CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009"

Transkript

1 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2009 Yüksek kaliteli gýdalar ve içecekler Avrupa nýn büyüyen tedarikçisi Emin Direkçi: Her þeyin baþý eðitim Bir küçük gönüllü ordusu! Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Mayýs Kapak konusu Palm yaðýnýn payý giderek artýyor 18 Cargill çözümleri Polioller 24 Güncel Cargill in Renk Kodlu Gýda Güvenlik Ýndeksi 08 Aylin Aksoy Hayalindeki mesleði yapýyor. Ama bir farkla! 26 Emin Direkçi: Günümüz insaný artýk daha kaliteli bir yaþam arzu ediyor

3 bu sayýda 03 Cargill Türkiye den Asýl olan Aktüel - Ders Kimya Teknolojileri - Genç dimaðlar Orhangazi Tesisleri ndeydi 06 Dünyadan - Açlýða acil 5 milyon $ baðýþ - Yeþil olmak kolay deðil! 08 Ýçimizden biri Aylin Aksoy: Evet, tam arzu ettiðim gibi bir þirketteyim 14 Kapak konusu Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm 18 Cargill çözümleri Yüksek kaliteli gýdalar ve içecekler 22 Güncel Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4 - A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. Avrupa nýn büyüyen tedarikçisi 24 Güncel Gýda güvenliði 26 Sohbet 32 Ýlkeler Emin Direkçi: Her þeyin baþý eðitim Bir küçük gönüllü ordusu CargillHaberler - Ýçindekiler 1

4 Asýl olan insandýr, insandan deðer yaratmaktýr.

5 CargillHaberler Asýl olan... Yýlbaþýnda bu sütunlardan yaptýðýmýz deðerlendirmede, 2009 u düzeltme yýlý olarak kabul ettiðimizi ve ileriye dönük hazýrlýklarýmýzý tamamlamak için bir fýrsat olarak gördüðümüzü açýklamýþtýk. Geldiðimiz noktadan ileriye baktýðýmýzda; Türkiye nin dinamiklerinin, bugüne kadar örneði görülmemiþ bir küresel daralmadan bizleri çýkaracak güç ve enerjiye sahip olduðunu görüyoruz. Cargill Türkiye olarak önümüzdeki dönemde her zamankinden daha fazla çalýþmak ve tabii ki moralimizi daha yüksek tutmak zorunda olduðumuzu biliyoruz. Ama bildiðimiz bir þey daha var ki bizler; uzun bir geçmiþe ve kurum kültürüne sahip olan maraton koþucularýyýz. Türkiye nin uzun soluklu kalkýnma maratonunda; beslenmeden saðlýða, eðitimden sanayiye her alandaki katkýlarýmýzla yerimizi almýþ durumdayýz. Dünya ticaretindeki tecrübemiz, bilgi birikimimiz ve iþbirliði odaklý yaklaþýmýmýzla da bu katkýyý zenginleþtirmekteyiz. Ancak, burada üzerinde önemle durulmasý gereken husus, ülkemizin ihtiyacý olan güç ve enerjiye odaklanabilmesi için motivasyonu arttýracak en önemli unsurun doðru ve daha fazla iletiþim olduðu gerçeðidir. Bu gerçek, böyle zorlu dönemlerde daha da önem kazanmaktadýr. Biz, sanayicimizle kurduðumuz etkin iþbirliði ve iletiþim sayesinde, zor bir yýlý asgari dalgalanmalarla atlatmayý baþardýk. Bizim için bu baþarýdaki en önemli etkenlerden biri de sahip olduðumuz insan faktörüydü. Diðer bir deyiþle; farký yaratan nitelikli ve tecrübeli iþ gücümüz oldu. Tabii, Cargill Türkiye olarak her zamanki gibi tedbirli olmanýn da ne kadar doðru bir strateji olduðunu, içinde bulunduðumuz þu zor ekonomik koþullarda daha iyi anladýk. Bu kültürde bir þirkette çalýþmak, hepimizi rahatlatýyor ve ileriye güvenle bakmamýzý saðlýyor. Yazýmýzý, kalite ve baþarý üzerine sohbetiyle Cargill Haberler e renk katan Bursa KalDer Þubesi nin baþarýlý Baþkaný Emin Direkçi nin bir sözü ile bitirmek istiyoruz: Kurumlarýn sadece ar-ge çalýþmalarýna yönelerek baþarý elde edecekleri düþülemez tabii ki, günümüz artýk insan a yatýrýmýn da önemli olduðu bir çað. Asýl olan insandýr ve insandan deðer yaratmaktýr. Sevgiyle kalýn! Cargill Türkiye den CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

6 CargillHaberler Ders Kimya Teknolojileri Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisi Enerji Yöneticisi Osman Özcan ve Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Pýnar Kadýrgan, ÝTÜ Kimya Mühendisliði son sýnýf öðrencileriyle bir araya geldi. Endüstriyel Kimya, Kimyasal Teknolojiler, Yakýt Kimyasý ve Teknolojisi alanýnda dersler veren ÝTÜ Kimya Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoðlu nun öðrencileri; Kimya Teknolojileri dersinde Cargill Türkiye ve fabrikalardaki üretim süreçleri hakkýnda bilgi sahibi oldular. 9 Nisan Perþembe günü öðrencilerle bir araya gelen Cargill yöneticileri, Cargill Global ve Türkiye de var olan iþ kollarý, müþterileri, Cargill þirket kültürü ve yaklaþýmý ve Cargill de çalýþmak ile ilgili çalýþanlarýn düþünceleri gibi genel konularda öðrencilere ayrýntýlý bilgiler verdiler. Genel tanýtýmýn dýþýnda Osman Özcan tarafýndan öðrencilere; Mýsýr iþleme prosesi (niþasta, glikoz ve fruktoz þurubu üretimi ve aþamalarý) ile kýsa süre önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý tarafýndan 2008 yýlýnýn Enerji Verimli Endüstriyel Tesisi seçilen Orhangazi fabrikasýnda gerçekleþtirilen enerji yönetimi konularý anlatýldý. Öðrenciler, tesise ödülü getiren; Biyogaz kullanýlarak elektrik enerjisi üretilmesi ve kapalý çevre sýcak su devresiyle ýsý geri kazanýmý projeleri hakkýnda da ayrýntýlý bilgi sahibi oldular. Sunum sonrasýnda öðrencilerin merak ettikleri; Glikozdan nasýl fruktoza geçiþ yapýlýyor, yan ürünleri ne yapýyorsunuz ve fabrikada iþ ve staj imkaný için nasýl baþvuru yapabiliriz gibi sorular da Cargill yöneticileri tarafýndan cevaplandýrýldý. 4 CargillHaberler - Aktüel

7 Yeni Öðretmen Odalarý Genç dimaðlar Orhangazi Tesisleri ndeydi Geçtiðimiz günlerde Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisleri nde tatlý bir hareketlilik vardý. Bu hareketliliðin nedeni öðrencilerden baþkasý deðildi. Tesis çalýþanlarý Bursa nýn deðiþik okullarýndan gelen öðrencilerin ziyaretlerinden ve fabrikalarýný tanýtmaktan dolayý çok mutlu oldular. Uludað Üniversitesi nin Gýda Mühendisliði ve Tarým Makineleri Bölümü öðrencileri, tesisin üniversiteli ziyaretçileriydi. Gýda Mühendisliði Bölümü nün 46 öðrencisi, 3 öðretim görevlisi ile birlikte 6 Mayýs, Tarým Makineleri Bölümü nün 26 öðrencisi ise 12 Mayýs tarihinde tesisi ziyaret ettiler. Öðrencilere, Cargill Gýda Türkiye nin fonksiyonel ürünleri, gýda güvenliði uygulamalarý ve tesiste uygulanan Kalite Kontrol Sistemleri hakkýnda ayrýntýlý bilgi verildi. Özel Yalova Bahçeþehir Ýlköðretim Okulu ndan 35 öðrenci ve 2 öðretmen de tesisleri gezenler arasýndaydý. 12 Mart ta gerçekleþen ziyarette genç dimaðlar, en son teknoloji ile üretim yapan tesisi büyük bir hayranlýkla gezdiler. Çocuklara günün anýsý olarak Cargill tanýtým broþürü, defter, kalem ve Cargill logolu þapkadan oluþan küçük bir set hediye edildi. Fabrikayý ziyaret eden ilköðretim seviyesinden üniversiteye kadar tüm öðrencilerin merak ettikleri sorulara cevap verildi; tesisin kumanda odasý, atýk arýtma ünitesi ve tesiste yapýlan çalýþmalar hakkýnda geniþ bilgi verildi. Neþe ile yenen öðle yemeklerinin ardýndan öðrenciler, daðarcýklarýna kattýklarý bilgilerle evlerine döndüler. Orhangazili çocuklar fabrikada düzenlenen 23 Nisan Þenliði nde eðlenirken, Gemlik Ýlçesindeki çocuklarýn okullarýnda da hummalý bir çalýþma baþlatýlmýþtý. Cargill Türkiye tarafýndan hayata geçirilen ve Orhangazi deki 6 okulun öðretmen odalarýnýn yenilendiði Öðretmen Odalarý Projesi çerçevesinde, Gemlik teki 3 okulun daha öðretmen odalarý yenileniyordu. Yenilenme çalýþmalarý devam eden öðretmen odalarýný 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý ndan önce bitirmeyi arzu eden Cargill ekibinin yoðun çalýþmalarý kýsa sürede tamamlandý. Orhangazi deki okullarda olduðu gibi teknoloji ve konfora kavuþan öðretmenler, 12 Mayýs 2009 tarihinden itibaren yeni odalarýnda oturmaya baþladýlar. Yenilenen odalarda LCD TV, bilgisayar, kablosuz internet, uydu anteni, oturma grubu, kütüphane, toplantý masasý, sürekli çay ve kahve temin eden servis masasý ve daha pek çok ayrýntý bulunuyor. Öðretmen odalarý yenilenen okullar: Gemlik Anadolu Teknik Lisesi Celal Bayar Anadolu Lisesi Þehit Etem Yaþar Ýlköðretim Okulu Geleceðin büyükleri 23 Nisan Þenliði nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, tüm yurtta büyük bir coþkuyla kutlandý. Atatürk ün Türk çocuklarýna armaðaný olan bu bayram, son derece renkli görüntülere ve þenliklere sahne oldu. Bu renkli görüntülerin bir adresi de Cargill Gýda Türkiye Orhangazi Fabrikasý ydý. Cargill Gýda Türkiye nin bu yýl 4. sünü gerçekleþtirdiði þenliklere, fabrika çalýþanlarýnýn çocuklarýnýn yaný sýra Cargill Ýlköðretim Okulu öðrencileri de katýldý. Okulun folklor ekibinin gösterisi ise görülmeye deðerdi. Çeþitli yarýþmalarýn düzenlendiði, hediyelerin daðýtýldýðý ve birbirinden güzel ikramlarýn yer aldýðý 23 Nisan Þenliði nde animatörler de çocuklara eðlenceli dakikalar yaþattýlar. CargillHaberler - Aktüel 5Aktüel

8 Dünyadan Arjantin de ortak giriþim Cargill ve Arjantin firmasý Ledesma, ülkenin merkez kenti San Luis te bir mýsýr iþleme tesisi kurmak için ortak giriþim oluþturmaya karar verdi. Ýki þirket, Buenos Aires Borsasý na yeni þirketin adýnýn Glucovil Argentina olacaðýný duyurdu. Cargill, Þubat 2008 de Arjantin li Ledesma ile stratejik anlaþma yapma niyetinde olduðunu önceden açýklamýþtý. Ayrýca iki þirket, önümüzdeki beþ yýl içerisinde Arjantin de ikinci bir mýsýr iþleme giriþimine girip girmeyeceklerine de karar vereceklerine dair mutabýk kaldýlar. Bunun gerçekleþmesi durumunda Cargill, yeni giriþimin %70 ine, Ledesma ise kalan kýsmýna sahip olacak. Arjantin 6 CargillHaberler - Dünyadan

9 Açlýða acil 5 milyon $ baðýþ Aralýk ayýnda Cargill, açlýkla ve dünya çapýndaki küresel krizle mücadele etmek için 5 milyon $ baðýþladý. Amerika Birleþik Devletleri nde son aylarda borsada yaþanan %40 oranýndaki düþüþ, derneklerin ve bireylerin baðýþlarýný azalttý. Ayný zamanda artan iþsizlik, ailelerin gýdaya eriþiminde zorluklar yaþamasýna neden oluyor. CEO Greg Page, Cargill in insan beslenmesinde liderlik misyonu ýþýðýnda bu baðýþý, ihtiyaç sahibi ailelere acil yardýmda bulunabilmek için yapýyoruz. dedi. Cargill 2008 yýlýnda, 50 den fazla ülkede, toplam 44 milyon $ yardým ile sosyal yapýya önemli katkýlarda bulundu. ABD Yeþil olmak kolay deðil! Cargill, tehlike altýndaki türleri daha iyi koruma amacýyla hazýrlanan global biyoçeþitliliði geliþtirme indeksi oluþturma çalýþmalarýna katýldý. Ýndeks; Þubat 1987 de kurulan ve doðal alanlarý korumaya odaklanmýþ olan Uluslararasý Koruma Derneði tarafýndan hazýrlanýyor. Nadir bulunan ve tehlike altýndaki türler için online bir veritabanýnda, Entegre Biyoçeþitlilik Deðerlendirme Aracý (IBAT) adý altýnda oluþturulan indeksin geliþtirilmesinde yatýrým ve fikir saðlama adýna Cargill, bu çalýþmaya büyük destek veriyor. Bu veritabaný firmalara, yeni proje ve yatýrýmlarý konusunda kritik karar verme aþamasýnda biyoçeþitlilik hakkýnda ihtiyaç duyduklarý bilgiye hýzlý eriþim saðlýyor. Uluslararasý Koruma Derneði, IBAT ý geliþtirmek adýna Uluslararasý Kuþ Yaþamý ve Birleþmiþ Milletler Uluslararasý Çevre Programý Dünya Koruma Gözlem Merkezi ile birlikte çalýþtý. Cargill; bu programa en büyük desteði veren tüzel partnerlerden biri oldu. Ekim 2009 da Barcelona da yapýlacak olan Dünya Koruma Kongresi nde IBAT yayýnlanmýþ olacak ve oluþturulan bu veritabaný, firmalara potansiyel çevre risklerine karþý erken uyarýda bulunarak yeni projelerinin geliþtirilmesi sýrasýnda bu firmalarýn milyonlarca dolarýnýn korunmasýný da saðlayacak. ABD Cargill ve Dünya ticareti ABD de Cargill tarafýndan kazanýlan her dört dolardan biri, doðrudan uluslararasý ticaretten elde edilmektedir. Uluslararasý ticaret kapsamýnda Cargill in ülke kazançlarý sýrasýyla; Arjantin (%27,5), Brezilya (%25) ve Kanada dan (%17,6) saðlanmaktadýr. Küresel olarak Cargill, Dünya Ticaret Örgütü nün 1995 yýlýnda kurulmasýndan bugüne kadar yaklaþýk iþ olanaðý yaratmýþtýr. Almanya, AB, Çin, ABD ve Japonya %41 lik pay ile küresel ticaretin en büyük 5 ihracatçýsý konumundadýr. En büyük 5 ithalatçý ise küresel ithalatýn %44 ünü elinde tutan ABD, AB, Almanya, Çin ve Ýngiltere dir. Tarým, balýkçýlýk ve ormancýlýkta dünya ticareti yýllýk olarak 480 milyar dolarý bulmaktadýr yýlýnda ABD, mal ve hizmetlerde 1,6 trilyon $ ihracat yapmýþtýr. ABD Tarým Bakanlýðý, tarým ihracatýnýn 2008 yýlýnda 100 milyar $ seviyesini aþmasýný öngörmektedir. Yýlýn et tedarikçisi Geçtiðimiz yýl 47 milyar Avustralya Dolarý yýllýk satýþ gerçekleþtiren, Avustralya nýn en büyük ve en baþarýlý perakendecisi Woolworths, Cargill Beef Avustralya yý, yýlýn et tedarikçisi ilan etti. Woolworths tarafýndan verilen ödülü Cargill Beef Ýç Satýþ Müdürü Warren Payne aldý. Bu ödül ile Cargill Beef Avustralya, tedarik süreç ve hizmetindeki en iyi kalite performansý ný da tescil etmiþ oldu. Woolworths, Avustralya da 3,000 satýþ maðazasýna ve çalýþana sahip. Cargill Beef, Avustralya da müþterileriyle birlikte Ortak Dengeli Skor Kartý uygulamasýný yürütüyor. Kendisine ödül kazandýran bu uygulamada Cargill Beef, kilit performans hedeflerinin belirlenmesi için Woolworths ile birlikte çalýþtý. Ödül üzerine bir açýklama yapan Cargill Beef Avustralya Mali Ýþler Müdürü Paul Irvine; ortak skor kartý uygulamasýyla, haftalýk toplantýlarýna müþterilerinin taleplerini taþýdýklarýný ve çalýþanlara fark yaratmalarý için objektif bir ortam hazýrladýklarýný belirtti. Avustralya CargillHaberler - Dünyadan 7

10 CargillHaberler 8 CargillHaberler - Aylin Aksoy

11 Cargill Avrupa Rafine Yaðlar Ýþ Ünitesi Kalite Güvence Müdürü Aylin Aksoy Evet, tam arzu ettiðim gibi bir þirketteyim Aylin Aksoy, hayalindeki mesleði yapýyor. Ama bir farkla! O, hayalindeki mesleði, tam da arzu ettiði gibi bir þirkette yapýyor. Aylin Aksoy la Ankara da baþlayan ve Hollanda da devam eden yaþam serüveni üzerine sohbet ediyoruz. ODTÜ Gýda Mühendisliði mezunu olan Aksoy, kendi deyiþiyle hayalindeki iþi yapýyor. Ama onu hayalindeki iþi yapan diðerlerinden ayýran þey; iþini, tam da arzu ettiði gibi bir firmada yapma þansýný yakalamýþ olmasý. Cargill Türkiye ile 1995 yýlýnda tanýþan Aksoy un ilk görev yeri Vaniköy Fabrikasý oluyor. Bir yýl sonra ABD de düzenlenen oryantasyon programý ile Cargill i daha yakýndan tanýmaya baþlayan Aksoy; Cargill, mesleki kariyer açýsýndan hayallerinizi ve hedeflerinizi gerçekleþtirebileceðiniz nadir þirketlerden birisidir diyor. Eþi Ediz Aksoy da bir Cargill çalýþaný ve Cargill ROE nin (Cargill Refined Oils Europe - Cargill Rafine Yaðlar Avrupa Ýþ Ünitesi) Ýþ Mükemmelliði sürecini yönetiyor. Aylin Aksoy ise ayný iþ ünitesinde Ürün Güvence Müdürü olarak görev yapýyor. Türkiye de Kalite Güvenliði olarak bildiðimiz iþ, ROE Ýþ Ünitesi nde Ürün Güvenliðine dönüþüyor. Çünkü tüm ürün tedarik zincirinin güvenliðinden sorumluyuz diyor Aksoy. O, bir yandan Avrupa nýn 15 ayrý bölgesinde kurulu fabrikalarýn Ürün Güvence proseslerini harmonize edip geliþtirirken, diðer yandan tedarik zinciri ile iþ birliði yaparak, tüm zincirin gýda ve yem güvenliðine, kanun ve yönetmeliklere uyumunu saðlayacak sistemleri tasarlýyor. Ayný zamanda iki çocuk annesi olan Aksoy, bu nedenle koltuðunun altýnda birden fazla karpuz taþýdýðýný da söylüyor. Çünkü çocuklarýnýn okul düzeni de en az iþi kadar iyi planlama gerektiriyor. Tabii her çalýþan anne gibi, hemen tüm yaþamýný iþi, evi ve çocuklarýnýn okulu arasýnda mekik dokumakla geçiriyor. Aylin Haným, önce sizi tanýyalým isterseniz Gýda Mühendisi olmaya nasýl karar verdiniz ve Cargill Türkiye de ne zaman ve nasýl iþe baþladýnýz? Ankara doðumluyum, çocukluk ve gençlik yýllarým bu þehirde geçti. Ýlk, orta ve lise eðitimimi TED Ankara Koleji nde tamamladýktan sonra OD- TÜ ye (Orta Doðu Teknik Üniversitesi) girdim yýlýnda ODTÜ Gýda Mühendisliðinden mezun oldum. Kendimi bildim bileli beslenme ve besinlerin fonksiyonlarý gibi konular daima ilgimi çekmiþtir. Gýda mühendisi olmak istememde, bu ilgimin de büyük etkisi oldu. Zaten liseyi bitirdikten sonra hedefim, ODTÜ de okumak ve mühendis olmaktý. Üniversiteyi bitirdikten sonra Ýstanbul a taþýndým ve kýsa bir süre havayollarý catering iþinde çalýþtým. Burada zamanýmýn büyük bir bölümü uluslararasý yemek kültürleri ve menüler arasýnda geçiyordu. Böylece iþin mutfak kýsmýný da öðrenmiþ oldum. Sonrasýnda evlendim ve eþim ile beraber ABD ne taþýndýk yýlý sonunda Türkiye ye geri döndük. Benim Cargill Türkiye de iþe baþlamam, 1995 yýlý Þubat ayýna denk geliyor. Ayný yýl Cargill Türkiye yeni bir yatýrým olarak fýndýk iþleme tesisi kuruyordu. Ancak ben Vaniköy Fabrikasý nda Kalite Kontrol Þefi olarak iþe baþladým. Evet, mýsýr niþastasýný biliyordum; ancak glikoz þuruplarý o güne kadar tamamen teorik bir gýda hammaddesiydi benim için. Yeni iþimle birlikte birdenbire, mýsýrýn tedarikinden baþlayan, üretiminden kontrol aþamalarýna, hatta müþteri beklentilerine varýncaya kadar yepyeni bir ilgi alaným oldu. Mesleðim açýsýndan baktýðýmda, çok iyi tecrübeler yaþadýðýmý söyleyebilirim. Çocuklar sosyal faaliyetleri oldukça yoðun olan bir okula gidiyorlar. Dolayýsýyla iþ, ev ve okul üçgeninde günlerimi geçiriyorum. Ýçimizden biri Aylin Aksoy CargillHaberler - Aylin Aksoy 9

12 CargillHaberler Cargill Türkiye ile 1995 yýlýnda tanýþan Aksoy un ilk görev yeri Vaniköy Fabrikasý olur. Yeni iþiyle birlikte; mýsýrýn tedarikinden baþlayan, üretiminden kontrol aþamalarýna, hatta müþteri beklentilerine varýncaya kadar yepyeni bir ilgi alaný olur Aksoy un. Cargill, tüm çalýþanlarý için mesleki kariyer açýsýndan mükemmel fýrsatlar sunuyor. Þunu gönül rahatlýðýyla söyleyebilirim ki Cargill, mesleki kariyer açýsýndan hayallerinizi ve hedeflerinizi gerçekleþtirebileceðiniz nadir þirketlerden birisidir. 10 CargillHaberler - Aylin Aksoy Aylin Aksoy Cargill Türkiye tarafýndan yurt dýþýnda eðitime gönderildiðinizi biliyoruz. Bu eðitim Cargill i daha iyi tanýmanýza yardýmcý oldu mu? Evet, Orhangazi projesi ile birlikte ABD, Omaha Blair de aldýðým eðitim sýrasýnda Cargill i daha yakýndan tanýdým. Ancak Cargill i tanýma fýrsatýný, aslýnda Orhangazi projesinden çok daha önce yine ABD de gerçekleþtirilen oryantasyon programýna katýlýnca yakalamýþtým. Cargill Türkiye deki ilk yýlým yeni dolmuþtu ve Vaniköy fabrikasýnda görev yapýyordum. Zaten Vaniköy fabrikasýnda iþe baþladýktan kýsa bir süre sonra; Evet, tam arzu ettiðim gibi bir þirketteyim diye düþünmüþtüm. Cargill, aslýnda tüm çalýþanlarý için mesleki kariyer açýsýndan mükemmel fýrsatlar sunuyor. Þirket içinde inanýlmaz bir bilgi birikimi ve tecrübe var. Ayný zamanda bu bilgi birikimini tecrübe ile birleþtirme, yani uzmanlaþma ve bunun yanýnda da mükemmel iþ idaresi kabiliyeti var. Þunu gönül rahatlýðýyla söyleyebilirim ki Cargill, mesleki kariyer açýsýndan hayallerinizi ve hedeflerinizi gerçekleþtirebileceðiniz nadir þirketlerden birisidir. Cargill ROE de iþe baþlamanýz nasýl oldu? Bize biraz bu süreçten bahseder misiniz? Cargill ROE (Cargill Refined Oils Europe - Cargill Rafine Yaðlar Avrupa Ýþ Ünitesi) benim için aslýnda büyük bir þans. Hikâye ise eþimi ROE de iþ mükemmelliði konseptini yerleþtirmesi için çaðýrmalarý ile baþlýyor. Bana da benim ilgimi çeken elementleri içeren bir iþ teklifi hazýrlýyorlar. Sürece gelince; Schiedam merkez ofisinde iki gün süresince ROE nin Leadership Takýmý ile mülakatlar yaptým ve iki tarafýn da kazan-kazan prensibiyle elde edebileceði bir pozisyonda karar verdik. ROE deki görevim, müþteri ile temasý olan ürün güvence proseslerini düzenlemek ve geliþtirmek. Türkiye de Kalite Güvenliði olarak bildiðimiz iþ, ROE Ýþ Ünitesi nde Ürün Güvenliðine dönüþüyor. Çünkü tüm ürün tedarik zincirinin güvenliðinden sorumluyuz. Oldukça matrix, hem yatay hem dikey bir organizasyon. Bir yandan 15 lokasyondaki fabrikalarýn Ürün Güvence proseslerini harmonize edip geliþtirirken, diðer yandan tedarik zinciri ile iþ birliði yaparak, tüm zincirin gýda ve yem güvenliði, kanun ve yönetmeliklere uyumunu saðlayacak sistemleri tasarlýyoruz. Þu anda Cargill ROE de Kalite Güvence Müdürü olarak çalýþýyorsunuz. Bu iþ ünitesi tam olarak ne yapýyor, biraz bahseder misiniz? Cargill ROE, Cargill in Avrupa çapýnda faaliyette bulunan bitkisel yað iþ ünitesinin adýdýr. Vizyonu, Avrupa nýn bitkisel yað tedarikinde lider olmaktýr. Bu vizyona ulaþmak için bir tarafdan müþteriler ile ortak çalýþarak yaratýcý ürünler ve servis saðlamak, bir yandan da ana ürünlerde rekabetçi olabilmek için çalýþmamýz gerekiyor. Ürünlerimizin tüm tedarik zinciri boyunca hem gýda ve yem güvenliðine hem de kanun ve yönetmeliklere uygun olmasý ve müþteri þartlarýný, isteklerini karþýlamasý görevimin genel tanýmý

13 Ýçimizden biri içine giriyor. Bu tanýmýn altýnda oldukça fazla detay olduðunu söylemem gerekiyor. Sadece bir ürün için 50 den fazla pestisit kalýntýsý þartnamesini örnek gösterirsek; bir ürünün hammaddeden baþlayarak son tüketiciye ulaþana kadar güvenli olmasý için birbiri ile uyumlu, saat gibi iþleyecek mekanizmalar kurmanýz gerekiyor. Pestisit kalýntýsý dýþýnda onlarca gýda ve yem güvenliði parametresi, bir o kadar da kalite parametresi oldugunu da aklýmýzda tutalým. Yüzlerce analizi her ton ürün için yapamayacaðýnýz gerçeði nedeniyle, tüm tedarik zincirinin güvenli olmasý için ilgili paydaþlar ile ortak gibi çalýþmak gerekiyor. Bizim iþimiz organizasyon içerisinde bilgiyi paylaþmak, bilgiyi yönetmek ve yönlendirmek. Ýþ Ünitesi olarak zaten GOSCE ve BOE (Bottled Oils Europe-Þiþelenmiþ Yaðlar Ýþ Ünitesi) ile ortak çalýþýyoruz. Biri hammaddeyi hazýrlýyor, diðeri son ürünü þiþeliyor. Dolayýsý ile ortak çalýþma zaten doðal olarak gerçekleþiyor. Bunun yanýnda tüm FIS Platformu ndaki (Food Ingredients and Systems Platform-Gýda Katký Maddeleri ve Sistemleri Platformu), özellikle Avrupa daki iþ üniteleri ile gýda güvenliði konusunda beraber çalýþýyoruz. Cargill Türkiye de bu Platform altýnda bulunan Ýþ Ünitelerinden biridir. Neler yapýyoruz bu Platformda? Örneðin; taþýma gibi ortak kullandýðýmýz servisler var, bu konuda en iyi pratikleri tüm iþ ünitelerince uygulamak üzere beraber çalýþýyoruz. ABD de bulunan Kurumsal Gýda Güvenliði takýmýyla da bu konudaki Cargill politikalarýný uygulama ve geliþtirme yönünde çalýþýyoruz. Tabii, kendi iþ ünitemiz içinde CargillHaberler - Aylin Aksoy 11

14 CargillHaberler 12 CargillHaberler - Aylin Aksoy

15 birçok deðiþik fonksiyonla da beraber çalýþýyoruz. Tedarik zinciri yönetimi ve operasyon grubu, en çekirdek grubumuz. Bugünlerde üzerinde çalýþtýðým birkaç projeye örnek vermek gerekirse; Pazarlama grubu ile ismine Lego adýný verdiðimiz bir proje üzerinde çalýþýyorum. Bu proje, uyguladýðýmýz prosesleri müþteriye nasýl daha iyi sunarýz üzerine kurulu. Bende ürün güvence konusunda Cargill ROE uygulamalarýný müþteriye sunulacak þekle getirmek üzere çalýþýyorum. Bir diðer projemiz Müþteri Memnuniyeti Projesi. Bu konuda sonuçlarýn deðerlendirilmesi üzerinde çalýþacaðým. Ayrýca, sürekli iyileþtirme projelerimiz var. ROE olarak tüm organizasyon, adýna Fix and Upgrade the Business (FUB) dedigimiz dev projenin kollarýnda görev alýyoruz. Ben de tropik yaðlarýn tedarik zincirinin iyileþtirilmesi üzerinde çalýþýyorum. Kriz ekseninden baktýðýnýzda AB genelinde ve Hollanda da ne gibi deðiþiklikler görüyorsunuz? AB genelindeki ekonomik geliþmeleri basýndan takip ediyoruz; fakat Hollanda da pazarda, markette biz son tüketiciler olarak olumsuz bir deðiþiklik hissetmiyoruz. Ýþsizlik veya iþ yeri kapanmasý örnekleri çok görsel deðil. Evet, herkes bütçesine dikkat ediyor, gelecek ile endiþelerini dile getiriyor ama piyasada bir seneye önce kýyasla rahatsýz eden büyük deðiþiklikler yok. Bunun yanýnda iþ ortamýnda tüm Cargill çalýþanlarý gibi tasarruf önlemlerini uyguluyoruz ve harcamalara dikkat ediyoruz. Ýþ nedeniyle sýk seyahat ediyorsunuz. Ýþ dýþýndaki zamanlarýnýzý nasýl deðerlendiriyorsunuz? Ýþ dýþýnda da vakit buldukça geziyoruz. Hem Hollanda da hem de Avrupa da ailecek gezmeyi seviyoruz. Çocuklarýn bakýþ açýsý da deðiþiyor, bu tatilde nereye gidecegiz, hangi ülkeyi göreceðiz diye bizden önce plan yapmaya baþlýyorlar. Benim birden fazla þapkam var, çocuklarýn okul düzeni de en az iþim kadar iyi planlama gerektiriyor. Sosyal faaliyetleri oldukça yoðun olan bir okula gidiyorlar. Dolayýsýyla iþ, ev ve okul üçgeninde günlerimi geçiriyorum. Ailelerimizi, arkadaþlarýmýzý çok özlüyoruz ve mümkün oldukça Türkiye ye tatile ve ziyarete geliyoruz. Yurtdýþýndaki Cargill Ýþ Ünitelerinde çalýþan herkese sorduðumuz soruyu size de soralým. Yurtdýþýnda çalýþan bir yönetici olarak Türk çalýþanlara ne gibi önerileriniz olacak? Türk yöneticilerinin ve çalýþanlarýnýn en güçlü ve deðer yaratan yönleri; her koþula kolay adapte olmayý saðlayan esneklikleri ve buna ek olarak pratik ve çözüm geliþtirici olmalarý. Arkadaþlarýmýza, kendilerinin farklýlýklarýný ortaya çýkaracak yönlerini keþfetmelerini tavsiye ediyorum. Bununla birlikte gelecekten beklentileri doðrultusunda kariyer hedeflerini belirlemelerini ve bu hedeflerini gerçekleþtirmek için sýký çalýþmalarýný öneriyorum. Bugünlerde pazarlama grubu ile ismine Lego adýný verdiðimiz bir proje üzerinde çalýþýyorum. Bu proje, uyguladýðýmýz prosesleri müþteriye nasýl daha iyi sunarýz üzerine kurulu. Bende Ýçimizden biri ürün güvence konusunda Cargill ROE uygulamalarýný müþteriye sunulacak þekle getirmek üzere çalýþýyorum. Bir diðer projemiz Müþteri Memnuniyeti Projesi. Aylin Aksoy Eþiniz de Cargill de çalýþýyor, bu durum iþinize nasýl yansýyor? Ayrýca sizden baþka Türk çalýþan var mý? Eþim ile yaklaþýk 11 yýldýr Cargill de beraber çalýþýyoruz. Aslýna bakarsanýz diðer çalýþan anne babalardan pek farkýmýz yok, ayný zorluklarý biz de yaþýyoruz. Kýsacasý iþ ile ev arasýndaki dengeyi tutturmaya çalýþýyoruz. Eþim Cargill ROE nin Ýþ Mükemmelliði sürecini yönetiyor. Bizimle beraber Türkiye den Cargill Gýda Ýþ Ünitesi nden gelen Cem Beysel ile ayný ofiste çalýþýyoruz. Onun görevi de Finansman Yöneticiliði. Gerek iþ yaþamý gerekse iþ dýþýnda üçümüz birbirimize tabii ki destek veriyoruz. Cargill Türkiye'den ROE Ýþ Ünitesi ne transfer olan üç Türk birarada: Aylin Aksoy, Ediz Aksoy ve Cem Beysel. CargillHaberler - Aylin Aksoy 13

16 CargillHaberler Palm yaðýnýn dünya bitkisel yað pazarýndaki payý artýyor Yaðýn yükselen yýldýzý Dünya bitkisel yað üretiminde %33 pay ile liderliðe oturan Palm yaðý, dünya mutfaklarýndaki yerini saðlamlaþtýrmaya baþladý. Palm yaðý, binlerce yýldýr insanlar tarafýndan tüketilen, güvenli ve besleyici bir yenilebilir yað kaynaðý olarak biliniyor. Yaklaþýk yýldýr yemeklerde kullanýldýðý bilinen Palm yaðý, FAO (BM Gýda ve Tarým Örgütü) ve WHO nun (Dünya Saðlýk Örgütü) ortak kuruluþu olan uluslararasý CODEX Allimentarius Komisyonu tarafýndan, 17 yemeklik yað çeþidinden biri olarak da kabul ediliyor. Son 20 yýlda özellikle Malezya ve Endonezya gibi baþlýca üretici ülkelerin bu alandaki yatýrýmlarýný arttýrmalarý sonucu, üretiminde de gözle görülür bir artýþ gözlemleniyor. Palm yaðý, son verilere göre, 2007/08 sezonundaki 42,1 milyon tonluk üretimiyle dünya bitkisel yað üretiminde %33 pay ile liderlik koltuðuna oturdu. Soya yaðý ise 38,21 milyon ton üretimle ikinci sýrada yer aldý. Aslýnda bu durum son 5-6 yýldýr böyle devam ediyor. Yine birçok uzmanýn deðerlendirmesine göre Palm yaðý, küresel sývý yað ticaretindeki ana meta pozisyonunu daha uzunca bir süre koruyacaða benziyor. Ekim 2008/Eylül 2009 üretim sezonunda bir önceki sezona göre üretimin %6 artarak 44,6 milyon tona ulaþacaðý ve 133 milyon ton olarak gerçekleþmesi beklenen dünya bitkisel yað toplam üretiminden geçen sezon olduðu gibi %33 pay alacaðý tahmin ediliyor. Batý Afrika doðumlu Palmin yaþ meyve kýsmýndan elde edilen yaðýn bilinen tarihten önce yaþayan toplumlarda kullanýldýðý tahmin ediliyor. Arkeologlarýn araþtýrmasýna göre palmin kýtalar arasý ticareti de yapýlmýþtýr ve en son eski Mýsýrda buluntulara rastlanmýþtýr. Miladdan önce 3000 li yýllardan kalma olduðu düþünülen mezarlarda bulunan malzemelerde yapýlan analizlerde birçok palmitik asit, serbest ve birleþik formda gliserol, azelaik ve pimelik asit karýþýmlarýna rastlanmýþtýr. Bu asitler normal yað asitlerinin oksidasyon ürünleridir. Analistler bu asitlerin, muhtemelen zamanla okside olmuþ palm yaðýnýn (Elaeis guineensis) oksidasyon ürünü asitler olduðunu düþünmektedir. 15. yüzyýlýn ortalarýnda Avrupalýlarýn Batý Afrika ya yaptýðý ticaret sýrasýnda yerel yiyeceklerde palm yaðýnýn kullanýldýðý belirtilmiþtir. Daha sonra bu yaðýn, Atlantik köle ticareti sýrasýnda önemli bir ticari ürün haline geldiði belirtilmektedir. Ýngiliz endüstri sanayinde bu ürün mum yapýmýnda ve makine yaðý olarak da kullanýldýðý ve 19. yüzyýlýn baþlarýnda palm yaðýnýn Batý Afrikalýlar tarafýndan gýda ticaretinde kullanýldýðý bilinmektedir. 14 CargillHaberler - Yaðýn yükselen yýldýzý

17 Palm yaðý üretiminde Endonezya 18,3 milyon ton ve %44 pay ile birinci sýrada olmasýna karþýlýk, dünya ticareti Malezya nýn kontrolünde (16,4 milyon ton ve %43). Kapak konusu CargillHaberler - Yaðýn yükselen yýldýzý 15

18 CargillHaberler Sürdürülebilir Palm Yaðý Yuvarlak Masa Toplantýsý (RSPO) Palm üretiminin diðer bir etkisinin de yaðmur ormaný alanlarýnýn ve biyolojik çeþitliliðin azalmasýna sebep olacaðý düþüncesidir. Endonezya hükümeti sürdürülebilir standartlar konusunda Avrupa ve Amerika ile Sürdürülebilir Yuvarlak Masa Toplantýlarý (RSPO) yapmaktadýr. RSPO bir global paydaþ giriþimi olarak 2004 te sürdürülebilir palm yaðýnýn üretilmesi ve kullanýlmasýný teþvik amacýyla baþlatýlmýþtýr. Sumatra ve Borneo da yapýlan bu yuvarlak masa toplantýlarýnýn katýlýmcýlarý arasýnda çiftçiler, üreticiler, toptancýlar, perakendeciler, bankalar, STK lar ve Nestle, Unilever, Cadbury Schweppes, Cargill, Ferrero ve Heinz gibi firmalar yer almaktadýr. Çalýþmalarý; Sürdürülebilir Palm Yaðý Üretiminin Ýlke ve Kriterleri konusuna odaklanmýþtýr. Palm Yaðýný diðer bitkisel yaðlardan farklý kýlan neden, tek bir meyveden iki farklý yað üretilmesidir. Biri mezokarp; diðer bir tanýmla meyvenin taze kýsmýndan elde edilen palm yaðý, diðeri ise palm bitkisinin çekirdeðinden elde edilen palm çekirdek yaðýdýr ve her ikisi de ticari deðere sahiptir. Bitkisel kýzartma yaðlarýna göre yüksek sýcaklýklarda daha az uçucu ve daha fazla kalýcý olan Palm yaðý, palmitik, oleik ve linoleik olmak üzere 3 ana doymamýþ yað asidi içeriyor. Bunun yaný sýra Palm çekirdeði yaðý üretimi de 2007/08 sezonunda 4,88 milyon ton olarak gerçekleþirken, 2008/09 sezonunda bu rakamýn 5,21 milyon tona ulaþmasý bekleniyor. Üretimde Endonezya 18,3 milyon ton ve % 44 pay ile birinci sýrada olmasýna karþýlýk, dünya ticareti Malezya nýn kontrolünde (16,4 milyon ton ve %43) yýlý USDA (ABD Tarým Bakanlýðý) verilerine bakýldýðýnda dünya palm yaðý üretiminin %87 oran ile bu iki ülkenin elinde olduðu görülüyor. Ýþin bir baþka ilgi çekici yönü ise üretimin büyük kýsmýnýn ihraç edilmesi. Malezya nýn 2007 yýlýnda gerçekleþtirdiði 15,8 milyon tonluk üretiminin, 13,7 milyon tonunu ihraç etmesi, palm yaðýnýn, üretimde liderliðinin yaný sýra dünya bitkisel yað ticaretine olan katkýsýný da gözler önüne seriyor. Ýthalat rakamlarýna bakýldýðýnda Çin in; 5 milyon tonun üzerinde ithalat ile en büyük palm yaðý ithalatçýsý konumunda olduðu görülüyor yýlýnda ise 5.05 milyon ton olarak gerçekleþen palm yaðý ithalatý, Çin in tüm bitkisel yað ithalatýnýn %22 sini oluþturuyor. Türkiye de önemli ithalatçýlar arasýnda Ülkemiz rakamlarýna geçtiðimizde, bitkisel yaðda dýþa baðýmlý olan Türkiye nin, ayný zamanda önemli bir palm yaðý ithalatçýsý olduðu da görülüyor. Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði nin (BYSD) 16 Nisan da gerçekleþtirdiði 34. Genel Kurul unda yeniden baþkanlýða seçilen AK Parti Balýkesir Milletvekili A. Edip Uður; genel kurulun açýþ konuþmasýnda bitkisel yað üretimi ve ithalatý hakkýnda ayrýntýlý bilgiler verdi. Uður açýklamasýnda; ülkemizin yaklaþýk 950 bin ton likit, 550 bin ton margarin ve 200 bin ton civarýnda da yem, boya ve sabun sanayi ihtiyacý olmak üzere toplam 1.7 milyon ton bitkisel yað tüketimi olduðunu belirtiyor yýlýnda bu tüketimin karþýlanmasý amacýyla ton ithalat gerçekleþtirildiði ve BYSD verilerine göre ham yað ithalatýna 1.38 milyar dolar, yaðlý tohum, küspe vb. ile birlikte yaklaþýk 2,72 milyar dolara yakýn bir dövizin ithalata ödendiði görülüyor. Yine BYSD verilerine göre, 2008 yýlýnda gerçekleþen ham yað ithalatýnýn tonunu Palm yaðý (palm yaðý diðer, palm çekirdeði yaðý ham ve palm çekirdeði yaðý diðer) oluþturuyor yýlý Ocak-Þubat aylarýný kapsayan 2 aylýk bitkisel yað ithalatý verilerine göre Türkiye nin; 62,44 milyon dolar bedelle ton Palm yaðý ithalatý gerçekleþtirdiði görülüyor. Yýllara göre bakýldýðýnda ise, 1997 yýlýnda ton olan palm yaðý ithalatýnýn, 2008 de tona çýktýðý ve 2 kattan fazla bir artýþýn olduðu göze çarpýyor. 16 CargillHaberler - Yaðýn yükselen yýldýzý

19 Kapak konusu Tüm bu ithalat verilerinin yaný sýra bitkisel yað ihracatýnda da geçen yýldan bu yana gözle görülür bir artýþ yaþanýyor den 2008 e bitkisel yað ihracatýmýz %75 oranýnda artarak yarým milyar dolar seviyesine yaklaþtý de bu rakam sadece 257 milyon dolar seviyesindeydi. Palm Yaðýnýn Hýzlý Yükseliþi Palm yaðýnýn son yýllardaki hýzlý yükseliþinin arkasýnda, iki büyük üretici Endonezya ve Malezya nýn dünya çapýndaki lobi faaliyetlerinin yaný sýra, uzun yýllardýr ucuz olmasý nedeniyle saðlýksýz ve kötü olduðu imajýnýn üzerindeki perdenin aralanmasý da yatýyor. Palmi önemli kýlan diðer bir etkenin de sürdürülebilir enerji üretiminin devamý için enerji firmalarýnýn oynadýðý rol olduðu belirtiliyor. Diðer yandan palm plantasyonu, orman arazilerini temizlemesi ve elveriþsiz bataklýklarý kurutarak elveriþli hale getirmesi nedeniyle de destekleniyor. Palm Yaðýnýn Beslenme Üzerine Etkileri Enerji ihtiyacýný etkili bir biçimde karþýlýyor Esansiyel asitler olan linoleik ve linolenik asit ihtiyacýný karþýlamada etkili Yaðda çözünen A, D ve E vitaminlerine sahip Gýdalarýn lezzetine katkýda bulunuyor Palm yaðý günümüzde 2 amaçla kullanýlýyor. Birincisi gýdalarda, ikincisi biyoyakýt olarak. Hindistan ve Çin gibi nüfus yoðunluðu çok fazla ve giderek artan ülkelerin bitkisel yað ihtiyacýnýn artýþý, Amerika daki obezite fazlalýðý nedeniyle trans yaðlardan uzaklaþma istek ve ihtiyacý, nispeten daha ucuz ve oda koþullarýnda yarý katý olan palm yaðýnýn önemini giderek artýrýyor. Palm Yaðýný diðer bitkisel yaðlardan farklý kýlan bir diðer neden ise tek bir meyveden iki farklý yað üretilmesi. Evet, Palm bitkisi 2 tip yað içeriyor. Biri mezokarp; diðer bir tanýmla meyvenin taze kýsmýndan (orta kabuk olarak ta bilinir) elde edilen palm yaðý, diðeri ise palm bitkisinin çekirdeðinden (kernel olarak da bilinir) elde edilen palm çekirdek yaðý. Her ikisi de ticari deðere sahip yaðlar ve bu iki yað, asit içerikleriyle (palm çekirdek yaðýnda yüksek oranda laurik (2) ve myristic asit varken palm yaðýnda yüksek palmitik asit) birbirlerinden kimyasal ve fiziksel olarak ayrýlýyorlar. Palm yaðý yað asidi profiline yakýndan bakýldýðýnda ise yaklaþýk her birinin %50 Palm plantasyonu, orman arazilerini temizlemesi ve elveriþsiz bataklýklarý kurutarak elveriþli hale getirmesi nedeniyle destekleniyor. Ayrýca sürdürülebilir enerji üretiminin devamý için biyoyakýt üreten firmalar tarafýndan da destek veriliyor. oranýnda dengelenmiþ doymuþ ve doymamýþ yað asidi olduðu açýða çýkýyor. Palm yaðýnýn doymamýþ formu oleik ve linoleik, az miktarda da linolenik asit içeriyor. Ayný zamanda yüksek oksidasyon stabilitesine ve yenilebilir yaðlar arasýnda %97 gibi yüksek bir emilim oranýna sahip. Rafine edilmemiþ palm yaðý, en yüksek oranda karotenoide sahip doðal kaynaklar arasýnda yer alýyor. Yine tokoferol içeriði oldukça yüksek ve doymamýþ kýsýmlarýnýn çoðu tokotrienollerden oluþuyor. Tokoferoller önemli doðal antioksidan kaynaklarý olarak biliniyor. Bitkisel kýzartma yaðlarýna göre yüksek sýcaklýklarda daha az uçucu ve daha fazla kalýcý olan Palm yaðý, palmitik, oleik ve linoleik olmak üzere 3 ana doymamýþ yað asidi içeriyor. Farklý ülke, farklý bölge ve farklý yaþ gruplarýný içeren birçok araþtýrma ise palm yaðý kullanýmýnýn HDL kolesterol seviyesini düþürdüðü ve böylece kalp krizi riskini azalttýðýný ortaya koyuyor. CargillHaberler - Yaðýn yükselen yýldýzý 17

20 CargillHaberler Pek çok tüketici için önemli bir öncelik olan kaliteli hayat tarzýnýn anahtarý Yüksek kaliteli gýdalar ve içecekler Cargill Gýda Türkiye; günümüz tüketicisinin kaliteli yaþam isteðine uygun yüksek kaliteli gýda ve içecek çözümleri ile beklentilerine cevap veriyor. Cargill Saðlýk ve Beslenme Ýþ Ünitesi, yenilikçi çalýþmalarýna temel olmasý amacýyla 2005 yýlýnda dünya çapýnda bir araþtýrmaya imza attý. Bu araþtýrmada Cargill, 2008 ile 2010 yýllarý arasýnda tüketicinin satýn alma kararlarýný en çok etkileme olasýlýðý olan dünya çapýnda saðlýk, beslenme ve algýlama konularýný belirlemek için müþterileri arasýnda bir anket düzenledi. Bu araþtýrmanýn sonuçlarý birleþtirildiðinde ise sonuçlar þöyle sýralandý: Obezite ve saðlýk; Düþük kalori; Doðal; Mevzuat kýsýtlamalarý/engelleri ve yüksek lif; Þekere benzer lezzet; Düþük karbonhidrat; Organik ve son olarak Sýfýr kalori. Sonuçlar deðerlendirildiðinde, günümüz tüketicisinin artýk sadece ucuz ve kaliteli gýda ürünü istemediði, birçok tüketici için saðlýk ve kilo kontrolü, yeterli ve dengeli beslenme, kaliteli ve mutlu bir yaþam sürme isteðinin ön plana çýktýðý görülüyor. Bunun yaný sýra obezite ve diyabet gibi WHO (Dünya Saðlýk Örgütü) tarafýndan Bulaþýcý olmayan salgýn hastalýk olarak nitelenen hastalýklarla birlikte yaþayanlar da kaliteli yaþam sürme arzusundalar. Araþtýrmalar ortaya koyuyor ki; kontrol altýnda tutulan diyabet, ortalama yaþam süresini uzatýyor ve yaþam kalitesini artýrýyor. Tüketicinin beklentilerinde bu konulara ilgisinin artmasý ve obezite, diyabet gibi hastalýklarýn artýþ eðilimi göstermesi karþýsýnda Cargill, yüksek kaliteli gýda ve içecekler üretme konusunda yenilikçi çözüm arayýþlarýna yöneliyor. Bu çözüm arayýþlarýný destekleyen ve günümüzün geniþ çaplý gýda uygulamalarýnda, fonksiyonel, duyusal ve besleyici özelliklerinden dolayý kullanýlan ve doðada da bulunabilen birçok katký maddesi bulunuyor. Polioller de bu gruba giriyor ve hem iþlevsellik, hem duyusal, hem de besin özelliklerinden dolayý geniþ bir yelpazede gýda ve içecek uygulamalarýnda kullanýlýyor. Yüksek kalite ve dolayýsýyla son ürün için tutarlý bir performansý garantilemenin yanýnda iþlevsel özellikleriyle esneklik de sunuyor. Poliol Poliollerin çoðu sebzeler, meyveler ve mantarlarda; ayrýca þarap veya soya sosu gibi fermente gýdalarda bulunuyor. Bir þeker türevi olmalarýna raðmen, insan vücudu tarafýndan þeker olarak algýlanmýyor. Þekerle karþýlaþtýrýldýklarýnda daha düþük kalori ve azaltýlmýþ ensülin tepkisi gibi avantajlarý olduðu görülüyor. Diþlerin çürümesini tetiklemedikleri gibi, unlu mamul uygulamalarýnda karamelleþmeye de yol açmýyorlar. Bu nedenle polioller, beslenmenin bir parçasý olarak çeþitli gýda ürünlerinde kullanýlýyor. Ýþlevsel özellikleri Göreceli tatlýlýk: Tatlýlýk, konsantrasyon, ph ve diðer bileþenlerin mevcudiyeti gibi diðer parametrelerin yaný sýra kiþisel algýlamaya da çok baðlýdýr. Bu nedenle tatlýlýk ve kývam özelliklerinin katkýsýyla tüm poliol þuruplarý ve tozlarý, þekeri ikame etmek için uygundurlar. Higroskopisite (su emme eðilimi): Kimyasal farklýlýklarý nedeniyle polioller arasýnda deðiþkenlik gösterir. Sorbitol ve maltitol þuruplarý, suyun ürün ile çevre arasýnda transferini sýnýrlayan ve ürünün raf ömrünü uzatan nem kontrol özelliklerine sahiptir. Serinleme etkisi: Ksilitol, sorbitol ve eritritol, kristalize hallerinde serin tadý veren lezzetleri geliþtiren bir serinleme hissi verirler. Maltitol özellikle meyvemsi lezzetleri öne çýkarýr. Çözünürlük: Sorbitol, maltitol, isomalt, mannitol, xylitol ve eritritol tozlarýnýn kristal özelliklerinin her biri pek çok katý gýda ve ilaç ürününde kendilerine has yolla yumuþaklýk, yoðrulabilirlik, esneklik ve aðýzdaki hissi dengelemek ve stabilize etmekte katký saðlarlar. Cargill Saðlýk ve Beslenme Ýþ Ünitesi nin geniþ ürün yelpazesinden biri olan polioller; þekerin tatlý lezzetini ve aðýzdaki hissini daha az kalori içeren, daha düþük glisemik endeksleri olan alternatiflere deðiþtirmek için ideal bir yol saðlýyor. 18 CargillHaberler - Yüksek kaliteli gýdalar ve içecekler

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2009 Sizin kriteriniz ne? Basit þeyler, büyük iþler baþarýr! Katsan: Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý Orhangazi nin yardým eli Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!

Detaylı

Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Bu rapor, geri dönüþümlü kaðýda basýlmýþtýr. Ýçindekiler 1 2 4 6 9 10 12 16 20 21 24 26 29 33 37 42 45 Giriþ Önsöz Unilever Hakkýnda Sürdürülebilirlik Vizyonu

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de 450.000 kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik.

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik 2 arýyorum Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik Antalya daki Efendilik Keyifli bir geziydi Antalya'daki. Hoþ kent. Keþfedilmeye açýk pek çok yeri var. Gitmeyenlerin düþünebileceði kadar pahalý

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı