* HABERÝ 2 DE. Cahit Baðcý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* HABERÝ 2 DE. Cahit Baðcý"

Transkript

1 Külcü den havaalaný çýkýþý STK temsilcilerini aðýrlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Merzifon Havaalaný nýn ismi ÇAM (Çorum-Amasya) olabilir, Çorum- Amasya arasýna havaalaný yapýlabilir. dedi. Baþkan Külcü, STK temsilcileri ile buluþtu. ÇORUM * HABERÝ 2 DE 18 MAYIS 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN Av. Ahmet ÜNAL Milletvekili Adayý Cahit Baðcý Baðcý muhalefete yüklendi AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Sungurlu ve Boðazkale mitinglerinde halka seslendi. * HABERÝ 4 DE Türkmenler in umudu Türkiye Alperen Ocaklarý Ýl Baþkanlýðý'nca düzenlenen Türkmen Paneli'nde Doðu Türkistan ve Suriye Türkmenleri'nin yaþadýðý dram masaya yatýrýldý. Panelistler Türkmenler in umudunun Türkiye olduðunu açýkladýlar. * HABERÝ 6 DA Kadir Güler kazada hayatýný kaybetti Çorum da bir otomobil ile kamyonetin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda Valilik 112 Acil Çaðrý Merkezi Müdür Vekili Kadir Güler hayatýný Kadir Güler kaybetti. Güler in cenazesi dün ikindi namazýna müteakip Hýdýrlýk ta topraða verildi. * HABERÝ 5 DE Türkmen Paneli önceki akþam gerçekleþtirildi. Baþkanlýk sistemini Türkiye için istiyoruz AK Parti Ýl Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen Baþkanlýk sistemi konulu konferansa konuþmacý olarak katýlan Adalet Eski Bakaný Bekir Bozdað, muhalefetin Baþkanlýk sistemi'nin tartýþýlmasýndan bile korktuðunu, baþkanlýk sisteminde zayýf iktidarlara yer olmadýðýný bildiklerinden karalama kampanyasý yürüttüklerini söyledi. * HABERÝ 4 DE Çorum da 500 genç askere uðurlandý. Çorumlu 500 genç askere uðurlandý Vatani görevlerini yerine getirecek olan Çorumlu gençler, acemi birliklerine uðurlandý. Askerlik çaðýna gelen ve sevk iþlemleri tamamlanan yaklaþýk 500 genç, askeri birliklerine teslim olmak üzere yola çýktý. * HABERÝ 8 DE Yüksel Tandað vefat etti Kuyumcu esnafýndan Osman Yüksel Tandað vefat etti. * HABERÝ 8 DE Yüksel Tandað * SAYFA 9 DA Bülent Gökgöz Adalet Eski Bakaný Bekir Bozdað, muhalefetin Baþkanlýk sistemi'nin tartýþýlmasýndan bile korktuðunu savundu. Özgür-Der'de nöbet deðiþimi Murat Ýslam Kasým 2006 yýlýndan bu yana Çorum'da faaliyetlerini sürdüren Özgür-Der Çorum Þubesi, geçtiðimiz Cuma günü 5. Olaðan Genel Kurulu'nu yaptý. * HABERÝ 5 DE Amerikalý gurmeler Çorum mutfaðýný mercek altýna Amerikalý gurmeler Mor Salkým'da Amerikalý gurmeler Çorum mutfaðýný mercek altýna aldý. * HABERÝ 5 DE Gastroenteroloji Toplantýlarý Çorum da düzenlendi. Mide hastalýklarý Çorum da ele alýndý * HABERÝ 8 DE

2 2 PAZARTESÝ 18 MAYIS 2015 Çorum-Amasya arasýna havaalaný SOÐUK HAVA DEPOLARI, TÝCARÝ TÝP BUZDOLABI, SÜT SOÐUTMA TANKLARI, MONTAJ, ÝMALAT, BAKIM SERVÝS (Ç.HAK:1106) 7/24 SERVÝS HÝZMETÝ ACÝL BÖLGE BAYÝÝ Serkan - Abdurrahman BORAN Gülabibey Mah. Ýnönü Cad. 119/A (Anitta Otel) Karþýsý Tel/Faks: Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2023 yýlýna kadar Çorum ile Amasya arasýna yeni bir havaalaný yapýlacaðýna inandýðýný söyledi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre; Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 50'den fazla sivil toplum kuruluþu temsilcisi (STK) ile Buhara Kültür Merkezi'nde biraraya geldi. Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Ahmet Yabacýoðlu ve Alper Zahir'in de hazýr bulunduðu toplantýda Baþkan Külcü, STK temsilcilerinin sorularýný yanýtladý. Külcü, toplantýya katýlan tüm misafirlerine duyarlýlýklarý nedeniyle teþekkür etti. Toplantýda en dikkat çeken konu, Merzifon Havaalanýna Çorum isminin eklenip eklenmeyeceði oldu. Belediye Baþkaný Külcü, bir kaç ay önce Amasya'da yapýlan bir toplantýdabaþbakan Ahmet Davutoðlu ile bu konuyu konuþtuklarýný Davutoðlu'nun da "O zaman havaalanýnýn adýnýzý ÇAMHavaalaný koyalým. Yani Çorum-Amasya-Merzifon Havaalaný" dediðini hatýrlatan Külcü, Baþbakan Davutoðlu'nun 20 Mayýs Çarþamba günü Çorum'a geleceðini anýmsatarak, "Bu konuyu Sayýn Baþbakanýmýza tekrar arz edeceðiz." dedi yýlýna kadar Çorum ile Amasya arasýnda yeni bir havaalaný yapýlacaðýna inandýðýný açýklayan Baþkan Külcü, "En küçük bir havaalaný trilyona yapýlýyor. Yýllarca Çorumlularý havaalaný yapýyoruz diye oyaladýlar. Bizim belediye olarak harcadýðýmýz para kimin parasý, devletin parasý kimin parasý. Tüyü bitmemiþ yetimin parasý bunlar. Popülizm yapmanýn ne anlamý var. Amasya ile Çorum'un yolcusu bir uçak dolduruyor. Çorum ile Amasya arasýnda yapýlmasý muhtemel havaalanýnýn doðru olacaðý düþüncesindeyim dedi. Ýnsani Deðerler Platformu sözcüsü Seyfettin Zengin de STK lar adýna yaptýðý konuþmada Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün STK lara önem veren bir belediye baþkaný olduðunu, STK lara önemli katkýlar saðladýðýný vurgulayarak Baþkan Külcü ye teþekkür etti. MUHSÝN YAZICIOÐLU ADINI YAÞATACAÐIZ Alperen Ocaklarý Çorum Þube BaþkanýFatih Yücel, eski BBP Genel Baþkaný merhum Muhsin Yazýcýoðlu'nun isminin yaþatýlmasý için bir çalýþma yapýlýp yapýlmayacaðýný sordu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de bu yönde bir çalýþmalarýnýn olduðunu kamuoyu ile ilk kez paylaþtý. Külcü, Muhsin Yazýcýoðlu gibi önemli bir þahsiyetin adýný küçük projeler için uygun görmedik. Muhsin Yazýcýoðlu'nun ismine, O nun duruþuna bizim sevgimiz ve saygýmýz vardýr. Onun adýný inþallah bir yerde mutlaka yaþatacaðýz. dedi. ÝHL KAMPÜSÜ YENÝ EÐÝTÝM ÖÐRETÝM YILIN- DA AÇILACAK Çorum Ýmam Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði Baþkaný Ayhan Boyraz ýnýmam Hatip Külliyesinin durumu ile ilgili sorusu üzerine açýklamalarda bulunan Baþkan Külcü, Kampüsün iki binasý tamamlanmak üzere. Milli Eðitime teslim edeceðiz. Eylül ayýna yetiþtirmiþ olacaðýz.kampüste yer alacak olan yurt, spor salonu ve þehrin ikinci dört minareli camisinin de ihalesini yaptýk. Gelecek yýl da onlarý tamamlayacaðýz. Bize yaklaþýk maliyeti 40 milyon lira olacak ama muhteþem bir eser oldu. dedi. (Ç.HAK:2502) (Ç.HAK:2502) Baþkan Külcü, STK temsilcileri ile buluþtu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 50'den fazla sivil toplum kuruluþu temsilcisini konuk etti.

3 PAZARTESÝ 18 MAYIS

4 4 PAZARTESÝ 18 MAYIS 2015 Adalet eski Bakaný Bekir Bozdað, muhalefetin Baþkanlýk Sistemi ni kötülemelerinin sebebini açýkladý; Baþkanlýk sisteminde zayýf liderlere yer yok EROL TAÞKAN AK Parti Ýl Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen Baþkanlýk sistemi konulu konferansa konuþmacý olarak katýlan Adalet Eski Bakaný Bekir Bozdað, muhalefetin Baþkanlýk sistemi'nin tartýþýlmasýndan bile korktuðunu, baþkanlýk sisteminde zayýf iktidarlara yer olmadýðýný bildiklerinden karalama kampanyasý yürüttüklerini söyledi. Anitta Otel'de düzenlenen konferansa, Adalet eski Bakaný Bekir Bozdað, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milletvekili Adaylarý Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve çok sayýda davetli katýldý. AK Parti Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun açýlýþ konuþmasýyla baþlayan konferansýný vermek üzere kürsüye davet edilen Adalet eski Bakaný Bekir Bozdað, Türkiye siyasetinin baþkanlýk sistemi konusu tartýþmaya yanaþmadýðýný, muhalefetin baþkanlýk sisteminin bilinmesinden bile korku duyduðunu bildirdi. "Baþkanlýk sisteminin tartýþýlmasýndan ve öðrenilmesinden kaçýyorlar." diyen Bekir Bozdað, bu sistemin öðrenildikten sonra halk tarafýndan benimseneceðine iliþkin muhalefetin korku yaþadýðýný söyledi. Necmettin Erbakan ve Türkeþ'in baþkanlýk sistemini Türk adetlerine ve geleneklerine uyan en iyi sistem olarak tarif ettiklerini hatýrlatan Bozdað, "Her iki lider de bu sistemi övmüþ ve tavsiye etmiþtir. Özal da baþkanlýk sistemini tavsiye etmiþtir. CHP bugün tek adamlýk ve diktatörlük suçlamalarýyla konuyu örtbas etmeye çalýþýrken, Bahçeli de eyalet sistemi ve Türkiye'nin bölünmesi gibi asýlsýz bahanelerin arkasýna saklanýyor." diye konuþtu. Atatürk ve Ýnönü dönemlerinde fiili baþkanlýk sisteminin bizzat uygulandýðýný iddia eden Bozdað, Atatürk ve Ýnönü dönemlerinin baþbakanlarýný profesörlerin bile sayamayacaðýný, adý konulmamýþ bir baþkanlýk sisteminin uygulandýðýný belirtti. "AK Parti döneminde de fiili bir uygulamadan bahsedebiliriz. Belediye baþkanlarý fiilen baþkanlýk sistemini yürütmektedir, Özel Ýdareler ve muhtarlar da bu sistemi uygulamaktadýr." diyen Bozdað, konferansýna þöyle devam etti, "Tarihimiz bu sisteme uygun geleneklerle doludur. Baþkanlýk sistemi uçlarda siyaset yapanlara iktidar þansý vermez. Uçlarý azaltýp herkesi merkezde toplayan bir sistemdir. Baþkanlýk sistemi kutuplaþmalarý, ötekileþtirmeleri kendi bünyesinde yok ediyor. Radikal siyaset, ideolojik siyasete Türkiye çok bedel ödedi. Türkiye için deðil kendi yararlarýna uygun görmedikleri için karþý çýkýyorlar. AK Parti gücünün zirvesinde bu sistemi ortaya atmýþ ve savunmuþtur. Biz kendimiz için deðil, Türkiye için bunu istiyoruz. Aksi takdirde güçlü bir iktidar, kendi menfaatini düþünse, asla bu sistemi savunmaz. Yasama ve yürütmenin birbirinden tam baðýmsýz olduðu sistemin ada baþkanlýk sistemidir. Bizim þu an ki sistemimizin adý bile yok. Anayasa'da kaðýtta yazana göre kuvvetler ayrý. Yasama yürütmenin emrinde olduðu bir sistem var ve bizim muhalefet adeta bunu savunur durumda. Þu an ki parlamenter sistemde, baþbakanýn istemediði bir yasayý parlamento çýkaramaz. Biz niye elimizdeki yasama gücünü býrakalým? Baþkanlýk sistemi doðasý gereði siyasi istikrar ve güçlü iktidarlar kurar. Parlamenter sistemde koalisyonlar çýkar, zaman zaman istikrarlý iktidarlarda çýkabilir AK Parti gibi. Ancak daha çok koalisyonlar çýkmaktadýr. Bu ülkede, projelerin etütleri bitmeden hükümetler deðiþiyordu. AK Parti'nin 13 yýllýk iktidarý olmasaydý, biz bunca köklü yatýrým ve projeleri nasýl yapabilecektik? Ýtalya kanunla koalisyonlarý yasakladý, bizim muhalefet koalisyonu þirin göstermeye çalýþýyor. Koalisyon demek zayýf iktidardýr. Hiçbir koalisyon dönemi krizsiz geçmemiþtir. Parlamenter sistem, her türlü hukuk dýþý ve ahlaksýz operasyonlara açýk bir sistemdir ve bu nedenle bu ülkede vesayetçiler çoðu zaman hükümetler üzerinde ahlaksýz kumpaslar kurup hükümet yýkmýþlardýr. Sistem istikrarý ve güçlü iktidarlarý getirir. Baþkanlýk sistemi olsaydý, gezi, Aralýk operasyonlarý, Kobani olaylarý gibi olaylarýn hiç birisi olmazdý, Bizans oyunlarýný sahneleyemezlerdi. Bu sistemi millete öcü göstermeye çalýþýyorlar, bu sistem güçlü liderler ister, onun için zayýf liderler bu sistemi isteyemez. Ýster saðdan, isterse soldan baþkan seçilsin, emin olun ki bu memleketin en iyi evlatlarý bu ülkeye hizmet edecektir. Esas krallýk, AK Parti'yi krallýkla suçlayan MHPv e CHP'de var. Baþkanlýk sisteminde kaybeden gider, fakat bunlar senelerdir ve defalarca kaybetmelerine raðmen saltanatlarýný koruyorlar ve bunun devamýný istiyorlar. Konferans Anitta Otel'de düzenlendi. Bekir Bozdað baþkanlýk sistemini anlattý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Bozdað a tablo hediye etti. Adalet Eski Bakaný Bekir Bozdað, muhalefetin Baþkanlýk sistemi'nin tartýþýlmasýndan bile korktuðunu savundu. Alaca'da yapýmý tamamlanan 12 tesisin açýlýþý gerçekleþtirildi. Alaca da 12 tesise açýlýþ Alaca da düzenlenen açýlýþa yoðun katýlým oldu. Alaca'da yapýmý tamamlanan 12 tesisin açýlýþý gerçekleþtirildi. Cumhuriyet Meydaný'nda gerçekleþtirilen törene Eski Adalet Bakaný Bekir Bozdað ve Milletvekilleri katýldý. Açýlýþý yapýlan tesislerin deðeri ise 15,7 Milyon TL. Alaca'da yapýmý tamamlanan hizmetlerin toplu açýlýþ töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydaný'nda düzenlenen açýlýþ törenine Eski Adalet Bakaný Bekir Bozdað'da katýldý. Bozdað, Alaca ilçesinde büyük bir coþkuyla karþýlandý. Yapýlan açýklamaya göre, 7 Haziran seçim çalýþmalarý öncesinde Çorum Milletvekili Adaylarýna ve partisine destek saðlamak amacýyla Çorum'a gelen eski Adalet Bakaný Bekir Bozdað, ilk olarak Alaca ilçesinde programlara katýldý. Öðle saatlerinde geldiði ilçede Cuma namazýný Sebilullah Camii'nde kýlan Bakan Bozdað, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Milletvekili Adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, genlik, kadýn kollarý baþkan ve yöneticileri, il genel ve belediye meclis üyeleri ile partililer tarafýndan karþýlandý. Cuma namazý sonrasýnda ilçe merkezinde yürüyüþ yapan Bekir Bozdað'a ve beraberindekilere ilçe halký büyük ilgi ve sevgi gösterisinde bulundu. Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Eyvaz'ý da makamýnda ziyaret eden Bakan Bozdað, belediye çalýþmalarý hakkýnda Eyvaz'dan bilgiler aldý. Daha sonra ise, Cumhuriyet Meydaný'nda toplu açýlýþ törenine geçildi. Törende binlerce Alacalý hem verilen hizmetlere teþekkür hem de, 7 Haziran'da AK Parti'ye desteðini göstermek adýna ilçe meydanýný doldurdu. Açýlýþ töeninde ilk kürsüye çýkan Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz, hem partisinin genelde, hem de belediye olarak ilçe merkezinde yaptýklarý hizmetlerden bahsederken, Alaca'nýn AK Belediyecilik sayesinde hizmete doyduðunu anlattý. Ardýndan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü konuþtu. Külcü konuþmasýnda, 7 Haziran'da yapýlacak olan seçimlerin önemine deðinirken, bu ülke üzerinde kirli oyun oynamak isteyenlerin hayallerinin birkez daha sona ereceðini vurguladý. Milletvekili Salim Uslu ise, Alaca'ya yapýlan hizmetleri tek tek anlatýrken, 13 yýllýk AK Parti iktidarý döneminde ilçeye belediye hizmetleri dýþýnda 800 milyon TL'lik yatýrým yapýldýðýný açýkladý. Konuþmasý zaman zaman alkýþlarla ve tezahüratlarla kesilen Milletvekili Uslu, 7 Haziran'dan sonra da hizmetleri hiçbir ayrým gözetmesizin devam edeceðini kaydetti. Alkýþlar eþliðinde ve "Alaca seninle gurur duyuyor" sloganlarý eþliðinde kürsüye gelen eski Adalet Bakaný Bekir Bozdað da, kandilini kutlayarak baþladýðý konuþmasýnda, 7 Haziran seçimlerinin hayýrlý uðurlu olmasýný diledi. Türkiye'nin siyasi tarihinden milletten alamadýklarý iktidarý, Bizans oyunlarýyla elde eden bazý çevrelerin bulunduðunu ifade eden Bozdað, 3 Kasým'da Türk Milletinin Tayyip Erdoðan'ýn kaptanlýðýnda yeni kadroya iktidarý vererek tertemiz bir sayfanýn açýlmasýný saðladýðýný dile getirdi. Paralel yapý, muhalefet partileri, kaset operasyonlarý gibi konularda da görüþlerini paylaþan Bakan Bozdað, 7 Haziran'da ya yeni Anayasa, Baþkanlýk Sistemi ile yönetilen ve Dünya'nýn lider ülkelerinden biri olacak Türkiye, ya da yine krizlerin yaþandýðý, eski Türkiye'nin oylanacaðýný ifade etti. Bozdað, özgürlükçü yeni bir Anayasa için Alacalýlardan 7 Haziran'da AK Parti'ye destek vermelerini istedi. Çorum Belediyesi Mehter Takýmýnýn da gösterileri renk kattýðý törende konuþmalarýn ardýndan 15.7 Milyon TL deðerindeki 12 tesisin açýlýþý gerçekleþtirildi. Açýlýþ töreninden sonra da Bakan Bozdað ve Milletvekili Salim Uslu, Vali Ahmet Kara ile birlikte açýlýþý yapýlan 1. Nolu Aile Saðlýðý Merkezi ve Ýçme Suyu Arýtma Tesisi'ni yerinde görerek, yetkililerden bilgi aldýlar. Bakan Bozdað ve beraberindekiler Battal Dede Parký'nda yenilen yemeðin ardýndan da Çorum'a hareket ettiler. Baðcý muhalefete yüklendi AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Sungurlu ve Boðazkale mitinglerinde halka seslendi. Her iki ilçede de yoðun ilgi ve teveccüh ile karþýlandýklarýný belirten Milletvekili Baðcý konuþmasýnda muhalfete yüklendi. Sungurlu ve Boðazkale'ye yapýlan yatýrýmlara deðinerek proje aþamasýnda olan hizmetlere dikkat çeken Baðcý, Kýlýçdaroðlu'nun 'muhalefetin yaþanabilir bir Türkiye için söz veriyorum.' sözüne atýfta bulunarak, "Yaþanabilir bir Türkiye'yi saðlýktan eðitime, tarýmdan, ulaþýma, sosyal yardýmlara Türkiye'yi baþtanbaþa imar ederek biz yaptýk, ak kadrolar yaptý. Milletvekili Cahit Baðcý, Sungurlu ve Boðazkale mitinglerinde halka seslendi. AK Parti hükümeti yaptý. rum'a, Sungurlu'ya ve diðer ilçelerimize bir yatýrým hizmet Sungurlu Devlet hastanesi, Adalet Sarayý, Gençlik Merkezi, Fen Lisesi, Sungurlu'ya doðalgazý biz getirdik. Türki- anlatacaðýnýz bir þey yok. O nedenle 13 yýllýk AK Parti ik- getirebilmiþ olsaydýnýz döne döne onu anlatýrdýnýz. Ama ye'de doðalgazý ilk kullanan ilçe Sungurlu. Onlar attýklarý tidarlarýnýn yatýrým ve hizmetlerini yok sayýyorsunuz. Türkiye'yi iyi yönetemediniz. IMF ve dünya bankasýnýn kapý- temelin açýlýþýný bile yapamadýlar. Meslek Yüksek Okulunu biz yapýyoruz. Sungurlu'dan iki tren birden geçecek biri hýzlý tren biri yük treni Sungurlu'da da bir istasyon ola- ama bu parayý kontrol edecek ve Türkiye'yi yönetecek bir sýnda yattýnýz, borç ver diye. IMF ne dedi; borç veririm cak. TOKÝ'yi biz yaptýk. AK Parti iktidarýnda artýk millet memur veririm dedi ve Kemal Derviþ'i gönderdi. Üç partili koalisyonla Türkiye'yi iflasýn eþiðine getirdiniz. Millet kendi evinde kira öder gibi oturuyor. Bunlar bizim hayallerimize bile yetiþemezler Orta kýþla, Aþaðý Fýndýklý göletlerini biz yaptýk Evci barajýný biz yaptýk. Sungurlu içme dýnýz dedi ve size bir dönem parlamento yasaðý koydu. sizi 2002' de cezalandýrdý. Verdiðim yetkiyi iyi kullanama- suyu þebekesini biz deðiþtirdik. Boðazkale'de yenileme Boþ vaatlerinizle milleti kandýramayacaksýnýz. 7 Haziran'da milletimiz muhalefetin boþ vaatlerini, karþýlýksýz çe- çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ýçme suyu, kanalizasyon kilit taþý olmayan köy býrakmadýk. Boðazkale'de çay ýslahýna 2 trilyon harcama yapýlmýþtýr.2015 yýlýnda özel idare ni, yatýrýmlarýný deðiþimi ve dönüþümü oylayacak. Oyunukini ve AK Parti'nin dolu dolu geçen 13 yýlýný hizmetleri- bütçesine ayrýlan para 76 trilyon. Bizimle yürü Türkiye diyorlarmýþ. Millet AK Parti ile koþuyor. Ýþ adamlarýmýz 'Ben gerçek Sungurlulu'yum Ceritoðlu çakma' sözüne atýfzu verin, oyunu bozun" Baðcý, MHP Adayý Kayrýcý'nýn yüzden fazla ülkeye vizesiz gidiyor. Kaderine terk edilmiþ ta bulunarak, 'Siz neye aday oduðunuzun farkýnda bile deðilsiniz. Sungurlu'yu yönetmeye mi yoksa yasama üyeliði- yaþlýlar, dullar, gençler engelliler, diyaliz hastalarýna devleti ve hizmeti ayaklarýna götürdük. Ýktidarýmýzda Çone kanun çýkarmaya. Ýktidara Türkiye'nin sorunlarýný çöz-

5 Kadir Güler kazada hayatýný kaybetti Çorum da bir otomobil ile kamyonetin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda Valilik 112 Acil Çaðrý Merkezi Müdür Vekili Kadir Güler hayatýný kaybetti. Kaza, Çorum-Osmancýk karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum-Osmancýk karayolu 4. kilometresinde Kadir Güler (57) yönetimindeki 19 DA 506 plakalý otomobil ile Osman Coþkun (37) yönetimindeki 19 DH 412 plakalý kamyonet ile kafa kafaya çarpýþtý. Kargý Ýtfaiuyesi yeni hizmet binasýna kavuþtu. Belediye Baþkaný Zeki Þen, yaptýðý açýklamada, Mevcut itfaiye binamýzýn çarþý merkezinde olmasýndan dolayý araçlarýmýzýn giriþ ve çýkýþlarýnda zorluk çekiliyordu ve binamýz eskiydi. Hizmete elveriþli yerde yeni bina tam teþekküllü yapýlarak, hizmete hazýr hale geldi. Biz de Fatih Mahallesi nde bulunan uygun yere yeni binamýzý tam teþekküllü yaparak, hizmete hazýr hale getirdik. Halkýmýza hayýrlý olsun. dedi. ÝBRAHÝM EFE KARGI Kasým 2006 yýlýndan bu yana Çorum'da faaliyetlerini sürdüren Özgür-Der Çorum Þubesi, geçtiðimiz Cuma günü 5. Olaðan Genel Kurulu'nu yaptý. Faaliyet raporunun okunduðu kongrede þahitlik ödevi ve toplumsal ýslah mücadelesinin bir parçasý olarak eðitim çalýþmalarý ve siyasal eylem-etkinlik alanlarýnda yapýla gelen faaliyetlerin sürdürülmesi kararý alýndý. Yönetim kurulu ve baþkanlýk düzeyinde de bir dizi deðiþikliðe gidilen kongrede sancaðý yeni isimler devraldý. Kaza, Çorum-Osmancýk karayolunda meydana geldi. Kazada geçtiðimiz günlerde 112 Acil Çaðrý Merkezi Müdür Vekili görevine atanan Kadir Güler olay yerinde hayatýný kaybederken, eþi Hülya Güler ve diðer sürücü Osman Coþkun aðýr yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza nedeniyle Çorum-Osmancýk karayolu yaklaþýk iki saat trafiðe kapatýldý. Güler in cenazesi Cumhuriyet savcýsýnýn olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan Ýtfaiye ekiplerince çýkartýlarak morga kaldýrýldý. Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Kargý da kaza, 1 ölü 9 yýldýr þube baþkanlýðý görevini yürüten Bülent Gökgöz baþkanlýk görevini Murat Ýslam'a devrederken, yeni yönetim kurulu da Ömer Kýlýç, Murþide Gökgöz, Alaattin Kiriþçi, Hüseyin Çaðlar, Bülent Gökgöz, Müjgan Ýslam olarak belirlendi. Özgür-Der Çorum Kargý yakýnlarýnda meydana gelen zincirleme trafik kazasýnda bir kiþi hayatýný kaybetti. Ýstanbul dan Kargý ya giden Yýlmaz Teke yönetimindeki 34 ZT 8607 plakalý otomobil ile týr, minibüs ve baþka bir otomobil çarpýþtý. Kazada otomobilde Yýlmaz, Yeþide, Remziye ve Þehriye Teke yaralandý. Yaralýlardan Yeþide Teke, hastaneye kaldýrýlýrken yolda hayatýný kaybetti. Yeþide Teke, Kargý ya baðlý Pelitözü köyünde topraða verildi. (ÝBRAHÝM EFE KARGI) Kargý ya yeni itfaiye binasý Kargý Ýtfaiuyesi yeni hizmet binasýna kavuþtu. Özgür-Der'de nöbet deðiþimi Bülent Gökgöz Kadir Güler Murat Ýslam Þubesi yaptýðý açýklamada, "Yeni nöbet deðiþiminin hayýrlara vesile olmasýný diliyor, 9 yýldýr baþkanlýk görevini büyük bir fedakârlýkla yürüten Bülent Gökgöz'e katký ve emeklerinden dolayý teþekkür ediyoruz. Baþta baþkanlýk emanetini yeni devralan Murat Ýslam olmak üzere Yönetim Kuruluna yeni seçilen tüm kardeþlerimizi de tebrik ediyoruz." dedi. Amerikalý gurmeler Çorum mutfaðýný mercek altýna aldý. KUTLAMA Deðerli dostumuz, Prof. Dr. Reha PAZARTESÝ 18 MAYIS Amerikalý gurmeler Mor Salkým'da MUSTAFA BURAK YALÇIN Amerikalý gurmeler Çorum mutfaðýný mercek altýna aldý. New York Times ve Food and Travel Dergisi Yazarý Rdoyn Eckhart ve eþi dünyaca ünlü fotoðraf sanatçýsý Dave Hacerman önceki gün Çorum'a geldi. Gazi Caddesi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yanýnda hizmete giren Dr. Þükrü Tokatlýoðlu'nun sahibi olduðu Mor Salkýmlý Kafe'nin konuðu olan Amerikalý gurmeler, Çorum mutfaðýný yakýndan tanýdý. Yayýnlayacaklarý kitapta Çorum mutfaðýna da yer vereceklerini belirten gurmeler, Türk mutfaðýnýn yöresel lezzetlerini önemsediklerini dile getirdiler. Ýlk gün Meryem Kadife nin öðlen ve akþam yemeðini hazýrlayýp sunduðu sofralarda, haþhaþlý tereyaðlý katmer, taze etli yaprak sarmasý, cevizli ak pekmez köz patlýcan, dövme ve yöresel marmelat ve reçeller, kýkýrdaklý çatal aþý çorba( soðanlý cevizli Kargý tulum peynirli dürüm eþliðinde) kuru mantý, madýmak yemeði, kuzu etli soðan gallesi, nohutlu akçeltik pilav, karaçuval helvasý, hasýda, Çorum baklavasý ve þekerlemesi, taze incir tatlýsý ve karadut þurubu yer aldý. Ýkinci gün ise, Þükrü Tokatlýoðlu'nun iþlettiði Mor Salkým Kafe de özel bir kahvaltý yaptýlar. Anadolu mutfak kültürünün inceliklerinini taþýyan sofrada haþhaþlý katmer, sebzeli yanýç, menemen, sucuklu yumurta, menevcen (yabani kuþkonmaz) kavurmasý köylerden toplanan ürünlerle glikoz içermeyen organik reçel çeþitleri, zahter salatasý, kargý keçi tulum peyniri ile birlikte peynir çeþitleri, güveçte tereyaðlý patates, organik tereyaðlý bal, ev yapýmý zeytin çeþitleri ve Çorum simiti ve bütün göbüt ve yufka ekmeði bulundu. Konuya iliþkin bilgi veren Mor Salkýmlý Kafe/ Restoran Sahibi Dr. Þükrü Tokatlýoðlu,''Amerikalý gurmeler Türk yemek kültürü ve yemekleri hakkýnda dünyada ses getirecek bir kitap hazýrlýðý içindeler. Hazýrlanan kitaplarý için Çorum yemekleri hakkýnda bilgi aldýlar. Konuklarýmýz Cumhuriyet Gazetesi yemek yazarý Aylin Öney Tan'ýn yönlendirilmesi ile Çorum'a geldiler.'' Dedi. Yemekte gurmelere Dr. Þükrü Tokatlýoðlu'nun kendi yaptýðý ve içerisinde hiçbir katký malzemesi olmadýðý özel yapým sucuk, iþkembe döner, menevce kavurma, meyveli ekmek kadayýfý gibi bir çok çeþidin olduðu yemekler sunuldu. Kahvaltý yine Þükrü beyin morsalkým çiçeðinden hazýrladýðý çay ve kahve sunumuyla sonlandý. Ayrýca Morsalkým Kafe de pide çeþitleri, çorba ve ýzgara çeþitleri de büyük beðeni aldý. Ýkramlarýn yapýmýný sunumunu ve hikayelerini;beslenme eðitim uzmaný mutfak kültürü araþtýrmacý yazar ve öðretmen Asuman Albayrak ve Ülkü Menþure Solak ile defne yapraðý site sahibi ve yazarý þef, mutfak kültürü araþtýrmacý yazar Meryem Kadife gerçekleþtirdi. Meryem Kadife ve Asuman Albayrak Çorum mutfaðýný güzelleme kitabý ile Hitit mutfaðý kitabýný yazarlara hediye ettiler. Robyn Eckhardt ve eþi Dave Hacerman Morsalkým Kafe iþletmecisi Dr. Þürkrü Tokaltlýoðlu, iþletme müdürü Uður Balak ve ekibine, Meryem Kadife ile Asuman Albayrak'a bu çok özel lezzetler için çok teþekkür ederek ayrýldýlar. Metin ALKAN ýn KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü ne yeniden atanmasýndan dolayý kendisini kutlar, üstün baþarýlarýnýn devamýný dileriz. UÐUR GRUBU YÖNETÝM KURULU adýna Uður BARLIK - Uygun BARLIK (Ç.HAK:1298)

6 6 PAZARTESÝ 18 MAYIS 2015 Türklük davasýný Anadolu dan ayaða kaldýrmaya revan olduk Alperen Ocaklarý Genel Baþkaný Avukat Serkan Tüzün, Alperenlerin Türklük davasýný Anadolu'dan ayaða kaldýrmak için revan olan insanlar olduðunu söyledi. Türkmen Paneli'nde konuþan Tüzün, "Türk Milleti, tüm mazlumlarýn umududur. Ruh köklerimizde yatan bu derin hazineyi ortaya çýkarýp, mazlumlarýn umudunu yok etmeyeceðiz." Turgut Özal Konferans Salonu'nda Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen Türkmen Paneli'ne katýlan Türkmen Paneli önceki akþam gerçekleþtirildi. Türkiye soydaþlarýný korumak için Çin e baský uygulamalý Doðu Türkistanlýlar Derneði Genel Baþkaný için hayati önemi sahip olduðunu söyledi. Seyit Tümtürk, Bunlardan dolayý dünyanýn kör ve saðýr olduðu bir zulmün, Çin tarafýndan Doðu Türkistan'da Çin'in iki kez baðýmsýz devlet kuran Doðu Türkistan'a Rusya'nýn da des- Müslüman teðiyle iþgal edip, 66 yýl- Türkler'e uygulandýðýný söylediði Türkmen Paneli'nde, Türkiye'den iliþkilerini sürekli geliþtirdiði Çin'e baský yaparak, Doðu Türkistan'ýn dýr zulüm yaptýðýný anlatan Tümtürk, þunlarý ifade etti; "Doðu Türkistan 66 yýldýr kan ve gözyaþý içindedir. Akla hayale gelmez iþkence ve yöntemlerle iffet ve namuslarýna saldýrý- vazgeçilmezi olduðunu Seyit Tümtürk þart koþmasýný beklediklerini lan bu millet, hiçbir insani bildirdi. Türkiye'nin Çin'le yaptýðý ticari ve stratejik anlaþmalarýný saygý ile karþýladýklarýný aktaran Seyit Tümtürk, "Türkiye elbette batý ile ilgili iliþkilerine alternatif kazandýrmak için Çin'le iliþkilerini geliþtirebilir ve buna da hakký vardýr. Burada Türkiye'nin Doðu Türkistan'daki kardeþlerinin hakkýný ne kadar koruyup korumadýðýný çek etmeliyiz. Bizim korkumuz, Çin'in bu ticari iliþkileri ve destekleri, Türkiye'nin Doðu Türkistan konusundan uzak tutmaya çalýþmasýndan duyduðumuz endiþedir." dedi. Doðu Türkistan'da inanç, özgürlüklerin her çeþidi baþta olmak üzere yaþam hakkýndan da mahrum býrakýlan bir milletin dramýnýn yaþandýðýný söyleyen Tümtürk, Doðu Türkistan'ýn Adriyatik Denizi'nden Çin Seddi'ne kadar denilen medeniyetin doðduðu topraklar olduðunu, ayrýca Doðu Türkistan'ýn yer altý ve yer üstü zenginlikleri ile stratejik konumunun Çin haktan yararlanamamaktadýr. Doðumuna birkaç gün kalan bebekleri bile ana karnýnda öldüren bu caniler, ramazan orucunu bile yasak ettiler, Kur'an öðrenen çocuklarý bile cezalandýrýyorlar. Doðu Türkistan'da sakal býrakmak, baþörtüsü takmak yasaktýr. Cami imamlarýný zorla müzik eþliðinde dans ettiriyorlar. Bizler dünyada mazlum halde bulunan herkese karþý duyarlý olunmasýndan yanayýz ve bundan da asla gocunmuyoruz. Ancak þu da bir gerçektir ki Filistin'de yapýlan saldýrýda 52 gün içinde 2 bin insan öldürüldü, Doðu Türkistan'da kurban bayramýnýn birinci günü yani sadece bir günde 3 bin insanýmýz öldürüldü. Bundan dünyanýn haberi yok. Dünya buna karþý kör ve saðýr. Suriyeli Müslümanlar'a ya da Filistinli Müslümanlar'a gösterilen hukukun ve duyarlýlýðýn Doðu Türkistan'daki soydaþ ve dindaþlarýmýza da gösterilmesini beklemek hakkýmýz olsa gerek." Türkiye Iþýd e yardým etmedi Abdulkerim Aða Serkan Tüzün Suriye Türkmen Cephesi Baþkaný Abdulkerim Aða, Suriye'de Türkmenler'in tek baþýna býrakýldýðýný, tüm oyunlarýn ve tuzaklarýn Türkiye'nin büyümesini engellemek üzere kurulduðunu ve Türkmenler'in yok edilmeye çalýþýldýðýný söyledi. "Türkiye'de TIR'larýn önünü kesenler, keþke gidip PKK'nýn ya da kaçakçýlarýn yolunu kesseydi. Bu bizi çok üzdü, Türkiye Iþýd'e asla yardým etmedi." diyen Aða, Suriye de en maðdur etnik gurubun Türkmenler olduðunu ifade etti. Suriye de yaþayan Türkler in kalbinin Türkiye için attýðýna iþaret eden Aða, Türkmenler in her mücadelede yiðitçe ön saflarda durmaktan çekinmediðini, bu zamana kadar 40 bin þehit verdiklerini belirtti. Türk dünyasýnýn güçlü olmasýnýn istenmediðini, çünkü Türk dünyasýnýn varlýðý ile dünyada savaþlarýn yapýlamayacaðýný çok iyi bildiklerini sözlerine ekleyen Aða, þunlarý söyledi; Tüm dünya bizim Türkler olarak birlikte ve güçlü bir þekilde olmamýzý istemiyor. Bu gücün birlikteliðini bozmak için çalýþýyorlar. Türkiye nin kucak açtýðý 2,5 milyon Suriyeli nin 200 bini Türkmen. Bizim evlatlarýmýz dilimizi bilmez oldu, bu olumsuzluðu fýrsata çevirmek istiyoruz, bizim çocuklarýmýz burada Türkçe yi öðrensin istiyoruz. Iþýd e yarndým sorsuna Türkmen General cevap verdi Panelde, bir dinleyicinin, "Türkiye Iþid'e yaptýðý yardýmý Türkmenler'e yapsa, Türkmenler baþarýlý olabilir miydi?" sorusu üzerine, salonda bulunan Türkmen Generali ve Türkmen Meclis Baþkaný Fayez Amir, söz alarak þunlarý ifade etti; "Suriye'de yaþananlarla, kamuoyuna yansýyanlar çok farklý. Mesela Kobani olarak bilinen saldýrýlar tamamen oyundan ibarettir. Türkmenleri bu oyuna kurban vermek istiyorlar. Asýl istedikleri þey Türkiye'nin savaþýn içine çekilmesi ve Türkiye'nin müdahaleye zorlanmasýydý. Elhamdülillah Türkiye bu oyuna gelmedi. Ne acýdýr ki Türk medyasý bile Türkmenler'e ambargo uygulamýþtýr, sayýlarý bir milyonu bile geçmeyen Kürtler sürekli gündem edilmiþ, 3,5 milyon Türkmen görmezden gelinmiþtir. Türkiye Iþid'e destek vermedi, Esed rejimi, Ýran, Irak, Rusya ve ABD Iþid'i desteklemektedir. Bölgede oynanmak istenen oyunlar ve hesaplar nedeniyle bölgeye müdahale eden dýþ güçlerin desteði olmasa, Türkmenler Esed'i de Iþid'i de 24 saat içinde siler atar." Alperen Ocaklarý Genel Baþkaný Serkan Tüzün, batýlý emperyalist güçlerin politikasýyla Anadolu'da ruhu teslim alýnmaya çalýþýlan Türk Milleti'nin, evlatlarýný vatan savunmasý için kýnalayýp cepheye gönderen analarýný yok etmeye güçlerinin yetmediðini söyledi. "Türkler geliyor sözünü zalimin kulaðýnda daha gür bir sedayla tekrar çýnlatmalýyýz." diyen Tüzün, "Rabbim tüm mazlumlarýn umudu olmaya devam etmeyi bu millete nasip etsin." duasýyla konuþmasýný tamamladý. 'Türklük davasý bizim en haklý davamýzdýr' EROL TAÞKAN Alperen Ocaklarý Ýl Baþkanlýðý'nca düzenlenen Türkmen Paneli'nde Doðu Türkistan ve Suriye Türkmenleri'nin yaþadýðý dram masaya yatýrýldý. Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel, Kur'an tilaveti ile baþlayan panelin açýlýþ konuþmasýnda, "Türklük dava- Fatih Yücel sý bizim en meþru ve haklý davamýzdýr. Bizler Doðu ve Batý hesaplaþmasýnda, bin yýldýr Haç'a çarpan Hilal olduk." dedi. Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar'ýn oturum baþkanlýðýný yaptýðý panelde, Doðu Türkistanlýlar Derneði Genel Baþkaný Seyit Tümtürk ve Suriye Türkmen Cephesi Baþkaný Abdulkerim Aða konuþmacý olarak yer alýrken, panele Alperen Ocaklarý Genel Baþkaný Serkan Tüzün, Suriye Türkmen Generali Fayez Amir ve davetliler katýldý. Fatih Yücel, her zaman Türk varlýðý ve Türk ruhunun varlýðýný sürdüreceðini söylediði açýlýþ konuþmasýnda þunlarý dile getirdi, "Biz Türkler; Irkýmýza, din tarihlerinde, ikinci insan tohumu Nuh Peygamberin oðlu Yafes'e kadar bir çizgi uzatýlan biz, Doðu ve Batý hesaplaþmasýnda topyekun Doðu'nun mümessili olduk. Bin yýldýr bu topraklarda Haç'a Çarpan Hilal olduk. En asil fikirler bizim fikirlerimizin, En meþru, en haklý dava bizim davamýz oldu. Biz dünyanýn asil, þerefli, ayný zamanda mazlum bir milletin davasýný, onun haklarýný çiðnetmeme davasýnýn, onun köleliðe sürüklenmesini önleme davasýnýn sahibiyiz. Kýzýl Elma'ya ulaþtýðýmýz gün kýymette Türk parasý, nizamda Türk ordusu, güzellikte Türk kadýný, saðlamlýkta Türk erkeði, sistemde Türk idaresi incelikte Türk politikasý, usülde Türk mektebi, gerçeklikte Türk ilmi, derinlikte Türk tefekkürü, safiyette Türk sanatý, imanda Türk ruhu ve her þeyde ve her yerde Türk varlýðý olacaktýr. Rabbim o günleri görmeyi nasip eylesin. Türk dünyasý ve Müslüman dünyasý birbirinin rakibi deðil Türkmen Paneli Oturum Baþkaný Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar, Türk Dünyasýnýn sahipsizliðinin temelinde Türkiye'de bilinçli olarak oluþturulmak istenen bir konsept bulunduðunu açýkladýðý açýlýþ konuþmasýnda, "Dünyadaki tüm Müslümanlar birbirinin kardeþidir. Doðu Türkistan ve Suriye Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar Türkmenleri de bizim için bir o kadar önemlidir. Müslüman dünyasý ile Türk dünyasý birbirinin rakibi deðildir." dedi. Güçlü bir Türkiye olmadan, güçlü bir ümmetin olmasýnýn mümkün olmadýðýný ifade eden Çaðlar, Türkiye'nin savunmasýnýn sadece Türkiye topraklarýndan geçmediðini, Türkiye'nin savunmasýnýn Kýbrýs. Suriye, Kerkük, Bakü, Tiflis, Kosova, Saray Bosna gibi toprak bütününden geçtiðine dikkat çekerek, "Türkiye'nin kendisine böyle bir vizyon çizmesi gerekir. Bu potansiyel bu milletin vicdanýnda vardýr. Dünya Türkleri'nin iþaret taþlarý Baþbuð Türkeþ, Muhsin Yazýcýoðlu ve Elçibey'dir. Ne zaman ki bu millet içinden bu deðerlere inanmýþ böyle insanlar çýkarýr, iþte o zaman Türk Dünyasý daha farklý noktalara ulaþýr." diye konuþtu. Türkmen Paneli'ne katýlmak üzere Çorum'a gelen panelistler Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti. Alperen Ocaklarý tarafýndan düzenlenen Türkmen Paneli nin konuklarý Belediye yi ziyaret etti Zulüm altýndaki Türkler in tek umudu Türkiye Devleti EROL TAÞKAN Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenecek olan Türkmen Paneli'ne katýlmak üzere Çorum'a gelen panelistler Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti. Ziyarette konuþan Doðu Türkistanlýlar Derneði Genel Baþkaný Seyit Tümtürk, "Doðu Türkistan, Suriye ve Irak Türkmenleri'nin tek umudu Türkiye'dir." dedi. Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný Fatih Yücel, Doðu Türkistanlýlar Derneði Genel Baþkaný Seyit Tümtürk, Suriyeli Türkmen General Fayez Amir, Suriyeli Türkmenler Cephesi Baþkaný Abdulkerim Aga ve Alperen Ocaklarý Baþkan Yardýmcýlarý Ýnan Aktaþ ve Ahmet Tapan'ýn katýldýðý heyeti, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü adýna Külcü'nün makamýnda kabul eden Turhan Candan, ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getirdi. Türkmenler Paneli'ne katýlmak üzere Çorum'a gelerek, panel öncesi bir dizi ziyaretlerde bulunan Doðu Türkistanlýlar Derneði Genel Baþkaný Seyit Tümtürk ve Suriye Türkmen Cephesi Baþkaný Abdulkerim Aga, Suriye Türkmen Cephesi Generali Fayez Amir, Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk'ý ziyaret etti. Ziyarette Doðu Türkistan ve Suriye'de yaþananlarý aktaran Tümtürk ve Aga, her türlü zulüm altýnda inleyen Türkmen çocuklarýnýn cahil býrakýlmasý için de her türlü baskýlarýn uygulandýðýný, çocuklarýnýn eðitimi için M.BURAK YALÇIN Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkanlýðý, gazetemiz muhabiri Erol Taþkan a teþekkür plaketi verdi. Alperen Ocaklarý Ýl Baþkanlýðý adýna düzenlenen teþekkür plaketini, muhabirimiz Erol Taþkan a takdim eden Alperen Ocaklarý Genel Baþkaný Serkan Tüzün, Alperenler in davasýna saðladýðý katkýlar nedeniyle Taþkan a ayrýca teþekkür etti. Üzerinde, Nizamý Alem davasýna verdiðiniz desteklerden dolayý teþekkür ederiz yazýlý plakete teþekkürle karþýlýk veren Taþkan, Kutlu bir davanýn erleri olan Alperenler in gönlümüzde Türk Dünyasý'nýn kanayan yarasýnýn Doðu Türkistan, Irak ve Suriye Türkmenleri olduðuna iþaret eden Seyit Tümtürk, ziyarette Türkmenler'in yaþadýklarý zulme dikkat çekerek, özellikle Doðu Türkistan'da 66 yýldýr yaþanan zulmün dayanýlmaz noktalara geldiðini, insanlarýn kendi namus ve iffetlerini ölüm pahasýna korumaya çalýþtýklarý söyledi. Candan da konuþmasýnda Türkiye'nin insanlýðýn vicdaný olduðunu, nerede bir acý yaþanýyorsa kendi acýlarý olarak deðerlendirdiðini belirtti. Batý'nýn demokrasi anlayýþýnýn sakat bir anlayýþ olduðunu ve hastalýk taþýdýðýný da sözlerine ekleyen Candan, "Batý'nýn bu hasta ruhu, bir gün gelecek kendi baþlarýna da bela olacak. Biz tüm soydaþ ve Müslüman kardeþlerimizin yaþadýðý acýlarýn dinmesini diliyoruz ve devletimiz bu yönde tavrýný açýkça ortaya koyuyor." diye konuþtu. Konuklar Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk'ý ziyaret etti. Türkmenler evlatlarýný Hitit te okutmak istiyor Türkiye'den destek beklemekle birlikte Hitit Üniversitesi özelinde de katký talep ettiklerini dile getirdiler. Doðu Türkistanlýlar Derneði Genel Baþkaný Seyit Tümtürk de konuþmasýnda, geçen günlerde düzenlenen Türk Dünyasý Ekonomi Formu'na atýfta bulunarak, öðrendiðimde Doðu Türkistan'ýn burada yer almamasýna gerçekten üzüldüm. Biz her türlü baský altýnda olsak da, bir þekilde çocuklarýmýzý Türkiye'de okutabilmek için baþka yollardan çýký bulabiliyoruz. Yeter ki buradaki eðitim kapýlarý bizim çocuklarýmýza açýlsýn, bizler çocuklarýmýzý burada okutmak, ayný zamanda Doðu Türkistan meselelerinin anlatýlmasý için pencere açmak istiyoruz." diye konuþtu. Alperenler den Erol Taþkan a teþekkür plaketi müstesna bir yeri var, ayrýca davalarýný da her daim kendi davamýz kabul ediyoruz. dedi. Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkanlýðý, gazetemiz muhabiri Erol Taþkan a teþekkür plaketi verdi.

7 PAZARTESÝ 18 MAYIS 2015 'Edebiyat hayat kurtarýr' 'Bir Adam Girdi Þehre Koþarak, Kraliçenin Pireleri, Hayal Meyal, Ve Sen Kuþ Olur Gidersin' kitaplarýnýn yazarý Tarýk Tufan, okurlarý ile bir araya geldi. Çorum Belediyesi 5. Kitap ve Kültür Günleri kapsamýnda Çorum'a gelen Yazar Tarýk Tufan, okurlarý ile söyleþi yaptý. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED)'nde gerçekleþtirilen söyleþiye Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile okurlar katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný Anadolu ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr yaptý. Yazar Tarýk Tufan'ýn kitaplarýný çocuklarýn ellerinde gördüðünü ve merak edip bir kitabýna baktýðýný anlatan Kýr, "Elime alýp kitabýn kapaðýný açtýðýmda 'Nefes alýyorsan hayatta deðiþtirebileceðin þeyler vardýr' yazýsýný gördüm. Kýþkýrtýcý bir yazý. 50 yaþýmda ben bile heyecanlandým." dedi. Dört baþý mamur edebiyat söyleþisi bekleyen varsa hayal kýrýklýðýna uðrayacaklarýný dile getiren Yazar Yazar Tarýk Tufan, söyleþide konuþtu. Tarýk Tufan, "Bizi bugün buraya toplayan kuþkusuz ortak ilgilerimiz. Bunun baþýnda edebiyata yüklediðimiz anlam geliyor. Zaman zaman söyleþilerde konuþmama baþlarken edebiyatýn insana bakan hayati bir önemi var. Edebiyatýn insaný hayatta tutabilme kabiliyetine sahip bir eylem olmasý, bir söylem biçimi olmasý, bir yazma ve okuma eylemi olmasý bunu rastgele söylemiyorum." diye konuþtu. Birçok þeyin olduðu gibi edebiyatýn da hayat kurtaran yanlarýnýn olduðuna dikkat çeken Tufan, Çorum Belediyesi 5. Kitap ve Kültür Günleri kapsamýnda söyleþi düzenlendi. "Edebiyatýn hayatýnýzý ne zaman nasýl kurtaracaðý belli olmaz. Mesela Dostoyevski'nin hayatýný kurtaran, yýðýlmýþ o kumar borcunu ödemek için gazetelerde can havliyle yazdýðý büyük romanlarýdýr." þeklinde konuþtu. ÝÝBF de öðrencilere KPSS A Grubu semineri verildi. Üniversite öðrencilerine KPSS semineri Çorum Yargý Akademi ve Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü iþbirliði ile Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi nde üniversite öðrencilerine KPSS A Grubu semineri verildi. Semineri Yargý Akademi A Grubu Koordinatörü Serkan Karaoðlu ve Çorum Yargý Semineri Yargý Akademi A Grubu Koordinatörü Serkan Karaoðlu ve Çorum Yargý Akademi Tarih Öðretmeni Mesut Keskin verdi. Akademi Tarih Öðretmeni Mesut Keskin den kaç soru cevaplayacaklarýný, ortalama kaç net verdi. yapmalarý gerektiðini, bu derslerden girdikleri sýgk / GY sýnavý hakkýnda bilgi veren Mesut navlar sonucunda hangi puan türlerinin hesaplanakeskin, öðrencilerin hangi dersten kaç soru cevaplacaðýný, bu puanlarla hangi bölümleri tercih edecekyacaklarýný, GK /GY derslerinden ortalama kaç net lerini anlattý. yapmalarý gerektiðini, P3 puanýnýn A grubu öðrenciseminerin sonunda öðrencilerin sorularýný celerine olan katkýsýndan bahsetti. vaplayan Serkan Karaoðlu ve Mesut Keskin, öðrenserkan Karaoðlu da öðrencilere alandan girecilerin yapmasý gerekenleri ve dikkat etmeleri gecekleri sýnav hakkýnda bilgi verdi. GK / GY sýnavýnrektiði yerleri tekrar vurgulayarak katýlýmlarý için tedan sonra A grubu olarak adlandýrýlan kýsýmda Ýþletþekkür ettiler. me - Ýktisat - Muhasebe - Maliye - Hukuk derslerin- Eski oda baþkaný sitem etti Eski Kalaycýlar, Hýrdavatçýlar ve Bakýrcýlar Odasý Baþkaný Bilal Çetin, Bakýrcýlar Arastasý nda düzenlenen Ahi yemeðine davcet edilmediklerini belirterek, mevcut oda yönetimini eleþtirdi. Çetin, yaptýðý kýsa açýklamada, Bu yýl 28.si kutlanan Ahilik Haftasý kapsamýnda Bakýrcýlar Arastasý nda düzenlenen geleneksel ahilik yemeðine, 8 yýl- Kitaplarýný imzaladý Yazar Tarýk Tufan, okurlarý için kitaplarýný da imzaladý. Söyleþinin ardýndan Hürriyet Meydaný'nda bulunan 5. Kitap ve Kültür Fuarý'na geçen Tufan, burada kitaplarýný imzalayýp kýsa sohbetler yaptý. Ramazan da Gençlik Kampý Yazar Tarýk Tufan, okurlarý ile buluþtu. Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nca yerelde Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nin gençler için organize ettiði doða ve deniz kamplarý baþlýyor. Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn projeleri kapsamýnda Çorum'da Yaþ aralýðýndaki gençlerin milli ve manevi deðerler konusunda farkýndalýðýnýn arttýrýlmasý amacýyla doða ve deniz kampý imkaný sunulduðunu söyledi. Týðlý, doða ve deniz kamplarýnýn Ramazan ayýnda da devam ettiðini belirterek, baþvurularýn 24 Mayýs 2015 ta- 7 lýk oda baþkaný olarak beni çaðýrmamalarý bir tarafa, ayný yerdeki bir kýsým esnaf ve sanatkarlarýn da davet edilmemesi derin üzüntüye neden olmuþtur. Esnaftan alýnan paralarla verilen ahilik haftasý buluþmasýna gölge düþmüþtür. Ahilik halka dönük bir kurum olup, sevgi, saygý, baðlýlýk ve eþitliðe dayanýr. Bu nedenle oda baþkanýný ve yönetimini kýnýyorum. ifadelerine yer verdi. Bilal Çetin ÇORUM ESNAFININ VE SANAYÝCÝSÝNÝN DÝKKATÝNE rihinde sona ereceðini hatýrlattý. * Endüstriyel Ambalaj malzemeleri * Çember ve çember makinalarý * Çember sarf malzemeleri * Endüstriyel hýrdavat ve mobilya malzemeleri nde hizmet vermek için Tuðlacýlar, kiremitçiler, dökümcüler, mermerciler, ve parke taþý ürünleri, makina sektörü, kereste, marangoz, mobilya ve diðer sektörlere deðiþen ve geliþen teknolojik yeni ürünleri sunmak amacýyla sizlere daha yakýn olmak ve daha kaliteli hizmet vermek için Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nin gençler için organize ettiði doða ve deniz kamplarý baþlýyor. ÇORUM KÜÇÜK SANAYÝ 1. CADDE NO:15 DE HÝZMET VERMEYE BAÞLADIK. AMBALAJ ÝÇÝN HERÞEY Ayrýca NETMAK MAKÝNA VE KESÝCÝ TAKIMLAR ELMAS BIÇAK, DÝA BIÇAK VE TESTERELERÝ NÝN SATIÞI, BÝLENMESÝ, TAMÝR VE TADÝLADI NIN NETMAK FABRÝKASI NDA KALÝTE VE GÜVENCESÝ ÝLE HÝZMET VERMEKTEYÝZ. ETÝ GRUP MALZEMECÝLÝK KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) (Ç.HAK:1068) (Ç.HAK:2381) ENDÜSTRÝYEL AMBALAJ, HIRDAVAT VE ÇEMBER MOBÝLYA MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET Merkez Tel Faks Kopça Sokak No:27 Siteler / ANKARA : : : ÇORUM ÞUBE : KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 1. CAD. NO: 15 Tel : Tosya Þube Sk. No: 31/A Tel : Marangozlar Sanayi Sitesi 6. Yuk. San. Tosya / KASTAMONU :

8 8 PAZARTESÝ 18 MAYIS 2015 Mide hastalýklarý Çorum da ele alýndý RECEP MEBET dýr devam eden Gezgin Akademi Güncel GastroenteroloMide hastalýklarý önceki ji Toplantýlarý hakkýnda bilgi gün Çorum da düzenlenen verdi. Gastroenteroloji Toplantýlarý nda ele alýndý. Özden, Türk Gastroenteroloji Vakfý, kuruluþ felsetürk Gastroenteroloji fesi doðrultusunda birinci bavakfý tarafýndan organize samakta çalýþan hekimlerimiedilen programa Çorum Tazin gastroenteroloji alanýndabip Odasý Baþkaný Dr. Muski bilgilerini güncelleþtirmek tafa Azak, dahiliye uzmanlarý için toplantýlar düzenliyor. ile aile hekimleri katýldý. Gastroenteroloji Toplantýlarý Çorum da düzenlendi. Bu toplantýlarýn hedef kitlesi Anitta Otel de gerçeklegenel pratisyen, aile hekimleþen toplantýda kürsüye gelen Prof. Dr. Dilek Oðuz Krori, genel dahiliye, genel cerrahi, çocuk hastalýklarý uznik Konstipasyon Tedavisinde Yenilikler, Prof. Dr. Ali manlarý ile gastroenterologlar. Ýçeriði ve bilimsel seviyeözden Dispepsi Tanýsýnda ve Helikobakter Pylori Erasi en üst düzeyde olan bu toplantýlar, uluslararasý etik kudikasyonunda Yeni Yaklaþýmlar, Doç. Dr. Ýsmail Hakký rallara uygun þekilde hazýrlanýyor. Hiçbir hekime konuþkalkan Gastroözofageal Reflü Hastalýðý Taný ve Tedamasý karþýlýðýnda maddi çýkar saðlanmýyor ve para verilvisi, Dr. Gupse Adalý ise Gluten Enteropatisi ve Gluten miyor. Böylece tarafsýzlýðýmýza gölge düþmemesi için Sensitivitesinde Yenilikler konulu birer sunum yaptý. gereken özeni gösteriyoruz dedi. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Türk GastroenToplantý, yapýlan sunumlarýn ardýndan soru-cevap teroloji Vakfý Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özden, 20 yýlbölümüyle sona erdi. Türk Gastroenteroloji Vakfý tarafýndan organize edilen programa dahiliye uzmanlarý ile aile hekimleri katýldý. Yüksel Tandað hayatýný kaybetti RECEP MEBET Kuyumcu esnafýndan Osman Yüksel Tandað (77) vefat etti. Cahit, Deniz ve Burç Tandað ýn babasý, Müþerref Tandað ýn eþi Yüksel Tandað, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi dün ikindi namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verildi. HAKÝMÝYET, Yüksel Tandað a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Vatani görevini Çanakkale de yerine getirecek olan Hitit Gýda çalýþanlarýndan Furkan Keçeli de askere uðurlandý. Çorumlu 500 genç askere uðurlandý RECEP MEBET COÞKU ve HÜ- ZÜN BÝRARADA Vatani görevlerini yerine getirecek olan Ço En büyük asker birumlu gençler, acemi birzim asker sloganlarý ile liklerine uðurlandý. omuzlara alýnan gençler, düzenlenen araç konvoyçorum Belediyesi larý ile þehir turu atarken Þehirlerarasý Otobüs Terbir taraftan da akraba ve minali nde asker uðurlayakýnlarý ile vedalaþtý. malarý nedeniyle büyük hareketlilik yaþandý. Yakýnlarýný uðurlamak isteyen vatandaþlar Askerlik çaðýna geise asker uðurlama meralen ve sevk iþlemleri tasimleri nedeniyle büyük mamlanan yaklaþýk 500 bir hareketliliðin yaþandýgenç, askeri birliklerine ðý otobüs terminaline teslim olmak üzere yola akýn etti. çýktý. Çorum da 500 genç askere uðurlandý. Hüzün ve sevincin Askerlik Þubelebir arada yaþandýðý asker uðurlamalarýnda yapýlan ri nden sevk evraklarýný alan gençler, vatani görevledualar ise duygulara tercüman oldu. rini 1995/2 tertip er ve erbaþ olarak yerine getirecek. Yeni Terminal de düzenlenen uðurlama mera1995/2 tertip erlerden oluþan yaklaþýk 200 kiþisimlerinde davul-zurna eþliðinde halaylar çekilirken lik ikinci grubun sevk iþlemleri ise Haziran ayý içeriarkadaþlarý tarafýndan havaya atýlan gençler, yaþlý sinde gerçekleþtirilecek. Çorumlu asker adaylarý, gözler ve hayýrlý tezkereler temennisiyle askeri birsevk evraklarýný Askerlik Þubeleri nden ya da e-devliklerine uðurlandý. let üzerinden alabilecek. Büyük ten BÝLSEM öðrencilerine tam not Yüksel Tandað Platin Koleji saðlýk için yürüdü RECEP MEBET Platin Saðlýk Koleji önceki Saðlýklý Yaþam Yürüyüþü düzenledi. Fatih Caddesi nden baþlayan ve Kültür Park ta son bulan yürüyüþe Özel Platin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Vural Sucu, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Saðlýk Bakanlýðý nýn saðlýklý yaþamak, yaþatmak ve topluma bu konuda duyarlýlýk kazandýrmak amacýyla baþlattýðý kampanyaya Platin Saðlýk Koleji, Saðlýklý Yaþam Yürüyüþü düzenledi. destek veren Platin Saðlýk yapan idareci, öðretmen ve öðrenciler, düzenlenen yarýþkoleji, düzenlediði etkinlikle Çorum halkýnda farkýndamalara katýlarak davul-zurna eþliðinde halay çekip gölýk oluþturdu. nüllerince eðlendiler. Yürüyüþün ardýndan Sýklýk Tabiat Parký nda piknik RECEP MEBET Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BÝLSEM) tarafýndan düzenlenen Bilim ve Sanat Þenliði ne katýldý. BÝLSEM Müdürü Sadýk Efe nin ev sahipliðinde þenlik kapsamýnda açýlan standlarý gezen Seyit Ali Büyük, öðrencilerden projeleri hakkýnda bilgi alarak çalýþmalarýný inceledi. dýmýyla düðümden kurtulan Milli Eðitim Müdürü Büyük, bilim ve sanat alanýndaki baþarýlý çalýþmalarýyla göz dolduran öðrencileri tebrik etti. Çeþitli okullardan çok sayýda öðrencinin ziyaret ettiði BÝLSEM Bilim ve Sanat Þenliði, yapýlan sunumlarýn ardýndan sona erdi. MÝLLÝ EÐÝTÝM ÝN ELÝ-KOLU BAÐLANDI Milli Eðitim Müdürü Büyük ün en çok ilgisini çeken bölümlerden biri, topolojik (karmaþýk) düðümlerle ilgili çalýþmalarýn yer aldýðý stant oldu. Yardýmcýsý Yahya Çoban la standý ziyaret eden Seyit Ali Büyük, öðrencilerin ricasýný kýrmayarak ilginç deneyde ellerinin baðlanmasýna izin verdi. Milli Eðitim yöneticilerini birbirine baðlayan öðrenciler, düðümden kurtulmaya çalýþan Büyük ve Çoban ý ilgiyle izlediler. Birkaç denemenin ardýndan öðretmenlerin de yar- Öðrenciler, Milli Eðitim Müdürü Büyük ve Yardýmcýsý Çoban ýn ellerini baðladý. Esnaftan ahilik mevlidi HURÞÝT BOZKURT Vuslat Gecesi, Cuma Pazarý alanýnda gerçekleþti. Ak Ocaklar dan Vuslat Gecesi RECEP MEBET Ak Ocaklar Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Vuslat Gecesi, önceki akþam Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarý alanýnda gerçekleþti. Vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiði programý bazý mahalle muhtarlarý, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu Programda sahne alan öðrenciler büyük alkýþ aldý. temsilcileri ile çok sayýda davetli izledi. Ferhat Turhanoðlu nun Kuran-ý Kerim ziyafetiyle baþlayan programda þiir ve naat dinletisi ile semâ gösterisi yer aldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Ak Ocaklar Ýl Baþkaný Oðuzhan Þengül ün ardýndan kürsüye gelen Ak Ocaklar Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ýþ, katýlýmcýlara hitaben bir konuþma yaptý. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ve Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencilerinin sunumlarýyla devam eden programda sahne alan Hasan Dursun, sevilen ilahilerini seslendirdi. Ýlgiyle izlenen program, alkýþlarla sona erdi. Hasan Dursun Çorum Dikici ve Kunduracýlar Odasý Ahilik Haftasý nedeniyle vefat eden esnafa mevlit okuttu. Arasta'da düzenlenen mevlide ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, bazý oda baþkanlarý ve esnaf katýldý. Huzur Cami emekli imamý Ömer Kazancý'nýn duasýnýn ardýndan esnafa lokum ikram edildi. Duanýn ardýndan esnafa lokum ikram edildi. Çorum Dikici ve Kunduracýlar Odasý Ahilik Haftasý nedeniyle vefat eden esnafa mevlit okuttu.

9 PAZARTESÝ 18 MAYIS Yazýn kýþ lastiði kullanmayýn! Yaz mevsimi yaklaþtýkça havalar ýsýnýrken kýþ lastikleri de iþlevini yitiriyor. Uzmanlar, yaz aylarýnda kýþ lastiklerini kullanmaya devam etmenin güvenliði ciddi anlamda tehlikeye attýðýna dikkat çekiyor. Türk lastik firmasý Petlas tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda, mevsimlere göre lastik seçimi hakkýnda önemli uyarýlarda bulunuldu. Arabalar.gen.tr adlý internet sitesinde yer alan açýklamada þu bilgilere yer verildi: Bir lastik için ilk ve en önemli unsur kanallar. Bir lastiðin yol þartlarýnda yere sorunsuz tutunabilmesi için yol ile lastik arasýnda kalan su ve havayý tahliye edecek kanallar bulunur. Temas yüzeyini azaltarak sürtünmeyi arttýran bu kanallarýn derinliði yaz veya kýþ lastiði farký olmaksýzýn 4 milimetreden az olmamalý. Ancak kanunlarda bu derinliðin 1.6 milimetre olarak belirtilmesi toplumda yanlýþ bir algý oluþturarak çoðu sürücünün güvenliðini riske atýyor. Sürücüler tarafýndan göz ardý edilen bir diðer husus ise mevsime özel lastiklerin kendi mevsiminde kullanýlmasý gerekliliði. Kýþ lastikleri gerekli sürtünme deðerlerini 7 derecenin altýnda saðladýklarý için daha yüksek sýcaklýklarda tam performans veremezler. Yazýn kýþ lastiði kullanýlmasý durumunda fren mesafesi ve aquaplaning (hydroplaning-su yastýðýnda kýzaklama) hassasiyeti artar. Yapýlan araþtýrmalarda normal þartlar altýnda saatte 100 kilometre süratle seyreden bir aracýn yazýn kýþ lastiði kullanmasý durumunda, durmasý için gereken mesafenin 16 metre arttýðý sonucuna ulaþýlmýþ. Ayrýca kýþ lastiklerinin hamurunda kullanýlan kauçuk daha yumuþak olduðundan yükselen sýcaklýkla birlikte lastik daha hýzlý aþýnmakta ve ömrü azalmakta. Aþýnan lastik yolu daha az tutunca araç daha fazla güç harcadýðýndan yakýt tüketimi de artmaktadýr. Mevsimine uygun lastik kullanmamanýn bir diðer sakýncasý ise konfor ile alakalý. Mevsimine uygun lastik kullanmamak yol gürültüsünün içeri daha fazla girmesine sebep oluyor. Yazýn kýþ lastiði kullanmak aracýn içindeki uðultuyu arttýrýrken, kýþýn yaz lastiði kullanmak darbe seslerinin kabine daha sert ulaþmasýna neden oluyor. Yaz mevsimi yaklaþtýkça havalar ýsýnýrken kýþ lastikleri de iþlevini yitiriyor. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçlarýn fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Chevrolet Cruze 2012 Fiat Doblo 1.2 Actual 2005 Fiat Doblo 1.3 Multijet Saf 2013 Ford Focus 1.6 TDCi Titan 2009 Ford Mondeo 1.6 Selective 2010 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2006 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2012 Honda Civic 1.6 Elegance 2009 Hyundai Accent 1.5 GLS 1996 Mercedes C 220 CDI Elegn 2008 Opel Astra 1.4 Classic 2004 Opel Astra 1.3 CDTI Essnt 2011 Opel Corsa 1.7 DTI Comf 2003 Opel Vectra 1.6 GL 2000 Opel Vectra 1.6 Comfort 2003 Opel Vectra 1.6 Essentia 2006 Peugeot XR 2000 Peugeot Comfort 2010 Peugeot XT 2004 Peugeot Partner Tepee 2013 Renault 12 STW 1990 Renault 19 Europa1.6 RNE 1998 Renault Broadway 1994 Renault Clio 1.5 DCi Exprs 2012 Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006 Renault Megane 1.6 E 1999 Fiyatý (TL) 36 bin 14 bin 33 bin 36 bin 49 bin 17 bin 32 bin 47 bin 13 bin 88 bin 25 bin 45 bin 13 bin 23 bin 31 bin 36 bin 16 bin 31 bin 24 bin 43 bin 7 bin bin bin 29 bin 16 bin 18 bin Renault Megane 1.6 Authen2004 Renault Symbol 1.4 RNA 2001 Renault Toros STW Skoda Favorit GLX 1994 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1997 Toyota Corolla Toyota Corolla 1.6 Terra 2002 Toyota Corolla 1.6 Sol 2003 Toyota Corolla 1.6 Elegant 2007 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2007 Volkswagen Golf Volkswagen Passat Volkswagen Polo bin bin 8 bin bin bin 20 bin 26 bin 31 bin 34 bin 32 bin 25 bin 52 bin 13 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Fiat Ducato bin Ford Transit 120 V bin Ford Transit bin Ford Transit 190 V bin Ford Transit bin Ford Transit 140T bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio bin VW Transporter Cityvan bin 500 VW Transporter Cityvan bin VW Transporter bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, ilanlar da dikkate alýnarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 10 PAZARTESÝ 18 MAYIS 2015 MHP milletten vekalet istedi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarýný sürdürüyor. Ýlçelerde ziyaretlere devam eden MHP liler Bayat ta esnaf ve vatandaþlarla buluþtu. MHP Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, MHPÝl Baþkaný Bekir Çetin, Milletvekili Adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Ýlçe Baþkaný Hüseyin Gök ve yönetim kurulu üyeleri, 7 Haziran seçimleri öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi nin esnaf ve vatandaþlara yönelik politikalarýný anlattý. MHP heyeti Bayatlýlarýn sorunlarýný dinleyerek Bayat Devlet Hastanesi nde hastalarý ve çalýþanlarý ziyaret etti. Bir vatandaþýn Bayat a kaç yýldýr hiçbir þey yapýlmadý. Biz genç milletvekilleri seçmek istiyoruz. Milletvekili seçtik ne gelen var ne giden. Onlar artýk çürüdü sözlerine yanýt veren Milletvekili Adayý Av. Uðurludað ý bizden alamazlar Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarýna Uðurludað ile devam etti. MHPÝl Baþkaný Bekir Çetin, Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, Uðurludað Ýlçe Baþkaný Harun Kiday ve yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet, Uðurludað da çeþitli kurum, kuruluþ ve esnaflarý ziyaret etti. MHP den yapýlan açýklamaya göre, Uðurludað da halka hitap eden MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Hükümetin yanlýþ politikalarýndan ve 7 Haziran seçimlerinin önemini dile getiren Kayrýcý, MHP den istifa ederek, AK Parti ye katýlan Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun a gönderme yaptý. Uðurludað Belediyesi önünde halka hitap eden Kayrýcý, Uðurludað þunu unutmasýn. Remzi Efendi sana söylüyorum. Bunu da unutmadýk. Kitabýmýza yazdýk. Biz hýrsýzlýk etmedik haram lokma yemedik. Sýkýntýda olabiliriz hiç önemli deðil. Ama þunu açýkça söylüyorum burada Milliyetçi Hareket Partisi nin hakkýný alýp baþka yere gidenlerin de hesabýný soracaðýz. Hiçbir akrabasý, komþusu gücenmesin. Biz kimseye bir kötülük yapmadýk. Biz onlarý kardeþimiz saymýþtýk. Allah büyük bir gün gelir bununda hesabý sorulur. Bu mübarek günde kýrýcý konuþmak istemiyorum. Uðurludað bizim kalemiz ne yaparlarsa yapsýnlar çalamazlar, alamazlar diye konuþtu. 13 MÝLYAR TL ÝLE ÇORUM YENÝDEN ÝNÞA EDÝLÝR AK Parti Milletvekili TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu nun Çorum a 13 milyar TL yatýrým yaptýk sözlerine atýfta bulunan Kayrýcý, Çorum a 13 milyar TL yatýrým yapmýþlar. Hani nerede yatýrým. Söylediðin parayla Çorum iki kez inþa edilirdi. Bir de Çorumlular çalýþmadan yedi diyor. Çalýþmadan mý yediniz Çorumlular size soruyorum. Salim efendinin cebinden mi yediniz yýlýnda Çorum da 32 tane tuðla fabrikasý çalýþýyordu þu anda 18 tane tuðla fabrikasý kaldý. Gömlek fabrikasý ekonomik nedenle kapanmak zorunda kaldý. Þurada hastanemiz vardý. Zaten yapýlmýþ olan hastaneye açýlýþ yapmakla bir þey yapmýþ olamazlar. Uðurludað a hiçbir þey yapmadýlar. Uðurludað geri geri gidiyor. Birlik içerisinde beraber olacaðýz bu gidiþata dur diyeceðiz þeklinde konuþtu. KASAMIZ TAM TAKIR KURU BAKIR Konuþmasýnda, Baþkanlýk Sistemine, hükümetin ekonomik anlamda ülkeyi zarara uðrattýðýna deðinen Kayrýcý, 2002 yýlýnda 218 milyar dolar iç dýþ borcumuz vardý. Bugün 486 milyar dolar iç dýþ borcumuz var. MHP liler Bayat ta esnaf ve vatandaþlarla buluþtu. 80 milyar dolar da özelleþtirmeden kasaya para koydular. Ama kasamýz tam takýr, kuru bakýr haline geldi. O gün bizleri, iki kilo buðday satýyorsunuz bir litre mazot alamýyor çiftçimiz diyorlardý. Bu gün 6 kilo buðday satan çiftçi bir litre mazot alamaz hale geldi. Ülkemizde 2 milyon 8 yüz bin kiþi o günün þartlarýnda açým, acizim diye yardým alýyorlardý. Bu gün 20 milyonun üzerinde insanýmýz açým, acizim diyor yýlýnda beðenmedikleri hükümetten devraldýklarý Türkiye Cumhuriyeti Devletini kötü bir yönetimle bugünlere getirdiler. AKP hükümeti çözüm diye çözülme sürecini baþlattý. Birde Baþkanlýk Sistemi olmazsa bu ülkeyi yönetemeyiz diyorlar. Bizde diyoruz ki anlatýn gerçekten güzel bir þey ise burun ülkeyi daha iyi yönetelim. Ama sorduðumuzda siz bilmezsiniz Türkiye tipi baþkanlýk sistemi getireceðiz bu ülke çok iyi yönetilecek diyorlar. Alt yapýsýný anlatmadan bize sadece söyledikleri bu.türkiye ye baþkanlýk sistemi getirerek ülkenin bölünmesini baþlatmýþ olursunuz. Onun için de 7 Haziran seçimleri Türkiye için çok önemlidir. Türklerin son kalesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti dir. Biz seçildikten sonra bir daha uðramayanlardan deðiliz. Bizi bir daha destekleyin ve bu hýrsýzlýklara dur diyelim. Bu ülke insanlarý gül gibi geçindirir. Yeter ki hýrsýzlar baþýmýzda olmasýn. Kandiliniz mübarek olsun. Birlik beraberlik içerisinde nice kandiller geçirmemiz dileðiyle diyerek sözlerine son verdi. Gayemiz Ýslam Birliði Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Bölükbaþ, Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) ni ziyaret etti. Ziyarete SP Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz ve parti yöneticileri Abdullah Gökgöz, Fikret Mertoðlu, Mustafa Ulus ve Mehmet Yýldýz da katýldý. Milletvekili Adayý Ahmet Bölükbaþ, ziyarette yaptýðý konuþmada Bizler önce ahlak ve maneviyat diyen siyasi bir geleneðin temsilcileriyiz. Kur'an ve sünnet ehli düþünen insanlar bizi siyonistler yönetmesin diye bir SP adaylarý TÜMSÝAD ý ziyaret etti. siyasi hareket baþlattý. Siyasi oluþumumuzun tek gayesi Allah'ýn rýzasýmalarýnda baþarýlar diledi. Aybüke Topçubaþý Ekici, Biz sizden vekalet istiyoruz. Bu bizim için hizmet sevdasýdýr. Sevdamýzý, milletimize hizmetle birleþtirmek adýna bize destek olun dedi. Ýktidar deðiþtiðinde sosyal yardýmýn kesileceði gibi bir durumun söz konusu olmadýðýna deðinen Aybüke Topçubaþý Ekici, Biz dün kurulmuþ bir devlet deðiliz. Milleti biz gidersek yardýmlar kesilir diye kandýrýyorlar. Sosyal devlet olmak, millete yardým etmek demektir. Sosyal yardýmlar bunlardan öncede vardý. Sonrada yardým yapýlmaya devam edecektir. Popülist politikalara insanlarý boðduruyorlar. Biz sizin hizmetinize talibiz. Vekaleti verin bizim derdimiz vatana, Bayatlýlar a, Çorum a hizmet etmektir þeklinde konuþtu. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve adaylar Uðurludað da seçim çalýþmasý yaptý. ný kazanmaktýr. Allah nasip eder de iktidar olursak iktidarýmýzda faizsiz bir sistem kuracaðýz. Tek kadro Milli Görüþ hareketidir. Oy verdiðiniz insanlarýn hayrýna da þerrine de ortak olursunuz. Bizim Yahudilerle, Hristiyanlarla iþimiz olmaz. Çünkü bizim gayemiz Avrupa Birliði deðil, bizim gayemiz Ýslam Birliði dir. dedi. TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ve yönetimden isimlerin de hazýr bulunduðu ziyarette Kýlýç, SPheyetine teþekkür ederek, çalýþ- Eczacý Odasý na kutlama ziyareti Çorum Özel Hastanesi Baþhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum Eczacýlar Odasý Baþkaný Ecz. Süleyman Koca yý makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca, Çorum Özel Hastanesi bizler için hastaneden daha öte bir kavramdýr, hastanenizin Çorum'a kazandýrdýðý deðer takdire layýktýr. Eminim ki bir çok meslektaþým da benimle ayný fikri paylaþmakta. ifadelerini kullandý. Kendisinin de Eczacýlar Odasý'na karþý ayný duygularý paþlaþtýðýný söyleyen Çorum Özel Hastanesi Baþhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Eczacýlar Odasý bizler için önemli bir yer teþkil ediyor. Ýnsana hizmetin kollektif yaþandýðý günümüzde, Eczacý Odalarý sadece eczacýlarýmýzýn sorunlarý ile ilgilen yer deðil, insanlarýn ilaçla ilgili her türlü sorununu çözeceði bir yer. Bugün Çorum Eczacý Odasý sadece tek bir ile bakýyor. Bu sevindirici Çorum Özel Hastanesi Baþhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum Eczacýl Odasý ný ziyarete tti. bir geliþmedir. dedi. Dr. Bilgili, ayrýca kurum paydaþlarýný zaman zaman ziyaret ettiklerini belirterek, daha kaliteli bir hizmet vermeyi amaçladýklarýný bildirdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan Köse, Kargý da seçim çalýþmasý yaptý. CHP Kargý da esnafla buluþtu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan Köse, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Kargý da esnaf ziyaretinde bulundu. Köse Kargý Esnaf Odasý ný da ziyaret etti. Partiden yapýlan açýklamaya göre, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Ýlçe Baþkaný Hakký Bolpaça ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kargý da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyareti sonrasýnda Kargý Esnaf Odasý ný ziyaret eden CHP heyeti, Esnaf Odasý Baþkaný Bekir Kýzýlkaya ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet ederek, CHP nin çalýþmalarý ve projelerini paylaþtýlar. KÖSE; PROJELERÝMÝZE KAY- NAK VAR Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu dönem ekonomi aðýrlýklý vaatleri olduklarýný söyleyen Köse, Türkiye deki zenginliði tabana yaymak için çalýþacaðýz. Oluþan zenginlikten esnaf, çiftçi, asgari ücretlide yaralansýn diyoruz. Bu vaatlerimize iktidar partisi kaynak bulamazsýnýz diye çok mantýksýz bir gerekçe ile karþý çýkýyor. Hâlbuki bizim bu vaat ettiðimiz refah yükseltici önlemlerin bizim gayri safi milli hasýlamýza olan külfeti %3. Yani %3 ü biz yoksul kesimlere vereceðiz diyoruz. Ýktidar hayýr kardeþim siz veremezsiniz kaynak yok diyor. Kaynak hazýr, Türkiye nin zenginlikleri var. Ülkemizde oluþan bu zenginlikten sadece %3 ünü ayýracaðýz ve bu payý küçük esnafýmýza, emeklimize, çiftçimize daðýtacaðýz. dedi. EMEKLÝ OLUPTA ÇALIÞAN ESNAFI CEZALANDIRMAYACA- ÐIZ Emekli olduktan sonra çalýþan önemli bir esnaf kesimi olduðunu belirten Köse, Bu vatandaþlarýmýzýn maaþlarýndan þuanda kesilen %15 lik sosyal güvenlik destek primini tamamen kaldýracaðýz dedik. Biz bunu dedikten sonra Milli Ekonomi Modeli ni anlattýlar mevcut iktidar bunu %10 a indirdi. Demek ki olabiliyormuþ. Zaten eskiden böyle bir þey yoktu diye konuþtu. Köse ayrýca vergisini ve SSK primini düzenli ödeyen esnafa sýfýr faizle kredi imkaný sunacaklarýnýda belirtti. YILDIRIM, ESNAF PERÝÞAN CHPÇorum Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ise esnafýn eskiden daha iyi olduðunu, 12 yýllýk Ak Parti iktidarýnda esnafýn her gün kan kaybettiðini belirterek, Eskiden esnafýmýz daha iyiydi. Eskiden vatandaþýmýz baþka bir iþte çalýþmazdý esnaf olmaya çalýþýrdý. Çünkü esnafýn geliri iyiydi. Esnafa eskiden orta direk derdik, þimdi orta direk kalmadý. Zengin daha zengin oldu, fakir daha fakir oldu. 12 yýldýr AKP nin iyi yaptýðý þeyler için teþekkür ederiz ama artýk yýprandýlar, yoruldular, heyecanlarý kalmadý, baþka iþlere bulaþtýlar. Esnafta, orta direkte son derece kötü gidiyor. Eðer ekonomi iyi yönetilirse hepimiz mutlu oluyoruz, ama kötü yönetilirse hepimiz periþan oluyoruz. Çorum da da, Kargý da da sanayiden çekiç sesi gelmiyor, týk yok, esnafýmýz periþanýz diyor. dedi. 4 YILLIÐINA YETKÝ ÝSTÝYO- RUZ Esnafa þuanda Türkiye de deðer verilmediðini belirten Yýldýrým, Hangi ülkede olursa olsun esnafa yatýrým yapmayan, esnafa deðer vermeyen bir ülkenin hayat damarlarýndan biri eksik demektir. Çünkü ekonomiye hýz veren, heyecan veren esnaflarýmýzdýr. Esnaflarýmýza mutlaka sahip çýkýlmasý gerekiyor. Esnaflarýmýzýn sorunlarýný ve bu sorunlarýn çözümlerini biliyoruz. Biz dört yýllýðýna sizlerden yani esnaflarýmýzdan destek istiyoruz. Bizim verdiðimiz vaatlerin hiç biri yapýlmayacak vaatler deðil. Ülkemizin hiçbir ülkeye nasip olmayacak zenginlikleri var. Hiç kimse merak etmesin CHP iktidarýnda tüm sorunlar çözülecek, yeter ki çaldýrmayalým, çýrptýrmayalým ülkemizin kaynaklarý yeter. dedi. Baðýmsýz Türkiye Partisi, Mimar Sinan Mahallesi pazar yerinde seçim çalýþmalarýna devam etti. Baðýmsýz Türkiye Partisi (BTP) Milletvekili Adaylarý, Mimar Sinan Mahallesi pazar yerinde seçim çalýþmalarýna devam etti. Yapýlan açýklamaya göre, çalýþmalara BTP Çorum Milletvekili Adaylarý Av. Mustafa Pak, Þaban Demir, Abdullah Þahin ve Ahmet Öztürk ile Ýl Baþkan Vekili Nejdet Biçer yaný sýra Kadýn Kollarý ekibi, Gençlik kollarý ekibi de katýldý. Pazar esnafýna hayýrlý iþler dileyen adaylar, alýþveriþe gelen vatandaþlarla da tokalaþtýlar. Pazar esnafýyla sohbet eden BTP Milletvekili adaylarý, Milli Ekonomi Modeli nden bahsederek, BTP iktidarýnda vatandaþýn cebi para görecek, esnafýn pazar problemi kalmayacak. Milli Ekonomi Modelinin devreye girmesiyle her aileye 5 bin TL asgari ücret, 1000 TL vatandaþlýk maaþý, 1500 TL ev hanýmý maaþý þeklinde gelir girecek. dediler. Geleneksel müzik þöleni baþladý Çorum Halk Eðitim Merkezi tarafýndan düzenlenen Müzik Þöleni ile Halk Oyunlarý programý baþladý. Halk Eðitimi Merkezi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen yýlsonu Türk Halk Müziði Konseri - Türk Sanat Müziði Konseri ve Türk Halk Oyunlarý Gösterisi programý Mayýs 2015 tarihlerinde gerçekleþtirilecek. Dün akþam Devlet Tiyatro Salonu nda Türk Halk Müziði konseri ile baþlayan etkinlikler þöyle devam edecekk: Türk Sanat Müziði Konseri: saat 20:30 Þef Leyla Uysal, Türk Halk Müziði Konseri: saat 20:30 Þef Özgür Yaþar, Halk Oyunlarý Gösterisi: saat 20:30 Eðitmenler: Mehmet Aþgýn- Fatih Arar- Hüseyin Özdemir. Programa tüm Çorum halký davet edildi.

11 PAZARTESÝ 18 MAYIS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Receb : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:05 Mayýs 1431 Hýzýr: MAYIS HATIRLATMA:YENÝ AY'IN HÝLÂLÝ ÞA'bân ayýnýn hilâli, bugün Türkiye saati ile 19.42'de ilk defa, Afrika kýtasýnýn doðusundan itibaren görülmeye baþlayacaktýr. ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Kanûnî Sultan Süleyman Hân'ýn Belgrad seferi (1521) - Müzeler Haftasý - Gül mevsimi - Ýctimâ vakti: 07:13 Üzeyir Þenler Aðabey 2 Buna Üzeyir aðabey þiddet ile karþý çýkmýþ. Sonra bir anlaþmaya varmýþlar. "Sen git hocanýn yanýn da kal, biz durum olduðun da seni telefon ile çaðýrýrýz " demiþler. Bu vesile ile üstadýn yanýn da bir yýl müddetince kalmýþ ve yýllar önce arzu ettiði bu vazife kendisine nasip olmuþ. Üstadýn vefatýndan sonra hapis hayatý baþlamýþ. Bura da bulunan nur talebeleri ekseri üniversite mezunu olmasýndan, Üzeyir aðabeyin de üniversite okumasýný teþvik ederler.bu sile ile edebiyat fakültesi arap fars edebiyat ve kimya fakültesini de bitirir. Üstadýmýzý muhtelif vesileler ile on iki defa ziyaret etmiþ,en son Ýstanbula geldiði zaman üstadýn son dersinde bulunmuþtur. Üstadýmýz ailesi ile ilgisinin kesilmesini arzu etmemiþ,onlar ile ciddi manada ilgilenmesini istemiþtir. Hakikaten bu tavsiyeleri semere vermiþ,annesi,babasý ve küçük METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net kardeþi Þule Yüksel Þenler nurlara dost ve hizmetinde bulunmuþlardýr. O dönemde Þule Yüksel Þenler Muhtelif vesileler ile yurdun bir çok þehrinde tesettür ile ilgili konferanslar veriþtir. Nur talebeleri organizasyonlarda kendisine yardýmcý olmuþlardýr. Ýþte Üzeyir Þenler en sýký ve zor zamanlarda hizmetlerde birinci derecede hizmetlerde bulunmuþtur. Merhum Baba Sadýk,Mehmet Fýrýncý,Mehmet Emin Birinci,Mehmet Kutlular ve Zübeyir aðabeyler ile ayný ekibin içinde yýllarca hizmet etmiþtir Üzeyir aðabey. Þule hanýmýn "Huzur sokaðý" adlý romaný hala en çok okunan kitaplar arasýnda yerini almýþtýr. Hatta bir televizyon dizisi ile de kendini göstermiþtir. Baba Sadýk aðabeyden bir çok dershane hatýralarýný dinlemiþtim. Son yýllarý yatakta ve acýlar içinde geçen günleri günahlarýna kefaret olur inþallah. Bu Nur talebeleri sessiz ve sedasýz hayatýný devam ettiren mümtaz insanlardýr. Her gittiðimizde aile fertleri misafirperverliðin en güzel örneklerini gösteriyorlardý. Asil bir ailedir. Dahiliye uzmaný Doktor Orhan Bey sýhhati ile ilgili katkýlarda bulunuyordu. Mütevekkil ve sakin bir meþrebi vardý. Baþýn da yapýlan dersleri dikkat ve itina ile dinlerdi. Hayat böyledir. Sonun da Bursa Ulu Camide kýlýnan kalabalýk bir cenaze namazýndan sonra ebedi istirahatkahýna tevdi edildi. Kardeþi Þule Yüksel Þenler hanýma, ve tüm aile efradýna taziyetlerimizi iletiyoruz. Hasenat defteri elbette kapanmayacaktýr. Mekaný cennet olsun inþallah. Ahrette sevdikleri ile beraber olurlar inþallah ve onlarýn baþlattýklarý bu kudsi hizmet ise kýyamete kadar devam edecektir inþallah. (Son) NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZHABOÐLU ECZANESÝ NURDAN HABOÐLU (TEL: ) ESKÝ ANKARA CAD. NO: 54 - SANCAKTAR CAMÝ KARÞISI - ZAFER ÇARÞISI AÞAÐISI ÞAHÝN ECZANESÝ EBRU GÜBEN (TEL: ) M. SÝNAN MAH 5. CAD. NO:1/C - METROPOL YANI Ön koltuklara kimler oturmalý? Anadolu'da genelde örf ve adet olarak otomobillerin ön koltuklarýna dý. büyükler oturur. Yani kayýnpeder, kayýnvalide vs Tabi iþin saygý, hürmet penceresinden baktýðýmýzda belki doðrudur. Ancak çok yaþlý büyüklerimizin aracýn ön koltuðuna oturmasýnýn sivil savunma, trafik açýsýndan deðerlendirdiðimizde karþýmýza bazý olumsuz hususlarýn çýkabileceðini düþünüyorum. Bir okulda seminer verirken bir bayan öðretmenimiz 'hocam benim kayýnvalide benden önce otomobilin ön koltuðunu oðlunun yanýný hemen kapýyor. Eþimde bir þey diyemiyor' dedi. Bende ileri derece de yaþlý mý yani dikkat eksikliði var mý? Diye sordum. Evet dedi zaman þu örneði veriyorum, bunu eþine anlat herhalde fikri deðiþir dedim. Örneðin; yakýnýnýzýn tayini Sivas Ýline çýktý. Sizde Çorum'dan kalkýp aile boyu il defa Sivas'a ziyaretine gideceksiniz. Eþiniz otomobili kullanýyor, yaþlý kayýnpederiniz, Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Ankara'dan - Samsun istikametine giden bir otomobilin Çorum þeker fabrikasýnýn yakýnlarýnda frenin boþaldýðýný düþünelim. 155 Polis imdadý arayýp ulaþamazsa muhtemelen ilk kavþakta kaza yapar. Ancak 155 polis imdada ulaþýr da yardým isterse, (seyyar ekiplerinde olmasý nedeniyle) polis tüm trafik ýþýklarýnýn yeþil yanmasýný saðlayabilir. Ana yoldaki diðer sürücüleri uyarýr ve tali yollarý trafiðe kapatýrsa, o freni tutmayan otomobil yol bomboþ olduðu için frensiz olarak baraj yol ayrýmýna kadar kaza yapmadan gidebilir. Neticede kimsenin burnu kanamaz. Yýllar önce Çorum hacýlarýnýn baþýnda din görevlisi olarak bulunan arkadaþým anlatmýþtý. Suudi Arabistan'a gitmek için, havaalanýnda Ýngiliz uçaðýna binmek için hazýrlanýyoruz. Uçaðýn Kapýsýnda hostes bizleri 'Well come!' diyerek içeri alýyor. Koltuk numarasý yok, hacýlar boþ bulduðu kayýnvalideniz yanýnda oturuyor. Sizlerde arka koltukta oturuyor- Sivil Savunma Uzmaný koltuða oturuyor. Yalnýz ön tarafta birkaç tane koltuk boþ duruyor. sunuz. Dað baþýna kýþ gelir / Ýnsan baþýna iþ gelir hesabý araç yolda arýza Oraya oturmak için yönelen yolculara 'Well come, do you speak Englýsh yaptý veya küçük bir kaza yaptýnýz Gece saat civarý. Ortalýk zifiri karanlýk ve ormanlýk. Bir yer, bir gökyüzü gözüküyor. Eyvah þimdi ne yaparýz daðýn baþýnda diye endiþelenmeye baþladýnýz. Birden 156 Jandarma'dan yardým istemek aklýnýza geldi. Aradýnýz, kendinizi tanýttýnýz, talebinizi ilettiniz.156 yerinizi tarif etmenizi istedi. Siz aracý kullanýrken saða sola pek dikkat etmediniz. Bu nedenle, yanýnýzda oturan yaþlý annenize, babanýza yolda en son neleri ( fabrika, kilometre levhasý, köy vs.) gördüðünü sordunuz. Onlarda arabaya oturur oturmaz uyuduðu için; 'oðlum bilmiyorum ki, ben uyumuþum hiç hatýrlamýyorum' dedi. Arka koltukta?' sorusunu ilave ediyorlar. Bende oraya yönelince ayný soruyu bana da sordular. Bende ilkokuldan liseyi bitirinceye kadar yýllarca okuduðum Ýngilizce dersine dayanarak hemen bir 'yes' deyip koltuða oturabileceðimi zannettim. Fakat o kadarda kolay deðilmiþ. Çünkü peþinden bir soru daha sordu. Bizim cevap 'YES - NO' dan dan öteye gidemeyince en arka tarafý gösterdi. 450 kiþilik hacý kafilesine hep ayný soru soruldu. Neticemi cevap veren çýkmayýnca, en son binen hacýlarý oturtturmak zorunda kaldýlar. Bu durum karþýsýnda, yýllarca Ýngilizce dersi görüp te birkaç pratik cümle konuþamadýðýma çok ama çok üzüldüm. oturan eþinize sordunuz, oda arka koltukta olduðu için pek dikkat etmemiþ. Neti- Bu ilginç örnekte görüldüðü üzere, demek ki ihtiyaç halinde yolcularla iletiþimi daha rahat kurabilmek için Ýngilizce bilenleri özel koltuða oturtuyorlar. Bizce olarak sizin yerinizi 156 görevlilerine tarif etmeniz pek mümkün olamayacaktýr. Ama ön koltukta oturan 'gören deðil, bakan olursa' bulunduklarý yeri tarif ederken, lerde de keþke otobüslerin numaralý koltuklarýna oturacak yolcularda hassasiyet gösterilse. Çünkü buraya doksan yaþýndaki yaþlý dedemde oturuyor, otuz ya- tahmini 10 dakika önce tuðla fabrikasý görmüþtüm veya Sivas 41 km yazýyordu gibi bilgi verebilirse 156 yardýmý daha erken ulaþtýrabilir dedim. O bayan öðretmen þýndaki akli dengesi yerinde olmayan vatandaþta oturuyor. Ýhtiyaç halinde bu yolcularýn þoföre yardýmcý olabilmesi mümkün deðildir. Hatta geçmiþ yýllarda akli den- hocam ne olur, bu örneði tüm okullarda anlat belki eþim duyarda artýk ön koltuða benim oturmamýn gerektiðini söyler! Dedi. Bende tamam ama sende gelecekte kayýnvalide olduðunda, arka koltuða geçmeyi unutma dedim gesi yerinde olmayan bir vatandaþýn þoförün kaza yapmasýna sebep olduðunu basýndan öðrendik. Geçmiþ yýllarda, Ýzmir'den Erzincan'a giden yolcu otobüsünün freni boþalýnca, ÖZETÝN ÖZETÝ: En iyi okul tecrübedir. Fakat okul masrafý biraz çoktur. Hele birde telafisi mümkün olamayacak masraf çýkarsa... Kazalarýn eksik olmadýðý gü- þoför panikle eyvah fren boþaldý diye panikledi. Ön koltukta oturan yolcu, bilinçli olacak ki sakýn panik yapma ben 155 polis imdadý arýyorum dedi. Acil 155 polis imdattan yardým istendi. Yol düz olduðu için hemen sýkýntý yaþanmadý. Bu arada Polis nümüzde hepinize kazasýz belasýz yolculuk, afetsiz afiyetler diliyorum. acilen olay mahalline gelerek tali yollarý kapattý. Gerekli uyarýlarý yaparak güvenlik tedbirlerini aldý. Yani yolu boþalttý. Otobüs frensiz olarak km yol gitti. Yokuþa gelince hýz düþtü ve bu arada þoför otobüsü hafif yolun kenarýna vurarak durdurmayý baþardý. Araçta hasar meydana geldi ama 38 yolcunun burnu bile kanama- NOT: Bu makalem Adýyaman'da bir arkadaþ tarafýndan fotokopi çektirerek kurumundaki personele daðýtmýþ. Bu yazýyý okuyan birçok bayan teþekküre gelmiþ. Demek ki yazýlan boþa gitmiyor. Çorum dýþýnda da filizleniyor (yazar: ) Dünya Çiftçiler Günü ve pancar tarýmýnýn geldiði nokta Kýsa adý ÝFAB olan Uluslararasý Tarým Üreticileri Federasyon'unu 14 Mayýs 1946 kuruldu. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði de bu kuruluþun üyesidir. Uluslararasý Tarým Üreticileri Federasyonu'nun kuruluþ günü olan 14 Mayýs yalnýz bizde deðil kuruluþa üye bütün ülkelerde Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadýr. Amacý, temel gýda maddelerimizi üreten çiftçilerin kaliteli ve daha çok ürün ile emeðinin karþýlýðýný almasýný saðlamak için çiftçi sorunlarýný gündeme taþýmaktýr. 14 Mayýs'ta Birleþmiþ Milletler'e üye ülkeler "Dünya Çiftçiler Günün" nedeniyle toplanýrlar. Bu toplantýlarda topraðýn sürülmesi, tohumun seçilmesi ve ekilmesi, sulama, gübreleme, ürün alma, ürünün deðerlendirilmesi gibi konularda çiftçiye yapýlacak yardýmlar görüþülür. "ALÝ CENGÝZ OYUNLARIYLA ÞEKERDE ÝTHALATIN ÖNÜ AÇILIYOR" Biz hanslara deðil Hasanlara destek istiyoruz. Ýstihdam alanýnýn geniþliði, yarattýðý katma deðer ve ekonomiye saðladýðý ivme ile stratejik tarým ürünlerimizden olan þeker pancarýndan üretilen þeker ile Türkiye ekonomisine bir elin parmaklarý kadar istihdam saðlayan, katma deðerinin tamamýna yakýnýný yurtdýþýna aktararak ülkemizden döviz çýkýþýnýn önünü açan ve kamuoyunda masum bir algý oluþturmaya çalýþan Niþasta Bazlý Þekerler (NBÞ) arasýnda kýyasýya bir mücadele sergilenmektedir. Bu sebeple Þeker- Ýþ Sendikasý olarak 1 Eylül 2014 tarihinde baþlayan pazarlama döneminin sonuna doðru geldiðimiz bu günlerde, dönem verileri ve geleceðe dair öngörülerimizi çarpýtmadan, tüm yönleriyle kamuoyunun bilgisine sunma zorunluluðumuz doðmuþtur pazarlama döneminin 8.ayýn sonunda, Nisan 2015 itibariyle 659 bin tonu TÜRKÞEKER'e, 441 bin tonu da özel þeker fabrikalarýna ait olmak üzere ülkemizin toplam 1 milyon 100 bin ton pancar þekeri mevcudu bulunmaktadýr. Bu stok miktarýna güvenlik için ayrýlan B þekeri ile ihracatçý için ayrýlan C þekeri dahil deðildir. Ülkemiz toplam tüketim miktarý gözetildiðinde mevcut þeker stokunun gerek tüketicinin gerekse ihracatçýlarýn ihtiyacýný karþýlamaya yeter düzeyde olduðu aþikardýr. Bu durum "yurt içi talebin yurt içi üretimle karþýlanmasý" temel ilkesini içerir Þeker Kanunu ile de uyumludur ki bu daülkemizin þeker ithalatýna ihtiyacý olmadýðýný göstermektedir. Buna karþýn; yýllardýr deðiþik gerekçelerleþeker fabrikalarý adeta ölüm kapanýna alýnarak bir takým oyunlarla kamuoyunun önünde canlý hedef yapýlmaktadýr. Þeker ithalatý yapmak isteyen bir kesimin sözcüleri, þeker ihtiyaçlarýnýn karþýlanmadýðý gerekçesiyle kamuoyuna iyi niyetten uzak yanlýþ bilgiler sunarak Dahilde Ýþleme Rejimi (DÝR) kapsamýnda þeker ithalatýnýn önünün açýlmasý için Þeker Kurumu'nu zorlamýþlar ve amaçlarýna da ulaþmýþlardýr. Ali Cengiz oyuncularý okyanusötesi pazarlýk hattý kurdular Ancak, bir gerçek daha var ki sürekli gözardý edilmekte, hatta kamuoyunun dikkatlerinden kaçýrýlmaktadýr. Þeker ihtiva eden ihracata konu mamul üretimi yapan ihracatçýlara dünya borsa fiyatlarý baz alýnmak suretiyle þeker satýþý yapýlmasý nedeniyle sözkonusu zarar Türkþeker'in bünyesinden karþýlanmaktadýr. Yaklaþýk 12 yýldýr Türkþeker'in sübvanseden yoksun, 2 milyon 75 bin ton þekere karþýlýk 1 milyar TL'yi aþan destek ile besicisinden, taþýyýcýsýna, ihracatçýya kadar kýsaca tüm þeker sektörü sorunsuz bir þekilde idame edilmektedir. Ancak sektör paydaþlarýnýn devletten beþ kuruþ yardým almadan bütün iyi niyetli çabalarýna raðmen ülkemiz ekonomisine bir tuðla dahi koymaktan imtina eden Ali Cengiz oyuncularý okyanus ötesi tam bir pazarlýk hattýný kurmuþlar, þeker sektörünün dolayýsýyla yurtiçi kotalarýn akýbetini buraya zincirlemeye çalýþmýþlardýr. Sefer KAHRAMAN Þeker-iþ Çorum Þube Baþkan NBÞ kotasý yüzünden 20 bin tarým iþçisi iþsiz kaldý Sayýþtay tarafýndan açýklanan raporlar ile de pancar þekeri stoklarýný dikkate almaksýzýn sürekli olarak NBÞ kotasý arttýrýmýna gidilmesinin Þeker Kanunu amacýna aykýrýlýðý ve pancardan þeker üretimi aleyhine dengenin bozulmasýna sebebiyet verdiði ortaya konulmuþtur. Örneðin pazarlama yýlýnda devreden toplam þeker stoku 534 bin ton olmasýna raðmen, ayný kiþi ve kurumlarýn baskýsý ve istekleri ile NBÞ kotasý arttýrýlmýþtýr. Sektör verilerine göre, NBÞ kotasýnýn yüzde 50 oranýnda arttýrýlmasý, pancar þekeri üretiminde 120 bin tonluk daralmaya sebebiyet vermektedir. Bunun anlamý; 210 bin dekar alanda pancar tarýmý yapýlamamasý, besi hammaddesi olan küspe üretiminin 300 bin ton, kozmetik, ilaç ve alkol üretiminde kullanýlan melas üretiminin 50 bin ton azalmasý, 20 bin tarým iþçisinin iþsiz kalmasý, milli ekonomide 300 milyon lira kaybýn yaþanmasý, kýsaca ülkemizin dövizinin yabancý ülkelere aktarýlmasýdýr. Son 8 yýlda yüksek yogunluk lu tatlandýrýcý (YYT) ithalatýnda büyük artýþ Yýllardan bu yana NBÞ lobisi lehine kullanýlan takdir haklarý binlerce pancar üreticisinin sektörden çekilmesine sebep olmuþtur. Kaldý ki, þeker piyasasýný doðrudan etkileyen yüksek yoðunluklu tatlandýrýcýlarda (YYT) gelinen nokta da gýda karteli þirketler lehine uygulanan politikalarýn bir sonucudur. Þeker Kurumu verilerine göre 2006 yýlýndan 2014 yýlýna gelindiðinde YYT ithalatý 142 bin ton þeker eþdeðerinden 373 bin ton þeker eþdeðerine yükselmiþtir. Saðlýk riskleri tüm dünyada tartýþma konusu olan YYT için Türk Gýda Kodeksi Katký Maddeleri Yönetmeliði ile belirlenen maksimum kullaným limitleri de üretimin yüzde 25'inde aþýlmýþtýr. Yani, YYT kullanan üreticilerin yüzde 25'lik üretimlerinde yasal limitlerin üstünde kullaným söz konusudur. Her aþamasýnda ülke insanýna ve ekonomisine gelir býrakan yüksek katma deðerli pancar þekeri yerine yurt dýþýna transfer edilen yüksek karlara sahip NBÞ lobisinin tercih edilmesi Türk iþçisinin, Türk pancar üreticisinin mezarýný kazmak anlamýna gelmektedir. Þeker Kurumu'nun sektöre þaþý bakmasý milli felaket getirir Kuruluþ amacý, Türk Þeker Sektörünü düzenlemek, korumak ve yaþatmak olan Þeker Kurumunun freni patlamýþ kamyon gibi yoldan çýkarak her seferinde pancar üreticisi yerine hizmet etmek ve bu kuruluþun çýkarlarýný düþünmek yerine Niþasta Bazlý Þeker sektörüne hizmet eder nitelikteki söylemleri, siyasi karar vericilere de yanlýþ kýlavuzluk etmektedir. Gürültü kirliliði içinde bugüne kadar sektöre dair pozitif kararlarýn alýnmasýnýn önüne geçen kiþi ve kurumlar yerine, topraðý, geleceði ve ülkesi için çalýþýp üretmeye devam edenlerin sözüne kulak verilmesinin artýk zamaný gelmiþtir. Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn þeker sektörüne iliþkin içinde pancar üreticilerinin olmadýðý, dünya gerçeklerinden uzak bugün bilinçli olarak içinden çýkýlamaz duruma getirilmiþtir. Þeker-Ýþ Sendikasý, ülkemizin yararý için þeker ithalatýndan derhal vazgeçilmesini, NBÞ temelli çarpýk þeker politikalarýnýn terk edilerek pancar þekeri üretiminin arttýrýlmasýný, entegre üretim süreci ile katma deðer üretme potansiyeli son derece yüksek olan pancar tarýmýnda AR-GE teþvikleri ile sürdürülebilirliðin esas alýnmasýný, sektör sorunlarýnýn bütün taraflarýn görüþleri alýnarak kollektif akýl ile belirlenmesini ve her þeyden önemlisi mutlak suretle pancar üreticisinin de içinde olduðu bir modelle þeker üretiminin garanti altýna alýnmasýný öngörmektedir. Kandýrmada usta, göz boyamada markalaþan Þeker Kurumu'nun mümeyyiz vasýflarýný kaybetmiþ yetkililerini ise gerçekleri kamuoyundan saklamamalarý ve þeker ithalatýyla tatlý vurgun yapan omurgasýzlara pirim vermemeleri konusun uyarmakta ve artýk bir an evvel pancar çiftçisinin elin den tutulmasýný beklemektedir ALIÞ Gram 101,36 SATIÞ 101,44 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: MAYIS 2015 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PAZARTESÝ 18 MAYIS Mayýs törenlerle kutlanacak 19 Mayýs Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramý törenlerle kutlanacak. Bayram kutlamalarý yarýn(19 Mayýs Salý günü) halk oyunlarý gösterisi ve saat te Hürriyet Parký ndan Atatürk Anýtý önüne kadar gerçekleþtirilecek olan Gençlik Yürüyüþü ile baþlayacak. Saat da Atatürk Anýtý na çelenk sunulacak. Gençlik Þöleni da Atatürk Spor Salonu nda yapýlacak. Gençlik Haftasý çeþitli eðlence ve sportif müsabakalarla hafta boyunca kutlanacak. Kent Arþivi ne 460 yýllýk eser Ýskilip Belediyesi Kent Arþivi ve Araþtýrma Merkezi, 3 ciltten oluþan manevi deðeri son derece yüksek bir eseri daha kayýt altýna alýndý. Belediye Baþkaný Recep Çatma, eseri Kent Arþivi'ne kazandýran Eðitimci-Yazar Nurettin Tanay'a teþekkür etti. Eser hakkýnda Eseri 1545 yýlýnda Eðitimci-Yazar Nurettin Tanay, eseri Kent Arþivi'ne kazandýrdý. Þirazlý Ataullah bin Fazlullah el Hüseyni kaleme almýþtýr. Osmanlý coðrafyasýnda beðenilmesi üzerine II. Mustafa zamanýnda Manisalý Benlizade Mahmut Efendi kitabý Farsça'dan Osmanlý Türkçesine çevirerek Padiþaha sunmuþtur. Kitabýn beðenilmesi nedeniyle 1845'te Ýstanbul'daki bir matbaada matbu basýmý yapýlmýþtýr. Elimizdeki eser eski Türkçe matbu basýmdýr. Eserde Hz. Peygamberimizin (S.A.V) hayatý ve Siyer'i, ashabý, 4 halife dönemi, Emevi ve Abbasilerin yýkýlýþýna kadar olan olaylar halkýn anlayabileceði sade bir dille ÇORUM ÝSKÝLÝP ÝLÇESÝ EBUSSUUD ÝLK VE ORTAOKULU ONARIM ÝÞÝ ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Ýskilip Ýlçesi Ebussuud Ýlk ve Ortaokulu Onarým iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 1-Adet Onarým iþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Ýskilip Ýlçesi. c)ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr, ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4. l.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : l Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 81846) Karþýyaka miniklerine alkýþ Leyla Külcü Düvenci Belde Belediyesi mahallelerini ihmal etmiyor Düvenci Beldesi'ne baðlý Kultak Köyü'nün içme suyu þebekesini baþtan sona yenileyen Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, mahallelerin sorunlarýný da çözmek için gece gündüz çalýþtýklarýný söyledi. Düvenci Belediyesi tarafýndan geç hafta baþlatýlan içme suyu çalýþmalarý tamamlanarak mahalledeki evlere su verilmeye baþlandý. Çalýþmalar kapsamýnda abonelerin su sayaçlarý yeniden yaptýrýldý ve tüm evlerden su deposuna kadar su borusu döþendi. Merkezi olarak yapýlan þebeke suyu sistemiyle hem kaçaklarýn hem de su israfýnýn önüne geçileceðini açýklayan Belediye Baþkaný Yalçýn, "Kultak Mahallesi'nde yaþayan hemþehrilerimiz bundan böyle daha saðlýklý bir sistemden Ulukavak Anaokulu minikleri bilgilendi Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polistik Þube Müdürlüðü, ÇOGEP projesi kapsamýnda çalýþmalarýný sürdürüyor. Projenin ayaðý olan Gülen Yüzler faaliyetiyle Ulukavak Anaokulu minikleriyle buluþan polis memurlarý, yabancýlara karþý kendilerini nasýl korumalarý gerektiðini anlattýlar. Yaptýklarý canlandýrmalarla çocuklarý da etkinliklerine katan polisler, çocuklarýn olaylarý daha iyi anlamasýný saðladýlar. Ayrýca getirdikleri kitap ve hediyelerle de çocuklarý sevindirdiler. Karþýyaka Anaokulu öðrencileri yýlsonu etkinliði düzenledi. Progdama yoðun katýlým oldu. Karþýyaka Anaokulu öðrencileri yýlsonu etkinliði düzenledi. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen yýl sonu gösterisi ve kep törenine Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþcu, Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, okul müdürleri ile veliler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýyla baþlayan program Okul Müdiresi Leyla Külcü' nün açýlýþ konuþmasý ile devam etti. Aylar önce öðrencilerin kendilerine emanet edildiðini belirten Leyla Külcü, "Bu süreç içerisinde bizlerin emeði ve sizlerin de desteði ile çok yol katettik. Öðrencilerimiz bu süreç içerisinde hazýrladýklarý bir takým etkinlikleri sizlerle paylaþmak istiyorlar" dedi. Öðrencilerin çok çalýþtýklarýna þahit olduðunu vurgulayan Külcü, "Çok çalýþtýlar, çok yoruldular. Ýnanýyorum ki sizlerde onlarý takdir edeceksiniz. Emin olun hepsi bir sanatçý kadar becerikli. Onlarla gurur duyabilirsiniz" diye konuþtu. Gösteride salonu dolduran izleyicilere dans, folklor ve çeþitli gösteriler sunan minikleri izleyenler tarafýndan ayakta alkýþlandý. Öðrenciler hünerlerini sergilerken baþarýlý bir performans gösterdiler. Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþcu, öðretmenleri eþliðinde gösterilerini hazýrlayýp sunan öðrencileri kutlayarak, gösterilerin hazýrlanmasýnda emeði geçen baþta Okul Müdüresi Leyla Külcü olmak üzere tüm öðretmenlere çiçek vererek teþekkür etti. Gösterilerin sonunda öðrenciler kep giyip havaya fýrlattýlar. Mezun olma heyecaný yaþayan minik öðrencilerin aileleri duygu yükle anlar yaþadýlar. Program çiçek takdiminin ardýndan sona erdi. Programdan sonra veliler memnuniyetlerini dile getirerek çocuklarýnýn gösterilerinden ve anaokulunda kazandýrýlan deðerlerden son derece memnun olduklarýný, evlatlarýnýn eðitim almalarýndan dolayý çok mutlu olduklarýný ifade ettiler. Düvenci Beldesi'ne baðlý Kultak Köyü'nün içme suyu þebekesini baþtan sona yenilendi. sularýna kavuþurken, su kaçaklarýnýn ve en önemlisi de su israfýnýn önüne geçmiþ olduk." dedi. Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, Kultak mahallesinde yaþanan su sorunu çözüme kavuþturmaktan dolayý mutlu olduklarýný söyledi. Suyun hayat olduðunu dile getiren Yalçýn, "Beldede yaþanan sorunlarý öncelikle bir planlama yaptýk. En acil çözüme kavuþmasý gereken Kultak mahallemizdeki su sorunu idi. Suyun hayat olduðunun ve her bir damlasýnýn öneminin farkýndayýz. Geçen hafta baþlattýðýmýz çalýþmayý belediye personelimizin Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polistik Þube Müdürlüðü, çalýþmalarýný sürdürüyor. de gayretli çalýþmalarý ile kýsa sürede tamamlayarak vatandaþlarýmýzýn evlerine sularýný verdik. Büyük bir özveri ile çalýþan personelimize teþekkür ediyorum. Yeni su þebekesinin de Kultaklý hemþehrilerimize hayýrlý olmasýný diliyorum" diye konuþtu.

13 Ortaköy zirveye oturdu: 6-0 PAZARTESÝ 18 MAYIS 2015 SAHA: Bayat Ýlçe. HAKEMLER: Yüksel Karakuþ. Basar, Baran Avcý, Barýþ UÐURLUDAÐ BELEDÝYESPOR : Burak, Emrah, Mehmet, Ramazan, Ali, Ahmet, Yavuz (Murat), Nurettin, Veysel (Emrullah), Hami, Ferdi. 13 kontrollü bir futbol ortaya koyan kýrmýzý beyazlýlar maçtan 6-0 galip ayrýlarak 9 puana yükseldi ve averajla lider oldu. Uðurludað Belediyespor ise dördüncü maçýndan da puansýz ayrýldý. ORTAKÖY ÞAPÝNUVA BELEDÝYESPOR : Bayat, Mecitözüspor u Halil le devirdi: 3-0 SAHA: Bayat Ýlçe. HAKEMLER: Celal Bayraklý, Baran Avcý, Barýþ Karakuþ. BAYAT BELEDÝYESPOR : Þakir, Abdulhamit, Hasan, E. Cengiz, Uður Arslan (Burak), Halil, Ufuk, Halil Ýbrahim, Uður Altuncu, Bilgin (Furkan), Lütfullah (Mert). MECÝTÖZÜSPOR : Bekir, Mert (Engin), Elvan, Can, Halil Ýbrahim, Mustafa, Nurettin, Ruhi (Koray), Ersan, Gökhan, Ercan. GOLLER : ve 83. dakikalarda Halil (Bayat Belediyespor). 70. dak. Gökhan (Mecitözüspor). 2. Amatör Küme Final Grubunda haftanýn kritik maçýnda Bayat Be- lediyespor, Mecitözüspor önünde 3-1 galip gelerek hem rakibinden rövanþý aldý hemde aradaki puan farkýný açtý. Bayat ilçe sahasýnda oynanan maçýn ilk yarýsý karþýlýklý ataklarla geçti ancak iki takýmda gol bulamadý. Ýkinci yarýnýn baþýnda Halil le öne geçen Bayat Belediyespor önünde konuk takým 70. dakikada Gökhan la beraberliði saðladý. Sonraki bölümde iki takým arasýnda giden gelen maçta ev sahibi taký- mýn tecrübeli golcüsü Halil yeniden sahneye çýktý ve üç dakika içinde iki gol atarak takýmýný 31 galibiyete taþadý. Bu galibiyetle Bayat Belediyespor 9 puanla averajla ikinci sýraya inerken Mecitözüspor ise 6 puanla üçüncü sýrada kaldý. Gökhan, Semih, Seyfi, Berkay, Osman, Ýbrahim (Mahmut), Taner, Mehnmet Anýl, Cihangir (Levent), Alaattin, Furkan (Ömer). KIRMIZI KART: 86. dak. Semih (Ortaköy Þapinuva), 76. dak. Mehmet, 86. dak. Ferdi (Uðurludað Belediyespor) GOLLER : ve 87. dakikalarda Alaattin, 40. dak. Furkan, dak. Cihangir (Ortaköy Þapinuva Belediyespor). 2. Amatör Küme Final Grubunda ikinci yarýnýn ilk haftasýnda Ortaköy Þapinuva Belediyespor, Uðurludað deplasmanýndan 6-0 galip dönerek averajla liderliðe yükseldi. Üç takýmýn nefes kesen ilk iki mücadelesinde Ortaköyspor Uðurludað Belediyespor deplasmanýnda ilk yarýnýn son dakikalarda üst üste bulduðu gollerle U 11 liginde cumartesi günü üç maç devreyi 4-0 önde tamam- oynandý, Çorumspor sahaya çýkmadý. 1 ladý. Ýkinci yarýda daha nolu sentetik çim sahada oynanan maçlarda A grubu lideri 1907 Gençlikspor Ulukavakspor önünde 5-0 lýk galibiyetle liderliðini devam ettirdi. Bu gruptaki Mimar Sinan Gençlik - Osmancýkgücüspor maçý 20 Mayýs çarþamba günü oynanacak. U 11 de liderler yerlerini korudu Mimar Sinan, Hacettepe ye 3-0 yenildi finali kaybetti Bartýn da yapýlan U 14 grup birinciliðinde temsilcimiz Mimar Sinan Gençlikspor Hacettepe ye 3-0 yenildi ve final þansýný kaçýrdý. Grubundaki ilk maçýnda Çankýrýspor u 3-0 yenen Mimar Sinan Gençlikspor cumartesi günü grup finalinde Ankara Hacettepespor ile karþýlaþtý. Güçlü rakibine 3-0 yenilmekten kurtulamayan Mimar Sinan Gençlikspor elendi. B grubunda ise lider HE Kültürspor en yakýn takipcisi Gençlerbirliði ni 51 lik farklý skorla geçerek lderliðini devam ettirdi. Üst sýralarda yer bulmak isteyen iki takým Alaca Belediyespor ile Çorum Belediyespor maçýndan ise Alaca takýmý 2-0 lýk galibiyetle ayrýldý. Çimentospor ise rakibi Çorumspor un maça çýkmamasýyla haftayý oynamadan üç puanla kapattý. Spor camiasý ve Gazeteciler 2 nolu sahanýn açýlýþýnda oynadý Kýzlarda Ýnönü, erkeklerde Baþöðretmen þampiyon Spor Camiasý ve gazetecilerin maçýndan önce iki takým hakemlerle birlikte toplu halde görülüyor SAHA: 1 No lu Dýþ Saha HAKEMLER: Sedat Serhat Tataroðlu, Müjde Ar- ça, Mehmet Bozkýl SPOR CAMÝASI : Furkan Alagöz, Recep Yücel, Nizamettin Alagöz, Aslan, Mustafa Alagöz, Altan Çoban, Remzi Karahan, Kahraman Ölçer, Haþim Eðer, Selim Sümer, Sefer Kurtaran, Ýlhan Kara, Mustafa Doðan, Hilal Kiraz. GAZETECÝLER: Okan Ateþ, Yusuf Ýslam Kaya, Murat Karasu, Ali Özdemir, Mehmet Güley, Murat Özten, Ali Atan, Ali Ceylani Kolaç, Harun Akkaya, Mehmet Kundoðlu, Ömür Soytemiz, GOLLER: 10. ve 45. dakikalarda Harun Akkaya, 18. dak. Mehmet Güley, 25. ve 40. dakikalarda Mehmet Kundoðlu (Gazeteciler). 13. ve 40. dakikalarda Haþim Eðer, 28. dak. Altan Çoban, 19. dak. Mustafa Alagöz, 30. dak. Selim Sümer, 55. dak. Sefer Kurtaran (Spor Camiasý). Gençlik Kupasý Basketbol Turnuvasýnda þampiyonlar belli oldu Baþöðretmen, Anadolu önünde güle oynaya þampiyon oldu: SALON: Atatürk. HAKEMLER: Dursun Uðral, Ýbra- him Coþkun. BAÞÖÐRETMEN ANADOLU LÝSESÝ : Volkan, Kürþat, Orhan, Þahin, Berkay, Taha, Yakup, Osman, Efe, Aziz, ANADOLU LÝSESÝ : Özgür, Deniz, Mert, Sercan, Gökay, Barýþ, Alperen Leblebici, Ali, Talha, Anýl, Alperen Karataþ, Ziya. PERÝYOTLAR : 6-14, 4-12, 4-13, 3-12 Tamamen yenilenen 2 nolu sentetik çim sahanýn açýlýþýnda Spor Taban birlikleri yöneticileri ile gazeteciler bir araya geldiler. Cumartesi günü baþlayan 20. ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak futbol turnuvasýndan önce Gençlikspor, ASKF, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneði baþkan ve yönetim kurulu üyelerinden kurulu kadro ile Çorum spor basýný dostluk maçýnda karþýlaþtýlar. Gol düellosu þeklinde geçen maçtan Spor Camiasý Gazeteciler i 6-5 yenmeyi baþardý. Yapýmý yeni tamamlanan 2 nolu sahanýn aðýr zemininde antrenman iki takým oyuncularýda hayli zorlandýðý gözlendi. Çorum Belediyespor, Alaca Belediyespor karþýsýnda 2-0 maðlup olmaktan kurtulamadý Liseli Gençler Gençlik Kupasý Basketbol Turnuvasýnda kýzlarda Ýnönü Anadolu erkeklerde Baþöðretmen Anadolu Lisesi þampiyonluðu kazandý. Kupalar yarýn 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý kutlamalarýnda verilecek. Liseli Gençler Gençlik Kupasý Basketbol Turnuvasýnda mücadele sona erdi. Genç kýzlarda Anadolu Lisesi zorlu bir mücadele sonunda yenen Ýnönü Anadolu Lisesi þampiyonluðu kazandý. Kýzlarda üçüncülük dördüncülük maçýnda ise Spor Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ni yenerek üçüncü oldu. Erkeklerde ise Baþöðretmen Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi önünde zor- Anadolu yu yenen Ýnönü kýzlarý þampiyon SALON: Atatürk. HAKEMLER: Dursun Uðral, Hakan Kaya. ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ : Elifsu, Nazlý, Þule, Ezgi, Ayþe, Eda. Atatürk Anadolu üçüncü: SALON: Atatürk. HAKEMLER: Hakan Serkan Demirdöken. MUKADDER ANADOLU LÝSESÝ : ANADOLU LÝSE- SÝ : Ebru, Ece, Mine, Cansu, Þeyda, Rana, Tuðçe, Fatma, Cansu, Simge, Meltem. PERÝYOTLAR: 4-7, 6-3, 10-9, 9-7 Melis, Beyzanur. Kaya, AKAYDIN Güles, Hazal, Zerniþan, Simge, Dilay Dilan, Asira, ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ : Gökhan, Ahmet, Anýl, Yusuf, Kaan, Taha, Emrehan, Ýlter, Oytun, Ayberk, Ýsmail, Ataberk. PERÝYOTLAR: 11-14, 16-16, 18-6, Spor Lisesi :38-Atatürk Anadolu:31 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Dursun Uðral, Ýbrahim Coþkun. Çorum dan U 14 de Kadýköyspor çýktý Çorum da yapýlan U 14 grup birinciliðinde Samsun Kadýköyspor çýktý. Altý takýmýn mücadele ettiði grup birinciliðinde Samsun Kadýköyspor ve Trabzon Yolsspor takýmlarý gruplarýnda birinci olarak finale yükseldiler. Dün saat de oynanan final maçýnda zorlu mücadele sonunda Samsun Kadýköyspor, rakibini 1-0 yenerek grup birincisi olarak yarý final grubuna yükseldi. lanmadý ve lik skorla galip gelerek bu yýlýn þampiyonluðunu kazandý. Erkeklerde üçüncülük maçýnda ise Atatürk Anadolu Lisesi, Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi önünde lýk skorla galip gelerek üçüncü oldu. Turnuvada dereceye giren okullarýn kupalarý yarýn yapýlacak 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý kutlamalarý içinde verilecek ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ : Büþra, Ayça, Ayþenur, Amine, Beyza Edanur, Þeyma, Yeþim, Esra, Ece, Ýdil. SPOR LÝSESÝ : Tuðçe, Ezgi, Ýrem, Eda, Beyzanur, Gizem, Ceren. PERÝYOTLAR : 4-8, 6-2, 11-10, 13-11

14 Halk Koþusu na yoð 14 PAZARTESÝ 18 MAYIS 2015 un ilgi Çorum Belediyesi tarafýndan bu yýl ilk kez düzenlenen Halk Koþusu na dört ayrý kategoride erken-bayan toplam 1200 sporcu yarýþtý. Oldukça renkli görüntülerin olduðu yarýþmaya ilginin yüksek olmasý dikkat çekti. Çorum Belediyesi tarafýndan bu yýl ilk kez düzenlenen Halk Koþusu dün yoðun bir katýlýmla yapýldý. Dört ayrý kategoride bay ve bayanlar arasýnda yapýlan yarýþmaya 1200 sporcu katýldý. Belediye önünden startý verilen koþuya AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Kurt Ceritoðlu, Ahmet Sami Ceylan, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Ýl AFAD Müdürü Elvan Kaya ile birlikte çok sayýda sporcu ve vatandaþ katýldý. Yarýþýn startýný veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye olarak sporun tabana yayýlmasý için ellerinden gelen çabayý gösterdiklerini belirterek bu doðrultuda yaptýklarý her parka koþu parkuru eklediklerini söyledi. Göreve geldiklerinde parklarda spor yapan insan sayýsýnýn çok az olduðunu bugün ise tüm parklarýn spor yapan Çorumlularda dolu olduðunu belirten Külcü, bundan büyük mutluluk duyduklarýný söyledi. Belediyespor bünyesinde spor yapan sporcu sayýsýnýn iki bine yakýn olduðunu amaçlarýnýn hem spor yapan bir nesil yetiþtirmek hem de baþarýlý milli takýmlar düzeyinde sporcular çýkarmak olduðunu belirten Baþkan Külcü yeni oluþturduklarý Spor Müdürlüðü'nün Çorum'un her mahallesine spor salonu yapmak için çalýþmalarýnýn sürdüðünü söyledi. Daha sonra sekiz ayrý kategoride yapýlan yarýþmalarýn startýný protokol üyeleri ayrý ayrý verdiler. Halk Koþusunda 1214 yaþ, yaþ, 19-30, yaþ, yaþ ve 40 yaþ ve üzerine kategorilerinde bay ve bayan sporcular yarýþtýlar. Yarýþmalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya ile birlikte birincileri tam altýn, ikincilere yarým altýn üçüncülere ise çeyrek altýn ödül verildi. Kategorilerinde dereceye girerek ödül almaya hak kazanan sporcular þöyle: Yaþ Bayanlar: 1. Emine Tüfekçi, 2. Pelin Özbulut, 3. Nuriye Demir Yaþ Erkekler: 1. Tarýk Demir, 2. Musa Ercan Tüfekçi, 3. Cengiz Sezer Yaþ Bayanlar. 1. Kumru Çürük, 2. Fermudiye Özdemir, 3. Sedanur Ýçaðasý Yaþ Erkekler: 1. Mustafa Özseçer, 2. Muhammed Çelebi, 3. Volkan Enes Seymen Yaþ Bayanlar: 1. Rumeysa Arýcý, 2. Derya Özþahin, 3. Zeliyha Arslan Yaþ Erkekler: 1. Osman Pehlivah, 2. Ýbrahim Keyvanoðlu, 3. Hasan Deniz Kalaycý Yaþ Erkekler: 1. Rýdvan Yarýþmaya deðiþik kategorilerde katýlým hayli yüksek oldu Alper Afacan, 2. Ali Uyar, 3. Ömür Soytemiz Yaþ Bayanlar: 1. Güner Çiçek, 2. Elif Uslu, 3. Irmak Deniz Özpamuk. 40 Yaþ Üstü Erkekler: 1. Murat Kaya, 2. Duran Torbacýoðlu, 3. Kemal Kol. 40 Yaþ Bayanlar: 1. Kader Üzümcü, 2. Melahat Çorlu, 3. Gülizar Akbolat. Yarýþmaya katýlan protokol üyeleri start verilmeden önce diðer atletlerle birlikte beklerken görülüyor Türkiye Þampiyonalarýndaki dereceleri ile baþarýlý bir sezon geçiren Mustafa Özseçer yaþ erkeklerde birinci oldu 20. ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol turnuvasý baþladý Hýþýroðlu Kuruyemiþ:2-Anitta Otel: 1 SAHA: 2 No lu Dýþ Saha HAKEMLER: Barýþ Karakuþ, Furkan Alagöz, Ferdi Kartal dak. Mustafa Doðan (Hýþýroðlu Kuruyemiþ). HIÞIROÐLU KURUYEMÝÞ : Sebahattin, yaþ erkeklerde dereceye giren atletlerin madalyalarýný AK Parti Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan verdi Ahmet, Osman, Uður, Ýsmail Sýrýkcý, Mustafa Tiryaki, Aytekin (Erkan), Ender (Mustafa Doðan), Yasin (Osman), Ýsmail Koçak, Hasan. 20. ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol turnuvasýnda mücadele cumartesi günü A ve B gruplarýnda oynanan dört maçla baþladý. Bu yýl yirmi takýmýn dört grupta mücadele ettiði turnuvanýn ilk gününde tüm maçlar oldukça zorlu geçti. Ýki farklý kazananýn olmadýðý maçlarda iki maç berabere bitti. Hakemler tarafýndan verilen üç penaltýdan ikisini kaleciler kurtarmayý baþardý. Turnuvanýn ilk maçýnda Þellale Cafe&Efe Döþeme ile Fen Ýþ Yolspor arasýndaki maçta takýmlarýn çabasý gol ANÝTTA OTEL: getirmedi ve takýmlar 0-0 berabere kaldýlar. Ýkinci maçta ise Hýþýroðlu Kuruyemiþ, Anitta Otel önünde ilk yarýyý 1-0 geride tamamladý. Ýkinci yarýda beraberliði saðladý uzatmanýn son bölümünde Mustafa Doðan ýn attýðý golle rakibini 2-1 yenerek üç puanýn sahibi oldu. Ayný sahadaki üçüncü ve son maçta ise Göktuð Mobilya ile Öncü Ýnþaat arasýndaki gol düellosu 3-3 berabere bitti. 1 nolu sahada oynanan maçta ise Çorum Barosu, Osmancýk Kale Otel i tek golle yenerek gruba üç puanla baþladý. Çorum Barosu :1 Osmancýk Kale Otel: 0 Bektaþ, Halil, Onur Kaçmaz, Soner (Mehmet), Gökhan, Erdoðan, Ali, Mesut, Adem, Ali Kelam Onur Büyükcindil. GOLLER: 30. dakikada (kendi kalesine) Osman (Anitta Otel), 33. dak. Hasan, SAHA: 1 No lu Dýþ Saha HAKEMLER: Mehmet Ali Cýrýl, Emre Alagöz, Okan Baykara ÇORUM BAROSU : Turgay, Ha- kan, Öztürk, Vedat (Turan), Ceylan, Seyit, Ekrem, Halil, Muharrem, Ýsmail (Nurullah), Murat. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Koþu ya katýlan en yaþlý sporculara madalya verdi En Yaþlý sporculara madalya Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Halk Koþusu ödül töreninde koþuya katýlan en yaþlý sporculara madalya verildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan koþuya katýlan en yaþyý bayan olarak 62 yaþýndaki Güldane Eker ile 65 yaþýndaki Adem Öztürk e birer madalya verilerek tebrik edildi. OSMANCIK KALE OTEL : Mu- Öncü Ýnþaat geriden geldi öne geçti son dakikada beraberlik golüne engel olamadý Göktuð Mobilya: 3 - Öncü Ýnþaat: 3 HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Emre Alagöz, Murat Onur Kindar GÖKTUÐ MOBÝLYA : Muhammed, Orhan, Halit Kýlýç için saygý duruþu 20. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnýn ilk maçý öncesinde Halit Kýlýç için saygý duruþunda bulunuldu. Tertip Komitesi tarafýndan bu yýlki turnuvaya ismi verilen Halit Kýlýç için maçtan önce Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, TÜFAD Þube Baþkaný Remzi Karahan, Hakem Derneði Baþkaný ve Hakem Kurulu Celal, Ýsmail (Sýddýk), Hüseyin Keleþ, Hüseyin Özünel (Ali), Tuncay, Umut, Hüseyin Çay, Uður, Yaþar. ÖNCÜ ÝNÞAAT : üyesi Mustafa Alagöz ve Kahraman Ölçer ASGD Þube Baþkaný Okan Ateþ ve Yönetim Kurulu üyesi Ali Atan ile iki takým oyuncularý bir dakikalýk saþgý duruþunda bulundular. Ardýndan davetliler tarafýndan turnuvanýn baþlama vuruþu yapýldý. Erdal, Tuncay, Ýdris, Fatih, Ýsmail, Alper, Osman, Hakan (Kemal), Ömer, Mehmet, Okan (Fatih Cengiz). GOLLER : 2. dak. Uður, 4. dak. Hüseyin Çay, 60. dak. Yaþar (Göktuð Mobilya). 10. dak. Fatih Kesgin, 30. dak. Hakan, 36. dak. Ýdris (Öncü Ýnþaat). harrem, Barýþ, Ayhan, Nadir, Özcan, Ýsmail (Tuncay), Mustafa, Tayfur, Ramazan (Halil), Sadýk (Kerim), Kerem. GOL: 30. dak. Ekrem (Penaltýdan). Þellale Cafe&Efe Döþeme: 0 Fen Ýþ Yolspor :0 Saha SAHA: 1 No lu Dýþ HAKEMLER: Mehmet Zeki Sevim, Furkan Alagöz, Mert Kaan Orbay ÞELLALE CAFE EFE DÖÞEME: Burak, Ayhan, Sedat, Tekin, Adem, Coþkun, Hanifi, Serkan, Bünyamin (Ramazan), Halit, Nurullah. FEN ÝÞ YOLSPOR: Ferhat, Gazi, Murat, Ýlhan, Fatih Özmen, Ekrem, Mert, Fatih Özkaya (Mesut), Ömer (Fatih Çalýþkan), Davut, Talat. KIRMIZI KART: Dk. 50 Hanifi (Þellale ).

15 ELEMAN ALINACAKTIR Aþaðýdaki niteliklere sahip erkek adaylar için askerliðini yapmýþ çalýþma arkadaþlarý aranýyor. * Endüstri Mühendisi * Lisans, Ön lisans veya Ticaret Meslek Lisesi mezunu bay Tecrübeli büro elemaný * Teknik Resim Bilgisine sahip, ölçü aletleri ve CAT-CAM programlarý kullanabilen Teknik Ressam * Vardiyalý Çalýþabilecek CNC operatörü * Dökümhanede vardiyalý çalýþabilecek Döküm iþçileri. (Ç.HAK:1266) MÜRACATLAR ÞAHSEN FÝRMAMIZA YAPILACAKTIR. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 11 CAD. NO.11 ÇORUM Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ PAZARTESÝ 18 MAYIS Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) 20 MAYIS Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü / Valilik ek binasý kat 8 Çorum Saat: *** Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Makam aracý kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý (Mühandislik Fakültesi yaný) Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: *** 25 MAYIS Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý eðitim öðretim dönemi mezuniyet töreni organizasyonu hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Ýhale Salonu Saat: *** 26 MAYIS Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü ne baðlý Çankýrý iþyerinden Polatlý Þube Müdürlüðü ne toplam ton dökme ithal ekmeklik buðdayýn taþýnmasý iþi. Yer: Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü (Ankara yolu 9. km) Saat: ELEMAN ARANIYOR Tez-el Metal Kimya da çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:1118) (Ç.HAK:1004) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de gerekmektedir. Mür. Tel: PERSONEL ARANIYOR AR ELEKTRÝK ELEKTRONÝK A.Þ. DE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ EN AZ MESLEK LÝSELERÝNÝN ELEKTRÝK BÖLÜMÜNDEN MEZUN DENEYÝMLÝ ELEKTRÝK KALFALARI VE USTALARI ALINACAKTIR - ÖN MUHASEBE KONUSUNDA EN AZ 5 YIL DENEYÝMLÝ ÖN MUHASEBECÝ ALINACAKTIR. MÜRAACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: GÜLABÝBEY MAH YENÝDOÐAN 4. SOK NO:4/A(TEDAÞ ARKASI) ÇORUM TEL: (Ç.HAK:1291) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanabilen ön muhasebeden anlayan baybayan eleman alýnacaktýr *** 4 HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 37 KF 404 plakalý, 1999 model Ford marka, Cargo 2520 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: *** 5 HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 512 ada no, 23 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: *** 8 HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Karakeçili Mah. Mahalle/Mevkii, 1 nolu baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: (Ç.HAK:1245) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: *** 2 TEMMUZ T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 582 Ada No, 369 Parsel No, Çoraklýk Mah. Mahalle/Mevkii, 36 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: *** 22 EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ELEMAN ARANIYOR YURTBEN YEM FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE PAZARLAMACILAR ARANMAKTADIR. MÜRACAATLAR ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: YURT YAPI HIDIRLIK CAD. NO:30 TEL: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere, * Elektrik Teknisyeni / Tekniker, * Satýþ Elemaný, * Ön Muhasebe Elemaný (Go Plus programýný kullanabilen) * EPS Enjeksiyon Makine Operatörü aranýyor. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Cengiz Topel Cad. No:108 Çorum adresinde bulunan ofisimize müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:1246) Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) Eleman Aranýyor yaþ arasý bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Asmalý Ocakbaþý Karakeçili Mah. Kültür Sok. Ýstikbal Mobilya Karþýsý Tel: (Ç.HAK:1056) * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Karoser kaynak iþlerinden anlayan ustalar ve oto döþemeci alýnacaktýr. Zevk Oto Dizayn (Ç.HAK:1108) (Ç.HAK:1140) (Ç.HAK:1119) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. No: 9 Tel: Devren Satýlýk Süper Market 400 m2 barkotlu sistem TAKAS YAPILIR ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan büro elemaný aranmaktadýr. ÖZTÜRK ORMAN (Ç.HAK:1301) MÜHENDÝSLÝK BÜROSU Devren Satýlýk Halen faal durumda olan müþteri potansiyeli mevcut Oto Kuaför Klinik devren satýlýktýr (Ç.HAK:735) (Ç.HAK:175) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:1292) (Ç.HAK:784) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) Yorgan, Stor Perde Temizliði Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Elektrik Teknikeri Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Elektrik Teknikeri alýnacaktýr. Tel: ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ Deðeri: TL ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Deneyimli Son Ütücü, * Ara Ütücü, * Düz ve Overlok Makinacýlarý, * Muhasebe Elemaný (bay-bayan), * Teknik elemanlar alýnacaktýr. Not: Ücretler dolgundur. SSK+Yemek+Servis Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Orteks Hazýr Giyim San. Tic. Ltd. Þti. Adres: Ulukavak Mah. Söðütlüevler 21. Sok. (Ç.HAK:1300) No: 12/A (Toprak Sanayi Ýlköðretim Okulu Karþýsý) Tel:

16 Darýca nýn son dakika uyanýklýlýðý Darýca Gençlerbirliði yönetiminin son dakika cinliði. Bugün oynanacak play-off rövanþ maçýna Çorum Belediyespor taraftarýnýn alýnmamasý için Ýlçe Spor Güvenlik Kurulu nun mesai bitimine on dakika kala aldýðý karar kýrmýzý siyahlý yönetimin yaptýðý giriþimler sonucunda boþa çýkartýldý. Darýca Ýlçe Spor Güvenlik Kurulu cuma Darýca Gençlerbirliði yönetimi son dakikada Ýlçe Spor Güvenlik kararý ile bugünki maça Çorum Belediyespor taraftarý alýnmamasýna karar verdi. Kararýn tebliðini kabul etmeyen Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Kocaeli Vali ve Emniyet Müdürü ile görüþerek, Ýlçe Spor Güvenlik kararýnýný iptal ettirdi. Belediyespor taraftarý kendine ayrýlan bölümde bugünki maçý izleyecek. akþamý saat de toplandý ve Çorum da oynanan maçta yaþananlarý gerekçe göstererek bugünki maça Çorum Belediyespor un taraftarýnýn alýnmamasýna karar verdi. Yazýlý gerekçe Çorum daki maçta protokol tribününde yaþananlar ve maç sonunda Darýca Belediyespor taraftarlarýna yapýlan saldýrýyý gerekçe gösterdi. Bu karar saat da Emniyet mensuplarý tarafýndan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül e teblið edilmek istendi. Baþkan Gül kararý kabul etmediðini altýna þerh düþerek iade ettiðini Emniyet güçlerine bildirdi. Bunun üzerine Baþkan Zeki Gül gerek Ankara gerekse Kocaeli Valilik ve Emniyet Müdürlüðü ile temasa geçti ve durumu bildirdi. Kocaeli Valisi ve Emniyet Müdürü ile yapýlan görüþmelerde böyle bir kararýn alýnmasýnýn mümkün olmadýðý belirtilerek her türlü tedbirin alýnarak maça Çorum Belediyespor taraftarýnýn alýnacaðýný bildirdi. Baþkan Zeki Gül, dün gitmeyi planladýðý Darýca ya bu geliþmeler üzerine erkene aldý ve cumartesi günü Kocaeli ne giderek Vali ve Emniyet Müdürü nü ziyaret ederek teþekkür etti. Samsun Bölgesi hakemi Ercan Hellaç Çorum Belediyespor un bugün Darýca Gençlerbirliði oynayacaðý playoff ikinci maçýný Samsun bölgesinden Ercan Hellaç yönetecek. Merkez Hakem Komitesi play-off maçlarýnda ilginç bir Kader maçý Ercan Hellaç ýn uygulama yaparak ilk maçlarda düdük çalan hakemleri ikinci maçlarda diðer takýmlarýn maçlarýna atama geleneðini sürdürdü. Perþembe günü oynanan ilk maçlarda görev yapan sekiz hakemden yedisi bugün ikinci maçlarda da düdük çalacaklar. Tecrübeli hakem Ercan Hellaç deðiþik illerde görev yaptýktan sonra geçtiðimiz sezon Samsun da göreve baþladý. Hellaç, Çorumspor un 4 Nisan 2010 tarihinde Türk Telekom deplasmanýnda 4-1 maðlup olduðu maçta düdük çalmýþ. Ercan Hellaç ýn yardýmcýlýklarýný ise Ankara dan Ejder Yapýcý ve Utku Tunavelioðlu yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Ankara dan Aytaç Coþar. PAZARTESÝ 18 MAYIS 2015 Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Kocaeli Emniyet Müdürü Levent Yarýmel i ziyaretinde Ýþte þimdi Ya herro ya merro Çorum Belediyespor play-off rövanþ ma- Çorum Belediyespor play-off ikinci maçýnda bugün saat da Darýca Ýlçe sahasýnda Darýca Gençlerbirliði önünde final biletini arayacak. Ýlk maçta evinde 0- çýnda bugün saat Final inancýýmýz tam da Darýca Ýlçe sahasýnda Darýca Gençler- istiyor. Kýrmýzý Siyahlýlarda Çaðlar kadroda yok Muhammet Fatih maske ile 0 berabere kaldýðý rakibi önünde deplasmanda gol bularak avantaj yakalamak Genel Kaptan Hamit Iþýk Darýca birliði önünde final vizesi arayacak. Perþembe oynayacak. maçýndan istedikleri sonucu olarak günü Çorum da oynanan finale yükseleceklerine inançlarýnýn tam ilk maçtan 0-0 beraberlikle olduðunu söyledi. Iþýk, takým olarak son ayrýlan iki takým haftalardaki çýkýþlarýný bugün bugün Darýca da finale yükselmek için mücadele edecekler. sürdürerek 2. lige yükselmek için mücadele edeceklerini belirtti. Sahasýnda seyirci Çorum Belediyespor desteðinden yoksun ola- Genel Kaptaný rak çýkan kýrmýzý siyahlý Hamit Iþýk final için takým iç saha avantajýný kenetlendiklerini ve iyi kullanamadý. Bugün bugün Darýca dan istediklerini alarak döneceklerini söyledi. gol bulmak zorunda olan Darýca deplasmanýnda Çorum Belediyespor da Takým olarak son haftalarda yükselen sakatlýðý devam eden form grafiklerini bugünki Çaðlar bugünki forma maçtada devam ettireceklerine inandýðýný belirten Iþýk Ligde son haftalardaki çýkýþýmýz ile play-of biletini aldýk. Evimizde giyemeyecek. Kýrmýzý siyahlý takýmda ilk maçta cezalarý biten Emrah ve Nedim ise bugünki maçta forma giyebilecekler. Ýlk maçta burnuna aldýðý darbe sonunda hasteneye Final cuma günü 3. Lig de final maçlarý 22 Mayýs cuma günü oynanacak. Futbol Federasyonu ndan edinilen bilgiye göre bugün oynanacak play-off rövanþ maçlarý sonunda kazanan takýmlar cuma günü tarafsýz sahada tek maçlý eleminasyon sistemine göre 2. lige yükselmek için mücadele edecekler. Çorum Belediyespor Yönetimi bugünki maçtan tur atlayarak ayrýlmasý halinde takýmý bir gün daha Darýca da kampta tuttuktan sonra maçýn oynanacaðý ile geçerek burada hazýrlýklarýný sürdürmeyi amaçlýyor. oynadýðýmýz maçtaki tüm olumsuzluklara raðmen golsüz berabere kaldýk. Bugün final için Darýca deplasmanýnda gol bulmamýz gerekiyor. Bu bilinç içinde hazýrlandýk. Çaðlar dýþýnda eksik futbolcumuz bulunmuyor. Rakibimiz iç saha baskýsý ile oynayacak ve bizde bundan yararlanmamý amaçlýyoruz. Sonuçta iki güçlü takýmdan birisi sahadan üzülerek ayrýlacak. Biz sevinerek ayrýlan taraf olmak istiyoruz. Futbolcularýmýzýnda inancý tam ve onlarda bu maça motive oldular. Takým olarak çýkacaklar ve Darýca dan istediklerini alarak dönüp finalde mücadele etmeye hak kazanacaklar. Buna inancým tam dedi. Halk Koþusu na yoðun ilgi kaldýrýlan Muhammet Fatih ise özel maske ile maçta forma giyecek. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn bugünki maçta ilk maçtan iki farklý isme onbirde forma vermesi bekleniyor. Kalede Fatih savunmada Eray, Akýn, Ýmam ve Murathan onlarýn önünde Nedim ve Mehmet Çorum Belediyesi tarafýndan bu yýl ilk kez düzenlenen ve dört ayrý kategoride bayan, erkek toplam 1200 yarýþmacýnýn katýldýðý Halk Koþusu dün yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan startý verilen yarýþmalara her yaþtan Çorumlular katýldýlar. Halk Koþusu ile ilgili haber ve fotoðraflar 14. sayfada Akif, sað kanatta Buðra, sol kanatta Emrah onlarýn önünde Turgay en önde ise Muhammet Fatih in maça baþlamasý bekleniyor. Bu maçta golsüz beraberlik dýþýndaki tüm beraberliklerde Çorum Belediyespor finale yükselecek. Darýca nýn kazanmak baþka þansý bulunmuyor. Maçýn golsüz berabere bitmesi halinde ise maç uzatmaya gidecek ve yine eþitlik bozulmazsa finalisti penaltý atýþlarý belirleyecek. Maç Radyo Gün den canlý yayýnlanacak Çorum Belediyespor un bugün Darýca Gençlerbirliði ile oynayacaðý play-of rövanþ maçý 98.5 Radyo Gün den canlý yayýnlanacak. Darýca tüm Kocaeli ni temsil ediyor Darýca Belediye Baþkaný ve kulüp Onursal Baþkaný Þükrü Karabacak Darýca Gençlerbirliði nin tüm Kocaeli ni temsil ettiðini belirterek bugün oynanacak Çorum Belediyespor maçýna tüm Kocaeli halkýný davet etti. Belediyespor 22 kiþiyle Darýca da Çorum Belediyespor bugün oynayacaðý Darýca Gençlerbirliði maçý için 22 kiþilik kadro ile kampa girdi. Cumartesi sabahý yola çýkan Çorum Belediyespor dün maç saatinde yaptýðý ter idmaný ile Darýca maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Darýca ya 22 kiþilik geniþ kadroyla gitti. Dünki ter idmanýnýn ardýndan 18 kiþilik Darýca maçýnýn kadrosunu açýklayacak olan Teknik Direktör Yavuz Ýncedal takýmýn finale yükselmeyi baþarmasý halinde ayný kadroyla final maçýnýn oynanacaðý ile geçmeyi planlýyor. Darýca Belediye Baþkaný ve Darýca Gençlerbirliði Onursal Baþkaný Þükrü Karabacak, bugün saat 16:30 da Darýca Þehir Stadyumu nda oynanacak olan Darýca Gençlerbirliði Çorum Belediyespor play off yarý final ikinci maçýna Kocaeli de yaþayan herkesi davet etti. Ýkinci lige çýkma yolunda final öncesi son viraj olan Çorum Belediyespor maçýnda Darýca yý bayram yerine çevireceklerini ve finale kalacaklarýna olan inancýný dile getiren Baþkan Karabacak, Darýca Gençlerbirliði nin sadece Darýca yý deðil, tüm Kocaeli yi temsil ettiðini vurgu yaptý. TEK HEDEF ÝKÝNCÝ LÝG Kulübün Onursal Baþkaný Þükrü Karabacak,þampiyonluk parolasýyla çýktýklarý ligde yaþadýklarý talihsizlikler sonucu þampiyonluðu Tuzlaspor a kaptýrdýklarýný söylerken,takýma olan inançlarýný hiçbir zaman kaybetmediklerini ifade ederek, ilçemizdeki birlik ve beraberlik tablosu bize ikinci lig hedefimize varmak için güç veriyor. Bugüne kadar hep birlikte baþarýsý için ter döktüðümüz kulübümüzün önce Çorum Belediye engelini aþacaðýný,devamýnda da final maçýný kazanarak ikinci lige çýkacaðýmýza inancýmýz tam. Bu zorlu süreçte baþta ilçemizdeki sporseverler olmak üzere, Gebze, Çayýrova, Dilovasý ve Kocaeli nin diðer ilçelerinden herkesi bu coþkuyu yaþamak için bugün Darýca Þehir Stadyumu nda oynanacak olan Darýca Gençlerbirliði Çorum Belediyespor play off yarý final ikinci maçýna bekliyorum. diyerek sporseverleri ve bölge protokolünü Darýca ya davet etti.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor Yürüyen ofis, ev ya da karavan formatýna bürünen VIP araçlar, Çorumlu firmalarýn imzasý ile yollara çýkýyor. Almanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde yaþayan

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Sanayicilerimiz demiryolu ve yemde KDV indirimi bekliyor ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

Sanayicilerimiz demiryolu ve yemde KDV indirimi bekliyor ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Sanayicilerimiz demiryolu ve yemde KDV indirimi bekliyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Güven Yem Fabrikasý'ný ziyaretinde, Güven Yem Yönetim Kurulu Baþkaný Gürcan Coþkun'un yem hammaddesindeki

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 1-7 NISAN DÜNYA KANSER GÜNÜ 1 NISAN DÜNYA MIZAH GÜNÜ 4-10 POLIS GÜNÜ VE HAFTASı Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Türk Polis Teşkilatının

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Muzaffer KÜLCÜ Ahmet KARA Hitit Üniversitesi Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme

Detaylı

Hedef, Çorum-Samsun tren hattý

Hedef, Çorum-Samsun tren hattý Mikrokrediyle iþveren oldu Kütüphaneler, yenilenen mekanlarý ve zengin içeriðiyle kitap dostlarýný bekliyor. Kütüphanelerde büyük deðiþim * HABERÝ 9 DA Çorum'da, 13 yýl önce eþinden ayrýlan iki çocuk annesi

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi.

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi. Metropol de Kaptanlar Grup dönemi Çorum markasý Türkiye ye açýlýyor Metropol Alýþveriþ Merkezleri, Sivas merkezli Kaptanlar Grup a devredildi. Devir töreninde konuþan Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkan

Detaylı

Emniyet Müdürü deðiþiyor

Emniyet Müdürü deðiþiyor Emniyet Müdürü deðiþiyor BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý merkeze alýnýyor, yerine Siirt Polis Okulu Müdürü Murat Kolcu atanýyor. * HABERÝ

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :9. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :2. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Karabağlar'da imece usulü iftar Arap Hasan Mahallesi sakinleri esnaf ile ele ele vererek iftar yemeği düzenledi. Karabağlar

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Üniter devlet, tek meclis, tek baþkan

Üniter devlet, tek meclis, tek baþkan Panelistler, hemþirelerin saðlýk hizmetlerindeki yeri ve önemini anlattý. Saðlýk hizmetlerinin vazgeçilmezisiniz * HABERÝ 8 DE Eczacýlar 176. yýlýný kutluyor Her iki eczacýdan birisi zor durumda Çorum

Detaylı