Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mayýs-Haziran 2010 Yýl:13 Sayý:5 TOBB 65.GENEL KURULU NAFÝ GÜRAL BAÞKANLIÐINDA YAPILDI

2

3 YÖNETÝMDEN TOBB-HALK BANKASI ÝÞBÝRLÝÐÝYLE ÝÞLETMELERE KREDÝ ÝMKÂNI Türkiye, dünya ekonomisinde geliþmekte olan ülkeler liginde yer alýyor. Bu, Türkiye nin ekonomik olarak dinamik, geliþen ve büyüyen bir yapýya sahip olduðunu ifade ediyor. Gerek gayrisafi milli hâsýla, gerekse dýþ ticaret rakamlarý, bunu teyit ediyor li yýllarýn baþýnda 220,000 Milyar dolar seviyelerindeki GSMH 700,000 Milyar dolarý bulmuþ durumda. Ýhracat rakamýmýz 100,000 milyar dolara ulaþtý. Geçtiðimiz yýllarda yoðun olarak gündemde olan cari açýk, hatta günümüz bütçe açýðý hep geliþen ve büyüyen Türkiye nin birer göstergesi. Ekonomi de geliþme ve büyüme kaynak ihtiyacýný beraberinde getiriyor. Hatta en temel ihtiyaçlardan biri. Mikro düzeyde deðerlendirildiðinde giriþimcinin baþlýca finansman kaynaðýný, tedarikçi, finans sektörü, kamu desteði, sivil toplum örgütleri vb. gibi saðlýyor. Bayii olduðunuz üretici veya hammadde tedarikçiniz vadeli mal satarak adeta kredi limiti tahsis etmiþ, kredi açmýþ oluyor. Satýcý kredisi, esasýný güven ve paylaþým oluþturduðu sürece ticari iliþkinizin geliþmesinde önemli rol oynuyor. Diðer bir kredi saðlayýcý ise bankalar. Bankalarýn kullandýrdýklarý krediler, açtýklarý mevduat hesaplarýna, yurtdýþýndan kullandýklarý kredilere ve öz kaynaklarýnadayanýyor. Ülkemizde ekonomik geliþmelere en hýzlý tepkiyi bankalar veriyor. Bu bir taraftan hissedarlarýnýn, bir taraftan da mevduat müþterisinin haklarýný koruma refleksinden ileri geliyor. Yine de geçtiðimiz 2009 yýlýnda 830,000 kredinin yenidenyapýlandýrýldýðý ifade ediliyor. Tabi siyasi iradeninhenüz krizin baþýnda gösterdiði tavýr bunda oldukça etkili oldu. Hatta kamu bankalarýnýn bu krizle birlikte saðladýklarý krediler ile aktifleri %10 seviyelerinde büyüdü. Sivil toplum örgütleri ise, saðladýklarý koþullarla en önemli kredi saðlayýcýlardan biri. Gücünü üyelerinden alan sivil toplum örgütleri, bu gücü yine destek mahiyetinde üyelerinin kaynak ihtiyacýný gidermede kullanýyorlar. HARUN YURDAGÜL KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Geçtiðimiz hafta TOBB ile Halk Bankasý arasýnda imzalanan kredi anlaþmasý bu kapsamda deðerlendirilmelidir. Böylece TOBB tarafýndan, üyelerine yaklaþýk toplam 3 milyar TL yi bulan kredi saðlamýþ oluyor. Özellikle banka mevduat faizlerinin yýllýk %9 seviyesinde olduðunu düþünürsek, yýllýk %10,8 olan kredi faizi oldukça avantajlý. Ayrýca, 12 ay ile vade avantajý da sunuluyor. Eþit taksitli olan kredinin her ay yapýlacak geri ödemesi, hem anapara hem de faizden düþülüyor. Bunun yaný sýra kredi deðerlendirmesinde düþük kredi taleplerine öncelik veriliyor. Daha fazla sayýda üyeye imkân saðlanmasý amaçlanmýþ. Ayrýca teminat vermekte zorlanan üyelerin talepleri Kredi Garanti Fonu tarafýndan karþýlanabilecek. Yani KGF, deðerlendirme sonucunda kredi teminatýný oluþturabiliyor. Bundan sonrasý size kalmýþ. Krediyi hangi amaçla kullanacaðýnýzý, fýrsat ve riskleri belirlerken kredi maliyet ve vadesini göz önünde bulundurmalýsýnýz. Bütçeniz ve ihtiyacýnýz doðrultusunda ne kadar kredi talebiniz olacaðýný belirleyip, belgelerinizle Halk Bankasýna baþvuruda bulunmanýz gerekiyor. Kredi geri ödemesinde gösterilen hassasiyetin gelecekte saðlanacak kredi imkânlarýndan yararlanýlmasýnda önemli olacaktýr. 1

4 KISA KISA 2 Nisan 2010 : TOBB-ETÜ de düzenlenen ICC Milletlerarasý Tahkim Seminerine Meclis Üyemiz Göksel ÇINAR ile Hukuk Müþavirimiz Mustafa DÖNMEZ odamýzý temsilen katýldý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Genel Müdür Yardýmcýsý Sn. Sabit YAMAN ve beraberindeki heyet, Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Toplantý Salonunda Türkiye de Ýþyerinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðini Geliþtirme Projesi toplantýsýna üyelerimiz davet edildi ve ilimizde uygulanacak olan projenin tanýtýmý yapýldý. 5 Nisan 2010 : Avukatlar Günü nedeniyle Adliye Sarayýnda düzenlenen program kapsamýndaki çelenk sunma törenine Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi GÜRAL katýldý. 6 Nisan 2010 : Odamýz ve MPM iþbirliði ile Aile iþletmelerinde Yönetim ve Kurumsallaþma konulu konferans odamýz toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Valilik Toplantý Salonunda düzenlenen Seferberlik ve Savaþ Hali Hazýrlýklarý, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Toplantýsýna, Odamýz Genel Sekreter Yardýmcýsý Þükrü YILDIZ odamýzý temsilen katýldý. 8 Nisan 2010 : Defterdarlýkta düzenlenen Takdir Komisyonu Toplantýsýna Meclis Üyelerimiz Hasan BAYDAR ve Rasim ÇORUH odamýzý temsilen katýldý. Afyonkarahisar ilinde düzenlenen EGEV Yönetim Kurulu Toplantýsýna Yönetim Kurulu Baþkan Vekilimiz Ýsmet ÖZOTRAÇ odamýzý temsilen katýldý. 9 Nisan 2010 : Odamýz Biliþim Danýþmaný Ýbrahim TUNCA nýn sunumuyla, üyelerimize yönelik Ýnternette Pazarlama Stratejileri konulu eðitim, üyelerimizin katýlýmý ile odamýz toplantý salonunda gerçekleþtirildi. 12 Nisan 2010 : Belediye Baþkanlýðýnda düzenlenen halk otobüsleri ile ilgili toplantýya Yönetim Kurulu Üyemiz Sezai AR odamýzý temsilen katýldý. Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürlüðü nde düzenlenen Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti Toplantýsýna, Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet ATAKAN katýldý. 13 Nisan 2010 : Odamýz eski yönetim kurulu baþkanlarýndan Mehmet HATÝPOÐLU na, Yönetim Kurulumuz tarafýndan taziye ziyareti yapýldý. Sanayi Bakanlýðýndan TL destek olan 2 proje ile ilgili DPÜ Öðretim Görevlisi Abdullah AKBULUT Baþkanlýðýndaki heyet Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti ve projeler hakkýnda bilgi aktarýlmak amacýyla, sunum gerçekleþtirildi. 14 Nisan 2010 : Valilik Toplantý Salonunda düzenlenen Çin Halk Cumhuriyetinden gelen Anging heyetinin ilimize ziyareti ile ilgili toplantýya, Yönetim Kurulu Baþkan Vekilimiz Ýsmet ÖZOTRAÇ odamýzý temsilen katýldý. MPM ve Odamýz iþbirliði ile MPM Uzmaný Naim CESUR un sunumuyla Üretimde Kayýp Zamanlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri konulu seminer, üyelerimizin katýlýmýyla, toplantý salonumuzda gerçekleþtirildi Nisan 2010 : TOBB binasýnda düzenlenen Ekonomik Raporu Ýnceleme Komisyonu toplantýsýna Meclis Üyemiz ve Komisyon Raportörü Ceyda ÇETÝN ERENLER odamýzý temsilen katýldý. 15 Nisan 2010 : TOBB-ETÜ de düzenlenen Ýstihdam ve Ekonomideki diðer geliþmelerin deðerlendirildiði Oda/Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Baþkanlarý Ýstiþare Toplantýsýna, Meclis Baþkanýmýz Nihat DELEN ve Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi GÜRAL katýldý. Adliye Sarayýnda düzenlenen Nisan Ayý Koruma Kurulu Toplantýsýna Meclis Üyemiz Sait ÖZAKÞEHÝR odamýzý temsilen katýldý. 16 Nisan 2010 : Vali Yardýmcýsý Mustafa ÝNGEÇ baþkanlýðýndaki Kýymet Takdir Komisyonu toplantýsýna, Odamýz 8.Meslek Komitesi Baþkaný Hüseyin MALTAÞ odamýzý temsilen katýldý. 17 Nisan 2010 : Turizm Haftasý Kutlama Etkinlikleri kapsamýnda Odamýz tarafýndan tahsis edilen otobüslerle 80 öðrencinin katýldýðý Dumlupýnar ve þehitlikler gezisi düzenlendi. 20 Nisan 2010 : E-Ticaret Nedir? Neden E-Ticaret? Konulu eðitim, Bilginet Biliþim Teknolojileri Yetkilisi Merih FINDIK ve Odamýz Biliþim Danýþmaný Ýbrahim TUNCA nýn sunumlarý ile üyelerimizin katýlýmýyla Odamýz toplantý salonunda gerçekleþtirildi. 21 Nisan 2010 : MPM ve odamýz iþbirliði ile MPM Uzmaný Faruk YILDIRIM ýn sunumuyla Ýnovasyon konulu konferans, üyelerimizin katýlýmýyla, toplantý salonumuzda gerçekleþtirildi. Ak Parti Ýl Teþkilatý Yönetim Kurulumuza nezaket ziyaretinde bulundu. Odamýz aylýk meclis toplantýsý, KEKA Genel Sekreteri Hüsamettin ÝNAÇ ýn katýlýmýyla, toplantý salonumuzda gerçekleþtirildi. 22 Nisan 2010 : Valilik Kriz Toplantý Salonunda düzenlenen Hýdrellez Bahar Bayramý etkinlikleri hakkýndaki toplantýya Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet U. ATAKAN odamýzý temsilen katýldý. Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü ve buna baðlý kuruluþlara katký ve katýlýmda bulunanlarý onurlandýrma töreni ile Sevgi Evleri, Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdunda korunma altýnda bulunan çocuklarýmýzýn Polis Evindeki 23 Nisan gösterilerine, Odamýz Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mehmet AKDEMÝR, odamýzý temsilen katýldý. 25 Nisan 2010 : Kütahya Ýlinden Yetiþenler Derneði (KÝYD) Ýstanbul Þubesi Baþkaný Halit CEYLAN ve beraberindeki Dernek yöneticileri, Odamýz Yönetim Kurulunu ziyaret etti. 27 Nisan 2010 : Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðünde düzenlenen Ýl Ýstihdam Yürütme Kurulu Toplantýsýna, Genel Sekreter Vekilimiz Salih Nafi ALIÇ odamýzý temsilen katýldý. 28 Nisan 2010 : Valilik Toplantý Salonunda düzenlenen Mahalli Çevre Kurulu Toplantýsýna Yönetim Kurulu Üyemiz Aysel KISA KISA KUTSO YÜKSELENER odamýzý temsilen katýldý Nisan 2010 : TOBB tarafýndan akredite oda/borsalara yönelik olarak Özdeðerlendirme, Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi, Stratejik Planlama konularýnda düzenlenen eðitime odamýz personeli Melike Köse katýldý. 29 Nisan 2010 : Defterdarlýkta düzenlenen Takdir Komisyonu Toplantýsýna Meclis Üyemiz Rasim ÇORUH odamýzý temsilen katýldý. 30 Nisan 2010 : Türkiye Ýç Denetim Enstitüsü Baþkanlýðý ndan Özlem AYKAÇ ve beraberindeki heyet, Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. Valilik Kriz Merkezi Toplantý Salonunda düzenlenen Ýl Trafik Komisyonu Toplantýsýna Meclis Üyemiz Yýlmaz DURMAZ odamýzý temsilen katýldý. 04 Mayýs 2010 : Valilik Toplantý Salonunda düzenlenen Gençlik Haftasý Kutlama Komitesi Toplantýsýna Odamýz Meclis Üyesi Ahmet Y.YAZAROÐLU katýldý. 06 Mayýs 2010 : Belediye Sosyal Tesisleri Toplantý Salonunda düzenlenen Türkiye de Katý Atýk Yönetimi Uygulamalarý konulu seminere Odamýz personeli Müge ÞAHBAZ katýldý. 07 Mayýs 2010 : Ýnþaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizden oluþan heyet TÜYAP Fuar Merkezinde düzenlenen 33.Turkey Buýld Yapý Fuarýný, odamýz öncülüðünde ziyaret etti. Valilik Kriz Merkezinde düzenlenen, METEF Fuarý Ýl Yürütme Kurulu Toplantýsýna, Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Enver ÖZER katýldý. TCMB Biliþim Teknolojileri Genel Müdürü Ömer ÖZTÜRK, yönetim kurulumuza nezaket ziyaretinde bulundu. 10 Mayýs 2010 : Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen, Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti Toplantýsý na Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ATAKAN katýldý. Manisa Anemon Otel de düzenlenen Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý (KEKA) III. Kalkýnma Kurulu Toplantýsýna, Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet ÖZOTRAÇ katýldý Mayýs 2010 : Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) tarafýndan MPM Konferans Salonu Ankara da düzenlenen KOBÝ lerin Ýnovasyon Konusunda Desteklenmesi ve Katýlýmlarýnýn Saðlanmasý konulu seminere, Odamýz Genel Sekreter V.Salih N.Alýç ve Odamýz Personeli Ümran Kertiþ katýldý. 13 Mayýs 2010 : Sosyal Güvenlik Haftasý etkinlikleri çerçevesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kütahya Ýl Müdürlüðü yetkilileri, odamýz yönetim kurulunu ziyaret etti. 14 Mayýs 2010 : Ýstenmeyen E-postalar ve Ýnternetteki Tehditler konulu eðitim, odamýz organizasyonu ile Barracuda Networks Türkiye yetkilisi Cem Karaca nýn sunumuyla, üyelerimizin genel katýlýmýna açýk ve ücretsiz olarak toplantý salonumuzda gerçekleþtirildi. 2

5 AFYONKARAHÝSAR'DA YAPILAN EGEV YÖNETÝM KURULU TOPLANTISI NA ODAMIZ YÖNETÝM KURULU BAÞKAN VEKÝLÝ ÝSMET ÖZOTRAÇ KATILDI EGEV BAÞKANI YILMAZ TEMÝZOCAK: "JEOTERMAL TURÝZMÝNÝN YENÝ PAZARINI KATAR OLARAK BELÝRLEDÝK" Afyonkarahisar'da yapýlan EGEV (Ege Ekonomiyi Geliþtirme Vakfý) Yönetim Kurulu Toplantýsý na Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, EGEV Yönetim Kurulu Üyesi sýfatý ile katýldý. Ayrýca Odamýz Meclis Baþkan Yardýmcýsý Ali Karaaytaç ile Odamýz Meclis Üyesi Naime Göker Ekim de misafir olarak toplantýya iþtirak ettiler. Ege Ekonomiyi Güçlendirme Vakfý (EGEV), Katar'da Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Aydýn ve Ýzmir'in jeotermal turizmini tanýtacak. Afyonkarahisar Oruçoðlu Termal Otel'de gerçekleþtirilen EGEV Yönetim Kurulu Toplantýsýnýn açýlýþýnda konuþan EGEV Baþkaný Yýlmaz Temizocak, EGEV olarak jeotermal kaynaklar açýsýndan güçlü bir potansiyele sahip olan Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Aydýn ve Ýzmir için bir proje hazýrladýklarýný dile getirdi. Jeotermal turizm için yeni pazarlar aradýklarýný ve bu pazarý Katar olarak belirlediklerini anlatan Temizocak, önümüzdeki günlerde Katar'a giderek, jeotermal turizm ve jeotermal saðlýk turizminin tanýtýmýný yapacaklarýný kaydetti. Bu konuda Katar'daki yetkililerle temasa geçtiklerini belirten Temizocak, yakýn zamanda Katar'dan randevu tarihinin kendilerine bildirileceðini vurguladý. Bu 5 ilin jeotermal enerji ile ilgili hazýrladýklarý dosyalarý bir an önce kendilerine ulaþtýrmalarýný isteyen Temizocak, "Bizim orada jeotermal turizmle ilgili yapacaðýmýz tanýtýmýn faydalý olacaðýna inanýyoruz. Bu konuda hazýrlýklarýmýz hýzlý bir þekilde devam ediyor. Katar'da yapacaðýmýz görüþmelerin bu 5 ilimizin jeotermal turizmine büyük katký saðlayacaðýný ümit ediyoruz" diye konuþtu. "BÖLGESEL ZAFER HAVAALANI ÝHALESÝNÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝYORUZ" Kütahya'nýn Altýntaþ ilçesine yapýlacak Bölgesel Zafer Havaalaný'nýn 1 Nisan tarihinde teklif veren olmadýðý için iptal edildiðini hatýrlatan Temizocak, bu konuda da yoðun bir çalýþma yaptýklarýný anlattý. Bu konuda uzmanlarla çalýþma yaptýklarýný, hükümet ile iliþkilerde her defasýnda gündeme getirdiklerini ifade eden Temizocak, Zafer Havalimaný'nýn Afyonkarahisar, Kütahya ve Uþak için çýkýþ noktasý olduðunu kaydetti. Havalimanýn açýlmasýyla birlikte yýllýk 350 bin turistin bu 3 ile gelmesinin konuþulduðunu ifade eden Temizocak, "Bu havaalaný Afyonkarahisar ve Kütahya'yý jeotermal turizm açýsýndan uçuracaktýr. Uþak'ý da sanayi yönünden uçuracaktýr. Onun için bu havaalanýn bir an önce ihale edilip yapýlmasý gerektiðini düþünüyoruz" dedi. KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Mayýs-Haziran 2010 Yýl :13 Sayý : 164 KUTSO DERGÝSÝ Sahibi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Adýna Mehmet ATAKAN Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Adýna Sorumlu Müdür Salih Nafi ALIÇ KUTSO Genel Sekreter V. Editör Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hazýrlayanlar Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike KÖSE KUTSO Personeli KUTSO Dergisi Yerel Süreli Bir Yayýndýr. Reklam Ýrtibat Melike KÖSE Tel: Faks: E-posta : Hazýrlýk-Baský Ekspres Matbaasý, Kütahya Menderes Bulvarý Ata Apt Zemin Kat Tel: Faks:

6 TOBB BAÞKANLARI; ÝSTÝÞARE TOPLANTISINDA BÝR ARAYA GELDÝ BASIN AÇIKLAMASI, YÖNETÝM KURULU BAÞKANIMIZ VE TOBB TSO KONSEY BAÞKANI NAFÝ GÜRAL TARAFINDAN YAPILDI. ÝÞ DÜNYASINDAN ÝSTÝHDAM AÇIKLAMASI TOBB a baðlý 365 Oda ve Borsa nýn Yönetim Kurulu Baþkanlarý ile Meclis Baþkanlarý, istihdam ve ekonomideki geliþmeleri görüþmek üzere 15 Nisan 2010 tarihinde bir araya geldi. Toplantý sonrasýnda açýklanan ortak açýklama TOBB Genel Kurul Baþkaný ve Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral tarafýndan yapýldý. TOBB GENEL KURUL BAÞKANI NAFÝ GÜRAL: "SORUNUN ÇÖZÜMÜ ÇARKLARIN DÖNMESÝ, ÜRETÝM VE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASIDIR" "ÝÞSÝZLÝK SORUNUNU ORTAK AKILLA ÇÖZEBÝLÝRÝZ" "DEVLETTEN TEK ÝSTEÐÝMÝZ, RAKÝPLERÝMÝZLE ÞARTLARIMIZIN EÞÝT HALE GETÝRÝLMESÝDÝR" "3 MÝLYON KÝÞÝYE YENÝ BECERÝLER KAZANDIRILMASI ÝÇÝN MESLEKÝ BECERÝ KURSLARI AÇILMALIDIR" TOPLANTIDA YAPILAN ORTAK AÇIKLAMA: Bizler, Türkiye nin her köþesinden, 81 il ve 160 ilçesinden ekonomideki geliþmeleri ve istihdam meselesini konuþmak, görüþlerimizi tek bir yürek ve tek bir aðýzdan kamuoyuna duyurmak üzere, bugün bir araya geldik. TOBB camiasý olarak, 2002 yýlýndan bu yana her platformda, kayýtlý ekonomiye geçmenin gerekliliðini, kayýt dýþý kalanýn küçük kalacaðýný, kayýt altýna girmeyen bir ekonominin, haksýzlýða ve adaletsizliðe neden olduðunu ifade ettik. Hesabýný veremeyenin hesap soramayacaðýný, hep söyledik. Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, insanlara faydalý olandýr düsturu ile yetiþen bizler, her zaman sosyal sorumluluklarýmýzýn farkýnda olduk. Sosyal ve ekonomik refahý geliþtirici her projenin hayata geçmesi için elimizi taþýn altýna koymaktan çekinmedik. Son dönemde, hýzla bozulan iktisadi ortamýn bir sonucu olarak, artan iþsizliðin acýsýný, bizler de yüreðimizde hissediyor ve çözümü için çaba sarf ediyoruz. Zira evine ekmek götürememenin, siftahsýz kepenk kapatmanýn, çekini-senedini, vergisini zamanýnda ödeyememenin, üretimini ve iþçisini muhafaza edememenin ýstýrabýný, çok iyi biliyoruz. Anadolu da, daha çok üretmek ve daha çok istihdam saðlamak, bir müteþebbisin gurur kaynaðýdýr, övüncüdür. Bizler, çalýþanýn hakkýný alýn teri kurumadan veriniz öðüdüyle yetiþtik. Biz, çalýþanýmýzla ayný masada, ayný tencereden yemek yeriz. Çalýþanýn maaþýný geç verdiði için aðlayan insanlar, iþte bu camianýn mensuplarýdýr. Komþusu açken, tok yatan bizden deðildir anlayýþý benimsemiþ bu camianýn mensuplarý, hiçbir zaman ezen olmamýþ, ezilenin yanýnda olmuþtur. Sömüren olmamýþ, sömürünün karþýsýnda durmuþtur. Biz, hayatýmýzýn her safhasýnda, iþsize iþ, aþsýza aþ olma gayreti içinde olmuþ bir camiayýz. Deðerli basýn mensuplarý, Ýstihdam piyasasý bir aynadýr, ekonominin genel durumunun bir aynasýdýr. Bizler, küresel ekonomik krizin daha baþýnda, bu iþin ciddiye alýnmasýný istedik ve önerilerimizi ilettik. Sonrasýnda, gecikmeyle de olsa yürürlüðe giren önlem paketleriyle birlikte, 2009 Mayýs ýnda en üst noktaya çýkan iþsizlik oraný, gerilemeye baþladý. Yani özel sektörümüz, alýnan tedbirlerden sonra, istihdam kaybýný telafi etti, etmeye de devam edecek. Önümüzdeki dönemde, istihdamýn artacaðýný da hepimiz göreceðiz. Peki, bu haksýz ithamlar niye? 4

7 Biz; haysiyetimiz, onurumuz için çalýþarak, bu ülkeye hizmet ediyoruz. Ýþçi ile iþvereni karþý karþýya getirerek, iþ barýþýný bozacak söylemlerden de, özellikle kaçýnýlmasýný bekliyoruz. Tekstil ve konfeksiyon gibi, istihdamýn, ihracatýn, katma deðerin yýldýzý bir sektörümüzün de, yýpratýlmamasýný ve desteklenmesini istiyoruz. Deðerli basýn mensuplarý, Türkiye nin en öncelikli ve birincil meselesi iþsizliktir. Bu sorunu ancak, ortak akýlla çözebiliriz. Ýþte bu nedenle TOBB un öncülüðünde, 29 Mart günü 2010 tarihinde Ankara da, TÜRK-ÝÞ, HAK-ÝÞ, TESK, TÝSK, KAMU-SEN VE TZOB un katýlýmýyla, 30 Mart günü de Ýstanbul da 17 sivil toplum örgütü temsilcileriyle toplantýlar düzenledik. Saðlýklý bir iþsizlikle mücadele stratejisi için, yapýlmasý gerekenleri tartýþtýk. Özel sektörün yaný sýra, sendikalarýn ve kamu kurumlarýnýn da yer alacaðý bir istihdam çalýþtayýnda, bu konuyu daha detaylý bir þekilde ele almak istiyoruz. Yine her zaman dediðimiz gibi, devletten tek isteðimiz, rakiplerimizle þartlarýmýzýn eþit hale getirilmesidir. Türkiye, sorunlarýný þeffaf bir zeminde ve gerçeklikten kopmadan açýklýkla konuþmalýdýr. Bu, iþ dünyasý için geçerli olduðu kadar, siyasetin de öncelikli sorumluluðudur. Türkiye döneminde hem ekonomide, hem de istihdamda büyük geliþme saðladý. Neden? Çünkü huzur ve istikrar vardý. Reform süreci vardý. Hükümet ile iþ dünyasý arasýnda diyalog mekanizmalarý, saðlýklý bir biçimde iþletiliyordu. Böylece yaklaþýk 3 milyon kiþiye, iþte bu özel sektör istihdam saðladý. Dün bunu saðlayan özel sektörümüz, bugün 1,5 milyon kiþiye daha istihdam saðlayamaz mý? Elbette saðlar Güçlü bir istihdam seferberliði baþlatabilmek için, ekonomimizin son yýllarda aldýðý hasar, mikro reformlar yoluyla telafi edilmelidir. Öte yandan, önümüzdeki üç yýllýk sürede, üç milyon kiþiye yeni beceriler kazandýrýlmasý için gereken mesleki beceri kurslarý da, hýzlý bir biçimde açýlmalýdýr. Biz Oda/Borsa yönetimleri olarak, bu tür kurslara yönelik yerel talebin belirlenmesi, kurs içeriklerinin oluþturulmasý ve bu kurslarda eðitilenlerin, hizmet içi eðitimi ve þirketlerle eþleþtirilmesi konusunda, aktif destek vermeye hazýrýz. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ve Milli Eðitim Bakanlýðý ile birlikte, bu konu üzerinde zaten çalýþýyoruz. Ülkemizde uzun bir süreden beri ihmal edilen mesleki eðitim konusunda, hükümetimizin atacaðý her adýmýn da, son derece önemli olduðu kanaatindeyiz. Deðerli basýn mensuplarý, Ýstihdamýn artmasý, daha çok üretim, daha çok ticaret, daha çok refah demektir. Ekonomik büyüme ile istihdam artýþý doðrudan iliþkilidir. Kim daha çok üretmek, kazanmak istemez ki? Daha çok üretirse, iþ yaparsa kim ihtiyacý olan iþçiyi almaz ki? Sorunun çözümü çarklarýn dönmesi, üretim ve rekabet gücümüzün artmasýdýr. Zira üretim tüketim ve istihdam birbirinden ayrýlmaz bir bütündür. Çarklarýn dönmeye devam etmesi için de, itici güce ihtiyaç vardýr. Bunu da ancak hükümet saðlayabilir. Yapýlmasý gereken, büyük bir istihdam seferberliðini, kamu-özel sektör iþbirliði ile, bir an önce baþlatmaktýr. Ülkemizin birinci ve öncelikli meselesi olan iþsizliði görüþmek üzere, tüm Baþkanlarýmýzla birlikte yapýlacak bir toplantýda, Sayýn Baþbakanýmýzý da aramýzda görmek istiyoruz. 5

8 FRÝG VADÝSÝ TÝCARET VE SANAYÝ ODALARI UÞAK TA BÝR ARAYA GELDÝ UTSO BAÞKANI ÝSMAÝL KARAMAN: SON DÖNEMLERDEKÝ KUTUPLAÞMA VE SÝYASÝ GERÝLÝMLERÝ ENDÝÞE ÝLE TAKÝP EDÝYORUZ Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ýsmail Karaman, son dönemlerde ülkede yaþanan güncel olaylarýn kutuplaþma ve siyasi gerileme neden olduðunu bu durumun kendilerini tedirgin ettiðini ifade etti. Frig Vadisi'nin tanýtýmý; amacýyla gerçekleþtirilen istiþare ve diyalog toplantýsýnda siyasilere saðduyulu olmaya davet eden Karaman, Ýþsizlik rakamlarýný düþüremezsek önümüzdeki yýllarda büyük sorunlarla karþýlaþabiliriz dedi. Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý nýn ev sahipliðinde Karma Organize Sanayi Bölgesi toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantýda Frig Vadisi nin tarihi ve kültürel deðerleri ile ekonomik alandaki geliþmeleri deðerlendirildi. Daha önce Bilecik ve Afyonkarahisar da bir araya gelen 5 ilin Ticaret ve Sanayi Odasý üçüncü toplantýsýný Uþak ta gerçekleþtirdi. Toplantýya Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý (UTSO) Baþkaný, Uþak Ticaret Borsasý Baþkaný, Eskiþehir Ticaret Odasý Baþkaný, Eskiþehir Sanayi Odasý Baþkaný, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný, Bozüyük Ticaret Sanayi Odasý Meclis Baþkaný ile odalarýn yönetim kurulu üyeleri ile çok sayýda davetli katýldý. Odamýzdan ise; Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen, Yönetim Kurulu Baþkan Vekilimiz Ýsmet Özotraç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Harun Yurdagül, Sezai Ar, Mehmet Atakan, Enver Özer, Aysel Yükselener iþtirak etti. 6

9 UTSO BAÞKANI ÝSMAÝL KARAMAN; KUTUPLAÞMA VE SÝYASÝ GERÝLÝM EKONOMÝYE ZARAR VERÝYOR Toplantýda bir açýlýþ konuþmasý yapan Karaman, son dönemlerde ülke gündemini meþgul eden gerilimlerin sanayici ve iþadamlarýný olumsuz etkilediðini dile getirdi. Ülkeyi yönetenleri siyasi gerilim ve kaostan uzaklaþýp ekonomi gündemine dönmeyi davet eden Ýsmail Karaman, siyasi krizlerin kendilerini moralsiz býraktýðýný kaydetti. Frig Vadisi Odalarý olarak Eskiþehir de baþlatýlan bu diyalog ve hoþgörü toplantýlarýný sürdürüyoruz. Hoþgörü, diyalog ve birlikte hareket ederek her þeyin üstesinden geleceðimize inanýyorum. Bu tür organizasyonlarý da önemsiyoruz. Bizim bu diyalog ve hoþgörülü yaklaþýmýmýz bizi yönetenlere bir ders olmalýdýr. Türkiye de maalesef son dönemlerde kutuplaþma hat safhaya geldi, siyaset gerildi, ekonomi gündemden düþürüldü. Yaþanan olumsuzluklar, kutuplaþmalar ve siyasi gerilim ekonomiyi kötü etkileyebilir. Ekonomi kötüye giderse de altýnda sanayici ve iþadamlarý olarak biz kalýrýz. Çalýþan insanlar ve üreten iþletmeler kutuplaþma ve siyasi gerilim sonucu ezilir. 7

10 AFYONKARAHÝSAR TÝCARET VE SANAYÝ ODASI BAÞKANI HÜSNÜ SERTESER; ZAFER HAVALÝMANI BÖLGE ÝLLERÝ ÝÇÝN ÇOK BÜYÜK BÝR ÖNEM TAÞIYOR Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Hüsnü Serteser ise Uluslararasý Zafer Havaalaný ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Serteser, Uluslararasý Zafer Havalimaný için 1 Nisan tarihinde yapýlan ihaleye hiç kimse katýlmadý. Hükümetin þartlarý biraz daha uygun hale getirmesini bekliyoruz. Bu havalimaný bölge illeri için çok büyük bir önem taþýyor. Biz Afyonkarahisar, Uþak ve Kütahya olarak Zafer Havalimaný nýn önemini çok iyi biliyoruz. Hükümetten ayrýca her ilde bir havaalaný inþa etmesini arzu ediyoruz. Her ilde bir havaalaný olmasý o kentin ekonomik olarak daha hýzlý kalkýnmasýný saðlayacaktýr dedi. Bilecik ve Eskiþehir Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlarý da güncel konularý deðerlendirerek þunlarý söylediler; Ülkemizde son dönemlerde yaþananlar ekonominin ikinci plana atýlmasýna neden oluyor. Yaþananlar kutuplaþmayý her geçen gün arttýrýyor. Bizler kutuplaþma ve gerilim deðil hoþgörü ve diyalog istiyoruz. Sorunlarýn diyalogla çözümleneceðini düþünüyoruz. Ekonomi ülkenin en önemli gündemi olmasýný ve iþsizliðin azaltýlmasý için çözüm üretilmesi gerektiðini düþünüyoruz Toplantýda bir araya gelen odalarýn yöneticilerinden oluþan heyet, Uþak kanyonunu da gezdi. Kanyon, Banaz Çayý boyunca devam eden bir ana kanyon ile buna baðlanan onlarca büyük yan kanyonlardan oluþuyor. Bölgede her türlü meyve ve sebze yetiþtiriliyor. Bölgeyi koruyarak turizme kazandýrmak için yerel yönetim tarafýndan gayret sarf ediliyor. Heyet ayrýca, Kýþladað Altýn Madeni Ýþletmesi tesislerinde incelemelerde bulundu. Burada faaliyet gösteren Tüprag Metal Madencilik A.Þ.nin bugüne kadar 208 milyon dolarlýk yatýrýmý gerçekleþtirdiði, Uþak Kýþladað Altýn Madeninde Mayýs 2006 tarihinden itibaren altýn üretimine baþladýðý hakkýnda bilgiler verilerek, bulduðu madenleri, ulusal ve uluslar arasý çevre standartlarýnad göre iþletip, Türkiye de yatýrým, üretim ve istihdama katký saðlayacak büyümeyi hedefledikleri belirtildi. Bu iþletme gezisinde; altýnýn hangi aþamalardan geçerek elde edildiðini görmek, yapýlan faaliyetler hakkýnda bilgiler almak, madeni ve þirketi tanýyarak, akýlda kalan sorularýn yanýtlanmasýna fýrsat bulundu. 8

11 ODAMIZ NÝSAN AYI MECLÝS TOPLANTISI YAPILDI Odamýz Nisan ayý meclis toplantýsý 21 Nisan 2010 Çarþamba günü meclis toplantý salonumuzda, Melis Baþkanýmýz Nihat Delen baþkanlýðýnda ve meclis üyelerimizin katýlýmýnda gerçekleþtirildi. Toplantýmýza misafir olarak katýlan Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Doç. Dr. Hüsamettin Ýnaç gündem maddesi gereði, KEKA nýn yaptýðý faaliyetler ve ajansýn görevleri hakkýnda KUTSO Meclisine hitap ederek bilgi verdi. Yaklaþýk 30 trilyon bütçeye sahip olan KEKA nýn, Afyon, Kütahya, Manisa ve Uþak illerinin öncelikle bölgesel durum analizlerini hazýrlayacaðý, bunun sonucunda illerde hangi yatýrýmlarýn öncelik hakkýna sahip olduklarýnýn tespit edileceðini belirterek, KEKA olarak amaçlarýnýn bölge illerine fayda saðlamak ve kalkýnmalarýna katkýda bulunmak olduðunu ifade etti. Doç.Dr. Hüsamettin Ýnaç ýn sunumunun ardýndan Nisan ayý Meclis toplantýmýz, diðer gündem maddelerinin görüþülmesi ile devam etti. Mart ayý toplantý tutanaðý, gelir-gider raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasýndan sonra fiyat tarifelerinin tetkik ve onayý maddesinin görüþülmesine geçildi. Odamýzdan talep edilen Otelciler ve Kýr Kahvesi Azami Fiyat Tarifeleri hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýmýz Hasan Öncel haziruna bilgi verdi ve konu meclis tarafýndan müzakere edildi. Yapýlan oylama sonucunda yeni fiyat tarifeleri oy birliði ile kabul edildi. Gündemin son maddesi olan dilek ve temennilerde söz alan Meclis Üyemiz Rasim Çoruh, TOBB baþkanlar toplantýsý sonuç bildirgesine iliþkin görüþlerini açýkladý. Baþka söz alan olmadýðýndan dolayý Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen toplantýyý kapattý. 9

12 DÜNYADA YAÞANAN SON GELÝÞMELER HARUN YURDAGÜL KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Tüm alanlarda son yirmi yýla damgasýný vuran geliþmeler, bir çok noktada milat diye anýlabiliyor. Bu geliþmeler dünyayý artýk hiç önceki ile kýyaslanamayacak bir biçimde deðiþtiriyor. Siyasi, ekonomik, hem de sosyal olarak yeni bir bakýþ açýsý doðuruyor. Örneðin 11 Eylül Amerika daki ikiz kulelere yapýlan saldýrýdan sonraki dünya çok farklý bir yöne gidiyor. Bu deðiþim hem siyasi davranýþ biçimlerinde ve hem iþ yapma modellerinde yenilikler olarak kendini gösteriyor. Keza son teknolojik ve ekonomik yaklaþýmlarla dünün kazançlý alanlarý, bugün kar getirmez hale geldi. Ama ayný zamanda yeni iþ ve yatýrým alanlarý ve inanýlmaz karlýlýk imkanlarý ortaya çýkarttý. Böyle deðiþen ve geliþen dünyayý eski bakýþ açýlarýmýz ile deðerlendirmeye kalkmak bizi geri kalmaktan baþka bir sonuca götürmüyor. Bunun için dünyanýn geldiði yeri iyi anlayýp, olaylara doðru yerden bakarak, yeni oluþan iþ imkanlarýna, teknolojilerine, farklýlýklarýna kendimizi de bu deðiþimin içine alarak çok farklý bir gözle deðerlendirmeler yapmak durumundayýz. Mutlaka farklý bakýþ açýlarý, iþ imkanlarý açýsýndan bizlere yeni ufuklar yaratacaktýr. 10 MESLEK KOMÝTELERÝMÝZ NÝSAN AYI TOPLANTILARINI YAPTI TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ÝMALATI SEKTÖRÜ BÝR SONRAKÝ TOPLANTIYI TÜM ÜYELERLE BÝRLÝKTE YAPMA KARARI ALDI Odamýz ikinci meslek komitesinde yer alan ve tarým, hayvancýlýk ve gýda imalatý sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Nisan ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komite üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda; Mayýs ayý içinde yapýlacak toplantýnýn üyelere açýk olarak düzenlenmesine ve bu toplantýda Komite Baþkaný Faruk Iþýlda tarafýndan, Hollanda gezisi hakkýnda bilgi verilmesine karar verildi.

13 GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ ÜYE ZÝYARETLERÝNDE BULUNDU Odamýz birinci meslek komitesinde yer alan ve gýda ticareti sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Nisan ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda; 1 yýl içinde uygulamaya geçecek olan yeni Hal Kanunu deðerlendirildi. Bu deðerlendirmenin uygulayýcýlarla yapýlmasý amacýyla, Yeni Sebze Hal ine, kabzýmallýkla iþtigal eden üyelere ziyaretlerde bulunuldu. Zabýta ekibinin de hazýr olduðu, tüm kabzýmal üyelerin yer aldýðý sebze hali toplantýsýna katýlým saðlandý. Yapýlan toplantýda, Kütahya Hal inin yapýlanmasýnýn yeni olmasý sebebiyle yaþanan sorunlar paylaþýldý. Mevcut Sebzeciler Derneði nden sýkýntýlarýn ve çözüm önerilerinin yer aldýðý 1 sayfalýk çalýþma talep edildi. Devamýnda KUTSO 1.Meslek Komitesi olarak giriþimlerde bulunulacaðýna dair taahhütte bulunuldu. Üye ziyaretleri kapsamýnda, Yýldýz Gýda A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Ziya Yýldýz, Tuðba Ticaret-Nurettin Kaplan, QTahya Oteli Müdürü Sedat Ceylan ziyaret edilerek görüþmeler yapýldý. Odamýz 1.Meslek Komitesi faaliyetleri hakkýnda bilgi verilerek, sektörle ilgili istiþarelerde bulunuldu. ÝNÞAAT MALZEMELERÝ VE TESÝSATI SEKTÖRÜ, KOSGEB DESTEKLERÝNÝ ÝNCELEDÝ Odamýz dördüncü meslek komitesinde yer alan, inþaat malzemeleri ve tesisatý sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Nisan ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, KOSGEB tarafýndan firmalara verilen destekler müzakere edildi. TOBB Ticaret ve Sanayi Odalarý Konsey Baþkaný ve Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral ýn, TOBB tarafýndan düzenlenen toplantýda yaptýðý basýn açýklamasý deðerlendirildi. 11

14 YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARINI MÜZAKERE ETTÝ Odamýz üçüncü meslek komitesinde yer alan, yapý ve yaþam sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Nisan ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda; Kütahya Aktif Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði nden (KÜSÝAD) gelen inþaat ve yapý sektöründe yaþanan sýkýntýlarla ilgili yazý müzakere edildi yýlýnda çýkmýþ olan Ýmar Kanununun incelenerek, günümüz koþullarýna uymadýðý için revize edilmesi, Kamu Ýhale Yasasý nda aþýrý düþük sorgulama hükmünün gözden geçirilmesi, ihaleye çýkan kurumlarýn ihale dosyalarýnda mahal listesi, proje ve teþvik þartnamesinin bütünlük arz etmediði konularýnýn KÜSÝAD yetkililerine iletilmesine karar alýndý. OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE AKARYAKIT SEKTÖRÜ, ÝL TRAFÝK KOMÝSYONUNA GÖRÜÞ VE ÖNERÝLERÝNÝ ÝLETME KARARI ALDI Odamýz beþinci meslek komitesinde yer alan, otomotiv, ulaþtýrma ve akaryakýt sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Nisan ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, akaryakýt sektöründe faaliyet gösteren imalatçýlarýn yaþadýklarý hammadde sýkýntýsý müzakere edildi. Ayrýca Ulu cami civarýna hafta sonlarý sadece tur otobüslerinin park edilebilmesi ve Kütahya Kalesinin dýþ kapý giriþine tümsek ayna konulmasý hakkýndaki görüþlerin, komite tarafýndan Ýl Trafik Komisyonuna iletilmesi kararý alýndý. Konya Sanayi Odasý ndan odamýza gelen, Otomotiv Sektörünün Geleceði ve Çözümü Ýçin Kümelenme konulu konferans düzenleneceði ile ilgili yazý komite toplantýsýnda incelendi. Konunun odamýz internet sitesinde yer almasý kararý alýndý. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði nden (TOBB) odamýza gelen, madeni yað kriter taslaðý hakkýndaki yazý da toplantýda müzakere edildi. Sektör temsilcisi, Komite Üyesi ve Meclis Üyesi Göksel Özçýnar ýn konu ile ilgili olarak hazýrlayacaðý görüþlerini odamýza bildirmesi kararý alýndý.

15 MOBÝLYA DERÝ VE TEKSTÝL SEKTÖRÜ, KUTSO ANAOKULU PROJESÝNE DESTEK ÝÇÝN ÜYE ZÝYARETLERÝ YAPACAK Odamýz altýncý meslek komitesinde yer alan, mobilya, deri ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Nisan ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, daha önce ilimizde odamýz organizasyonu ile düzenlenmiþ olan Kütahya Alýþveriþ Günleri hakkýnda, Odamýz Yönetim Kuruluna yazý yazýlmasýna karar alýndý. Ayrýca 6.meslek komitesi tarafýndan üye ziyaretleri düzenlenerek, KUTSO Anaokulu Yaptýrma Projesi hakkýnda bilgi verilmesine ve destek istenmesine karar alýndý. SERAMÝK-PORSELEN SEKTÖRÜNDEN YÖNETÝM KURULUMUZA ÖNERÝ Odamýz yedinci meslek komitesinde yer alan, seramik-porselen sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Nisan ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, Baþbakan tarafýndan yapýlan her TOBB üyesi birer iþçi alsýn þeklindeki açýklamasýna istinaden, tüm üyelere birer iþçi almalarý konusunda yazý yazýlmasý hakkýnda Yönetim Kurulumuza öneri sunulmasýna karar alýndý. 13

16 DOÐAL KAYNAKLAR VE ENERJÝ SEKTÖRÜNDE FÝYAT TARÝFESÝ ÝNCELENDÝ Odamýz sekizinci meslek komitesinde yer alan, doðal kaynaklar ve enerji sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Nisan ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýda; kýr kahvesi iþletmeciliði yapan üyelerimizin teklifi doðrultusunda azami fiyat tarifesi talebi incelenmiþ ve uygun bulunan tarifenin yönetim kurulumuza ve meclisimize sunulmasýna karar verildi. Ayrýca, odamýz önderliðinde üyelerimizin de katkýlarý alýnarak yapýlmasý planlanan KUTSO Anaokulu ile ilgili olarak, komite tarafýndan meslek grubu üyelerinin ziyaret edilmesine karar alýndý. ÝLETÝÞÝM VE BÝLGÝ SEKTÖRÜ, YEREL GAZETELERÝN TÝRAJINI ARTIRMAYA YÖNELÝK ÇABALARI DEÐERLENDÝRDÝ Odamýz dokuzuncu meslek komitesinde yer alan, iletiþim ve bilgi sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Nisan ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda; sektörle ilgili genel deðerlendirmelerde bulunuldu. Ülkemizde de düþük olan gazete okuma oranýnýn, ilimizdeki yerel gazetelerin okunmasý konusunda da görüldüðü ve bu nedenle, yerel gazete tirajlarýnýn artýrýlarak daha geniþ halk kitlesine ulaþtýrýlabilmesi için gereken çabalarýn neler olabileceði müzakere edildi. Ayrýca komite toplantýsýnda alýnan karar gereði; Nisan 2010 tarihlerinde Ýstanbul CNR fuar alanýnda gerçekleþtirilen Uluslararasý Kýrtasiye Fuarý na komite baþkanlýðýnýn organizasyonu ile katýlým saðlandý. HÝZMET SEKTÖRÜ, BÝR SONRAKÝ TOPLANTISINI GENÝÞLETÝLMÝÞ OLARAK YAPMAYI PLANLADI Odamýz onuncu meslek komitesinde yer alan, hizmet sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Nisan ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda; sektörle ilgili genel deðerlendirmelerde bulunuldu. Bir sonraki toplantýnýn, Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ve meslek grubu üyelerinin katýlýmýyla, geniþletilmiþ olarak yapýlmasýna karar verildi. FÝNANS, SÝGORTA EMLAK VE KUYUMCULUK SEKTÖRÜ TOPLANTISINA BELEDÝYE MECLÝS ÜYELERÝ MÝSAFÝR OLDU Odamýz onikinci meslek komitesinde yer alan, finans, sigorta, emlak, kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Nisan ayý toplantýsý yapýldý. Meslek komitesi üyeleri ve odamýza kayýtlý belediye meclis üyelerinin katýlýmý ile geniþletilmiþ olarak gerçekleþtirilen meslek komitesi toplantýsýnda, sektörlerle ilgili ilimizde yaþanan sorunlar ve çözüm yollarý hakkýnda genel deðerlendirmelerde bulunuldu. 14

17 SAÐLIK VE EÐÝTÝM SEKTÖRÜ, ÜYE ZÝYARETLERÝ PLANLADI Odamýz onbirinci meslek komitesinde yer alan, saðlýk ve eðitim hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Nisan ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda; eðitim, seminer, konferans gibi etkinlikler hakkýndaki konularýn gözden geçirilerek, önümüzdeki dönemde planlama yapýlmasý ile ilgili olarak Komite ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Özer in görevlendirildiði ifade edildi. KUTSO Anaokulu Yaptýrma Projesine destek saðlanmasý amacýyla, meslek grubu üyelerine ziyaretler planlandý. Ayrýca aile hekimliði uygulamasýna iliþkin olarak Ýl Saðlýk Müdürlüðü nden bilgi talep edilerek, bu bilgileri içeren yazýnýn, odamýz aylýk dergisinde yayýnlanmasý için Odamýz Yönetim Kuruluna öneri sunulmasýna karar verildi. DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI ÝLE METAL VE MAKÝNA ÜRETÝM SEKTÖRÜ, ÝLÝMÝZÝN EKONOMÝK DURUMUNU DEÐERLENDÝRDÝ Odamýz onüçüncü meslek komitesinde yer alan, dayanýklý tüketim mallarý ile metal ve makine üretim sektörlerinde faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Nisan ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda; Afyon yolu üzerinde açýlacak olan alýþveriþ merkezi idarecilerinin, odamýza davet edilerek bilgilendirme yapmalarýnýn istenmesi kararý alýndý. Ayrýca ilimizin mevcut ekonomik durumu müzakere edilerek, fikirler paylaþýldý. 15

18 ÇÝNÝ, EL SANATLARI, YÖRESEL SANAT FAALÝYETLERÝ SEKTÖRÜ, ÇÝNÝ SEMPOZYUMU HAKKINDA ÜYELERÝNE BÝLGÝ VERECEK Odamýz ondördüncü meslek komitesinde yer alan, çini, el sanatlarý, yöresel sanat, sektörlerinde faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Nisan ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda; düzenlenmesi planlanan çini sempozyumu hakkýnda tüm meslek grubu üyelerine bilgi vermek amacýyla, mayýs ayýndaki toplantýnýn, tüm meslek grubu üyelerinin katýlýmýyla geniþletilmiþ olarak yapýlmasýna karar alýndý. MÜHENDÝSLÝK VE TEKNÝK HÝZMETLER SEKTÖRÜ, KUTSO ANAOKULU PROJESÝNE DESTEK ÝÇÝN ÜYE ZÝYARETLERÝ PLANLADI Odamýz onbeþinci meslek komitesinde yer alan, mühendislik ve teknik hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Nisan ayý toplantýsý yapýldý. Meslek komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda; genel deðerlendirme yapýldý. Odamýz önderliðinde üyelerimizin katkýlarý ile yapýlmasý planlanan KUTSO anaokuluna, destek saðlanmasý konusunda meslek grubuna üye firmalarýn ziyaret edilmesine karar verildi. Ayrýca odamýz organizasyonu ile 7 Mayýs 2010 Cuma günü gerçekleþtirilen Ýstanbul Yapý Fuarý ziyaretine, meslek komitesi olarak katýlým saðlanmasý konusu toplantýda müzakere edildi. TOPRAK VE AÐAÇ SANAYÝ SEKTÖRÜ, MÜÞTEREK MESLEK KOMÝTELERÝ TOPLANTISINI DEÐERLENDÝRDÝ Odamýz onaltýncý meslek komitesinde yer alan, toprak ve aðaç sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Nisan ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda; Kütahya Aktif Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði nden (KÜSÝAD) gelen inþaat ve yapý sektöründe yaþanan sýkýntýlarla ilgili yazý müzakere edildi. TCMB DEN ODAMIZA ZÝYARET Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý Biliþim Teknolojileri Genel Müdürü Ömer ÖZTÜRK odamýzý ziyaret etti. Yönetim Kurulu Baþkan Vekilimiz Ýsmet ÖZOTRAÇ ve Yönetim Kurulu Üyemiz Enver ÖZER in ev sahipliðinde gerçekleþen ziyarette, ilimiz ile ilgili karþýlýklý sohbet gerçekleþmiþtir. 20 yýldýr Merkez Bankasý nda deðiþik kademelerinde görev yaparak bugünlere geldiðini belirten Sayýn Öztürk, muhtelif zamanlarda Kütahya ilinden geçtiðini ve Kütahyalý olduðunu ve bu nedenle Kütahya ya belli aralýklarla uðradýðýný belirtti. Baþkan Vekilimiz Ýsmet ÖZOTRAÇ ta odamýz ve ilimiz hakkýnda kendilerine bilgi vererek yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade etti. 16

19 TOBB KÜTAHYA KADIN GÝRÝÞÝMCÝLER ÝL KURULU NUN KÜTAHYALI KADINLAR GÝRÝÞÝMCÝLÝK YOLUNDA-V ORGANÝZASYONU EMET TE YAPILDI Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu (KAGÝK) tarafýndan Emet ilçesinde Kütahyalý Kadýnlar Giriþimcilik Yolunda - V toplantýsý Emet Termal Resort Otel de, 28 Nisan Çarþamba günü düzenlendi. Saat da baþlayan toplantýya tümü kadýn 350 izleyici katýldý. Toplantý, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Sertifikasý daðýtýmý töreni ile baþladý. Sertifikalar, Kütahya Valimiz Sayýn Þükrü Kocatepe nin eþi Sayýn Sultan Kocatepe, Emet Belediye Baþkaný Sayýn Mustafa Koca ve Emet Kaymakamý Sayýn Mehmet Fatih Geyim ile Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sayýn Þamil Akovalý tarafýndan 23 kiþiye verildi. Ýlk konuþmacý Emet Belediye Baþkaný Sayýn Mustafa Koca oldu. Konuþmasýnda: Kadýnlarýn yaþamýn her alanýnda deðerli çalýþmalar yaptýðýný belirterek; Türkiye de 1 milyon 200 bin erkek giriþimciye karþý 80 bin kadýn giriþimci var. Ýnanýyorum ki kadýn giriþimcilerimizin azimli çalýþmalarýyla bu fark kapanacaktýr diye konuþtu. Ýkinci Konuþmacý Emet Kaymakamý Sayýn Mehmet Fatih Geyim; Kadýn giriþimcilerin il genelinde ekonomik anlamda önemli baþarýlar elde ettiðini söyledi. Kadýnlarýn el attýðý iþlerin kolaylaþtýðýný ifade eden Geyim; KUTSO önderliðindeki projelerle kadýnlarýmýz iþ sahibi oluyor, aile bütçelerine önemli katkýlar saðlýyor, çocuklarýna güzel yarýnlar hazýrlýyor. Bizler de onlara yollar açmaya çalýþýyoruz dedi. Üçüncü konuþmacý olarak KUTSO KAGÝK Baþkaný Sayýn Sevim GÜRAL OLGUN söz alarak; Ýl merkezinde elde ettikleri baþarýlarý ilçelere taþýmak amacýyla ilçelerde bu tür toplantýlar yaptýklarýný anlattý. Ýl genelindeki programlarýndan 5 incisini Emet te organize ettiklerini anýmsatan OLGUN þunlarý söyledi: Kadýn iþ hayatýna girince eþi, çocuklarý ve ailesinin geliþimine önemli katký saðlamaktadýr. Bu çalýþmalarýmýza katkýda bulunan herkese teþekkürlerimi sunuyorum. Ýnanýyor ve güveniyorum, Türk kadýný her zamanki gibi beceri ve baþarýlarýyla daha güzel eserler ortaya çýkaracaktýr. Biz de üzerimize düþen her katkýyý saðlamaya devam edeceðiz. Ýlk Örnek Model konuþmacý olarak Emet Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkaný Sayýn Belkýs Edibe Geyim söz aldý. Konuþmasýnda; Emetli kadýnlarýmýzla göle bir yoðurt çaldýk, Ya Tutarsa dedik. Yöresel Ürünler Halk Pazarý Projesi böyle doðdu, tuttu ve Pazarýmýzýn adý da Ya Tutarsa kaldý. Ev kadýnlarýmýzýn ilçemizde iþ alanlarýna kazandýrýlmasý, ilçemizin bir turizm beldesi olarak da tanýnmasý çalýþmalarýmýz içerisinde yer aldý. Biz bu projeyle ilçemizde TL lik ekonomiye katký saðladýk. Hanýmlarýmýzla ortak bilinç oluþturarak, el ele tutuþarak bir zincir oluþturduk. dedi. Ýkinci Örnek Model konuþmacý, Ankara dan katýlan Sayýn Devrim Gürsel EROL oldu. Sayýn Devrim Gürsel EROL da konuþmasýna Nazým Hikmet in Kimi der ki Kadýn þiirinin dizeleriyle baþladý. Þöyle devam etti: Hayalleri olan insanlar durdurulamaz. Umudunu yitiren her þeyini yitirmiþtir. Hedeflerini gerçekçi belirleyen, planlayan, hedeflerine ulaþmayý gerçekleþtirir ve baþarýlý olur. Ülkemizde 7,5 milyon insan okuma yazma bilmiyor. Bunun %60 ý kadýndýr. Dedelerimizin, babalarýmýzýn, eþlerimizin, öncelikle çocuklarýmýzýn eðitimine önem verilmesi gerekir. Sayýn Devrim Gürsel EROL konuþmasýný, kendi iþ ve aile yaþamýný konu edinen bir slâyt gösterisi ile devam etti. Konuþmasýna izleyicilere sorduðu þu soru ile devam etti: Hayatýnýzda keþke ler mi fazla yoksa iyi ki ler mi fazla. Bu sorunun cevabý sizin mutlu bir insan olup olmadýðýnýzý cevaplayacaktýr. Sayýn Devrim Gürsel EROL un sorduðu soru, salondan cevap buldu. Ýzleyicilerin çoðu; Bir kadýn olarak eðitimine devam edememenin piþmanlýðýný yaþadýklarýný söylediler. Buna raðmen el becerilerini kullanarak, ev ekonomisine büyük katký yapmayý baþardýklarýný söylediler. Ýleride daha büyük giriþimlerde bulunmayý hedeflediklerini açýkladýlar. Toplantý sonunda KAGÝK Baþkaný Sayýn Sevim GÜRAL OLGUN, Sayýn Devrim Gürsel EROL a katýlýmý nedeniyle plaket takdim etti. 17

20 AK PARTÝ ÝL YÖNETÝMÝ ODAMIZ YÖNETÝM KURULUNU ZÝYARET ETTÝ AK Parti Ýl Baþkaný Kamil Saraçoðlu ve beraberindeki AK Parti Ýl Yönetimi Odamýz Yönetim Kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete AK Parti Ýl Baþkaný Kamil Saraçoðlu, Siyasi ve Hukuktan Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yenipazar, Medyadan Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Erhan Hisar, Baþkan Yardýmcýsý Ali Çetinbaþ, Ar-Ge den Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Eþsiz katýlýrken, Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Hasan Öncel, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Bülent Sarpaþar, Salih Çetiner, Harun Yurdagül, Sezai Ar ev sahipliði yaptý. YÖNETÝM KURULU BAÞKANIMIZ NAFÝ GÜRAL; BÝZE KOBÝ LER LAZIM, TÜM GÜCÜMÜZLE ALT VE ORTA SEVÝYEDEKÝ FÝRMALARI CANLANDIRMAYA ÝHTÝYACIMIZ VAR fayda saðlayacaðýný ifade etti. Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýmýz Hasan Öncel; Uþak ta 6 tane, Afyonkarahisar da 5 tane noter bulunduðunu, Kütahya da ise 2 tane bulunduðunu söyledi. Ýlimizde faaliyet gösteren iþletmelerden, odamýz üyelerinden, þehrimizde tabela vergilerinin yüksek olduðuna dair serzeniþler geldiðini ifade etti. Bursa ile Kütahya da fiyatlarýn ayný olduðu, Afyonkarahisar, Eskiþehir illerinde tabela vergisi fiyatlarýnýn Kütahya nýn üçte biri olduðuna dikkati çekti. Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral; tabela vergisi fiyatlarýnýn yüksek oluþunun, firmalarýmýzý olumsuz etkilediðini, m2 gibi olanlara fiyatlarýn daha da arttýðýný söyleyerek, ilimiz firmalarýnýn kendi iþletmelerini dýþarýdan gelenlere göstermek için bu tabelalarý kullanmasý gerektiðini, ancak fiyatlarýn yüksek seyretmesi sebebiyle, tabelalarýný indirmeyi düþüneceklerini söyledi. Yönetim Kurulu Üyemiz Harun Yurdagül, ekonomik krizden dolayý, Afyonkarahisar da2009 yýlýndaki fiyatlarýn, 2010 yýlýnda %30 oranýnda düþürüldüðü örneðini paylaþtý. Yönetim Kurulu Üyemiz Salih Çetiner ise, Kütahya da imar harçlarýnýn da, çevre illere göre daha yüksek olduðuna dikkati çekti. Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral, vergi þampiyonlarýnýn açýklandýðýný söyleyerek söze baþladý. Kütahya sýralamasýnda birinci sýrada Kütahya Birinci Noterliðinin, ikinci sýrada Kütahya Ýkinci Noterliðinin, üçüncü sýrada madencilik sektöründen bir firmanýn, dördüncü sýrada Tavþanlý ilçesinden bir firmanýn bulunduðunu belirtti. Bu sýralamada Kütahya daki ticaretin nasýl gerilediðinin fark edilmesi gerektiðini, eskiden iþadamlarýnýn bu listede olduðunu, þimdi ise bulunmadýðýný, üretim yapanlar ile ilgili sýralamanýn Nisan ayý sonunda açýklanacaðýný söyledi. Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral; bize KOBÝ ler lazým, tüm gücümüzle alt ve orta seviyedeki firmalarý canlandýrmaya ihtiyacýmýz var. Ölçek ekonomisi sebebiyle daha çok risk altýndalar. Onlarýn ellerinden tutulmasý lazým. dedi ve AK Parti Ýl Yönetimi heyetine, Defterdarlýk, SGK gibi kuruluþlardan ilgili verileri alarak, deðerlendirme yapmalarýnýn YÖNETÝM KURULU BAÞKANIMIZ NAFÝ GÜRAL; TÝCARET ERBABINI, ÜRETÝM YAPANLARI KORUYUP KOLLAMAMIZ LAZIM Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral, 2008 ve 2009 yýlýnda vergi rekortmenleri arasýna giren firma ve kuruluþlar hakkýnda istatistikî bilgileri paylaþarak, ufak çapta çalýþanlarý, ticaret erbabýný, üretim yapanlarý koruyup kollamamýz lazým dedi. Memleketi zenginleþtirmeliyiz, bu memleket ne kadar zenginleþirse, o kadar zenginleþiriz. Zenginleþtiðimiz zaman sosyal yaþam kalitesi de yükselir. Varlýk sahibi olan insanlarý, fikirlerimizle, iþbirliðimizle desteklememiz lazým. dedi. 18

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

YÖNETÝMDEN TEÞVÝKLER KAMU TAÞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSÝSÝ VE 4706 SAYILI TEÞVÝK KANUNU UYGULAMALARI Yatýrým Teþvik Kanunu kapsamýnda Kütahya mýz 3. bölgede yer almaktadýr. 4706 sayýlý Kanunun Ek- 3

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN 2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (24.02.2017-30.03.2017) Oda Meclisimizin 30 Mart 2017 tarih ve 49 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BASIN KÖÞESÝ

BASIN KÖÞESÝ Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2011 Yýl:13 Sayý:169 Tüccar milletin emeði, üretimini kýymetlendirmek için eline ve zekasýna emniyet edilen, bu emniyete liyakat

Detaylı

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

YÖNETÝMDEN MAARÝF DAVAMIZ VE EÐÝTÝMÝMÝZ ÝSMET ÖZOTRAÇ KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili 1 YÖNETÝMDEN Eylül 2009 Yýl :12 Sayý : 156 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý KUTSO DERGÝSÝ Sahibi Kütahya Ticaret

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Nisan 2010 Yýl:13 Sayý:4 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Sayýn Üyemiz, yeni yýlýnýzý en içten iyi dileklerimizle kutlar, saðlýk, baþarý, mutluluklar dileriz. Denebilir ki, hiçbir þeye muhtaç deðiliz, yalnýz bir tek þeye ihtiyacýmýz var: Çalýþkan olmak! Servet

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI Haziran/2017 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ adana þube 21.01.2011 tarihinde Adana Þube tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Jeoloji Mühendisleri Gecesine, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu'ndan da 2. Baþkan Hüseyin ALAN ve Faruk ÝLGÜN

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP LİSTESİ

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP LİSTESİ S.NO TARİH KONU İLETİŞİME GEÇİLEN/GÖRÜŞ BİLDİRİLEN MAKAM SONUÇ GÖZDEN GEÇİRMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME 1 10/01/2017 6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hukuk Müşavirliğimiz

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry NİSAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II- İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MART / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı