40 KURUÞ. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim. Yýldýrým, Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) TÜRMOB eðitimlerini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "40 KURUÞ. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim. Yýldýrým, Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) TÜRMOB eðitimlerini"

Transkript

1 Belediyeden "su faturasý" cevabý Çorum Belediyesi, Kamu Sen tarafýndan yapýlan "su faturalarýnýn aylýk olarak ödenmesi ile ilgili mahkeme kararý" açýklamasýna tepki gösterdi. Açýklamanýn gerçekleri yansýtmadýðýnýn dile getirildiði açýklama þöyle: SAYFA 2 DE Gül-Der'den hükümete "Faft" tepkisi! Gül-Der Baþkaný Melih Ahýshalý, AK Parti hükümeti tarafýndan Batý standartlarýna uymak adýna çýkartmak istediði "Terörizmin finansmanýnýn önlenmesi " hakkýndaki kanunun TBMM'de kabul edilmesine tepki gösterdi. Bu yasanýn kabul edilmesinin, ABD ve Batý tarafýndan 'terörist' kabul edilecek olan bütün müslüman halklarýn Türkiye tarafýndan da terörist kabul edilmesi anlamýna geldiðini iddia eden Ahýshalý... SAYFA 5 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI Hala mý dolandýrýcýlara 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) "Sorunlarýmýzý diyalogla çözeceðiz" TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir, Türkiye'nin 7 bölgesinde SGK ile ortak eðitimler yaptýklarýný dile getirerek, verdiði desteklerden dolayý SGK Baþkaný Fatih Acar'a teþekkür etti. Çorum SMMMO tarafýndan organize edilen "Sosyal Güvenlik Reformu Yansýmalarý ve Teþvik Uygulamalarý, Ýstihdamda Mücadele Yenilikçi Yöntemler, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uygulamasý" konulu seminerin açýlýþýnda konuþan Yücel Akdemir, SAYFA 5 TE bazýn sorunlarýn çözümü için çalýþtýklarýný ifade ederek, kanýyorsunuz! Salim Uslu'dan CHP Milletvekili Tufan Köse'ye Cevap: "Parti içi sorunlarý kapatmak için yapay gündem oluþturuyor" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu katýldýðý Kýlavuz programýnda Ayhan Aykanat'ýn sorularýný cevapladý. Uslu, bir dönemin kudretli bir generalinin AK Parti de siyaset yapmak istediðini söyleyerek, "Hizmet etmek istiyorum diyerek aðladý" SAYFA 9 DA En son dün yaþanan dolandýrýcýlýk olayýnda Binevlerde beyaz renkli bir arabadan inerek evinin bahçesinde durduðu sýrada yanýna gelen gencin kendisine "Teyze Sosyal Hizmetler Müdürlüðünden geliyoruz. Kiminle yaþýyorsun sen" sorusu sorulur. Teyze ise kýzýmla der. Sanýrýz kýzýn müracaatta bulunmuþ ve ihtiyacýn olan yeni eþyalarý vereceðiz. Önce evine bakalým bir der. Ve evin içerisine girip bakarak Teyze kayýt yapmamýz için 300 TL vermen lazým Yaþanan onca ibretlik olaylara ve polisin gerek telefondan gönderdiði uyarý mesajlarý gerekse afiþ ve basýn yolu ile bilgilendirmelere raðmen hala özellikle telefondan aranarak alt satýrlarda okuyacaðýnýz akýl almaz hikayeler ile kandýrýlan dolandýrýlan vatandaþlar var. sonra sana halý v.s. eþyalar göndereceðiz der. Yaþlý teyze ise "Oðlum 100 TL var baþka param yok" der. Dolandýrýcý tekrar "Teyze sen 100 TL'yi ver ben üzerine 200 TL koyar hallederim kalaný sonra sen halledersin" der. 100 TL'yi alýp arabasýna biner ve uzaklaþýr. Durumu kýzý ile paylaþan Yaþlý Perihan Teyze dolandýrýldýðýný fark edince polisi arar. Ve polis beyaz araba izinden hareketle durumu araþtýrmaya baþlar. SAYFA 6 DA Sonunda amacýna ulaþtý Engelli ailelerine müjdeli haber Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'da geldi. Erdoðan engelli kiþilere ve aðýr engelli kiþilerin refakatçilerine ücretsiz ulaþým müjdesi verdi. Çorum'da bir yýldýr ücretsiz ulaþým için mücadele veren ancak yetkililerden olumsuz cevap alan engelli babasý Orhan Küçüközdemir'de baþbakanýn bu müjdesine en çok sevinenlerden birisi oldu. SAYFA 2 DE Gazetecilerden Kargý METEM'e kitap desteði Çorum'un Kargý ilçesinde Mesleki Teknik Eðitim Merkezi'nin yeni kurulan kütüphanesi için Çorum'da görev yapan gazeteciler tarafýndan baþlatýlan kitap kampanyasýnda toplanan kitaplar teslim edildi. Kargý Mesleki Teknik Eðitim Merkezi'nin yeni oluþturulan kütüphanesi için Çorum basýný tarafýndan kitap kampanyasý baþlatýldý. SAYFA 3 TE Yýldýrým'dan KGK'ye tepki! Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) TÜRMOB eðitimlerini görmezden gelmesine tepki gösterdi. Çorum SMMMO tarafýndan organize edilen "Sosyal Güvenlik Reformu Yansýmalarý ve Teþvik Uygulamalarý, Ýstihdamda Mücadele Yenilikçi Yöntemler, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uygulamasý" konulu seminerin açýlýþýnda konuþan Muzaffer Yýldýrým, 2012 yýlýnýn meslek mensuplarý açýsýnda zorlu geçtiðinin dile getirerek, "Yeni Türk Ticaret Kanunu, 2012 yýlýnda yürürlüðe girdi. SAYFA 5 TE CHP, Mecitözü'nü kaybetmek istemiyor Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Ýl Yönetim Kurulu üyeleri Mecitözü Ýlçe örgütünü ve Belediye Baþkanlýðýný ziyaret ettiler. SAYFA 7 DE Büro Memur Sen istiþare yaptý SAYFA 4 TE Fen Edebiyat'a modern konferans salonu SAYFA 6 DA

2 SAHÝBÝNDEN SATILIK DAÝRE Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu karþýsýnda Cumhuriyet Apt. 2. Katta bulunan 3+1 kaloriferli banyo ve mutfakta kombisi olan daire satýlýktýr. Müracaat Tel: Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: HABER Sonunda amacýna ulaþtý Engelli ailelerine müjdeli haber Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'da geldi. Erdoðan engelli kiþilere ve aðýr engelli kiþilerin refakatçilerine ücretsiz ulaþým müjdesi verdi. Çorum'da bir yýldýr ücretsiz ulaþým için mücadele veren ancak yetkililerden olumsuz cevap alan engelli babasý Orhan Küçüközdemir'de baþbakanýn bu müjdesine en çok sevinenlerden birisi oldu. Bir yýldýr Çorum'da ve Ankara'da adeta çalmadýk kapý býrakmayan Orhan Küçüközdemir, AK Parti'nin grup toplantýsýnda Baþbakanýn açýklamalarýný izleyince adeta sevince boðuldu. Zihinsel engelli bir çocuðu olan ve maddi sýkýntýlar nedeniyle þehir içi ulaþým ücretlerini ödeme sýkýntýsý yaþayan Orhan Küçüközdemir geçen yýlda baþýnda haber konusu olmuþtu. Küçüközdemir aðýr engellilerin bir refakatçisi ile birlikte þehir içi ulaþýmdan ücretsiz faydalanmak istediðini bildirmiþti. Ancak Çorum Belediyesi'nden bu talebine olumlu cevap alamayýnca Cumhurbaþkaný, Baþbakan ve ilgili bakanlýklara kadar giderek talebini dile getirdiðini anlatan engelli babasý, Baþbakan'ýn bugünkü açýklamalarý ile amacýna ulaþmanýn mutluðunu yaþadýðýný dile getirdi. Küçüközdemir þimdi Çorum Belediyesi'nin görevini yaparak, Baþbakanýn bu talimatýný yerine getirmesini beklediðini söyledi. Öte yandan baþbakan Erdoðan engellilerin yaný sýra þehit, gazi, ve yaþlý vatandaþlara da ücretsiz ulaþým müjdesi verdi. Erdoðan, "Vazife malullüðü kapsamýnda þehit olanlarýn çocuklarý ile anne-babalarý, asayiþ ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi sýrasýnda gazi olanlarýn, harp malullerinin, vazife malullerin, muharip gazilerin çocuklarý ve anne babalarý da toplu taþýma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklardýr. Devlet demiryollarý ve deniz yollarýnýn þehir içi ve þehirler arasý hatlarý ile belediyelerin þehir içi toplu taþýma araçlarýndan ücretsiz yararlanacak" diye konuþtu. Engelli vatandaþlarýn da söz konusu hizmetten faydalanacaðýný belirten Baþbakan Erdoðan, "Buraya bir farklýlýk daha getiriyoruz, aðýr engelli kardeþlerimizin yanýnda bir de refakatçi bu hizmetlerden istifade edecek" Yaþlýlarýn saat kýsýtlamasý olmadan toplu taþýma araçlarýný artýk kullanabileceðini dile getiren Erdoðan, "Tüm Türkiye'de 65 üstü yaþlýlarýmýz da saat uygulamasý olmadan ücretsiz yararlanacak" Erdoðan, engelli istihdamýný 5 kat artýrarak toplam 27 bin 224'e çýkardýklarýný vurgulayarak ''2013 yýlýnda 8 bin 115 engelli kardeþimizi kamuda istihdam edeceðiz'' Engelli öðretmen atamasý gerçekleþtirileceðini belirten Erdoðan, "Öðretmen yetiþtiren yükseköðretim kurumlarýndan mezun olan ve 2012'deki engelli sýnavýna giren adaylar arasýndan engel durumlarý ve alanlarý uygun olanlarýn öðretmen olarak atamalarýný gerçekleþtireceðiz. Biz 'Engelli öðretmen olamaz' sözünü tanýmýyoruz. Engelli de öðretmen olur, hem de çok iyi olur" ifadelerini kullandý.erdoðan, "7 bin civarýnda öðretmenimizin mazeret atamasý yapýldý. Ýl içi atamalar da dün itibarýyla baþladý" Ýmsâk :4:48 Güneþ :6:29 Ýþrak :7:20 Öðle :12:06 Ýkindi :14:59 Akþam :17:21 Yatsý :18:51 AHMET KUTSÝ TECER 2 AJANDA Ay, 28 Gün, 7. Hafta En kolay ibadet susmak ve güzel ahlâkdýr. Hadîs-i þerîf En üstününüz, görülünce Allahü teâlânýn hatýrlandýðý kimselerdir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri KEREM'ÝN ÝLHAMÝYLE Ne zaman düþünsem sizi titrerim, Yaslý daðlar, yüzü gülmeyen daðlar! Bu daðlar içinde bir yer var derim, Orada kaybolan bir ses var, aðlar. Neden hiç çýkmýyor içimden bu ses Tipi, çýð, fýrtýna...donar her nefes, Yine bu ses aðlar, iþitmez herkes, Beni kývrandýrýr, inletir, yakar. Hey bu daðlar yalçýn, karanlýk, derin! Ne bir geçit verir ne sýcak bir in. Gün battýðý zaman sarp tepelerin Üstünden bir kartal geçer, o kadar... Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Belediyeden "su faturasý" cevabý Çorum Belediyesi, Kamu Sen tarafýndan yapýlan "su faturalarýnýn aylýk olarak ödenmesi ile ilgili mahkeme kararý" açýklamasýna tepki gösterdi. Açýklamanýn gerçekleri yansýtmadýðýnýn dile getirildiði açýklama þöyle: "Belediye Meclisi'nin 04 Mart 2008 tarih ve 4 sayýlý kararý gereði Belediyemizce su tahakkuklarý ikiþer aylýk dönemler halinde periyodik olarak yapýlmaktaydý. Vatandaþlarýmýzdan gelen yoðun talepler üzerine su faturalarýnýn abonelerimize aylýk dönemler halinde gönderilmesi için Ekim 2012'den itibaren çalýþmalar baþlatýlmýþ olup mevcut abonelerimizin bilgileri güncellenerek bilgisayar ortamýna aktarýlmaktadýr. Abone güncelleme iþlemlerinin % 80'i tamamlanmýþ bulunmaktadýr. Abone güncelleme ve ilgili altyapý çalýþmalarý tamamlandýktan sonra birer aylýk tahakkuk sistemine geçilecektir. Konuyla ilgili olarak Belediye Meclisimiz 08 Þubat 2013 tarihindeki Meclis toplantýsýnda bu þekilde bir karar almýþtýr. Aylýk su faturasý gönderilmesi iþlemlerinin mahkeme kararýyla bir ilgisi bulunmamaktadýr. Belediyemiz bu konuda zaten bir çalýþma baþlatmýþtý ve aylýk faturalandýrma sistemine geçmek için gerekli çalýþmalarý sürdürmekteydi. Ayrýca Çorum Ýdari Mahkemesi su tarifesinde yapýlan fiyat ayarlamasý ve kademe uygulamasý ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararý vermemiþtir. Belediyemizin su faturasý tahakkuklarýnda keyfi davranmasý gibi bir durum kesinlikle söz konusu deðildir. Bu güne kadar yönetmeliklerimiz ve meclis kararlarýmýz doðrultusunda tahakkuklarýmýz düzenli Yýl: 8 Sayý: 2399 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : olarak ikiþer aylýk periyodik dönemlerde yapýlmýþtýr. Çorum Ýdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararý aldýðý maddede ise; kademe yapýlan abonelerde çeþitli nedenlerle bir tahakkuk döneminde tahakkuk verilmemesi, sonraki tahakkuk dönemi su faturasý hesabýnýn okunamayan tahakkuk dönem sayýlarý esas alýnarak yapýlmasý yönündeki kararýn yürütmesi durdurulmuþtur. Özellikle bað evlerinde ve müstakil ev ve gecekondu bölgelerinde bulunan abonelerin tahakkukuna gidildiðinde kapýlar kilitli olduðundan görevlilerimizce su sayaçlarý görülememekte ve tahakkuk yapýlamamaktadýr. Ayný abonelere daha sonraki tahakkuk dönemlerinde ulaþýldýðýnda abonelerin kademeye girmemesi ve maðdur olmamalarý için tahakkuk yapýlýrken okunamayan tahakkuk dönem sayýlarý baz alýnarak hesaplamalarda abonelerimizin lehine iþlem yapýlmaktadýr. Bu þekilde abonelerimizin kademelendirmeden etkilenmemeleri saðlanmaktadýr. Bu uygulama yalnýzca ilgili tahakkuk döneminde evinde olmayan ve sayaçlarýný göremediðimiz aboneler için geçerlidir. Herhangi bir keyfiyet söz konusu olmayýp rutin olarak iki aylýk dönemler halinde abonelerimize su ihbarnameleri gönderilmektedir. Çorum Ýdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararý verdiði bu madde kesinlikle vatandaþlarýmýzýn maðdur olmamasý için alýnan bir karardýr ve yanlýþ bir anlaþýlma olduðu kanaatimiz mevcuttur. Konuyla ilgili olarak Belediyemizce Kýrýkkale Bölge Ýdare Mahkemesine itirazda bulunulmuþtur." TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,766 1,776 EUR 2,367 2,381 STERLiN 2,77 2,81 JPY YENi 0,0188 0,0192 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: FATÝH CAD. 48/A ÝPEKLÝ LOZAN ECZANESÝ TEL: KALE MAH. BAHABEY CAD. NO:156/34 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Gazetecilerden Kargý METEM'e kitap desteði Çorum'un Kargý ilçesinde Mesleki Teknik Eðitim Merkezi'nin yeni kurulan kütüphanesi için Çorum'da görev yapan gazeteciler tarafýndan baþlatýlan kitap kampanyasýnda toplanan kitaplar teslim edildi. Kargý Mesleki Teknik Eðitim Merkezi'nin yeni oluþturulan kütüphanesi için Çorum basýný tarafýndan kitap kampanyasý baþlatýldý. Ýlde görev yapan bir grup gazetecinin öncülüðünde baþlatýlan kampanya ile Çorum basýnýndan toplanan 500 kitap okul öðretmenlerinden Hasibe Kahraman'a teslim edildi. Kampanya hakkýnda bilgi veren Ýhlas Haber Ajansý Çorum muhabiri M. Muttalip Yalçýn, "Kargý METEM'de yeni bir kütüphane oluþturulduðu ve kitap ihtiyacý olduðunu öðrendik. Okuldan gelen talep üzerine kampanyaya destek vermek istedik. Bununla ilgili gazeteci arkadaþlarýmýzla bir araya gelerek neler yapýlabileceði konusunda fikir alýþveriþinde bulunduk. Biz kampanyada aracý olduk, basýn mensubu arkadaþlarýmýz duyarsýz kalmadý. Herkes elinden geldiðince çevresindeki arkadaþlarýna da ulaþarak bu kampanyaya 500 kitapla destek verdik. Kitap kampanyasýna meslektaþlarýmýzýn gösterdiði ilgi mutlu etti. Halen kitap getiren arkadaþlarýmýz var. Kitap kampanyamýz halen devam ediyor'' Basýnýn bu tip kampanyalara duyarsýz kalmayacaðý belirten Yalçýn, "Ýþimiz haber yapmak ve olan bitenden kamuoyunu haberdar etmek ancak bu tür kampanyalarda olmanýn da bir sorumluk olduðunu düþüyoruz'' diye konuþtu. Yalçýn, kampanyaya destek veren Çorum Belediyesi Kültür Müdürü Mustafa Ercan, Sosyal Ýþler Müdürlüðü'nden Ali Alakoç, Kent Arþivi birimi sorumlusu Ýrfan Yiðit, Çorum Radyo Televizyonun'dan Kadir Söylemez, Halil Ýbrahim Söylemez, Hülya Söylemez, Mahmut Emin Söylemez, Haluk Söylemez, Zaman Gazetesi Temsilcisi Lütfi Özkan, Cihan Haber Ajansý muhabiri Ýdris Okur, Hakimiyet Gazetesi'nden Gülesin Aðbal, Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr. Özlem Sir Gavaz, Çorum Haber Gazetesi Spor Yönetmeni Hüseyin Aþkýn, vatangazetesi.com'dan Sevtap Elmas, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Þefi Þenay Akcan, Kanal S televizyonundan Erkan Karaca, Çorum Gazetesi muhabirleri Mesut Biçer ve Yusuf Ýslam Kaya, Dost Haber Gazetesi'nden Okan Ateþ, Çorum Haber Gazetesi'nden Ayþe Uncu, Kent Haber Gazetesi sahibi Birkan Demirci, hitittv.com'dan Merve Kayýþ, Tek Yýldýz Gazetesi'nden Yasin Yücel, Ýhlas Haber Ajansý'ndan Ozan Acar ve Hitit Üniversitesi öðrencilerinden Merve Þavran'a teþekkür etti. Kampanya'ya verilen destekten memnuniyetini dile getiren Öðretmen Hasibe Kahraman ise, "Çorum basýný yardým isteðimize duyarsýz kalmayarak destek verdi. Tüm basýn mensuplarýna okulumuz adýna teþekkür ediyoruz'' Kahraman, tasnifi yapýlacak kitaplarýn ME- TEM ve köylerdeki okullara daðýtýlacaðýný sözlerine ekledi. TSO'da kümelenme eðitimi Ekonomi Bakanlýðý liderliðinde ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ortaklýðý ile devam eden Avrupa Birliði destekli 'KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi', Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde pilot olarak uygulanýyor. Bu kapsamýnda Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Çorum Küme Merkezi tarafýndan projenin paydaþlarýna yönelik 'küme yönetimi ve kümelenme rehberi eðitimi' düzenlendi. 12 Ocak Salý günü TSO Meclis toplantý salonunda Ekonomi Bakanlýðý Uzmaný Yeliz Çuvalcý tarafýndan gerçekleþtirilen eðitim programa, proje paydaþlarý olan Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA), Hitit Üniversitesi, Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Tarýmsal ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK), Çorum Organize Sanayi Ýþ Adamlarý Derneði (ÇOSÝAD), Tüm Sanayi ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD), Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü ile Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi (KOSGEB) tarafýndan yoðun ilgi gördü saatleri arasýnda gerçekleþtirilen eðitim programýnda kümelerin nasýl oluþtuðu ve geliþim süreci hakkýnda bilgiler verildi. Toplantýda ayrýca yeni oluþabilecek kümeler için paydaþlardan fikir alýndý. KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi kapsamýnda ayrýca 13 Ocak Çarþamba günü de, Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn tüm üyelerine yönelik Küme Yönetimi Araçlarý eðitimi düzenlenecek. Eðitim Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis toplantý salonunda saat 10.00'da yapýlacak.

4 HABER 4 Büro Memur Sen istiþare yaptý Abdul Vahit Ergün Erdoðan Cengiz Uður Ünalan Büro Memur Sen Çorum Þubesi istiþare toplantýsý yaptý. Cevher Sofra'da önceki akþam gerçekleþtirilen toplantýya Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz, Genel Baþkan Yardýmcýlarý Uður Ünalan ve Abdul Vahit Ergün'de katýldý. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Erdoðan Cengiz, bazý sendikacýlarýn fazla mesailerin kesilmesini fýrsat bildiklerini ve eleþtirilerde bulunduklarýný dile getirerek "Karalama zihniyetiyle sendikacýlýk yapanlar zararlý çýkacaktýr. Bizim ayrýcalýðýmýz hizmettir. Bütün bu güçlüklerle hep beraber mücadele etmeliyiz. Þimdiye kadar yalan ve dolanýn peþinde olmadýk" Büro Memur Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Uður Ünalan ise üye sayýlarýnýn hergeçen gün arttýðýný dile getirerek, "Bir zamanlar toplantý yaptýðýmýzda 3-5 kiþi ile yapardýk. Ama þimdi sizin gibi güzel kardeþlerimiz sayesinde ailemiz büyüdü" Memurun fazla mesaisine dokunulmamasý gerektiðini belirten Ünalan, "Biz hakkýmýz olan fazla mesaiyi elimizden alan devlete seslenmek istiyorum. Biz kimsenin kapý kulu deðiliz. Hakkýmýz olanlarý almaya caba göstereceðiz bizler bunlarý söylerken bizi devlet düþmaný görmeyin bizler hakkýmýzý arýyoruz. Hükümetin memurlara verdiði çay kaþýðý kadar zammý alsýn baþýna çalsýn diyorum. Memurun hakký olan haklarýn geri verilmesini istiyoruz. Yeter ki bizler güçlü olalým birlik ve beraber olalým bizler sorunu yerinde tespit edelim sendikadan istifa etmek çözüm deðildir" þeklinde kaydetti. Genel Baþkan Yardýmcýsý Abdul Vahit Ergün'de konuþmasýnda "Sendikalardan istifa etmek çözüm deðildir bir kaçýþtýr. Bunlar basit þeyler gibi görülebilir ama önemli þeylerdir" Ýstiþare toplantýsý yemeðin ardýndan sona erdi. Norm kadro atamalarýný mahkemeye taþýdýlar Eðitim Sen Çorum Þubesi düzenlediði eylemde norm kadro fazlasý öðretmelerin atanmasýna tepki gösterdi. Valilik önünde dün yapýlan basýn açýklamasýna konuþan Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, yarýl yýl tatilinde 85 öðretmenin sürgün edildiðini öne sürerek, "Bu sürgün kararý anayasanýn eþitlik ilkesi ve kamu yararý ilkesi ile baðdaþmamaktadýr. Öðretmenlerimizin yýllardýr görev yaptýklarý okullardan norm kadro fazlasýsýnýz diye bir anda sökülüp atýlmalarý tam bir hukuksuzluk vesikasýdýr. Eðitim Sen olarak, res'en atama altýnda yapýlan bu sürgünleri asla kabul etmiyoruz. Bu sürgünleri yapanlara sesleniyoruz. Sizin derdiniz sorun çözmek mi yoksa sorun üretmek mi? Evet siz sorun üretiyorsunuz. Yönetmeliði, Bakanlýðýn merkezindeki Ankara Ýl MEM uygulamadý da siz neden uyguladýnýz? Bu yönetmeliði Samsun, Tokat, Erzurum ve onlarca Ýl uygulamadý da siz neden uyguladýnýz? Çorum Ýl MEM'in özelliði nedir? Milli Eðitim Bakanlýðý, Milli Eziyet Bakanlýðý'na dönüþtü. Ülkemizde Milli Eðitim Bakanlýðý kadar kendi çalýþanýný deðersizleþtiren baþka bir kurum yoktur, yanlýþlýklarýnýn, dayatmalarýnýn faturasýný hep öðretmenlere ödetiyor. Milli Eðitim Bakanlýðý bu haliyle Milli Eziyet Bakanlýðýna dönüþmüþtür" Okullarýn açýldýðý eylül ayýndan bugüne kadar Çorum'da 4 defa norm güncellenmesi yapýldýðýný dile getiren Öztürk, "Yüzlerce öðretmen okullarýndan öðrencilerinden koparýldý. Aile yaþamlarý alt üst edildi. Öðretmenlerimiz mutsuz ve huzursuz edildi. Bu uygulama hiçbir eðitim bilimi ile baðdaþmaz. 4 ayda 4 defa öðretmen deðiþtiren öðrencinin psikolojisini, 4 ayda 4 defa öðrencisi ve okulu deðiþtirilen öðretmenin okul ve ders motivasyonu alt üst ettiniz. Yýllardýr köylerde, ilçelerde görev yaptýktan sonra hizmet puaný üstünlüðüne göre ya da özür grubundan (eþ, saðlýk) bir okula atanmýþ öðretmenlerimiz þimdi sürgün edildi eðitim sistemi yüzünden okullarýn dönüþümü sonucu bazý öðretmenlerimiz norm fazlalýðýna sürüklendi. Ya da bu öðretmenlerimiz birkaç saatlik ders yükü azlýðýna baðlý olarak norm fazlalýðý konumuna düþürüldüðü için sürgün edildi. Norm fazlasý diye sürgün ettiðiniz öðretmenlerimizin bir kýsmý þimdiden gittikleri yerde norm fazlasý oldu. Önümüzdeki dönem okullarda oluþacak ders saati artýþý ile yeniden öðretmen ihtiyacý ortaya çýkacaktýr. Þubat ayýnda özür grubu atamalarý yapýlacaktýr. Haziran ayý ile birlikte güncellenen normlar ile yeniden öðretmen ihtiyacý ortaya çýkacaktýr. Böylesi bir durumda öðretmenlere haydi yeniden tayin isteyin diyeceksiniz. Dünyanýn neresinde böylesi bir hukuki uygulama vardýr?" þeklinde konuþtu. Öztürk sözlerini þöyle tamamladý: "Bugün sürgün edilen bütün öðretmenlerimizin sýnýflarý ve öðrencileri mevcuttur. Hiçbir öðretmenimiz bankamatik memuru deðildir. 28 yýllýk meslek dersi öðretmenini, yýllýk öðretmenleri Bayat, Ýskilip, Ortaköy, Kargý, Uðurludað gibi ilçelere sürdünüz. 28 yýl öðretmenlik mesleðine emek vermenin karþýlýðýnda sürgün ile ödüllendirenlere karþý davacýyýz. Öðretmenlerimizi, öðrencilerinden, eþlerinden, çocuklarýndan kopardýnýz. Özür durumlarýný dikkate almadýðýnýz için sizlerden davacýyýz. Okullarýnda sürgün olmadan önce birçok öðretmeninin ders saati, sürgün edildikleri okulda girecekleri dersten daha fazla olduðu için, öðretmenlerimiz sürgün edildikleri yerlerde Haziran ayýnda yeniden norm fazlasý durumuna düþürüleceði için davacýyýz. Bu sürgünleri gerçekleþtirenlerin dönem ortasýnda sýnýflarý ve öðretmenleri deðiþtirilen binlerce öðrenci için onlarýn vicdanlarý adýna sizlerden davacýyýz. "Millî Eðitim Bakanlýðý Öðretmenlerinin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði"nin 41. maddesi bir bütün olarak incelenmemiþtir. Bu yüzden Çorum'da eðitim gemisi karaya oturtulmuþtur. Valilik ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ilk dört fýkrayý görmeden 5. Fýkraya göre iþlem yapmýþtýr. Öðretmenlerin özür durumlarý ve tercihleri de dikkate alýnmak suretiyle atanmasý gerekirken özrü durumlarýný dikkate almadan atamalarýný yapýlmýþtýr. Yasal dayanaktan yoksun keyfi uygulamaya karþý davacýyýz." Basýn açýklamasýnýn ardýndan Eðitim Sen üyeleri yapýlan sürgünlerin yürütmenin durdurulmasý ve iptal edilmesi, bir sürgün belgesi olan inha cetvelinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasý için Çorum Ýdari Mahkemesine dava dilekçelerini ilettiler. Köse, Sungurlu'da sorunlarý dinledi Sungurlu ve köylerinde bir dizi temaslarda bulunan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, son süreçle ilgili görüþlerini dile getirirken AK Parti ve PKK'nýn kendi saltanatlarýný pekiþtirmek için uzlaþmaya çalýþtýklarýný ileri sürdü. Anayasa hazýrlýklarý ve son yargý paketi ile iliþkin sorularý deðerlendiren Milletvekili Köse, AK Parti'nin bütün çabasýnýn baþkanlýk sistemini kurarak demokrasiyi ortadan kaldýrmak, Recep Tayyip Erdoðan'a çok istediði saltanatý sunmak olduðunu, bunun içinde PKK ile uzlaþma aradýklarýný iddia etti. "PKK, Recep Tayyip Erdoðan'a saltanatý koþulsuz vermek istemiyor. Kendi saltanatýnýn önündeki yasal engellerin kaldýrýlmasýný istiyor. Anayasa çalýþmalarýnýn uzuyor, zaman zaman týkanýyor olmasýnýn tek gerekçesi bu uzlaþmanýn yeni anayasaya nasýl sokulacaðýnýn bulunamamasýndan, CHP'nin Türkiye'nin tek teminatý olan partimizin vatanýmýza, milletimize ve devletimize sahip çýkýyor olmasýndan kaynaklanýyor. Meydaný AKP'ye býrakmýþ olsaydýk bu uzlaþma çoktan hayata geçirilirdi. Ancak partimiz her sinsi manevraya karþý uyanýktýr ve soylu görevinin baþýndadýr. Ayrýca yeni yargý paketi ile yargýnýn baþkan baþa siyasetin oyuncaðý, maþasý durumuna getirilmek istenmesine de þiddetle karþýyýz. Yüzlerce yýllýk meþakkatli bir süreç sonunda elde ettiðimiz demokratik kazanýmlarýmýzýn emperyalizmin çýkarý uðruna heba edilmesine izin vermeyeceðiz. Bu ulusun kaderi de çýkarlarý da iþbirlikçi bu diktatörün iki dudaðý arasýna sýðmayacak kadar, onun keyfine býrakýlmayacak kadar büyük ve deðerlidir" diyen CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, daha sonra ilçe yöneticileri ile birlikte Sungurlu'ya baðlý köyleri ziyaret etti.

5 HABER 5 SMMMO seminerine ilgi yüksek oldu KARAKAÞLAR OTOMOTÝV ADRES: Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No: 184 Çorum/Merkez Tel: Yýldýrým'dan KGK'ye tepki! Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý "Sosyal Güvenlik Reformu Yansýmalarý ve Teþvik Uygulamalarý, Ýstihdamda Mücadele Yenilikçi Yöntemler, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uygulamasý" konulu seminer düzenledi. SMMMO konferans salonunda dün saat 14.00'da baþlayan seminere konuþmacý olarak katýlacaðý açýklanan Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Baþkaný Fatih Acar, baþka bir iþinin çýkmasý nedeniyle programa katýlamadý. Seminer saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda 2012 yýlýnýn hem Türkiye hemde üyeleri açýsýnda zor geçtiðini söyledi. Yýldýrým'ýn ardýndan kürsüye gelen TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir ise sektörün sorunlarýnýn çözümü için çalýþtýklarýný ifade eden yakýnda bazý sorunlarýn çözüme kavuþacaðýný belirtti. Konuþmalarýn ardýndan Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Cüneyt Olgaç, Sosyal Güvenlik Kurumu Kayýtdýþý Ýstihdamla Mücadele Dairesi Baþkaný Yakup Süngü ve Ankara SGK Ýl Müdür Yardýmcýsý Sadýk Abanuzoðlu "Sosyal Güvenlik Reformu Yansýmalarý ve Teþvik Uygulamalarý, Ýstihdamda Mücadele Yenilikçi Yöntemler, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uygulamasý" konu baþlýklarýnda katýlýmcýlara bilgi verdiler. Seminere ilgi ise yüksek oldu. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) TÜRMOB eðitimlerini görmezden gelmesine tepki gösterdi. Çorum SMMMO tarafýndan organize edilen "Sosyal Güvenlik Reformu Yansýmalarý ve Teþvik Uygulamalarý, Ýstihdamda Mücadele Yenilikçi Yöntemler, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uygulamasý" konulu seminerin açýlýþýnda konuþan Muzaffer Yýldýrým, 2012 yýlýnýn meslek mensuplarý açýsýnda zorlu geçtiðinin dile getirerek, "Yeni Türk Ticaret Kanunu, 2012 yýlýnda yürürlüðe girdi. Bizde Oda olarak bu konu ile ilgili eðitimlerimizi tamamladýk. Ama Kamu Gözetim Kurumu bizim verdiðimiz bu eðitimler yok sayýyor. Buradan Kamu Gözetim Kurumu Baþkaný Seyit Ahmet Baþ'a sesleniyorum: Bizim verdiðimiz bu eðitimler kabul edilmelidir. Ben hiçbir üyemin Sakarya Üniversitesinde açýlan kurslara gitmesini istemiyorum" þeklinde kaydetti. Gül-Der'den hükümete "Faft" tepkisi! Gül-Der Baþkaný Melih Ahýshalý, AK Parti hükümeti tarafýndan Batý standartlarýna uymak adýna çýkartmak istediði "Terörizmin finansmanýnýn önlenmesi " hakkýndaki kanunun TBMM'de kabul edilmesine tepki gösterdi. Bu yasanýn kabul edilmesinin, ABD ve Batý tarafýndan 'terörist' kabul edilecek olan bütün müslüman halklarýn Türkiye tarafýndan da terörist kabul edilmesi anlamýna geldiðini iddia eden Ahýshalý, "Bunun yaný sýra bu halklara yapýlacak en küçük bir insani yardýmýn bile terör faaliyeti ve terörü destekleme olarak kabul edilmesi demektir. Böyle bir durumu hiçbir müslüman vicdanýn kabullenmesi mümkün deðildir. Biz ümmetiz ve bir müslüman, dünyanýn neresinde yaþarsa yaþasýn (örnek: Filistin, Suriye, Mýsýr) hiçbir müslüman kardeþini, caný, malý, dini ve namusu için savaþan mazlum bir halký düþman göremez. Türkiye devleti eðer gerçekten sahip olduðu 'medeniyet deðerleri'ni göz önünde bulunduracaksa bu yasayý asla yürürlüðe koymayacaðý gibi gerekirse tasarýyý ortaya koyan Faft(Mali Eylem Görev Gücü) bünyesinden de çýkmalýdýr" Ahýshalý açýklamasýný þöyle tamamladý: "Bizler Gül-Der olarak, bu kanunun müslümanlara karþý ne tür oyunlarla geri yansýyacaðýnýn görülüp veto edilmesini beklerken, ümmetin baþýna bela olabilecek boþluklara ve keyfi uygulamalara açýk olan kanunun meclisten geçmiþ bulunmasýný kabullenmiyoruz ve halkýmýzý da bu konuda duyarlý olmaya davet ediyoruz. Söz konusu yasanýn ülkemizde uygulamaya geçmemesi için Sayýn Cumhurbaþkanýmýza da sesleniyoruz. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, sizleri, bu yasaya karþý rahatsýzlýklarýný dile getiren tüm sivil toplum kuruluþlarýnýn ve dolayýsýyla zulme duyarsýz kalmayan bu halkýn sesi olmaya davet ediyoruz. Faft'a uyum kanununu bir daha görüþmek üzere meclise geri gönderiniz veya veto ediniz. AK Parti Hükümeti, " terörizmin finansmanýnýn önlenmesi " hakkýndaki kanunun yasallaþmasý neticesinde, müslümanlar üzerinde doðabilecek her türlü yasal olmayan uygulamalardan, baskýlardan ve zulümden sorumlu olacaktýr. Bu iþ, Allah katýnda altýndan kalkýlamayacak bir vebaldir. Kamuoyuna duyurulur." "Sorunlarýmýzý diyalogla çözeceðiz" TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir, Türkiye'nin 7 bölgesinde SGK ile ortak eðitimler yaptýklarýný dile getirerek, verdiði desteklerden dolayý SGK Baþkaný Fatih Acar'a teþekkür etti. Çorum SMMMO tarafýndan organize edilen "Sosyal Güvenlik Reformu Yansýmalarý ve Teþvik Uygulamalarý, Ýstihdamda Mücadele Yenilikçi Yöntemler, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uygulamasý" konulu seminerin açýlýþýnda konuþan Yücel Akdemir, bazýn sorunlarýn çözümü için çalýþtýklarýný ifade ederek, "Meskenlerin büro olarak kullanýlmasý ile ilgili yaþanan sorunun çözümünde yasal düzenleme yapýlmasý için çalýþýyoruz. Defter tasdiklerinde yaþanan sorunlarda bugün yarýn çözüme kavuþacak" Konuþmasýnda Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunun çok önemli olduðunu ve ertelenmesinin talep edilemeyeceðini dile getirerek, "Bu kanunun ertelenmesini ben biz nede iþ dünyasý istememelidir. Firmalarýmýz ve üyelerimiz Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði konusunda kendileri bir þeyler yapmaya çalýþmasýnlar yoksa ileri baþlarý aðrýyabilir. Bu konuda uzman firmalardan destek alýnmasý lazým" Akdemir, "Sorunlarý devletle kavga etmeden diyalogla çözeceðiz" diyerek sözlerini tamamladý. Ömer Güney ameliyat oldu Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Güney ameliyat oldu. Ömer Güney'e dün Samsun Medýcana Hospýtals Hastanesinde KBB Bölüm Baþkaný Prof.Dr.Teoman Þeþen tarafýndan baþarýlý bir kulak ameliyatý yapýldý. Ömer Güney'in saðlýk durumunun iyi olduðu bildirildi.

6 HABER TEK 6 Hala mý dolandýrýcýlara Yaþanan onca ibretlik olaylara ve polisin gerek telefondan gönderdiði uyarý mesajlarý gerekse afiþ ve basýn yolu ile bilgilendirmelere raðmen hala özellikle telefondan aranarak alt satýrlarda okuyacaðýnýz akýl almaz hikayeler ile kandýrýlan dolandýrýlan vatandaþlar var. En son dün yaþanan dolandýrýcýlýk olayýnda Binevlerde beyaz renkli bir arabadan inerek evinin bahçesinde durduðu sýrada yanýna gelen gencin kendisine "Teyze Sosyal Hizmetler Müdürlüðünden geliyoruz. Kiminle yaþýyorsun sen" sorusu sorulur. Teyze ise kýzýmla der. Sanýrýz kýzýn müracaatta bulunmuþ ve ihtiyacýn olan yeni eþyalarý vereceðiz. Önce evine bakalým bir der. Ve evin içerisine girip bakarak Teyze kayýt yapmamýz için 300 TL vermen lazým sonra sana halý v.s. eþyalar göndereceðiz der. Yaþlý teyze ise "Oðlum 100 TL var baþka param yok" der. Dolandýrýcý tekrar "Teyze sen 100 TL'yi ver ben üzerine 200 TL koyar hallederim kalaný sonra sen halledersin" der. 100 TL'yi alýp arabasýna biner ve uzaklaþýr. Durumu kýzý ile paylaþan Yaþlý Perihan Teyze dolandýrýldýðýný fark edince polisi arar. Ve polis beyaz araba izinden hareketle durumu araþtýrmaya baþlar. -TELEFON YOLU ÝLE AKIL ALMAZ DOLANDIRICILIK USÜLLERÝ- Yaþanan dolandýrýcýlýk olaylarý arasýnda telefondan kiþileri sözde komiser kýlýðýnda arayarak, "Telefonunuzu örgüt ele geçirmiþ ya da sizin telefonunuzdan Albay v.s. çok önemli bir kiþinin eþi aranarak þirket telefonunuzdan rahatsýz edilmiþ falanca hesaba para yatýrmanýz gerekiyor. Baþka bir örnekte ise "Banka hesabýnýzý örgüt ele geçirmiþ hesabýnýzý boþaltýyorlar. Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Programý öðrencileri mesleki bilgi ve birikimlerini artýrmak amacýyla Antalya'da turistik iþletmeleri gezdiler Þubat 2013 tarihleri arasýnda yapýlan gezi programýna öðretim görevlileri Ayhan Baþçý, Yusuf Ormankýran ve Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýðý Þube Müdürü Adil Ünal'da katýldý. Gezinin ilk iki gününde Side'de Vera Stone Palace Hotel'de konaklayan öðrenciler, Otelin Operasyon kanýyorsunuz! Bize yardýmcý olun iþbirliði yaparak hem hesabýnýzý kurtaralým hemde örgüt üyelerini yakalayalým" deniyor. Sonrasýnda daha önce de ilgili kiþinin evi aranarak eþi ya da çocuðunun sesini kayýt ederek ayný ses tonunu kendi söylemlerine çevirerek telefon konferans mahareti ile sanki evine de polisler gitmiþ ve ciddi bir operasyon çalýþmasý yapýlýyor havasý verilerek korkuttuklarý kiþinin hesabýný kendi belirttikleri hesaba aktarmalarý saðlanýyor. Bu yaþanan gerçek bir dolandýrýcýlýk hikayesi. Yaþanan baþka bir dolandýrýcýlýk hikayesinde Özel Kalem ya da Vali Sekreteri gibi Ýþ adamý aranarak, "Efendim hasta kanserli bir hasta var. Ve tedavisi için 80 Bin TL gerekli idi. 60 bin temin edildi. Sayýn Valimizin selamlarý var sizinde ne kadar katkýnýz olursa hesap numarasý.. þu denerek dolandýrmaya kalkanlar ve maalesef bunu gerçekleþtirenler oldu. Polisin tavsiyesi duyulan konu ne olursa olsun paniklemeden düþünerek hareket edilmesi. Tanýmadýðýnýz insanlara talepleri ile orantýlý olarak mutlaka kimlik sorulmasý ve en azýndan güvendikleri bir yakýnlarýný öncesinden arayarak durumu paylaþmalarý isteniyor. En kestirme yol ise þüpheli durumlar için mutlaka 155 nolu telefonun aranmasý isteniyor. Turizm ve Otel Ýþletmeciliði öðrencileri Antalya'yý gezdi Müdürü Ýbrahim Sütçüoðlu'dan otel ile ilgili tüm bilgileri aldýlar. Öðrenciler 5 yýldýzlý ve her þey dahil sistemle çalýþan bir kýyý otelinin tüm departmanlarýnýn iþleyiþini yerinde görme imkanýna sahip oldular. Grup, son gün Antalya merkezde yer alan üç yýldýzlý yarým pansiyon çalýþan bir þehir oteli olan Suite Laguna Hotel'de konaklayarak, burada da çalýþmalarý yerinde inceledi. Ayrýca Antalya'nýn tarihi turistik yerlerinden olan Side, Perge ve Aspendos antik kentleri, Düden ve Manavgat Þelaleleri, Antalya Arkeoloji Müzesi, tarihi limaný ve Kaleiçini ziyaret eden öðrenciler daha sonra kente döndü. Merzifon'dan, Sabiha Gökçen'e uçuþlar baþlamalý Fen Edebiyat'a modern konferans salonu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Fen Edebiyat Fakültesi akademik ve idari personeli ile bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn Fen Edebiyat Fakültesi ziyareti yeni konferans salonunun açýlýþ töreni ile baþladý. Bütünüyle yenilenen Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nun açýlýþ kurdelesini Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek ve fakülte öðretim elemanlarýyla birlikte kesen Rektör Alkan, hayýrlý olsun dileklerini iletti. Fakülte konferans salonunun açýlýþ töreninden sonra konuþan Rektör Alkan, gerekli altyapýyý hazýrlamanýn görevleri olduðunu ancak bu tür çalýþmalarý yaparken bütün birimleri eþdeðer bir biçimde kalkýndýrmak gerektiðini kendilerinin de bu gayret içinde olduklarýný ifade etti. Üniversite öðretim elemanlarýyla zaman zaman bir araya gelerek toplantý yapmayý çok önemsediðini, çünkü bu toplantýlar sayesinde farklý bir sinerjinin oluþtuðuna inandýðýný ifade eden Prof. Dr. Alkan, böylece yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnýn ve istiþarede bulunma fýrsatýnýn yakalandýðýný belirtti. Üniversitenin her yönüyle hýzla büyüdüðünü ve bu büyümenin sayýsal verilerden somut bir biçimde görülebildiðini vurgulayan Prof. Dr. Alkan, öðrenci sayýsýnýn 8.300'lerden 'lere ulaþtýðýný ve bu büyümenin 1/3'lük bir büyüme anlamýna geldiðini örnek gösterdi. Yeni bölümler açýlýrken öncelikle istihdam odaklý olmasýna ve iþ garantisi bulunmasýnýn önemine dikkat ettiklerini ve bu anlamda yükseköðretim kurumlarýna son derece etkin verimli bölümler açtýklarýný ifade eden Alkan, bir zamanlar 'bölüm kapanabilir^' endiþesi yaþarken bugün yüksek lisans ve doktora programý açma durumuna gelindiðini, dünya üniversiteler sýralamasýnda 6.300'den 5.300'e yükseldiklerini ve bunun da çok sevindirici olduðunu söyledi. Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünün Üniversitenin prestijli ve vitrin oluþturan bölümlerinden olduðunu ve gerek Üniversitenin adýyla gerek þehirle çok anlamlý bir bütünlük içinde olduðunu söyleyen Rektör Alkan, 9. Hititoloji Kongresi'nin 2014'te Çorum'da, Hitit Üniversitesi'nde yapýlacak olmasýnýn önemini vurguladý. Öte yandan Fen Edebiyat Fakültesi kapsamýnda yapýlan yayýn sayýsýnýn Üniversite genelinde önemli bir yer tuttuðunu kendilerinin de Rektörlük olarak bilimsel çalýþmalara her zaman destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini dile getiren Alkan, tüm bu çalýþmalarda pratiði kilitleyen deðil, çalýþmayý teþvik eden bir zihniyetle tüm akademik yayýnlarý desteklediklerinin altýný çizerek ayný zamanda BAP ve BEDEK için baþvurularýn yakýn zamanda web üzerinden yapýlacaðý bilgisini de paylaþtý. Personelin kitap ihtiyaçlarýnýn da web üzerinden kolayca bildirilebilecek þekilde bir düzenlemeye gidileceðini belirten Rektör Alkan, konuþmasýnýn devamýnda personellerin cihaz taleplerinin tamamýnýn karþýlandýðýný ve bu akademik çalýþmalarda kullanýlan cihazlarýnda, tüm personelin ortak faydasýna sunulmasý gerektiðini de vurguladý. Alkan, Fen Edebiyat Fakültesi mensuplarýna bir sunu ile önümüzdeki dönemde yapýlmasý için harekete geçilen projeler hakkýnda da bilgi verdi. Bu projeler arasýndaki Teknokent, Meslek Yüksekokulu, Konukevi, Merkez Kütüphane ve Sungurlu Yerleþkesi tasarýmlarý büyük ilgi gördü. Alkan, Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki konuþmasýnýn sonunda "Her þeyi, bütün çalýþmalarý hep birlikte yaptýk. Zorluklara raðmen fedakârca çalýþtýðýnýz için teþekkür ediyorum. Her zaman yanýnýzdayým" diyerek sözlerini tamamladý. Türk Hava Yollarý Genel Satýþ Acentasý Çavuþoðlu Turizm Müdürü Halit Ýnaltekin, Merzifon Havaalanýndaki doluluðun maksimum düzeyde olduðunu açýkladý. Kýþ mevsimi olmasýna raðmen Amasya- Merzifon Havaalaný'na Pazartesi, Salý, Çarþamba, Perþembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar olmak üzere haftada yedi gün uçuþ yapýldýðýný dile getiren Ýnaltekin, "Uçuþlar, Ýstanbul Atatürk Havalimaný'ndan 22.30'ta kalkýþ, Merzifon'a 00.05'de varýþ ve Merzifon'dan 06.05'da kalkýþ, Ýstanbul'a 07.35'de varýþ þeklinde yapýlýyor" Amasya, Çorum, Tokat, Samsun bölgelerinden Merzifon Havaalanýna yoðun bir ilgi olduðunu aktaran Ýnaltekin, "Doluluk oraný þuan % seviyelerinde. Kýþ mevsimi olmasýna raðmen talepler iyi derecede. Seferlerin gidiþin sabah saatlerine alýnmasý ve dönüþün akþam saatlerine alýnmasýnýn bizi çok sevindirdi. Ayrýca Çorum halkýnýn da beðenisini topladý. Genel anlamda gelen birçok yolcunun bu uygulamadan çok memnun olduðunu yapýlan istatistiklerde gösteriyor. Bu grafikte düþüþ olmamasýný temenni ediyorum" ifadelerini kullandý.amasya- Merzifon Havaalanýnýn bölgede önemli bir eksikliði giderdiðinin altýný çizen Ýnaltekin, çevre il ve ilçelerden en çok Çorum'dan yolcu geldiðini de söyledi.ýnaltekin Ýzmir, Antalya gibi çok seyahat edilen þehirlere ve Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimanýna da Merzifon'dan sefer konulmasý gerektiðini söyledi. Anadolu Jetin de Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimanýndan Merzifon'a uçmasý gerektiðini ve yolculardan bu þekilde taleplerin geldiðini fiyat olarak çok avantajlý ve cazip olduðunu ve yolcularýn daha çok ilgisini çekeceðini dile getiren Ýnaltekin, ayrýca bu konuyla ilgilide çalýþmalar yaptýklarýný kaydetti. THY'nin fiyat avantajlarýndan da bahseden Ýnaltekin, "Türk Hava Yollarý vade farksýz 6 taksitle uçak bileti satýþýna baþladý. Artan uçak biletleri karþýsýnda olmasý muhtemel talep azalmasýna karþý THY, vade farksýz 6 taksitle uçak bileti satýþýna baþladý. Miles&Smiles,World,Maximum özellikli kredi kartlarýna sahip olan yolcularýn faydalanabileceði taksitli uçak biletlerine THY bilet satýþ ofisleri, THY resmi internet sitesi ve çaðrý merkezleri aracýlýðýyla satýn alabilirsiniz"

7 HABER 7 Mecitözü Belediye Baþkaný Aksoy: "Ýktidara sýrtýný dayamadan da hizmet edilebileceðini gösterdik" CHP, Mecitözü'nü kaybetmek istemiyor Mecitözü Belediye Baþkaný Selçuk Aksoy, 125 bin metrekare bordür döþediklerini, kanalizasyonun tamamlandýðýný ve içmesuyu sorununun çözümlendiðini belirterek, "Ulaþýmda engel çýkaran köprümüzün yapýmýyla birlikte ilçemizin ana sorunlarýndan biri daha giderilmiþ olacak. Mezbaha ile ilgili çalýþmalarýmýz da son aþamaya geldi. Mecitözü tüm engellemelere raðmen hakettiði hizmeti görüyor ve bundan sonra da görecek" Mecitözü Belediye Baþkanlýðý'ný son iki dönemdir sürdürdüðünü, 1985 yýlýndan bu tarafa ya Meclis üyesi olarak ya belediye baþkaný olarak hizmet verdiðini belirten Aksoy, "Hemþehrilerimin gösterdiklerini güvene hep layýk olmaya çalýþtým. Birilerine yaranmak için hiç teþebbüste bulunmadým. Tek kaygým doðup büyüdüðüm ilçeme ve hemþehrilerime hizmet etmek oldu" diye konuþtu. Ýtfaiye biriminin eksikliklerinin giderildiðini, içmesuyu ve kanalizasyon sorununun tamamen çözümlendiðini, laðým sularýyla kirlenen dere yataðýnýn atýksu arýtma tesisinin devreye girmesiyle temizlendiðini kaydeden Aksoy, "Bugün 1 milyon 200 bin lira harcayýp yaptýrdýðýmýz kapalý pazar yerinin yanýndan geçen dere yataðýnýn kenarýnda insanlar semaver yapýp çay içiyorlar. Bazý yerlerin dýþýnda bordür kaplamadýðýmýz yer kalmadý" þeklinde konuþtu. Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Ýl Yönetim Kurulu üyeleri Mecitözü Ýlçe örgütünü ve Belediye Baþkanlýðýný ziyaret ettiler. Atlas ve beraberindekiler ilk olarak Ýlçe Baþkaný Ünal Yavuz ve Ýlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle buluþtular. Belediye Baþkaný Selçuk Aksoy'un da katýldýðý toplantýda ilçe sorunlarý görüþüldü. Ýlk olarak konuþan Ýl Baþkaný Atlas, seçimlere 13 ay olmasýna raðmen rehavete kapýlmadan çalýþmalara baþladýklarýný belirterek, "Mecitözü bizim için çok önemli bir ilçe. Son seçimlerde kazandýðýmýz tek ilçe. CHP'li geleneðini sürdürmek ve yine seçimi kazanmak istiyoruz. Ýktidarýn tüm engellemelerine raðmen çalýþan ve hemþehrileri tarafýndan sevilen bir belediye baþkanýmýz, çalýþkan bir ilçe yönetimimiz var. Halkýn güveninin süreceðinden bizim þüphemiz yok" Seçimden seçime halka ulaþmaya çalýþan siyasetçilerden olmadýklarýný belirten CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, tüm ilçelere defalarca gittiklerini, belde ve köyleri ziyaret ettiklerini, halkýn sorunlarýný yerinde görmek ve beraber yaþayarak çözmek için çaba harcadýklarýný belirterek, "Mecitözü de en sýk ziyaret ettiðimiz ilçelerimizden birisi durumunda. Mecitözü'nün yerel anlamda emin ellerde olduðunu biliyoruz. Ýktidarýn baskýsýna raðmen güzel iþler yapýldýðýný da görüyoruz. Eksiklikler de süreç içerisinde tamamlanacaktýr" diye konuþtu. Ýktidarýn kendinden olmayan yerel yönetimlere baskýsýnýn üst düzeyde olduðunu iddia eden Atlas, "Çorum Belediye Baþkaný 46 yýlla Aðýr Ceza'da yargýlanýrken sesini çýkarmayanlar tüm yokluklara raðmen halkýna hizmet götüren sosyal demokrat belediyelere her türlü baský aracýyla saldýrýyorlar. Ancak hizmet yarýþýnda tüm engellemelere raðmen bildiðimizden dönmeyecek ve çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz" þeklinde konuþtu. Atlas, sorun dinledi YEDAÞ il merkezi ve kýrsalda elektrik kesecek Çalýk YEDAÞ bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kentin bazý bölgelerinde elektik kesintisi yapacak. Kesintilerin yapýlacaðý gün ve tarih ile etkilenecek bölgeler ise þöyle: tarihinde saatleri arasýnda 15'er dakika aralýklarla: Buhara Mah., Binevler Mah., Ulukavak Mah., Üçtutlar Mah., Gülabibey Mah. bir kýsmý Yeniyol Mah. bir kýsmý, Kale Mah., Yavruturna Mah., Bahçelievler Mah. Eymir, Harmancýk, Osmaniye, Akçakaya, Soðuksu, Kýrkdilim, Feruz, Taþpýnar, Yeþildere,Þeyhhamza, Karaaðaç, Atçalý, Palabýyýk, Pancarlýk, Ahmediye, Eskice ve Ayvalý köyleri, Konaklý Beldesi, B. Düvenci Beldesi, Boðacýk, Kultak, Hýzýrdede, Deðirmendere, Tekçam, Güvenli, Ataköy, Kýþladeresi, Karahisar köyleri, Mecitözü ilçesi þehir þebekesi ve köylerinin tamamý tarihinde saatleri arasýnda: Ahmediye köyü, Çomarbaþý köyü, Ricvanlar köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesi Derebekiþ, DorukBekiþ ve Çambekiþ köyleri. Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Mecitözü ziyareti sýrasýnda Doðu Mahallesi'ni de gezdi. Ýlçe Baþkaný Ünal Yavuz ve Belediye Baþkaný Selçuk Aksoy ile birlikte Doðu Mahallesi'ne giden Atlas, esnaf ve vatandaþlarla sohbet etti. Bir kahvehaneye giren Atlas, vatandaþlara hallerinden memnun olup olmadýklarýný sordu. Aldýðý yanýtlar üzerine konuþan Atlas, "Halkýn sorunlarýna kulak týkayanlar, halkýn sýrtýna basýp iktidar olanlar ilk seçimde tokat yiyecekler. Halk periþan, halk bezmiþ, halk geleceðinden umutsuz durumda. Bunu deðiþtirecek olan da Cumhuriyet Halk Partisi" Uslu'nun, makalesi YT Dergisinde yayýnladý Uslu'dan, Feyzullah Kýyýklýk'a ziyaret Sahipliðini ve Genel Yayýn Yönetmenliðini, Devlet eski Bakanlarýndan Hasan Celal Güzel'in yaptýðý Yeni Türkiye dergisinin 50. sayýsý 1160 sayfa olarak yayýnlandý. Özellikle bu sayýda "Yeni Anayasa" iþlenerek, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'den Türkiye Büyük Millet Meclis Baþkaný Cemil Çiçek'e, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'dan Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'den Büyük Birlik Partisi Genel Baþkaný Mustafa Desteci'ye, farklý partilerden çok sayýda siyasetçiye ve de çok sayýda gazeteci, yazar, bilim adamý ve sivil toplum örgütlerinin görüþlerine yer verildi. Kitabýn sayfalarýnda ise Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Sayýn Salim Uslu'nun "Yeni Anayasa ve Sosyal Haklar" baþlýklý makalesi yer aldý. Kaynak eser olarak hazýrlanan özel sayýnýn tam da Yeni Anayasa yapým sürecinde piyasaya çýkmýþ olmasý istifade edecekler ve tartýþma süreçlerine katýlarak katkýda bulunmak isteyenler için isabetli bir zamanlama oldu. Yeni Türkiye dergisi YT Yayýncýlýk Eðitim Turizm Gýda Sanayi ve Ticaret LTD.ÞTÝ. Hoþdere Cad. 179/6 Çankaya/Ankara Tel (0312) temin edilebilir. Geçtiðimiz günlerde Muammer Güler'in Ýçiþleri Bakanlýðýna getirilmesinin ardýndan boþalan Ýçiþleri Komisyon baþkanlýðýna Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz Feyzullah Kýyýklýk seçilmiþti. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýstanbul Milletvekili ve Ýçiþleri Komisyon Baþkaný hemþehrimiz Feyzullah Kýyýklýk'ý makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Makamda sohbet eden Uslu ve Kýyýklýk Çorum ile ilgili geliþmeleri deðerlendirdiler.

8 Temel savaþta yanýnda 10 arkadaþlarýyla esir düþmüþ. Ýlk gün iþkence sonunda ekipten 5'i bülbül gibi þakýmýþlar.ýkinci gün 3 kiþi daha dayanamamýþ itiraf etmiþ. Üçüncü gün sonunda bir tek Temel kalmýþ.dördüncü gün iþkencenin dozu artmýþ Kelime Avý Temel'den çýt yok. Beþinci gün iyice iþkence aðýrlaþmýþ Temel yine ayný. Ýki hafta sonra Temel'i kaldýðý hücrede izlemeye karar vermiþler. Bizim Temel hem kafayý duvara vurmakta hem de söylenmekteymiþ: -Hatýrla...hatýrla...hatýrla.. YAÞAM Anne babalar, bu uyarýlara dikkat! 19:50 8 Sakarya Fýrat Uzman Jandarma Osman Kanat, askerliði gönüllü olarak seçmiþ ve görevini en iyi þekilde yerine getirmeye çalýþan bir askerdir. En zor operasyonlarýn altýndan baþarýyla kalkmaktadýr. Devresi Cemil'le gittikleri son operasyon baþarýyla sonuçlanýr ancak bu operasyonun baþarýsý örgütü fena kýzdýrýr. Osman ve Cemil, operasyondan sonra köyün ileri gelenlerinden Mürsel Aða'nýn evine sýðýnýrlar. Peþlerindeki adamlarý atlatmayý baþaran Osman nicedir unuttuðu aþkla burada, Mürsel Aða'nýn kýzý Nihan'ýn gözlerinde karþýlaþýr. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Biliþim Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü, aileler için güvenli internet rehberi hazýrladý. Zararlý internet kullanýmýnýn 9 yaþýna düþtüðüne dikkat çeken uzmanlar, ailelerin bilgisayarlarý çocuk odalarýndan çýkarmalarýný tavsiye ediyor. Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Biliþim Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü, aileler için hazýrladýðý güvenli internet rehberinde, bilgisayarý mutlaka evlerde ailenin hep birlikte zaman geçirdiði yaþam odasýna koymalarý gerektiðini belirtiyor. Emniyet yetkilileri, ailelerin bu yolla çocuðun internetle iliþkisinin daha rahat kontrol edileceðini söylüyor. Ailelerin, interneti asla bir bebek bakýcýsý ya da çocuk yetiþtiricisi olarak düþünmemesi gerektiðini dile getiren yetkililer, ebeveynlerin çocuklarý kendi odasýnda bilgisayarla baþ baþa býrakmasýnýn çocuða iyilik yapma anlamýna gelmediðine dikkat çekiyor. Ailenin býraktýðý boþluðu internet dolduruyor. diyen emniyet yetkilileri, ebeveynlerin internet kullanýmý ile ilgili olarak kesin kurallar koymalarýný ve baþta kendileri olmak üzere ailedeki herkesin bu kurallara uymasý konusunda karar kýlýnmasýný ifade ediyor. Ayrýca kesinlikle zaman sýnýrlamasý yapýlmasýný tavsiye eden uzmanlar, ailedeki tüm fertlerin internet kullanýmýyla ilgili yapýlacak olan sözleþmeyi imzalamasý ve bu anlaþmanýn bilgisayarýn yakýnýnda görünür bir yere asýlmasý gerektiðini kaydediyor. Bu sözleþmeye ise sitesinden ulaþýlabiliyor. Güvenli internet için bunlara dikkat! Ýnternette okuduðunuz gördüðünüz ve karþýlaþtýðýnýz her þey doðru deðildir gerçeðini aklýnýzdan çýkarmayýn ve çocuðunuzu mutlaka þu þekilde uyarýn: Þüpheci ol, karþýndaki kiþi her zaman kendini tanýttýðý gibi biri olmayabilir, internetten edindiðin bilgiler ve görüntüler ise seni yanýltabilir. Çocuðunuzla internette neler yaptýðý, kimlerle iletiþim halinde olduðu konusunda sürekli konuþun. Ýnternette karþýlaþabileceði olasý tehlikelerle ilgili olarak onu bilgilendirin. Düzenli aralýklarla çocuðunuzun internet aktivitelerini kontrol edin ve herhangi bir sorun ya da sizi rahatsýz eden bir durumla karþýlaþtýðýnýzda çocuðunuzla bu konuyu uygun ve çözüm odaklý bir üslupla konuþun. Kontrollerin onun özel hayatýna ve internet kullaným özgürlüðüne yaptýðýnýz bir müdahale deðil, korumak olduðunu anlatýn. Ýnternetteki kullanýcý adý, þifreler ve kiþisel tüm bilgilerin kendisine ait çok özel ve önemli bilgiler olduðu ve bu bilgileri en yakýn arkadaþlarýyla bile olsa kimseyle paylaþmamasý gerektiði konusunda çocuðunuzu mutlaka uyarýn. Çocuðunuzun üye olduðu sosyal aða siz de üye olabilir ve çocuðunuzu arkadaþ listesine ekleyebilirsiniz. Böylece çocuðunuzun neler yaptýðý konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Çocuðunuzun oynadýðý ve çok sevdiði oyunlar, siteler hakkýnda bilgi edinin. Oynadýðý oyunlar hakkýnda onunla konuþun. Onunla birlikte siz de oynamaya çalýþýn. Oynadýðý oyunlardaki yaþ sýnýrlamalarýna mutlaka dikkat edin. Çocuðunuzu telif haklarý, fikri mülkiyet haklarý, tehdit, hakaret ve müstehcenlik gibi konularda bilgilendirin. Çocuðunuzun internetle ilgili herhangi bir konuda tehlikede olduðunu hissettiðinizde ya da çocuðunuz sizinle böyle bir durumu paylaþtýðýnda adli ve idari mercilere baþvurun. Ýnternette karþýlaþabileceðiniz uygunsuz içerikli, zararlý ve rahatsýz edici siteleri Emniyet Müdürlüðü nün adresine ya da tüm operatörlerden 1199 kýsa mesaj hattýna þikâyet edebilirsiniz. En yakýn arkadaþý çýlgýn sevimli Deniz in partilerinden birinde, Narin in hiç iyileþmeyen yarasý, Deniz in yurt dýþýndan dönen güzel kýz kardeþi ile elele kapýdan girer. Irmak bir bankanýn genel müdürü yardýmcýsý olan Fýrat ile çýkmaktadýr ve niyetleri ciddidir. Aradan geçen onca yýl sonra Fýrat, Narin i tanýmamýþ gibidir. Ancak geçmiþten gelen ve Narin in týrnaklarýyla kazýyarak kurduðu huzurlu, güvenli hayatýný altüst edecek olan baþka gölgeler de vardýr... 20:00 Merhamet 20:00 Alemin Kralý Mehveþ'in evden ayrýldýðýný öðrenen Aslan, çýlgýna döner ve hemen karýsýnýn peþine düþer. Eve geri dönen Mehveþ'in Aslan'a sürpriz bir haberi vardýr. Aslan, evde bulduðu sonucu pozitif çýkmýþ gebelik testini Mehveþ'e ait zannedince her þey birbirine karýþýr. Gazinocular kralý Yýlmaz, gazinoyu kapatmýþ ve yaptýðý kötü þeyler için Aslan'dan özür dilemeye, eve gelmiþtir. Ancak Asalet'ten hoþlanmaya baþlayan Yýlmaz, bir yandan da ona kur yapmaya baþlar. Halil Hamid Paþa Halil Hamit Paþa (d Isparta - ö Bozcaada) I. Abdülhamid saltanatýnda, 31 Temmuz Mart 1785 tarihleri arasýnda sadrazamlýk yapmýþ Osmanlý devlet adamý.1736 Isparta doðumludur. [1] Babasý Gözcüoðlu Ali Aða, annesi Zeynep hanýmdýr. Küçük yaþlarda Ýstanbul'a gelmiþ, kâtipliklerde ve Beylikçi maiyetinde çalýþmýþtýr. Babadað'da görev yaparken Divan-ý Hümayun Hocalýðý rütbesini kazanmýþtýr. Devlet iþlerindeki baþarýlarýndan dolayý 1779 yýlýnda Büyük Tezkerecilik görevine getirilmiþtir yýlýnda Tersane Emini ve bir sene sonra da sadrazam kethüdasý oldu. 1782'de Yeðen Seyyid Mehmed Paþa'nýn azledilmesi üzerine Silahdar Mehmed Paþa vasýtasýyla Sadrazamlýða atandý. Sadrazamlýðý sýrasýnda Yeniçeri Ocaðý'ný ýslah etmek ve gücünü kýsýtlamak yönünde çalýþmalarda bulundu. Fransa ile yakýn iliþkiler kurarak, askeri reform için gereken personeli ülkeye davet etti. Güçlü ve reformcu bir sadrazam olarak tanýndý. Muhaliflerinin yoðun baskýsý sonucu I. Abdülhamit'in gazabýna uðradý. Yolsuzlukla ve darbe planlamakla suçlanarak görevinden azledildi ve Gelibolu'ya sürüldü. Ancak birkaç gün sonra Bozcaada'ya getirilerek burada baþý kesilerek idam edildi. Vücudu Bozcaada'da defnedilmiþ, kesilen baþý ise Ýstanbul'a getirilek Karacaahmet Mezarlýðý'na defnedilmiþtir. TAHÝNLÝ KEK Malzemeler 2.5 Su Bardaðý Un 1 Su Bardaðý Tahin 1.5 Su Bardaðý Tozþeker 1 Su Bardaðý Süt 1/2 Su Bardaðý sývýyað 1 Paket Kabartma Tozu 3 Adet Yumurta Eðer barýþ yapmak istiyorsanýz dostlarýnýzla deðil düþmanýnýzla konuþursunuz. Moþe Dayan Yemeðin Tarifi 2 çorba kaþýðý tahin ve 2 çorba kaþýðý tozþekeri küçük bir kasede karýþtýrýn. Kalan malzemeyi mikserle pütürsüz olacak þekilde karýþtýrýp yaðlanmýþ kalýba dökün. Tahinli þekeri þekilli olarak kek hamurunun üzerine gezdirin. Kek piþtikten sonra oluþan bu çizgilerden kesmek daha kolay olacaktýr. Keki soðuk fýrýna yerleþtirin. Orta ýsýya ayarlayýp dakika piþirin. Not: Bu keki piþirirken fýrýnýn soðuk olmasýna özellikle dikkat edin. d11.20 Ýstanbul un Altýnlarý Çocuklar Duymasýn Yahþi Cazibe Aþaðý Yukarý Yemiþlililer ATV Ana Haber 20:00 Alemin Kýralý 22:45 Kim Milyoner Olmak Ýster Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Mevlid Kandil Özel Yaþam Program Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Yaparým Bilirsin 23:45 Pis Yedili 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 20:00 Merhamet 22:00 Kuzey Güney Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Yerli Film 14.1 Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip Böyle Bitmesin 19: 50 Beni Böyle Sev Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Þefkat Tepe 22:00 Ayna

9 HABER 9 Baþkan Yazýcý'dan esnaf turu Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, esnaf turu yaparak esnafýn ve vatandaþlarýn taleplerini dinlerken yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vermeye devam ediyor. Gerçekleþtirilen esnaf turlarý ile talepleri dinlerken çalýþmalar hakkýnda bilgiler sunduklarýný ifade eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Hem halkýmýzýn hem esnafýmýzýn her zaman yanýnda ve arasýndayýz" Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafý ziyaret ederek talepleri dinlemeye devam ediyor. Esnafý dükkanlarýnda ziyaret eden ve hayýrlý kazançlar dileyen Baþkan Yazýcý, vatandaþlarla da sohbet etti. Esnafýn taleplerini dinleyen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Esnafýn önemli bir hizmet sunduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiklerini ve esnaf ve vatandaþlarýn taleplerini, yapýlmasýný istenilen çalýþmalarý dinlediklerini kaydetti. Ziyaretlerde Baþkan Yazýcý'dan yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler alan esnaf, çalýþmalarý devam eden alt yapý yatýrýmýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Osmancýk'ýn köklü bir sorununa neþter vurulduðunun altýný çizen esnaf, yapýlan hizmetin önemli bir sorunu çözüme kavuþturacaðýna dikkat çekerek Baþkan Yazýcý'ya teþekkür etti. Nevþehir'de 556 Çorumlu yaþýyor Nevþehir'de baþka il doðumlular arasýnda en az 11 kiþiyle Yalovalýlar, en fazla 7 bin 385'le de Kayserililer yaþýyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TUÝK) Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS) 2012 sonuçlarýna göre Nevþehir'de baþka il doðumlular arasýnda en az 11 kiþiyle Yalovalýlar, en fazla 7 bin 385'le de Kayserililer yaþýyor. Nevþehir'de yaþayan baþka il doðumlularýn daðýlýmý açýklandý. TÜÝK'ten yapýlan açýklamaya göre Nevþehir'de yaþayan baþka il doðumlularýn daðýlýmý þu þekilde: Adana bin 846, Adýyaman 334, Afyonkarahisar 269, Aðrý 294, Amasya 238, Ankara bin 172, Antalya 254, Artvin 137, Aydýn 169, Balýkesir 193, Bilecik 68, Bingöl 197, Bitlis 207, Bolu 171, Burdur 60, Bursa 197, Çanakkale 90, Çankýrý 242, Çorum 556, Denizli 174, Diyarbakýr 360, Edirne 48, Elazýð 408, Erzincan 178, Erzurum 234, Eskiþehir 267, Gaziantep 449, Giresun 145, Gümüþhane 116, Hakkari 33, Hatay 511, Isparta 191, Mersin 953, Ýstanbul 527, Ýzmir 300, Kars 764, Kastamonu 202, Kayseri 7 bin 385, Kýrklareli 79, Kýrþehir bin 791, Kocaeli 85, Konya bin 503, Kütahya 123, Malatya bin 2011, Manisa 285, Kahramanmaraþ bin 126, Mardin 586, Muðla 127, Muþ 476, Niðde 2 bin 301, Ordu 700, Rize 110, Sakarya 115, Samsun 471, Siirt 173, Sinop 133, Sivas bin 444, Tekirdað 67, Tokat 422, Trabzon 266, Tunceli 81, Þanlýurfa 461, Uþak 101, Van 251, Yozgat 2 bin 298, Zonguldak 153, Aksaray 2 bin 862, Bayburt 268, Karaman 261, Kýrýkkale 497, Batman 111, Þýrnak 107, Bartýn 51, Ardahan 177, Iðdýr 50, Yalova 11, Karabük 85, Kilis 126, Osmaniye 502 ve Düzce 85. Salim Uslu'dan CHP Milletvekili Tufan Köse'ye Cevap: "Parti içi sorunlarý kapatmak için yapay gündem oluþturuyor" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu katýldýðý Kýlavuz programýnda Ayhan Aykanat'ýn sorularýný cevapladý. Uslu, bir dönemin kudretli bir generalinin AK Parti de siyaset yapmak istediðini söyleyerek, "Hizmet etmek istiyorum diyerek aðladý" TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu Kanal S Televizyonunda yayýnlanan Kýlavuz programýna katýlarak Ayhan Aykanat'ýn sorularýný cevaplandýrdý. Gündeme iliþkin çarpýcý açýklamalarda bulunan Uslu, "Üniformalarýný çýkarýp gücü ellerinden yitirdiklerinde baþka bir kiþiliðe bürünenler oldu. Bana gelerek "Baþbakan'a iletin ben AK Parti de siyaset yapmak istiyorum" diye aðlayan zihniyetin bu ülkeyi yönetmesini düþünmek bile istemiyorum" þeklinde kaydetti. "Bu günlerde Çorum üzerinden siyaset yapmak modasý çýktý, herkes bilip bilmeden konuþuyor" diyerek sözlerine devam eden Uslu, MHP Iðdýr Milletvekili Sinan Oðan'a da cevap vererek, "Oðan, önce kendi memleketiyle ilgilensin, "Çorum Milletvekilleri Çorum'la ilgilenmiyor" diyerek kendi baþarýsýzlýðýný örtmeye çalýþmasýn, Çorum ödediði verginin iki katýný hizmet olarak almýþtýr" CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin "Ýl Genel Meclisi hizmetlerinde ayrýmcýlýk yapýlýyor" iddialarýna da cevap veren Uslu, "Bunlarýn hepsi yapay gündem oluþturmak için söyleniyor, Tufan bey kendi partisinin içindeki sorunlarýn üzerini kapatmak için "Çorum da ayrýmcýlýk yapýlýyor" diyor bunlarý da kimse yemiyor" ifadelerini kullandý. Rakamlarla Çorum'un genel bütçeden aldýðý desteði anlatan Uslu, sözlerini þöyle tamamladý: "Halk kendisine hizmet edenlerle, laf üretenleri birbirinden ayýrmasýný biliyor, eski ayak oyunlarýný kimse yemiyor artýk. "Çorum da fiþleme yapýlýyor" dediler, bunun da aslý yok, bu konuda bilgi edinme kanununda faydalanarak sorulan soru var, bununla ilgili verilmiþ resmi açýklamalar var. Gerçekler ortada, kimse Çorum üzerinden oyun peþine düþmesin." Alaca'ya modern park Alaca Belediyesi tarafýndan Alaca deresini güzelleþtirme çalýþmalarý kapsamýnda yapýlacak olan park ve yürüyüþ parkurlarýnýn 3D görüntüleri yayýmlandý. Yayýmlanan görüntülerde öncelikle parkýn görselliði ön plana çýkýyor. Kamelyalar ve oyun gruplarýnýn yer aldýðý parkta çevre düzenleme çalýþmalarý da göze çarpýyor. Çalýþmalarda derenin iki tarafýný birbirine baðlayan köprüler de yapýlacak. Bu köprülerin yapýmýyla birlikte karþýdan karþýya geçmek isteyenler için ulaþým daha rahat saðlanacak. Derenin her iki tarafýna yapýlacak olan yeþillendirme çalýþmalarýyla bir nevi derenin çehresi de deðiþmiþ olacak. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, geçtiðimiz günlerde katýldýðý Konya TV canlý yayýn programýnda parkýn ihale aþamasýnda olduðu müjdesini vermiþti. Baþkan Eyvaz, parký ivedilikle tamamlayarak halkýn hizmetine sunmak istediklerini vurguladý. Bu parkýn Alaca'ya yakýþýr ve dereyi de güzelleþtirecek bir park olduðunu hatýrlatan Baþkan Eyvaz, "Alaca Belediyesi olarak yaþanýlabilir bir Alaca için var gücümüzle çalýþýyoruz. Bu nedenle diðer çalýþmalarýmýzda olduðu gibi park çalýþmalarýmýzý da en güzel þekilde sürdürüyoruz"

10 HABER 10 Küçükler basketbol il birinciliði Basketbol Ýl temsilciliði Faaliyet programý içerisinde yer alan Küçük kýz-erkek basketbol il birinciliði müsabakalarý geçtiðimiz pazartesi günü oynanan maçlarla baþladý.pazartesi günü oynanan müsabakalarla baþlayan il birinciliðinde müsabakalar sonunda dereceye giren takýmlara kupa ve madalya verilecek. Erkekler de 5 kýzlarda 4 takýmýn katýlýmý ile gerçekleþecek olan il birinciliði müsabakalarý geçtiðimiz pazartesi günü erkek maçlarý ile baþladý. Müsabakalar erkeklerde tek grupta çift devreli lig usulüne göre oynanýrken kýzlarda ise tek grupta, tek devreli lig usulüne göre oynananýyor. Erkeklerde; Gençlikspor, Basketbol Ýhtisas A, H.E.Kültürspor, Ýl Özel Ýdare, Basketbol Ýhtisas B takýmlarý, Kýzlarda ise; H.E Kültürspor A, Görkemspor, Basketbol Ýhtisas, H.E Kültürspor B takýmlarý il birinciliði mücadelesi verecek. BASKETBOL ÝHT A: 88 - BASKETBOL ÝHT B: 44 Periyodlar: 28-8, 24-8, 12-6, Fýndýk üreticisine dekar baþýna 160 TL destek Hakemler: Ýbrahim Coþkun-Ali Gümüþ Basketbol ihtisas-a : Oðuzhan-Furkan-Cihan-Alper- Boran-Kutay-Gökberk-Barýþ-Mustafa-Tolga-Yusuf- Mert Basketbol Ýhtisas-B: Mehmet-Yiðit-Berkay-Hamza- Özgün-Berkay-Gökay-Mustafa-Derya-Serkan-Mahmutcan-Emre GENÇLÝKSPOR: 32 H.E KÜLTÜRSPOR: 41 Periyodlar: 11-14, 0-14,10-8,11-5 Hakemler: Hakan Kaya -Burak Baltacý Gençlikspor: Nasuh-Fatih-Ahmet-Mehmet-Mert- Tarýk-Mehmet Ali-Mustafa-Furkan-Enes-Buðra H.E.Kültürspor: Buðra-Doðuhan-Enes-Mücahit-Ah- met-ýsmail-mehmet-burak-harun-murathan-furkan- Yavuz Fýndýk yetiþtiriciliði yapan fýndýk üretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluþlarý hariç gerçek ve tüzel kiþilere 2012 yýlý ürünü için dekar baþýna 150 TL, 2013 yýlý ürünü için 160 TL ve 2014 yýlý ürünü için 170 TL alan bazlý gelir desteði ödemesi yapýlacak. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn "Fýndýk Üreticilerine Alan Bazlý Gelir Desteði Ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapýlmasýna Dair Kararýn Uygulanmasýna Ýliþkin Teblið"i Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Fýndýk üreticilerine ve alternatif ürüne geçen üreticilere yapýlacak desteklere iliþkin usul ve esaslarýn belirlendiði Teblið, Fýndýk Alanlarýnýn Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fýndýk yetiþtiriciliði yapan fýndýk üretici belgesine sahip üreticiler ile ruhsatsýz alanlardaki fýndýk bahçelerini sökerek alternatif ürüne geçen üreticilerin desteklenmesini kapsýyor. Tebliðe göre, Bakanlýk tarafýndan ruhsat verilen sahalarda fýndýk yetiþtiriciliði yapan fýndýk üretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluþlarý hariç gerçek ve tüzel kiþilere 2012 yýlý ürünü için dekar baþýna 150 TL, 2013 yýlý ürünü için 160 TL ve 2014 yýlý ürünü için 170 TL alan bazlý gelir desteði ödemesi yapýlacak. -ALTERNATÝF ÜRÜNE GEÇEN FINDIK ÜRETÝCÝSÝNE DE DESTEK VAR- Fýndýk Alanlarýnýn Tespitine Dair Kararda belirtilen il ve ilçelerdeki, birinci sýnýf, ikinci sýnýf ve yüzde 6'dan daha az eðimli üçüncü sýnýf tarým arazilerinde ruhsatsýz fýndýk bahçelerini sökerek alternatif ürüne geçen kamu kurum ve kuruluþlarý hariç gerçek ve tüzel kiþilere de Teblið kapsamýnda yýllarý arasýnda telafi edici ödeme yapýlacak. Buna göre, 2012 yýlý için baþvuranlara, ilk yýl için dekar baþýna 300 TL, ikinci ve üçüncü yýllarda ise her bir yýl için 150 TL olmak üzere üç yýlda toplam 600 TL ödeme yapýlacak yýlý için baþvuranlara, ilk yýl için dekar baþýna 300 TL, ikinci yýl için 150 TL olmak üzere iki yýlda toplam 450 TL ödeme yapýlacak yýlý için baþvuranlara 300 TL ödeme yapýlacak. -ÝLK BAÞVURULAR 30 NÝSAN'DA BAÞLIYOR yýlý ürünü alan bazlý gelir desteði baþvurularý; 1 Ocak - 31 Aralýk 2012 tarihleri arasýnda Çiftçi Kayýt Sistemi (ÇKS) ve Fýndýk Kayýt Sistemi'ne (FKS) kayýtlarýný yaptýrmýþ veya güncellemiþ olmak kaydýyla bugünden itibaren baþlayacak ve 30 Nisan 2013 tarihi mesai bitiminde sona erecek yýlý ürünü alan bazlý gelir desteði baþvurularý; 1 Ocak - 31 Aralýk 2013 tarihleri arasýnda ÇKS ve FKS'ye kayýtlarýný yaptýrmýþ veya güncellemiþ olmak kaydýyla bugünden itibaren baþlayacak ve 31 Aralýk 2013 tarihi mesai bitiminde sona erecek yýlý ürünü alan bazlý gelir desteði baþvurularý da ayný þekilde 1 Ocak - 31 Aralýk 2014 tarihleri arasýnda ÇKS ve FKS'ye kayýtlarýný yaptýrmýþ veya güncellemiþ olmak kaydýyla 1 Ocak 2014 tarihinde baþlayacak ve 31 Aralýk 2014 tarihi mesai bitiminde sona erecek. Ayný süreler telafi edici ödeme desteði baþvurularý için de geçerli olacak. -ÖDEMELER YIL ÝÇERÝSÝNDE YAPILACAK- Her yýla ait alan bazlý gelir desteði ve telafi edici ödeme desteði ilgili yýlý takip eden yýl içerisinde yapýlacak. Alan bazlý gelir desteði ve telafi edici ödemeler Merkezi Yönetim Bütçesinin ilgili harcama tertibinden yapýlacak. Karar kapsamýnda üreticilere yapýlacak ödemeler, Ziraat Bankasý aracýlýðý ile gerçekleþtirilecek. Kararýn uygulanmasý ile ilgili olarak üreticilere yapýlan toplam ödeme tutarýnýn yüzde 0.2'si Ziraat Bankasý'na hizmet komisyonu olarak ödenecek. -DESTEKLEMEDEN KÝMLER FAYDALANAMAYACAK- Alan bazlý gelir desteðinden müracaat yýlýnda ÇKS ve FKS'ye kayýtlý olmayanlar, fýndýk bahçesinde ara ziraatý yapan üreticiler yararlanamayacak. Telafi edici ödeme desteði için ise müracaat yýlýnda ÇKS'de kayýtlý olmayanlar, fýndýk bahçelerinde söküm yapmayan, alternatif ürün ekimi yapmayan, alternatif ürün ekimi sökümden önce yapan ve ekim normlarýna uymayan üreticiler ile alternatif ürün olarak meyve üretimine yönelik olmayan orman bitki türlerinin dikimini yapanlar, alan bazlý gelir desteði ve telafi edici ödemelerden faydalanmak üzere müracaat eden üreticilerden gerçeðe aykýrý beyanda bulunanlar veya belge ibraz edenler, ÇKS'de destekleme dýþý býrakýlanlar ve Kamu kurum ve kuruluþlarý ile ortaklýklarý, desteklemeden faydalanamayacaklar. -SAHTE BELGE DÜZENLEYENLER 5 YIL BOYUNCA DESTEKLEMEDEN YARARLANAMAYACAK- Uygulamaya yönelik iþlemlere iliþkin olarak yapýlacak denetim Bakanlýk tarafýndan yapýlacak. Bu Tebliðde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazýrladýklarý belgelerden sorumlu olacak. Bu yükümlülüðü yerine getirmeyerek haksýz yere ödemeye neden olanlar ile haksýz yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriði itibarýyla gerçek dýþý belge düzenleyen ve kullananlar hakkýnda gerekli cezai, hukuki ve idari iþlemler yapýlacak.haksýz yere yapýlan ödemeler, haksýz ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme zammý ile birlikte, haksýz ödemeyi saðlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kiþilerden ve ödemelerden yararlananlardan geri alýnacak. Söz konusu gerçek ve tüzel kiþiler haksýz yere yapýlan bu ödemelerden müþtereken sorumlu tutulacak.destekleme ödemelerinden idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapýlan ödemeler hariç, haksýz yere desteklemeden yararlandýðý tespit edilen üreticiler 5 yýl süreyle hiçbir destekleme programýndan yararlandýrýlmayacaklar. Çorum Fenerbahçe Basketbol Okullarý Yarý Yýl Turnuvasý sona erdi 6 gün süren maçlarda minik-küçük -yýldýz ve genç olmak üzere 4 kategoride 4er takýmýn mücadele ettiði turnuvanýn son iki gününde þu sonuçlar alýndý: 8 Þubat 2013 Cuma Günü Maç Programý Saat 18:00Yýldýz A-Yýldýz B: Saat 19:00Minik A-Minik B: 7-5 Saat 20:00Küçük A-Küçük B: Saat 21:00Genç A-Genç B: Þubat 2013 Pazar Günü Maç Programý Saat 17:00 Yýldýz C-Yýldýz D: Saat 18:00 Minik C-Minik D: Saat 19:00 Küçük C-Küçük D: 10-8 Saat 20:00 Genç C-Genç D: Fenerbahçe Basketbol Okullarý yarý yýl tatilini maç yaparak deðerlendi. Yarý yýl tatilinde düzenlenen maç organizasyonlarýnda sporcu ve velilerinin de katýlýmý ile organizasyonun amacýna ulaþýldýðý açýklandý. Turnuva sonunda deðerlendirmede bulunan antrenörler maçlarda yenmek yada yenilmenin çok önemli olmadýðýný önemli olanýn doðru basketbolu oynatmak olduðunu ve bu doðrultuda yapýlan çalýþmalarýn maçlara yansýmasýný görme fýrsatý bulduklarýný dile getirerek bu turnuvaya iþtirak eden sporculara velilere Gençlik Spor Müdürlüðü yetkililerine ve katkýsý olan herkese teþekkür ettiler. Antrenörler çalýþmalarýnýn Haziran ayýna kadar çalýþmalarýn aralýksýz süreceðini belirterek Haziran ayýnda yapýlacak olan turnuvada sporculara madalya ve karne verileceðini söylediler. VELÝLER MEMNUN HATÝCE-AHMET KOLDAÞ: 2005 doðumlu Arda Koltaþ'ýnýn velisiyiz. Arda Fenerbahçe Basketbol Okulu'na baþladýktan sonra oyun kurallarýný öðrendi, arkadaþlarýyla diyalogu geliþti. Basketbol okulu sayesinde dahada hýrslý azimli istekli olmaya baþladý. Maçlarýn sonucu ne olursa olsun tüm sporcularýn arkadaþlarýný tebrik edip baþarý dilemeleri çok güzeldi. Emeði geçen antrenörlerimizi kutluyor baþarýlar diliyoruz. BARIÞ KILIÇ: 2003 Doðumlu Yaðýz Kýlýç'ýn velisiyim. her þeyden önce Fenerbahçe Basketbol Okullarý'nda görev yapan Yaþar Yýlmaz, Murat Çalýþkan, Murat Saat, Abdurrahman Türker ve Merve Yýlmaz'a çok teþekkürler ediyorum. Günümüzde çocuklarýmýzýn çok kýsýtlý oyun alanlarýnýn olduðu bu devirde çocuklarýmýzý güvenle gönderebileceðimiz bir ortam oluþturmuþ durumdalar. Fenerbahçe Basketbol Okulu'nda çocuklarýmýza basketbol eðitiminin yanýnda iyi bir insan olmanýn gerekleri saðlýklý yaþam ve fairplay adýnaönemli çalýþmalar yapýlmaktadýr. Bu nedenle her öðrenci velisinin çocuðuna güvenli bir ortamda spor yaptýrmanýn yanýnda yaþamla ilgili güzel bilgiler öðrenmesi için çocuklarýný Fenerbahçe Basketbol Okulu'na göndermelerini tavsiye ediyorum doðumlu sporcularý müsabýk olarak salonlarda görmek beden eðitimi öðretmeni olarak beni hayli sevindirdi, organizasyonda emeði geçen antrenörlerimize baþarýlar diliyorum. HALÝT DÖLCÜ: 2005 doðumlu Mehmet Akif Dölcü'nün velisiyim. Oðlum, Fenerbahçe Basketbol Okulu'na baþlayalý 3 ay olmasýna raðmen teknik olarak kendini geliþtirdi takým oyununda biraz çekingen ilerleyen süreçte özgüvenini geliþtirip kendisine güvenini artýrarak daha baþarýlý bir sporcu olacaðýndan eminim çünkü bu yapýlan maçlar sayesinde çocuklarýmýzda hem teknik hemde sosyal olarak olumlu geliþmeler olacaktýr. Ben bir beden eðitimi öðretmeni olarak yapýlan çalýþmalarý ve bu maç organizasyonlarýný beðeniyor ve devamýný diliyorumantrenörlerimize baþarýlardiler teþekkür ederim. ABDULLAH-AYNUR ÇOLAK: 2005 doðumlu Murathan Çolak'ýn velisiyim. Hayatýmýzýn her alanýnda ve sporcunun baþarýsýnýn eðitimden geçtiðini belirtmek isterim.murathan'nda Fenerbahçe Basketbol Okulu'na baþladýktan sonra gözle görülür olumlu geliþmeler oldu. Arkadaþlarý ile toplu hareket etmeyi yardýmlaþmayý paylaþýmý dikkatli olmayý öðrendi. Katkýlarýndan dolayý tüm hocalarýmýzý kutluyoruz. OKTAY ÇAKIR: 2002 Doðumlu Hüseyin Çakýr'ýn velisiyim. Oðlumda çalýþmalara devam ettiði süreler içerisinde olumlu geliþmeler gözle görülüyor. Oyun zekasý kural bilgileri daha çabuk olduðunu gözlemliyoruz. Bu turnuvanýn dýþýnda daha zevkli maçlar izleyeceðimiz diðer turnuvalarýnda düzenlenmesini ve maç saatlerinin daha erken olmasýný temenni ediyor ve emeði geçen antrenörlerimize ve destek veren aile büyüklerimize teþekkürler. ALTAN AKPINAR: 2005 Doðumlu Arýn Akpýnar'ýn velisiyim. Arýn Fenerbahçe Basketbol Okulu baþladýktan sonra özgüveninde sorumluluklarýnda paylaþým ve beslenme alýþkanlýklarýnda olumlu geliþmeler gözlemledik antrenman ve maç günlerini sabýrsýzlýkla bekliyor. Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörlerine gelince çocuklarýmýza sadece basketbol deðil hayatý arkadaþlýðý ve bir çok olumlu özellikleride öðretiyorsunuz. Sizlere çok teþekkür ediyorum. Fenerbahçeli bir aile olarak sizlerle ve Fenerbahçemizle gurur duyuyoruz. SEBAHATTÝN TABILLI: 2004 Doðumlu Umut Taybýllý'nýn velisiyim. Oðlum Umut basketbol okuluna baþladýktan bir ay sonra çok daha keyifle antrenmanlara gitmeye baþladý yenilmekten korktuðu için oyuna fazla katýlamadýðýný düþünüyorum ama son zamanlarda kendine daha güveni geldi. Bu yarý yýl turnuvasýda çocuklarýn maç tecrübelerini geliþtirdi hocalarýmýza teþekkürler ediyoruz. FATMA KAYNAK:2204 Arda 2006 Günseli Kaynak'ýn velisiyim. Çocuðumun spor dalýnda basketbolu seçmesinin en büyük etkeni Fenerbahçe'dir. Arkadaþlarýna alýþtý,kurallara uyar sorumluluðunu bilirhale geldi içine kapanýk bir yapýsý vardý basketbol sayesinde bunlarý aþtý severek ve isteyerek antrenmanlara gidiyor.kýzýmýz Günseli basketbola aðabeyine özenerek baþladý. Sosyal baþarýlý ve çalýþkan bir yapýsý var.ancak diðer minik sporcular gibi zamanla oyun kural bilgilerini ve basketbol tekniklerini daha iyi öðrenecektir. Çocuklarýmýzýn geliþimi için bu maçlar çok iyi oldu. Hocalarýmýza teþekkürler.

11 SPOR Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Oryantiring Yarýþmasý yapýldý Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü faaliyet programýnda yer alan Oryantiring Yarýþmasý Þubat 2013 tarihlerinde Fuar Alaný-Kültür parký ve Yunus Emre Parký'n'da yapýldý. Yarýþmaya 41 sporcu katýldý. Yarýþmada, devam eden oryantiring antrenörlük kursundaki antrenör adaylarý da E 20 ve E 35 kategorisinde yarýþtýlar. Yarýþmaya sekiz kategoride 41 sporcu katýldý. Yarýþmada Çarþamba ve perþembe günü koþulan parkurlarda iki günün süre toplamýnda en iyi dereceyi yapan sporcular sýralamaya girdiler. Yarýþmada dereceye giren sporcular ve dereceleri þöyledir. E 35 Kategorisi: 1- A. Sönmez Yanardað 2- E. Oðuz Çivici 3- Murat Canbolat. Açýk Bayan Kategorisi: 1- Kardelen Yakar 2- Yüsra Temel. E 12 Kategorisi: 1. Þahin Eral, 2. Berk Koparan, 3. Sadýk Can Kambik. E 16 Kategorisi: 1- Kubilay Gökgöz 2- Erhan Baþtuð 3- Ercan Baþtuð. E 14 Kategorisi: 1- Yaþar Kaan Eker 2- Þükrü Can Çeliker 3- Furkan Tamtürk. E 18 Kategorisi: 1- Barýþ Kavlak. K 16 Kategorisi: 1- Naciye Uygun 2- Gamze Erkoç 3- Dilan Yýldýrým. E 20 Kategorisi: 1- Özcan Genel 2- Ekrem Geçmiþ 3- Uður Altuncu. Oryantiring Sporu her türlü arazi ve iklim koþullarýnda, gece ve gündüz yapýlabilen, harita ve pusula yardýmýyla hedef bulma sporudur. Oryantiring sporu her geçen gün ilimizde yaygýnlaþmaktadýr. Oryantiring sporunun çevreci ve doða sporu olduðunu belirten Duran Torbacýoðlu, bu sporu yediden yetmiþe yürüyebilen ve engelli herkesin yapabildiðini söyledi. Ayný zamanda ailece yapýlabilecek ender sporlardan biri olduðunu sözlerine ekledi. Duran Torbacýoðlu Oryantiring sporunun özellikle çocuklarda hýzlý düþünme ve zor koþullarda karar verme, kendi hatalarýný görme, hatalarýndan ders alma, sýnýrlarýný tanýma muhakeme yapma gibi konularda geliþim saðladýðýný ve hiperaktivite sorunlarýný azalttýðýný ve ortadan kaldýrdýðýný kaydetti. ANTRENÖRLÜK KURSU TAMAMLANDI 28 Ocak 2013 tarihinde baþlayan 1. Kademe Oryantiring Antrenörlük Kursu 08 Þubat 2013 tarihinde tamamlandý. Antrenör adaylarý kurs süresince bol miktarda uygulama ve yarýþma imkaný buldular. Baþarýlý olan antrenörler belgelerini aldýklarýnda bu branþta çalýþmaya baþlayacaklar. Çorum oryantiringde yeni sporcular kazanacak. 11 Sevgi evi çocuklarýna gezi etkinliði düzenlendi Çorum Sevgi Evleri geçtiðimiz günler gezi organizasyonu ile bir etkinlik düzenledi. Gezide eðitim ve öðretim yýlýnýn 1. dönemini yoðun çalýþma temposuyla geçiren sevgi evleri çocuklarýnýn moral ve motivasyonlarýný yükseltmek ve çocuklarý dinlendirerek eðitmek amacýyla Çorum Belediyesi Kültür parkta piknik, Alaca ilçesi ve Alacahöyük ile Boðazkale ye gezi düzenlendi. Bu gezide geçmiþ tarihlerin yeni kuþaklara öðretilmesi, Hitit uygarlýðýnýn beþiði olan Boðazkale ve Alaca Höyük ün çocuklara tanýtýlmasý, geçmiþten günümüze bir köprü kurulmasý ve Çorum'u tarihi deðerlerinin öðretilmesi amaçlandý. Kurum Müdürü Ömer Pehlivan, Çocuklarýn moral ve motivasyonlarýný yüksek tutmak tarihi deðerlerimizi kuþaktan kuþaða aktarmak ve donanýmlý bir genç olarak yetiþmeleri için bu tür faaliyetlerin devam edeceðini söyledi. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy geziye katýlýmý ve ilgisi çocuklar tarafýndan memnuniyetle karþýlanýrken, Pehlivan açýklamasýnýn sonunda yeni eðitim ve öðretim yýlýnýn çocuklara ve tüm öðrencilere hayýrlý olmasýný temenni etti. Futbolda Yarý Final Grup maçlarý baþladý Ýl Özel Ýdaresi atletizm takýmý kros liginde yarýþtý Antalya'da yapýlan Türkiye Atletizm Federasyonu Kulüplerarasý Kros Ligi 1. Kademe Yarýþmalarýnda Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Genç Erkekler kategorisinde 12. Takým içinde 8. oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Kulüplerarasý Kros Ligi 1. Kademe Yarýþmalarý, 138 takýmdan 692 atletin katýlýmýyla Antalya'da 9 Þubat 2013 Cumartesi günü gerçekleþtirildi.kepez ilçesi Duacý Parkuru'nda düzenlenen yarýþmalarda sporcular bayan ve erkeklerde 16 yaþ altý A, 16 yaþ altý B, Yýldýz, Gençler ve Büyükler olmak üzere 10 kategoride mücadele etti.genç Erkekler Kategorisi'nde 12 takýmýn yarýþtýðý mücadelede ilk elemelerde 11. sýrada yarýþan Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü atletlerimiz, 1. Kademe Yarýþmalarý neticesinde Galatasaray, Beþiktaþ, Fenerbahçe gibi büyük kulüplerin arasýnda 8. sýraya yükseldi. 2. Kademe (Final) yarýþmalarý, 16 Mart'ta Kuþadasý'nda yapýlacak. Kulüplerarasý Kros Ligi'nde 2. Kademe (Final) yarýþlarý sonunda Büyükler ve Gençler kategorilerinde ilk sýrayý alan 4 takým (kadýn, erkek), 2 Þubat 2014'te Portekiz'in Albufeira kentinde düzenlenecek Avrupa Þampiyon Kulüpler Kros Yarýþmalarý'nda Türkiye'yi temsil edecek. Ýlimizde yapýlan Liseli Genç (ke) Futbol Yarý Final Grup Birinciliði dün oynanan maçlarla baþladý. Önceki gün teknik toplantýsý yapýlan grup birinciliðinde dün ilk maçlar oynanýrken, gün boyu 4 erkek takým maçlarý ve 3 de kýz takým maçlarý oynandý. Erkeklerde ilk gün maç sonuçlarý: Bursa Rize'yi tek golle geçti BURSA CEM SULTAN LÝSESÝ: 1 RÝZE SPOR LÝSESÝ: 0 SAHA: 1 Nolu Saha HAKEMLER: Gökhan Yumlu, Ömür Soytemiz, Ahmet Ecevit BURSA CEM SULTAN: Duhan, Kenan, Oðulcan, Mehmet, Murat, Yunus, Emirhan, Doðanay, Þahin, Mustafa/Ozan, Mücahit, Ýbrahim, Batuhan, Emirhan Aydoðan, Enes, Hayri RÝZE SPOR LÝSESÝ: Emre, Burak, Bayram, Furkan, Süleyman, Coþkun, Muhammed, Kadir, Ýhsan, Mustafa, Ufuk/Yusuf, Seyfettin, Hikmet, Ýlyas, Berat, Arif, Hýzýr GOLLER: Oðulcan dk. 40 (Bursa Cem Sultan) Ankara penaltýlarla avantaj yakaladý ANKARA BAHÇELÝEVLER LÝSESÝ: 1 GAZÝANTEP LÝSESÝ:1 SAHA: 1 Nolu Saha HAKEMLER: Yüksel Basar, Ahmet Kandemirli, Enver Bolat BAHÇELÝEVLER DENEME ANADOLU LÝSESÝ: Mehmet, Tamer, Melikþah, Hakan, Kamil, Serdar, Fahrettin, Barýþ, Tuðrul, Mustafa, Ramazan/Ýbrahim, Musa, Yunus, Mehmet Kayagüç, Ertan, Halil, Ömer GAZÝANTEP LÝSESÝ: Oðuz, Batuhan, Serkan, Emrullah, Veysel, Mehmet, A. Samet, Müslüm, Halil, Mehmet Fidan, Mehmet Bilgin/Furkan, Yeltan, Yakup, Ahmet, Cimþit, Mustafa, Mahmut GOLLER: Mustafa dk. 38 (Bahçelievler Deneme Anadolu), Mehmet dk. 45 (Gaziantep Liseis) Normal süresi 1-1 sona eren karþýlaþmada her iki takýmda hanesine 1'er puan yazdýrýrken, ikili averajda hangisinin üstün olduðunu belirlemek adýna penaltý atýþlarý yapýldý. Penaltý atýþlarýnda ise Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi rakibine 5-3 üstünlük kurmayý baþardý ve ikili averajda öne geçti. Orkunoðlu bir uyandý pir uyandý ÝSTANBUL BAKIRKÖY Ö. O.L: 4 KAYSERÝ ARÝF MOLU EML: 1 SAHA: 1 Nolu Saha HAKEMLER: Özgür Demirci, Fatih Derviþoðlu, Enver Bolat BAKIRKÖY ÖZEL ORKUNOÐLU LÝSESÝ: Gürkan, Hikmet, Anýl, Furkan, Samet, Oðuz, Alpcan, Raþit, Yasin, Tayfun, Hakan/A. Sait, M. Can, Bekir, Samet, Buðracan ARÝF MOLU TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ: Hasret, Murathan, Ahmet, Ýbrahim, Yunus, Konuralp, Naci, Sayim, Atahan, Serkan, Devlet/Ufuk, Cengiz, Muhammed, Süleyman, Furkan, Emre, Aykut GOLLER: Yunus dk. 6 (Arif Molu), Alpcan dk. 56, Tayfun dk. 58, Samet Günöney dk. 59, Hakan dk. 61 (Orkunoðlu Koleji) Yüreðir 5 dakikada bitirdi ADANA YÜREÐÝR LÝSESÝ: 1 MUÞ SULTAN ALPASLAN EML : 0 SAHA: 1 Nolu Saha HAKEMLER: Mahmut Demirci, Halil Sönmez, Soner Derviþoðlu ADANA YÜREÐÝR LÝSESÝ: Hasan, Berk, Furkan, Veysi, Ebu Sýddýk, Ýbrahim,,Delil, Ali, Bulut, Reþo, Oðulcan/Mehmet, Ýsmail, Deniz, Onurcan, Ali Þahin, SULTAN ALPASLAN EML: Mücahit, Cahit, Serkan, Taner, Semih, Vural, Furkan, Fatih, Gökhan, Ömer, Muhammed/Hamza, Emre, Bayram GOLLER: Bulut dk. 5 (Adana Yüreðir Lisesi) KIZ MAÇLARI Liseli Genç Kýzlar Futbol Yarý Final Grup Birinciliði 2 nolu sentetik sahada oynanan karþýlaþmalarla baþladý. Günün Ýlk karþýlaþmasýnda Ankara Ýbni Sina Anadolu Lisesi zayýf rakibi gole boðarken Ankara takýmýndamevlüdiye attýðý 4 golle maçýn en golcü ismi oldu. Ankara ekibi rakibi Ýzmir Bayraklý Ali Osman Konaçlý Lisesi'ni 10-0 gibi farklý bir skorla yenerken, diðer goller Þevval (2), Remziye (2), Damla ve Zahide'den geldi. Bu karþýlaþmanýn ardýndan Ýstanbul Fatih ÇPL'de sahadan farklý galip ayrýlan takým oldu. Ýstanbul ekibi rakibi Aksaray Atatürk Anadolu Lisesi'ni Seren (2), Filiz (3), Esra, Betül ve Duygu'nun golleriyle 8-2 yendi. Aksaray temsilcisinin gollerini ise Ayþe (2) kaydetti. Kýzlarda oynanan günün son maçý ise gol yönünden kýsýr geçerken, Zonguldak ÇPL rakibi Avanos Lisesi'ni Tuba'nýn golüyle 1-0 yendi. Kýzlar ve Erkeklerde mücadeleler bugün oynanacak ikinci maçlarla devam edecek. Günün ilk maçlarýnýn baþlama saati erkeklerde 10.00, kýzlarda ise olacak.

12 Vezir dönemi son buldu! Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Elazýð Belediyespor'da teknik direktör Hasan Vezir'in görevine son verildi. Kulüp Baþkaný Serkan Güllü, yazýlý açýklamasýnda, Hasan Vezir ile yollarýný ayýrdýklarýný belirterek, kararý almalarýnda takýmlarýnýn son maçlarda aldýðý maðlubiyetler ve oyunculardaki konsantrasyon eksikliðinin etkili olduðunu bildirdi. Güllü, ''Hasan Vezir hocamýz görevde olduðu süre zarfýnda elinden gelen gayreti göstermiþtir. Þehrimiz insaný adýna Hasan Vezir hocamýza katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyorum'' ifadelerini kullandý. Ali Koçak'tan çarpýcý açýklamalar geldi! Koçak: Tehditlere maruz kaldým 1 puanlýk çýta aþýldý Çorumspor'un eski futbolcularýndan Ali Koçak ara transfer döneminde Bandýrmaspor'a transfer olana kadar olan süreçte yaþadýklarýný yazýlý basýn açýklamasý ile dile getirdi. Koçak'ýn yazýlý açýklamasýnda en dikkat çekici nokta Çorumspor yönetimi tarafýndan tehdide maruz kaldýðýný söylemesi oldu. Hatalarýnýn olabileceðini belirten genç futbolcu Çorumspor'dan ayrýlmasýnýn ana nedeni olarak yönetimin ve teknik heyetin olumsuz yaklaþýmlarýnýn olduðunu açýklamasýnda belirtirken, açýklamasýnda federasyona neden baþvurduðunu da anlattý. Koçak yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý. "Çorumspor kulübünden hiçbir zaman ayrýlmayý düþünmedim. Þartlar, ortam ve yaþadýklarým yüzünden ayrýlmak zorunda kaldým. Þuanda hiç kimseye kýrgýn deðilim sadece üzgünüm. Yönetim ve teknik heyet hiçbir zaman bana ve arkadaþlarýma olumlu yaklaþmadý. Bizler genç insanlarýz her zaman hata yapabiliriz hatta herkes her zaman hata yapabilir. Büyüklere düþende bu hatalarý düzeltmek ve üstesinden gelmektir. Hiçbir zaman büyüklerime karþý bilerek saygýsýzlýk yapmadým. Ben Çorumspor için okulumu býraktým ve Çorumspor' dan da maddi olarak hiçbir þey beklemedim. Futbol Federasyonu'na baþvurmamý yanlýþ yorumlayanlar oldu. Ben para için Futbol Federasyonu'na baþvurmadým. Sadece istenmediðim yerde kalmamak için bu yolu seçtim. O dönemde yaþadýðým sýkýntýlarý bir ben bilirim bir ailem bilir. Yönetim tarafýndan sürekli olarak tehdit edildim '' futbol hayatýný bitiririz'', ''sana Türkiye'nin hiçbir yerinde futbol oynatmayýz'' gibi sözlere maruz kaldým. Hiçbir zamanda bunlara saygýsýzlýk yapmamak için karþýlýk vermedim. Nihayetinde bende Çorumspor'a para kazandýrarak gitmek isterdim. Benden talep edecekleri yetiþtirme bedeli kadar benim Çorumspor kulübünden alacaðým vardý. Ve bana sözde hep gitmende yardýmcý oluruz. Ýsteyen kulüp varsa hemen verelim. Futbol Federasyonundan alacak davaný çek denildi. Fakat bu arada tehditlerde bitmedi. Hem futbol hayatýmýn bitirilmesiyle tehdit ediliyordum hem de istediðin kulübe bedelsiz olarak gönderelim deniyordu. Nitekim son günde serbest kaldým buna raðmen yetiþtirme bedeli almadan vermediler. Yetiþtirme bedeli cüzî bir miktarda olsa yetiþtirme bedeli aldýlar üstüne de ailemden senet aldýlar. Önümü açmak istediðini söyleyen yönetiminde son günde Çorumspor'a dönme ihtimalimin olmadýðýný bile bile. Çýkardýklarý bu zorluk nedendi? Mesele Çorumlu gençlerse bu yaptýklarý söyledikleriyle baðdaþmamaktadýr. Demek ki herkes kendisini düþünüyor. Çorumlu gençlerin önünü açmak için þeref ve namus sözü verenler benim futbol oynamamý engellemek adýna her þeyi yapýp üzerine de ailemden senet almalarý sözlerine ne kadar baðlý olduklarýnýn göstergesidir. Sonuç olarak Bandýrmaspor'a transfer oldum 3.5 yýllýk sözleþme imzaladým. Bundan sonra Çorum'u en iyi þekilde temsil etmeye çalýþacaðým. Bana güvenenleri de mahcup etmemek için elimden geleni yapacaðým. Çorum'da oynadýðým sürede bana destek veren herkese ayrý ayrý þükranlarýmý sunuyorum hepsinden Allah razý olsun. Bu haftaki Anadolu Üsküdarspor galibiyetinden dolayý baþta beraber ter döktüðüm takým arkadaþlarýmý caný gönülden kutluyorum. Ýnþallah bundan sonra istenilen seviyede maçlar oynayarak ligi tamamlarlar" Çorumspor ligin 20. Haftasýna kadar 1 puanla ligdeki mücadelesine devam ederken lig sonuna kadar 1 puanlýk barajýn aþýlýp aþýlmayacaðý merak konusu olmuþtu. Ýlk yarýnýn 9. Haftasýndan Alpay Ardýk yönetimindeki Çorumspor deplasmanda Beþikdüzüspor ile 1-1 berabere kalarak Çorumspor adýna ligdeki tek puanýný almýþtý. Ligin 10. Haftasýnda göreve gelen Tümer Uzun ve Elvan Milað ikilisi 10 haftalýk görev sürelerinde Alpay Ardýk'ýn 1 puanlýk puan barajýný aþamamýþ ve kýrmýzý siyahlý takýma puan kazandýramadan görevlerinden istifa etmiþlerdi. Tümer Uzun ve Elvan Milað ikilisinin ardýndan zoraki görev alan eski Çorumspor Teknik Direktörü yönetici Halit Kýlýç ve Genel Kaptan Yetgin Özbey 2 haftalýk zoraki görevlerinde Çorumspor'a 3 puan kazandýrarak eski teknik ekibin 10 haftada geçemediði 1 puanlýk çýtayý 3 puan alarak geçmeyi baþardýlar. Demir mesaisi moralli baþladý Çorumspor, hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Ankara Demirspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý tek antrenmanla baþladý. Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlan çalýþmada futbolcularýn morallerinin yerinde olmasý dikkat çekti. Günün tek çalýþmasýna tüm futbolcular katýlýrken, sakatlýðý süren Samet Sur ile ayaðýnda ödem oluþan Metehan takýmdan ayrý düz koþu yaptý. Kýlýç ve futbolcular þakalaþýrken Anadolu Üsküdar galibiyeti ile uzun zamandýr hasret kalýnan 3 puan özlemine son verençorumspor, ligin 22. haftasýnda deplasmanda oynayacaðý Ankara Demirspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün öðleden sonra yaptýðý tek antrenmanla baþladý. Halit Kýlýç ve Yetkin Özbey nezaretinde Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlan antrenmanda tüm futbolcular hazýr bulundu. Isýnma hareketlerinin ardýndan yapýlan antrenman dar alanda paslaþma ve minyatür sahada topla çalýþmayla sona erdi. Alýnan galibiyet sonrasý yüzlerin güldüðü Çorumspor'da Ankara Demirspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün de ayný sahada saat 13.30'da yapýlacak olan antrenmanla devam edilecek. Belediyespor moralsiz baþladý Çorum Belediyespor, hafta sonu kendi sahasýnda oynayacaðý Gümüþhanespor maçýnýn hazýrlýklarýna dün öðleden sonra yaptýðý tek antrenmanla baþladý. Ligin ilk 4 haftasýný puansýz geçen Çorum Belediyespor'un dün Mimar Sinan Semt Sahasý'nda yaptýðý antrenmanda tüm futbolcular hazýr bulunurken, hafif sakatlýklarý bulunan Yiðitcan, Osman, Oðuzhan Saraçoðlu ve Buðraçhan takýmdan ayrý düz koþu yaptýlar. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað'ýn antrenman saha ortasýnda uzun bir süre toplantý yaptýðý Çorum Belediyespor'da futbolcularýn son derece neþesiz olmalarý gözlerden kaçmadý. Isýnma hareketleriyle baþlayan antrenman kondisyon ve taktik aðýrlýklý çalýþmayla sona erdi. Mavi-Beyazlýlar, hafta sonu kendi sahasýnda oynayacaðý Gümüþhanespor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün de öðleden sonra yapacaðý tek antrenmanla devam edecek. SAKATLAR DÜZ KOÞU YAPTI Çorum Belediyespor'da hafif sakatlýðý bulunan 4 futbolcu takýmdan ayrý düz koþu yaptý. Mavi-Beyazlýlar, hafta sonu kendi sahasýnda oynayacaðý Gümüþhanespor maçýnýn hazýrlýklarýna dün öðleden sonra yaptýðý tek antrenmanla baþlarken, hafif sakatlýklarý bulunan Yiðitcan, Osman, Oðuzhan Saraçoðlu ve Buðraçhan takýmdan ayrý düz koþu yaptýlar. Bu 4 futbolcunun saðlýk durumlarýnýn ciddi olmadýðý ve hafta sonu oynanacak olan Gümüþhanespor maçýnda takýmdaki yerlerini alabilecekleri ifade edildi. 'Artýk kendinizi toparlayýn' Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, antrenman öncesinde futbolculara sert uyarýda bulundu. Antrenman baþýnda saha ortasýnda futbolcularla toplantý yapan Gümüþdað maçýn analizini yaparken, futbolculara " Artýk kendinize gelen. Hýrslý oynayýn biraz. Bu iþ böyle yürümez" Diyerek zaman zaman sert uyarýlarda bulundu. Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað'ýn konuþma sýrasýnda gergin olduðu gözlendi. Çorumspor haftanýn takýmý Geçtiðimiz hafta sonu Anadolu Üsküdarspor'u 2-1 yenen Çorumspor haftanýn takýmý seçildi. Ulusal yayýn yapan Fotomaç gazetesi Spor Toto 3. Lig 1. Grupta haftanýn takýmý olarak Çorumspor'u seçti. Fotomaç gazetesinin dünkü sayýsýnda geçtiðimiz hafta sonu iyi mücadele eden ve bu oyunu skora yansýtan Çorumspor'un bu baþarýsýný haftanýn takýmý olarak seçerek ödüllendirdi. 3. Lig 1 Grupta Çorumspor haftanýn takýmý olurken haftanýn hocasý Yetgin Özbey seçildi. Çorumspor'dan 4 futbolcu ise haftanýn karmasýna alýndý. Galibiyeti getiren golleri atan Osman Bodur ve Yasin Özkarslý haftanýn karmasýna girerken, Fatih Bolat ve Onur Aksar'da haftanýn karmasýna seçilenler arasýnda yer aldý.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Başkan Acar, TÜRMOB Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Başkan Acar, TÜRMOB Üyeleriyle Bir Araya Geldi Başkan Acar, TÜRMOB Üyeleriyle Bir Araya Geldi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - BU KADAR AĞIR BİR SORUMLULUĞUN GEREĞİ OLARAK, İŞİMİZİ ÇOK DAHA İYİ YAPABİLMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ -

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı