40 KURUÞ. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim. Yýldýrým, Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) TÜRMOB eðitimlerini

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "40 KURUÞ. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim. Yýldýrým, Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) TÜRMOB eðitimlerini"

Transkript

1 Belediyeden "su faturasý" cevabý Çorum Belediyesi, Kamu Sen tarafýndan yapýlan "su faturalarýnýn aylýk olarak ödenmesi ile ilgili mahkeme kararý" açýklamasýna tepki gösterdi. Açýklamanýn gerçekleri yansýtmadýðýnýn dile getirildiði açýklama þöyle: SAYFA 2 DE Gül-Der'den hükümete "Faft" tepkisi! Gül-Der Baþkaný Melih Ahýshalý, AK Parti hükümeti tarafýndan Batý standartlarýna uymak adýna çýkartmak istediði "Terörizmin finansmanýnýn önlenmesi " hakkýndaki kanunun TBMM'de kabul edilmesine tepki gösterdi. Bu yasanýn kabul edilmesinin, ABD ve Batý tarafýndan 'terörist' kabul edilecek olan bütün müslüman halklarýn Türkiye tarafýndan da terörist kabul edilmesi anlamýna geldiðini iddia eden Ahýshalý... SAYFA 5 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI Hala mý dolandýrýcýlara 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) "Sorunlarýmýzý diyalogla çözeceðiz" TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir, Türkiye'nin 7 bölgesinde SGK ile ortak eðitimler yaptýklarýný dile getirerek, verdiði desteklerden dolayý SGK Baþkaný Fatih Acar'a teþekkür etti. Çorum SMMMO tarafýndan organize edilen "Sosyal Güvenlik Reformu Yansýmalarý ve Teþvik Uygulamalarý, Ýstihdamda Mücadele Yenilikçi Yöntemler, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uygulamasý" konulu seminerin açýlýþýnda konuþan Yücel Akdemir, SAYFA 5 TE bazýn sorunlarýn çözümü için çalýþtýklarýný ifade ederek, kanýyorsunuz! Salim Uslu'dan CHP Milletvekili Tufan Köse'ye Cevap: "Parti içi sorunlarý kapatmak için yapay gündem oluþturuyor" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu katýldýðý Kýlavuz programýnda Ayhan Aykanat'ýn sorularýný cevapladý. Uslu, bir dönemin kudretli bir generalinin AK Parti de siyaset yapmak istediðini söyleyerek, "Hizmet etmek istiyorum diyerek aðladý" SAYFA 9 DA En son dün yaþanan dolandýrýcýlýk olayýnda Binevlerde beyaz renkli bir arabadan inerek evinin bahçesinde durduðu sýrada yanýna gelen gencin kendisine "Teyze Sosyal Hizmetler Müdürlüðünden geliyoruz. Kiminle yaþýyorsun sen" sorusu sorulur. Teyze ise kýzýmla der. Sanýrýz kýzýn müracaatta bulunmuþ ve ihtiyacýn olan yeni eþyalarý vereceðiz. Önce evine bakalým bir der. Ve evin içerisine girip bakarak Teyze kayýt yapmamýz için 300 TL vermen lazým Yaþanan onca ibretlik olaylara ve polisin gerek telefondan gönderdiði uyarý mesajlarý gerekse afiþ ve basýn yolu ile bilgilendirmelere raðmen hala özellikle telefondan aranarak alt satýrlarda okuyacaðýnýz akýl almaz hikayeler ile kandýrýlan dolandýrýlan vatandaþlar var. sonra sana halý v.s. eþyalar göndereceðiz der. Yaþlý teyze ise "Oðlum 100 TL var baþka param yok" der. Dolandýrýcý tekrar "Teyze sen 100 TL'yi ver ben üzerine 200 TL koyar hallederim kalaný sonra sen halledersin" der. 100 TL'yi alýp arabasýna biner ve uzaklaþýr. Durumu kýzý ile paylaþan Yaþlý Perihan Teyze dolandýrýldýðýný fark edince polisi arar. Ve polis beyaz araba izinden hareketle durumu araþtýrmaya baþlar. SAYFA 6 DA Sonunda amacýna ulaþtý Engelli ailelerine müjdeli haber Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'da geldi. Erdoðan engelli kiþilere ve aðýr engelli kiþilerin refakatçilerine ücretsiz ulaþým müjdesi verdi. Çorum'da bir yýldýr ücretsiz ulaþým için mücadele veren ancak yetkililerden olumsuz cevap alan engelli babasý Orhan Küçüközdemir'de baþbakanýn bu müjdesine en çok sevinenlerden birisi oldu. SAYFA 2 DE Gazetecilerden Kargý METEM'e kitap desteði Çorum'un Kargý ilçesinde Mesleki Teknik Eðitim Merkezi'nin yeni kurulan kütüphanesi için Çorum'da görev yapan gazeteciler tarafýndan baþlatýlan kitap kampanyasýnda toplanan kitaplar teslim edildi. Kargý Mesleki Teknik Eðitim Merkezi'nin yeni oluþturulan kütüphanesi için Çorum basýný tarafýndan kitap kampanyasý baþlatýldý. SAYFA 3 TE Yýldýrým'dan KGK'ye tepki! Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) TÜRMOB eðitimlerini görmezden gelmesine tepki gösterdi. Çorum SMMMO tarafýndan organize edilen "Sosyal Güvenlik Reformu Yansýmalarý ve Teþvik Uygulamalarý, Ýstihdamda Mücadele Yenilikçi Yöntemler, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uygulamasý" konulu seminerin açýlýþýnda konuþan Muzaffer Yýldýrým, 2012 yýlýnýn meslek mensuplarý açýsýnda zorlu geçtiðinin dile getirerek, "Yeni Türk Ticaret Kanunu, 2012 yýlýnda yürürlüðe girdi. SAYFA 5 TE CHP, Mecitözü'nü kaybetmek istemiyor Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Ýl Yönetim Kurulu üyeleri Mecitözü Ýlçe örgütünü ve Belediye Baþkanlýðýný ziyaret ettiler. SAYFA 7 DE Büro Memur Sen istiþare yaptý SAYFA 4 TE Fen Edebiyat'a modern konferans salonu SAYFA 6 DA

2 SAHÝBÝNDEN SATILIK DAÝRE Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu karþýsýnda Cumhuriyet Apt. 2. Katta bulunan 3+1 kaloriferli banyo ve mutfakta kombisi olan daire satýlýktýr. Müracaat Tel: Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: HABER Sonunda amacýna ulaþtý Engelli ailelerine müjdeli haber Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'da geldi. Erdoðan engelli kiþilere ve aðýr engelli kiþilerin refakatçilerine ücretsiz ulaþým müjdesi verdi. Çorum'da bir yýldýr ücretsiz ulaþým için mücadele veren ancak yetkililerden olumsuz cevap alan engelli babasý Orhan Küçüközdemir'de baþbakanýn bu müjdesine en çok sevinenlerden birisi oldu. Bir yýldýr Çorum'da ve Ankara'da adeta çalmadýk kapý býrakmayan Orhan Küçüközdemir, AK Parti'nin grup toplantýsýnda Baþbakanýn açýklamalarýný izleyince adeta sevince boðuldu. Zihinsel engelli bir çocuðu olan ve maddi sýkýntýlar nedeniyle þehir içi ulaþým ücretlerini ödeme sýkýntýsý yaþayan Orhan Küçüközdemir geçen yýlda baþýnda haber konusu olmuþtu. Küçüközdemir aðýr engellilerin bir refakatçisi ile birlikte þehir içi ulaþýmdan ücretsiz faydalanmak istediðini bildirmiþti. Ancak Çorum Belediyesi'nden bu talebine olumlu cevap alamayýnca Cumhurbaþkaný, Baþbakan ve ilgili bakanlýklara kadar giderek talebini dile getirdiðini anlatan engelli babasý, Baþbakan'ýn bugünkü açýklamalarý ile amacýna ulaþmanýn mutluðunu yaþadýðýný dile getirdi. Küçüközdemir þimdi Çorum Belediyesi'nin görevini yaparak, Baþbakanýn bu talimatýný yerine getirmesini beklediðini söyledi. Öte yandan baþbakan Erdoðan engellilerin yaný sýra þehit, gazi, ve yaþlý vatandaþlara da ücretsiz ulaþým müjdesi verdi. Erdoðan, "Vazife malullüðü kapsamýnda þehit olanlarýn çocuklarý ile anne-babalarý, asayiþ ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi sýrasýnda gazi olanlarýn, harp malullerinin, vazife malullerin, muharip gazilerin çocuklarý ve anne babalarý da toplu taþýma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklardýr. Devlet demiryollarý ve deniz yollarýnýn þehir içi ve þehirler arasý hatlarý ile belediyelerin þehir içi toplu taþýma araçlarýndan ücretsiz yararlanacak" diye konuþtu. Engelli vatandaþlarýn da söz konusu hizmetten faydalanacaðýný belirten Baþbakan Erdoðan, "Buraya bir farklýlýk daha getiriyoruz, aðýr engelli kardeþlerimizin yanýnda bir de refakatçi bu hizmetlerden istifade edecek" Yaþlýlarýn saat kýsýtlamasý olmadan toplu taþýma araçlarýný artýk kullanabileceðini dile getiren Erdoðan, "Tüm Türkiye'de 65 üstü yaþlýlarýmýz da saat uygulamasý olmadan ücretsiz yararlanacak" Erdoðan, engelli istihdamýný 5 kat artýrarak toplam 27 bin 224'e çýkardýklarýný vurgulayarak ''2013 yýlýnda 8 bin 115 engelli kardeþimizi kamuda istihdam edeceðiz'' Engelli öðretmen atamasý gerçekleþtirileceðini belirten Erdoðan, "Öðretmen yetiþtiren yükseköðretim kurumlarýndan mezun olan ve 2012'deki engelli sýnavýna giren adaylar arasýndan engel durumlarý ve alanlarý uygun olanlarýn öðretmen olarak atamalarýný gerçekleþtireceðiz. Biz 'Engelli öðretmen olamaz' sözünü tanýmýyoruz. Engelli de öðretmen olur, hem de çok iyi olur" ifadelerini kullandý.erdoðan, "7 bin civarýnda öðretmenimizin mazeret atamasý yapýldý. Ýl içi atamalar da dün itibarýyla baþladý" Ýmsâk :4:48 Güneþ :6:29 Ýþrak :7:20 Öðle :12:06 Ýkindi :14:59 Akþam :17:21 Yatsý :18:51 AHMET KUTSÝ TECER 2 AJANDA Ay, 28 Gün, 7. Hafta En kolay ibadet susmak ve güzel ahlâkdýr. Hadîs-i þerîf En üstününüz, görülünce Allahü teâlânýn hatýrlandýðý kimselerdir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri KEREM'ÝN ÝLHAMÝYLE Ne zaman düþünsem sizi titrerim, Yaslý daðlar, yüzü gülmeyen daðlar! Bu daðlar içinde bir yer var derim, Orada kaybolan bir ses var, aðlar. Neden hiç çýkmýyor içimden bu ses Tipi, çýð, fýrtýna...donar her nefes, Yine bu ses aðlar, iþitmez herkes, Beni kývrandýrýr, inletir, yakar. Hey bu daðlar yalçýn, karanlýk, derin! Ne bir geçit verir ne sýcak bir in. Gün battýðý zaman sarp tepelerin Üstünden bir kartal geçer, o kadar... Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Belediyeden "su faturasý" cevabý Çorum Belediyesi, Kamu Sen tarafýndan yapýlan "su faturalarýnýn aylýk olarak ödenmesi ile ilgili mahkeme kararý" açýklamasýna tepki gösterdi. Açýklamanýn gerçekleri yansýtmadýðýnýn dile getirildiði açýklama þöyle: "Belediye Meclisi'nin 04 Mart 2008 tarih ve 4 sayýlý kararý gereði Belediyemizce su tahakkuklarý ikiþer aylýk dönemler halinde periyodik olarak yapýlmaktaydý. Vatandaþlarýmýzdan gelen yoðun talepler üzerine su faturalarýnýn abonelerimize aylýk dönemler halinde gönderilmesi için Ekim 2012'den itibaren çalýþmalar baþlatýlmýþ olup mevcut abonelerimizin bilgileri güncellenerek bilgisayar ortamýna aktarýlmaktadýr. Abone güncelleme iþlemlerinin % 80'i tamamlanmýþ bulunmaktadýr. Abone güncelleme ve ilgili altyapý çalýþmalarý tamamlandýktan sonra birer aylýk tahakkuk sistemine geçilecektir. Konuyla ilgili olarak Belediye Meclisimiz 08 Þubat 2013 tarihindeki Meclis toplantýsýnda bu þekilde bir karar almýþtýr. Aylýk su faturasý gönderilmesi iþlemlerinin mahkeme kararýyla bir ilgisi bulunmamaktadýr. Belediyemiz bu konuda zaten bir çalýþma baþlatmýþtý ve aylýk faturalandýrma sistemine geçmek için gerekli çalýþmalarý sürdürmekteydi. Ayrýca Çorum Ýdari Mahkemesi su tarifesinde yapýlan fiyat ayarlamasý ve kademe uygulamasý ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararý vermemiþtir. Belediyemizin su faturasý tahakkuklarýnda keyfi davranmasý gibi bir durum kesinlikle söz konusu deðildir. Bu güne kadar yönetmeliklerimiz ve meclis kararlarýmýz doðrultusunda tahakkuklarýmýz düzenli Yýl: 8 Sayý: 2399 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : olarak ikiþer aylýk periyodik dönemlerde yapýlmýþtýr. Çorum Ýdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararý aldýðý maddede ise; kademe yapýlan abonelerde çeþitli nedenlerle bir tahakkuk döneminde tahakkuk verilmemesi, sonraki tahakkuk dönemi su faturasý hesabýnýn okunamayan tahakkuk dönem sayýlarý esas alýnarak yapýlmasý yönündeki kararýn yürütmesi durdurulmuþtur. Özellikle bað evlerinde ve müstakil ev ve gecekondu bölgelerinde bulunan abonelerin tahakkukuna gidildiðinde kapýlar kilitli olduðundan görevlilerimizce su sayaçlarý görülememekte ve tahakkuk yapýlamamaktadýr. Ayný abonelere daha sonraki tahakkuk dönemlerinde ulaþýldýðýnda abonelerin kademeye girmemesi ve maðdur olmamalarý için tahakkuk yapýlýrken okunamayan tahakkuk dönem sayýlarý baz alýnarak hesaplamalarda abonelerimizin lehine iþlem yapýlmaktadýr. Bu þekilde abonelerimizin kademelendirmeden etkilenmemeleri saðlanmaktadýr. Bu uygulama yalnýzca ilgili tahakkuk döneminde evinde olmayan ve sayaçlarýný göremediðimiz aboneler için geçerlidir. Herhangi bir keyfiyet söz konusu olmayýp rutin olarak iki aylýk dönemler halinde abonelerimize su ihbarnameleri gönderilmektedir. Çorum Ýdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararý verdiði bu madde kesinlikle vatandaþlarýmýzýn maðdur olmamasý için alýnan bir karardýr ve yanlýþ bir anlaþýlma olduðu kanaatimiz mevcuttur. Konuyla ilgili olarak Belediyemizce Kýrýkkale Bölge Ýdare Mahkemesine itirazda bulunulmuþtur." TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,766 1,776 EUR 2,367 2,381 STERLiN 2,77 2,81 JPY YENi 0,0188 0,0192 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: FATÝH CAD. 48/A ÝPEKLÝ LOZAN ECZANESÝ TEL: KALE MAH. BAHABEY CAD. NO:156/34 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Gazetecilerden Kargý METEM'e kitap desteði Çorum'un Kargý ilçesinde Mesleki Teknik Eðitim Merkezi'nin yeni kurulan kütüphanesi için Çorum'da görev yapan gazeteciler tarafýndan baþlatýlan kitap kampanyasýnda toplanan kitaplar teslim edildi. Kargý Mesleki Teknik Eðitim Merkezi'nin yeni oluþturulan kütüphanesi için Çorum basýný tarafýndan kitap kampanyasý baþlatýldý. Ýlde görev yapan bir grup gazetecinin öncülüðünde baþlatýlan kampanya ile Çorum basýnýndan toplanan 500 kitap okul öðretmenlerinden Hasibe Kahraman'a teslim edildi. Kampanya hakkýnda bilgi veren Ýhlas Haber Ajansý Çorum muhabiri M. Muttalip Yalçýn, "Kargý METEM'de yeni bir kütüphane oluþturulduðu ve kitap ihtiyacý olduðunu öðrendik. Okuldan gelen talep üzerine kampanyaya destek vermek istedik. Bununla ilgili gazeteci arkadaþlarýmýzla bir araya gelerek neler yapýlabileceði konusunda fikir alýþveriþinde bulunduk. Biz kampanyada aracý olduk, basýn mensubu arkadaþlarýmýz duyarsýz kalmadý. Herkes elinden geldiðince çevresindeki arkadaþlarýna da ulaþarak bu kampanyaya 500 kitapla destek verdik. Kitap kampanyasýna meslektaþlarýmýzýn gösterdiði ilgi mutlu etti. Halen kitap getiren arkadaþlarýmýz var. Kitap kampanyamýz halen devam ediyor'' Basýnýn bu tip kampanyalara duyarsýz kalmayacaðý belirten Yalçýn, "Ýþimiz haber yapmak ve olan bitenden kamuoyunu haberdar etmek ancak bu tür kampanyalarda olmanýn da bir sorumluk olduðunu düþüyoruz'' diye konuþtu. Yalçýn, kampanyaya destek veren Çorum Belediyesi Kültür Müdürü Mustafa Ercan, Sosyal Ýþler Müdürlüðü'nden Ali Alakoç, Kent Arþivi birimi sorumlusu Ýrfan Yiðit, Çorum Radyo Televizyonun'dan Kadir Söylemez, Halil Ýbrahim Söylemez, Hülya Söylemez, Mahmut Emin Söylemez, Haluk Söylemez, Zaman Gazetesi Temsilcisi Lütfi Özkan, Cihan Haber Ajansý muhabiri Ýdris Okur, Hakimiyet Gazetesi'nden Gülesin Aðbal, Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr. Özlem Sir Gavaz, Çorum Haber Gazetesi Spor Yönetmeni Hüseyin Aþkýn, vatangazetesi.com'dan Sevtap Elmas, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Þefi Þenay Akcan, Kanal S televizyonundan Erkan Karaca, Çorum Gazetesi muhabirleri Mesut Biçer ve Yusuf Ýslam Kaya, Dost Haber Gazetesi'nden Okan Ateþ, Çorum Haber Gazetesi'nden Ayþe Uncu, Kent Haber Gazetesi sahibi Birkan Demirci, hitittv.com'dan Merve Kayýþ, Tek Yýldýz Gazetesi'nden Yasin Yücel, Ýhlas Haber Ajansý'ndan Ozan Acar ve Hitit Üniversitesi öðrencilerinden Merve Þavran'a teþekkür etti. Kampanya'ya verilen destekten memnuniyetini dile getiren Öðretmen Hasibe Kahraman ise, "Çorum basýný yardým isteðimize duyarsýz kalmayarak destek verdi. Tüm basýn mensuplarýna okulumuz adýna teþekkür ediyoruz'' Kahraman, tasnifi yapýlacak kitaplarýn ME- TEM ve köylerdeki okullara daðýtýlacaðýný sözlerine ekledi. TSO'da kümelenme eðitimi Ekonomi Bakanlýðý liderliðinde ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ortaklýðý ile devam eden Avrupa Birliði destekli 'KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi', Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde pilot olarak uygulanýyor. Bu kapsamýnda Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Çorum Küme Merkezi tarafýndan projenin paydaþlarýna yönelik 'küme yönetimi ve kümelenme rehberi eðitimi' düzenlendi. 12 Ocak Salý günü TSO Meclis toplantý salonunda Ekonomi Bakanlýðý Uzmaný Yeliz Çuvalcý tarafýndan gerçekleþtirilen eðitim programa, proje paydaþlarý olan Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA), Hitit Üniversitesi, Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Tarýmsal ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK), Çorum Organize Sanayi Ýþ Adamlarý Derneði (ÇOSÝAD), Tüm Sanayi ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD), Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü ile Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi (KOSGEB) tarafýndan yoðun ilgi gördü saatleri arasýnda gerçekleþtirilen eðitim programýnda kümelerin nasýl oluþtuðu ve geliþim süreci hakkýnda bilgiler verildi. Toplantýda ayrýca yeni oluþabilecek kümeler için paydaþlardan fikir alýndý. KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi kapsamýnda ayrýca 13 Ocak Çarþamba günü de, Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn tüm üyelerine yönelik Küme Yönetimi Araçlarý eðitimi düzenlenecek. Eðitim Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis toplantý salonunda saat 10.00'da yapýlacak.

4 HABER 4 Büro Memur Sen istiþare yaptý Abdul Vahit Ergün Erdoðan Cengiz Uður Ünalan Büro Memur Sen Çorum Þubesi istiþare toplantýsý yaptý. Cevher Sofra'da önceki akþam gerçekleþtirilen toplantýya Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz, Genel Baþkan Yardýmcýlarý Uður Ünalan ve Abdul Vahit Ergün'de katýldý. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Erdoðan Cengiz, bazý sendikacýlarýn fazla mesailerin kesilmesini fýrsat bildiklerini ve eleþtirilerde bulunduklarýný dile getirerek "Karalama zihniyetiyle sendikacýlýk yapanlar zararlý çýkacaktýr. Bizim ayrýcalýðýmýz hizmettir. Bütün bu güçlüklerle hep beraber mücadele etmeliyiz. Þimdiye kadar yalan ve dolanýn peþinde olmadýk" Büro Memur Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Uður Ünalan ise üye sayýlarýnýn hergeçen gün arttýðýný dile getirerek, "Bir zamanlar toplantý yaptýðýmýzda 3-5 kiþi ile yapardýk. Ama þimdi sizin gibi güzel kardeþlerimiz sayesinde ailemiz büyüdü" Memurun fazla mesaisine dokunulmamasý gerektiðini belirten Ünalan, "Biz hakkýmýz olan fazla mesaiyi elimizden alan devlete seslenmek istiyorum. Biz kimsenin kapý kulu deðiliz. Hakkýmýz olanlarý almaya caba göstereceðiz bizler bunlarý söylerken bizi devlet düþmaný görmeyin bizler hakkýmýzý arýyoruz. Hükümetin memurlara verdiði çay kaþýðý kadar zammý alsýn baþýna çalsýn diyorum. Memurun hakký olan haklarýn geri verilmesini istiyoruz. Yeter ki bizler güçlü olalým birlik ve beraber olalým bizler sorunu yerinde tespit edelim sendikadan istifa etmek çözüm deðildir" þeklinde kaydetti. Genel Baþkan Yardýmcýsý Abdul Vahit Ergün'de konuþmasýnda "Sendikalardan istifa etmek çözüm deðildir bir kaçýþtýr. Bunlar basit þeyler gibi görülebilir ama önemli þeylerdir" Ýstiþare toplantýsý yemeðin ardýndan sona erdi. Norm kadro atamalarýný mahkemeye taþýdýlar Eðitim Sen Çorum Þubesi düzenlediði eylemde norm kadro fazlasý öðretmelerin atanmasýna tepki gösterdi. Valilik önünde dün yapýlan basýn açýklamasýna konuþan Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, yarýl yýl tatilinde 85 öðretmenin sürgün edildiðini öne sürerek, "Bu sürgün kararý anayasanýn eþitlik ilkesi ve kamu yararý ilkesi ile baðdaþmamaktadýr. Öðretmenlerimizin yýllardýr görev yaptýklarý okullardan norm kadro fazlasýsýnýz diye bir anda sökülüp atýlmalarý tam bir hukuksuzluk vesikasýdýr. Eðitim Sen olarak, res'en atama altýnda yapýlan bu sürgünleri asla kabul etmiyoruz. Bu sürgünleri yapanlara sesleniyoruz. Sizin derdiniz sorun çözmek mi yoksa sorun üretmek mi? Evet siz sorun üretiyorsunuz. Yönetmeliði, Bakanlýðýn merkezindeki Ankara Ýl MEM uygulamadý da siz neden uyguladýnýz? Bu yönetmeliði Samsun, Tokat, Erzurum ve onlarca Ýl uygulamadý da siz neden uyguladýnýz? Çorum Ýl MEM'in özelliði nedir? Milli Eðitim Bakanlýðý, Milli Eziyet Bakanlýðý'na dönüþtü. Ülkemizde Milli Eðitim Bakanlýðý kadar kendi çalýþanýný deðersizleþtiren baþka bir kurum yoktur, yanlýþlýklarýnýn, dayatmalarýnýn faturasýný hep öðretmenlere ödetiyor. Milli Eðitim Bakanlýðý bu haliyle Milli Eziyet Bakanlýðýna dönüþmüþtür" Okullarýn açýldýðý eylül ayýndan bugüne kadar Çorum'da 4 defa norm güncellenmesi yapýldýðýný dile getiren Öztürk, "Yüzlerce öðretmen okullarýndan öðrencilerinden koparýldý. Aile yaþamlarý alt üst edildi. Öðretmenlerimiz mutsuz ve huzursuz edildi. Bu uygulama hiçbir eðitim bilimi ile baðdaþmaz. 4 ayda 4 defa öðretmen deðiþtiren öðrencinin psikolojisini, 4 ayda 4 defa öðrencisi ve okulu deðiþtirilen öðretmenin okul ve ders motivasyonu alt üst ettiniz. Yýllardýr köylerde, ilçelerde görev yaptýktan sonra hizmet puaný üstünlüðüne göre ya da özür grubundan (eþ, saðlýk) bir okula atanmýþ öðretmenlerimiz þimdi sürgün edildi eðitim sistemi yüzünden okullarýn dönüþümü sonucu bazý öðretmenlerimiz norm fazlalýðýna sürüklendi. Ya da bu öðretmenlerimiz birkaç saatlik ders yükü azlýðýna baðlý olarak norm fazlalýðý konumuna düþürüldüðü için sürgün edildi. Norm fazlasý diye sürgün ettiðiniz öðretmenlerimizin bir kýsmý þimdiden gittikleri yerde norm fazlasý oldu. Önümüzdeki dönem okullarda oluþacak ders saati artýþý ile yeniden öðretmen ihtiyacý ortaya çýkacaktýr. Þubat ayýnda özür grubu atamalarý yapýlacaktýr. Haziran ayý ile birlikte güncellenen normlar ile yeniden öðretmen ihtiyacý ortaya çýkacaktýr. Böylesi bir durumda öðretmenlere haydi yeniden tayin isteyin diyeceksiniz. Dünyanýn neresinde böylesi bir hukuki uygulama vardýr?" þeklinde konuþtu. Öztürk sözlerini þöyle tamamladý: "Bugün sürgün edilen bütün öðretmenlerimizin sýnýflarý ve öðrencileri mevcuttur. Hiçbir öðretmenimiz bankamatik memuru deðildir. 28 yýllýk meslek dersi öðretmenini, yýllýk öðretmenleri Bayat, Ýskilip, Ortaköy, Kargý, Uðurludað gibi ilçelere sürdünüz. 28 yýl öðretmenlik mesleðine emek vermenin karþýlýðýnda sürgün ile ödüllendirenlere karþý davacýyýz. Öðretmenlerimizi, öðrencilerinden, eþlerinden, çocuklarýndan kopardýnýz. Özür durumlarýný dikkate almadýðýnýz için sizlerden davacýyýz. Okullarýnda sürgün olmadan önce birçok öðretmeninin ders saati, sürgün edildikleri okulda girecekleri dersten daha fazla olduðu için, öðretmenlerimiz sürgün edildikleri yerlerde Haziran ayýnda yeniden norm fazlasý durumuna düþürüleceði için davacýyýz. Bu sürgünleri gerçekleþtirenlerin dönem ortasýnda sýnýflarý ve öðretmenleri deðiþtirilen binlerce öðrenci için onlarýn vicdanlarý adýna sizlerden davacýyýz. "Millî Eðitim Bakanlýðý Öðretmenlerinin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði"nin 41. maddesi bir bütün olarak incelenmemiþtir. Bu yüzden Çorum'da eðitim gemisi karaya oturtulmuþtur. Valilik ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ilk dört fýkrayý görmeden 5. Fýkraya göre iþlem yapmýþtýr. Öðretmenlerin özür durumlarý ve tercihleri de dikkate alýnmak suretiyle atanmasý gerekirken özrü durumlarýný dikkate almadan atamalarýný yapýlmýþtýr. Yasal dayanaktan yoksun keyfi uygulamaya karþý davacýyýz." Basýn açýklamasýnýn ardýndan Eðitim Sen üyeleri yapýlan sürgünlerin yürütmenin durdurulmasý ve iptal edilmesi, bir sürgün belgesi olan inha cetvelinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasý için Çorum Ýdari Mahkemesine dava dilekçelerini ilettiler. Köse, Sungurlu'da sorunlarý dinledi Sungurlu ve köylerinde bir dizi temaslarda bulunan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, son süreçle ilgili görüþlerini dile getirirken AK Parti ve PKK'nýn kendi saltanatlarýný pekiþtirmek için uzlaþmaya çalýþtýklarýný ileri sürdü. Anayasa hazýrlýklarý ve son yargý paketi ile iliþkin sorularý deðerlendiren Milletvekili Köse, AK Parti'nin bütün çabasýnýn baþkanlýk sistemini kurarak demokrasiyi ortadan kaldýrmak, Recep Tayyip Erdoðan'a çok istediði saltanatý sunmak olduðunu, bunun içinde PKK ile uzlaþma aradýklarýný iddia etti. "PKK, Recep Tayyip Erdoðan'a saltanatý koþulsuz vermek istemiyor. Kendi saltanatýnýn önündeki yasal engellerin kaldýrýlmasýný istiyor. Anayasa çalýþmalarýnýn uzuyor, zaman zaman týkanýyor olmasýnýn tek gerekçesi bu uzlaþmanýn yeni anayasaya nasýl sokulacaðýnýn bulunamamasýndan, CHP'nin Türkiye'nin tek teminatý olan partimizin vatanýmýza, milletimize ve devletimize sahip çýkýyor olmasýndan kaynaklanýyor. Meydaný AKP'ye býrakmýþ olsaydýk bu uzlaþma çoktan hayata geçirilirdi. Ancak partimiz her sinsi manevraya karþý uyanýktýr ve soylu görevinin baþýndadýr. Ayrýca yeni yargý paketi ile yargýnýn baþkan baþa siyasetin oyuncaðý, maþasý durumuna getirilmek istenmesine de þiddetle karþýyýz. Yüzlerce yýllýk meþakkatli bir süreç sonunda elde ettiðimiz demokratik kazanýmlarýmýzýn emperyalizmin çýkarý uðruna heba edilmesine izin vermeyeceðiz. Bu ulusun kaderi de çýkarlarý da iþbirlikçi bu diktatörün iki dudaðý arasýna sýðmayacak kadar, onun keyfine býrakýlmayacak kadar büyük ve deðerlidir" diyen CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, daha sonra ilçe yöneticileri ile birlikte Sungurlu'ya baðlý köyleri ziyaret etti.

5 HABER 5 SMMMO seminerine ilgi yüksek oldu KARAKAÞLAR OTOMOTÝV ADRES: Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No: 184 Çorum/Merkez Tel: Yýldýrým'dan KGK'ye tepki! Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý "Sosyal Güvenlik Reformu Yansýmalarý ve Teþvik Uygulamalarý, Ýstihdamda Mücadele Yenilikçi Yöntemler, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uygulamasý" konulu seminer düzenledi. SMMMO konferans salonunda dün saat 14.00'da baþlayan seminere konuþmacý olarak katýlacaðý açýklanan Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Baþkaný Fatih Acar, baþka bir iþinin çýkmasý nedeniyle programa katýlamadý. Seminer saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda 2012 yýlýnýn hem Türkiye hemde üyeleri açýsýnda zor geçtiðini söyledi. Yýldýrým'ýn ardýndan kürsüye gelen TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir ise sektörün sorunlarýnýn çözümü için çalýþtýklarýný ifade eden yakýnda bazý sorunlarýn çözüme kavuþacaðýný belirtti. Konuþmalarýn ardýndan Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Cüneyt Olgaç, Sosyal Güvenlik Kurumu Kayýtdýþý Ýstihdamla Mücadele Dairesi Baþkaný Yakup Süngü ve Ankara SGK Ýl Müdür Yardýmcýsý Sadýk Abanuzoðlu "Sosyal Güvenlik Reformu Yansýmalarý ve Teþvik Uygulamalarý, Ýstihdamda Mücadele Yenilikçi Yöntemler, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uygulamasý" konu baþlýklarýnda katýlýmcýlara bilgi verdiler. Seminere ilgi ise yüksek oldu. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) TÜRMOB eðitimlerini görmezden gelmesine tepki gösterdi. Çorum SMMMO tarafýndan organize edilen "Sosyal Güvenlik Reformu Yansýmalarý ve Teþvik Uygulamalarý, Ýstihdamda Mücadele Yenilikçi Yöntemler, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uygulamasý" konulu seminerin açýlýþýnda konuþan Muzaffer Yýldýrým, 2012 yýlýnýn meslek mensuplarý açýsýnda zorlu geçtiðinin dile getirerek, "Yeni Türk Ticaret Kanunu, 2012 yýlýnda yürürlüðe girdi. Bizde Oda olarak bu konu ile ilgili eðitimlerimizi tamamladýk. Ama Kamu Gözetim Kurumu bizim verdiðimiz bu eðitimler yok sayýyor. Buradan Kamu Gözetim Kurumu Baþkaný Seyit Ahmet Baþ'a sesleniyorum: Bizim verdiðimiz bu eðitimler kabul edilmelidir. Ben hiçbir üyemin Sakarya Üniversitesinde açýlan kurslara gitmesini istemiyorum" þeklinde kaydetti. Gül-Der'den hükümete "Faft" tepkisi! Gül-Der Baþkaný Melih Ahýshalý, AK Parti hükümeti tarafýndan Batý standartlarýna uymak adýna çýkartmak istediði "Terörizmin finansmanýnýn önlenmesi " hakkýndaki kanunun TBMM'de kabul edilmesine tepki gösterdi. Bu yasanýn kabul edilmesinin, ABD ve Batý tarafýndan 'terörist' kabul edilecek olan bütün müslüman halklarýn Türkiye tarafýndan da terörist kabul edilmesi anlamýna geldiðini iddia eden Ahýshalý, "Bunun yaný sýra bu halklara yapýlacak en küçük bir insani yardýmýn bile terör faaliyeti ve terörü destekleme olarak kabul edilmesi demektir. Böyle bir durumu hiçbir müslüman vicdanýn kabullenmesi mümkün deðildir. Biz ümmetiz ve bir müslüman, dünyanýn neresinde yaþarsa yaþasýn (örnek: Filistin, Suriye, Mýsýr) hiçbir müslüman kardeþini, caný, malý, dini ve namusu için savaþan mazlum bir halký düþman göremez. Türkiye devleti eðer gerçekten sahip olduðu 'medeniyet deðerleri'ni göz önünde bulunduracaksa bu yasayý asla yürürlüðe koymayacaðý gibi gerekirse tasarýyý ortaya koyan Faft(Mali Eylem Görev Gücü) bünyesinden de çýkmalýdýr" Ahýshalý açýklamasýný þöyle tamamladý: "Bizler Gül-Der olarak, bu kanunun müslümanlara karþý ne tür oyunlarla geri yansýyacaðýnýn görülüp veto edilmesini beklerken, ümmetin baþýna bela olabilecek boþluklara ve keyfi uygulamalara açýk olan kanunun meclisten geçmiþ bulunmasýný kabullenmiyoruz ve halkýmýzý da bu konuda duyarlý olmaya davet ediyoruz. Söz konusu yasanýn ülkemizde uygulamaya geçmemesi için Sayýn Cumhurbaþkanýmýza da sesleniyoruz. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, sizleri, bu yasaya karþý rahatsýzlýklarýný dile getiren tüm sivil toplum kuruluþlarýnýn ve dolayýsýyla zulme duyarsýz kalmayan bu halkýn sesi olmaya davet ediyoruz. Faft'a uyum kanununu bir daha görüþmek üzere meclise geri gönderiniz veya veto ediniz. AK Parti Hükümeti, " terörizmin finansmanýnýn önlenmesi " hakkýndaki kanunun yasallaþmasý neticesinde, müslümanlar üzerinde doðabilecek her türlü yasal olmayan uygulamalardan, baskýlardan ve zulümden sorumlu olacaktýr. Bu iþ, Allah katýnda altýndan kalkýlamayacak bir vebaldir. Kamuoyuna duyurulur." "Sorunlarýmýzý diyalogla çözeceðiz" TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir, Türkiye'nin 7 bölgesinde SGK ile ortak eðitimler yaptýklarýný dile getirerek, verdiði desteklerden dolayý SGK Baþkaný Fatih Acar'a teþekkür etti. Çorum SMMMO tarafýndan organize edilen "Sosyal Güvenlik Reformu Yansýmalarý ve Teþvik Uygulamalarý, Ýstihdamda Mücadele Yenilikçi Yöntemler, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uygulamasý" konulu seminerin açýlýþýnda konuþan Yücel Akdemir, bazýn sorunlarýn çözümü için çalýþtýklarýný ifade ederek, "Meskenlerin büro olarak kullanýlmasý ile ilgili yaþanan sorunun çözümünde yasal düzenleme yapýlmasý için çalýþýyoruz. Defter tasdiklerinde yaþanan sorunlarda bugün yarýn çözüme kavuþacak" Konuþmasýnda Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunun çok önemli olduðunu ve ertelenmesinin talep edilemeyeceðini dile getirerek, "Bu kanunun ertelenmesini ben biz nede iþ dünyasý istememelidir. Firmalarýmýz ve üyelerimiz Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði konusunda kendileri bir þeyler yapmaya çalýþmasýnlar yoksa ileri baþlarý aðrýyabilir. Bu konuda uzman firmalardan destek alýnmasý lazým" Akdemir, "Sorunlarý devletle kavga etmeden diyalogla çözeceðiz" diyerek sözlerini tamamladý. Ömer Güney ameliyat oldu Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Güney ameliyat oldu. Ömer Güney'e dün Samsun Medýcana Hospýtals Hastanesinde KBB Bölüm Baþkaný Prof.Dr.Teoman Þeþen tarafýndan baþarýlý bir kulak ameliyatý yapýldý. Ömer Güney'in saðlýk durumunun iyi olduðu bildirildi.

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant 2014-2015 eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak.

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı