Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir."

Transkript

1

2

3

4 BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir kalkýnma adýna su ve atýksu yönetimi gibi alanlarda yürütülecek çalýþmalar sadece yerel ve bölgesel deðil ulusal ve uluslararasý her düzeyde geliþtirdiði sürece baþarýya ulaþma þansý vardýr. Doðanýn insana sunduðu en önemli nimetlerden biri olan su, sonsuza kadar sýnýrsýz ve bedelsiz olarak kalmayacaktýr. Dünyamýzýn su kaynaklarý hýzla azalmaktadýr. Ýlimizin mevcut su kaynaklarýnýn; yaptýrýlan Fizibilite çalýþmalarýnda yeterli olduðu bilinmekle beraber; ileriki yýllarda olasý bir sorunla karþýlanmamasý için planlanan projelerin zamanýnda uygulamaya konularak diðer kurum ve kuruluþlarla koordinasyon halinde halkýn bilinçlenmesinin saðlanmasý önem arz etmektedir. Bu nedenlerle hazýrladýðýmýz 5 yýllýk stratejik planýmýzda Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkýna kesintisiz olarak temin edilmesi ve oluþan atýk suyun ekolojik dengeyi bozmayacak þekilde bertarafýnýn saðlanmasý ný misyonumuz olarak belirledik. Mersin Su ve Kanalizasyon idaresi olarak, kaynaðýndan alýnan suyun (Berdan Barajý) 27 km.lik yolculuðunda ve evinize saðlýklý bir þekilde gelene kadar ki sürecinde yakýn takipçisi olduk. Nerede olursa olsun Herkes Ýçin Su bilinciyle görev yapan MESKÝ doðuda Huzurkent ten batýda Tece ye, güneyde Merkezden kuzeyde Gözne ye kadar uzanan yelpazeye, yetkin ve güvenilir kadrosu ile gerek altyapý yatýrýmlarýnda, gerekse saðlýklý içmesuyu ihtiyacýnýn karþýlanmasý konusunda özverili çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Suyumuz, laboratuvarýmýzda Ýnsani Tüketim Amaçlý Sular Yönetmeliði parametreleri doðrultusunda günlük olarak analiz edilmekte ve sonuçlar bu yönetmeliðe uygun bulunmaktadýr. Ayný analizler TÜBÝTAK tarafýndan da yapýlarak suyumuzun ilgili parametrelere uygun olduðu saptanmýþtýr tarihinde; Karaduvar Atýksu Arýtma Tesisi Projesi için, Avrupa Yatýrým Bankasý ile finans sözleþmesi imzalanmýþ ve 6 milyon Avro tutarýnda dýþ kredi saðlanmýþtýr. Yüklenici Sistem Yapý A.Þ-Emit S.p.a Konsorsiyumu taahhüdünde; Karaduvar da 27. m2 arazi üzerinde yapýmý devam etmekte olan Doðu Atýksu Arýtma Tesisi nin, 28 yýlý içerisinde ünitelerinin yaklaþýk % 8 i tamamlanmýþtýr. Tesisin 29 yýlýnda tamamlanmasýyla, 5 yýl süreyle Ýþletilmesi ve bakým hizmetleri verilmesi iþleri devreye girecektir. Tesisin baþlangýçta arýtacaðý su miktarýnýn 22 yýlýna kadar 19. m3/gün geniþlemelerle 23 yýlýna kadar ise 228. m3/gün olmasý hedeflenmektedir. Karaduvar Atýksu Arýtma Tesisinin tamamlandýðýnda; Karbon, Azot, Fosfor giderimli ve çamur arýtmalý ileri teknolojiye sahip tam otomatik bir tesis olacaktýr.tesiste 23 yýlý hedeflerini karþýlamak amacýyla yapýlacak ilave tesisler için de yer ayrýlmýþtýr. 3

5 BAÞKANIN SUNUÞU Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. Su kayýp ve kaçaklarýnýn Avrupa standartlarý seviyesine çekilebilmesi ve mevcut içmesuyu temin sistemimizin sürdürülebilirliðinin saðlanmasý amacýyla, Ýçme suyu Þebeke Rehabilitasyonu, Depo ve Depolararasý Baðlantý Hatlarý projesi kapsamýnda dýþ finansman ihtiyacýný karþýlamak üzere Ýller Bankasý aracýlýðýyla Dünya Bankasýndan temin edilen kredi ile ana besleme hatlarý, depo ve terfi merkezlerinden oluþan ana besleme sisteminin geniþletilmesi çalýþmalarý yürütülmüþtür. Mevcutta 63. m3 kapasitedeki depolara ek olarak yine toplamda 63. m3 lük depoya daha ihtiyaç olduðu belirlenmiþ ve bu kapsamda; 28 yýlýnda sözleþmesi imzalanmýþ olan 45. m3 ilave depolar, terfi merkezleri ve basýnçlý hatlarýn yapýmýna baþlanmýþ ve yapýmý halen devam etmektedir. Yine MESKÝ Ýçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamýnda; Kaçak Tespit Ekipman Alýmý (Sözleþme No:MES G1) ve Karþýlýðý Alýnamayan Su Azaltma Eðitim Danýþmanlýðý Hizmetleri (Sözleþme No:MES C5) ihaleleri yapýlmýþtýr. Güvenilir ve kaliteli bir su ve atýk su iletim aðý oluþturmak adýna, 28 yýlý içerisinde Mersin Merkez, belde ve köylerimizde çeþitli ebatlarda toplam m. içme suyu borusu, yine toplam m kanalizasyon borusu döþenmiþ, böylelikle 21 yýlýndan bugüne Mersin merkez baþta olmak üzere kent genelindeki alt yapýnýn yaklaþýk olarak % 6 ý yenilenerek Mersin inin geleceðine yatýrým yapýlmýþtýr. Berdan Arýtma Tesisi, Terfi Merkezleri, Su Depolarý, MESKÝ Genel Müdürlük Hizmet Binasý Ve Teknik Hizmetler Birimlerinin sabotaj, yangýn, hýrsýzlýk gibi her çeþitli tehdit ve tehlikelere karþý güvenliklerinin saðlayacak Güvenlik Yönetim Sistemleri ve Ýletiþim Altyapý Projesi ayrýca 5216 Sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu kapsamýnda hizmet alanýmýz sýnýrlarýnda bulunan Emirler, Ýnsu, Kocahamzalý ve Çavak köylerine Hamzabeyli Kaptajýndan içmesuyu temin edebilmek için Emirler, Ýnsu, Kocahamzalý, Çavak Ýçmesuyu Uygulama Projesi hazýrlanmýþ olup ; Ýhalesinin 29 yýlý içerisinde yapýlmasý planlanmaktadýr. MESKÝ, Mersin in saðlýklý su ihtiyacýnýn karþýlanmasý noktasýnda faaliyetlerini artýrarak sürdürecektir. Gelecek nesillere yaþanabilir bir kent býrakma bilinciyle tüm faaliyetlerimizi kalite standartlarýndan ödün vermeden sürdüreceðimizi ifade eder, Saygýlar sunarým. Macit ÖZCAN Mersin Büyükþehir Belediye Baþkaný 4

6 GENEL KURUL Macit ÖZCAN Mersin Büyükþehir Belediye Baþkaný Kenan YÜCESOY Akdeniz Belediye Baþkaný Ýbrahim GENÇ Yeniþehir Belediye Baþkaný Hamit TUNA Toroslar Belediye Baþkaný Nuri ÖZDEMÝR Akdeniz Meclis Üyesi Kemal SIÐIRCIKOÐLU Akdeniz Meclis Üyesi Mahmut ÜNALMIÞ Akdeniz Meclis Üyesi Faris DENÝZ Akdeniz Meclis Üyesi Bedri KURAN Akdeniz Meclis Üyesi Muhittin ERTAÞ Akdeniz Meclis Üyesi Hilmi Kartal ER Yeniþehir Meclis Üyesi Akýn GÜNEÞ Yeniþehir Meclis Üyesi A. Erol ERTAN Yeniþehir Meclis Üyesi Okan Mehmet TAKAN Yeniþehir Meclis Üyesi Musa TAÞ Yeniþehir Meclis Üyesi Ö. Adbullah ÖZDEMÝR Yeniþehir Meclis Üyesi Nevzat GÝLÝK Toroslar Meclis Üyesi Ýsak ÝÇEL Toroslar Meclis Üyesi Hikmet KOÇ Toroslar Meclis Üyesi Özcan TAÞTAN Toroslar Meclis Üyesi Osman BÜYÜK Toroslar Meclis Üyesi Sultan AKTEPE Toroslar Meclis Üyesi Hakan DEMÝRSOY Mezitli Bld. Baþkaný Ýlkay MAHANOÐLU Mezitli Meclis Üyesi Ýlyas YÜCESOY Mezitli Meclis Üyesi Mehmet AKLAN Mezitli Meclis Üyesi Mustafa AKGÜL Huzurkent Bld. Baþkaný Mehmet YILDIZ Huzurkent Meclis Üyesi Mehmet BAÞAR Huzurkent Meclis Üyesi Halil ÇOLAK Huzurkent Meclis Üyesi Zeki YILMAZ Tece Bld. Baþkaný Arif BALCI Tece Meclis Üyesi Levent AY Tece Meclis Üyesi Kenan YILDIRIM Kazanlý Meclis Üyesi 5

7 Sefa KURTULUÞ Kazanlý Meclis Üyesi Ahmet YAMAN KAzanlý Meclis Üyesi Ahmet ERÞAHÝN Davultepe Bld. Baþkaný Mahmut Ali KUÞÇA Davultepe Meclis Üyesi Mehmet BÜLBÜL Davultepe Meclis Üyesi Kasým CANPOLAT Adanalýoðlu Bld. Bþk. Metin ARI Adanalýoðlu Meclis Üyesi Ýbrahim DEMÝR Karacailyas Bld. Baþkaný Taner DEMÝR Karacailyas Meclis Üyesi Ali KARACAN Gözne Bld. Baþkaný Davut GÜNDOÐDU Gözne Meclis Üyesi Bünyamin YALINAYAKLI Çiftlikköy Bld. Baþkaný Mustafa KURT Çiftlikköy Meclis Üyesi Ýsmail ÇARÞILI Yenitaþkent Bld. Baþkaný Adem KURU Yenitaþkent Meclis Üyesi Abdurrahman TERZÝLÝ Kuyuluk Bld. Baþkaný Fahri UÐURLU Kuyuluk Meclis Üyesi Veli ÖZER Arpaçsakarlar Bld. Baþkaný Ethem ÖCAL Arpaçsakarlar Meclis Üyesi M. Akif ÇÝFTÇÝ Baðcýlar Bld. Baþkaný Ali Rýza SEKÝTMEZ Baðcýlar Meclis Üyesi Halil ÜNAL Bahçeli Bld. Baþkaný Emin KARAKULAK Bahçeli Meclis Üyesi Abdullah YILMAZ Yalýnayak Bld. Baþkaný Ali KILIÇ Yalýnayak Meclis Üyesi Ýsmet HASANCAOÐLU Soðucak Bld. Baþkaný Ali AYTEKÝN Soðucak Meclis Üyesi Þükrü KARTAL Dorukkent Bld. Baþkaný Ali Rýza GÖÇ Dorukkent Meclis Üyesi Þenol TEMEL Dikilitaþ Bld. Baþkaný Halil KESKÝN Dikilitaþ Meclis Üyesi Hasan AY Deðirmençay Bld. Baþkaný Ferhan KOZAN Deðirmençay Meclis Üyesi 6

8

9 ÜST YÖNETÝCÝNÝN SUNUÞU 28 mali yýlý faaliyet raporunun hazýrlandýðý bu günlerde ülkemizin (Ýstanbul) 5. Dünya su Forumuna evsahipliði yapmasý, suyun geleceðinin ülkemizde þekillenmesi çok anlamlý Dünyamýzýn hýzla deðiþerek kirlenmesi iklim deðiþimi, nüfus artýþý, köyden kente göç, deðiþen arazi kullanýmý, yatýrýmlarýn geçiktirilmesi ve zamanýnda bitirilememesi, içme ve kullanma suyu temininde sýkýntýlarý da beraberinde getiriyor. Söz konusu bu deðiþimler, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ile yükümlü kurumlarý yeniden yapýlanmaya sevk ediyor. Bu kapsamda Genel Müdürlüðümüzde Kamu Mali Yönetimde saydamlýðýn ve hesap verilebilirliðin saðlanmasýný amaçlayan bir anlayýþla MESKÝ dönemlerini kapsayan MESKÝ Stratejik Planýný sonrasýnda ise 29 Performans Programýný hazýrlayarak Kurumumuzun mevcut durumuyla ilgili verilerini sunarak, orta ve uzun vadeli önceliklerimiz ile bunlara ulaþabilmek için izlenmesi gereken yöntemler ve kaynak ihtiyacý belirlenmiþtir sayýlý yasayla hizmet sýnýrlarý geniþleyan MESKÝ nin bu geniþlemeye paralel biçimde altyapý yatýrým gereksinimleri de artmýþ, bu gereksinimleri karþýlamak üzere Genel Müdürlüðümüz altyapýnýn yenilenmesi ve hizmetlerin geniþletilmesine yönelik içme suyu ve atýk su ile ilgili fizibilite çalýþmalarýný yaptýrmýþ ve çýkan sonuçlara göre projeleri uygulamaya almýþtýr. Laboratuvarýmýzda içme suyu ve atýksu analizleri yapýlmaktadýr. Büyükþehir Belediyesi mücavir alan sýnýrlarý içerisinde Ýl Saðlýk Müdürlüðü ekipleri ile ortak olarak alýnan içme suyu numuneleri,ýnsani Tüketim Amaçlý Sular Hakkýnda Yönetmelik -Kontrol Ýzlemeleri kapsamýnda analizleri yapýlmaktadýr.ayrýca, Laboratuvarýmýz mücavir alanýmýz içerisinde halka verilen içme kullanma suyu analizini yapmakla yetkilendirilen Türkiye genelindeki 13 laboratuvarýndan biridir. Bu kapsamda 28 yýlý içerisinde Mersin Merkez, belde ve köylerimiz olmak üzere çeþitli ebatlarda m. abone baðlantýlarý olmak üzere toplamda m. içme suyu borusu ile yine toplamda mt. kanalizasyon borusu döþenmiþtir. Ayrýca kanalizasyon hattý olmayan yerleþim yerlerimizde ise vidanjörlerle adet foseptik çekimi yapýlmýþtýr. Su kayýp ve kaçaklarýnýn Avrupa standartlarý seviyesine çekilebilmesi ve mevcut içmesuyu temin sistemimizin geniþletilmesi amacýyla Ýçme suyu Þebeke Rehabilitasyonu, Depo ve Depolararasý Baðlantý Hatlarý projesinin dýþ finansman ihtiyacýný karþýlamak üzere Ýller Bankasý aracýlýðýyla Dünya Bankasýndan AVRO kredi temin edilerek tarihinde Ýller Bankasý ile MESKÝ arasýnda Alt Kredi Anlaþmasý imzalanmýþtýr. Saðlanan kredi ile aþaðýdaki çalýþmalar yapýlmaktadýr; Hizmet alanýnýn geniþlemesi nedeniyle mevcut su temin sistemi yetersiz kalmýþtýr. Bu nedenle nüfusun su ihtiyacýnýn sürdürülebilir bir biçimde karþýlanmasý için ana besleme hatlarý, depo ve terfi merkezlerinden oluþan ana besleme sisteminin geniþletilmesi gerekmiþtir. Mevcutta 63. m3 kapasitedeki depolara ek olarak yine toplamda 63. m3 lük depoya daha ihtiyaç olduðu belirlenmiþtir. 28 yýlýnda sözleþmesi imzalanmýþ olan 45. m3 ilave depolar, terfi merkezleri ve basýnçlý hatlarýn yapýmýna baþlanmýþ ve yapýmý halen devam etmektedir. Devam eden yatýrýmlarýmýzýn tamamlanabilmesi için fizibilite raporu kapsamýnda yapýmý önerilmiþ bulunan diðer depo, pompa istasyonlarýý ile terfi hatlarýnýn ve basýnç zonu ayýrma iþlerinin tamamlanabilmesi için Dünya Bankasý ndan temin ettiðimiz mevcut kredimizin % 2 oranýnda artýrýlmasý için Ýller Bankasý ndan Dünya Bankasý na iletilmek üzere talepte bulunulmuþtur. 8

10 ÜST YÖNETÝCÝNÝN SUNUÞU 28 yýlý içerisinde MESKÝ Ýçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamýnda; Kaçak Tespit Ekipman Alýmý (Sözleþme No:MES G1) ve Karþýlýðý Alýnamayan Su Azaltma Eðitim Danýþmanlýðý Hizmetleri (Sözleþme No:MES C5) ihaleleri yapýlmýþtýr. 1,5. kiþiye, ilavelerle 1.5. kiºiye hitap edecek olan karbon, azot ve fosfor giderimli Atýksu Arýtma Tesisimizin yapýmý 28 yýlýn içinde % 8 seviyelerinde tamamlanmýþ olup, 29 yýlýnýn þubat ayýnda bitirilmesi ile ünitelerin ekipmanlarýnýn testlerine baþlanmasý ve 6 aylýk test süreci sonrasýnda tamamen faaliyete girmesi düþünülmektedir. Mezitli de yapýmý planlanan Arýtma Tesisi nin kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. Bu iþlemler bittikten sonra yapýmýna baþlanacaktýr. Ayrýca Mersin Atýksu projesi kapsamýnda,%27 Kuru Madde içerikli susuzlaþtýrýlmýþ çamurun güneþ enerjisi kullanýlarak %9 Kuru Madde içerecek þekilde kurutulmasý çalýþmasý Türkiye de ilk kez, 1 m2 lik bir pilot uygulama yapýlacaktýr. Baþarýlý olunmasý halinde tam kapasiteyi saðlayacak þekilde 13. m2 ye büyültülecektir. Çevre ve Orman Bakanlýðý bünyesindeki Çevre Yönetimi Genel Müdürlüðü ne Türkiye nin Güneyinde Arýtma Çamurunun Güneþte Kurutulmasý Araþtýrma Projesi için finansman talebinde bulunulmuþtur Buna paralel olarak, Meski Genel Müdürlüðünün öncülüðünde, Adana ve Tarsus Belediyelerinin katýlýmýyla atýksu çamurlarýnýn çimento fabrikalarýnda bileþik yakýlmasý fizibilite çalýþmasý yapýlmýþtýr. Böylelikle Adana, Tarsus ve gelecekteki Mersin Atýksu Arýtma Tesislerinden gelen toz çamurun altarnatif yakýt olarak kullanýlmasý mümkün olacaktýr. Fabrikalar ile görüþmeler devam etmektedir. Arýtýlan atýk suyun, sürdürülebilirlik ve yeniden kullanýmýna yönelik projeler geliþtirilecektir. Toplumsal sorumluluðun bilincinde Mersin e yakýþýr su ve atýksu politikalarýyla doðaya ve çevreye saygýlý, þeffaf, toplumsal sorumluluðunun bilincinde vatandaþ odaklý hizmeti ilke edinmiþ olan öncü bir MESKÝ olarak çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. MESKÝ Genel Müdür Vekili 9

11 ÝÇÝNDEKÝLER Genel Kurul Þemasý Büyükþehir Belediye Baþkaný Sunuþu Üst Yönetici Sunuþu I - GENEL BÝLGÝLER A) Misyon ve Vizyon... B) Yetki Görev ve Sorumluluklar... C) Ýdareye Ýliþkin Bilgiler... 1) Fiziksel Yapý... 2) Örgüt Yapýsý... 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 4) Ýnsan Kaynaklarý... 5) Sunulan Hizmetler... 6) Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi... D) Diðer Hususlar... II - AMAÇ VE HEDEFLER A) Ýdarenin Amaç ve Hedefleri B) Temel Politikalar ve Öncelikler C) Diðer Hususlar III- FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER A) Mali Bilgiler... 1) Bütçe Uygulama Sonuçlarý... 2) Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar... 3) Mali Denetim Sonuçlarý... B) Performans Bilgileri... 1) Faaliyet ve Proje Bilgileri... Özel Kalem... Sivil Savunma... Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý... Hukuk Müþavirliði... Ýnsan Kaynaklarý ve Destek Hizmetleri... Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðý... Elektrik Makine ve Malzeme Ýkmal Dairesi Baþkanlýðý... Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü... Abone Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý... Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý... Yatýrým ve Ýnþaat Dairesi Baþkanlýðý... Su ve Kanal Ýþletme Dairesi Baþkanlýðý... Etüt ve Plan Dairesi Baþkanlýðý... Arýtma Tesisleri Dairesi Baþkanlýðý... 2) Performans Sonuçlarý Tablosu... 3) Performans Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi... 4) Performans Bilgi Sisteminin Deðerlendirilmesi... 5) Diðer Hususlar... IV- KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ A) Üstünlükler B) Zayýflýklar C) Deðerlendirme V- ÖNERÝ VE TEDBÝRLER Ekler

12 I- GENEL BÝLGÝLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz, Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkýna kesintisiz olarak temin edilmesi ve oluþan atýksuyun ekolojik dengeyi bozmayacak þekilde bertarafýnýn saðlanmasýdýr. Vizyonumuz, Su kaynaklarýný etkin ve verimli bir þekilde kullanarak halkýmýzýn içme suyu ihtiyacýný en ücra köþelere kadar kesintisiz saðlayan, altyapý yatýrýmlarý ve hizmet üretiminde ileri teknolojiyi kullanarak çevre ve insan saðlýðýný en üst seviyede önemseyen, yetkin ve güvenilir kadrosu ile vatandaþ odaklý hizmet üreten bir kurum olarak deðer yaratmaktýr. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Mersin Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Mersin Büyükþehir Belediyesi ne baðlý müstakil bütçeli ve kamu tüzel kiþiliðini haiz bir kuruluþtur. MESKÝ Genel Müdürlüðü 256 Sayýlý Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü Kuruluþ Kanunu ve deðiþik Sayýlý Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuþtur. Ayrýca 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanunu kapsamýndaki belediye - belde - köy ve mahallelerine de hizmet götürmekle yükümlüdür. Mersin Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (MESKÝ) aþaðýda belirtilen görevleri yerine getirir. - Ýçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarýnýn her türlü yeraltý - yerüstü kaynaklarýndan saðlanmasý ve ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmasý için ; kaynaklardan abonelere ulaþýncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptýrmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak, kurulu olanlarý devralýp iþletmek, bunlarýn bakým ve onarýmýný yapmak, yaptýrmak ve gerekli yenilemelere giriþmek, - Kullanýlmýþ sular ile yaðýþ sularýnýn toplanmasý, yerleþim yerlerinden uzaklaþtýrýlmasý ve zararsýz bir biçimde boþaltma yerine ulaþtýrýlmasý veya bu sulardan yeniden yararlanýlmasý için abonelerden baþlanarak bu sularýn toplanacaklarý veya býrakýlacaklarý noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptýrmak; gerektiðinde bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak; kurulu olanlarý devralýp iþletmek ve bunlarýn bakým ve onarýmýný yapmak, yaptýrmak ve gerekli yenilemelere giriþmek, - Bölge içindeki su kaynaklarýnýn deniz, göl, akarsu kýyýlarýnýn ve yeraltý sularýnýn kullanýlmýþ sularla ve endüstri artýklarý ile kirletilmesini, bu kaynaklarda sularýn kaybýna veya azaltýlmasýna yol açacak tesis kurulmasýný ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasýný önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak, - Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alaný içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, - Her türlü taþýnýr ve taþýnmaz malý satýn almak, kiralamak, ekonomik deðeri kalmamýþ araç ve gereçleri satmak, MESKÝ nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doðrudan doðruya yahut diðer kamu veya özel kuruluþlarla ortak olarak kurmak ve iþletmek, bu maksatla kurulmuþ veya kurulmakta olan tesislere iþtirak etmek, -Kuruluþ amacýna dönük çalýþmalarýn gerekli kýlmasý halinde her türlü taþýnmaz malý kamulaþtýrmak veya üzerinde kullanma haklarý tesis etmek. 11

13 I- GENEL BÝLGÝLER C- Ýdareye Ýliþkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapý Genel Müdürlüðümüz, Genel Müdürlük Hizmet Binasý, Teknik Birimler Hizmet (filtre) Binasý, Yeniþehir Þube Müdürlüðü, Tarsus Berdan Arýtma Tesisi ve ona baðlý iki adet Lojman, Karacailyas Terfi Pompa Ýstasyon Binasý, D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6 Su Depolar, Merkez - Batý ve Karaduvar atýksu pompa istasyonlarý, Su Tahsilatýnýn yapýldýðý Merkez (Metropol) Toroslar - Ulucami - Muðdat - Akbelen D-2 vezneleri, 5216 Sayýlý Büyükþehir Belediye Kanunu ile Büyükþehir Belediye sýnýrlarý içinde yer alan Gözne Þube Müdürlüðü, Huzurkent Þube Müdürlüðü, Toroslar Þube Müdürlüðü ve Mezitli Þube Müdürlüðü ile bu Müdürlüklere baðlý toplam 19 beldede hizmet veren þeflik binalarýmýz mevcuttur. Genel Müdürlüðümüzde kullanýlan Fiziki Kaynaklar aþaðýdaki gibidir. FÝZÝKÝ KAYNAK Telefon Hattý Cep Telefonu Fax Bilgisayar Yazýcý Terminal Klima Telsiz Fotoðraf Makinasý Kamera Projeksiyon Kamyon Binek Araç Ýþ Makinasý Traktör Minibüs Midibüs Pick up Moro Motorsiklet Vidanjör Güç Kaynaðý Jeneratör Fotokopi Makinasý ADET Örgüt Yapýsý 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanunu ile 19 belde ve 39 orman köyünün belediye sýnýrlarý içine dahil edilmesi ile MESKÝ nin görev alaný geniþlemiþtir. Söz konusu geniþleme ve Resmi Gazete de yayýmlanan tarih ve sayýlý Belediye ve Baðlý Kuruluþlarý ile Mahalli Ýdare Birlikleri Norm Kadro Ýlke ve Standartlarýna Dair Yönetmelik gereðince örgüt yapýsý yeniden düzenlenmiþtir. Hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi adýna çalýþmalara baþlanmýþ ve yeniden yapýlanma yoluna gidilmiþtir. 12

14 Meski Genel Müdürlüðü Örgüt Þemasý 13

15 I- GENEL BÝLGÝLER 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Mevcut otomasyonun Su Modülü, Progress programlama diliyle yazýlmýþtýr. 25 yýlýnda 19 beldenin MESKÝ sýnýrlarý içine girmesi nedeniyle bu üç birimler network kapsamýna alýnmýþtýr. WEB sitesinde vatandaþýn iþini kolaylaýtýrýcý ve daha geniþ bilgi saðlayabileceði, interaktif - hýzlý bir yapýya kavuþturulmasý, görsel yapýnýn kuvvetlendirilmesi çalýþmalarýna devam edilmektedir. Bilgi iþlem bünyesinde hizmet veren 3 adet ana sunucu (server) bulunmaktadýr. Bu sunucularda yüklü olan iþletim sistemi Linux (red hat) dur. Genel Müdürlüðümüzde kullanýlan programlar; - Tahakkuk, tahsilat, kaçak su, yeni abone bilgi sistemi, UYAP a (Uluslararasý Yargý Aðý Projesi) uygun icra programlarý. - Performans Esaslý Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslý Muhasebe Uygulamasý Programý. - Abonelerin kuruma gelmeden borç sorgulama, fatura ödeme, dilek ve þikayetlerini iletme, kaçak su ihbarý gibi iþlemlerin internet üzerinden yapýlmasýný saðlayan kurumsal internet sayfa bilgi sistemi. - Personel bilgi sistemi. (Memur, iþçi, sözleþmeli personel özlük haklarýnýn kontrol edildiði program) - El bilgisayarý ile okunan faturalarýn sisteme giriþ, çýkýþ, hesap ve takibi için kullanýlan bilgi sistemi. - Netcat ve Autocat çizim programlarý ile A.M.P. hakediþ programlarýdýr. Kurumumuzda 35 ADSL baðlantýsý ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaþýlmaktadýr. Abonelerin su tüketimleri ile ilgili tahakkuk ettirilmiþ olan faturalarýn anlaþmalý bankalar, PTT ve tahsilat þubelerinde On-Line sistemiyle gecikmeli ve gecikmesiz tahsil edilmesi saðlamýþtýr. Faturalarýnýn kredi kartý ve elektronik ortamda (internet) tahsilatýnýn yapýlmasý saðlanmaktadýr. Kurum bilgi iletiþim altyapýsýnýn daha saðlýklý ve sürekli iþleyecek þekilde oluþturulmasý, birimler arasýndaki entegrasyon kopukluðunun giderilmesi için çalýþmalar devam etmektedir. TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR Bilgisayar Yazýcý Terminal Sunucu Bilgisayar (Server) Su Sayacý Okuma El Bilgisayarý ADET

16 I- GENEL BÝLGÝLER 4- Ýnsan Kaynaklarý 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanunu ile Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý içine dahil olan 39 orman köyü ve 9 beldenin baðlanmasý ile, MESKÝ nin görev alaný geniþlemiþtir. Bu geniþleme sonrasýnda hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi adýna, Resmi Gazete' de yayýmlanan Tarih ve Sayýlý Belediye ve Baðlý Kuruluþlarý ile Mahalli Ýdare Birlikleri Norm Kadro Ýlke ve Standartlarýna Dair Yönetmelik gereðince Daire Baþkanlýklarý seviyesinde bazý düzenlemeler yapýlmasý gereði ortaya çýkmýþtýr. Bu konudaki çalýþmalar devam etmektedir. YILLARA GÖRE PERSONLE SAYISI MEMUR KADROLU ÝÞÇÝ GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ SÖZLEÞMELÝ PERSONEL TOPLAM PERSONELLERÝN ÖÐRENÝM DURUMU LÝSANS LÝSE ORTAOKUL ÝLKOKUL 1 OKUR-YAZAR MEMUR KADROLU ÝÞÇÝ GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ SÖZLEÞMELÝ PERSONEL TOPLAM 15 MEVCUT ÇALIÞAN PERSONELÝN HÝZMET SINIFINA GÖRE DAÐILIMI G.Ý.H T.H AV. HÝZ. S.H YRD. TOPLAM Genel Müdürlüðümüz bünyesinde görev yapan 3 Yönetim Kurulu Üyesi, 1 Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardýmcýsý, 9 Daire Baþkaný, 1 Teftiþ Kurulu Baþkaný, 1 Hukuk Müþaviri, 1 Avukat,1 Müfettiþ ve 3 Müdür bulunmaktadýr. 15

17 I- GENEL BÝLGÝLER 5- Sunulan Hizmetler Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkýna kesintisiz olarak temin edilmesini, - Oluþan atýksuyun saðlýða zarar vermeyecek þekilde bertarafýný, - Ýçme suyu þebekelerinin döþenmesi ve iþletilmesini, - Kanalizasyon þebekelerinin döþenmesi ve iþletilmesini, -Mevcut ve düþünülen içme suyu ve kanalizasyon terfi ve pompa istasyonlarýnýn iþletilmesini, - Yaðmursuyu þebekesinin bakým ve onarýmýný, -Kentimizin imara açýlan yeni sokaklarýna içme suyu ve kanalizasyon þebekesi döþenmesini saðlamak. Ayrýca; - Ýlimizde yaþayan vatandaþlarýn sel felaketlerinde ve yoðun yaðýþ sonrasýndaki zararlarýný en aza indirgemek için yaðmursuyu drenaj ve altyapý çalýþmalarýný ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý ile koordineli yürüterek (Büyükþehir, Tedaþ, Telekom v.b) birlikte tamamlamak, - Mersin þehrinin su ihtiyacýnýn karþýlanmasýna yönelik her türlü pompa istasyonu, depo, þebeke hattý, iþletme binasý ve ekipmana ait yatýrým programýný hazýrlamak ve uygulamak, - Mevcut ve yeni yapýlacak olan içme ve atýksu arýtma tesislerinin iþletilmelerini, bakýmlarýný ve onarýmlarýný yapmak. - Kanalizasyon þebekesine yapýlan endüstriyel deþarjlarýn ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluðunu, - Arýtýlan içmesuyunun ilgili yönetmeliklere uygunluðunu, - Tasfiye edilen içme ve atýksularýn analizlerinin yapýlmasýný, - Ýçme ve kullanma suyu havzalarýnýn korunmasýný saðlamak. - Yatýrým programýndaki iþlemlerin veya çeþitli sebeplerle yapýmý acil görülen iþlerin inþaatlarýnýn yapýlmasýný saðlamak, hayata geçirilmesini temin etmek. - Vatandaþlarýn Web sayfasýndan MESKÝ ile ilgili bilgi edinilebilmesini saðlamak. - Kurumumuzun hizmetleri ile ilgili çalýþmalarý, proje ve faaliyetlerini medya aracýlýðýyla halka duyurmak. - Bilgi edinme hakkýnýn etkin olarak kullanýlabilmesi adýna bilgi ve belgelere zamanýnda eriþimi saðlamak. - Halka kaliteli hizmetin saðlanmasý adýna, personellerin alanlarýyla ilgili eðitimini saðlamak. - Olaðanüstü hallerde ilgili kurum ve kuruluþlarla (Belediye ve Ýl Sivil Savunma Müdürlüðü) koordineli çalýþarak gerekli tedbirleri almak. - Genel Müdürlüðümüze gelen - giden evraklarýn kayýt, dosyalama ve daðýtýmý ile zamanýnda ilgililere ulaþmasýný, - Genel Müdürlüðümüzün görev ve yetki alaný içerisinde kalan her türlü abone kayýtlarýnýn yapýlmasý, (abonelikten çýkma, abone yenileme) gibi iþ ve iþlemlerinin yürütülmesini, - Sayaçlarýn belirlenen aralýklarla okunarak abonelerce tüketilen su miktarýnýn tespit edilmesi, kontrollerinin yapýlmasý ve fatura çýkartýlmasýný, - Kaçak su kullananlarý tespit ederek haklarýnda gerekli yasal ve idari iþlemlerin yapýlmasýný, - Tahakkuk ettirilen su faturalarý ve diðer borçlarýn tahsilatýný saðlamak. - Abonelerle ilgili her türlü talep ve þikayetleri en kýsa sürede çözüme kavuþturarak vatandaþý yönlendirmek. - Su faturalarýnýn Türkiye nin her ilinden gecikmeli veya gecikmesiz PTT aracýlýðý ile tahsil edilebilmesini, - Su faturalarýný On-Line ve Otomatik Ödeme Talimatý yoluyla ödeyebilmesini, - Görev alanýmýz içinde gerekli görülen bölgelere vezneler kurarak, abonelere ödeme kolaylýðý saðlamak. 16

18 I- GENEL BÝLGÝLER a - Yönetim Sistemi MESKÝ Genel Müdürlüðü, tarih ve 256 sayýlý ( tarih ve 39/1 sayýlý Kanunla deðiþik) Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanun ile kurulmuþtur. MESKÝ nin yönetim þekli, Kuruluþ Kanunu nun II. BÖLÜM - YÖNETÝM baþlýðýnda belirtilmiþ olup; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük organlarý tarafýndan yönetilmektedir. Mersin Su ve Kanalizasyon Ýdaresi nin en üst organý Genel Kurul dur. MESKÝ idaresine iliþkin kararlar Yönetim Kurulu tarafýndan alýnýr, Genel Müdürlük birimleri tarafýndan yürütülür. Ayrýca 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanunu hükümleri uygulanýr. b - Ýç Kontrol Sistemi Ýdaremizde, 518 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 55, 56, 57, 58. maddelerine dayanýlarak hazýrlanan Ýç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýndaki Yönetmeliðin 12, 13 ve 14. maddelerine göre harcama yetkilileri, yardýmcýlarý veya hiyerarþik olarak kendisine en yakýn üst kademe yöneticileri tarafýndan ön mali kontrol yapýlýr.ýç Kontrol ve Ön Mali Kontrol sistemi Harcam Birimleri ve Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý bünyesinde kurulan Ýç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüðü tarafýndan yerine getirilmektedir. Üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulmasý ve gözetilmesinden, harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanlarý çerçevesinde, idari ve malî karar ve iþlemlere iliþkin olarak iç kontrolün iþleyiþinden sorumludur. Ýdarelerin malî hizmetler birimi, iç kontrol sisteminin kurulmasý, standartlarýnýn uygulanmasý ve geliþtirilmesi konularýnda çalýþmalar yapar ve ön malî kontrol faaliyetini yürütür. Muhasebe yetkilileri, muhasebe kayýtlarýnýn usulüne ve standartlara uygun, saydam ve eriþilebilir þekilde tutulmasýndan sorumludur. Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve diðer yöneticiler, mesleki deðerlere ve dürüst yönetim anlayýþýna sahip olunmasýndan, malî yetki ve sorumluluklarýn bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiþ standartlara uyulmasýnýn saðlanmasýndan, mevzuata aykýrý faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlý bir yönetim anlayýþýyla uygun bir çalýþma ortamýnýn ve saydamlýðýn saðlanmasýndan görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar. Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve iþlemler, kontrol edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderilir. Malî hizmetler birimince kontrol edilen iþlemler hakkýnda görüþ yazýsý düzenlenir ve ilgili birime gönderilir. Ön malî kontrol sonucunda yazýlý görüþ düzenlenmesi halinde bu yazýlý görüþler ayrýntýlý, açýk ve gerekçeli olmak zorundadýr. Malî hizmetler biriminin görüþ yazýsý ilgili iþlem dosyasýnda saklanýr ve bir örneði de ödeme emri belgesine eklenir. Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapýlýr. Süreç kontrolünde, her bir iþlem daha önceki iþlemlerin kontrolünü içerecek þekilde tasarlanýr ve uygulanýr. Malî iþlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacaklarý iþlemden önceki iþlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü saðlamak amacýyla malî iþlemlerin süreç akýþ þemasý hazýrlanýr ve üst yöneticinin onayý ile yürürlüðe konulur. Harcama yetkilileri, yardýmcýlarý veya hiyerarþik olarak kendisine en yakýn üst kademe yöneticileri arasýndan bir veya daha fazla sayýda gerçekleþtirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleþtirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar. Bu gerçekleþtirme görevlileri tarafýndan yapýlan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine Kontrol edilmiþ ve uygun görülmüþtür þerhi düþülerek imzalanýr. Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yýl, iþ ve iþlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir þekilde gerçekleþtirildiðini içeren iç kontrol güvence beyanýný düzenler ve birim faaliyet raporlarý ile idare faaliyet raporlarýna eklerler. Ayrýca Mahalli Ýdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliði doðrultusunda da kontrol saðlanmaktadýr. D- Diðer Hususlar 6- Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi 17

19

20 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Ýdarenin Amaç ve Hedefleri Hizmet etkinliðimizi ve performansýmýzý arttýrmak amacýyla hazýrlanan MESKÝ stratejik planý kurumumuzun 5 yýllýk proje - faaliyetlerini kapsayacak þekilde yapýlandýrýlmýþtýr. MESKÝ faaliyet ve kaynaklarýnýn planlanmasýnda, iþ süreçlerinin yapýlandýrýlmasýnda ve insan kaynaklarýnýn yetkinleþtirilmesinde dikkate alýnacak stratejik amaç ve hedefler, mevcut durum çevre ve senaryo analizi dikkate alýnarak üst yönetimle yapýlan grup çalýþmalarý neticesinde toplam 5 Stratejik Amaç belirlenmiþ olup aþaðýda sunulmuþtur. Stratejik Amaç - 1 Yaygýn, izlenebilir,güvenilir ve kaliteli bir su ve atýk su iletim aðý oluþturulacaktýr. Stratejik Amaç - 2 Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlýlýk ön planda tutulacaktýr. Stratejik Amaç - 3 Hizmetlerimiz vatandaþ odaklýlýk çerçevesinde yürütülecektir. Stratejik Amaç - 4 Su kaçaklarý ve kayýplarý önlenecektir. Stratejik Amaç - 5 Kurumsal yapý güçlendirilecek ve sürdürülebilirliði saðlanacaktýr. Kurumumuzun Stratejik Planýnda yer alan söz konusu 5 Stratejik Amacýna baðlý 16 Stratejik Hedef belirlenmiþ olup aþaðýda sýralanmýþtýr. Stratejik Hedef yýlý sonuna kadar Büyükþehir Belediye sýnýrlarý içerisindeki eksik içme suyu hatlarý tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. Stratejik Hedef yýlý sonuna kadar su kaynaklarý ve hizmet binalarýmýzýn güvenliði saðlanacaktýr. Stratejik Hedef yýlý sonuna kadar içme suyunun standartlara uygun ve kaliteli olmasý saðlanacaktýr. Stratejik Hedef yýlý sonuna kadar merkez, köy ve beldelerdeki mesken ve ticari iþletmelerde atýk sularýn saðlýklý bir þekilde atýksu arýtma tesisine ulaþtýrýlmasý saðlanacaktýr. 19

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ADASU 2006 Faaliyet Raporu www.adasu.gov.tr Türk milletinin istidadý ve katî kararý medeniyet yolunda, durmadan, yýlmadan, ilerlemektedir. Yol Medeniyet, Su Hayattýr Aziz DURAN Adapazarý Büyükþehir Belediye

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ankara Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü Mali Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan koordine edilerek hazýrlanmýþtýr. Nisan 2008 / Ankara

Ankara Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü Mali Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan koordine edilerek hazýrlanmýþtýr. Nisan 2008 / Ankara ASKÝ Ankara Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü ASKÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Bilimsel Yayýn No: 4 ISBN No: Ankara Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü Mali Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÖDENEK CETVELÝ - A. Örnek : 14 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSÝYONEL SINIFLANDIRMA FÝN. TÝPÝ 2011 YILI ÖDENEK TEKLÝFÝ

GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÖDENEK CETVELÝ - A. Örnek : 14 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSÝYONEL SINIFLANDIRMA FÝN. TÝPÝ 2011 YILI ÖDENEK TEKLÝFÝ GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLÐ CETVELÝ - A 6 6 BELEDYE BALKESR GONEN BELEDYES ÖZEL KALEM GENEL KAMU HÝZMETLERÝ AÇKLAMA Yasama ve Yürütme Organlarý Finansal ve Mali iþler Dýþiþleri Hizmetleri Yasama ve yürütme

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM VE KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM VE KÜLTÜR DERNEÐÝ www.yekud.org.tr Eðitimdir ki, bir milleti ya özgür, baðýmsýz, þanlý, yüksek bir topluluk halinde yaþatýr; ya da esaret ve sefalete terkeder. Atatürk 1 Eðitim, toplumun deðer yargýlarý ile bilgi ve beceri

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Erhan TÜMER 1) İl Müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDÝYESÝ 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GEBZE BELEDÝYESÝ 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. GEBZE BELEDÝYESÝ 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI EYLÜL 2011 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KURUCUSU 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 2 GEBZE BELEDÝYESÝ ABDULLAH GÜL CUMHURBAÞKANI

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 27.06.1984 tarih ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununa göre kurulmuþ olup, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununa göre

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı