Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir."

Transkript

1

2

3

4 BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir kalkýnma adýna su ve atýksu yönetimi gibi alanlarda yürütülecek çalýþmalar sadece yerel ve bölgesel deðil ulusal ve uluslararasý her düzeyde geliþtirdiði sürece baþarýya ulaþma þansý vardýr. Doðanýn insana sunduðu en önemli nimetlerden biri olan su, sonsuza kadar sýnýrsýz ve bedelsiz olarak kalmayacaktýr. Dünyamýzýn su kaynaklarý hýzla azalmaktadýr. Ýlimizin mevcut su kaynaklarýnýn; yaptýrýlan Fizibilite çalýþmalarýnda yeterli olduðu bilinmekle beraber; ileriki yýllarda olasý bir sorunla karþýlanmamasý için planlanan projelerin zamanýnda uygulamaya konularak diðer kurum ve kuruluþlarla koordinasyon halinde halkýn bilinçlenmesinin saðlanmasý önem arz etmektedir. Bu nedenlerle hazýrladýðýmýz 5 yýllýk stratejik planýmýzda Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkýna kesintisiz olarak temin edilmesi ve oluþan atýk suyun ekolojik dengeyi bozmayacak þekilde bertarafýnýn saðlanmasý ný misyonumuz olarak belirledik. Mersin Su ve Kanalizasyon idaresi olarak, kaynaðýndan alýnan suyun (Berdan Barajý) 27 km.lik yolculuðunda ve evinize saðlýklý bir þekilde gelene kadar ki sürecinde yakýn takipçisi olduk. Nerede olursa olsun Herkes Ýçin Su bilinciyle görev yapan MESKÝ doðuda Huzurkent ten batýda Tece ye, güneyde Merkezden kuzeyde Gözne ye kadar uzanan yelpazeye, yetkin ve güvenilir kadrosu ile gerek altyapý yatýrýmlarýnda, gerekse saðlýklý içmesuyu ihtiyacýnýn karþýlanmasý konusunda özverili çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Suyumuz, laboratuvarýmýzda Ýnsani Tüketim Amaçlý Sular Yönetmeliði parametreleri doðrultusunda günlük olarak analiz edilmekte ve sonuçlar bu yönetmeliðe uygun bulunmaktadýr. Ayný analizler TÜBÝTAK tarafýndan da yapýlarak suyumuzun ilgili parametrelere uygun olduðu saptanmýþtýr tarihinde; Karaduvar Atýksu Arýtma Tesisi Projesi için, Avrupa Yatýrým Bankasý ile finans sözleþmesi imzalanmýþ ve 6 milyon Avro tutarýnda dýþ kredi saðlanmýþtýr. Yüklenici Sistem Yapý A.Þ-Emit S.p.a Konsorsiyumu taahhüdünde; Karaduvar da 27. m2 arazi üzerinde yapýmý devam etmekte olan Doðu Atýksu Arýtma Tesisi nin, 28 yýlý içerisinde ünitelerinin yaklaþýk % 8 i tamamlanmýþtýr. Tesisin 29 yýlýnda tamamlanmasýyla, 5 yýl süreyle Ýþletilmesi ve bakým hizmetleri verilmesi iþleri devreye girecektir. Tesisin baþlangýçta arýtacaðý su miktarýnýn 22 yýlýna kadar 19. m3/gün geniþlemelerle 23 yýlýna kadar ise 228. m3/gün olmasý hedeflenmektedir. Karaduvar Atýksu Arýtma Tesisinin tamamlandýðýnda; Karbon, Azot, Fosfor giderimli ve çamur arýtmalý ileri teknolojiye sahip tam otomatik bir tesis olacaktýr.tesiste 23 yýlý hedeflerini karþýlamak amacýyla yapýlacak ilave tesisler için de yer ayrýlmýþtýr. 3

5 BAÞKANIN SUNUÞU Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. Su kayýp ve kaçaklarýnýn Avrupa standartlarý seviyesine çekilebilmesi ve mevcut içmesuyu temin sistemimizin sürdürülebilirliðinin saðlanmasý amacýyla, Ýçme suyu Þebeke Rehabilitasyonu, Depo ve Depolararasý Baðlantý Hatlarý projesi kapsamýnda dýþ finansman ihtiyacýný karþýlamak üzere Ýller Bankasý aracýlýðýyla Dünya Bankasýndan temin edilen kredi ile ana besleme hatlarý, depo ve terfi merkezlerinden oluþan ana besleme sisteminin geniþletilmesi çalýþmalarý yürütülmüþtür. Mevcutta 63. m3 kapasitedeki depolara ek olarak yine toplamda 63. m3 lük depoya daha ihtiyaç olduðu belirlenmiþ ve bu kapsamda; 28 yýlýnda sözleþmesi imzalanmýþ olan 45. m3 ilave depolar, terfi merkezleri ve basýnçlý hatlarýn yapýmýna baþlanmýþ ve yapýmý halen devam etmektedir. Yine MESKÝ Ýçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamýnda; Kaçak Tespit Ekipman Alýmý (Sözleþme No:MES G1) ve Karþýlýðý Alýnamayan Su Azaltma Eðitim Danýþmanlýðý Hizmetleri (Sözleþme No:MES C5) ihaleleri yapýlmýþtýr. Güvenilir ve kaliteli bir su ve atýk su iletim aðý oluþturmak adýna, 28 yýlý içerisinde Mersin Merkez, belde ve köylerimizde çeþitli ebatlarda toplam m. içme suyu borusu, yine toplam m kanalizasyon borusu döþenmiþ, böylelikle 21 yýlýndan bugüne Mersin merkez baþta olmak üzere kent genelindeki alt yapýnýn yaklaþýk olarak % 6 ý yenilenerek Mersin inin geleceðine yatýrým yapýlmýþtýr. Berdan Arýtma Tesisi, Terfi Merkezleri, Su Depolarý, MESKÝ Genel Müdürlük Hizmet Binasý Ve Teknik Hizmetler Birimlerinin sabotaj, yangýn, hýrsýzlýk gibi her çeþitli tehdit ve tehlikelere karþý güvenliklerinin saðlayacak Güvenlik Yönetim Sistemleri ve Ýletiþim Altyapý Projesi ayrýca 5216 Sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu kapsamýnda hizmet alanýmýz sýnýrlarýnda bulunan Emirler, Ýnsu, Kocahamzalý ve Çavak köylerine Hamzabeyli Kaptajýndan içmesuyu temin edebilmek için Emirler, Ýnsu, Kocahamzalý, Çavak Ýçmesuyu Uygulama Projesi hazýrlanmýþ olup ; Ýhalesinin 29 yýlý içerisinde yapýlmasý planlanmaktadýr. MESKÝ, Mersin in saðlýklý su ihtiyacýnýn karþýlanmasý noktasýnda faaliyetlerini artýrarak sürdürecektir. Gelecek nesillere yaþanabilir bir kent býrakma bilinciyle tüm faaliyetlerimizi kalite standartlarýndan ödün vermeden sürdüreceðimizi ifade eder, Saygýlar sunarým. Macit ÖZCAN Mersin Büyükþehir Belediye Baþkaný 4

6 GENEL KURUL Macit ÖZCAN Mersin Büyükþehir Belediye Baþkaný Kenan YÜCESOY Akdeniz Belediye Baþkaný Ýbrahim GENÇ Yeniþehir Belediye Baþkaný Hamit TUNA Toroslar Belediye Baþkaný Nuri ÖZDEMÝR Akdeniz Meclis Üyesi Kemal SIÐIRCIKOÐLU Akdeniz Meclis Üyesi Mahmut ÜNALMIÞ Akdeniz Meclis Üyesi Faris DENÝZ Akdeniz Meclis Üyesi Bedri KURAN Akdeniz Meclis Üyesi Muhittin ERTAÞ Akdeniz Meclis Üyesi Hilmi Kartal ER Yeniþehir Meclis Üyesi Akýn GÜNEÞ Yeniþehir Meclis Üyesi A. Erol ERTAN Yeniþehir Meclis Üyesi Okan Mehmet TAKAN Yeniþehir Meclis Üyesi Musa TAÞ Yeniþehir Meclis Üyesi Ö. Adbullah ÖZDEMÝR Yeniþehir Meclis Üyesi Nevzat GÝLÝK Toroslar Meclis Üyesi Ýsak ÝÇEL Toroslar Meclis Üyesi Hikmet KOÇ Toroslar Meclis Üyesi Özcan TAÞTAN Toroslar Meclis Üyesi Osman BÜYÜK Toroslar Meclis Üyesi Sultan AKTEPE Toroslar Meclis Üyesi Hakan DEMÝRSOY Mezitli Bld. Baþkaný Ýlkay MAHANOÐLU Mezitli Meclis Üyesi Ýlyas YÜCESOY Mezitli Meclis Üyesi Mehmet AKLAN Mezitli Meclis Üyesi Mustafa AKGÜL Huzurkent Bld. Baþkaný Mehmet YILDIZ Huzurkent Meclis Üyesi Mehmet BAÞAR Huzurkent Meclis Üyesi Halil ÇOLAK Huzurkent Meclis Üyesi Zeki YILMAZ Tece Bld. Baþkaný Arif BALCI Tece Meclis Üyesi Levent AY Tece Meclis Üyesi Kenan YILDIRIM Kazanlý Meclis Üyesi 5

7 Sefa KURTULUÞ Kazanlý Meclis Üyesi Ahmet YAMAN KAzanlý Meclis Üyesi Ahmet ERÞAHÝN Davultepe Bld. Baþkaný Mahmut Ali KUÞÇA Davultepe Meclis Üyesi Mehmet BÜLBÜL Davultepe Meclis Üyesi Kasým CANPOLAT Adanalýoðlu Bld. Bþk. Metin ARI Adanalýoðlu Meclis Üyesi Ýbrahim DEMÝR Karacailyas Bld. Baþkaný Taner DEMÝR Karacailyas Meclis Üyesi Ali KARACAN Gözne Bld. Baþkaný Davut GÜNDOÐDU Gözne Meclis Üyesi Bünyamin YALINAYAKLI Çiftlikköy Bld. Baþkaný Mustafa KURT Çiftlikköy Meclis Üyesi Ýsmail ÇARÞILI Yenitaþkent Bld. Baþkaný Adem KURU Yenitaþkent Meclis Üyesi Abdurrahman TERZÝLÝ Kuyuluk Bld. Baþkaný Fahri UÐURLU Kuyuluk Meclis Üyesi Veli ÖZER Arpaçsakarlar Bld. Baþkaný Ethem ÖCAL Arpaçsakarlar Meclis Üyesi M. Akif ÇÝFTÇÝ Baðcýlar Bld. Baþkaný Ali Rýza SEKÝTMEZ Baðcýlar Meclis Üyesi Halil ÜNAL Bahçeli Bld. Baþkaný Emin KARAKULAK Bahçeli Meclis Üyesi Abdullah YILMAZ Yalýnayak Bld. Baþkaný Ali KILIÇ Yalýnayak Meclis Üyesi Ýsmet HASANCAOÐLU Soðucak Bld. Baþkaný Ali AYTEKÝN Soðucak Meclis Üyesi Þükrü KARTAL Dorukkent Bld. Baþkaný Ali Rýza GÖÇ Dorukkent Meclis Üyesi Þenol TEMEL Dikilitaþ Bld. Baþkaný Halil KESKÝN Dikilitaþ Meclis Üyesi Hasan AY Deðirmençay Bld. Baþkaný Ferhan KOZAN Deðirmençay Meclis Üyesi 6

8

9 ÜST YÖNETÝCÝNÝN SUNUÞU 28 mali yýlý faaliyet raporunun hazýrlandýðý bu günlerde ülkemizin (Ýstanbul) 5. Dünya su Forumuna evsahipliði yapmasý, suyun geleceðinin ülkemizde þekillenmesi çok anlamlý Dünyamýzýn hýzla deðiþerek kirlenmesi iklim deðiþimi, nüfus artýþý, köyden kente göç, deðiþen arazi kullanýmý, yatýrýmlarýn geçiktirilmesi ve zamanýnda bitirilememesi, içme ve kullanma suyu temininde sýkýntýlarý da beraberinde getiriyor. Söz konusu bu deðiþimler, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ile yükümlü kurumlarý yeniden yapýlanmaya sevk ediyor. Bu kapsamda Genel Müdürlüðümüzde Kamu Mali Yönetimde saydamlýðýn ve hesap verilebilirliðin saðlanmasýný amaçlayan bir anlayýþla MESKÝ dönemlerini kapsayan MESKÝ Stratejik Planýný sonrasýnda ise 29 Performans Programýný hazýrlayarak Kurumumuzun mevcut durumuyla ilgili verilerini sunarak, orta ve uzun vadeli önceliklerimiz ile bunlara ulaþabilmek için izlenmesi gereken yöntemler ve kaynak ihtiyacý belirlenmiþtir sayýlý yasayla hizmet sýnýrlarý geniþleyan MESKÝ nin bu geniþlemeye paralel biçimde altyapý yatýrým gereksinimleri de artmýþ, bu gereksinimleri karþýlamak üzere Genel Müdürlüðümüz altyapýnýn yenilenmesi ve hizmetlerin geniþletilmesine yönelik içme suyu ve atýk su ile ilgili fizibilite çalýþmalarýný yaptýrmýþ ve çýkan sonuçlara göre projeleri uygulamaya almýþtýr. Laboratuvarýmýzda içme suyu ve atýksu analizleri yapýlmaktadýr. Büyükþehir Belediyesi mücavir alan sýnýrlarý içerisinde Ýl Saðlýk Müdürlüðü ekipleri ile ortak olarak alýnan içme suyu numuneleri,ýnsani Tüketim Amaçlý Sular Hakkýnda Yönetmelik -Kontrol Ýzlemeleri kapsamýnda analizleri yapýlmaktadýr.ayrýca, Laboratuvarýmýz mücavir alanýmýz içerisinde halka verilen içme kullanma suyu analizini yapmakla yetkilendirilen Türkiye genelindeki 13 laboratuvarýndan biridir. Bu kapsamda 28 yýlý içerisinde Mersin Merkez, belde ve köylerimiz olmak üzere çeþitli ebatlarda m. abone baðlantýlarý olmak üzere toplamda m. içme suyu borusu ile yine toplamda mt. kanalizasyon borusu döþenmiþtir. Ayrýca kanalizasyon hattý olmayan yerleþim yerlerimizde ise vidanjörlerle adet foseptik çekimi yapýlmýþtýr. Su kayýp ve kaçaklarýnýn Avrupa standartlarý seviyesine çekilebilmesi ve mevcut içmesuyu temin sistemimizin geniþletilmesi amacýyla Ýçme suyu Þebeke Rehabilitasyonu, Depo ve Depolararasý Baðlantý Hatlarý projesinin dýþ finansman ihtiyacýný karþýlamak üzere Ýller Bankasý aracýlýðýyla Dünya Bankasýndan AVRO kredi temin edilerek tarihinde Ýller Bankasý ile MESKÝ arasýnda Alt Kredi Anlaþmasý imzalanmýþtýr. Saðlanan kredi ile aþaðýdaki çalýþmalar yapýlmaktadýr; Hizmet alanýnýn geniþlemesi nedeniyle mevcut su temin sistemi yetersiz kalmýþtýr. Bu nedenle nüfusun su ihtiyacýnýn sürdürülebilir bir biçimde karþýlanmasý için ana besleme hatlarý, depo ve terfi merkezlerinden oluþan ana besleme sisteminin geniþletilmesi gerekmiþtir. Mevcutta 63. m3 kapasitedeki depolara ek olarak yine toplamda 63. m3 lük depoya daha ihtiyaç olduðu belirlenmiþtir. 28 yýlýnda sözleþmesi imzalanmýþ olan 45. m3 ilave depolar, terfi merkezleri ve basýnçlý hatlarýn yapýmýna baþlanmýþ ve yapýmý halen devam etmektedir. Devam eden yatýrýmlarýmýzýn tamamlanabilmesi için fizibilite raporu kapsamýnda yapýmý önerilmiþ bulunan diðer depo, pompa istasyonlarýý ile terfi hatlarýnýn ve basýnç zonu ayýrma iþlerinin tamamlanabilmesi için Dünya Bankasý ndan temin ettiðimiz mevcut kredimizin % 2 oranýnda artýrýlmasý için Ýller Bankasý ndan Dünya Bankasý na iletilmek üzere talepte bulunulmuþtur. 8

10 ÜST YÖNETÝCÝNÝN SUNUÞU 28 yýlý içerisinde MESKÝ Ýçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamýnda; Kaçak Tespit Ekipman Alýmý (Sözleþme No:MES G1) ve Karþýlýðý Alýnamayan Su Azaltma Eðitim Danýþmanlýðý Hizmetleri (Sözleþme No:MES C5) ihaleleri yapýlmýþtýr. 1,5. kiþiye, ilavelerle 1.5. kiºiye hitap edecek olan karbon, azot ve fosfor giderimli Atýksu Arýtma Tesisimizin yapýmý 28 yýlýn içinde % 8 seviyelerinde tamamlanmýþ olup, 29 yýlýnýn þubat ayýnda bitirilmesi ile ünitelerin ekipmanlarýnýn testlerine baþlanmasý ve 6 aylýk test süreci sonrasýnda tamamen faaliyete girmesi düþünülmektedir. Mezitli de yapýmý planlanan Arýtma Tesisi nin kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. Bu iþlemler bittikten sonra yapýmýna baþlanacaktýr. Ayrýca Mersin Atýksu projesi kapsamýnda,%27 Kuru Madde içerikli susuzlaþtýrýlmýþ çamurun güneþ enerjisi kullanýlarak %9 Kuru Madde içerecek þekilde kurutulmasý çalýþmasý Türkiye de ilk kez, 1 m2 lik bir pilot uygulama yapýlacaktýr. Baþarýlý olunmasý halinde tam kapasiteyi saðlayacak þekilde 13. m2 ye büyültülecektir. Çevre ve Orman Bakanlýðý bünyesindeki Çevre Yönetimi Genel Müdürlüðü ne Türkiye nin Güneyinde Arýtma Çamurunun Güneþte Kurutulmasý Araþtýrma Projesi için finansman talebinde bulunulmuþtur Buna paralel olarak, Meski Genel Müdürlüðünün öncülüðünde, Adana ve Tarsus Belediyelerinin katýlýmýyla atýksu çamurlarýnýn çimento fabrikalarýnda bileþik yakýlmasý fizibilite çalýþmasý yapýlmýþtýr. Böylelikle Adana, Tarsus ve gelecekteki Mersin Atýksu Arýtma Tesislerinden gelen toz çamurun altarnatif yakýt olarak kullanýlmasý mümkün olacaktýr. Fabrikalar ile görüþmeler devam etmektedir. Arýtýlan atýk suyun, sürdürülebilirlik ve yeniden kullanýmýna yönelik projeler geliþtirilecektir. Toplumsal sorumluluðun bilincinde Mersin e yakýþýr su ve atýksu politikalarýyla doðaya ve çevreye saygýlý, þeffaf, toplumsal sorumluluðunun bilincinde vatandaþ odaklý hizmeti ilke edinmiþ olan öncü bir MESKÝ olarak çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. MESKÝ Genel Müdür Vekili 9

11 ÝÇÝNDEKÝLER Genel Kurul Þemasý Büyükþehir Belediye Baþkaný Sunuþu Üst Yönetici Sunuþu I - GENEL BÝLGÝLER A) Misyon ve Vizyon... B) Yetki Görev ve Sorumluluklar... C) Ýdareye Ýliþkin Bilgiler... 1) Fiziksel Yapý... 2) Örgüt Yapýsý... 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 4) Ýnsan Kaynaklarý... 5) Sunulan Hizmetler... 6) Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi... D) Diðer Hususlar... II - AMAÇ VE HEDEFLER A) Ýdarenin Amaç ve Hedefleri B) Temel Politikalar ve Öncelikler C) Diðer Hususlar III- FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER A) Mali Bilgiler... 1) Bütçe Uygulama Sonuçlarý... 2) Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar... 3) Mali Denetim Sonuçlarý... B) Performans Bilgileri... 1) Faaliyet ve Proje Bilgileri... Özel Kalem... Sivil Savunma... Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý... Hukuk Müþavirliði... Ýnsan Kaynaklarý ve Destek Hizmetleri... Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðý... Elektrik Makine ve Malzeme Ýkmal Dairesi Baþkanlýðý... Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü... Abone Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý... Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý... Yatýrým ve Ýnþaat Dairesi Baþkanlýðý... Su ve Kanal Ýþletme Dairesi Baþkanlýðý... Etüt ve Plan Dairesi Baþkanlýðý... Arýtma Tesisleri Dairesi Baþkanlýðý... 2) Performans Sonuçlarý Tablosu... 3) Performans Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi... 4) Performans Bilgi Sisteminin Deðerlendirilmesi... 5) Diðer Hususlar... IV- KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ A) Üstünlükler B) Zayýflýklar C) Deðerlendirme V- ÖNERÝ VE TEDBÝRLER Ekler

12 I- GENEL BÝLGÝLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz, Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkýna kesintisiz olarak temin edilmesi ve oluþan atýksuyun ekolojik dengeyi bozmayacak þekilde bertarafýnýn saðlanmasýdýr. Vizyonumuz, Su kaynaklarýný etkin ve verimli bir þekilde kullanarak halkýmýzýn içme suyu ihtiyacýný en ücra köþelere kadar kesintisiz saðlayan, altyapý yatýrýmlarý ve hizmet üretiminde ileri teknolojiyi kullanarak çevre ve insan saðlýðýný en üst seviyede önemseyen, yetkin ve güvenilir kadrosu ile vatandaþ odaklý hizmet üreten bir kurum olarak deðer yaratmaktýr. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Mersin Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Mersin Büyükþehir Belediyesi ne baðlý müstakil bütçeli ve kamu tüzel kiþiliðini haiz bir kuruluþtur. MESKÝ Genel Müdürlüðü 256 Sayýlý Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü Kuruluþ Kanunu ve deðiþik Sayýlý Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuþtur. Ayrýca 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanunu kapsamýndaki belediye - belde - köy ve mahallelerine de hizmet götürmekle yükümlüdür. Mersin Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (MESKÝ) aþaðýda belirtilen görevleri yerine getirir. - Ýçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarýnýn her türlü yeraltý - yerüstü kaynaklarýndan saðlanmasý ve ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmasý için ; kaynaklardan abonelere ulaþýncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptýrmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak, kurulu olanlarý devralýp iþletmek, bunlarýn bakým ve onarýmýný yapmak, yaptýrmak ve gerekli yenilemelere giriþmek, - Kullanýlmýþ sular ile yaðýþ sularýnýn toplanmasý, yerleþim yerlerinden uzaklaþtýrýlmasý ve zararsýz bir biçimde boþaltma yerine ulaþtýrýlmasý veya bu sulardan yeniden yararlanýlmasý için abonelerden baþlanarak bu sularýn toplanacaklarý veya býrakýlacaklarý noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptýrmak; gerektiðinde bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak; kurulu olanlarý devralýp iþletmek ve bunlarýn bakým ve onarýmýný yapmak, yaptýrmak ve gerekli yenilemelere giriþmek, - Bölge içindeki su kaynaklarýnýn deniz, göl, akarsu kýyýlarýnýn ve yeraltý sularýnýn kullanýlmýþ sularla ve endüstri artýklarý ile kirletilmesini, bu kaynaklarda sularýn kaybýna veya azaltýlmasýna yol açacak tesis kurulmasýný ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasýný önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak, - Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alaný içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, - Her türlü taþýnýr ve taþýnmaz malý satýn almak, kiralamak, ekonomik deðeri kalmamýþ araç ve gereçleri satmak, MESKÝ nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doðrudan doðruya yahut diðer kamu veya özel kuruluþlarla ortak olarak kurmak ve iþletmek, bu maksatla kurulmuþ veya kurulmakta olan tesislere iþtirak etmek, -Kuruluþ amacýna dönük çalýþmalarýn gerekli kýlmasý halinde her türlü taþýnmaz malý kamulaþtýrmak veya üzerinde kullanma haklarý tesis etmek. 11

13 I- GENEL BÝLGÝLER C- Ýdareye Ýliþkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapý Genel Müdürlüðümüz, Genel Müdürlük Hizmet Binasý, Teknik Birimler Hizmet (filtre) Binasý, Yeniþehir Þube Müdürlüðü, Tarsus Berdan Arýtma Tesisi ve ona baðlý iki adet Lojman, Karacailyas Terfi Pompa Ýstasyon Binasý, D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6 Su Depolar, Merkez - Batý ve Karaduvar atýksu pompa istasyonlarý, Su Tahsilatýnýn yapýldýðý Merkez (Metropol) Toroslar - Ulucami - Muðdat - Akbelen D-2 vezneleri, 5216 Sayýlý Büyükþehir Belediye Kanunu ile Büyükþehir Belediye sýnýrlarý içinde yer alan Gözne Þube Müdürlüðü, Huzurkent Þube Müdürlüðü, Toroslar Þube Müdürlüðü ve Mezitli Þube Müdürlüðü ile bu Müdürlüklere baðlý toplam 19 beldede hizmet veren þeflik binalarýmýz mevcuttur. Genel Müdürlüðümüzde kullanýlan Fiziki Kaynaklar aþaðýdaki gibidir. FÝZÝKÝ KAYNAK Telefon Hattý Cep Telefonu Fax Bilgisayar Yazýcý Terminal Klima Telsiz Fotoðraf Makinasý Kamera Projeksiyon Kamyon Binek Araç Ýþ Makinasý Traktör Minibüs Midibüs Pick up Moro Motorsiklet Vidanjör Güç Kaynaðý Jeneratör Fotokopi Makinasý ADET Örgüt Yapýsý 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanunu ile 19 belde ve 39 orman köyünün belediye sýnýrlarý içine dahil edilmesi ile MESKÝ nin görev alaný geniþlemiþtir. Söz konusu geniþleme ve Resmi Gazete de yayýmlanan tarih ve sayýlý Belediye ve Baðlý Kuruluþlarý ile Mahalli Ýdare Birlikleri Norm Kadro Ýlke ve Standartlarýna Dair Yönetmelik gereðince örgüt yapýsý yeniden düzenlenmiþtir. Hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi adýna çalýþmalara baþlanmýþ ve yeniden yapýlanma yoluna gidilmiþtir. 12

14 Meski Genel Müdürlüðü Örgüt Þemasý 13

15 I- GENEL BÝLGÝLER 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Mevcut otomasyonun Su Modülü, Progress programlama diliyle yazýlmýþtýr. 25 yýlýnda 19 beldenin MESKÝ sýnýrlarý içine girmesi nedeniyle bu üç birimler network kapsamýna alýnmýþtýr. WEB sitesinde vatandaþýn iþini kolaylaýtýrýcý ve daha geniþ bilgi saðlayabileceði, interaktif - hýzlý bir yapýya kavuþturulmasý, görsel yapýnýn kuvvetlendirilmesi çalýþmalarýna devam edilmektedir. Bilgi iþlem bünyesinde hizmet veren 3 adet ana sunucu (server) bulunmaktadýr. Bu sunucularda yüklü olan iþletim sistemi Linux (red hat) dur. Genel Müdürlüðümüzde kullanýlan programlar; - Tahakkuk, tahsilat, kaçak su, yeni abone bilgi sistemi, UYAP a (Uluslararasý Yargý Aðý Projesi) uygun icra programlarý. - Performans Esaslý Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslý Muhasebe Uygulamasý Programý. - Abonelerin kuruma gelmeden borç sorgulama, fatura ödeme, dilek ve þikayetlerini iletme, kaçak su ihbarý gibi iþlemlerin internet üzerinden yapýlmasýný saðlayan kurumsal internet sayfa bilgi sistemi. - Personel bilgi sistemi. (Memur, iþçi, sözleþmeli personel özlük haklarýnýn kontrol edildiði program) - El bilgisayarý ile okunan faturalarýn sisteme giriþ, çýkýþ, hesap ve takibi için kullanýlan bilgi sistemi. - Netcat ve Autocat çizim programlarý ile A.M.P. hakediþ programlarýdýr. Kurumumuzda 35 ADSL baðlantýsý ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaþýlmaktadýr. Abonelerin su tüketimleri ile ilgili tahakkuk ettirilmiþ olan faturalarýn anlaþmalý bankalar, PTT ve tahsilat þubelerinde On-Line sistemiyle gecikmeli ve gecikmesiz tahsil edilmesi saðlamýþtýr. Faturalarýnýn kredi kartý ve elektronik ortamda (internet) tahsilatýnýn yapýlmasý saðlanmaktadýr. Kurum bilgi iletiþim altyapýsýnýn daha saðlýklý ve sürekli iþleyecek þekilde oluþturulmasý, birimler arasýndaki entegrasyon kopukluðunun giderilmesi için çalýþmalar devam etmektedir. TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR Bilgisayar Yazýcý Terminal Sunucu Bilgisayar (Server) Su Sayacý Okuma El Bilgisayarý ADET

16 I- GENEL BÝLGÝLER 4- Ýnsan Kaynaklarý 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanunu ile Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý içine dahil olan 39 orman köyü ve 9 beldenin baðlanmasý ile, MESKÝ nin görev alaný geniþlemiþtir. Bu geniþleme sonrasýnda hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi adýna, Resmi Gazete' de yayýmlanan Tarih ve Sayýlý Belediye ve Baðlý Kuruluþlarý ile Mahalli Ýdare Birlikleri Norm Kadro Ýlke ve Standartlarýna Dair Yönetmelik gereðince Daire Baþkanlýklarý seviyesinde bazý düzenlemeler yapýlmasý gereði ortaya çýkmýþtýr. Bu konudaki çalýþmalar devam etmektedir. YILLARA GÖRE PERSONLE SAYISI MEMUR KADROLU ÝÞÇÝ GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ SÖZLEÞMELÝ PERSONEL TOPLAM PERSONELLERÝN ÖÐRENÝM DURUMU LÝSANS LÝSE ORTAOKUL ÝLKOKUL 1 OKUR-YAZAR MEMUR KADROLU ÝÞÇÝ GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ SÖZLEÞMELÝ PERSONEL TOPLAM 15 MEVCUT ÇALIÞAN PERSONELÝN HÝZMET SINIFINA GÖRE DAÐILIMI G.Ý.H T.H AV. HÝZ. S.H YRD. TOPLAM Genel Müdürlüðümüz bünyesinde görev yapan 3 Yönetim Kurulu Üyesi, 1 Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardýmcýsý, 9 Daire Baþkaný, 1 Teftiþ Kurulu Baþkaný, 1 Hukuk Müþaviri, 1 Avukat,1 Müfettiþ ve 3 Müdür bulunmaktadýr. 15

17 I- GENEL BÝLGÝLER 5- Sunulan Hizmetler Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkýna kesintisiz olarak temin edilmesini, - Oluþan atýksuyun saðlýða zarar vermeyecek þekilde bertarafýný, - Ýçme suyu þebekelerinin döþenmesi ve iþletilmesini, - Kanalizasyon þebekelerinin döþenmesi ve iþletilmesini, -Mevcut ve düþünülen içme suyu ve kanalizasyon terfi ve pompa istasyonlarýnýn iþletilmesini, - Yaðmursuyu þebekesinin bakým ve onarýmýný, -Kentimizin imara açýlan yeni sokaklarýna içme suyu ve kanalizasyon þebekesi döþenmesini saðlamak. Ayrýca; - Ýlimizde yaþayan vatandaþlarýn sel felaketlerinde ve yoðun yaðýþ sonrasýndaki zararlarýný en aza indirgemek için yaðmursuyu drenaj ve altyapý çalýþmalarýný ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý ile koordineli yürüterek (Büyükþehir, Tedaþ, Telekom v.b) birlikte tamamlamak, - Mersin þehrinin su ihtiyacýnýn karþýlanmasýna yönelik her türlü pompa istasyonu, depo, þebeke hattý, iþletme binasý ve ekipmana ait yatýrým programýný hazýrlamak ve uygulamak, - Mevcut ve yeni yapýlacak olan içme ve atýksu arýtma tesislerinin iþletilmelerini, bakýmlarýný ve onarýmlarýný yapmak. - Kanalizasyon þebekesine yapýlan endüstriyel deþarjlarýn ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluðunu, - Arýtýlan içmesuyunun ilgili yönetmeliklere uygunluðunu, - Tasfiye edilen içme ve atýksularýn analizlerinin yapýlmasýný, - Ýçme ve kullanma suyu havzalarýnýn korunmasýný saðlamak. - Yatýrým programýndaki iþlemlerin veya çeþitli sebeplerle yapýmý acil görülen iþlerin inþaatlarýnýn yapýlmasýný saðlamak, hayata geçirilmesini temin etmek. - Vatandaþlarýn Web sayfasýndan MESKÝ ile ilgili bilgi edinilebilmesini saðlamak. - Kurumumuzun hizmetleri ile ilgili çalýþmalarý, proje ve faaliyetlerini medya aracýlýðýyla halka duyurmak. - Bilgi edinme hakkýnýn etkin olarak kullanýlabilmesi adýna bilgi ve belgelere zamanýnda eriþimi saðlamak. - Halka kaliteli hizmetin saðlanmasý adýna, personellerin alanlarýyla ilgili eðitimini saðlamak. - Olaðanüstü hallerde ilgili kurum ve kuruluþlarla (Belediye ve Ýl Sivil Savunma Müdürlüðü) koordineli çalýþarak gerekli tedbirleri almak. - Genel Müdürlüðümüze gelen - giden evraklarýn kayýt, dosyalama ve daðýtýmý ile zamanýnda ilgililere ulaþmasýný, - Genel Müdürlüðümüzün görev ve yetki alaný içerisinde kalan her türlü abone kayýtlarýnýn yapýlmasý, (abonelikten çýkma, abone yenileme) gibi iþ ve iþlemlerinin yürütülmesini, - Sayaçlarýn belirlenen aralýklarla okunarak abonelerce tüketilen su miktarýnýn tespit edilmesi, kontrollerinin yapýlmasý ve fatura çýkartýlmasýný, - Kaçak su kullananlarý tespit ederek haklarýnda gerekli yasal ve idari iþlemlerin yapýlmasýný, - Tahakkuk ettirilen su faturalarý ve diðer borçlarýn tahsilatýný saðlamak. - Abonelerle ilgili her türlü talep ve þikayetleri en kýsa sürede çözüme kavuþturarak vatandaþý yönlendirmek. - Su faturalarýnýn Türkiye nin her ilinden gecikmeli veya gecikmesiz PTT aracýlýðý ile tahsil edilebilmesini, - Su faturalarýný On-Line ve Otomatik Ödeme Talimatý yoluyla ödeyebilmesini, - Görev alanýmýz içinde gerekli görülen bölgelere vezneler kurarak, abonelere ödeme kolaylýðý saðlamak. 16

18 I- GENEL BÝLGÝLER a - Yönetim Sistemi MESKÝ Genel Müdürlüðü, tarih ve 256 sayýlý ( tarih ve 39/1 sayýlý Kanunla deðiþik) Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanun ile kurulmuþtur. MESKÝ nin yönetim þekli, Kuruluþ Kanunu nun II. BÖLÜM - YÖNETÝM baþlýðýnda belirtilmiþ olup; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük organlarý tarafýndan yönetilmektedir. Mersin Su ve Kanalizasyon Ýdaresi nin en üst organý Genel Kurul dur. MESKÝ idaresine iliþkin kararlar Yönetim Kurulu tarafýndan alýnýr, Genel Müdürlük birimleri tarafýndan yürütülür. Ayrýca 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanunu hükümleri uygulanýr. b - Ýç Kontrol Sistemi Ýdaremizde, 518 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 55, 56, 57, 58. maddelerine dayanýlarak hazýrlanan Ýç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýndaki Yönetmeliðin 12, 13 ve 14. maddelerine göre harcama yetkilileri, yardýmcýlarý veya hiyerarþik olarak kendisine en yakýn üst kademe yöneticileri tarafýndan ön mali kontrol yapýlýr.ýç Kontrol ve Ön Mali Kontrol sistemi Harcam Birimleri ve Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý bünyesinde kurulan Ýç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüðü tarafýndan yerine getirilmektedir. Üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulmasý ve gözetilmesinden, harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanlarý çerçevesinde, idari ve malî karar ve iþlemlere iliþkin olarak iç kontrolün iþleyiþinden sorumludur. Ýdarelerin malî hizmetler birimi, iç kontrol sisteminin kurulmasý, standartlarýnýn uygulanmasý ve geliþtirilmesi konularýnda çalýþmalar yapar ve ön malî kontrol faaliyetini yürütür. Muhasebe yetkilileri, muhasebe kayýtlarýnýn usulüne ve standartlara uygun, saydam ve eriþilebilir þekilde tutulmasýndan sorumludur. Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve diðer yöneticiler, mesleki deðerlere ve dürüst yönetim anlayýþýna sahip olunmasýndan, malî yetki ve sorumluluklarýn bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiþ standartlara uyulmasýnýn saðlanmasýndan, mevzuata aykýrý faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlý bir yönetim anlayýþýyla uygun bir çalýþma ortamýnýn ve saydamlýðýn saðlanmasýndan görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar. Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve iþlemler, kontrol edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderilir. Malî hizmetler birimince kontrol edilen iþlemler hakkýnda görüþ yazýsý düzenlenir ve ilgili birime gönderilir. Ön malî kontrol sonucunda yazýlý görüþ düzenlenmesi halinde bu yazýlý görüþler ayrýntýlý, açýk ve gerekçeli olmak zorundadýr. Malî hizmetler biriminin görüþ yazýsý ilgili iþlem dosyasýnda saklanýr ve bir örneði de ödeme emri belgesine eklenir. Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapýlýr. Süreç kontrolünde, her bir iþlem daha önceki iþlemlerin kontrolünü içerecek þekilde tasarlanýr ve uygulanýr. Malî iþlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacaklarý iþlemden önceki iþlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü saðlamak amacýyla malî iþlemlerin süreç akýþ þemasý hazýrlanýr ve üst yöneticinin onayý ile yürürlüðe konulur. Harcama yetkilileri, yardýmcýlarý veya hiyerarþik olarak kendisine en yakýn üst kademe yöneticileri arasýndan bir veya daha fazla sayýda gerçekleþtirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleþtirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar. Bu gerçekleþtirme görevlileri tarafýndan yapýlan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine Kontrol edilmiþ ve uygun görülmüþtür þerhi düþülerek imzalanýr. Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yýl, iþ ve iþlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir þekilde gerçekleþtirildiðini içeren iç kontrol güvence beyanýný düzenler ve birim faaliyet raporlarý ile idare faaliyet raporlarýna eklerler. Ayrýca Mahalli Ýdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliði doðrultusunda da kontrol saðlanmaktadýr. D- Diðer Hususlar 6- Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi 17

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN ELEKTRÝK PÝYASASI MEKANÝZMALARINA ÝLÝÞKÝN ÖNERÝLER TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 2 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi,

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ 11 NEYÝ KORUYORUZ? 15

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı