KENTSEL RAYLI TAŞIMA ÜZERiNE BiR inceleme (istanbul ÖRNEGi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENTSEL RAYLI TAŞIMA ÜZERiNE BiR inceleme (istanbul ÖRNEGi)"

Transkript

1 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 O Cilt 2 Sayı Kentsel Raylı Taşın1a Üzerine Bir İnceleme s (İstanbul Örneği) İ Ocaklı KENTSEL RAYLI TAŞIMA ÜZERiNE BiR inceleme (istanbul ÖRNEGi) İbrahim OCAK1 Ekrem MANİSALI2 1İBB İETT Genel Müdürlüğü Raylı Taşıma Daire Başkanlığı Metr Han Karaköy İstanbul 2İÜ Müh Fak İnşaat Müh Böl Avcılar İstanbul ÖZET 1 860li yıllardan snra dünyada şehir içi ulaşımında raylı sistemler kullanıln1aya başlanmıştır Ancak özellikle 1950li yıllardan snra dünyada tmbil kullanımı hızla artmıştır Böylece İstanbul ulaşımında ağırlık raylı sisteınlerden lastik tekerlekli araçlara kaymaya başlamıştır Otmbil ve diğer lastik tekerlekli araçların kullanımının artışıyla 1950li yıllardan itibaren kentiçi trafiğinde yğunluk yaşanınaya başlanmıştır istanbul da 1950 yılına kadar artarak 130 kilmetreye ulaşan raylı sistem ağı uzunluğu bu yıllardan itibaren azalarak 1966da sıfırlanmıştır Oysa bu dönemde gelişmiş ülkelerde daha knfrlu güvenli ve eknmik tplu taşıma sistemlerine ve özellikle de raylı sistemlere öncelik verilmiştir İstanbulda ilki 1985 yılında lmak üzere üç adet ulaşım etüdü yapılmıştır Bu etiltlerde ulaşım prbleminin çözümü için raylı sistemlerin önemine vurgu yapılrruştır Bu çalışmada İstanbul da yapılan ulaşım planlamalarına yer verilmiş ve özellikle raylı sistemlere değinilnıiştir Bütün planlama çalışmalarında vurgu yapılmasına karşın raylı sistemlerde hızlı bir gerçekleşme lmamasının sebepleri üzerinde durulmuştur Mevcut raylı sistemlerin kentin ulaşım prbleminin çözümüne katkı ları tartışılmıştır Anahtar Kelimeler: Tplu taşıma kentsel raylı sistemler ulaşım planlaması İstanbul AN OVERViEW ABOUT URBAN RAiL TRANSPORT (ISTANBUL MODEL) ABSTRACT After 1860s the railway systems has started t be used in urban transprtatin in the wrld Hwever especially after the 1950s the usage f autmbile has been increased quickly Thus the dense f transprtatin has started t nıve frm railway systems t the nes with rubber tire vehicles in Istanbul Traffıc density in urban transprtatin has started t be experienced since the 1950 with the increase in the usage f autmbile and ther rubber tire vehicles The Iength f railway systems in Istanbul which reached t 130 km by increasing till the year f 1950 became null with a cntinuus decrease in 1966 Hwever the pririty in the develped cuntries in the same perid f time was given t the mass transprtatin systems specifically t the railway nes that were mre cmfrtable mre secure and mre ecnmic Three etudes f transprtatin were perfrmed up in Istanbul fırst f w hi ch is realized in 1985 In these etudes emphasis has been dne ver the railway systems fr the slutin f the transprtatin prblem In this study the transprtatin etudes perfrmed in Istanbul especially the railway systems are mentined Despite mentining all etudes; it has been tuched upn the reasn f the nnexistence in a rapid develpment in the railway systems The cntributins f present railway systems t the slutin f the transprtatin systems f the city have been discussed Key wrds: Mass transprtatin urban rail systems transprt planning Istanbul 51

2 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsil Dergisi 10 Cilt 2 Sayı s Kentsel Raylı Taşıma Üzerine Bir lnceıerrıe (İstanbul Örneği) 1 Ocaklı ı GİRİŞ Günümüzde dünyanın pek çk büyuk şehrinde lduğu gibi İstanbul için de en büyük prblem şüphesiz ki ulaşım srunudur Dünyada şehir içi ulaşımı 1950li yıllardan snra tmbilin ve mtrlu taşıtların sayılarının hızla artışına bağlı larak önem kazanmıştır Otmbil ve diğer karaylu ulaşım ve nakliye vasıtalarının arzının artması buna karşılık karaylu ağlarının uzunluğunun aynı hızla artnıaması şehir içi trafik srunun dğmasına neden lmuştur Başlangıçta trafik srununun trafik sıkışıklığına endekslenmiş lması ve çözüm ylu larak da tmbillerin hareketini klaylaştıracak yeni yllar inşa edilmiş lması kullanılmakta lan raylı sistemlerin atıl kalmasına ve zamanla bunların rtadan kaldırılmasına yl açmıştır İstanbul da 1970 li yıllarda hızlanan tmbil sahipliği yanında 1959 yılında devreye giren minibüs taşımacılığının hızla yaygıntaşınası ve İstanbul Elektrik Tünel Tramvay İşletmelerinin (İETT) güçlenmesi buna karşılık tramvay hatlarının sökülüp bu taşıma türunun devreden çıkarılması ile 1960 lı yıllardan itibaren kentte karaylu ağırlıklı taşıma dönemi başlamıştır[!] Istanbul da trafiğe tescilli araçların % 7 5 ini tınbiller luştum1akta ve günde yaklaşık 500 yeni tmbil şehir trafiğine eklenmektedir İstanbulda 25 saate varan kişi başına günlük rtalama seyahat suresi ve bunun tekabül ettiği asgari eınek kaybının yılda 300 n1ilyn YTL civarında[2] lduğu göz önüne alınırsa ulaşım prbleminin önemi daha iyi anlaşılacaktır Istanbul için ulaşım prbleminin en kl:llıcı bir şekilde çözümü şüphesiz ki raylı sistem uygulamaları ve özetikle de metr ile mümkün labilecektir Ancak İstanbulda dünyanın 3 metrsu lan Karaköy Tünelinden tam 1 1 O yıl snra yeni metr prjeleri üzerinde çalışmalara başlanabilmiştir[3] 1000 kişi başına düşen raylı sistem ağı uzunluğunun İstanbulda 36 m New Yrkta 31 m Pariste 25 m ve Tkyda 22 m[4] lması 110 yıl süren ihmalden kaynaklanmaktadır IL DÜNYADA KENTİÇİ ULAŞIMIN TARİHSEL SE YRİ Dünya tarihinde tplu ulaşım geleneksel yaklaşırnların esas alındığı dönem ve larak ele alınmaktadır[5 6 7] çağdaş yaklaşımlar dönemi li yıllar arası dünya ulaşımında geleneksel yak1aşımların söz knusu lduğu dönemlerdir 1950li yıllara kadar ulaşımda az sayıda özel araç varken bu yı Ilardan s?nra özel araç sayısında çk ciddi artışlar lmuş ur Insanların özel araçlara lan yğun talebi nedenıy le de kentlerde yeni yl ağları luşturabilmek için pek çk şehirde tplu taşıma araçları ulaşımdan kaldırılmış ve var lan tramvay rayları sökülmüştür 1 960lı yıllar artan özel araç sayısından dlayı trafiğin daha da arttığı bir dönemdir İlk defa 1962 yılında B uchanan tmbilin ulaşım için çk pahalı ve srunlu bır çöztim lacağını bu nedenle nüfusu 100 bini aşan kentlerde mutlak başka sistemlerin geliştirilmesi gerekliliğini açıklamıştır[?] li yılların geleneksel y aklaşımtnın terne] srunu ulaşırnın yüzeysel yaklaşımlarından birisi ları trafiğin tıkanınasıdır Srun böyle tespit edildiğinden_ çözüm larak da ek yllar yapılması ve kapasitenin artırılması gerektiği düştintilmtiştür Bu çözuııı başlangıçta geçerli lmakta ve belirli bir slire trafiği rahatlatmaktadır Ancak trafiğin uygun alınası özel t kullanımını daha da artırınakta snuçta sıkışıklık yeniden gündetne gelmektedir (Şekil 1 ) ftfif rm list r St1 t: j Şekil 1 Geleneksel ulaşım yak1aşımmın çzümsüzla (8 9] Ulaşım da i yıllara kadar lan geleneksel yaklaşım döneminde araçların taşınınası öncelikli iken 1970 li yıllardan snraki çadaş yaklaşım döneminde insanların taşınması öncelikli lmaya başlamıştır Çağdaş yaklaşım döneminde tınbil in artmasına paralel larak rtaya çıkan srunların teknlji i le çöztimlencmeyeceği ve tplu taşıma sistemlerine ihtiyaç duyan büyük kitlelerin var lduğu fark ediln1iş böylece taşıt yerine insan öncelikli planlar yapıln1aya başlann1ıştır[ 1 ) 7] III İSTANBlJLDA RAYLI SiSTEMLERiN T ARİIISEL SEYRi 1111 İstanbulda Raylı Sistemlerin Dünii İstanbulda 19 yüzyılın ilk çeyreğine kadar ulaşım yaya larak veya at ve at arabaları ile gerçekleşmiştir Osmanlı Devleti 30 Ağusts 1869 tarihinde gerçekleştirilen bir mukavele ile İstanbul içinde insan ve eşya nakli için demirylu inşaatı ile dernirylu üzerinde hayvan çekerli araba işletilmesi hakkını 40 yıl süre ile Dersaadet Traınvay Şirketine vermiştir 1870 yılında başlanan çalışmalar i 1 e; 1 AzapkapısıGalataBeşiktaşOrtaköy hattı Temmuz 1872de 2 EminönUDivanyluBeyazıtAksaray hattı Aralık 1872de 3 AksaraySamatyaYedikule hattı 1873 de 4 AksarayTpkapı hattı 1874 yılında tamamlanarak hizınete girmjştir[l ı] Snraki yıllarda yeni tranıvay hatlarının yapımı için çalışmalar yapılmış ve ı 881 de 3 yeni güzergahın yapılmasına karar verilıniştir Bu güzcrgahlardan; 1 GalataŞişli hattı) 5200 metre uzunluğunda lup 1883 yılında 2 GalataTatavla hattı 1885 yılında işletmeye açılmıştır EnUnöntiEyüp hattı ise hayata geçirilememiştir[! 1] Istanbulda Şubat 191 4te elektrikli trarnvay de n başlamıştır 1928 yılında da ÜsküdarKısıklı hattı ıle Anadlu yakasında da traınvay kullanılma a başlanmıştır 1935 yılında tramvaylar la günde 314 bın 52

3 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 Cilt 2 Sayı s Kentsel Raylı Taşuna Üzerine Bir İnceleıne (İstanbul Örneği) İ Ocaklı ylcu taşınırken 1950 yıllında tramvay hatlarının tplam uzunluğu 130 kilmetreye ulaşmıştır[ I 1 1 2] 1956 yılında trleybüslerin sefere knmaya başlanması ile ilk larak TünelMaçka hattı ile Tpkapı ve Yedikule tarafındaki tran1vay seferleri Beyazıta kadar iptal edilmiştir 1961 yılına gelindiğinde ise hızla artan lastik tekerlekli ulaşım vasıtalarına yl açabilmek adına Avrupa yakasındaki tramvay hatlarının tamamı 1966 yılı içinde de Kadıköy yakasındaki tüm hatlar kaldırılmıştır[ ll] 1112 İstanbulda Rayh Sistemlerin Bugünü İstanbulun dünyanın önemli kentleriyle birlikte başladığı raylı sitemler yarışını 1966 yılında terk etmesi ve 1990lı yıllara kadar da raylı sistemler üzerine her hangi bir çalışmanın yapılmaması İstanbul a çk değerli yıllar kaybettirmiştir İstanbul ulaşımında bugün için tplu taşımanın payı pek çk dünya ülkesinden daha iyi durumdadır İstanbul için asıl prblem tplu taşımada raylı sistem taşımacılığının azlığından kaynaklanmaktadır (Şekil 2) Tplu taşımada raylı sistemlerin ağırlığı sadece % 57 düzeyindedir (Şekil 3 Şekil 4) 100 > 80 r " s ll ı:: 60 en r f ē 40 ::s V 20 0 f ın Cl) VI > ; r t{) r ı; c " ::ı t:: t:: z c: ll 0 E > " fa e J Cl) f Şehir Şekil 2 Değişik şehirlerde raylı sistemlerin tplu taşımadaki payı[13] Raylı Deniz 57% 25% lll «! til 25 en f ı 35 "u _ un "ua _ 30 ı 5 _ Taşııra Turü Şekil 4 İstanbul ulaşımının türel dağılımı( 4] III21 Mevcut Raylı Sistemler Günümüzde İstanbulda TCDD tarafından işletilen GebzeHaydarpaşa ( 42 km) ve HalkalıSirkeci (30 km) hatları hariç altı adet raylı sistem kullanılmaktadır Bu sisteınler[14 15] a Hafif Metr (HRS) : Eylül 1989 tarihinde Aksaray Kartaltepe arasında 85 km larak açılmıştır Snraki yıllarda Havaalanına kadar uzatılmış lup istasyn sayısı 18e hat uzunluğu 20 km ye çıkmıştır Kapasitesi tek yönde ylculsaattir b Cadde Tramvayı: KabataşZeytinburnu arasında hizmet veren 14 kilmetrelik bir hattır Tramvayın kapasitesi tek yönde ylcu/saattir c İstanbul Metrsu: Eylül 2000 yılında da hizmete açılmış lup 8 km uzunluğunda lup 8 adet istasynu bulunmaktadır Taksim4 Levent arasında hizmet veren metrnun kapasitesi tek yönde ylcu/saat tir d Nstaljik Tramvay: Nstaljik tramvay KadıköyMda arasındaki yaklaşık 25 kilmetrelik hat byunca hizn1et vermekte lup günde yaklaşık 2000 ylcu taşınmaktadır e Beyğlu Tramvayı ve Karaköy Tü n eli: Her iki hat da İstanbul ulaşımında nstaljik tramvay gibi daha çk semblik bir değer ifade etmekte lup iki hattın tplam uzunluğu 3 km civarındadır f Cadde Tramvayı : ZeytinburnuBağcılar arasında 2006 yılında hizmete açılmış lup 52 km uzunluktadır Kara 918% Yapım Prje ve Planlama Aşamasındaki Raylı Sistemler İstanbul da yapırru devam eden ihale sürecindeki ve ihale kararı bekleyen prjeler sırasıyla Tabl 1 ve Tabl 2 de verilmiştir Şekil 3 İstanbul ulaşımının yapısı[l] IV İSTANBULDA YAPILAN ULAŞIM PLANLAMALARI İstanbulda ve 1997 yıllarında üç adet ulaşım etüdü yapılmıştır Ulaşım prbleminin çözümüne yönelik larak yapılan bu üç etüdün temel verileri Tabl 3 de karşılaştırılmıştır İstanbul sn derece dinamik bir kent lduğu için veriler hızla değişmektedir Örneğin trafiğe kayıtlı özel t sayısı 1985 yılındaki etüde göre adet 1987 de adet ve 1997 de 914 O 16 adettir Günümüzde ise bu sayı adet tmbildir[19] 53

4 SAÜ Fen Bilimleri Dergisi 10 Cilt 2 Sayı 2006 Kentsel Rayl ı Taşıma Üzerine Bir inceleme (İstanbul Örneği)! Ocaklı a stan b u ld a yapı mı devam eden raylı sistem çalışmaları [ls Keşif Bedeli Kapasite Prje Guzergah Uzunluk (km) T bl 1 l (Milyn USD) (Ylcu/s/yön) Metr LeventAyazaa (2 aşama) Metr Kadıköy Kartal Metr TaksimYenikapı Metr İkitelliOlimpiyat Köyü HRS AksarayYenikapı HRS OtgarBagcılar Cadde Tram vay ı VeznecilerSultan Çiftliği ı ı 5000 Bğaz Tüp Geçişi Kadıköy EminOnU Tplam es ecın d e k ı veya ı h a ı e ka ran be k1 eyen raylı sistem çalışmaları [ls I 8] Tabi 2 İhal ür Prje Gnzergah Uzunluk (km) KeşifBedeli (Milyn USD) Kapasite (Y lcu/s/ yön) Metr YenikapıBağcılar Metr MahmutbeyİkitelliBaşakşehir Lineer Melr BeşiktaşŞişliOtgar HRS ÜskUdarAzadeTepeüstü (letap) HRS TepeüstüDudulluSamandıra (2Etap) HRS GöztepeÜmraniye HRS Karta!KurtkyHavaalanı HRS BakırköySefaköyAvcılarBeylikdüıü Cadde Tramvayı ZeytinbumuBakırköy Cadde Tramvayı Haliç KıyısıGOP Tplam Etüt Yapan Kuruluş Yapılış Yılı Etüt Alanı (Ha) Bölge Sayısı Etüt alanı Istihdam T a bl 3 1 s ta n b u l d a yapı l an ulaşı m etütlerinin karşılaştınnası[2] IRTC 1BUNP iuap Nüfusu Anadlu(%) Avrupa (/) Tplam Anadlu(%) Avrupa(%) Sayısı Anket katılan kişi Oruekleme % si Trafiğe kayıtlı özel t sayısı Mtrlu araçlarla Kişi başına rtalama Yaya dahii hareketlilik Yaya ylcu r (%) Ortalama ylculuk uzunluğu (dakika) Ylculuk amaçları Taşıma türel dağılımı Eviş Evkul Evdiğer Ev uçlu lmayan Özel taşıma_(%) Tplu taşıma(%) IRTC Temel Müh AŞ İTÜİBB ı ! ı ı ı ı ı ı İstanbulun hızlı büyümesinden dlayı gerek 1985 ve gerekse 1987 yılında yapılan ulaşım planları hızla güncelliğini yitirmiştir İstanbulun gerek arazi kullanım yapısı gerekse ulaştınna altyapısı geçtiğimiz n beşyirmi yıl içinde 1985 ve 1987 planlarında öngörülenden ldukça farklı bir biçimde gelişmiştir Ayrıca Ulaşım N azım Planı için kullanılan ulaşım mdeli değişik kşu ll ar ve yeni bilgi ve verilere göre güncelleştirilmediğinden planın yl gösterici özelliği rtadan kalkmıştır Bu nedenle 1/50000 ölçekli İstanbul Metrpliten Alan Alt Bölge Nazım Planı nda öngörülen 201 O yılı arazi kullanım yapısına bağlı larak rtaya çıkacak ulaşım taleplerinin belirlenmesi için stratejik düzeyde bir planlama çerçevesi luşturmak ve bu talepleri karşılamak üzere geliştirilen ulaştırma sistemi seçeneklerini incelemek amacıyla İTÜİstanbul üyükşehir Belediyesi işbirliği ile 1997 yılında yeni bir Istanbul Ulaşım Ana Planı (İUAP) hazırlanmıştır İUAP da İstarıbul un gelecekteki ulaşım altyapısı ile

5 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 O Cilt 2 Sayı s 5 ı Kentsel Raylı Taşıma Üzerine Bir İnceleme (İstanbul Örneği) İ Ocaklı ilgili larak aşağıdaki ana ilkelerin alınması esas gerektiği ifade edilmiştir[2]: a Kentin gelecekteki ulaşım sistemi araçların değil insanların en eknmik hızlı ve guvenli bir biçimde ulaşımına öncelik verilerek planlanmail dır b Gelecekteki ulaşım ağının murgasını yüksek kapasiteli ray lı tp lu taşıma sistemleri luşturacaktır Raylı sistem ağı mevcut ve planlanmış lan raylı sistemler ve gelecekteki arazi kullanım yapısına göre rtaya çıkması beklenen istek hatlan göz önüne alınarak luşturulacaktır c Genelde kentin dğrusal gelişmesine kşut larak dğubatı dğrultusunda gelişmesi planlanan yüksek kapasiteli raylı sistem hatlarını beslemek üzere kuzeygüney dğrultusunda besleme hatları (t büs mini büs) planlann1ıştır İUAPna göre İstanbul un srunları kentsel ölçekten çıkıp bölgesel ölçekte ve hatta ülke ölçeğinde yaklaşım ve planlama gerektiren byutlara ulaşmıştır Bu nedenle İstanbul Ulaşım Ana Planı dğuda Kcaeli ili sınırları içindeki Gebze ilçesi ile batıda Çatalca ilçesini de içine alan yaklaşık 155 bin hektarlık bir alanı kapsamaktadır İUAPnda raylı sistemlerin öncelikleri günlük ylculuk talepleri km başına rtalama ylculuk talepleri göz önüne alınarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir: lgrup; Metr: TaksimYenikapı hattı (yapımı devam ediyr) Banliyö/Metr: Banliyö hatlarına 3 hat eklenmesi ve tüp demirylu tüneli (yapımı devam ediyr) Hafif Metr: Batı yakasında OtgarBağcılar İkitelli hattı (yapımı devam ediyr) ve Aksaray Yenikapı hattı (yapımı devam ediyr) dğu yakasında HaremKarta! hattı (yapımı devam ediyr) 2 Grup; Metr: YenikapıTpkapı Bağcılar hattı Banliyö/Metr: MenekşeBeylikdüzli bağlantısı Hafif Metr: Batı yakasında OtgarŞişli Sultançiftliği Vezneciler (yapımı devam ediyr) ve dğu yakasında Üsküdar Ümraniye hatları 3 Grup; Metr: 4 LeventAyazağa (yapımı devam ediyr) 3 Bğaz Köprüsü GöztepeZincirlikuyu raylı sisten1 bağlantısı Hafif Metr: KartalKurtköy bağlantısı ve ylcu taleplerinin gelişmesine bağlı larak Umraniye Dudullu ve ÜmraniyeKzyatağı hatları V İST ANBULDAKİ RA YLI SİSTEMLERİN ULAŞIM PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNE KA TKISININ DEGERLENDİRİLMESİ Vl Makr Planlama Gerekliliği Açısından İstanbul ulaşımında raylı sistemlerin önemi tartışılmaz ise de raylı sistem uygulamalarında çk geç kalındığı ve bu hususta dünyaya ayak uydurulamadığı da bir gerçektir (Şekil 2) Dünyada şehir içi ulaşırnın murgası ray h sistemlere dayanı rken ülkemizde yıllarca lastik tekerlekli ulaşım özendirilmiş yapılan yatırımlar çğunlukla kara ulaşırnma yönelik lm_uştur Önıeğin yılları arasında demiryllarının ulaştırma yatırımiarına ayrılan paydan aldığı değer % 62 iken aynı dönemde karayllarının aldığı pay / 304 tylların aldığı pay / 424 lmuştur[20] Bu durumun ülke çıkarlarına uygun alınadığı açıktır Bu nede l ulaşị srununun kökten çözümü için ülke yönetımınde sz sahibi lan karar vericilerin prblemi makr planda açık larak belirlemeleri ve artık net bir kararın verilmesi şarttır V2 Entegre Çözüm Stratejisi Açısından Dünyada ve özellikle gelişmiş ülkelerde arta kentiçi ulaşım talebini müdahale etmeksizin kabul edıp bunu ulaşım arzının arttınlmasıyla karşılamaya çaışmanın fiziksel ve eknmik açıdan geçersiz ve çevrey ı bzucu bir yaklaşım lduğu anlaşılmış ve "ylculuk talep yönetimi" larak adlandırılan yeni bir kavram rtaya çıkmıştır Mevcut altyapıdan en üst düzeyde yararlanılması ve ulaşım talebinin hızla gelişmekte la iletişim ve bilgisayar teknljileri ile başka alternatıf biçimlere kaydırılması bu kavraın içinde kullanılan başlıca stratejiler arasında yer almaktadır[21] V3 Teknik Fizibilite Zrunluluğu Açısından İstanbul da en çk tartışılan ulaşım prjesi Bğaz Tüp Geçişi Prjesidir TUp Geçiş Prjesi tüp _ deınii? u geçişinde güzergahın yanlış lduğu kenttekı yerleşımın kuzeye kayması sebebiyle bğaz demirylu geçişinin daha kuzeyde lması gerektiği gerekçesiyle eleştirilmektedir Ayrıca önerilen inşaat yönteminin maliyetinin yüksek inşaatının riskli dğal çevreyi ve bğazdaki balık çeşitliliğini lumsuz etkileyeceği deprem riski taşıdığı yönünde görüşler bulunmaktadır Örneğin Tezcan(22] "Tüp geçiş prjesi zemin ve gtizergah açısından yanlış bir seçimdir Tüp geçiş Bğaziçi köprüsun ün hemen üstüne yapılmalıdır Raprlara göre top geçişin yapıldığı yerde zemin ince daneli ve suya dygun bir kum tabakasından luşmaktadır Bu şiddetli bir depremde sıvılaşır Bu da zemin batırma tunel açısından sn derece tehlikelidir K azık çakıl sa da çiment enjekte edilse de göçme ri s ki rtadan kalkn1az" fikrindedir Alp de[23] prjenin ölü dğmuş bir prje lduğunu iddia ederek "iş merkezleri Maslak Levent ve Şişli bölgesine kaydı Ulaşım da bu bölgede yğunlaştı Tüp geçiş prjesinde 2030 yil öncesinin analizleriyle yla çıktılar şeklinde görüş belirtn1ektedir Bu görüşlere kısmen katılınak mtiınkundür Zira iş merkezlerinin 4 levent ve Mastak bölgesine kaydığı dğrudur Ancak tüp geçit prjesi GebzeHalkalı banliyö hattının iyileştirilmesi prjesi ile birlikte ele alındığından prjenin daha kuzeye düştinülmesi zrdur Ayrıca bu prje Yenikapıda halen uzatması devam eden mevcut Taksim4 Levent Prjesi ve Aksarayhavaalanı HRS hattıyla entegre edilecektir V4 Ulaşım Sistemine Bilimsel Yaklaşım Açısından İstanbul daki mevcut raylı sistemlere yapılan en buyük eleştirilerden birisi raylı sistemlerin dağılım şekline lmuştur Örneğin Kayseriliğluna [l 1] göre İstanbulda ilk yapılan tramvay çalışmalarında İstanbul yarımadasının içinde yaşayan halka sunulan hizmetler farklılık göstermiş ve çağdaşlaşma çabalarında Galata yakasına öncelik tanınmıştır Yani tramvay hatlarının 55

6 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 O Ci lt 2 Sayı s Kentsel Raylı Taşıma Üzerine Bir İnceleme (İstanbul Örneği) İ Ocaklı dağılımında nüfus yğunluğu dikkate alınmamış kentin seçkin nüfusuna hizmet götürme eylemi öne çıkmıştır Kayseriliğlunun bu görüşlerine günümüz raylı sistemleri açısından katılmak da mümkündür Şöyle ki İstanbulun Anadlu yakasında nüfusun % 35i kalmaktadır Ancak Anadlu yakasında TCDDnin işlettiği banliyö hattı dışında hiçbir mdem raylı taşıma sistemi bulunmamaktadır VS İnşaatm Maliyeti Açısından Raylı sistemlere getirilebilecek bir diğer eleştiri de sistemlerin inşaatının öngörülen sürede ve öngörülen bedelle bitirilememesidir Örneğin İstanbul Metrsu yaklaşık 8 km uzunluğunda lup 8 senede bitirilebilmiştir Maliyeti ise 630 milyn $ lup km maliyeti yaklaşık 79 milyn $ dır Bu maliyet ise dtinya rtalamalarının ldukça Uzerindedit Örneğin Almanya da açılan 14 adet metr ttinetinin rtalama maliyeti 486 milyn $/km dir Ancak Taksim4Levent Metrsunun ülkemizin ilk metrsu lması nedeniyle tecrübesizlik gibi nedenlerden dlayı belli ölçülerde bu nrmal karşılanabilir Zira örneğin KadıköyKarta! Metrsunda bu miktar yaklaşık larak keşif bedeli Uzerinden 22 milyn $/kilmetredir Keşif miktarının aynen tutmayacağı düşünüise bile bu miktarın Taksim4 Levent seviyesine çı lanayacağı da ınuhakkaktır V6 Merkeziyetçi Yönetim Anlayışının Terk Edilernemesi (V erimsizlik) Açısından Mevct raylı sistemler için yapılabilecek diğer bir eleştiri de sistemlerin verimsiz kullanılması ya da kısa sürede kapasite yetersizliğinin gundeme gelmesidir Verimlilik yapılan işin (taşınan ylcu sayısı) sunulan hizmete (kapasite) ranlanmasıyla elde edilir Ancak burada dikkat edilmesi gereken sistemin zirve saatlerde tam dlu çalışabiieceği diğer zamanlarda ise bunun pratikte mümkün lamayacağıdır Tabl 4 Şekil 5 Şekil 6 ve Şekil 7 incelenirse tramvay ve hafif metrnun özellikle zirve saatlerde kapasitesinin yetersiz kaldığı görülmektedir Özellikle hafif metr şu anda kapasitesini dldurmuş durumdadır Zira şu anda zirve saatte 2425 bin kişi taşımaktadır Bu ise bir hafif metr için kapasitesinin üst sınırı demektir Tramvay içinde aynı kanaat dğrudur Zira tramvay da şu anda zirve saatte 15 bin ylcu taşımaktadır ki bu da yaklaşık tramvayın taşıyabileceği maksimum ylcuya denk gelmektedir Metrda ise tam tersi bir durum söz knusudur Metrların saatlik kapasitesi 5060 bin kişi/saat mertebelerinde lmasına rağmen İstanbul Metrsu şu anda zirve saatte 15 bin kişi taşımaktadır Bu da metr standartlarına göre ldukça düşükttir Ancak metrnun Yenikapı ya bağlanması ve Ayazağa uzatmasının devreye girmesiyle istanbul Metrsunun gerçek kapasitesini yakalaması beklenmektedir Sistem HafifMetr Tramvay Metr Tplam Tabl 4 İstanbuldaki raylı sistemlere ait genel bilgiler[241 Yıllık Taşınan Ylcu Sayısı Terik Kapasite Kapasite Kullanım% si Kasım 2004 Kasım 2005 Kasım 2004 Kasım 2005 Kasım 2004 Kasım ıı Artış / r """ "*" " ::ı CJ ı " > ; ; c + C/) CO v t ;::::" " J! 5000 f<f A _ :: : lc L :t: " # O ; ı 1 ii: : 1> & rl rı l lr=r 0 C> (") C> M C") C> C> M M C) M M C") M C> M l"> M l"> M g C>O ğ <OM g C") g M ıö <O _ al cn Ctl <"> " al Ol 5? 0 O O N N M 8 PJts YönO Kapasi te Nq; YönO Ylcu H " H av YönO Kapasite 1 H av YOnO Ylcu Saat Şekil 5 Hafif metrnun kapasite ve kullanım deerleri (24] 56

7 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 O Ci lt 2 Sayı s 5 J Kentsel Raylı Taşnna Üzerine Bir incelerne (İstanbul Örneği) İ Ocaklı 14000! r; : ;"* ı c i cu _; :_ cu ) 5; ); 4"" / ; *: 6000 : / : ; \ ll l \ CQ K Cl 4000 / ::A! " m w/ ; 2000 _ ll 1 \ 1 J "! \ 1 = i l 1 1 : J :ı " 4Fdl YOrıO Kapasite i Fdl YönO Ylcu k Zbn Yönü Kapasite a Zbn YYlcu 0 A t f Saat Şekil 6 Tramvayın kapasite ve kullanım değerleri [24] fı; Y Y J _+l ;; ::t u ō > c c: "" Cl t Ql %:: CQ (/) ı /\ \ v/ c lt ı( :/ : _ı: : :::1 r; t( s \ lt ;k : _ :a:_ "" ( ı 6 :lt ı 1 + & # ı< ı _ ;ı " 41>4 Lv YönO Kapasite 4 Lv YöııO lcu Tlcs YönQ Kapasite T Y:l Ylcu l{) <D! "" cj ıl> cb cj N O Saat Şekil 7 istanbul Metrsunun kapasite ve kullanım değerleri[25] V7 Kurumlar Arası Yetki Karmaşası Açısından Şüphesiz ki İstanbul için ulaşım srunundaki en büyük prblem şehir ulaşımında yetkili lan trite sayısıdır Istanbul ulaşımında etkili yirmi civarında örgütün lması düşündürücüdür 1415 Mart 2002 tarihinde yapılan İstanbul 1 Ulaşım Ş urasında kentin ulaşım srununun çözümü için hemen yapılması gerekenierin başında kentin ulım ve trafiğinde planlamadan denetime kadar tüm yetkileri ve srumlulukları bünyesinde tplayan ve finansal özerkliği de lan bir ulaşım tritesinin kurulması gelmektedir Bunun için yasal dilzen]eme hazırlıkları hemen başlatılmalıdır" [2] denmektedir V SONUÇLAR VE TARTIŞMA Yapılan araştırınanın snuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1860 lı yıllardan snra dünyada kentiçi ulaşımda raylı sistemler önemli bir yer işgal etmiştir Günümüzde pek çk ülkede özellikle büyük kentlerin ulaşım ağının murgasını ray lı sistemler luşturmaktadır Başlangıçta istanbul da dünyadaki bu gidişe ayak uydurmuş ve 1950 yılında Istanbuldaki raylı sistem ağı uzunluğu 130 km ye laşınıştır Ancak tmbil çağının başlamasıyla Istanbuldaki mevcut sistemler lastik tekerlekli araçlara yer açabilmek adına sökülmüş ve yılında Avrupa yakasında ı 966 yılında da Anadlu yakasında hiç raylı sistem hattı kalmamıştır Bu yıllar İstanbul raylı sistemleri için kara yıllardır Şimdiki nesiller günllik rtalama 25 saate varan seyahat süresi ile işte tarihlerde dünyanın tersine larak yapılan bu plitika değişikliğinin acısını çekmektedir İstanbul un ulaşım açısından en büyük srunu eşgüdüm ve trite srunudur Merkezi hükümete bağlı 4 kuruluş Büyükşehir Belediyesine bağlı 7 kuruluş ve özel dalara bağlı 5 kuruluş lmak üzere tplam ı 6 kuruluş İstanbul trafiğinde söz sahibidir Tabi bu kadar çk kuruluşun lması eşgüdüm prblemini gündeme getirmiş ve bu kuruluşlar arasındaki eşgtidüm prblemini çözmek için 4 kuruluş daha kurulmuştur Böylece ulaşın1da söz sahibi lan 20 adet kuruluş luşmuştur Bu prblemin aşıln1ası için 1 Ulaşım Şurasında da tavsiye edildiği gibi kentin ulaşım ve trafiğinde planlamadan denetime kadar tüm yetkileri ve srumlulukları bünyesinde tplayan ve finansal özerkliği de lan bir ulaşım tritesinin derhal hayata geçirilmesi gerekmektedir Aksi hajde prblem luştuğunda kuruluşlar birbirini suçlayacak ve her kuruluş srumluluğu başka bir kuruluşa atacaktır Raylı sisteınler yapıları gereği çk pahalıya mal lan prjelerdir Bu nedenle raylı sistem prjelerinde ihtiyacın çk iyi belirlenmesi sistemden ptimuın dtizeyde yararlanılabilmesi 57

8 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 Cilt 2 Sayı s Kentsel Raylı Taşıma Üzerine Bir İnceleme (İstanbul Örneği) 1 Ocaklı açısından önemlidir Raylı sistemleri yaygınlaştıracağız diye yeterli araştırma yapılmadan sistemlerin inşası kararı kıt lan n1emleket kaynaklarının heba edilmesine yl açacağından bu hususta hassas lunması şarttır Kurulan sistemlerin yıllar snra bile ulaşım ihtiyacına cevap verebitmesi önemlidir Ancak şu anda HRS ve tramvayda bir kapasite yetersizliği söz knusudur Bu da mevcut raylı sistemlerin uygun prjelendirilip prjelendirilmediği hususunda sru işaretleri luşturmaktadır İstanbulda ve 1997 yıllardan yapılan ulaşım planlaması çalışmalarının tamamında raylı sistemler trafik prbleminin çözilmünde esas çıkış ylu larak görülmüştür Yapılan planlama çalışmaları şüphesiz ki çeşitli yönlerden eleştirilere tabi tutulabilir Ancak burada yapılabilecek en önemli eleştiri raylı sistemlerin yapımında sn derece yav ilerlendiğidir Örneğin İstanbul Metrsunun geçmişi 1985 yılında Ulaştırma Bakanlığınca yaptırılan bir kentsel ulaşım fizibilite etüdline dayanmaktadır[25] Ancak metrnun teıneli 1992 yılında ancak atılabilmiş hizmete girmesi ise 2000 yılında lmuştur Bu ise kararların genellikle plitik lduğu yapılan planlaınaların bütçesi lmadan yapıldığı tezini açıklamaktadır 2006 yılı içinde daha önce hiç gündemde ykken yedi tepeye yedi tünel slganı ile Büyükşehir Belediyesinin karaylu trafiğini rahatlatmak adına yaklaşık 132 km lik karaylu tüneli inşası çalışmalarına başlamış lması sn derece yanlıştır Dğru lan bu kaynağın Metr çalışmaları için kullanılmasıdır Trafik prbleminin karaylu ile çözınenin imkansızlığı rtadadır Dünyada trafık prblemini karaylu ile çözüme kavuşturan her hangi bir ülke de yktur Bu uygulama şimdiye kadar Büyükşehir Belediyesince yapılan ulaşım etütleri ile de çelişmektedir Ülkemiz maalesef kalkınmanın lmazsa lmazı lan devletiktidartplum rtak hedef rtak heyecan atmsferini yakalama; diğer bir ifadeyle devlet ve tplum larak fazl asıyla var lan iç dinamiklerimizi kalkınma hedeflerine yöneltme; becerisini gösterememenin sancılarını çekmektedir B ir an önce aşılması gereken en önemli knu budur ve geçen her günluk hedef sapmasının ülkeye yansıması çk büyük ranlarda "kalkınmada gecikme" prblemi şeklinde lmaktadır Yapılacak lan aklın ve bilimin ışığında ülke kaynaklarının tamamen bjektif kriterlerle ve çk amaçlı planlama ve prblem çözme teknikleri yardımıyla kul lanılmasıdır[26] KAYNAKLAR [ I] 2005 İBB "Tplu Taşıma Sistemi Kmisynu Rapru" ibbgv tr/ibbtr/1 55/15505/ ulasimsurasi/tplutasimahtml (2005) [2] İBB "Kent ve Ulaştıuna Planlaması Kmisynu Taslak Rapru" İstanbul Kent İçi Ulaşım Şurast [3] [4] [5] [6] [7] [8] (9] [10] [1 1] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] (20] [21] [22] [23] tr/ibbtr/1 40/14005/ /ula simrapruhtm (2005) Ocak İ "Metr Tüneli Kazılarında Kazı Hızı Tasınan ve Knverjansa Kayaç Özelliklerinin Etkisi Üzerine İstatistiksel Bir Yaklaşım" Dktra Tezi Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eskişehir (2004) İETT http ://wwwiettgvtr/sectinphp?sid =39# (2005) Acar i H "I<ent İçi Trafik Srunlarının Hafifletilmesinde Güncel Yöntemler ve Talep Yönetimi" 4 Tplu Taşıma Kngresi Ankar (1994) Kancabaş E S Urban Transprtatin Planning Applicatins in Develped and Develping Cuntries and Analysis f Transprtatin System in Ankara n The Basis f Rail Transit" Yüksek Lisans Tezi ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ankara (1998) Çubuk K ve M Türkmen M "Ankarada Raylı Ulaşım" Gazi Üniv Müh Mim Fak Der Cilt 18 N: 1 (2003) Elker C "Çağdaş Ulaşım Plitikaları" II Ulaşım ve Trafık Kngresi TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yayını Ankara (1999) Elker C "Ulaşımda Karar Zamanı Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi Sayı /1 (2004) Yılmaz E "Hızlı Tren" Bilim ve Teknik Sayı: 362 Ankara ( 1999) Kayseriliğlu R S "Dersaadetten İstanbula Tramvay" İETT Genel Müdtirlüğü Yayınları İstanbul (200 1) Evren 0 "İstanbul Ulaşımımn Dünü Bugünü" Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi sayı 413 (200 1) İETI Genel Müdtirlüğü 2004 Faaliyet Rapru (2005) İstanbul Ulaşım AŞ cm tr/ prjeler html (2004) İstanbul Ulaşım AŞ cm tr/ lrthtm (2006) Bzdğan R Transprtatin System f Turkey (Present and Future) Raylı Sistemler Tamtım Sunusu İBB Ulaşım Daire Başkanlığı İstanbul (2004) Yüksel Prje Tanıtım Kitabı Ankara (2005) IBB "Ulaştırma Yatırırnlarının Finansmanı Kmisynu Rapru " ll 5 5/15 505/ulasirn surasil dsyalar/fınansnihaidc (2004) DiE "İllere Göre Mtrlu Kara Taşıtları Sayısı" xls 2005ArabaSayılarıistatistiği (2005) DPT Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ulaştırma Özel ihtisas Kmisyn Rapru Ankara (200 1) Özden S Y Vizyn 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli Rapru Ankara (2003) Tezcan S Sabah Gazetesi (2005) Alp A V Sabah Gazetesi (2005) 58

9 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 O Ci lt 2 Sayı s 5 ı Kentsel Raylı Taşıma Üzerine Bir İnceleme (İstanbul Örneği) İ Ocaklı (24] [25] [26] İstanbul Ulaşım AŞ Raylı Sistemler Kasım 2005 İşletme Faaliyet Rapru İstanbul (2006) Yalçın A "İstanbul Metrsu Yapımında Döneıni Çalışmaları" İstanbul BUyükşehir Belediyesi İstanbul (1994) Manisalı E Yatırım Prjelerinin Değerlendirilmesinde Çk ÖlçütlU Karar Verme Mdeli Dktra Tezi İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (1993) 59

KENTSEL RAYLI TAŞIMA ÜZERİNE BİR İNCELEME (İSTANBUL ÖRNEĞİ)

KENTSEL RAYLI TAŞIMA ÜZERİNE BİR İNCELEME (İSTANBUL ÖRNEĞİ) KENTSEL RAYLI TAŞIMA ÜZERİNE BİR İNCELEME (İSTANBUL ÖRNEĞİ) İbrahim OCAK 1, Ekrem MANİSALI 2 1 İBB, İETT Genel Müdürlüğü, Raylı Taşıma Daire Başkanlığı, Metro Han Karaköy, İstanbul 2 İÜ Müh. Fak. İnşaat

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

Popüler Bölgeler 2017

Popüler Bölgeler 2017 Popüler Bölgeler 2017 TÜRKİYE VE İSTANBUL DA ARZ VE TALEP AÇISINDAN ÖN PLANA ÇIKAN LOKASYONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Türkiye de gayrimenkul piyasasında arz ve talebi oluşturan dinamikler; Sosyal - ekonomik

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

MEVCUT RAYLI SİSTEMLER 141,45 KM SIRA NO GÜZERGAH ADI UZUNLUK

MEVCUT RAYLI SİSTEMLER 141,45 KM SIRA NO GÜZERGAH ADI UZUNLUK 24.02.2014 MEVCUT RAYLI SİSTEMLER 141,45 KM SIRA NO GÜZERGAH ADI UZUNLUK (km) 1 TAKSİM - 4. LEVENT METROSU 8,5 2 **AKSARAY - HAVAALANI HAFİF METROSU 20,3 3 EMİNÖNÜ - ZEYTİNBURNU TRAMVAYI 11,2 4 İSTİKLAL

Detaylı

İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Haluk GERÇEK İTÜ İnşaat Fakültesi, Ulaştırma Anabilim Dalı, 34469 Maslak,

Detaylı

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Gemi Mühendisliği Haftası 2015 10 11 Aralık 2015 Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi İsmail Şahin Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA

Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA 1 YURT DIŞI PİYASALAR 2 DÜNYA BUĞDAY DURUMU Milyn Tn 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Üretim 699 657 716 730 736 754 735 Tüketim 700 678

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dün,bugün,yarın Mayıs, 2014 diye çıktık yola Yollar İnsanoğlunun ortak mekanı... Yollar, insanın ileriye yolculuğudur, zamanla yarışıdır toplumların. Yol, ülke kalkınmasına,

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt n lu Raprlama Süresi 4 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam /

Detaylı

ENERJİ OFİSİ. Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Revize Değerleme Raporu

ENERJİ OFİSİ. Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Revize Değerleme Raporu ENERJİ OFİSİ Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Revize Değerleme Rapru 14 Mayıs 2014 Enerji Ofisi Akaryatkıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Yönetimine; Enerji Ofisi Akaryatkıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ( ENERJİ

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapr dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Gdyear Lastikleri

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

DR. SAVAŞ ZAFER ŞAHİN

DR. SAVAŞ ZAFER ŞAHİN ANKARA DA ULAŞIMIN GELECEĞİ KARANLIK! Bu raporda kullanılan tüm bilimsel veriler ve görsel materyaller TMMOB DR. SAVAŞ Şehir ZAFER Plancıları ŞAHİN Odası Ankara Şubesi tarafından yayımlanan Ankarada Uygulanan

Detaylı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı Çevre ve İmar Hukuku Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı 02.11.2016 Yabataş Mühendislik Ltd. Şti. Refik Belendir Skak 53/5 Yukarı Ayrancı/Çankaya/Ankara

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ H. Yener GÜR EŞ TUCSA Başkan Yardımcısı ECCS PMB Başkanı E-psta: yenergures@gmail.cm ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ 20 Ocak 2013 Her yılsnu geldiğinde Bu yılı

Detaylı

İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı

İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı Hakkımızda Kuruluş : 1988 İstanbul 16 Şube (İst.-Avcılar, İst.-Şişli, İst.-Kzyatağı, İst.-Gebze, İç Anadlu, Ostim, Ege, Güney Anadlu, Marmara, Adana, Akdeniz, Kayseri,

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları Kent ve Ulaşım Ulaşım Planlaması Yeni Büyükşehirler Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar Olası Çözüm Yaklaşımları Merkeze odaklanan Tekrarlarlanan İşgünleri Hafta sonu Mevsimlik değişim Çevre Talep Kapasite

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

yirmi dört ay ayni sermaye

yirmi dört ay ayni sermaye ANONİM ŞİRKETLER Tanımı Annim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş lan, brçlarından dlayı yalnız malvarlığıyla srumlu bulunan şirkettir. Amaçları Annim şirket, kanunen yasak lmayan her türlü eknmik

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA YUVARLAK ODUN VE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK POTANSİYEL ANALİZİ

TÜRKİYE VE DÜNYA YUVARLAK ODUN VE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK POTANSİYEL ANALİZİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 20, 1-9 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 TÜRKİYE VE DÜNYA YUVARLAK ODUN VE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK POTANSİYEL ANALİZİ

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18 Turkiye Yunanistan Plnya Prtekiz Özbekistan İngiltere Avusturya Slavenya Arnavutluk Hllanda Azerbaycan İspanya Sırbistan Malta Kıbrıs Karadağ Kazakistan Türkiye de mbil telefn hizmeti ve vergilendirme

Detaylı

İstanbul Ulaşım A.Ş 1

İstanbul Ulaşım A.Ş 1 İstanbul Ulaşım A.Ş 1 İstanbul Ulaşım Ürün & Hizmetler İşletme Hizmetleri İşletme Planlama Trafik Yönetimi İstasyon İşletme Hizmetleri Bakım Hizmetleri Hat ve Araç Bakım Faaliyetleri Mühendislik & Müşavirlik

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

Kentsel Planlamada Toplu Taşımanın Yeri ve Kalite

Kentsel Planlamada Toplu Taşımanın Yeri ve Kalite Kentsel Planlamada Toplu Taşımanın Yeri ve Kalite Güzin AKYILDIZ ALÇURA Mustafa GÜRSOY Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu 2013 erusis 14-15 Haziran 2013 Sunum Planı Giriş Toplu Taşıma Sistemlerinin

Detaylı

Çimento Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar

Çimento Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar Çiment Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar Sürdürülebilir Üretim Sempzyumu 203 Canan DERİNÖZ GENCEL Türkiye Çiment Müstahsilleri Birliği Çevre Danışmanı 0.04.203 İçerik Türkiye Çiment

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapr dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Gdyear Lastikleri

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

GÜMRÜK ve TURİZM İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.

GÜMRÜK ve TURİZM İŞLETMELERİ TİC. A.Ş. GÜMRÜK ve TURİZM İŞLETMELERİ TİC. A.Ş. Mecidiyeköy, Aytekin Ktil Cd. Yıldızay-1 Ap. N:4/1 34394 Şişli / İSTANBUL www.cizgitanitim.cm T 0212 211 15 21 F 0212 211 15 23 cizgi@cizgitanitim.cm Açıklamalar

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

Güvenli İnternet Teknolojileri Kol. Şti. Teknik Servis Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım

Güvenli İnternet Teknolojileri Kol. Şti. Teknik Servis Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım Güvenli İnternet Teknljileri Kl. Şti. Teknik Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım Gizli Belge Bu belge içeriği gizlilik gerektirmektedir. Tarafların izni lmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz! Güvenli

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 41

ÖĞRENME FAALİYETİ 41 ÖĞRENME FAALİYETİ 41 AMAÇ: RAYLI SİSTEMLER ALANI Bu öğrenme faaliyeti sonucunda Raylı Sistem alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Ülkemiz demiryolu tarihi üç dönem

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

IESEC. Özel Eğitim ve Yenilikçi Güçlendirme Yoluyla İstihdam ve Standartların Artırılması

IESEC. Özel Eğitim ve Yenilikçi Güçlendirme Yoluyla İstihdam ve Standartların Artırılması IESEC Özel Eğitim ve Yenilikçi Güçlendirme Yluyla İstihdam ve Standartların Artırılması (Increasing Emplyability and Standards f Elderly Caregivers thrugh Specialized Training and Innvative Empwerment)

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ulaştırma mühendisliği, insan ve yükün güvenli, yeterli, ekonomik ve doğa koşullarına uygun bir biçimde taşınabilmesini sağlayacak ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin

Detaylı

DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adres : Nispetiye Mah. Barbaros Bul. Tel. : + 90 212 274 74 77 Gazi Güçnar Sok. Uygur İş Mrk. Kat:5 Fax. : + 90 212 273 26 43 Beşiktaş / İstanbul

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriPrjesi UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriPrjesi her beceri

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır.

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır. FİRMA PROFİLİ 2000 yılından beri endüstriyel yapılar, eğitim, sağlık ve turizm tesisleri, açık ve kapalı spr alanları, enerji ve iletişim altyapı tesislerinin inşa işlerinde faaliyet gösteren FGC İNŞAAT,

Detaylı

1. SRO-Haramain Hızlı Tren Ağı (HHR): 1. Aşama: 1&2. Paket

1. SRO-Haramain Hızlı Tren Ağı (HHR): 1. Aşama: 1&2. Paket DEMİRYOLU PROJELERİ 1. SRO-Mekke Tek Hattı Suudi Demiryolları Organizasyonu (SRO), BAE de yapılmakta olan Dubai Metrosu benzeri olan Al Mashaaer Al Mugaddassah Metro Project olarak da bilinen tek hatlı

Detaylı

FARK YARATANLAR PROGRAMI

FARK YARATANLAR PROGRAMI FARK YARATANLAR PROGRAMI UYGULAMA, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU Ağusts 2O11 Bu rapr 2009-2011 (Fark Yaratanlar 1.ve 2. Seznları) arası yapılan tüm prgram ve faaliyet değerlendirmeleri göze alınarak Sabancı

Detaylı

DC/DC gerilim çeviriciler güç kaynakları başta olmak üzere çok yoğun bir şekilde kullanılan devrelerdir.

DC/DC gerilim çeviriciler güç kaynakları başta olmak üzere çok yoğun bir şekilde kullanılan devrelerdir. DC/DC gerilim çeviriciler güç kaynakları başta lmak üzere çk yğun bir şekilde kullanılan devrelerdir. 1. Düşüren DC/DC Gerilim Çevirici (Buck (Step Dwn) DC/DC Cnverter). Yükselten DC/DC Gerilim Çevirici

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

Ayşe SİREL aysesirel@yahoo.com.tr İstanbul Aydın Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Ayşe SİREL aysesirel@yahoo.com.tr İstanbul Aydın Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü DEĞİŞEN ZAMAN VE MEKAN İÇİNDE VAR OLAN ÖZGÜNLÜKLERİN YENİDEN FARKETTİRİLMESİNDE PROJE YARIŞMA KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ: EDİRNE SELİMİYE CAMİİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI DENEYİMİ THE IMPORTANCE

Detaylı

BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTI RAPORU

BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTI RAPORU BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTI RAPORU 29.05.2013 Merins Atatürk Kültür ve Kngre Merkezi Bu raprun içeriği Özel İhtisas Kmisynu tplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler ile luşturulmuş

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

Doğrudan Havacılık - Uzay İlişkili Yükseköğretimde 2016 Yılı (Öğretim, Öğretim Kurumları & Öğretim Kontenjanları)

Doğrudan Havacılık - Uzay İlişkili Yükseköğretimde 2016 Yılı (Öğretim, Öğretim Kurumları & Öğretim Kontenjanları) Dğrudan Havacılık - Uzay İlişkili Yükseköğretimde 2016 Yılı (Öğretim, Öğretim Kurumları & Öğretim Kntenjanları) Can EREL 1 Uçak Mühendisi can.erel@canerel.cm.tr Dğrudan havacılık ve uzay alanları sayesinde

Detaylı

kentsel ulaşım politikaları prof. dr. cüneyt elker

kentsel ulaşım politikaları prof. dr. cüneyt elker kentsel ulaşım politikaları prof. dr. cüneyt elker Aşağıdaki şekilde trafiğin tıkandığı bir kavşak görülmektedir. Bu tıkanıklığın giderilmesi için hangi çözüm yolu en doğrusudur? a/ Kavşağa erişen yollar

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları ODTÜ Kütüphanesi Perfrmans Bütçeleme Prjesi ve Tplam Kalite Çalışmaları Bülent Karasözen ve Ebru Gürbüz ODTÜ Kütüphane ve Dkümantasyn Daire Başkanlığı Üniversitedeki araştırmaların ve eğitimin en önemli

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Diğer Mal ve Hizmet Gelirlerinin Kapsamı 3. Diğer Gelirlerin

Detaylı

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca Ljistik & Tedarik Zinciri Prjesi 16.02.2015 / B.Arda Dedekca Ljistik Genel bakış Ljistik şirketleri cir büyüklüklerine göre 3 grupta tplanabilir A-Yılllık cirsu 0 50 mtl (Pazarın %75 i) yerli sermaye B-Yıllık

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

TEMEL TANIMLAR. Bir gemiyi tanımlamak için aşağıdaki bilgiler gereklidir: a) Geminin büyüklüğü b) Ana boyutlar c) Tekne form katsayıları

TEMEL TANIMLAR. Bir gemiyi tanımlamak için aşağıdaki bilgiler gereklidir: a) Geminin büyüklüğü b) Ana boyutlar c) Tekne form katsayıları EME ANIMAR ir gemiyi tanımlamak için aşağıdaki bilgiler gereklidir: a) Geminin büyüklüğü b) Ana byutlar c) ekne frm katsayıları Geminin üyüklüğü: Geminin ağırlığı (Deplasman,Dead Weight naj) Geminin hacimsel

Detaylı

9. Hafta: KENTSEL ULAŞIM PLANLAMASI KARAR MEKANİZMALARI ve SÜREÇLERİ. Dr. Cenk Hamamcıoğlu

9. Hafta: KENTSEL ULAŞIM PLANLAMASI KARAR MEKANİZMALARI ve SÜREÇLERİ. Dr. Cenk Hamamcıoğlu 9. Hafta: KENTSEL ULAŞIM PLANLAMASI KARAR MEKANİZMALARI ve SÜREÇLERİ Dr. Cenk Hamamcıoğlu Kasım, 2012 Kentsel Ulaşım Planlaması Nedir? Kentlerde ulaşım sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi ya da sorunların

Detaylı

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu DEA REHBERİ 1. GİRİŞ Bu Rehber, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren ve milli güvenlikle ilgili hususlar ile kesin hesap

Detaylı

Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yeni Türkiye yolunda, 2023 ulaşım hedeflerimizin yakalanmasında art arda dev adımlar atıyor, yolları bölüyor, dağları deliyor, gönülleri birleştiriyoruz. Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

İSTANBUL OFİS SEKTÖR RAPORU 2016 II. ÇEYREK

İSTANBUL OFİS SEKTÖR RAPORU 2016 II. ÇEYREK İSTANBUL OFİS SEKTÖR RAPORU 2016 II. ÇEYREK İÇİNDEKİLER İstanbul Ofis Sektör Raporu 3 1.1. Dünya da Ofis Sektörü Genel Gelişimi 3 1.2. Ofis Tasarımlarında Yeni Uygulamalar 4 1.3. İstanbul Ofis Sektörü

Detaylı

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA GÜVENLİ BALIKÇILIK HABER BÜLTENİ Sayı 3, Mayıs 2016 TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE GÜVENLI K I ÇIṄ BI LIṠ IṀ VE I LETIṠ IṀ TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) 2014-1-ES01-KA202-004404

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

Belirli ses basınç seviyelerine maruz kalan ikamet eden kişi sayısı. Belirli ses basınç seviyelerine maruz kalan alanların büyüklüğü.

Belirli ses basınç seviyelerine maruz kalan ikamet eden kişi sayısı. Belirli ses basınç seviyelerine maruz kalan alanların büyüklüğü. Gürültü Haritalama Gürültü Haritalama Nedir? Gürültü haritalaması, bir bölgede yaşayan nüfusun gürültüden dlayı ne kadar rahatsız lduğunun belirlenmesi ve bu nüfusun maruz kaldığı çevresel gürültünün değerlendirilmesidir.

Detaylı

Önerilerim - Havacılık ve Uzay Teknolojileri Sektör Raporu (11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası)

Önerilerim - Havacılık ve Uzay Teknolojileri Sektör Raporu (11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası) Önerilerim - Havacılık ve Uzay Teknljileri Sektör Rapru (11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası) Bu yıl düzenlenen 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası rganizasynu açısından gelecekteki

Detaylı

Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu

Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Bilecik Ssyal Yapı Özel İhtisas Kmisynu Tplantı Rapru 09.05. 2013 Bilecik İl Genel Meclisi Tplantı Salnu Bu raprun içeriği Özel İhtisas Kmisynu tplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler ile luşturulmuş

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

YENİKAPI TRANSFER MERKEZİ VE ARKEO-PARK PROJESİ ULAŞIM RAPORU

YENİKAPI TRANSFER MERKEZİ VE ARKEO-PARK PROJESİ ULAŞIM RAPORU YENİKAPI TRANSFER MERKEZİ VE ARKEO-PARK PROJESİ ULAŞIM RAPORU 1.Alan ın Erişilebilirliği ve Ulaşım PROF. DR. MUSTAFA ILICALI, MEHMET ÇAĞRI KIZILTAŞ Söz konusu alan; konumu, coğrafyası ve tarihinden gelen

Detaylı

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI i ii iii iv OKUL İLETİŞİM BİLGİLERİ BAKIRKÖY ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU ADRES TELEFON 0212 560 10 42 FAKS 0212 661 24 79 WEB

Detaylı

PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ. 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu

PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ. 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu (T. İnşa Dergisi, S.37, Aralık 1984, 3 Sayfa, Ankara). 2- Kırsal Planlama - Arazi

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

MAKFED BÜLTEN. Eylül 2016 MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

MAKFED BÜLTEN. Eylül 2016 MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU MAKFED BÜLTEN MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ATATÜRK BULVARI NO: 193 ASO KULE 7.KAT KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA TEL: +90 312 426 40 50 FAKS: +90 312 468 42 91 01.09.2016-01.10.2016 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

1Ç16 Finansal Sonuçları Bankacılık Sektörü

1Ç16 Finansal Sonuçları Bankacılık Sektörü 1Ç16 Finansal Snuçları Bankacılık Sektörü 1Ç16 Net Kar Beklenti ve Gerçekleşmeler Mn TL 1Ç16 4Ç15 Çeyreksel % 1Ç15 Yıllık % Kaynak: VKY Araştırma ve Strateji, BDDK, Research Turkey, Banka Finansalları

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu prgram T.C. Lefkşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurva Kalkınma Ajansı bu prgram kapsamında teknik destek vermektedir. Kalyncu

Detaylı

MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking )

MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking ) MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking ) Yrd.Dç.Dr. Emrah ACAR 1 Ocak 2009 (Rev.18. 02/01/2009) 1. NEDİR? Benchmarking sözcüğüne yerli kaynaklarda kıyaslama, örnek edinme/alma, nirengileme gibi

Detaylı

SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ. Emrehan Halıcı. Elektronik Demokrasi Partisi. 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA...2

SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ. Emrehan Halıcı. Elektronik Demokrasi Partisi. 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA...2 SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ Emrehan Halıcı Elektrnik Demkrasi Partisi 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA....2 3. GÜVENİLİR BİR SEÇİM İÇİN YSK YA ÖNERİLERİMİZ...9 4. GÜVENİLİR BİR SEÇİM İÇİN VATANDAŞLARIMIZA

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 29 Mayıs 2013 tarih ve 8293 kayıt no lu Raporlama Süresi. Adresi.

YÖNETİCİ ÖZETİ. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 29 Mayıs 2013 tarih ve 8293 kayıt no lu Raporlama Süresi. Adresi. YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Dğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 29 Mayıs 2013 tarih ve 8293 kayıt n lu Raprlama Süresi 3 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam mülkiyet

Detaylı