ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi."

Transkript

1 ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele Ýlaç ve Tohum Bayilerinin 2005 Yýlý Sezonuna Yönelik Sorun ve Çözüm Önerileri" konusunda bir toplantý düzenledi. 174 adet Ziraat Mühendisi bayiinin katýldýðý ATO 22. Grup Meslek Komitesinin organizatörlüðündeki toplantý sonucu, "Zirai Ýlaç Sektörünün Sorunlarý" hakkýnda hazýrlanan rapor, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü, Ýl Tarým Müdürlüðü, Adana Valiliði, TMMOB ZMO Genel Merkezi, TOBB ve Adana'daki Zirai Ýlaç ve Tohum Bayilerine iletildi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi öðrenci üyelerimize yönelik olarak 10 Nisan 2005'te bir tanýþma kokteyli düzenlendi. Prof. Dr. Kazým ABAK ve Prof. Dr. Ahsen Iþýk ÖZGÜVEN tarafýndan 16 Nisan 2005'te ODA'mýzda "Bitkisel Üretimde Hormon Kullanýmý ve Sonuçlarý" konulu bir seminer verildi. Þubemiz, 20 Nisan 2005'te halk arasýnda patates siðili hastalýðý olarak bilinen sorunla ilgili Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Zirai Mücadele Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü'nün bölgemizde yaptýðý çalýþma doðrultusunda çiftçileri bilgilendirdi. Jeoloji Mühendisleri ODASI Adana Þubesi ile birlikte 22 Nisan 2005'te "Tarým topraklarýnýn amacý dýþýnda kullanýlmamasý ve ovalarýn yapýlaþmaya açýlmamasý" konusunda rapor hazýrladýk. Adana Þubemiz, Peyzaj Mimarlarý ODASI, Þehir Plancýlarý ODASI ve Jeoloji Mühendisleri ODASI'nýn Þubeleriyle birlikte 28 Nisan 2005'te Seyhan Oteli'nde, "Belediye Sýnýrlarý Geniþlerken, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu bir panel düzenledi. Ç.Ü.Z.F Öðretim Üyesi Prof. Dr. Suat ÞENOL'un yönettiði panele konuþmacý olarak, Prof. Dr. Türker ALTAN (PMO), Doç. Dr. Sedat TÜRKMEN (JMO), Zir. Yük. Müh. Mustafa ALTIOKKA (ZMO) ve Þehir Plancýsý Selbi KIRKIL (ÞPO) katýldý. Kanal Türk TV'de Ýstanbul Þubemiz eski Baþkaný Zehra EYÝCÝL'in sunduðu "Tarýmýn Gündemi" programýna 5 Nisan ve 24 Mayýs 2005 tarihlerinde konuk olan BARUT, "Çukurova Üreticisinin Sorunlarý ve Çukurova Tarýmý" ile "Buðday Üretimi ve Sýnýr Ticaretiyle Gelen Ýran Karpuzu" konularýnda ODA'mýz görüþlerini sundu. Adana Þubemizin de üyeleri arasýnda yer aldýðý "Süne Ýzleme ve Deðerlendirme Komisyonu", 11 Mayýs 2005'te yaptýðý 2. toplantýsýnýn ardýndan bir rapor yayýnlayarak, çiftçi eðitim çalýþmalarýna aðýrlýk verilmesi gerektiðini bildirdi. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 19 Nisan 2005'te "Tarýmsal Ürünlerin Ýhracatýndaki Geliþmeler"; 12 Mayýs 2005'te "2005 Yýlý Kýrmýzý-Yarý Sert Adana Buðdayýnda Son Durum Ve Maliyet"; 20 Mayýs 2005'te "Tarýmsýz Bir Ülke Olamaz"; 28 Haziran 2005 ve 14 Temmuz 2005'te "Ülke Tarýmýnýn Durumu"; 17 Aðustos 2005'te de, "Pamuk ve Mýsýr Maliyeti" baþlýklý basýn açýklamalarý yaptý. 8 yýl aradan sonra 30 Mayýs-5 Haziran 2005 ta-rihlerinde onikincisi düzenlenen "Altýn Koza Festivali"ndeki Uzun Metrajlý Film Yarýþmasý'na yönelik Halk Jürisi'ne, Adana Þubemizi temsilen Þube Yazmaný Selma KIRANÇEÞME katýldý. Þube Yönetim Kurulu Üyemiz Sedat SOYKAN, 2 Haziran 2005 tarihinde Kanal A TV'de yayýnlanan programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. Þubemiz, 16 Haziran 2005'te CHP Adana Milletvekili Kemal SAÐ'a, "Ülkemiz Tarýmýnýn Sorunlarý ve Çukurova Bölgesi'ndeki Buðday Taban Fiyatýnda Yaþanan Sýkýntýlar" konusunda bir rapor sundu. DYP Genel Baþkaný Mehmet AÐAR, 16 Haziran 2005'te Þubemizi ziyaret etti. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarýmsal Yapýlar ve Sulama Bölümü öðretim Üyesi Prof. Dr. Atilla YAZAR ve Zir. Yük. Müh. Ýbrahim BAKLACI, 25 Haziran 2005'te þubemizde "Sulama Teknikleri" konusunda seminer verdiler. "Serbest Danýþmanlýk" ile ilgili görüþ alýþveriþi yapmak üzere 12 Temmuz 2005'te Tarým Ýl Müdürlüðü Bit. Kor. Þube Müdür Yardýmcýsý Þükrü ABAY ve Ahmet GÜNEÞ ile bir toplantý gerçekleþtirdik.bu doðrultuda, Alan kontrolü- Serbest Danýþmanlýk konusunu tartýþmak ve resmi bilgi almak amacýyla 18 Temmuz 2005'te Oda üyelerimiz ve Tarým Bakanlýðý'nýn yetkililerinin katýlýmýyla bir toplantý düzenlendi. 26

2 Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, Tarým Ýl Müdürlüðünden gelen resmi çaðrý üzerine 05 Nisan 2005'te Alanya'da, 29 Nisan 2005'te de Antalya merkezde düzenlenen "Bayii eðitim toplantýlarýna katýldý. Ýlaç-alet bayiliði yapan meslektaþlarýmýzýn ve tarýmýn sorunlarýnýn tartýþýldýðý toplantýlarda TUNCER, yeni geliþen "Tarýmsal Danýþmanlýk ve Ýlaç- Alet Bayi" yönetmeliklerindeki deðiþikliklerle, tarým ilaçlarýn ruhsatlandýrýlmasýna iliþkin ODA görüþlerimizi açýkladý. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER 9 Nisan 2005'te Radyo Akdeniz'in canlý yayýnýna katýlarak, "Antalya ve Türk Tarýmýnda Yaþanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konusunda ODA görüþlerimizi açýkladý. Yönetim Kurulu Üyelerimiz 25 Nisan 2005'te, yeni seçilen Antalya Ticaret ve Sanayi Odasý ile Ýl Genel Meclisi Yönetim Kurulu üyelerine bir kutlama ziyareti gerçekleþtirdi. 28 Nisan-24 Haziran 2005 tarihleri arasýnda Kumluca, Gazipaþa, Kaþ, Serik, Manavgat ilçelerinde Zirai Ýlaç ve Alet Bayisi meslektaþlarýmýzla toplantýlar yapýldý. Toplantýlarda, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnca hazýrlanmakta olan Zirai Ýlaç ve Alet Bayii Yönetmeliðinin yaný sýra sorunlar ve çözüm önerileri tartýþýlarak, dile getirilen görüþlerin 39. Dönem IV. Danýþma Kurulu'na taþýnmasýna karar verildi. Toplantýlara çok sayýda meslektaþýmýz ve sektör temsilcisi katýldý. Tarým Ýl Müdürlüðünce 2 Mayýs 2005 tarihinde düzenlenen "Tarým Gönüllülerinin I. Yýl Kutlamasý" etkinliklerine ODA'mýz adýna Yönetim Kurulu üyelerimizden Dr. Adnan ÖZÇELÝK, Yrd. Doç. Dr. Dursun BÜYÜKTAÞ ve Selma DEMÝR katýldý. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, 4 Mayýs 2005 tarihinde Kumluca Tarým Fuarý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen "Gýda Güvenliðini Tehdit Eden Tek Suçlu Hormon Mudur?" konulu panelde, "Sebzede Ýlaç ve Hormon Kullanýmý"na iliþkin bir sunum yaptý. Paneli, 1000'in üzerinde üretici ve meslektaþýmýz izledi. TARGEV Vakfý ile Þubemizin ortaklaþa düzenlediði "HACCP Eðitim Kursu", 9-11 ve Mayýs 2005 tarihlerinde iki ayrý grup halinde gerçekleþtirildi. Eðitim sonunda kursiyerlere katýlým belgeleri Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER tarafýndan törenle verildi. Milli Prodüktivite Merkezi ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odasý'nca 11 Mayýs 2005 tarihinde düzenlenen "AB Üyeliði Sürecinde Yaþ Sebze ve Meyve Tarýmýnda Verimlilik Sorunlarý ve Geliþme Olanaklarý" konulu panele katýlan Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, "Antalya ve Alanya Tarýmýnda Mühendislik Hizmetlerinden Yararlanma Sorunlarý" baþlýklý bir sunum yaptý. Antalya Ticaret ve Sanayi Odasý'nda 25 Mayýs 2005'te düzenlenen "Tarým Sektörünün Yaþadýðý Sorunlar ve Çözüm Önerileri ile ilgili Meslek Odasý Baþkanlarý Toplantýsý"na Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER katýlarak, "Antalya Tarýmýnýn Sorunlarý ve Çözüm Önerileri" konusunda ODA görüþlerimizi aktardý. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, 27 Mayýs 2005'te "Hububat Üreticisi Tüccara Teslim Edildi" baþlýklý bir basýn açýklamasý yaptý. TUNCER, 31 Mayýs 2005'te Kanal Türk TV'de canlý olarak yayýnlanan "Tarýmýn Gündemi" programýna katýlarak, "Antalya ve Türk Tarýmýnýn Sorunlarý ve Rusya ile Yaþanan Ýhracat Krizi" konusunda ODA görüþlerimizi sundu. Þubemiz, Haziran ayýnda, bitkisel ve hayvansal üretimde kullanýlan hormonlarla ilgili kamuoyunda yaratýlan haksýz ve yersiz suçlamalara yanýt vermek amacýyla "Hormonda Gerçekler" baþlýklý 3 bin adet kitapçýk bastýrdý. 10 Haziran 2005'te yapýlan basýn açýklamasýyla tanýtýlan kitapçýk, Antalya Ziraat Odasý, Ticaret ve Sanayi Odasý, Ticaret Borsasý ve Ýhracatçýlar Birliði aracýlýðýyla tüketici dernekleri, sivil toplum örgütleri, meslek odalarý ve resmi kurumlara daðýtýldý. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, 8 Haziran 2005'te Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen "Mezuniyet Töreni'ne katýlarak dereceye giren öðrencilere Ziraat Mühendisi rozeti taktý ve armaðan verdi. TUNCER, 14 Haziran 2005'te saat 13.30'da TRT Antalya Radyosu'nun canlý yayýnýna katýlarak, "Hormonda Gerçekler" kitapçýðýna yönelik bilgi verdi. Baþkent TV'de 17 Haziran 2005'te canlý yayýnlanan "Güne Baþlarken" programýna ve Avrasya TV'de 20 Haziran 2005'te yayýnlanan "Tarým Dünyasý" programýna konuk olan TUNCER, "Rusya'ya Ýhracatýn Engellenmesi, Hormon, Zirai Ýlaç Kalýntýsý ve Hububat Fiyatlarý" ile ilgili ODA görüþlerimizi sundu. Ziraat Fakültesi'nde 21 Haziran 2005'te gerçekleþtirilen Atatürk Anýtýnýn Açýlýþ Töreni ve Hasat Bayramý'na, Baþkanýmýz Vahap TUNCER, Yönetim Kurulu Üyele-rimiz Adnan ÖZÇELÝK ve Dursun BÜYÜKTAÞ katýldý. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, Rusya ile ihracat krizinin aþýlmasý için 7 Temmuz 2005'te düzenlenen ve Rus heyetinin de katýldýðý toplantýda, ODA görüþleri-mizi aktardý. Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Adnan ÖZÇELÝK, 8 Temmuz 2005'te Kent Konseyi Tarým Komisyonu'nun toplantýsýna; 11 Temmuz 2005'de Antalya Ticaret ve Sanayi Odasý'nca Hal Yasasý'na yönelik olarak düzenlenen toplantýya; 4 Aðustos 2005'te de Antalya içme suyunun kirlenmesine iliþkin önlemlerin tartýþýldýðý Kent Konseyi toplantýsýna katýlarak, ODA görüþlerimizi dile getirdi. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, 27 Temmuz 2005'te yerel ART TV'ye konuk olarak, Antalya ve Türk ANTALYA tarýmýnýn sorunlarýný anlattý. Eþgüdüm Kurulu'nun 3 Aðustos 2005'te yaptýðý toplantýya, Yönetim Kurulu Üyemiz Dursun BÜYÜKTAÞ katýlarak yeni hazýrlanan 1/50.000'lik planý deðerlendirdi. Antalya Ýhracatçýlar Birliði'nce 6 Aðustos 2005 tarihinde Almanya'da saptanan ilaç kalýntýlarý üzerine bazý ihracat firmalarýna getirilen yasaklarýn tartýþýldýðý toplantýya, Yönetim Kurulu Üyemiz Ali KAYNAK katýldý. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER 11 Aðustos 2005'te Antalya Ticaret Borsasý'nca düzenlenen "Tarýmsal Üretimde ve Ýhracatta Yaþanan Sorunlar" baþlýklý panele katýlarak, "Ýlaç Ruhsatlandýrma Sistemi ve Tarým Ýlaçlarýnýn Ýçeriði" konusunda sunum yaptý. Antalya Valiliði'nce düzenlenen "Gýda Güvenliði Eylem Kurulu" toplantýsý 16 Aðustos 2005'te Tarým Ýl Müdürlüðü'nde yapýldý. Toplantýda, Baþkanýmýz Vahap TUNCER hazýrlanan yönerge ile ilgili ODA görüþlerimizi dile getirdi. Kepez Belediyesi'nce Dokuma Fabrikasýnýn alanýnda gerçekleþtirilecek projelere yönelik olarak 1 ve 20 Aðustos tarihlerinde yapýlan toplantýlara, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ali KAYNAK katýlarak, ODA görüþlerimizi sundular. 27

3 AYDIN 2005 yýlý kamulaþtýrma bilirkiþileri ile 27 Nisan 2005'te Þubemizde yapýlan toplantýda, uygulanmýþ havuz sisteminin koþullarý ve yaþanabilecek sorunlar tartýþýldý. Daha sonra bilirkiþilerle tekrar bir toplantý yapýldý. Bu toplantýlarýn 3 ayda bir yinelenmesi planlanýyor. Þubemizin Kalite Dünyasý firmasý ile iþbirliði yaparak düzenlediði dört gün süreli "ISO 9001:2000 ve HACCP Eðitim Semineri", Nisan ve Mayýs 2005 tarihlerinde gerçekleþtirildi. Seminerin sonunda Þube Baþkanýmýz Galip ORHAN ve yöneticilerimizin de katýldýðý törenle kursiyerlere sertifikalarý verildi. Aydýn Ziraat Odasý Salonu'nda 12 Mayýs 2005'te yapýlan toplantýda, Dr. Doðan AKAR tarafýndan Büyük Menderes Havzasý Islah Projesi hakkýnda bilgi sunuldu. Þubemizin "9. Geleneksel Piknik ve Uçurtma Þenliði", 29 Mayýs 2005'te ADÜ Ziraat Fakültesi Çakmar Kampusünde yapýldý. Büyük ilgi gören þenliðe çok sayýda meslektaþýmýz ve ziraatçý dostu katýldý. Ziraat Fakültesi Dekanlýðý ile iþbirliði yapýlarak, 25 Kasým'da Ankara'da yapýlacak Öðrenci Kurultayý'na katýlmak üzere ADÜ Ziraat Fakültesi'nden 5 öðrenci ve öðretim görevlisi saptandý yýlý baþýnda oluþturulan Þube Meclisimiz toplantýya çaðrýldý. Toplantýya katýlan üyelerden çalýþma konularýyla ilgili ilin tarýmsal yapýsý ve sorunlarýný yansýtan raporlar düzenlemeleri istendi. Þubemiz, Aydýn'da görev yapan 15 Tarým Danýþmaný ile de toplantý yaparak sorunlarý dinledi. BALIKESÝR Þubemiz, 11 Mayýs 2005'te Altýnoluk'ta "Bahar Balosu" düzenledi. 4 Haziran 2005'te de Çanakkale Bozcaada'ya günlük gezi gerçekleþtirildi. Balýkesir'de çalýþan ilaç ve tohum bayileri ile 9 Temmuz 2005'te bir toplantý yapýlarak, mesai saati uygulamasý deðerlendirildi. Balýkesir'de görev yapan Tarým Danýþmanlarý ile ilgili olarak 30 Temmuz 2005'te bir toplantý düzenlendi. Valilik ve Belediye Baþkanlýðýnca yapýlan tüm kutlama ve etkinliklere katýlan Þubemiz, Akademik Odalar Birliði ve TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreterliði'nce gerçekleþtirilen çalýþmalara da katký verdi. TMMOB Yönetim Kurulu'nun 10 Temmuz 2005 tarih ve 20 nolu kararý ile TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreterliði görevini Þube Baþkanýmýz Naci BÝLGÝÇ üstlendi. ÇANAKKALE Þubemiz tarafýndan 1 Nisan 2005'te "Organik Tarým ve Ýyi Tarým Uygulamalarý" konulu konferans gerçekleþtirildi. Uludað Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Dr. Þule TURHAN ile Araþtýrma Görevlisi Funda MOL'un sunduðu konferans büyük ilgi gördü. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, 16 Nisan 2005'te Çanakkale'de, "Avrupa Birliði Sürecinde Türkiye Tarýmý" konulu bir konferans verdi. Konferans, katýlýmcýlar tarafýndan büyük ilgiyle karþýlandý. Þubemiz, 14 Mayýs 2005'te "Dünya Çiftçiler Günü", 18 Mayýs 2005'te kuraklýk, 26 Mayýs 2005'te buðday alýmlarý, 16 Haziran 2005'te Tarým Sigortasý Yasasý, 17 Haziran 2005'te "Dünya Çölleþme ile Mücadele Günü", 7 Temmuz 2005'te "Toprak Koruma Yasasý", 5 Aðustos 2005'te "Tarýmda Çöküþ", 22 Aðustos 2005'te de "Gökçeada 1. Ekoloji Þenliði" ile ilgili basýn açýklamalarý yaptý. Þube Baþkanýmýz Hicri NALBANT, TON TV'de 13 Haziran 2005'te canlý yayýnlanan "Güncel" programýnda, buðday fiyatlarýyla ilgili olarak; 22 Haziran 2005'te canlý yayýnlanan "Bizden Size" programýnda da, "Dünya ve Türkiye'deki çölleþme ve ülkemizden geçen boru hatlarýnýn durumu" ile ilgili ODA'mýz görüþlerini sundu. 28

4 BURSA Çevre ve Kültür Deðerlerinin Korunmasý ve Tanýtým Vakfý'nýn (ÇEKÜL) dað ilçelerinde sürdürülebilir hedefleriyle hazýrlamýþ olduðu "Ceviz Projesi", 11 Nisan 2005'de gerçekleþtirildi. Projenin ilk uygulamasý Alpagut, Býyýklýalan, Daðdemircileri ve Davutlar köyünde yapýldý. Projenin ortaklarýndan olan Þubemizi temsilen Þube Yönetim Kurulu üyemiz Ali Yavuz KAYA, fidan dikim törenine katýldý. Þubemizin "Bahar Balosu", 15 Nisan 2005'te gerçekleþtirildi. Coþkulu baloya, Genel Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve birçok Þube Baþkanýmýz katýldý. Þubemiz ve TARGEV'in birlikte düzenlediði HACCP Eðitim Semineri, Nisan, 29 Nisan-1 Mayýs, 6-8 Mayýs ve Mayýs 2005 tarihlerinde 4 ayrý gruba yönelik olarak gerçekleþtirildi. Seminer sonunda katýlýmcýlara törenle belgeleri verildi. Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ'ün katýldýðý "AB Sürecinde Bursa'da Tarým" konulu panel, Bursa Defteri Dergisi'nde 1 Mayýs 2005'te yayýmlandý. Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ, 7 Haziran 2005'te AS TV'de yayýnlanan "Sabah Kahvesi" programýna katýlarak, "GDO ve Çevre Sorunlarý" konusunda ODA'mýz görüþlerini sundu. Uludað Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezuniyet töreni 14 Haziran 2005 tarihinde Fethiye Kültür Merkezinde gerçekleþtirildi. Uludað Oteller Bölgesinde toplam 2,5 km uzunluðunda yeni bir mekanik tesise izin çýkmasý üzerine; tesisin Uludað'da yaratacaðý tahribatý yerinde incelemek üzere yapýlan Akademik Odalar Birliði gezisine Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ katýldý döneminde IMF ve Dünya Bankasý patentli Tarým Reformu Projesinin (ARIP) ülkemiz tarýmýnda yol açtýðý tahribatý ayrýntýlý biçimde ortaya koymak amacýyla Þubemiz tarafýndan yürütülmekte olan araþtýrmanýn ilk sonuçlarý Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ tarafýndan 24 Aðustos 2005 tarihinde yapýlan Basýn Açýklamasý ile kamuoyuna duyuruldu. Daha sonra kitap haline getirilecek olan araþtýrma sonuçlarý yazýlý basýnda geniþ yer buldu. DENÝZLÝ ÝMO Firmasý Temsilcisi Ziraat Mühendisi Nurhayat BAYTURAN tarafýndan "Ýyi Tarým Uygulamalarý" semineri verildi. Seminere katýlanlara törenle belgeleri sunuldu. Þubemizin geleneksel "Baþak Gecesi" 2 Nisan 2005'te gerçekleþtirildi. Coþkulu gecede iki üyemize Meslekte 25. Yýl Plaketi verildi. TMMOB 2. Danýþma Kurulu Toplantýsý'na 16 Nisan 2005'te Denizli TMMOB ÝKK olarak katýldýk. Saðlýk emekçilerinin 1 günlük iþ býrakma eylemine destek amacýyla II. Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR tarafýndan TMMOB'un görüþleri 18 Nisan 2005'te yapýlan basýn açýklamasýyla kamuoyuna duyuruldu. Denizli TMMOB-Genç oluþturma çalýþmalarý kapsamýnda PAÜ Mühendislik Fakültesi öðrencileri ile 28 Nisan 2005'te yapýlan toplantýda, II. Baþkanýmýz GÜR tarafýndan TMMOB konusunda bilgi verildi. Þubemiz, Denizli'de yapýlan 1 Mayýs etkinliklerine etkin katýlým saðladý. II. Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR, 4 Mayýs 2005 tarihinde Denizli Ýl Genel Meclisi Toplantýsý'na katýlarak Denizli 1/ Çevre Düzeni Planý ile ilgili ODA'mýz görüþlerini açýkladý. GÜR, 6 Mayýs 2005'de söz konusu plan ile ilgili 24 DKÖ'nün eleþtiri ve görüþlerini içeren bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. GÜR, yerel DE-HA TV'ye 5 Mayýs 2005'de, pamuk, mýsýr, buðday ve üzüm (þarapcýlýk dahil) yetiþtiricilerinin sorunlarýna iliþkin olarak; 10 Mayýs 2005'te, Denizli 1/ Çevre Düzeni Planý konusunda Denizli DKÖ'nün görüþleri ile amaç dýþý kullanýlan tarým topraklarýna yönelik; 9 Aðustos 2005'te Gýda Yasasý, Üretici Birlikleri Yasasý ve 2-B konusunda; 26 Aðustos 2005'te de, IMF, DB ve AB dayatmalarýnýn Türk tarýmýna etkilerine iliþkin açýklamalar yaptý. Denizli'de sorumlu yöneticilik yapan üyelerimiz ile Gýda ve Kimya Mühendisleri ODAlarý temsilcilerinin katýlýmýyla 14 Mayýs 2005'te bir toplantý yapýlarak, sorunlar ve çözüm önerileri deðerlendirildi. Þubemizin geleneksel "Bahar Þenliði", 18 Haziran 2005'te üyelerimizin katýlýmý ile Denizli Tarým Ýl Müdürlüðü bahçesinde gerçekleþtirildi. Denizli 1/ Çevre Düzeni Planý'nda 2 bin dekar 1. sýnýf sulu tarým arazisinin amaç dýþý kullanýmýna olanak tanýyan uygulamaya iliþkin olarak 29 Haziran 2005'te Denizli Belediye Baþkanlýðý'na itirazda bulunduk. Planýn aský süresinden sonra iptaline iliþkin yasal süreçler baþlatýlacak. 10 Temmuz 2005'te yapýlan BAÇEP toplantýsý ve etkinliklerine katýldýk. Þubemiz, 6 Temmuz 2005'te "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý"; 28 Temmuz 2005'te "Üretici Birlikleri Yasasý"; 24 Aðustos 2005'te 2-B ; 26 Aðustos 2005'te de, pamuk ve mýsýr ürünlerinin 2005 yýlý üretici satýþ fiyatlarý konusunda birer basýn açýklamasý yaptý. 29

5 DÝYARBAKIR Þubemizin düzenlediði etkinlik kapsamýnda, Doç. Dr. Ýsmail GÜL tarafýndan Þube Toplantý Salonu'nda "Bölgemizde Mýsýr Tarýmý" ile ilgili seminer verildi. Zirai Mücadele Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü Salonunda Þubemiz ve Ziraat Odasý iþbirliðiyle çiftçilere yönelik "Pamuk ve Mýsýr Hastalýk ve Zararlýlarý" ile ilgili seminer düzenlendi. Üyelerimizden Sedat EREN ve Aysel BARS'un sunduðu seminere çiftçiler ve meslektaþlarýmýz katýldý. Üyeler arasý diyalogu artýrmak amacýyla 30 kiþilik bir grupla Mardin Nusaybin ve Beyaz Suya bir gezi düzenlendi. Þube baþkanýmýz M. Lezgin YALÇIN "Toprak Mülkiyetinin Dengesiz Daðýlýmý" ile ilgili bir basýn açýklamasý yaptý. ERZURUM Þube Baþkanýmýz Doç. Dr. Vedat DAÐDEMÝR, 26 Mayýs 2005 tarihinde konuk olduðu Baþkent TV canlý yayýnýnda, Kuzey Doðu Anadolu Bölgesi'nin tarýmýyla ilgili bilgi ve-rerek, hükümetin buðday politikasýndan çiftçinin nasýl etkileneceðini anlattý. DAÐDEMÝR, 2 Haziran 2005'te ODA'mýz çalýþmalarý ile Erzurum tarýmý hakkýnda basýn açýklamasý yaptý. Þubemiz, UNDP ve Atatürk Üniversitesi'nin desteðiyle 6-7 Haziran 2005 tarihlerinde "Proje Döngü Yönetimi Kursu" düzenledi. Eðitime katýlanlara törenle sertifikalarý verildi. ESKÝÞEHÝR Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Araþtýrma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baþkanlýðý'nca yürütülen "Desteksel-Ülkesel ve Bölgesel Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Master Planlarýnýn Hazýrlanmasý Projesi" kapsamýnda Eskiþehir Valiliði'nce 27 Nisan 2005'te düzenlenen Bölge Tarým Master Planý Toplantýsý'na Þube Baþkanýmýz Yusuf KIZILDAÐ ve Yazmanýmýz Seval DÜZGÜN katýlarak, ODA görüþlerimizi sundular. Þubemiz 1 Mayýs Ýþçi Bayramý kutlamalarýna etkin katýlým saðladý. Eskiþehir Ziraat Odasý'nýn 14 Mayýs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle Þubemizin de desteðiyle düzenlediði etkinlikler kapsamýnda, Atatürk Anýtý'na çelenk konularak, saygý duruþunda bulunuldu. Ziraat Odasý Baþkaný Ýbrahim ÇETÝNKAYA yaptýðý konuþmanýn ardýndan, Þube Baþkanýmýz Yusuf KIZILDAÐ ve çiftçilerle görüþerek sorunlarýna iliþkin bilgi aldý. Ayrýca Ziraat Odasý'nýn Eskiþehir çiftçisine hizmet vermek amacýyla aldýðý alet ve makinelerin yer aldýðý merkezi gezdik. TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu'nun da düzenleme komitesi içinde yer aldýðý "Nazým Hikmet ve Kuva-i Milliye Þehitlerini Anma ve Kültür-Sanat Etkinlikleri" 4 Haziran 2005'te Doðançayýr Beldesi'nde gerçekleþtirildi. Þube Baþkanýmýz Yusuf KIZILDAÐ'ýn da katýldýðý etkinlik kapsamýnda bir panel düzenlendi. 30

6 GAZÝANTEP Þubemiz, 1 Mayýs Ýþçi Bayramý mitingine katýlým saðladý. Sekreteryalýðýný Þube Baþkanýmýz Karaca BOZGEYÝK'in yürüttüðü TMMOB ÝKK, 6 Mayýs 2005'te Ýkinci Dünya Savaþý'nýn bitiþinin yýldönümü nedeniyle, "Ýkinci Dünya Savaþýndan Üçüncü Dünya Savaþýna " konulu bir konferans düzenledi. Prof. Dr. Alparslan IÞIKLI'nýn verdiði konferans ilgiyle izlendi. Þubemiz, 14 Mayýs Çiftçi Bayramý, hasat çalýþmalarý-çiftçi desteklemeleri ve Antepfýstýðý hasadýyla ilgili basýn açýklamalarý yaptý. Tarým Danýþmanlarý ile Temmuz ayýnda toplantýlar düzenlendi; Þube Yönetim Kurulu üyelerimiz, danýþmanlarýn görev yaptýðý köylere ziyaretler gerçekleþtirdi. Tarým il müdürlüðü ile görüþmeler yapýlarak, zirai ilaç bayii ve gýda iþletmelerinin denetimi konusu deðerlendirildi. HATAY Þubemizin "Amik Ovasý'na iliþkin sulama suyu bulunmasý için kýsa vadede alýnmasý gerekli önlemler ve uzun vadede yapýlmasý gerekli yatýrýmlar" ile "Hububat ile ilgili alým fiyat ve alým merkezleri ve tüccar kýskacýnda olan üreticilerimiz için devletin almasý gereken önlemler" konularýnda yaptýðý açýklamalar basýnda geniþ yer buldu. Þube Baþkanýmýz Ahmet SEVER ve yöneticilerimiz, kentimizde yapýlan çeþitli toplantý, seminer ve sempozyumlarda görev alarak ODA'mýzý temsil ettiler. ODA'mýz Ana Yönetmeliði çoðaltýlarak tüm üyelerimize daðýtýldý ve bir toplantý düzenlenerek meslektaþlarýmýza bilgi verildi. Ayrýca gýda mevzuatý incelenerek þubemiz görüþleri bir rapor halinde Genel Merkeze gönderildi. Sorumlu yöneticiler için "Yaþ Meyve ve Sebze Muhafazasý, Hasat Sonrasý Yapýlacak Ýþlemler ve Akdeniz Meyve Sineði Zararlýsý" hakkýnda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Ýlimizin zirai potansiyelini görmek için gelen 16 Suriyeli ziraat mühendisinin bir günlük programlarý Þubemizce üstlenildi ve Suriyeli meslektaþlarýmýza ODA'mýz örgütü ve çalýþmalarý anlatýldý. Heyete, Zeytin Fidan Ýþletmesi, Pamuk ve Mýsýr Tohum Üretim ve Temizleme Ýþletmesi ile Pamukta Yapýlan Otomasyonlu Damla Sulama Ýþletmeleri gezdirildi. Suriye Ziraat Mühendisleri Birliði Baþkaný ODA'mýz üyelerini Suriye'nin Laskiye iline çaðýrdý. ÝSTANBUL Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, Beþiktaþ Dolmabahçe Kültür Merkezi'nde düzenlenen "4. Organik Ürünler ve Çevre Fuarý"nýn etkinlikleri kapsamýnda, 25 Mart 2005'te düzenlenen panele katýlarak, "Türkiye Tarýmý Nereye Gidiyor? DTÖ, IMF, AB Tarým Politikalarý" konulu bir sunum yaptý. Þubemizin Aylýk Konferanslar Dizisi çerçevesinde 26 Nisan 2005'te Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI, "Küreselleþ(tir)me Sürecinde Türkiye'de Bilim ve Teknoloji" konulu bir konferans verdi. Aylýk Konferanslar Dizisi kapsamýnda 25 Mayýs 2005'te de Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýzzettin ÖNDER'in "AB Sürecinde Türk Tarýmýna Bakýþ" konulu bir konferansý oldu. Etkinlikler, ODA'mýz ve diðer demokratik kitle örgütlerinin üyeleri tarafýndan büyük beðeniyle izlendi. KESK Konfederasyonuna baðlý Tarým Orkam-Sen ile ESM sendikalarýnýn Nisan ayý içinde düzenledikleri kültürel ve sosyal etkinliklerine Yönetim Kurulu düzeyinde katýldýk. Þubemizin üyeleriyle katýlým saðladýðý 1 Mayýs, Kadýköy'de coþkuyla kutlandý. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkanlýðý'nýn istemi üzerine Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, 17 Mayýs 2005'te Belediye Baþkan Vekili Ýdris GÜLLÜCE'ye "Ýstanbul ilinde hayvancýlýðýn durumu, meralarýn hukuki boyutu ve önemi" konularýnda bir brifing verdi. Ýstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öðrencilerinin isteði doðrultusunda Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, 23 Mayýs 2005 tarihinde "Tarým Politikalarýmýz ve AB Ortak Tarým Politikasý" ile "Genetiði Deðiþtirilmiþ Ürünler ve Gerçekler" konularýný içeren bir konferans verdi. GDO'ya Hayýr Platformu Tüketici Komitesi toplantýsý, 23 Mayýs 2005'te Þubemizde yapýlarak, GDO'lar konusunda hazýrlanacak broþürler üzerinde çalýþýldý. Þubemizin "Bahar Balosu" 27 Mayýs 2005'te gerçekleþtirildi. Meslek odalarý temsilcileri ve tarým kurumlarý yöneticileri ile birlikte meslektaþlarýmýzýn yoðun ilgi gösterdiði balomuzda, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN önceki dönem Þube Baþkanýmýz Zehra EYÝCÝL'e ODA'mýz adýna yapmýþ olduðu hizmetler için bir þilt verdi. 31

7 ÝSTANBUL TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi'nin 3-4 Haziran 2005 tarihlerinde gerçekleþtirdiði ve düzenleme kurulunda yer aldýðýmýz, "AB- GATS Mühendislik Alanýna Etkileri" sempozyumunda, KESK Tarým Orkam-Sen ile birlikte "Kapitalizmin Kalesi Tarýmý, Tarýmcýyý ve Mühendisini Yok Ediyor!" baþlýklý ortak bir bildiri sunduk. Þubemiz, Tureks Fuarcýlýk tarafýndan Aðustos 2005 tarihleri arasýnda Ýstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen "EXPONATURA'05 Uluslararasý Doðal Yaþam, Saðlýklý Yaþam ve Saðlýk Turizmi Fuarý"nda bir stant açarak, "Organik Tarým, Hormonlar ve Zirai Mücadele Ýlaçlarý" konusunda hazýrladýðý yaklaþýk 1500 broþürü daðýttý. Ayrýca, fuar etkinlikleri kapsamýnda Þube Baþkanýmýz Ahmet ATA- LIK, 26 Aðustos 2005 tarihinde "Hormonlar, Zirai Mücadele Ýlaçlarý, Doðrular-Yanlýþlar" konulu bir konferans verdi. "Küresel Isýnma, Su Kaynaklarý ve Tarým Üzerine Etkileri, Türkiye'ye yansýmalarý ve alýnmasý gereken önlemleri" içeren raporumuz, ODA'mýzýn web sayfasýnda yayýnlanmaya baþlandý. Harem'den Kadýköy merkezine kadar kýyý þeridi boyunca uzanan sahalarda Dünya Ticaret Merkezi kurma çalýþmalarý adý altýnda gökdelenler yapýlarak doðal görünüm ve tarihi dokunun tahrip edileceðinden bahisle yerel örgütler, çevreci örgütler ve meslek odalarý tarafýndan oluþturulan Haydarpaþa Dayanýþmasý'nýn içinde Þubemiz de aktif olarak yer aldý. Þubemiz 2. Baþkanýmýz Yýldýrým DERYA faaliyetin Yürütme Kurulu'na seçildi. Ziyaretler: Þubemizi 6 Haziran 2005'te ziyaret eden Heinrich Böll Vakfý'ndan Aylin ÖRNEK'e, vakfýn, Eylül ayýnda Almanya'da gerçekleþtireceði atölye çalýþmalarýnda sunulmak üzere Dünya Ticaret Örgütü, IMF, Dünya Bankasý ve Avrupa Birliði'nin tarým politikalarýmýza etkileri konusunda bilgi verdik. Tarým Ýlaçlarý Sanayici Ýthalatçý ve Temsilcileri Derneði (TÝSÝT) Genel Sekreteri olan önceki dönem Þube Baþkanýmýz Zehra EYÝCÝL'i 6 Haziran 2005'de ziyaret ederek bilgi alýþveriþinde bulunduk. Cumhuriyet Kadýnlarý Derneði Baþkaný Av. Ayþegül ÞAHÝN, 7 Haziran 2005 günü Þubemizi ziyaret etti. Þahin ile ülke sorunlarý konusunda görüþ alýþveriþi yaptýk. Ýran Tarým Bakanlýðý yetkilileri ile özel sektör temsilcilerinden oluþan 34 kiþilik heyet, 11 Temmuz 2005'te Þubemizi ziyaret ederek, Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK ile görüþtü. ATALIK, heyete "Türkiye Tarým Politikalarý ile Tarýmda Kadýnýn Yeri ve Önemi" konularýnda bir konferans verdi. Daha sonra Maltepe ilçe merkezinde yer alan tarým arazileri gezilerek, heyete kent içi tarým konusunda bilgi sunuldu. 12 Temmuz 2005'te de, heyetle birlikte Silivri ilçesindeki Alipaþa ve Yolçatý köylerine gidilerek, sulu ve kuru tarým arazileri üzerinde yapýlan tarým yerinde incelendi ve bilgi verildi. 1 Aðustos 2005 günü Tarým Ýl Müdürlüðü'ndeki meslektaþlarýmýz ve yönetim kadrolarýný ziyaret ettik. Tarýmýn içinde bulunduðu durumu görüþerek bilgi alýþveriþinde bulunduk. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, 2. Baþkanýmýz Yýldýrým DERYA ve Yedek Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Murat ERDEM, 4 Aðustos 2005'te Ýstanbul'u ziyaret eden KKTC Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Ali Göksu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERCÝLASUN ile görüþtü. Kýbrýs heyetinin Ziraat Mühendisliði ve tarým sektörü ile ilgili dergi çýkarmak amacýyla yaptýklarý ziyarette, Türkiye ile Kuzey Kýbrýs'taki mesleki sorunlar ve tarým uygulamalarý da deðerlendirildi. Toplantýya, Tarým Ekonomisi Derneði Ýstanbul Temsilcisi Nursel YILDIRIM da katýldý. Radyo, TV ve Yazýlý Basýn: ATALIK, 9 Nisan 2005'te Radyo Barýþ'ta yayýnlanan "Büyüteç" programýna konuk olarak, KHGM'nin kapatýlmasý nedeniyle kýrsal alanda aksayacak hizmetler konusunda; 11 Nisan 2005'te TV8'de yayýnlanan "Haber Aktif" programýnda ve 19 Nisan 2005'te Star TV'de, "Dioksinin Kaynaklarý, Çevre ve Ýnsan Saðlýðý Üzerine Olan Etkileri" konusunda; 12 Nisan 2005'te de TRT 1'de, "Kalýcý organik kirleticiler (KOKlar), kaynaklarý, Stokholm Konvansiyonu, Türkiye'nin taahhütleri ve yapmasý gerekenler" konusunda bilgi verdi. Þube Baþkanýmýz, NTV'de 14 Nisan 2005'te canlý yayýnlanan "Herkes Bunu Konuþuyor" programýnda, "Hormonlar, Zirai Mücadele Ýlaçlarý ve Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar"; 2 Aðustos 2005'te ayný kanalda "Küresel Isýnmanýn Su Kaynaklarý ve Biyoçeþitlilik Üzerinde Yaratacaðý Deðiþiklikler" konusunda; 8 Aðustos 2005'te de "Türkiye Tarým Politikalarý, AB Ortak Tarým Politikasý, Gýda Güvenliði, Zirai Mücadele Ýlaçlarý ve Organik Tarým" konusunda ODA'mýz görüþlerini sundu. ATALIK, 30 Nisan 2005'te Meltem TV'de, 1 Mayýs 2005'te de Mesaj TV'de, "Geçmiþten Günümüze Ýzlenen Tarým Politikalarý ve AB Sürecinin Tarým Politikalarýna Etkisi" konusunda ODA görüþlerimizi açýkladý. TGRT'ye 27 Haziran 2005'te konuk olan ATA- LIK, "Akdeniz sineði, yaþ meyve ve sebzede yaþanan sorunlar"; 2 Aðustos 2005'te katýldýðý ATV yayýnýnda da, "Sebze ve Meyve Ürünlerinde Tat Kalitesinin Neden Bozulduðu" konusunda birer demeç verdi. Ulusal Kanal'da yayýnlanan "Halk Üniversitesi" programýnda, 5 Aðustos 2005 günü "Sebze ve Meyvelerde Hormon Kullanýmý"na iliþkin bilgi sunan ATALIK, Kanal Türk TV'de yayýnlanan "Ekonomi Gündemi" programýnda da, "Gýda Yasasý ile Belediye Yasasý'nýn gýda denetim konusundaki çeliþkileri, yaþanan sorunlar ve yapýlmasý gerekenleri" anlattý. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK'ýn, "Devlet Üretme Çiftliklerinin TÝGEM'e dönüþtürülerek içi boþaltýldýktan sonra tohum üretiminde yurtdýþýna baðýmlý oluþumuz"; "Dioksin, KOKlar, çevre ve insan saðlýðý üzerine etkileri, Stokholm Konvansiyonu, taahhütlerimiz, yaptýklarýmýz-yapamadýklarýmýz"; "Tarým ürünlerinin yaný sýra aðaçlarýn da genleriyle oynandýðý"; "Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalarýn (GDO) dünyada yayýlým alanlarý, çevre ve insan saðlýðý üzerine etkileri"; "Akdeniz Sineði, Çiçek Tripsi, Rusya'ya gönderilen Meyve ve Sebzenin ambalajlanmasý konusunda yapýlmýþ olan hatalar" ve "Ýstanbul'da tarým arazilerini, ormanlarý ve su kaynaklarýný tehdit eden kontrolsüz yapýlaþma" konusunda yaptýðý açýklamalar, yazýlý basýnda geniþ yer buldu. GDO'ya Hayýr Platformu üyeleri Dr. Þiirsel DÝZDAR ve Avukat Zeynep FORSMAN ile Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK'ýn genetiði deðiþtirilmiþ organizmalar ile ilgili vermiþ olduklarý bilgiler, Logilife dergisinin Haziran 2005 sayýsýnda yayýmlandý. 32

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2007 SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim, Sayýn Meclis Üyelerim, Görev süremizin dördüncü yýlýný tamamlarken, gönül huzuru içinde Kütahya'mýzýn çehresini

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim Sayýn Meclis Üyelerim Görev süremizin üçüncü yýlý faaliyetlerini bir sayfada özetleyeceðimiz bu faaliyet

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet'te görev deðiþimi Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet ten 4 bin 500 öðrenciye trafik eðitimi Asker adaylarýna duyuru Þubat 2014 er celbi

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

19 yýllýk rüya gerçek oluyor

19 yýllýk rüya gerçek oluyor Kolbaþý ndan Cemiyet e ziyaret Projelere 10 yýlda 32 milyon TL Zincirler kýrýlsýn, Ayasofya açýlsýn * HABERÝ 10 DA 30 MAYIS 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Yeni iþyerimizin açýlýþýnda sizleri de aramýzda

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz MUTSUZ SON Çorum Belediyespor. lig için dün Eskiþehir de Ýstanbulspor a - maðlup olarak umutlarýný önümüzdeki sezona býraktý. Kýrmýzý Siyahlýlar ilk yarýnýn son dakikalýk bölümünde rakibi önünde etkili

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3445 UKOME 5. Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ ÝÇÝN YENÝ GÜZERGAHLAR HABERÝ 6.SAYFADA GELÝYOR. 2 AYLIK

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA HEM Türkiye nin gözdesi 23 Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Türkiye'de en çok kurs açýp,

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı