Yaratýcýlýk kavramý/sorunu postmodernizmle birlikte sorgulanmaya baþlandý. Metnin gerçeklikle iliþkisini hedef alan postmodern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaratýcýlýk kavramý/sorunu postmodernizmle birlikte sorgulanmaya baþlandý. Metnin gerçeklikle iliþkisini hedef alan postmodern"

Transkript

1 Dosya Öyküde Yaratýcýlýk Yaratýcýlýk kavramý/sorunu postmodernizmle birlikte sorgulanmaya baþlandý. Metnin gerçeklikle iliþkisini hedef alan postmodern yaratýlar, yaratýcýlýðýn ne olduðunu, biçimle olan mesafesini masaya yatýrdýlar. Biz de çok tartýþýlan bu noktada öykücülüðümüzün geliþmesine koþut olarak eleþtirel boyutta sorunu ele aldýk. Öykücülerle, uygulamacý açýsýndan sorunu irdelemeye çalýþtýk. Mahir Öztaþ, Ýnan Çetin, Faruk Duman ve Özen Yula ile yaratýcýlýk ile yazar iliþkisini sorguladýk. Bunun yanýnda dosyaya Müge Ýplikçi Yaratmak adlý yazýsýyle katkýda bulundu. Öykücü ve eleþtirmen kimliðiyle bildiðimiz Âlim Kahraman da yaratýcýlýk kavramýný sorgulayan bir yazý yazdý. Savaþ Arslan akademisyen ve sinema yazýlarýyla bildiðimiz bir isim. Postmodern dönemdeki yaratýcýlýk ile modernizmin yaratýcýlýk algýsýný karþýlaþtýrmalý olarak maddeler halinde sýraladý. Dosyamýzla amaçladýðýmýz tabii ki bir sonuca ulaþmak deðildi, zaten çok teorik bir konu olmasý itibariyle böyle bir beklenti yersiz. Kanýmca ülkemizde tartýþýlmayan bir konuya parmak basmýþ olduk, umarým öykücülüðümüz açýsýndan iyi sonuçlar doðuracaktýr. Ahmet Sait Akçay Ahmet Sait Akçay: Þimdi burada toplanmamýzýn amacý, Ýmge Öyküler için, öykü ve yaratýcýlýk konusunu tartýþmak. Daha çok teorik bir çerçevede tartýþacaðýmýz konu baðlamýnda özellikle sizlerin kendi deneyimleriniz çerçevesinde katýlýmýnýzý diliyorum. Neticede yaratýcýlýk bir yanýyla çok muðlak bir kavram, her tarafa çekilebilir. Fakat burada benim tartýþýlmasýný istediðim nokta, daha çok postmodern dönemde öykünün hayatla, gerçekçilikle olan baðýný sorgulamak, yani kurgu ne kadar gerçek hayattan beslenmesi gerekir ya da kurmaca-gerçekçilik iliþkisi nasýl olmalýdýr? Öyküde yaratýcý algý nasýl deðiþti? Ama daha çok Türkiye üzerinde konuþursak, daha canlý olur kanýmca. Sosyal gerçekçilikten bugüne nasýl deðiþti öykü biçimi. Örneklemelerle de gidilebilir ya da teorik anlamda kendi kiþisel deneyimlerinden yola çýkarak da bir þeyler söylemenizi istiyorum Biraz daha açmam lazým herhalde. Þunu kastediyorum aslýnda, postmodern dönemde yaratýcýlýktan anladýðýmýz ile modern dönemdeki yaratýcýlýk algýsý çok farklý. Postmodern dönemde bütüncül bir dünya kurgusundan söz edemeyiz. Öykü, gerçekçi midir, ironi midir, parodi midir, pastiþ midir? Nedir sizce? Bir öykücü þunu diyebilir mi? Ben þu öyküde þu gerçek olayý yansýttým ve çok baþarýlýyým deyip övünebilir mi? Biraz teorik baðlamý pekiþtirmek için 2500 yýl öncesine, Aristoteles'e baþvuracaðým. Ýyi edebiyat, imkânsýzý inandýrýcý derece yansýtmaktýr. Bir Goriot Baba, Raskolnikov mesela. Kötü edebiyat ise, gerçek bir olayý inandýrýcýlýktan uzak kýlmaktýr. der Aristoteles. Bizim edebiyat geleneðimizde kötü edebiyat örneklerini köy edebiyatýnda ideolojik etkenlerin devreye girmesiyle gördük. Ýyi edebiyat ör- 86 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 2, SAYI 7, ÞUBAT-MART 2006

2 nekleri de hayli fazla. Sosyal gerçekçilikten imgesel bir forma girdi öykümüz. Ýsterseniz Mahir Öztaþ'tan baþlayalým. Öyküde yaratýcýlýk derken ne anlýyorsunuz? Mahir Öztaþ: Yüksek edebiyat baðlamýnda mý ele alýyorsunuz yaratýcýlýðý? Akçay: Yüksek edebiyat/popüler edebiyat ayrýmý da buradan çýkýyor zaten. Asýl deðinmek istediðim bu dönemde yaratmak, yeni bir dünya kurmak anlamýna gelmiyor. Mevcut tarihi figürleri, mitleri yeniden kurmaktýr, kastettiðim. Bizim þu anki derdimiz yeni bir icat mý, bir karakter yaratmak mý yoksa sözgelimi Leyla ile Mecnun'u yeniden yazmak mý olmalý? Çok teorik bir konu olduðu için mümkün olduðunca somut olmaya çalýþarak sorayým. Kurmaca ile gerçeklik arasýndaki bað nasýl olmalýdýr? Kurmaca gerçeðe mi yakýndýr, düþe mi, fantaziye mi? Yani siz öykü yazarken gerçek hayattan mý yoksa hayali bir imgeden mi yola çýkýyorsunuz? Öztaþ: Kýsa bir iki þey söyleyeyim. Günümüzde þöyle bir sorun var. Mesela hem geçmiþte yaratýcýlýk baðlamýnda hem de günümüzde yaratýcýlýk baðlamýnda konuþtuðumuzda bir metin üzerinden söylenenler, mesela parçalý olmasý gibi, hem övgü hem de yergi olarak kullanýlabilmektedir. Tarihsel bir deðerlendirme yaptýðýmýz zaman, bir Çehov öyküsünü belli kavramlarla tanýmlamamýz ya da ayrýþtýrmamýz mümkün. Fakat günümüzde kavramsal bir karýþýklýk söz konusu. Diyelim ki ortaya çýkan bir yapýt söz konusu, diyoruz ki çok güzel parçalanmýþ, ancak burada amaç neydi? Bir de böyle bir durum var. Bir uygulamacý açýsýndan, yani benim gibi kuramlarý uygulamak için kullanan birisi açýsýndan tanýmlarý bu anlamda yapmak pek önem taþýmýyor. Hatta bu baðlamda þu da söylenebilir. Dostoyevski örneði mesela, orada da amaçla sonucun aslýnda örtüþmediðini görüyoruz. Özellikle o döneme faklý bir açýdan bakarsak, zamanýnda çok ilgi gören birisi deðil Dostoyevski; Turgenyev daha çok ilgi görüyor, kuramcý, ayný zamanda düþünür Turgenyev. Büyük bir olasýlýkla Dostoyevski'nin ilgilendiði konu kafasýndaki dünya, olaylara bakýþ açýsý. Ecinnniler'e bakýn, malzeme hazýr aslýnda, yine o dönemde Neçayef Devrimcinin El Kitabý'ný falan yazmýþ. Bana sorarsanýz daha sonralarý Varoluþçular ilgilendiði için farklý bir baðlama oturuyor Dostoyevski. Çünkü daima geriye dönük olarak, bir þey kuramlaþtýðý zaman onun öncüllerini arýyoruz. Hatta geçende okuduðum, hukukla ilgili bir kitapta, Batlamyus parodi örneði olarak veriliyordu, çok ilginç geldi bana. Ya da Platon'un Þölen'inde Aristofanes'in geçmesi, kurgu bir karakter aslýnda. Bütün bunlar bana göre postmodern tutumlar. Dolayýsýyla tarihsel anlamda pek de sýralý bakmamak lazým. Belki postmodern dönemin bize anlattýðý en önemli gerçek budur. Ama herkesin kiþisel seçimleri farklý bir çizgide, kiþisel eðilimlere baðlý olarak herkes ÝMGE ÖYKÜLER YIL 2, SAYI 7, ÞUBAT-MART

3 aslýnda ayný þeyi yazýyor, þu pek mümkün olmuyor bence, bunun çok dýþýna çýkmak, ama yaþadýklarýmýz þu ya da bu, okuduklarýmýz da diyelim, yazdýklarýmýzý belirliyor, tabii bunun içinde kiþisel sýçramalar olabilir. Bizdeki deðerlendirmeye isterseniz sonra geleyim. Özen Yula: Öncelikle çok da kronolojik olarak bakmamak gerekiyor. Aslýnda postmodern için aþýldý, geçildi deniyor; ama genel yapýsý tam olarak belirlenemediðinden böyle bir saptama yapmak da çok mantýklý gelmiyor. Kabaca þunu demek mümkün: Postmodern mantýkla baktýðýmýzda, demin Mahir'in de deðindiði gibi, postmodernizmi belki Euripides'e kadar götürmemiz gerekiyor. Euripides'in tragedyalarýnda tanrýlarý hiçe sayma, karþý koyma, aile içi çok özel iliþkilerin ortaya çýkarýlmasý, kahramanýn kendi iradesini kullanmasý gibi daha modern dönem izleklerini de, postmodern dönem tekniklerini de görüyoruz. Fakat bugünden bakarak bu deðerlendirmeyi yapýyoruz. Ýçinde yaþadýðýmýz dünyanýn çok parçalýlýðý, çok çeþitliliðiyle o zamanýn çeþitliliði belki de çok koþut. Þu anki bilgilerimizle bunu saptamamýz mümkün deðil. Belki tarihin her döneminde ayný þekilde bir parçalýlýk, bir kaos yaþanýyordu; bugünün dünyasýnda olduðu gibi farklý farklý kültürler bir araya geliyor, bir çeþitliliði barýndýrýyordu. Þimdiye kadar elimizdeki arkeolojik bilgilerle bunu tam olarak saptamamýz zor. Deðiþmesi olasý. Aslýnda tarihsel kesit içinde farklýlaþan durum zaman algýlarýmýzdýr. Ýnsanlarýn zaman algýlarýnýn parçalanýþý söz konusu. O dönemdekiyle bugünkü zaman algýsý muhakkak çok farklý. Postmodern yapýtta, farklý dönemlerin eþyalarý, müzikleri, aksesuarlarý ayný dönem içinde kullanýlýyor. Genel bir zaman anlayýþý ortaya çýkýyor. Akçay: Ortak bir algý geliþiyor. Yula: Evet ama ayný zamanda da popüler kültürün getirisi bu, çok Amerikanvari. Farklý pop parçalarýnýn, kitsch diyebileceðimiz yapýlarýn ayný bünyede bir bütün oluþturmasý, ayný zamanda popüler kültürün 60'lý yýllardan itibaren insanlar üzerinde ne kadar yaygýn ve baskýn olduðunu da gösteriyor. Yaratý kavramý iþin içine girdiði zaman, postmodernlerin çok söylediði, daha önce zaten her þey söylendi, anlatýldý sözü. Þimdi birtakým kuramcýlarýn yapýtlarýna bakarsak bunun temelini görüyoruz. Ýþte, birtakým arketiplerden yola çýkarak deðerlendirmeler yapýlýyor. Yanlýþ hatýrlamýyorsam tiyatroda konu olarak saptanmýþ otuz altý temel durum var, bunlarýn dýþýnda bir þey yazamazsýnýz. Yani yeni ne yaparsanýz yapýn o eski biçimlerden birine uyacaktýr. Birtakým temel durumlar var, bunun üzerine zamanýn getirdiði yaþama biçimleri var, teknolojik, genetik geliþmeler, internet, gözetlenme Bütün bunlar yaratýyý daha farklý bir biçime sokuyor. Ruhbilimsel öyküler, Çehovyen öyküler gene yazýlýyor, ancak günümüzün getirdiði koþullanmalarla farklý yapýlara bürünüyor. 40'lý, 50'li yýllardaki gibi yazýlmýyor tabii. Deðiþmesi de doðal. Öyle yazýlsa, bu, yaratýcýlýkta bir sorun olduðu anlamýna gelir. Akçay: Deðiþimin yaratýcýlýða katkýsý Yula: Þuna dikkat etmek gerekir: Ölçü 88 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 2, SAYI 7, ÞUBAT-MART 2006

4 kavramý burada önemli. Yemek yaparken bile bu önemli. Yaratýda bu önemli. Bir kerede yazýp yayýmlamak var, bir de alýp tekrar tekrar gözden geçirerek, Bilge Karasu'nun yaptýðý gibi yazmak da var. Neyi seçeceði, yaratýcý kiþinin deneyimine, birikime baðlý. Nasýl anlatacaðý, seçtiði yöntem, kullandýðý dil hep o ölçü kavramýný barýndýrmalý. Akçay: Postmoderni bir öncü olarak görüyor Lyotard. Söylediklerinizle de tam da buna vurgu yaptýnýz. Yula: Her çaðda birtakým kaotik yapýlar vardýr. Bugünden bakarak bir ders veriyor gibi deðil, o dönemde de var yapýsal deðiþimler. Akçay: Tabii þunu belirtmemiz lazým: Postmodern dönemde çift kutuplu bir algýdan kurtuluyoruz. Bana göre postmodernizmin hayatýmýza kattýðý en önemli kazanç da budur. Yula: Ýkili karþýtlýklara baðlý dünya ortadan kalkmýþ gibi oluyor. Akçay: Þimdi postmodern dönemde sorgulanan baþka bir kavram da yaratýcý yazar kavramýdýr. Roland Barthes yazarýn ölümünü ilan ediyordu. Author'un, Writer'in deðil tabii. Ýsterseniz Faruk'la devam edelim. Öykü gerçeklik iliþkisi nasýl olmalý sence? Faruk Duman: Buraya gelirken Özen'in söylediklerine benzer þeyler düþündüm. Birincisi, bizim kafamýzdaki birtakým metaforlar, göstergeler birer maske. Canlý olduklarý dönemler var, sonradan biz o maskeyi, göstergeyi karþýmýza aldýðýmýzda bizim düþünce biçimimizle, algýlayýþýmýzla bir araya gelemediðini, farklý çaðrýþýmlara yol açtýðýný görüyoruz.. Daha sonra da çok farklý imgelere dönüþüyor. Bir örnek vereyim: Bir ara Piri Reis'in metinleriyle epey uðraþtým. Afrika'daki farklý insan topluluklarýnýn, ilkel kabilelerin simgelerini anlatýyor, ama öyle insanlar gördüm ki diye anlatýyor. O maskeleri, totemleri, korkuluklarý bize insan gibi anlatýyor. Aslýnda geleneðimize göre ölü bir maskedir. Bizim algýmýzla pek uyuþmayacak bir þey. Dolayýsýyla bugün biz, onu ya çok farklý bir düzlemde bir yaratýcýlýk örneði olarak göreceðiz ya da o simgelerin analizini yapacaðýz. O dönemdeki algý, anlatýþ biçimi vs. Senin dediðine geliyoruz aslýnda. Anlatýlacak çeliþkilerin, hikâyelerin, otuz iki durumun tükendiði noktada biz anlatýþ biçimimizi, kurgulayýþýmýzý deðiþtiriyoruz ve o zaman ancak üslubu keþfediyoruz. Bana göre postmodernizmin en önemli yaný yazarýn yaratýcýlýðýný özgür býrakmasýdýr. Pek o kadar dönemsel olduðunu da düþünmüyorum açýkçasý. Akçay: Çok farklý biçimlerde de ortaya çýkabiliyor, sözgelimi bir öykünün parodisini yaparsýnýz, tarihsel bir figürü yeniden kurarsýnýz, oyun için oyun, öykü içinde öykü daha çok zekâya dayalý atraksiyonlar yaparsýnýz ya da Ben öyle bir hikâye kiþisi yaratayým ki sürekli canlý olsun kaygýsý güdersiniz. Hiç öyle bir derdim yok da dersiniz. Hangisi tercihiniz, tartýþmak istediðim esas nokta burasý. Duman: Þunu söyleyeyim. Dille uðraþan ÝMGE ÖYKÜLER YIL 2, SAYI 7, ÞUBAT-MART

5 Yaratmak Müge Ýplikçi Edebiyat ve yaratýcýlýk dendiði zaman dil tercihini sona býrakmaktan yanayým çünkü dil, diyelim ki suda yüzerken bir süre sonra sizi dubalarla uyaran bir mekanizmadýr. O dubalarý geçtiðiniz noktada ise yazar olarak sizi bekleyen dil deðil olsa olsa biçeminiz olacaktýr. Kendinizi yetkin görüyorsanýz ve ayný zamanda deliþmen bir yüzücüyseniz dubalarý geçmenizi öneririm, "yok deðilim" diyorsanýz güvenli sularýn kimseye zararý olmamýþtýr, orada kalmanýzda bir sakýnca yoktur. Dil, yazdýklarýnýzý þefkatli bir ebeveyn gibi kollayacaktýr; tutuculuðuna katlanabildiðiniz sürece Öte tarafta ise ne olacaðýnýz gerçekten bir muammadýr. Konu yaratýcýlýk olduðuna göre ben burada seçimimi biçemden yana kullanmak istiyorum. Kýsaca Roland Barthes in da sözünü ettiði gibi geride kalmak ile biraz ötede olmak denklemi arasýnda ötede olmayý tercih etmek diyebiliriz buna Ancak o öte noktanýn insaný ne kadar özgürleþtirdiði hakkýnda da ciddi þüphelerim var. Bu denklemi çözmeye çalýþýrken "Yazmak ve yaratmak bir özgürlük müdür?" sorusuna cevap aramadýðýmý biliyorum. Neden diye soracak olursanýz, yazý insana asla somut bir özgürleþme sunmaz; yarattýðýnýzýn bir süre sonra tutsaðý olmanýzla ilgilidir bu. Her bitirdiðim kitaptan sonra beynimde gezinen ve her yerime sinen o aðdalý duygudan kurtulmam zaman alýr. Arýndýðým zamansa yeni bir plan kurmak isterim kafamda. O umuttur galiba yazýnýn sunduðu özgürlük -dýþarsýndayken ait olmayý istemek ve buna soyunmaya hazýrlanmak: ilk sözcük, ilk cümle Sonrasýysa buyurun yeni köleliðinize! Demek ki yaratma edimi içersinde çýrpýnanbunalan-gönenen (daha da uzatabiliriz) bir yazar için bir özgürlük alaný yok; olsa olsa bir kaçýþ alaný var. Ýþte o kaçýþ alaný biçemdir kanýmca. Gündelik hayattan, kendinizden ve dilden kaçtýðýnýz yer Ýmgelerinize sýðýndýðýnýz nokta. Sahiden ýssýz bir yer, bir deðiþim, yeni bir açýlým Bilinen bir þeyi yeniden ve farklý bir biçimde keþfetme anýdýr bu, hatta bir sapkýnlýk boyutudur. Edebiyattaki yaratýcýlýktan buradaki oluþumu anlýyorum ben. biri için kuramlardan yola çýkma konusu gerçekten azap verici bir durum. Kimsenin belli bir kurama göre yazdýðýný sanmýyorum. Dille yazar arasýnda þöyle bir bað kurabiliriz. Dili hep bir tasarým, bir üstyapý olarak görüyoruz. Oysa böyle bir þey yok. Ne dilin kendi içinde saptanmýþ bir biçimi var ne de dille yapýlan kurgularýn. Þuna geleceðim: Postmodernizmin telaffuz edilmediði dönemlerde de bu biçim kýrýlmasýný gözlüyoruz. Postmodern ürün ortaya koyacaðým diye, ilkel ürünlerin ortaya konulduðunu görmek mümkün. Akçay: Tabii ki yazarýn kurama uymasý beklenmez. Kuramlar zaten metinler üzerine kurulu yapýlardýr. Þunu göz ardý etmeyelim ki dönemin getirmiþ olduðu bir hava var. Bir sosyal gerçekçi öykü yazmak var, daha imgesel yaratýcý öykü yazmak var. Bir Sabahattin Ali gibi yazamayýz bugün. Yula: Sosyal gerçekçi öykü bugün de olabilir, biçim olarak farklý olur, yazarýn hünerine ve yaklaþýmýna baðlýdýr. Akçay: Ýyi öykü nasýl olmalý sence? Duman: Bana göre bir yazar neyi okumaktan zevk alýyorsa onu yazmaya meyilli. Ben zaman zaman on dokuzuncu yüzyýl tarzý ya da Victorian dönemi romanlarý okumak isterim. Bence aþýldýðýný kesinlemek zor. Bugün her ne kadar öykü çeþitleniyorsa da bana göre Sabahattin Ali'ye benzer bir öykü yazmak kolay deðil. Akçay: Tabii, ama çok gerçekçilik kaygýsý kusuru beraberinde getirir. Duman: O bir koþullanma tabii. 90 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 2, SAYI 7, ÞUBAT-MART 2006

6 Akçay: Ýstersen Ýnan senle devam edelim. Ýnan Çetin: Bugün de sosyal gerçekçi öykü yazýlýyor. Yazýlabiliyor, ama bugünü ne kadar temsil ettiði ya da biçim, yaratýcýlýk bakýmýndan ne kadar baþarýlý olduðu yazarýnýn yeteneðine baðlý. Yaratýcýlýktan söz ederken iki þeyi, estetik alanla öbür alanlarý birbirinden ayrýþtýrarak, modern ve postmodern anlayýþlarýn temel özelliklerine bakmamýz gerekiyor. Çünkü yaratý kavramý, edebiyatta bu iki anlayýþýn temel sorunlarýndan biri. Aslýnda tam olarak tanýmlanamamýþ, muðlak bir yapýsý var. Modern edebiyatýn en önemli özelliklerinden biri, kendi içinde bir bütünlük oluþturmasýdýr, hem nesnel bakýmdan hem de öznel Modernizm, hiyerarþi, bütünleþtirme, yaratým, sentez, egemenlik gibi tedirgin edici, otoriteryen ilkelerle anýlýrken, postmodernizm çokkültürlülük, bir arada olma, yan yanalýk, hem cemaatçi hem birey olma, katýlým, farklýlýk, oyun vs. gibi daha yumuþak ve katý kurallardan uzak kavramlarla anýlmasý bugünkü algýlama biçimini de önemli ölçüde etkiliyor. Bu kavramlardan yola çýktýðýmýzda bile, yaratý kavramýnýn birçok þeyi þemsiyesi altýnda topladýðýný görüyoruz. Örneðin, modern edebiyatýn yaratýcý yazarý, oldukça bilgili, usta, hatta kimi zaman kusursuz, dünyayý temsil etme görevini kabullenmiþ, elitist bir gerçekliði estetize eden Tanrý yazardýr. Postmodernizm ise, bütün bu özelliklerden geri çekilen ya da ötesine geçen bir anlayýþý temsil eder. Ama pek çok postmodern yapýtta yazar, Tanrý yazarlýktan kurtulamýyor yine de, yüz çevirmek yerine, eleþtirel bir iliþki içine giriyor belki. Yaratýcýlýðýn metinle dünya arasýnda kurduðu çekici bir yönü var tabii. Bu, bazen kendine özgü bir soyutluk, bazen kaçýnýlmaz biçimde dünyevi, deneyimlerden kaynaklanýyor. Þimdi, pek çok þey söyleniyor postmodern edebiyat hakkýnda, ama en önemli özelliði kendi içindeki yapýsýdýr. Kurgunun kendi üstüne dönmesi herhalde en önemlilerden biri. Bunun pek çok örneði var. Ama Ulysses'in kendi kurgusallýðýyla açýktan açýða meþgul olmasý sorunu da var. Deniz Feneri var bunu nasýl deðerlendireceðiz. Zaman sorununda da ayný þey karþýmýza çýkýyor. Konudan uzaklaþmalarýn, deðiþmelerin, tekrarlanmalarýn, zamanýn kronolojik olmamasý vs. Bunlarýn hepsi de yaratýcýlýk kavramýyla ilintili ve bir parça muðlak. Ama açýk olan bir þey var ki, o da yukarýda da sözünü ettiðim çokseslilik, çokkültürlülük, hem cemaatçi hem birey olma durumu ve bu olgularýn edebiyata, dolayýsýyla yaratýcýlýða etkisi var. Akçay: Hem gelenekçi hem modern hem mistik hem mitik Çetin: Yani biz her zaman biziz, her an farklýyýz gibi bir yapý ortaya çýkýyor. Bu da edebiyata yansýyor. Postmodernlik tam anlamýyla anlaþýlmýþ deðil, dolayýsýyla daha çok var olan gerçeklik üstüne kurulu metinlerin hangi anlamda yaratýcýlýða sýrt çevirdiðini, hangi anlamda yaratýcý olduklarýný anlamak zor. Postmodernizmin gerçekçiliðin, modernizmin önünü kesmek için ortaya konan bir yalan olduðunu söyleyenler de var; günümüz dünyasýnýn gerçekliði olarak görenler de. Aslýnda, yazýlan öykülere bakalým, belli bir zamansallýðýn, zaman kavramýnýn deðiþmesi bunun bir göstergesi. ÝMGE ÖYKÜLER YIL 2, SAYI 7, ÞUBAT-MART

7 Daha önce çok konuþtuk bunu. Don Quixote'da postmodern unsurlarýn çoðunu görmek mümkün, kavramsallaþtýrýlmamýþ, ama öncü olarak deðerlendirmek mümkün. Yula: Mesela absürd kavramýný düþünelim. Fernando Arrabal, Ýonesco, Samuel Beckett, Jean Genet gibi yazarlarý düþünelim. Onlar absürd olmak ya da absürd ü kurmak kaygýsýyla yazmamýþlar. Daha sonra bu metinler üzerinden bir kavramsallaþmaya gidilmiþ. Martin Esslin bütün bu yazarlarýn ortak özelliklerini saptayýp yazýlanlara ortak bir ad vermiþ: absürd. Belki de günün birinde bundan otuz, kýrk sene sonra biri çýkýp bu dönemin özelliklerini sýralar. Aslýnda o, yaþanan dönemin özelliðidir. Yani bugün karþýtlarýn birbirleri içinde erirken yeni karþýtlarýn yaratýlmasý, farklý biçimlerin kurguda eriyip farklý üslupta ortaya çýkmasý, röportaj ya da mektup tekniðiyle farklý teknikleri karýþtýrýp bir hikâye yazýlmasýna yeni bir ad koyacaklar. Belki de postmodern demeyeceklerdir. Tabii farklý çabalar var. Herkes de o mozaiði kendince yorumluyor. Akçay: Dönemsel koþullanma da var tabii. Yula: Kimse postmodern olayým diye yapmýyor bunu. Hayatýn içinde birtakým akýþlar var, onlar yansýyor. Çetin: Gayet tabii. Ama yaratýcýlýðýn ne olduðu da tartýþmalý. Yaratýcýlýk edebiyat için ölü bir kavram mý? Kes-yapýþtýr tarzýnda yazýlýyorsa Yula: Ya da sadece eskilerden yola çýkýlarak mý yazýlýyor. Çetin: Aslýnda bence bu dönem de kendi yaratýcý yazarlarýný çýkarýyor. Senin -Akçay'a bakarak- dediðin zekâ yla yazmak da bir yaratýcýlýðý barýndýrýyor. Akçay: Bu dönemde tanrý-yazar olamaz, böyle bir bakýþ açýsýyla yazmak bir handikap deðil mi? Öztaþ: Tanrý-yazar konusunda sana katýlýyorum. Peki üçüncü tekil anlatýmý ne yapacaðýz? O da tanrý-yazar'ýn bir parçasý. Dediðim gibi herkes yaþadýðýný yazýyor. Bir de bizim dýþýmýzda anlayýþ ve biçim olarak yaþayan þeyler var. Bugün mesela, bilimkurgu, polisiye, popüler roman, tarihi roman alt-tür olarak var, onlar da yaþýyor bir biçimde. Da Vinci Þifresi'ni örnek olarak verelim. Bu romanýn dili bence on dokuzuncu yüzyýla ait. Tarihsel figürleri yazarken anlatýmlar önemli. Üçüncü tekil anlatým tarzý mesela, tanrý-yazar'a yakýn. Bu yüzden de belki popüler romanýn tercih ettiði anlatým. Gerçekçilik bence baþka bir þeyle ilgili. Mesela Borges'in Hain ve Kahraman Ýzleði öyküsünü alalým. Borges'i postmodern olarak deðerlendirmek çok önemli deðil, bence daha barok bir yazar. Yalnýzca bahsettiðim öyküyü okuduðumuzda, tam da Lyotard'ýn büyük anlatýlarla oynama, bir gerçekliði deðiþtirmeye dönük bir öykü. Vardýðý sonuçlar açýsýndan gerçekçi öykü. Deðer meselesini, ironiyle birlikte düþündüðümüzde, sözgelimi Ýnfante'nin Kapanda Üç Kaplan ýný düþündüðümde, bizde aslýnda ironinin bu biçimde yapýlmasý biraz güç, bi- 92 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 2, SAYI 7, ÞUBAT-MART 2006

8 ze sorumluluk yüklüyor, Ýnfante özelinde örneði geliþtirirsek, Küba'dan ayrýlmýþ, orada bir þeylere karþý, bunu bir övme ya da yerme anlamýnda söylemiyorum, bir tarz olarak ironi ya da parodi yapýyor. Ama ben kalkýp diyelim Tevfik Fikret'le ilgili ironi ya da parodi yazmak istemem. Çünkü býrakalým onu, benim karþý olduðum bir deðer bile olsa, karþý derken aþýlmasý gereken, geçmiþte kalan anlamýnda. Ama yapýlmasý gerekir. Tabii Özen'in dediði ölçü önemli burada. Kundera'nýn dediðine geliyoruz. Þu çok yönlü bakýþ sorunu. Belli kiþiler yaratýrken seçimimiz ne olmalý. Sorun çok farklý deðer ölçülerinin olmasý. Geçenlerde bir yazý okudum Salman Rüþdi'yle ilgili. Makalenin yazarý Rüþdi'nin kahramanlarýný seçimini sorguluyor. Çünkü hemen bir sembole dönüþüyor. Yazar, Kundera'ya göndermede bulunarak Rüþdi'nin kiþilerini tek boyutlu bulduðunu söylüyor. Yula: Alegorik oluyor. Öztaþ: Aslýnda öyle olmamalý, karþý tepkiler çoðalýyor. Ýnan: Bu konuda bir þeyler eklemek isterim. Tanrý-yazar günümüzde kendini geri çekmiþtir. Ya da þunu söyleyebiliriz: Hükmedici Tanrý-yazar yerini, özgürlükçü Tanrý-yazar'a býrakmýþtýr. Elbette yaratýcýlýk kavramý yalnýz buna baðlý, bununla ilintili deðil. Örneðin, uygulamada pek çok bakýmdan yeni fikirler içerebilir herhangi bir edebiyat yapýtý ve biz bunu yaratýcý olarak deðerlendirebiliriz. Asýl sorun, bana göre, daha çok yaratý kavramýyla ilgili. Bunu hangi baðlamda ele aldýðýmýz önemli. Postmodern ya da modern olsun, kurgunun dünyalar yaratma ve sürdürme kapasitesi var. Ama bu özgürleþtirici mi yoksa dönüþtürme çabasýyla kendi yaratma egemenliðini koruma amacýyla mý yapýlýyor? Sanýrým, asýl düðümü oluþturuyor. Akçay: Peki bir metinle özdeþlik meselesine nasýl bakýyorsunuz? Özdeþlik iyi bir þey mi? Öztaþ: Bugün o mümkün deðil. Akçay: Popüler kültür romanlarýnýn çok okunmasý bir ölçüde okurun özdeþlik kurmasýna baðlýdýr, o duyguyla ya da kiþiyle. Öztaþ: Bence anlatýmla alakalýdýr. Özen'in söylediði zamansallýkla ilgili daha çok, diye düþünüyorum. Sýralý bir anlatým, roman kiþisini çocukluðundan alarak anlatan yazarlarý okuyamýyorum. Gençliðine gelemiyorum. Çünkü hayat böyle deðil. Çetin: Okurun özdeþlik kurmasý zor ya da imkânsýz olsa da anlýk duygulaným ya da arzularýnýn karþýlýðýný bulduðunu söylemek doðru olur belki. Sýralý anlatým, bütünlük, zamanýn milim sapmayan akýþýyla da ilgili tabii. Bunlarýn dýþýnda faktörler de var. Okurun daha sýradan, bayaðý seçim yapmasý için kendini sýradan görmesi yeterlidir. Aslýnda yaratýlan hava budur ve kimi yazarlar da bu havanýn etkisiyle seçim yaparlar. Hangi dönemin edebiyat anlayýþýyla yazdýðý deðil, hangi havayla ve biçimle yazdýðý önem kazanýyor bu durumda. Þimdi, çýkan kitaplara þöyle bir göz attýðýmýzda neredeyse moda-edebiyat ya da moda-yazarlýk diye bir þeyle karþýlaþýyoruz. ÝMGE ÖYKÜLER YIL 2, SAYI 7, ÞUBAT-MART

9 Yula: Popüler romanlarda kalem, kamera niyetine kullanýlýyor. Ýlginç bir durum da þu: Þimdiye kadar konuþtuklarýmýza ek olarak, postmodernizmden bahsederken aslýnda farklý farklý postmodernizmlerden bahsetmek gerek. Postyapýsalcý Postmodernizm, Yeni Muhafazakâr Postmodernizm var. Özellikle eski toplumsal deðerler, geçmiþ dönemler, millet, devlet, þanlý tarih gibi kavramlarýn ne kadar önemli olduðunu anlatmak için kurulan yapýlarda, örneðin Yeni Muhafazakâr Postmodernizm kurgusu içinde ikiliklerin yok olduðu zannýyla farklý ikilikler yaratabiliyor. Onun için dikkatli ve serinkanlý bakmak gerekir. Her þeyin böyle iç içe kullanýlmasý da insanýn kafasýný karýþtýrýp aslýnda son derece tutucu bir yapýtý, yenilikçi ve çaðdaþ bir yapýtmýþ gibi sunabilir. Tutucu bir düþünce yapýsý da ilerici gibi gelebilir birçok kiþiye. Bunun etiðine, estetiðine dikkat etmek lazým. Akçay: Zaten postmodern etik bunu saðlamýyor mu? Yula: Evet ama, çok dikkatli davranmakta yarar var. Sanki Yeni Muhafazakâr Postmodernizm yokmuþ gibi davranýlýyor, üzeri örtülüyor. Her þey de eser olarak sunuluyor. Aslýnda her þey eser deðil, birçok deðersiz çer çöp de var. Bu iþin özü edebiyat ve tabii yayýncýlýk sektörünün edebiyata yaslanmasý. Belli kriterlere ihtiyaç var. Duman: Þimdi yazarýn politik tutumuyla karýþtýrmamak lazým. Celine de tutucu bir yazar. Akçay: Ezra Pound da ayný þekilde. Duman: Yazarýn politik durumuna göre davranýldýðýnda, saðlýklý olmayabilir. Yula: Demin bahsettiðim ölçütler önemli. Edebi ölçütler. Duman: Bana öyle geliyor ki ölçütler konusunda ortak argümanlara varýlabilir. Bir taraftan yayýnevinde editörlük yaptýðým için biliyorum. Sevdiði, okuduðu yazarlarý ortak edebiyat beðenisine göre seçiyor. Ama bakýyorsun, kendi yazýsý o isimlerden çok uzak. Yula: Kim kurnazlýk yapýyor, kim samimi? Buna dikkat etmek gerek. Yazdýklarýndan belli olur zaten. Akçay: Metinle çok alakalý bir þey. Postmodern bir kurguda istediðiniz düþünceyi verebilirsiniz. Tutucu bir metin postmodern olamaz. Muhafazakâr postmodernizm kavramý sorunlu bir kavram. Yula: Bir açýdan bakýldýðýnda tümüyle sorunlu. Neyse ki, bu tip tehlikelere karþý antikorlar da geliþiyor. Yeni Muhafazakâr Postmodernizm e karþý Yeni Sol Postmodernizm çýktý. Son derece özgürlükçü, baðýmsýz bir yapý gibi sunuluyor postmodernizm, o konuda uyarmak istedim. Öyle bir þey yok. Yanlýþ. Bir özgürlük yanýlsamasý var. Ölçü derken bunun da ölçütlerinin saptanmasý gerekiyor. O açýdan söylüyorum. Çünkü þöyle bir tehlike var: Postmodernizm çoksesliliðe, çeþitliliðe, sözümona çokkültürlülüðe izin verdiði için, her türlü durumu kolayca olumlayabiliyor, en ol- 94 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 2, SAYI 7, ÞUBAT-MART 2006

10 mayacak durumlarý bile olumluymuþ ve demokrasinin gereðiymiþ gibi görmeye baþlayabiliyor kiþiler. Neticede eskiden tutucu denen durumlar aniden ilericiymiþ gibi gösterilebiliyor. Ayný þekilde eskiden yenilikçi denen durumlar da katý, deðiþime direnen yapýlar gibi sunulabiliyor. Bu postmodernin tehlikelerinden biri. Halbuki dün tutucu, baðnaz olan, bugün de tutucu ve baðnaz dýr. Ama baðnazlýk tanýmýnýn sýnýrlarý geniþlemiþtir. Belki dünkü de, bugünkü de ayný baðnazlýktadýr. Yeni yapýlar gerekiyordur. Öztaþ: Aslýnda demin deðer derken biraz da ölçüt meselesine gelmek istiyordum. Biz bu ayrýmý nasýl yapacaðýz? Amaçlanan ve ortaya çýkan iþ baðlamýnda. Diyelim, parçalý yazýldýðýný söylüyoruz övgü olarak, ama sözlük anlamýyla yapmýþ bunu. Daðýtmýþ yani. Yula: Gene de postmodernizm in hem postuna hem içinde barýndýrdýðý modernizmine karþý dikkatli olmak gerektiðini düþünüyorum. Akçay: Genel olarak çizdiðimiz çerçeve konusu gereði çok net olmasa da zevkli bir konuþma oldu. Postmodern Yaratýcýlýk Savaþ Arslan Yaratýcýlýk görece bir kavramdýr. Yaratýcýlýk herhangi bir grubun (sözgelimi seçkinlerin) tekelinde olamaz. Tersine yaratýcýlýk hem tarihselliði içinde ideolojik bir arka plan sunar hem de kanonlara dayanan bu özcü ve totaliter haliyle kendi ölümünü ilan eder. Dolayýsýyla bugün yaratýcýlýk her gruba ait, her grubun kendine göre yorumladýðý bir þekle sahiptir. Yaratýcýlýk yazarýn ölümünden sonra gelir. Modernin bitimi ve tarihselliðin sonuna gelindiyse eðer, yaratýcý-yazar kavramý da ölmüþtür. Yazarýn ürünü, yazarýn tahakkümünden çýkýp okurlarýn sürekli yeniden yarattýklarý bir metinselliðe aittir. Yaratýcýlýk özgünlük ve kendine özgülüðünü kaybetmiþtir. Postmodern ürün tek bir imzanýn, özgün ve kendine özgü yapýsýný taþýmaz. Tersine bütün imzalara kapýlarýný açar. Bu nedenle de, yaratýcýlýðý yazarýn imzasýnda deðil, metinlerin arasýnda aramalýyýz. Postmodernist yazarýn yaratýcýlýðý kendi kendisinin farkýndalýðýna dayanýr. Postmodernist yazarlarýn yaratýcýlýðý, metinler arasýlýða dayanan bilinçli bir yeniden üretimin ürünüdürler. Modernist yazarlarýn kendilerini ya da anlatýyý sorgulamalarýnýn aksine, postmodernist yazarlar ürettikleri anlatýlarýnýn farkýnda olduklarýný sürekli hatýrlatýrlar. ÝMGE ÖYKÜLER YIL 2, SAYI 7, ÞUBAT-MART

11 Bu kendinden farkýnda olma durumu ise pastiche ya da ironi gibi taktikler aracýlýðýyla sunulur. Postmodern edebiyat aþýrmaktan, kendinden önceki eserleri yeniden üretmekten ve dolayýsýyla kendisinden önceki yaratýcýlýk anlayýþlarýndan uzaklaþmaktan geri durmaz. Postmodern anlatýlarýn eklektik, ironik ya da melez olmasý bir sorun teþkil etmez. Tersine, böylelikle yaratýcýlýðý altüst etmek adýna yaratmayýcýlýk öne çýkmýþ olur. Postmodern yaratýcýlýk aþkýnlýk, taklit, temsil ya da yanýlsamayý yeniden üretebilir. Yaratýcýlýðýn kökleri ilham perilerinden (mousai) gelen bir aþkýnlýk ve taklit Rönesans tan klasik gerçekçi anlatýya giden bir yolda temsil ve yanýlsamaya dayanýr. Modernist anlatý bu aþkýnlýk, taklit, temsil ve yanýlsamayý sorgulamýþtýr, oysa postmodernist anlatý bunlarý yeniden üretmekte bir sakýnca görmez. Postmodern yaratýcýlýk, dönüþtürmeye deðil kabul etmeye dayanýr. Tarihsellik ya da meta anlatýlarýn sonuna gelindiði iddasýnýn bir çýktýsý da, artýk anlatýlarýn geleceði üretme ya da dönüþtürme kapasitesinin yok olmasýdýr. Unutulmamasý gerekir ki, yaratýcýlýk da bir -izm dir ve diðer - izm ler gibi geride kalmýþtýr. Dolayýsýyla postmodern edebiyatta yaratýcýlýk, direnmek ya da dönüþtürmek gibi bir iþlev yüklenmez, tersine var olaný kabullenir. Postmodern yaratýcýlýk kitlesel ve popüler olana kapýlarýný açmakta beis görmez. Modernist edebiyat gerçekçilik kadar kitlesel ve ticari olan edebiyatýn da karþýsýnda durmasýyla öne çýkar yani, kitle kültürü yaratýcýlýðýn yok olduðu çizgiden itibaren baþlar. Oysa postmodernizm için böyle bir çizgi yoktur. Yani postmodern edebiyatýn dünyasýnda her ürün yaratýcý olabilir çünkü yaratýcýlýk kavramýnýn bizzat kendisi bir kurgu, bir yapýntýdýr. Postmodern yaratýcýnýn dünyasý gerçekliðini kaybetmiþtir. Dolayýsýyla da, bu dünyayý deðiþtirmek için projeler ya da reçeteler üretmek de manasýzdýr. Gerçekliðin bütünsel olarak mümkün olmadýðý bir dünyada artýk onunla uðraþmak da anlamsýzlaþmýþtýr. Anlatýlar metinler arasý bir dünyada, gerçeklikten baðýmsýz olarak varolurlar. Postmodern yaratýcýlýk gerçeklik gibi parçalý ve kýrýktýr. Postmodern anlatýlar, eklektik ve tekrara dayalý bir yapý sunmaktan çekinmezler. Tersine gerçekliðin parçalý ve kýrýk yapýsý, anlatýnýn dünyasýnda da kendini gösterir. Yaratýcýlýk özcülük, tutarlýlýk ve bütünsellikten deðil, tam tersine bunlarýn daðýnýklýðý ve rastlantýsallýðýndan kaynaklanýr. Postmodern yaratýcýlýk, tekil ve mutlak bir kimliðin yok olduðu uzamdan çýkar. Yazarýn aþkýn bir tekillik ya da mutlaklýða sahip olmasý modern bir söylemdir. Postmodern yazarýn yaratýcýlýðý tam da öznellik ve kimliðin sürekli farklý öznellik ve kimliklere kapýlarýný açarak yok olduðu eklektik ve muðlak bir uzamda yer alýr. Bu uzamda ise yazarýn tutarlý ya da mantýklý olmasýný beklemek sakil bir çabadýr çünkü bu uzamda ne olsa gider. Postmodern yaratýcýlýðýn ne olsa giderciliði ise yakýþýklý bir çabadýr. Postmodern anlatý, içeriðinden baðýmsýzlaþmasý sýrasýnda biçimine daha çok önem atfeder. Bu ise, ne olsa gider den çok hangisi daha çok gider e kapýlarýný açarak, yaratýcýlýðýn neyin daha çok yakýþtýðý ya da yakýþýk aldýðý ve kimin daha çok yakýþýklý/güzel olduðuna dair biçimsel ögelere dayanmasýna yol açar. Yazarýn içeriði derin bir metin kurmasýndan çok, þekli ve þ i yakýþýklý bir metin kurmasý daha yaratýcýdýr! Postmodern yaratýcýlýk oyun(cu)dur. Bu nedenle de, on iki madde yerine on üç maddede anlatýlmasý hem oyunsal hem de bilinçli/akýllý bir çabanýn ürünüdür. Postmodern yazar keskin zekasýný kurduðu akýllý oyunlar aracýlýðýyla okurunun beðenisine sunar ve hem yaratýcý olduðunu hem de yaratýcý olmakla bir sorunu olmadýðýný göstermiþ olur. Bu nedenle de, altý çizilen yaratýcýlýk deðil, oyunun akýllý bir þekilde oynanmasýdýr gerçeklik mantýklý olmayabilir fakat oyun mantýklýdýr. Bu oyunda ise ayraçla ikilenmiþ ya da parantez içinde sözcükler kullanarak çok anlamlý metinler üretilmesi daha yaratýcýdýr! 96 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 2, SAYI 7, ÞUBAT-MART 2006

12 Öyküde Yaratýcýlýk Deyince Âlim Kahraman Öyküde yaratýcýlýk ifadesi, bir alan sýnýrlamasý yaparak, baðlantýlý olduðu dýþ halkalarý, yakýn kategorileri de kendiliðinden iþaret etmiþ oluyor. Ýnsan, varlýk özünden yükselen bir iç beliriþi, estetik bir biçim içinde paylaþýlýr kýlabilmek için bazý temel materyalleri kullanmak durumundadýr: Objeler (mimarî, heykel vb), renkler (resim), sesler (müzik), görüntüler (fotoðraf, sinema) sanatçýnýn dýþa vurum araçlarýdýr. Her biri bir yaratma alaný oluþturan bu materyallere göre öykü, malzemesi dil olan baþka bir yaratma alanýnýn (edebiyat) verimidir. Bir dil eseri olan öykü ile mesela plastik yaratýcýlýk alaný ürünü mimarî eseri kýyaslamak fazla verimli bir konu olarak görünmez. Öyküde yaratýcýlýk deyince, öncelikle dil içi kategori gelir akla. Dil içi yaratýcý metinler kategorisi.. Diðer kategorileri bir tarafa býrakalým, yaratýcý yazý alanýný oluþturan türler içinde öyküyü ötekilerden farklý kýlan nedir acaba? Burada öykünün yakýn ve uzak olduðu kabul edilen türler konusu geliyor ilk anda hatýra. Öykü, romana karþý baðýmsýzlýk mücadelesi vermiþ bir türdür, öncelikle. Öyküyü romandan farklý kýlan nedir? sorusuna uzun süre cevap arandý. Ortak taraflarý hikâye etmeye dayalý olmalarýydý, ama öykü niçin farklýydý? Öyküyle romaný ayrýþtýrmada uzunluk-kýsalýk, þahýslar kadrosunun geniþliði-darlýðý, dilin daha fonksiyonel veya daha gevþek yapýlanmasý gibi ölçütler kullanýldý. Aslýna bakýlýrsa, bu çok kaba ve dýþardan yaklaþýmlar, muhataplarý kadar, sözün sahipleri tarafýndan da doyurucu bulunmadý. Bir yönüyle zorlamaydý da. Üstelik, öykünün baðýmsýz kalmasýnýn önündeki asýl engel gibi görüldüðünden, romana haksýzlýklar da yapýldý. Daha içeriden, eldeki materyalin yaratýcýlýða ait süreçteki þekilleniþinden hareketle öyküye yaklaþýldý daha sonra; buna göre bazý ayrýþtýrýlmar yapýldý. Verimli olan konum ve açý yakalanmýþ oldu böylece. Eldeki materyal dildi, teknikti. Yaratýcýlýk bunlarýn bir biçem kazanacak þekilde kullanýlmasýydý. Bu taraftan bakýldýðý zaman, öyküyle roman, yapýlanýþlarý; örgülenmeleri ile biribirinden ayrýþýyorlardý. Uzunluk-kýsalýk, þahýslar kadrosunun geniþliði-darlýðý birer veriydi sadece. Ayrýca, öyküde dilin örgüleniþi, öðelerin, -bir yüzü sembole bakan- imgesel anlamlar kazanmasýný saðlayacak þekildeydi. Öykünün þiirle örtüþen bir alana sahip olduðu da üzerinde durulan konular arasýna girdi böylece. II. Öykücü, yazdýðý öykünün hem doðuþ kaynaðý, hem de iþçisidir. Yazýcý akýl, yaratýcý aklýn hizmetindedir. Yaratýcýlýðýn iki boyutu vardýr denilebilir: Bunlar, bilincin alaný içinde kalan ve bilincin alanýndan taþan boyutlardýr. Yazma anýnda iki boyut uyumlu bir iþleyiþ halindedir. Öykücü, yazarken, hayatýn gerçekliðiyle kurduðu dünyanýn gerçekliði arasýnda bir salýným halindedir. Ýzlenimleri ve olaylarý hayatýn gerçekliðinden derlemiþtir ama bütün o materyaller kurduðu yeni dünya içinde baþka bir gerçekliðin parçalarý haline dönüþmüþtür. Yeniden hayat bulmuþtur. Yaratýcý süreçte öykücünün sýk sýk yolculuklar yapmasý, bu yeni dünyanýn derinliklerine doðru keþfe çýkmasý gerekir. Birey olarak öykücü için kurgunun gerçekliði hayatýn gerçekliðini aþar mý? Aþmaz, aþmamalý. Ancak ikincil gerçeklik (gölge gerçeklik), þiddetiyle bazen okyanus dalgalarý gibi yükselir. Bunun için bazý yazarlar, kurgu dünyasýna yaptýðý yolculuklarýn birinde, bu gölge gerçeklik alaný içinde kaybolacaðý, bir daha ilk yola çýktýðý noktaya dönemeyeceði endiþesini de duyarlar. Sanatçý (burada öykücü), içindeki kabarýþý, onun geçirdiði aþamalarý, tüm sarsýlýþlarý yaþar. Bilnciyle, aklýyla yoðurur onu. Þekillendirir. Fakat hiçbir zaman akýl ve bilincin tam olarak denetleyemediði bir boyut mutlaka kalýr bu süreçte. Yazma eyleminin baðlantýlý olduðu, metafizik boyuttur o. II Bir zamanlar yazarlar zamaný ve gerçekliði tek katmanlý olarak yansýtýrlardý anlatýmlarýna. Ayný aný farklý bilinç akýþlarýndan izlettirerek, gerçeklik algýsýný sarsmýþ oldu modern yazarlar. Sonra metnin yaratýlýþ boyutu da girdi anlatýmýn içine. Zaman ve gerçeklik katmanlar kazandý. Algýlamadaki büyük depremlerdi bunlar. Ayaðý yerden kesilen okuyucu, savrularak kendisini de öykünün bir katmanýnda buluyordu artýk. Hayatýn gerçekliðine olan güven duygusunun sarsýlýþý, bir taraftan da bakýldýðýnda, insana, kendi varlýðý ve konumunu sorgulama kapýlarýný açmýþ oluyordu. Zaman üzerine yeniden düþünme fýrsatý veriyordu. ÝMGE ÖYKÜLER YIL 2, SAYI 7, ÞUBAT-MART

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

çýkan, Aydýn'dan Kemal Gündüzalp; yine Aydýn'dan, Güzel Sanatlar Lisesi'nde edebiyat olarak bizden de dergide yayýmlayacaðý bir

çýkan, Aydýn'dan Kemal Gündüzalp; yine Aydýn'dan, Güzel Sanatlar Lisesi'nde edebiyat olarak bizden de dergide yayýmlayacaðý bir Öykü Forum Ýzmir Hasan Özkýlýç Hasan Özkýlýç: Sevgili arkadaþlar, bilindiði gibi Ýmge Öyküler'in bazý sayýlarýnda forum baþlýðý altýnda öykü üzerine tartýþmalar yapýldý. Derginin yayýn yönetmeni Özcan

Detaylı

A b d ü l k a d i r A y h a n

A b d ü l k a d i r A y h a n Tartýþma Bir Yýlan Hikâyesi/Öyküsü A b d ü l k a d i r A y h a n Ýlkin, þubat ayýnda yazýn dünyamýza katýlan Ýmge Öyküler dergisine hoþ geldin diyerek baþlayalým söze. Güzel bir dergi olmuþ, emeði geçenlerin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

LYS FELSEFE. Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi

LYS FELSEFE. Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi LYS FELSEFE Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (TS) Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Tiyatro Metinlerinde Alýmlama ve Metin Stratejileri. Fakiye Özsoysal

Tiyatro Metinlerinde Alýmlama ve Metin Stratejileri. Fakiye Özsoysal Tiyatro Metinlerinde Alýmlama ve Metin Stratejileri Fakiye Özsoysal www.altkitap.com Tiyatro Metinlerinde Alýmlama ve Metin Stratejileri Fakiye Özsoysal altkitap - inceleme 5 Tiyatro Metinlerinde Alýmlama

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

12 Eylül'ün üzerinden çeyrek yüzyýl geçmiþ bile. Gençliðimizin en güzel yýllarý heba

12 Eylül'ün üzerinden çeyrek yüzyýl geçmiþ bile. Gençliðimizin en güzel yýllarý heba Yenilgide (Bile) Direnebilmek! K e m a l G ü n d ü z a l p 12 Eylül'ün üzerinden çeyrek yüzyýl geçmiþ bile. Gençliðimizin en güzel yýllarý heba edilmiþ. Hayatýmýzýn En Güzel Yýllarý diye bir Amerikan filmi

Detaylı

Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý

Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý 39 Jules Feiffer's America Jules Feiffer Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý Levent Gönenç Elinizde tuttuðunuz bu kitap bugüne kadar Amerikan toplumu üzerine yapýlmýþ en yetkin sosyolojik

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: BÖLÜM 4: BÖLÜM 5: BÖLÜM 6: BÖLÜM 7: BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: BÖLÜM 10: BÖLÜM 11:

BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: BÖLÜM 4: BÖLÜM 5: BÖLÜM 6: BÖLÜM 7: BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: BÖLÜM 10: BÖLÜM 11: ÜNÝTE - 1 GÜZEL SANATLAR VE EDEBÝYAT BÖLÜM 1: GÜZEL SANATLAR VE EDEBÝYAT - I...11 A. GÜZEL SANATLAR ÝÇÝNDE EDEBÝYATIN YERÝ...11 Ölçme ve Deðerlendirme...13 Kazaným Deðerlendirme Testi...14 BÖLÜM 2: GÜZEL

Detaylı

Melike Koçak-Sezer Ateþ Ayvaz-Leyla Ruhan Okyay

Melike Koçak-Sezer Ateþ Ayvaz-Leyla Ruhan Okyay Nezihe Meriç'le Melike Koçak-Sezer Ateþ Ayvaz-Leyla Ruhan Okyay Sezer Ateþ Ayvaz, Nezihe Meriç, Melike Koçak, Leyla Ruhan Okyay Kararsýz yaðmurun oyun oynadýðý bir günde, bir çay bahçesindeyiz; önümüzde

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara SAÐLIK BAKANLIÐININ PERFORMANS VE KALÝTE

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇILIÞ KONUÞMALARI Dr.Doðan CANSIZLAR / Sermaye Piyasasý Kurulu Baþkaný... 9 Osman BÝRSEN / Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý Baþkaný... 13 Müslüm DEMÝRBÝLEK / Türkiye Sermaye Piyasasý Aracý

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

UNDERWATER COMPLEX Your imagination becames a reality Hayaliniz gerçek olabilir Yarýný bugünden yaþayýn! Siz ve deðerli dostlarýnýz farklý bir yaþamýn kapýsýný aralayýn. Alýþýlmýþýn dýþýnda yaþadýðýmýz

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara EDÝTÖRLER Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Dr.

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 BÖLÜM 3 : FARKLILIKLARIMIZLA ÖZELÝZ... 13 BÖLÜM 4 : ÝNSAN DEÐERLÝDÝR... 14 BÖLÜM 5 : ÝNSANÝ DEÐERLERÝ

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

y e r e l y ö n e t i m s e ç i m l e r i Avni Arbaþ 1919-2003 10 Kasým 2003 Saygýyla Anýyoruz

y e r e l y ö n e t i m s e ç i m l e r i Avni Arbaþ 1919-2003 10 Kasým 2003 Saygýyla Anýyoruz Kasým 2003 Ankara þubesi y e r e l y ö n e t i m s e ç i m l e r i Avni Arbaþ 1919-2003 10 Kasým 2003 Saygýyla Anýyoruz Kasým ayý Bülteninin Dosya sý Yerel Yönetim Seçimleri ni konu alýyor. Mimarlar Odasý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek Anlam...15 Mecaz Anlam...15 Yan Anlam...15 Deyimler...16 CÜMLE ANLAMI...16 Nesnel Yargýlar...16 Öznel Yargýlar...16 Koþula Baðlý Yargýlar...16

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý

Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý 005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri Soru m sayýda yetiþkin izci ile n sayýda yavrukurttan oluþan bir izci grubu (m, n ), bir gezi sýrasýnda bir nehir kýyýsýna ulaþýr. Karþý tarafa geçmek için sahip olduklarý

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

META VE PARA M E T A KULLANIM-DEÐERÝ VE DEÐER

META VE PARA M E T A KULLANIM-DEÐERÝ VE DEÐER BÝRÝNCÝ KÝTAP SERMAYENÝN ÜRETÝM SÜRECÝ BÝRÝNCÝ KISIM META VE PARA BÝRÝNCÝ BÖLÜM M E T A BÝRÝNCÝ KESIM. METAIN ÝKÝ ÖÐESÝ KULLANIM-DEÐERÝ VE DEÐER (DEÐERÝN ÖZÜ VE DEÐERÝN BÜYÜKLÜÐÜ) Kapitalist üretim tarzýnýn

Detaylı

Psikoloji ve Din: Psikologlarýn Din ve Tanrý Görüþleri Ali Ayten Ýstanbul: Ýz Yayýncýlýk, sayfa.

Psikoloji ve Din: Psikologlarýn Din ve Tanrý Görüþleri Ali Ayten Ýstanbul: Ýz Yayýncýlýk, sayfa. Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi Psikoloji ve Din: Psikologlarýn Din ve Tanrý Görüþleri Ali Ayten Ýstanbul: Ýz Yayýncýlýk, 2006. 151 sayfa. Herhangi bir bilimsel disiplinin zenginliði, o alanda düþünce üreten

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

yeterince bilinmemesi gibi birçok neden ileri sürülebilir.

yeterince bilinmemesi gibi birçok neden ileri sürülebilir. Öykü Soruþturma 1980'DEN GÜNÜMÜZE UNUTULMUÞ, ÖYKÜLERÝ GÖZDEN KAÇMIÞ, ÖYKÜLERÝNÝN DEÐERÝ YETERÝNCE BÝLÝNMEMÝÞ FARKLI KUÞAKLARDAN ÖYKÜCÜLER KÝMLERDÝR, NEDEN? Ýmge Öyküler, öykü edebiyatýnýn sorunlarýný gündeme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK!

RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! Onaylayan mkm Pazar, 09 Ekim 2011 www.alucra.biz RÝYA, RÝYAKAR VE; DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! Önce Riya. Gelin, her zamanki gibi, hep beraber

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı