ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi."

Transkript

1 ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele Ýlaç ve Tohum Bayilerinin 2005 Yýlý Sezonuna Yönelik Sorun ve Çözüm Önerileri" konusunda bir toplantý düzenledi. 174 adet Ziraat Mühendisi bayiinin katýldýðý ATO 22. Grup Meslek Komitesinin organizatörlüðündeki toplantý sonucu, "Zirai Ýlaç Sektörünün Sorunlarý" hakkýnda hazýrlanan rapor, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü, Ýl Tarým Müdürlüðü, Adana Valiliði, TMMOB ZMO Genel Merkezi, TOBB ve Adana'daki Zirai Ýlaç ve Tohum Bayilerine iletildi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi öðrenci üyelerimize yönelik olarak 10 Nisan 2005'te bir tanýþma kokteyli düzenlendi. Prof. Dr. Kazým ABAK ve Prof. Dr. Ahsen Iþýk ÖZGÜVEN tarafýndan 16 Nisan 2005'te ODA'mýzda "Bitkisel Üretimde Hormon Kullanýmý ve Sonuçlarý" konulu bir seminer verildi. Þubemiz, 20 Nisan 2005'te halk arasýnda patates siðili hastalýðý olarak bilinen sorunla ilgili Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Zirai Mücadele Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü'nün bölgemizde yaptýðý çalýþma doðrultusunda çiftçileri bilgilendirdi. Jeoloji Mühendisleri ODASI Adana Þubesi ile birlikte 22 Nisan 2005'te "Tarým topraklarýnýn amacý dýþýnda kullanýlmamasý ve ovalarýn yapýlaþmaya açýlmamasý" konusunda rapor hazýrladýk. Adana Þubemiz, Peyzaj Mimarlarý ODASI, Þehir Plancýlarý ODASI ve Jeoloji Mühendisleri ODASI'nýn Þubeleriyle birlikte 28 Nisan 2005'te Seyhan Oteli'nde, "Belediye Sýnýrlarý Geniþlerken, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu bir panel düzenledi. Ç.Ü.Z.F Öðretim Üyesi Prof. Dr. Suat ÞENOL'un yönettiði panele konuþmacý olarak, Prof. Dr. Türker ALTAN (PMO), Doç. Dr. Sedat TÜRKMEN (JMO), Zir. Yük. Müh. Mustafa ALTIOKKA (ZMO) ve Þehir Plancýsý Selbi KIRKIL (ÞPO) katýldý. Kanal Türk TV'de Ýstanbul Þubemiz eski Baþkaný Zehra EYÝCÝL'in sunduðu "Tarýmýn Gündemi" programýna 5 Nisan ve 24 Mayýs 2005 tarihlerinde konuk olan BARUT, "Çukurova Üreticisinin Sorunlarý ve Çukurova Tarýmý" ile "Buðday Üretimi ve Sýnýr Ticaretiyle Gelen Ýran Karpuzu" konularýnda ODA'mýz görüþlerini sundu. Adana Þubemizin de üyeleri arasýnda yer aldýðý "Süne Ýzleme ve Deðerlendirme Komisyonu", 11 Mayýs 2005'te yaptýðý 2. toplantýsýnýn ardýndan bir rapor yayýnlayarak, çiftçi eðitim çalýþmalarýna aðýrlýk verilmesi gerektiðini bildirdi. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 19 Nisan 2005'te "Tarýmsal Ürünlerin Ýhracatýndaki Geliþmeler"; 12 Mayýs 2005'te "2005 Yýlý Kýrmýzý-Yarý Sert Adana Buðdayýnda Son Durum Ve Maliyet"; 20 Mayýs 2005'te "Tarýmsýz Bir Ülke Olamaz"; 28 Haziran 2005 ve 14 Temmuz 2005'te "Ülke Tarýmýnýn Durumu"; 17 Aðustos 2005'te de, "Pamuk ve Mýsýr Maliyeti" baþlýklý basýn açýklamalarý yaptý. 8 yýl aradan sonra 30 Mayýs-5 Haziran 2005 ta-rihlerinde onikincisi düzenlenen "Altýn Koza Festivali"ndeki Uzun Metrajlý Film Yarýþmasý'na yönelik Halk Jürisi'ne, Adana Þubemizi temsilen Þube Yazmaný Selma KIRANÇEÞME katýldý. Þube Yönetim Kurulu Üyemiz Sedat SOYKAN, 2 Haziran 2005 tarihinde Kanal A TV'de yayýnlanan programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. Þubemiz, 16 Haziran 2005'te CHP Adana Milletvekili Kemal SAÐ'a, "Ülkemiz Tarýmýnýn Sorunlarý ve Çukurova Bölgesi'ndeki Buðday Taban Fiyatýnda Yaþanan Sýkýntýlar" konusunda bir rapor sundu. DYP Genel Baþkaný Mehmet AÐAR, 16 Haziran 2005'te Þubemizi ziyaret etti. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarýmsal Yapýlar ve Sulama Bölümü öðretim Üyesi Prof. Dr. Atilla YAZAR ve Zir. Yük. Müh. Ýbrahim BAKLACI, 25 Haziran 2005'te þubemizde "Sulama Teknikleri" konusunda seminer verdiler. "Serbest Danýþmanlýk" ile ilgili görüþ alýþveriþi yapmak üzere 12 Temmuz 2005'te Tarým Ýl Müdürlüðü Bit. Kor. Þube Müdür Yardýmcýsý Þükrü ABAY ve Ahmet GÜNEÞ ile bir toplantý gerçekleþtirdik.bu doðrultuda, Alan kontrolü- Serbest Danýþmanlýk konusunu tartýþmak ve resmi bilgi almak amacýyla 18 Temmuz 2005'te Oda üyelerimiz ve Tarým Bakanlýðý'nýn yetkililerinin katýlýmýyla bir toplantý düzenlendi. 26

2 Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, Tarým Ýl Müdürlüðünden gelen resmi çaðrý üzerine 05 Nisan 2005'te Alanya'da, 29 Nisan 2005'te de Antalya merkezde düzenlenen "Bayii eðitim toplantýlarýna katýldý. Ýlaç-alet bayiliði yapan meslektaþlarýmýzýn ve tarýmýn sorunlarýnýn tartýþýldýðý toplantýlarda TUNCER, yeni geliþen "Tarýmsal Danýþmanlýk ve Ýlaç- Alet Bayi" yönetmeliklerindeki deðiþikliklerle, tarým ilaçlarýn ruhsatlandýrýlmasýna iliþkin ODA görüþlerimizi açýkladý. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER 9 Nisan 2005'te Radyo Akdeniz'in canlý yayýnýna katýlarak, "Antalya ve Türk Tarýmýnda Yaþanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konusunda ODA görüþlerimizi açýkladý. Yönetim Kurulu Üyelerimiz 25 Nisan 2005'te, yeni seçilen Antalya Ticaret ve Sanayi Odasý ile Ýl Genel Meclisi Yönetim Kurulu üyelerine bir kutlama ziyareti gerçekleþtirdi. 28 Nisan-24 Haziran 2005 tarihleri arasýnda Kumluca, Gazipaþa, Kaþ, Serik, Manavgat ilçelerinde Zirai Ýlaç ve Alet Bayisi meslektaþlarýmýzla toplantýlar yapýldý. Toplantýlarda, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnca hazýrlanmakta olan Zirai Ýlaç ve Alet Bayii Yönetmeliðinin yaný sýra sorunlar ve çözüm önerileri tartýþýlarak, dile getirilen görüþlerin 39. Dönem IV. Danýþma Kurulu'na taþýnmasýna karar verildi. Toplantýlara çok sayýda meslektaþýmýz ve sektör temsilcisi katýldý. Tarým Ýl Müdürlüðünce 2 Mayýs 2005 tarihinde düzenlenen "Tarým Gönüllülerinin I. Yýl Kutlamasý" etkinliklerine ODA'mýz adýna Yönetim Kurulu üyelerimizden Dr. Adnan ÖZÇELÝK, Yrd. Doç. Dr. Dursun BÜYÜKTAÞ ve Selma DEMÝR katýldý. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, 4 Mayýs 2005 tarihinde Kumluca Tarým Fuarý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen "Gýda Güvenliðini Tehdit Eden Tek Suçlu Hormon Mudur?" konulu panelde, "Sebzede Ýlaç ve Hormon Kullanýmý"na iliþkin bir sunum yaptý. Paneli, 1000'in üzerinde üretici ve meslektaþýmýz izledi. TARGEV Vakfý ile Þubemizin ortaklaþa düzenlediði "HACCP Eðitim Kursu", 9-11 ve Mayýs 2005 tarihlerinde iki ayrý grup halinde gerçekleþtirildi. Eðitim sonunda kursiyerlere katýlým belgeleri Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER tarafýndan törenle verildi. Milli Prodüktivite Merkezi ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odasý'nca 11 Mayýs 2005 tarihinde düzenlenen "AB Üyeliði Sürecinde Yaþ Sebze ve Meyve Tarýmýnda Verimlilik Sorunlarý ve Geliþme Olanaklarý" konulu panele katýlan Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, "Antalya ve Alanya Tarýmýnda Mühendislik Hizmetlerinden Yararlanma Sorunlarý" baþlýklý bir sunum yaptý. Antalya Ticaret ve Sanayi Odasý'nda 25 Mayýs 2005'te düzenlenen "Tarým Sektörünün Yaþadýðý Sorunlar ve Çözüm Önerileri ile ilgili Meslek Odasý Baþkanlarý Toplantýsý"na Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER katýlarak, "Antalya Tarýmýnýn Sorunlarý ve Çözüm Önerileri" konusunda ODA görüþlerimizi aktardý. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, 27 Mayýs 2005'te "Hububat Üreticisi Tüccara Teslim Edildi" baþlýklý bir basýn açýklamasý yaptý. TUNCER, 31 Mayýs 2005'te Kanal Türk TV'de canlý olarak yayýnlanan "Tarýmýn Gündemi" programýna katýlarak, "Antalya ve Türk Tarýmýnýn Sorunlarý ve Rusya ile Yaþanan Ýhracat Krizi" konusunda ODA görüþlerimizi sundu. Þubemiz, Haziran ayýnda, bitkisel ve hayvansal üretimde kullanýlan hormonlarla ilgili kamuoyunda yaratýlan haksýz ve yersiz suçlamalara yanýt vermek amacýyla "Hormonda Gerçekler" baþlýklý 3 bin adet kitapçýk bastýrdý. 10 Haziran 2005'te yapýlan basýn açýklamasýyla tanýtýlan kitapçýk, Antalya Ziraat Odasý, Ticaret ve Sanayi Odasý, Ticaret Borsasý ve Ýhracatçýlar Birliði aracýlýðýyla tüketici dernekleri, sivil toplum örgütleri, meslek odalarý ve resmi kurumlara daðýtýldý. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, 8 Haziran 2005'te Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen "Mezuniyet Töreni'ne katýlarak dereceye giren öðrencilere Ziraat Mühendisi rozeti taktý ve armaðan verdi. TUNCER, 14 Haziran 2005'te saat 13.30'da TRT Antalya Radyosu'nun canlý yayýnýna katýlarak, "Hormonda Gerçekler" kitapçýðýna yönelik bilgi verdi. Baþkent TV'de 17 Haziran 2005'te canlý yayýnlanan "Güne Baþlarken" programýna ve Avrasya TV'de 20 Haziran 2005'te yayýnlanan "Tarým Dünyasý" programýna konuk olan TUNCER, "Rusya'ya Ýhracatýn Engellenmesi, Hormon, Zirai Ýlaç Kalýntýsý ve Hububat Fiyatlarý" ile ilgili ODA görüþlerimizi sundu. Ziraat Fakültesi'nde 21 Haziran 2005'te gerçekleþtirilen Atatürk Anýtýnýn Açýlýþ Töreni ve Hasat Bayramý'na, Baþkanýmýz Vahap TUNCER, Yönetim Kurulu Üyele-rimiz Adnan ÖZÇELÝK ve Dursun BÜYÜKTAÞ katýldý. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, Rusya ile ihracat krizinin aþýlmasý için 7 Temmuz 2005'te düzenlenen ve Rus heyetinin de katýldýðý toplantýda, ODA görüþleri-mizi aktardý. Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Adnan ÖZÇELÝK, 8 Temmuz 2005'te Kent Konseyi Tarým Komisyonu'nun toplantýsýna; 11 Temmuz 2005'de Antalya Ticaret ve Sanayi Odasý'nca Hal Yasasý'na yönelik olarak düzenlenen toplantýya; 4 Aðustos 2005'te de Antalya içme suyunun kirlenmesine iliþkin önlemlerin tartýþýldýðý Kent Konseyi toplantýsýna katýlarak, ODA görüþlerimizi dile getirdi. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, 27 Temmuz 2005'te yerel ART TV'ye konuk olarak, Antalya ve Türk ANTALYA tarýmýnýn sorunlarýný anlattý. Eþgüdüm Kurulu'nun 3 Aðustos 2005'te yaptýðý toplantýya, Yönetim Kurulu Üyemiz Dursun BÜYÜKTAÞ katýlarak yeni hazýrlanan 1/50.000'lik planý deðerlendirdi. Antalya Ýhracatçýlar Birliði'nce 6 Aðustos 2005 tarihinde Almanya'da saptanan ilaç kalýntýlarý üzerine bazý ihracat firmalarýna getirilen yasaklarýn tartýþýldýðý toplantýya, Yönetim Kurulu Üyemiz Ali KAYNAK katýldý. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER 11 Aðustos 2005'te Antalya Ticaret Borsasý'nca düzenlenen "Tarýmsal Üretimde ve Ýhracatta Yaþanan Sorunlar" baþlýklý panele katýlarak, "Ýlaç Ruhsatlandýrma Sistemi ve Tarým Ýlaçlarýnýn Ýçeriði" konusunda sunum yaptý. Antalya Valiliði'nce düzenlenen "Gýda Güvenliði Eylem Kurulu" toplantýsý 16 Aðustos 2005'te Tarým Ýl Müdürlüðü'nde yapýldý. Toplantýda, Baþkanýmýz Vahap TUNCER hazýrlanan yönerge ile ilgili ODA görüþlerimizi dile getirdi. Kepez Belediyesi'nce Dokuma Fabrikasýnýn alanýnda gerçekleþtirilecek projelere yönelik olarak 1 ve 20 Aðustos tarihlerinde yapýlan toplantýlara, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ali KAYNAK katýlarak, ODA görüþlerimizi sundular. 27

3 AYDIN 2005 yýlý kamulaþtýrma bilirkiþileri ile 27 Nisan 2005'te Þubemizde yapýlan toplantýda, uygulanmýþ havuz sisteminin koþullarý ve yaþanabilecek sorunlar tartýþýldý. Daha sonra bilirkiþilerle tekrar bir toplantý yapýldý. Bu toplantýlarýn 3 ayda bir yinelenmesi planlanýyor. Þubemizin Kalite Dünyasý firmasý ile iþbirliði yaparak düzenlediði dört gün süreli "ISO 9001:2000 ve HACCP Eðitim Semineri", Nisan ve Mayýs 2005 tarihlerinde gerçekleþtirildi. Seminerin sonunda Þube Baþkanýmýz Galip ORHAN ve yöneticilerimizin de katýldýðý törenle kursiyerlere sertifikalarý verildi. Aydýn Ziraat Odasý Salonu'nda 12 Mayýs 2005'te yapýlan toplantýda, Dr. Doðan AKAR tarafýndan Büyük Menderes Havzasý Islah Projesi hakkýnda bilgi sunuldu. Þubemizin "9. Geleneksel Piknik ve Uçurtma Þenliði", 29 Mayýs 2005'te ADÜ Ziraat Fakültesi Çakmar Kampusünde yapýldý. Büyük ilgi gören þenliðe çok sayýda meslektaþýmýz ve ziraatçý dostu katýldý. Ziraat Fakültesi Dekanlýðý ile iþbirliði yapýlarak, 25 Kasým'da Ankara'da yapýlacak Öðrenci Kurultayý'na katýlmak üzere ADÜ Ziraat Fakültesi'nden 5 öðrenci ve öðretim görevlisi saptandý yýlý baþýnda oluþturulan Þube Meclisimiz toplantýya çaðrýldý. Toplantýya katýlan üyelerden çalýþma konularýyla ilgili ilin tarýmsal yapýsý ve sorunlarýný yansýtan raporlar düzenlemeleri istendi. Þubemiz, Aydýn'da görev yapan 15 Tarým Danýþmaný ile de toplantý yaparak sorunlarý dinledi. BALIKESÝR Þubemiz, 11 Mayýs 2005'te Altýnoluk'ta "Bahar Balosu" düzenledi. 4 Haziran 2005'te de Çanakkale Bozcaada'ya günlük gezi gerçekleþtirildi. Balýkesir'de çalýþan ilaç ve tohum bayileri ile 9 Temmuz 2005'te bir toplantý yapýlarak, mesai saati uygulamasý deðerlendirildi. Balýkesir'de görev yapan Tarým Danýþmanlarý ile ilgili olarak 30 Temmuz 2005'te bir toplantý düzenlendi. Valilik ve Belediye Baþkanlýðýnca yapýlan tüm kutlama ve etkinliklere katýlan Þubemiz, Akademik Odalar Birliði ve TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreterliði'nce gerçekleþtirilen çalýþmalara da katký verdi. TMMOB Yönetim Kurulu'nun 10 Temmuz 2005 tarih ve 20 nolu kararý ile TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreterliði görevini Þube Baþkanýmýz Naci BÝLGÝÇ üstlendi. ÇANAKKALE Þubemiz tarafýndan 1 Nisan 2005'te "Organik Tarým ve Ýyi Tarým Uygulamalarý" konulu konferans gerçekleþtirildi. Uludað Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Dr. Þule TURHAN ile Araþtýrma Görevlisi Funda MOL'un sunduðu konferans büyük ilgi gördü. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, 16 Nisan 2005'te Çanakkale'de, "Avrupa Birliði Sürecinde Türkiye Tarýmý" konulu bir konferans verdi. Konferans, katýlýmcýlar tarafýndan büyük ilgiyle karþýlandý. Þubemiz, 14 Mayýs 2005'te "Dünya Çiftçiler Günü", 18 Mayýs 2005'te kuraklýk, 26 Mayýs 2005'te buðday alýmlarý, 16 Haziran 2005'te Tarým Sigortasý Yasasý, 17 Haziran 2005'te "Dünya Çölleþme ile Mücadele Günü", 7 Temmuz 2005'te "Toprak Koruma Yasasý", 5 Aðustos 2005'te "Tarýmda Çöküþ", 22 Aðustos 2005'te de "Gökçeada 1. Ekoloji Þenliði" ile ilgili basýn açýklamalarý yaptý. Þube Baþkanýmýz Hicri NALBANT, TON TV'de 13 Haziran 2005'te canlý yayýnlanan "Güncel" programýnda, buðday fiyatlarýyla ilgili olarak; 22 Haziran 2005'te canlý yayýnlanan "Bizden Size" programýnda da, "Dünya ve Türkiye'deki çölleþme ve ülkemizden geçen boru hatlarýnýn durumu" ile ilgili ODA'mýz görüþlerini sundu. 28

4 BURSA Çevre ve Kültür Deðerlerinin Korunmasý ve Tanýtým Vakfý'nýn (ÇEKÜL) dað ilçelerinde sürdürülebilir hedefleriyle hazýrlamýþ olduðu "Ceviz Projesi", 11 Nisan 2005'de gerçekleþtirildi. Projenin ilk uygulamasý Alpagut, Býyýklýalan, Daðdemircileri ve Davutlar köyünde yapýldý. Projenin ortaklarýndan olan Þubemizi temsilen Þube Yönetim Kurulu üyemiz Ali Yavuz KAYA, fidan dikim törenine katýldý. Þubemizin "Bahar Balosu", 15 Nisan 2005'te gerçekleþtirildi. Coþkulu baloya, Genel Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve birçok Þube Baþkanýmýz katýldý. Þubemiz ve TARGEV'in birlikte düzenlediði HACCP Eðitim Semineri, Nisan, 29 Nisan-1 Mayýs, 6-8 Mayýs ve Mayýs 2005 tarihlerinde 4 ayrý gruba yönelik olarak gerçekleþtirildi. Seminer sonunda katýlýmcýlara törenle belgeleri verildi. Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ'ün katýldýðý "AB Sürecinde Bursa'da Tarým" konulu panel, Bursa Defteri Dergisi'nde 1 Mayýs 2005'te yayýmlandý. Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ, 7 Haziran 2005'te AS TV'de yayýnlanan "Sabah Kahvesi" programýna katýlarak, "GDO ve Çevre Sorunlarý" konusunda ODA'mýz görüþlerini sundu. Uludað Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezuniyet töreni 14 Haziran 2005 tarihinde Fethiye Kültür Merkezinde gerçekleþtirildi. Uludað Oteller Bölgesinde toplam 2,5 km uzunluðunda yeni bir mekanik tesise izin çýkmasý üzerine; tesisin Uludað'da yaratacaðý tahribatý yerinde incelemek üzere yapýlan Akademik Odalar Birliði gezisine Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ katýldý döneminde IMF ve Dünya Bankasý patentli Tarým Reformu Projesinin (ARIP) ülkemiz tarýmýnda yol açtýðý tahribatý ayrýntýlý biçimde ortaya koymak amacýyla Þubemiz tarafýndan yürütülmekte olan araþtýrmanýn ilk sonuçlarý Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ tarafýndan 24 Aðustos 2005 tarihinde yapýlan Basýn Açýklamasý ile kamuoyuna duyuruldu. Daha sonra kitap haline getirilecek olan araþtýrma sonuçlarý yazýlý basýnda geniþ yer buldu. DENÝZLÝ ÝMO Firmasý Temsilcisi Ziraat Mühendisi Nurhayat BAYTURAN tarafýndan "Ýyi Tarým Uygulamalarý" semineri verildi. Seminere katýlanlara törenle belgeleri sunuldu. Þubemizin geleneksel "Baþak Gecesi" 2 Nisan 2005'te gerçekleþtirildi. Coþkulu gecede iki üyemize Meslekte 25. Yýl Plaketi verildi. TMMOB 2. Danýþma Kurulu Toplantýsý'na 16 Nisan 2005'te Denizli TMMOB ÝKK olarak katýldýk. Saðlýk emekçilerinin 1 günlük iþ býrakma eylemine destek amacýyla II. Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR tarafýndan TMMOB'un görüþleri 18 Nisan 2005'te yapýlan basýn açýklamasýyla kamuoyuna duyuruldu. Denizli TMMOB-Genç oluþturma çalýþmalarý kapsamýnda PAÜ Mühendislik Fakültesi öðrencileri ile 28 Nisan 2005'te yapýlan toplantýda, II. Baþkanýmýz GÜR tarafýndan TMMOB konusunda bilgi verildi. Þubemiz, Denizli'de yapýlan 1 Mayýs etkinliklerine etkin katýlým saðladý. II. Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR, 4 Mayýs 2005 tarihinde Denizli Ýl Genel Meclisi Toplantýsý'na katýlarak Denizli 1/ Çevre Düzeni Planý ile ilgili ODA'mýz görüþlerini açýkladý. GÜR, 6 Mayýs 2005'de söz konusu plan ile ilgili 24 DKÖ'nün eleþtiri ve görüþlerini içeren bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. GÜR, yerel DE-HA TV'ye 5 Mayýs 2005'de, pamuk, mýsýr, buðday ve üzüm (þarapcýlýk dahil) yetiþtiricilerinin sorunlarýna iliþkin olarak; 10 Mayýs 2005'te, Denizli 1/ Çevre Düzeni Planý konusunda Denizli DKÖ'nün görüþleri ile amaç dýþý kullanýlan tarým topraklarýna yönelik; 9 Aðustos 2005'te Gýda Yasasý, Üretici Birlikleri Yasasý ve 2-B konusunda; 26 Aðustos 2005'te de, IMF, DB ve AB dayatmalarýnýn Türk tarýmýna etkilerine iliþkin açýklamalar yaptý. Denizli'de sorumlu yöneticilik yapan üyelerimiz ile Gýda ve Kimya Mühendisleri ODAlarý temsilcilerinin katýlýmýyla 14 Mayýs 2005'te bir toplantý yapýlarak, sorunlar ve çözüm önerileri deðerlendirildi. Þubemizin geleneksel "Bahar Þenliði", 18 Haziran 2005'te üyelerimizin katýlýmý ile Denizli Tarým Ýl Müdürlüðü bahçesinde gerçekleþtirildi. Denizli 1/ Çevre Düzeni Planý'nda 2 bin dekar 1. sýnýf sulu tarým arazisinin amaç dýþý kullanýmýna olanak tanýyan uygulamaya iliþkin olarak 29 Haziran 2005'te Denizli Belediye Baþkanlýðý'na itirazda bulunduk. Planýn aský süresinden sonra iptaline iliþkin yasal süreçler baþlatýlacak. 10 Temmuz 2005'te yapýlan BAÇEP toplantýsý ve etkinliklerine katýldýk. Þubemiz, 6 Temmuz 2005'te "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý"; 28 Temmuz 2005'te "Üretici Birlikleri Yasasý"; 24 Aðustos 2005'te 2-B ; 26 Aðustos 2005'te de, pamuk ve mýsýr ürünlerinin 2005 yýlý üretici satýþ fiyatlarý konusunda birer basýn açýklamasý yaptý. 29

5 DÝYARBAKIR Þubemizin düzenlediði etkinlik kapsamýnda, Doç. Dr. Ýsmail GÜL tarafýndan Þube Toplantý Salonu'nda "Bölgemizde Mýsýr Tarýmý" ile ilgili seminer verildi. Zirai Mücadele Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü Salonunda Þubemiz ve Ziraat Odasý iþbirliðiyle çiftçilere yönelik "Pamuk ve Mýsýr Hastalýk ve Zararlýlarý" ile ilgili seminer düzenlendi. Üyelerimizden Sedat EREN ve Aysel BARS'un sunduðu seminere çiftçiler ve meslektaþlarýmýz katýldý. Üyeler arasý diyalogu artýrmak amacýyla 30 kiþilik bir grupla Mardin Nusaybin ve Beyaz Suya bir gezi düzenlendi. Þube baþkanýmýz M. Lezgin YALÇIN "Toprak Mülkiyetinin Dengesiz Daðýlýmý" ile ilgili bir basýn açýklamasý yaptý. ERZURUM Þube Baþkanýmýz Doç. Dr. Vedat DAÐDEMÝR, 26 Mayýs 2005 tarihinde konuk olduðu Baþkent TV canlý yayýnýnda, Kuzey Doðu Anadolu Bölgesi'nin tarýmýyla ilgili bilgi ve-rerek, hükümetin buðday politikasýndan çiftçinin nasýl etkileneceðini anlattý. DAÐDEMÝR, 2 Haziran 2005'te ODA'mýz çalýþmalarý ile Erzurum tarýmý hakkýnda basýn açýklamasý yaptý. Þubemiz, UNDP ve Atatürk Üniversitesi'nin desteðiyle 6-7 Haziran 2005 tarihlerinde "Proje Döngü Yönetimi Kursu" düzenledi. Eðitime katýlanlara törenle sertifikalarý verildi. ESKÝÞEHÝR Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Araþtýrma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baþkanlýðý'nca yürütülen "Desteksel-Ülkesel ve Bölgesel Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Master Planlarýnýn Hazýrlanmasý Projesi" kapsamýnda Eskiþehir Valiliði'nce 27 Nisan 2005'te düzenlenen Bölge Tarým Master Planý Toplantýsý'na Þube Baþkanýmýz Yusuf KIZILDAÐ ve Yazmanýmýz Seval DÜZGÜN katýlarak, ODA görüþlerimizi sundular. Þubemiz 1 Mayýs Ýþçi Bayramý kutlamalarýna etkin katýlým saðladý. Eskiþehir Ziraat Odasý'nýn 14 Mayýs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle Þubemizin de desteðiyle düzenlediði etkinlikler kapsamýnda, Atatürk Anýtý'na çelenk konularak, saygý duruþunda bulunuldu. Ziraat Odasý Baþkaný Ýbrahim ÇETÝNKAYA yaptýðý konuþmanýn ardýndan, Þube Baþkanýmýz Yusuf KIZILDAÐ ve çiftçilerle görüþerek sorunlarýna iliþkin bilgi aldý. Ayrýca Ziraat Odasý'nýn Eskiþehir çiftçisine hizmet vermek amacýyla aldýðý alet ve makinelerin yer aldýðý merkezi gezdik. TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu'nun da düzenleme komitesi içinde yer aldýðý "Nazým Hikmet ve Kuva-i Milliye Þehitlerini Anma ve Kültür-Sanat Etkinlikleri" 4 Haziran 2005'te Doðançayýr Beldesi'nde gerçekleþtirildi. Þube Baþkanýmýz Yusuf KIZILDAÐ'ýn da katýldýðý etkinlik kapsamýnda bir panel düzenlendi. 30

6 GAZÝANTEP Þubemiz, 1 Mayýs Ýþçi Bayramý mitingine katýlým saðladý. Sekreteryalýðýný Þube Baþkanýmýz Karaca BOZGEYÝK'in yürüttüðü TMMOB ÝKK, 6 Mayýs 2005'te Ýkinci Dünya Savaþý'nýn bitiþinin yýldönümü nedeniyle, "Ýkinci Dünya Savaþýndan Üçüncü Dünya Savaþýna " konulu bir konferans düzenledi. Prof. Dr. Alparslan IÞIKLI'nýn verdiði konferans ilgiyle izlendi. Þubemiz, 14 Mayýs Çiftçi Bayramý, hasat çalýþmalarý-çiftçi desteklemeleri ve Antepfýstýðý hasadýyla ilgili basýn açýklamalarý yaptý. Tarým Danýþmanlarý ile Temmuz ayýnda toplantýlar düzenlendi; Þube Yönetim Kurulu üyelerimiz, danýþmanlarýn görev yaptýðý köylere ziyaretler gerçekleþtirdi. Tarým il müdürlüðü ile görüþmeler yapýlarak, zirai ilaç bayii ve gýda iþletmelerinin denetimi konusu deðerlendirildi. HATAY Þubemizin "Amik Ovasý'na iliþkin sulama suyu bulunmasý için kýsa vadede alýnmasý gerekli önlemler ve uzun vadede yapýlmasý gerekli yatýrýmlar" ile "Hububat ile ilgili alým fiyat ve alým merkezleri ve tüccar kýskacýnda olan üreticilerimiz için devletin almasý gereken önlemler" konularýnda yaptýðý açýklamalar basýnda geniþ yer buldu. Þube Baþkanýmýz Ahmet SEVER ve yöneticilerimiz, kentimizde yapýlan çeþitli toplantý, seminer ve sempozyumlarda görev alarak ODA'mýzý temsil ettiler. ODA'mýz Ana Yönetmeliði çoðaltýlarak tüm üyelerimize daðýtýldý ve bir toplantý düzenlenerek meslektaþlarýmýza bilgi verildi. Ayrýca gýda mevzuatý incelenerek þubemiz görüþleri bir rapor halinde Genel Merkeze gönderildi. Sorumlu yöneticiler için "Yaþ Meyve ve Sebze Muhafazasý, Hasat Sonrasý Yapýlacak Ýþlemler ve Akdeniz Meyve Sineði Zararlýsý" hakkýnda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Ýlimizin zirai potansiyelini görmek için gelen 16 Suriyeli ziraat mühendisinin bir günlük programlarý Þubemizce üstlenildi ve Suriyeli meslektaþlarýmýza ODA'mýz örgütü ve çalýþmalarý anlatýldý. Heyete, Zeytin Fidan Ýþletmesi, Pamuk ve Mýsýr Tohum Üretim ve Temizleme Ýþletmesi ile Pamukta Yapýlan Otomasyonlu Damla Sulama Ýþletmeleri gezdirildi. Suriye Ziraat Mühendisleri Birliði Baþkaný ODA'mýz üyelerini Suriye'nin Laskiye iline çaðýrdý. ÝSTANBUL Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, Beþiktaþ Dolmabahçe Kültür Merkezi'nde düzenlenen "4. Organik Ürünler ve Çevre Fuarý"nýn etkinlikleri kapsamýnda, 25 Mart 2005'te düzenlenen panele katýlarak, "Türkiye Tarýmý Nereye Gidiyor? DTÖ, IMF, AB Tarým Politikalarý" konulu bir sunum yaptý. Þubemizin Aylýk Konferanslar Dizisi çerçevesinde 26 Nisan 2005'te Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI, "Küreselleþ(tir)me Sürecinde Türkiye'de Bilim ve Teknoloji" konulu bir konferans verdi. Aylýk Konferanslar Dizisi kapsamýnda 25 Mayýs 2005'te de Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýzzettin ÖNDER'in "AB Sürecinde Türk Tarýmýna Bakýþ" konulu bir konferansý oldu. Etkinlikler, ODA'mýz ve diðer demokratik kitle örgütlerinin üyeleri tarafýndan büyük beðeniyle izlendi. KESK Konfederasyonuna baðlý Tarým Orkam-Sen ile ESM sendikalarýnýn Nisan ayý içinde düzenledikleri kültürel ve sosyal etkinliklerine Yönetim Kurulu düzeyinde katýldýk. Þubemizin üyeleriyle katýlým saðladýðý 1 Mayýs, Kadýköy'de coþkuyla kutlandý. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkanlýðý'nýn istemi üzerine Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, 17 Mayýs 2005'te Belediye Baþkan Vekili Ýdris GÜLLÜCE'ye "Ýstanbul ilinde hayvancýlýðýn durumu, meralarýn hukuki boyutu ve önemi" konularýnda bir brifing verdi. Ýstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öðrencilerinin isteði doðrultusunda Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, 23 Mayýs 2005 tarihinde "Tarým Politikalarýmýz ve AB Ortak Tarým Politikasý" ile "Genetiði Deðiþtirilmiþ Ürünler ve Gerçekler" konularýný içeren bir konferans verdi. GDO'ya Hayýr Platformu Tüketici Komitesi toplantýsý, 23 Mayýs 2005'te Þubemizde yapýlarak, GDO'lar konusunda hazýrlanacak broþürler üzerinde çalýþýldý. Þubemizin "Bahar Balosu" 27 Mayýs 2005'te gerçekleþtirildi. Meslek odalarý temsilcileri ve tarým kurumlarý yöneticileri ile birlikte meslektaþlarýmýzýn yoðun ilgi gösterdiði balomuzda, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN önceki dönem Þube Baþkanýmýz Zehra EYÝCÝL'e ODA'mýz adýna yapmýþ olduðu hizmetler için bir þilt verdi. 31

7 ÝSTANBUL TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi'nin 3-4 Haziran 2005 tarihlerinde gerçekleþtirdiði ve düzenleme kurulunda yer aldýðýmýz, "AB- GATS Mühendislik Alanýna Etkileri" sempozyumunda, KESK Tarým Orkam-Sen ile birlikte "Kapitalizmin Kalesi Tarýmý, Tarýmcýyý ve Mühendisini Yok Ediyor!" baþlýklý ortak bir bildiri sunduk. Þubemiz, Tureks Fuarcýlýk tarafýndan Aðustos 2005 tarihleri arasýnda Ýstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen "EXPONATURA'05 Uluslararasý Doðal Yaþam, Saðlýklý Yaþam ve Saðlýk Turizmi Fuarý"nda bir stant açarak, "Organik Tarým, Hormonlar ve Zirai Mücadele Ýlaçlarý" konusunda hazýrladýðý yaklaþýk 1500 broþürü daðýttý. Ayrýca, fuar etkinlikleri kapsamýnda Þube Baþkanýmýz Ahmet ATA- LIK, 26 Aðustos 2005 tarihinde "Hormonlar, Zirai Mücadele Ýlaçlarý, Doðrular-Yanlýþlar" konulu bir konferans verdi. "Küresel Isýnma, Su Kaynaklarý ve Tarým Üzerine Etkileri, Türkiye'ye yansýmalarý ve alýnmasý gereken önlemleri" içeren raporumuz, ODA'mýzýn web sayfasýnda yayýnlanmaya baþlandý. Harem'den Kadýköy merkezine kadar kýyý þeridi boyunca uzanan sahalarda Dünya Ticaret Merkezi kurma çalýþmalarý adý altýnda gökdelenler yapýlarak doðal görünüm ve tarihi dokunun tahrip edileceðinden bahisle yerel örgütler, çevreci örgütler ve meslek odalarý tarafýndan oluþturulan Haydarpaþa Dayanýþmasý'nýn içinde Þubemiz de aktif olarak yer aldý. Þubemiz 2. Baþkanýmýz Yýldýrým DERYA faaliyetin Yürütme Kurulu'na seçildi. Ziyaretler: Þubemizi 6 Haziran 2005'te ziyaret eden Heinrich Böll Vakfý'ndan Aylin ÖRNEK'e, vakfýn, Eylül ayýnda Almanya'da gerçekleþtireceði atölye çalýþmalarýnda sunulmak üzere Dünya Ticaret Örgütü, IMF, Dünya Bankasý ve Avrupa Birliði'nin tarým politikalarýmýza etkileri konusunda bilgi verdik. Tarým Ýlaçlarý Sanayici Ýthalatçý ve Temsilcileri Derneði (TÝSÝT) Genel Sekreteri olan önceki dönem Þube Baþkanýmýz Zehra EYÝCÝL'i 6 Haziran 2005'de ziyaret ederek bilgi alýþveriþinde bulunduk. Cumhuriyet Kadýnlarý Derneði Baþkaný Av. Ayþegül ÞAHÝN, 7 Haziran 2005 günü Þubemizi ziyaret etti. Þahin ile ülke sorunlarý konusunda görüþ alýþveriþi yaptýk. Ýran Tarým Bakanlýðý yetkilileri ile özel sektör temsilcilerinden oluþan 34 kiþilik heyet, 11 Temmuz 2005'te Þubemizi ziyaret ederek, Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK ile görüþtü. ATALIK, heyete "Türkiye Tarým Politikalarý ile Tarýmda Kadýnýn Yeri ve Önemi" konularýnda bir konferans verdi. Daha sonra Maltepe ilçe merkezinde yer alan tarým arazileri gezilerek, heyete kent içi tarým konusunda bilgi sunuldu. 12 Temmuz 2005'te de, heyetle birlikte Silivri ilçesindeki Alipaþa ve Yolçatý köylerine gidilerek, sulu ve kuru tarým arazileri üzerinde yapýlan tarým yerinde incelendi ve bilgi verildi. 1 Aðustos 2005 günü Tarým Ýl Müdürlüðü'ndeki meslektaþlarýmýz ve yönetim kadrolarýný ziyaret ettik. Tarýmýn içinde bulunduðu durumu görüþerek bilgi alýþveriþinde bulunduk. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, 2. Baþkanýmýz Yýldýrým DERYA ve Yedek Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Murat ERDEM, 4 Aðustos 2005'te Ýstanbul'u ziyaret eden KKTC Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Ali Göksu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERCÝLASUN ile görüþtü. Kýbrýs heyetinin Ziraat Mühendisliði ve tarým sektörü ile ilgili dergi çýkarmak amacýyla yaptýklarý ziyarette, Türkiye ile Kuzey Kýbrýs'taki mesleki sorunlar ve tarým uygulamalarý da deðerlendirildi. Toplantýya, Tarým Ekonomisi Derneði Ýstanbul Temsilcisi Nursel YILDIRIM da katýldý. Radyo, TV ve Yazýlý Basýn: ATALIK, 9 Nisan 2005'te Radyo Barýþ'ta yayýnlanan "Büyüteç" programýna konuk olarak, KHGM'nin kapatýlmasý nedeniyle kýrsal alanda aksayacak hizmetler konusunda; 11 Nisan 2005'te TV8'de yayýnlanan "Haber Aktif" programýnda ve 19 Nisan 2005'te Star TV'de, "Dioksinin Kaynaklarý, Çevre ve Ýnsan Saðlýðý Üzerine Olan Etkileri" konusunda; 12 Nisan 2005'te de TRT 1'de, "Kalýcý organik kirleticiler (KOKlar), kaynaklarý, Stokholm Konvansiyonu, Türkiye'nin taahhütleri ve yapmasý gerekenler" konusunda bilgi verdi. Þube Baþkanýmýz, NTV'de 14 Nisan 2005'te canlý yayýnlanan "Herkes Bunu Konuþuyor" programýnda, "Hormonlar, Zirai Mücadele Ýlaçlarý ve Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar"; 2 Aðustos 2005'te ayný kanalda "Küresel Isýnmanýn Su Kaynaklarý ve Biyoçeþitlilik Üzerinde Yaratacaðý Deðiþiklikler" konusunda; 8 Aðustos 2005'te de "Türkiye Tarým Politikalarý, AB Ortak Tarým Politikasý, Gýda Güvenliði, Zirai Mücadele Ýlaçlarý ve Organik Tarým" konusunda ODA'mýz görüþlerini sundu. ATALIK, 30 Nisan 2005'te Meltem TV'de, 1 Mayýs 2005'te de Mesaj TV'de, "Geçmiþten Günümüze Ýzlenen Tarým Politikalarý ve AB Sürecinin Tarým Politikalarýna Etkisi" konusunda ODA görüþlerimizi açýkladý. TGRT'ye 27 Haziran 2005'te konuk olan ATA- LIK, "Akdeniz sineði, yaþ meyve ve sebzede yaþanan sorunlar"; 2 Aðustos 2005'te katýldýðý ATV yayýnýnda da, "Sebze ve Meyve Ürünlerinde Tat Kalitesinin Neden Bozulduðu" konusunda birer demeç verdi. Ulusal Kanal'da yayýnlanan "Halk Üniversitesi" programýnda, 5 Aðustos 2005 günü "Sebze ve Meyvelerde Hormon Kullanýmý"na iliþkin bilgi sunan ATALIK, Kanal Türk TV'de yayýnlanan "Ekonomi Gündemi" programýnda da, "Gýda Yasasý ile Belediye Yasasý'nýn gýda denetim konusundaki çeliþkileri, yaþanan sorunlar ve yapýlmasý gerekenleri" anlattý. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK'ýn, "Devlet Üretme Çiftliklerinin TÝGEM'e dönüþtürülerek içi boþaltýldýktan sonra tohum üretiminde yurtdýþýna baðýmlý oluþumuz"; "Dioksin, KOKlar, çevre ve insan saðlýðý üzerine etkileri, Stokholm Konvansiyonu, taahhütlerimiz, yaptýklarýmýz-yapamadýklarýmýz"; "Tarým ürünlerinin yaný sýra aðaçlarýn da genleriyle oynandýðý"; "Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalarýn (GDO) dünyada yayýlým alanlarý, çevre ve insan saðlýðý üzerine etkileri"; "Akdeniz Sineði, Çiçek Tripsi, Rusya'ya gönderilen Meyve ve Sebzenin ambalajlanmasý konusunda yapýlmýþ olan hatalar" ve "Ýstanbul'da tarým arazilerini, ormanlarý ve su kaynaklarýný tehdit eden kontrolsüz yapýlaþma" konusunda yaptýðý açýklamalar, yazýlý basýnda geniþ yer buldu. GDO'ya Hayýr Platformu üyeleri Dr. Þiirsel DÝZDAR ve Avukat Zeynep FORSMAN ile Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK'ýn genetiði deðiþtirilmiþ organizmalar ile ilgili vermiþ olduklarý bilgiler, Logilife dergisinin Haziran 2005 sayýsýnda yayýmlandý. 32

8 Ege Ekonomiyi Geliþtirme Vakfý'nýn 2-3 Nisan 2005 tarihlerinde yaptýðý Ege Bölgesi Tarým Sektörü toplantýsýna Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR katýldý. Toplantýda, bölgenin sorunlarý ve çözüm önerileri ile olasý projeler deðerlendirildi. Þubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik BETTEMÝR'in çabalarýyla, II. Baþkan Ferdan ÇÝFTÇÝ ve Yazman Üyemiz Vezan KARABULUT'un katýlýmlarýyla 9 Nisan 2005'te Dikili'ye teknik gezi düzenlendi. Öðrenci Temsilcimiz Özgür UÐURTAY ve Yardýmcýsý Serkan CANPOLAT'ýn organizasyonundaki gezide, Sakýpaða Süt Ürünleri Fabrikasý, KFC Sebze ve Meyve Ýþleme Tesisleri ve Agrobay Firmasý Seralarýna gidilerek bilgi alýndý. Öðrenci Temsilciliðimizin organizasyonunda 21 Mayýs 2005'te de Salihli Yöresi, Demirköprü Barajý ve Kurþunlu Kaplýcalarý'na 2 otobüs ile teknik ve turistik bir dayanýþma gezisi düzenlendi. Köy Enstitülerinin Kuruluþunun 65. yýldönümü nedeniyle 15 Nisan 2005'te, "65. Yýldönümünde Köy Enstitüleri" konulu bir panel düzenlendi. TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu adýna Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR'ýn baþkanlýk yaptýðý panelde, Prof. Dr. Kemal KOCABAÞ (Yeni Kuþak Köy Enstitüleri Derneði Baþkaný), Varlýk ÖZMENEK (Gazeteci-Yazar) ve Yrd. Doç. Dr. Oktay GÖKDEMÝR (DEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü) konuþmacý olarak yer aldý. Panel öncesinde Sn. Oðuz MAKAL'ýn yönetmenliði yapmýþ olduðu bir belgesel gösterildi. Panel süresince de geçmiþten günümüze Köy Enstitüleri konulu bir sergi düzenlendi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Oda Temsilcimiz Yrd. Doç. Dr. Raþit GURBET tarafýndan 18 Nisan 2005 tarihinde düzenlenen öðrencilerle tanýþma toplantýsýnýn ardýndan Þube Baþkanýmýz "Mesleðimizin Rolleri ve Sorumluluklarý" konulu bir konferans verdi. Þubemizin Geleneksel Emekliler Günü kutlamasý 20 Nisan 2005'te gerçekleþtirildi. Þube Baþkanýmýz, 25 Nisan 2005'te Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi'nce düzenlenen "Türkiye'de Özelleþtirme Politikalarý" konulu panelde, "Özelleþtirme ve Tarým" konulu bir sunuþ yaptý. Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz KOCAOÐLU'nun çaðrýsý üzerine 26 Nisan 2005'te Ýzmir'de yer alan TMMOB'ye baðlý diðer tüm Oda Þube Baþkanlarýnýn da katýldýðý bir toplantý yapýldý. Toplantýda sorunlar ve mesleki bakýþýmýz dile getirilerek, Büyükþehir Belediye Yasasý hakkýndaki görüþlerimiz bir dosya halinde KOCAOÐLU'na iletildi. Ýzmir Devlet Opera ve Balesi'nin "Kiss Me Kate" isimli müzikal oyununa 2 Mayýs 2005'te Þubemizce toplu bilet alýnarak gidildi. Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle 12 Mayýs 2005'te Ýzmir Ziraat Odasý ile düzenlediðimiz panele ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, TBMM Tarým Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Vahit KÝRÝÞÇÝ, Tariþ Pamuk Birliði Baþkaný Cavit ANCIN ve Ege Ýhracatçý Birlikleri Yaþ Meyve Sebze Ýhracatçýlar Birliði Baþkaný Mustafa TÜRKMENOÐLU katýldý. Urla Ziraat Odasý'nýn Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle 13 Mayýs 2005'te gerçekleþtirdiði pa-nelde, Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, Prof. Dr. Asým KILIÇ ve üyemiz Zir. Yük. Müh. Mualla ERGEN birer konuþma yaptýlar. 14 Mayýs 2005'te Dikili Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikte de, Þube Baþkanýmýz "Türkiye Tarýmýnýn Durumu, AB ile Ýliþkiler ve Gýda Güvenliði" konularýnda konferans verdi. Þubemiz Türk Halk Müziði Korosu uzun bir çalýþma sonucunda ilk konserini 16 Mayýs 2005'te Karþýyaka Belediyesi Nikah Sarayý'nda verdi. Yoðun ilgiyle karþýlanan ve Zeybek gösterisi ile renklendirilen Koromuzu Þef Adil ARSLAN çalýþtýrdý ve yönetti. Þubemiz Klasik Türk Müziði Korosu da 3 Haziran 2005'te Þef Dr. Gülseren MUNGAN yönetiminde konser verdi. Konser büyük beðeni aldý. 23 Mayýs Dünya Süt Günü nedeniyle, Þubemiz, E.Ü. Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve Tarým Ýl Müdürlüðü'nün ortaklaþa düzenlediði panele, Þubemizi temsilen Prof. Dr. Harun Raþit UYSAL konuþmacý olarak katýldý. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nce 24 Mayýs 2005'te düzenlenen "Standardizasyon, Akreditasyon ve Ýyi Yönetim Uygulamalarý" konulu Sempozyumun, "Gýda Güvenliði Standardlarý ve Sektörden Uygulamalar" konulu oturumunu, Þube Baþkanýmýz yönetti. Þube Baþkanýmýz SINDIR, Ege Üniversitesi'nin 50. yýl kutlamalarý kapsamýnda 26 Mayýs 2005'te "Yanlamasýna Yaratýcý Düþünme Tekniði" konulu bir konferans verdi. ÝZMÝR Þubemizin Mayýs 2005 tarihlerinde yapýlan Bahar Balosu büyük ilgi gördü. Þubemizin düzenlediði etkinlik kapsamýnda, Tarým Ekonomisi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA, 30 Mayýs 2005'te E.Ü. Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Feyzi Önder Konferans Salonu'nda, "Türkiye'de Tarým Politikasý Nereye Gidiyor?" konulu bir konferans verdi. Ýzmir-Bergama, Eþme, Sivrihisar, Havran Küçükdere Elele Hareketi'nin 30 Mayýs 2005'te gerçekleþtirdiði toplantýya, Yazman Üyemiz Vezan KARABULUT katýlarak, "Altýn Madenciliði ve Bergama-Ovacýk Özelindeki Durumun Tarýmsal Üretime Olasý Etkileri" konusunda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. Bergama'da Altýn Madeni Ýþletmeciliði ile ilgili açýlmýþ bulunan davaya da müdahil olduk. Yaklaþýk 20 üyemizin katýldýðý 3 aylýk Ýngilizce Kolay Konuþma Kursumuzun dönem sonu kokteyli, 30 Mayýs 2005'te Þubemizde gerçekleþtirildi. Kalite Dünyasý kuruluþunun iþbirliðiyle ilimizde görev yapan Tarým Danýþmanlarýna 4-6 Haziran 2005 tarihleri arasýnda HACCP Kursu düzenledik. 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamýnda 9 Haziran 2005'te gerçekleþtirilen "AB Sürecinde Çevre, Sanayileþme, Kentleþme ve Tarým" konulu paneli, Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR yönetti ve "AB ile Türkiye Tarýmý" konusunda bir sunum yaptý. Tarým Orkam-Sen Ýzmir Þubesi ile Þubemizin 24 Haziran 2005'te ortaklaþa düzenlediði konferansta, Prof. Dr. Meltem KORAY, "Kadýn ve Siyaset" konulu bir sunum yaptý. Ýzmir'de örgütlenen ve tüm Odalarýn öðrenci temsilcilerinden oluþan TMMOB Genç Koordinasyon Kurulu toplantýsý, 1 Temmuz 2005'te Þubemizde gerçekleþtirildi. TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu'nu temsilen Ýzmir Valiliði Ýnsan Haklarý Ýl Kurulu'na seçilen Þube Baþkanýmýz ilk Kurul toplantýsýna 25 Aðustos 2005'te katýldý. Toplantý sonucunda Kurul 33

9 ÝZMÝR bünyesinde oluþturulan "Cezaevleri ve Gözaltý Birimleri Çalýþma Grubu'na Tabip Odasý ve Ýzmir Barosu dýþýnda TMMOB yetkilisinin de katýlmasý kararlaþtýrýldý. Kimya Mühendisleri Odasý Ege Bölge Þubesi'nin Baþkanlýðýnda yürütülen ve Þubemizin de organizasyonda yer aldýðý Zeytin ve Zeytinyaðý Sempozyumu çalýþmalarýna Þubemiz adýna II. Baþkanýmýz Ferdan ÇÝFTÇÝ katýlýyor. Ege Üniversitesi'nin giriþimiyle düzenlenen "Halkýn Üniversitesi" programýnda yer alan "Bornova'da Öncelikli Destek Gerektiren Bölgelerin Geliþtirilmesi" baþlýklý gruba Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR baþkanlýk ediyor. Þubemizde 16 Nisan-30 Nisan 2005 tarihleri arasýnda öncelikle HACCP Kursunu almýþ üyelerimizden isteyenlerin katýldýðý, toplam 72 üyemize 3 grup halinde EUREPGAP Kursu verildi. 18 Haziran-10 Temmuz 2005 tarihleri arasýnda da 3 grup halinde toplam 80 öðrenci üyemize HACCP Kursu verildi. Kurslarýmýz Kalite Dünyasý ile yapýlan iþbirliði protokolü çerçevesinde gerçekleþtirildi. Ziyaretler: Tarým Ýl Müdürü Zir. Müh. Muzaffer AÐAR'ý 7 Haziran 2005'te ziyaret ederek, Tütün Teknolojisi Mühendislerinin durumu ve tarýmla ilgili çeþitli konularý görüþtük. Ziyaret sonrasýnda Tütün Teknoloji Mühendisi meslektaþlarýmýzla Þubemizde bir deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Yönetim Kurulu olarak 14 Haziran 2005 günü Ege Ýhracatçý Birlikleri Yaþ Meyve Sebze Ýhracatçý Birliði Baþkaný Mustafa TÜRKMENOÐLU'nu ziyaret ederek, sektörün sorunlarý ve yapýlmasý gerekenler konusunda fikir alýþveriþinde bulunduk. Þubemizi 15 Haziran 2005'te ziyaret eden Ýzmir Tarým Ýl Müdürü Muzaffer AÐAR ile tarým sektörü ve Ýzmir'in sorunlarý konusunda görüþ alýþveriþi yaptýk. 20 Haziran 2005'te Üzüm-Sen Genel Baþkaný Adnan ÇOBANOÐLU ile Tütün-Sen Genel Baþkaný Ali Bülent ERDEM Þubemizi ziyaret etti. Tarým sektörünün yaný sýra güncel toplumsal sorunlarýn da deðerlendirildiði ziyarette, ortak bir etkinlik yapýlmasý, özellikle de GDO'larýn gündeme taþýnmasý konusunda görüþ birliði oluþtu. Uþak Eþme'deki altýn madeni iþletmesine ton siyanürün Ýzmir limanýndan taþýnacaðý bilgisi üze-rine, Ýzmir-Uþak/Eþme arasýndaki güzergahta yer alan tüm Kaymakamlýk, Belediye Baþkanlýklarý Uþak Valisi'ne ziyaretler gerçekleþtirildi. Ziyaretlere Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR ve Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Vezan KARABULUT katýldý. Yurtdýþý Temaslar: Þube Baþkanýmýz SINDIR, 7-10 Nisan 2005 tarihlerinde Almanya'nýn Dresden kentinde, "Ziraat Mühendisliði Eðitiminde Avrupa ile Entegrasyon, Akreditasyon, Kalite Kontrol ve Deðerlendirme" konulu bir proje toplantýsýna katýldý. 7-9 Mayýs 2005 tarihleri arasýnda Þube Baþkanýmýz, Güneydoðu Avrupa Ziraat Mühendisleri Birliði Yönetim Kurulu toplantýsýna katýlmak üzere Sýrbistan ve Karadað Cumhuriyeti'nin Novi Sad þehrine gitti. Radyo, TV ve Yazýlý Basýn: Þubemiz, 5 Nisan 2005'te, Tek-Gýda-Ýþ Sendikasý, Tarým Ekonomisi Derneði, Tütün Eksperleri Derneði ve çeþitli Kooperatif ve Ziraat Odalarýnýn katýlýmýyla Sahte Sigara'nýn da Sahte Raký gibi insan öldürebileceði ve Tekel'in özelleþtirilmesi ile sigara sahteciliðinin artacaðý ve artmakta olduðunu belirten bir basýn açýklamasý yaptý. Þube Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Göksel GEÇGEL tarafýndan hazýrlanan "Ege Bölgesi'nde Kuraklýk" konulu bildiri ile Ýnciraltý'nda tarým alanlarý üzerinde gündeme gelen imar baskýsýna karþý 14 Temmuz 2005 tarihli bildirimiz yazýlý basýnda geniþ yer buldu. Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, 6 Nisan 2005'te Sky TV'ye, 27 Mayýs 2005'te de Ýzmir TV'ye konuk olarak, "Zeytincilik ve Zeytin Baba Tartýþmalarý" konusunda ODA görüþlerimizi sundu. SINDIR, 28 Nisan 2005'te de ayný konuda Ýzmir Ýl Genel Meclisi Zeytincilik ve Aðaçlandýrma Komisyonu'nun çaðrýsý üzerine ODA'mýz görüþlerini anlattý. Þube Baþkanýmýz, 29 Aðustos 2005'te TRT-1 Radyosu'nun canlý yayýnýna katýlarak, "Küresel Isýnma, Kuraklýk ve Su Sorunu ve Tarýmda Sulama" konularýna iliþkin ODA'mýz görüþlerini sundu. KAYSERÝ Þubemiz tarafýndan 8 Mayýs 2005'te, Ürgüp-Avanos ve Göreme bölgesini kapsayan "Bahar Gezisi" gerçekleþtirildi. Þube Baþkanýmýz Aydýn ÇALIÞKAN, 14 Mayýs 2005'te Dünya Çiftçiler Günü; 21 Mayýs 2005'te de Dünya Süt Günü nedeniyle basýn açýklamalarý yaptý. Þubemiz ve TARGEV'in iþbirliðiyle, Mayýs ve Mayýs 2005 tarihlerinde iki dönem halinde "HACCP Kursu" düzenlendi. Eðitim sonunda katýlýmcýlara sertifika verildi. ODA'mýz, Gýda Mühendisleri ODASI ve Kimya Mühendisleri ODASI tarafýndan hazýrlanan ortak protokol ve protokol uygulama talimatý ile ilgili olarak 13 Aðustos 2005'te bir toplantý düzenlenerek, sorumlu yöneticilik yapan üyelerimize bilgi ve-rildi. 34

10 KONYA Patates Siðil Hastalýðý ile ilgili olarak 9 Nisan 2005'de düzenlenen panele konuþmacý olarak ODA'mýz üyelerinden Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Dç. Dr. Nuh BOYRAZ katýldý Nisan 2005 Tarihleri arasýnda TÜYAP Organizasyon tarafýndan düzenlenen "Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý"na Konya Þube olarak katýldýk. Standýmýzý ziyarete gelen resmi kurum temsilcilerine ve meslektaþlarýmýza çalýþmalarýmýzla ilgili bilgiler verildi, ODA'mýza yeni üyeler kazandýrýldý. ODA'mýz, Tarým Ýl Müdürlüðü, Veteriner Hekimler ODASI ve Gýda Mühendisleri ODASI'nýn ortaklaþa 21 Haziran 2005 tarihinde düzenlediði "Sorumlu Yöneticilik ve Türk Gýda Kodeksi" konulu panele ODA'mýzý temsilen Ziraat Yüksek Mühendisi Nezih ÞÝÞMAN katýldý. Þube Baþkanýmýz H. Hüseyin MOTUK, 22 Haziran 2005'te Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden döneminde dereceyle mezun olan öðrencilere ödüllerini ve diplomalarýný verdi. Þubemizde Öðrenci Temsilcisi seçimleri de yapýldý. Buna göre, Kamil MAVÝ, Zafer YAÞAR, Y. Esat DEMET, H. Feyza KARAÇAYIR, Melih ÜNAL ve Gülþah EVLÝ'den oluþan Temsilci Heyetine S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarým Ekonomisi Bölümü 3. Sýnýf Öðrencisi Onur AKDUMAN Baþkanlýk edecek. MANÝSA Þubemiz, 10 Mayýs 2005 tarihinde Manisa'da görev yapan 20 Tarým Danýþmaný ile bir toplantý düzenleyerek, meslektaþlarýmýzýn sorunlarýný dinledi. Þube Baþkanýmýz Engin KURT'un baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda, ODA'mýz görüþleri iletilerek, dile getirilen sorun ve beklentilerin raporlaþtýrýlarak Genel Merkez'e sunulmasý kararlaþtýrýldý. MUÐLA Þubemiz, Kalite Dünyasý ile ortaklaþa, Mayýs 2005 tarihlerinde "ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eðitimi"; Haziran 2005'de de, "ISO 9001:2000 Ýç Tetkikçi Eðitimi" düzenleyerek, eðitime katýlanlara sertifika verdi. 4-5 Haziran 2005 tarihlerinde de "HACCP Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eðitimi" gerçekleþtirildi. Eðitim sonunda katýlýmcýlara törenle sertifikalarý sunuldu. Þubemiz tarafýndan Muðla'da çalýþan Zirai Ýlaç Bayileri ile 24 ve 26 Aðustos 2005 tarihlerinde iki ayrý deðerlendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýda bayilere, Ziraat Mühendislerinin Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý ve Disiplin Hükümleri Hakkýndaki Yönetmelik ile ilgili bilgilendirme yapýldý. Ayrýca Þubemiz tarafýndan bastýrýlan Ýþyeri Çalýþma Saatleri Levhasý bayilerimize daðýtýldý. 35

11 MERSÝN Þubemiz tarafýndan 1-3 Temmuz 2005 tarihlerinde düzenlenen HACCP semineri sonucunda katýlýmcýlara törenle belgeleri sunuldu. Tarým Ýl Müdürlüðü Salonu'nda 11 Temmuz 2005'te yapýlan Danýþma Kurulu toplantýsýna, Þube Yönetim Kurulu üyeleri, iþyeri temsilcileri, 2005 yýlý bilirkiþileri, önceki yýllarda il temsilcisi ve þube baþkanlýðý yapanlar ile 2003 yýlýnda yapýlan yönetim kurulu seçiminde yedek listede bulunan üyeler ve seçilen Ankara delegeleri çaðrýldý. Toplantýya katýlan üyelere, bir önceki Danýþma Kurulu toplantýsýnda alýnan kararlar, yapýlan çalýþmalar, hizmet binasý alýmý, 2005 yýlý Gelir-Gider durumu ile Tarým Sigortasý Yasasý, Üretici Birlikleri Yasasý ve Üretici Birlikleri Yönetmeliði hakkýnda bilgi verildi. Mersin Þubemiz yeni binasýna kavuþtu. Þubemiz, artýk Palmiye Mah Sok. Gökçe Apt. Kat:1 No:1 adresinde bulunan yeni dairesinde hizmet verecek. Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ, yerel Sun TV'nin yayýnýna 7 ve 29 Nisan 2005 tarihlerinde konuk olarak, Alata Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü'nün satýlmasýna karþý çýktýðýmýzý anlattý. ATEÞ, Kanal Türk TV'ye de konuk olarak "Ýlaç Kalýntýlarý ve Hormon" konusunda ODA görüþlerimizi sundu. Þubemiz, 18 Nisan 2005'te Mersin'de Bayrak yakýlmasýna karþý TMMOB'a baðlý Odalarla birlikte ÝKK organizasyonunda yapýlan mitinge katýlým saðladý. Kanal 33'te 10 Mayýs 2005'te canlý yayýnlanan programa Þubemiz 2. Baþkaný Timur TURAN konuk olarak, Gýdalarýn Üretimi, Tüketimi ve Deðerlendirilmesi Yasasý ile ilgili bilgi verdi. Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ, Yönetim Kurulu Üyesi Necmi BÝRÝM, ODA'mýz üyesi eski Ýl Temsilcileri Günaydýn ÞAHÝN ve Murat KAPTAN, Mayýs 2005 tarihlerinde yapýlan Narenciye Zirvesi'ne katýlarak, yönetim tarafýndan hazýrlanan rapor doðrultusunda çalýþmalarda bulundular. Sorumlu yöneticilere yönelik olarak 24 Mayýs 2005'te bir toplantý düzenledik. Tarým Ýl Müdür Yardýmcýsý Aydoðan ARI ve Kontrol Þube Müdürü Muttalip KAYA'nýn da katýldýðý toplantýda meslektaþlarýmýzýn sorunlarý görüþüldü. Þubemiz, 4 Haziran 2005'te bir kokteyl düzenleyerek meslekte 40. yýlýný dolduran meslektaþlarýmýza törenle plaket verdi. Büyük bir katýlýmla gerçekleþtirilen etkinlik beðeniyle karþýlandý. Bilirkiþilerin ilk 6 aylýk çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi amacýyla 13 Haziran 2005'te bilirkiþilerle bir toplantý yapýldý. RÝZE Lozan Anlaþmasý'nýn Ýmzalanmasýnýn 82. Yýldönümü nedeniyle Atatürk Büstüne çelenk býrakarak, basýn açýklamasý yaptýk. Rize Bölgesinde çalýþan sorumlu yöneticilerle toplantý yapýlarak, katýlýmcýlara Sorumlu Yönetici El Kitabý daðýtýldý. Sorumlu yöneticilerin çalýþma koþullarýný izlemek üzere bir heyetin oluþturulduðu toplantýda, ODA'mýz çalýþmalarýna iliþkin bilgi verildi. Tarým danýþmanlarý ve sorumlu yöneticilerle ODA'mýzda yapýlan toplantýda, gýda üretimindeki hukuki geliþmeler deðerlendirilerek, meslektaþlarýmýzý ilgilendiren yeni iþ alanlarý hakkýnda bilgi sunuldu. Þubemiz Yönetim Kurulu, Rize'deki tüm Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimlerini ziyaret ederek, bilirkiþilik uygulamalarýnýn ODA merkezli hale getirilmesini saðladý. Yüksek enerji nakil hatlarý, BOTAÞ doðalgaz hattý nedeniyle yüksek oranda istenen bilirkiþilik hizmetleri tamamýyla ODA'mýz kontrolünde havuz sistemi baþarýyla uygulanarak sonuçlandýrýldý. Þubemizin düzenlediði Dayanýþma Yemeði büyük ilgiyle karþýlandý. Þubemiz, sivil toplum örgütleriyle yoðun iþbirliði içinde çalýþmalar yürüttü. Þube Baþkanýmýz Necati TERZÝ'nin, "Avrupa Birliði Ortak Tarým Politikasýnýn Türkiye'ye ve Bölgemize Olasý Etkileri" konusunda yazýsý çoðaltýlarak, üyelerimize daðýtýldý. II. Baþkanýmýz Edip Kazým AYDIN yerel Kaçkar TV'de yayýnlanan "Üretici Birlikleri" konulu programda, ODA'mýz görüþlerini aktardý. Yönetim Kurulu Üye-miz Ertan KAYNARCALI da Kaçkar TV'ye konuk olarak, "Çay Taban Fiyatý ve Çay Politikasý" konusunda ODA görüþlerimizi dile getirdi. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Tarým Reformu Uygulama Projesi kapsamýnda "Kýrsal Kalkýnma Köy Bazlý Katýlýmcý Yatýrým Programý"na, Þubemiz Yazmaný Ýbrahim BALCI katýlarak, buradaki bilgileri üyelerimizle paylaþtý. 36

12 SAMSUN Öðrenci Temsilciliðimiz tarafýndan 28 Mayýs 2005'te, 19 Mayýs Üniversitesi Konuk Evi'nde tanýþma çayý düzenlendi. Etkinliðe, 19 Mayýs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný, Öðretim Üyeleri, Þube Yönetim Kurulu Üyeleri ve öðrenciler katýldý. Samsun Þubemiz, 19 Mayýs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 21 Haziran 2005 tarihinde düzenlenen mezuniyet törenine katýlarak, dereceyle mezun olan öðrencilere ODA'mýz yayýnlarýndan oluþan bir kitap seti armaðan etti. Samsun'daki Zirai Mücadele Ýlaç Bayilerinin sorunlarýna çözüm bulmak amacýyla oluþturulan Komisyon 11 Haziran 2005'de Þubemizde toplanarak, mesai ve mesul müdürler konusunu deðerlendirdi. Bu kapsamda, 12 Temmuz 2005'te Samsun Valisi ziyaret edilerek, tohum bayilerinin sorunlarý anlatýldý. Toplantý sonucunda Valilik ve Þubemiz tarafýndan Tarým Ýl Müdürlüðü'ne iletilen sorunlara çözüm saðlandý. Samsun Þube Baþkanýmýz Ünal IÞIKER, 17 Aðustos 2005'te Fiskobirlik tarafýndan açýklanan 2005 yýlý ürünü fýndýk fiyatlarý ile ilgili bir basýn açýklamasý yaptý. ÞANLIURFA TEKÝRDAÐ yýllarý arasýnda ODA'mýz Ýl Temsilciliði yapmýþ olan Ziraat Yüksek Mühendisi A. Muhsin MELÝK anýsýna Þanlýurfa'nýn Suruç Ýlçesi'nde "Aile Parký" yapýldý. Park, 2 Haziran 2005'te Þubemiz Yönetim Kurulu ile sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcilerinin yer aldýðý geniþ katýlýmlý bir törenle açýldý. Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Temel GENÇTAN, Tekirdað ADD tarafýndan 30 Mart 2005'te düzenlenen "Türkiye Tarýmý, Sorunlarý ve Çözüm Yollarý" konulu toplantýya katýlarak, ODA'mýz görüþlerini açýkladý. Tekirdað Öðrenci Temsilcisi seçimi 13 Nisan 2005'te tamamlandý. Tekirdað Ziraat Fakültesi 3. sýnýf öðrencisi Erol ÖNAL Öðrenci Temsilcisi, Ömer GÖKÇE de Öðrenci Temsilcisi Yardýmcý seçildi. Tekirdað Valiliði ve Trakya Üniversitesi Gýda Mühendisliði Bölümü'nün "Turizm Haftasý" çerçevesinde, 18 Nisan 2005 tarihinde ortaklaþa düzenledikleri "Beslenme Kültürümüz" Paneli'nde, Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Temel GENÇTAN, "Orta Anadolu Beslenme Alýþkanlýklarý" konusunda bir sunum yaptý. ODA'mýz Tekirdað Þubesi Baþkaný Prof. Dr. Temel GENÇTAN ve Yazman Üye Cafer ÖZGÜNDÜZ, 14 Mayýs Dünya Çiftçileri Günü'nü, Atatürk Anýtýna çelenk koyarak kutladýlar. Þubemiz, Trakya Üniversitesi Tekirdað Ziraat Fakültesi'nce Mayýs 2005 tarihleri arasýnda yapýlan "Geleneksel Bahar Þenlikleri"ne katýlarak, þenlik meydanýnda stant açtý. ODA'mýzýn standý öðrenciler tarafýndan büyük ilgiyle karþýlandý. Þube Baþkanýmýz Temel GENÇTAN, Trakya Üniversitesi Tekirdað Ziraat Fakültesi'ni birinci, ikinci ve üçüncülük derecesiyle bitiren öðrencilere, 20 Haziran 2005'te gerçekleþtirilen mezuniyet töreninde birer ödül verdi. 37

13 TRABZON Þubemiz, Merkez Ýskender Paþa Mahallesi Bayraktarlar Ýþ Merkezi 2. Katta bulunan 50 nolu büroyu satýn aldý. Þubenin iç düzenlemesi yapýlarak, yakýn bir ta-rihte üyelerimizin hizmetine açýlacak. Trabzon Þubemiz Yönetim Kurulu, 5 Mayýs 2005'de KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ertuð DÜZGÜNEÞ'i ziyaret ederek, Deniz Bilimleri Fakültesi Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði Bölümü mezunlarýnýn asýl; öðrencilerinin de yedek olarak ODA'mýza üye olabileceklerine yönelik görüþ alýþve-riþinde bulundu. Trabzon Þubemiz konuyla ilgili olarak 11 Mayýs 2005'te Balýkçýlýk Teknolojisi Bölümü öðrencileriyle de bir toplantý gerçekleþtirdi. Toplantýya, Dekan Prof. Dr. Ertuð DÜZGÜNEÞ, öðretim üyeleri ve Þubemiz Yönetim Kurulu Üyeleri katýldý. Þubemiz bilirkiþilerle toplantýlar da yaparak, sorunlarý deðerlendirdi. VAN Yüzüncü Yýl Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile iþbirliði yapýlarak, 9 Nisan 2005 tarihinde ODA'mýz Öðrenci Temsilcisi seçildi. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði etkinliðe, YYÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Hayrettin OKUT ve Dekan Yardýmcýsý Doç. Dr. Þefik TÜFENKÇÝ, Þube Baþkanýmýz Cevdet ALTINDAÐ, Yönetim Kurulu Üyeleri Necip ALTUNLÝ, Þerif KAYALIK, Alev ÞAHAR, Þeref DEMÝR ve Yüksek Onur Kurulu Üyesi Þevket AKDEMÝR katýldý. Yapýlan seçim sonucunda, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 4. sýnýf öðrencisi Mehmet DÝKÝCÝ temsilci, 3. sýnýf öðrencisi Þükrü DAMAR da temsilci yardýmcýsý oldu. Þubemiz Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamýnda Van Merkez Cumhuriyet Caddesi'nde ZMO YYÜ Öðrenci Temsilciliði ile birlikte stant açtý. Gün boyunca kalabalýk gruplara ve özellikle çocuklu ailelere ulaþýlarak bilgi verildi. Bu etkinliðin devamýnda Van Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nce belirlenen 2 ayrý okulda öðrencilere sütün önemi ve tüketimi konusunda Þubemiz Yönetim Kurulu üyesi M. Þerif KAYALIK tarafýndan sunum yapýldý. Bilgilendirmenin sonunda yaklaþýk 1000 öðrenciye paket süt daðýtýldý. Etkinliklerimiz, yerel düzeydeki görsel ve yazýlý basýnda geniþ yer buldu. ODA'mýz, GMO ve KMO tarafýndan hazýrlanan Sorumlu Yöneticilik Protokolü konusunu görüþmek ve tartýþmak üzere Þubemiz Baþkaný Cevdet ALTINDAÐ yönetiminde bir toplantý düzenlendi. Toplantýya Van'da sorumlu yönetici olarak çalýþan meslektaþlarýmýz katýldý. Toplantýda sorumlu yöneticilerin sorunlarý, çalýþma koþullarý ve yeni dönemde uygulanacak ücret sistemi tartýþýldý. Ayrýca GMO ve KMO üyesi olup da sorumlu yönetici olan diðer meslek üyeleri ile de bir toplantý yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Van yerelindeki sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluþlarýnca yapýlan "Yerel Gündem 21" çalýþtayýna, Þubemizi temsilen Kadýn Meclisi'nde görevli Yönetim Kurulu Üyesi Alev ÞAHAR düzenli katýlým saðladý. 38

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan "Syriana" filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik.

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan Syriana filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 14 Þubat 2006'da Kanal Türk TV'de Zehra EYÝCÝL'in sunduðu "Tarým Dosyasý" Programý'na katýlarak, bölgemizde tarýmýn sorunlarýna yönelik ODA görüþlerimizi aktardý. Adana tarýmýnýn

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ adana þube 21.01.2011 tarihinde Adana Þube tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Jeoloji Mühendisleri Gecesine, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu'ndan da 2. Baþkan Hüseyin ALAN ve Faruk ÝLGÜN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ NÝSAN-AÐUSTOS 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 76-77 ANA YÖNETMELÝÐÝMÝZ RESMÝ GAZETE DE YAYINLANDI... TARIM ALET VE MAKÝNELERÝ PROJELENDÝRME YETKÝ BELGESÝ

Detaylı

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO günce 53 17 Eylül 2011 tarihinde TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar Ve Þehir Plancýlarý Ve Ýþsizlik Kurultayý Ankara Yerel Kurultayý'na katýlým gerçekleþtirildi. 24 Eylül 2011 tarihinde ÝMO Rüþtü Özal Toplantý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 ÝKÝ YÖNETMELÝÐÝMÝZ DAHA RESMÝ GAZETE DE YAYIMLANDI. 37-39.Sayfalar MESLEÐÝMÝZLE ÝLGÝLÝ HAK GASPINA YOL

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR-YEREL SÜRELÝ YAYIN SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2012 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2012 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2012 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7)

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7) içindekiler 2 9 11 17 22 25 33 36 Sunuþ Tarým Alaný Ýþgaline Af (Toprak Dosyasý I) TÝGEM de Erozyon... (Toprak Dosyasý 2) TÝGEM Dalaman (Toprak Dosyasý 3) TÝGEM Yalova (Toprak Dosyasý 4) Altýn Topraklar

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

JMO'dan haberler. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO'dan haberler. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO'dan haberler Ankara'da 2. Deprem toplantýsý... Ankara Valiliði tarafýndan Ankara'nýn depremselliði konusunda geniþ katýlýmlý ikinci toplantý düzenlendi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel'in Baþkanlýðýnda

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, 22-24 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET. 30 Haziran BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005

GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET. 30 Haziran BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005 ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET 30 Haziran 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu üyelerimiz Hamdi ARPA, Selda ÜNAL, Burhan HARMANKAÞI, Mehtap ERCAN ve Dr. Kadriye KALINBACAK ile Genel

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI

TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI 38. Olaðan Genel Kurul'un 80 sonrasý yapýlan Birlik Genel Kurullarý içinde "en çok karar alýnan Genel Kurul olarak" anýlacaðýný belirterek, Genel Kurul'da

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

YIL : 6 SAYI : 1 OCAK 2007

YIL : 6 SAYI : 1 OCAK 2007 YIL : 6 SAYI : 1 OCAK 2007 TARIM ÖĞRETİMİNİN 161. YILI KUTLANDI * Fakültemiz, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Tarım Öğretiminin 161.

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

BİLİMSEL ETKİNLİKLER BİLİMSEL ETKİNLİKLER Fakültemiz, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Tarım Öğretiminin 163. Yılı Kutlama Etkinlikleri 9 Ocak 2009 tarihinde

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI 20.05.2009 tarih ve 27233 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma ve Uygulama

Detaylı

I-"BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI" KONFERANSI SERDAR TURGUT

I-BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI KONFERANSI SERDAR TURGUT BAHAR KONFERANSLK ONFERANSLARIARI Her yýl düzenlediðimiz "Bahar Konferanslarý" bu yýl 3 ayrý konu baþlýðýnda, tarým sektörü yanýnda diðer sektörleri de yakýndan ilgilendiren ve gündemde olan baþlýklarý

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ AK PARTİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI MİLLETVEK EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORLARI Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ TBMM 24. 25. ve 26. Dönem Manisa Milletvekili AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi 15 Temmuz Darbe Girişimi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SEMPOZYUM - KONFERANS K

SEMPOZYUM - KONFERANS K GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2005 "EKONOMÝ GÜNDEMÝ" KONFERANSI / 22 Ekim 2005 ODA'mýzýn düzenlediði "Güz Etkinlikleri" kapsamýnda, Ekonomist ve Kanaltürk TV Yorumcusu Selim SOMÇAÐ, 22 Ekim 2005'te ODA'mýzda "Ekonomi

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006)

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006) 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004 - Þubat 2006) 17-18 Nisan 2004 tarihinde gerçekleþtirilen 40. Olaðan Genel Kurulun ardýndan Oda Yönetim Kurulu Çalýþma Programýný oluþturmuþ, Nisan 2004 ile Þubat 2006

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK 1 MAYIS - 30 AÐUSTOS 2006 SAYI : 80 AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK REKTÖR BÜYÜKBURÇ VE ZÝRAAT FAKÜLTESÝ DEKANLARI ÝLE BÝRLÝKTE TARIM BAKANI'NI ZÝYARET ETTÝK e-zmo EÐÝTÝMÝ

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı