KAR HUKUKU VE SOSYAL DE ME SLÂM ARISINDA AKLAIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAR HUKUKU VE SOSYAL DE ME SLÂM ARISINDA AKLAIMLAR"

Transkript

1 )! $L$KK$N+K SOSYAL DE ME KAR ARISINDA SLÂM HUKUKU VE YEN YAKLA AKLAIMLAR * Prof.Dr.Hamdi DÖNDÜREN ** 9&:;>8Q7#8M;* 0&1 '( O PH83 # # "1&"(## 0( "1&"&( &(&##&(&1&"() # &&9#(0&& &$& & & (& 0& 1 3' $ & ## && & 3 # &# ( 0& 3 &$ 1 ( "& ( & ( & " # # && 3 3 " "& ( ( ##& ;3 # " 3& & ( 3 & '# & " '"( &$O P$H$01O 3(# &&(&# 0(& Sosyal de(iim açsndan bakld(nda &slâm 23 yllk vahiy döneminde ba döndürücü bir sonuca ulamtr. Güçlünün zayf ezdi(i, hak ve adalet kavramlarnn tannmad( hicaz toplumunun rk, renk, dil ve din fark gözetilmeksizin evrensel de(erlere sahip klnmas tarihin kaydetti(i en önemli bir de(iim sürecidir. Bu süreç birkaç yüzyl içinde bütün Arabistan, orta do(u, kuzey Afrika, Endülüs ten Mâverâünnehir e kadar çok geni bir alandaki kültürleri içine alm, özümsemi, kendi dönemlerinde ve günümüzde orijinalli(ini koruyan saysz kültür, sanat, medeniyet, vakf ve yönetim sistem ve müesseseleri meydana getirmitir. &slâm n di(er inanç gruplarna kendi içinde yer vermesi, diyalog halinde birlikte yaama esaslar getirmesi, kadn haklarnn gözetilmesini istemesi, Allah tan sa- * 2002 Yl Kutlu Doum haftas dolaysyla Türkiye Diyanet Vakf nca Mays 2002 dedüzenlenen Ça&mzda Sosyal De&i+me ve slâm konulu sempozyumda bildiri olarak sunulmutur. ** Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi

2 K %, knma dnda Arab n Acem e bir üstünlü(ünün bulunmad(n bildirmesi, ekonomiyi faizden arndrmas, mal, can, nesil, akl ve dini korumak için gerekli önlemleri almas balca de(iim alanlarndandr. Biz aa(da sosyal de(iimler karsnda &slâm n izledi(i yolu belirleme(e çalaca(z. &slâmî hükümler temelde aslî ve fer î diye adlandrlan iki çeit delile dayanr. Aslî deliller; kitap, sünnet, icma ve kyastan ibarettir. Fer î deliller ise; maslahat (yarar sa(lama veya zarar önleme ilkesi), istihsan (bir eyin fert veya toplum için iyi ve güzel bulunmas), örf-âdet (nass larla çelimeyen sahih örfler), önceki eriatler (önceki semavî dinlere ait olup, Kur an ve sünnette yer alan ve yürürlükten kaldrld( belirtilmeyen hükümler), sahabenin görüü ve seddu zerâyi (kötülü(e giden yolu kapama) metotlardr. Kur an ve sünnette yer alan ve yükümlülük bildiren hükümlerden her birinin gerekçesi (esbâb- mûcibe) vardr. Sosyal ve ekonomik hayatla ilgili &slâmî hükümlerin temelde illet denilen bir gerekçeye sahip oldu(u konusunda görü birli(i vardr. Bu illet ve hikmetlerdeki de(iiklikler, sosyal yaamla ilgili konularda de(iimi de beraberinde getirir. Bu yüzden biz aa(da bu terimleri ksaca açklayarak &slâm toplumlarndaki sosyal de(iime ilikin uygulama örnekleri verece(iz. 9$2HK1#+28O::2>(12>321*#:*(*>:K# &llet, Arapça bir sözcük olup sözlükte; hastalk ve etken sebep anlamna gelir. Serahsî (ö. 490/1096) bir usul terimi olan illeti Nass larda bulunan ve mevcut hükmü de(itiren bir anlam 1 olarak tarif etmitir. Bir er î hükmün illeti ya âri (Allah ve Elçisi) ya da müctehitlerce ortaya konulur. Birincisine vad î illet, ikincisine ise ictihatla konulan illet ad verilir. Bir er î hükümde yer alan emir veya yasa(n konulma nedenini belirledikten sonra, ayn niteli(i tayan benzer problemlere bu hükmü uygulamak mümkün hale gelir. Meselâ, arabn yasaklanma nedenini Allah n Elçisi sarho etme (iskâr) niteli(i olarak belirlemitir. Hadiste Her sarho edici içki araptr. Her arap da haramdr 2 buyurulmutur. Günümüzün beerî hukukunda, kanun hazrlamada iki metodun kullanld( görülür. Mücerred (genel ilke) ve kazüist (meseleci) metot. Bakasnn malna zarar veren kimse, tazminle yükümlüdür kural mücerred metoda göre düzenlenmi iken, Bir kimsenin bir uzvunu i göremez duruma getiren kimse u kadar tazminatla yükümlüdür gibi her uzuv için ayr ayr tazminat miktarlarnn belirlenmesi, kazüist yani meseleci bir metottur. Hüküm bildiren Kur an ve sünnet metinlerinde her iki metodun da kullanld( görülür. Ancak ortak nitelik olan illet in tespit edilmesi, hükmün benzer meselelere de uygulanmasn sa(lad( için, illet &slâmî hükümleri mücerred metoda yaklatrmaktadr. -( Hikmet sözlükte; yarar, maslahat, eyann gerçe(ini oldu(u gibi bilmek ve ge- 1 es-serahsî, el-usûl, Kahire 1372, II, Müslim, Eribe, 73-75;Buhârî, Edeb, 80, Ahkâm, 22, Megâzî, 60;Ebû Dâvud, Eribe, 5, 7.

3 H!?!Q re(ince amel etmek anlamlarna gelir. Usûlde hikmet; hükmün meyvesi yani er î hükmün uygulanmas sonucunda ortaya çkacak olan maslahat ifade eder. 3 Usûlde maslahat; yalnz iyi ve yararl eyler için de(il, genel anlamda celb-i menâfi ve def -i mefâsid (yarar sa(lamak ve zarar kaldrmak) anlamnda kullanlmtr. Ber î hükümler hikmetler sebebiyle konulmutur. Ancak bu hükümler hikmetler üzerine de(il, illetler üzerine bina edilmitir. Bu yüzden hikmetle illet arasnda bir takm ayrlklar vardr. &llet gerektirici (mûcib) oldu(u halde, hikmette bu nitelik yoktur 4. Meselâ, yolcunun namaz ksaltarak klmasnn illeti mücerred yolculuk (sefer), hikmeti ise güçlük tür. Yolcu güçlükle karlamasa da namazn ksaltabilir. Burada güçlük hali illet yaplsayd, yolculuk dndaki güçlük durumlarnda da namaz ksa klmak söz konusu olurdu ki, bu takdirde maksad aan bir sonuç ortaya çkard. Buna göre hikmetin olmamas, hükmün varl(n ortadan kaldrmaz 5. Hikmet ço(u kere sübjektif bir nitelik tad( halde, illet objektif niteliklidir. Maslahat; yararl olan almak, zararl olan brakmaktr. &slâm dininin balca amac fert ve toplumun yararna olan gerçekletirmek, bunlar korumak ve insanlardan zarar uzaklatrmaktr. Ancak bunun ölçü ve snrlarn da Allah ve Rasûlü belirler. Maslahat konular genel olarak üçe ayrlr: 1) Zarûriyyât: &slâm toplumunun bütünü ve birimleriyle elde etmek zorunda oldu(u maslahatlardr. Bunlar gerçeklemeyince toplum düzeni bozulur ve buna yol açanlar için ahiret sorumlulu(u söz konusu olur. Bunlar be eyin koruma altna alnmasyla gerçekleir. Din, mal, can, nesil ve akl. &slâm bu be eyi korumak için gerekli önlemleri almtr. 2) Hâciyyât: Zorluk ve güçlü(ü kaldrmak, genilik meydana getirmek için ihtiyaç duyulan eylerdir. Bunlar yaplmazsa toplumun kimi bireyleri skntya girer. Yolculukta ve kimi al- verilerdeki ruhsatlar bu niteliktedir. 3) Tahsiniyyât: &nsanlarn daha üstün ve rahat yaam standartlarna ulamasn gaye edinen maslahatlardr. &yi giyinmek, güzel, medenî ve insanî davranlar kazanmak bu niteliktedir. 6 Kimi toplum maslahatlarn &slâm kaldrmtr. Dümana teslim olup maln ve cann kurtarmak böyledir. Buna reddedilen veya ilga edilen maslahat denir. Burada toplumun kendini ve gelecek nesilleri düman saldrsndan kurtarmak için sava tercih etmesi üstün bir maslahattr. 3 Gazzâlî, el- Mustasfâ, Beyrut 1324, II, Kerhî, el-usûl, Kahire, t. y, s Kerhî, a.g.e, s âtbî, el-muvâfakât (Nr. A. Draz), Kahire, ts. II, 8-12; Karafî, el-furûk, Kahire 1347, IV, 33; Tâhir b. Âûr, Makâsdü +-+erîa, Tunus 1978, s

4 %, 99#0#*:K*>:*9M$2HK12#MM#:R1S(++1:222># Hz. Peygamber döneminde dini nitelikli problemlerin çözümü için iki kaynak vard. Vahiy ve sünnet. Kimi zaman tecrübeye dayanan konularda, Allah elçisinin ii bilenlere danarak daha önceki uygulamay de(itirdi(i de olurdu. Ancak toplumla ilgili problemlerin çözümünde celb-i menâfi ve def i mefâsid ilkesinin esas alnd- (nda, illet, sebep ve hikmet gibi ortak niteliklerin gözetildi(inde de üphe yoktur. Aa(da bu de(iim süreciyle ilgili uygulama örneklerini verece(iz. 1) &slâm n, toplum problemlerinin çözümünde danma ilkesi ni getirmesi. Kur an da Yemen kraliçesi Belks n, Hz. Süleyman n tehdit içeren mektubu üzerine izlenecek yol için komutanlaryla istiaresinden söz edildi(i gibi 7, Msr kralnn da, çkabilecek ekonomik krize kar alnabilecek önlemler konusunda Hz. Yusuf la istiare etti(i ve onu Msr hazinelerinin bana getirdi(i bildirilir. 8 Mekke döneminde inen: Onlarn ileri, aralarnda danma iledir 9 âyetiyle müminlerin bundan böyle, sava ve benzeri önemli konularda istiare ederek karar vermeleri istendi. Kimi fakihler bu âyete dayanarak iktizann delâleti yoluyla &slâm toplumunun bir ûrâ heyeti ni seçip ibana getirmesi gerekti(ini söylemilerdir. Hicretin 2 nci ylnda, Bedir savanda suya uzak bir yere konaklamak istenince sahabeden Habbab &bnu l-münzir öyle dedi: Ey Allah n Elçisi, bu kendi görü- ünüz mü, yoksa vahye dayal bir hüküm mü?. Hz. Peygamber kendi görüü oldu- (unu söyleyince, Habbab Öyleyse su yaknna konaklamamz uygun bulurum dedi ve öyle yaptlar 10. Burada Hz. Peygamber, istiare sonunda çevre artlarn iyi bilen bir sahabenin önerisini dikkate alarak, kendi tasarlad( konaklama yerinden vazgeçerek, su yaknna konaklamtr. Ancak yeni yere intikal etmeden ya(murun ya(mas, Cenab- Hakk n mü minlere yardm edece(inin bir belirtisi olmaldr. Hicret in 3 ncü ylnda (M. 625) Uhud savandan sonra inen u âyette ise, Allah Elçisi nin, ashab- kiramla istiare etmesi istenmitir: O vakit, Allah tan bir rahmet ile onlara yumuak davrandn. Bayet sen kaba, kat yürekli olsaydn, hiç üphesiz onlar çevrenden da(lp giderlerdi. Bu halde onlar affet, ba(lanmalar için dua et. & konusunda onlarla istiare et. Kararn verdi(in zaman da, Allah a güvenip dayan, Çünkü Allah kendisine güvenip dayananlar sever. 11 Uhud sava öncesinde Hz. Muhammed, ashabyla istiare etmi, kendi kanaati Medine içinde kalarak savunma harbi yapma yolunda iken, özellikle ço(unluk gençlerin iste(i do(rultusunda, ehir dnda meydan sava yaplmas karara ba(- lanmt. Savata kimi olumsuzluklarn meydana gelmesi ve yetmi kadar ehid verilmesi, Hz. Peygamber in ilk teklifini hakl çkarmsa da, toplumda sosyal gelimenin tartarak sa(lanmas gerekti(ini bilen Hz. Muhammed, bu konuda yumuak 7 bk. Neml, 27/ bk. Yusuf, 12/ e-0ûrâ, 42/ Serahsî, el-usûl, Kahire, 1372, II, Âl-i mrân, 3/ 159.

5 H!?!Q davranm ve ço(unlu(un görüüne itibar etmitir. 2) Hz. Peygamber in, sahabe ile istiare ederek görü de(itirmesi: Hendek Gazvesi bir ay kadar uzaynca Allah n Elçisi, sahabenin korkusunu gidermek için, Gatafan kabilesinin liderleri Uyeyne b. Hsn ve Hâris b. Avf la gizlice görüerek Kurey e destek olmamalar karl(nda Medine hurma hâslatnn üçte birini vermeyi teklif etmiti. Ancak antlamay imzalamadan önce kendileriyle istiare etti(i Sa d b. Muaz (ö. 5/626) ile Sa d b. Ubâde (ö. 14/635), bunun vahye de(il Allah Elçisinin dümann gücünü bölmek düüncesine dayand(n ö(renince, Sa d b. Muaz öyle dedi: Biz ve onlar Allah a ortak koar ve putlara tapardk. O dönemde onlar bizim misafirimiz olmadkça veya satn almadkça bir tek hurmamza bile göz dikemezdi. Bimdi &slâm la ereflendi(imiz bu srada m onlara mallarmz verece(iz? Bunun üzerine anlama yapmaktan vazgeçildi 12. Burada Hz. Peygamber Sa d hakl bularak kendi görüünde srar etmemitir. 3) Toplumun refah düzeyine ba(l olarak yaplan de(iim. Hz. Peygamber Medine de ilk kurban kesimi yllarnda, dardan gelen yoksul göçebeleri görerek, kurban etlerinin üç günden fazla saklanmamasn istemiti. Ancak daha sonraki yllarda, toplumun refah seviyesi yükselince, bu konuda kurban kesenleri serbest brakm, normal artlarda üçte birini yoksullara verme, üçte birini e ve dostlarla yeme, geri kalann da aile ihtiyacna ayrma uygulamas getirilmitir. 13 Burada ilk yasa(n, toplumdaki yoksulluk illetine dayand(, bu durum de(iince de Hz. Aie nin sorusu üzerine, Allah Elçisi nin: Bundan böyle yiyin, biriktirin ve tasadduk edin buyurdu(u nakledilmitir ) &nançlarn yerlemesi üzerine yaplan de(iiklik. Hz. Peygamber önceleri kabir ziyaretini yasaklam ve bunun nedenini de öyle açklamtr: Allah yahudi ve hristiyanlara lanet etsin. Onlar nebilerinin kabirlerini mescid edindiler 15. Daha sonra inançlar kökleince kabir ziyareti serbest braklm ve bu ziyaretlerin âhireti hatrlataca( da belirtilmitir 16. 5) &kinci evlili(e yaplan müdahale. Hz. Ali (ö.40/660), ei Hz. Fatma nn (ö. 10/632) üzerine, ikinci e olarak Ebû Cehil in kz ile evlenmek istemiti. Bunu haber alan Hz. Muhammed bu evlili(e iddetle kar çkm Ali benim kzm boamak isterse bu mümkündür. Kzm üzen ey beni de üzer, Allah dümannn kz ile Allah elçisinin kz bir araya gelemez. Ancak bununla birlikte ben helâl olan bir eyi haram klm da olmuyorum 17 buyurmutur. Burada &slâm a göre meru olan bir iin uygulanmas durumunda, bir takm zararlar ortaya çkabilecekse bu konuda snrlama ya da yasaklama getirilebilece(i görülmektedir. 6) Aratrma ve uzmanl(a tevik. 12 Serahsî, el-usûl, II, 91, 92;Buhârî, Ke+fü l-esrâr, III, Müslim, Edâhî, Buhârî, Et me, 27; Müslim, Edâhî, 28; Ebû Dâvud, Deâvâ, Müslim, Mesâcid, 19, 22;Mâlik, Muvatta, Sefer, Ebû Dâvud, Cenâiz, Aynî, Umdetu l-kârî, stanbul (Matbaa-i Âmira), , IX, 513.

6 %, &slâm, inananlar okuyup bilgilenmeye ve mesle(inde en baarl noktaya ulamaya tevik eder. Kur an da öyle buyurulur: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bunu ancak akl sahipleri tam olarak düünür 18. Hadislerde öyle buyurulur: Biriniz bir i yapnca, onu en iyi ve sa(lam yapmasn Allah Teâlâ sever 19. Allah mesle(inde becerikli ve uzman olanlar sever. 20 Hz. Peygamber Medine ye hicret edince bahçe sahiplerinin hurmalarn aladklarn görmü ve buna kar çkmt. Hasat zaman, a yapmayanlarn iyi ürün alamamas üzerine Ben bir zanda bulunmutum. Bundan dolay beni sorumlu tutmayn. Dünya ilerini siz benden daha iyi bilirsiniz 21 buyurmutur. Burada Allah Elçisinin insanlar deney ve tecrübeye tevik etti(i görülür. Pezdevî ye (ö. 482/1089) göre Hz. Peygamber in ictihatlarnn yanll(a ve yanlg üzerinde devama ihtimali yoktur. Çünkü O, ictihadnda yanld( takdirde Allah Teâlâ tarafndan uyarlr 22. &bn Haldun a (ö. 808/1405) göre ise, Hz. Peygamber er î hükümleri talim için gönderildi(inden, bu nitelikte olmayan dünyevî meselelerde tecrübeye dayanarak konuabildi(i için yanlmas mümkündür 23. -#*(* >2(>1*1:*$EM21#0#*:$2HK1#D :R1(:K# Dört halife ve müctehit imamlarn yaad( ilk iki hicret yüzyl, &slâm hukukunun oluum dönemidir. Bu dönemde, gelien toplum artlarna ve yeni ihtiyaçlara göre &slâmî hükümlerin uygulanmas bize, &slâm n sosyal konularda ne ölçüde güncelleebilece(ini göstermektedir. Biz aa(da buna ait uygulama örnekleri verece(iz. /17D L, Kur an a göre, zekâtn verilebilece(i sekiz snftan birisi de müellefe-i kulûp, yani kalpleri &slâm a sndrlmak istenen kimselerdir. 24 Hz. Peygamber Mekke nin fethinde yeni &slâm a girmi baz kimselere zekâttan pay vermiti. Bunlarn içinde henüz &slâm a girmeyenler ve zengin olanlar da vard. Burada amaç onlarn imanlarn güçlendirmek, kimilerini hayra yöneltmek ve kimilerinin de kötülü(üne engel olmakt. Bu uygulama Hz. Ebû Bekr in halifeli(inin ilk ylnda da sürdü. Bu snftan Uyeyne &bn Hsn ve Akra &bn Hâbis in halifeden hak istedi(ine tank olan Hz. Ömer uygulamaya kar çkm ve bunlara &slâm zayfken pay verildi(ini, imdi ise artlarn de(iti(ini, &slâm ve Müslümanlar güçlendi(i için, uygulamann durdurulmas gerekti(ini savunmutur. Yaplan istiare sonunda uygulama durdurulmutur. Ebû Hanife ve &mam Bâfiî ye göre, müellefe-i kulûpla ilgili hüküm, toplum 18 Zümer, 39/9. 19 Süyûtî, el- Câmiu s- Sa&îr, Süyûtî, a.g.e, II, Serahsî, el-usûl, II, Pezdevî, Kenzü l-vusûl, stanbul 1307, III, 929 vd. 23 bn Haldun, Mukaddime (trc. S. Uluda), Emel Mat., , II, Tevbe, 9/60.

7 H!?!Q + artlar dikkate alnarak, yöneticilerin takdirine braklmtr. 25 Nitekim, Emevî Halifesi Ömer &bn Abdilazîz (ö. 101/719), hristiyanlarn dini lideri Patrik e bin dinar para vermi ve yine di(er baz hristiyanlara da bu fondan para aktard( nakledilmitir 26. Burada Ömer &bn Abdilazîz in, âyetin illetini müslümanlarn zayf olmas ile snrl görmeyerek, kalplerin &slâm a sndrlmas olarak anlad( görülür. )('!&%4, '% Hadiste öyle buyurulur: Bu sadakalar ancak insanlarn kirleridir. Bu yüzden Muhammed e ve ailesine helal olmaz. 27 Hz. Peygamber in hayatnda ve dört halife döneminde aile fertlerine beytülmalden paylar veriliyordu. Ancak Emeviler ve Abbasiler döneminde ehl-i beyte daha önce verilmekte olan bu payn kesildi(i görülür. Bu yeni durum karsnda Ebû Hanife (ö. 150/767) toplum artlarnn de(iti(ini, beytülmalden olan haklarn sahiplerine gitmedi(ini ve bu yüzden Hâimo(ullar na zekâttan pay verilmesinin gerekti(ine fetva vermitir 28 <4 Hz. Ömer (ö.23/643) döneminde Irak, Suriye ve Msr topraklar fethedilince, savaa katlan gaziler, ganimet olarak topraklarn bete dördünün kendilerine paylatrlmasn istemilerdi. 29 Hz. Ömer ise, bunun ileride büyük sosyal problemleri birlikte getirece(ini düünüyordu. Konuyu on kadar Ensar la görütü. Onlar da ayn endieyi paylatlar. Uzun aratrma ve tartmalardan sonra, Kur an daki ganimet 30 ve fey 31 âyetleri ile Hz. Peygamber in fethedilen topraklara ait uygulamalar dikkate alnarak, bu yerler gâzilere da(tlmad ve fey arazisi statüsü ortaya çkt. Buna göre, topraklarn kuru mülkiyeti Devlete ait olacak, ancak daha önceki sahiplerinin bu topraklar üzerinde yararlanma ve ekip-biçme (intifa) hakk bulunacakt. Buna karlk da, Devlete harac vergisi ödeyecekler ve bu vergi fey âyetinde belirlenen yerlere verilecekti. 32 Hz. Ömer in bu uygulamas, Osmanl toprak sisteminde önemli bir yeri olan mirî arazi uygulamasnn da temelini oluturmutur. Ebussuud Efendi (ö.982/1574), müslümanlarn elinde bulunan miri araziler konusunda, Devletle topraktan yararlanan kimse arasndaki hukuki ilikiyi kira ilikisi olarak nitelemi ve bu topraklar için Devletin belirleyece(i nakit para ya da üründen alnacak bedeli de 25 es-serahsî, el-mebsût, III, bn Sa d, et-tabakâtu l-kübrâ, Leiden 1325, V, Müslim, Zekât, 167; Ebû Dâvud, mâre, 20;M. Mustafa 0elebî, Ta lîlü l-ahkâm, s. 311, bk. Müslim, Zekât, 168; Zeylaî, Nasbu r-râye, II, bk. el-enfâl, 8/ el-enfâl, 8/ el-har, 59/ bk. Ebû Yûsuf, el-harâc, Msr 1352 h., s. 75, 83, 85; Ebû Ubeyd, el-emvâl, Kahire 1968, s. 94; el-cassâs, Ahkâmu l-kur ân, Beyrut 1405/ 1985, V, ; Muhsin Koçak, slâm Hukukunda Hükümlerin De&i+mesi Açsndan Hz. Ömer in Baz Uygulamalar, Samsun 1997, s.6-44.

8 - %, kira bedeli olarak kabul etmitir. 33 Nüfusun art karsnda, yüzölçümü sâbit kalan toprak kayna(nn adaletli biçimde da(lmn sa(lamak için günümüzde de bir takm çalmalar yaplmas gerekti(inde üphe yoktur. Nitekim, beeri hukuk uzmanlarndan, Türkiye deki toprak meselesini çözebilmek için Osmanl miri arazi statüsünden yararlanmak gerekti(ini savunan müellifler de vardr. 34 =K74I&J Satlan bir mal o mala ortak veya komu olan kiinin sat bedelini ödeyerek zorla geri alabilme hakkdr. Hadislerde öyle buyurulur: Bir orta(n di(er orta(na haber vermeden kendi payn satmas helal olmaz. Bu durumda di(er ortak dilerse alr, dilerse brakr. E(er habersiz satmsa orta( o mala en fazla hak sahibidir. 35. Komu komunun uf asna bakalarndan daha fazla hak sahibidir. E(er iki kom- unun yollar bir ise, komu kayp oldu(u zaman dönüüne kadar bekleme vardr. 36 Komu (câr) terimi, Emevîler devrine kadar gayri menkule ortak olan komu eklinde anlald( halde, Ömer &bn Abdilazîz in Msr kads Iyaz b. Abdillah a yazd( mektupta, satlan bir gayri menkule ortak olmasa bile bitiik komu nun da uf a hakkndan yararlanmasnn uygun olaca(n bildirmitir. Burada gayri menkulün kötü komuya satlmasna engel olma illetinin bitiik komuda da gerçekleti(i düünülmütür. Böylece daha önce uygulanmayan bir hüküm uygulamaya konulmutur. Hanefiler bu delil ve uygulamalar dikkate alarak uf a için üç sebep belirlemitir. Öncelik srasna göre bunlar; a) Satlan akarda âyi ortaklk, b) Satlan akara ait su alma, atk su geçirme ve geçit hakk gibi irtifak haklarnda ortak olma, c) Biti- ik komu olma. 37 Osmanl &mparatorlu(u uygulamasnda kat mülkiyeti ortaya çknca bir apartmanda alt, üst veya yanlardan bitiik komuya da uf a hakk tannmtr. Hatta kaplar ayn çkmaz aral(a açlan ve baka yolu bulunmayan mesken sahiplerinin, bu çkmaz aralkta bir yer satlnca uf a (ön alm) haklarnn bulundu(u da düünülürse, &slâm hukukunun toplumdaki gelimelere uyarlanmaya ne kadar elverili bulundu(u anlalr. Nitekim Mecellede uf a konusu 36 madde içinde düzenlenmitir Hz. Ömer döneminde Dahhak &bn Halife, kendi arazisine Muhammed &bn Mesleme nin (ö. 43/663) tarlasndan su kanal geçirmek isteyince, aralarndaki anlamazlk Halife Ömer e gelmiti. Ömer, &bn Mesleme ye bu kanaldan kendisinin de yararlanabilece(ini söyleyerek, engel olmamasn, aksi durumda kanaln zor kullanlarak açtrlaca(n bildirmitir Ebussuud, Maruzât, Altnc Mesele; Ahmet Akgündüz, Osmanl Kanunnameleri, IV, IV, Sddk Sami Onar, dare Hukukunun Umumi Esaslar, 3.bask, stanbul, t.y., II, 1298, bk. Müslim, Musâkât, 135;Tirmizî, Ahkâm, 32; bn Mâce, 0uf a, 1;Ebû Dâvud, Buyû, Tirmizî, Ahkâm, 32; Ebû Dâvud, Büyû, Zeylaî, Nasbu r-râye, IV, bk. Mecelle, md Muhammed el- Hudarî, slâm Hukuk Tarihi, s. 150.

9 H!?!Q. Ebû Hanîfe ye göre, mâlik mülkünde diledi(i gibi tasarrufta bulunabilir. Buna bir snrlama getirilemez. Buna göre, komuya do(ru pencere açabilir yada komusunun bahçe snrna yakn yere kuyu kazdrabilir. Buna engel olmak mülkiyet hakknn ruhuna aykrdr. 40 Ebû Hanîfe kendi dönemindeki ahlak anlayna göre, bu konuda komuya zarar vermeyi diyâneten haram saymakla yetinmitir. Çünkü o dönemde dinin etkisi, kaza gücünün etkisinden daha üstündür. 41 Ancak daha sonra ahlakn bozulmas üzerine, müteahhirûn (sonra gelen) fakihler, fâhi zarar söz konusu olunca, mülkiyet üzerindeki tasarrufa devletin (kaza organ) de müdahale edebilece(ine fetva vermilerdir. Delil, istihsan ilkesidir. Nitekim Mecelle 1197 nci maddede bunu u ekilde kanunlatrmtr: Hiç kimse, mülkünde tasarruftan men olunamaz. Me(er ki âhara zarar- fâhii ola... Hadiste Seferde el kesilmez 42 buyurulmu, Tirmizî de (ö. 279/892) ise sefer yerine gazâ sözcü(ü yer almtr 43. Buna göre, burada hrszn elinin kesilmemesi sefer ve gazâ illetine ba(lanm, ancak bunun hikmeti açklanmamtr. Ashâb Kiram bu illetin hikmetini aratrm ve hükmün kapsamn geniletmitir. Ebû Yûsuf un ( ö. 182/798) nakletti(ine göre Zeyd &bn Sâbit (ö. 45/665) öyle demitir: Dümana s(nmasndan korkuldu(u için, dâru l-harpte haddi gerektiren bir suç ileyen müslümana had cezas uygulanmaz 44. Buna göre Zeyd &bn Sâbit, gayri Müslimlerin hâkim oldu(u ülkede (dâru l-harp) bulunmay, sava hali içinde bulunma olarak nitelemi ve el kesme cezasnn kapsamn da tüm had cezalarna temil etmitir. Hz. Ömer (ö. 23/643) ordu komutanlarna, düman üzerine gidildi(i srada askere had cezas uygulamamalarn bildirmitir. Burada da illetin yannda dümana s(nma endiesi hikmetine dayanld( görülür 45. Huzeyfe &bnu l-yemân (ö.36/656) ise, ordu komutan Velîd &bn Ukbe nin, Rum topraklarnda bulunduklar srada içki içmesi üzerine had cezasnn uygulanmamasn dümana cesaret verme ve onlarn saldrya geçmesine yol açma endiesine dayandrmtr. 46 (,0&4!!&B&& B D &,& Kur an ve sünnette, yolculuk srasnda dört rekâtl farz namazlarn ksa olarak klnmas bildirilir. 47 Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Osman gibi büyük sahâbîlerin uygu- 40 bk.es-serahsî, el-mebsût, XV, 21; el-kâsânî, Bedâi u s-sanâi, VI, Ebû Zehra, Ebû Hanîfe, s Ebû Dâvud, Hudûd, Tirmizî, Hudûd, Ebû Yûsuf, er-reddu alâ Siyeri l-evzâ î, Msr t. y., s bn Kayyim el-cevziyye, lâmü l-muvakk în, III, bnu l-kayyim, a.g.e, III, bk. Nisâ, 4/101; Müslim, Müsafirîn, 4; Tirmizî, Tahâre, 4, 20.

10 M %, lamas da böyle olmutur. 48 Ancak Hz. Osman halife iken bir hac yolculu(u srasnda Mina da namazlar tam olarak kldrm ve bunun sebebini haclara öyle açklamtr: Bu yl hacda anlaysz ve bilgisiz kimseler ço(ald. Onlarn namazn ksald(n sanarak sürekli olarak iki rekat klmalarndan korktum. 49 Burada Hz. Osman namazn ksa klnmasnn meru oldu(unu kabul etmekle birlikte, kimi zararlarn ortaya çkmasndan korktu(u için tam klma yoluna gitmitir. 50 F(,E&4O7%& Hz. Peygamber in yapt( veda haccnda, katlan haclarn durumuna göre üç çeit hac yaplmt. &frad (tek hac), temettu (önce umre sonra yeniden ihrama girerek hac yapmak) ve kran (tek ihramla önce umre sonra hac yapmak). Temettu hacc uygulamas öyle olur: Hac aylarnda önce ihraml olarak umre yaplr, ihramdan çklr ve Arefe gününden önce yeniden ihrama girilerek hac ibadeti yaplr. Hz. Ömer, hacla birlikte umre yaplnca insanlarn daha sonra Beytullah ziyarete gelmeyerek hicazn insansz ve garip kalaca(n düünmü ve yl boyunca umre ziyaretlerinin devamn arzu etmitir 51. Bu yüzden haclarn temettu haccna niyet etmelerini yasaklamtr. Hz. Osman n da bu konuda Ömer (r. a) gibi düündü(ü ve kendi döneminde Hz. Ali kar çkmasna ra(men haclar kran veya ifrad haccna tevik etti(i nakledilmitir. 52 Ancak unu hemen belirtelim ki, ne Hz. Ömer ve ne de Hz. Osman temettu haccnn meru olmad(n söylememi, belki insanlar daha faziletli olan amele yöneltmek istemilerdir. Burada sahabenin nasslar illet, hikmet ve maslahat açsndan ne kadar inceledikleri ve âriin maksadn anlamaya çaltklarn görmekteyiz.. "(,E&4O&& Kur an da Müslüman bir erke(in ehl-i kitap bir kadnla evlenmesine izin verilmitir. 53 Hz. Ömer, &slâm ülkesi vatanda olan ehli kitap bir kadnla, müslüman bir erke(in evlenmesini caiz görmekle birlikte Medâyin e vali olarak gönderilen Huzeyfe nin (ö. 36/656) bir yahudi kz ile evlenmesi üzerine, bu evlili(in müslüman kadnlarn aleyhine sonuçlar verebilece(ini düünerek yasaklam ve ayrlmalarn istemitir. 54 Günümüzde özellikle askerlik mesle(inde olanlar için ülke güvenli(i bakmndan yabanc bayanlarla evlenme yasa( bulundu(u bilinmektedir. Hz. Ömer in uygulamas da bunun benzeri bir önlemdir. 48 bn Mâce, kâme, bk. Mâlik, Muvatta, Hacc, 19; e-0evkânî, Neylu l-evtâr, IV, bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 62;es-Serahsî, el-mebsût, I, Mâlik, Muvatta, Hacc, M. Mustafa 0elebî, Ta lîlu l-ahkâm, Msr 1947, s Mâide, 5/5. 54 bk. Mâide, 5/6; el-cassâs, Ahkâmu l-kur ân, Âsitâne, 1338, II, 397.

11 H!?!Q N /6(,E&4OD && &lgili nasslara göre ehl-i kitabn kestikleri yenir ve kendileriyle haram olmayan her türlü al- veri yaplabilir. Hz. Peygamber ve Ebû Bekir döneminde uygulama da bu yönde olmutur. Hz. Ömer Halifeli(i srasnda bir genelge yaynlayarak, çeitli yerleim birimlerinde Yahudi ve hristiyanlarn sarraflk ve kasaplk mesleklerinden uzaklatrlmalarn istemitir. Gerekçesi udur:yüce Allah müslümanlar onlara muhtaç olmaktan kurtarmtr. Onlar faizli muameleyi caiz görür, domuz eti yer ve kendi dindalarna bunlar satarlar. Dolaysyla müslümanlarn arasna da bunlar sokmaya kalkabilirler. 55 Burada Hz. Ömer in ileride do(abilecek baz zararlar dikkate alarak böyle bir yasaklama yoluna gitti(i anlalmaktadr //&B Hz. Peygamber döneminde kadnlar da erkekler gibi düzenli olarak be vakit namaz için mescide çkyordu. Nitekim hadiste öyle buyurulur: Sizden izin istediklerinde kadnlarnzn mescitlere gitmelerini önlemeyin. 56 Genel ahlaktaki de(iiklik nedeniyle bu konuda Hz. Aie (ö.57/ 676) öyle demitir: E(er Allah n Rasûlü bugünkü kadnlar görseydi, &srailo(ullar nn kadnlarnn mescitlerden menedildi(i gibi bunlar da menederdi. 57 Ancak Hz. Aie nin uslubundan, bu konuda farkl dü- ünenlerin de bulundu(u anlalmaktadr. Abdullah &bn Ömer in (ö. 73/692) o(lu Vakd, Hz. Peygamber kadnlarn mescide çkmalarna izin vermesine ra(men, artlarn de(iti(ini ve bu durumun kötüye kullanlabilece(ini öne sürerek özellikle gece namazlarna izin verilmemesi gerekti(ini savunmutur. 58 Hz. Aie nin de ayn görüü paylamas sonunda kadnlar giderek cemaatle namazdan uzaklamtr. Nitekim, ilk Hanefî müctehitleri fitneden korunmak için genç hanmlarn mescide devam etmesini mekruh görürken, müteahhirûn fakihler zamann bozulmas yüzünden bütün hanmlarn namazlarn evde klmalarnn daha uygun oldu(una fetva vermilerdir. 59 Hz. Peygamber in u hadisinin de bu fetvada etkili oldu(unda üphe yoktur: Kadnlar mescitlere gitmekten alkoymayn, bununla birlikte onlar için evlerinin içi daha hayrldr. 60 Enes b. Mâlik ten nakledildi(ine göre Medine de eya fiyatlar yükselince Allah n Rasulüne çeitli zamanlarda narh koymas için bavurulmu fakat o her defa- 55 bk. 0elebî, Ta lîl, s Buhârî, Cum a, 13; Müslim, Salât, Buhârî, Ezân, 163, I, 220; Muvatta, Kble, 15, I, Müslim, Salât, 139; Ayrnt için bk. Müslim, Salât, , 59 bnu l-hümâm, Fethu l-kadîr, I, 529; el-meydânî, el-lubâb, I, 83; bn Âbidîn, a.g.e, I, e-0evkânî, Neylu l-evtâr, III, 130; bk. Ahmed b. Hanbel, VI, 297, 301;Hamdi Döndüren, Delilleriyle slâm lmihali, s.293,294.

12 K %, snda bu istekleri geri çevirmi ve sonunda öyle buyurmutur: Büphe yok ki, fiyat koyan, darlk ve bolluk veren, rzk veren Allah tr. Ben mal ve can konusunda sizden hiç birinizin beni arayp sormad( bir halde Rabbime kavumak isterim. 61 Bu uygulamaya ra(men tâbiîn müctehitlerinden Saîd &bn el-müseyyeb (ö. 94/712), Rabîa &bn Abdirrahman (ö. 136/753) ve Yahya &bn Saîd el-ensârî (ö. 143/760) toplumun ihtiyac olan baz maddelere narh konulabilece(ine fetva vermilerdir. 62 Sünnete ve sahabe uygulamasna uymamasna ra(men, yeni artlar karsnda bu bilginlerin maslahat prensibine dayanarak narha fetva verdikleri görülür.. Osmanl Devleti de büyük ehirlerin piyasalarnda geni ölçüde narh uygulamas yoluna gitmitir. 63 Hadiste &mamlar (Halifeler) Kurey tendir 64 buyurulmutur. Ünlü &slâm dü- ünürü &bn Haldûn (ö. 809/1406) bunun Kurey in asabiyet ve galebe çalma gücü ile ilgili oldu(unu, bu yüzden daha sonraki yüzyllarda Kurey ten daha güçlü topluluklarn bu nitelikleri tamas durumunda Halifenin baka milletlerden de olabilece(ini söylemitir M+1+T$2#:R132#0#*:$2HK10M#M$*2M *:*K91:* **K995E+K#*(:2 Hanbelî bilgini olan Tûfî (ö.716/ 1316) er î hükümlerde maslahatn asl oldu- (unu, maslahatla hükmün çatmas durumunda, maslahatn tercih edilmesi gerekti- (ini öne sürmütür. Maslahat usûl bilginlerince öyle tarif edilmitir. Hükmün kendisine ba(lanmas ve üzerine hüküm bina edilmesi insanlara bir yarar sa(layan veya onlardan bir zarar gideren; fakat geçerli ya da geçersiz oldu(una dair belirli bir delil bulunmayan durumlara maslahat denir. Tûfî ye göre er î hükümler ikiye ayrlr: a) Akln, illetlerini detayl bir biçimde kavrayamad( hükümler. &badetler ve miktarlar belirlenmi bulunan hükümler bu niteliktedir. Bunlarda kitap, sünnet ve icma esas alnr ve kyas yoluna gidilmez. Meselâ; akl namaz, oruç ve hacc n illetini kavrayamad( gibi, sabah namaznn niçin iki rek at, ö(len namaznn ise yine niçin dört rek at klnd(n ortak bir nitelik olarak hükme ba(layamaz. Bu durum içkinin yasaklanma illeti olan iskâr (sarho etme) niteli(i gibi her akl sahibince kavrana- 61 Ebû Dâvud, Buyû, 49;Tirmizî, Buyû, 73; bn Mâce, Ticârât, 27; Dârimî, Buyû, el-bâcî, el-muntekâ, Msr 1331, V, 18 ; Ayrnt için bk. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Ticaret ve ktisat ilmihali, Erkam Yaynevi, stanbul 1993, s. 283 vd. 63 bk. Mübahat S. Kütükolu, Osmanllarda Narh Müessesesi ve 1940 Tarihli Narh Defteri, stanbul Buhârî, Ahkâm, 1 ;Dârimî, Siyer, 78; A. b. Hanbel, Müsned, III, 129; bn Hazm, el-muhallâ, IX, bn Haldun, Mukaddime, I, 479, 542, 543.

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest.

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest. )! $L$KK$+.M SLAM HUKUKUNDA AHKAMIN DE M ÜZER ZERNE BAZI DÜÜNC ÜNCELER LER* Doç.Dr.Ferhat KOCA ** #&& 8N&9&:; @ ( & & ' $ 3& " &(& "3 $ 9# ( ( 3 &(& "3 & " 8 &$ ( $ # (&& ( & ( 3 3 ( # ( 0& R # & ( 0&

Detaylı

A!LE KURUMUNUN N!KÂH A"AMASIYLA!LG!L! FIKHÎ SORUNLARI

A!LE KURUMUNUN N!KÂH AAMASIYLA!LG!L! FIKHÎ SORUNLARI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.13, 2009, s. 35-50. A!LE KURUMUNUN N!KÂH A"AMASIYLA!LG!L! FIKHÎ SORUNLARI Prof. Dr. Nihat DALGIN * Nikâh aşamasındaki sorunlar ailevi sorunlar için birer tohum mesabesindedir.

Detaylı

SLAM HUKUKUNA ÖZGÜ BR KURUM SÜT AKRABALII

SLAM HUKUKUNA ÖZGÜ BR KURUM SÜT AKRABALII 55 SLAM HUKUKUNA ÖZGÜ BR KURUM SÜT AKRABALII Doç. Dr. Ahmet YAMAN * Abstract Foster Kinship: An Institution Peculiar to Islamic Law The Quran touches upon the modality of sucking of the new-born baby which

Detaylı

FIKHÎ AÇIDAN B!YOLOJ!K ANNEL!K VE BABALIK

FIKHÎ AÇIDAN B!YOLOJ!K ANNEL!K VE BABALIK İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 175-196. FIKHÎ AÇIDAN B!YOLOJ!K ANNEL!K VE BABALIK Prof. Dr. Sabri ERTURHAN * Özet Çağımızda, özellikle de günümüzde cinsel özgürlük söylemleri daha

Detaylı

Sekizinci Bölüm. Zekât

Sekizinci Bölüm. Zekât Sekizinci Bölüm Zekât I. LKELER ve AMAÇLAR nsan n var olup ya ayabilmesi için toplumsal hayat n gereklili i öteden beri " nsan, tabiat itibariyle medenîdir" sözüyle ifade edilir. Bu bak mdan tek tek ki

Detaylı

Hukukî ve Ticarî Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat Onsekizinci Bölüm Hukukî ve Ticarî Hayat I. LKE ve AMAÇLAR man ve ibadetler, hatta bir dereceye kadar haram ve helâller a rl kl olarak ki ilerin dindarl klar n ve buna ba l olarak bireysel hayat ve tercihlerini

Detaylı

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ]

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ] KAMULA,TIRMA KANUNU Kanun Numaras : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yaymland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say: 18215 2942 Sayl Kamulatrma Kanunu nda çeitli deiiklikler yapan 4650 Sayl Kanun 5 Mays 2001

Detaylı

Haramlar ve Helâller

Haramlar ve Helâller Ondördüncü Bölüm Haramlar ve Helâller I. LKE ve AMAÇLAR Aklî ve hissî birçok üstün yetenekle donat l p sayg de er bir varl k olarak yarat lan ve yeryüzünün bütün nimetleri emrine tahsis edilen insan n,

Detaylı

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER ÖZET Dr. dris Özkul * Dr. Yaar Sar ** Türkiye nin tarmsal

Detaylı

CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE LGL GÖRÜLER

CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE LGL GÖRÜLER CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE VE SLAM HUKUKU LE LG LGL GÖRÜLER LER Dr. Hasan Hacak / $&0 )" '&2 >$#2" - ($&## " %$&#$%$#&)&#$&'&#":%$& #$%"#(+&"+(+$&&"%#$%'( 5)'&##$&$"(#((."$&$%"% &"+&"?"&#@($$&+$($&"?"&#@'&

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

SALH AKADEMK YAAMI SÖYLE VE SLAMÎ LMLER ÜZERNE. Haz. Necmettin KIZILKAYA

SALH AKADEMK YAAMI SÖYLE VE SLAMÎ LMLER ÜZERNE. Haz. Necmettin KIZILKAYA /., SALH TU LE AKADEMK YAAMI VE SLAMÎ LMLER ÜZERNE SÖYLE 1 Haz. Necmettin KIZILKAYA (SaygdeGer hocam öncelikle röportaj önerimizi kabul ettiginiz için slam Hukuku Aratrmalar Dergisi olarak size teekkür

Detaylı

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ESASLARI

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ESASLARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI Çağdaş İhtiyaçlar ve Fıkıh Günümüz Fıkıh Problemleri Kavramı Günümüz Fıkıh Problemlerinin Ortaya Çıkış Sebepleri Günümüz

Detaylı

Dinimizi Ö reniyoruz

Dinimizi Ö reniyoruz Dinimizi Ö reniyoruz 3 TÜRK YE D YANET VAKFI YAYINLARI Dinimizi Ö reniyoruz: Yaz Kur an Kurslar Ö renci Kitab - 3 Yay n No: 380 Birlikte Ö renelim Serisi : 1 Yaz Kur an Kurslar E itim Seti: 3 Bu kitab

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN Doç. Dr. Servet BAYINDIR Yrd Doç. Dr. Recep ÖZDİREK Yrd. Doç. Dr. Adnan MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILMAZ Yrd. Doç.

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

GiJ. l!i!j AHMET KA VAS. Ni KAB. (bk. PEÇE). N İKAR ( -,.ıi.q.;jf ) Kul ile Hak arasına giren,

GiJ. l!i!j AHMET KA VAS. Ni KAB. (bk. PEÇE). N İKAR ( -,.ıi.q.;jf ) Kul ile Hak arasına giren, NiJERYA kenin seçkin devlet adamlar arasnda yer alan Umsan Bugage'nin başkanlğndaki lslamic Trust of Nigeria ve Counsil of Ulama farkl gruplarn önde gelen aydnlarn bir arada toplam aya özen göstermektedir.

Detaylı

Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI. Alt nc Bölüm

Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI. Alt nc Bölüm Alt nc Bölüm Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI badet, Allah'a gönülden isteyerek yönelmek, tapmak, boyun e mek ve itaat etmek demektir. Türkçemizde kullan lan kulluk etmek deyimi de ayn anlam kar

Detaylı

A) MANIN TANIMI ve KAPSAMI

A) MANIN TANIMI ve KAPSAMI Üçüncü Bölüm Akaid Akaid, akd kökünden türetilmi olan akîde kelimesinin ço uludur. Akîde, sözlükte "gönülden ba lan lan, dü üm atm ças na sa lam inan lan ey" demektir. Dinî literatürde akîde, "inan lmas

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

DİNÎ VE FELSEFÎ METİNLER

DİNÎ VE FELSEFÎ METİNLER DİNÎ VE FELSEFÎ METİNLER YİRMİBİRİNCİ YÜZYILDA YENİDEN OKUMA, ANLAMA VE ALGILAMA RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL TEXTS: RE-READING, UNDERSTANDING AND COMPREHENDING THEM IN THE 21 st CENTURY CİLT - 2 DİNÎ VE

Detaylı

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX E Y Ü P S U L T A N S E M P.O Z Y U M U I X TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX TEBLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax: (O 212) 616

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd 1 17.04.2012 16:04:00 Diyanet leri Ba kanl Yay nlar / 581 lmî Eserler / 92 Tashih Altan ÇAP Mehmet Ali SOY Bask Takip Hac Duran NAMLI Bask Takip Mücella TEK N Emre

Detaylı

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar Önsöz Bazen bir kitaba acilen ihtiyaç duyulur ve olaylar doru zamanda doru insanlar uygun bir yolla bir araya getirir. Bu çalmada da böyle bir ey oldu. Reiki nin içine girdiimden beri, bu tedavi sanatnn

Detaylı