Özrü biz deðil Ermeniler yapmalý'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özrü biz deðil Ermeniler yapmalý'"

Transkript

1 Sanayi arsalarý esnafýn Mülkiyeti Çorum Belediyesine ait Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan sanayi arsalarýnýn toplu satýþ ihalesi yapýldý. * HABERÝ 2 DE Ankara da Bahar Konseri Toplu olarak satýlan 5 adet sanayi arsasýnýn tahmini bedeli 2 trilyon 375 milyon 491bin 20 TL olarak açýk- 29 NÝSAN 2014 SALI Çorum Vakfý Ankara Þubesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliði ile gerçekleþtirilen geleneksel Bahar Konseri, Ankaralýlar ý ve Ankara'da yaþayan Çorumlular ý * HABERÝ 6 DA mest etti. Günlük Siyasi Gazete TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Kaya, gençlere seslendi. TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya Liderlik Forumu'nda gençlere seslendi; Dijital dünyanýn liderliði için daha çok icat çýkarýn Fiyatý : 40 Kuruþ Türkiye'nin dört bir yanýnda eðitim gören 250 üniversite öðrencisinin katýlýmýyla düzenlenen TTNET Liderlik Forumu'nda konuþan TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Kaya, "Hayatýmýzýn her alanýný büyük bir hýzla deðiþtiren dijital dönüþüm, liderliðin tanýmýný da deðiþtiriyor. Ýçinde olduðumuz bu yeni dönemde liderliðin yolu, yenilikçi dijital fikirlerden, inovasyondan, daha çok icat çýkarmaktan geçiyor" dedi. * HABERÝ 3 DE Özrü biz deðil Ermeniler yapmalý' Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan gerçekleþtirilen, 'Küresel Kuþatma Altýnda Türkiye' konulu konferansta konuþan BBP Yüksek Ýstiþare Kurulu Üyesi Araþtýrmacý-Yazar Hakký Öznur, "Her açýlým ülkeye ihanettir. Türkiye'nin Ermeniler'den özür dilemesine gerek yok, eðer bir özür dileyecek varsa o da Ermeniler'dir." dedi. HAYIRLI OLSUN Cemiyet üyeleri Ýncesu Kanyonu nu gezdi Çorum'da jandarma tarafýndan düzenlenen operasyonda 300 teneke 10 numara olarak tabir edilen kaçak madeni yað ele geçirildi. * HABERÝ 4 DE Kaçak kazýya suçüstü Çorum un Sungurlu ilçesinde, kaçak kazý yapan 6 kiþi jandarma ekipleri tarafýndan suçüstü yakalandý. Ortaköy de tarih ve doða yürüyüþü * HABERÝ 3 DE Doç. Dr. Asým Balcý * HABERÝ 10 DA Þehrin stresinden uzaklaþmak isteyenlere duyurulur: Doða sizi çaðýrýyor Çorum da hayata geçen Hitit Yolu Yürüyüþ ve Bisiklet Parkurlarý Projesi ile Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yolu Projesi meyvelerini vermeye baþladý. Ulusal ve uluslararasý turizm fuarlarýnda tanýtýmý yapýlan yürüyüþ parkurlarý, Türkiye nin kültür rotalarýna girmeyi baþardý. Polis ten mülteci operasyonu * HABERÝ 4 DE Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin iki numaralý koltuðu olan Genel Sekreterlik görevine atanan hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý, dün görevine baþladý. Baþarýlý çalýþmalarýyla olduðu kadar mütevazi ve çalýþkan kiþiliði ile de tanýnan hemþehrimizin yeni görevi, dostlarýný olduðu kadar Çorumlu hemþehrilerini de gururlandýrdý. Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen 'Ortaköy Gezisi' önceki gün gerçekleþti. Ýl Özel Ýdaresi ile Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nün katkýlarýyla organize edilen geziye Gazeteciler Cemiyeti üyesi basýn mensuplarý ile aileleri katýldý. * HABERÝ 4 DE Çorum'un Kargý ilçesinde düzenlenen operasyonda, yurda yasa dýþý yollardan girdikleri tespit edilen yabancý uyruklu 8 kiþi yakalandý. Arife Betül Gülgün Hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý görevine baþladý Organize edilen geziye Gazeteciler Cemiyeti üyesi basýn mensuplarý ile aileleri katýldý. Jandarma dan 10 numara operasyon AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, görevinden istifa etti. Dün akþam saatlerinde yapýlan istifa açýklamasý þaþkýnlýk yarattý. * HABERÝ 9 DA * HABERÝ 7 DE BBP Yüksek Ýstiþare Kurulu Üyesi Araþtýrmacý-Yazar Hakký Öznur AK Parti de þok istifa Hitit Yolu Yürüyüþ Parkurlarý, yerelde de keþfedilmeyi bekliyor. * HABERÝ 11 DE Aktif Öðrenciler Kongresi nin ikincisi 37 üniversitenin katýlýmýyla Çorum da yapýldý. 7 üniversiye ev sahipliði yaptýk * HABERÝ 5 DE ÇESOB Baþkan Adayý Özkan Þanal, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken i ziyaret Özkan Þanal a TESK ten* HABERÝ destek 8 DE

2 2 SALI 29 NÝSAN 2014 O reklâmdaki çocuklardan ne farkýmýz var? THY reklamýnda Antalya Korkuteli Ýmecik köyünde yaþayan çocuklar baþrol oynuyor. Filmin sonunda çocuklarýn hayalleri gerçek oluyor. Türk Hava Yollarý'nýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'nda dolaþýma giren reklâm filmi izleyen herkes gibi bizi de duygulandýrdý. Ýnternette týklanma rekoru kýrdýðý belirtilen reklâmýn detaylarý da dikkat çekiciydi. Antalya Korkuteli Ýmecik köyünde yaþayan çocuklarýn baþrol oynadýðý reklam filminin çekimleri hem o köyde hem de Iðdýr'da gerçekleþtirilmiþ. Yaklaþýk bir ayda çekimleri tamamlanan THY reklamý, Iðdýr'da bir köyde 4 çocuðun Iðdýr'ýn üstünden gelip geçen THY uçaðýný görmesiyle baþlýyor. Film, çocuklarýn THY uçaðý için THY reklam filminde sözde Iðdýrlý çocuklar THY uçaðý için toprak alana pist yapýyor. toprak alana pist yapmasýyla devam ediyor. Daha sonra THY uçaðýnýn rotasý çocuklarýn çizdiði pist üzerinden devam ederek Iðdýr Havalimaný'na ulaþýyor. Reklam filmi, elbette ki kendi havaalaný için yanýp tutuþan biz Çorumlular için de çok anlamlý. Hele reklamda bir bölüm var ki, deyim yerindeyse bizi yüreðimizden vuru- yor. Hani THY uçaðý Iðdýr Havalimanýna inerken söylenen, "Türkiye'de uçmadýðýmýz tek bir yer kalsa, dünyada en çok noktaya uçmuþuz ne fayda" cümlesi var ya, iþ- te bu cümle yüreðimizin bam deline dokunuyor. Sözün özü, biz Çorumlular THY'nin reklâmýndaki sözüm ona Iðdýrlý çocuklardan farklý deðiliz. Dünyaya adýný yazdýran THY, sloganda olduðu gibi bir de Çorum'a uçuverse deyip iç geçiriyoruz. Reklâmdaki çocuklara, daha doðrusu gerçekleþen hayallerine imreniyoruz. Sanayi arsalarý esnafýn Erol Taþkan Mülkiyeti Çorum Belediyesine ait Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan sanayi arsalarýnýn toplu satýþ ihalesi yapýldý. Ýhale Belediye Meclis Salonu'nda Encümen Üyeleri Ekrem Demirten, Þaheste Uçar ve Gadanfer Öztürk huzurunda gerçekleþtirildi. Ýmar planýnda Küçük Sanayi Sitesi Alaný olarak iþaretli 7.202,89 Ýhale Belediye Meclis Salonu'nda Encümen huzurunda yapýldý. m2, 6.989,47 m2, 2.151,00 m2, 3.885,96 m2, 9.464,32 m2 yüzölçümlü toplam 5 adet parseldeki sanayi arsalarý toplu olarak satýlmak üzere açýk artýrma usulü ihaleye çýkarýldý. Toplu olarak satýlan 5 adet sanayi arsasýnýn tahmini bedeli 2 trilyon 375 milyon 491bin 20 TL olarak açýklandý. Açýk teklif usulü ile yapýlan ihaleye Hitit19 Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi 2 trilyon 376 bin lira teklif verdi. Çorum Belediyesi Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Hizmet Alým ihalesi yaptý. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði hizmet alýmý Erol Taþkan Toplu olarak satýlan 5 adet sanayi arsasýnýn tahmini bedeli 2 trilyon 375 milyon 491bin 20 TL olarak açýklandý. BAYRAMOÐLU ÝNÞAAT TAN SÜPER LÜKS DAÝRELER (Ç.HAK:1006) Atatürk Lisesi arkasýnda 3. ve 5. Stad Sokak a cepheli süper lüks 3+1 daireler. Çorum Belediyesi Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Hizmet Alým ihalesi yaptý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn baþkanlýðýnda komisyon huzurunda yapýlan ihalede, yaklaþýk maliyet 34 bin 30 TL olarak Ýhaleye Hitit Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi teklif verdi. açýklandý. Ýhaleye Hitit Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi (HÝTÝTOSGB) ilk teklifte 39 bin 200 TL, ikinci teklifinde ise 35 bin 200 TL ile fiyat verdi. Teklifler komisyon tarafýndan deðerlendirmeye alýndý.

3 TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya Liderlik Forumu'nda gençlere seslendi; Dijital dünyanýn liderliði için daha çok icat çýkarýn Mustafa Demirer Türkiye'nin dört bir yanýnda eðitim gören 250 üniversite öðrencisinin katýlýmýyla düzenlenen TTNET Liderlik Forumu'nda konuþan TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Kaya, "Hayatýmýzýn her alanýný büyük bir hýzla deðiþtiren dijital dönüþüm, liderliðin tanýmýný da deðiþtiriyor. Ýçinde olduðumuz bu yeni dönemde liderliðin yolu, yenilikçi dijital fikirlerden, inovasyondan, daha çok icat çýkarmaktan geçiyor" dedi. Genel Müdür Kaya, Türkiye'nin önde gelen þirketlerinin yöneticileri, TTNET ve Bilkent Üniversitesi Marka Kulübü iþbirliðiyle Ankara'da düzenlenen "TTNET Liderlik Forumu"nda deneyimlerini gençlerle paylaþtý. Türkiye'nin lider internet þirketi TTNET'in ana sponsorluðunda düzenlenen Liderlik Forumu'nda, üniversiteli gençler iþ dünyasýnýn liderleriyle bir araya geldi. Liderlik Forumu'na katýlan TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, etkinlikte bir konuþma yaparak, üniversite öðrencilerine iþ dünyasýnda baþarýlý olmanýn ipuçlarýný ve deneyimlerini paylaþtý. TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Kaya, gençlere seslendi. "Hayatýmýzýn her alanýnýn büyük bir hýzla dijitalleþtiði bu yeni dönemde, geleceðin anahtarý yenilikçi fikirlerde" diyen Abdullah Orkun Kaya, sözlerine þöyle devam etti: Dijital dönüþüm, günümüzde liderliðin tanýmýný da deðiþtiriyor. Yeni dönemde liderliðin yolu, yenilikçi, dijital fikirlerden, inovasyondan ve yetenekleri bir araya getirme becerisinden geçiyor. Biz de Türkiye'nin lider internet þirketi TTNET olarak ülkemizi dijital dünyada daha yüksek noktalara taþýmak üzere çalýþýyoruz. Sunduðumuz yenilikçi ürün ve servislerle sektörümüze öncülük ederken yeni dönemin liderlerine destek veriyor, ülkemizde dijital ekosistemi büyütmek amacýyla birçok platformda çalýþmalar yapýyoruz. Geleceðin liderlerine birlikte icat çýkarmak ve yeni fikirleri birlikte geliþtirmek üzere çaðrýda bulunuyoruz." TTNET'in Boðaziçi Üniversitesi iþbirliðiyle düzenlediði Liderlik ve Giriþimcilik Programý'nýn ardýndan Bilkent Üniversitesi Marka Kulübü iþbirliðiyle düzenlediði Liderlik Forumu'na, Türkiye'nin dört bir yanýnda eðitim gören 250 üniversite öðrencisi katýldý. Etkinliðe TTNET desteðiyle ücretsiz olarak katýlan öðrenciler iþ dünyasýnýn öncü þirketlerinin yöneticilerinin tavsiyelerini ilk elden alma olanaðý buldu. TTNET Hakkýnda 2006 yýlýnda tüm Türkiye'yi internete baðlamak ve dünyayla tanýþtýrmak amacýyla kurulan TTNET, bugün kurumsal ve bireysel hizmetleriyle sektörde öncü rol oynayan, müþterilerine bugünün ve geleceðin iletiþim teknolojilerini sunan, iletiþim ve eðlence þirketidir. Ýletiþim teknolojilerinin üç temel bileþeni olan internet, televizyon ve telefonu birlikte sunan TTNET eðitim, eðlence, iletiþim, güvenlik ve iþletmelere özel ürünleriyle Türkiye'nin tüm iletiþim ihtiyaçlarýný karþýlamaktadýr. Þirketin ürün portföyünde baþta ADSL, fiber internet eriþimi, WiFi kablosuz internet eriþimi ve ipass iþbirliði ile TTNET Wi- Fi yurtdýþý eriþim hizmeti, G.SHDSL ve Metro Ethernet internet eriþim hizmetleri bulunmaktadýr. TTNET; Avea iþbirliði ile TTNET Mobil markasý altýnda GSM ve 3G dahil tüm cep telefonu hizmetleri, TTNET Alo markasý ile de bireysel müþterileri için sabit telefon eriþimi sunmaktadýr. TTNET ayrýca; sinema ve televizyonu taþýnabilir hale getiren Tivibu Web ve Cep servisi ile ev ortamýnda TV ekranýndan ulaþýlabilen IPTV hizmeti Tivibu Ev'i de Türkiye'de uygulamaya baþlayarak bir ilke imza atmýþtýr. Ýnternet eriþim hizmetlerinin yaný sýra TTNET'in katma deðerli servisleri arasýnda yerli ve yabancý birçok þarkýyý dinleme imkaný sunan TTNET Müzik ve dijital oyun platformu Playstore bulunmaktadýr. TTNET Güvenlik kapsamýnda güvenli internet için birçok ürün ve servisi kullanýcýlarýna sunmaktadýr. TTNET Ýþyerim Paketleri ile de iþletmelerin ihtiyaçlarýna özel ürün ve servisler geliþtirmektedir. Tek faturada; internet, TV, sabit ve mobil ses hizmetlerini müþterilerine sunan TTNET, Türkiye'de bir "ilk"i daha gerçekleþtirerek "dörtlü servis" dönemini baþlatan ilk internet þirketi olma kimliði kazanmýþtýr. Asým Balcý göreve baþladý Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreterliðine atanan Doç. Dr. Asým Balcý, dün görevine baþladý. Ankara Büyükþehir Belediyesi'nde Kamil Kýlýç'tan boþalan Genel Sekreterlik görevine getirilen Doç. Dr. Asým Balcý makamýna oturarak Büyükþehir Belediyesi nde ilk gününde bürokratlarla ve belediye personeli ile tanýþtý. Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý, 1971 yýlýnda Çorum Osmancýk'ta doðdu de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Doç. Dr. Asým Balcý, Yüksek Lisansýný ABD'deki University of Kentucky'de tamamladý. Daha sonra Orta Doðu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nde doktorasýný bitiren Balcý, bir süre Muðla Üniversitesinde görev yaptýktan sonra, yýllarýnda Saðlýk Bakanlýðý nda Bakan Danýþmaný olarak görev aldý. Selçuk Üniversitesi Öðretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Asým Balcý, yýllarý arasýnda da Türksat A.Þ. de e- Devlet ve Kurumsal Ýletiþim Direktörlüðü görevlerinde bulundu. Balcý, yýllarý arasýnda Ankara Kalkýnma Ajansý Genel Sekreterliði görevini yürüttü. Doç. Dr. Asým Balcý, dün görevine baþladý. Son olarak, Millî Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýlýðý görevini yapan Doç. Dr. lizce Balcý, birçok AB projesinde de yer aldý. Asým Balcý'nýn çok sayýda yayýnlanmýþ makale ve kitabý bulunuyor. Ýyi düzeyde Ýngi- bilen Doç.Dr.Balcý, evli ve iki çocuk babasý. (ÝHA) Geliþmiþ ülkelerde Altýn Suyu diye tabir edilen sývý tuz, artýk Türkiye de üretiliyor. Türk giriþimci Mahmut Küçükdoðan tarafýndan tamamý yerli kaynaklardan elde edilen rafine edilmemiþ doðal tuza Avrupa dan sipariþ yaðýyor. Çorum da kurulan tesiste üretilen sývý tuzla Fransa, Almanya, Ýngiltere ve KKTC ye yýl sonuna kadar 5 milyon dolarlýk ihracat hedefliyor Avrupalý nýn Altýn Suyu diye tabir ettiði rafine edilmemiþ doðal tuz Türkiye de üretilmeye baþlandý. Tamamý yerli kaynaklardan elde edilen sývý tuz daha piyasaya çýkalý 1 ay olmadan yurt dýþýndan yoðun talep almaya baþladý. Mahmut Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Mahmut Küçükdoðan, Doðal tuzu Ýlk etapta Ýngiltere, Fransa, Almanya ve KKTC ye ihraç edeceðiz dedi. Geliþmiþ ülkelerin iyotsuz doðal sývý tuzun önemini bildiklerini anlatan Küçükdoðan, Vücudun ihtiyacý olan tuz, rafine edilmemiþ sývý tuzdur. Biz de bu bilinçle yola çýktýk ve halkýmýzýn bir ihtiyacýný karþýlamak için yola çýktýk. Fakat gördük ki; yurt dýþýndan da büyük talep var. Yýl sonuna kadar 5 milyon dolarlýk ihracat yapmayý hedefliyoruz diye konuþtu. YILDA 50 TL YE SAÐLIKLI YAÞAM Çorum da bulunan tesislerde 150 mililitrelik tuzluk, 750 mililitrelik cam þiþe ve otel, restoran, yemekhaneler gibi toplu tüketime yönelik olarak 5 litrelik pratik musluklu paketlerde üretilen sývý tuz Dr.Salt markasýyla piyasaya sunuldu. Mahmut Küçükdoðan, her yere cebinde taþýdýðý tuzlukla gittiðini belirterek þunlarý söyledi: Doðal rafine edilmemiþ sývý tuzu keþfettikten sonra artýk cebimde tuzluk olmadan dýþarý çýkmýyor. Þu anda bu tuzu kullanan dostlarýmýn mekanlarýnda yemek yiyorum. Grip salgýný yaþadýðýmýz geçen kýþ hastalanmayan vatandaþ kalmamýþtý. Ama bizim 200 kiþilik personelimiz bu ürün piyasaya çýkmadan önce bunu kullandýðý için tek bir kiþi mesaisinden olmadý. Bu da gerçek doðal tuzun insan saðlýðýna ne kadar faydalý olduðunu gösteriyor. Bir tüketici yýlda sadece 50 TL lik doðal rafine edilmemiþ sývý tuz kullanarak büyük bir saðlýk avantajýný elde etmiþ olacak Küçükdoðan, ürünün piyasaya çýkar çýkmaz daha 1 ay bile geçmeden Ýngiltere, Fransa, Almanya ve KKTC ye 5 milyon dolarlýk ihracat yapmayý SALI 29 NÝSAN Mazlumoðlu Sokak esnafý, kaldýrýmlardan þikâyetçi. Esnaf kaldýrýmdan muzdarip Emre Kut Mazlumoðlu Sokak esnafý, kaldýrýmlardan þikâyetçi. Kaldýrýmlardaki kýrýk parke taþlarýndan dolayý vatandaþlarýn zor anlar yaþadýðýný belirten esnaf, Çorum Belediyesi'nden soruna çözüm bulmasýný istiyorlar. Karakeçili Mahallesi Mazlumoðlu Sokak esnafý, "Kýrýk parke taþlarý için bir çok kez Belediye'yi aradýk. Buradan geçen belediye meclisi üyelerine ve il genel meclisi üyelerine dahi söyledik. Ama sesimizi duyan olmadý. Alt yapýmýzda da sorunlar var. Kanalizasyonlardan kokular yayýlýyor. Bu sorunu bir iki yýldýr çekiyoruz ama maalesef ilgilenen yok. Belediyemizden rica ediyoruz. Bizi ve vatandaþlarýmýzý maðdur durumda býrakmasýnlar." diye konuþtular. Sývý tuzla Avrupa ya açýlacak Türk giriþimci Mahmut Küçükdoðan, Çorum da fabrika kurdu. hedeflediklerini söyledi. AVRUPALI ALTIN SUYU DÝYOR Küçükdoðan, Dr. Salt ýn, rafine tuzlarýn yol açtýðý saðlýða zararlý imajýný yýkacaðýný ifade ederek, Dr. Salt saðlýða zararlý olmak bir yana saðlýklý kalabilmek için mutlaka tüketilmesi gereken bir ürün dedi. Küçükdoðan, Dr. Salt ýn saðlýk konusunda kendi hassasiyetlerinden yola çýkýlarak seri üretimine baþlandýðýný belirterek þu bilgileri verdi: Avrupalýlar sývý tuzun deðerini bizden önce keþfetti. Avrupa da Altýn suyu denilen sývý tuz, insan saðlýðý için çok önemli. Bildiðimiz rafine tuzlar saðlýðýmýzý tehdit ederken doðal sývý tuz ise saðlýklý yaþam için vazgeçilmez. ABD de rafine edilmiþ tuzlarýn üzerinde No Salt (tuz deðil) yazýyor. Bizde ise tuz diye satýlýyor. Bir ürün rafine oluyorsa, jelatine giriyorsa tüketmekten kaçýnmalýyýz. PARADOKSUN NEDENÝ Tuz konusunda toplumda bir paradoks yaþandýðýný hatýrlatan Küçükdoðan, saðlýk için vazgeçilmez olan tuzun ayný zamanda birçok hastalýðýn da sebebi olmasýný þöyle açýklýyor: Ýnsan vücudunda 84 mineral var. Tuzda da 84 mineral yer alýyor. Ayný zamanda vücudumuzun yüzde i su. Suyun içerisinde yer alan hücrelerin içerisinde de su var. Hücrelerin içerisine su girebilmesi için vücutta tuz olmasý lazým. Ýnsan vücudunda doðal tuz yoksa hücreler yeteri kadar su alamýyor. Aç kalan, susuz kalan çocuk ne yapar? Aðlar. Hücre de aðlýyor. Hücrenin aðlamasý demek, vücutta bir aðrý, bir sýkýntý var demektir. Aðlamayý susturmak için tuz lazým. 40 yaþtan sonra herkesin bir yerleri aðrýyor. Atalarýmýz, Acý acýya, su sancýya iyi gelir demiþ. Rafine tuz kullanýldýðýnda, hücreler içerisine su alamýyor. Bu kez hücre kendini deðiþtiriyor. Susuz ortamda oksijensiz ortamda yaþamaya alýþýyor. Onun adýna da kanser hücresi deniyor. Kaynak: Hürriyet KALÝTENÝN EKONOMÝK FÝYATLA BULUÞTUÐU TEK ADRES ÝKRAM PETROL (Ç.HAK:898) MÝLANGAZ OTOGAZ 2.49 TL MOTORÝN 4.19 TL Adres: Ankara Yolu 3. Km. (Oto Galericiler Karþýsý) ÇORUM Tel:

4 4 SALI 29 NÝSAN 2014 Jandarma dan 10 numara operasyon Çorum'da jandarma tarafýndan düzenlenen operasyonda 300 teneke 10 numara olarak tabir edilen kaçak madeni yað ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, bir ihbarý deðerlendiren Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü ekipleri, 10 numara olarak tabir edilen madeni yað sevki yapýldýðý bilgisine Týr da yapýlan aramada 300 teneke 10 numara olarak tabir edilen kaçak madeni yað ele geçirildi. ulaþtý. Bunun üzerine Ankara-Çorum karayolunda bir TIR ý takibe alan jandarma ekipleri, Hamdiköy yakýnlarýnda aracý durdurdu. TIR da yapýlan aramada 300 teneke içerisinde 5 bin 400 litre kaçak madeni yað ele geçirildi. Ele geçirilen yaðlara jandarma ekipleri tarafýndan el konuldu. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Çorum-Osmancýk Karayolu nda trafik kazasý yaþandý. Otomobil mikserle çarpýþtý Çorum-Osmancýk Karayolu nda trafik kazasý yaþandý. Dün sabah saatlerinde Osmancýk tan Çorum istikametine seyreden 05 EZ 009 plakalý otomobil Ýkram Holding önünde bir beton mikseri ile çarpýþtý. Kazada maddi hasar meydana geldi. Haber Merkezi Ýkram Holding önünde bir beton mikseri ile çarpýþtý. Kazada maddi hasar meydana geldi. Kaçak kazýya suçüstü Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü ekipleri, ele geçirilen yaðlarael koydu. Polis ten mülteci operasyonu Çorum'un Kargý ilçesinde düzenlenen operasyonda, yurda yasa dýþý yollardan girdikleri tespit edilen yabancý uyruklu 8 kiþi yakalandý. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarý deðerlendiren Kargý Ýlçe Emniyet Amirliði ekipleri, yurda yasa dýþý yollardan giriþ yapan yabancý uyruklu þahýslarýn ilçe giriþinde eski bir fabrikada olduklarý bilgisine ulaþtý. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, Pakistan uyruklu olduklarý öðrenilen A.J., S.M., H.M., R.M., T.M., A.R., H.W.Z. ve A.K.M.'yi kaldýklarý fabrikada yakaladý. Polisin yaptýðý araþtýrma sonucunda Pakistanlý kaçak göçmenlerin ilçede ticaretle uðraþan Y.Z. tarafýndan Ýstanbul dan çalýþtýrýlmak üzere getirildikleri öðrenildi. Bunun üzerine gözaltýna alýnan Y.Z., savcýlýk tarafýndan ifadesi alýndýktan sonra serbest býrakýl- dý. Ýlçe Emniyet Amirliði nde ifadelerine baþvurulan Pakistan uyruklu 8 kiþinin ifadelerinde, Ülkemizde can güvenliðimiz yok dedikleri ve bu yüzden iade edilmek istemedikleri öðrenildi. Emniyetteki sorgularýnýn ardýndan çýkartýldýklarý mahkemece sýnýr dýþý edilmeleri kararlaþtýrýlan Pakistanlý mülteciler, Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Yabancýlar Þube Müdürlüðü ekiplerine teslim edildi.(ýha) Operasyonda H.D., KD., D.O., M.Ö., K.G. ve M.Y. isimli þahýslar jandarma ekiplerince gözaltýna alýnýrken, yanlarýnda getirdikleri jeneratör ve kazý malzemeleri- ne el konuldu. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü ihbar üzerine þüphelileri yakaladý. Çitil in dosyasý savcýlýkta Kargý da yasa dýþý yollarla yurda giren mülteciler yakalandý. Polisin yaptýðý araþtýrma sonucunda Pakistanlý kaçak göçmenlerin ilçede ticaretle uðraþan Y.Z. tarafýndan Ýstanbul dan çalýþtýrýlmak üzere getirildikleri öðrenil Darbecilerden 683 idam kararý daha Mýsýr'da Müslüman Kardeþler lideri Muhammed Bedii'nin de aralarýnda olduðu 683 kiþi daha idama mahkum edildi. Geçen ay idama mahkum edilen 529 kiþiden 492'sinin cezasý ise müebbet hapse çevrildi. Mahkemenin ayrýca, ayný davadan yargýlanan ve aralarýnda Müslüman Kardeþler teþkilatýnýn lideri Muhammed Bedii nin de yer aldýðý 683 kiþi hakkýnda idam kararý verildi. Mahkeme, daha önce idama mahkum edilen 529 kiþiden 492'sinin cezasýný ise müebbet hapis cezasýna çevirdi. Çorum un Sungurlu ilçesinde, kaçak kazý yapan 6 kiþi jandarma ekipleri tarafýndan suçüstü yakalandý. Edinilen bilgilere göre, bir ihbarý deðerlendiren Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü (KOM) ekipleri, Kavþut köyü sýnýrlarýnda 1. derece SÝT alanýnda kaçak kazý yapýldýðý bilgisine ulaþtý. Bölgede kaçak kazý yapan grubu takibe alan jandarma ekipleri, bir süre sonra operasyon düzenledi. Geriye kalan 37 kiþi ise idama mahkum edildi. Mýsýr kanunlarýna göre, idam kararlarý mahkeme kararýnýn ardýndan ülkedeki en yüksek dini otorite olan müftüye gidiyor. Müftünün görüþü alýndýktan sonra karar tekrar mahkemeye gönderiliyor ve burada sonuca baðlanýyor. Ýdam kararlarý Mýsýr daki darbe karþýtlarý ve Müslüman Kardeþler destekçilerinin yanýsýra uluslararasý toplumun da büyük tepkisine neden oldu. Darbeyle devrilen eski Cumhurbaþkaný Mursi de dört ayrý davadan yargýlanýyor. Al Jazeera Mardin'in Derik ilçesinde yýllarý arasýnda faili meçhul cinayete kurban giden 13 köylüyle ilgili hakkýnda dava açýlan Ankara Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Musa Çitil in yargýlanmasýna devam edildi. Çorum 2. Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen duruþmaya Tuðgeneral Musa Çitil ve avukatý Yurdakun Yýldýz katýlýrken, maðdur yakýnlarý ve avukatlarý adýna Çorum Barosu avukatlarýndan Çorum da yapýmý devam eden terminal inþaatýnda çalýþan iþçi yaralandý. Z.G. isimli iþçi terminal inþaatýna kaynak yaparken kaynaktan düþen parça ayaðýna geldi. Yaralý iþçi hastane- Ankara Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Musa Çitil in yargýlanmasýna devam edildi. Ahmet Özdel katýldý. Duruþmada mahkeme heyeti dos- yanýn Cumhuriyet Savcýlýðýna gönderilmesini ve savcýnýn esas hakkýndaki mü- Ýþ kazasý ye kaldýrýldý. Tekceviz 33. Sokak ta bir inþaat çalýþan demir iþçisi E.Ö. ise bastýðý tahta ters dönünce 4 metre yükseklikten aþaðý düþtü. Aðýr yaralý iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. Ýskilip te meydana gelen iþ kazasýnda ise, bir yurt inþaatýnda çalýþan talaasýnýn bildirilmesine karar vererek duruþmayý 12 Mayýs tarihine ertele- O.C. isimli genç, elektrikli demir kesme makinesini kontrol ederken elektrik akýmýna kapýldý. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan, daha sonra Çorum a sevk edilen O.C. nin durumunun aðýr olduðu öðrenildi. Yaya aðýr yaralandý Bahabey Caddesi nde meydana gelen kazada motosikletin çarptýðý kadýn aðýr yaralandý. D.Ý. isimli genç motosikletiyle giderken Bahabey Caddesi nden karþýdan karþýya geçmeye çalýþan N.K. isimli kadýna çarptý. Aðýr yaralanan kadýn hastanede tedavi altýna alýndý.

5 Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi Çorum da yapýldý Geçtiðimiz yýl ilki yapýlan Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi nin ikincisi 37 üniversiteden 100 e yakýn öðrencinin katýlýmýyla Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde gerçekleþtirildi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile baþlayan kongrenin açýlýþ konuþmasýný Aktif Yaþam Kulübü Baþkaný Semih Kýzýldað yaptý. Kýzýldað, kulüp çalýþmalarý artýrmak adýna daha iyi ne olur düþüncesiyle çalýþ- (BASIN:438) Aktif Öðrenciler Kongresi nin ikincisi 37 üniversitenin katýlýmýyla ÇOrum da yapýldý. malar yaptýklarýný belirterek, farklý bölümleri bir araya getiren Türkiye deki tek öðrenci kulübü olduklarýný vurguladý. Bu yýl ikincisi düzenlenen Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi nin önemine deðinen Aktif Yaþam Kulübü Danýþmaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez ise, Bugünün en büyük güzelliðini, farklý üniversitelerden, farklý bölgelerden, farklý kültürlerden gelerek seçkin bir Türkiye mozaiði oluþtu- Etkinliðe Hitit Üniversitesi ev sahipliði yaptý. Programa 37 üniversiteden 100 e yakýn öðrenci katýldý. BAÞSAÐLIÐI Oda üyelerimizden Naim AÐIR ve Nafýz AÐIR ýn muhterem babalarý, deðerli büyüðümüz ran siz deðerli genç kardeþlerim oluþturuyor dedi. Çorum u ve üniversiteyi tanýtan güzel bir program ve öðrencilerin farklý alanlarda kendilerini ifade edebilecekleri entelektüel bir tartýþma ortamý oluþturmaya çalýþtýklarýný belirten Doç. Dr. Hakyemez, Tüm öðrenci ve akademisyen arkadaþlarýma, özgür fikirlerin centilmence tartýþýldýðý baþarýlý ve üçüncü, beþinci kongrelere kapý aralayan bir Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi diliyorum diye konuþtu. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise, inanýldýðý zaman baþarýlamayacak konunun olmadýðýný belirterek, üniversitede her alanda öðrencilerin kendilerini geliþtirmeleri için yoðun gayretler gösterildiðini vurguladý. Beni 1-2 yýl sonrasý deðil yýl sonrasý ilgilendiriyor, çünkü geleceðimiz siz deðerli öðrencilerimizsiniz, sizlerin bilgi ve birikimleridir diyen Rektör Alkan, Devir iþ yapma devri ve ülkemize katma deðer saðlamak adýna bir þeyler yapma devri dedi. Bir bayrak yarýþý içinde olduklarýný ve bu bayraðý devralacaklarýn öðrenciler olduðunu vurgulayan Rektör Alkan, Hep daha ileriye gitmeliyiz. Ýnþallah Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi ilerleyen zamanlarda salonlara sýðmayacak, eþ oturumlar halinde gerçekleþen bir program haline gelir þeklinde konuþtu. Kongrenin ilk oturumu Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn moderatörlüðünde gerçekleþtirildi. Birinci oturumda Mustafa Ömür Dinç A ile Baþlamak, Asiye Karagöz Bürokrasi ve Yönetiþim ve Hülya Demir Küreselleþme, Yerelleþme Baðlamýnda Kadýn konularýndaki bildirilerini sundular. Üç gün süren Kongrenin ilk iki gününde 9 ayrý oturumda Türkiye ve dünya ile ilgili konular hakkýnda bildiriler sunulurken, üçüncü günde ise katýlýmcýlara yönelik gezi düzenlendi. Nurettin AÐIR ýn vefatýndan dolayý büyük üzüntü içerisinde olduðumuzu belirtir, ailesine ve tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu adýna Baþkan Tahsin ÞAHÝN (Ç.HAK:1022) Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteþebbis Heyeti nin aylýk olaðan toplantýsý Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. OSB Müdürlüðü salonundaki toplantýya; OSB Yönetim Kurulu Üyeleri nden TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇOSÝ- AD Baþkaný Bülent Karadayý, OSB Müdürü Yaþar Þahin, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yaðlý ve Bülent Onur ile Müteþebbis Heyeti Üyelerinden Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve diðer üyeler katýldý.osb Müteþebbis Heyeti toplantýsýnda, OSB nin kurucu ortaklarýndan olan Çorum Belediyesi ve Ýl Özel Ýdaresi ni temsil eden üyelerin 30 Mart Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri neticesinde görevlerinin sona ermesi nedeniyle müteþebbis heyetine yeni üyelerin belirlenmesi, müteþebbis heyeti tarafýndan oluþturulan Denetim Kurulunun hazýrlamýþ olduðu OSB nin 2014 yýlý Ocak-Þubat-Mart dönemine ait Denetim Raporu ile diðer gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. OSB Müteþebbis Heyeti asýl üyesi olan Mustafa SALI 29 NÝSAN OSB ye yeni üyeler Emre Kut Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi(KML) Yiyecek Ýçecek Alaný öðrencilerine Hitit Üniversitesi Gýda Mühendisliði Bölümü tanýtýldý. KML konferans salonunda düzenlenen tanýtým programýnda Hitit Üniversite Gýda Mühendisliði Bölümü Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy, KML Yiyecek Ýçecek Alaný Bölüm Þefi Nuran Köseözkurþunlu, Hitit Üniversitesi Gýda ÇORUM GÜLENYÜZ ELELE ÖZEL EÐÝTÝM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝN'DE 0-6 yaþ arasý çocuklara Geliþimsel Çocuk Nörolojisi Derneði Onaylý DENVER II GELÝÞÝMSEL TARAMA TESTÝ ücretsiz olarak Tüm Halkýmýza Duyurulur (Testleri kurumumuzun Psikologu Oðulcan Canik yapacaktýr.) Eker in, Ýl Özel Ýdaresi ndeki görevi sona erdiðinden yerine Ýl Özel Ýdaresi nin birinci sýradaki yedeði Bülent Kankurdan seçildi. Ayný zamanda OSB Müteþebbis Heyeti Denetim Kurulu üyeliði de sona eren Mustafa Eker in yerine yedek üye olan OSB Müteþebbis Heyeti üyesi Ahmet Çenesiz seçildi. OSB Müteþebbis Heyeti asýl üyesi olan Muharrem Uzunoðlu ve yedek üyeler Rumi Bekiroðlu ve Tahsin Yüce nin Çorum Belediyesi ndeki görevleri sona erdiðinden, Çorum Belediyesi tarafýndan 1 asýl 2 yedek üye belirlendi. OSB Yönetim Kurulu toplantýsýnda ise Çorum OSB de tahsis edilen parsellerdeki yatýrýmlarýn son durumlarý, imar planlarý, parsel tahsisler hususlarý ile diðer gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. Haber Merkezi Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteþebbis Heyeti nin aylýk olaðan toplantýsý yapýldý. Gýda Mühendisliði'ni tanýdýlar Mühendisliði Bölümü 4. Sýnýf öðrencileri, gýda mühendisliði bölümünü öðrencilere anlattýlar. Program sonunda öðrenciler gýda mühendisliði mesleðine iliþkin sorular sordular. KML de Hitit Üniversitesi Gýda Mühendisliði Bölümü tanýtýldý yaþ arasý çocuklara Türk Psikologlar Derneði Onaylý WISC-R ( Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeði) ücretli olarak yapýlacaktýr. Tel : (0 364) Faks: (0 364) Adres :Kale Mah. Hüyük cad. Zafer 16. Sok. 2/A ÇORUM e- mail web :www.gulenyuzelele.com

6 6 SALI 29 NÝSAN 2014 Peygamberimiz her alanda örnek MÜSÝAD ÇOrum Þubesi tarafýndan Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç ýn konuþmacý olarak tarafýndan Peygamber Efendimizin Örnek Kiþiliði konulu bir konferans düzenlendi. Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansý MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, yönetim kurulu ve dernek üyeleri izledi. Peygamber Efendimizin eþsiz ahlakýný anlatmaya ve hayatýmýza aktarmaya çalýþmamýz gerektiðini dile getiren Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç, Bir ayet-i kerimede Cenab-ý Allah þöyle buyuruyor: Andolsun ki Allah ýn Resulun de sizin için Allah a ve ahiret gününe kavuþmayý umanlar ve Allah ý çok zikredenler için güzel bir örnek vardýr Bu ayetten anlaþýldýðýna göre Peygamber efendimiz bizler için her alanda pratik bir örnektir dedi. Allah Resulu nun kendisine hizmet ettir- Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç ýn konuþmacý olarak katýldý. Konferansa MÜSÝAD ÇOrum Þubesi üyeleri katýldý. meyi deðil, kendisinin hizmet etmeyi ve bu yüzden misafirlerine de bizzat kendisinin hizmet ederek ikramlarda bulunduðunu anlatan Kýlýç, Peygamberimiz, yoksullara yardým etmeyi çok severdi. Peygamberimiz faydalý teknolojik buluþlar kim tarafýndan bulunursa bulunsun sahip çýkýlýp Müslümanlarýn hizmetinde kullanýlmasýný tavsiye ederdi. Allah'ýn elçisi olmasý dolayýsýyla ciddi, vakarlý, aðýrbaþlý, heybetli bir insandý. Bu hali zaten normaldi. Çünkü taþýdýðý görev, üstlendiði vazife bunun gereðiydi. Ancak her haliyle o da bir insandý. Hem de çok cana yakýn.herkese samimi ve içten davranýrdý. Zaman olur, þakalaþýr, tatlý ve güzel bir hava oluþtururdu. Çünkü baþka türlü olsaydý, insanlar Peygamberimize yanaþamazlar, ona soru bile soramazlardý. Zaten insan her zaman ciddi ve aðýr meseleleri konuþamaz, bazen ortamýn yumuþatýlmasý, insanlarýn rahatlatýlmasý gerekir. Herkes gibi Peygamberimiz de þaka yapar, lâtifeli konuþur, ama hiçbir zaman yalan söylemezdi. Çünkü þaka yollu da olsa, yalan yalandýr diye konuþtu.(ýha) Ankara da Bahar Konseri rer Mustafa Demi- Çorum Vakfý Ankara Þubesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliði ile gerçekleþtirilen geleneksel Bahar Konseri, Ankaralýlar ý ve Ankara'da yaþayan Çorumlular ý mest etti. Geçtiðimiz Cumartesi akþamý Ankara Resim Heykel Müzesi nde düzenlenen konsere çok sayýda bürokrat, iþ adamý, sanatçýlar, Ankaralý ve Çorumlu vatandaþlar katýldý. Çorum Vakfý Ankara Þubesi Baþkaný Alper Bilan ýn yazdýðý Çorumlu Olmak adlý þiirle baþlayan konser, koro þefi Enver Leblebicioðlu nun yönetimiyle keyifli bir gece yaþattý. Konsere destek amacýyla programa katýlan sanatçýlar Cemalettin Kurtoðlu, Gökhan Ertek ve Semih Baykara nýn da þarkýlar söylediði konser izleyenler tarafýndan ayakta alkýþlandý. Plaketler sahiplerini buldu Peygamber Efendimizin Örnek Kiþiliði konulu bir konferans düzenlendi. Hükümet kadrolaþmada engel tanýmýyor Eðitim ve Bilim Ýþ Görenleri (Eðitim-Ýþ) Sendikasý Çorum Ýl Temsilciliði, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn KPSS sýnavýnýn kaldýrýlmasýna yönelik açýklamalarýný eleþtirdi. Hükümetin yeni bir kadrolaþma hareketini baþlatmaya hazýrlandýðý belirtilen açýklamada, Önce arka arkaya gelen kanun ve KHK deðiþiklikleri ile bakanlýklarýn merkez teþkilatlarý ve il/ilçe teþkilatlarýndaki kadrolar bir bir deðiþtirilmiþti. Ardýndan mülakat/sözlü sýnavlarý devreye sokularak kadrolaþmaya yeni bir boyut kazandýrýldý. Son olarak Dershaneler Yasasý ile bera- ber MEB'deki bütün kadrolar (Ýlçe Müdürleri dahil) görevden alýndý. Haziran 2013'te de okul yöneticileri bu furyadan nasiplerini alacaklar. Onbinlerce okul müdürü ve yardýmcýlarý görevden alýnacak yerlerine kendi atadýklarý valiler tarafýndan atama yapýlacak. Derken ayný yasa ile KPSS ile atanan öðretmenlere adaylýk kaldýrma þartý olarak sözlü sýnav getirildi. Þimdi de KPSS'nin kaldýrýlýp her bakanlýðýn kendi sýnavýný yapmasý ya da sözlü sýnavla memur alýnmasý gündeme getiriliyor. Böylece kadrolaþma üst düzeyle sýnýrlandýrýlmayýp en alt kadrolara, memurlara kadar indirilecektir. Bunun adý devletin hükümeti olmak deðil hükümet devleti kurmaktýr. Bunun adý bölünmedir. Çünkü bir ileri aþamada her yöre, her belediye, her il/ilçe kendi sýnavýný yapsýn denilecektir. Bunun adý bölüþmedir. Çünkü önümüzde var olan Cumhurbaþkanlýðý seçiminde barýþ süreci adý altýnda yaratýlan süreçte verilen vaatlerin, taahhütlerin tutulmasýný gerektirmektedir. Bu geliþme; basýnda daha önce de yer aldýðý gibi daðdan inenlere devlet kurumlarýnda kadro verilmesi taahhüdünün gerçekliðini ispatlamaktadýr. Hükümet bu yaklaþýmýný kýsa bir süre sonra süsleme yaparak; "Bu bölgede çalýþan bulamýyoruz", "Her kurumun iþleyiþi farklý bu nedenle her kurum ayrý sýnav yapmalý", "Sözlü sýnavda amacýmýz daha nitelikli eleman seçmek" þeklinde süsler ve kamuoyunu kandýrmaya kalkýþýrsa þaþýrmamak gerekir. ÖSYM gibi ülkenin en güvenli kurumlarýný dahi kopyanýn, yolsuzluðun merkezi haline getirip kurumun itibarýný düþürenler, þimdi her kurumun kendi sýnavýný yaparak güvenli sýnav yapacaklarý yalanýyla mý kandýracaklardýr? Eðitim-Ýþ olarak eðitimde kadrolaþma deðil, ücretli köleliðe son verilerek kadrolu atama istiyoruz. Eþit, adil, saðlýklý, güvenilir sýnavlarýn yok olduðu dönemde; özel sektöre teþvik yerine eðitimin devlet eliyle yürütülmesine yönelik adýmlar atýlmasýný, ikili eðitime son verilmesini, sýnýf mevcutlarýnýn 24'e düþürülmesini böylece atama bekleyen tüm öðretmenlerin atamalarýnýn yapýlmasýný istiyoruz. Bu durumda oluþacak kadrolara atama bekleyen öðretmen sayýsý dahi yetmeyecektir ve sýnava dahi gerek kalmayacaktýr. Hükümet bir kez daha göstermektedir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin deðil, þahsi çýkar ve menfaatlerinin, devleti ele geçirmenin hükümeti olmaya kendini adamýþtýr ve bu yolda engel tanýmamaktadýr. ifadelerine yer verildi. Gece sonunda konsere katýlýmlarý ile destek olan sanatçýlara ve Þef Enver Leblebicioðlu na plaket verildi. Leblebicioðlu plaketini Çorum Vakfý Ankara Þubesi Baþkaný Alper Bilan ve Çorum Bahar Konseri, Ankaralýlar ý ve Ankara'da yaþayan Çorumlular ý mest etti. Konser sonrasý plaket töreni düzenlendi. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ýn elinden aldý. Baþaranhýncal daha sonra Çorumlu iþ adamlarý Tuðrul Velidedeoðlu, Ýsmet Çenesiz, Latif Kavukçu, Selahattin Kaleli, Haydar Ali Öztaþ, Mustafa Saatçi, Necdet Portakal, Salih Þerbetçi, Uður Barlýk ve Halis Durkaya ya destekleri için teþekkür edip plaketlerini verdi. Bahar Konseri, TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu nun, kültür ve sanata verdiði desteklerden dolayý TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal a plaket vermesiyle sona erdi. Emeðe ve desteðe teþekkür Bahar Konse- ri nde emeði geçenlere teþekkür eden Çorum Vakfý Ankara Þubesi Baþkaný Alper Bilan, Öncelikle Bahar Konserimizin ana unsuru olan koro elemanlarýna, deðerli þeflerine, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanýna ve yönetim kurulu üyelerine, bu koroda yetiþmiþ ve kendi dallarýnda isim olmuþ deðerli sanatçý kardeþlerim Cemalettin Kurtoðlu, Gökhan Ertek ve Semih Baykara'ya verdikleri desteklerden ve emeklerden dolayý; TBMM Ýdari Ýþler Amiri ve Çorum Milletvekilimiz Salim Uslu ya, eski vekillerimize, eski valilerimize yüksek yargýnýn deðerli üyelerine ve Ankara Cumhuriyet Baþsavcý Yardýmcýmýza, Merkez Bankasý Baþkan yardýmcýmýza,deðerli bürokrat ve hemþerilerimize katýlýmlarýndan dolayý; Kendilerine plaket takdim ettiðimiz deðerli sponsorlarýmýza, ben deðil biz duygusu ile beni yalnýz býrakmayan Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi Yönetim Kurulu üyelerime, bu yoðun tempoda zaman zaman ihmal ettiðim aileme maddi ve manevi katkýlarýndan dolayý, Bizlerin çaba ve gayretlerini Çorum daki hemþerilerimize en güzel þekilde anlatan ve aktaran siz deðerli basýn mensuplarýna teþekkür ederim. diye konuþtu. Çorum Vakfý Ankara Þubesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliði ile Ankara da konser düzenlendi.

7 SALI 29 NÝSAN Yaþasaydý kaosa asla izin vermezdi Erol Taþkan Türkiye'nin kritik ve bunalýmlý bir dönemden geçtiðini söyleyen BBP Yüksek Ýstiþare Kurulu Üyesi Araþtýrmacý-Yazar Hakký Öznur, "Eðer þehit liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu hayatta olsaydý, asla bu kaos ortamýna izin vermezdi." dedi. Türkiye'nin dört bir yanýnda herkesin O'nu aradýðýný söyleyen Hakký Öznur, Yazýcýoðlu'nun tüm hayatý boyunca ülkenin birlik ve beraberliðini savunduðunu, hiç bir þart ve ortamda davasýndan taviz vermeden sürdürdüðü yaþamýný yine bu uðurda þehit olarak tamamladýðýný ifade etti. Alperen Ocaklarý BBP Yüksek Ýstiþare Kurulu Üyesi AraþtýrmacýYazar Hakký Öznur, Muhsin Yazýcýoðlu resim sergisi önünde konuþtu. Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan önceki gün Hürriyet Meydaný'nda açýlan fotoðraf sergisini ziyaretinde konuþan Öznur, 12 Eylül'de zindanlara atýlan Muhsin Yazýcýoðlu'nun 10 yýl tüm iþkencelere maruz kalmasýna raðmen, milletine ve devletine asla sitem etmediðini aktardýðýný sözlerinde, "Bizim þehit liderimiz üzerinde, zalimler her türlü iþken- ce tekniklerini uygularken, o davasýndan dönmediði gibi bunu anlatmazken, 12 Eylül'de bir gece karakolda kalanlar, sanki 40 yýllarýný zindanlarda geçirmiþ kahramanlar gibi arzý endam ediyorlar.," dedi. Yazýcýoðlu'nun dava arkadaþlarý olarak hiç kimseden talimat almadýklarýný, ne iç ne de dýþ mihrak tanýmadýklarýnýn altýný çizen Öznur, ömrünü mücadeleye adayan bir liderin davasýnýn takipçisi olup, asla üzerinin kapatýlmasýna izin vermeyeceklerini aktardý. "O kire ve pasa bulaþmamýþ tertemiz bir liderdi" sözleriyle Yazýcýoðlu'nun anlatan Öznur, "Ýmralýyla kanki olanlar, Ermeni açýlýmý yapanlar 5 yýldýr bu olayý aydýnlatmadý, katilleri bulup adalete teslim etmedi." diyerek özlerini tamamladý. Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan önceki gün Hürriyet Meydaný'nda fotoðraf sergisi açýldý. Alperenler Yazýcýoðlu nu fotoðraf sergisi ile andý Erol Taþkan Çorum Alperen Ocaðý Ýl Baþkanlýðý tarafýndan Hürriyet Meydaný nda Büyük Birlik Partisi nin merhum Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu Fotoðraf Sergisi açýldý. BBP Yüksek Ýstiþare Kurulu Üyesi Araþtýrmacý-Yazar Hakký Öznur, BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan, Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel, BBP Ýl Genel Meclis Adayý Nihat Argut, Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný Fatih Yücel, Alperenler ve vatandaþlarýn katýldýðý sergide, Þehit Muhsin Yazýcý- Büyük Birlik Partisi nin merhum Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu Fotoðraf Sergisi açýldý. oðlu nun fotoðraflarý yer aldý. Sergi ziyareti öncesinde Muhsin Yazýcýoðlu ile ilgili bir konuþma yapan Araþtýrmacý-Yazar Hakký Öznur, Yazýcýoðlu nun þehit edildiði elim olaydan bugüne 5 yýl geçmesine raðmen, devletin de hükümetin de olayýn üzerine gitmeyip, adeta karatmaya çalýþtýklarýný söyledi. Yazýcýoðlu nun yaþadýðý kazanýn asla üzerinin örtülmesine, karartýlmasý ve kapatýlmasýna müsade etmeyeceklerinin altýný çizen Hakký Öznur, er ya da geç bu suçun faillerinin yargý önüne çýkarýlacaðýný belirtti. Öznur Paþa ya misafir oldu Çorum Alperen Ocaklarý tarafýndan organize edilen konferansa katýlmak üzere Çorum'a gelen BBP Yüksek Ýstiþare Kurulu Üyesi Araþtýrmacý-Yazar Hakký Öznur Paþa Lokantasý'nda misafir edildi. Muhsin Yazýcýoðlu Fotoðraf Sergisi'nin açýlýþýndan sonra Paþa Lokantasý'nda aðýrlanan Araþtýrmacý-Yazan Hakký Öznur'a, Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocaðý yöneticileri eþlik etti. Araþtýrmacý-Yazar Hakký Öznur Paþa Lokantasý'nda misafir edildi. Alperen Ocaklarý 'Küresel Kuþatma Altýnda Türkiye' konulu konferans düzenledi. 'Özrü biz deðil Ermeniler yapmalý' Erol Taþkan Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan gerçekleþtirilen, 'Küresel Kuþatma Altýnda Türkiye' konulu konferansta konuþan BBP Yüksek Ýstiþare Kurulu Üyesi Araþtýrmacý-Yazar Hakký Öznur, "Her açýlým ülkeye ihanettir. Türkiye'nin Ermeniler'den özür dilemesine gerek yok, eðer bir özür dileyecek varsa o da Ermeniler'dir." Dedi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Türkiye'nin içinde bulunduðu siyasi atmosferi deðerlendiren Hakký Öznur, Türkiye'nin emperyalist bir kuþatma altýnda olduðuna iþaret ettiði sözlerinde, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn açýkladýðý taziye mesajýný eleþtirdi. Ýlk kurþunu atanlarýn ve asýl soykýrým yapanlarýn Ermeniler olduðuna iþaret eden Öznur, "Bazý Rus arþiv- ledi. Hakký Öznur leri açýldý, orada bile Ermeniler kendi aðýzlarýndan herhangi bir soykýrýma uðramadýklarýný açýk olarak ifade ederken, bu millete neden özür dilettiriliyor. Bu taziye bizim atalarýmýzýn kemiklerini sýzlatýrken, Ermenileri, ABD'yi ve tüm batýyý sevindirmiþtir." dedi. Ermeniler'in Haþhaþiler'in yaptýklarýnýn aynýný yaparak, Fransa, Ýngiltere ve Rusya'nýn desteðiyle ayaklanýp, binlerce insanýmýzý kat- lettiðine iþaret eden Öznur, tehcir yasasýnýn meþru müdafa olduðunun altýný çizdiði konuþmasýnda, "Dün bizden kanla alamadýklarýný, bugün ayak oyunlarýyla almaya çalýþýyorlar." diye konuþtu. "Ermeniler'den özür diliyorsunuz da, neden 518 bin Müslüman Türk'ü katleden Ermeniler'den bahsetmiyorsunuz?" sorusunu yönelten Hakký Öznur, Türkiye'nin tehlikeli bir döneme girdiðini söy- Asala terör örgütünün yurt dýþýnda görev yapan 43 diplomatýmýzý suikastlerle öldürdüðünü de hatýrlatan Öznur, "Bugün de ne yazýk ki ülkemizde ajan diplomat kaynýyor. Yabancý servis örgütleri elini kolunu sallayýp ülkemizin dört bir yanýnda gezebiliyor. Ajan diplomatlar bir an önce sýnýr dýþý edilmelidir. Bugün ajanlar eliyle Ýmralý ile kanka oldular. Açýlýmlarýn tümü vatana ihanetten baþka bir þey deðildir. Tüm açýlýmlarýn arkasýnda ABD vardýr." dedi. BBP'nin merhum þehit lideri Muhsin Yazýcýoðlu ile ilgili de konuþan Hakký Öznur, "5 sene geçti, ortada iddianame bile hazýrlanmadý. O þehit düþtükten sonraki 5 yýla iyi bakýp tahlil etmek gerekir. Merhum liderimiz meclisteyken bir kiþi bile kalkýp Kürdistan lafý edemedi." diye konuþtu. 'Acýmýz büyük yüreðimiz yaralý' Erol Taþkan Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen 'Küresel Kuþatma Altýnda Türkiye' konulu konferans Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Konferansýn açýlýþ konuþmasýný yapan Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel, Muhsin Yazýcýðoðlu'nun þehadetinin üzerinden 5 yýl geçmesine raðmen, olayýn karanlýklar içinde kaldýðýný belirterek, "Acýmýz büyük, yüreðimiz yaralý." dedi. BBP Yüksek Ýstiþare Kurulu Üyesi Araþtýrmacý-Yazar Hakký Öznur'un konuþmacý olduðu konferansa, BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan, BBP Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel, BBP Ýl Genel Meclis Adayý Nihat Argut, BBP ve Alperen Ocaðý yöneticileri ve davetliler katýldý. Ubeydullah Abanozoðlu'nun Kur'an tilaveti ile baþlayan programýn açýlýþ konuþmasýný Alperen Ocaðý Ýl Baþkaný Fatih Yücel yaptý. Yücel konuþmasýnda, Yazýcýoðlu'na düzenlenen suikastin aydýnlatýlmasýnýn devletin ve hükümetin sorumluluðunda olduðunu hatýrlatarak, Türkiye'nin esas meselelerinin baþýnda Muhsin Yazýcýoðlu suikastinin aydýnlatýlmasý geldiðini iþaret ederek, "Acýmýz büyük, kaybýmýz büyük, yüreðimiz yaralý. Bu elim kaza ne zaman aydýnlatýlacak bilmiyoruz. Yalnýz þunu kimse unutmasýn ki, bizler þehit liderimizi unutmayacaðýz, unutturmayacaðýz. Alperenlerin her zaman senin olacak Koca Reis." dedi. Program Hakký Öznur'un konferansý ile devam etti. Program Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Konferansýn açýþ konuþmasýný Alperen Ocaðý Ýl Baþkaný Fatih Yücel yaptý.

8 8 SALI 29 NÝSAN 2014 Valilik önünde namaz kýlacaklar Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonu (BASK) Ýl Temsilcisi Hayati Çam, eðitimcilerin Cuma namazý sorununun bir an önce çözülmesini istedi. Valiliðin sabah öðlen mesai saatleri uygulamasýnýn Cuma namazýna gitmek isteyen öðretmenleri maðdur ettiðini ifade eden Çam, þunlarý söyledi; Din ve vicdan özgürlüðünün bir diðer boyutu ibadet hakkýdýr. Laborantlar risk altýnda 28 Nisan Dünya Laborantlar Günü nedeniyle yazýlý basýn açýklamasý yapan Memur- Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, laborantlarýn yaptýklarý iþ nedeniyle sürekli risk altýnda olduklarýný söyledi. Laborantlarýn gününü kutlayan Saatçi, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; Yaþadýklarý maðduriyetlere ve zor þartlara raðmen laborantlar özverili bir hizmet yürütmektedirler. Deðerli laborantlarýmýzýn saðlýk hizmetindeki yerini ve önemini bu önemli gün vesilesi ile bir kez daha anýmsanmalarý ve hatýrlanmalarý adýna önemsiyoruz. Bulaþýcý hastalýklarýn en kolay kan yoluyla geçtiði, laborantlarýnda görevlerinin büyük bir kýsmýný kan ve kan ürünleri üzerinde çalýþmak olduðu düþünüldüðünde laborantlarýn yaptýklarý iþ itibariyle sürekli risk altýnda çalýþtýklarý görülecektir. Bu nedenle laborantlar yaptýklarý iþ itibariyle riskli birim kapsamýnda deðerlendirilip döner sermayelerini de riskli birim üzerinden almalarý gerekmektedir. Ayrýca ülkemizdeki laborantlarýn çalýþma þartlarýnýn ve imkânlarýnýn mutlaka geliþmiþ ülkelerde görev yapan laborantlarýn seviyelerine getirilmesi hedeflenmeli ve en kýsa sürede bu hedefe ulaþýlmalýdýr. Laborantlarýn görev tanýmlarý içinde yer almayan bir takým çalýþmalara tabi tutulmalarýnýn bir takým problemlerin yaþanmasýna sebep olduðu, bu durumunda laborantlarýn çalýþma moti- Ýnanç özgürlüðünün devamý olarak bir dine inanan kimse, o dinin gereklerini yerine getirebilme hakkýna sahip olmalýdýr. Ýbadet hakkýný kullanan kiþi sorgulanmamalý, ayýplanmamalý, kýnanmamalý ve suçlanmamalý engellenmemelidir. Ýbadet hakký temel bir haktýr. Yere, zamana, ülke þartlarýna göre sýnýrlanmamalýdýr. Anayasamýzýn 24. maddesi, "Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katýlmaya, zorlanamaz" derken, böyle bir zorlamanýn kanunen suç olduðunu kanýt altýna al- Hayati Çam mýþtýr. Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi'nin 18. maddesine göre de "dinini ve kanaatini tek baþýna veya topluca, açýk olarak veya özel surette, öðretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle açýklama hakkýna sahiptir" 8 Haziran 2011 tarih ve sayýlý resmi gazetede Valilik Ve Kaymakamlýk Birimleri Teþkilat, Görev Ve Çalýþma Yönetmeliði il yazý iþleri müdürlüðünün görevleri baþlýklý 15. Maddesi (1) Ýl Yazý Ýþleri Müdürlüðünün görevleri þunlardýr: 5. Maddesinde " Ýldeki kamu personelinin günlük çalýþma saatlerinin tespiti ile ilgili konularda gerekli iþlemleri yapmak," hükmü bulunmaktadýr. Makamlar sorun çözme yeri olmalýdýr. Çözüm için adým atýlmasýný bekliyoruz, önümüzdeki günlerde sorunun farkýndaðý için Valilik önünde Namaz kýlmayý, ayrýca Baþbakanlýk Ýletiþim Merkezine konuyu maðdur olanlarla birlikte sorunu iletmeyi düþünüyoruz. Manisa Valiliði mesai saatlerini sabah öðlen yaparak sorunu çözmüþtür. vasyonunu bozduðu ve çalýþanlar arasýnda sýkýntýlara sebep olduðu ortadadýr. Ayrýca hastanelerdeki laboratuarlarýn genelde havalandýrmasý olmayan, en kullanýþsýz yerlerde olmasý, fiziki sýkýntýyý ve olumsuz çalýþma þartlarýný da beraberinde getirmektedir. Bu sýkýntýlarýn giderilmesi için kiþilerin inisiyatifine býrakýlan, net olmayan görev tanýmlarýnýn somut hale getirilerek bu tip kargaþalarýn, tartýþmalarýn ve keyfi uygulamalarýn sonlandýrýlmasý gerekmektedir. Ahmet Saatçi Sorunlarýnýn çözülmesi ve daha iyi bir çalýþma hayatýna kavuþmalarý dileðiyle tüm laborantlarýn 28 Nisan Dünya Laborantlar Gü- Palandöken den Þanal a destek Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkan Adayý Özkan Þanal ile çok sayýda oda baþkan ve yöneticisini kabul etti. 3 Mayýs 2014 Cumartesi günü gerçekleþtirilecek olan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði genel kurul ile ilgili çalýþmalarýný yoðun bir þekilde sürdüren baþkan adayý Özkan Þanal'a TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken'den destek geldi. Özkan Þanal, geçtiðimiz günlerde TESK Genel Baþkaný Palandöken'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Özkan Þanal ile birlikte, Taksiciler ve Minibüsçüler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek, Lokantacýlar ve Aþçýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, Sobacýlar ve Çilingirler Odasý Baþkaný Halil Taþkaldýran, Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkaný Nesimi Özkubat, Kalaycýlar ve Bakýrcýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, Ayakkabýcýlar ve Dikiciler Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe, Ýskilip Kahveciler ve Ekmekçiler Odasý Baþkaný Ýsmet Uslu, Ýskilip Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odasý Baþkaný Osman Top, Ýskilip Marangozlar Odasý Baþkaný Selami Koçyiðit, Oðuzlar Esnaf Odasý Baþkaný Ýbrahim Kabalak, Dodurga Esnaf Odasý Baþkaný Nafel Karabacak, Osmancýk Esnaf Odasý Baþkaný Bayram Çalýþkan, Osmancýk Þoförler Odasý Baþkaný Bilal Karadað, Kargý Esnaf Odasý Baþkaný Bekir Kýzýlkaya, Mecitözü Esnaf Odasý Baþkaný Ekrem Þahin, Mecitözü Þoförler Odasý Baþkaný Halil Piroðlu ile odalarýn yönetim kurulu üyelerinden oluþan bir heyet katýldý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, her zaman Esnaf ve Sanatkarlarýn sorunlarýný çözmek için büyük bir azimle çalýþtýklarýný dile getirdi. Çorum esnafýnýn da çözüm bekleyen bir takým sorunlarýný yakýndan bildiðini söyleyen Bendevi Palandöken, Özkan Þanal Baþkanlýðýnda oluþacak yönetim ile tüm oda baþkanlarýnýn da birliktelik içerisinde olmasýyla sorunlarýn çözüleceðine yürekten inandýðýný, bu konuda kendisinin de üzerine düþeni yapacaðýný kaydetti. Oda baþkanlarýný samimi bir ortamda karþýlayan ve kendisinin de içlerinden biri olduðunu bilmeleri isteyen Genel Baþkan Palandöken, "Bende sizlerde birisiyim. Cep telefonumun 24 saat açýk olduðunu tüm arkadaþlarýmýz bilsinler, bir sorun olduðunda tüm oda arkadaþlarýmýz bizi aramaktan kesinlikle çekinmesinler" þeklinde konuþtu. TESK Genel Baþkaný Palandöken'den aldýðý destekle seçimler öncesinde büyük bir moral kazanan Özkan Þanal, genel baþkan Palandöken'e kendilerine gösterdiði yakýn ilgi, samimi davranýþ ve verdiði destekten dolayý teþekkür etti. (Haber Merkezi) ÇESOB Baþkan Adayý Özkan Þanal, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken i ziyaret etti. Palandöken, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Özkan Þanal, genel baþkan Palandöken'e kendilerine gösterdiði yakýn ilgi, samimi davranýþ ve verdiði destekten dolayý teþekkür etti. '5. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarýþmalarý' Bölge Finali 26 Nisan 2014'te Sinop'ta yapý Anadolu ÝHL bilgide birinci oldu Mustafa Demirer Milli Eðitim Bakanlýðý Din Öðretimi Genel Müdürlüðü ile Akademi Lisan ve Ýlmi Araþtýrmalar Derneði iþbirliðiyle düzenlenen '5. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarýþmalarý' Bölge Finali 26 Nisan 2014'te Sinop'ta yapýldý. Orta ve Doðu Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 10 ilden okullarýn katýldýðý yarýþmalarýnýn 'Bilgi yarýþmasý' kategorisinde Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Bölge birincisi oldu. Meslek Dersleri Öðretmeni Fatih Güney'in sorumluluðunda yarýþmaya hazýrlanan Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri Furkan Çýrak, Þevval Topal, Nuriye Gökce ve Kübra Yýldýrým Çorum'u temsil ettiler. Yarýþmada dereceye giren öðrencilere çeþitli hediyeler verildi. Arapça Bilgi Yarýþmasý'nda birinci olan Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Mayýs'ta Eskiþehir gerçekleþtirilecek '5. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarýþmalarý' Türkiye finallerine katýlacak. Kendi kitaplarýný yayýmlayarak baþarýyý yakalayan yazarlara her gün bir yenisi ekleniyor. Bir Alman yazarýn kitabý 100 bin kez indirildi. Poppy J. Anderson, kitabýný kendi yayýmlayanlardan. 15 ayda 250 bin kitap satmayý baþarmýþ. "Ýlk yýl 50 kiþi kitabýmý okusa çok mutlu olurum diye düþünmüþtüm. Ama bu kadarýný beklemiyordum." 31 yaþýndaki yazar aslýnda sadece kendisi için yazýyor ama yine de yazdýklarýna yorum yapýlmasýný dilermiþ. O nedenle de yazarlarýn kendi kitaplarýný yayýmlayabilmesi onun için bulunmaz fýrsat olmuþ. "2012 yýlýnda Frankfurt Kitap Fu- Orta ve Doðu Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 10 il yarýþtý. arý'nda yazarlarýn kitaplarýný kendilerinin basabileceðine dair bir haber gördüm. Ve herhangi bir ajans, yayýn evi olmadan ve risk almadan kitap yayýmlayabilmek çok ilgimi çekti." KAZANCIN YÜZDE 70'Ý YA- ZARA Yazar, Poppy J. Anderson adýyla ilk aþk romanýný bir internet platformu üzerinden yayýmladý. 2 euro 99 cent olan kitap, iki ay içinde en iyi 100 elektronik kitap listesine girdi. Yazar hâlihazýrda uluslararasý iliþkiler bölümünde doktorasýný yapýyor. Ancak bilimsel çalýþmalarýnýn yaný sýra yazar Poppy Anderson kimliðini de çok seviyor. Kitabýn ticari iþlerinden internet platformu sorumlu. Yazara, kazancýn yüzde 70'i Çorum Anadolu ÝHL bölge birincisi oldu. E-kitaplara ilgi çýð gibi ödeniyor. Ve Poppy Anderson'ýn kitabý 8 bölümlük bir seri olacak. ZÝRVEYE ÇIKTI Berlinli korku yazarý Nika Lubitsch romaný "7. gün" için yayýn evi bulamadýðýndan internet üzerinden yayýmlamayý denemiþ. E-kitaplar listesinde zirveye çýkan roman bugüne kadar tam 100 bin kez indirildi. Bir diðer örnek Bir Alman yazarýn kitabý 100 bin kez indirildi. ise Jonas Winner. Polisiye serisi Berlin Gothic ile yayýnevinden çýkan bir kitabýn baþaramadýðýný baþarýp, 66 gün e-kitap listesinde 1 numara kaldý. Hâlihazýrda Almanya'da yýllýk 90 bin yeni kitap basýlýyor. Yazarlarýn kitaplarýný kendilerinin yayýmlayabilmesiyle bu sayýnýn bir kaç yýla ikiye katlanacaðý tahmin ediliyor.(yaygýn basýn)

9 SALI 29 NÝSAN AK Parti de þok istifa AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, görevinden istifa etti. Dün akþam saatlerinde yapýlan istifa açýklamasý þaþkýnlýk yarattý. Ýstifasýný faks mesajý ile basýna duyuran Gülgün, þahsýna seçim süreci ve sonrasýnda teþkilatý týkayan insan muamelesi yapýldýðýný ve kendi yönetimi kullanýlarak bir iftira kampanyasý yürütüldüðünü belirterek, Baþarýsýz olduðum için deðil, bizden istifa etmemiz istendiði için bu kararý aldýk. dedi. Gülgün faks mesajýnda þunlarý söyledi: Kurulduðu günden bu yana partime tüm sadakatim ve samimiyetimle hizmet etmiþ bir AK Parti neferi olarak baþkanlýðýk koltuðunu sadece hizmet aracý olarak gördüm. Bu yüzden teþkilatý rahatlatmak Arife Betül Gülgün adýna Türkiye 4. olmasýnda gayret sarfettiðim kadýn kollarý baþkanlýðý görevimi istek üzerine býrakýyorum. Görev sürem boyunca benle beraber samimi bir duruþ sergileyen yol arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. Bizler baþarýsýz olduðum için deðil, bizden istifa etmemiz istendiði için bu kararý aldýk. Bu partide hizmet etmeye devam edeceðim koltuklar sadece araçtýr, amaç deðildir. Önümüzde Cum- hurbaþkanlýðý seçimi var, bütün gücümüzle partime hizmete devam edeceðimi bildirir, tüm þahsýma destek veren yol arkadaþlarýma, ilçe teþkilatlarýma, büyüklerime saygýlarýmla selamlarým. Edindiðimiz bilgiye göre, AK Parti teþkilatýnýn isteði üzerine Gülgün le birlikte il kadýn kollarý teþkilatý görevi býraktý. MONAMÝ den Çorumlu ikizlere ödül Türkiye genelinde 2323 okuldan 107 bin 500 eserin yarýþtýðý MONAMÝ Pastel Boya Resim Yarýþmasý sonuçlarý açýklandý. Bu yýl 19. su düzenlenen Çocuk ve Çevre konulu geleneksel yarýþmaya katýlan 23 Nisan Orta- okulu öðrencileri Öykü ve Yaðmur Yýldýrým adlý ikiz kardeþler, jüri tarafýndan baþarý belgesi ve madalya ile ödüllendirildi. Okul idaresi, ailelerine ve okullarýna büyük bir gurur yaþatan kardeþleri kutlayarak baþarýlarýnýn devamýný diledi. MONAMÝ Pastel Boya Resim Yarýþmasý sonuçlarý açýklandý. Mustafa Demirer 8 ayrý seminer programýnda eðiticiler görev aldý. açýklamada, Aile Eðitim Programý Formatörü Ahmet Yakut'un koordinesinde çoðunlukla Sakarya Ýlkokulu Konferans Salonu'nda olmak üzere Emre Cami, Denetimli Serbestlik Müdürlüðü iþbirliði ile Turgut Özal Konferans Salonu'nda toplam 8 ayrý seminer programýnda eðiticiler Kadriye Aktaþ, Mehmet Tura, Fikriye Çelik ve Nurcan Yýlmaz'ýn gönüllü olarak görev aldýðý, böylece 2014 yýlýnda þu ana kadar 1080 kiþiye eðitim verildiði ifade edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü 238 kiþiye 'Aile Eðitimi ve Ýletiþim' semineri verdi. Yaðýþ uyarýsý Özel Pýnar da okuma bayramý Mustafa Demirer 283 kiþiye aile eðitimi Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü 238 kiþiye 'Aile Eðitimi ve Ýletiþim' semineri verdi. Bakanlýk Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan saðlýklý, mutlu, müreffeh ve güçlü aileler oluþturulmasý amacýyla koruyucu bir sosyal politika aracý olarak hazýrlanan 'Aile Eðitim Programý' ile 283 kiþiye eðitim verildiði bildirildi. Eðitimin yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla seminerlerin devam ettiði belirtilen Özel Pýnar Koleji'nde okuma bayramý programý düzenlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nce yapýlan son deðerlendirmelere göre, hava sýcaklýðý iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalýrken, diðer yerlerde önemli bir deðiþiklik olmayacak. Marmara, Ege, Batý Akdeniz, Ýç Anadolu'nun kuzey ve doðusu, Karadeniz, Doðu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoðu Anadolu'nun doðusu ile Bitlis, Muþ, Þýrnak ve Hakkari çevrelerinin saðanak ve yer yer gök gürültülü saðanak yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn; Sabah saatlerinde Antalya'nýn kuzey, Isparta'nýn güney ilçelerinde, öðleden sonra Kýyý Ege, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Aydýn, Manisa, Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasý bekleniyor. Rüzgar, güney ve güneybatý, Marmara'nýn kuzeyi ile Karadeniz kýyýlarýnda kuzey ve doðu yönlerden hafif ara sýra orta kuvvette, Ýç Anadolu, Güney Ege kýyýlarý, Ýç Ege, Batý Akdeniz ile Doðu Anadolu'nun batýsý ile yaðýþ alan yerlerde yaðýþ anýnda yer yer kuvvetli olarak esecek. Orta ve Doðu Karadeniz'de hava, parçalý zamanla çok bulutlu, Sabah saatlerinde Çorum, öðleden sonra bölge geneli aralýklý saðanak ve yer yer gök gürültülü saðanak yaðýþlý geçecek.(haber Merkezi) Emek Partisi 1 Mayýs'a hazýr Ceren Kartan - Ýpek Özüyaðlý Emek Partisi dün 1 Mayýs mitingi nedeniyle toplantý yaptý. Emek Partisi Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn, Türkiye'nin her tarafýnda 1 Mayýs hakkýnda çalýþmalar devam ettiðini belirterek, "Ayný zamanda iþçi ve emekçilerin ör- gütleri, sendikalar 1 Mayýs'ta çeþitli kutlamalar yapacaklar." Dedi. Aydýn, DÝSK, KESK, TTB ve TMMOB ile birlikte Taksim'de bir kutlama için giriþimlerini sürdürdüklerini hatýrlatarak, Taksim'in 1 Mayýs kutlamalarýna açýlmasý gerektiðini savundu. Emek Partisi dün 1 Mayýs mitingi nedeniyle toplantý yaptý. Özel Pýnar Koleji'nde okuma bayramý programý düzenleyen 1- A sýnýfý ile 1- B sýnýfý öðrencilerinin heyecaný ve ailelerin mutluluðu gözlerden kaçmadý. Özel Pýnar Koleji'nde düzenlenen birinci sýnýflar okuma bayramý programýna Özel Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, Lise Müdürü Ahmet Týðlý, Müdür Yardýmcýlarý Galip Ýlgezdi ile Sadýk Genç katýldý. Okul idarecileri öðrencilerin heyecanlarýna ortak oldular. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan söz alan Özel Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, "Geleceðimizin teminatý olan öðrencilerimizi yarýnlara en güzel þekilde hazýrlamayý hedefliyoruz. Sorumluluðumuzun bilinciyle yavrularýmýzý yetiþtiriyoruz. Minikler eðitim-öðretim yýlýnýn baþýndan bugüne kadar yoðun emek harcayarak okuma yazma öðrendi. Bu süreç içerisinde öðrencilerimiz kadar velilerimiz de çaba sarf etti. Bu programýn hazýrlanmasýnda emeði geçen 1-A Sýnýfý öðretmeni Aysel Körhan, 1B sýnýfý öðretmeni Nevzat Bolat ile katkýsý bulunan öðretmenlere çok teþekkür ediyorum." Dedi. Minik öðrencilerden oluþan koronun þarkýlar seslendirdiði program, Milli Egemenlik Oratoryosu, skeçler, parodiler, Nasrettin Hoca fýkralarýnýn canlandýrýlmasý, Hacivat Karagöz oyunu, video gösterimi veöðrencilerin dans gösterileriyle devam etti. Günün anlam ve önemini anlatan þiirle süren programda, halk oyunlarý da izleyenlerin beðenisine sunuldu Gecenin sürprizi ise öðrencilerin ýþýklandýrýlmýþ ay ve yýldýz ile bayrak oluþturmasý oldu. Veliler tarafýndan 1-A Sýnýfý Öðretmeni Aysel Körhan, 1-B sýnýfý Öðretmeni Nevzat Bolat, Görsel Sanatlar Öðretmeni Serdar Karaca, Müzik Öðretme- 1- A sýnýfý ile 1- B sýnýfý öðrencileri sevinçlerini velileri ile paylaþtý. Minik öðrencilerin gösterileri alkýþ topladý. Halkoyunlarý gösterisi beðeniyle izlendi. Minik öðrencilerden oluþan koronun þarkýlar seslendirdiði program renkli görüntülere sahne oldu. ni Erman Toptaþ, Benmeleri ve günün anýsýlen kokteyl sýrasýnda na 'Okuma Yazma Maveliler öðretmenler ile de Eðitimi Öðretmeni dalyasý' daðýtýldý. Özel sohbet ederek deðercemalettin Hoþgör Pýnar Koleji Genel lendirmeler yaptýlar.,ýngilizce öðretmenleri Koordinatörü Kazým Velilerin okuldan ayrýseda Tetik ile Feyza Alpoðlu, Lise Müdürü lýrken çocuklarýnýn baçubuk'a çiçek ve plaahmet Týðlý'nýn taktýðý þarýsýndan neþeli ve ket sundular. madalyalar öðrencileri gururlu olduklarý gözprogramýn soçok mutlu etti. lendi. nunda öðrencilerin Daha sonra veriokuma yazmaya geç-

10 10 SALI 29 NÝSAN 2014 Ortaköy de tarih ve doða yürüyüþü Cemiyet üyeleri Ýncesu Kanyonu nu gezdi Recep Mebet Osman Keser ve Meftun Yerli yönetimindeki gezi, katýlýmcýlardan tam not aldý. Yürüyüþ yolunda çocuklar bazý bölümleri eþek sýrtýnda kat etti. Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen 'Ortaköy Gezisi' önceki gün gerçekleþti. Ýl Özel Ýdaresi ile Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nün katkýlarýyla organize edilen geziye Gazeteciler Cemiyeti üyesi basýn mensuplarý ile aileleri katýldý. Özel Ýdare Kültür ve Sosyal Ýþler Þefi Meftun Yerli ile Kültür ve Turizm Müdürlüðü Þefi Osman Keser yönetiminde gerçekleþen geziye, Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziði Korosu ve Valilik bünyesindeki bazý müdürlükler ile özel sektörden de kafileler iþtirak etti. Pazar sabahý Saðlýk Ýl Müdürlüðü önünde toplanan katýlýmcýlar, Özel Ýdare ye ait üç ayrý araçla Ortaköy e doðru yola çýktýlar. TARÝH ve DOÐA ÝLE KUCAKLAÞMA Kanyondaki yürüyüþ parkuru, eþsiz manzarayý görmek isteyenlere büyük kolaylýk saðlýy- Katýlýmcýlar, Ýncesu da köy sofrasýnda yöresel lezzetlerin tadýna vardý. Yürüyüþ parkurun bittiði noktada su kenarýnda mola verildi. Hitit Yürüyüþ Yolu Parkurlarý nýn tanýtýmýný amaçlayan gezinin ilk duraðý Ortaköy ün Karahacip Beldesi oldu. 7 kilometre uzunluðundaki parkurdan Þapinuva ya ulaþan kafile, Güvenlik Görevlisi Seyfi Üzer in rehberliðinde tarihi örenyerini gezdi. Hitit tarihinde önemli bir yere sahip olan Þapinuva daki idari, ticari ve dini yapýlara ait kalýntýlarý gezen kafile, Hititler in mimarideki üst düzey zeka ve iþçiliklerine hayran kaldý. Hitit tarihine ait eserler hakkýnda bilgi alan kafilenin son duraðý ise Ýncesu Kanyonu Kültür Parký oldu. Köy sofrasý usulü ikramlarýn ardýndan 2 kilometrelik Ýncesu yürüyüþ yolunu kat eden kafile, Kybele kabartmasýný yakýndan görme imkâný buldu. Kanyonda mola vererek yorgunluk atan kafile, doða harikasý mekanda unutulmaz bir gün geçirmenin keyfini yaþadý. Gezi boyunca yaklaþýk 12 kilometre mesafe yürüyen kafile, yorucu ama bir o kadar da eðlenceli bir yolculuðun ardýndan akþam saatlerinde Çorum a döndü. Ýl Özel Ýdaresi ile Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nün katkýlarýyla organize edilen geziye Gazeteciler Cemiyeti üyesi basýn mensuplarý ile aileleri katýldý. Yol ve insan manzaralarý Çorum Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve ailelerinden oluþan kafile ile birlikte önceki gün Çorum un Ortaköy ilçesine doðru yola çýktýk. Kafilemizin geneli bayanlardan oluþuyordu. Meslek mensuplarýnýn yaný sýra ailelerinden de katýlým oldu. Turizm Rehberliði mezunu bir kafile baþkaný olarak dilim döndüðünce ekiptekilere gezi organizasyonu ve yöre ile ilgili bilgiler vermeye çalýþtým. Cemilbey Yolu ndaki kýsa molada kafileye hitap eden klavuzumuz Osman Keser, Hitit Yolu Yürüyüþ Parkurlarý arasýnda yer alan Karahacip-Þapinuva hattýný rota olarak belirlediklerini açýkladý. Organizatörler arasýnda yer alan Meftun Yerli ise güzergâh hakkýnda bilgi vererek katýlýmcýlarý aydýnlattý. KARAHACÝP TE SICAK KARÞILAMA Karahacip Beldesi ne vardýðýmýzda bizi 78 yaþýndaki Þükrü Özþahin isimli ihtiyar delikanlý karþýladý. Anadolu insanýnýn misafirperverliðini tüm sýcaklýðýyla hissettiren Þükrü Amca, Bizim gençlik zor geçti, siz bari ferah yaþayýn diyerek beldesini gezmeye gelenlere kulak küpesi olacak bir mesaj vermeyi ihmal etmedi. Beldenin kilit taþýyla döþenmiþ sokaklarýndan yürüyüþ parkuruna doðru ilerlerken ihtiyarýndan gencine çok sayýda yöre insanýyla karþýlaþtýk. Kimi pet þiþelerle biryerlere su taþýyor, kimi bahçesinde güneþleniyor, kimiyse yoldan gelip geçenleri izliyordu. Hayvanlarýný suya götürenlerin yaný sýra tarla kenarlarýnda madýmak ve yemlik otu toplayanlar da selamlaþtýklarýmýz arasýndaydý. YORULMAYIN TRAKTÖRLE BIRAKALIM Neye yürüyüp de yoruluyonuz, gelin traktörle gideceðiniz yere býrakayým diyen amcalar, yürüyüþ için yola revan olanlarý gülümsetirken en büyük duyarlýlýðý ise kafiledeki çocuklar yorulmasýn diye eþeðinden inererek yegane ulaþým aracýný misafirlerine tahsis eden Karahacipli teyze oldu. Yol boyunca bað ve bahçelerinde çalýþýrken karþýlaþtýðýmýz pek çok köylüden samimi sözlerle yemek ve çay daveti aldýk. Gözlerinin içi gülen çocuklarla, elleri nasýrlý amcalarla sohbet ettik. Klavuzumuz Osman Keser ve izci adayý oðlu Enes le yürürken Hitit Yolu Yürüyüþ Parkurlarý üzerine konuþtuk. Yollardaki iþaretlerin ne anlama geldiðini ve hangi parkurun hangi zorluk derecesinde olduðunu öðrendik. Parkurlarýn GPS cihazlarýyla da takip edilebileceðini hatýrlatan Osman Keser, köpeksavar adlý cihazla olasý saldýrýlardan nasýl korunduklarýný da anlattý. Yürüyüþ sýrasýnda komþu kafilelerin üyeleriyle de tanýþtýk. Eþsiz doða manzarasý arasýnda yürürken bir taraftan da sýcak bir sohbetle yolu tükettik. süreli bir karmaþanýn ardýndan herkes Kültür Parký ndaki sofralarda yerini aldý. Köylü kadýnlarýn tandýrda piþirdiði, dumaný tüten yanýçlarýn yaný sýra ayran, pekmez ve turþudan oluþan mönü büyük ilgi gördü. Üzerine içilen semaver çaylarý ise bir nebze de olsa yorgunluklarý dindirdi. Ýhtiyaç molasýnýn ardýndan yeniden yürüyüþe geçen kafilenin ikinci etabý Ýncesu Kanyonu oldu. Kanyonun eþsiz manzarasý eþliðinde yürürken sarp kayalarda otlayan keçileri ve baþlarýndaki çobaný hayretle seyrettik. Yaban incirleri ve dað sarmaþýklarýnýn arasýndan geçtik. Yaklaþýk 2 kilometrelik yürüyüþ sonrasý Kybele kaya kabartmasýnýn bulunduðu mevkiiye geldik. Kendilerini adeta kumsalda sanan bazý kafile üyeleri, Türk usulü geleneksel serinleme yöntemlerinden paça sývayýp suya girme yi tercih etti. Bazýlarý ise taþlarýn üzerinde oturup soluklandý. Gidiþ zahmetli olsa da, nedense dönüþ daha kýsa sürdü gibi. AZ KALSIN UNUTUYORDUK Araçlarýn yanýna vardýðýmýzda gezi boyunca topluca hiç fotoðraf çekinmediðimizi farkederek ekip liderlerinden ricada bulundum. Ortaköy yolunda durakladýðýmýz çeþmeden su içtikten sonra pýnar baþýnda günün anýsýna hep birlikte fotoðraf çekindik. Araç içindeki sohbet seslerinin kesildiði, göz kapaklarýnýn aðýrlaþtýðý dönüþ yolunda karþý yönden gelen bazý sürücülerin kural ihlallerine þahit olduk. Þoförümüz Metin Aðabey in yol ve sürüþ hakimiyeti sayesinde çok þükür kazasýz-belasýz bir yolculuk atlattýk. Köy sofrasýnda sunaðýmý pekmeze banamasam da, semaver çayýndan yudumlayamasam da, paçalarý sývayýp Ýncesu ya dalamasam da, þoförümüzün methettiði Kirazlýpýnar Çeþmesi ne uðrayamasak da, 12 kilometrelik yürüyüþ sonrasý azýcýk hamlasak da çok güzel bir gün geçirdik. Ýyi ki gitmiþiz, iyi ki görmüþüz, iyi ki gezmiþiz. TEÞEKKÜRLER Çorum un tarihi ve turistik deðerlerinin tanýtýmý açýsýndan önemli bir proje olan Hitit Yolu Yürüyüþ Parkurlarý ný gündeme taþýyan Vali Nurullah Çakýr ve Sabri Baþköy ü tebrik etmek gerek. Kafile baþkaný olarak, düzenlenen organizasyona verdikleri destekten dolayý Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkanýmýz Þevket Erzen ile yol boyunca hep yanýmýzda olan Osman Keser ve Meftun Yerli ye tüm katýlýmcýlar adýna teþekkürlerimi sunuyorum. HÝTÝTLER ZEKÝ ve MAHÝRDÝ Þapinuva ya vardýðýmýzda bizleri örenyerinin güvenlik görevlisi olan Seyfi Üzer karþýladý. Gönüllü rehberlik yapan Üzer, Ortaköy Kazý Baþkaný Prof. Dr. Aygül Süel den dinleyerek öðrendiði kýymetli bilgileri kafilemizle cömert bir þekilde paylaþtý, sorularýmýza içtenlikle cevap verdi. Dönemin idari, ticari ve dini mimari yapýlarýný anlatan Üzer, Hititler in zeki ve iþçilikte en üst seviyede olduklarýna iþaret etti. Kafilemizin ak saçlý bilgesi Meftun Yerli ise her adýmda yanýmýzda olarak organizasyonun aksaksýz bir þekilde gerçekleþmesi için elinden gelen gayreti gösterdi. ÝNCESU KEYFÝ Þapinuva dan Ýncesu Köyü ne vardýðýmýzda kýsa Geziye katýlanlar, 7 kilometrelik Karahacip-Þapinuva parkurunda yürüdü.

11 SALI 29 NÝSAN Þehrin stresinden uzaklaþmak isteyenlere duyurulur: Doða sizi çaðýrýyor Recep Mebet Ýncesu Kanyonu, eþsiz güzelliðiyle görenleri mest ediyor. Çorum da hayata geçen Hitit Yolu Yürüyüþ ve Bisiklet Parkurlarý Projesi ile Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yolu Projesi meyvelerini vermeye baþladý. Ulusal ve uluslararasý turizm fuarlarýnda tanýtýmý yapýlan yürüyüþ parkurlarý, Türkiye nin kültür rotalarýna girmeyi baþardý. Tematik bir kültür rotasý olarak dikkat çeken Hitit Yolu, toplamda 396 kilometreyi bulan parkurlarýyla yabancý turlarý aðýrlamaya baþlarken yerelde de keþfedilmeyi bekliyor. lararasý turizm Ulusal veaultausnýtýmý yapýlan nd ye nin fuarlarý larý, Türki yürüyüþ tapalarkrýur eyi baþardý. rm gi na kültür ro ÖNCE ÇORUMLU YA TANITMALIYIZ Yürüyüþ parkurlarý gönüllü klavuzlar tarafýndan tanýtýlýyor. Geçtiðimiz yýllarda baþlayan projeye büyük destek veren Vali Sabri Baþköy, Çorum un güzelliklerini önce Çorumlu ya tanýtmalýyýz diyerek kollarý sývadý. Özel Ýdare ile Kültür ve Turizm Müdürlüðü iþhitit Yolu Yürüyüþ Parkurlarý, yabancý turlarý aðýrlamaya baþlarken yerel de de keþfedilmeyi bekliyor. birliðinde Çorum da yaþayanlar için haftasonu turlarý düzenlenmeye baþladý. Doða bizi çaðýrýyor sloganýyla tanýtýmlara baþlayan yetkililer, Her haftasonu doða ile randevunuz var mesajýný topluma ulaþtýrýyor. GÜNEÞ KURSUNUN ÝZÝNDE HÝTÝT YÜRÜYÜÞ YOLU Kanyon boyunca bazý maðara ve tarihi kaya kabartmalarýný görmek mümkün. Doða bizi çaðýrýyor sloganýyla yapýlan tanýtýmlar yanký bulmaya baþladý. Karahacip-Þapinuva parkuru ve Ýncesu Kanyonu yürüyüþ yolu ile yakýndan tanýma fýrsatý bulduðumuz proje ile ilgili olarak adlý internet sitesinde yapýlan tanýtýmlarda þu bilgilere yer veriliyor: Bir kültürel ve sosyal etkileþim, yaþama zenginliði, farklý mekânlar da kendini bulma biçiminde özetlenecek tatil anlayýþý giderek yaygýnlaþýyor. Her yýl binlerce yerli ve yabancý turistin ilgi odaðý olan Hattuþa ve Alacahöyük ören yerlerini vitrine çýkaran projeyle birlikte bölgede bazý çalýþmalar gerçekleþtirildi. Çorum un en önemli simgesi ve dünya uygarlýk tarihinin mihenk taþlarýndan biri sayýlan Hititler in yaþadýðý bölgede Hitit Yolu Yürüyüþ ve Bisiklet Parkurlarý Projesi hayata geçti. Kýsa zamanda yapýlan bu çalýþmada, eski göç ve ticaret yollarý esas alýnarak tespit edilen parkurlarýn GPS koordinatlarý alýndý ve tüm güzergâhlar uluslar arasý standartlara uygun iþaret ve yön levhalarýyla belirlenerek rotalar ortaya çýkarýldý. Yol üzerinde iþaretlenen 17 yürüyüþ parkuru, alternatif güzergâhlarla birlikte 380 kilometre, bisiklet parkurlarý ise 405 kilometre uzunluðunda. Proje kapsamýnda hazýrlanan ve yayýnlanan rehber kitabýyla tamamlanan Hitit Yolu nun açýlýþý Mayýs 2011 tarihlerinde yapýldý. Hitit Yolu nun alt yapýsý- Þapinuva örenyerinde yapýlan kazýlarda ortaya çýkan tarihi yapýlar ziyaretçilere tanýtýlýyor. Yol boyunca ilginç görüntüler objektiflere yansýyor. ný hazýrlayan turizm rehberi ve doða fotoðrafçýsý Ersin Demirel projenin tanýtýmýnda; Hitit Yolu Yürüyüþ ve Bisiklet parkurlarý projesine 2010 yýlý Haziran ayýnda baþladýklarýný, 6ay gibi kýsa bir sürede tamamlandýðýný ve Kültür Turizmi kategorisinde Tematik Kültür Yolu tanýmýna girdiðini ve ilk olarak Hattuþa-AlacahöyükÞapinuva antik kentlerini birbirine baðlayan eski ticaret ve göç yollarýnýn tespit edildiðini, tespit edilen bu güzergâhlarýn ülkemizdeki benzerleri gibi grande randonnee sistemi kullanýlarak patikalarda her 50 metrede bir iþaret olduðunu ve bu iþaretlemenin uluslar arasý iþaretleme sistemi olduðunu açýklamýþtý. Dönemin Çorum Valisi Nurullah Çakýr, yaptýðý açýklamada Hitit Yolu Yürüyüþ ve Bisiklet Parkuru nun Tematik Kültür Yollarý listesine adýný yazdýrarak Türkiye nin turizm portföyündeki yerini aldýðýný söylemiþti. Vali Çakýr, projenin Hitit Uygarlýðý nýn, Çorum da markalaþma çalýþmasýnýn üst yapýsýný oluþturduðunun da altýný çizmiþti. Tematik bir kültür rotasý olarak dikkat çeken Hitit Yolu, yürüyenleri cezbediyor. Belediye TSM Korosu da doðanýn çaðrýsýna kulak veren topluluklar arasýnda yerini aldý. Ýncesu Kanyonu Kültür Parký, ziyaretçilerin vazgeçilmez uðraklarýndan.

12 12 SALI 29 NÝSAN 2014 Müftü den 3 aylar mesajý Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, yarýn baþlayacak 3 aylar münasebetiyle bir mesaj yayýmladý. 3 aylarý müstesna bir manâ iklimi olarak adlandýran Müftü Aþýk, mesajýnda þu ifadelere yer verdi; Kameri aylardan Recep ayý 30 Nisan Çarþamba günü baþlýyor. Bilindiði gibi Recep ayý ve onu takip eden Þaban ve Ramazan aylarýna birlikte üç aylar deniliyor. Bu aylar, kýymetini bilerek yaþayan müminler için af ve baðýþlanma ümitlerinin yeþerdiði, Cenab-ý Hakkýn bol bol ikram ve ihsanýnýn beklendiði çok kutsal ve mübarek aylardýr. Üç aylar ayný zamanda þuurlu olarak yaþayan müminlerin gözlerini aydýnlatan, gönüllerini nurlandýran ve sürurlandýran mübarek kandil gecelerini de bize getirmektedirler. Recep ayýnýn ilk Cuma gecesi (1 Mayýs Perþembe yi 2 Mayýs Cuma ya baðlayan gece) Regaib Kandili ni, Recep ayýnýn 27. gecesi Miraç Kandili ni, Þaban ayýnýn 15. gecesi Berat Kandili ni ve Ramazan ayýnýn 27. gecesi de kandiller sultaný Kadir Gecesi ni idrak edeceðiz. Sevgili Peygamberimiz Recep ve Þaban aylarýnýn bazý günlerinde oruç tutmuþ, bazý günlerinde ise tutmamýþtýr. Ramazan ayý ise zaten oruç ayýdýr. Ramazan ayýnda mükellefiyet (sorumluluk) çaðýna gelmiþ kadýn-erkek bütün Müslümanlar oruç tutmak mecburiyetindedirler. Mehmet Aþýk Recep Allah'ýn ayý, Þaban benim ayým ve Ramazan da ümmetimin ayýdýr buyuran Peygamberimiz (sav) üç aylar baþlayýnca "Ey Allah'ým Recep ve Þaban'ý bize mübarek kýl, bizi Ramazan'a kavuþtur" diye dua ederdi. Cenab-ý Hakkýn biz müminlere lutfetmiþ olduðu, rahmet ve maðfiretinin coþtuðu, NASA'YAgöre, 2009 yýlýnda Dünya dýþýndaki diðer gezegenleri inceleme için NASA tarafýndan gönderilen Kepler Uzay Aracý'nýn bulduðu 715 yeni gezegenden sadece 4 tanesinin dünyanýn 2 katýndan daha büyük olduðu açýklandý. NASA'dan yapýlan açýklamaya göre, astronomlar Güneþ sisteminin dýþýnda 715 yeni gezegenin bulunduðunu ve bunlardan 4'ünün Dünyanýn 2 katýndan daha büyük olduðu belirtildi. Bu keþifle birlikte galakside varlýðý tespit edilen gezegenlerin sayýsý bin 700'ü geçmiþ oldu. gazabý ilahisinin sustuðu, bu eþsiz zaman dilimi içerisinde þuurlu ve gönül uyanýklýðý ile yaþayalým. Recep ayýnýn kokusunu teneffüs etmeye baþladýðýmýz þu günlerde sevgili Peygamberimizin bu duasýný sýk sýk tekrarlayalým. Recep ve Þaban ayýnda ara ara oruç tutalým. Mesela; bu aylarýn baþlarýnda, ortalarýnda ve sonlarýnda birer gün, eðer imkânýmýz müsaitse üçer gün oruç tutalým. Peygamber Efendimizin Ramazan ayýnýn haricinde en fazla Þaban ayýnda, ondan sonra da Recep ayýnda oruç tuttuðunu bilelim. Ramazan ayýnda ise devamlý oruçlu olalým. Kâinatýn Efendisi Peygamberimizin (sav), yapýlan dualarýn geri çevrilmeyip, mutlak kabul olacaðýný bildirdiði beþ geceden dördününde üç aylar içerisinde olduðunu unutmayalým. Bu vesile ile Allah Resulü 'nün; Allah'ýn lütuf, merhamet ve ihsanýnýn bol olacaðýný bildirdiði kandiller geçidi üç aylarýnýzý tebrik ediyorum. Bizleri üç aylara kavuþturan Allah'ýmýza þükrediyorum. Üç aylarýn ve kandil gecelerinin feyiz ve bereketini haber veren Peygamberimize salât ve selam ediyorum. Saygýdeðer Çorum halkýnýn ve bütün inananlarýn üç aylarýný tebrik ederken, üç aylarýn dinimiz, devletimiz, milletimiz ve bütün insanlýk için her türlü barýþa, huzura ve hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ediyorum. Nesimi Keþlik yaðmur duasýna çýkacak Alaca Ýlçesine baðlý Büyük Keþlik Köyü'nde (Nesimi Keþlik) Yaðmur Duasý yapýlacak. Çorum'un ve bölgenin en önemli Alevi inanç merkezlerinden birisi olan Büyük Keþlik Köyü'nde düzenlenecek yaðmur duasý 10 Mayýs Cumartesi günü gerçekleþtirilecek. Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Halil Kabadayý, dernek yöneticileri Ýsmet Taþ, Mehmet Tercan, Hüseyin Tercan ve Hüseyin Tercan ile birlikte dün gazetemizi ziyaret ederek, tüm Çorum halkýný 10 Mayýs Cumartesi günü Büyük Keþlik Köyü'nde yapýlacak olan yaðmur duasýna davet etti. Dernek Baþkaný Halil Kabadayý, son yýllarda ülke genelinde yaþanan kuraklýðýn Çorum'da da ciddi biçimde etkisini gösterdiðini belirterek, yaþanan kuraklýða karþý Allah'a dua ederek, bereket yaðdýrmasýný dileyeceklerini söyledi. Halil Kabadayý, düzenleyecekleri programýnýn yaðmur duasýnýn ardýndan piknik þeklinde devam edeceðini ifade ederek, yaðmur duasýna katýlmak isteyenler için 10 Mayýs Cumartesi günü saat 08.00'de Bahabey Caddesi Yeþil Fýrýn önünden otobüs kaldýracaklarýný sözlerine ekledi. (Haber Merkezi) Yaþlýlarýn piknik keyfi Kamile - Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým Rehabilitasyon Merkezi yaþlýlarý, Sýklýk Mesire Yerinde piknik yaptý. Moral ve motivasyonu artýrmak için yapýlan piknik organizasyonunda yaþlýlar temiz havada doða yürüyüþü yapýp, Alaca Ýlçesine baðlý Büyük Keþlik Köyü'nde (Nesimi Keþlik) Yaðmur Duasý yapýlacak Huzurevi sakinleri piknikten duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. hoþça zaman geçirdiler. Yaþlýlar yapýlan piknik organizasyonundan dolayý memnuniyetlerini ifade ederken, huzurevi idaresi de bu tür etkinliklerin yaþlýlara iyi geldiðini ve önümüzdeki aylarda etkinliklerin devam edeceðini söylediler. Kamile - Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým Rehabilitasyon Merkezi yaþlýlarý, Sýklýk Mesire Yerinde piknik yaptý. Dünyadan büyük gezegenler var Bilimadamlarý, toplam 305 yýldýzýn etrafýnda dönerken bulunan bu gezegenleri, NASA'nýn Kepler teleskobundan gelen verileri analiz ederken keþfetti. NASA'da Uzmaný ve Gezegen Bilimcisi Jack Lissauer, Dünyada bilinen gezegen sayýsýný neredeyse iki katýna çýkardýklarýný belirterek inceleme çalýþ- Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðý, merhum lider Prof. Dr. Necmettin Erbakan adýna hatýra ormaný kurdu. Merhum lider Erbakan adýna hatýra ormaný Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðý, merhum lider Prof. Dr. Necmettin Erbakan adýna hatýra ormaný kurdu. Partililer, 75 dekarlýk alanda fidan dikimi gerçekleþtirdi. Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Amasya Orman Bölge Müdür Yardýmcýsý Hayati Özgür, Çorum Orman Ýþletme Müdür V. Halil Oflu ve vatandaþlar katýldý. Saadet Partililer, fidan dikimi esnasýnda Erbakan Hatýra Ormaný nýn, merhum liderin yaptýðý hizmetlerin hatýrlanmasýna vesile olmasý temennisinde bulundu. 75 dekarlýk alanda fidan dikimi gerçekleþtirdi. SP liler hatýra ormanýnýn merhum liderin yaptýðý hizmetlerin hatýrlanmasýna vesile olmasý temennisinde bulundu. Bayat Anadolu da tablet daðýtýmý Fatih Projesi kapsamýnda Bayat Anadolu Lisesi öðretmen ve öðrencilerine tablet daðýtýmý yapýldý. Okulda düzenlenen daðýtým töreni ile 16 öðretmen ve 9. sýnýflardan 59 öðrenci Okul Müdürü Tarýk Nakcý dan tabletlerini aldý. Tablet daðýtýmýnda konuþan Okul Müdürü Nakcý, Fatih Projesi ismi ile müsemma olmus bir proje. Fatih Sultan Mehmet Han Ýstanbul'u fethi ýle nasýl ki çað açýp çað kapadýysa Fatih Projesi de ülkemizin eðitiminde çað açýp çað kapayan bir proje. Bu proje ile okullarýmýza donaným ve yazýlým altyapýsýnýn kurulmasýnýn yaný sýra e-içeriðin saðlanmasý ve yönetilmesi, öðretim programlarýnda ve derslerde bt kullanýmý için öðretmenlere hizmet içi eðitimler verilmesi, bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir bt ve internet kullanýmýnýn saðlanmasý hedeflenmektedýr. dedi. Nakcý, öðrencilerin tabletleri bilinçli kullanmalarý, teknolojinin esiri olmamalarý konusunda da uyardý. Bayat Anadolu Lisesi öðretmen ve öðrencilerine tablet daðýtýmý yapýldý. 9. sýnýflardan 59 öðrenci Okul Müdürü Tarýk Nakcý dan tabletlerini aldý.

13 SALI 29 NÝSAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:29 Cemâzil-Âhýr: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:16 Nisan 1430 Kasým: NÝSAN HATIRLATMA: YENÝ HÝLÂL: Receb ayýnýn hilâli, bu gece yarýsýndan sonra Türkiye saati ile de ilk defa, Afrika kýtasýnýn batýsýndan itibaren görülmeye baþlayacaktýr. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY HAMAMLIÇAY SEYDÝM AKKENT CEZAEVÝ GÜNEÞ VEFAT EDENLER 1-Çalýca Köyü' nden gelme; Osman DARBAÞ. 2-Tuhafiyeci Esnafýndan Galip NALINCI' nýn annesi, Mehmet TUNA' nýn ablasý; Asiye NALINCI. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Osmanlý'nýn Oðuz Türklerinden neþet etmiþ bir soy dalýna mensup olduðu bugün kat'i bir surette biliniyor olmasýna raðmen (birçok soy aðacý çalýþmasý ve kadim eserlerin desteðiyle) yine de bazý muharrir ve müverrihler bu mevzuda farklý görüþler beyan etmektedir. Bu "marjinal" fikir ve tezleri bir tarafa býrakacak olursak görür ve tespit ederiz ki, Osmanlý, Oðuz Han nesline mensup bir ailedir. Oðuz Han isminde biri tarihen olmamasýna raðmen, Oðuz kelimesinin bugünkü Türkçede bir karþýlýðý vardýr ve bu kelime "Oklar" manasýna gelmektedir. Kökü "Ok" olan oðuz kelimesini sonundaki "z" harfi, kadim Türkçedeki cem (çoðul) kelime yapma ekidir. Oðuzlarýn dokuz boydan teþekkül etmesi hakikatine binaen "Tokuz Okuz" ismiyle de anýlýrlar. Belki de "öküz" kelimesi "oklarý (boynuzlarý) olan" manasýnda bir tabirdir, çünkü "z" eki çift boynuzu temsil ediyor olabilir. Guzlar ismi ile de bilinen Oðuzlar "Prototürkler"den; yani "Ýlk Türkler"den olduðundan, kadim Çince tarih külliyatý demek olan ve takribi altý bin ciltten oluþan "Pien e Tien" de kendilerinden sýkça ve geniþlemesine bahsedilir. Türkler sadece Ýran-Turan-Kafkasya müsellesinde deðil, ayný zamanda Arabistan'da da bilinen ve hürmet edilen bir ýrktýr. Cahiliye devri þairlerinden olan Nabiga el-zubyani, Hassan bin Hanzala, Evs bin Hacer ve Þammah bin Zirar gibi Arap þiir üstadlarý, þiirlerinde Türklerin harp kabiliyetleri ve þecaatinden bahsederler. Zaten "Muallakat-ý Seba" þairleri baþta olmak üzere birçok Arap þair, kahramanlýk ve harp tekniklerinde üstünlük, yiðitlik ve cesaret gibi mefhumlar üzerinde derinlemesine bir surette durmuþlardýr. 642 tarihli Nihavend Savaþý ile baþlayan Arap-Türk münasebeti, Maveraünnehir denen bölge üzerine yapýlan huruç harekatý ile ve mesela Hz. Muaviye devrindeki mezkur coðrafyaya yapýlan akýnlarla devam ettirildi. Horasan Valisi Ubeyd bin Ziyad 674 yýlýnda Buhara'ya yürüdü ve buradaki keþif ve fetih hareketleri neticesinde iki bin Türk okçuyu Eskiden tanýdýk olmayan birinin kýzýna dünürlüðe gidilince oðlan tarafýndan biri habersiz olarak tuvaletlerine gider bakar, kýzlarýna talip olduklarý ailenin temizlik hassasiyeti ölçülür ve bu durum dünürlükte ayrýca deðerlendirildi. Onun için özellikle köy yerlerinde evde genç kýz varsa temizlik için biraz daha hassasiyet gösterilir, bu durumda 'FALANLAR TEMÝZ BÝR AÝLE' diye olumlu reklam yapýlmasýna vesile olurdu. Teþbihte hata olmasýn þehirlerinde bu Hüsnü Salih CENAN Osmanoðullarý nýn menþei Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Tuvaletleri yapmak mý kolay - Korumak mý? kapsamda olumlu - olumsuz reklamý yapýlýr. Ben bu makaleyi kaleme alýrken þube müdürü Hüseyin ÜNLÜ Bey geldi. 'Dün Niðde'nin Altunhisar ilçesindeydim. Adamlarýn caddeleri tertemiz. Umumi tuvaletlerine gidiyorsun yine ayný temizlik göze çarpýyor. Çok hoþuma gitti. Görevliyi çaðýrdým teþekkür ettim' diye anlattý. Onun olumlu anlatmasý neticesinde bende meraklandým ' yolum o yakýnlardan geçecek olsa ilçeye uðramak isterim' dedim. Ýþte size en ucuz yoldan memleket reklamý Maalesef bizim memlekette yapmak korumaktan daha kolay gibi geliyor. Çünkü güzel güzel eserler ortaya koyuyoruz ama kýrký çýkmadan bilinçli ya da bilinçsiz olarak zarar veriyoruz. Parklar, tuvaletler, çeþmeler, toplu ulaþým araçlarý, otobüs duraklarý, kamelyalar, sokak lambalarý, ihata duvarlarý, trafik levhalarý, trafolar, okullarda sýralar vb. bunlardan birkaç tanesidir. Peki bunlarý kim yapýyor? Ben, sen veya çocuklarýmýz. Neden yapýyor? Bunun kamu malý olduðunu bilmiyor mu? Bu konunun enine boyuna incelenmesinde fayda var. Eðitim sistemi içerisinde matematiði, feni, sosyalý öðretirken acaba TOPLUM- SAL SORUMLULUKLARIMIZI tam öðretemiyor muyuz? Veya camilerimizde her hafta Cuma günleri yapýlan VAZÜ NA- SÝHATLERDE bu konular eksik mi kalýyor, yoksa tesir mi etmiyor? Acaba tekinden çok temsile mi ihtiyacýmýz var? Görülen o ki, bir yerlerde bir þeyler eksik. Çünkü bundan hepimiz mustaribiz. Hem milli servet, hem de hepimizi ilgilendiriyor. Aslýna bakýlýrsa çaresiz de deðiliz. Bunun için: " Kamu mallarýnýn doðru temiz kullanýmý ve en önemlisi toplum tarafýndan muhafaza edilmesi anaokulundan deðil ana Fikrin Ýleri Ufuklarýnda Basra'ya getirdi (Tarih-i Taberi). Kuteybe bin Müslim ise, Aþaðý Türkistan ve Taharistan'ý (Toharistan) fethetti. 751 senesinde vuku bulan "Talas Harbi" ile Çinli kumandan Koa Sien Çe, Türklerin Araplarla ittifaken yaptýklarý vuruþmada, bu iki ýrkýn nasýl da senkronize bir þekilde ve harp taktiklerindeki ahenkle savaþtýklarýný görünce çok azametli bir düþman bloðuyla karþý karþýya olduklarýný müþahede etti. Bu tarihten itibaren Araplarla Türkler, stratejik müttefik olmakla baþlayan karþýlýklý iliþkilerini çok daha üst buutlara taþýyacaklar ve "ihvan" yani "din kardeþi" de olacaklardýr. Ebulgazi Bahadýr Han, "Þecere-i Terakime" (Türkmenlerin Soy Aðacý) isimli eserinde, "Türkmen" tabirini kullanýr. Bazý tarihçiler bu tabirin gayr-ý Türk (Türk olmayan ve hatta Arapken sonradan Türkleþen) demek olduðunu iddia etseler de, aslen bu kelime "Müslim Türk, Ýslamlaþmýþ Türk" manasýna gelir. Bahsini ettiðimiz Talas Harbi ile Ýslam dinine intisap etmeye baþlayan Türkler hakkýnda bu tabir kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Bunun yanýnda Türkler, 751'de ani bir sevk-i ilahi ile Müslim olmuþ da deðillerdir. Basit bir týraþ olma hadisesi bile belli bir müddet sürüp, belli bir zaman dilimine yayýlýrken, din gibi bir mübarek müesseseyi benimseyip hemen ona mensup olmak elbette hemencecik gerçekleþemezdi. Bugün farklý tezler etrafýnda dönen "Ýlk Müslim-Türk devlet" ve "Ýlk Müslim-Türk hükümdar" meselelerine dair istifham iþaretleri hala muallâkta kuyruðunu kývýrýp durmaktadýr. Mýsýr'da Tolunoðullarý ile baþlatýlan Ýlk Müslim-Türk hükümdar (yaklaþýk 870'ler) tezine, baþka tarihçiler karþý çýkýp o unvaný, Müslim olduktan sonra "Abdulkerim" adýný alan Satuk Buðra Han'a layýk görürler (Türk Tarihinden Portreler-Yýlmaz Öztuna). Tarih olarak da 924 yýlýný verirler. Ýþte Türkler Ýslam'la bu þartlar muvacehesinde tanýþtý; ama "cumburlop" Ýslam ummanýna dalamadý. kucaðýndan itibaren gündemimizde olmalý. Devamýnda okulda bebelere, camilerde babalara, basýn yoluyla da tüm topluma sürekli eðitim verilmeli. TV dizilerine girmeli. 'Ön tekerleði arka tekerlek takip eder' misali etkililer, yetkililer, ünlüler daha çok hassasiyet göstermeli.(en basiti yolda seyahat ederken yanýmýzdaki çocuklarýmýz öndeki lüks arabanýn camýndan sigara izmariti veya çikolata ambalajýnýn atýldýðýný görmemeli) Bunun için KÖYLERDE - ÞEHÝRLERDE KAMPANYALAR DÜZEN- LENMELÝ. Herkesin hizmet aldýðý bu tür ortak alanlarda 77 milyon insanýn hakký olduðu ve dolaysýyla buraya verilecek bir zararýn hepimize yansýmasýnýn olacaðý bilincini çocuklarýmýza vermek zorundayýz. Dahasý zarar verenlerinde mutlaka bedelini ödemesi lazýmdýr. Ýþte size harika bir Japon örneði. Japonya da bir ara telefonlar ücretsiz olunca toplam konuþma süresinin düþtüðü görülür. Sonuç araþtýrýlýnca görülür ki, Japon halký, 'telefonlar paralý iken sorumluluk þahsýmýza aitti ama ücretsiz olunca TÜM JA- PONYANIN SORUMLUÐUNU taþýyoruz. Madem devletimiz bize bu imkâný sunmuþ bizimde daha tasarruflu olmamýz lazým' diye düþünür. Adamlarýn dini uymuyor, dili uymuyor, yazýlý olmayan sosyal sözleþmeleri takdire þayandýr. Zaten Japonlarý Japon yapan unsurda milli deðerlerine topyekûn sahip çýkmalarýdýr. Aslýna bakarsanýz bizim ülkemizde YAPMAK korumaktan daha zor olmalý. Koruma problemi olmamalý. Niçin mi? Çünkü Ýnancýmýz gereði öyle bilinçli olmalýyýz ki, KAMU MA- LI DEYÝP temiz kullanýmýndan muhafazasýna kendi malýmýzdan daha çok hassasiyet göstermeliyiz. Hatta bu alanlarda bekçilere bile gerek kalmamalý Hepimiz birer bekçi olabilmeliyiz Sahi biz dünden bugüne hangi deðerlemizi kaybettik? Bizdeki BELEÞ ile Japonya da ki beleþ arasýnda ne fark var? Sonuçlar neden çok farklý? Hadi bir düþünelim (tel: ) Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: NÝSAN 2014 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Kütahya ve Afyon Karahisar 1 Ýlk ziyaret ettiðimiz mekan üstadýmýzýn Afyon hapsinden sonra üç ay kaldýðý mütevazi ev idi. Kapalý olmasýndan yalnýz dýþarýdan bakmak ile yetindik ve hüzünlendik. Selçuklu döneminden günümüze kadar Cenab-ý Hakka niyazda bulunulan kýrk ahþap direkli ulu camii bir harika idi. Ýçinde ihlas ve huþu hallerinin kol gezdiðini müþahede ettik. Eski Mevlevi hane ve imaret camiinin haþmeti Kütahya da gördüðümüz ulvi manzaralarým bir devamý idi. Bambaþka bir atmosfer yaþattý bize Hüseyin aðabeyimiz Akþam ki derslerimiz iman hizmeti ve ehemmiyeti ile ilgili meseleleri beraber müzakere ettik. Rýfat kardeþimizin dersi de harika bir atmosferde idi. Ders salonu tamamen dulu idi. Çevre il ve ilçelerden gelen misafirler ile harika bir muhabbet halkasý meydana gelmiþti. Gece bizi Ahmet Çete hocamýz misafir etti, sað olsunlar. Sabah ise Gemlik te yapýlacak bölge toplantýsýna iþtirak etmemiz için imsakta yollara düþmüþtür. Kütahyalý ve Afyonkarahisarlý aðabey ve kardeþlerimize binlerce tebrik ve teþekkürlerimizi iletiyoruz. Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 88,46 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu ) (Son) NÖBETÇÝ ECZANELER SULAR GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:26-ATA SAÐLIK OCAÐI YANI KARAOÐLU ULUKAVAK MH. VARÝNLÝ CAD. NO :34/A YILDIRIM BEYAZIT ÝLKOKULU YANI

14 14 SALI 29 NÝSAN 2014 Halit Yýldýrým "Bizi Mecnun Ettin Enver Hoca" Gurbeti bilir misiniz? Hani; memleketinizden, doðduðunuz topraklardan, köyünüzden, mahallenizden, çocukluk arkadaþlarýnýzdan, sevdiklerinizden ayrý yaþadýðýnýz yer var ya Ýþte orasýdýr gurbet Ne çok þarkýsý, türküsü vardýr gurbetin "Yüksek yüksek tepelere ev kurmasýnlar"dan tutun, "Allý Turnam bizim ele varýrsan", "Gönül gurbet ele varma", "Hasta düþtüm Gurbet elde", "Gurbet eller bana bir mesken oldu", "Yine mi gurbetten kara haber var?"a kadar yüzlercesi Hasreti bilir misiniz? Hani; memleketinize, doðduðunuz topraklara, köyünüze, mahallenize, sokaðýnýza, sevdiklerinize, çocukluk arkadaþlarýnýza ve hatýralarýnýza duyduðunuz özlem var ya Ýþte o da hasret Hasret üzerine de ne acý þarkýlar, türküler söylenmiþ "Hasreti yýllara sor", "Hasretinle yandý gönlüm", "Gel artýk bitsin bu hasret bu ayrýlýk", "Sana öyle hasretim ki" ve daha nicesi Bu duygularý yaþayanlar bilir hasretin, gurbetin ne kadar yürek yaktýðýný Boþuna mý söylendi sanýyorsunuz "Þu uzun gecenin gecesi olsam / Çorum'da bir evin bacasý olsam" türküsünün Zaman zaman gözleriniz dalar gider eski günlere Elim ateþ, saklambaç, sinsin, dalye, deþenek, seksek oynadýðýnýz, bað ve bahçelere masum hýrsýzlýklar düzenlediðiniz, okuldan kaçtýðýnýz, mahalle kavgalarý yaptýðýnýz günler Gözleriniz doldu deðil mi? Sýladaysanýz en azýndan o mahalleye gider, o okulun önünden geçer, o arkadaþlarý bir þekilde bulur hasret giderirsiniz. Eski günleri yâd edersiniz Bir de bunlarý gurbet ellerde hatýrladýðýnýzý düþünün Önünüzde kocaman bir duvar vardýr, taþlar yerine koca koca mesafelerle örülmüþ bir duvar Ýstediðiniz zaman o duvarý aþamazsýnýz, gidemezsiniz, gelemezsiniz Nerede bir 19 plaka görseniz yüreðiniz hýzla çarpar. Yoldan geçen birisi konuþurken "heri" deyiverse "bu da Çorumlu" diye tebessüm edersiniz. Televizyonda önce memleketin hava durumuna bakarsýnýz; sýcak mý, soðuk mu, yaðmurlu mu diye Zira orasý en soðuk günlerde bile dostlarýn sýcaklýðý ile daha sýcak, en kavurucu yaz günlerinde bile Sýklýktan ârý esen rüzgârýyla daha serindir Gazetelerde Çorum'la ilgili haberler hemen gözünüze takýlýr. Ýþte 26 Nisan gecesi Çorum Vakfý Ankara Þubesi ve Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliði ile gerçekleþtirilen "Geleneksel Bahar Konserimiz" vesilesiyle Ankara'daki hemþehrilerimize memleketten, leblebi sýcaklýðýnda selam götürdük. Onlara bir an kendilerini Çorum'da olduklarýný hissettirdik. Belki biz koro üyelerinin yakýnlarý bizimle hasret giderdi ama bu koca þehirde, onun gündelik hayhuyu arasýnda bir araya gelemeyen gurbetçilerimizi bir araya getirerek onlarýn hasretlerini bir nebze dindirdik sanki Kimler yoktu ki Resim Heykel Müzesinin muhteþem salonunda Milletvekilimiz ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu daha önceki konserlerimizde olduðu gibi yine oradaydý. Eskimeyen Çorumlular olarak gördüðümüz eski Çorum Valilerimiz gerçek gönül dostlarýmýz, büyüklerimiz Sayýn Hüseyin Poroy ve Sayýn Atýl Üzelgün de her Ankara konserimizde olduðu gibi bu konserimizde de yine bizi yalnýz býrakmadýlar. Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý Hukuk Müþaviri Ýlknur Çetin, Sýla 19 Gazetesi imtiyaz sahibi Ergülü Garipçin ve isimlerini sayamayacaðým onlarca deðerli insan bize destek oldular Konser salonunun hemen bitiþiðindeki Numune Hastanesinin yoðun bakýmda yatan arkadaþýmýz, kardeþimiz Murat Demirezen'i de unutmadýk. Birkaç arkadaþýmýzla gidip yakýnlarýndan durumu hakkýnda bilgi aldýk. Dualarýmýz onunla Keþke ayaða kalkýp bu konserimizi izleyebilseydi Dualarýmýz onunla Konserimizin düzenlenmesinde çok büyük emekleri olan Çorum Vakfý Ankara Þubesi Baþkaný Alper Bilan, Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da bizi yalnýz býrakmayan gönül dostlarý kervanýndaydýlar Koromuz her zamanki muhteþemliðiyle duygulara tercüman oldu. Solistlerimiz okuduklarý eserlere duygularýný katarak en güzel þekilde sundular þarkýlarý. Saz ekibimiz kelimenin tam manasýyla notlarý tek tek döktürdüler Hocamýz Enver Leblebicioðlu; hem performansýyla, hem koromuza olan hâkimiyetiyle, hem karizmatik duruþuyla, hem de güler yüzüyle salondaki herkesi büyülemeyi bir kez daha baþardý. Konserimize destek için Ýstanbul'dan kalkýp gelen Çorumlu sanatçý dostumuz Cemalettin Kurtoðlu, Ankara'dan katýlan Çorumlu sanatçýlarýmýz Gökhan Ertek ve Semih Baykara da ayrý bir renk kattýlar konserimize Seslerine, gönüllerine saðlýk diyoruz. Konserimize sponsor olarak destek veren iþadamlarýmýz; Tuðrul Velidedeoðlu, Ýsmet Çenesiz, Latif Kavukçu, Selahattin Kaleli, Haydar Ali Öztaþ, Mustafa Saatçi, Necdet Portakal, Salih Þerbetçi, Uður Barlýk ve Halis Durkaya'ya teþekkür ediyoruz. Onlarýn katkýlarý da bizim için çok önemlidir. Çorum Vakfý Ankara Þubesi Baþkaný Alper Bilan'ýn; "Bu koro içimizden birilerinden oluþan amatör ruhlu, profesyonel bir koro. Þef Enver Leblebicioðlu bir duayen. Koro elemanlarý benim için tanýdýk yüzler, aðabeylerimiz, okul arkadaþlarýmýz, mahallemizin sakinleri, arkadaþlarýmýzýn çocuklarý, komþularýmýzýn kýzlarý, torunlarý Hepsinin farklý iþleri farklý görüþleri var ama sahneye çýktýklarýnda, birlik ve beraberlik içerisinde tek ses, tek nefes olarak, sanatýn ayak seslerini seyircilere hissettirerek Çorum'u ve kültürünü en güzel þekilde temsil ediyorlar. Çorum'un gerçek yüzünü herkese gösteriyorlar. Siz Çorum'u Ankara'ya bir adým olarak görebilirsiniz. Ama iþlerinin yoðunluðu nedeniyle belki on yýldýr memleketine gidemeyen birçok insan var. Siz bu insanlarýn memleket özlemlerini bir nebze olsun giderdiniz" sözleri aslýnda bir nevi duygularýmýza tercüman oldu. Ve salonu dolduran birbirinden kýymetli hemþehrilerimiz Onlar salona sýðmayan yürekleriyle, verdikleri pozitif elektrikle, muhteþem bir þekilde okuduklarý "Hatýrla Sevgili" isimli þarkýyla ve o güzel alkýþlarýyla bize de unutulmaz anlar yaþattýlar. Hele o þarkýyý söylerken açýlan "Bizi Mecnun Ettin Enver Hoca" pankartý bizim için hem çok büyük bir sürpriz hem de çok büyük bir jest oldu. Teþekkür ediyoruz bu nezaketi gösteren hemþehrilerimize Sanýrým 26 Nisan akþamýnda Ankara'da icra ettiðimiz konserimizin özeti bu pankarttaki sözler olsa gerek. Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi olimpiyata katýlacak. Mehmetçik Anadolu yu finale taþýdý Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi, 6. Ulusal Sosyal Bilimler Olimpiyatý (USOBO) finallerine katýlmaya hak kazandý. Okulun 11-Asýnýfý öðrencilerinden Burak Kocabay, Fatih Üniversitesi tarafýndan her yýl düzenlenen Ulusal Sosyal Bilimler olimpiyatýnda finallere katýlacak. FORUM kategorisinde Türkiye çapýnda ilk 20'ye girerek ön elemeyi baþarýyla geçen Kocabay, 3 Mayýs 2014 tarihinde Ýstanbul Fatih Üniversitesi nde yapýlacak olan final yarýþmasýnda yarýþacak. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 29 NÝSAN Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü 2014 yýlý Çorum Saðlýk Müdürlüðü ve baðlý birimlerin ihtiyacý olan 28 kalem temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Saðlýk Ýl Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: NÝSAN Orman Ýþletme Çorum Þube Müdürlüðü Çorum Çatak Tabiat Parký 2+2 li 2 adet WClavabo binasý ve foseptik yapým iþi. Yer: Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Hizmet Binasý 4. kat Saat: MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3148 ada no, 2 parsel no, Ulukavak Mahallesindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,60 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2884 ada no, 13 parsel no, 3010 sayfa, 31 ciltte Çoraklýk Mahalle/Mevkii, 1 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Emniyet Müdürlüðü ana hizmet binasý iletiþim altyapýsý için omurga swich (anahtarlama cihazý) ve kablolama malzemesi alýmý iþi. Yer: Emniyet Müdürlüðü Hizmet Binasý 3. kat Lojistik Þube Müdürlüðü, Satýnalma Büro Amirliði Saat: MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 69 AP069 plakalý, 2011 model Renault marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Sima Otomotiv Ankara Yolu 2. Km Çorum Saat: MAYIS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 35 kalem ilaç alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TK 299 plakalý, 2009 model Citroen marka aracýn satýþý iþi. Muhamen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MAYIS Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Ýncesu Kanyonu kaya bariyeri inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 05 FM 472 plakalý, 1997 model Mercedes marka, gri renkli, beyaz kasalý, mavi tentelli kamyonun satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Caddesi Kültür Otoparký Çorum Saat: MAYIS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Personel taþýma hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 4. Km Saat: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Sapa köyü Killik mevkiinde muhtelif yer ve fiyatlarla satýlmasýna karar verilen 16 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Bahçelievler Mahallesinde 795 ada, 34 parselde 481,28 m2 yüzölçümlü kargir ev ve arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,66 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MAYIS Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü 1. Etap Kampüs Altyapýsý (Yol, Su, Atýksu, Yaðmur Suyu, Isý ve Enerji Merkezi), Ýktisadi ve Ýdari Birimler Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane ve Kapalý Spor Salonu binalarý yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Ýhale Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mahallesi, 417 ada, 84 parsel, -/3/- baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Karakeçili Mah., Ahçýlar Mevkii, 143 ada no, 18 parsel no, 40 cilt no, 3873 sayfa no, 13 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði Nevþehir Ürgüp gezisi düzenledi. BÝKTUDER Kapadokya yý gezdi Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði (BÝKTUDER), üyeler ve yakýnlarý için Nevþehir Ürgüp gezisi düzenledi. Haftasonu düzenlenen gezide Ürgüp Peribacalarý, Göreme Açýk Hava Müzesi, Kaymaklý Yeraltý Þehri, Uçhisar Kalesi, Uçhisar Güvercinlik Vadisi, Uçhisar Cevizli mevkii, Göreme Esentepe seyir noktasý, Avanos Paþabaðlarý Peribacalarý, Zelve ören yeri ve Periler Vadisi gezildi. Dernek üye ve yakýnlarýný kaynaþtýran gezide Nevþehir turizmi ile Çorum turizmi de karþýlaþtýrýldý. Gezi heyeti Çorum turizminin geliþtirilmesi için neler yapýlmasý gerektiði hakkýnda fikir alýþ veriþinde bulundu. Haftasonu düzenlenen geziye yoðun katýlým oldu. Gezide Nevþehir turizmi ile Çorum turizmi de karþýlaþtýrýldý.

15 Peygamber Efendimiz en güzel örnek SALI 29 NÝSAN 2014 GÜL-DER ve ADEF tarafýndan organize edilen Hz. Muhammed ve Aile Hayatý konulu aile eðitimi konferansý yoðun bir katýlýmla gerçekleþti. Geçtiðimiz Cumartesi günü Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzen- Kadir Kesici lenen konferansa konuþmacý olarak eðitimci Kadir Kesici katýldý. Merkez Anadolu Ýmam Hatip Lisesi mezun öðrencilerinden Cihat Özcan ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti, Necat Yazýcý nýn ayet-i kerimelerin mealini okumasý ile baþlayan konferansta Kesici, Peygamber Efendimizin hayatýný, ailesi, yakýnlarý ve akrabalarýyla iliþkilerini anlattý. Kesici, konferansýnda þunlar anlattý; Kültürümüzde Allah ýn emri ve peygamberin kavliyle ilkesiyle temeli atýlan aile yuvalarýnýn saðlam Konferans ü Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlendi. Hz. Muhammed ve Aile Hayatý konulu aile eðitimi konferansý yoðun bir katýlýmla gerçekleþti. temeller üzerinde huzurlu bir þekilde devam edebilmesi ancak Allah ve peygamberinin bu konudaki emir ve isteklerini yerine getirmekle mümkün olacaktýr. Bu konuda yüce Allah'ýn evrensel emirleri, Hz. Peygamber'in hayatýnda pratiðe dönüþmüþ ve bizler için canlý modeller oluþturmuþtur. Bu yüzden O nu anlamak ve tanýmak borcundayýz. Hz. Peygamber, yakýnlarýna ve ailesine düþkün bir kiþi idi. O nun insanlýk sevdalýsý bir kiþi olarak öncelikle akrabalarýný uyarmakla iþe baþlamasý ve aile bireylerini asla ihmal etmemesi bunun açýk kanýtýdýr. Peygamberimiz davetine önce kendi ailesinden baþlamýþ, eþi Hz. Hatice ve kýzlarý baþta olmak üzere aile fertleri O na ilk iman edenler arasýnda yer almýþtýr. O, akrabalarýna son derece düþkündü, onlarýn diðer problemleriyle ilgilendiði gibi, onlarýn dinî yaþantýlarýyla da çok yakýndan ilgileniyordu. Hiçbir zaman onlarla iliþkiyi kesmedi. Sýlayýrahim üzerinde her zaman ýsrarla durdu. Amcasý Ebu Talib baþta olmak üzere yakýnlarýnýn Müslüman olmasý için ümidini yitirmeyerek sonuna kadar uðraþtý. Hz. Peygamber, doðmadan önce babasýný ve çok küçük yaþta annesini kaybetmiþ olmasýna raðmen, anne babasýný ve yetiþmesine katkýsý olan diðer yakýnlarýný hiçbir zaman unutmamýþ, onlarý hep hayýrla yâd etmiþtir. Yetimliði ve öksüzlüðü bütünüyle yaþayan ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ MAHMUT TUNABOYLU 2014/7. ÖYKÜ YARIÞMASI KONU: 'EN GÜZEL ÖYKÜ' Peygamberimiz, ana babanýn ne kadar önemli varlýklar olduðunu çok iyi fark etmiþ ve anne baba hakkýna riayet konusunda ýsrarla durmuþtur. Hz. Peygamber, eþlerine, çocuklarýna, torunlarýna ve onlarýn yakýnlarýna karþý sergilediði tutumuyla en güzel örnektir. O, bu konudaki sorumluluklarýný hakkýyla yerine getirmiþ ve ümmetine de bu konuda çok önemli tavsiyelerde bulunmuþtur. Hz. Peygamber, genel olarak çocuklarý sever, onlara selam verir, onlarla ilgilenir, onlara deðer verir, onlara dua eder, onlarý öperkoklar, onlarla þakalaþýr ve onlarla oynaþýrdý. O, her zaman çocuklarý kucaðýna almýþ öpüp okþamýþtýr. Çocuklarýna ve torunlarýna atalarýnýn isimlerini (Abdullah, Ýbrahim, Fatýma) koymuþ, onlarý en güzel þekilde yetiþtirmiþ, onlarla her zaman özel ilgilenmiþ, onlara bol bol dua etmiþtir. Hz. Fatýma gelin olduktan sonra altý ay kadar evine uðrayarak onlarý namaza kaldýrmýþtýr. Çok yönlü bir insan olan Hz. Peygamber, yaþadýðý hayatýyla her konuda olduðu gibi akrabalýk iliþkilerinde de en güzel örnekleri sunmuþtur. O, örnek yaþayýþýyla yüce Allah'ýn Kur'an da belirlediði ölçülerin pratiðini göstererek, onlarýn nasýl uygulama sahasýna konulacaðýný net bir biçimde ortaya koymuþtur. O nun Peygamber olmadan önceki hayatý da, sonraki hayatý da dün olduðu gibi bugün de insanlýðý aydýnlatacak güzelliklerle doludur. KATKILARIYLA AMAÇ: Genç yaþta kaybettiðimiz merhum Gazeteci- Yazar Mahmut Tunaboylu adýna düzenlenen yarýþmayla Ýlimizde yazýlý edebiyatýn geliþmesine katký saðlamak, estetik yönü olan öykülerin üretimine destek vermek, böylece, ilimizde kültür ve sanatýn kalýcý eserlerle zenginleþmesine hizmet etmek, ayrýca genç yeteneklerin gün yüzüne çýkmasýný saðlamak. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný YARIÞMA ÞARTLARI: 1. Yarýþmaya jüri üyeleri, jüri üyelerinin birinci derece yakýnlarý ve daha önce yarýþmaya katýlýp derece alanlar dýþýnda herkes katýlabilir. 2. Yarýþmaya katýlan eserler telif olacaktýr. 3. Konu serbesttir. 4. Yarýþmaya katýlan eserler daktilo ya da bilgisayarda A4 kaðýdýna yazýlmýþ olacaktýr. Yazý büyüklüðü 12 puntodan küçük olmayacaktýr. Ayrýca, eserler CD'ye alýnmýþ haliyle de teslim edilecektir. 5. Eserler en fazla beþ sayfa olabilir. 6. Bir yarýþmacý en fazla üç eseriyle katýlabilir. 7. Eserler 8'er nüsha olarak teslim edilecektir. 8. Yarýþmaya katýlan eserlerde milletimizin sosyo-kültürel yapýsý dikkate alýnarak, ortak deðerleri incitici yorumlara yer verilmeyecektir. Toplumsal barýþ ve hoþgörüye saygý esas alýnacaktýr. 9. Eserlerin arka sað alt köþesine rumuz yazýlacaktýr. 10. Yarýþmaya katýlan eserler daha önce herhangi bir yarýþmada derece almamýþ olmalýdýr. 11. Yayýmlanmýþ bir kitapta yer almamalýdýr. 12. Bir yarýþmacýnýn birden fazla ödül almasý halinde büyük ödülü geçerli olacaktýr. 13. Katýlým formu eksiksiz bir þekilde doldurularak ayrý bir zarf içine vesikalýk bir fotoðraf ile birlikte konulakoordinatör: Gülesin Aðbal DEMÝRER ADRES: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný No:109 Kat:4 - ÇORUM YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Sonuç Deðerlendirmesi : (Ödül töreni tarihi daha sonra duyurulacak) Bilgi ve baþvuru için: (0 364) Dahili: 117 Çorum Gazeteciler Cemiyeti Mahmut Tunaboylu 2014/ 7. Öykü Yarýþmasý cak ve zarfýn üzerine sadece rumuz yazýlacaktýr. 14. Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle gazetelerde yayýnlanabilecektir. Eserler kitaplaþtýrýldýðýnda telif hakký ödenmez. 15. Eserler iade edilmeyecektir. 16. Ödül törenine yarýþmacýnýn katýlýmý þarttýr. Vekâlet ya da posta yoluyla ödül teslimi yapýlamayacaktýr. 17. Yarýþmaya posta ya da elden müracaat edilebilir. Baþvuru adresine ulaþmayan postalardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu deðildir. JÜRÝ: Yrd..Doç.Dr Elif Ayan NÝZAM Yrd.Doç.Dr. Hiclal DEMÝR Turhan CANDAN Þahin ERTÜRK Kenan YAÞAR Hasan Hüseyin HASTAOÐLU Halit YILDIRIM ÖDÜLLER TL TL TL MANSÝYONLAR TL TL TL KATILIM FORMU: YARIÞMACININ Adý : Soyadý : Adres : Tel : Gsm : Gönderilen eserin rumuzu, adý: Þartlarý kabul ediyorum. Ad, Soyad ve Ýmza: 15 Bakýrcýlar Çarþýsý nda foto safari Çorum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu Foto Safari düzenledi. Çorum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu, her hafta gerçekleþtirdiði foto safarisinde bu hafta Bakýrcýlar Çarþýsý ný kullandý. To p l u l u k üyelerinin 2.5 saat süren çekimlerinde, çekilen fotoðraflarýn deðerlendirmesi, görsel okuma ve objektifin özellikleri ve dikkat edilecek noktalar iþlendi. (Haber Merkezi) Foto safari bu hafta Bakýrcýlar Çarþýsý ný kullandý. Topluluk üyelerinin çekimleri 2.5 saat sürdü. Çalýþma saatlerinde deðiþiklik Devlet Personel Baþkanlýðý Baþkaný Mehmet Ali Kumbuzoðlu, kamu çalýþanlarýna birbirinden deðiþik çalýþma koþullarý sunmaya hazýrlandýklarýný açýkladý. Devlet Personel Daire Baþkanlýðý'nca organize edilen ve 4 gün sürecek Esnek Çalýþma Þekillerine Ýliþkin Bilgilendirme ve Deðerlendirme Çalýþtay'ý, Muðla'nýn Marmaris Ýlçesi'nde baþladý. Çalýþtay'ýn açýlýþýnda konuþan Mehmet Ali Kumbuzoðlu, 657 sayýlý Kanun'da yapýlan deðiþiklikle, kamu kurumlarýnýn, zamana ve mekana baðlý olmaksýzýn personel istihdam edebileceðinin hükme baðlandýðýný vurguladý. Kumbuzoðlu, esnek çalýþma modelleri' hakkýnda þunlarý söyledi: "Yalova Belediyesi'ni inceledik. Personelin yüzde 70'i evden çalýþý- yor. Belediye binasýnda sadece yöneticiler var. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi de bu yöntem üzerinde bir çalýþma baþlattý." YARIM GÜN ÇALIÞMA ÝMKANI Kumbuzoðlu, "Doðum yapan personelin 2 yýl ücretsiz izne ayrýlma hakký var. Ücret almadan evine kapanýyor. Uygula- maya koymayý planladýðýmýz yöntemle, biz kadýn çalýþanlarýmýza alternatif sunacaðýz. Diyeceðiz ki, istiyorsan iki yýl ücretsiz izine ayrýl, istiyorsan haftanýn yarým günü çalýþ yarým günü evinde ol" dedi. 'BOÞLUÐA DÜÞME' TEKLÝFÝ Kumbuzoðlu ayrýca "Emekli olma aþamasýn- da da çalýþanlarý düþünüyoruz. Emeklilik yaþantýsýna geçmenin oluþturacaðý boþluðu engellemek istiyoruz. Yavaþ yavaþ emekliliðe alýþmalarý için, haftada 5 gün deðil de 3 gü çalýþmalarý ya da öðleden sonra izinli olmalarý gibi bir modeli yaratacaðýz" diye konuþtu.(haber Merkezi)

16 16 SALI 29 NÝSAN banka daha mercek altýnda Calýþma Bakanlýðý 500 milyon TL'lik cezanýn ardýndan pes etmedi, 30 banka daha mercek altýnda! Geçen yýl Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan bazý bankalara toplamda 500 milyon lira fazla mesai cezasý kesilirken, 30 bankaya yönelik daha inceleme olduðu öðrenildi. Star Gazetesi'nin haberine göre 30 finans kuruluþuna yönelik yapýlan incelemede çalýþanlar ile finans kuruluþlarý arasýnda yapýlan sözleþmeler gözden geçiriliyor. Çalýþma Bakanlýðý Teftiþ Kurulu ile bankalarýn hukuk bölümünün de konuya iliþkin deðerlendirme- 30 Nisan a dikkat! 25 Þubat 2011'de çýkarýlan yasa ile bazý kamu alacaklarýna af getirilmiþti. Aftan yararlanmýþ anacak bazý taksitlerini aksatmýþ olanlarýn tüm borçlarýný ödemesi için geçerli olan süre 30 Nisan'da doluyor. REeazý borçlara, kýsmi bir af getirilmiþti. Kalan borcun ödenmesi için de 36 aylýk dönemde 18 taksidi bulabilen bir ödeme kolaylýðý saðlanmýþtý. Yasaya eklenen bir madde ile her yýl için, en fazla iki taksitin aksatýlmasýna izin veriyordu. Ýkiden fazla taksitin aksatýlamasý durumunda yapýlandýrma bozuluyordu. 36 aylýk ödeme süresi 31 Mart 2014'te sona erdi. 2011, 2012, 2013 ve 2014 yýllarýnda, her yýl en fazla iki taksit aksatanlarýn da aksatýlan tüm taksitleri, gecikilen her ay için yüzde 1.40 oranýnda geç ödeme cezasýyla birlikte 30 Nisan 2014 çarþamba akþamýna kadar ödemeleri gerekiyor. Bu durumda olan binlerce mükellef bulunuyor.(haber Merkezi) Açlýk sýnýrý hesaplandý Türk-Ýþ'in araþtýrmasýna göre, Nisan ayýnda dört kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý bin 167, yoksulluk sýnýrý ise 3 bin 801 lira olarak hesaplandý. Gýda enflasyonunda on iki ay itibariyle artýþ yüzde 15,29 oranýnda, geçen yýlýn ayný aynýna göre iki katý oranda gerçekleþti Türk-Ýþ, çalýþanlarýn geçim koþullarýný ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat deðiþikliðinin aile bütçesine yansýmalarýný belirlemek amacýyla her ay yaptýrdýðý ''açlýk ve yoksulluk sýnýrý'' araþtýrmasýnýn Nisan ayý sonuçlarýný açýkladý. Araþtýrmanýn sonuçlarýna göre, yerel seçimlerin ardýndan mutfak harcamalarýný temel oluþturan birçok gýda fiyatý artýþ gösterdi. Dört kiþilik bir ailenin saðlýklý, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapmasý gereken gýda harcamasý tutarý (açlýk sýnýrý) bin 167 lira 17 kuruþ olarak belirlendi. Gýda harcamasý ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakýt), ulaþým, eðitim, saðlýk ve benzeri ihtiyaçlar için yapýlmasý zorunlu diðer harcamalarýn toplam tutarý (yoksulluk sýnýrý) ise 3 bin 801 lira 85 kuruþ oldu. Bekar bir iþçinin yaþama maliyeti (yoksulluk sýnýrý) bin 387 lira oldu. Ankara'da yaþayan dört kiþilik bir ailenin gýda için yapmasý gereken asgari harcama tutarý bir önceki aya göre yüzde 1,58 oranýnda arttý. GIDA ENFLASYONU GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE 2 KAT ARTTI Yýlýn ilk dört ayý itibariyle artýþ oraný yüzde 7,91 oldu. Gýda enflasyonunda on iki ay itibariyle artýþ oraný yüzde 15,29 oranýnda, geçen yýlýn ayný aynýna göre iki katý oranýnda gerçekleþti. Yýllýk ortalama artýþ oraný ise yüzde 10,72 olarak hesaplandý. Gýda enflasyonunda iki ay itibariyle artýþ oraný yüzde 15,29 oranýnda, geçen yýlýn ayný ayýna göre iki katý oranýnda gerçekleþti. Yýllýk ortalama artýþ oraný ise yüzde 10,72 olarak hesaplandý. Gýda harcamasý çalýþmasýna temel alýnan beslenme kalýbýnda yer alan ürünlerin fiyatlarýnda nisan ayý itibariyle, süt, yoðurt, peynir grubunda; süt fiyatý deðiþmedi. Yoðurt fiyatýnda ise az da olsa fiyat artýþý oldu. Peynirde geçen ay artýþ yönünde eðilim gösteren fiyatlarýn, bazý marketler tarafýndan yürütülen kampanyalarýn da etkisiyle, bazý markalardaki indirim nedeniyle ortalamada biraz geriledi. Et, tavuk, balýk, sakatat, bakliyat gibi ürünlerin bulunduðu grupta özellikle kuþbaþý et fiyatýndaki artýþ mutfak harcamasýný olumsuz etkiledi. Kýyma et fiyatý ise bazý marketlerde artýþ olmasýna raðmen ortalamada deðiþmedi. Geçen ay kilogram fiyatý 58,90 lira olan ve fakat hesaplamada dikkate alýnmadýðý vurgulanan bonfilenin fiyatý bu ay 60,90 liraya yükseldi. BALIK FÝYATI ARTTI, TAVUKTA ARTIÞ BEKLENÝYOR Mevsimi bitmekte olan balýk fiyatý yükselirken tavuk fiyatý ayný kaldý ancak gelecek ay tavukta fiyat artýþý bekleniyor. Yumurtanýn tanesi ise 1 kuruþ ucuzladý. Sakatat ürünlerinin fiyatý yine deðiþmedi. Bakliyat fiyatlarý ise ayný kaldý. Yaþ sebze-meyve fiyatý mutfak harcamasýný olumsuz etkiledi. Mevsim deðiþikliðine baðlý olarak bazý sebze-meyveler pazarda azalýrken mevsim ürünleri fiyatý daha da yükselmiþ olarak yerini aldý. 1 NOLU TABLO : SATIÞI YAPILACAK TAÞINMAZLAR SIRA ÝLÝ / ÝLÇESÝ Mevkii Pafta Ada Yüzölçüm Hazine Cinsi imar Tahmini Geçici Ýhale Tarihi Ýhale Saati NO MAHALLE / KÖYÜ Parsel m2 His.(m2) Durumu Bedeli (TL) Teminatý(TL) 1 ARSLANKÖY Sülüklü d.l4.a.2 171/ ,72 TAM Arsa Ýmarsýz , , AÞAÐI SARAYLI C.17.D 164/ ,11 TAM Arsa Ýmarsýz 4.010, " AÞAÐI SARAYLI C.17.D 164/ ,22 TAM Arsa Ýmarsýz 4.010, " AÞAÐI SARAYLI C.17.D 165/ ,51 TAM Arsa Ýmarsýz 4.010, " AÞAÐI SARAYLI C.17.D 165/ ,51 TAM Arsa Ýmarsýz 4.010, " ATÇALI ,09 TAM Ham toprak Ýmarsýz 7.200, ,00 " ÇALYAYLA Armutçukuru 06.b 163/ ,00 TAM Ham toprak Ýmarsýz 2.100, " DEÐÝRMENDERE 4.C 106/ ,13 TAM Köyboþluðu Ýmarsýz 2.550, " ELKÖY Porsuklar 12.C 119/ ,74 TAM Ham toprak Ýmarsýz , , ESKÝCE 14D2A 206/ ,21 TAM Arsa Ýmarsýz 6.750, ,00 " ESKÝCE d14d2a 194/15 313,2 TAM Arsa Ýmarsýz 1.900, " EVCÝKUZKIÞLA Hýzýrderesi 3 103/ ,22 TAM Hali Arazi Ýmarsýz 2.350, " GÜNEY ,69 TAM Arsa Ýmarsýz " GÜNEY 12B3C ,04 TAM Ham toprak Ýmarsýz 2.600, " HACIMUSA Ýki pýnar 22.C ,00 TAM Tarla Ýmarsýz 4.240, " KARAPÜRÇEK B-2-b 194/ TAM Arsa Ýmarsýz , ,00 " KARAPÜRÇEK B-2-A 198/ ,46 TAM Arsa Ýmarsýz 9.000, ,00 " KARAPÜRÇEK B-2-A 198/ TAM Arsa Ýmarsýz , ,00 " KARAPÜRÇEK B-2-A 198/3 1787,46 TAM Arsa Ýmarsýz 9.000, ,00 " KAYI Akbað 15.b Tarla Ýmarsýz 9.000, ,00 " KINIK l.d ,78 TAM Arsa Ýmarsýz 8.250, ,00 " KINIKDELÝLER ,69 TAM Arsa Ýmarsýz 3.780, " KUMÇELTEÐÝ TAM Arsa Ýmarsýz 6.000, , KÜÇÜK GÜLÜCEK Köyiçi ll.b 107/13 651,07 TAM Ham toprak Ýmarsýz 3.400, " MUSTAFAÇELEBÝ 2 122/1 707,37 TAM Bahçe Ýmarsýz 1.450, " PALABIYIK Þehirözü 17.d ,00 TAM Tarla Ýmarsýz 9.950, ,00 " PANCARLIK 16.C ,56 TAM Ham toprak Ýmarsýz " SIRIKLI Köyiçi 1 120/ ,00 TAM Arsa Ýmarsýz , ,00 " SOÐUKSU Bayramkaya 08.c ,00 TAM Tarla Ýmarsýz 2.850, " SOÐUKSU C08B ,97 TAM Arsa Ýmarsýz 4.000, " SOÐUKSU C08B ,99 TAM Arsa Ýmarsýz 4.000, " SOÐUKSU C08B ,98 TAM Arsa Ýmarsýz 4.000, " SOÐUKSU C08B ,02 TAM Arsa Ýmarsýz 4.010, " SOÐUKSU C08B ,98 TAM Arsa Ýmarsýz 4.000, " SOÐUKSU C08B ,02 TAM Arsa Ýmarsýz 4.010, " SOÐUKSU C08B ,02 TAM Arsa Ýmarsýz 4.010, " SOÐUKSU C08B TAM Arsa Ýmarsýz 4.000, " SOÐUKSU C08B ,95 TAM Arsa Ýmarsýz 4.000, " SOÐUKSU C08B ,05 TAM Arsa Ýmarsýz 4.010, " SOÐUKSU C08B TAM Arsa Ýmarsýz 4.000, " SOÐUKSU CO8B ,03 TAM Arsa Ýmarsýz 4.010, " SOÐUKSU C08B ,02 TAM Arsa Ýmarsýz 4.010, " SOÐUKSU C08B TAM Arsa Ýmarsýz 4.000, " SOÐUKSU C08B ,03 TAM Arsa Ýmarsýz 4.010, " SOÐUKSU C08B ,02 TAM Arsa Ýmarsýz 4.010, SOÐUKSU C08B ,03 TAM Arsa Ýmarsýz 4.010, " SOÐUKSU C08B TAM Arsa Ýmarsýz 4.000, " SOÐUKSU C08B ,93 TAM Arsa Ýmarsýz 4.000, " SOÐUKSU C08B ,08 TAM Arsa Ýmarsýz 4.010, " SOÐUKSU C08B ,92 TAM Arsa Ýmarsýz 4.000, " SOÐUKSU CO8B ,1 TAM Arsa Ýmarsýz 4.010, " SOÐUKSU CO8B ,97 TAM Arsa Ýmarsýz 4.000, " TOLAMEHMET ,48 TAM Ham toprak Ýmarsýz 6.130, ,00 " TOLAMEHMET ,60 TAM Ham toprak Ýmarsýz 6.030, ,00 " TOLAMEHMET ,18 TAM Depo ve Arsa Ýmarsýz , ,00 " YEÞÝLYAYLA Fatmaana 18.d 112/ , ,31 Tarla Ýmarsýz , ,00 " YOÐUNPELÝT Tezekçi 01. C ,00 TAM Tarla Ýmarsýz 5.520, ,00 " YOÐUNPELÝT ,19 TAM Arsa Ýmarsýz 9.950, ,00 " YOÐUNPELÝT ,84 TAM Ham toprak Ýmarsýz 5.370, ,00 " NOLU TABLO : SATIÞI YAPILACAK TAÞINIR MALLAR SIRA CÝNSÝ BULUNDUÐU MARKASI VE MODELÝ/TÝPÝ MOTOR ÞASE NO Tahmini Geçici Ýhale Ýhale NO OTOPARK PLAKA NO SERÝ NO Bedeli (TL) Teminat (TL) Tarihi Saati 1 OTOMOBÝL ÝL SAÐLIK TOFAÞ/FIAT 1998 MODEL ÞAHÝN 131D NM4131B , , (STEYÞIN) MÜDÜRLÜÐÜ -19 DN 738 OTO PARKI 3 NOLU TABLO : KÝRAYA VERÝLECEK TAÞINMAZ MAL Sýra MAHALLE/KÖYÜ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ KÝRA KÝRALAMA 1 YILLIK Geçici Ýhale Tarihi Ýhale Saati No SÜRESÝ AMACI TAHMÝNÝ Teminatý (TL) KÝRA BEDELÝ 1 Çomar Mahallesi 152/ ,80 m2 yüzölçümlü 3 Yýl Araç Park Yeri Olarak 4.000,00 TL taþýnmazýn 1.272,37 m2'lik Kullanýlmak Üzere kýsmý kiraya verilecektir. 2 Bahçelievler Mahallesi 652/ ,00 m2 yüzölçümlü 3 Yýl Bahçe Olarak 1.100,00 TL :50 taþýnmazýn 954,74 m2'lik Kullanýlmak Üzere kýsmý kiraya verilecektir. 3 Büðet Köyü 310/ ,28 m2 3 Yýl Arýcýlýk Faaliyetinde 1.400,00 TL Kullanýlmak Üzere 4 Hacýmusa Köyü ,00 m2'lik taþýnmazýn 3 Yýl Tarýmsal Amaçlý Olarak 500,00 TL ,00 m2'lik kýsmý kiraya verilecektir. Kullanýlmak Üzere 5 Pancarlýk Köyü Tescil Harici 4.800,00 m2 3 Yýl Tarýmsal Amaçlý ve 4.000,00 TL Arýcýlýk Faaliyetinde Kullanýlmak Üzere 6 Bahçelievler Mahallesi Tescil Harici 1.709,41 m2 3 Yýl Bahçe Olarak 2.100,00 TL Kullanýlmak Üzere 7 Bahçelievler Mahallesi Tescil Harici 1.892,34 m2 3 Yýl Bahçe Olarak 2.300,00 TL Kullanýlmak Üzere 8 Bahçelievler Mahallesi Tescil Harici 681,92 m2 3 Yýl Bahçe Olarak 900,00 TL Kullanýlmak Üzere 1) Yukarýda l nolu tabloda belirtilen taþýnmazlarýn satýþý, 2 nolu tabloda yer alan taþýnýr malýn satýþý ve 3 nolu tabloda yer alan taþýnmazlarýn kiraya verilmesi 2886 Sayýlý Yasanýn 45.maddesi uyarýnca Açýk Teklif Usulü ile karþýlarýnda gösterilen tarih ve saatte Defterdarlýk Milli Emlak Müdürlüðünde ayrý ayrý ihaleleri yapýlacaktýr. a) Satýþý yapýlan taþýnmaz malýn ihale bedeli peþin yatmlabileceði gibi, 4706 sayýlý Kanunun 5. maddesi gereðince taksitle de ödenebilir (Belediye sýnýrlan içerisinde 5.000,00,-TL. bu sýnýrlar dýþýnda ise 1.000,00.-TL.sini geçtiði takdirde) taksitle ödenmesi halinde satýþ bedelinin en az dörtte biri peþin, kalaný ise en fazla iki yýlda 3'er aylýk dönemler halinde eþit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. b) 4706 sayýlý Kanun gereðince Hazineye ait taþýnmaz mallarýn satýþ ve devir iþlemleri ve bu iþlemler sýrasýnda düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadýr. Satýþý yapýlan taþýnmaz mallar, satýþ tarihini takip eden yýldan itibaren 5 yýl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz. c) 2 nolu tabloda yer alan taþýnýrlarýn satýþ bedeli üzerinden ayrýca yasal oranda Katma Deðer Vergisi, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alýnacaktýr. d) Kiraya verilecek taþýnmazýn kira bedeli üzerinden yasal oranda Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alýnacaktýr. e) Kiraya verilecek taþýnmazýn üzerine sabit tesis yapýlamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldýrýlmak ve kiralama amacýna uygun olmak kaydýyla takýlýp sökülebilir malzemelerle kapalý alan oluþturulabilecektir. 2) Ýhaleye katýlmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; a) Geçici teminatý;(tedavüldeki Türk parasý.mevduat ve Katýlým Bankalarýnýn verecekleri süresiz Teminat Mektuplarý ve Hazine Müsteþarlýðýnca Ýhraç edilen Devlet Ýç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) b) Yasal yerleþim yerini gösterir belgeyi (ikametgah), c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, d) Gerçek kiþilerin T.C.KÝmlik numarasýný bildirmeleri ve nüfus cüzdaný suretini vermelerini,(aslý ihale sýrasýnda ibraz edilecektir),tüzel kiþilerin vergi kimlik numaralarýný bildirmeleri,özel Hukuk Tüzel Kiþilerinin,Ýdare Merkezlerinin bulunduðu yer mahkemesinden veya siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya benzeri mesleki kuruluþtan, ihalenin yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ sicil kayýt belgesi ile tüzel kiþilik adýna ihaleye katýlacak veya teklifte bulunacak kiþilerin tüzel kiþiliði temsile tam yetkili olduklarýný gösterir noterlikçe tastýk edilmiþ imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kiþilerinin ise Tüzel Kiþilk adýna ihaleye katýlacak veya teklifte bulunacak kiþilerin tüzel kiþiliði temsile yetkili olduðunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. e) Ýstekliler 2886 sayýlý Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin baþlama saatine kadar Ýhale Komisyonu Baþkanlýðýna ulaþmýþ olmak kaydýyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif iþleme alýnmaz. 3) Ýhale komisyonu ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir. T.C. ÇORUM DEFTERDARLIÐI NDAN (Milli Emlak Müdürlüðü) ÝLAN 4) Ýhale þartnameleri mesai saati içerisinde Defterdarlýðýmýz Milli Emlak Müdürlüðünde ücretsiz görülebilir. 5) Ýhaleye çýkarýlan taþýnýr ve taþýnmazlar veya / ihale ilaný html adresinden görülebilir. (Basýn: 407) Resmi ilanlar:

17 ÇOBDER turnuvasýnda þampiyon Çatmaolukspor Kargý Çobanlar Köyü Derneði tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen futbol turnuvasý final maçýnda Kuzubaþoðluspor u 2-1 yenen Çatmaolukspor þampiyonluðu kazandý. Turnuvanýn final maçý ve ödül törenine AK Parti Milletvekilleri Murat Yýldýrým ve Cahit Baðcý ile çok sayýda davetli katýldý. Ýstanbul da yapýlan turnuvada düzenlenen ödül törenini sonunda takýmlar ve katýlan davetliler toplu halde görülüyor Osmancýk GFB lerden þampiyonluk kutlamasý Fenerbahçe'nin þampiyonluðunu Osmancýklý taraftarlar meþalelerle kutladý. Fenerbahçe'nin, Çaykur Rizespor ile berabere kalarak þampiyonluðunu garantilemesinin ardýndan, sarý-lacivertli kulübün taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler Osmancýk'ta sokaða döküldü. Saat Kulesi Meydaný'nda tezahüratlar yapan Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu ellerinde meþalelerle geceyi aydýnlattý. Þampiyonluk coþkusunu ölümsüzleþtirmek isteyen taraftarlar cep telefonlarý ile bol bol hatýra fotoðrafý çekildi. Þampiyon olduklarý için çok mutlu olduklarýný belirten Genç Fenerbahçeliler grup lideri Ali Baki Eke Fenerbahçe'nin þampiyonluðu garantilemesinin ardýndan sarý lacivertli taraftarlar olarak þampiyonluk coþkusu hep beraber yaþamak için bir araya geldiklerini belirtti. Eke Osmancýk Genç Fenerbahçeliler Grubunun ilk yýlýnda kulüplerinin þampiyonluklarýný kutlamalarýnýn kendileri için çok anlamlý olduðunu ifade ederek: "Grubumuzun kuruluþusun birinci yýlýnda gönül verdiðimiz Fenerbahçe'nin þampiyon olmasý bizim için çok anlam ifade etmektedir. Þampiyonluk coþkusunu bir araya gelerek hep beraber yaþýyoruz. Bu sadece baþlangýç. Asýl Þampiyonluk kutlamasý 30 Mayýs 2014 Cuma günü saat 20.00'da Saray Düðün Salonunda gerçekleþtirilecek."dedi. FENERBAHÇE ÞAMPÝYONLUK KUTLAMA- SI 30 MAYIS'TA Osmancýk'ta sarý-lacivertli takýmýn þampiyonluk kutlamasý yapýlacak. Spor Toto Süper Lig'de þampiyonluða 1 puan kadar yakýn olan Fenerbahçe'nin Osmancýk'taki þampiyonluk kutlamalarýnýn tarihi de belli oldu. Osmancýk Fenerbahçeliler Derneði ve Kulübün taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler sarý-lacivertli takým için þampiyonluk kutlamasý programý düzenleyecek. Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan desteklenen þampiyonluk kutlamasýnda, Türk Halk Müziði, Türk Sanat Müziði sanatçýlarý ve saz sanatçýlarý sahne alacak. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Genel Müdürlüðü Türk Halk Müziði Sanatçýlarý Mihriban Türkmen, Sýtký Akýn ve Türk Sanat Müziði Sanatçýsý Turgut Karadeniz'in sahne alacaðý þampiyonluk kutlamasý 30 Mayýs 2014 Cuma günü saat 20.00'da Saray Düðün Salonunda gerçekleþtirilecek. Yaklaþýk 600 kiþinin katýlýmý ile yapýlacak olan þampiyonluk kutlamasýnýn davetiyeleri 25 TL olup davetiyeler numaralý telefondan Ali Baki Eke'den temin edilecek. Asgari ücret artacak Asgari ücret, 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 6 artýþla net 846 TL'den 891 TL'ye yükselecek. Baðýmsýz Saðlýk-Sen'in yaptýðý hesaplamaya göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararý çerçevesinde, 1 Temmuz 2014'te asgari ücrete yüzde 6 oranýnda zam yapýlacak, asgari ücret net TL, brüt ise bin 134 TL'ye çýkacak. 15 milyon kiþinin asgari ücretle çalýþtýðý Türkiye'de asgari ücret; "iþçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal þartlarýna göre yaþamasýný mümkün kýlan" ücret olarak tanýmlanýyor. Ancak halen net 846 TL olarak uygulanan asgari ücret, 1 Temmuz'da yapýlacak artýþla sadece 891 TL'ye yükselecek. Bin 71 TL olan brüt asgari ücret ise bin 134 TL'ye çýkacak. Bu yýl yapýlan düzenleme ile 16 yaþýndan küçükler için ayrý 16 yaþýndan büyükler için daha önce ayrý belirlenen asgari ücret düzenine son verildiði için asgari ücret tek tip olarak uygulanacak. ASGARÝ ÜCRETÝN ÝÞ- VERENE MALÝYETÝ BÝN 332 TL Brüt asgari ücretten yüzde 14 SGK primi iþçi payý, yüzde 1 Ýþsizlik Fonu primi, yüzde 15 Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesiliyor. 1 Temmuz'dan itibaren asgari ücretin iþverene bin 332 TL olacak olan maliyetinin ise yüzde 15.5'lik kýsmýný SGK primi iþveren payý ile yüzde 2'lik kýsmýný Ýþsizlik Fonu iþveren payý oluþturuyor. Bu nedenle asgari ücretin iþverene maliyeti yaklaþýk bin 332 TL'yi bulacak. KAPICILAR ÝÇÝN ASGARÝ ÜCRET NET 964 TL OLACAK Konut kapýcýlarýnýn ücretleri gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor. Böyle olunca, asgari ücretli bir kapýcýnýn eline geçen net ücret, diðer asgari ücretlilere kýyasla daha fazla oluyor. Bu doðrultuda kapýcýlar için halen 910 TL olarak uygulanan net asgari ücret, 1 Temmuz'da 54 TL artýþla 964 TLolarak uygulanacak.(haber Merkezi) Kargý Çobanlar Köyü Derneði (ÇOB- DER) tarafýndan organize edilen futbol turnuvasýnýn final müsabakasý önceki gün Ýstanbul Maltepe Baþýbüyük Spor Tesisleri'nde gerçekleþtirildi. Etkinliklere AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Plat Bütçe Komisyonu Üyesi ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Ýstanbul Milletvekili Erol Kaya, Hukukçular Derneði Genel Baþkaný Av. Cavit Tatlý ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Av. Mehmet Sarý, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, AK Parti Ataþehir Ýlçe Baþkaný Av. Mustafa Naim Yaðcý, Ataþehir Belediye Meclis Üyesi Neslihan Yurdagül, ÇESÝAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Osmancýk Dernek Baþkaný Serdar Gürsoy, iþ adamlarý ve Ýstanbul'da yaþayan çok sayýda Çorumlu katýldý. Ýstanbul'da yaþayan Kargý Çobanlar Köyü'ne mensup bireylerden oluþan 18 ayrý takýmýn gerçekleþtirdiði müsabakalarýn final maçýnda Çamaolukspor ve Kuzubaþoðluspor arasýnda gerçekleþen heyecanlý müsabakayý Çatmaolukspor 2-1 kazanarak þampiyon oldu. Etkinlikte Milletvekili Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým ve Erol Kaya birer konuþma gerçekleþtirdiler. Sporun birlik ve beraberlik duygularýný güçlendirmek için önemli bir etkinlik olduðuna dikkat çeken Milletvekilleri, Kargý ve bölgesine yapýlan hizmetlere iliþkin bilgiler verdiler. Kargý-Boyabot Yolu, spor salonu, yayla yollarý ve okul yatýrýmlarýný anlatan Milletvekilleri Yýldýrým ve Baðcý, memlekette ya da sýlada her daim hemþehrilerimizin yanýndayýz Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, 1924'ten bu yana Din Ýþleri Yüksek Kuruluna yöneltilen sorularý ve bunlarýn cevaplarýný kitaplaþtýrýyor. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, 1924'ten bu yana kuruma yöneltilen sorularý ve bunlarýn cevaplarýný kitaplaþtýrýyor. Öncelikle halký yakýndan ilgilendiren ve günlük hayattaki konularýn ele alýnacaðý kitap yýl sonuna kadar tamamlanacak. Din Ýþleri Yüksek Kurulu Baþkanvekili Zeki Sayar, AAmuhabirine yaptýðý açýklamada, kurulun Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde 1924'ten bu yana çalýþmalarýný sürdürdüðünü belirtti. Bu süreçte Din Ýþleri Yüksek Kuruluna gelen dini içerikli yüz binlerce sorunun olduðunu ifade eden Sayar, þunlarý söyledi: "Kurul içinde oluþturulan komisyon gelen bu sorularý ve bunlara verilen cevaplarý yeniden gözden geçirdi. Bununla ilgili çalýþmalar yaptý. Sorularýn aslý muhafaza edilerek önce elektronik ortama yüklendi. Elektronik ortama yüklenen sorularýn halký daha fazla ilgilendirenleri, internet ortamýnda eriþime açýldý. Daha geniþ bir bölümü Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý teþkilatýnýn hizmetine sunuldu." Bununla ilgili çalýþmalarýn son aþamaya geldiðini dile getiren Sayar, "Kaynaklar üzerindeki son çalýþmalar yapýlýyor. Ondan sonra bunlarý yayýmlayacaðýz" diye konuþtu. Ýki senedir çalýþýlýyor Bunun önemli bir hizmet olacaðýný vurgulayan Sayar, "Temizlik, namaz, oruç, zekat, hac, evlilik, alýþveriþ, günlük hayatla ilgili bölümler olacak. Þimdilik iki ya da üç cilt olarak hazýrlanmasýný planlýyoruz" dedi. Kitabýn yýl sonuna kadar çýkarýlmasýnýn planlandýðýný söyleyen Sayar, þöyle konuþtu: "Kurul olarak 1924'ten bu yana hizmet veriliyor. Gelen sorular bir bakýma insanýmýzýn dini hayatla ilgili hafýzasýný da ortaya koyuyor. Bu bakýmdan kitap olarak hazýrlýyoruz. Aslýnda kurula gelen sorularýn tamamý hazýrlansa yüzlerce cilt olur. Biz onlarýn arasýnda seçki yaparak bugüne hitap edenlerin, insanýmýzýn ihtiyaçlarýna cevap verenleri gözden geçirip onlarý yayýmlayacaðýz." Kitabýn hazýrlanmasý için oluþturulan komisyonun iki seneyi aþkýn süredir çalýþtýðýný SALI 29 NÝSAN Final maçý sonunda ödül tööreninde davul zurna eþliðinde yapýlan kutlamalar hayli renkli geçti mesajý verdiler. Dernek Baþkaný Mehmet Aydanoðlu katýlýmlarýndan dolayý Milletvekilleri Baðcý, Yýldýrým ve Kaya ile emeði geçenlere teþekkür etti. Yýldýrým ve Baðcý ya plaket Ýstanbul da oturan Kargýlýlar tarafýndan kurulan ÇOBDER Çobanlar Köyü Derneði geleneksel futbol turnuvasý ödül törenine katýlan AK Parti Çorum Milletvekilleri Murat Yýldýrým ve Cahit Bað- Diyanet e gelen sorular kitap oluyor T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 2014/2 SATIÞ ifade eden Sayar, "Vatandaþlarýmýz dini konularla ilgili soracaklarý sorularýn yüzde 95'inin cevabýný bu eserde bulabilecek" dedi.(aa) TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: l NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Meydan Arifbey mahallesi 321 Ada No, 11 Parsel Nolu taþýnmaz Keþif tarihi itibariyle 91,65m2 inþaat alanýna haiz tek katlý, korkuluðu olmayan 6 basamaklý bir grabeton merdiven ile giriþi saðlanan,beþik çatýlý ve marsilya tuðlalý 2+1 þeklinde tanzim edilmiþ yaklaþýk yýllýk ahþap ev olduðu, ilaveten arka kýsmýnda altý kuruluk olarak kullanýlan ve üzerinde balkon terasý bulunan 13,14m2 alana haiz l/asýnýfý yýðma yapý olduðu, binanýn bakýmsýz ve halen boþ olduðu,çatý kýsýmlarýnýn yer yer deformelerinin bulunduðu ancak restore edilirse oturulabilecek duruma geleceði Ýskilip Belediyesi imar planýnda parselin 5 kata ruhsata tabi olduðu ve Tosya caddesi kýsmýndan olmak üzere kýsmi yola terkini vardýr Adresi : Çorum ili Ýskilip Ýlçesi Meydan Arifbey Mahallesi Yüzölçümü : 133,55 m2 Arsa Payý : Hisseli Ýmar Durumu : Ýmarlý Kýymeti : ,50 TL KDV Oraný : %1 K aydýndaki Þerhler : Ýskilip Sulh Mahkemesinin þerh yazýsý 1. Satýþ Günü : 13/06/2014 günü 10:00-10:10 arasý 2. Satýþ Günü : 14/07/2014 günü 10:00-10:10 arasý Satýþ Yeri : ÝSKÝLÝP BELEDÝYE MESAT SALONU(Belediye Encümen Toplantý Salonu) Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý bilgi almak isteyen lerin 2014/2 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 15/04/2014 Resmi ilanlar: (Basýn: 436)

18 18 SALI 29 NÝSAN 2014 Bedensel Engelli yüzücülere Ýl Müdürü Eðer den ödül Ýstanbul da yapýlan Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Þampiyonasý nda Çorumlu sporcular üç altýn, beþ gümüþ iki bronz madalya kazandýlar. Baþarýlý yüzücüleri kabul eden Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer bþarýlarýndan dolayý kutladý ve ödüllerini verdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer Bedensel Engelli yüzücüleri kabul ederek hediye verdi Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Þampiyonasý nda dereceye giren sporcularý Gençlik ve Spor Hizmetleri Ýl Müdürü Haþim Eðer kabul etti ve ödüllendirdi. Ýstanbul da yapýlan yarýþmalarda Çorumlu sporcular üç altýn, beþ gümüþ ve iki bronz madalya kazandýlar Nisan tarih- AK Parti Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Aslan Saðlam futbolulara tatlý ikram etti Ýskilip Belediyespor a moral destekleri sürüyor Bu hafta sonunda Bölgesel Amatör Lig baraj maçýnda Ulukavakspor ile karþýlaþacak olan Ýskilip Belediyespor a moral destekleri sürüyor. Mavi beyazlý takým bir haftalýk dinlenmenin ardýndan Ulukavakspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Ýskilip Belediyespor a moral veren ziyaretlerde sürüyor. AK Parti Ýskilip Gençlik Kollarý Baþkaný Aslan Saðlam antrenmaný ziyaret ederek futbolculara tatlý ikram etti ve pazar günü oynayacaklarý Ulukavakspor maçýnda baþarýlar diledi. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu da bu ziyaretten dolayý AK Parti Ýskilip Gençlik Kollarý Baþkaný Aslan Saðlam a teþekkür etti ve bu desteklerin takýma büyük moral vverdiðini söyledi. Ýskilip Belediyespor pazar günüde Yanoðlan Koyu Hilal Kebab Salonu nda yemekte bir araya gelen futbolcular hem antrenmanýn yorgunluðunu attýlar hemde moral depoladýlar. Ýskilip Belediyespor pazar yemeðini Hilal Kebab Salonu nda yedi leri arasýnda Ýstanbul da yapýlan Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Þampiyonasý nda Çorum takýmý antrenörler Sibel Demir ve Sevilaþ Sarýtaþ yönetiminde katýldýklarý müsabakalarda Nagehan Göçmen 50 metre serbest ve 100 metre serbest kategorilerinde üçüncü, 100 metre kurbaða ve 100 metre sýrt üstünde ise ikinci olarak gümüþ madalya kazandý. Toplamda dört madalyanýn sahibi oldu. Arda Alper ise 50 Metre serbest, 400 metre serbest ve 100 metre serbest kategorilerinde ikinci olarak gümüþ madalya kazanýrken 100 metre sýrt üstü kategorisinde ise birinci olarak altýn madalyanýn sahibi oldu. Samet Taþcý ise 50 metre serbest ve 50 metre sýrt üstü kategorilerinde yarýþtý ve iki altýn madalyanýn sahibi oldu. Yarýþmalarda Arif Yalvaçer de mücadele etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, sporcularý kabulü sýrasýnda yaptýðý konuþmada baþarýlý sporcularý kutladý. Eðer, Çorum u bu organizede baþarýyla temsil ettikleri için onlarla gurur duyduklarýný belirterek onlarý yetiþtiren ve ailelerinede teþekkür etti. Ýl Müdürlüðü olarak tüm branþlara önem verdiklerini ancak Engellilerin spor yapmasý için ellerinden gelen her türlü desteði verdiklerini ve bundan sonrada vermeye devam edeceklerini belirten Eðer, yüzücülerin elde ettiði bu baþarýlarýnýn kendilerini son derece gururlandýrdýðýný sözlerine ekledi. Daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer madalya kazanan baþarýlý sporculara hediyeler verdi. Osmancýk ÝBD baþarýyý piknikte kutladý Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor genç bayanlar voleybol takýmý Çorum da grup birincisi olarak yarý final grubuna yükselmeyi piknikte kutladýlar. Cumartesi günü oynadýðý son maçýda kazanarak grup birincisi olan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor bayan voleybol takýmý karþýlaþmanýn ardýndan sporcu velisi Burhan Keklik in bað evine giderek piknikde bu baþarýlarýný kutladýlar. ÝBD Voleybol antrenörü Ümit Gökgöz, geçen yýl- da gruptan çýktýklarýný yarý finalde kaybettiklerini hedeflerinin bu yýl yarý final grubunda da baþarýlý olmak olduðunu söyledi. Kulüp olarak önümüzdeki sezonda 3. ligde mücadele edecekleri belirten Gökgöz, kaplarýnýn tüm gençlere açýk olduðunu belirten Gökgöz, Alýnan bu baþarýlarda kulüp baþkanýmýz Ýsmail Burak Derindere ve yönetim kuruluna ve bu takýma katýlan genç sporcularýn transferinde büyük yardýmlarýný gördüðümüz Karþýyaka Ortaokulu Beden Eðitimi Öðretmeni Hasan Koçak a çok teþekkür ediyorum dedi. Fatih Bolat 14. golünü Hitit Gençlik hedef büyüttü Çorumspor dan dört futbolcu ile anlaþma saðlandý. Ayvalýkgücüspor da forma giyen Çorumlu futbolcu Fatih Bolat bu sezonki 14. golünü Kayseri Þekerspor deplasmanýnda attý. Geçtiðimiz sezon Çorumspor formasýyla gösterdiði performansýn ardýndan Ayvalýkgücüspor a transfer olan Fatih Bolat geçen hafta sonu Kayseri Þekerspor deplasmanýnda takýmýnýn 3-0 kazandýðý maçta 40. dakikada ikinci golüne imza atan Fatih Bolat bu sezonki 14. golünü attý. Bolat, gruptaki gol krallýðýnda dördüncü sýrada bulunuyor. Fatih Bolat Mehmet Çeker Çorum Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi nden milli takýma bir isim daha. Gençler Grekoremen milli takým hazýrlýk kampýna Mehmet Çeker davet edildi. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 30 Nisan ile 15 Mayýs tarihleri arasýnda Manisa Akhisar Tütün Otel de yapýlacak olan kampta 55 Kg da dört sporcu ile birlikte Mehmet Çeker katýlacak. Kamp dönemindeki çalýþmalar ve katýlacaklarý turnuvalardaki performansa göre milli mayoyu giyecek isimler belirlenecek. Yeni sezonda 1. Amatör Küme de mücadele edecek olan Hitit Gençlikspor un sezona þampiyonluk parolasýyla çýkacaðý öðrenildi. Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak ýn kontrolünde amatör ligde mücadele eden Hitit Gençlikspor un bu sezon BAL da mücadele eden kadrodaki dört futbolcu ile anlaþtýðý ve bu futbolcularý kadrosuna kattýðý öðrenildi. Mehmet Çeker genç milli takým kampýnda Bu futbolcularla birlikte Çorum amatöründe de takýma yapýlacak takviyelerle kadrosunu güçlendirecek olan Hitit Gençlikspor un yeni sezonda þampiyonluk parolasýyla mücadele etmeyi planladýðý belirtildi. Konuyla ilgili olarak görüþme ve çalýþmalarýn devam ettiði önümüzdeki günlerde konuyla ilgili olarak daha detaylý bir açýklamanýn yapýlmasý planlanýyor. Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi Nevþehir de Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi Nevþehir de yapýlacak liseler futbol turnuvasýna hazýrlandý. Hafta sonunda Nevþehir de baþlayan Türkiye Ýþitme Engelli liseler arasý futbol müsabakalarýna Kubatlar Halý Saha da hazýrlanan Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi antrenmanlarýný Okul Müdürü Cafer Can, Müdür Yardýmcýlarý Özcan Kuþcu ve Kenan Baþtaþ nezaretinde yaptýlar. Grup maçlarý hazýrlýklarýna baþarýyla tamamladýklarýný belirten Okul Müdürü Cafer Can, Nevþehir de baþarýlý olmak için mücadele edeceklerini söyledi. Kargý da GEM seçmeleri yapýldý 2014 Yýlý Güreþ Eðitim Merkezi Seçmeleri Çorum un Kargý ilçesinde gerçekleþtirildi. 24 öðrenci bir üst tura seçilerek, il seçmelerine katýlmaya hak kazandý. Ýlçe güreþ salonunda gerçekleþen seçme müsabakalarýna Güreþ Çorum Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke, Müsabaka Baþhakemi Milli Hakem Alper Uysal, Cetvel Hakemi Sinan Aðaç, Minder Hakemleri Hasan Demirer, Sadýk Metin ve Güreþ Antaranörü Kazým Karabýyýk katýldý. Heyet ilk olarak Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan ve Belediye Baþkaný Zeki Þen i makamlarýnda ziyaret ederek, ilçede güreþe verilen önemden dolayý teþekkür ettiler. Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan milli sporcularýn yetiþmesinde bu tür organizasyonlarýn büyük bir öneme sahip olduðunu belirterek sporculara destek verdiklerini belirti. Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen de, Kargý nýn bir çok milli güreþçi ve dünya þampiyonu yetiþtirmiþ bir ilçe olduðunu vurgulayarak, yeni þampiyonlarýn yetiþmesi için ata sporu olan güreþe ve spora hertürlü desteði verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtti. Güreþ Antarenörü Kazým Karabýyýk, giriþimler sonucunda bu yýl ilk kez seçmelerin ilçede yapýldýðý ve yoðun bir katýlýmýn olduðunu belirterek, Ýlçemizde aktif olarak çalýþmalara devam ediyoruz. Kaymakamlýk güreþ takýmý öðrencileri birbirinden güzel maçlarla bugün göz doldurdular. Katýlýmýn bu kadar yoðun olmasý ilçemizin güreþ sporundaki geleceði konusunda da bir göstergedir þeklinde düþünüyorum. Güreþe ilçemizde talep gören ve sevilen bir spor. Yetenekli ve gele- ceðe yönelik umut veren bir çok sporcumuz var. Bizlerde çalýþmalarýmýzda onlarý ön plana çýkartarak baþarýlý olmalarý için elimizden geleni yapacaðýz ve inanýyorumki Kargý dan daha çok dünya þampiyonu çýkacaktýr diye konuþtu. Seçmelere ilçede bulunan tüm okullardan 41 öðrenci katýldý. Seçilebilmek için birbirleriyle kýyasýya mücadele eden minik sporcular- dan 24 ü bir üst tura seçilerek, Mayýs 2014 tarihinde Çorum da yapýlacak olan il birinciliði müsabakalarýna katýlmaya hak kazandý. Güreþ Ýl Temsilcisi ve hakemleri seçmeler öncesinde Belediye Baþkaný Zeki þen i ziyaret etti Kargý da yapýlan seçmelere katýlan sporcular ve hakemler toplu halde görülüyor

19 Daðýtým Personeli Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM Beyanname süresi uzadý Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in talimatýyla beyanname verme süreleri 29 Nisan Salý gününe kadar uzatýldý. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, yoðun iþ yükü ile ilgili iletilen sorunlar nedeniyle ve Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in talimatýyla 25 Nisan 2014 Cuma akþamýna kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2014 Salý günü sonuna kadar uzatýldý. Açýklamada, beyanname verme süresinin uzatýlmasý ödeme süresini etkilemeyeceðinden, mükelleflerin kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden vergileri kanuni süresinde ödemeleri gerektiði de kaydedildi.(haber Merkezi) (Ç.HAK:1044) YÝTÝK Çorum Saðlýk Ýl Müdürlüðünden almýþ olduðum Diþ Teknisyeni Çalýþma Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Secahattin ERUL Bekir oðlu 1/3/1976 Çorum Konaklý Doðumlu (Ç.HAK:1038) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Adem ALTINKESE Mustafa oðlu 20/12/1985 Çorum Ayaz Köyü Doðumlu (Ç.HAK:1034) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Bekir ÇÝLOÐLU Ali oðlu 14/02/1975 Eskiþehir Doðumlu (Ç.HAK:1030) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Arif BALIKCI Mehmet oðlu 1998 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1042) SATILIK SAYA ATÖLYESÝ * Çift iðne 1 otomatik, * Çift iðne 3 normal, * Tek iðne 5 tane * Deri týraþ makinesi 1 tane, * Aparat makinesi 1 tane, * Zikzak makine 1 tane, Masa, sandalye, ilaç saya ipi tüm teþkilat Devren Satýlýktýr. Bedel Fiyatý: TL (Pazarlýklý) Gülabibey Mah. Nurettinbey 2. Sok. No: 14 Sobacýlar Arastasý Hüseyin Esenyel Tel: (Ç.HAK:1039) DEVREN SATILIK BÝLGÝSAYAR KURSU 25 SENEDÝR HÝZMET VEREN VE ÇOK SAYIDA KURSÝYER POTANSÝYELÝ BULUNAN KURSUMUZ; 14 ADET KURS ONAYI ALINMIÞ SERTÝFÝKA KURS PROGRAMI 22 ADET BÝLGÝSAYAR 1 ADET AKILLI TAHTA 1 ADET PROJEKSÝYON 1 ADET BÜYÜK FOTOKOPÝ MAKÝNASI 2 ADET LAZER YAZICI 1 ADET BÜYÜK LAZER YAZICI 1 ADET KATI YAKIT KAT KALORÝFERÝ BÜRO MASA VE KOLTUKLARI BULUNAN BÝLGÝSAYAR KURSU DEVAM EDEN KURSÝYERLERÝ ÝLE BÝRLÝKTE ÇOK UYGUN FÝYATA DEVREDÝLECEKTÝR. ÝNTERNET CAFE OLMAYA UYGUNDUR. (GAZÝ CADDESÝ ÜZERÝNDE) ÝRTÝBAT TEL: (Ç.HAK:) (Ç.HAK:996) Elemanlar Aranýyor Basit düzeyde elektrik ve elektronik bilgisi olan yetiþtirilmek üzere (sigara kullanmayan) BAY eleman, BAYAN SEKRETER alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Albayrak Caddesi No: 13/C (Albayrak Ýlköðretim Okulu Karþýsý) Tel: (Ç.HAK:995) (Ç.HAK:1011) (Ç.HAK:1019) BAKICI AÝLE ARANIYOR Paþaköy de çiftlikte çalýþtýrýlmak üzere büyükbaþ hayvanlara bakacak bakýcý aile aranýyor. Sigorta+Maaþ+Kalacak Yer Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR KAYNAKCI VE TORNACI OLARAK YETÝÞTÝRÝLMEK ÜZERE VASIFLI VEYA VASIFSIZ YAÞLARINDA ERKEK ELEMANLAR ALINACAKTIR. ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ VE LÝSE MEZUNU TERCÝH SEBEBÝDÝR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. HAYTEK MAKÝNA K.S.SÝTESÝ 45.SK.NO:2 ÇORUM TEL: Devren Satýlýk Oto Yýkama Küçük Sanayi Sitesi nde (Ç.HAK:1040) (Ç.HAK:982) Satýlýk Ýþyeri Ticaret Borsasý Kompleksinde 250 tonluk 2 adet iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:902) (Ç.HAK:1010) (Ç.HAK:950) DEVREN SATILIK KASAP DÜKKANI Çepni Mah. Kubbeli 2. Sokak No: 4 te Otel Pithana karþýsýnda halen faal durumda bulunan YÝÐÝT ET ve TAVUK ÜRÜNLERÝ kasap dükkaný iþ deðiþikliði sebebiyle devren satýlýktýr. Not: Dükkanýmýz sigortalý olup, soðuk havasý, klimasý, kamera sistemi ve güvenlik alark (Ç.HAK:1024) sistemi bulunmaktadýr TEK KULLANIMLIK TEKSTÝL ÝML. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Düz dikiþ makinasý kullanmayý bilen Bay- Bayan Eleman alýmý yapýlacaktýr. BAÞVUYRULARIN ÞAHSEN YAPILMASI RICAOLUNUR (Ç.HAK:1032) (Ç.HAK:1033) 23 yýldýr çanta sektöründe faaliyet gösteren firmamýz toptan kýrtasiye sektöründe siz deðerli müþterilerimizin hizmetindedir. Toplu kýrtasiye alýmlarda lütfen fiyat alýnýz. Adrese teslim servisimiz vardýr. Adres: Üçtutlar Mh. Alaybey Sk. No: 14 ÇORUM Tel: ASGARÝ ÜCRET + SSK +PRÝM Çepni mah. Ýskilip 12. Sok. No:12 ÇORUM / TÜRKÝYE Tel: ÞANTÝYE DENEYÝMÝ OLAN MAKÝNA MUHENDÝSÝ VEYA MAKÝNA TEKNÝKERÝ ALINACAKTIR. ÞENTÜRKOÐLU ÝNÞAAT ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün Bayan eleman alýnacaktýr. Karizma Asansör Mür. Tel: Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Kamil Koç Turizm Þirketinde çalýþtýrýlmak üzere bay bilet satýþ elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen 1 adet fotoðraf ile Çorum Otobüs Terminali ndeki büromuza yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:463) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli makine boyacýsý, kaynakçýlar ve makine teknik ressamý alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN. ve TÝC. A.Þ. ORG. SAN. BÖL. 16. CAD. NO:13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:926) KÝRALIK veya SATILIK DÜKKAN Akþemseddin Caddesi nde bulunan 500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr. (Ç.HAK:477) (Yurt Yapý karþýsý) Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 461 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:654) (Ç.HAK:803) FAX : CEP TEL : ELEMANLAR ARANIYOR Dolgun maaþla çalýþtýrýlmak üzere DÖÞEME USTALARI alýnacaktýr. K.S.S. 6. Cad. No: 9 Mür. Tel: (Ç.HAK:1031) Adres: Ankara 10. Km. ÇORUM Satýlýk Taksitli Bað Parselleri Çorum þehir merkezine 16 km. mesafede Harmancýk Köyü civarýnda, Çorum manzaralý, elektrik, suyu mevcut, dýþ tel örgüsü bulunan 800 m2 bað parselleri sahibinden taksitli satýlýktýr. Peþinat : Ay Taksitx : Toplam : Bayan Eleman Alýnacaktýr Ýþyerimizde çalýþmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Seçkin Züccaciye (Ç.HAK:906) Ulukavak Mah. Mavral Sok. 64/b Mür. Tel: (Ç.HAK:1035) SALI 29 NÝSAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. KAYIP ARANIYOR Erden Ýlçi 22 Nisan 2014 tarihinden bu yana kayýptýr. 38 yaþýndaki kayýp þahsý gören veya nerede olduðunu bilenlerin ailesine ait irtibat numaralarýna haber vermesi insaniyet namýna rica olunur GAZÝ SOKAKTA 5 KAT + BODRUM + TERASI OLAN BÝNA, KOMPLE VEYA DÜKKANLAR AYRI, ÜSTKATLAR AYRI KÝRALIKTIR. MÜRACAAT: (Ç.HAK:964) Elemanlar Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý ustasý, kalfasý ve çýrak alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý (Ç.HAK:1018) ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ. ELEMANLAR ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR Ýyi derecede LOGO GO programý kullanabilen eleman aranýyor. Adres: Üçtutlar Mh. Alaybey Sk. (Ç.HAK:1041) (Ç.HAK:1037) (Ç.HAK:1036) FÝRMAMIZIN BÜNYESÝNDE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; -Teknik Resim Operatörleri (Otocad kullanabilen,tercihen SolidWorks, Mastercam proramlarýný kullanabilen) Alýnacaktýr. Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan adresimize yapýlmasý gerekmektedir. ADRES: Organize Sanayi Bölgesi Salih Aydýn Blv. No:14 TEL: No: 14 ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Yeni kurulan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakçý, Taþlamacý ve yetiþtirilmek üzere Vasýfsýz Elemanlar Alýnacaktýr. Altunan Makina Ýmalat Sanayi Ankara Yolu 8. Km. No: ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar, tornacý, makina ressamý ve ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. SEBAT MAKÝNA Küçük Sanayi Sitesi 3. Cadde No: Küçük Sanayi Sitesi 4. Cad. No: (Ç.HAK:1017)

20 SALI 29 NÝSAN 2014 Darýca Gençlerbirliði karþýsýnda ilk yarýda girdikleri 3-4 net pozisyonu deðerlendiremeyince rakibin direncinin arttýðýný ikinci yarýda takým olarak oyundan düþmeleri sonucunda da sahadan maðlubiyetle ayrýldýklarýný belirten Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Altýndað, son iki maçta ellerindeki bütün avantajlarý kaybettiklerini söyledi. Altýndað, Erzurum da final maçý oynayacaklarýný bu maçý kazanarak en azýndan play-off oynayarak 2. lig hedefine ulaþmaya çalýþacaklarýný belirtti. Ýlk yarýda kaçýrdýk ikinci yarýda daðýldýk Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Altýndað takým olarak iki haftadýr Çorum Belediyespor, sezonun son final maçýnda Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna dün baþladý. Sahasýnda Darýca Gençlerbirliði ne maðlup olarak play-off umudunu zora sokan kýrmýzý siyahlý takým ara vermeden Mehmet Akif ve Vedat maç sonunda resmen yýkýldýlar dün Nazmi Avluca sahasýnda haftanýn ilk antrenmanýný yaptý. Antrenman öncesinde Mali As Baþkan ilk yarýda girdikleri net pozisyonlarý deðerlendiremeyince ikinci yarýda oyundan düþtüklerini ve sonucunda da maðlup olduklarýný belirterek Ýþimizi zora soktuk ancak sonuçta oynayacaðýmýz bir doksan dakika ve kendi kaderimizi kendimizin belirleme þansý var ÇÖKÜÞ... Çorum Belediyespor da çöküþü en güzel anlatan fotoðraflar olsa gerek. Sezona büyük umutlarla baþlayan devre arasýnda bu umutlarý iyice artan ikinci yarýya çok farklý hesaplarla baþlayan kýrmýzý siyahlý takým bir türlü istikrarý yakalayamadý önce þampiyonluk umutlarý ellerin arasýndan uçtu gitti, son olarakta kovalanan play-off umutlarý Darýca maçýndan sonra çok daha zora girdi. Darýca maçýnda alýnan maðlubiyetin ardýndan sahada objektiflerin yakalayabildikleri takýmdaki çöküþü göstermeye yeterli gibi görünüyor. Bir tarafta belkide Gökhan maçýn bitiminden sonra saha içinde yýðýldý kaldý takým olarak bu hafta boyunca bu maça motive olmalarýný istediler. Mustafa Özbayram, Genel Kaptan Hamit Iþýk ve Teknik Direktör Mustafa Altýndað futbolcularla bir toplantý yaptýlar. Yapýlan konuþmalarda kaybedilen tüm puanlara raðmen hala play-off umudunun kendi ellerinde olduðu belirtilerek futbolculardan geçmiþi unutarak bugünden itibaren kendilerini final maçýna hazýrlamalarý istendi. ilk kez takýmýn baþýnda kaptan olarak onbirde sahaya çýkan Vedat ve diðer tecrübeli isim Mehmet Akif boyunlarý bükük soyunma odasýnýn yolunu tutuyorlar. Diðer tarafta devre arasýnda büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü bekleneni veremeyen Gökhan sahanýn ortasýnda çökmüþ kalmýþ, Bu sezon takýmýn Teknik konulardaki tek yetkili ismi Hamit Iþýk ise resmen bitmiþ. Maç bitmiþ taraftarlar gitmiþ, futbolcular soyunma odasýnda o yedek kulübesinde oturduðu yere yýðýlmýþ kalmýþ. Sezon boyunca hedefe ulaþmak adýna verilen çabalarýn sonucunda gelinen bu noktaya bir anlam vermeye çalýþýyor nerde hata yaptýr der gibi düþünüyor. Uzun süre kulübeden çýkamayan Hamit Iþýk ile tüm futbolcular bir hafta boyunca bir araya gelerek geçmiþe sünger çekip Erzurum da bu çöküþü yeni bir diriliþe çevirmek için elele verecekler. Yoksa üzülmek boþuna... Genel Kaptan Hamit Iþýk maçtan sonra yedek kulübesinden uzun süre çýkamadý ve oturduðu yerde yýðýldý kaldý Final maçýmýz üçe çýktý Çorum Belediyespor da dün Mali As Baþkan Mustafa Özbayram, Genel Kaptan Hamit Iþýk ve Teknik Direktör Mustafa Altýndað antrenman öncesi futbolcularla yaptýklarý toplantýda play-off da iki final maçý oynayacaklarýný bu hafta sonu Erzurum ile oynayacaklarý maçýn üçüncü final olduðunu belirterek Teknik Direktör Mustafa Altýndað, playoff da iki final maçý oynanacaðýný bu hafta sonu oynayacaklarý Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýnýnda bunlardan birisi olduðunu tek farkýn final sayýsýnýn üç olduðunu söyledi. Kadro kalitesi olarak bu zorluðun üstesinden gelecek güçte olduklarýný belirten Altýndað takým olarak bugünden itibaren bu maça hazýrlanacaklarýný belirterek bir haftalýk olaðanüstü hal ilan ettiklerini söyledi ve futbolcularý birbirlerine motive etmesini istedi. Konuþmalarýn ardýndan yapýlan haftanýn ilk antrenmanýna hafif sakatlýklarý bulunan Mehmet Akif ve Ýmam dýþýnda tüm futbolcular ktýldýlar. Isýnma hareketleri ve yenileme antrenmanýnýn ardýndan Darýca maçýnda forma giyenler dinlenirken diðer futbolcular yarý sahada çift kale yaptýlar. bunu sonuna kadar kovalayacaðýz dedi. Altýndað, Çýksalýn deplasmanýnda kaybettikleri üç puanýn ardýndan Darýca maçýnda avantajýmýzý devam ettirmek için kazanmak amacýyla sahaya çýktýklarýný ve maçýn ilk yarýsýnda da istedikleri futbolu sahaya yansýttýklarýný belirterek Bu devrede 3-4 tane net pozisyona girdik. Bunlardan birisi atsak rakibin direncini kýrýp çok daha rahat bir maç oynayacaktýk. Biz ilk yarýda gol bulamayýnca rakibin direnci arttý. Ýkinci yarýda fiziksel olarak büyük düþüþ gösterdik ve oyunun kontrolünü rakibe kaptýrdýk. Bu düþüþ sonunda rakibimiz bir gol bularak maçý kazandýk. Gerçekten çok üzgünüz. Takým olarak son iki haftada çok büyük fýrsatlar kaçýrdýk. Ancak takýmýn fiziksel olarak sýkýntýsý olduðunu göreve baþladýðým dönemdeki maçlarda gördük. Bir tek Düzyurtspor deplasmanýnda fizik olarak iyi bir görüntü verdik. Avantaj kaybettik ancak umudumuzu henüz tam kaybetmedik. Sonuçta oynayacaðýmýz zorlu bir final maçý niteliðindeki Erzurum maçý oynayacaðýz, Ýki takýmda kazanmak zorunda ve ev sahibi olmanýn avantajý rakibimizde. Bizde bunun avantajlarýný iyi kullanýp Erzurum da kazanýp play-off mücadelesinde yer almak istiyoruz dedi. Buðra ya teselli Çorum Belediyespor da Darýca Gençlerbirliði maçý öncesinde A. Buðra þoku yaþandý. Tecrübeli futbolcu Çýksalýnspor maçýndan sonra hakkýnda yapýlan eleþtiriler nedeniyle hafta içi çalýþmalarýnd moralsiz olduðu gözlenmiþti. Perþembe günü yapýlan çift kalede yedek takýmda forma giyen Buðra nýn devre arasýnda antrenör Arif Ceylan ile yaþadýðý tartýþmanýn ardýndan özür dilediði ancak teknik heyetin bu futbolcuyu kadroya almadýðý öðrenildi. Darýca Gençlerbirliði maçýný tribünden izleyen Buðra ya maç öncesi Mali As Baþkan Mustafa Özbayram görüþme yaptýðý ve yaþanan geliþmelerle ilgili bilgi aldýðý gözlendi. Özgür Yiðit altýn madalya kazandý Yaþ Okullar Grekoromen Güreþ de 63 Kg da mücadele eden Özgür Yiðit sýkletinde birinci olarak altýn madalya kazandý. Balýkesir de devam eden Yaþ Okullar Grekoromen Güreþ Türkiye Þampiyonasý nda Özgür Yiðit 63 Kg da altýn madalya kazandý. Hafta sonunda Balýkesir de yapýlan Okullar Yaþ Grekoromen Güreþ Türkiye Þampiyonasý na Çorum takýmý antrenör Hüseyin Karakuþ yönetiminde katýldý. Yapýlan müsabakalar sonunda 63 Kg da Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Özgür Yiðit sýkletinde birinci olarak altýn madalya kazandý. 58 Kg da mücadele eden Ýsa Aslan ve Sefa Doðan ise ayný sýklette üçüncü olarak bronz madalya kazandýlar. 100 Kg da mindere çýkan Sungurlu dan Emirhan Günumut ise üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu. Balýkesir de ayný yaþ kategorisinin serbest stil Mali As Baþkan, Genel Kaptan ve Teknik Direktör Mustafa Altýndað futbolcularla toplunta yýptýlar Evvelki hafta Ýstanbul temsilcisi Çýksalýnspor'a 3-1 yenilen Çorum Belediyespor'un, play-of'a kalmak için konuk takým Ýzmit temsilcisi Darýca Gençlerbirliði'nden en az 1 puan almasý gerekiyordu, ne yazýk ki olmadý. O'na da yenildik. Tek çare Erzurum'u Erzurum'da yenerek iddiamýzý sürdürmek. Takýmda Yakup ve Nedim'in cezalý oluþu, Buðra'nýn da Çýksalýnspor maçýnda Teknik Direktör Arif Hoca'nýn talimatlarýna uymayýp tartýþtýðýndan dolayý kadro dýþý býrakýlmasý, takýmýn sað kanadýný oldukça zayýflattý..:: YORUM ::. Ýçinizdeki paralel yapý Kadir Þimþek Karþýlaþmaya gelince, aslýnda anlatmaya bile gerek yok. Ýlk yarý iki takýmda birbirlerini denercesine cýlýz ataklar geliþtirdi. Demek ki Belediye'nin ikinci yarýda düþeceðini evvelki karþýlaþmadan izlettirmiþler. Gerçekten ikinci yarý Belediye kalesini ablukaya aldýlar. Kendi alanýmýzdan çýkamadýk. Kaleci Çaðrý farký önledi. En az yüzde yüzlük 5 golü kurtardý. Yediðimiz golü de Milli Takým Kalecisi de olsa yerdi, bence 7 yýldýzý haketti. Þüphesiz ki bu hafta deplasmanda Erzurumspor'la zorlu bir maça çýkacaðýz. Bu maçta iki takým adýna da beraberlik bile play-of'a çýkmamýza yetmiyor. Çýkmadýk candan umut kesilmez dileðiyle 3 puan almak zorundayýz. Gel de sýradan takýmlara verdiðimiz puanlara yanma..:: GÖZLEM ::. Son düdüðü bekliyoruz Halil ÖZTÜRK Evet koca sezonun sonuna geldik. Büyük umutlarla baþladýðýmýz ve devre arasona umutlarýmýzý artýrýrak girdiðimiz sezonunda kabus gibi bir ikinci yarýnýn sonunda kaçan balýðýn büyüklüðü insaný kahrediyor. Ýkinci yarýda bir türlü istikrarý yakalayamayan Çorum Belediyespor iniþli çýkýþlý grafiðinde malesef en kritik haftalarda hep iniþte geçiriyor. Çýksalýn deplasmanýnda alýnacak galibiyetle hedefe ulaþmak isteyen kýrmýzý siyahlý takým uzatmalarda yýkýldý. Dedik bunun telafisi var sahamýzda Darýca yý yener Erzurum a en azýndan beraberlik yeterli sonuçla gideriz. Maç sýrasýnda gelen diðer sonuçlarla 60. dakikadan itibaren bu maçta alýnacak bir puanýn ne kadar deðerli olduðu ortaya çýktý ancak bunu bizim teknik heyet ve futbolcular bir türlü anlayamadý. Beraberlikle ayrýl sahadan Darýca yý devre dýþý býrak, son maçýnda Erzurum da beraberliðe oyna. Futbol mantýðý bu kadar basitti. Kazanýlacak üç puanýn bir puandan hiç bir farký olmadýðýný anlayamadýlar malesef. Ýki haftadýr susuyoruz umutlar tükenmediði için. Yapýlan hatalar, yanlýþlar ve iç çekiþmeleri son doksan dakikanýn ardýndan geniþ geniþ yorumlayacaðýz. Sonuçta oynanmamýþ bir doksan dakika ve çýkmamýþ bir can var. Son umudumuzu bekleyeceðiz. Darýca Gençlerbirliði maçýna gelince sezon baþýndan buyana ilk kez savunma kurgusu oldukça farklý sahaya çýkan kýrmýzý siyahlý takým diðer maçlardan farklý olarak karþýlaþmaya iyi baþladý. Özellikle savunma arkasýna atýlan toplarla etkili olan kýrmýzý siyahlý takýmda Murat ve Ender girdikleri net pozisyonlarda son vuruþu yapamayýnca öne geçme fýrsatýndan yararlanamadýlar. Karþýmýzda kazanmak zorunda olan bir takýma karþý oynadýk. Beraberliðin bize yettiði maçta savunmada az adamla yakalanmanýn mantýðýný bir türlü çözemedim. Ýlk yarýdaki performansý ikinci yarýda da beklerken yanýlmýþýz. Özellikle orta sahada Mehmet Akif, Oðuzhan Yalçýn ve Murat daki inanýlmaz düþüþ birde bunlara iki kanatta Murathan ve Ender in kötü performansý eklenince pozisyon bulmakta zorlanan kýrmýzý siyahlý takýmýn tek umudu yan toplara kaldý. Darýca Gençlerbirliði ise orta sahasýnda etkili isimlerle direk kaleye gidince gerçekten çok boþ alanlar buldu özellikle ikinci yarýda. Çaðrýcan ýn kurtarýþlarý olmasý belkide ikinci yarýnýn baþýnda konuk takým maçý koparýp alacaktý. Kaybedilen büyük umutlar ve avantajlarýn ardýndan sezonun son maçýnda Erzurum deplasmanýnda final oynayacak olan Çorum Belediyespor un iþi gerçekten çok zor. Ev sahibi takým play-off havasýna girmiþ ve tüm umudunu bu maça baðlamýþ bir Erzurum önünde mücadele edecek. Erzurum lu olarak benim için zor bir maç olacak ancak tabiki kalbim ve gönlüm Çorum Belediyespor için atacak. Dezavantajlýyýz iþimiz zor ancak kadro tecrübesini iyi kullanmasý halinde bu zoru baþarabilir Belediyespor. Ev sahibi olmanýn verdiði tribün baskýsý sahadaki futbolculara olumsuz yansýyacaktýr. Eðer maçta erken gol yemediðimiz rakibin baskýsýný atmasýna izin vermediðimiz takdirde ikinci yarýda her geçen dakika stres ve panik havasýndaki rakip karþýsýnda iki hýzlý hücumcu A. Buðra ve Murathan la sonuca gidebilir. Ýþimiz zor evet hemde çok zor. Ne yapalým futbolun içinde her zaman olan mucizeyi bekleyip en azýndan play-off maçlarýnda þansýmýzý denemeyi bekliyoruz. Bu kadro bunu baþarabilecek güçte yeterki silkinsinler ve kendilerine gelsinler. Yoksa hem Çorum kaybedecek hemde bu kadrodaki çok sayýda futbolcunun kaybedeceði çok þey olduðu kesin. Bir sözde taraftara. Böylesine kritik bir maçta ev sahibi olma avantajý adýna ne yaptýnýz allah aþkýna. Birilerine yað çekme dýþýnda. Ezberliðimiz Tokat aþký dýþýnda allahýsný severseniz. Yenileyin artýk kendinizi lafta deðil icraatta taraftar olmanýn zamaný gelmedi mi daha...

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Çorum a hayýrlý olsun

Çorum a hayýrlý olsun Tarihin yaðmalanmasýna geçit yok Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, çeþitli dönemlere ait 121 adet tarihi eser ele geçirdi. TTNET e En Ýnovatif Ekip ödülü

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Akademisyenlere çaðrý

Akademisyenlere çaðrý Çorum keþke bu Riya, inanç kalitesini düþüren bir hastalýk listede olmasaydý! Dinde samimiyet konusundan bahseden Doç. Dr. Kaþif Hamdi Okur: Türkiye genelinde uyuþturucu madde kaçakçýlýðý ile mücadele

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý.

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý. (Bu bir ilandýr) ÝDMA FUARI'NA ARAR MAKÝNA DAMGASI Firma yetkilileri uluslararasý fuarýn verimli geçtiðini söyledi. Arar Makina, 23-26 Nisan 215 tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi CNR Expo'da gerçekleþen

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

Fuar için gittikleri Rusya da alýkonulan Çorumlu iþ adamlarýnýn da bugün yurda dönmeleri bekleniyor.

Fuar için gittikleri Rusya da alýkonulan Çorumlu iþ adamlarýnýn da bugün yurda dönmeleri bekleniyor. Her okulun bir projesi olacak Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük Milli Eðitim den proje ataðý Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü, eðitim-öðretimde kalitenin artýrýlmasý amacýyla yeni bir çalýþmaya imza attý.

Detaylı

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi. Okullara donatým ödeneði AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, okullarýn donatým ihtiyacýnýn giderilmesi için 650 bin lira ödenek

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Alaca MYO peynir üretti * HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:481) AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, genel gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu.

Alaca MYO peynir üretti * HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:481) AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, genel gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. HÜBTUAM Mayýs ta teslim Hitit e 217 bin avroluk simülasyon laboratuvarý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisansüstü Simülasyon Laboratuvarý dün düzenlenen törenle hizmete açýldý. 3 boyutlu tasarým

Detaylı