Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi"

Transkript

1 AKP Ýl Baþkanlýðý süreci adýna Külcü ve Uslu, Soylu ile görüþtü 25 Ocak tarihinde yapýlacak olan AKP Çorum il Kongresi adýna 6 isimden belirlenecek 3 ya da 4 isimin Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile görüþülmesi beklenirken, bu konu adýna yeni bir geliþme yaþandý. Yaþanan geliþmede dün sabah saatlerinde TBMM idari Amiri Salim Uslu ve Belediye baþkaný Muzaffer Külcü'nün Süleyman Soylu ile görüþmeye gittikleri bilgisine ulaþýldý. Muzaffer Külcü'ye yakýn kaynaklara göre görüþme talebinin kendilerinden geldiði iddia edilirken, görüþme konusu adýna Ýl baþkanlýðý sürecinde belirlenen 10 ismin belirleme aþamasý dahil olmak üzere kendilerinin görüþü alýnmadýðý ve süreç aþamasýnda kendilerine yokmuþ gibi bir tavýr sergilendiðini ifade edilerek duyduklarý rahatsýzlýðý paylaþtýklarý iddia edildi. Ayný kaynaklara göre Ýl baþkanlýðý tarafýndan sunulan 10 ismin de kendileri tarafýndan istenmediði ve orta da bir ismin olmasý gerektiði talebi ile ayrýldýklarý iddia edildi. Salim Uslu Süleyman Soylu Muzaffer Külcü 14 OCAK 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Obruk Dutludere ikinci etap ihalesi yapýlacak 3 TE Üniversite sanayi iþbirliði kapsamýnda yeni bir proje hayata geçiriliyor Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi Hitit Üniversitesi ile özel sektör arasýnda yeni bir iþbirliðe daha imza atýlacak. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü Öðretim üyesi Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, Çorum Blok Tuðla A.Þ. ile ortak bir projeye imza attý. Çalýþmanýn amacýnýn... 5 DE Bayat Taþkýn Koruma ihalesi 19 Þubat'ta "112'lerde taþeronlaþma çalýþma huzuru ve barýþýný bozar" Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, Saðlýk Bakanlýðý'nýn 112 Acil saðlýk hizmetlerinde hizmet alýmý yöntemiyle þoför istihdamý yapacaðýný ve 112 Acil saðlýk hizmetlerindeki çalýþma þeklini yeniden düzenleyeceði ile ilgili bir yazýyý Ýl Saðlýk Müdürlüklerine gönderdiðini dile getirerek, "Bahse konu yazýdaki düzenlemelerin hayata geçmesi ile 112 acil saðlýk hizmetlerinde taþeronlaþma bir istihdam modeli olarak benimsenecek, bu çaðdaþ kölelik sistemi ile çalýþma huzuru ve barýþý zarar görecektir" dedi. 6 DA Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Emniyet Genel Müdürü M. Celalettin Lekesiz'i ziyaret ederek, Çorum'un Demer, TEOG'da önceliklerini ve taleplerini iletti. Ziyarette, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen'de bulundu. 7 DE "Bayat Ýlçe Merkezi Yerleþim Yeri ve Arazilerinin Taþkýndan Korunmasý" iþi 19 Þubat Pazartesi günü saat 10.00'da DSÝ 5.Bölge Müdürlüðünce ihale edilecek. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Bayat ilçe Merkezimiz yaþanan yoðun saðanak yaðýþlar hayatý zaman zaman olumsuz etkilemektedir. 3 DE Fatih Gök SMMMO'dan Cüneyt Solak'a hayýrlý olsun 5 DE Türkiye 1.likleri çýkarttý Kasým ayýnda yapýlan TEOG (Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ) sýnavlarýnda Demer Dershanesi 8.sýnýf öðrencilerinden Ceyda Güngör ve Selin Yirci sýnavda sorulan 6 dersten toplam 120 sorunun 120'sini doðru cevaplayarak Türkiye 1.sÝ oldular.demer Dershanesinde düzenlenen törende her iki öðrenciye de teþekkür plaketi verildi. 5 DE Cenk Enes Samanyolu öðrencileri yazar Cenk Enes'le buluþtu Özel Çorum Samanyolu Liseleri'nin davetlisi olarak Çorum'a gelen yazar Cenk Enes Özer, kendine özgü tarzý ve bilim kurgu eksenli romanlardan baþlayarak öðrencileriyle söyleþide... 4 DE Atatürk Anadolu Lisesinde kan baðýþý kampanyasý 2 DE Servis minibüsü kaza yaptý: 14 yaralý 4DE

2 HABER 2 Atatürk Anadolu Lisesinde kan baðýþý kampanyasý Ýmsâk : 05:24 Güneþ : 06:55 Öðle : 11:56 Ýkindi : 14:21 Akþam : 16:44 Yatsý : 18:09 AJANDA Mehmet Emin Yurdakul'un vefâtý (1944) - Osmanlý Devleti'nin Süveyþ Kanalý Seferi (1915) Ýyi veya kötü, aðýzdan çýkan her sözün hesâbý vardýr. Evzâî "Rahmetullahi aleyh" AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda deneyimli usta alýnacaktýr. Müracat Cesur Karaca Ýrtibat Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: Ýl Öðrenci Meclis Baþkaný Talha Demiral'ýn yaptýðý organizasyonla, Atatürk Anadolu Lisesinde kan baðýþý kampanyasý düzenlendi. Kýzýlay Kan Merkezi Çorum Þubesi görevlileri tarafýndan ilk olarak öðrencilere kan baðýþý hakkýnda bilgiler verdi. Bilgilendirmenin ardýndan öðrenciler ve öðretmenler kan baðýþýnda bulundular. Ýl Öðrenci Meclis Baþkaný Talha Demiral kan baðýþý kampanyasýna diðer okullarda da yapýlacaðýný söyledi. Kýlýç'tan kamu görevlilerine geçmiþ olsun dileði Yalçýn Kýlýç Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum-Osmancýk karayolu Sarmaþa mevkiinde yaþanan talihsiz kaza sonrasý kazada yaralanan kamu personellerine geçmiþ olsun dileklerini iletti.14 kamu görevlisinin yaralandýðý kazanýn büyük bir facia yaþanmadan ucuz atlatýlmasýnýn kendilerini sevindirdiðini ifade eden Kýlýç, Çorum'da bu yýl kýþ þartlarýnýn çetin geçtiðini belirterek, sürücülerin daha dikkatli olmasý gerektiðini kaydetti. Bu tür kazalarýn bir daha yaþanmamasý temennisinde bulunan Yalçýn Kýlýç, kazada yaralanan doktor, hemþire, öðretmen ve halk eðitim merkezi yöneticilerine geçmiþ olsun dileklerini ileterek, yaralýlara da acil þifalar diledi. Günün Þiiri Yanýmýzda Ýki Melekler Gezer Yanýmýzda iki melekler gezer Bin hayýr biri þerrimiz yazar Kahbe felek bizi aldatýr üzer Nerede seyreder andan haber ver Cümlemizin baþý Allah'tan ferman Ýsmail Peygambere indi bir kurban Bir ot biter bütün dertlere derman Ol ot nerde biter andan haber ver Sabahtan gün doðar gün dile doðar Dal boynun eðdikçe rahmetler yaðar Bin bir gün içinde bir yýldýz doðar Yýldýz nerde doðar andan haber ver Musa Peygamber de atýna bindi Can cesetten çýktý nerede durdu Peygamber uðrunda bir delil yandý Delil nerde yanar andan haber ver Pir Sultan Abdal'ým geldik de gittik Gelirken giderken ne kazanç ettik Yükünü yükletip kül olduk bittik Yurdunda ne kalýr andan haber ver Pir Sultan Abdal ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Servis minibüsü kaza yaptý: 14 yaralý Çorum'da memurlarý taþýyan servis aracý kaza yaptý. Kazada 14 kiþi yaralandý. Kaza dün sabah Osmancýk yolu Sarmaþa mevkiinde meydana geldi. Çorum'dan Oðuzlar ilçesine kamu personelini taþýyan Faruk Akpýnar yönetimindeki 19 M 4161 plakalý servis minibüsü, þarampole devrildi. Kazada sürücü Faruk Akpýnar ile Oðuzlar Devlet Hastanesinde görevli olduklarý öðrenilen doktor Korhan Kanat ve hemþire Burçin Umar, Oðuzlar Halk Eðitim Merkezi Müdürü Mustafa Çýnar, Halk Eðitim Merkezi müdür yardýmcýsý Hüseyin Soner Eryaþ ile ilçedeki okullarda görevli öðretmenler Gökhan Turgut, Elif Eski, Nizamettin Murat Bu, Sefa Kakis, Tuðba Bal, Neslihan Gökþen, Sedat Soba, Habibe Biber ve Elif Oruç yaralandý. Yaralýlar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. "Asým'ýn Nesli Akif Dede'sini Tanýyacak" Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Çorum Þubesi tarafýndan hazýrlanan "Asým'ýn Nesli Akif Dede'sini Tanýyor" projesi hayata geçiyor.çorum Belediyesi, Ýl Özel Ýdaresi, Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünün paydaþ olarak katký sunacaðý proje kapsamýnda bugün Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 6,7,8. sýnýf öðrencilerine Vehbi Vakkasoðlu'nun Akif Dede isimli kitabý daðýtýlacak.programa Belediye Baþkan Yýl: 10 Sayý: OCAK 2015 ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Yardýmcýsý Zeki Gül ve Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'de katýlacak. YÝTÝK Arif Levent Þentürk'ün varisi Hatice Þentürk adýna Çorum Vergi Dairesine kayýtlý numaralý sevk 2 cilt numaralý toplam 1.2. ve 3.cilt perakende satýþ fiþi ve BEKO 200 TRMFAN marka yazar kasamýn levhasýný kaybettim HÜKÜMSÜZDÜR TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2915 2,2974 EUR 2,7156 2,7206 STERLiN 3,4769 3,4829 JPY YENi 1,9342 1,9393 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER FUNDA ECZANESÝ TEL: LOZAN KAVÞAÐI - METROPOL KARÞISI VOLKAN ECZANESÝ TEL: SAAT KULESÝ YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Obruk Dutludere ikinci etap ihalesi yapýlacak Salim Uslu "Obruk Dutludere Sol Sahil Osmancýk Pompaj Sulamasý Proje Yapýmý" iþi Salý günü saat 15.00'de ihale edilecek. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Obruk Dutludere Sulama Projesi yapým çalýþmalarýmýz hýzla devam ediyor. Öngörülen planlama çerçevesinde fiziki gerçekleme yüzde 39 seviyesine ulaþtý. Bugüne kadar metre boru imalatý, 41 adet sanat yapýsýndan 24'ü, metre platform kazýsý, klasik kanala ait metre sað, metre sol beton kanal duvarý, metre taban betonu, 20 adet ASGve ana boru test iþlemleri tamamlandý. Projenin tamamlanmasý ile toplam dekar araziyi su ile buluþturacaðýz. Þimdi ise; Obruk Dutludere Sol Sahilinde Osmancýk ilçemiz arazilerinden 500 m kotu altýnda bulunan brüt dekar tarým arazisinin sulanmasý amacýyla uygulama projeleri yapým iþi 17 Þubat'ta ihale ediliyor. Uygulama projesinin tamamlanmasýyla yapým çalýþmalarý da baþlayacaktýr. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Bayat Taþkýn Koruma ihalesi 19 Þubat'ta "Bayat Ýlçe Merkezi Yerleþim Yeri ve Arazilerinin Taþkýndan Korunmasý" iþi 19 Þubat Pazartesi günü saat 10.00'da DSÝ 5.Bölge Müdürlüðünce ihale edilecek. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Bayat ilçe Merkezimiz yaþanan yoðun saðanak yaðýþlar hayatý zaman zaman olumsuz etkilemektedir. Ýlçe Merkezinden geçen Bayat Çayý yataðýnda yaþanabilecek taþkýnlara önlenmesine yönelik yapýlan hazýrlýk çalýþmalarý sona erdi. Ýlçe Merkezi Yerleþim Yeri ve Arazilerinin Taþkýndan Korunmasý Ýnþaatý iþi 19 Þubat'ta yapýlýyor yýlýnda Bayat Belediyesince yapýmýna baþlanan teknik hatadan dolayý yarým kalan köprünün yapýlmasýnýn da saðlanacaðý iþ kapsamýnda, köprü ile hayvan pazarý arasýnda 880 m. çift taraflý Betonarme Taþkýn Koruma Duvarý yapýlacaktýr.hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Ýþin yer tesliminden sonra 600 gün içerisinde tamamlanmasý planlanýyor. Ahmet Saatçi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Fransa'da yapýlan saldýrýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Batý'da Ýslam'ý terör dini gibi gösterme gayretleri ve çalýþmalarý vardýr. Bu nedenle Fransa'da yapýlan saldýrý aslýnda Fransa'ya deðil Ýslam dinine yapýlan bir saldýrýdýr. Adeta bir haçlý saldýrýsýdýr" dedi. Fransa'da mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapýlan saldýrýnýn kabul edilebilir bir tarafýnýn olmadýðýný, saldýrýyý en aðýr þekilde kýnadýklarýný belirten Saatcý, "Ýslam medeniyetinin bir insanýn ölümünü, kainatýn ölümü görenlerin medeniyetidir. Saldýrýyla Ýslam dinini iliþkilendirmeye çalýþmak vicdansýzlýktýr. Saldýrýnýn gerçekleþme þekli ve zamaný birçok soruyu akýllara getirmektedir. Saldýrýnýn Avrupa'da özellikle de Almanya'nýn Dresden kentinde Ýslam karþýtý gösterilerin yoðunlaþtýðý bir dönemde yaþanmasý manidardýr" þeklinde kaydetti. Ýslami deðerlere saldýrýyý gelenek haline getirmiþ ve bu nedenle polis tarafýnda korunan bir dergiye saldýrganlarýn rahatça girmesinin bilinçli güvenlik açýðý þüphesi uyandýrdýðýný belirten Saatcý, "Ýslam dinini terör dini gibi gösterme gayreti var. Fransa'da yapýlan saldýrý aslýnda Fransa'ya deðil Ýslam dinine yapýlan bir saldýrýdýr. Adeta bir haçlý saldýrýsýdýr. Bu saldýrý, geçmiþte haçlý ordularýnýn Ýslam ordularýna yönelik fiili saldýrýlarýnýn, bugün haçlý zihniyetiyle kurgulanan provokasyonlarla yapýlmasýdýr. Dün Haçlý Ordularý saldýrýlarýný savaþ meydanlarýnda yaparken, bugün Haçlý zihniyeti yerin altýnda provokasyonlarla Ýslam'a saldýrýyor. Hedefleri terör ile Ýslam'ý eþit göstermek. Bu oyuna gelmememiz lazým. Fransa'da yapýlan saldýrýnýn hedefi Ýslam'dýr" þeklinde kaydetti. Dergiye saldýrýlmasýnýn ardýndan Fransa'nýn "Haçlý zihniyeti yerin altýnda provokasyonlarla Ýslam'a saldýrýyor" batýsýndaki Le Mans bölgesindeki bir camiye el bombasý atýldýðýný, Port-la-Nouvelle kentinde bir mescide ateþ açýldýðýný söyleyerek, Charlie Hebdo'ya yapýlan saldýrýnýn arkasýnda Avrupa'daki cami ve mescitlere yapýlan saldýrýlarý haklý gösterme niyetinin olduðunu ifade eden Saatcý, "Fransa Cumhurbaþkaný Hollande'ýn, Suriye konusunda "Türkiye doðru yerde duruyordu biz yanlýþ yaptýk. Esed bu kadar þýmartýlmamalýydý" açýklamalarýný yaptýðý dönemde saldýrýnýn Fransa'da gerçekleþmiþtir. Görünen o ki Hollande'ý geçmiþ hatalarý nedeniyle yaþadýðý piþmanlýða birileri piþman etmek istiyor. Bu durum da bu iþin arkasýnda bir Batý üst aklýnýn olduðunu bize iþaret ediyor" ifadelerini kullandý. Avrupa'da belli kesimlerin kendi teröristlerini Ýslam adýna sahaya sürerek, Ýslamafobiyi beslemeye çalýþtýðýný ifade eden Saatcý, Batý dünyasýný Suriye, Gazze, Doðu Türkistan, Arakan konusunda özeleþtiri yapmaya davet ederek, "Batýnýn önünde iki þey duruyor; Ya Hollande'ýn dediði gibi dünyanýn neresinde olursa olsun darbecilere, katillere, katliamcýlara, diktatörlere karþý olacaklar ve kendi ellerinde olduðunu iddiasýnda bulunduklarý insan haklarýyla ilgili deðerlere sahip çýkacaklar ya da Esed'in öldürdüðü çocuklarýn ve terörist devlet Ýsrail'in Gazze'de katlettiði çocuklarýn kaný ellerine bulaþmýþ olarak çökmeye, batmaya, yok olmaya mahkum olacaklar. Haçlý zihniyeti yerin altýnda provokasyonlarla Ýslam'a saldýrýyor" dedi. "Batý'nýn hedefi terör ile Ýslam'ý eþit göstermek" diyen Saatcý, "Bu oyuna gelmememiz gerekiyor. Tüm vicdan sahipleri emperyalizme karþý ayaða kalkmalý. Kapitalizm ve emperyalizme karþý onur sahibi herkes ittifak yapmalýdýr" þeklinde belirtti. Mehmet Akif Ersoy'da "Gençliðimiz ve Geleceðimiz" konferansý Hitit MTAL'de "Deðerler Eðitimi" konferansý Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafýndan "Deðerler Eðitimi" konulu konferans düzenlendi. Okul rehber öðretmeni Selim Keyinci'nin moderatörlüðünde yapýlan konferansa konuþmacý olarak, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran ve Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim üyesi Doç. Dr. Adem Korukcu katýldý. Konferansta konuþmacýlar, deðerler eðitiminin önemi, deðer kavramýnýn anlamý ve deðerlerle ilgili temel kavramlar, deðerlerin geçmiþten günümüze nasýl aktarýldýðý ve gençlerin bu aktarým sürecinde verdiði tepkiler, ülkemizin sahip olduðu bize has deðerler ve evrensel deðerler konularýnda öðrencilere bilgiler verdiler. Konferansýn son bölümünde konuþmacýlara okul müdür yardýmcýlarý Hüseyin Oðuz ve Bilgin Bilge tarafýndan çiçek takdim edildi. Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafýndan organize edilen "Gençliðimiz ve Geleceðimiz" konulu konferansýn ikinci yapýldý. Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulunda yapýlan konferansý çok sayýda davetli ile öðrenciler ve aileleri izledi. Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda Gençlik Çepni Spor Kulubü sporcusu ve Anadolu Ýmam Hatip öðrencisi Metin Özdemir Kur-an'ý Kerim okudu. Açýlýþ konuþmasýný yapan Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyon Genel Sekreteri Bekir Bolat federasyonun faaliyetleri hakkýnda katýlýmcýlara bilgi Dodurga Belediyesinde yapýlan yazýlý açýklamada, yerel bir gazetede yayýnlanan ve bir vatandaþýn henüz açýlýþýný yapmadýðý kahvehanesinin belediye tarafýndan mühürlendiði ve bu iþleminde yerel seçimde Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn'a oy verilmediði gerekçesi ile yapýldýðý yönündeki haberin gerçekleri yansýtmadýðý belirtildi.söz konusu haberde AK Parti'ye oy verdiði için iþ yerinin kapatýldýðýný iddia eden vatandaþýn Dodurga Belediyesi ile olan iki yýllýk dükkan anlaþmasýnýn tarihinde sona erdiðinin belirtildiði açýklamada, "Ayný iþ yeri için yapýlan yeni ihaleyi de söz konusu habere konu olan vatandaþ kazanamamýþtýr. Yaþanan bu geliþmeden sonra Belediyemiz kahvehanesinde bulunan demirbaþlarýmýzýn iadesi talebinde bulunmuþ, ancak yapýlan bütün iyi niyetli giriþimler sonuçsuz kalmýþtýr. Ayrýca kahvehanenin teslimi sýrasýnda aðabeyini kaybeden vatandaþýn acýsý dikkate alýnarak bu iþlem bir süre (3 verdi. Taekwondo ve Wushu gösterilerinin ardýndan kürsüye gelen Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz gençlerde zararlý alýþkanlýklarla ilgili bilgileri verdi. Program konferansta emeði geçenlere plaket takdimi ile sona erdi. Dodurga Belediyesinden 'kahvehane' açýklamasý gün) Belediyemiz tarafýndan ertelenmiþtir. Tüm bu yaþananlar ýþýðýnda üç gün sonra Belediyemiz yetkilileri kendisini Belediyeye davet etmiþ, yeri ve demirbaþlarý Dodurga Belediyemize ait olan kahvehanenin bir an önce boþaltýlmasý talebini yenilemiþtir. Yine bunun akabinde söz konusu kiþi Dodurga Belediyemizden hiçbir yasal izin almadan ve Belediyemize herhangi bir baþvuru yapmadan tarihinde baþka bir adreste kahvehane açmýþtýr. Söz konusu iþ yeri yasal izinleri olmadýðý için Zabýta personelimiz tarafýndan mühürlenmiþtir. Haberde iddia edildiði gibi yerel seçimde Baþkana oy vermediði için herhangi bir iþlem yapýlmasý söz konusu deðildir. Soysal medya ve bazý basýn yayýn kuruluþlarý üzerinden Belediyemize ve Belediye Baþkanýmýz Sayýn Mustafa Aydýn'a yönelik yapýlan yýpratma giriþimlerini Adli mercilere bildireceðimizi kamuoyuna saygý ile duyururuz" denildi.

4 "Kamu çalýþanlarý, 2014'ü büyük kayýplarla eksi hanelerde tamamladý" HABER 4 Mahir ODABAÞI OKUL KAZALARI ve ÇARESÝ - 4 *ÇOCUÐUN BAÞINA MERMER DÜÞTÜ Necati Gül Türk Tarým Orman Sen Çorum Þube Baþkaný Necati Gül, Türkiye Kamu-Sen'in TÜÝK verilerinden yola çýkarak yaptýðý çalýþmaya göre, Türkiye Ýstatistik Kurumu'ndan alýnan Aralýk 2014 fiyatlarýna göre yapýlan araþtýrmada çalýþan tek kiþinin yoksulluk sýnýrýnýn 2.027,61TL olarak hesaplanýrken, dört kiþilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 4.105,56Lira olarak belirlendiðini açýkladý. Dört kiþilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre %0,11 oranýnda azaldýðýný gösterirken, çalýþan tek kiþinin açlýk sýnýrýnýn ise bir önceki aya göre %0,16 oranýnda azaldýðýný ve 1.566,60 lira olarak hesaplandýðýný dile getiren Gül, "Türkiye'de 4 kiþilik bir ailenin ortalama gýda ve barýnma harcamalarý toplamý ise 2014 yýlý Aralýk ayýnda 1.566,55 Lira olarak tahmin edildi. Yapýlan araþtýrmada, 4 kiþilik bir ailenin saðlýk kuruluþlarýnýn belirlediði gibi saðlýklý bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanýn Aralýk 2014 verilerine göre günlük 31,54 TL olduðu belirlenirken, ailenin aylýk gýda harcamasý toplamý ise 946,20 TL oldu. Aralýk 2014 itibarý ile ortalama 2.230,91 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptýðý gýda harcamasý, maaþýnýn %42,4'ünü oluþturdu. Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Aralýk 2014 ortalama maaþýnýn %27,81'ine denk geldi. Buna göre bir memur, geçtiðimiz yýlýn Aralýk ayýnda ortalama maaþýnýn %70,21'ini yalnýzca gýda ve barýnma harcamalarýna ayýrmak zorunda kalýrken, diðer ihtiyaçlarýný ise maaþýndan artan % 29,79'luk kýsmýna denk gelen 664,59 TL ile karþýlamaya çalýþtý. Asgari geçim rakamlarý yýllýk bazda deðerlendirildiðinde, 2014 yýlý içinde, ailenin zorunlu harcama kalemlerinden; Haberleþme giderlerinin %39,6; Ulaþým harcamalarýnýn %18; Giyim harcamalarýnýn %11,9; Çevre ve su giderlerinin %10,9 ve Gýda harcamalarýnýn ise %10,7 arttýðý görüldü. Harcama kalemlerinde yaþanan bu artýþa paralel olarak geçtiðimiz yýl çalýþan tek kiþinin yoksulluk sýnýrý %9,4, dört kiþilik ailenin insanca yaþayabileceði en düþük harcama tutarýný ifade eden asgari geçim haddi %10,9,açlýk sýnýrý ise %9,8 yükseldi. Yýllýk veriler incelendiðinde 2014 yýlý enflasyonunun %8,17 olarak açýklanmasýna raðmen memurlarýmýzýn cebine yansýyan enflasyonun çift haneli rakamlarý bulduðu görüldü" dedi. Yýlýn son ayýnda ortaya çýkan bu rakamlarýn, kamu çalýþanlarýnýn 2014 yýlýný nasýl kaybettiklerini bir kez daha gösterdiðini dile getiren Gül, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:"ar-ge Merkezimizin yaptýðý Asgari Geçim Endeksi Aralýk ayý sonuçlarý ekonomik gerçekleri çarpýcý bir þekilde ortaya koymuþtur yýlýnda dört kiþilik bir ailenin zorunlu harcamalarýnýn 403,25 TL arttýðý, yoksulluk sýnýrýnýn 174,45 TL yükseldiði ve açlýk sýnýrýnýn ise 139,95 TL artýþ gösterdiði resmi verilerle desteklenen araþtýrmamýz sonucunda belirlenmiþtir. Kamu çalýþanlarýna 2014 yýlý için yapýlan ve adýna tarihi baþarý denilen toplu sözleþmede imzalanan 123 TL dikkate alýndýðýnda, yaþanan bu atýþlar karþýsýnda memur maaþlarýnýn gerçek anlamdaki erimesi daha net olarak anlaþýlacaktýr. Dört kiþilik bir aileyi geçindiren kamu görevlisinin 2014 yýlý için zam adý altýnda aldýðý 123 liraya raðmen yaptýðý harcamalardaki 403 liralýk artýþ, memurlarýn 2014 yýlýný ortalama 280 TL zararla kapattýðýný ortaya koymaktadýr. Yaþanan bu erime ortalama olarak maaþlarda %12,56'ya denk gelmektedir. Türkiye Kamu-Sen'in Aralýk ayý içerisinde yaptýðý ek zam eyleminde talep ettiði %12 zam oranýnýn ne kadar haklý ve bilimsel verilerle hesaplandýðý bir kez daha kanýtlanmýþtýr yýlý enflasyonunun %8,17 olarak açýklanmasýna raðmen gerçek enflasyonun çift hanelerde gezdiði su götürmez bir gerçek olarak karþýmýzda dururken, yetkililerin hala "Memurlarýmýzý enflasyona ezdirmedik" açýklamalarý akýllara zarardýr. Kamu çalýþanlarýnýn, 2014 yýlýný büyük kayýplarla eksi hanelerde tamamladýðý, bu kayýpta yetkili konfederasyonun payýnýn çok büyük olduðu ve Hükümetin de memurlarýn çilesini görmezden geldiði açýkça bellidir." Samanyolu öðrencileri yazar Cenk Enes'le buluþtu Özel Çorum Samanyolu Liseleri'nin davetlisi olarak Çorum'a gelen yazar Cenk Enes Özer, kendine özgü tarzý ve bilim kurgu eksenli romanlardan baþlayarak öðrencileriyle söyleþide bulundu.samanyolu Liseleri edebiyat zümresi koordinesi ile gerçekleþtirilen söyleþi, öðrenciler tarafýndan Eðitim Bir Sen Osmancýk Ýlçe Temsilcisi Mahmut Tokel kýsa bir süre önce Osmancýk Atatürk Ortaokulu Müdürlüðüne atanan Sakin Karakaþ'ý makamýnda ziyaret etti. Eðitim Bir Sen'in Osmancýk'ta yapmýþ olduðu çalýþmalar hakkýnda bilgilendirmelerde bulunan Tokel "Sayýn Karakaþ bugüne kadar görev yapmýþ olduðu bütün kurumlara katký ilgiyle karþýlandý. Cenk Enes Özer; Hizmetkâr Kim, Kara Kutu Operasyonu, Pindaros'un Kitabý, Kýlýcýn Bekçileri, Þeytan Severse, Sinova, Adelia ve Süleyman adlý kitaplardan oluþan fantastik roman serisiyle öðrencilerin karþýsýna çýktý. Cenk Enes, programýn akþamki bölümünde ise, okul velilerine "Karakutu Operasyonu" kitabýndan hareketle televizyonun öðrenciler ve aile üzerindeki olumsuz etkileri üzerine faydalý bir söyleþi gerçekleþtirdi. Yazar her iki söyleþinin de ardýndan kitaplarýný imzaladý. Tokel'den Karakaþ'a tebrik sunan ve farkýndalýk oluþturarak kurumu üst seviyelere taþýyan ve bu manada kendini aþmýþ bir kardeþimiz. Kendisini bu göreve gelmesinden dolayý kutluyorum. Hiç þüphesiz daha önceki görevlerinde olduðu gibi Atatürk ortaokulunda da farký hissedilecektir" dedi. Atatürk Ortaokulu Müdürü Sakin Karakaþ'ta ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Sayýn Tokel sendikacýlýðý layýký ile yerine getiren, düþünce ve renklere saygýsý ile dikkat çeken ve farkýný her zaman hissettiren, okuyan ve okuduklarýný yaþayan örnek bir insan. Bu baðlamda her zaman ve zeminde kendisini muhabbetle anmaktayýz. Ziyaretinden ziyadesi ile memnun kaldým" ifadelerini kullandý. Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný ''Isparta'daki bir ilköðretim okulunun bahçesinde ders çalýþan 8 yaþýndaki çocuðun baþýna, okulun birinci katýnda pencere kenarýnda bulunan, yaklaþýk 60 santimlik mermer parçasý düþtü. Küçük çocuðun hayati tehlikesinin olduðu bildirildi. Öðrencinin annesi olayda ihmal söz konusu olduðunu belirterek, ''Mermer düþerken baþka yere çarparak, oðlumun baþýna isabet etmiþ. Bir de direkt gelseydi herhalde baþýný ikiye ayýracaktý. Okul idarecilerinin bu tür konulara daha hassas olmalarý gerekiyor'' dedi. ( sabah.com.tr) Alýnacak ders: Okullarýn pencereleri çok dikkat edilmesi gereken yerlerden biridir. Özellikle anaokullarýnda, ilkokullarda, ortaokullarda daha çok önem arz eder. Bazen pencere kaydýnýn düzenli olarak sabitlenmemesi nedeniyle toptan düþmesi, bazen cam patlamasý, bazen de yýpranan mermerlerin düþmeleri yaþanmaktadýr. Þakalaþýrken öðrencilerin düþmesi ise iþin ekstradýr. Çünkü öðrenci öðrenciliðini yapacaktýr. Bunun için öncelikle inþaat aþamasýnda gereken hassasiyet gösterilmeli ve sonrasýnda da zaman zaman bina koruma ve güvenlik amiri ve yardýmcýlarý tarafýndan görsel kontroller yapýlmalý varsa eksiklik gereði gecikmeden yapýlmalýdýr. Bununla beraber öðrencilerin anlayacaklarý dilden, hayatýn içinden örneklerle periyodik olarak bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Ama maalesef ülkemizde yaþanan kazalar ekseriya ayný kalýrken sadece mekanlar deðiþiyor. Bu da duyarlý insanlarý derinden üzüyor *KAZAN PATLADI Geçmiþ yýllarda bir ilimizde okulun kalorifer kazaný patlamýþ ve iki öðrenci hayatýný kaybetmiþti. Soruþturma sonucunda, okul müdürünün patlamadan önce kalorifer kazanýyla ilgili taleplerini ilçeye, ilçenin de Ýl'e yazdýðý ancak il 'de herhangi bir iþlem görmediði belirlendi. Ölüm olayý olmasý nedeniyle zamanýn yetkilileri çok sýkýntý çekti. En az 20 defa beni aradýlar. Sivil savunma tedbirlerinin ne kadar önemli olduðu bir kez daha ortaya çýktý. (Mehmet Polat - E. Sav. Sekreteri-2009) Alýnacak ders: Kazan daireleri okullarýn, tüm kurumlarýn ve apartmanlarýn en önemli riskli mekânlarýndandýr. En ufak ihmal telafisi mümkün olmayan kazalara sebep olabilmektedir. Bu nedenle öncelikle buralardan sorumlu olan personelin ehil olmasý (ateþçi belgesinin bulunmasý), periyodik kontrol ve bakýmlarýnýn aksatýlmadan yapýlmasý ve eksiklik varsa hiç vakit geçirmeden telafi edilmesi (yada gerekiyorsa yakýlmamasý ) gerekmektedir. Ýnterneti týkladýðýnýzda kalorifer kazanlarýnýn patlamasý olaylarýnýn azýmsanmayacak kadar çok olduðunu görüyoruz. Siz hiç Japonya'da kalorifer kazaný patladý, elektrik kontaðýndan yangýn çýktý, þu kadar kiþi öldü türü haber duydunuz mu? Ben duymadým. *AKILLI TÜRK: II. Dünya savaþý sonrasý Almanya'da toplu tasarruf baþlar. Herkese marketten bir ekmek verilir. Ancak bizim akýllý Türk (!) 5 ekmek almýþtýr. Bunu nasýl becerdiðini soran Alman'a : 'Gayet kolay. 5 markete uðrayýnca oldu' deyince güngörmüþ Alman: Demek onun için siz burada iþçi, biz patron olduk der Ne dersiniz? Alman haklý mý ne? ( yazar: ) *Sevdiðim söz: Âlimlere 'niçin öðretmediniz?' sorusu sorulmadan cahillere 'niçin öðrenmediniz?' sorusu sorulmayacaktýr. (Hz Ali) Eðitim Sen'den kazada yararlanan memurlara geçmiþ olsun mesajý Eðitim Sen Çorum Þubesinden yapýlan açýklamada dün sabah kamu personelini taþýyan servis aracýnýn kazasý sonrasýnda yaralananlara geçmiþ olsun dilekleri iletildi. Açýklamada þu ifadeler kullandý: "Oðuzlar ilçesine giderken servis aracýnýn þarampole devrilmesi sonucu trafik kazasý meydana geldi. Trafik kazasýnda ilçede görev yapan öðretmen, memur ve servis þoförü olmak üzere 14 kiþi yaralandý. Kaza, Sarmaþa mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak þarampole devrilmesi sonucu meydana gelmiþtir. Yaralýlar Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi acil servisinde tedavi görmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadýr. Eðitim Sen Çorum Þubesi olarak kazada yaralanan Oðuzlar Halk Eðitim Merkezi Müdürü Mustafa Çýnar, Halk Eðitim Merkezi Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Soner Eryaþ, ilçedeki okullarda görevli öðretmenler Gökhan Turgut,Elif Eski, Nizamettin Murat Bu, Sefa Kakis, Tuðba Bal, Neslihan Gökþen, Sedat Soba, Habibe Biber, Elif Oruç, Oðuzlar Devlet Hastanesinde görevli olduklarý öðrenilen doktor Korhan Kanat ile hemþire Burçin Umar ve sürücü Faruk Akpýnar'a acil þifalar diliyoruz."

5 HABER 5 Üniversite-sanayi iþbirliði kapsamýnda yeni bir proje hayata geçiriliyor Hitit Üniversitesi ile özel sektör arasýnda yeni bir iþbirliðe daha imza atýlacak. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü Öðretim üyesi Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, Çorum Blok Tuðla A.Þ. ile ortak bir projeye imza attý. Çalýþmanýn amacýnýn, çoðunlukla doðal yöntemlerle kurutulan tuðla ve kiremitler için kurutma kinetiðini belirlemek ve uygun bir kurutucu tasarýmý yapmak olduðu belirtildi. Genellikle tuðla ve kiremit kurutmada kullanýlan tünel tip kurutucu için optimum kurutma parametrelerinin belirleneceði bu çalýþmada, bu parametrelerin kurutma iþlemi ve ürün kalitesi üzerine etkisi de incelenecek. Projenin ortaðý Çorum Blok Tuðla A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Amasyalý'yý ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, tüm dünyada büyük pazar paylarýna sahip ileri teknoloji üreten artýk ulusarasýlaþmýþ firmalarýn ortak özelliðinin çok güçlü Ar-Ge'lere sahip olmalarý olduðunu, ülkemizde 2002 yýlýnda özel sektörün Ar-Ge harcamalarýndaki payýnýn %30'larda iken, bugün %50'lere yaklaþtýðýný ve bu oranýn ABD'deki gibi, yani %60-65'lere çýkmasý gerektiðini ifade ederek sanayicilerle bu doðrultuda hep birlikte çalýþma yapmak gerektiðini söyledi. Üniversitelerdeki akademisyenlerin bilimsel altyapýlarý ile sanayicilerin pratik alandaki tecrübelerinden faydalanarak güçlü bir üniversite-sanayi iþbirliðinin oluþturulmasý ve bu iþbirliðinin sürdürülebilir þekilde devam ettirilmesinin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, bu noktada dünyadaki en baþarýlý modelin teknokentler olduðunu da vurguladý. Yakýn bir zamanda Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçecek olan Teknokentin bilginin ürün ve hizmete, ekonomik bir deðere dönüþümünün en somut merkezlerinden biri olacaðýný ve katma deðeri yüksek, nitelikli Ar-Ge faaliyetlerine ev sahipliði yapýlabileceðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, bu iþbirliklerinin artarak devam edeceðine olan inancýnýn tam olduðunu kaydetti. Üniversite ile yapýlan iþbirliðinden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Çorum Blok Tuðla A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Amasyalý, yakalanan sinerji sonucunda çok daha baþarýlý çalýþmalarýn ortaya çýkacaðýný ifade ederek, yapýlan iþbirliðinin hayýrlý olmasýný diledi. Haber Servisi Milletvekili Yýldýrým, Mahmut Abbas'a çalýþmalarý anlattý Demer, TEOG'da Türkiye 1.likleri çýkarttý Kasým ayýnda yapýlan TEOG (Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ) sýnavlarýnda Demer Dershanesi 8.sýnýf öðrencilerinden Ceyda Güngör ve Selin Yirci sýnavda sorulan 6 dersten toplam 120 sorunun 120'sini doðru cevaplayarak Türkiye 1.sÝ oldular.demer Dershanesinde düzenlenen törende her iki öðrenciye de teþekkür plaketi verildi.programda konuþan Demer Dershanesi Müdürü Muharrem Özkan, Ýlkokul 4.sýnýftan beri öðrencileri olan Ceyda Güngör ve Selin Yirci'nin bu baþarýyý fazlasýyla hak ettiklerini belirtip düzenli ve disiplinli çalýþmanýn mükâfatýný aldýklarýný söyledi. Özkan, öðrencilerin gösterdikleri baþarýdan ve Çorum'u Türkiye'de duyurduklarýndan dolayý Çorum halký adýna baþta kendilerine ve ailelerine, dershane öðretmenlerine ve okul öðretmenlerine emeklerinden dolayý teþekkür ederek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL YÖK'ten öðrencilere bahar döneminde yatay geçiþ hakký Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Vergi Dairesi Müdürlüðüne atanan Cüneyt Solak'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette konuþan Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Bizler Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý olarak hizmet verdiðimiz kurumlarýn baþýndan Maliye kurumu geliyor" dedi. Yýldýrým, "Bizler üzerimize düþen ne varsa sizlerin her zaman yanýnýzdayýz. Hepimiz ayný amaca hizmet ediyoruz. Saðlýklý bir vergi saðlýklý bir ödeme yapýlmasý için bizlerde yanýnýzdayýz. Müdürümüzün yeni görevi hayýrlý olsun Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn, Türkiye'yi ziyaret eden Filistin Devlet Baþkaný Mahmut Abbas'ýn onuruna verdiði akþam yemeðine Türkiye Filistin Dostluk Grubu Baþkaný, AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým da katýldý. Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda önceki akþam gerçekleþtirilen yemekte Filistin Devlet Baþkaný Mahmut Abbas ile de görüþen Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým, konuk Devlet Baþkaný'na dostluk grubu olarak yaptýðý çalýþmalara iliþkin bilgiler verdi. Yemekte Suriye'den Türkiye'ye gelen göçmenler arasýnda bulunan ve vatandaþlýk verilen Piyanist TambiAsaadCimuk da bir konser verdi. SMMMO'dan Cüneyt Solak'a hayýrlý olsun görevinde baþarýlar diliyorum" þeklinde konuþtu. Çorum Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Solak, "Masanýn bu tarafýnda biz diðer tarafýnda sizler varsýnýz. Sizin desteðiniz bizim için çok önemli aramýzda gönüllü bir þekilde uyum olmasý lazým. Ýnsanlarýn vergi dairesinden kopuk olmamalarý için bizler buradayýz. Vatandaþlarýmýzýn her konuda hizmetindeyiz" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL Yükseköðretim Kurulu (YÖK) Baþkaný Prof. Dr. Yekta Saraç, eðitim-öðretim yýlý bahar döneminde öðrencilere yatay geçiþ hakký verilmesi yönünde karar aldýklarýný açýkladý. Saraç, "Yurt içindeki yükseköðretim programlarýna kayýtlý öðrencilerin baþvuru yapabilmesi için 2014 kontenjanýnýn yüzde yirmisine (yüzde 20) kadar yatay geçiþ kontenjaný ayrýlabilecek." dedi. YÖK'ten yapýlan açýklamada, eðitim öðretim yýlý bahar döneminde öðrencilere yatay geçiþ hakký verilmesi konusunun, kurulda görüþülerek bu hakkýn verilmesi yönünde karar alýndýðý belirtilerek, "Ara dönemde olunduðundan, geçmiþte yaþanýlan aksaklýklarýn tekrar yaþanmamasý ve yükseköðretim kurumlarýmýzýn kendi planlamalarýnda bir zaafiyet meydana gelmemesi için bu konuda karar yükseköðretim kurumlarýnýn yetkili kurullarýna býrakýlmýþtýr." denildi. Türkiye'deki yükseköðretim kurumlarý diledikleri takdirde, sadece yurt içindeki yükseköðretim programlarýna kayýtlý öðrencilerin baþvuru yapabilmesi için 2014 kontenjanýnýn yüzde yirmisine (yüzde 20) kadar yatay geçiþ kontenjaný ayýrabilecekleri vurgulanan açýklamada, "Bundan sonra bu konuda eðitim öðretim dönemi baþlamadan YÖK olarak karar almayý, yýl ortasýnda ise bu kararý yükseköðretim kurumlarýnýn kendilerine býrakmayý teamül haline getirmek istiyoruz. Yükseköðretim kurumlarýmýzýn bu gibi konularda tasarrufta bulunabilmelerinin yolunu-tedrici olarakaçmanýn doðru olduðunu düþünmekteyiz." denildi. Karara iliþkin detaylar, YÖK'ün web sitesinin anasayfasýnda yer alan duyurular bölümünde " Bahar Dönemi Yatay Geçiþ Ek Madde 1 Uygulama Ýlkeleri" baþlýðý altýnda yer alýyor.yök Baþkaný Prof. Dr. Yekta Saraç ise resmi sosyal medya sayfalarýnda yatay geçiþ kararý ile ilgili þu paylaþýmlarý yaptý: "Ara dönem, yani bahar döneminde öðrencilerimize yatay geçiþ hakký verilmesi konusunu kurulumuzda görüþtük ve verilmesi yönünde karar aldýk. Þu var ki ara dönem olduðu için geçmiþte yaþanan aksaklýklarýn yine yaþanmamasý ve yükseköðretim kurumlarýmýzýn kendi planlamalarýnda bir zaafiyet meydana gelmemesi için bu konuda kararý yükseköðretim kurumlarýnýn yetkili kurullarýna býraktýk. Türkiye'deki yükseköðretim kurumlarý diledikleri takdirde, sadece yurt içindeki yükseköðretim programlarýna kayýtlý öðrencilerin baþvuru yapabilmesi için 2014 kontenjanýnýn yüzde yirmisine (yüzde 20) kadar yatay geçiþ kontenjaný ayýrabilecekler."

6 HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM CAN DOSTU SPOR ve SAÐLIK MERKEZÝ "112'lerde taþeronlaþma çalýþma huzuru ve barýþýný bozar" Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, Saðlýk Bakanlýðý'nýn 112 Acil saðlýk hizmetlerinde hizmet alýmý yöntemiyle þoför istihdamý yapacaðýný ve 112 Acil saðlýk hizmetlerindeki çalýþma þeklini yeniden düzenleyeceði ile ilgili bir yazýyý Ýl Saðlýk Müdürlüklerine gönderdiðini dile getirerek, "Bahse konu yazýdaki düzenlemelerin hayata geçmesi ile 112 acil saðlýk hizmetlerinde taþeronlaþma bir istihdam modeli olarak benimsenecek, bu çaðdaþ kölelik sistemi ile çalýþma huzuru ve barýþý zarar görecektir" dedi. "Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir hukuk devletidir. Devletimizin en üst hukuk normu Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýdýr" diyen Fatih Gök, "Anayasanýn 128.maddesine göre de: "Devletin, kamu iktisadî teþebbüsleri ve diðer kamu tüzel kiþilerinin genel idare esaslarýna göre yürütmekle yükümlü olduklarý kamu hizmetlerinin gerektirdiði aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diðer kamu görevlileri eliyle görülür." Yukarýda bahse konu Anayasa hükmü ortadayken, 112'lerde taþeron istihdamýný çözüm olarak düþünenler, ya 112 hizmetlerini devletin asli ve sürekli görevleri arasýnda kabul etmemekte ya da Anayasayý ihlal ettiklerini bilmemektedirler. Yukarýdaki seçeneklerden hangisi gerçekse þüyuu vukuundan beter bir durum vardýr. Ambulanslarda görevlendirmek üzere hizmet alýmý yöntemiyle 4 bin þoför taþeron çalýþan olarak istihdam edilmek istenmesi kabul edilemezdir. 112'lerde kadrolu þoför sayýsý toplam 1200'dür. Bu sayýnýn 3.3 katýna yakýn bir sayýda çalýþanýn taþeron olarak sistemin içine dahil etmenin anlamý belli bir süre içinde özele devredilen kamu kuruluþlarý gibi 112'leri de özelleþtirmektir. Dün ambulanslar için ihale çýkarýlmýþtý. Bugün þoförler taþeron oluyor. Yarýn bir sonraki adým tümüyle özelleþtirme ve kamu çalýþanlarýnýn görevlerine son verme olacaðý da açýktýr. Hiç þüphesiz ki 112 Acil Saðlýk Hizmetlerinde personel eksikliði vardýr. Fakat bu eksikliðinin giderilmesi için getirilecek çözümün; adýnýn Çalýþma Bakanýnýn tabiri ile çaðdaþ kölelik diye tarif edilen taþeron çalýþtýrma olmasý kabul edilemezdir. Ülkemizde, meydana gelen iþ facialarý yüzlerce insanýmýzýn canýna mâl olmuþ, ocaklar sönmüþtür. Özellikle 2014 yýlýnda Soma ve Ermenek'te meydana gelen maden ocaðý facialarý, inþaatlardaki asansör Fatih Gök kazalarý iþ güvenliðini tekrar ülke gündeminin birinci sýrasýna yerleþtirmiþti. Kazadan öte bir ihmal sonucu cinayete dönüþen bu facialar gerek bilim adamlarý, gerekse sendikalar tarafýndan taþeronlaþmanýn geldiði noktalara iþaret edilmiþtir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasasýnýn 2.maddesinde tarifini bulan sosyal bir hukuk devletidir. Anayasanýn 128. Maddesi de kamu hizmetlerinin kamu çalýþaný vasýtasýyla yürütülmesini öngörmektedir. En azýndan biz öyle biliyoruz. Þimdi bu hüküm Anayasa'da dururken, 112'lerin taþeron çalýþma þekline geçmesi Anayasamýza aykýrýdýr. Eðer bu ülke hukuk devleti ise en üst hukuk normu olan Anayasa'nýn ihlali, ülkenin hiçbir derdine çare olamaz" þeklinde kaydetti. 112 Acil Saðlýk Hizmetlerinde, personel ihtiyacý için yapýlacak iþin, KPSS sonuçlarýna göre 657 sayýlý Devlet Memurluðu güvencesine sahip bir þekilde personel istihdam etmek olduðunu dile getiren Gök, "Çaðdaþ bir yönetim anlayýþýnda, idare edenler, idare ettikleri iþyerinde bir tasarruf uygulayacaklarý zaman onlarýn da fikir ve düþüncelerini almalarý gerekmektedir. Ben böyle istiyorum, böyle olacak demenin yanýnda yönetiþim anlayýþýný benimseyen bir yönetim þekli daha makul olacaktýr. Yaklaþýk yirmi senedir süre gelen çalýþma þekline göre, sosyal hayatýný ayarlayan; evini, çocuðunun okulunu çalýþma þekline göre düzenleyen 112 çalýþanlarýnýn, kurmuþ olduklarý hayat düzenini alt üst edecek bir çalýþma sistemi üzerinde ýsrar etmek kimseye bir þey kazandýrmayacaktýr. Çalýþma þekli üzerinde yapýlacak olan deðiþiklikler, personelin de görüþü alýnarak ve gerekçeleri de anlatýlarak ortak bir akýlla, çözüm bulunmasý hem daha akýllýca olacak hem de çalýþanlarýn moral ve motivasyonunu olumlu yönde etkileyecektir. Türk Saðlýk-Sen olarak kamuda taþeronlaþmaya, devletin yürütmesi gereken asli iþlerin taþeron çalýþanlara gördürülmesine her zaman karþý çýktýk ve karþý çýkmaya devam edeceðiz. 112'lerde yapýlmak istenen bu düzenleme ile ilgili de hukuki giriþimlerde bulunacaðýz. 112'lerin taþeronlaþmasýnýn önüne geçeceðiz" þeklinde kaydetti. Özþen Otomotiv hizmetiçi eðitime önem veriyor 1999 yýlýndan bu yana Otogaz montajý yapan Özþen Otomotiv Landi Renzo Bölge bayisi olarakta 2005 yýlýndan beri faaliyetlerini sürdürüyor. Otomobillere LPG montajýný eðitimli Otogaz montajý alanýnda uzman teknik eleman kadrosuyla ve son teknoloji ürünü ekipmanlarla yapan firma müþterilerine kaliteli hizmet veriyor. Servis Müdürü Murat Hasdemir, düzenlediði basýn toplantýsýnda çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. "Müþteri servise ne için gelir, beklentileri nelerdir? Bu konuda servis çalýþanlarýna verdiðim eðitimlerle müþterilerimize daha kaliteli hizmet sunmaktayýz. Eðitim þart" diyen Murat Hasdemir, teknik konuda mekanik ve elektrik, elektronik olmak üzere tüm personel ve teknik kadroyu servis içi eðitimle yaptýðýmýz iþin en kalitelisini yapma ve diagnoztik yöntemler ile arýza tespiti konusunda baþarýlara imza attýklarýný söyledi.bahadýr YÜCEL

7 Candan, Sosyal Bilimler öðrencilerinin konuðu oldu HABER 7 Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nin ilk konuðu oldu. Candan, öðrencilere TDED ve Çorum Belediyesi çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verip, geleceðe dair tavsiyelerde bulundu. Okul Müdürü Necmettin Ünal, konferansýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada Sosyal Bilimler Lisesi olarak henüz yeni bir okul olduklarýný, öðrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklerle daha donanýmlý hale gelebilmeleri için çeþitli etkinlikler düzenlemeye baþladýklarýný söyledi. Kariyer Günleri'nin ilk konuðunun Turhan Candan olduðunu ifade eden Ünal, "Turhan Candan bey bizlere, okulumuza, öðrencilerimize önemli katkýlar saðladý. Kütüphanemize kitap hediye etti. Kendisine müteþekkiriz" diye konuþtu. "Bir Hikâyem Olacak" konu baþlýðý ile yaptýðý sunumda geleceðin sosyal bilimcilerine yönelik konuþan Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve TDED Þube Baþkaný Turhan Candan, öðrencilerden geleceðin edebiyatçýlarý, gazetecileri, köþe yazarlarý, siyaset bilimcileri ve hukukçularý olarak bahsetti. Sosyal Bilimler Lisesi'nin öneminden bahseden Candan, "Arkadaþlar, geleceðe þimdiden hazýrlanmalýsýnýz. Kendinize bir yol çizin. Edebiyatçý olmak istiyorsanýz kendinize bir edebiyatçýyý, gazeteci olmak istiyorsanýz iþin çok iyi yapan bir gazeteciyi, bir roman yazarý olmak istiyorsanýz çok sevdiðiniz bir romancýyý örnek alýn ve bu yönde çalýþmalar yürütün" dedi. TDED Çorum Þubesi'nin kurs çalýþmalarýndan da bahseden Turhan Candan, "Ýstediðiniz þair ve yazarlarý sizlerle buluþturabiliriz. Yeter ki sizler okuyun, yazarlarla tanýþmak isteyin. Sizler geleceðimizin teminatý olan gençlerimizsiniz. Sizlerin iyi yetiþmesi için bizim üzerimize düþen her neyse yapmaya hazýrýz" þeklinde kaydetti. Öðrencilerin sorularýný cevaplayan Turhan Candan, öðrencilere ezberinde bulunan Erdem Bayazýt'tan Sana, Bana, Vatanýma ve Ülkemin Ýnsanlarýna Dair adlý þiiri okudu. Okul Müdürü Necmettin Ünal ve Okul Aile Birliði Baþkaný Eralp Armakan günün anýsýna Turhan Candan'a çiçek takdim etti. Candan da öðrencilere Mehtap Altan'ýn Ýmgenar Sokaðý adlý kitabý hediye etti. Baþkan Þen'den Uslu'ya teþekkür Verem'de erken teþhis önemli Platin Saðlýk Kolejinde "Verem Savaþ" konulu seminer verildi. Okulun konferans salonunda yapýlan seminere konuþmacý olarak Verem Savaþ Dispanseri Doðrudan Gözetimle Tedavi Sorumlusu Saðlýk Memuru Riza Þahin katýldý. Riza Þahin, seminerde verem hastalýðýnýn ne olduðu veremden korunmanýn yollarý, verem hastalýðýn belirtileri, veremin vücudu nasýl etkilediði ve verem aþýsýn ne zaman yapýlmasý gerektiði gibi konularda bilgiler verdi. Konu hakkýnda konuþan Þahin Verem hastalýðýnýn bulaþma yollarýný ve belirtilerini, hastalýktan korunma yollarýný þu þekilde sýraladý: "Hastalýk taþýyanlardan uzak durulmasý, onlarýn eþyalarýnýn kullanýlmamasý, dengeli ve saðlýklý beslenilmesi, sigara içilmemesi ve içilen ortamlarda bulunulmamasý, yaþadýðýmýz yerlerin temiz tutulmasý ve sürekli havalandýrýlmasý, ortamýn güneþsiz býrakýlmamasýdýr. Verem günümüzde korkulacak bir hastalýk olmaktan çýkmýþ yapýlan týbbi müdahalelerle iyileþme anlamýnda yüzde yüz tedavi edilebilen bir hastalýk haline gelmiþtir. Erken teþhis son derece önem arz etmektedir. Düzenlediðimiz bu etkinlikle farkýndalýk oluþturmak anlamýnda çocuklarýmýza bu hastalýðý tanýtmaya çalýþtýk. Unutulmamalý ki, toplumumuzun geleceðini oluþturacak olan gençlerimizin bu konularda bilgi sahibi olmalarý, geleceðimiz açýsýndan hayati önem arz etmektedir." Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Anadolu Lisesi Müdürü Halil Dað ve Okul Aile Birliði Baþkaný Hasan Basri Aksoy Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. Eðitim konularýnýn görüþüldüðü ziyarette Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen "Desteklerinizle ilçemize kazandýrýlan çöp toplama aracýndan sonra çöp konteynýrlarý için de 50 bin TL ödenek müjdesini verdiniz teþekkür ediyoruz" dedi.salim Uslu ise, "Her alanda olduðu gibi eðitim kurumlarýmýzýn fiziki alt yapýsýný günden güne daha iyiye taþýyoruz. Bizler devlet olarak hazýrladýðýmýz nezih, günümüze yakýþýr modern binalarýmýzý hizmete sunuyor, sizlerde, size emanet edilen çocuklarýmýzýn ahlaki deðerlere uygun bir þekilde eðitiyorsunuz. Fiziki þartlarýn oluþturulmasý oldukça önem arz etmektedir. Ancak fiziki þartlardan çok eðitim sisteminin kalitesi ve nitelikli eðitimciler geleceðe yön verecektir. Geçtiðimiz yýl Kargý Anadolu Lisemizden mezun olan öðrencilerimizin yüzde 80'nin lisans düzeyinde yerleþmiþ olmasýndan dolayý sizleri de tebrik ediyor, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný diliyorum" þeklinde kaydetti. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Emniyet Genel Müdürü M. Celalettin Lekesiz'i ziyaret ederek, Çorum'un önceliklerini ve taleplerini iletti. Ziyarette, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen'de bulundu. Uslu ziyarette yaptýðý konuþmada, "Amasya ve özellikle Hatay Valiliði dönemlerinde zor koþullarda baþarýlý görev yaptýðýnýzý biliyoruz. Ayný þekilde Emniyet Genel Müdürlüðü görevinizde de baþarýlý hizmetler yapacaðýnýza inanýyoruz. Göreviniz tekrar hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'e Çorum Polis Meslek Okulu Projesi sürecinde gelinen son nokta hakkýnda bilgiler veren Uslu, "Polis Meslek Okulumuzla ilgili süreci Ýl Özel Ýdaremiz takip ediyor. Proje safhasý tamamlanmak üzere yapýmý için yatýrým sürecinin hýzlandýrýlmasý konusunda desteklerinizi bekliyoruz. 15 milyon TL'lik yatýrým yaparak Çorum'a kazandýrýlan Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmet binamýz tamamlanmak üzere. Yatýrým programýna teklif ettiðimiz Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü hizmet binasý, Kapalý Spor Salonu, Uðurludað, Kargý, Mecitözü ilçe Emniyet Amirliði ve Polis Merkezi Amirlikleri ile Uðurludað Polis Lojmanlarý taleplerimizle ilgili de desteklerinizi bekliyoruz" þeklinde kaydetti. Lekesiz ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Talepleriniz ve önceliklerinizi dikkate alarak konularý deðerlendireceðiz. Emniyet Teþkilatýmýzý günümüz imkânlarýna göre fiziki ortam ve teçhizatýný yeniliyoruz. Yeni Ýl Emniyet Müdürlüðü binamýzda hayýrlý olsun. Diðer taleplerinizi inceleyip en kýsa zamanda size döneceðiz" ifadelerini kullandý.

8 YAÞAM 8 Ýþitme kaybýndan sonra biyonik kulakla hayata tutundu 42 Yýl Ýki adam yolun iki tarafýndan birbirlerine doðru yürüyolarmýþ. Ýkisi de diðerinin sað ayaðýný sürüyerek geldiðini farketmiþ ve karþý karþýya geldiklerinde birbirlerine bakmýþlar... Önce biri sað ayaðýný iþaret ederek þöyle demiþ: - Vietnam, 42 yýl önce... Bunun üzerine diðeri de kendi sað ayaðýný iþaret etmiþ: - At pisliði 20 adým geride. Yerli Dizi 19:55 Diriliþ Ertuðrul Kelime Avý Günün Sudoku Bulmacasý Türkiye de her 100 binde 5 ilâ 20 kiþi arasýnda sebebi bulunamayan ani iþitme kaybý oluyor. Son maðdurlardan biri 57 yaþýndaki Faruk Hamutçu oldu. Duymak için denemediði tedavi yöntemi kalmayan hastaya biyonik kulak takýldý. Oðlu Kayhan Hamutçu, babasýnýn psikolojik sýkýntýlarla karþýlaþtýðý bir dönemde, biyonik kulakla hayata tutunduðunu söylüyor.önce sol kulaðýndaki iþitmeyi tamamen kaybeden Faruk Hamutçu, geçen haziran ayýnda bir sabah kalktýðýnda sað kulaðýnýn da duymadýðýný fark etti. Hastaneye kaldýrýlan Hamutçu ya ani iþitme kaybý teþhisi konularak ilaç tedavisi baþlandý. Ani iþitme kaybý için hiperbarik oksijen tedavisi de uygulanan Hamutçu nun iþitmesi geri gelmedi. Bundan da sonuç alýnmayýnca taburcu oldu. 57 yaþýna kadar duyup bir anda iþitmesini kaybetmesi onu karanlýða itti ve psikolojik sorunlar yaþamaya baþladý. Hamutçu, bu kez iþitme cihazý kullandý. Ancak iþitme cihazý da fayda vermedi.biyonik kulaktan haberdar olan Hamutçu, Turgut Özal Üniversitesi Týp Fakültesi Kulak Burun Boðaz Servisi ne baþvurdu ve tedavisine baþlandý. Bu sürecin ardýndan Hamutçu biyonik kulak ameliyatýna alýndý. Koklear implantýn (biyonik kulak) iç ve dýþ parçalarýnýn takýlmasýyla duymaya baþladý. Bu yöntemle sesleri duymasý saðlanmýþtý fakat bunlarýn anlam kazanmasý için eðitim almasý gerekiyordu. Hamutçu nun gayretleri ile 1 ay sonra kýsmi, 3 ay sonra ise orta düzeyde ilerleme gözlendi. Halen çalýþmalara devam eden hastanýn yaklaþýk 1 yýl sonunda normal iletiþim becerilerini kazanacaðý düþünülüyor. Oðlu Kayhan Hamutçu, Psikolojik sorunlar baþ göstermeye baþlamýþken biyonik kulakla babam hayata tutundu. diyor.ani iþitme kaybýnýn yüzde 75 i 40 yaþ üstünde görülüyor Hastanýn tedavisini sürdüren Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi uzman odyologlarýndan Selim Ünsal, ani iþitme kaybýnýn çoðunlukla damarsal veviral nedenlerle ortaya çýktýðýnýn düþünüldüðünü ifade ediyor. Ünsal, Her yaþta görülebilen rahatsýzlýðýn yüzde 75 i 40 yaþ üstünde ve tek taraflý gerçekleþiyor. Ýþitme kaybý, aniden ya da birkaç gün içinde yerleþiyor ve hasta yüzde çýnlama yaþýyor. Bazý hastalar basýnç ya da dolgunluk hissinden yakýnýyor. diyor. Ünsal ani iþitme kaybýnda vakalarýn büyük kýsmýnýn sebebinin bilinemediðini, rahatsýzlýðý yaþayan her hastanýn doktora görünmesi ve yatak istirahatinde tutulmasý gerektiðini ifade ediyor. Ünsal, hastalara tuzsuz, karbonhidrat ve yað bakýmýndan kýsýtlý diyet uygulanmasý, alkol ve sigaranýn yasaklanmasý gerektiðini belirtiyor. Moðollarýn baskýlarýyla bunalan Kayýlar, yurt bulamadýklarý için Selçuklulara ait yayladan göç edememiþlerdir. Kýþ ve kýtlýk obayý esir almýþtýr. Süleyman Þah ýn büyük oðlu Gündoðdu, toyda Halep e gitmeyi önerir. Bu teklif kabul görür. Herkes Süleyman Þah ýn kararýný beklemektedir: Halep e gidecek elçi kim olacaktýr? Alpleri ile ava giden Ertuðrul, Müslüman bir aileyi Haçlýlarýn elinden kurtarýp obaya getirir. Kurtardýðý ailenin kýzý Halime, Ertuðrul un kalbine bambaþka bir ateþ düþürürken obanýn bu yeni misafirleri ateþten bir çember içinde hayat mücadelesi veren Kayýlarý daha büyük bir tehdidin kucaðýna atacaktýr. 20:00 Yerli Dizi Yýlanlarýn Öcü Bayram, artýk yaþadýklarýnýn yükünü taþýyamayan ve kendini uçurumdan atmak isteyen Fatma yý bulur. Fatma, Bayram a kavuþmanýn mutluluðunu yaþayamadan Kamuran gelir. Bayram yaþananlardan sonra Hüsnü ye baþkaldýrarak Fatma ya hemen oradan gitmeyi teklif eder. Fatma ise Kamuran ile yaptýðý anlaþma nedeniyle Bayram la gidemez. Olaylarý ateþleyecek olan da bu anlaþmanýn ne olduðudur. Haceli nin Fatma yý, Hüsnü ve Remziye nin akýl vermesi ile kaçýrdýðý ortaya çýkar. Çocuklarýn kitap sevgisi Fuarda baþlar 21:30 Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Kitap okuma alýþkanlýðýnýn temeli kitapla arkadaþ olmakla baþlýyor. Zambak Yayýnlarý Ürün Müdürü Mehmet Karagöllü, bu arkadaþlýðýn pekiþtiði önemli bir faaliyet olarak fuarlarý öneriyor. Karagöllü, Ýçeriði yaþýna uygun olmayan kitaplar, çocuk-kitap iliþkisini olumsuz etkiler. Çünkü kitap ve çocuk ortak bir dil konuþamazlar. Bu nedenle kitap alýrken bir rehber eþliðinde ve tavsiye üzerine alýnmalý. diyor. Kitaplarýn çocuðun kelime hazinesini de geliþtireceðini söyleyen Karagöllü, Çocuklarýn kitapla tanýþmasý, kitaba dokunmasý için kitap fuarlarýna katýlmaya özen gösterilmeli. Çocuðunuzla geçireceðiniz bu vakit, onlarýn kitaplarý sevmesini saðlayacak. diye konuþuyor. Sinema Dev Yaratýklar Kaliforniya kýyýlarý, eski çaðlardan kalma mega yaratýklar olan dev bir köpekbalýðý ve dev bir ahtapotun rekabetine sahne olmaktadýr. Bu savaþ, insanoðlunun aklýnýn alamayacaðý kadar zorlu ve büyüktür. Ne yazýk ki bir grup insan, tam da bu savaþýn ortasýnda yer almaktadýr.oyuncular : Deborah Gibson, Lorenzo Lamas, Vic Chao, Jonathan Nation, Mark Hengst Yönetmen : Jack Perez II. Mehmed 27 Receb 835 (30 Mart 1432) Pazar günü þafak vaktinde, devletin baþkenti olan Edirne'de, II. Murat'ýn dördüncü[8] oðlu olarak dünyaya geldi. Annesi Hüma Hatun, tarihçi Babinger ve yazar Lord Kinross a göre gayrimüslim bir köledir. Yine Babinger'e göre, ölümünden sonra Acem efsanelerindeki cennetkuþu hümadan esinlenilerek Hüma Hatun olarak adlandýrýlmýþtýr.[ Mehmed iki yaþýna kadar Edirne'de kaldýktan sonra 1434 te sütninesi ve küçük aðabeyi Alâeddin Ali ile birlikte 14 yaþýndaki büyük aðabeyi Ahmed in Rum sancakbeyi olduðu Amasya'ya gönderildi. Burada aðabeyi Ahmed'in erken yaþta ölmesi üzerine Mehmed altý yaþýnda Rum sancakbeyi oldu (Ýnalcýk'a göre þüpheli). Diðer aðabeyi Alâeddin Ali ise Manisa'da Saruhan sancakbeyi oldu. Ýki yýl sonra babalarý II. Murat'ýn talimatýyla iki kardeþ yer deðiþtirdiler ve Mehmed Saruhan sancakbeyi oldu. Mehmed in eðitimi için babasý çeþitli hocalar görevlendirdi. Ancak zeki olduðu kadar hýrçýn bir çocuk olan Mehmed in eðitilmesi kolay olmadý. Sonunda babasý heybetli ve otoriter bir alim olan Molla Gürani yi görevlendirdi. Anlatýlana göre Murad, Gürani'ye bir deðnek vermiþ ve Mehmed itaatsizlik ederse kullanmasýný söylemiþti. Molla Gürani Mehmed e, dersini dikkate almayan bir öðrencinin hocasý tarafýndan dövülmesi ile ilgili edebi bir cümleyi inceletmiþ, Mehmed durumun ciddiyetini kavrayarak eðitimine önem vermeye baþlamýþtýr.þehzade Mehmed'in medrese kökenli hocalarýnýn yaný sýra bilgi edindiði Batýlý þahsiyetler de bulunmaktaydý. ETLÝ MÝLFÖY Malzemeler 1 Su Bardaðý Sývý Yað 1 Adet Soðan 1/2 Kg Kuþbaþý Et 1 Çorba Kaþýðý Salça 1 Bardak Su 1 Tatlý Kaþýðý Karabiber 12 Adet Milföy Hamuru 1 Adet Yumurta Sarýsý Tuz Yemeðin Tarifi Bir tencereye 1 su bardaðý sývý yaðý koyun. 1 Adet soðaný yemeklik doðrayýn. Yaðýn içinde soðanlarý pembeleþinceye kadar kavurun. Ýçine yarým kg. kuþbaþý eti atýp, kavurun. Daha sonra tencerenin kapaðýný kapatýn. Kýsýk ateþte etleri kendi suyuyla piþirin. 1 çorba kaþýðý salça 1 su bardaðý su, 1 tatlý kaþýðý karabiber ve yeterli miktarda tuzu ilave edin. Etler iyice piþince bir kenarda soðumaya býrakýn. Milföylerin birine bardakla yuvarlak þekil verin. Ýkinci milföye simit þekli verip birinci milföyün üzerine koyun. En üste de bir fýrça yardýmýyle yumurta sarýsý sürüp önceden 180 derece ýsýtýlmýþ fýrýnda kýzartýn. Milföyler sararýnca fýrýndan çýkarýn. Ortalarýna hazýrladýðýnýz etleri koyun. Daha sonra milföyleri tekrar fýrýna verip birkaç dakika daha fýrýnda tutun. Aþk þeriatý, bütün dinlerden ayrýdýr. Aþýklarýn þeriatý da Allah'týr, mezhebi de. Hz.Mevlana 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:30 Spor Bülteni 19:45 Tehlikeli Çýkmazý 21:30 Dev Yaratýklar 23:15 Bunu Konuþalým 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber Elif Yerli Dizi 20:00 Romeo Ölmeli 21:50 Haber Saati 22:50 Türk Filmi 02:30 Bu Tarz Benim 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Yýlanlarýn Öcü 23:15 Büyük Risk 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 20:00 Poyraz Karayel 23:15 Hayat Yolunda Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Yerli Dizi Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:55 Diriliþ Ertuðrul 23:00 Sen Olsan Ne Yapardýn? 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Yetim Gönüller 23:00 Sungurlar

9 2 13 OCAK 2015 SALI HABER Bireysel kredi ve kredi kartý borcunu ödemeyen 3 milyon kiþi takipte 9 Bireysel kredi veya kredi kartý borcundan dolayý yasal takibi devam eden kiþilerin sayýsý, Kasým ayý itibarýyla 89 bin arttý. 2009'dan bugüne hâlâ yasal takipte olan kiþi sayýsý 2,9 milyon olarak gerçekleþti. Türkiye Bankalar Birliði (TBB) Risk Merkezi, aylýk, yýllýk ve bütün dönem verilerini kiþi bazýnda tekilleþtirilme yaparak, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartý Kasým Ayý Raporu'nu yayýnladý. Rapora göre, bireysel kredi borcundan dolayý yasal takibe intikal etmiþ kiþi sayýsý, geçen yýlýn ilk 11 ayýna göre yüzde 2 artarak 611 bine, bireysel kredi kartý borcundan dolayý yasal takibe intikal etmiþ kiþi sayýsý ise yüzde 11 artýþla 947 bine yükseldi. Buna göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartý borcundan dolayý yasal takibe girmiþ tekilleþtirme yapýlmasýyla hesaplanan toplam kiþi sayýsý, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 6 artýþla 1,2 milyon oldu. 2009'dan bugüne bakýldýðýnda, bireysel kredi veya bireysel kredi kartý borcundan dolayý yasal takibe girip hâlâ yasal takipte olan tekilleþtirme yapýlmasýyla hesaplanan kiþi sayýsý 2,9 milyon olarak gerçekleþti. Bu rakam Ekim ayýna göre yüzde 3,1 oranýnda, 89 bin civarýnda arttý. Kasým dönemi itibarýyla, bireysel kredi borcundan dolayý yasal takibe girip hâlâ yasal takipte olan kiþi sayýsý, bir ay önceye göre yüzde 1,5 artarak 1,87 milyon kiþiye ulaþtý. Bireysel kredi kartý borcundan dolayý yasal takibe girip hâlâ yasal takipte olan kiþi sayýsý ise son ay içinde yüzde 5,3 artarak 1,99 milyon kiþi oldu. Benzin fiyatlarýna bir indirim daha Petrolün varil fiyatýnýn 47 dolar seviyelerine kadar düþmesi ardýndan dün akþam saatlerinde benzin fiyatlarýna 6 kuruþluk indirim haberi geldi. Benzin fiyatýna 6 kuruþ daha indirim geldi. Ýndirim bugün itibaren geçerli olacak. Þu an benzinin litre fiyatý Ýstanbul Avrupa Yakasý'nda 4,14 lira, Anadolu Yakasý'nda 4,16 lira. Ham petrol fiyatlarýnda gerilemeye baðlý olarak yaz ayýndan bu yana benzine yüzde 17, motorine yüzde 15 oranýnda indirim yapýldý. Haber7 Cari iþlemler açýðý azaldý Türkiye'nin cari iþlemler açýðý, bir önceki yýlýn Ocak-Kasým dönemine göre 17 milyar 949 milyon dolar azalarak 38 milyar 716 milyon dolara geriledi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý (TCMB) verilerine göre bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dýþ ticaret açýðýnýn 15 milyar 171 milyon dolar azalarak 56 milyar 673 milyon dolara düþmesi, net hizmet gelirlerinin 2 milyar 397 milyon dolar artarak 24 milyar 851 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir açýðýnýn 576 milyon dolar azalarak 7 milyar 923 milyon dolara gerilemesi etkili oldu. Seyahat gelirleri bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 1 milyar 765 milyon dolar artarak 28 milyar 431 milyon dolara, seyahat giderleri de 184 milyon dolar artarak 4 milyar 589 milyon dolara ulaþtý. Birincil gelir dengesi altýnda yer alan yatýrým gelirinden kaynaklanan net çýkýþlar bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 672 milyon dolar azalarak 7 milyar 569 milyon dolar olurken, ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net giriþler 195 milyon dolar azalarak 1 milyar 29 milyon dolar olarak gerçekleþti. Doðrudan yatýrýmlardan kaynaklanan net varlýklar, bir önceki yýlýn Ocak-Kasým dönemine göre 3 milyar 790 milyon dolar artarak 6 milyar 657 milyon dolar oldu. Doðrudan yatýrýmlardan kaynaklanan net yükümlülükler, bir önceki yýlýn Ocak-Kasým dönemine göre 61 milyon dolar artarak 10 milyar 947 milyon dolar olarak gerçekleþti. Portföy yatýrýmlarý kalemindeki net yükümlülük oluþumuyla ilgili olarak, yurtdýþýnda yerleþik kiþiler hisse senedi piyasasýnda Ocak-Kasým döneminde 2 milyar 540 milyon dolar tutarýnda net alým saðladý. Kasým ayýnda kaydedilen 524 milyon dolar net alým iþleminin 339 milyon dolarý bankacýlýk sektörü dýþýndaki hisselerde gerçekleþti. Devlet iç borçlanma senetleriyle ilgili olarak yurtdýþý yerleþikler, Kasým ayýndaki 945 milyon dolar net alýmla birlikte 11 aylýk dönemde 84 milyon dolar net alým gerçekleþtirdi. Uluslararasý sermaye piyasalarýnda Kasým ayýnda gerçekleþtirilen 1 milyar dolar tahvil ihracýyla birlikte Genel Hükümet, 11 aylýk dönemde yurtdýþý piyasalardan 4 milyar 202 milyon dolar net kullaným oldu. Yurtdýþýnda gerçekleþtirilen tahvil ihraçlarý yoluyla, Kasým ayýnda bankalar 223 milyon dolar net geri ödeme ve diðer sektörler 510 milyon dolar net borçlanma saðladý. Böylece, 11 aylýk dönemde söz konusu sektörler sýrasýyla 10 milyar 176 milyon dolar ve 3 milyar 178 milyon dolar net borçlanma gerçekleþtirdi. Diðer yatýrýmlar altýnda, 11aylýk dönemde bankalarýn yurtdýþý muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlýklarý 951 milyon dolar, diðer sektörlerin yurtdýþýndaki mevduatý da 1 milyar 260 milyon dolar azaldý. Yurtdýþýnda yerleþik Türk vatandaþlarýnca Merkez Bankasý nezdinde açýlan mevduat hesaplarýnda 2 milyar 247 milyon dolar net çýkýþ gerçekleþti. Genel Hükümetin yurtdýþý piyasalar ve diðer uluslararasý kuruluþlardan saðladýðý uzun vadeli kredilerle ilgili olarak, 752 milyon dolar net geri ödeme yapýldý. Bankacýlýk sektörü, uzun vadeli kredilerde 5 milyar 767 milyon dolar, kýsa vadeli kredilerde de 5 milyar 299 milyon dolar tutarýnda net kullaným gerçekleþtirdi. Diðer sektörlerin net kredi kullanýmý 5 milyar 167 milyon dolar oldu. Bir önceki yýlýn ayný döneminde ise 984 milyon dolar net kullaným gerçekleþmiþti. Rezerv varlýklarýn içinde bulunan resmi rezervler 5 milyar 168 milyon dolar tutarýnda arttý. Ýngiltere WhatsApp'ý yasaklayacak mý? WhatsApp ve imessage gibi mesajlaþma uygulamalarý Ýngiltere'de yasaklanýyor mu?whatsapp ve ona benzeri programlar Ýngiltere Baþbakaný David Cameron'a göre ulusal bir tehdit oluþturuyor.cameron, Mayýs ayýnda Ýngiltere'de düzenlenecek olan genel seçimlerde yeniden seçilirse, aralarýnda WhatsApp, imessage ve Snapchat'in olduðu mesajlaþma uygulamalarýný yasaklamak istediðini söyledi.whatsapp ve Snapchat'i nasýl engelleyecek? Cameron'a göre söz konusu mesajlaþma uygulamalarýnýn mesaj içeriklerini kriptolu bir biçimde tutmasý ve gerektiðinde istihbarat yetkilileriyle paylaþmamalarý terörist gruplar için hayli ilgi çekici olabilir.cameron hükümeti, diðer taraftan telekom operatörlerinin ve ISS'lerin kullanýcýlarýn online aktiviteleri ve mesajlarýyla ilgili daha fazla kayýt tutmasýný zorunlu hale getirecek bir düzenleme üzerinde çalýþýyor. Cameron'ýn halihazýrda yüz milyonlarca kiþi tarafýndan kullanýlan WhatsApp ya da Snapchat'i nasýl engelleyebileceði ise merak konusu. Cameron hükümeti yasak için 2016'da eyleme geçmeyi planlýyor. WhatsApp'ta 4 ayda 100 milyon yeni kullanýcý WhatApp'ýn CEO'su son 4 ayda 100 milyon yeni kullanýcý kazanan uygulamanýn 700 milyon aktif kullanýcýya sayýsýna ulaþtýðýný açýkladý. Son dönemde kullanýma sunduðu yeni özelliklerle gündeme gelen WhatsApp kullancýlarýn da dikkatini çekmiþe benziyor. Akýllý telefonlar için geliþtirilen mesajlaþma uygulamasý WhatApp'ýn 700 milyon aktif kullanýcý sayýsýna ulaþtýðý duyuruldu.þirketin CEO'su Jan Koum, Aðustos ayýnda 600 milyon aktif kullanýcýsý bulunan WhatsApp'ýn 4 ay içinde 100 milyon yeni kullanýcý kazandýðýný açýkladý. Son dönemde satýn aldýðý uygulamalarýn gösterdiði baþarýlarla yüzü gülen Facebook'un bünyesine kattýðý Instagram da aylýk 300 milyon aktif kullanýcý sayýsýna ulaþarak mikro blog sitedi Twitter'ý geride býrakmýþtý. 2013'te 19 milyar dolar karþýlýðýnda Facebook'un bünyesine katýlan WhatsApp, sadece mobil cihazlar için hizmet veriyor.haber7 Asansör kazalarýnýn bilançosu: 8 senede 93 ölü, 203 yaralý Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneði (AYSAD) verilerine göre döneminde 213 asansör kazasý meydana geldi. Bu kazalardan geriye 93 ölü, 203 yaralý kaldý. Derneðin Yönetim Kurulu Baþkaný Sefa Targýt, toplumun asansör muayenesine duyarlý olmadýðýndan yakýndý.targýt, basýn toplantýsý ile asansör kullaným ve denetim durumunu açýkladý; kazalara deðindi. Türkiye'de 400 bin asansörün hizmet verdiðini belirten Targýt, "Bundan daha net bir rakam vermek mümkün deðil. Çünkü asansörün otomobil gibi kaydý yok. Gerçi binalarýn da kaydý yok. Biz bunu kayda geçirme derdindeyiz. Bilmediðiniz büyüklükte bir yapýyý yönetmek, denetlemek pek mümkün deðil. Bu 400 bin asansöre belirlemelerimize göre 50 inen binen var. Bu önemli bir rakam." dedi. Targýt, kamunun denetimlerin ardýndan asansörlerin yüzde 64'ünün riskli bulunduðuna temas etti. Risk kriterlerinin sýký tutulduðunu anlatan Targýt, "Tabii asansörün behemehal, hemen kapatýlmasýný gerektirecek sorunlar vardýr bir de zamana býrakýp '1 sene ya da 6 ay içinde þunu þunu yapýn' denilen þeyler vardýr. Biz orada her sorunu asansörün hemen kapatýlmasý olarak yorumladýk." ifadelerini kullandý. AYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný, yakýnda yürürlüðe girecek teblið ile tehlikeli asansörlerin hemen kapatýlacaðýný; diðerlerine de sorunlarý tamamlama adýna belli bir müddet verileceðini duyurdu. Sefa Targýt, ayrýca binalarda oturanlarýn asansörlerinin sorunlarýna duyarlý olmadýðýndan, önlem almadýðýndan söz etti. Muayene bedelinin ayda 150 liraya denk geldiðine, her bir daireye 15 liraya mal olduðuna temas etti. Targýt, asansörlerin yüzde 70'inin denetlendiðini; bu oranýn yüzde 100 olmasý gerektiðini dile getirdi. Asansör kazalarýnýn giderek arttýðýný vurgulayan Targýt, ayrýca bilgileri paylaþtý: " döneminde 213 kaza vuku buldu. 157 kazada 55 yolcu öldü, 181 yolcu yaralandý. Bu kazalarýn en önemli nedeni asansörlerin kabin ve kat kapýlarýnýn olmamasý. 56 kazada da 38 çalýþan yaþamýný yitirdi. Bir karþýlaþtýrma var. Avrupa Asansörler Birliði'nin verisi var. Birliðin 25 üyesi bulunuyor, ama 18 üye veri vermiþ. Buralarda 835 asansör kazasý meydana gelmiþ, bu kazalarda 17 ölüm var. Bunun 12'si Türkiye'de ölmüþ. Bütün Avrupa'da 5, Türkiye'de 12 ölüm. Bu durum emniyet zaafiyeti olduðunun iþareti." "KIRMIZI ETÝKETLÝ ASANSÖRLERE BÝNÝLMEMELÝ" Toplantýda "Riskli asansörler ile ilgili 2015'te yapýlacaklar neler? Yeni teblið neleri öngörüyor?" sorularýna Targýt, þu karþýlýðý verdi: "Riskli asansörler kapatýlacak, þu an kapatýlamýyor. Belediyeler de kapatýlamadýðýný itiraf ediyor. 15 katlý bina var, asansörü kapatmak demek binayý kapatmak demek. Tabii yeni teblið önemli. Asansör ile ilgili önemli kriterler getiriyor. Kriterlere göre asansörde emniyet aksamý bölümleri olacak, asansörde emniyet ve paraþüt ile ilgili elemanlar ve tampon bulunacak. Bunlar þarttýr. Bunlar eksik olduðu takdirde o asansörün zinhar çalýþmamasý gerekiyor. Yani þu an kýrmýzý etiketli asansörler þu an illegal kullanýlýyor. Biz kýrmýzý etiketi önleyeceðiz. Devlet kýrmýzý koyuyorsa asansörü kapatmalýdýr. O da olacak." "Kendimizi ne zaman güvende hissederseniz?" sorusunu ise Sefa Targýt, "Kýrmýzý etiketli asansörler kapatýlýyor, sizin binmeniz önleniyorsa güvendesiniz demektir." diye cevapladý. ÞANTÝYE ASANSÖRLERÝNÝ ÇALIÞMA BAKANLIÐI DENETLÝYOR Mecidiyeköy'de meydana gelen kazanýn verilerinde yer alýp almadýðý sorulan Targýt, "Hayýr, yok. Mecidiyeköy kazasýnda makine bir þantiye asansörü söz konusuydu. Onun ayrý bir durumu var. Asansör yönetmeliðinde yük ve yolcu asansörü var, vinçli raylý asansör bunun dýþýnda. Bu asansörler bizim söz ettiðimiz muayenelerin dýþýnda. Onlar iþ donanýmý kapsamýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenliði Bakanlýðý denetlenen makineler. Burada söz ettiðimiz muayenelerin yapýlmasý ile onlara katký ilave olmayacaðý için bunu onun dýþýnda býrakýyoruz. Biz, her þeyi yapsak da kazanýn sebebi olan asansör bu kapsamda deðil. O bir þantiye asansörü." þeklinde cevap verdi.

10 Adlî yargý hâkim ve Cumhuriyet savcýlarýnýn 2802 sayýlý Hâkimler ve Savcýlar Kanunu gereðince atanmalarýna iliþkin, Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesi'nin tarih ve 2805 sayýlý atama kararý ve bu karara karþý yapýlan yeniden inceleme baþvurularý neticesinde, tarihine kadar Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafýndan alýnan kararlar sonucu oluþturulan atama listesi yayýnlandý. Resmi Gazete'de yayýmlanan liste þöyle; Antalya Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Abdullah CEBECÝ, Ýstanbul Anadolu Hâkimliðine, Ankara Hâkimi Nazým KARA, Manisa Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Akýn ÇA- KIN, Ýstanbul Anadolu Hâkimliðine, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Hatice KA- RA, Çanakkale Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Mehmet BAYHAN, Elazýð Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Mahmut AYDIN, Trabzon Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Mazlum BOZKURT, Kayseri Hâkimliðine, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Dr.Yusuf Solmaz BA- LO, Malatya Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Muzaffer BAYRAM, Erzurum Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Adem KARTAL, Trabzon Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Ýlhan ÖN- KAL, Ýstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Hüseyin DENÝZHAN, Kayseri Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik Hâkimi (Genel Sekreter Yardýmcýsý) Ýsmail Hakký ERÖZ, Denizli Hâkimliðine, Ankara Hâkimi Dündar ÖRSDEMÝR, Mersin Cumhuriyet Savcýlýðýna, Ankara Cumhuriyet Savcýsý Kenan KO- ÇER, Mersin Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Oya KO- ÇER, Gaziosmanpaþa Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik Hâkimi Sadettin AKYOL, Ankara Batý Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Ýsmail Hakký ÞENTÜRK, Ýstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Mustafa ONUK, Gaziantep Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Tetkik Hâkimi (Genel Sekreter Yardýmcýsý) Dr.Emrullah AYCI, Uþak Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Tetkik Hâkimi Kemalettin EREL, Kýrýkkale Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Ýrfan SAZ, Gebze Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik Hâkimi Süleyman MORTAÞ, Trabzon Hâkimliðine, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Mustafa AKAR, Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Hasan YALÇIN, Çorum Hâkimliðine, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Arif ALEMDAR, Gaziantep Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik Hâkimi Aydýn ESER, Gaziantep Hâkimliðine, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Mehmet KES- KÝN, Malatya Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Adem DOÐRU, Elazýð Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Dr.Mehmet Murat YARDIMCI, HABER HSYK'nýn yeniden inceleme sonucu atama listesi yayýnlandý Zonguldak Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Burhan GELGÖR, Kocaeli Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Rasim Ýsa BÝLGEN, Ordu Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Tetkik Hâkimi Haydar ERSÖZOÐ- LU, Kütahya Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Tetkik Hâkimi Yüksel FAZLA, Yargýtay Tetkik Hâkimliðine, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Seyfullah ÇAK- MAK, Eskiþehir Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Turan YILDIRIM, Marmaris Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik Hâkimi Serdar GÖÇER, Edirne Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Ahmet BEYTAR, Sivas Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Yalçýn KARA- CA, Mersin Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik Hâkimi Hüseyin EKER, Uþak Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Tetkik Hâkimi Mustafa ÖZMEN, Gaziosmanpaþa Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Vedat ÖRER, Denizli Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Oya ÖRS- DEMÝR, Elazýð Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik Hâkimi (Genel Sekreter Yardýmcýsý) Dr.Servet YETÝM, Erzurum Hâkimliðine, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Aydýn TEZCAN, Gaziantep Hâkimliðine, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Murat KIZIL- YAR, Tekirdað Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik Hâkimi (Genel Sekreter Yardýmcýsý) Ayþe Sümeyra ULUSU, Tekirdað Cumhuriyet Savcýlýðýna, Ankara Batý Cumhuriyet Savcýsý Nihat ULUSU, Samsun Hâkimliðine, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Yýlmaz PARILTI, Yargýtay Tetkik Hâkimliðine, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Hatice ALTI- NÖZ, Sivas Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Hikmet GÜR- BÜZ, Mersin Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik Hâkimi (Genel Sekreter Yardýmcýsý) Aydýn KARABIYIK, Sivas Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Ramazan AK-, Gebze Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Yunus ÖNAL, Mersin Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Tetkik Hâkimi Mehmet FANSA, Malatya Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Muharrem Zeki ÖZCAN, Gaziantep Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Tetkik Hâkimi Oðuzhan KIR, Gaziantep Hâkimliðine, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Zülfikar AL- TINYÜZÜK, Gaziosmanpaþa Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik Hâkimi Fatma Betül ÖRER, Konya Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik Hâkimi Kazým USLU, Edirne Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Hüseyin ÝNCE, Þanlýurfa Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Dr. Ramazan USLU, Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý Alpaslan MAMAK, Isparta Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Tetkik Hâkimi Ýsmail KANTAR, Edirne Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Tetkik Hâkimi Þükrü ÝLCÝ, Marmaris Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik Hâkimi Nurgül GÖÇER, naklen atanmýþlardýr." Sýkýþma hissi, sýk sýk idrara çýkma, tuvalete yetiþememe ve altýna kaçýrma korkusunun sebebi aþýrý aktif mesane sendromu ile ortaya çýkýyor. Çoðunlukla kadýnlarý etkilemekle birlikte, erkekleri de ilgilendiren sorun, cinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, mesleki açýdan yaþam kalitesini önemli ölçüde düþürüyor. Uzmanlar, sorunu yaþayan hastalarýn tedavi hakkýnda yeterli bilgi sahibi olamadýklarý için hastalýða boyun eðdiðini belirtiyor.türkiye'de her 5 kadýndan ve her 7 erkekten birinde görülen AAMS, pek çok kiþiyi dýþarý çýkmadýklarý, sosyalleþmedikleri, tuvalete eriþemeyecekleri mekanlara gitmedikleri, sývý tüketimini sýnýrlandýrdýklarý, erken yaþtan itibaren ped kullanmaya baþladýklarý depresif bir hayata sürüklüyor. Özellikle çalýþma hayatýndaki kadýnlarýn gerek iþ gerekse sosyal yaþamýný olumsuz etkileyen sorun, etkili tedavilere ulaþýlamadýðýnda kiþiyi yaþamýndan uzaklaþtýrýyor. Uzmanlar, mevcut tedavilerle sonuç alýnamadýðýnda hastalarýn sorunla birlikte yaþamaya çalýþtýðýný, çözüm aramak yerine öðrenilmiþ çaresizlik yaþadýklarýna dikkat çekiyor. 60 YAÞINDAN SONRA 3 KADINDAN BÝRÝNÝ ETKÝLÝYOR Türk Kontinans Derneði Baþkaný ve Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Aybek, Aþýrý Aktif Mesane Sendromu'nun ciddi bir saðlýk sorunu olduðunu vurguladý. Sýkýþma hissinin ana þikayet olduðu sorunla ilgili 18 yaþ ve üstü bireyler arasýnda yaptýklarý araþtýrmada çok çarpýcý sonuçlara ulaþtýklarýný belirten Prof. Dr. Zafer Aybek, "Kadýnlarda her 5 kiþiden birinde görülen bu sorunun gençlerde görülme oraný daha düþük olmakla birlikte yaþýn ilerlemesine paralel olarak artýyor. 60 yaþýn üzerindeki kadýnlarda her 3 kadýndan birinde görülüyor. Türkiye'de bu hastalýk yaþlanmanýn doðal bir sonucu olarak kabul ediliyor. AAMS yeterince bilinmediðinden doðal bir kabulleniþ sözkonusu. Bu durumu 'öðrenilmiþ çaresizlik sendromu' olarak nitelendirebiliriz" diye konuþtu. ANTÝDEPRESAN KULLANAN HASTALAR VAR Utanmak, hastalýðý yaþlýlýðýn doðal bir parçasý olarak görmek, doðumsal nedenlere baðlamak, sorunu zamanla kanýksayýp kabullenmek gibi faktörlerin AAMS'yi yenmekteki en büyük engel olduðunu anlatan Prof. Dr. Zafer Aybek, þöyle devam etti: "Toplumumuzda bu soruna sahip olanlar, öncelikle 10 Sýk sýk idrara gitme, sýkýþma yaþayanlar dikkat! bunun týbbi müdahale gerektiren bir durum olduðunun farkýnda deðil. Ýdrar kaçýrmanýn sýkýntýlarýný çok derin yaþayan hastalar antidepresan ilaç kullanma yoluna gidiyor. Kiþilerin cinsel, sosyal ve iþ hayatý ciddi bir þekilde etkileniyor. Tuvalete gitme ihtiyacýnýn getirdiði endiþe nedeni ile sinema, tiyatro gibi toplu eðlencelere gidememe, iþ toplantýlarýnda uzun süre duramama, iþ motivasyonunun azalmasý, uzun seyahatlere çýkamama gibi sosyalleþmeyi ve iþ hayatýný etkileyen durumlar karþýsýnda kiþiler ciddi depresyon yaþýyor. Sürekli yaþanan bu durum býkkýnlýk ve yaþama karþý isteksizlik hissi yaratýyor. Toplumumuzda hastalýk konusunda yeterince bilinçlenme olmadýðýndan kiþiler hastalýk karþýsýndaki çaresizliði kabullenme davranýþýna gidiyor." 20 DAKÝKALIK ENJEKSÝYON TEDAVÝSÝ YAÞAM KALÝTESÝNÝ ARTIRIYOR Sýk sýk idrara gitme, sýkýþma, gece idrara çýkma, idrar kaçýrma gibi belirtilere sahip olanlarýn mutlaka üroloji uzmaný tarafýndan görülmesi gerektiðini vurgulayan Prof. Dr. Aybek, tedavi yöntemlerini ve yeni tedavi seçenekleri hakkýnda þu bilgileri verdi: "Ýlk tedavi seçeneði bazý günlük alýþkanlýklarýný deðiþtirmek gibi basit önlemler olacaktýr. Sývý miktarýný, kahve içmeyi azaltmak, belirli saat aralýklarýnda çok sýkýþmadan idrar yapmak faydalý olabilir. Östrojen eksikliði durumunda bölgesel vajinal östrojen kullanýlmasý, idrar kontrolünü saðlayan kaslarýn egzersiz ve fizik tedavi yöntemleri ile güçlendirilmesi olumlu etki saðlayacaktýr. Bu basit yöntemlerle tedavi saðlanmadýðý durumlarda aðýzdan bir takým ilaçlar denenebilir. Ýlaçlardan fayda göremeyen hastalarda da enjeksiyon tedavisi gibi yöntemlerimiz var. 20 dakika gibi kýsa bir uygulama sonrasý hýzla sonuç veren enjeksiyon tedavisi etkin bir çözüm sunuyor. Mesane kasýna botulinum toksin enjeksiyonunun yapýldýðý bu yöntemin etkisi hastalar arasýnda deðiþbilmekle birlikte, ortalama 6 ay sürmektedir. Tedavinin hasta üzerindeki etkisi geçtiði zaman yeniden enjeksiyon yapýlabilir. Uygulamanýn yan etkileri düþüktür ancak hasta önceden detaylý bilgilendirilmelidir. Yaklaþýk dakikalýk bir süre içinde endoskopik yöntemle bu iþleme özel bir iðne ile mesane kasý içine enjeksiyon yapýlýr. Böylece soruna neden olan mesanedeki istemsiz kasýlmalar azaltýlmaya çalýþýlýr. Birçok týbbi çalýþmada, bu yöntemle idrar kaçýrma sýklýðýnýn azaldýðý, hastanýn yaþam kalitesinin yükseldiði rapor edilmiþtir." Bu belirtiler kanser habercisi Açýklanamayan kilo kaybý, þiþkinlik, regl dönemi dýþýndaki kanamalar gibi birçok belirti, kadýnlarda görülen kanserlerin uyarýcýlarýndan. Kanser, vücudumuzun çeþitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz bölünmeleri, çoðalmalarý, çevre dokulara ve vücudun diðer yerlerine yayýlabilmeleri sonucu oluþan hastalýktýr.tek bir hastalýk olmayýp, 100'den fazla çeþidi olan bir hastalýklar grubudur. Genlerimizdeki deðiþiklikler, yaþam tarzý ve çevresel faktörler. Bu üç ana faktörün etkileþimi kanser oluþma riskini belirlemektedir. Radyasyon, sigara içmek, alkol kullanýmý, enfeksiyonlar, saðlýksýz beslenme, fiziksel aktivitenin azlýðý dünya genelinde ana risk faktörleridir. KÝLO KAYBI Birçok kadýn kilo vermeye çalýþmadan kilo kaybýný memnuniyet verici olarak düþünse de aslýnda diyetine dikkat etmediði halde açýklanamayan kilo kaybý kanser olmasa da tiroid gibi hastalýklarýn habercisi olabilir. ÞÝÞKÝNLÝK Birçok kadýnýn ortak sorunu olan þiþkinliðe karýn aðrýsý veya pelvik aðrý da eþlik ediyorsa yumurtalýk kanserinin habercisi olabilir. Þiþkinlik problemini hemen hemen her gün yaþamaya baþladýysanýz ve birkaç haftadan fazla sürüyorsa mutlaka hekiminize danýþýn. MEME MUAYENESÝ Meme muayenesi her kadýnýn aylýk periyotta yapmasý gereken bir saðlýk kontrolüdür. Özellikle meme bölgesinde kýzarýklýk, derinin kalýnlaþmasý gibi meme kanserinin çok nadir görülen agresif belirtilerinin dýþýnda meme dokusunda meydana gelen ve bir haftadan fazla süren þiþliðin mutlaka dikkate alýnmasý ve hekime baþvurulmasý gerekir. Ayný þekilde meme görünümünüzdeki deðiþiklik ya da akýntý da hastalýk habercisi olabilir. Bu durumda hekiminize baþvurarak muayene olmalý ve mamografi, ultrason, MR ve gerekli görüldüðü takdirde biyopsi yaptýrmalýsýnýz. ADET DÖNEMÝ DIÞINDA KANAMA Menopoz dönemi öncesi kadýnlar arasýnda adet dönemi düzensizlikleri görmezden gelme eðilimi ne yazýk ki yaygýndýr. Ancak bu dönemde gerçekleþen kanamalar kolorektal kanserlerin belirtisi olan gastrointestinal kanamalar da olabilir. Özellikle adet dönemi içinde ya da dýþýnda görülen anormal kanamalar kadýnlarda en sýk görülen jinekolojik kanser olan rahim kanserinin belirtisi olabilir. CÝLT DEÐÝÞÝKLÝKLERÝ Ciltte görülen ani deðiþiklikler bazen fark edilemeyebilir. Ancak ciltte görülen renk deðiþikliklerini mutlaka takip etmek gerekir. Eðer aniden deride kanama ortaya çýkarsa, o da kontrol edilmelidir. YUTMA ZORLUÐU VE HAZIMSIZLIK Uzun süredir devam eden hazýmsýzlýk mide ya da yemek borusu kanserinin habercisi olabilir. Bu nedenle diyetinize dikkat ettiðiniz halde geçmeyen bir hazýmsýzlýk problemi yaþýyorsanýz mutlaka hekiminize baþvurun. Son dönemlerde ortaya çýkan yutma güçlüðü problemleri yemek borusu ile ilgili problemlerin ya da akciðer kanserinin belirtisi olabilir. ÝDRAR VEYA DIÞKIDA KAN Eðer idrar veya dýþkýda kan fark ederseniz hemoroid diyerek geçmeyin. Özellikle dýþkýda þekil ve renk deðiþiklikleri söz konusuysa mutlaka hekiminize baþvurun. Muayenenin ardýndan gerekli görüldüðünde kolonoskopi testi ile probleminizin nedeni ortaya çýkarýlabilir. LENF NODLARINDAKÝ DEÐÝÞÝKLÝKLER Koltuk altý ya da boyun bölgesinde yer alan lenf nodlarýnda meydana gelen þiþlikleri dikkate alýn ve mutlaka hekiminize baþvurun. Lenf nodlarýndaki deðiþiklikler herhangi bir enfeksiyon kaynaklý olabileceði gibi kanserin de habercisi olabilir. ATEÞ Açýklanamayan ateþ grip, enfeksiyon ya da kanserin habercisi olabilir. Özellikle kan kanserlerinin en önemli ve erken iþaretlerinden biri de ateþtir. YORGUNLUK Pek çok hastalýða ev sahipliði yapan yorgunluk kanserin de belirsiz olan belirtilerinden biridir. Amerikan Kanser Derneði'ne göre, yorgunluk lösemi, kolon ya da mide kanserinin erken belirtisi olabilir. KALICI ÖKSÜRÜK Grip, alerji ve bazý ilaçlarýn yan etkisi öksürüðe neden olabilir. Ancak üç ya da dört hafta gibi uzun süreli devam eden öksürük göz ardý edilmemelidir. Özellikle sigara içiyorsanýz ve uzun süredir devam eden bir öksürüðünüz varsa mutlaka hekiminize baþvurun. Özellikle sigara içiyorsanýz aðzýnýzdaki deðiþiklikleri takip edin ve mutlaka diþ hekiminize baþvurun. Aðýz içi veya dil üzerinde oluþan beyaz lekeler aðýz kanserinin belirtisi olabilir.haber7

11 2 AÐUS- 14 OCAK 2015 ÇARÞAMBA SPOR Iþýk: Kamp ortamý güzeldi 11 Devre arasý kamp ve transfer çalýþmalarýnýn yanýnda yönetimde de yapýlanmaya giden Petrolspor A.Þ. iþadamý Adnan Baran'ý yönetime dahil etti. Çorum Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu ve Genel Kaptaný Hamit Iþýk, Antalya kampýnýn kendileri için son derece olumlu geçtiðini söyledi'her açýdan güzel bir kamp geçirdik' Çorum Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu ve Genel Kaptaný Hamit Iþýk, 3 Ocak'tan bu yana devam eden ve bugün sona eren Antalya kampýnýn kendileri için son derece olumlu geçtiðini söyledi.güzel bir ortamda çalýþma imkaný bulduklarýný dile getiren Iþýk, "Antalya'da güzel bir kamp geçirdik. Her þey bizim adýmýza çok iyiydi. Gerek yaptýðýmýz antrenmanlarda gerekse de oynadýðýmýz iki hazýrlýk maçýnda futbolcularýmýzýn hýrslý ve istekleri oluþlarý bizleri mutlu etti. Yeni transferlerimiz Emrah ve Muhammed Fatih'in takýma erken uyum saðlamalarý da bizim için ayrý bir sevindirici durum" Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez, Mersin'de yaþayan Batmanlý Petrolcü, Ýþadamý Adnan Baran ile yaptýðý görüþme sonucunda yönetimine alarak Asbaþkanlýk görevine getirdi. Petrolspor as baþkanlýk görevine getirilen iþadamý Adnan Baran yaptýðý açýklamada, "Batman'ýn markasý olan Petrolspor'da görev almak, asbaþkanlýk gibi bir görevde bulunmak benim için büyük bir þereftir. Verilen görevi layýkýyla yerine getireceðim. Bundan sonra Batman'ýn tanýtýmý ve Petrolspor'un baþarýsý için çaba harcayacaðým" dedi. BARAN VE SARI'DAN PETROL- diye konuþtu. Ligin ikinci yarýsýna Süper Lig ve PTT 1. Ligi'nden yaptýðý transferle daha da güçlenen Kýzýlcabölükspor maçýyla baþlayacaklarýný belirten Iþýk, " Ligin ikinci yarýsýna önemli takviyelerle daha da güçlenen Kýzýlcabölükspor maçýyla baþlayacaðýz. Bu maçý kazanýp hem ilk yarýnýn rövanþýný almak istiyoruz, hem de ikinci yarýya iyi baþlamak istiyoruz. Bunu da baþaracak güçteyiz" þekilde konuþtu. Transfer konusunda 1 ya da 2 futbolcuyla anlaþarak güçlerine güç katmak istediklerini ifade eden Genel Kaptan Iþýk, " Transfer çalýþmalarýmýz büyük bir titizlikle devam ediyor. Yapacaðýmýz 1 ya da 2 transferle gücümüze güç katmak için çalýþýyoruz" diye konuþtu. Iþýk, ligin ikinci yarýsýnda her maçlarýnýn final havasýnda geçeceðini bu nedenle 12. Adam olarak gördükleri taraftarlarýnýn bu maçlarla kendilerini yalnýz býrakmamalarý gerektiðine inandýðýný" vurguladý (Spor servisi) Batman Pertolspor yönetiminde petrolcü SPOR'A JEST Devre arasý kamp çalýþmasýný Antalya'nýn Manavgat ilçesinde devam eden Petrolspor transfer çalýþmalarýna devam ederken, iþ adamlarý jest yaptý. Mersin'de yaþayan Adnan Baran ve Ferhat Sarýyýldýz, Petrolspor'un ara transferinde bir futbolcunun bonservis ücretini karþýladý. Baran ve Sarýyýldýz, kulüp baþkaný Aydýn Gülmez ile yaptýðý görüþme sonucunda kulübe katký amaçlý bir futbolcunun bonservis ücretini karþýladýlar. Ýþ adamlarý Sarýyýldýz ve Baran yaptýklarý ortak açýklamada, "Petrolspor kulübüne katký olsun diye yönetimin belirlediði bir futbolcunun bonservis ücretini karþýladýk. Petrolspor'un baþarýsý için bundan sonrada desteðimiz devam edecek" dediler. (Spor servisi) Þenol Güneþ, Belediyespor teknik heyeti ile buluþtu Süper Lig takýmlarýndan Bursaspor'un Teknik Direktörü Þenol Güneþ, Çorum Belediyespor'a ikinci yarý için baþarý dileklerinde bulundu. Çorum Belediyespor ile ayný otelde kamp yapan Bursaspor'un tecrübeli teknik adamý otel lobisinde oturan Kýrmýzý-Siyahlý teknik heyetin yanýna gelerek bir süre sohbet etti. Mütevazi kiþiliðiyle bilinen Þenol Güneþ, Futbol Þube Sorumlusu ve Genel Kaptaný Hamit Iþýk ile Teknik Direktör Yavuz Ýncedal'a ligin ikinci yarýsý için baþarý dileklerinde bulundu. Iþýk ve Ýncedal da ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, Güneþ'e baþarý dileklerinde bulundular. (Spor servisi) Petrol golcüsüne kavuþacak mý? Basketbol ihtisas ve Genç Ülker galip Basketbol Ýhtisas B Genç Ülker Basketbol Kulüpler arasý yýldýz erkekler basketbol heyecaný devam ediyor. Önceki gün yapýlan maçlarda Basketbol Ýhtisas ve Genç Ülker rakiplerini maðlup ettiler. (Spor servisi) Basketbol Ýhtisas B - 69 Basketbol Ýhtisas A -46 Salon: Atatürk Hakemler-Serkan Demirdöken-Furkan Alagöz Basketbol Ýhtisas B: Hamza-Furkan-Ci- han-oðuzhan-anýl-yiðit-gökberk-alper- Yusuf-Ali Basketbol Ýhtisas A: Gökhan-Eren-Yusuf- Gökay-Barýþ-Alperen-Emirhan-Ýhsan-Özgür Periyodlar Genç Ülker Basketbol : 60 H.E Kültürspor : 48 Salon: Atatürk Hakemler-Ýbrahim Coþkun-Hakan Kaya Genç Ülker Basketbol: Mehmet-Kubilay- Emre Can-Ali Yiðit-Furkan-mehmet-Samet- Onurcan-Batuhan-Osman H.E Kültürspor: Mehmet-Doðuhan-Öz- bey-harun-emre-oðuzhan-nurettin-onur- Ahmet-Suat-Hüsrev-Yavuz Periyodlar Periyodlar Hakemler-Ýbrahim Coþkun-Hakan Kaya Petrolspor Kulüp Baþkaný Gülmez, futbol kamuoyunun transferini dört gözle beklediði Hasan Ahmet transferi için net konuþtu. Batman Petrolspor Kulüp Baþkaný Ayýn Gülmez, golcü Hasan Ahmet Sarý'nýn transferiyle yakýndan ilgilendiklerini söyledi. Gülmez: "Hasan Ahmet Sarý, Batman'a gelmeyi çok istiyor. Trabzon 1461 teknik heyetinin raporu transferi belirleyecek" dedi. "HAFTA ÝÇÝ NETLEÞECEK" Futbolseverlerin merakla beklediði Hasan Ahmet Sarý transferi, hafta içi netlik kazanacak. Batman Petrolspor A.Þ. Kulüp Baþkaný Ayýn Gülmez, Sarý'nýn transferiyle ilgili açýklamada bulundu. Görüþmelerin iyi gittiðini belirten Baþkan Gülmez: "Hasan Ahmet Sarý'yý biz de istiyoruz. Hasan'ýn ailesi de transfere sýcak bakýyor. Hafta içinde bu transfer netlik kazanacak. Trabzon 1461'in teknik heyetini de ikna etmeye çalýþýyoruz. Gol yollarýndaki eksikliðimizi Hasan'la çözmek istiyoruz. Transfer olmazsa da alternatifler üzerinde duracaðýz. Yeni transferler bize güç katacak. Antalya'da takýmýn çalýþmalarýný izledim. Ýlk yarýnýn son iki maçýnda alýnan altý puanla takým kendine geldi. Yeni transferlerle daha da güçlendik. Ýkinci yarýda Batman Petrolspor'u iyi günler bekliyor" dedi. PETROL'DE KENDÝNÝ BUL- DU Geçen sezon Batman Petrolspor'da kiralýk olarak oynayan Hasan Ahmet Sarý, attýðý 26 golle grubun gol kralý olmuþtu. Trabzonspor'un futbolcusu olan, ancak Süper Lig kulübünde þans bulamayan Sarý, Trabzon 1461'in ardýndan Petrolspor formasý giymiþti. Birbirinden attýðý güzel goller ve mücadelesiyle Batmanlý futbolseverlerin gönlünde taht kuran Sarý'yý, kulübü sezon baþýnda yeniden Trabzon 1461'e kiraladý. Sarý, Trabzon 1461 formasýyla çýktýðý 16 maçta fileleri 5 kez havalandýrabildi. Kulübünde daha çok karþýlaþmalarýn ikinci yarýlarýnda þans bulan Hasan, Petrolspor'a gelmek için teknik heyetin raporunu bekliyor. (Spor servisi) Tutap Þekerspor'un 'Ozan'ý oldu Spor Toto 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Ankara temsilcilerinden Tutap Þekerspor, Çatalcaspor'lu Ozan'ý kadrolarýna kattý. Çatalcaspor takýmýnda fazla forma þansý bulamayan Ozan'ý kadrolarýna katarak güçlerine güç katan Tutap Þekerspor, Ligin ikinci devresine daha iddialý baþlamak istiyor. Sezonun ikinci devresinde Çatalcaspor ile çalýþmalara baþlayan fakat daha sonra bu camiadan ayrýlmak istediðini yönetime ileten Ozan'ýn bu teklifine olumlu yanýt geldi ve Çatalcaspor yönetimi, Ozan'ý serbest býraktý. Sözleþmesini fesih eden Ozan'ýn yeni takýmý bundan böyle ayný grupta mücadele ettikleri rakipleri Tutap Þekerspor oldu. (Spor servisi)

12 14 OCAK 2015 ÇARÞAMBA Hurþit Ýstanbulspor'a imza attý Problemli bir þekilde Çatalcaspor'dan ayrýlan usta sol açýk Hurþit, ayný grupta mücadele eden rakipleri Ýstanbulspor ile anlaþtý. Daha önce görüþmelerin sürdüðü ve iþin imza aþamasýna geldiði Hurþit'te mutlu sona ulaþan Ýstanbulspor, sol kenar sýkýntýsýný tecrübeli oyuncu Hurþit ile çözmüþ oldu. Takýmla birlikte idmanlarýný sürdüren Hurþit, "Benim izin için yeni bir sayfa açýldý. Geriye dönüp bakmak istemiyorum. Yapýlan doðrularýyla, yanlýþlarýyla geride kaldý. Yeni bir kulüp, yeni bir heyecana yelken açtýk. Ýnþallah Ýstanbulspor'un baþarýsýnda pay sahipleri arasýnda yerimi alýrým" dedi. Hazýrlýk maçý yaðmur nedeni ile ertelendi Kýrmýzý siyahlýlar kuvvet çalýþmasý yaptý 2. yarý hazýrlýklarýný Antalya'da sürdüren Çorum Belediyespor'da dün oynanmasý gereken hazýrlýk maçý iptal olurken, aþýrý yaðýþ nedeni ile sabah antrenmaný ise salonda gerçekleþtirildi. Hazýrlýklarýný Antalya'da sürdüren Çorum Belediyespor'ün 3.hazýrlýk maçý, aþýrý yaðýþlar nedeni ile iptal oldu. Bugün sona erecek olan Antalya kampý öncesinde dünü boþ geçirmeyen Kýrmýzý-Siyahlýlar salonda çalýþtý. Kahramanmaraþ Büyükþehir Belediyespor ile oynanacak olan hazýrlýk maçý pazartesi günü baþlayan ve dünde etkisini yitirmeden devam eden yaðýþlar nedeni ile iptal oldu. KAMP BUGÜN BÝTÝYOR Kýrmýzý-Siyahlýlar dünü otele ait spor salonunda yaptýðý çabukluk ve kuvvet çalýþmasýyla sonlandýrdý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal nezaretinde gerçekleþtirilen antrenmanda bütün futbolcular hazýr bulundular. Yaklaþýk 1 buçuk saat süren antrenmanýn ardýndan futbolcularýn bir hayli yorgun olduklarý gözlendi. Kýrmýzý Siyahlýlar bugün sabah yapacaklarý antrenmanýn ardýndan Çorum'a dönecek.(spor servisi) Kýrmýzý siyahlýlar dün otelin spor salonunda çalýþtý Futbolculara 2 gün izin Çorum Belediyespor'da bugün sona erecek olan Antalya kampý sonrasýnda futbolculara 2 gün izin verilecek.3 Ocak tarihinden bu yana Antalya'da 2. yarý hazýrlýklarýný sürdüren Çorum Belediyespor'da kamp bugün yapýlacak olan antrenmanýn ardýndan sona erecek. Yaklaþýk 12 gündür Antalya kampýnda bulunan Kýrmýzý-Siyahlýlarda futbolculara 2 gün izin verilecek. Çorum Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu ve Genel kaptaný Hamit Iþýk, futbolculara verilecek iznin ardýndan cumartesi günü bir araya geleceklerini belirtti. Ýkinci yarýnýn ilk maçýnda kendi sahasýnda Kýzýlcabölükspor'u konuk edecek olan Çorum Belediyespor cumartesi günü saat 15.00'te Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda yapacaðý antrenmanla bu maçýn hazýrlýklarýna baþlayacak. (Spor servisi) Yeniler En hýrslýsý Eray göz Çorum Belediyespor'un Antalya kampýnda en göze batan futbolcusu Eray, oldu. Genç futbolcu gerek antrenmanlardaki hýrsý gerekse de Gölbaþýspor ve Van Büyükþehir Belediyespor maçlarýnda ortaya koyduðu performansla formayý ikinci yarýda kolay kolay kaptýrmayacaða benziyor. Çorum Belediyespor'un sað kanadýnda görev yapan Erya, bu iki maçta da yaptýðý asistlerle alýnan galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu. Hazýrlýk maçýn da kavga çýktý Spor Toto 3. Lig 1.Grupta mücadele eden Çatalcaspor, hazýrlýk maçýnda Kale Ýçi Tesislerinde BAL Bölgesel Amatör Lig 9. Grup takýmlarýndan Leventspor'u konuk etti. Ligin ikinci devresi için hazýrlýklarýný kendi tesislerinde sürdüren Çatalcaspor, maç eksiðini gidermesi adýna Leventspor ile hazýrlýk maçýnda kendi tesislerindeki saha da karþý karþýya geldi. Oldukça iyi baþlayan müsabakada futbol adýna her þey güzel giderken kýsa süreli sertlikler yaþanmaya baþladý. Tayfun ile Fatih arasýnda çýkan tartýþma yatýþtýrýldý ve oyun kaldýðý yerden devam etti. 25. dakikada bir kez daha Tayfun ile Fatih'in takýþmasýyla oyun durdu. Bu olayda fazla uzamadý ve müsabaka kaldýðý yerden devam etti. 35. dakikada Çatalcaspor Erhan'ýn saðdan yaptýðý ortayý iyi takip eden Ertunga'nýn golü ile 1-0 öne geçen Çatalcaspor, oyunda üstünlüðünü skora da yansýtmýþ oldu. 40. dakikada Oðuz'a arkadan yumruk atan Fatih, olaylarýn çýkmasýna sebebiyet verdi. Daha sonra saha içi karýþtý ve oyuncularýn birbirlerine vurduðu tekmeler havada uçuþtu. Ýki takým teknik heyetinin oyuna müdahale etmesi ve olaylarýn yatýþmasýnýn ardýndan Leventspor'lu kafile sahadan çekilip evinin yolunu tuttu. Çatalcaspor'da kalan süreyi hafif bir þekilde idman yaparak tamamladý. (Spor servisi) Çorum Belediyespor'un yeni transferleri Emrah ve Muhammed Fatih, Antalya kampýnda göz doldurdular. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal'ýn raporu doðrultusunda transfer edilen iki futbolcuda gerek antrenmanlar gerekse de oynanan Çorum Belediyespor'un Antalya kampýnda denenmeye alýnan gurbetçi futbolcu Emrah Çavdar, önceki gün gönderildi.almanya'nýn amatör takýmlarýndan VfB 03 Hilden 'de forma giyen doldurdu hazýrlýk maçlarýnda ortaya koyduklarý performansla beðeni topladýlar. Özellikle Gaziosmanpaspor'dan transfer edilen Emrah Akar, oynadýðý futbolla takýma büyük katký saðlayacak gibi görünürken, Fatih'in de forvet hattýna güç katacaðý düþünülüyor. Gurbetçi Emrah gönderildi ve 2 gün takýmla beraber antrenmanlara çýkan ve Van Büyükþehir Belediyespor maçýnda forma giyme þansý bulan genç futbolcu Teknik Direktör Yavuz Ýncedal'ýn raporu doðrultusunda gönderildi. Kulaksýzoðlu ile hoþ sohbet Çorumspor'un eski futbolcularýndan Mehmet Necip Kulaksýzoðlu'ndan Çorum'daki eski dostlarýna selam var. 1980'li yýllarda Çorumspor'un kalesini koruyan ve halen Süper Lig takýmlarýndan Bursaspor'da kaleci antrenörü olarak görev yapan Kulaksýzoðlu, önceki gün ayný otelde kamp yaptýklarý Genel Kaptan Hamit Iþýk ve Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ile bir araya geldi. Sempatik tavýrlarý ve neþeli kiþiliðiyle dikkatleri üzerine çeken Mehmet Necip Kulaksýzoðlu, oldukça samimi bir ortamda geçen sohbette Çorumspor'daki anýlarýný anlatýrken, yanýndakileri kahkahalara boðdu. Çorum'un kendisinde her zaman ayrý bir yeri olduðunu söyleyen Kulaksýzoðlu, herkese bol bol selam gönderirken, Çorum Belediyespor'a da baþarý dileklerinde bulundu.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı