Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mayýs-Haziran 2010 Yýl:13 Sayý:5 TOBB 65.GENEL KURULU NAFÝ GÜRAL BAÞKANLIÐINDA YAPILDI

2

3 YÖNETÝMDEN TOBB-HALK BANKASI ÝÞBÝRLÝÐÝYLE ÝÞLETMELERE KREDÝ ÝMKÂNI Türkiye, dünya ekonomisinde geliþmekte olan ülkeler liginde yer alýyor. Bu, Türkiye nin ekonomik olarak dinamik, geliþen ve büyüyen bir yapýya sahip olduðunu ifade ediyor. Gerek gayrisafi milli hâsýla, gerekse dýþ ticaret rakamlarý, bunu teyit ediyor li yýllarýn baþýnda 220,000 Milyar dolar seviyelerindeki GSMH 700,000 Milyar dolarý bulmuþ durumda. Ýhracat rakamýmýz 100,000 milyar dolara ulaþtý. Geçtiðimiz yýllarda yoðun olarak gündemde olan cari açýk, hatta günümüz bütçe açýðý hep geliþen ve büyüyen Türkiye nin birer göstergesi. Ekonomi de geliþme ve büyüme kaynak ihtiyacýný beraberinde getiriyor. Hatta en temel ihtiyaçlardan biri. Mikro düzeyde deðerlendirildiðinde giriþimcinin baþlýca finansman kaynaðýný, tedarikçi, finans sektörü, kamu desteði, sivil toplum örgütleri vb. gibi saðlýyor. Bayii olduðunuz üretici veya hammadde tedarikçiniz vadeli mal satarak adeta kredi limiti tahsis etmiþ, kredi açmýþ oluyor. Satýcý kredisi, esasýný güven ve paylaþým oluþturduðu sürece ticari iliþkinizin geliþmesinde önemli rol oynuyor. Diðer bir kredi saðlayýcý ise bankalar. Bankalarýn kullandýrdýklarý krediler, açtýklarý mevduat hesaplarýna, yurtdýþýndan kullandýklarý kredilere ve öz kaynaklarýnadayanýyor. Ülkemizde ekonomik geliþmelere en hýzlý tepkiyi bankalar veriyor. Bu bir taraftan hissedarlarýnýn, bir taraftan da mevduat müþterisinin haklarýný koruma refleksinden ileri geliyor. Yine de geçtiðimiz 2009 yýlýnda 830,000 kredinin yenidenyapýlandýrýldýðý ifade ediliyor. Tabi siyasi iradeninhenüz krizin baþýnda gösterdiði tavýr bunda oldukça etkili oldu. Hatta kamu bankalarýnýn bu krizle birlikte saðladýklarý krediler ile aktifleri %10 seviyelerinde büyüdü. Sivil toplum örgütleri ise, saðladýklarý koþullarla en önemli kredi saðlayýcýlardan biri. Gücünü üyelerinden alan sivil toplum örgütleri, bu gücü yine destek mahiyetinde üyelerinin kaynak ihtiyacýný gidermede kullanýyorlar. HARUN YURDAGÜL KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Geçtiðimiz hafta TOBB ile Halk Bankasý arasýnda imzalanan kredi anlaþmasý bu kapsamda deðerlendirilmelidir. Böylece TOBB tarafýndan, üyelerine yaklaþýk toplam 3 milyar TL yi bulan kredi saðlamýþ oluyor. Özellikle banka mevduat faizlerinin yýllýk %9 seviyesinde olduðunu düþünürsek, yýllýk %10,8 olan kredi faizi oldukça avantajlý. Ayrýca, 12 ay ile vade avantajý da sunuluyor. Eþit taksitli olan kredinin her ay yapýlacak geri ödemesi, hem anapara hem de faizden düþülüyor. Bunun yaný sýra kredi deðerlendirmesinde düþük kredi taleplerine öncelik veriliyor. Daha fazla sayýda üyeye imkân saðlanmasý amaçlanmýþ. Ayrýca teminat vermekte zorlanan üyelerin talepleri Kredi Garanti Fonu tarafýndan karþýlanabilecek. Yani KGF, deðerlendirme sonucunda kredi teminatýný oluþturabiliyor. Bundan sonrasý size kalmýþ. Krediyi hangi amaçla kullanacaðýnýzý, fýrsat ve riskleri belirlerken kredi maliyet ve vadesini göz önünde bulundurmalýsýnýz. Bütçeniz ve ihtiyacýnýz doðrultusunda ne kadar kredi talebiniz olacaðýný belirleyip, belgelerinizle Halk Bankasýna baþvuruda bulunmanýz gerekiyor. Kredi geri ödemesinde gösterilen hassasiyetin gelecekte saðlanacak kredi imkânlarýndan yararlanýlmasýnda önemli olacaktýr. 1

4 KISA KISA 2 Nisan 2010 : TOBB-ETÜ de düzenlenen ICC Milletlerarasý Tahkim Seminerine Meclis Üyemiz Göksel ÇINAR ile Hukuk Müþavirimiz Mustafa DÖNMEZ odamýzý temsilen katýldý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Genel Müdür Yardýmcýsý Sn. Sabit YAMAN ve beraberindeki heyet, Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Toplantý Salonunda Türkiye de Ýþyerinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðini Geliþtirme Projesi toplantýsýna üyelerimiz davet edildi ve ilimizde uygulanacak olan projenin tanýtýmý yapýldý. 5 Nisan 2010 : Avukatlar Günü nedeniyle Adliye Sarayýnda düzenlenen program kapsamýndaki çelenk sunma törenine Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi GÜRAL katýldý. 6 Nisan 2010 : Odamýz ve MPM iþbirliði ile Aile iþletmelerinde Yönetim ve Kurumsallaþma konulu konferans odamýz toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Valilik Toplantý Salonunda düzenlenen Seferberlik ve Savaþ Hali Hazýrlýklarý, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Toplantýsýna, Odamýz Genel Sekreter Yardýmcýsý Þükrü YILDIZ odamýzý temsilen katýldý. 8 Nisan 2010 : Defterdarlýkta düzenlenen Takdir Komisyonu Toplantýsýna Meclis Üyelerimiz Hasan BAYDAR ve Rasim ÇORUH odamýzý temsilen katýldý. Afyonkarahisar ilinde düzenlenen EGEV Yönetim Kurulu Toplantýsýna Yönetim Kurulu Baþkan Vekilimiz Ýsmet ÖZOTRAÇ odamýzý temsilen katýldý. 9 Nisan 2010 : Odamýz Biliþim Danýþmaný Ýbrahim TUNCA nýn sunumuyla, üyelerimize yönelik Ýnternette Pazarlama Stratejileri konulu eðitim, üyelerimizin katýlýmý ile odamýz toplantý salonunda gerçekleþtirildi. 12 Nisan 2010 : Belediye Baþkanlýðýnda düzenlenen halk otobüsleri ile ilgili toplantýya Yönetim Kurulu Üyemiz Sezai AR odamýzý temsilen katýldý. Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürlüðü nde düzenlenen Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti Toplantýsýna, Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet ATAKAN katýldý. 13 Nisan 2010 : Odamýz eski yönetim kurulu baþkanlarýndan Mehmet HATÝPOÐLU na, Yönetim Kurulumuz tarafýndan taziye ziyareti yapýldý. Sanayi Bakanlýðýndan TL destek olan 2 proje ile ilgili DPÜ Öðretim Görevlisi Abdullah AKBULUT Baþkanlýðýndaki heyet Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti ve projeler hakkýnda bilgi aktarýlmak amacýyla, sunum gerçekleþtirildi. 14 Nisan 2010 : Valilik Toplantý Salonunda düzenlenen Çin Halk Cumhuriyetinden gelen Anging heyetinin ilimize ziyareti ile ilgili toplantýya, Yönetim Kurulu Baþkan Vekilimiz Ýsmet ÖZOTRAÇ odamýzý temsilen katýldý. MPM ve Odamýz iþbirliði ile MPM Uzmaný Naim CESUR un sunumuyla Üretimde Kayýp Zamanlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri konulu seminer, üyelerimizin katýlýmýyla, toplantý salonumuzda gerçekleþtirildi Nisan 2010 : TOBB binasýnda düzenlenen Ekonomik Raporu Ýnceleme Komisyonu toplantýsýna Meclis Üyemiz ve Komisyon Raportörü Ceyda ÇETÝN ERENLER odamýzý temsilen katýldý. 15 Nisan 2010 : TOBB-ETÜ de düzenlenen Ýstihdam ve Ekonomideki diðer geliþmelerin deðerlendirildiði Oda/Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Baþkanlarý Ýstiþare Toplantýsýna, Meclis Baþkanýmýz Nihat DELEN ve Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi GÜRAL katýldý. Adliye Sarayýnda düzenlenen Nisan Ayý Koruma Kurulu Toplantýsýna Meclis Üyemiz Sait ÖZAKÞEHÝR odamýzý temsilen katýldý. 16 Nisan 2010 : Vali Yardýmcýsý Mustafa ÝNGEÇ baþkanlýðýndaki Kýymet Takdir Komisyonu toplantýsýna, Odamýz 8.Meslek Komitesi Baþkaný Hüseyin MALTAÞ odamýzý temsilen katýldý. 17 Nisan 2010 : Turizm Haftasý Kutlama Etkinlikleri kapsamýnda Odamýz tarafýndan tahsis edilen otobüslerle 80 öðrencinin katýldýðý Dumlupýnar ve þehitlikler gezisi düzenlendi. 20 Nisan 2010 : E-Ticaret Nedir? Neden E-Ticaret? Konulu eðitim, Bilginet Biliþim Teknolojileri Yetkilisi Merih FINDIK ve Odamýz Biliþim Danýþmaný Ýbrahim TUNCA nýn sunumlarý ile üyelerimizin katýlýmýyla Odamýz toplantý salonunda gerçekleþtirildi. 21 Nisan 2010 : MPM ve odamýz iþbirliði ile MPM Uzmaný Faruk YILDIRIM ýn sunumuyla Ýnovasyon konulu konferans, üyelerimizin katýlýmýyla, toplantý salonumuzda gerçekleþtirildi. Ak Parti Ýl Teþkilatý Yönetim Kurulumuza nezaket ziyaretinde bulundu. Odamýz aylýk meclis toplantýsý, KEKA Genel Sekreteri Hüsamettin ÝNAÇ ýn katýlýmýyla, toplantý salonumuzda gerçekleþtirildi. 22 Nisan 2010 : Valilik Kriz Toplantý Salonunda düzenlenen Hýdrellez Bahar Bayramý etkinlikleri hakkýndaki toplantýya Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet U. ATAKAN odamýzý temsilen katýldý. Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü ve buna baðlý kuruluþlara katký ve katýlýmda bulunanlarý onurlandýrma töreni ile Sevgi Evleri, Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdunda korunma altýnda bulunan çocuklarýmýzýn Polis Evindeki 23 Nisan gösterilerine, Odamýz Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mehmet AKDEMÝR, odamýzý temsilen katýldý. 25 Nisan 2010 : Kütahya Ýlinden Yetiþenler Derneði (KÝYD) Ýstanbul Þubesi Baþkaný Halit CEYLAN ve beraberindeki Dernek yöneticileri, Odamýz Yönetim Kurulunu ziyaret etti. 27 Nisan 2010 : Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðünde düzenlenen Ýl Ýstihdam Yürütme Kurulu Toplantýsýna, Genel Sekreter Vekilimiz Salih Nafi ALIÇ odamýzý temsilen katýldý. 28 Nisan 2010 : Valilik Toplantý Salonunda düzenlenen Mahalli Çevre Kurulu Toplantýsýna Yönetim Kurulu Üyemiz Aysel KISA KISA KUTSO YÜKSELENER odamýzý temsilen katýldý Nisan 2010 : TOBB tarafýndan akredite oda/borsalara yönelik olarak Özdeðerlendirme, Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi, Stratejik Planlama konularýnda düzenlenen eðitime odamýz personeli Melike Köse katýldý. 29 Nisan 2010 : Defterdarlýkta düzenlenen Takdir Komisyonu Toplantýsýna Meclis Üyemiz Rasim ÇORUH odamýzý temsilen katýldý. 30 Nisan 2010 : Türkiye Ýç Denetim Enstitüsü Baþkanlýðý ndan Özlem AYKAÇ ve beraberindeki heyet, Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. Valilik Kriz Merkezi Toplantý Salonunda düzenlenen Ýl Trafik Komisyonu Toplantýsýna Meclis Üyemiz Yýlmaz DURMAZ odamýzý temsilen katýldý. 04 Mayýs 2010 : Valilik Toplantý Salonunda düzenlenen Gençlik Haftasý Kutlama Komitesi Toplantýsýna Odamýz Meclis Üyesi Ahmet Y.YAZAROÐLU katýldý. 06 Mayýs 2010 : Belediye Sosyal Tesisleri Toplantý Salonunda düzenlenen Türkiye de Katý Atýk Yönetimi Uygulamalarý konulu seminere Odamýz personeli Müge ÞAHBAZ katýldý. 07 Mayýs 2010 : Ýnþaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizden oluþan heyet TÜYAP Fuar Merkezinde düzenlenen 33.Turkey Buýld Yapý Fuarýný, odamýz öncülüðünde ziyaret etti. Valilik Kriz Merkezinde düzenlenen, METEF Fuarý Ýl Yürütme Kurulu Toplantýsýna, Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Enver ÖZER katýldý. TCMB Biliþim Teknolojileri Genel Müdürü Ömer ÖZTÜRK, yönetim kurulumuza nezaket ziyaretinde bulundu. 10 Mayýs 2010 : Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen, Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti Toplantýsý na Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ATAKAN katýldý. Manisa Anemon Otel de düzenlenen Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý (KEKA) III. Kalkýnma Kurulu Toplantýsýna, Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet ÖZOTRAÇ katýldý Mayýs 2010 : Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) tarafýndan MPM Konferans Salonu Ankara da düzenlenen KOBÝ lerin Ýnovasyon Konusunda Desteklenmesi ve Katýlýmlarýnýn Saðlanmasý konulu seminere, Odamýz Genel Sekreter V.Salih N.Alýç ve Odamýz Personeli Ümran Kertiþ katýldý. 13 Mayýs 2010 : Sosyal Güvenlik Haftasý etkinlikleri çerçevesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kütahya Ýl Müdürlüðü yetkilileri, odamýz yönetim kurulunu ziyaret etti. 14 Mayýs 2010 : Ýstenmeyen E-postalar ve Ýnternetteki Tehditler konulu eðitim, odamýz organizasyonu ile Barracuda Networks Türkiye yetkilisi Cem Karaca nýn sunumuyla, üyelerimizin genel katýlýmýna açýk ve ücretsiz olarak toplantý salonumuzda gerçekleþtirildi. 2

5 AFYONKARAHÝSAR'DA YAPILAN EGEV YÖNETÝM KURULU TOPLANTISI NA ODAMIZ YÖNETÝM KURULU BAÞKAN VEKÝLÝ ÝSMET ÖZOTRAÇ KATILDI EGEV BAÞKANI YILMAZ TEMÝZOCAK: "JEOTERMAL TURÝZMÝNÝN YENÝ PAZARINI KATAR OLARAK BELÝRLEDÝK" Afyonkarahisar'da yapýlan EGEV (Ege Ekonomiyi Geliþtirme Vakfý) Yönetim Kurulu Toplantýsý na Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, EGEV Yönetim Kurulu Üyesi sýfatý ile katýldý. Ayrýca Odamýz Meclis Baþkan Yardýmcýsý Ali Karaaytaç ile Odamýz Meclis Üyesi Naime Göker Ekim de misafir olarak toplantýya iþtirak ettiler. Ege Ekonomiyi Güçlendirme Vakfý (EGEV), Katar'da Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Aydýn ve Ýzmir'in jeotermal turizmini tanýtacak. Afyonkarahisar Oruçoðlu Termal Otel'de gerçekleþtirilen EGEV Yönetim Kurulu Toplantýsýnýn açýlýþýnda konuþan EGEV Baþkaný Yýlmaz Temizocak, EGEV olarak jeotermal kaynaklar açýsýndan güçlü bir potansiyele sahip olan Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Aydýn ve Ýzmir için bir proje hazýrladýklarýný dile getirdi. Jeotermal turizm için yeni pazarlar aradýklarýný ve bu pazarý Katar olarak belirlediklerini anlatan Temizocak, önümüzdeki günlerde Katar'a giderek, jeotermal turizm ve jeotermal saðlýk turizminin tanýtýmýný yapacaklarýný kaydetti. Bu konuda Katar'daki yetkililerle temasa geçtiklerini belirten Temizocak, yakýn zamanda Katar'dan randevu tarihinin kendilerine bildirileceðini vurguladý. Bu 5 ilin jeotermal enerji ile ilgili hazýrladýklarý dosyalarý bir an önce kendilerine ulaþtýrmalarýný isteyen Temizocak, "Bizim orada jeotermal turizmle ilgili yapacaðýmýz tanýtýmýn faydalý olacaðýna inanýyoruz. Bu konuda hazýrlýklarýmýz hýzlý bir þekilde devam ediyor. Katar'da yapacaðýmýz görüþmelerin bu 5 ilimizin jeotermal turizmine büyük katký saðlayacaðýný ümit ediyoruz" diye konuþtu. "BÖLGESEL ZAFER HAVAALANI ÝHALESÝNÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝYORUZ" Kütahya'nýn Altýntaþ ilçesine yapýlacak Bölgesel Zafer Havaalaný'nýn 1 Nisan tarihinde teklif veren olmadýðý için iptal edildiðini hatýrlatan Temizocak, bu konuda da yoðun bir çalýþma yaptýklarýný anlattý. Bu konuda uzmanlarla çalýþma yaptýklarýný, hükümet ile iliþkilerde her defasýnda gündeme getirdiklerini ifade eden Temizocak, Zafer Havalimaný'nýn Afyonkarahisar, Kütahya ve Uþak için çýkýþ noktasý olduðunu kaydetti. Havalimanýn açýlmasýyla birlikte yýllýk 350 bin turistin bu 3 ile gelmesinin konuþulduðunu ifade eden Temizocak, "Bu havaalaný Afyonkarahisar ve Kütahya'yý jeotermal turizm açýsýndan uçuracaktýr. Uþak'ý da sanayi yönünden uçuracaktýr. Onun için bu havaalanýn bir an önce ihale edilip yapýlmasý gerektiðini düþünüyoruz" dedi. KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Mayýs-Haziran 2010 Yýl :13 Sayý : 164 KUTSO DERGÝSÝ Sahibi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Adýna Mehmet ATAKAN Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Adýna Sorumlu Müdür Salih Nafi ALIÇ KUTSO Genel Sekreter V. Editör Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hazýrlayanlar Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike KÖSE KUTSO Personeli KUTSO Dergisi Yerel Süreli Bir Yayýndýr. Reklam Ýrtibat Melike KÖSE Tel: Faks: E-posta : Hazýrlýk-Baský Ekspres Matbaasý, Kütahya Menderes Bulvarý Ata Apt Zemin Kat Tel: Faks:

6 TOBB BAÞKANLARI; ÝSTÝÞARE TOPLANTISINDA BÝR ARAYA GELDÝ BASIN AÇIKLAMASI, YÖNETÝM KURULU BAÞKANIMIZ VE TOBB TSO KONSEY BAÞKANI NAFÝ GÜRAL TARAFINDAN YAPILDI. ÝÞ DÜNYASINDAN ÝSTÝHDAM AÇIKLAMASI TOBB a baðlý 365 Oda ve Borsa nýn Yönetim Kurulu Baþkanlarý ile Meclis Baþkanlarý, istihdam ve ekonomideki geliþmeleri görüþmek üzere 15 Nisan 2010 tarihinde bir araya geldi. Toplantý sonrasýnda açýklanan ortak açýklama TOBB Genel Kurul Baþkaný ve Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral tarafýndan yapýldý. TOBB GENEL KURUL BAÞKANI NAFÝ GÜRAL: "SORUNUN ÇÖZÜMÜ ÇARKLARIN DÖNMESÝ, ÜRETÝM VE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASIDIR" "ÝÞSÝZLÝK SORUNUNU ORTAK AKILLA ÇÖZEBÝLÝRÝZ" "DEVLETTEN TEK ÝSTEÐÝMÝZ, RAKÝPLERÝMÝZLE ÞARTLARIMIZIN EÞÝT HALE GETÝRÝLMESÝDÝR" "3 MÝLYON KÝÞÝYE YENÝ BECERÝLER KAZANDIRILMASI ÝÇÝN MESLEKÝ BECERÝ KURSLARI AÇILMALIDIR" TOPLANTIDA YAPILAN ORTAK AÇIKLAMA: Bizler, Türkiye nin her köþesinden, 81 il ve 160 ilçesinden ekonomideki geliþmeleri ve istihdam meselesini konuþmak, görüþlerimizi tek bir yürek ve tek bir aðýzdan kamuoyuna duyurmak üzere, bugün bir araya geldik. TOBB camiasý olarak, 2002 yýlýndan bu yana her platformda, kayýtlý ekonomiye geçmenin gerekliliðini, kayýt dýþý kalanýn küçük kalacaðýný, kayýt altýna girmeyen bir ekonominin, haksýzlýða ve adaletsizliðe neden olduðunu ifade ettik. Hesabýný veremeyenin hesap soramayacaðýný, hep söyledik. Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, insanlara faydalý olandýr düsturu ile yetiþen bizler, her zaman sosyal sorumluluklarýmýzýn farkýnda olduk. Sosyal ve ekonomik refahý geliþtirici her projenin hayata geçmesi için elimizi taþýn altýna koymaktan çekinmedik. Son dönemde, hýzla bozulan iktisadi ortamýn bir sonucu olarak, artan iþsizliðin acýsýný, bizler de yüreðimizde hissediyor ve çözümü için çaba sarf ediyoruz. Zira evine ekmek götürememenin, siftahsýz kepenk kapatmanýn, çekini-senedini, vergisini zamanýnda ödeyememenin, üretimini ve iþçisini muhafaza edememenin ýstýrabýný, çok iyi biliyoruz. Anadolu da, daha çok üretmek ve daha çok istihdam saðlamak, bir müteþebbisin gurur kaynaðýdýr, övüncüdür. Bizler, çalýþanýn hakkýný alýn teri kurumadan veriniz öðüdüyle yetiþtik. Biz, çalýþanýmýzla ayný masada, ayný tencereden yemek yeriz. Çalýþanýn maaþýný geç verdiði için aðlayan insanlar, iþte bu camianýn mensuplarýdýr. Komþusu açken, tok yatan bizden deðildir anlayýþý benimsemiþ bu camianýn mensuplarý, hiçbir zaman ezen olmamýþ, ezilenin yanýnda olmuþtur. Sömüren olmamýþ, sömürünün karþýsýnda durmuþtur. Biz, hayatýmýzýn her safhasýnda, iþsize iþ, aþsýza aþ olma gayreti içinde olmuþ bir camiayýz. Deðerli basýn mensuplarý, Ýstihdam piyasasý bir aynadýr, ekonominin genel durumunun bir aynasýdýr. Bizler, küresel ekonomik krizin daha baþýnda, bu iþin ciddiye alýnmasýný istedik ve önerilerimizi ilettik. Sonrasýnda, gecikmeyle de olsa yürürlüðe giren önlem paketleriyle birlikte, 2009 Mayýs ýnda en üst noktaya çýkan iþsizlik oraný, gerilemeye baþladý. Yani özel sektörümüz, alýnan tedbirlerden sonra, istihdam kaybýný telafi etti, etmeye de devam edecek. Önümüzdeki dönemde, istihdamýn artacaðýný da hepimiz göreceðiz. Peki, bu haksýz ithamlar niye? 4

7 Biz; haysiyetimiz, onurumuz için çalýþarak, bu ülkeye hizmet ediyoruz. Ýþçi ile iþvereni karþý karþýya getirerek, iþ barýþýný bozacak söylemlerden de, özellikle kaçýnýlmasýný bekliyoruz. Tekstil ve konfeksiyon gibi, istihdamýn, ihracatýn, katma deðerin yýldýzý bir sektörümüzün de, yýpratýlmamasýný ve desteklenmesini istiyoruz. Deðerli basýn mensuplarý, Türkiye nin en öncelikli ve birincil meselesi iþsizliktir. Bu sorunu ancak, ortak akýlla çözebiliriz. Ýþte bu nedenle TOBB un öncülüðünde, 29 Mart günü 2010 tarihinde Ankara da, TÜRK-ÝÞ, HAK-ÝÞ, TESK, TÝSK, KAMU-SEN VE TZOB un katýlýmýyla, 30 Mart günü de Ýstanbul da 17 sivil toplum örgütü temsilcileriyle toplantýlar düzenledik. Saðlýklý bir iþsizlikle mücadele stratejisi için, yapýlmasý gerekenleri tartýþtýk. Özel sektörün yaný sýra, sendikalarýn ve kamu kurumlarýnýn da yer alacaðý bir istihdam çalýþtayýnda, bu konuyu daha detaylý bir þekilde ele almak istiyoruz. Yine her zaman dediðimiz gibi, devletten tek isteðimiz, rakiplerimizle þartlarýmýzýn eþit hale getirilmesidir. Türkiye, sorunlarýný þeffaf bir zeminde ve gerçeklikten kopmadan açýklýkla konuþmalýdýr. Bu, iþ dünyasý için geçerli olduðu kadar, siyasetin de öncelikli sorumluluðudur. Türkiye döneminde hem ekonomide, hem de istihdamda büyük geliþme saðladý. Neden? Çünkü huzur ve istikrar vardý. Reform süreci vardý. Hükümet ile iþ dünyasý arasýnda diyalog mekanizmalarý, saðlýklý bir biçimde iþletiliyordu. Böylece yaklaþýk 3 milyon kiþiye, iþte bu özel sektör istihdam saðladý. Dün bunu saðlayan özel sektörümüz, bugün 1,5 milyon kiþiye daha istihdam saðlayamaz mý? Elbette saðlar Güçlü bir istihdam seferberliði baþlatabilmek için, ekonomimizin son yýllarda aldýðý hasar, mikro reformlar yoluyla telafi edilmelidir. Öte yandan, önümüzdeki üç yýllýk sürede, üç milyon kiþiye yeni beceriler kazandýrýlmasý için gereken mesleki beceri kurslarý da, hýzlý bir biçimde açýlmalýdýr. Biz Oda/Borsa yönetimleri olarak, bu tür kurslara yönelik yerel talebin belirlenmesi, kurs içeriklerinin oluþturulmasý ve bu kurslarda eðitilenlerin, hizmet içi eðitimi ve þirketlerle eþleþtirilmesi konusunda, aktif destek vermeye hazýrýz. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ve Milli Eðitim Bakanlýðý ile birlikte, bu konu üzerinde zaten çalýþýyoruz. Ülkemizde uzun bir süreden beri ihmal edilen mesleki eðitim konusunda, hükümetimizin atacaðý her adýmýn da, son derece önemli olduðu kanaatindeyiz. Deðerli basýn mensuplarý, Ýstihdamýn artmasý, daha çok üretim, daha çok ticaret, daha çok refah demektir. Ekonomik büyüme ile istihdam artýþý doðrudan iliþkilidir. Kim daha çok üretmek, kazanmak istemez ki? Daha çok üretirse, iþ yaparsa kim ihtiyacý olan iþçiyi almaz ki? Sorunun çözümü çarklarýn dönmesi, üretim ve rekabet gücümüzün artmasýdýr. Zira üretim tüketim ve istihdam birbirinden ayrýlmaz bir bütündür. Çarklarýn dönmeye devam etmesi için de, itici güce ihtiyaç vardýr. Bunu da ancak hükümet saðlayabilir. Yapýlmasý gereken, büyük bir istihdam seferberliðini, kamu-özel sektör iþbirliði ile, bir an önce baþlatmaktýr. Ülkemizin birinci ve öncelikli meselesi olan iþsizliði görüþmek üzere, tüm Baþkanlarýmýzla birlikte yapýlacak bir toplantýda, Sayýn Baþbakanýmýzý da aramýzda görmek istiyoruz. 5

8 FRÝG VADÝSÝ TÝCARET VE SANAYÝ ODALARI UÞAK TA BÝR ARAYA GELDÝ UTSO BAÞKANI ÝSMAÝL KARAMAN: SON DÖNEMLERDEKÝ KUTUPLAÞMA VE SÝYASÝ GERÝLÝMLERÝ ENDÝÞE ÝLE TAKÝP EDÝYORUZ Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ýsmail Karaman, son dönemlerde ülkede yaþanan güncel olaylarýn kutuplaþma ve siyasi gerileme neden olduðunu bu durumun kendilerini tedirgin ettiðini ifade etti. Frig Vadisi'nin tanýtýmý; amacýyla gerçekleþtirilen istiþare ve diyalog toplantýsýnda siyasilere saðduyulu olmaya davet eden Karaman, Ýþsizlik rakamlarýný düþüremezsek önümüzdeki yýllarda büyük sorunlarla karþýlaþabiliriz dedi. Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý nýn ev sahipliðinde Karma Organize Sanayi Bölgesi toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantýda Frig Vadisi nin tarihi ve kültürel deðerleri ile ekonomik alandaki geliþmeleri deðerlendirildi. Daha önce Bilecik ve Afyonkarahisar da bir araya gelen 5 ilin Ticaret ve Sanayi Odasý üçüncü toplantýsýný Uþak ta gerçekleþtirdi. Toplantýya Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý (UTSO) Baþkaný, Uþak Ticaret Borsasý Baþkaný, Eskiþehir Ticaret Odasý Baþkaný, Eskiþehir Sanayi Odasý Baþkaný, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný, Bozüyük Ticaret Sanayi Odasý Meclis Baþkaný ile odalarýn yönetim kurulu üyeleri ile çok sayýda davetli katýldý. Odamýzdan ise; Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen, Yönetim Kurulu Baþkan Vekilimiz Ýsmet Özotraç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Harun Yurdagül, Sezai Ar, Mehmet Atakan, Enver Özer, Aysel Yükselener iþtirak etti. 6

9 UTSO BAÞKANI ÝSMAÝL KARAMAN; KUTUPLAÞMA VE SÝYASÝ GERÝLÝM EKONOMÝYE ZARAR VERÝYOR Toplantýda bir açýlýþ konuþmasý yapan Karaman, son dönemlerde ülke gündemini meþgul eden gerilimlerin sanayici ve iþadamlarýný olumsuz etkilediðini dile getirdi. Ülkeyi yönetenleri siyasi gerilim ve kaostan uzaklaþýp ekonomi gündemine dönmeyi davet eden Ýsmail Karaman, siyasi krizlerin kendilerini moralsiz býraktýðýný kaydetti. Frig Vadisi Odalarý olarak Eskiþehir de baþlatýlan bu diyalog ve hoþgörü toplantýlarýný sürdürüyoruz. Hoþgörü, diyalog ve birlikte hareket ederek her þeyin üstesinden geleceðimize inanýyorum. Bu tür organizasyonlarý da önemsiyoruz. Bizim bu diyalog ve hoþgörülü yaklaþýmýmýz bizi yönetenlere bir ders olmalýdýr. Türkiye de maalesef son dönemlerde kutuplaþma hat safhaya geldi, siyaset gerildi, ekonomi gündemden düþürüldü. Yaþanan olumsuzluklar, kutuplaþmalar ve siyasi gerilim ekonomiyi kötü etkileyebilir. Ekonomi kötüye giderse de altýnda sanayici ve iþadamlarý olarak biz kalýrýz. Çalýþan insanlar ve üreten iþletmeler kutuplaþma ve siyasi gerilim sonucu ezilir. 7

10 AFYONKARAHÝSAR TÝCARET VE SANAYÝ ODASI BAÞKANI HÜSNÜ SERTESER; ZAFER HAVALÝMANI BÖLGE ÝLLERÝ ÝÇÝN ÇOK BÜYÜK BÝR ÖNEM TAÞIYOR Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Hüsnü Serteser ise Uluslararasý Zafer Havaalaný ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Serteser, Uluslararasý Zafer Havalimaný için 1 Nisan tarihinde yapýlan ihaleye hiç kimse katýlmadý. Hükümetin þartlarý biraz daha uygun hale getirmesini bekliyoruz. Bu havalimaný bölge illeri için çok büyük bir önem taþýyor. Biz Afyonkarahisar, Uþak ve Kütahya olarak Zafer Havalimaný nýn önemini çok iyi biliyoruz. Hükümetten ayrýca her ilde bir havaalaný inþa etmesini arzu ediyoruz. Her ilde bir havaalaný olmasý o kentin ekonomik olarak daha hýzlý kalkýnmasýný saðlayacaktýr dedi. Bilecik ve Eskiþehir Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlarý da güncel konularý deðerlendirerek þunlarý söylediler; Ülkemizde son dönemlerde yaþananlar ekonominin ikinci plana atýlmasýna neden oluyor. Yaþananlar kutuplaþmayý her geçen gün arttýrýyor. Bizler kutuplaþma ve gerilim deðil hoþgörü ve diyalog istiyoruz. Sorunlarýn diyalogla çözümleneceðini düþünüyoruz. Ekonomi ülkenin en önemli gündemi olmasýný ve iþsizliðin azaltýlmasý için çözüm üretilmesi gerektiðini düþünüyoruz Toplantýda bir araya gelen odalarýn yöneticilerinden oluþan heyet, Uþak kanyonunu da gezdi. Kanyon, Banaz Çayý boyunca devam eden bir ana kanyon ile buna baðlanan onlarca büyük yan kanyonlardan oluþuyor. Bölgede her türlü meyve ve sebze yetiþtiriliyor. Bölgeyi koruyarak turizme kazandýrmak için yerel yönetim tarafýndan gayret sarf ediliyor. Heyet ayrýca, Kýþladað Altýn Madeni Ýþletmesi tesislerinde incelemelerde bulundu. Burada faaliyet gösteren Tüprag Metal Madencilik A.Þ.nin bugüne kadar 208 milyon dolarlýk yatýrýmý gerçekleþtirdiði, Uþak Kýþladað Altýn Madeninde Mayýs 2006 tarihinden itibaren altýn üretimine baþladýðý hakkýnda bilgiler verilerek, bulduðu madenleri, ulusal ve uluslar arasý çevre standartlarýnad göre iþletip, Türkiye de yatýrým, üretim ve istihdama katký saðlayacak büyümeyi hedefledikleri belirtildi. Bu iþletme gezisinde; altýnýn hangi aþamalardan geçerek elde edildiðini görmek, yapýlan faaliyetler hakkýnda bilgiler almak, madeni ve þirketi tanýyarak, akýlda kalan sorularýn yanýtlanmasýna fýrsat bulundu. 8

11 ODAMIZ NÝSAN AYI MECLÝS TOPLANTISI YAPILDI Odamýz Nisan ayý meclis toplantýsý 21 Nisan 2010 Çarþamba günü meclis toplantý salonumuzda, Melis Baþkanýmýz Nihat Delen baþkanlýðýnda ve meclis üyelerimizin katýlýmýnda gerçekleþtirildi. Toplantýmýza misafir olarak katýlan Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Doç. Dr. Hüsamettin Ýnaç gündem maddesi gereði, KEKA nýn yaptýðý faaliyetler ve ajansýn görevleri hakkýnda KUTSO Meclisine hitap ederek bilgi verdi. Yaklaþýk 30 trilyon bütçeye sahip olan KEKA nýn, Afyon, Kütahya, Manisa ve Uþak illerinin öncelikle bölgesel durum analizlerini hazýrlayacaðý, bunun sonucunda illerde hangi yatýrýmlarýn öncelik hakkýna sahip olduklarýnýn tespit edileceðini belirterek, KEKA olarak amaçlarýnýn bölge illerine fayda saðlamak ve kalkýnmalarýna katkýda bulunmak olduðunu ifade etti. Doç.Dr. Hüsamettin Ýnaç ýn sunumunun ardýndan Nisan ayý Meclis toplantýmýz, diðer gündem maddelerinin görüþülmesi ile devam etti. Mart ayý toplantý tutanaðý, gelir-gider raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasýndan sonra fiyat tarifelerinin tetkik ve onayý maddesinin görüþülmesine geçildi. Odamýzdan talep edilen Otelciler ve Kýr Kahvesi Azami Fiyat Tarifeleri hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýmýz Hasan Öncel haziruna bilgi verdi ve konu meclis tarafýndan müzakere edildi. Yapýlan oylama sonucunda yeni fiyat tarifeleri oy birliði ile kabul edildi. Gündemin son maddesi olan dilek ve temennilerde söz alan Meclis Üyemiz Rasim Çoruh, TOBB baþkanlar toplantýsý sonuç bildirgesine iliþkin görüþlerini açýkladý. Baþka söz alan olmadýðýndan dolayý Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen toplantýyý kapattý. 9

12 DÜNYADA YAÞANAN SON GELÝÞMELER HARUN YURDAGÜL KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Tüm alanlarda son yirmi yýla damgasýný vuran geliþmeler, bir çok noktada milat diye anýlabiliyor. Bu geliþmeler dünyayý artýk hiç önceki ile kýyaslanamayacak bir biçimde deðiþtiriyor. Siyasi, ekonomik, hem de sosyal olarak yeni bir bakýþ açýsý doðuruyor. Örneðin 11 Eylül Amerika daki ikiz kulelere yapýlan saldýrýdan sonraki dünya çok farklý bir yöne gidiyor. Bu deðiþim hem siyasi davranýþ biçimlerinde ve hem iþ yapma modellerinde yenilikler olarak kendini gösteriyor. Keza son teknolojik ve ekonomik yaklaþýmlarla dünün kazançlý alanlarý, bugün kar getirmez hale geldi. Ama ayný zamanda yeni iþ ve yatýrým alanlarý ve inanýlmaz karlýlýk imkanlarý ortaya çýkarttý. Böyle deðiþen ve geliþen dünyayý eski bakýþ açýlarýmýz ile deðerlendirmeye kalkmak bizi geri kalmaktan baþka bir sonuca götürmüyor. Bunun için dünyanýn geldiði yeri iyi anlayýp, olaylara doðru yerden bakarak, yeni oluþan iþ imkanlarýna, teknolojilerine, farklýlýklarýna kendimizi de bu deðiþimin içine alarak çok farklý bir gözle deðerlendirmeler yapmak durumundayýz. Mutlaka farklý bakýþ açýlarý, iþ imkanlarý açýsýndan bizlere yeni ufuklar yaratacaktýr. 10 MESLEK KOMÝTELERÝMÝZ NÝSAN AYI TOPLANTILARINI YAPTI TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ÝMALATI SEKTÖRÜ BÝR SONRAKÝ TOPLANTIYI TÜM ÜYELERLE BÝRLÝKTE YAPMA KARARI ALDI Odamýz ikinci meslek komitesinde yer alan ve tarým, hayvancýlýk ve gýda imalatý sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Nisan ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komite üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda; Mayýs ayý içinde yapýlacak toplantýnýn üyelere açýk olarak düzenlenmesine ve bu toplantýda Komite Baþkaný Faruk Iþýlda tarafýndan, Hollanda gezisi hakkýnda bilgi verilmesine karar verildi.

13 GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ ÜYE ZÝYARETLERÝNDE BULUNDU Odamýz birinci meslek komitesinde yer alan ve gýda ticareti sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Nisan ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda; 1 yýl içinde uygulamaya geçecek olan yeni Hal Kanunu deðerlendirildi. Bu deðerlendirmenin uygulayýcýlarla yapýlmasý amacýyla, Yeni Sebze Hal ine, kabzýmallýkla iþtigal eden üyelere ziyaretlerde bulunuldu. Zabýta ekibinin de hazýr olduðu, tüm kabzýmal üyelerin yer aldýðý sebze hali toplantýsýna katýlým saðlandý. Yapýlan toplantýda, Kütahya Hal inin yapýlanmasýnýn yeni olmasý sebebiyle yaþanan sorunlar paylaþýldý. Mevcut Sebzeciler Derneði nden sýkýntýlarýn ve çözüm önerilerinin yer aldýðý 1 sayfalýk çalýþma talep edildi. Devamýnda KUTSO 1.Meslek Komitesi olarak giriþimlerde bulunulacaðýna dair taahhütte bulunuldu. Üye ziyaretleri kapsamýnda, Yýldýz Gýda A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Ziya Yýldýz, Tuðba Ticaret-Nurettin Kaplan, QTahya Oteli Müdürü Sedat Ceylan ziyaret edilerek görüþmeler yapýldý. Odamýz 1.Meslek Komitesi faaliyetleri hakkýnda bilgi verilerek, sektörle ilgili istiþarelerde bulunuldu. ÝNÞAAT MALZEMELERÝ VE TESÝSATI SEKTÖRÜ, KOSGEB DESTEKLERÝNÝ ÝNCELEDÝ Odamýz dördüncü meslek komitesinde yer alan, inþaat malzemeleri ve tesisatý sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Nisan ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, KOSGEB tarafýndan firmalara verilen destekler müzakere edildi. TOBB Ticaret ve Sanayi Odalarý Konsey Baþkaný ve Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral ýn, TOBB tarafýndan düzenlenen toplantýda yaptýðý basýn açýklamasý deðerlendirildi. 11

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Nisan 2010 Yýl:13 Sayý:4 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve

Detaylı

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 186 1 Ýçindekiler 9 53 74 18 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak-Haziran 2015 Yýl :13 Sayý : 186 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

1 Ýçindekiler 71 10 35 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Nisan - Mayýs 2012 Yýl :13 Sayý : 177 26 64 6 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Güncel Nafi GÜRAL Kütahya ve Yatýrýmlar Kütahya Valisi

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Çorum a yarayacak atama

Çorum a yarayacak atama Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük.

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük. Hakimiyet, popüler gazeteler arasýnda Medya Takip Merkezi (MTM) yerel basýnda popüler olan gazete isimlerini belirledi. Hakimiyet, MTM tarafýndan yapýlan araþtýrma sonucunda Türkiye nin en popüler yerel

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

2013 - XV BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Bir fincan kahve içer miyiz? Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni bir sayýmýzla daha yeniden karþýnýzdayýz. Eminim ki iþ hayatýnýzda her biriniz

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Yumurta üreticisi tedirgin!

Yumurta üreticisi tedirgin! 3 ilçe hastanesine 4 uzman doktor SAÐLIK Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile Sungurlu, Osmancýk ve Alaca Devlet Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere 4 adet uzman

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı