " 1800 depremi 800 kiþi baþka yerlere göç etmiþtir. " 1824 depremi halk uzun süre çadýrda kalmýþtýr. " 1908 depremi " 1939 depreminde çok hasar olmuþtur. " 1942 'de meydana gelen 5,9 þiddetindeki, Laçin depreminde, 25 kiþi hayatýný kaybetmiþtir. " 1943 depremi. Halk iki yýl evlerine girememiþtir. Barakalarda yaþamýþtýr. " 1992 depremi " 1996 Mecitözü depremi. Ýlçenin bazý köylerinde evlerin yýkýlmasýna sebep olmuþ ve Çorum ve bazý ilçelerinde paniðe sebep olmuþtur. " 2005 ' te 4,7 ve 2008 yýlýnda 4,5 þiddetinde Seydim depremi " Kargý ilçesi 4,5 þiddetinde deprem ÖZETÝN ÖZETÝ: ' Çorum Türkiye'nin deðil, dünyanýn en önemli fay hattý tehdidi altýndadýr' derdi rahmetli A. Mete Iþýkara Hoca. Bu baðlamda Allah korusun ilimiz sýnýrlarý içerisinde veya komþularýnda yaþanabilecek 7 ve üzeri bir depremde telafisi mümkün olmayan maddi-manevi zarar yaþamamak için ''DEPREM ÖNCESÝ KORUNMA VE GEREÐÝNÝ EKSÝKSÝZ YERÝNE GETÝRME'' tedbirleri önceliklerimiz arasýnda olmalýdýr. Yoksa: 'Bir gün olur, cefadan ol þuhi cihan geçer Ey dil, dediklerin çýkar ancak zaman geçer!' (Z. Paþa) BAÞSAÐLIÐI: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir inþaatýn çatýsýnda babasýna yardým ederken 5'nci kattan düþerek 15 yaþýnda hayata veda eden Osmancýk - Seki Köyünden yeðenimiz Salih DÝKÝ- CÝ'YE Allah'tan rahmet, ailesine sabrý cemil dilerim. Fen Lisesi yine baþarýda ilk sýrada Çorum Fen Lisesi öðrencileri yine YGS ve LYS'de gösterdiði sýnav ve yerleþtirme baþarýsý ile ilde ilk sýrada yer aldý. Fen Lisesi Müdürü Süleyman Atcýoðlu konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, "2013 YGS ve LYS sonuçlarýna göre okulumuzun tüm mezun öðrencileri sýnavda baþarýlý olmuþlardýr. Bu sýnavlardan alýnan sonuçlara göre de Çorum Fen Lisesi öðrencileri hedefledikleri, istedikleri seçkin üniversitelerin bölümlere yerleþerek okulumuzun ve Çorum'umuzun gururu olmuþlardýr. Öðrencilerimiz 24 Týp Fakültesi, 1 Fizik tedavi ve Rehabilitasyon, 4 Hukuk Fakültesi, 1 Uluslararasý iliþkiler ve 15 deðiþik dallarda mühendisliklere yerleþmiþlerdir. Alýnan sonuçlara göre bütün öðrencilerimiz bir lisans programýna yerleþecek baþarýyý elde etmiþlerdir. Ancak tercihen hedefledikleri programý elde etmeyen sonraki senede bir þans daha kullanmak üzere bekleme kararý alan öðrencilerimiz de bulunmaktadýr. Bunun yanýnda geçen seneden bekleyen öðrencilerimizden de ilk 1000'e giren týp ve mühendisliklere yerleþenler de vardýr. YGS ile LYS de beþ öðrencimiz ilk 1000'e girerek sadece Çorum ilinde deðil yurt çapýnda baþarýmýzý tescillemiþlerdir. YGS ve LYS Çorum birincisi öðrencilerimizden Nazlý Alaoðlu, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesine (Ýng) yerleþmiþtir. Mustafa Davas, Ýstanbul Üniversitesi Çapa Týp Fakültesi, Abdulcemal Gürpýnar Ýstanbul Üniversitesi Çapa Týp Fakültesi, Musa Sezer Ýstanbul Üniversitesi Çapa Týp Fakültesi, Ali Osman Yýldýz Ortadoðu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi(Ýng)'ne yerleþmiþlerdir. Bu baþarýlar Fen Lisesinde yaþanan aile ortamýnýn, idare ve öðretmenlerinin bilgi birikimleri ile donanýmlarý yanýnda baþarýlý öðrencilerin harmanlanmasýnýn bir ürünüdür. Bu baþarýlar Çorumumuz'a armaðan olsun. Bizlerle birlikte olan tüm yöneticilerimizle, okul aile birliði ile velilerimizle birlik-beraberlik içerisinde bundan sonra da öðrencilerimizin her türlü baþarýsý için destek vermeye hazýrýz ve daha güzel baþarýlara imza atacaðýmýza inanýyorum" dedi. Atcýoðlu, sýnav sisteminde yapýlan deðiþim sebebiyle okullarýndan ilk defa hukuk fakültesi ve uluslar arasý iliþkiler bölümlerine öðrenci gittiðini belirterek, "Bu haklý gururun sahipleri sevgili öðrencilerimizi kutluyor, yeni adreslerinde de üstün baþarýlar diliyorum. Yetiþmelerinde emekleri bulunan ailelerine, öðretmenlerine teþekkür ediyor, tebrikler ediyorum" ifadelerini kullandý TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL ÝÞKUR ve KOSGEB "Giriþimcilik" kursu açýyor Karaca'dan MHP Kadýn Kollarýna ziyaret 21.Dönem Çorum eski MHP Milletvekili Dr. Melek Denli Karaca Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Ayla Köksal'ý ziyaret etti. Dün gerçekleþen ziyarette konuþan Karaca 1969 yýlýndan bu yana MHP için gönül verdiðini ifade etti. Karaca siyasette ve insanlýk adýnda kadýn ve erkek olarak hiç bir zaman ayýrým yapmadýklarýný dile getirerek, "Bu zamana kadar partimiz için canla baþla çalýþtýk üstümüze düþen ne görev varsa yerine getirmeye çalýþtýk. Bugün baktýðýmýz zaman ülkemiz maalesef çok karýþýk. Ýç ve dýþ güçlerin çýkarcý gruplarýn tehlikesi altýnda kalýyor. Ýnþallah bir þey olmaz ama ileriye yönelik kaygýlarým var" dedi. MHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Ayla Köksal ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Karaca'ya teþekkür etti. Kubilay Kaan YÜCEL ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ile KOSGEB iþbirliðinde Barýþ Eðitim ve Bilgisayar Kursu tarafýndan "Giriþimcilik" eðitimleri düzenlenecek. Aklýnda bir iþ kurma projesi olup da gerçekleþtirme imkaný bulamayan vatandaþlar, katýldýklarý eðitim sonucunda, katýlým belgesi alacaklar ve iþ kurma planý hazýrlayýp resmi iþyeri açma þartlarýný yerine getirdikten sonra KOSGEB'e baþvuru yapabilecekler. Baþvurunun uygun bulunmasý halinde yine KOSGEB tarafýndan 30 bin TL'ye kadar hibe ve kullanýlacak makineler için 70 bin TL'ye kadar kredi desteði verilecek. Eðitimler, Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:42 adresinde 22'þer kiþilik gruplar halinde düzenlenecek. Her bir grup giriþimcilik eðitimi 70 saat uygulanacak ve eðitime her gün katýlma zorunluluðu var. Baþvurularýn fazla olmasý halinde bu eðitimleri müteakip yeni gruplar oluþturulacak yýlý için toplam kontenjanýn 325 kiþi olduðu belirtildi. Ayrýca, KOSGEB tarafýndan eðitim, spor, eðlence, tarým ve hayvancýlýk sektörleri bu kapsamda desteklenmediði için bu sektörde iþ kurmayý düþünenler, giriþimcilik eðitimine dahil edilmeyecek. Aktif çalýþanlar ve emekliler de baþvuru yapýp eðitime katýlabilecek ve belge alabilecekler ancak eðitim süresince kendilerine kursiyer ücreti ödenmeyecek ve sigorta primleri karþýlanmayacak. Eðitime katýlým þarlarý ise þöyle: ÝÞKUR'a kayýtlý olmak, daha önce giriþimcilik programlarýna katýlmamýþ olmak, ÝÞKUR'un Kurs, Toplum Yararýna Program (TYP/TYÇP) ve Ýþbaþý Eðitim Programlarýndan (ÝEP) son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, en az ilköðretim (ilkokul) mezunu olmak ve 18 yaþýný tamamlamýþ olmak." Eðitime katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyanlarýn 2 Aðustos Cuma günü mesai bitimine kadar, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðünden alacaklarý baþvuru formlarýný doldurup kurs servisine teslim ettiklerinde kendilerine bildirilen zamanda ÝÞKUR'da yapýlacak katýlýmcý seçimi mülakatýna þahsen gelmeleri gerekiyor. Haber Servisi

5 HABER 5 Kapaklý Caddesi tozdan kurtuldu Aþýklar Tepesine modern park Çorum Belediyesi Aþýklar Tepesine modern bir park yapýyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü beraberinde Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Zeki Gül Nurettin Karakaya ve belediye meclis üyeleri ile inþa çalýþmalarýnýn devam ettiði parkta incelemelerde bulundu. Burada basýn mensuplarýna açýklama yapan ve çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Baþkan Muzaffer Külcü, seçim döneminde "her mahalleye bir büyük park" sözü verdiklerini ve bu doðrultuda çalýþmalarýný yaptýklarýný dile getirerek, "Mimar Sinan Mahallesinde Bosna Parký, Ulukavak'ta Atýf Hoca Parký, Buhara'da Feyzullah Kýyýklýk Parký, Karakeçilide Valilik önü ve kültür sitesi yerine yapýlacak park, Bahçelievlerde Yunus Emre Parký ile Cumartesi Pazarý yerine yapýlan park, Çepni Mahallesine yapýlacak Kent Park ile Hýdýrlýk çevresine yapýlacak yeni park, Çöplü de ise Namazgah'a park yapacaðýz. Þimdi ise Kale Mahallesine Aþýklar Tepesine modern bir park yapmak için çalýþmalara baþladýk" dedi. Aþýklar Tepesinde 45 bin metrekare alanda çalýþma yürüttüklerini kaydeden Baþkan Külcü, "Parkta çalýþmalar 3 ay önce baþladý. Belediyeye maliyeti ise 1,5 milyon lira olacak. Diðer parklar hangi konfor ve teknoloji de yapýlýyorsa Aþýklar Tepesi Parký'da aynýsý olacak. Hedefimiz aðustos ayý sonunda bitirmektir. Park bittiði zaman burasý yeni bir yaþam alaný haline gelecek" þeklinde kaydetti. Kent merkezinin farklý bölgelerinde çok sayýda semt parký da yaptýklarýný dile getiren Baþkan Külcü, sene sonuna kadar semt parký sayýsýnýn 110'a ulaþacaðýný açýkladý. Kale Mahallesi Muhtarý Ali Þahin ise Belediyenin mahallesine çok güzel bir parký inþa ettiðini belirterek, "Mahallemin birkaç noktasýna semt parklarý yapýldý. Þimdi ise Aþýklar Tepesine modern ve büyük bir park yapýlýyor. Bundan dolayý Baþkan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür ederim" ifadelerini kullandý. Ali Þahin, mahalle sakinlerine de çaðrýda bulunarak yapýlan parklarýn en iyi þekilde korunmasýný istedi. Þahin, ayrýca parka güvenliðin saðlanmasý amacýyla güvenlik kamerasý yerleþtirilmesi talebinde de bulundu. Fatih AKBAÞ Çorum Belediyesi asfalt sezonunu açtý. Belediye ekipleri Kapaklý Cadde ve Sokaklarda asfalt çalýþmalarý yapýyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü beraberinde Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Zeki Gül, Nurettin Karakaya ve belediye meclis üyeleri ile asfalt çalýþmalarýný yerinde inceledi. Kapaklý bölgesinde geçen yýl alt yapý çalýþmalarýný tamamladýklarýný bu yýl ise asfalt sermeye baþladýklarýný belirten Baþkan Muzaffer Külcü, "Kapaklý bölgesinde þimdiye kadar 3 bin ton asfalt serdik. Ara sokaklara asfalt dökeceðiz" dedi. Göreve geldiklerinde söz verdikleri her yýl 100 bin ton asfalt serme hedefinde emin adýmlarla yürüdüklerini dile getiren Baþkan Külcü, "4 yýlda 420 bin ton asfalt serdik. Bu yýlda 100 bin tondan fazla asfalt sereceðiz. Yeni aldýðýmýz asfalt serme makinesi finiþer yakýnda hizmete girecek" þeklinde kaydetti. Asfalt konusunda ilçelere de yardýmda bulunduklarýný kaydeden Baþkan Külcü, ilçelere þimdiye kadar 50 bin ton asfalt döktüklerini belirtti. Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun ise belediyenin 2009 yýlýndan itibaren mahallesine büyük hizmetler getirdiðini ifade ederek, "Belediyeden hangi hizmeti istediysek aldýk. Gerek alt yapýda gerekse üst yapýda mükemmel çalýþmalar yapýldý. Bundan dolayý Baþkan Külcü ve ekibine teþekkür ediyorum" diye kaydetti. Fatih AKBAÞ Ölüm sayýsý her yýl artýyor Çorum'da il merkezinde ölüm sayýsý her geçen yýl artýyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Ulu Mezarlýk'ta yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi. Burada açýklama yapan Baþkan Külcü, son üç yýlýn defin istatistiklerini verdi yýlýnda 518 defin yapýldýðýný ve 629 cenazenin köy ve ilçelere nakledildiðini kaydeden Baþkan Külcü, "2011'de 573 defin yapýlýrken 670 cenaze köy ve ilçelere nakledildi. 2012'de ise 578 defin yaptýk ve 808 cenazeyi köy ve ilçelere naklettik" dedi. "4 yýlda 70 km yaðmur suyu þebekesi yaptýk" Ulu Mezara güvenlik kameralý koruma Çorum Belediyesi Ulu Mezarlýða güvenlik kamerasý sistemi kuruyor. Baþkan Muzaffer Külcü, Ulu Mezarda yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi. Mezarlýklarda zaman zaman hoþ olmayan hadiselerin meydana geldiðini belirten Baþkan Külcü, "Yaptýðýmýz çalýþmayla 16 adet noktaya hem gece hemde gündüz gözlem yapabilecek kameralar yerleþtireceðiz. Ayný zamanda aydýnlat ve su ile ilgili çalýþmalarý da yürütüyoruz" dedi. Baþkan Külcü mezarlýðý yenileme çalýþmalarýný da devam ettiðini ifade ederek, nu kapsamda þimdiye kadar 400 kamyon taþ çýktýðýný da söyledi. Fatih AKBAÞ Çorum Belediyesi kentin en uzun yaðmur suyu þebekelerinden birini yapýyor. Spor Komplesinin bulunduðu alandan baþlayan yaðmur suyu þebekesi Fen Lisesi ve Hýdýrlýk Caddesinden Akþemseddin Caddesine kadar uzanýyor. Þebekenin tamamlanmasýyla birlikte yaðmur yaðdýðýnda Akþemseddin Caddesinde yaþanan selin önüne geçilmiþ olacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü beraberinde Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Zeki Gül, Nurettin Karakaya ve belediye meclis üyeleri ile birlikte yaðmur suyu þebekesi çalýþmalarýný yerinde inceledi. Burada basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada göreve geldikleri günden beri alt yapýya 23.5 milyon lira harcadýklarýný kaydeden Baþkan Külcü, çalýþmalarýn devam ettiði bu yaðmur suyu þebekesinin ise 3 milyon liraya mal olacaðýný söyledi. 3 km uzunluðunda ki þebekenin 2 km'sinin tamamlandýðýný belirten Baþkan Külcü, þebekenin tamamlanmasýyla Akþemseddin Caddesinde oluþan sel sularýnýn önüne geçileceðini ifade etti. Þimdiye kadar 70 km yaðmur suyu þebekesi yaptýklarýný söyleyen Baþkan Külcü, "Bu yaðmur suyu þebekelerinin çoðunluðu yaþamýn yoðun olduðu yerlerde yapýldý. Yaðmur suyu þebekesinin uzunluðunu göreve geldiðimizde aldýðýmýzýn rakamýn 4 katýna çýkardýk" dedi. Fatih AKBAÞ Baþkana 'aðaç' tepkisi! Çorum Belediyesi tarafýndan Hýdýrlýk Caddesinde yapýlan yaðmur suyu þebekesi çalýþmalarýný inceleyen Belediye Baþkan Muzaffer Külcü'ye burada bulunan bir esnaf sökülen aðaçlar nedeniyle tepki gösterdi. Taþkýn Karo Mermer Firmasý yetkilileri olduklarý öðrenilen vatandaþlar yaðmur suyu þebekesi çalýþmasý sýrasýnda elleriyle diktiði ve kova kova su dökerek büyüttüðü aðaçlarýn iþ makineleri tarafýndan söküldüðünü belirterek Baþkan Külcü'ye tepki gösterdi. Kendisinin de AK Partili olduðunu kaydeden vatandaþa Baþkan Külcü, "Biz AK Partiye deðil millete hizmet ediyoruz. Burada 3 milyon liralýk bir yatýrým yapýyoruz" diyerek cevap verdi. Tartýþma büyümeden sona erdi ve Baþkan Külcü basýn mensuplarýný yaðmur suyu þebekesi ile ilgili açýklamasýný yaptý.

6 HABER TEK 6 SAYIN YETKÝLÝ; KOYUNBABAYA KULAK VER Koyun Baba; Bursa'da çobanlýk yaptýðý sýrada Aða ile doðacak olan her ikiz kuzudan birini almak üzere anlaþýr. Bir süre sonra kýrk kuzusu olur. Bunlarý alarak Osmancýk'a yerleþir. Her yirmi dört saatte bir koyun gibi melediðinden adý "Koyunbaba" kalýr. Koyunbaba üzerine birçok rivayetler vardýr. Ancak, bunlardan birkaçýný yazdým, diðerlerini de sonra yazacaðým Koyunbaba'nýn üç köpeði vardýr. Köpeklerine "Kara Kadý, Sarý Kadý ve Ala Kadý" adýný vermiþtir. Baðdat Kadýsý Osmancýk'tan geçerken bunu duyar ve padiþaha þikâyet eder. Padiþah, Koyun baba'yý çaðýrýr, köpeklerine neden böyle adlar koyduðunu sorar. Koyunbaba da; "Kadýlar haram helal bilmezler, fakat benim köpeklerim haramý ve helali bilirler, onun için böyle isimler koydum." der. Padiþah denemeye karar verir. Koyunbaba yirmisi helal, yirmisi haram olmak üzere kýrk kap (çanak) yemek getirilmesini ister. Ýstenenler getirilince köpekleri isimleri ile çaðýrýr, yemekleri köpeklerin önlerine koyar. Köpekler helal yemekleri yer, haram olanlara dokunmazlar. Padiþah bu iþe çok þaþýrýr. Bu durum karþýsýnda Koyunbaba'yý mükâfatlandýrmak ister ve bir dileði olup olmadýðýný sorar. Koyunbaba, "Hazineden bir þey istemem, Sarýalan ile Saltukalan'ý köpeklerime yallýk verirseniz yeter" cevabýný verir. Dileði yerine getirilir. (Bu gün bu yerlerden Saltukalan, Tekmen Köyü hudutlarý içerisinde kalmaktadýr, ayný isimle anýlýr. Sarýalan da Tekmen köyü hudutlarý içerisinde iken, sonradan bu köyden ayrýlarak Sarýalan Köyü olarak anýlmaktadýr.) Bir diðer rivayet de þöyledir; ".. Fatih Sultan Mehmet, Otlukbeli'ne giderken, Osmancýk'ýn yol güzergâhýnda olmasý ve namýný duymasýyla, Osmancýk'ta Koyunbaba'ya uðrar hayýrlý duasýný alýr. Savaþta Uzun Hasan'ý yener. Dönüþte vezirini göndererek Koyunbaba'nýn bir dileði olup olmadýðýný sordurur. Koyunbaba:"Eðer bir hayýr yapmak istiyorsa, Kýzýlýrmak üstüne köprü gerekir, onu yaptýrsýn, bir de kýþlak ve yaylak yerlerimizi, koyunlarýmýzý vergiden baðýþlasýn ki, misafirlerimizi daha iyi aðýrlayabilelim." der. Ýstekleri yerine getirilir. Ancak köprü yapýlmadan Fatih vefat eder. Babasýnýn ölüm haberini alan II. Beyazýt Amasya'dan yola çýkar. Osmancýk'a geldiðinde Kýzýlýrmak kýyýsýnda sürüsünü otlatan Koyunbaba'yý görür. Koyunbaba olduðunu bilmez. Kendisini karþýya geçirmesini ister. Koyunbaba: "Olur ama bu ýrmaða bir köprü yaptýrýrsan" der. Þehzade (II. Beyazit) köprü yaptýracaðýna dair söz verir. Koyunbaba þehzadeye gözlerini kapamasýný ve söylemeden açmamasýný söyler. Þehzade denileni yapar. Gözlerini açtýðýnda Ýstanbul'dadýr. II. Beyazýt tahta geçip padiþah olduktan bir süre sonra rüyasýnda, Koyunbaba'yý görür. Koyunbaba, padiþahtan köprüyü yaptýrmasýný istemektedir. Ertesi gece yine ayný rüyayý görür. Bunun üzerine gerekli araç-gereç ve ustalar Osmancýk'a gönderilir ve köprünün yapýmýna baþlanýr. Koyunbaba'nýn da geyiklerle köprüye taþ taþýdýðý söylenir. Köprünün yapýmý sýrasýnda derviþlerden biri Koyunbaba'ya ölünce nereye gömülmek istediðini sorar. O da "Bu taþýn düþtüðü yere" diyerek aðýr bir taþý fýrlatýr. Öldüðünde II. Beyazýt onu taþýn düþtüðü yere gömdürür ve buraya bir türbe yaptýrýr. Bu türbe bu gün mevcut olup, ziyaretçiler tarafýndan ziyaret edilmektedir. Vakýflar tarafýndan restore edilmiþtir. Sonradan usulüne uygun olarak aþevi ve dergâh binalarý eklenmiþtir. Koyun Baba Köprüsü kaleye yakýn yerinde ayaðýn karþýsýnda kitabesi bulunmaktadýr. Köprü 250 m. uzunluðunda, 7.50 m. geniþliðindedir. Yöresel sarý renkte dikdörtgen blok taþlardan yapýlmýþtýr. Sivriye yakýn yuvarlak kemerli 19 gözden meydana gelmiþtir. Ancak bunlardan 15'i görülebilmektedir. En yüksek gözün yüksekliði de 25 m.dir. Köprünün yapýmýna l484'de baþlanmýþ ve l489'da tamamlanmýþtýr. Köprünün karþýsýndaki kalede duvarýna bitiþik, Arapça köprü kitabesi bulunmaktadýr. Ve kitabede þu bilgiler bulunmaktadýr..."yardýmýndan dolayý Allah'a Hamd ve doðru yolun kýlavuzu Muhammed ve onun yüce ehli beytine ve halký doðru yola yönelten ashabýna salat olsun. Dünya, ibret sahiplerinin nazarýnda hayýr ve geçit köprüsüdür. Yaratýklar için sürekli hayat ve sevinç imkansýzdýr. Ne mutlu o baþlangýç ve sonu düþünen kimseye ki, ahiret yolcuðuna devir için sevap edine. Sürüp giden sadaka ise, ne güzel sevaptýr. Sadýr ola bu yüce emir, bütün ülkelerde sürekli geçerli olsun. Ulu, adaletli, bilgin sultan ve yiðit, yüce hakan, milletlerin yönetimini elinde tutan, Arap ve Acem sultanlarýnýn sultaný, gazi ve mücahitlerin efendisi, kafir ve müþrikleri kahreden, krallar sultaný ve denizler hakaný, ihsan ve kudret sahibi Allah'ýn desteklediði "Sultan Ebül-Fetih Beyazýt bin Mehmet Han" Allah onun saltanatýný gece ve gündüzler birbirini izledikçe sürdürsün. Kýyamet gününde sevaba ermek, üzerinden geçenlere ibret olmak, umum tarafýndan faydalanýlmak amacýyla sürekli bir hayýr olan bu deðerli köprünün saðlam olarak yapýlmasýný emreyledi. Bu hayýrlý eserin tesisi, 889 senesinin Þaban ayýnda baþlandý ve 894 senesinde tamam oldu". (*) Koyun Baba ile ilgili yörede yaygýn bir söylenti daha vardýr. Koyun Baba bir gün Kargýya gitmiþ, oradaki bir çeþmenin yanýnda otururken yaþlý bir kadýn elindeki su güðümü ile gelerek su doldurmaya baþlamýþtýr. Bunu gören Koyun Baba senin oðlun yok mu? Suyu neden sen taþýyorsun diye sormuþtur. Kadýn, vardý ama öldü diye soruyu yanýtlamýþtýr. Bunun üzerine Koyun Baba iki çocuðun olursa birini bana verirmiþsin diye sormuþtur. Bunun üzerine kadýn ben yüz yirmi yaþýndayým yanýtýný vermiþtir. Koyun Baba'da "Allah her þeye kâdirdir." dedikten sonra ve kadýna bir elma uzatmýþtýr. Bu elmayý kocanýz ile beraber yiyin iki çocuðunuz olacaktýr demiþtir. Ama bu çocuklardan biri benim olacak diye sözlerine eklemiþtir. Kadýn elmayý almýþ evinde kocasý ile beraber yedikten bir süre sonra hamile kalmýþ ve iki oðlan çocuk doðurmuþtur. Bundan sonra hemen Koyun Baba'ya gitmiþler; Koyun Baba'da çocuklardan birine Ahmet diðerine de Mehmet ismini takmýþ ve Ahmet'i alarak kendisine kardeþ edinmiþtir. Bu çocuða Koyun Baba'nýn kardeþi olduðu için Ahi Baba denilmiþtir Umutlakalýn.. * Kenthaber Kültür Kurulu Uður ÇINAR "Mýsýr'ýn darbeci yönetimi Ýsrail'in güdümünde hareket ediyor" AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Milletvekili Murat Yýldýrým önceki gün Yazýçarþý'da Atalýmlar'ýn Çay Ocaðý'nda vatandaþlarla bir araya gelerek gece geç vakte sohbet etti. Yýldýrým'a AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yakup Alar ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri eþlik ettiler. Vatandaþlarýn taleplerini dinleyen Yýldýrým, 10 yýlda Çorum'a yaptýklarý hizmetleri anlattý. Yýldýrým, Türkiye'nin dünyada artýk gýpta ile bakýlan bir ülke olduðuna dikkat çekerek; "Bu durum haliyle kýskançlýklarý da beraberinde getiriyor. Türkiye'nin büyümesini, lider olmasýný istemeyenler içerdeki iþbirlikçileri ile birlikte her türlü oyunu çeviriyorlar. Ülkemizi karýþtýrarak ekonomimizi küçültmek, demokrasimizi kötü göstermek ve iktidarýmýzý istenmez kýlmak isteyen bir takým çýkar çevreleri ve faiz lobileri mevcut. Ama bunlara karþý milletimizin verdiði emaneti göðsümüzü siper ederek koruyoruz. Diklenmiyoruz ama dik duruyoruz" dedi. Yýldýrým, Mýsýr'da yaþanan olaylara da dikkat çekerek, Mýsýr'ýn darbeci yönetiminin tamamen barýþçýl gösteri yapan insanlarýn üzerine yaylým ateþi açmasýnýn adeta bir soykýrým uygulamasý olduðunu kaydetti. Mýsýr'ýn darbeci yönetiminin tamamen Ýsrail'in güdümünde ve onlarýn istekleri doðrultusunda hareket ettiðine dikkat çeken Yýldýrým, "Darbeyi yaptýklarý gün önce Refah sýnýr kapýsýný kapattýlar. Gazze'yi tekrar açýk hava hapishanesine çevirdiler. Müslüman insanlarýn üzerine sabah namazý vaktinde kurþun yaðdýrdýlar. Önceki gün 250'den fazla insaný þehit ettiler. 5 binden fazla insan yaralandý. Bu adamlar Ýsrail'den aldýklarý emirlerle halkýna savaþ açmýþ insanlardýr. Yaptýklarýný þiddetle kýnýyo- KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Yýldýrým geleneksel Ramazan sohbetlerini Sungurlu'da sürdürdü. AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, önceki akþam Sungurlu'da vatandaþlarla bir araya gelerek Çorum merkezde her akþam gerçekleþtirdiði geleneksel Ramazan akþamlarý sohbetlerini bu kez Sungurlu'ya taþýdý. Sungurlu'da teravih sonrasýnda bir mahallede vatandaþlara hitap eden Yýldýrým, sonra parkta partililer ve vatandaþlarla bir araya gelerek gece geç vakte kadar sohbet etti. Yýldýrým, Ramazan sohbetlerini Sungurlu'ya taþýdý Sungurlu Belediyesi'nden Þehit ailelerine iftar Sungurlu Belediyesi tarafýndan düzenlenen iftar programý önceki akþam Mavi Ocak Tesisleri'nde gerçekleþtirildi. Þehit aileleri ve muhtarlara yönelik iftara AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahattin Uzunkaya, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri katýldýlar. Ýftar sonrasýnda Sungurlu Belediye Baþkaný Selahattin Uzunkaya Milletvekilleri Yýldýrým ve Baðcý'ya makamlarýnda çekilmiþ fotoðraflarýnýn bulunduðu birer tablo hediye etti.

7 HABER 7 "Çorum'da 100 bin üyeyi geçeceðiz" HAS Parti'den AK Partiye katýlým AK Parti Ýl Danýþma Meclisi toplantýsý gerçekleþti.yüksek katýlýmýn gerçekleþtiði toplantý Anvatar Otel'de düzenlendi.toplantýya AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, il ve merkez ilçe yöneticileri, ilçe -belde belediye baþkanlarý, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ile partililer katýldý. Toplantýnýn divan baþkanlýðýný ÝI Baþkan Yardýmcýsý Yakup Alar üstlenirken, katip üyeliklere ise Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Akbaþ, Gençlik Kollarý yönetiminden Ýhsan Erzurumluoðlu, Kadýn Kollarý yönetiminden de Hatice Ölmez getirildi. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan yaptý. Daha sonra AK Parti Çorum Milletvekilleri Dr. Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým ve Salim Uslu birer konuþma yaparak ülke ve Çorum gündemini deðerlendirdi. Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk da ilçede yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek, göreve geldiklerinden bu tarafa hayata geçirdikleri projelerden bahsetti. Toplantý sýrasýnda slayt gösterisi eþliðinde Ýl Teþkilatý'nýn çalýþmalarý ekrana getirildi. oplantýnýn ardýndan hep birlikte iftar yemeði yenildi. Halkýn Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Baþkaný Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ'un partisini feshetmesi ve AK Parti'ye geçmesi, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Ekonomi Ýþleri Baþkaný olarak partide görev almasýnýn ardýndan, parti tabanýndan da AK Parti'ye geçiþler baþladý. Toplantýda HAS Parti Çorum eski Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Mustafa Balyaz ile birlikte bir grup HAS Partili AK Parti'ye geçti. AK Parti'nin iftar yemeðine katýlan grup, partililerle tanýþtýrýldý. Partiye yeni katýlanlar adýna temsili olarak Mustafa Balyaz'm rozetini ise Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan taktý.kargý Belediye Baþkaný Ahmet Hamdi Akpýnar'ýn yakalandýðý amansýz hastalýða yenik düþerek vefat etmesinin ardýndan Kargý Belediye Meclisi tarafýndan baþkan olarak seçilen Mustafa Baþýbüyük, Ýl Danýþma Meclisi toplantýsý sýrasýnda partililer ile tanýþtýrýldý. Akpýnar'ýn yerine Belediye Baþkaný seçilen Mustafa Baþýbüyük, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan tarafýndan partililere tanýþtýrýlýrken, Akpýnar ile bir kez daha yad edildi. Kubilay Kaan YÜCEL AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý Cumhurbaþkaný olarak görmek istediklerini söyledi. Yýldýrým, 2014 Mart ayýnda yapýlacak yerel seçimlerin ve ardýndan gelecek Cumhurbaþkanlýðý seçiminin büyük önem taþýdýðýný dile getirerek, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün görev süresinin tamamlanmasýnýn ardýndan Recep Tayyip Erdoðan'ý Cumhurbaþkaný seçtirmek istediklerini ima etti. AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, "Bu millet her þeyi görüyor. Çalýþmak isteyenleri de, çalýþmak istemeyenleri de görüyor. Bu millet afra tafra yapanlarý sevmiyor. Bu millet hizmetkâr istiyor" dedi. Murat Yýldýrým, Anvatar Otel'de gerçekleþtirilen Ýl Danýþma Kurulu ve iftar yemeðinde yaptýðý konuþmada; amaçlarýnýn AK Parti'nin çýtasýný daha da yükseklere çýkartmak olduðunu dile getirerek, tüm partilileri görevlerini eksiksiz yapmaya davet etti. Yýldýrým, "Teþkilatlar teþkilatçýlýk yapar, belediyeler hizmet üretir, Ýl Genel ve Belediye Meclisleri görevlerini yapar. Yapýlan çalýþmalarda herkes taþýn altýna elini koyuyor. Bu millet her þeyi görüyor. Çalýþmak isteyenleri de, çalýþmak istemeyenleri de görüyor. Bu millet afra tafra yapanlarý AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, her 4 kiþiden birini AK Parti üyesi yapmakta kararlý olduklarýný belirterek, 14 Aðustos 2013 tarihinde kutlanacak AK Parti'nin kuruluþ yýldönümüne kadar Çorum'da 100 bin üyenin aþýlmasý gerektiðini söyledi. Cahit Baðcý, Anvatar Otel'de gerçekleþtirilen Ýl Danýþma Kurulu ve iftar yemeðinde yaptýðý konuþmada, "14 Aðustos partimizin kuruluþ yýldönümü. Türkiye'de her 4 seçmenden birini üye yapmýþ olarak 14 Aðustos'a gireceðiz. Çorum teþkilatý þuan itibariyle 93 bin sýnýrýný aþtý. Sandýk kurullarý çalýþmasý nedeniyle þuan üye kayýtlarý durmuþ durumda. Bu çalýþmanýn ardýndan yeni üyeler yazýlacak. Çorum teþkilatý 100 bin üye sýnýrýný aþacak ve yüzde 25 üye hedefine ulaþacaktýr" dedi. Temmuz ayýnda tüm ilçeleri ziyaret ettiklerini, sadece Ortaköy Ýlçesi'nin kaldýðýný, burayý da en kýsa zamanda ziyaret edeceklerini anlatan Baðcý, ilçelerde danýþma kurulu toplantýlarý yaptýklarýný ve halkla birlikte ayný masada oruç açtýklarýný, bu güzel organizasyonlardan dolayý tüm ilçe baþkanlarýna, teþkilatlara ve halka teþekkür ettiðini bildirdi. Son iki aydýr Türkiye'de yaþanan Gezi Parký olaylarýný da deðerlendiren Baðcý, "Meselenin Gezi olmadýðý artýk anlaþýldý. Bu konuyla ilgili gerek Baþbakanýmýz gerekse de partimizin diðer yöneticileri gerekli açýklamalarý yaptý. Dünyada þu anda yükselen 5 tane ülke var, bu ülkeler arasýnda Türkiye de var. Bu ülkelerde kriz senaryolarý yaratýlmaya çalýþýlýyor. Çünkü artýk paradan para kazanma dönemleri bitti. Mesele Gezi Parký olaylarý deðil. Hükümete darbe yapmak, indirmek isteyenlere halk gerekli cevabý sandýkta verecektir" diye konuþtu. "Recep Tayyip Erdoðan Cumhurbaþkaný olmalý" sevmiyor. Bu millet hizmetkâr istiyor. Teþkilat mensuplarýmýzýn halkla iliþkileri düzgün olmalý. Sandýk çalýþmalarýný biran önce tamamlamalý. Özellikle ilçe teþkilatlarýna söylüyorum; kendi bölgenizdeki sandýklara sahip çýkmalýsýnýz. Mazlum insanlarýn sesi olarak AK Parti'nin oylarýný arttýrmalýyýz. Genel Baþkanýmýzý bu seçimlerde Cumhurbaþkaný olarak görmemiz gerekiyor. Bunun için çok çalýþmalýyýz. Sandýklar öyle patlamalý ki kimse sesini çýkaramasýn" þeklinde konuþtu. Herkesin taþýn altýna elini koymasýný isteyen Yýldýrým, hep birlikte daha iyi yerlere gelmek istediklerinin altýný çizdi. Yýldýrým, Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn gece gündüz çalýþtýðýný, yoðun bir tempoda millete hizmet için mücadele ettiðini belirterek, parti teþkilatlarýnýn ve üyelerin de bu temponun altýnda kalmamasýný, aksi halde bunun hesabýnýn ve vebalinin büyük olacaðýný söyledi. 1 tane bile oyun zayi olmamasý için herkesin üzerine düþeni yapmasý gerektiðini kaydeden Yýldýrým, "Tarlada izi olmayanýn harmanda yüzü olmaz. Sýkmadýk el, ziyaret edilmedik ev býrakmayýn. Herkesle görüþün. Sürekli insanlarýn içerisinde olalým" ifadesini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL "Havaalaný ve tren yolunu gündeme getirenler iyi niyetli deðil" TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çorum'un temel meselelerinin, yýlan hikayesine dönen sorunlarýnýn çözümünde son 10 yýl içerisinde büyük mesafeler alýndýðýný, hizmet getirmeye devam edeceklerini belirterek, "Birilerine siyasi pozisyon yaratmayacaðýz. Gaza gelmeyeceðiz. Gelmesi gereken hizmet neyse onu getireceðiz. Birileri istiyor diye hizmet rotamýzý deðiþtirmeyeceðiz" dedi. Anvatar Otel'de gerçekleþtirilen AK Parti Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsýna katýlan Salim Uslu, havaalaný, tren yolu gibi meseleleri ikide bir gündeme getirenlerin iyi niyetli olmadýðýna dikkati çekti. 14 Aðustosta AK Parti'nin kuruluþ yýldönümünün kutlanacaðýný, bu tarih için Çorum'da bir hedef belirlendiðini, 100 bin üye sayýsýnýn aþýlacaðýný anlatan Uslu, bu hedefin gerçekleþtirilmesi için herkesin üzerine düþeni yapmasýný istedi. Çorum'da 19 yýldýr yýlan hikayesine dönen polis okulunun yer sorununu çözdüklerini, bundan sonraki süreçte Valilik ve Emniyet Genel Müdürlüðü'nün yatýrýmý projelendirip ihale ederek gerekeni yapacaðýný bildiren Uslu, kendilerinin siyaseten görevi yerine getirdiklerini söyledi. Uslu, "Çorum'un havaalaný meselesi siyasi deðil teknik bir karardýr. Merzifon'dan Ýstanbul'a günde 1 sefer uçuþ yapýlýrken havaalanýna gidiþ mesafesi de yapýlan yollarla kýsaltýlmaya çalýþýlýyor. Finans sorunu çözülünce de Çorum'dan tren yolu geçecektir" þeklinde konuþarak, zamaný geldiðinde, altyapýsý olan, finans sorunu çözülen, projesi yapýlan, ihale edilen her yatýrýmýn Çorum'a geleceðini, kendilerinin birilerine siyasi pozisyon yaratmak için hiçbir adým atmayacaklarýný, gaza gelmeyeceklerini dile getirdi. Uslu "Kampus meselesini de çözdük. Polis Okulu meselesini de çözdük. Ancak biz bu iþleri yaparken kimse bize bir teþekkür dahi etmedi. Bizi eleþtirenlerin derdi sorunlarý peþ peþe sýralayýp bizi yargýlamaya çalýþmaktýr. Eleþtiri yapýlýrken siyasi kaygý, heves ve hesapla yapýlýnca iyi niyetli olmuyor. Siz bu iþleri yaptýnýz diyen ve teþekkür edenler iyi niyetini belli ediyor. Çorum yatýrýmcýlar açýsýnda da geliþmekte olan bir il. Çevre iller arasýnda da yatýrama en müsait il Çorum'dur. Biz önümüze sunulan sorunlarý çözdükçe adeta oyuncaklarý alýnmýþ gibi sorun yaratmaya devam ediyorlar. Kimsenin AK Parti'yle oyuncak gibi oynamasýna izin vermeyeceðiz" dedi. Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nin 216 hektar geniþlediðini, bundan böyle yatýrýmcýlara daha çok yardýmcý olabileceklerini ve yeni avantajlar sunabileceklerini anlatan Uslu, Çorum'un her yönüyle yatýrým için uygun bir il olduðunu söyledi. Kubilay Kaan YÜCEL Berberlerin 1 Aðustos'tan itibaren çalýþma saatleri serbest býrakýlýyor Ramazan Bayramý nedeniyle Çorum'da faaliyet gösteren berber ve kuaför esnafýnýn iþlerinin yoðunluðu göz önüne alýnarak 1 Aðustos'tan itibaren bayrama kadar çalýþma saatleri serbest býrakýldý. Konuya iliþkin açýklamada bulunan Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, yaklaþan Ramazan Bayramý dolayýsýyla berber ve kuaför esnafýnýn çalýþma saatlerinin 1 Aðustos Perþembe gününden itibaren serbest býrakýlacaðýný bildirdi. Ayrýca tüm berber ve kuaför esnafýnýn yaklaþan Ramazan Bayramý'ný da kutlayan Mustafa Köse, berber ve kuaför esnafýna iþlerinde de bol kazanç diledi. Haber Servisi Çorum Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkanlýðý tarafýndan Satýþ Elemanlýðý Mesleki Eðitim Kursu açýlacaðý öðrenildi. Daha önce hazýrladýðý 2 projeyle Dikiþ Operatörlüðü Mesleki Eðitim Kursu açan ve yaklaþýk 100 genç bayaný meslek sahibi yapan Hazýr Elbiseciler Odasý, þimdi de yine yüzde 100 iþ garantili Satýþ Elemanlýðý Mesleki Eðitim Kursu açmaya hazýrlanýyor. Konu hakkýnda açýklamada bulunan Çorum Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek, odalarý tarafýndan Avrupa Birliði ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'na sunduklarý 2 ayrý projeyi baþarýlý bir þekilde tamamladýklarýný belirterek, þimdi ise Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA)'nýn desteðiyle Satýþ Elemanlýðý Mesleki Eðitim Kursu açacaklarýný kaydetti. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'na sunduklarý Satýþ Elemanlýðý Mesleki Eðitim Kursu projesinin Hazýr Elbiseciler Odasýndan yeni bir kurs daha kabul edildiðini dile getiren Þimþek, 60 kiþilik kontenjanýn bulunduðu kursun Eylül ayý baþýnda baþlayacaðýný, kursa katýlmak isteyen yaþ arasý genç bayanlarýn Zafer Çarþýsý'nda bulunan Hazýr Elbiseciler Odasý'na müracaatta bulunabileceklerini söyledi.çorum'da hazýr giyim sektöründe faaliyet gösteren firmalarýn satýþ elemaný bulmakta zorluk çektiðini tespit ettiklerini ve bu açýðý kapatmak için odalarý tarafýndan OKA'ya proje sunduklarýný belirten Necati Þimþek, onaylanan proje kapsamýnda kursun ortalama 5 ay süreceðini, 5 ayrý bölümden oluþan kursta kursiyerlerin toplam 200 saat eðitim alacaðýný belirtti. Zafer Çarþýsý'nda gerçekleþtirilecek olan kurslara katýlmak isteyen yaþ arasý genç bayanlarýn bu fýrsatý kaçýrmamalarýný isteyen Þimþek, oda olarak Çorum'da firmalarýn eleman açýklarýný kapatmaya ve genç bayanlarýn istihdamýna yönelik projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Yine ayný senaryo yine dolandýrýcýlýk Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri yaþlý bir kadýný "teflonda terör örgütü" oyunu ile dolandýran zanlýyý yakaladý. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan konu hakkýnda yaptýðý açýklama da þu bilgileri verdi: " günü 1940 doðumlu H.K. isimli bayanýn Emniyet Müdürlüðümüze gelerek "4825 Euro paramý bana ne zaman vereceksiniz" diye beyanda bulunmasý üzerine alýnan müracaatý ve baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda; H.K.'nýn günü Gülabibey Mahallesinde bulunan ikametinde oturduðu sýrada ev telefonunun arandýðý, telefonda kendisini polis olarak tanýtan bir þahsýn terör örgütlerinin banka hesaplarýna girdiklerinden bahisle, bankada herhangi bir hesabýnýn bulunup bulunmadýðýný sorduðunu, kendisinin de var olduðunu beyan etmesi üzerine senin de hesabýna girmesinler, sen biran önce paraný bankadan çek biz bu parayý güven altýna alalým, uygun bir hesaba yatýralým dediðini; maðdurunda, uzun seneler yurt dýþýnda çalýþan akrabalarýnýn gönderdiði yardýmlarla biriktirdiði ve Ýlimiz Ýnönü Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir banka hesabýnda tuttuðu, 4825 Euro parasýný çekerek bir poþet içerisinde eve kadar taþýdýðýný tam bu sýrada þahsýn kendisini tekrar telefonla arayarak parayý apartman giriþinde merdiven altýndaki bir kutunun içerisine býrakmasý halinde güvenli bir hesaba yatýracaklarýný beyan ettiðinden parayý bahsedilen yere býraktýðýný, daha sonra kontrol ettiðinde paranýn kutunun içinde olmadýðýný gördüðünü beyan etmiþtir. Konu ile ilgili olarak Ýl Emniyet Müdürlüðümüz Asayiþ Þube Müdürlüðü ekiplerince yapýlan kapsamlý çalýþmalar sonucu olayýn þüphelisi olduðu deðerlendirilen Y.A. isimli þahýs ekiplerimizce yakalanmýþtýr. Þüpheli þahsýn ikametinde yapýlan aramalarda dolandýrýcýlýk suçlarýnda kullanýldýðý deðerlendirilen 5 adet cep telefonu, bu telefonlara ait 2 adet sim kart ile maðdur H.K. ye ait 4825 Euro para ele geçirilerek muhafaza altýna alýnmýþ, müþteki H.K.ya parasý teslim edilerek banka hesabýna memur refakatinde yatýrmasý saðlanmýþtýr. Yapýlan araþtýrmada þüpheli Y.A.'nýn çok sayýda dolandýrýcýlýk suçundan kaydýnýn olduðu, 14 ayrý suçtan baþka illerce arandýðý anlaþýlmýþtýr. Þüpheli Y.A günü hakkýnda düzenlenen tahkikat evraký ile birlikte gönderildiði ilimiz adli mercilerince tutuklanmýþtýr. Tüm vatandaþlarýmýzýn bu tür olaylara karþý dikkatli olmasýný, kamu görevlilerinin suç soruþturmasý yapmak için vatandaþlarýmýzdan kesinlikle para istemeyeceðinin bilinmesini ve ne olursa olsun bu tür telefonlarla karþýlaþtýklarýnda herhangi bir þahsa veya hesaba para nakli yapmadan önce en yakýn kolluk birimine müracaat etmeleri istiyoruz" dedi.

8 Kedi Nerede? Nasreddin Hoca fýkralarýhoca' nýn caný et yemeði istemiþ bir gün. Kasaptan iki kilo et alýp evine götürmüþ. - Akþama güzelce piþir bunlarý, demiþ hanýmýna. Ne var ki o gün eve hanýmý misafirleri gelmiþ. Kadýncaðýz eti piþirip onlara ikram etmiþ. Akþamda bir tarhana çorbasý çýkarmýþ. Hoca' nýn önüne. - Et nerde demiþ Hoca. Kadýn doðruyu söyleyeceðine bir yalan kývýrmýþ. - Eti kedi yedi, demiþ. - Getir þu kediyi bakalým demiþ Hoca. Sonra teraziyi çýkartýp kediyi tartmýþ. Bakmýþlar ki tam iki kilo geliyor. Hoca hanýmýna sormuþ: - Peki haným demiþ, kedi bu ise bizim et nerede? Et buysa kedi nereye gitti? Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü YAÞAM Saðlýklý kilo Almanýn yollarý Günümüzde aþýrý kilodan kaynaklanan þikayetler ve buna paralel diyet formülleri artsa da azýmsanmayacak derecede de kilo almak isteyen insan var. Kilo almak isteyenlere önemli bilgiler veren Memorial Ataþehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Þefika Aydýn Selçuk, "Kilo almak kilo vermekten çok daha zor bir durumdur. Öncelikle bu süreç ve sabýr ister. Kilo almak isteyen kiþilerin kilo almak istemesi yeterli deðildir, ayrýca buna inanmalarý da gerekir." dedi.diyetle günlük alýnan toplam enerjinin harcanan enerjiden daha az olmasý veya alýnan besinlerin vücut tarafýndan kullanýlmamasý durumunda zayýf olma halinin ortaya çýkacaðýný belirten Dyt. Þefika Aydýn Selçuk, "Bunun dýþýnda zayýf olma nedenleri arasýnda sindirim sistemi bozukluklarý, metabolizmayý hýzlý çalýþtýran hipertiroid gibi hormonal hastalýklar, baðýrsak parazitleri ve emilim bozukluklarý, kilo alma korkusu, psikolojik bozukluklar ve buna baðlý iþtah kesilmesi, yeme bozukluðu, kullanýlan ilaçlar ve bunlarýn etkisi, fazla fiziksel aktivite yapanlar, kanser, tüberküloz, kronik diyare gibi zayýflatan hastalýklar ve düzensiz yemek yemek ve uzun açlýk gibi sebepler gösterilebilir." þeklinde konuþtu.kilo almanýn kilo vermekten çok daha zor olduðunu vurgulayan Selçuk, "Kilo almak isteyen kiþilerin kilo almak istemesi yeterli deðildir, ayrýca buna inanmalarý da gerekir. Gerekli tahliller yaptýrýlýp altta yatan geçerli bir hastalýk ve durum yok ise diyetisyen kontrolünde takip ve iletiþim ile ayda ortalama 2 kilo olacak þekilde hedef koyulabilir. Amaç vücutta gerekli dokularý oluþturmaktýr. Kilo yað ve yaðsýz dokuyu ( kas dokusu, vücut suyu ve kemik dokusu ) Fizyorem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Prof.Dr. Gülçin Gülþen, insanlarýn mesleklerinin yaþlýlýkta karþýlaþabilecekleri sorunlar hakkýnda ipuçlarý verdiðini söyledi. Gülþen, "Ýnsanlarýn bel ve boyun aðrýsý þikayetleri baþta olmak üzere yaþlýlýkta karþýlaþabilecekleri saðlýk sorunlarýnýn kaynaðýný büyük ölçüde bulabilirsiniz." dedi.çoðu insanýn, hayatýnýn bir bölümünde sýrt veya boyun aðrýsý çektiði için ciddi sorun yaþamakta olduðunu ama bunu farklý nedenlere dayandýrarak, doktora müracaat ettiðini anlatan Gülþen, "Özellikle iklimin daha sert olduðu kuzey ülkelerinde sýrt ve boyun aðrýsý þikayetinin çoðunluðu soðuðu iþaret ederken, bizim ülkemizde ise giderek konforlu hayata baðlý hareketsiz yaþamýn sonucu tespitini yapmak yanlýþ olmaz. Sebep ne olursa olsun aðrýnýn vücudun bir sorunu tepkisi olduðu unutulmamalýdýr. Ýstersek günlük hayatýmýzda basit ama etkili birkaç bilgiyle sýrt ve boyun aðrýsý sorunu oluþturacak sebeplerden uzak durabiliriz." ifadelerini kullandý.genel itibariyle, duruþ bozukluðu olan, zayýf kaslý kimseler ve fazla kilo ile baþý dertte olanlarýn boyun ve sýrt aðrýsýnýn risk grubuna girdiðini kaydeden Gülþen, "Bunlarýn yaný sýra bir de elimizde olmayan sebepler de bu aðrýlarý oluþturabilir. Mesela bir otomobil kazasý, futbol baþta olmak üzere yakýn temas sporlar yapan kimseler de potansiyel olarak aðrý oluþmasý muhtemeldir. kaslar diye tanýmladýðýmýz kaslar yoðun olarak karýn bölgesinde yer alýr. Bu kaslar vücudun dik duruþunu ve buna baðlý olarak ta iyi bir dolaþým saðlar. Kaslarýn zayýf olmasý durumunda ise, kiþide öncelikle duruþ bozukluðu görülür, kiþi omurgasýnda sürekli bir baský hisseder." þeklinde konuþtu.bel ve boyunda disk çýkýntýsý olarak tabir edilen sorunun genel olarak kayma, düþme ve spor arttýracak þekilde alýnýr. Amaç daha çok kas dokuyu arttýracak þekilde olmalýdýr." ifadelerini kullandý.selçuk, saðlýklý kilo almanýn yollarýný da þöyle sýraladý: "Günün en önemli öðünü olan kahvaltý muhakkak yapýlmalýdýr ve erken saatte yapýlmasý kilo alýmýnda çok önemlidir.kilo almak isteyenler kesinlikle öðün atlamamalýdýr. Düzenli beslenme ve kaliteli beslenme olmazsa kilo alýmý gerçekleþmez.kas dokusunun artýrýlmasý için protein ve karbonhidrat alýmýna dikkat etmek gerekir. Her öðüne muhakkak hem karbonhidratlý bir gýda hem yaðlý hem de proteinli bir besin koymak gerekmektedir.ara öðünlerde kalori deðeri ve protein deðeri yüksek gýdalar tercih edilmelidir. Özellikle fýndýk, badem, ceviz gibi kuruyemiþler, tost, süt, kek, taze ve kuru meyveler, ayran gibi gýdalar alýnmalýdýr.yemekle beraber alýnan içecek hýzlý doyuma sebep olur. Su tüketimi bile yemekten 45 dakika sonraya býrakýlmalýdýr.baharatlar ve bazý soslar salçalý yemekler iþtah açar. Yemekleri piþirirken hipertansiyonu olmayan kiþiler rahatlýkla kullanabilirler.yemeklerde bazý öðünlerde salata yerine taneli meyve kompostolarý tüketilebilir.tatlýlar iþtahý azaltmayacak makul miktarda tüketilmelidir. Çok fazla tatlý tüketimi ana yemeklerin alýmýnýn azalmasýna ve iþtahýn kapanmasýna sebeptir.çok yoðun egzersiz yapýlmamalýdýr. Bunun yerine yemekten 1 saat öncesi yapýlacak 30 dakika hafif tempolu yürüyüþ iþtahý açar ve kalori alýmýnýzý artýrýr.yemekler piþirilirken besin deðeri arttýrýlmalýdýr. Örneðin makarnalar peynirli, kýymalý olabilir. Kek ve pastalar fýndýk cevizli yapýlabilir. Çorbalara kýyma, buðday, pirinç, patates, þehriye koyulabilir." Meslekler, yaþlýlýk hastalýklarý Hakkýnda ipucu verir yaralanmalarý gibi olaylar sonrasý omurga ve disklere ani basýnçla ortaya çýktýðýný hatýrlatan Gülþen, þöyle devam etti: "Yine bu sorun ani aðýrlýk kaldýrmayla da olabilir. Özellikle de bir yükü uzun süreli zorlanarak kaldýrmak ve taþýmak bu rahatsýzlýðý tetikler. Tarým, gýda ve perakende sektöründe çalýþanlar öncelikle bu riskin altýndadýr. Yine her zaman dile getirdiðimiz gibi yýllar boyunca uzun süreyle masa baþýnda oturarak iþ yapanlar da bu rahatsýzlýðý yaþar.yýllar içerisinde ve yaþlýlýðýn getirdiði sorunlardan biri de yýpranan eklemler ve bunlarýn omurga bölgesinde de var olmasýdýr. Fizyorem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine baþvuran hastalarýn büyük bir yüzdesini yaþlýlýðýn getirdiði eklem sorunlu hastalar oluþturmaktadýr. Diz, kalça ve sýrt bölgesi eklemlerindeki güçsüzlük bütün vücudu etkilemektedir. Eklemleri yýllar içinde bu duruma hýzla getiren, egzersiz alýþkanlýðýnýn olmamasý, kas-iskelet sistemini yanlýþ kullanmak ve aktiviteden uzak bir yaþam þeklini de akýldan çýkarmamak gerekir."hastalýk nedenini kolayca bulmak için basit bir formül bulunduðunu söyleyen Gülþen, "insanlarýn mesleklerinin incelerseniz, yaþlýlýklarýnda ne tür rahatsýzlýklarýn onlarý beklediðine ulaþabilirsiniz diyor. Bu bilginin ayný zamanda nitelikli bir hayat sürdürmek için bize genç yaþta uyarý olduðunu vurguluyor.öncelikle vücudun duruþ þeklini düzeltmek gerekir. Ýskelet sistemini beslemek için dengeli, ve düzenli beslenme alýþkanlýðýný da ihmal etmemeliyiz.. Boyun kaslarý ve sýrt -bel bölgesi kaslarýný güçlü tutmalýyýz. Yine hayatýmýza konforun getirdiði hareketsizliði, spor ve aerobik aktiviteleriyle yenmeliyiz. Aðýr yükleri kaldýrýrken pozisyonumuza dikkat etmeli, dizlerimizi bükerek bacaklarý kullanarak kaldýrmalýyýz." dedi. Sinema 21:00 20:00 Seksenler 21:00 8 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Güneþi Beklerken Demet ve Derya, Bursa nýn Gölyazý ilçesinde mütevazi bir hayat süren anne-kýzdýr. Demet in terzi dükkanýnda iþler umduðu gibi gitmez ve elinde avucunda ne varsa kaybeder. Bu sýrada Ýstanbul dan Demet e bir dost eli uzanýr. Bu çocukluk arkadaþý Jale dir. Arkadaþýnýn teklifiyle Ýstanbul'da yeni bir baþlangýç yapmaya hazýrlanan Demet ve Zeynep için yeni yaþam hiç kolay olmayacaktýr. Saat : 20:00-23:15 (195 dakika) Tür : Dizi (Dram, Gençlik) Oyuncular : Emre Kýnay, Hande Doðandemir, Kerem Bursin, Ýsmail Ege Þaþmaz, Yaðmur Tanrýsevsin Yönetmen : Altan Dönmez Vizontele Tuuba Güneydoðu'nun ücra bir köyünde, 1980 darbesinin etkileri altýnda yaþayan insanlarýn yaþamýnda hiçbir neþe kaynaðý yoktur. Herkesin solcu olduðu bu köyde halk iki kutuba ayrýlmýþtýr. Bir gün köye devlet tarafýndan sürgün edilmiþ bir memur ailesi taþýnýr. O andan itibaren herkesin hayatý renklenir. Özellikle de aslýnda çok akýllýca fikirleri olan Deli Emin'in... Memur ailesinin biricik ve sakat kýzý Tuba masumiyeti ve güzelliðiyle kýsa sürede herkesi büyüler. Deli Emin onunla arkadaþ olmak için elinden gelen her þeyi yapar. Saat : 21:00-23:15 (135 dakika) Tür : Sinema (Dram, Komedi) Oyuncular : Yýlmaz Erdoðan, Tarýk Akan, Altan Erkekli, Demet Akbað Yönetmen : Yýlmaz Erdoðan ÇÝKOLATALI Osman Nuri Paþa Osman Nuri (1832, Tokat , Ýstanbul), Türk asker. Gazi Osman Paþa olarak bilinir.1832'de, Tokat'ta, Yaðcýoðullarý ailesinin bir bireyi olarak dünyaya geldi. Beþiktaþ taki Askerî Rüþtiyede ve Kuleli Askerî Ýdâdîsinde (lisesinde) okudu. Harbiye yi yirmi yaþýnda ikincilikle bitirdi. Harp Akademisine girdi. Kýrým Savaþý'nýn çýkmasý üzerine Tuna cephesine gönderildi. Burada dört yýl kalarak, Teðmenliðe yükseldi. Savaþýn sonunda ise Yüzbaþý oldu.genelkurmay Baþkanlýðý'nda çalýþtýðý zamanlarda Osmanlý Devleti'nin nüfus sayýmý ile kadastro usulünde haritasýnýn çizilmesi kararlaþtýrýldýgýndan, Bursa ilinden baþlanmasý üzerine bu göreve askeri temsilci olarak tayin edildi. 1861'da Teselya da, Yeniþehir de ve Cebel-i Lübnan da görev aldý. Girit isyanlarý nýn baþlamasý üzerine Girit e tayin edildi da Girit'teki çalýþmalarýndan dolayý Serdar-ý Ekrem Ömer Paþa'nýn takdirini kazanarak Miralay (Albay) oldu.yemen e gönderildi. Arkasýndan Paþa rütbesiyle 1875 yýlýnda Rumeli de bulunan 5. Ordu'ya baðlý Manastýr Fýrka (tümen) Komutanlýðýna tayin edildi. Buradaki çalýþmalarýndan dolayý Birinci Ferik (Korgeneral) oldu. 27 Haziran 1876 yýlýnda Sýrbistan'ýn, Osmanlý Devleti'ne ültimatom vermesi sebebiyle, Osman Paþa Vidin komutanlýðýna getirildi. Sýrp Ýsyanlarý baþlayýnca emrindeki birliklerle Ýzver tepelerini ve Zayçar kasabasýný geri aldý ve bu nedenle Sýrp ordusu çekilmek zorunda kaldý. Osman Paþa'nýn hedefi Belgrad'ý almaktý ancak Seraskerden izin verilmedi, zira þartlar uygun deðildi. 1876'da bu savaþýn hemen ardýndan Müþir (Mareþal) oldu. Osman Paþa'yý tanýtan, Osmanlý-Rus Savaþý'ndaki Plevne Savunmasý'dýr.93 Harbi'nde 145 günlük Plevne Savunmasýný komuta ettikten sonra kuþatmayý yararak þehirden çýkýþýnda yaralanan, ancak müdafaa hattý stratejileriyle esir bulunduðu dönemde Rus çarýndan bile saygý görmüþ, dönemin tüm komutanlarý tarafýndan örnek alýnan Osmanlý Ordusu'nun komutanýdýr. Ayrýca siper kazma yöntemini ilk bulan kiþidir.5 Nisan 1900'de 68 yaþýnda öldü. Türbesini, onu çok seven ve saygý duyan Padiþah II. Abdülhamid yaptýrmýþtýr. Fatih Camii avlusuna gömüldü.adýna marþ yazýldý; Tuna nehri akmam diyor Etrafýmý yýkmam diyor Þaný büyük Osman Paþa Plevneden çýkmam diyor Günümüzde Ýstanbul'da bir ilçenin adý da Gazi Osman Paþa'dýr. Belediye önünde bir heykeli bulunmaktadýr. Ayrýca ayný isimde memleketi Tokat'ta üniversite ve lise vardýr. TART Çözümde görev almayanlar Problemin bir parçasý olur. Goethe Malzemeler Fýndýklý tart için: 6 Yumurta Beyazý 150 gr. Dondurma 150 gr. Fýndýk Bademliçikolatalý sos için: 125 gr. Çikolata (kaplama için) 110 gr. Krema 100 gr. Toz Þeker 25 gr. Toz Kakao 100 gr. Badem Tozu Çikolata glase için: 100 gr. Krema 100 gr. Siyah Çikolata Yemeðin Tarifi Fýrýný 150 dereceye ayarlayýn. Fýndýklarý keserek tavada kýzartýn. Yumurta beyazlarýný çýrpýn. Dondurmaya fýndýklarý ekleyin. Aliminyum folyo üzerine 6 adet 10 cm çapýnda daire çizin. Karýþýmý 6 parçaya bölerek çorba kaþýðý yardýmýyla yerleþtirin. Tartlarýn üstü parlayýncaya kadar 7 dakika fýrýnda piþirin ve soðutun. Bademli çikolatalý sos için, 125 gr. çikolatayý dilimleyin. 110 gr. kremayý kaynatýn, çikolatanýn üzerine dökün karýþtýrýn. Diðer yanda, toz þekerle kakaoyu 8 cl. suda kaynatarak sos haline getirin. Badem tuzunu ilave edip yavaþça karýþtýrýn. Uygulama: Tartlarýn üstünü çikdata sosla kaplayýn ve ortasýna bademçikolata sosu ekleyin. Glace için, 100 gr. kremayý ve 100 gr. siyah çikolatayý eritip tartlarýn kenarlarýna surun. Buzdolabýnda bekletin. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Nihat Hatipoðlu 21:00 Kapanmadan Kazan 22:30 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 17:50 Mustafa Karataþ Ýle Ýftar Saati 21:45 Ortadirel Þaban Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 21:00 Vizontelefe Tuuba 23:15 Deli Yürek 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Güneþi Beklerken 23:15 Þans Kapýda 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:35 Spor 19:00 Ramazan Sevinci 21:00 Seksenler 23:40 Beni Böyle Sev Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:55 Ýftar Zamaný 20:35 Ramba Ýlk kan 2 Sinema 22:45 Þefkat Tepe

9 HOÞ GELDÝN YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti Kendisine âyetlerimizden bir kýsmýný gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiðimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ýn þaný yücedir. Hiç þüphesiz o, hakkýyla iþitendir, hakkýyla görendir.ýsra-1 ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi Allahým! Cehenneme götüren fitneden, Cehennemin azabýndan zenginliðin ve fakirliðin þerrinden sana sýðýnýrým. Ebu Dâvûd, Vitr,32 Ramazan Damlalarý Gerçek þu ki, Biz onu kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduðunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi, bin aydan daha hayýrlýdýr." (Kadir Suresi, 1-2-3) Allah'ýn kullarýna bir lütfu olan Ramazan Ayý, tüm insanlýða rehber olarak gönderilen, Kuran'ýn indirildiði ve içinde, "bin aydan daha hayýrlý olan," Kadir Gecesi'nin bulunduðu bereket ayýdýr. Yüce Allah, ibadetlerin özü olan namazdan sonra oruç tutmayý, saðlýklý olan her Müslüman'a farz kýlmýþtýr. Allah'ýn oruç ibadetini Müslümanlara farz kýldýðý gibi, bundan önce gelen tüm hak dinlere de çeþitli þekillerde farz kýlýnmýþtýr. "Ey iman edenler, sizden öncekilere yazýldýðý gibi, oruç, size de yazýldý (farz kýlýndý)." (Bakara Suresi, 183) Ýçinde birçok hikmet bulunan ramazan ayýnýn en önemli olanlarý ise, kiþinin gün boyunca Allah'a daha çok yakýn olmasý, verdiði nimetlere þükürle karþýlýk vermesi, kendi acizliðini fark etmesi, tüm alýþkanlýklarýnda, nefsine karþý sabýrla mücadele etmeyi öðrenmesidir. Oruç ibadetinin, henüz bizim bilmediðimiz çeþitli faydalarý olduðu gibi, bir çok fiziki ve manevi þifasý olan önemli bir ibadettir. Orucun manevi þifasý Oruç sadece belli bir zaman diliminde aç kalmak deðildir. Sabýr, affetmek, aþýrýlýktan kaçýnmak, ikramda bulunmak, paylaþmak ve açlýðý tatmak gibi, sayýsýz faydalarýnýn olduðu bilinmektedir. Oruç kiþiyi kin, öfke, nefret, kýskançlýk, aþýrý hýrs gibi olumsuz tavýrlardan uzaklaþtýrmaktadýr. Ayrýca içki, kumar, sigara gibi kötü alýþkanlýklarý býrakmak için de, büyük bir fýrsattýr. Oruç tutarak sakin ve huzurlu olan insan, depresyon gibi psikolojik rahatsýzlýklardan da uzak kalýr. Oruç insanýn þefkat ve merhamet duygularýný geliþtirir. Ýnsanýn yaradýlýþýnda zaten var olan, ancak günlük hayat koþuþturmasý ve beraberinde gelen stresle üzeri kapatýlan bu güzel duygular, oruçla tekrar hayat bulur. Bunun topluma yansýmasý ise sevgi, paylaþým ve yardýmlaþma þeklinde oluþur. Bu da, mutlu insanlar ve huzurlu toplum demektir. "Ruhuna uygun olarak tutulan oruç, gerek kiþisel, gerekse toplumsal bazda, hem fiziksel, hem de ruhta oluþan saðlýklý etkilerle, bizleri bayrama ulaþtýrýr.'' Orucun ruh ve beden saðlýðý üzerindeki etkileri BÝN AYDAN DAHA HAYIRLI OLAN RAMAZAN Tüm kötülüklerin baþý Allah'ý unutmaktýr. Bir aylýk manevi eðitim, insaný Allah'a daha da çok yaklaþtýrýr. Oruç tutarak iyi ve güzel huylar kazanýrýz. Ýç dünyamýza dönüp, iç hesaplaþmasýyla, ahlak eðitimi yaparýz. Ýrademizi güçlendirerek, köklü bir ahlak terbiyesiyle, üzerimizde var olan kötü alýþkanlýklarý temizleriz. Oruç, ruh ve beden saðlýðýný dengeye koyar ve bedeni arýndýrýp, dinlenmesini saðlar. Sindirim sisteminin dinlendirip, baðýþýklýk sisteminin güçlenmesini saðlar. Özüne uygun beslenilirse, kanýn temizlenmesi ve vücuttan toksinlerin atýlmasýný saðlar. Kuran'da kefaret, yemin, adak ve niyet için tutulan oruçlar Yüce Allah ramazan dýþýnda da, bazý durumlar da insanlara oruç tutmayý emretmiþtir. Bunlar bazen fidye olara, bazen de, adaklarýný yerine getirmek için tutulur. Yerine getirilmeyen yeminler için ve kefaret olarak tutulan oruçlar vardýr. Bazen de yapýlan hatalarýn, henüz dünyadayken affý için Yüce Allah'ýn rahmeti olarak, insanlara farz kýldýðý oruçlar vardýr. Hatta ayette belirttiði gibi, Hz, Ýsa'nýn doðumu üzerine, Hz. Meryem'e müjde olarak vahyettiði, "kimseyle konuþmama orucu" olanlarý da vardýr. Görüldüðü gibi, Allah'ýn bir ilmi olan oruç, bizim algýlayamadýðýmýz çeþitli hikmetlerle doludur. Kuran'da geçen oruçla ilgili ayetlerden bazýlarý sýrasýyla þöyledir: "Artýk, ye, iç, gözün aydýn olsun. Eðer herhangi bir beþer görecek olursan, de ki: "Ben Rahman (olan Allah) a oruç adadým, bugün hiç kimseyle konuþmayacaðým."(meryem Suresi, 26) "(Oruç) Sayýlý günlerdir. Artýk sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadýðý günler sayýsýnca baþka günlerde (tutsun) "(Bakara Suresi, 184) "Ancak buna (imkan) bulamayanlar (için de) birbirleriyle temas etmeden önce, kesintisiz iki ay oruç (yüklenmiþtir); buna güç yetiremeyenler altmýþ yoksulu doyursun. "(Mücadele Suresi,4) " Onun (yeminin) kefareti, ailenizdekilere yedirdiklerinizin ortalamasýndan on yoksulu doyurmak ya da onlarý giydirmek veya bir köleyi özgürlüðüne kavuþturmaktýr. (Bunlara imkan) Bulamayan (için) üç gün oruç (vardýr.) Bu, yemin ettiðinizde (bozduðunuz) yeminlerinizin keffaretidir. Yeminlerinizi koruyunuz..." (Maide Suresi, 89) RAMAZAN YAZILARI DUA Allah'ým! Bu günün bereketlerinden nasibimi bol et; hayýrlarýna ulaþma yolumu kolaylaþtýr; iyi amellerinin kabulünden beni mahrum býrakma; ey apaçýk hakka hidayet eden -Rabbim-! Amin MANÝ Sofrada fakir olsun, Tabaðý çukur olsun. Karný doyduktan sonra, Duâyý okur olsun. Ramazan'da çokça yapýlan ve yapýlmasý tavsiye edilen üç ibadetten söz ediyoruz. Buharî'nin naklettiði bir hadîse göre her zaman cömert ve fukaraya karþý merhametli olan Rasul-i Ekrem (sav)'in bu vasýflarý Ramazan'da doruk noktasýna ulaþýrdý. Nimet, lûtf ve ihsaný, esen yel gibi herkese ulaþýrdý. Ramazan'ýn her gecesinde Cebrail O'nu ziyarete gelir, karþýlýklý Kur'ân-ý Kerîm okurlardý. Salih kullar ve sünnet âþýklarý Ramazan ayýnda fukarayý daha ziyade görüp gözeterek, Kur'ân-ý Kerîm'i de en az bir kere hatmederek bu sünneti ihya etmekten geri kalmamaya çalýþýrlar. Efendimiz bilhassa Ramazan'ýn son on gününde geceleri daha çok ibadetle meþgul olur, ailesini de bunun için uyandýrýrdý. Kur'ân-ý Kerîm'in "bin aydan daha hayýrlý olduðunu" ifade buyurduðu Kadir Gecesi'nin son on gecenin birinde olmasý ihtimali diðer gecelerdekinden daha kuvvetlidir. Son on gecenin ihyasý bu büyük fýrsatýn deðerlendirilmesini de temin edebilecektir. Hemen her aile, her fert, iktisadi durumu ne olursa olsun Ramazan'ý vesile kýlarak yoksullara küçük büyük bir yardýmda bulunabilir, iftar verebilir, iftarlýk verebilir... Ramazanlarda Mekke ve Medine'de bulunduðumuz oldu. Zengin olanlar Mescid'in ve çevresinin uygun yerlerinde yüzlerce oruçluya iftar veriyorlar, bazý kimseler de -güçleri bu kadarýna yetiyor olmalý ki- bir kutu hurma alýyor, mescidin kapýsýnda veya yolunda duruyor, gelip geçenlere iftar için Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:42 20:07 21:44 FUKARAYA YARDIM ETMEK, KUR'AN OKUMAK GECE ÝBADETÝ YAPMAK FÝTRE MÝKTARI 9.25 TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ birer hurma ikram ediyorlardý. O zaman da bunu düþünmüþtüm: "Az veren candan, çok veren maldan" derler ya, az da olsa vermeli, vermenin zevkini tatmalý ve ecrine nail olmalý. Sevgili Peygamberimiz mealen "Yarým hurma bile olsa muhtaç olanlara verin, sadakanýn azý çoðu olmaz" buyuruyorlar. Eðer bu ölçüde yoksullara yardým bir toplumda yaygýnlaþsa aç ve açýkta bir kimsenin kalmayacaðý âþikârdýr. Prof. Dr. Hayrettin Karaman 19 Ekim 2006 NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Ramazan Yemeði PORSÝYONLUK KUMPÝR HAZIRLANIÞI : Haþlanmýþ patatesleri püre haline getirin. Üzerine tereyaðý, tuz ve karabiber ekleyerek karýþtýrýn. Daha sonra bu karýþýma kaþar peyniri rendesini de ekleyin. Hazýrladýðýnýz patates pürelerini sufle kaplarýnýn içinde bir havuz oluþturacak þekilde kaplayýn. Diðer tarafta iç harcý için karýþtýrma kabýna doðranmýþ sosis, siyah zeytin, yeþil zeytin, tane mýsýr ve bezelyeyi alarak sufle kaplarýna paylaþtýrýn. Üzerine kaþar peyniri rendesi serperek 180 derecelik fýrýna verin. Kaþarlar eriyene kadar piþirin. Üzerinde turþu, ketçap ve mayonez ile servis yapýn. Malzemeler haþlanmýþ patates 2 çorba k.tereyaðý 1 su b.kaþar peynir rendesi 3 sosis siyah zeytin yeþil zeytin tane mýsýr bezelye ketçap mayonez tuz, karabiber BAYRAM NAMAZI: 06: 26 8

10 Abdullah Kýyak için iftar verildi TBMM personellerinden Ali Osman Kýyak vefat eden babasý Abdullah Kýyak için iftar verdi. Yaklaþýk bin kiþinin katýldýðý iftarda bir konuþma yapan Ali Osman Kýyak, "Rahmetli babamýz eminim ki çok mutlu oldu. Sonra biz çok mutlu olduk. Hoþgeldiniz þeref verdiniz. Kýyak ailesi olarak biz hepinizin ve milletimizin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceðiz.. Babamýn dostlarý burada güzel anýlar anlattýlar.tepsine tek tek içten teþekkürlerimi sunuyorum. Bir kez daha tüm dostlarýmýza misafirlerimize çok çok teþekkür ediyorum" dedi. Ýhtiyaç sahibi emekliye ziyaret Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetimi üyelerden hasta ve maðdur olan Sadýk Kavlak'ý evinde ziyaret etti. Kýnýklý, Kavlak'a 1 adet hediye çeki býraktý. Sadýk Kavlak'ýn eþi ve çocuklarý da Emekliler Derneðine teþekkür ettiler. HABER 10 Akþemseddin belgeleri Ýskilip'e teslim Osmanlý sultaný Fatih Sultan Mehmet'in hocasý ve Ýstanbul'un manevi fatihi Akþemseddin'nin Ýskilip'in Evlik köyünde yaþadýðýyla ilgili Ýskilip Kaymakam'ý Mehmet Yýlmaz'ýn öncülüðünde Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü, Osmanlý Arþivleri ve Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi'nden toparlanan 14 CD ve yüzlerce belge Kaymakam Yýlmaz tarafýndan Ýskilip Kaymakamlýðý Yazý Ýþleri Müdürüne teslim edildi. Kütahya'nýn Gediz ilçesine tayini çýkan ve önümüzdeki günlerde Ýskilip'ten ayrýlacak olan Kaymakam Yýlmaz, ilçeden ayrýlmadan önce Ýskilip'e bizzat kazandýrdýðý Akþemseddin ile ilgili belge ve dokümanlarý korunmak üzere yine Ýskilip'e teslim etti. Belgeler Ýskilip Kaymakamlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðü ile birlikte Ýskilip Halk Kütüphanesi ve Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu'na da teslim edildi. Mevcut belgelerin Akþemseddin'in Ýskilip'te yaþadýðýnýn en büyük kanýtý olduðunu kaydeden Yýlmaz, Ýskiliplileri deðerlerine sahip çýkmaya davet etti. Yazý Ýþleri Müdürlüðü, Kütüphane ve Ýskilip Meslek Yüksek Okulu'na teslim edilen belgeler içerisinde Akþemseddin ve Ýskilip'in Evlik köyündeki akrabalarý ile ilgili yüzlerce belge bulunuyor. Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, Osmanlý kayýtlarý, devlet arþivleri ve Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi'nden toparlanan belgelerin derlenmesinde büyük katkýlarý olan Þakir Duran'a teþekkür ederek, Ýskilip'in deðerlerine sahip çýkmasýný istedi. Akþemseddin'in Ebussuud ve Ýskilipli Atýf Hoca gibi Ýskilip'in deðerlerinden olduðunu söyleyen Yýlmaz, bu konuya hassasiyet gösteren herkese teþekkür etti. ÇORUM ÝLÝ OÐUZLAR ÝLÇESÝ SENTETÝK ÇÝM YÜZEYLÝ FUTBOL SAHASI GENÇLÝK HÝZMETLERÝ VE SPOR ÝL MÜDÜRLÜKLERÝ -ÇORUM DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞ- LAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Ýli Oðuzlar Ýlçesi Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahasý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : KARAKEÇÝLÝ MH. SAMSUN CD ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) ihale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elek tronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Ýli Oðuzlar Ýlçesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapý larak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Karakeçili Mh. Samsun Cd. No:97 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. ihaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: iþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: tarih ve Sayýlý Resmi Gazete Tebliðinde yayýnlanan Benzer Ýþ Gruplarý listesinde yer alan A-18 GRUBU ÝÞLER Benzer iþ olarak kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Mimar- inþaat Mühendisi-Ziraat Mühendisi ve Peyzaj Mimarý 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Tesisler Þubesi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Tesisler Þubesi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: ihalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1,20 Basýn: Resmi ilanlar de Hitit Akademi'den Vali Baþköy'e ziyaret Vali Sabri Baþköy, 21 Haziran 2013 günü yapýlan seçim sonucunda oluþan Hitit Akademi Derneði'nin yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Valilik makamýnda gerçekleþen kabulde, Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk ile yönetim kurulu üyeleri Prof.Dr. Mehmet Evkuran, Doç.Dr. H.Ýbrahim Þimþek, H.Ýbrahim Aþgýn, Eþref Erdoðan, Lemzi Çöplü ve Hüseyin Kýr yer aldý. Ziyaret sýrasýnda Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk ve yönetim kurulu üyeleri, derneðin yürüttüðü faaliyetler ile devem eden projeler hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi verdi. Çorum adýna yararlý projelerin uygulanmasý bakýmýndan bu tür sivil toplum kuruluþlarýnýn son derece önemli olduðuna dikkat çeken Vali Baþköy, dernek bünyesinde bulunan akademisyenlerin de katkýsýyla güzel projelerin çýkacaðýna inandýðýný belirtti ve Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Albay Saraç'tan Vali Baþköy'e veda Ýl Garnizon ve Jandarma Komutanlýðý görevini yürütürken Jandarma Genel Komutanlýðý'nýn 2013 yýlý genel atamalarý kapsamýnda, Tekirdað Ýl Jandarma Komutanlýðýna atanan Jandarma Kýdemli Albay Hakan Saraç, ilden ayrýlýþý öncesinde Vali Sabri Baþköy'e veda ziyaretinde bulundu. Vali Baþköy, il adýna yaptýðý çalýþmalardan dolayý kendisine teþekkür ederek, yeni görev yerinde kendisine baþarýlar diledi. Sungurlu Mahalle Muhtarlarýndan Uslu'ya tebrik Sungurlu Merkez Mahalle Muhtarlarý ve bazý Sivil Toplum Örgüt Temsilcileri; Durmuþ Sarýerik (Hacettepe Mahallesi) Gazi Mantar (Gürpýnar Mahallesi),Þahin Durusulu (Örnekevler Mahallesi), Osman Eðri (Fatih Mahallesi), Rafet Daðþan (Bahçelievler Mahallesi), Fehmi Vargeloðlu(Akçay Mahallesi), Cemal Güçtekin(Gürpýnar Mh. Muhtar Azasý), Rýza Zeybek (Sungurlu Þoförler Otomobilciler Oda eski Baþkaný), Hacý Mehmet Dölkeleþ (Türk Hava Kurumu Sungurlu Þube Baþkaný), Dursun Karslý (Sungurlu Ziraat Odasý Baþkaný) Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek, yeniden TBMM Ýdare Amiri seçilmesinden dolayý tebrik ettiler. Ziyarette muhtarlar mahallelerine yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, "Hükümetimiz ve belediyemizin Sungurlu ilçemize yaptýðý çalýþmalardan oldukça memnununuz. 30 yýldýr ilçemize gelmeyen hizmetler bu dönemde gelmiþtir. Belediye Baþkanýmýzýn ve siz deðerli milletvekillerimizin ortaklaþa yaptýðý hizmetler ile Sungurlu ilçemiz daha da ileriye taþýnmýþtýr" diyerek yapýlan çalýþmalar için Uslu'ya teþekkür ettiler. Uslu, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek,"güzel bir söz vardýr. -Bir iþi murad etme. Olduysa inad etme. Hak'tandýr o reddetme.- Murad etmek belki ummak olabiliyor ama Ceolmuyor " dedi. Uslu, gelen heyete Çorum ve Sungurlu ilçesine yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karslý'nýn Kýrankýþla sulama projesinin durumu hakkýnda bilgi istemesi üzerine, "Çorum - Delice - Sungurlu ( Kýrankýþla ) projesi planlama ihalesinin 540 bin TL ihale bedeli ile 2011 yýlý sonunda ihale edildi Haziran ayýnda baþlatýlan çalýþmalarýn yýlsonu itibariyle bitirilmesinin planlanýyor. Þuanda ara rapor çalýþmalarý tamamlanmýþtýr. Planlamanýn bitimiyle proje ihalesi yapýlacak ve akabinde de yapým ihalesi gerçekleþtirilecektir. Bu projeyle 3850 hektar arazi su ile buluþacaktýr. Ayrýca yaklaþýk 3,5 milyon TL'ye mal olacak Aþaðýfýndýklý Göleti ihale süreci devam ediyor. Ýnþallah önümüzdeki yýl yapýmýnýn tamamlanmasýyla 168 hektar alanýn sulanmasý gerçekleþtirilecektir" ifadelerini kullandý.

11 SPOR 11 Yaþar Kabakçý, Tokatsporla görüþecek Transfer sezonunun baþýnda adý Belediyespor ile de anýlan fakat yaþ kontenjanýna takýldýðý için 3. Liglere transferi mümkün olmayan Çorumlu futbolcu Yaþar Kabakçý, Tokatsporla transfer görüþmesi gerçekleþtireceði öðrenildi. Tecrübeli futbolcu sezonunda ara transfer döneminde Tokatspor'a transfer olmuþ ve Tokatspor'un kümede kalmasýnda attýðý kritik gollerde büyük pay sahibi olmuþtu. Defansta güvenilir futbolu ile transferin gözdesi olan Yaþar Kabakçý geçtiðimiz sezonda da 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'un PTT 1. Lig'e yükselen kadrosunda yer almýþtý sezonunda Tokatspor'da baþarýlý sezon yaþayan Kabakçý, bu takýmýn transfer görüþme daveti üzerine Tokatspor ile görüþmeye bu ile gittiði öðrenildi. ADNAN YALÇIN Ünyespor Erzurum Büyükþehirspor oyuncusu Arslan'a imza attýrdý Spor Toto 3.Lig için transfer çalýþmalarýný sürdüren Ünyespor daha önce prensip anlaþmasýna vardýðý futbolcu Erzurum Büyükþehir spordan Ýsmail Arslan'a resmi imza attýrdý futbol sezonunda 3.ligde mücadele edecek olan Ünyespor transfer çalýþmalarýna devam ediyor. Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü'nün raporu doðrultusunda transfer çalýþmalarýna devam eden Ünyespor Erzurum Büyükþehirspor'dan Ýsmail Arslan'a resmi imzayý attýrdý. Erzurum Büyükþehir Belediyesporda oynayan sol açýk orta saha oynayan Ýsmail Arslan,"1991 doðumluyum. En son geçtiðimiz dönemin 2. Sezonu Erzurum Büyükþehir Belediyespor'da oynadým. Fenerbahçe'den sözleþmem bitti, orada kiralýktým. Þimdi buraya bonservisimle birlikte geldim. Ben Giresunluyum futbola da Giresun'da baþladým. 6 yýl Giresun da oynadým, 15 yaþýnda milli takýmlara seçildim de Fenerbahçe'ye transfer oldum. Ýlk profesyonel orda oldum, Daha sonra Giresun'a kiralandým. Bankasya'da düþtüðümüz sezon oynadým. En Son Erzurum Büyükþehir macerasý oldu. Oradan da buradayým. Ünyespor'un Giresun'un maçlarýna gidiyordum. Oradan Ünyespor'u biliyorum, tanýyorum. Ünyespor buralarý hak etmiyor. Bu takýmýn daha iyi yerlerde olmasý gerekir. Ünye'nin düþmüþ olmasý beni çok üzdü. Ünye'nin tekrar çýkmasý lazým biz elimizden geleni yapmaya çalýþacaðýz. Bin sol açýk, orta saha ve forvet arkasýnda oynuyorum" dedi. ÜNYESPOR YENÝ SEZONA 2. ETAP'A TOPUK YAYLASINDA HAZIRLANACAK Spor Toto 3. Lig 2. Grup takýmlarýndan Ünyespor, yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürüyor. 10 Temmuz'da baþlayan ve 18 süren 1. etap çalýþmasý yarýn sona eriyor. Ünyespor'un 2. etap kampý 31 Temmuz'da Topuk Yaylasýnda baþlayacak. Cevdet Uzunköprü yönetiminde günde çift antrenmanlarla yeni sezona hazýrlanan yeþil beyazlý takým hafta sonu son yapacaklarý antrenmanla sona eriyor. Sezona 3 etaplý program çerçevesinde hazýrlanan Ünyespor, 10 Temmuz'da baþlayan 1. etap kampýný yarýn tamamlýyor. 16 gün süre ile sabah ve akþam olmak üzere günde çift idman yaparak sezona sýký bir þekilde hazýrlanýyor. Ünye'de yaptýklarý 1. Etap kampýn sonuna geldiklerini belirten Ünyespor Antrenörü Cevdet Uzunköprü," Ünye'de ki kampa seçmelerle baþladýk. Seçmeler tamamen þans kýsmet iþi. Bazen 5-6 yetenekli oyuncu çýkar, bazen de hiç çýkmaz. Bu arada sezona hazýrlanýrken bir yandan da iç ve dýþ transferde önemli iþler yaptýk. Türkiye'de yetenekli oyuncularý seçerek kadromuza dahil etmeye çalýþtýk. Þu ana kadar dýþ transferde 17 oyuncu ile sözleþme imzaladýk. Yaptýðýmýz transferlerin içerisinde uyum sürecini atlatma adýna 2. Etap kampta yapacaðýmýz hazýrlýk maçlarý oynayacaðýz. Sýfýrdan bir kadro oluþturmak elbette kolay deðil. Kamp döneminde gidenlerde olabileceði için son güne kadar transfer çalýþmalarý sürecek" dedi. Ýkinci hazýrlýk kampýnýn Topuk Yaylasýnda, 3. etabýn ise Kartepe'de yapýlacaðýný belirten Cevdet Uzunköprü, "Oluþturulmuþ kadrodan memnunuz. Þuanda 2. Etaba 27 kiþiyle gitmeyi düþünüyoruz. 4 kaleci 23 oyuncumuz var. Orduspor'dan Murat Iþýk'ý da kattýk. Bu oyuncumuz 2. Etap kampýna katýlacak. 27 kiþilik kadroda mutlaka düþme olacaktýr. Mevcut kadroda eksikliklerimize göre belki bir iki tane transfer yapmayý düþünüyoruz. Ýnþallah o eksikliklerimiz orada çýkmazda mevcut oyuncularýmýz gerekli verimi gösterir bu oyuncularýmýzla birlikte lige gireriz. Ligde de hedeflediðimiz noktaya hep beraber kenetlenip ligin sonun da þampiyon olmak istiyoruz. " SPOR SERVÝSÝ Darýca'da koþmayana forma yok Darýca GB'nin teknik direktörü Tunahan Akdoðan, oyuncularýný mücadele için uyardý. Tecrübeli teknik adam koþmayana forma vermeyeceðini söyledi. Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta þampiyonluðu kovalayacak olan Darýca Gençlerbirliði çalýþmalarýný Gerede`de sürdürüyor. Sarý yeþilli temsilcide teknik direktör Tunahan Akdoðan, idman sonrasý yaptýðý açýklamada takýmýn genel durumundan son derece memnun olduðunu belirtti. Daha da iyi olmalarý gerektiðini ifade eden tecrübeli çalýþtýrýcý, ön hazýrlýk çalýþmalarýnýn mükemmel geçtiðini aktardý. Uyum sorununu kýsa sürede atlattýklarýný vurgulayan Akdoðan, "Ayrýca sakatlýk yaþamamýzda sevindirici. Ýkinci etap kamp için Gerede`deyiz. Gerede kampý taktik ve hazýrlýk maçlarý ile geçecek. Sabah yaptýðýmýz aðýr idmanýn üzerine öðleden sonra hazýrlýk maçlarý yapacaðýz. Yorgun bir oyuncu saha içinde saçma sapan iþler yapabiliyor. Oyuncuya bu çerçevede basit oynamayý öðretebilirsek önemli bir mesafe kat etmiþ oluruz" dedi. TEK RAKÝBÝMÝZ KENDÝMÝZ Gruptaki diðer takýmlarý da deðerlendiren Akdoðan Erzurum Büyükþehir Belediyespor, Sancaktepe, Maltepe ve Sandýklý`nýn iyi takým kurduklarýný ifade ederek, "Tek rakibimiz kendimiz. Biz iyi olduktan sonra gerisi teferruat" dedi. Yürüyen oyuncu istemediðine vurgu yapan Akdoðan, " Her geçen gün hýzýmýz artacak. Laf olsun diye söylemiyorum, koþmayana kesinlikle forma yok. Þampiyonluk için savaþmayan, mücadele etmeyen kim olursa olsun forma yüzü göremez" þeklinde konuþtu. Sandýklý transfer çalýþmalarýna tüm hýzýyla devam ediyor Yeni sezon hazýrlýklarýný tüm hýzý ile Isparta'nýn Eðirdir ilçesinde sürdüren ElibolSandýklýspor'da bir yandan da transfer çalýþmalarý tüm hýzý ile sürüyor. "HAZIRLIKLARIMIZ TÜM HIZI ÝLE SÜRÜYOR" Yeni sezon öncesinde iddialý bir kadro kurduklarýný ve hedeflerini 2.Lig olarak belirlediklerini ifade eden Teknik Direktör Hakan Karaca; " Hiç kimse merak etmesin. Yeni sezonda yepyeni ve sapasaðlam kadromuz ile kafaya oynayan bir takým olacaðýz. Bunun için tüm hazýrlýklarýmýz sýký bir þekilde sürüyor" diye konuþtu. Takýma en son katýlan oyuncularýn kaliteli ve genç yetenekler olduðunun da altýný çizen Karaca, yeni transferlerin Sandýklý halký için hayýrlý ve uðurlu olmasýný diledi. SANDIKLISPOR'UN YENÝ TRANSFERLERÝ Mustafa Akpulat:Kastamonuspor,veGebzesporda forma giyen sað kanat oyuncusu Mustafa Akpulat 1989 Rize doðumlu. Daha önce Pazarspor ve Keçiören formalarý giyen Mustafa, sað kanatta mücadeleci ve hýrslý yapýsýyla dikkat çekiyor. Furkan Iþýkdemir: Futbola Giresun'un amatör küme ekiplerinden Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor'un altyapýsýnda baþlayan Furkan Iþýkdemir, daha sonra Giresunspor altyapýsýna geçti yýlýnda profesyonelliðe geçiþ mukavelesi imzalayarak as takým kadrosuna dahil edildi. As takým ile ilk resmî karþýlaþmasýna 2 Ekim 2011 tarihinde Göztepe'ye karþý oynanan Iþýkdemir, ilk 1. Lig karþýlaþmasýnda çýktý. Futbolcu PTT 1. lig'degiresunsporla 2 maç, 2. ligde 7 maç, Adýyamanspor ile 3. ligde 28 maç oynadý. SPOR SERVÝSÝ Süper Lig artýk 6 hakemli Merkez Hakem Kurulu Baþkaný Zekeriya Alp, Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezonki maçlarda 6 hakemli sistemin uygulanacaðýný duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Futbol Sezonu'nda Spor Toto Süper Lig maçlarýnda uygulanmaya baþlanacak Ýlave Yardýmcýlýk Sistemi'ni spor kamuoyu ile paylaþtý. Grand Tarabya Otel'de düzenlenen seminere, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroðlu, MHK Baþkaný Zekeriya Alp, MHK Yönetim Kurulu üyeleri, UEFA Hakem Komitesi Üyesi ve MHK Eðitim Danýþmaný JaapUilenberg, UEFA Mentörü ve Eðitimcisi Jorn West Larsen, UEFA Yardýmcý Hakem Eðitimcisi ve MHK Yardýmcý Hakem Eðitim Danýþmaný GiovanniStevanato ile üst klasman hakemler ve yardýmcý hakemler katýldý. Seminerin açýlýþ konuþmasýný yapan MHK Baþkaný Zekeriya Alp, bir futbol sezonunun daha tamamlandýðýný belirterek, "Tüm açýk yürekliðimle ifade ederim ki, geride býraktýðýmýz sezon bizler için baþarýyla tamamlanmýþtýr. Türk hakemliði, bir önceki yýla göre baþarý çýtasýný yükseltmiþ, özellikle genç hakem arkadaþlarýmýzýn liglerimizde ve uluslararasý turnuvalarda aldýklarý görevler, gelecek adýna daha da umutlu olmamýzý saðlamýþtýr. Hakem arkadaþýmýzýn göstermiþ olduklarý azim ve gayretler, hakemlik müessesini Avrupa'da ilk üçe taþýmýþtýr. Elbette sezon içerisinde bizlerin ve hakem arkadaþlarýmýzýn hatalarý, yanlýþlarý olmuþtur; bundan sonra da olacaktýr. Atama yaparken bizler, sahada bir karar verirken hakemlerimiz; aldýðýmýz karar ne olursa olsun, birilerini sevindirirken, birilerini de üzdüðümüzü; herkesi ayný anda mutlu edemeyeceðimizi çok iyi biliyoruz. Bu durum; sadece bizim ülkemize özgü deðil, futbolun profesyonel anlamda yönetildiði tüm ülkelerde geçerlidir. O nedenle futbol camiasý ve tüm sporseverlerin bilmesini isterim ki, hata dediðimiz olaylar sadece insani nedenlerden, bir anlýk karar tercihlerinden kaynaklanmaktadýr. Asla ama asla bir art niyet yoktur ve bu konuda vicdanlarýmýz rahattýr" dedi. Yeni futbol sezonunda Türk hakemliðini daha da ileriye taþýmayý arzu ettiklerini ifade eden Alp, þöyle devam etti: "Göreve geldiðimiz günden itibaren teorik-uygulamalý olarak sýklýkla düzenlediðimiz eðitim ve seminerler, baþarýda devamlýlýk ile hedefe ulaþmada büyük katkýlar saðladý. MHK bünyesinde ve UEFA iþbirliði ile düzenlediðimiz eðitimlerimiz, önümüzdeki sezon da artarak devam edecek. Bu kapsamda; sadece hakemlerimizin deðil, hakem eðitimcileri ve gözlemcilerin de kendilerini geliþtirmeleri için gerek ülke, gerekse UEFA ile ortak projeler yürütüyoruz. Eðitimlerimizi, belli bir seviyenin üzerindeki hakemlerimize yönelik deðil, tüm kategorideki hakemlerimizi kapsayacak þekilde düzenliyoruz. Bunu rakamlarla ifade etmek gerekirse, son 6 ay içerisinde 12 bin 546 il hakemi, 6 bin 435 il gözlemcisi ve 8 bin 445 HÝF hakemi eðitime alýndý. Diðer yandan 81 ilimizde hakem olmak isteyen tüm genç arkadaþlarýmýza eþit imkan sunmak üzere "uzaktan eðitim" olarak ifade edebileceðimiz bir projeyi ise, Anadolu Üniversitesi ile ortaklaþa hayata geçiriyoruz" Eðitim çalýþmalarýný yürütürken öncelikli hedeflerinin; saðlam bir hakemlik müessesi oluþturmak ve minimum hata ile futbol organizasyonunun içerisinde yer almak olduðunu kaydeden Alp, "Bizim yaþadýðýmýz sorunlarýn benzerlerinin ve daha fazlasýnýn baþka ülkelerde de yaþandýðýný az önce de ifade etmiþtim. Bu nedenledir ki, bizim gibi UEFA da, karþýlaþmalarda hakem hatalarýnýn oranýný düþürmek adýna bugüne kadar birçok arayýþa girdi. Ýlave yardýmcý hakemlik uygulamasýný, ilk kez 2008 yýlý Ekim ayýnda Slovenya'da düzenlenen U19 Mini Turnuvasý'nda deneyen UEFA, üst düzey organizasyon olan Sezonu Avrupa Ligi maçlarýnda gerçek anlamda uygulamaya baþladý. Hakem, iki yardýmcý ve dördüncü hakemden oluþan sisteme; beþinci ve altýncý diye tabir edilen hakemlerin dahil edilmesini öngören uygulamaya, bugüne kadar olumlu ve olumsuz birçok eleþtiri yöneltildi. Pilot denemelerde görülen aksaklýklarýn giderilmesiyle uygulama, Avrupa finallerinin hemen ardýndan 5 Haziran 2012'de IFAB tarafýndan oyun kurallarý kitabýna dahil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu olarak, önümüzdeki sezondan itibaren Spor Toto Süper Lig maçlarýnda, Ziraat Türkiye Kupasý grup aþamasýndan itibaren ve ilk Süper Kupa finalinde ilave yardýmcý hakemlik uygulamasýna geçeceðiz. Bugün burada toplanmamýzýn nedeni de, bu konuda, hakemlerimiz baþta olmak üzere ilgili birimlere bilgi vermek, hem deðerli basýn mensuplarýmýzý, hem de onlar aracýlýðýyla spor kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik. Umut ediyor ve inanýyorum ki ilave yardýmcý hakemlik sistemi, hakemlerimizin maç performanslarýný daha da artýracak, ülke futbolunun ve marka deðerinin yükselmesine olumlu katkýlar saðlayacak" þeklinde konuþtu.daha sonda UEFA Hakem Komitesi Üyesi ve MHK Eðitim Danýþmaný JaapUilenberg'in, Ýlave Yardýmcýlýk Sistemi'nin nasýl uygulanacaðýný anlattýðý seminere geçildi.

12 Sakarya'dan kötü prova 1-2 Sakaryaspor yeni sezon hazýrlýklarý çerçevesinde Atatürk Stadý'nda Türkmenistan Süper Lig takýmý Aþgabat ile karþýlaþtý. Yeþilsiyahlý ekip A.Kadir ile öne geçtiði maçtan 2-1 maðlup ayrýldý.karþýlaþmaya hýzlý baþlayan Sakaryaspor 8.dakikada Abdülkadir'in penaltýdan attýðý golle öne geçti. Bu golün ardýndan toparlanan konuk Aþgabat 14 ve 29.dakikada Togoyf'un golleriyle soyunma odasýna 2-1 önde gitti. Ýkinci yarýya tamamen gençlerden oluþan kadroyla çýkan yeþil-siyahlýlar aradýðý beraberlik golünü bulamayýnca sahadan 2-1 maðlup ayrýldý. SPOR SERVÝSÝ Harun Ufuk Söylemez Hasan Demir Kaleci ve stoper transferi için görüþmeler sürüyor Onur Nazmi Terzioðlu Belediyespor transfer komitesi kaleci ve stoper transferinde yoðun mesaisine ara vermeksizin devam ediyor. Kaleci transferinde Adýyamanspor kaleci Onur Nazmi Terzioðlu'nun ilk tercih olduðu öðrenilirken, bu futbolcunun kulübü ile görüþme halinde olduðu Belediyespor'a gelmek için kulübü ile karþýlýklý fesh yoluyla ayrýlmayý son çare olarak deneyeceði ifade edildi. Adýyamansporlu Onur Nazmi Terzioðlu'nun transferinden sonuç çýkmamasý durumunda ise kaleci transferinde ikinci isim olan Tekirova Belediyesporlu Hasan Demir'e rota çevrilecek. Hasan Demir'in transferi için kaleci antrenörü Tufan Engin'inde onayý alýndýðý öðrenildi. STOPER HARUN, STOPER TRANSFERÝNE BAÐLI Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Tarsus Ýdmanyurdu'nun stoperi Harun Ufuk Söylemez'inBeledyespor'a transferi Tarsus Ýdmanyurdu'nun baþka bir stoper transfer etmesine baðlý. Edinilen bilgilere göre,belediyespor'un yeni transferi Nedim Köseoðlu'nun aracý olduðu transferde futbolcunun Belediyespor'a gelmek istediði ancak Tarsus Ýdmanyurdu teknik direktörünün yeni bir stoper transfer edilmesi durumunda futbolcuyu býrakacaðý bilgisine ulaþýldý. ADNAN YALÇIN Kýlýç: Kamp çok iyi geçti, futbolcularýmdan memnunum Lige en iyi þekilde hazýrlanmak için bir hafta önce çalýþmalara baþlayan Belediyespor, kampýn ilk etabýný tamamlarken, Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç, takýmýn performansýndan memnun. Kampýn ilk etap çalýþmasýný deðerlendiren Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç, "Kampýn ilk etabýný baþarý ile tamamladýk. Ýlk periyot verimli geçti. Futbolcularýmýn çalýþmalarda gösterdikleri performanstan memnunum. Topuk Yaylasý'ndaki ikinci etap kampýmýza kadar çit antrenmanla çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz" dedi. Topuk Yaylasý'ndaki hazýrlýklar sonunda koþan, istekli ve kazanmak için mücadele eden bir takým oluþturacaklarýný ifade eden Halit Kýlýç, "Yapacaðýmýz hazýrlýklar ile lige iyi baþlamayý hedefliyoruz. Ligde çok koþan, mücadele eden ve isminden çokça söz ettiren bir takým olma gayreti içinde olacaðýz. Buradan gerek yönetimimizin, gerekse kadromuzda bulunan futbolcularýmýzýn ve teknik ekibimin yoðun gayretleri ile lige baþarýlý olacaðýmýza inanýyorum. Bizlere þuana kadar her türlü destek saðlayan baþta Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü, Kulüp Baþkaný Zeki Gül ile Belediyespor Yönetim Kuruluna teþekkür ediyorum. Bize inanan herkesi mahcup etmemek adýna çok iyi çalýþacaðýz ve ligde baþarýlý olacaðýz. Bu takým Çorum'u seven herkesin takýmý ve takýmýmýza tüm Çorum halký olarak sahip çýkmalýyýz." Dedi. EKSÝK MEVKÝLER ÝÇÝN TRANSFER GÖRÜÞMELERÝ SÜRÜYOR Çorum Belediyespor olarak iyi bir takým oluþturduklarýný ifade eden Halit Kýlýç, "Geçtiðimiz sezon mücadele eden futbolcularýmýz ile birlikte takýma yeni transfer edilen futbolcularýmýzla birlikte güçlü bir takým kurduk. Mevkilerdeki eksikliklerimiz için Belediyespor Yönetimimiz çalýþýyor, gereken transferler görüþmeleri yapýlýyor. Görüþmeler neticesinde eksikliklerimiz tamamlanacak" þeklinde konuþtu. Fahri Yandýk, antrenmaný tatlandýrdý Ýskilip Belediyespor'da harekat baþladý Belediyespor antrenmaný çiçeði burnunda genç yönetici Fahri Yandýk'ýn baklavasý ile tatlandý. Haftanýn son çalýþmasý ayak tenisi maçlarý ile oldukça neþeli geçerken, Belediyespor yönetiminde yer alan genç iþadamý Fahri Yandýk futbolculara zorlu çalýþmalardan sonra moral olsun diye bir tepsi baklava ikram etti. Neþeli çalýþmanýn bitiminde baklava ikramýný gören futbolcularýn neþesi bir kat daha artarken, futbolcular yönetici Fahri Yandýk'a baklava jestinden dolayý teþekkür ettiler ADNAN YALÇIN Mustafa Veran, Ýskilip Belediyespor'da Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan temsilcimiz Ýskilip Belediyespor'da transfer çalýþmalarý hýz kazandý. Ýskilip Belediyespor'lu yöneticilerin haftada bir kez düzenlediði toplantýnýn gündeminde bu kez transfer vardý. Ayný zamanda baþarýyý engelleyecek bütün faktörlerin masaya yatýrýldýðý toplantý oldukça yoðun geçti. Geçtiðimiz hafta düzenlenen toplantýda teknik direktör Nihat Armutçu'nun santrafor mevkiine bir oyuncu alýnmasýný talep etmesinin ardýndan mavi beyazlý yöneticiler oyuncu arayýþýna girmiþti. Ýskilip Belediyespor ve taraftarlarý adýna beklenen müjde Kulüp Baþkaný Melih Alpsar'dan geldi. Alpsar, yapýlan görüþmeler sonucu Mustafa Veran ile kesin anlaþma saðlandýðýný bildirdi. Konu hakkýnda açýklamalarda bulunan Alpsar, "Mustafa kardeþimizle prensipte anlaþtýk. Önümüzdeki günler hafta imza atýlacak" dedi. MUSTAFA VERAN KÝMDÝR? Futbol hayatýna Çorum Gençlerbirliðispor'da baþladý. Çorumspor'da profesyonel olup, 2 sezon forma giydikten sonra Çarþambaspor, Çorum Belediyespor, Nehþehirspor ve son olarak geçen yýl Sorgun Belediyespor'da forma giydi. Santrafor oynayan Mustafa Veran, hava toplarýndaki hakimiyeti ve gölcülüðü ile dikkat çeken bir isim. Çorum Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi Spor Yüksek Okulu Antrenörlük bölümünde okuyan Veran, geçen sezonda Ýskilip Belediyespor'a transfer edilmek istenmiþ, ancak bonservis sorunu yüzünden gelememiþti. SPOR SERVÝSÝ Belediyespor bugün yeniden düðmeye basacak Hafta son antrenmanýný Pazar günü Ulukavak Sahasý'nda gerçekleþtiren Çorum Belediyespor dünü dinlenerek geçirdi. Belediyespor bugün sabah ve öðleden sonra yapacaðý çalýþmalarla ilk etap çalýþmalarýna kaldýðý yerden devam edecek. Pazar günü haftanýn son çalýþmaný ayak tenisi ve düþük tempoda düz koþularla hafif bir çalýþma ile geçiren Belediyespor'da bugünden itibaren tempo artarak devam edecek. Bugün sabah çalýþmasýnda kondisyona dayalý bir çalýþma yapýlmasý beklenirken, öðleden sonraki çalýþmada ise topla teknik ve taktik çalýþmalarýn gerçekleþtirilmesi bekleniliyor. ADNAN YALÇIN Hüseyin Çekirdek, oðullarýný izledi 1980 yýllarýnda 1. Amatör Küme takýmlarýndan Çorum Gençlerbirliði takýmýnda futbol oynayan o dönemin futbolseverlerinin yakýndan tanýdýðý Hüseyin Çekirdek Pazar günü Belediyespor antrenmanýnda oðullarý Volkan ve Haydar Çekirdek'i izledi. Antrenmaný baþýndan sonuna kadar izleyen Hüseyin Çekirdek, Volkan ve Haydar'ýn geçtiðimiz sezon baþýnda Kasýmpaþa'dan menajerlerin ayak oyunlarý ile ayrýlmak zorunda kaldýðýný Kasýmpaþa olayýnýn ardýndan kendilerini tam anlamýyla toparlayamayan Haydar ve Volkan'ýn talihsiz sakatlýklarýnda etkisi ilebelediyespor'da gerçek futbollarýný sahaya yansýtamadýklarýný söyledi. Çekirdek, bu yýl Haydar ve Volkan'ýn kendilerinden beklenilen futbollarýný oynayacaðýndan emin olduðunu belirterek umarým Belediyespor'un bu sezon baþarýyý yakalamalarýnda katkýlarý olur ifadelerini kullandý.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Sigorta primi teþvikinden kimler nasýl yararlanacak?

Sigorta primi teþvikinden kimler nasýl yararlanacak? SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA MÝT'e Çorumlu müsteþar yardýmcýsý Milli Ýstihbarat Teþkilatý (MÝT) müsteþar yardýmcýlýðýna Gençlik ve Spor Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý hemþehrimiz Yavuz Çelik atandý. MÝT'e

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar "CHP 1946'tan beri seçim kazanamýyor 10 Aðustos'ta da kazanamayacak" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CHP'nin 1946 yýlýndan beri hiçbir seçimi kazanamadýðýný belirterek, 10 Aðustos

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Tüp Bebek Merkezi açýldý

Tüp Bebek Merkezi açýldý Sanatcý Cemalettin Kurtoðlu'ndan Park eleþtirisi Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Türk Sanat Müziði sanatcýsý Hemþerimiz Cemalettin Kurtoðlu Kültür sitesinin yýkýlmasýndan spnra yerine yapýlan Park

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Meydan ve Kampüsün. önünde ki engeller kalkýyor

Meydan ve Kampüsün. önünde ki engeller kalkýyor Kayýp Renk romaný yazarý kitabýný tanýttý Albaraka Katýlým Bankasý Kurumsal Krediler Müdürü ve Yazar Hüseyin Tunç, düzenlediði basýn toplantýsýnda ekonomi üzerine deðerlendirmelerde bulundu.hüseyin Tunç'un

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar"

1 milyar dolar mevduatýmýz var Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri 15-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu Kültür Sitesi Yýkýmýndaki ganimet kaç kilo gelecek! Kültür sitesinin yýkýlmasýnýn ardýndan iþ makinelerinin rulo haline dönüþtürdüðü hurda demirlerin toplamda kaç kilo geldiði merak konusu oldu. Diðer

Detaylı