KENTSEL RAYLI TAŞIMA ÜZERiNE BiR inceleme (istanbul ÖRNEGi)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENTSEL RAYLI TAŞIMA ÜZERiNE BiR inceleme (istanbul ÖRNEGi)"

Transkript

1 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 O Cilt 2 Sayı Kentsel Raylı Taşın1a Üzerine Bir İnceleme s (İstanbul Örneği) İ Ocaklı KENTSEL RAYLI TAŞIMA ÜZERiNE BiR inceleme (istanbul ÖRNEGi) İbrahim OCAK1 Ekrem MANİSALI2 1İBB İETT Genel Müdürlüğü Raylı Taşıma Daire Başkanlığı Metr Han Karaköy İstanbul 2İÜ Müh Fak İnşaat Müh Böl Avcılar İstanbul ÖZET 1 860li yıllardan snra dünyada şehir içi ulaşımında raylı sistemler kullanıln1aya başlanmıştır Ancak özellikle 1950li yıllardan snra dünyada tmbil kullanımı hızla artmıştır Böylece İstanbul ulaşımında ağırlık raylı sisteınlerden lastik tekerlekli araçlara kaymaya başlamıştır Otmbil ve diğer lastik tekerlekli araçların kullanımının artışıyla 1950li yıllardan itibaren kentiçi trafiğinde yğunluk yaşanınaya başlanmıştır istanbul da 1950 yılına kadar artarak 130 kilmetreye ulaşan raylı sistem ağı uzunluğu bu yıllardan itibaren azalarak 1966da sıfırlanmıştır Oysa bu dönemde gelişmiş ülkelerde daha knfrlu güvenli ve eknmik tplu taşıma sistemlerine ve özellikle de raylı sistemlere öncelik verilmiştir İstanbulda ilki 1985 yılında lmak üzere üç adet ulaşım etüdü yapılmıştır Bu etiltlerde ulaşım prbleminin çözümü için raylı sistemlerin önemine vurgu yapılrruştır Bu çalışmada İstanbul da yapılan ulaşım planlamalarına yer verilmiş ve özellikle raylı sistemlere değinilnıiştir Bütün planlama çalışmalarında vurgu yapılmasına karşın raylı sistemlerde hızlı bir gerçekleşme lmamasının sebepleri üzerinde durulmuştur Mevcut raylı sistemlerin kentin ulaşım prbleminin çözümüne katkı ları tartışılmıştır Anahtar Kelimeler: Tplu taşıma kentsel raylı sistemler ulaşım planlaması İstanbul AN OVERViEW ABOUT URBAN RAiL TRANSPORT (ISTANBUL MODEL) ABSTRACT After 1860s the railway systems has started t be used in urban transprtatin in the wrld Hwever especially after the 1950s the usage f autmbile has been increased quickly Thus the dense f transprtatin has started t nıve frm railway systems t the nes with rubber tire vehicles in Istanbul Traffıc density in urban transprtatin has started t be experienced since the 1950 with the increase in the usage f autmbile and ther rubber tire vehicles The Iength f railway systems in Istanbul which reached t 130 km by increasing till the year f 1950 became null with a cntinuus decrease in 1966 Hwever the pririty in the develped cuntries in the same perid f time was given t the mass transprtatin systems specifically t the railway nes that were mre cmfrtable mre secure and mre ecnmic Three etudes f transprtatin were perfrmed up in Istanbul fırst f w hi ch is realized in 1985 In these etudes emphasis has been dne ver the railway systems fr the slutin f the transprtatin prblem In this study the transprtatin etudes perfrmed in Istanbul especially the railway systems are mentined Despite mentining all etudes; it has been tuched upn the reasn f the nnexistence in a rapid develpment in the railway systems The cntributins f present railway systems t the slutin f the transprtatin systems f the city have been discussed Key wrds: Mass transprtatin urban rail systems transprt planning Istanbul 51

2 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsil Dergisi 10 Cilt 2 Sayı s Kentsel Raylı Taşıma Üzerine Bir lnceıerrıe (İstanbul Örneği) 1 Ocaklı ı GİRİŞ Günümüzde dünyanın pek çk büyuk şehrinde lduğu gibi İstanbul için de en büyük prblem şüphesiz ki ulaşım srunudur Dünyada şehir içi ulaşımı 1950li yıllardan snra tmbilin ve mtrlu taşıtların sayılarının hızla artışına bağlı larak önem kazanmıştır Otmbil ve diğer karaylu ulaşım ve nakliye vasıtalarının arzının artması buna karşılık karaylu ağlarının uzunluğunun aynı hızla artnıaması şehir içi trafik srunun dğmasına neden lmuştur Başlangıçta trafik srununun trafik sıkışıklığına endekslenmiş lması ve çözüm ylu larak da tmbillerin hareketini klaylaştıracak yeni yllar inşa edilmiş lması kullanılmakta lan raylı sistemlerin atıl kalmasına ve zamanla bunların rtadan kaldırılmasına yl açmıştır İstanbul da 1970 li yıllarda hızlanan tmbil sahipliği yanında 1959 yılında devreye giren minibüs taşımacılığının hızla yaygıntaşınası ve İstanbul Elektrik Tünel Tramvay İşletmelerinin (İETT) güçlenmesi buna karşılık tramvay hatlarının sökülüp bu taşıma türunun devreden çıkarılması ile 1960 lı yıllardan itibaren kentte karaylu ağırlıklı taşıma dönemi başlamıştır[!] Istanbul da trafiğe tescilli araçların % 7 5 ini tınbiller luştum1akta ve günde yaklaşık 500 yeni tmbil şehir trafiğine eklenmektedir İstanbulda 25 saate varan kişi başına günlük rtalama seyahat suresi ve bunun tekabül ettiği asgari eınek kaybının yılda 300 n1ilyn YTL civarında[2] lduğu göz önüne alınırsa ulaşım prbleminin önemi daha iyi anlaşılacaktır Istanbul için ulaşım prbleminin en kl:llıcı bir şekilde çözümü şüphesiz ki raylı sistem uygulamaları ve özetikle de metr ile mümkün labilecektir Ancak İstanbulda dünyanın 3 metrsu lan Karaköy Tünelinden tam 1 1 O yıl snra yeni metr prjeleri üzerinde çalışmalara başlanabilmiştir[3] 1000 kişi başına düşen raylı sistem ağı uzunluğunun İstanbulda 36 m New Yrkta 31 m Pariste 25 m ve Tkyda 22 m[4] lması 110 yıl süren ihmalden kaynaklanmaktadır IL DÜNYADA KENTİÇİ ULAŞIMIN TARİHSEL SE YRİ Dünya tarihinde tplu ulaşım geleneksel yaklaşırnların esas alındığı dönem ve larak ele alınmaktadır[5 6 7] çağdaş yaklaşımlar dönemi li yıllar arası dünya ulaşımında geleneksel yak1aşımların söz knusu lduğu dönemlerdir 1950li yıllara kadar ulaşımda az sayıda özel araç varken bu yı Ilardan s?nra özel araç sayısında çk ciddi artışlar lmuş ur Insanların özel araçlara lan yğun talebi nedenıy le de kentlerde yeni yl ağları luşturabilmek için pek çk şehirde tplu taşıma araçları ulaşımdan kaldırılmış ve var lan tramvay rayları sökülmüştür 1 960lı yıllar artan özel araç sayısından dlayı trafiğin daha da arttığı bir dönemdir İlk defa 1962 yılında B uchanan tmbilin ulaşım için çk pahalı ve srunlu bır çöztim lacağını bu nedenle nüfusu 100 bini aşan kentlerde mutlak başka sistemlerin geliştirilmesi gerekliliğini açıklamıştır[?] li yılların geleneksel y aklaşımtnın terne] srunu ulaşırnın yüzeysel yaklaşımlarından birisi ları trafiğin tıkanınasıdır Srun böyle tespit edildiğinden_ çözüm larak da ek yllar yapılması ve kapasitenin artırılması gerektiği düştintilmtiştür Bu çözuııı başlangıçta geçerli lmakta ve belirli bir slire trafiği rahatlatmaktadır Ancak trafiğin uygun alınası özel t kullanımını daha da artırınakta snuçta sıkışıklık yeniden gündetne gelmektedir (Şekil 1 ) ftfif rm list r St1 t: j Şekil 1 Geleneksel ulaşım yak1aşımmın çzümsüzla (8 9] Ulaşım da i yıllara kadar lan geleneksel yaklaşım döneminde araçların taşınınası öncelikli iken 1970 li yıllardan snraki çadaş yaklaşım döneminde insanların taşınması öncelikli lmaya başlamıştır Çağdaş yaklaşım döneminde tınbil in artmasına paralel larak rtaya çıkan srunların teknlji i le çöztimlencmeyeceği ve tplu taşıma sistemlerine ihtiyaç duyan büyük kitlelerin var lduğu fark ediln1iş böylece taşıt yerine insan öncelikli planlar yapıln1aya başlann1ıştır[ 1 ) 7] III İSTANBlJLDA RAYLI SiSTEMLERiN T ARİIISEL SEYRi 1111 İstanbulda Raylı Sistemlerin Dünii İstanbulda 19 yüzyılın ilk çeyreğine kadar ulaşım yaya larak veya at ve at arabaları ile gerçekleşmiştir Osmanlı Devleti 30 Ağusts 1869 tarihinde gerçekleştirilen bir mukavele ile İstanbul içinde insan ve eşya nakli için demirylu inşaatı ile dernirylu üzerinde hayvan çekerli araba işletilmesi hakkını 40 yıl süre ile Dersaadet Traınvay Şirketine vermiştir 1870 yılında başlanan çalışmalar i 1 e; 1 AzapkapısıGalataBeşiktaşOrtaköy hattı Temmuz 1872de 2 EminönUDivanyluBeyazıtAksaray hattı Aralık 1872de 3 AksaraySamatyaYedikule hattı 1873 de 4 AksarayTpkapı hattı 1874 yılında tamamlanarak hizınete girmjştir[l ı] Snraki yıllarda yeni tranıvay hatlarının yapımı için çalışmalar yapılmış ve ı 881 de 3 yeni güzergahın yapılmasına karar verilıniştir Bu güzcrgahlardan; 1 GalataŞişli hattı) 5200 metre uzunluğunda lup 1883 yılında 2 GalataTatavla hattı 1885 yılında işletmeye açılmıştır EnUnöntiEyüp hattı ise hayata geçirilememiştir[! 1] Istanbulda Şubat 191 4te elektrikli trarnvay de n başlamıştır 1928 yılında da ÜsküdarKısıklı hattı ıle Anadlu yakasında da traınvay kullanılma a başlanmıştır 1935 yılında tramvaylar la günde 314 bın 52

3 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 Cilt 2 Sayı s Kentsel Raylı Taşuna Üzerine Bir İnceleıne (İstanbul Örneği) İ Ocaklı ylcu taşınırken 1950 yıllında tramvay hatlarının tplam uzunluğu 130 kilmetreye ulaşmıştır[ I 1 1 2] 1956 yılında trleybüslerin sefere knmaya başlanması ile ilk larak TünelMaçka hattı ile Tpkapı ve Yedikule tarafındaki tran1vay seferleri Beyazıta kadar iptal edilmiştir 1961 yılına gelindiğinde ise hızla artan lastik tekerlekli ulaşım vasıtalarına yl açabilmek adına Avrupa yakasındaki tramvay hatlarının tamamı 1966 yılı içinde de Kadıköy yakasındaki tüm hatlar kaldırılmıştır[ ll] 1112 İstanbulda Rayh Sistemlerin Bugünü İstanbulun dünyanın önemli kentleriyle birlikte başladığı raylı sitemler yarışını 1966 yılında terk etmesi ve 1990lı yıllara kadar da raylı sistemler üzerine her hangi bir çalışmanın yapılmaması İstanbul a çk değerli yıllar kaybettirmiştir İstanbul ulaşımında bugün için tplu taşımanın payı pek çk dünya ülkesinden daha iyi durumdadır İstanbul için asıl prblem tplu taşımada raylı sistem taşımacılığının azlığından kaynaklanmaktadır (Şekil 2) Tplu taşımada raylı sistemlerin ağırlığı sadece % 57 düzeyindedir (Şekil 3 Şekil 4) 100 > 80 r " s ll ı:: 60 en r f ē 40 ::s V 20 0 f ın Cl) VI > ; r t{) r ı; c " ::ı t:: t:: z c: ll 0 E > " fa e J Cl) f Şehir Şekil 2 Değişik şehirlerde raylı sistemlerin tplu taşımadaki payı[13] Raylı Deniz 57% 25% lll «! til 25 en f ı 35 "u _ un "ua _ 30 ı 5 _ Taşııra Turü Şekil 4 İstanbul ulaşımının türel dağılımı( 4] III21 Mevcut Raylı Sistemler Günümüzde İstanbulda TCDD tarafından işletilen GebzeHaydarpaşa ( 42 km) ve HalkalıSirkeci (30 km) hatları hariç altı adet raylı sistem kullanılmaktadır Bu sisteınler[14 15] a Hafif Metr (HRS) : Eylül 1989 tarihinde Aksaray Kartaltepe arasında 85 km larak açılmıştır Snraki yıllarda Havaalanına kadar uzatılmış lup istasyn sayısı 18e hat uzunluğu 20 km ye çıkmıştır Kapasitesi tek yönde ylculsaattir b Cadde Tramvayı: KabataşZeytinburnu arasında hizmet veren 14 kilmetrelik bir hattır Tramvayın kapasitesi tek yönde ylcu/saattir c İstanbul Metrsu: Eylül 2000 yılında da hizmete açılmış lup 8 km uzunluğunda lup 8 adet istasynu bulunmaktadır Taksim4 Levent arasında hizmet veren metrnun kapasitesi tek yönde ylcu/saat tir d Nstaljik Tramvay: Nstaljik tramvay KadıköyMda arasındaki yaklaşık 25 kilmetrelik hat byunca hizn1et vermekte lup günde yaklaşık 2000 ylcu taşınmaktadır e Beyğlu Tramvayı ve Karaköy Tü n eli: Her iki hat da İstanbul ulaşımında nstaljik tramvay gibi daha çk semblik bir değer ifade etmekte lup iki hattın tplam uzunluğu 3 km civarındadır f Cadde Tramvayı : ZeytinburnuBağcılar arasında 2006 yılında hizmete açılmış lup 52 km uzunluktadır Kara 918% Yapım Prje ve Planlama Aşamasındaki Raylı Sistemler İstanbul da yapırru devam eden ihale sürecindeki ve ihale kararı bekleyen prjeler sırasıyla Tabl 1 ve Tabl 2 de verilmiştir Şekil 3 İstanbul ulaşımının yapısı[l] IV İSTANBULDA YAPILAN ULAŞIM PLANLAMALARI İstanbulda ve 1997 yıllarında üç adet ulaşım etüdü yapılmıştır Ulaşım prbleminin çözümüne yönelik larak yapılan bu üç etüdün temel verileri Tabl 3 de karşılaştırılmıştır İstanbul sn derece dinamik bir kent lduğu için veriler hızla değişmektedir Örneğin trafiğe kayıtlı özel t sayısı 1985 yılındaki etüde göre adet 1987 de adet ve 1997 de 914 O 16 adettir Günümüzde ise bu sayı adet tmbildir[19] 53

4 SAÜ Fen Bilimleri Dergisi 10 Cilt 2 Sayı 2006 Kentsel Rayl ı Taşıma Üzerine Bir inceleme (İstanbul Örneği)! Ocaklı a stan b u ld a yapı mı devam eden raylı sistem çalışmaları [ls Keşif Bedeli Kapasite Prje Guzergah Uzunluk (km) T bl 1 l (Milyn USD) (Ylcu/s/yön) Metr LeventAyazaa (2 aşama) Metr Kadıköy Kartal Metr TaksimYenikapı Metr İkitelliOlimpiyat Köyü HRS AksarayYenikapı HRS OtgarBagcılar Cadde Tram vay ı VeznecilerSultan Çiftliği ı ı 5000 Bğaz Tüp Geçişi Kadıköy EminOnU Tplam es ecın d e k ı veya ı h a ı e ka ran be k1 eyen raylı sistem çalışmaları [ls I 8] Tabi 2 İhal ür Prje Gnzergah Uzunluk (km) KeşifBedeli (Milyn USD) Kapasite (Y lcu/s/ yön) Metr YenikapıBağcılar Metr MahmutbeyİkitelliBaşakşehir Lineer Melr BeşiktaşŞişliOtgar HRS ÜskUdarAzadeTepeüstü (letap) HRS TepeüstüDudulluSamandıra (2Etap) HRS GöztepeÜmraniye HRS Karta!KurtkyHavaalanı HRS BakırköySefaköyAvcılarBeylikdüıü Cadde Tramvayı ZeytinbumuBakırköy Cadde Tramvayı Haliç KıyısıGOP Tplam Etüt Yapan Kuruluş Yapılış Yılı Etüt Alanı (Ha) Bölge Sayısı Etüt alanı Istihdam T a bl 3 1 s ta n b u l d a yapı l an ulaşı m etütlerinin karşılaştınnası[2] IRTC 1BUNP iuap Nüfusu Anadlu(%) Avrupa (/) Tplam Anadlu(%) Avrupa(%) Sayısı Anket katılan kişi Oruekleme % si Trafiğe kayıtlı özel t sayısı Mtrlu araçlarla Kişi başına rtalama Yaya dahii hareketlilik Yaya ylcu r (%) Ortalama ylculuk uzunluğu (dakika) Ylculuk amaçları Taşıma türel dağılımı Eviş Evkul Evdiğer Ev uçlu lmayan Özel taşıma_(%) Tplu taşıma(%) IRTC Temel Müh AŞ İTÜİBB ı ! ı ı ı ı ı ı İstanbulun hızlı büyümesinden dlayı gerek 1985 ve gerekse 1987 yılında yapılan ulaşım planları hızla güncelliğini yitirmiştir İstanbulun gerek arazi kullanım yapısı gerekse ulaştınna altyapısı geçtiğimiz n beşyirmi yıl içinde 1985 ve 1987 planlarında öngörülenden ldukça farklı bir biçimde gelişmiştir Ayrıca Ulaşım N azım Planı için kullanılan ulaşım mdeli değişik kşu ll ar ve yeni bilgi ve verilere göre güncelleştirilmediğinden planın yl gösterici özelliği rtadan kalkmıştır Bu nedenle 1/50000 ölçekli İstanbul Metrpliten Alan Alt Bölge Nazım Planı nda öngörülen 201 O yılı arazi kullanım yapısına bağlı larak rtaya çıkacak ulaşım taleplerinin belirlenmesi için stratejik düzeyde bir planlama çerçevesi luşturmak ve bu talepleri karşılamak üzere geliştirilen ulaştırma sistemi seçeneklerini incelemek amacıyla İTÜİstanbul üyükşehir Belediyesi işbirliği ile 1997 yılında yeni bir Istanbul Ulaşım Ana Planı (İUAP) hazırlanmıştır İUAP da İstarıbul un gelecekteki ulaşım altyapısı ile

5 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 O Cilt 2 Sayı s 5 ı Kentsel Raylı Taşıma Üzerine Bir İnceleme (İstanbul Örneği) İ Ocaklı ilgili larak aşağıdaki ana ilkelerin alınması esas gerektiği ifade edilmiştir[2]: a Kentin gelecekteki ulaşım sistemi araçların değil insanların en eknmik hızlı ve guvenli bir biçimde ulaşımına öncelik verilerek planlanmail dır b Gelecekteki ulaşım ağının murgasını yüksek kapasiteli ray lı tp lu taşıma sistemleri luşturacaktır Raylı sistem ağı mevcut ve planlanmış lan raylı sistemler ve gelecekteki arazi kullanım yapısına göre rtaya çıkması beklenen istek hatlan göz önüne alınarak luşturulacaktır c Genelde kentin dğrusal gelişmesine kşut larak dğubatı dğrultusunda gelişmesi planlanan yüksek kapasiteli raylı sistem hatlarını beslemek üzere kuzeygüney dğrultusunda besleme hatları (t büs mini büs) planlann1ıştır İUAPna göre İstanbul un srunları kentsel ölçekten çıkıp bölgesel ölçekte ve hatta ülke ölçeğinde yaklaşım ve planlama gerektiren byutlara ulaşmıştır Bu nedenle İstanbul Ulaşım Ana Planı dğuda Kcaeli ili sınırları içindeki Gebze ilçesi ile batıda Çatalca ilçesini de içine alan yaklaşık 155 bin hektarlık bir alanı kapsamaktadır İUAPnda raylı sistemlerin öncelikleri günlük ylculuk talepleri km başına rtalama ylculuk talepleri göz önüne alınarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir: lgrup; Metr: TaksimYenikapı hattı (yapımı devam ediyr) Banliyö/Metr: Banliyö hatlarına 3 hat eklenmesi ve tüp demirylu tüneli (yapımı devam ediyr) Hafif Metr: Batı yakasında OtgarBağcılar İkitelli hattı (yapımı devam ediyr) ve Aksaray Yenikapı hattı (yapımı devam ediyr) dğu yakasında HaremKarta! hattı (yapımı devam ediyr) 2 Grup; Metr: YenikapıTpkapı Bağcılar hattı Banliyö/Metr: MenekşeBeylikdüzli bağlantısı Hafif Metr: Batı yakasında OtgarŞişli Sultançiftliği Vezneciler (yapımı devam ediyr) ve dğu yakasında Üsküdar Ümraniye hatları 3 Grup; Metr: 4 LeventAyazağa (yapımı devam ediyr) 3 Bğaz Köprüsü GöztepeZincirlikuyu raylı sisten1 bağlantısı Hafif Metr: KartalKurtköy bağlantısı ve ylcu taleplerinin gelişmesine bağlı larak Umraniye Dudullu ve ÜmraniyeKzyatağı hatları V İST ANBULDAKİ RA YLI SİSTEMLERİN ULAŞIM PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNE KA TKISININ DEGERLENDİRİLMESİ Vl Makr Planlama Gerekliliği Açısından İstanbul ulaşımında raylı sistemlerin önemi tartışılmaz ise de raylı sistem uygulamalarında çk geç kalındığı ve bu hususta dünyaya ayak uydurulamadığı da bir gerçektir (Şekil 2) Dünyada şehir içi ulaşırnın murgası ray h sistemlere dayanı rken ülkemizde yıllarca lastik tekerlekli ulaşım özendirilmiş yapılan yatırımlar çğunlukla kara ulaşırnma yönelik lm_uştur Önıeğin yılları arasında demiryllarının ulaştırma yatırımiarına ayrılan paydan aldığı değer % 62 iken aynı dönemde karayllarının aldığı pay / 304 tylların aldığı pay / 424 lmuştur[20] Bu durumun ülke çıkarlarına uygun alınadığı açıktır Bu nede l ulaşị srununun kökten çözümü için ülke yönetımınde sz sahibi lan karar vericilerin prblemi makr planda açık larak belirlemeleri ve artık net bir kararın verilmesi şarttır V2 Entegre Çözüm Stratejisi Açısından Dünyada ve özellikle gelişmiş ülkelerde arta kentiçi ulaşım talebini müdahale etmeksizin kabul edıp bunu ulaşım arzının arttınlmasıyla karşılamaya çaışmanın fiziksel ve eknmik açıdan geçersiz ve çevrey ı bzucu bir yaklaşım lduğu anlaşılmış ve "ylculuk talep yönetimi" larak adlandırılan yeni bir kavram rtaya çıkmıştır Mevcut altyapıdan en üst düzeyde yararlanılması ve ulaşım talebinin hızla gelişmekte la iletişim ve bilgisayar teknljileri ile başka alternatıf biçimlere kaydırılması bu kavraın içinde kullanılan başlıca stratejiler arasında yer almaktadır[21] V3 Teknik Fizibilite Zrunluluğu Açısından İstanbul da en çk tartışılan ulaşım prjesi Bğaz Tüp Geçişi Prjesidir TUp Geçiş Prjesi tüp _ deınii? u geçişinde güzergahın yanlış lduğu kenttekı yerleşımın kuzeye kayması sebebiyle bğaz demirylu geçişinin daha kuzeyde lması gerektiği gerekçesiyle eleştirilmektedir Ayrıca önerilen inşaat yönteminin maliyetinin yüksek inşaatının riskli dğal çevreyi ve bğazdaki balık çeşitliliğini lumsuz etkileyeceği deprem riski taşıdığı yönünde görüşler bulunmaktadır Örneğin Tezcan(22] "Tüp geçiş prjesi zemin ve gtizergah açısından yanlış bir seçimdir Tüp geçiş Bğaziçi köprüsun ün hemen üstüne yapılmalıdır Raprlara göre top geçişin yapıldığı yerde zemin ince daneli ve suya dygun bir kum tabakasından luşmaktadır Bu şiddetli bir depremde sıvılaşır Bu da zemin batırma tunel açısından sn derece tehlikelidir K azık çakıl sa da çiment enjekte edilse de göçme ri s ki rtadan kalkn1az" fikrindedir Alp de[23] prjenin ölü dğmuş bir prje lduğunu iddia ederek "iş merkezleri Maslak Levent ve Şişli bölgesine kaydı Ulaşım da bu bölgede yğunlaştı Tüp geçiş prjesinde 2030 yil öncesinin analizleriyle yla çıktılar şeklinde görüş belirtn1ektedir Bu görüşlere kısmen katılınak mtiınkundür Zira iş merkezlerinin 4 levent ve Mastak bölgesine kaydığı dğrudur Ancak tüp geçit prjesi GebzeHalkalı banliyö hattının iyileştirilmesi prjesi ile birlikte ele alındığından prjenin daha kuzeye düştinülmesi zrdur Ayrıca bu prje Yenikapıda halen uzatması devam eden mevcut Taksim4 Levent Prjesi ve Aksarayhavaalanı HRS hattıyla entegre edilecektir V4 Ulaşım Sistemine Bilimsel Yaklaşım Açısından İstanbul daki mevcut raylı sistemlere yapılan en buyük eleştirilerden birisi raylı sistemlerin dağılım şekline lmuştur Örneğin Kayseriliğluna [l 1] göre İstanbulda ilk yapılan tramvay çalışmalarında İstanbul yarımadasının içinde yaşayan halka sunulan hizmetler farklılık göstermiş ve çağdaşlaşma çabalarında Galata yakasına öncelik tanınmıştır Yani tramvay hatlarının 55

6 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 O Ci lt 2 Sayı s Kentsel Raylı Taşıma Üzerine Bir İnceleme (İstanbul Örneği) İ Ocaklı dağılımında nüfus yğunluğu dikkate alınmamış kentin seçkin nüfusuna hizmet götürme eylemi öne çıkmıştır Kayseriliğlunun bu görüşlerine günümüz raylı sistemleri açısından katılmak da mümkündür Şöyle ki İstanbulun Anadlu yakasında nüfusun % 35i kalmaktadır Ancak Anadlu yakasında TCDDnin işlettiği banliyö hattı dışında hiçbir mdem raylı taşıma sistemi bulunmamaktadır VS İnşaatm Maliyeti Açısından Raylı sistemlere getirilebilecek bir diğer eleştiri de sistemlerin inşaatının öngörülen sürede ve öngörülen bedelle bitirilememesidir Örneğin İstanbul Metrsu yaklaşık 8 km uzunluğunda lup 8 senede bitirilebilmiştir Maliyeti ise 630 milyn $ lup km maliyeti yaklaşık 79 milyn $ dır Bu maliyet ise dtinya rtalamalarının ldukça Uzerindedit Örneğin Almanya da açılan 14 adet metr ttinetinin rtalama maliyeti 486 milyn $/km dir Ancak Taksim4Levent Metrsunun ülkemizin ilk metrsu lması nedeniyle tecrübesizlik gibi nedenlerden dlayı belli ölçülerde bu nrmal karşılanabilir Zira örneğin KadıköyKarta! Metrsunda bu miktar yaklaşık larak keşif bedeli Uzerinden 22 milyn $/kilmetredir Keşif miktarının aynen tutmayacağı düşünüise bile bu miktarın Taksim4 Levent seviyesine çı lanayacağı da ınuhakkaktır V6 Merkeziyetçi Yönetim Anlayışının Terk Edilernemesi (V erimsizlik) Açısından Mevct raylı sistemler için yapılabilecek diğer bir eleştiri de sistemlerin verimsiz kullanılması ya da kısa sürede kapasite yetersizliğinin gundeme gelmesidir Verimlilik yapılan işin (taşınan ylcu sayısı) sunulan hizmete (kapasite) ranlanmasıyla elde edilir Ancak burada dikkat edilmesi gereken sistemin zirve saatlerde tam dlu çalışabiieceği diğer zamanlarda ise bunun pratikte mümkün lamayacağıdır Tabl 4 Şekil 5 Şekil 6 ve Şekil 7 incelenirse tramvay ve hafif metrnun özellikle zirve saatlerde kapasitesinin yetersiz kaldığı görülmektedir Özellikle hafif metr şu anda kapasitesini dldurmuş durumdadır Zira şu anda zirve saatte 2425 bin kişi taşımaktadır Bu ise bir hafif metr için kapasitesinin üst sınırı demektir Tramvay içinde aynı kanaat dğrudur Zira tramvay da şu anda zirve saatte 15 bin ylcu taşımaktadır ki bu da yaklaşık tramvayın taşıyabileceği maksimum ylcuya denk gelmektedir Metrda ise tam tersi bir durum söz knusudur Metrların saatlik kapasitesi 5060 bin kişi/saat mertebelerinde lmasına rağmen İstanbul Metrsu şu anda zirve saatte 15 bin kişi taşımaktadır Bu da metr standartlarına göre ldukça düşükttir Ancak metrnun Yenikapı ya bağlanması ve Ayazağa uzatmasının devreye girmesiyle istanbul Metrsunun gerçek kapasitesini yakalaması beklenmektedir Sistem HafifMetr Tramvay Metr Tplam Tabl 4 İstanbuldaki raylı sistemlere ait genel bilgiler[241 Yıllık Taşınan Ylcu Sayısı Terik Kapasite Kapasite Kullanım% si Kasım 2004 Kasım 2005 Kasım 2004 Kasım 2005 Kasım 2004 Kasım ıı Artış / r """ "*" " ::ı CJ ı " > ; ; c + C/) CO v t ;::::" " J! 5000 f<f A _ :: : lc L :t: " # O ; ı 1 ii: : 1> & rl rı l lr=r 0 C> (") C> M C") C> C> M M C) M M C") M C> M l"> M l"> M g C>O ğ <OM g C") g M ıö <O _ al cn Ctl <"> " al Ol 5? 0 O O N N M 8 PJts YönO Kapasi te Nq; YönO Ylcu H " H av YönO Kapasite 1 H av YOnO Ylcu Saat Şekil 5 Hafif metrnun kapasite ve kullanım deerleri (24] 56

7 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 O Ci lt 2 Sayı s 5 J Kentsel Raylı Taşnna Üzerine Bir incelerne (İstanbul Örneği) İ Ocaklı 14000! r; : ;"* ı c i cu _; :_ cu ) 5; ); 4"" / ; *: 6000 : / : ; \ ll l \ CQ K Cl 4000 / ::A! " m w/ ; 2000 _ ll 1 \ 1 J "! \ 1 = i l 1 1 : J :ı " 4Fdl YOrıO Kapasite i Fdl YönO Ylcu k Zbn Yönü Kapasite a Zbn YYlcu 0 A t f Saat Şekil 6 Tramvayın kapasite ve kullanım değerleri [24] fı; Y Y J _+l ;; ::t u ō > c c: "" Cl t Ql %:: CQ (/) ı /\ \ v/ c lt ı( :/ : _ı: : :::1 r; t( s \ lt ;k : _ :a:_ "" ( ı 6 :lt ı 1 + & # ı< ı _ ;ı " 41>4 Lv YönO Kapasite 4 Lv YöııO lcu Tlcs YönQ Kapasite T Y:l Ylcu l{) <D! "" cj ıl> cb cj N O Saat Şekil 7 istanbul Metrsunun kapasite ve kullanım değerleri[25] V7 Kurumlar Arası Yetki Karmaşası Açısından Şüphesiz ki İstanbul için ulaşım srunundaki en büyük prblem şehir ulaşımında yetkili lan trite sayısıdır Istanbul ulaşımında etkili yirmi civarında örgütün lması düşündürücüdür 1415 Mart 2002 tarihinde yapılan İstanbul 1 Ulaşım Ş urasında kentin ulaşım srununun çözümü için hemen yapılması gerekenierin başında kentin ulım ve trafiğinde planlamadan denetime kadar tüm yetkileri ve srumlulukları bünyesinde tplayan ve finansal özerkliği de lan bir ulaşım tritesinin kurulması gelmektedir Bunun için yasal dilzen]eme hazırlıkları hemen başlatılmalıdır" [2] denmektedir V SONUÇLAR VE TARTIŞMA Yapılan araştırınanın snuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1860 lı yıllardan snra dünyada kentiçi ulaşımda raylı sistemler önemli bir yer işgal etmiştir Günümüzde pek çk ülkede özellikle büyük kentlerin ulaşım ağının murgasını ray lı sistemler luşturmaktadır Başlangıçta istanbul da dünyadaki bu gidişe ayak uydurmuş ve 1950 yılında Istanbuldaki raylı sistem ağı uzunluğu 130 km ye laşınıştır Ancak tmbil çağının başlamasıyla Istanbuldaki mevcut sistemler lastik tekerlekli araçlara yer açabilmek adına sökülmüş ve yılında Avrupa yakasında ı 966 yılında da Anadlu yakasında hiç raylı sistem hattı kalmamıştır Bu yıllar İstanbul raylı sistemleri için kara yıllardır Şimdiki nesiller günllik rtalama 25 saate varan seyahat süresi ile işte tarihlerde dünyanın tersine larak yapılan bu plitika değişikliğinin acısını çekmektedir İstanbul un ulaşım açısından en büyük srunu eşgüdüm ve trite srunudur Merkezi hükümete bağlı 4 kuruluş Büyükşehir Belediyesine bağlı 7 kuruluş ve özel dalara bağlı 5 kuruluş lmak üzere tplam ı 6 kuruluş İstanbul trafiğinde söz sahibidir Tabi bu kadar çk kuruluşun lması eşgüdüm prblemini gündeme getirmiş ve bu kuruluşlar arasındaki eşgtidüm prblemini çözmek için 4 kuruluş daha kurulmuştur Böylece ulaşın1da söz sahibi lan 20 adet kuruluş luşmuştur Bu prblemin aşıln1ası için 1 Ulaşım Şurasında da tavsiye edildiği gibi kentin ulaşım ve trafiğinde planlamadan denetime kadar tüm yetkileri ve srumlulukları bünyesinde tplayan ve finansal özerkliği de lan bir ulaşım tritesinin derhal hayata geçirilmesi gerekmektedir Aksi hajde prblem luştuğunda kuruluşlar birbirini suçlayacak ve her kuruluş srumluluğu başka bir kuruluşa atacaktır Raylı sisteınler yapıları gereği çk pahalıya mal lan prjelerdir Bu nedenle raylı sistem prjelerinde ihtiyacın çk iyi belirlenmesi sistemden ptimuın dtizeyde yararlanılabilmesi 57

8 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 Cilt 2 Sayı s Kentsel Raylı Taşıma Üzerine Bir İnceleme (İstanbul Örneği) 1 Ocaklı açısından önemlidir Raylı sistemleri yaygınlaştıracağız diye yeterli araştırma yapılmadan sistemlerin inşası kararı kıt lan n1emleket kaynaklarının heba edilmesine yl açacağından bu hususta hassas lunması şarttır Kurulan sistemlerin yıllar snra bile ulaşım ihtiyacına cevap verebitmesi önemlidir Ancak şu anda HRS ve tramvayda bir kapasite yetersizliği söz knusudur Bu da mevcut raylı sistemlerin uygun prjelendirilip prjelendirilmediği hususunda sru işaretleri luşturmaktadır İstanbulda ve 1997 yıllardan yapılan ulaşım planlaması çalışmalarının tamamında raylı sistemler trafik prbleminin çözilmünde esas çıkış ylu larak görülmüştür Yapılan planlama çalışmaları şüphesiz ki çeşitli yönlerden eleştirilere tabi tutulabilir Ancak burada yapılabilecek en önemli eleştiri raylı sistemlerin yapımında sn derece yav ilerlendiğidir Örneğin İstanbul Metrsunun geçmişi 1985 yılında Ulaştırma Bakanlığınca yaptırılan bir kentsel ulaşım fizibilite etüdline dayanmaktadır[25] Ancak metrnun teıneli 1992 yılında ancak atılabilmiş hizmete girmesi ise 2000 yılında lmuştur Bu ise kararların genellikle plitik lduğu yapılan planlaınaların bütçesi lmadan yapıldığı tezini açıklamaktadır 2006 yılı içinde daha önce hiç gündemde ykken yedi tepeye yedi tünel slganı ile Büyükşehir Belediyesinin karaylu trafiğini rahatlatmak adına yaklaşık 132 km lik karaylu tüneli inşası çalışmalarına başlamış lması sn derece yanlıştır Dğru lan bu kaynağın Metr çalışmaları için kullanılmasıdır Trafik prbleminin karaylu ile çözınenin imkansızlığı rtadadır Dünyada trafık prblemini karaylu ile çözüme kavuşturan her hangi bir ülke de yktur Bu uygulama şimdiye kadar Büyükşehir Belediyesince yapılan ulaşım etütleri ile de çelişmektedir Ülkemiz maalesef kalkınmanın lmazsa lmazı lan devletiktidartplum rtak hedef rtak heyecan atmsferini yakalama; diğer bir ifadeyle devlet ve tplum larak fazl asıyla var lan iç dinamiklerimizi kalkınma hedeflerine yöneltme; becerisini gösterememenin sancılarını çekmektedir B ir an önce aşılması gereken en önemli knu budur ve geçen her günluk hedef sapmasının ülkeye yansıması çk büyük ranlarda "kalkınmada gecikme" prblemi şeklinde lmaktadır Yapılacak lan aklın ve bilimin ışığında ülke kaynaklarının tamamen bjektif kriterlerle ve çk amaçlı planlama ve prblem çözme teknikleri yardımıyla kul lanılmasıdır[26] KAYNAKLAR [ I] 2005 İBB "Tplu Taşıma Sistemi Kmisynu Rapru" ibbgv tr/ibbtr/1 55/15505/ ulasimsurasi/tplutasimahtml (2005) [2] İBB "Kent ve Ulaştıuna Planlaması Kmisynu Taslak Rapru" İstanbul Kent İçi Ulaşım Şurast [3] [4] [5] [6] [7] [8] (9] [10] [1 1] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] (20] [21] [22] [23] tr/ibbtr/1 40/14005/ /ula simrapruhtm (2005) Ocak İ "Metr Tüneli Kazılarında Kazı Hızı Tasınan ve Knverjansa Kayaç Özelliklerinin Etkisi Üzerine İstatistiksel Bir Yaklaşım" Dktra Tezi Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eskişehir (2004) İETT http ://wwwiettgvtr/sectinphp?sid =39# (2005) Acar i H "I<ent İçi Trafik Srunlarının Hafifletilmesinde Güncel Yöntemler ve Talep Yönetimi" 4 Tplu Taşıma Kngresi Ankar (1994) Kancabaş E S Urban Transprtatin Planning Applicatins in Develped and Develping Cuntries and Analysis f Transprtatin System in Ankara n The Basis f Rail Transit" Yüksek Lisans Tezi ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ankara (1998) Çubuk K ve M Türkmen M "Ankarada Raylı Ulaşım" Gazi Üniv Müh Mim Fak Der Cilt 18 N: 1 (2003) Elker C "Çağdaş Ulaşım Plitikaları" II Ulaşım ve Trafık Kngresi TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yayını Ankara (1999) Elker C "Ulaşımda Karar Zamanı Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi Sayı /1 (2004) Yılmaz E "Hızlı Tren" Bilim ve Teknik Sayı: 362 Ankara ( 1999) Kayseriliğlu R S "Dersaadetten İstanbula Tramvay" İETT Genel Müdtirlüğü Yayınları İstanbul (200 1) Evren 0 "İstanbul Ulaşımımn Dünü Bugünü" Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi sayı 413 (200 1) İETI Genel Müdtirlüğü 2004 Faaliyet Rapru (2005) İstanbul Ulaşım AŞ cm tr/ prjeler html (2004) İstanbul Ulaşım AŞ cm tr/ lrthtm (2006) Bzdğan R Transprtatin System f Turkey (Present and Future) Raylı Sistemler Tamtım Sunusu İBB Ulaşım Daire Başkanlığı İstanbul (2004) Yüksel Prje Tanıtım Kitabı Ankara (2005) IBB "Ulaştırma Yatırırnlarının Finansmanı Kmisynu Rapru " ll 5 5/15 505/ulasirn surasil dsyalar/fınansnihaidc (2004) DiE "İllere Göre Mtrlu Kara Taşıtları Sayısı" xls 2005ArabaSayılarıistatistiği (2005) DPT Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ulaştırma Özel ihtisas Kmisyn Rapru Ankara (200 1) Özden S Y Vizyn 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli Rapru Ankara (2003) Tezcan S Sabah Gazetesi (2005) Alp A V Sabah Gazetesi (2005) 58

Arnavutköy ün önümüzdeki beş yılını şekillendirecek stratejik plan çalışmasını yoğun bir emeğin sonunda hazırlamış bulunmaktayız.

Arnavutköy ün önümüzdeki beş yılını şekillendirecek stratejik plan çalışmasını yoğun bir emeğin sonunda hazırlamış bulunmaktayız. BAŞKAN DAN Sevgili hemşehrilerim, İstanbul un çiçeği burnunda ilçelerinden Arnavutköy, kurulalı henüz birkaç yıl lmasına rağmen, bütün Türkiye nin daklandığı bir büyük çekim merkezi hâline geldi. Bundan

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. 1. GĠRĠġ 3 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ 3 2. SOSYAL DEĞĠġME ve KALKINMA SÜRECĠNDE ULAġIM 4 2.1. Şehir Canlı Bir Hücredir: Bütün Yapılar Birbirini Etkiler 4 2.1. Ulaşım İmkânları Sosyal Değişme ve Kalkınma 4 3. ġehġr-ġçġ

Detaylı

RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ

RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ Makine Müh. Muzaffer METİN FBE Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Teorisi ve Kontrol

Detaylı

Sağlıklı Kentleşmede Kentiçi Ulaşım Sistemleri

Sağlıklı Kentleşmede Kentiçi Ulaşım Sistemleri Şubat 2012 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA İSTANBUL İZMİR

Detaylı

Ayşe SİREL aysesirel@yahoo.com.tr İstanbul Aydın Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Ayşe SİREL aysesirel@yahoo.com.tr İstanbul Aydın Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü DEĞİŞEN ZAMAN VE MEKAN İÇİNDE VAR OLAN ÖZGÜNLÜKLERİN YENİDEN FARKETTİRİLMESİNDE PROJE YARIŞMA KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ: EDİRNE SELİMİYE CAMİİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI DENEYİMİ THE IMPORTANCE

Detaylı

İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Haluk GERÇEK İTÜ İnşaat Fakültesi, Ulaştırma Anabilim Dalı, 34469 Maslak,

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU Dç. Dr. Muazzez BABACAN Dkuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekkulu Pazarlama Prgramı babacan@deu.edu.tr ÖZET Ülkemizde ljistik sektörü sn

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV Hariç)

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV Hariç) YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raprlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Rapr Türü Dğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31 Ocak 2013 tarih ve 8175-II kayıt n lu ana sözleşme

Detaylı

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI Dersin amacı, kentsel planlama aracı olarak ulaşım planlama yaklaşımlarının tanımlanmasıdır. Bu amacı desteklemek için arazi kullanımı ve ulaşım modelleri

Detaylı

Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Eylül 2010) Hazırlayan: Doç. Dr. Ela Babalık Sutcliffe İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. SEKTÖRÜN KISA TANITIMI... 4 3. MEVCUT DURUM...

Detaylı

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

YENİ DEMİRYOLU ÇAÖI YÜKSEK HIZLI TRENLER VE TÜRKİYE*

YENİ DEMİRYOLU ÇAÖI YÜKSEK HIZLI TRENLER VE TÜRKİYE* YENİ DEMİRYOLU ÇAÖI YÜKSEK HIZLI TRENLER VE TÜRKİYE* Muhteşem KAYNAK** The aim of this study is to exp/ain the factors that caused the vis e of a new are that may be namedas "new rai/way age" and the development

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] Yeni Kararlar 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR AD NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknlji

Detaylı

KENT İÇİ RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ İNCELEMESİ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KENT İÇİ RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ İNCELEMESİ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI i ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KENT İÇİ RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ İNCELEMESİ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Göktuğ BAŞTÜRK Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi Eylül 2014

Detaylı

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet ylunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet ylunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Seyrek Nüfuslu Su Blluğu Su Yeterli Su Sıkıntısı Su Kıtlığı Su

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. : Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. : Bkz. Rapor - İmar durumu incelemesi RAPORU HAZIRLAYANLAR

YÖNETİCİ ÖZETİ. : Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. : Bkz. Rapor - İmar durumu incelemesi RAPORU HAZIRLAYANLAR YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Rapru Hazırlayan Kurum : Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. : Nva Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sözleşme Tarihi : 29 Ocak 2013 Değerlenen

Detaylı

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ ISTANBUL TİCART DASI MİKRKRDİ MDLİ YLUYLA YKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNĞİ Prje Krdinatörü Prf. Dr. sfender Krkmaz Prje Grubu Üyeleri Yard. Dç. Dr. Burhan Balğlu Yard. Dç. Dr. Kutluk Kağan Sümer

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT _ 397 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT Burak OLGUN Orkan KURTULUŞ Serdar GÜLTEK Hasan A. HEPERKAN ÖZET Ülkemizde 1980 li yıllardaki eknmik kalkınma ile enerji üretim ve tüketim dengeleri büyük

Detaylı

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet BÜLBÜL Anabilim Dalı Programı : İnşaat Mühendisliği : Geomatik Tez Danışmanı

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu Yazım ve Derleme: Çare Olgun ÇALIŞKAN Basın Taraması : Akif Burak ATLAR Kapak Tasarımı: Çare Olgun ÇALIŞKAN Kitap Tasarımı

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Değerleme Konusu Gayrimenkulün. Kullanılan Yönteme Göre Takdir Olunan Toplam Değer (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar

YÖNETİCİ ÖZETİ. Değerleme Konusu Gayrimenkulün. Kullanılan Yönteme Göre Takdir Olunan Toplam Değer (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Talep Tarihi 06 Eylül 2012 Değerleme Süresi 3 gün Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam mülkiyet Rapr Türü Pazar değeri tespiti

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 29 Mayıs 2013 tarih ve 8293 kayıt no lu Raporlama Süresi. Adresi.

YÖNETİCİ ÖZETİ. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 29 Mayıs 2013 tarih ve 8293 kayıt no lu Raporlama Süresi. Adresi. YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Dğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 29 Mayıs 2013 tarih ve 8293 kayıt n lu Raprlama Süresi 3 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam mülkiyet

Detaylı

İSTANBUL`DA ULAŞIM VE HAREKETLİLİK

İSTANBUL`DA ULAŞIM VE HAREKETLİLİK İSTANBUL`DA ULAŞIM VE HAREKETLİLİK ÖZET BİLGİ - İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. İSTANBUL'DA ULAŞIM VE HAREKETLİLİK ANKET BİLGİLERİ...7 1.1 Genel Hareketlilik Bilgileri...7 1.2 Hareketlilik Oranları...9 1.3 Ulaşım

Detaylı

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER AhmetGSelimGKOCATÜRK,GYalçınGÜNSAN RÜZGÂRaENERJİaSANTRALLERİNİNaTARİHSELaGELİŞİMİaVEaAÇIKaDENİZaRÜZGÂRaENERJİ SANTRALLERİNİNaTİPLERİ TolgaGAYCI,GBarışGBARLAS İSTANBULaŞEHİRaHATLARI

Detaylı

BAŞİSKELE BELEDİYESİ 2010-2014 BAŞİSKELE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLANLAMA KURULU 1

BAŞİSKELE BELEDİYESİ 2010-2014 BAŞİSKELE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLANLAMA KURULU 1 BAŞİSKELE STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLANLAMA KURULU 1 SUNUŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişim süreci kamuda da bir takım değişiklikleri zrunlu kılmış ve bunun neticesinde 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Değerlendirme Raporu

Avrasya Tüneli Projesi Değerlendirme Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Avrasya Tüneli Projesi Değerlendirme Raporu İletişim ve Sekretarya Adres : Emirhan Cad. Bayındır Sok. No: 1/1 Beşiktaş Tel : 0212 275 43 06-0212 288 99 60 Faks

Detaylı

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER 1. BAŞKAN DAN.... 3 2. ELEKTRONİK TİCARET (E- TİCARET) KAVRAMI. 4 3. E-TİCARETİN AVANTAJLARI.. 6 3.1. E-TİCARETİN FİRMALAR AÇISINDAN AVANTAJLARI 6 3.2. E-TİCARETİN

Detaylı

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara Politika Analizi Ulaştırma Sektörü Hazırlayanlar 2011, Ankara İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. Çalışmanın Amacı... 3 1.2. Temel Sorular... 3 1.3. Çalışmanın Yöntemi... 4 2. TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ...

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı