NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM"

Transkript

1 NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM A. Kadir Çüçen nsan haklar düüncesinin geliimini açklarken belli bir bak açsndan hareket edeceim. Benim konuya bak açm, yani insan haklar kavramnn tarihsel geliimini ortaya koyarken referans noktam, insanlarn oluturduklar toplum ve devlet düzeninin yaps ve bu yap içinde insann, yani bireyin devlet ve yönetim biçimi karsndaki durumudur. Baka bir söyleyile, insan haklarnn ne olduunu ve nasl bir serüven geçirerek günümüze ulatn anlamak için devlet, toplum ve birey iliiklerine bakmak gerekir. Bu nedenle, özellikle tarihsel süreç içinde ortaya çkan devlet ve toplum sistemleri içinde insann yerine ve ald deere bakmak konuya açklk kazandracaktr. Çünkü insan haklar, ancak toplum içinde yaayan insanlarn sahip olduu ve gelitirdii hak ve özgürlüklerdir. Temele alnan bu bak açsn daha iyi anlatabilmem için önce nsan nedir?, Hak nedir? ve nsan haklar nedir? sorularna ksa bir yant arayacam. Daha sonra ki bu ksm yazmn ana ksmn oluturmaktadr- devlet-insan ilikilerini tarihsel sra ile ele alp bu süreçteki insan haklar anlaylarna açklayacam. Bu kronolojik süreci hem bat hem de Türk toplumu açsndan yapacam. nsan Nedir? nsan; hem biyolojik hem de toplumsal varlktr. Dier tüm canl varlklar gibi, onun da yaamn salayan bir organizmas; yani canl bir bedeni vardr. Bu, onun biyolojik yapsdr. Biyolojik yapsn sürdürebilmek için insan, dier insanlarla bir arada bulunmak zorundadr. Ancak o, toplum içinde olduu sürece yaayabilir. Bu nedenle, insan ayn zamanda da toplumsal bir varlktr. nsan; düünen, bilen, eylemde bulunan, karlat varlk ve nesnelere deer atfeden, onlara kar çeitli tavrlar taknan bir varlktr. Ayrca insan; isteyen, arzu eden, seçen, özgür olan, toplum ve devlet kuran, öreten ve örenen, sanat, teknik ve bilim yapabilen, konuan ve gülen bir varlktr. Bütün bu nitelikler, insan insan yapan ögelerdir. nsann olduu her yerde, bu özellikler koulsuz olarak gerçeklemektedir. nsann bu özellikleri arasnda sk bir ba ve iliki vardr. Örnein; insan bilen ve düünen bir varlk olarak, sanat, teknik ve bilim alanlarnda çeitli bilgi ve eserler üretir. nsan, dier canl varlklarn arasnda özel bir yere sahiptir. Çünkü dier canl varlklarda bulunmayan baz özellikleri, insan tamaktadr. Örnein; düünme, konuma, bilgi edinme, araç üretme, sanat ve teknik oluturma yalnzca insana özgüdür. Bu nedenle insan, canllar dünyasnn en gelimi varldr. 1

2 Baz üstün özelliklerine ve en gelimi canl olmasna ramen, insan doar domaz bu özelliklerini kullanacak güçte deildir. lk çocukluk yllarnda ayakta kalabilmek için dier insanlara muhtaçtr. Fakat insan, doal olarak ya da eitim yoluyla, sahip olduu yetenekleri gelitirebilecek bir yapya da sahiptir. nsan, uzun bir çocukluk dönemine sahiptir. Hem bu çocukluk döneminde hem de daha sonraki dönemlerde dier varlklara kar koyabilmek için, bir toplum içinde yaamak zorundadr. Çocuk, anne ve babann bakm, gözetimi altnda büyür. Belli bir yaa gelince, kendisinde var olan veya eitimle kazanlan baz özellikleri ortaya çkar. Örnein; müzie, spora yatkn olmak gibi. Çocuk, yetenekleri dorultusunda eitilebilen ve bu yeteneklerini gelitirebilen bir canldr. Siz de kendinizde var olup da okulda gelitirdiiniz yetenekleri düünün. Böylece ilk doduunuzda nasl bakma muhtaç olduunuzla, u anki durumunuzu karlatrabilirsiniz. nsan, örenen ve öreten bir varlk olduu için, eitilebilir. Eitim; bireyin, bilgi edinmesini, topluma uyum salamasn, üretken olmasn ve iyi bir kii olmasn salar. Eitim, insann iyi bir kii olmasn salamak için yaplan etkinliklerin tümüdür. Kii, doal olarak kendinde bulunan yetenekleri, eitim yoluyla daha üst seviyelere çkarabilir. Günümüzde eitimin amac; bireyi özgür, demokratik, lâik ve bilimsel düünen bir duruma getirmektir. Böylece kii kendi yeteneklerini kefeder ve onlar gelitirme frsat bulur. Kendi yeteneklerinin bilincine varan kii, geleceinin nasl olmas gerektiini özgürce belirler. Eer kii özgürse, yapaca eylemlere de kendisi karar verir. Özgür insan, yeteneklerini gelitirme çabasndadr. Okul, bu yeteneklerin bilimsel ortamda gelimesini salayan bir araçtr. Okul, kiinin yaam boyu kullanaca baz bilgi ve becerilerin örenildii yerdir. nsanlar, okulda yeni bilgilerle donatlrlar. Böylece, okullarda bilimsel bilgi nda, özgür, lâik, demokrat, hogörülü, sevgi ile dolu, eitlikçi, kardelik ve bara önem veren kiiler olarak eitiliriz. Hak Nedir? Hak, kiinin toplumdan isteyebilecei, talep edebilecei ve kullanabilecei yetkilerdir. nsan, toplum içinde yaamaya balamadan önce özgür bir varlkt. Düündüklerini ve istediklerini yapabiliyordu. Toplum kurduklarnda baz istek ve düüncelerinden vazgeçmek zorunda kaldlar. Yine de toplumsal hayatla birlikte özgürlüklerini devam ettirebilmek için hak kavramn gelitirdiler. Özgürlüü salamak için kiilere hukukça verilen yetkiye hak denir. Haklarmz kullanmamz ise özgür olduumuzu gösterir. nsanlk tarihi, hak ve özgürlüklerin kazanlma mücadelesiyle doludur. nsana tannan hak ve özgürlükler çoaldkça devletin ve yöneticilerin gücü azlmtr. Örnein; demokratik yönetimlerde, devletin temele ald lâiklik ilkesi gerei, vatandalarnn düünce ve inanç özgürlüüne karlmamaktadr. Vatandalar düünce ve inanç özgürlüü hakkn kullanarak yaarlar. Devlet ise bu hakk güvence altna almak zorundadr. 2

3 Hak ve özgürlükler yalnzca devletin haklarn snrlandrmakla kalmaz. Her kiinin haklarnn snr, dier kiinin haklarnn snrnda biter. Bir kii kendi hakkn kullanrken, dierinin hakkn çinememelidir. Dierinin hakkna sayg duymaldr. Böylece kii, elde ettii haklarla ayn zamanda sorumluluu da kabul eder. Hak, özgürlük ve sorumluluk birlikte birbirlerini anlaml hâle getirirler. Hiçbir hak, sonsuz ve snrsz deildir. Bir hak, dier bir hakla snrlanmtr. Bu snrlara sayg duymay görev hâline getirmeliyiz. Hak kavramnn anlam; yönetimden yönetime, zamandan zamana, toplumdan topluma, çadan çaa, gelenekten gelenee göre deiebilir. nsan Haklar Nedir? nsan; dier canllardan farkl olarak baz özellikleriyle dünyaya gelir. nsan; düünen, bilen, karar veren, amaçl ve ahlâkl davranan, toplum ve devlet kuran, bilim ve teknoloji üreten bir varlktr. nsana özgü bu özelliklere tüm insanlar doutan sahiptirler. Ancak bunlarn önce korunmas, sonra da gelitirilmesi gerekir. Çünkü bu özellikler, insan deerli bir varlk yapar. te, her insanda bulunan bu özelliklerin korunmas ve gelitirilmesi düüncesi, insan haklar kavramnn olumasnn temelidir. nsan haklar kavram, Yakn Çala balayan ve demokrasiyle devam eden süreçte, gerçek anlamna kavumutur. Demokrasinin temel ilkesi, insann özgür ve eit bir biçimde kendi kendisini yönetmesidir. Her insan, yasalar önünde eit olduu gibi, bu yasalardan hak sahibi olma özgürlüüne de sahiptir. Ancak insan bunlar demokratik bir yönetim biçiminde gerçekletirebilir. Bu nedenle, insan haklar kavram da demokratik anlayla yönetilen ülkelerde gelimi ve güvence altna alnmtr. nsan haklarnn bazlar, temel hak ve özgürlükler adn alr. Bunlar, insann insan olduu için sahip olmas gereken birincil ve vazgeçilmez hak ve özgürlüklerdir. Bunlar olmadan dier insan haklarnn gerçeklemesi olanakszdr. Temel hak ve özgürlükler, bakasna verilemez ve devredilemez; çünkü onlar, yaama, kii dokunulmazl, din, vicdan, kanaat ve düünce özgürlüü haklardr. Temel haklar, kiiye özgü olmasna ramen, yine de yasalarca snrlar tanmlanm haklardr. Kii, kendi temel haklarn korurken, dierinin temel haklarna saygszlk edemez ve zarar veremez. nsan Haklar Düüncesinin Tarihsel Geliimi 1. Antik Yunan ve Orta Ça+ da nsan Haklar Düüncesinin Geliimi nsan haklar düüncesi, Eski Yunan uygarlna kadar giden bir geçmie sahiptir. nsanln ortak miras olan düünce mirasn sistemli bir ekilde ilk defa ortaya koyan Eski Yunan düünürlerinden sofistler, insana verdikleri önemle, insan haklarn vurgulamlard. Gezgin öretmenler diye bilinen sofistler, insanlarn daha rahat, huzurlu ve mutlu yaamalar için yeteneklerinin gelitirilmesi gerektiini söylediler. Hatta bunu salayacak bir anayasa bile 3

4 hazrladlar. Onlarn amac, her bireyin yeteneklerini gelitirecek bilgiyi öretmekti. Böylece insan daha iyi bir yaam koullarna yükselebilirdi. Çünkü insan özgür ve gelimeye açk en deerli varlkt. Sofistlerin çada olan büyük düünürlerden Sokrates, Platon ve Aristoteles, insann önemini ve deerini kavram kiilerdi. Sokrates, insann önce kendisini tanmas gerektiini savunmaktayd. Kendini bil! ilkesini herkesin ilke yapmas gerektiine inanmaktayd. Çünkü ona göre, insan önce kendi deerinin, yeteneklerinin, haklarnn ne olduunu bilmeye çalmalyd. Bu nedenle, kendini yönetme biçimi de, insann en temel hakk olarak görülmekteydi. Eski Yunan ehir devletlerinde, demokrasi, yönetim biçimi olarak kabul edildi; fakat ayn dönemde kölelik de vard. Özgür vatandalar, seçme ve seçilme hakkna sahipti. Yine de insan haklar düüncesinin bu dönemde filizlendiini söylemek olanakldr. Orta Ça da ne demokrasi, ne de insan deerli bir varlkt. Her ey, din ve Tanr merkezli bir anlayla açklanyordu. Yönetici, yönetme görevini Tanr dan almaktayd. nsan özgür deildi; tanrsal olana itaat eden ve uyan bir varlkt. Deerli olan, dinsel ve tanrsal ögelerdi. Bu nedenle, Orta Ça boyunca insan haklar diye bir ey düünülmedi ve gelitirilmedi. 13. yüzylla birlikte kraln yetkilerinin daraltlmas gerektii düüncesi öne çkmaya balad ylnda ngiltere kralnn yetkilerini snrlayan Magna Carta Libertatum (Büyük Hürriyet Ferman) ilân edildi. Bu fermanda Kanuna uygun ve mahkeme karar olmakszn hiç kimse tevkif edilemez, hapsedilemez, ülke dna çkartlamaz, sürgün edilemez. maddesi yer almtr. 2. Yeni Ça+ da nsan Haklar Düüncesinin Geliimi 14 ve 16 yüzyllar aras Avrupa da, Rönesansla, yani yeniden doula birlikte insan tekrar Eski Ça daki deerine ulat. Matbaa ve pusulann bulunmas sonucu insanlar, hem bilgilerini yaydlar hem de denizler ar ülkeleri kefettiler. letiim ve bilginin çoalmas sonucu, insan deerli bir varlk oldu. Böylece insanlar; dier insanlarn yaantlarn hem okuyarak hem de o ülkelere giderek örendiler. Ayrca yeni ülkelerin zenginlikleri ve bilgileri Avrupa ya aktarld. Rönesans dönemi, insan temel amaç yapan hümanizmin (insanclk) çkt dönemdir. nsan merkezli evren ve toplum düüncesi, Orta Ça n Tanr merkezli evren ve toplum anlaynn yerine geçmitir. Rönesansn en önemli karakteri, en önemli varln insan olduu ve insana ait deerlerin olduu düüncesidir. Böylece Orta Ça n kat din öretisi, reform hareketiyle yumuatlmtr. Martin Luther, Avrupa Hristiyanlnda reformlara öncülük etmitir. 4

5 18. yüzyl, Avrupa da Aydnlanma Dönemi olarak yaanmtr. Bu dönemin amac, insann evrendeki, toplumdaki yerini ve deerini, insan akl ile açklamaktr. Aydnlanma, insan aklnn aydnlanmas ve yeni bilimsel bilgilerle dolmasdr. Doru bilgi, akln, deneyin ve gözlemin bilgisidir. Amaç; insan aklnn ortaya koyduu bilgilerle, evrene, doaya, topluma egemen olmak ve yönetmektir. Bilginin gelimesi sonucu buhar makineleri bulundu. Fabrikalarda makineler üretim yapan araçlar oldu. Buharl gemi ve trenlerle ulam kolaylat. Böylece sanayi devrimi gerçekleti. Artk insanlar, daha rahat ve kolay yaama olanaklarna ulaabilirlerdi. Fakat bu arada bazlar, ekonomik ve siyasî güçleri ele geçirdiler. Bu nedenle insanlar, hak ve özgürlüklerini egemen güçlere kar korumaya baladlar. Krallarn, derebeylerin, soylularn yasalar yerine, hukuk yasalar önemli olmaya balad. Artk Tanr tarafndan görevlendirildii düünülen kral ve yöneticiler yerine, seçimle i bana gelen yöneticiler istenmeye baland. nsan haklar düüncesi, hukuk yasalar arasnda önemli bir yer igal etmeye balad. nsanlarn insan olmasndan dolay, doutan itibaren baz hak ve özgürlüklere sahip olduu düüncesi taraftar bulmaya balad. Bu haklarn ikinci bir kiiye veya yönetime devredilemeyecei kabul edildi. Böylece Aydnlanma Dönemi, insan haklar düüncesinin yaygnlat ve kabul gördüü ça oldu. Aydnlanma Döneminin en önemli insan haklar temsilcisi Fransz düünür Jean-Jacques Rousseau dur. Rousseau ya göre, insan doal durumda özgür ve eitti. Fakat toplumsal hayatla birlikte insanlar özgürlüünü ve eitliini kaybettiler. Bu nedenle, insanlar sözleme yaparak devlet kurdular. Devletle toplum arasndaki sözleme sözsüz ve yazszdr. Devlet, özgürlüü ve eitlii temin edebilir veya güvence altna alabilir. Ona göre, devletin görevi insanlarn haklarn salamak ve korumaktr. Özellikle de temel hak olan yaama hakknn güvence altna alnabilmesi için insanlar kendiliinden böyle bir sözlemeye gitmilerdir. Rousseau insanlarn yapt bu sözlemeye toplum sözlemesi adn verir. Toplum sözlemesi fikri, insan haklar düüncesinin Avrupa ve Amerika da gelimesini büyük ölçüde etkilemitir. Toplum sözlemesinin Amerika daki etkisini, 1776 ylnda yaplan Virginia nsan Haklar Bildirisi nde görmek mümkündür. Bu bildiride yer alan, Tüm insanlar doutan eit derecede özgür ve bamszdrlar. Doar domaz edindikleri belli baz haklar vardr. Siyasî bir topluluk kurduklar zaman, hiçbir anlamayla gelecek kuaklar bu haklardan vazgeçmeleri için zorlayamazlar. Yaama ve özgürlük haklaryla, mülk edinme ve sahip olma, mutluluk ve güvenlik arama ve kazanma olana da bunlarn arasndadr. ilkeleri tüm insanlar için geçerlidir. 5

6 nsan haklar düüncesi, 1789 Fransz htilâli yle artk doal hukukun vazgeçilmez bir parças olmutur ylnda Fransa da nsan ve Vatandalk Haklar Beyannamesi yaynlanmtr. Bu beyanname, Aydnlanma Dönemindeki insan haklar düüncesinin geliiminin bir özeti ve sonucudur. Önemi ise tüm insanlarn hak ve özgürlüklerinden bahsetmesinden kaynaklanmaktadr. nsan ve Vatandalk Haklar Beyannamesi, Aydnlanma Döneminin temele koyduu hümanizm düüncesi dorultusunda, insan bir amaç ve deer gören ilkeleri temele almt. nsanlarn doutan itibaren eit olduklar düüncesini savunmas sonucu, soylu ve asillerin de dier insanlardan farkl olmadklarn ortaya koydu. Böylece egemenliin Tanr dan gelen bir güçle kralda veya yöneticide olmadn, ulusa ve seçilmi kiilere ait olduunu savunuyordu. Fransz nsan ve Vatandalk Haklar Beyannamesi genelde u ilkeleri içermekteydi: nsanlar, yasa önünde eit ve özgür doarlar; özgür ve eit olmay tüm yaamlar boyunca sürdürürler. Her siyasî topluluun (devletin) amac, insann doutan getirdii ve zaman içinde de deimez olan temel haklar korumaktr. Bu haklar, özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskya kar direnmedir. Özgürlük dierlerine zarar vermeden her eyi yapmak demektir. Bir insann doal haklarn kullanmas, toplumun dier üyelerine salanan ayn haklarla snrlanmtr. Bu snrlar yalnz yasalar belirler veya deitirir. Hiçbir düünce, geçerlilikte olan yasaya kar gelmedikçe veya kamu düzenini bozmadkça, knanamaz. Bu gelimeler sonucu insanlarn temel haklar olan yaama hakk, özel yaamn gizlilii, eitim hakk, salk hakk, düünce, kanaat ve fikirlerini bildirme hakk, din ve vicdan özgürlüü, seçme ve seçilme hakk, seyahat özgürlüü gibi haklarn ortaya çkmasna ve gelimesine yol açmtr. Böylece insan haklar gelimesini hzlandrm ve günümüze kadar artan bir ilerleme ile gelmitir. 3. XX. Yüzylda nsan Haklar Düüncesindeki Gelimeler 20. yüzylda insan haklarna bak bireysellikten toplumsalla doru olmutur. 19. yüzylda bireyin haklar devlete kar korunmaktayd. Fakat bu tür korunmada baz birey ve gruplar daha çok insan haklarndan yararlanmaktayd. Bu durum eitsizlie yol açmaktayd. 20. yüzyln ilk yarsnda tüm bireylerin korunamad ortaya çkt. Böylece bireyci insan haklar anlay yerini toplumcu insan haklar düüncesine dönütü. 6

7 nsan haklar düüncesinde büyük gelimeler yaanmasna ramen, Birinci ve kinci Dünya Sava srasnda bu haklarn uygulanmamas ve çok sayda insann ölmesi üzerine, büyük aclar çekildi. Kentler ve insanln ortak miras olan bir çok tarihî eser veya ürün yok oldu. Bunlarn sonucunda insan haklar düüncesinin bireysel ve toplumsal boyuttan evrensel ve uluslar aras boyuta çkmas gerektii düüncesi ön plâna çkt. kinci Dünya Sava öncesi, insan haklar, uluslar aras hukuksal bir ilikiye dayanmaktayd. Yalnzca devletler aras hukuk ilikilerini düzenliyordu. Devletlerin iç ilerine, özellikle de devlet-vatanda ilikilerinde ortaya çkan insan haklarna karamyordu. Devletin vatandalarna insan haklarna aykr davranmasna karmyordu; çünkü bu durum o devletin iç ileri olarak kabul ediliyordu. Böyle bir anlayn sonucu olarak, uluslar aras hukuk, insan haklarn çineyen devlete kar etkisizdi. Fakat kinci Dünya Sava gösterdi ki, devlet-vatanda ilikisi yalnzca o devleti balayamaz; çünkü artk insan haklar bir iç durum deil, evrensel ve uluslar aras düzeyde ele alnacak bir olgu olmutur. kinci Dünya Sava sonras 1945 ylnda Birlemi Milletler Antlamas imzaland. Böylece evrensellie ve uluslar aras düzeye çkmann ilk ciddi adm atlm oldu. 10 Aralk 1948 de nsan Haklar Evrensel Bildirgesi kabul edildi. Bildirge bir balangç ile 30 maddeden olumaktadr. nsan Haklar Evrensel Bildirgesi, insanlk tarihinde yeni bir dönem açmtr. Bildirge, insann bireysel kiiliini korumaya yönelik haklar ve özgürlükleri içermesi bakmndan çok önemlidir. Yaama hakk bata olmak üzere, kii güvenlii, kölelik yasa, ikence yasa ve keyfe bal tutuklamalar önleyici maddeleri içermektedir. Yasalar karsnda herkesin eit olduu düüncesi nda, özel yaamn ve mülkiyetin dokunulmazl hakk, din ve vicdan hakk, düünce ve inanç hakk gibi haklara da temel haklar olarak bildirgede yer verilmitir. En önemli yan ise, bildirgeye konulan tüm haklardan bütün insanlarn hangi ülke veya toplumda yaarsa yaasn yararlanabilmesidir. Bildirgenin zayf yan ise, balayc ve yaptrm gücünün olmamasyd. Yine de içerdii anlam ve getirdii düünce farkllndan dolay insanlk için çok önemliydi. Bu nedenle, uluslar aras hukuk ve ekonomiyi düzenleyen Kiisel ve Siyasal Haklara likin Uluslar Aras Sözleme ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara likin Uluslar Aras Sözleme imzaland. Fakat bu sözlemelerin gerçek anlamda yürürlüe girmesi 10 yl sonra oldu. Ülkemiz, bu sözlemeleri 1976 ylnda imzalad. Böylece bildirge ve sözlemelerdeki hükümlerin geçerli olabilmesi için, üye devletleri kontrol edecek bir mekanizma ortaya çkm oldu. Sonuçta, nsan Haklar Evrensel Bildirgesi, balayclk ve yükümlülük getiren bir bildirge oldu. 7

8 Bu çalmalar sürerken, Avrupa Konseyine üye olan ülkeler kendi aralarnda bir sözleme yapmaya karar verdiler ylnda Roma da nsan Haklarnn ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasna likin Sözleme konsey üyeleri tarafndan imzaland. Türkiye Cumhuriyeti, 1954 de bu sözlemeyi imzalamtr. Bu sözlemenin en önemli özellii, bir denetleme mekanizmas getirmesidir. Böylece nsan Haklar Komisyonu, nsan Haklar Mahkemesi ve Bakanlar Komitesi kurulmutur. Yine bu sözleme ile kiisel bavuru hakk domutur. Artk kiiler, kendi devletine ya da baka bir devlete kar dava açabilmektedirler. Bildirgede ve sözlemelerde yazl olan insan haklar çinendii taktirde, nsan Haklar Komisyonuna devletler aras veya kiisel bavuru yaplabilir. Bavuru kabul edilirse, taraflar ellerindeki kantlar sunarak savunma yaparlar. Dostça ortak çözüm yolu aranr. Çözüm bulunamazsa dava, nsan Haklar Mahkemesine gider. nsan Haklar Mahkemesi, zarar gören tarafn zararnn karlanmas için gerekli karar alabilir. Günümüzde bilim ve teknolojinin hzla gelimesi sonucu, insanlar zarar görmeye baladlar. Böylece insan haklar kapsam, deien duruma göre dayanma haklar adnda yeni haklarla geniledi. Bunlar; çevre hakk, bar hakk, gelime hakk ve insanln ortak mal varlna sayg hakkdr. 4. Türklerde nsan Haklar Düüncesinin Geliimi 1789 ylnda yaplan Fransz htilâli sonucu yaynlanan Fransz nsan ve Vatandalk Haklar Beyannamesi ancak Osmanl mparatorluu nda 19. yüzylla birlikte etkili olmaya balamtr. Bu etki, Avrupa ya okumaya giden genç aydnlarn sayesinde olmutur. Ülkede yaayan Müslüman ve Müslüman olmayanlar arasndaki eitsizlik ve padiahn sonsuz yetki gücü konusunda yeni düüncelerle dönen Türk aydnlar, devletin birey-devlet ilikisini yeniden düzenlemesi gerektiini öne sürdüler. Bireylere, devletin baz haklar tanmasn istediler ylnda Sened-i ttifak sözlemesiyle zengin toprak sahiplerine (âyanlara) baz haklar verildi ve padiahn yetkilerine küçük de olsa bir snr getirildi yl Osmanl mparatorluu için yeni bir balangç tarihidir. Reid Paa Gülhane Hatt Hümayunu (Fermann), Gülhane Park nda halk huzurunda okudu. Böylece Osmanl gerçek anlamda ilk defa insan haklaryla tant. Bu fermanla; din ayrm gözetilmeden can, mal güvenlii, eref ve haysiyetin korunmas, kii güvenlii, özel mülkiyet edinmeyi salayan haklar verilmitir. Bu haklar salayp koruyacak yapsal deiiklikler yaplm, yeni kurum ve kurulular oluturulmutur ylnda Merutiyet ya edilerek, padiahn yetkileri vekillere datlmtr. Anayasa kabul edilerek, insanlara kii güvenlii, ibadet ve basn özgürlüü, dilekçe hakk, eitim hakk, 8

9 konut dokunulmazl gibi hak ve özgürlükler tannmtr. Fakat bu anayasa ve Merutiyet bir güvenceye balanmad için, 2. Abdulhamit, Rus savan bahane ederek hem meclisi kapatm hem de tüm hak ve özgürlükleri 31 yl süren bir baskc dönemde yok saymtr. kinci Merutiyet 1908 de tekrar ya edilerek 1876 Anayasas yeniden yürürlüe konmutur ylnda Anayasada baz deiikliler yaplmtr. Ancak hak ve özgürlükleri ihlâl edenler için, tam bir yaptrm getirilmediinden insan haklar tam olarak uygulanamamtr. Osmanl Devleti nin anayasas ve hukuku dine dayal olduu için dünya ve devlet ileri hep birbirine kartrlmaktayd. Kurtulu Sava srasnda hazrlanan 1921 Anayasa s da sava nedeniyle insan haklarna yer verememiti. Bu eksiklik 1924 ylnda yaplan Anayasa ile giderildi. Atatürk ilke ve devrimleri sonucu lâiklik ilkesi, devlet ve dünya ilerinin temel ilkesi oldu. Böylece, Osmanl nn dinsel hukuk anlayndan lâik hukuk anlayna geçildi. Din ve devlet ileri birbirinden ayrld. Devlet yönetimi ve ilkeleri, akln ve bilimin belirledii ilkelerden oluturuldu. Egemenlik, Osmanl soyundan alnarak, kaytsz ve artsz millete verildi. Böylece ülkemizde insan haklar düüncesinin gelimesine ortam hazrland ylnda yaplan Anayasa ile, ülkemizde insan haklarn ve özgürlüklerini koruyacak ve güvence altna alacak kurum ve kurulular kuruldu. Anayasa Mahkemesi, kinci Meclis, Yüksek Hakimler Kurulu gibi kurumlar yargsal denetimi salayarak, insan haklarn güvence altna aldlar. Bu Anayasa ile birlikte insan haklar geni ve ayrntl olarak üç balk altnda tanmland: Temel Hak ve Özgürlükler, Sosyal ve Ekonomik Hak ve Özgürlükler ve Siyasî Hak ve Özgürlükler olarak düzenlendi. Hâlen yürürlükte olan 1982 Anayasas, nsan Haklar Evrensel Bildirgesi ve Avrupa nsan Haklar Sözlemesi temele alnarak hazrland. Bu Anayasayla insan hak ve özgürlüklerinin snrlar tam olarak belirlendi. Devletin bu haklar hangi durumda, ne ölçüde snrlayaca veya geniletecei tam olarak tanmland. Böylece bu snrlama ile insan hak ve özgürlükleri güvence altna alnm oldu ve hiçbir zaman insan haklarnn özünün tehlikeye sokulamayaca vurgulad. Sonuç: nsan Haklarnn Korunmas nsan haklarnn ulusal düzeyde korunmas, bütün insanlarn insan haklarnn korunduu anlamna gelmez. Çünkü baka devletlerde yaayan insanlarn da hak ve özgürlükleri vardr. Demokratik yönetime sahip devletlerde insan haklar belli oranlarda korunurken, demokratik yönetime sahip olmayan devletlerde insan haklar yeterince korunamamakta ya da hiç korunmamaktadr. 9

10 Dünya üzerinde baz devletler, baskc, rkç, dinci, vb, yönetim biçimlerine sahiptirler. Bu tür yönetime sahip devletlerin bir ksmnda insan haklar, bir gruba ya da yönetime yakn olanlara tannm, geri kalan büyük çounlua tannmam olabilir. nsanlar; din, dil, inanç, rk, düünce, mezhep farkllklar nedeniyle iyi ya da kötü muamele görebilir. Baz vatandalar imtiyazlara sahipken, bazlar birçok açdan ezilebilir. Yöneticiler iktidarda kalabilmek için halkna bask yapabilir. Güçlü olanlar, güçlerini yitirmemek için güçsüzlere frsat vermeyebilirler. Halk sorgulanmadan ve kantlanmadan hapse atlabilir ve ikence görebilir. 2. Dünya Sava'ndan önce bir devlet dier devletin iç ilerine karmamaktayd. Dier devletin vatandana yapt kötü muameleyi, o devletin iç sorunlar olarak kabul edilmekteydi. Ayrca bu tür olumsuzluklar önleyecek uluslar aras bir antlama ya da kurulu yoktu. Çünkü her devletin kendine özgü bir iç hukuku vard ve bu hukuka d bir devletin müdahale etme yetkisi yoktu. Fakat 2. Dünya Sava göstermitir ki yalnzca kendi devletimizde insan haklarn korumak, dier devletlerdeki insanlarn ölmesine ya da insanlk d muamele görmesine izin vermektir. 2. Dünya Sava srasnda ve hemen sonrasnda uluslar aras düzeyde insan haklarn koruma çalmalar balatlmtr. Çünkü her insan nerede yaarsa yaasn insan onuruna yaraan bir yaam sürme hakkna sahiptir. Bu ilkeden hareketle, "insan haklar tüm insanlarn doutan sahip olduklar haklardr ve onlarn tek tek her insanda korunmas gerekir" düüncesi uluslar aras düzeyde kabul gördü. Henüz 2. Dünya Sava sürerken 1941 ylnda Amerika Birleik Devletleri Bakan Franklin Roosevelt insan haklaryla ilgili dört temel özgürlüün bütün dünyada gerçeklemesi gerektiini söylemitir. Bu dört temel özgürlük unlardr: Söz ve ifade özgürlüü, vicdan özgürlüü, yoksulluktan ve korkudan kurtulma özgürlüü. 2. Dünya Sava'nn büyük aclar sonucunda Birlemi Milletler Antlamas 26 Nisan 1945 ylnda imzalanmtr. Birlemi Milletler Antlamas, insan haklarnn her koulda korunmas gerektiini vurgulamas bakmndan çok önemlidir. Bu antlama ile insan haklar sorunu uluslar aras hukuk, uluslar aras kurulular, belgeler ve gönüllü kurulular düzeyinde ele alnmaya balanmtr. Eer bu gelimeler olmasayd, sava suçlar ve insanla kar ilenmi suçlar cezalandrlmayacakt. 2. Dünya Sava sonras, sava suçlular ve soykrm yapanlar, yarg önünde hesap vermilerdir. Fakat bu gelimeler yine de baz yerlerde baarya ulamad. Örnein; Güney Afrika Cumhuriyeti, nüfusunun % 90 siyah olmasna ramen, ülkenin yönetimi beyaz aznln elinde uzun süre kald. Siyah halk fakir ve topraksz brakld. Her tür ikenceye ve insanlk d davrana tabii olundu. Siyah halkn lideri Nelson Mandela 27 yl hapis yattktan sonra

11 ylnda serbest brakld. Yönetim çounluun eline geçti. Böylece insan haklar herkes için korunmaya ve uygulanmaya baland. Dünyadaki baz devletler günümüzde bile baskc yönetimlerle yönetilmeye devam etmektedir. Fakat uluslar aras antlamalarn ve kurulularn basks sonucu bu ülkeler de insan haklarna uymaya ve korumaya zorlanmaktadr. nsan haklar düüncesi, demokrasi anlayn benimsemi ve hukukun üstünlüü ilkesini devletin yönetim ilkesi yapm toplumlarda ortaya çktn ve gelitiini tarih bize göstermektedir. nsan haklarnn korunmas da ancak demokrasi ve hukukun iedii devlet biçimlerinde olaca da çamzn tartmasz bir olgusudur. Bu nedenle, insan hak ve özgürlükleri, anayasa ve yasalarla korunduu, bu haklarn ne olduu eitiminin verildii, insanlarn gelimesi için gerekli olanaklarn hazrland, hukuk, demokrasi ve lâiklii temel ilke edinildii ülkelerde bireylerin sahip olabilecei olanaklardr. 11

. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ

. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ . KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ Nermin YAVLAL-GEDK 20. yüzylda bir yandan en büyük vah!etlere, soykrmlara ve i!kencelere maruz kalan insanlk, di(er yandan nsan Haklar Evrensel Bildirgesi ni ilân ederek

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

İNSAN HAKLARI SORULARI

İNSAN HAKLARI SORULARI 1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi kimdir? a) J. J. Rousseau b) Voltaire c) Montesquieu d) John Locke 4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

ÖNSÖZ Anayasa Uzlaúma Komisyonu

ÖNSÖZ Anayasa Uzlaúma Komisyonu ÖNSÖZ Ülkemizde yeni anayasa konusunda uzun yllardr süren tartmalar, TBMM de anayasa yapm sürecini yönetmek ve anayasa taslak metnini hazrlamak için oluturulan Anayasa Uzlama Komisyonu ile yeni bir aamaya

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Yeni Ülkeler isimli kategoride Bircok ülke hakk?nda (?uana kadar 30 kadar üke icin yaz?lar haz?rlad?k) bilgiler veriyoruz ve beraberinde o ülke hakk?nda

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 )

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 ) 9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( 17-21 / 02 / 2014 ) HUKUK KURALLARI 2 HUKUK : Bir toplum içinde yaşayan insanların;.) Birbirleriyle

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Prof.Dr.Berna Musal Yard.Doç.Dr.Sema Özan DEÜ Tp Fakültesi Tp E itimi Anabilim Dal Sunum Çerçevesi Yetikinlerin

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

TÜRK YE N N YED BÖLGES NDEN TÜM DÜNYAYA

TÜRK YE N N YED BÖLGES NDEN TÜM DÜNYAYA TÜRKYE NN YED BÖLGESNDEN TÜM DÜNYAYA BASIN BLDRS 11 Mart 2017 Avrupa nn demokrasi ve insan haklar konusunda bir kez daha dibe vurduunun tescillendii tarihtir. 8 Mart Dünya Kadnlar Günü nün hemen akabinde

Detaylı

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r?

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda' n?n ba?kenti Amsterdam' dan keskin fakat güzel, kücük Ekran... Hollanda, Orta Avrupa'da konumlanm??(ve burada yer alan), Sanayi, Ticaret

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KARARIN BOZULMASI STEMMZ VARDIR TC Dan)*tay Ba*kanl),)na Sunulmak Üzere stanbul 3. dare Mahkemesi

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN IIINDA NSAN HAKLARI BELGELER oanna Kuçuradi

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN IIINDA NSAN HAKLARI BELGELER oanna Kuçuradi 1 NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN IIINDA NSAN HAKLARI BELGELER oanna Kuçuradi Yüzylmzn * belki de en önemli baars, insan haklar d ü ü n c e s i n i önplâna getirmesi olacak. Ve belki de Yirminci Yüzyl insanl$nn

Detaylı

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla Turkiska Arbete åt alla Herkese i$ Seçim günü olan 17 Eylül de (sveç in gelece+i için karar verilecek. Bunu sen ve ben seçimlere katlarak yapaca+z. Oylarmzn de+eri ayn hepimiz ayn sorumlulu+u payla$yoruz.

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948 Başlangıç İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN)

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yay&m Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayl Resmi Gazete

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

TEKNOLOJK KÜLTÜR VE FELSEFENN SONU *

TEKNOLOJK KÜLTÜR VE FELSEFENN SONU * TEKNOLOJK KÜLTÜR VE FELSEFENN SONU * Michael Zimmerman, TULANE ÜNVERSTES Yllardr çeitli filozoflar felsefenin sonunu ilan etmekteler. Bu, tarihsel bilincin gelimesinin bitiinin Hegel in sistemi oldu-unu

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu,

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İnsan haklarının

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. İNSAN HAKLARI İNSAN HAKLARI İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Bu haklara herhangi bir şart veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip oluruz

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik Otistik birey sosyal etkile?im, sözel ve sözel olmayan ileti?im, ilgi ve etkinliklerdeki s?n?rl?l??? erken çocukluk döneminde ortaya ç?kan ve bu özellikleri nedeniyle özel e?itim ile destek e?itim hizmetine

Detaylı

HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi

HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi Varoluçuluk, postyapsalclk ve postmodernizm üzerine kalc etkiler brakan ünlü Alman düünürü Heidegger, hayat boyunca varln anlam nedir? sorusuna cevap aram

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken!

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S!* BASIN B!LD!R!S! * UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! Dikkat Dikkat: Okullar Aç"l"yor!! 2012-2013!E"itim!Ö"retim!y#l#!17!Eylül!2012 de,!ilkokula!yeni!ba$layan!ö"renciler!ise!10!eylül!2012

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ YEREL KALKINMADA KATILIMCI POLTKALAR: ÇANAKKALE ÖRNEK ALAN DEERLENDRMES YÜKSEK LSANS TEZ ehir Planc%s% Ece AKSAKOLU (502031858) Tezin Enstitüye Verildi6i Tarih

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 2. Hafta Ders Notları - 25/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

Türkiye'de Büyük Sermaye Gruplarý: Finans Kapitalin Oluþumu ve Geliþimi

Türkiye'de Büyük Sermaye Gruplarý: Finans Kapitalin Oluþumu ve Geliþimi Türkiye'de Büyük Sermaye Gruplarý: Finans Kapitalin Oluþumu ve Geliþimi Önsözden Sermayeyi ve daha da özel olarak büyük sermayeyi konu edinen bu kitap, öncelikle, sermaye egemenliine ve bunun yol açt11

Detaylı

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ Ankara Nisan 2001 ÇNDEKLER Sayfa No 1. GR... 1 2. AB DE DPLOMALARIN VE YETERLKLERN MESLEK VE AKADEMK TANINIRLII...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel

Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel durumlarına uygun muameleye tabii tutulmaları, her durumda

Detaylı

KANT TA VE SCHOPENHAUER DE KENDNDE EY (DING AN SICH) KAVRAMI Çetin Türkylmaz

KANT TA VE SCHOPENHAUER DE KENDNDE EY (DING AN SICH) KAVRAMI Çetin Türkylmaz KANT TA VE SCHOPENHAUER DE KENDNDE EY (DING AN SICH) KAVRAMI Çetin Türkylmaz Felsefe tarihi içerisinde birçok filozof, kendi felsefesini kurarken, kendinden önce yaam kimi filozoflarn en temel düüncelerini

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : PERSONEL DARE BAKANLII S$ra No 1 Malzemenin Ad$ ve Konusu Bakanlklardan veya dier kurumlardan gelen genelge,

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

B A. A = B [(A B) (B A)] (2)

B A. A = B [(A B) (B A)] (2) Bölüm 5 KÜMELER CEB R Do a olaylarnn ya da sosyal olaylarn açklanmas için, bazan, matematiksel modelleme yaplr. Bunu yapmak demek, incelenecek olaya etki eden etmenleri içine alan matematiksel formülleri

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM?

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? KTAP NCELEMES ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? Prof. Dr. Mehmet Emin AY Ahmet ERKOÇ Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din E!itimi Bilim Dal/ Giri Mehmet Emin Ay /n kaleme ald/!/ ve

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net A Kuram ve Yöntem 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İnsan&İnsan, Sayı 3, Kış 2015, s. 61-65 ISSN: 2148-7537, www.insanveinsan.org İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI KİTAPLIĞI Başlangıç İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

Çada nternet Yönetimi

Çada nternet Yönetimi Çada nternet Yönetimi Yazar: Dr. Yaman AKDENZ, Siber Hukuk Öretim Üyesi, Leeds Üniversitesi, Birleik Krallık, Direktör, Siber Haklar & Siber Özgürlükler (Birleik Krallık) Cyber-Rights & Cyber-Liberties

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İNSAN HAKLARı. Kısa Tarihi ve Felsefi Temelleri. Doç. Dr. Doğan Göçmen Adıyaman Üniversitesi-Felsefe Bölümü Adıyaman Üniversitesi 10 Aralık 2010

İNSAN HAKLARı. Kısa Tarihi ve Felsefi Temelleri. Doç. Dr. Doğan Göçmen Adıyaman Üniversitesi-Felsefe Bölümü Adıyaman Üniversitesi 10 Aralık 2010 İNSAN HAKLARı Kısa Tarihi ve Felsefi Temelleri Doç. Dr. Doğan Göçmen Adıyaman Üniversitesi-Felsefe Bölümü Adıyaman Üniversitesi 10 Aralık 2010 İnsan hakları düşüncesi tamamlanmamış bir düşüncedir İnsan

Detaylı