Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi"

Transkript

1 AKP Ýl Baþkanlýðý süreci adýna Külcü ve Uslu, Soylu ile görüþtü 25 Ocak tarihinde yapýlacak olan AKP Çorum il Kongresi adýna 6 isimden belirlenecek 3 ya da 4 isimin Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile görüþülmesi beklenirken, bu konu adýna yeni bir geliþme yaþandý. Yaþanan geliþmede dün sabah saatlerinde TBMM idari Amiri Salim Uslu ve Belediye baþkaný Muzaffer Külcü'nün Süleyman Soylu ile görüþmeye gittikleri bilgisine ulaþýldý. Muzaffer Külcü'ye yakýn kaynaklara göre görüþme talebinin kendilerinden geldiði iddia edilirken, görüþme konusu adýna Ýl baþkanlýðý sürecinde belirlenen 10 ismin belirleme aþamasý dahil olmak üzere kendilerinin görüþü alýnmadýðý ve süreç aþamasýnda kendilerine yokmuþ gibi bir tavýr sergilendiðini ifade edilerek duyduklarý rahatsýzlýðý paylaþtýklarý iddia edildi. Ayný kaynaklara göre Ýl baþkanlýðý tarafýndan sunulan 10 ismin de kendileri tarafýndan istenmediði ve orta da bir ismin olmasý gerektiði talebi ile ayrýldýklarý iddia edildi. Salim Uslu Süleyman Soylu Muzaffer Külcü 14 OCAK 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Obruk Dutludere ikinci etap ihalesi yapýlacak 3 TE Üniversite sanayi iþbirliði kapsamýnda yeni bir proje hayata geçiriliyor Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi Hitit Üniversitesi ile özel sektör arasýnda yeni bir iþbirliðe daha imza atýlacak. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü Öðretim üyesi Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, Çorum Blok Tuðla A.Þ. ile ortak bir projeye imza attý. Çalýþmanýn amacýnýn... 5 DE Bayat Taþkýn Koruma ihalesi 19 Þubat'ta "112'lerde taþeronlaþma çalýþma huzuru ve barýþýný bozar" Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, Saðlýk Bakanlýðý'nýn 112 Acil saðlýk hizmetlerinde hizmet alýmý yöntemiyle þoför istihdamý yapacaðýný ve 112 Acil saðlýk hizmetlerindeki çalýþma þeklini yeniden düzenleyeceði ile ilgili bir yazýyý Ýl Saðlýk Müdürlüklerine gönderdiðini dile getirerek, "Bahse konu yazýdaki düzenlemelerin hayata geçmesi ile 112 acil saðlýk hizmetlerinde taþeronlaþma bir istihdam modeli olarak benimsenecek, bu çaðdaþ kölelik sistemi ile çalýþma huzuru ve barýþý zarar görecektir" dedi. 6 DA Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Emniyet Genel Müdürü M. Celalettin Lekesiz'i ziyaret ederek, Çorum'un Demer, TEOG'da önceliklerini ve taleplerini iletti. Ziyarette, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen'de bulundu. 7 DE "Bayat Ýlçe Merkezi Yerleþim Yeri ve Arazilerinin Taþkýndan Korunmasý" iþi 19 Þubat Pazartesi günü saat 10.00'da DSÝ 5.Bölge Müdürlüðünce ihale edilecek. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Bayat ilçe Merkezimiz yaþanan yoðun saðanak yaðýþlar hayatý zaman zaman olumsuz etkilemektedir. 3 DE Fatih Gök SMMMO'dan Cüneyt Solak'a hayýrlý olsun 5 DE Türkiye 1.likleri çýkarttý Kasým ayýnda yapýlan TEOG (Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ) sýnavlarýnda Demer Dershanesi 8.sýnýf öðrencilerinden Ceyda Güngör ve Selin Yirci sýnavda sorulan 6 dersten toplam 120 sorunun 120'sini doðru cevaplayarak Türkiye 1.sÝ oldular.demer Dershanesinde düzenlenen törende her iki öðrenciye de teþekkür plaketi verildi. 5 DE Cenk Enes Samanyolu öðrencileri yazar Cenk Enes'le buluþtu Özel Çorum Samanyolu Liseleri'nin davetlisi olarak Çorum'a gelen yazar Cenk Enes Özer, kendine özgü tarzý ve bilim kurgu eksenli romanlardan baþlayarak öðrencileriyle söyleþide... 4 DE Atatürk Anadolu Lisesinde kan baðýþý kampanyasý 2 DE Servis minibüsü kaza yaptý: 14 yaralý 4DE

2 HABER 2 Atatürk Anadolu Lisesinde kan baðýþý kampanyasý Ýmsâk : 05:24 Güneþ : 06:55 Öðle : 11:56 Ýkindi : 14:21 Akþam : 16:44 Yatsý : 18:09 AJANDA Mehmet Emin Yurdakul'un vefâtý (1944) - Osmanlý Devleti'nin Süveyþ Kanalý Seferi (1915) Ýyi veya kötü, aðýzdan çýkan her sözün hesâbý vardýr. Evzâî "Rahmetullahi aleyh" AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda deneyimli usta alýnacaktýr. Müracat Cesur Karaca Ýrtibat Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: Ýl Öðrenci Meclis Baþkaný Talha Demiral'ýn yaptýðý organizasyonla, Atatürk Anadolu Lisesinde kan baðýþý kampanyasý düzenlendi. Kýzýlay Kan Merkezi Çorum Þubesi görevlileri tarafýndan ilk olarak öðrencilere kan baðýþý hakkýnda bilgiler verdi. Bilgilendirmenin ardýndan öðrenciler ve öðretmenler kan baðýþýnda bulundular. Ýl Öðrenci Meclis Baþkaný Talha Demiral kan baðýþý kampanyasýna diðer okullarda da yapýlacaðýný söyledi. Kýlýç'tan kamu görevlilerine geçmiþ olsun dileði Yalçýn Kýlýç Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum-Osmancýk karayolu Sarmaþa mevkiinde yaþanan talihsiz kaza sonrasý kazada yaralanan kamu personellerine geçmiþ olsun dileklerini iletti.14 kamu görevlisinin yaralandýðý kazanýn büyük bir facia yaþanmadan ucuz atlatýlmasýnýn kendilerini sevindirdiðini ifade eden Kýlýç, Çorum'da bu yýl kýþ þartlarýnýn çetin geçtiðini belirterek, sürücülerin daha dikkatli olmasý gerektiðini kaydetti. Bu tür kazalarýn bir daha yaþanmamasý temennisinde bulunan Yalçýn Kýlýç, kazada yaralanan doktor, hemþire, öðretmen ve halk eðitim merkezi yöneticilerine geçmiþ olsun dileklerini ileterek, yaralýlara da acil þifalar diledi. Günün Þiiri Yanýmýzda Ýki Melekler Gezer Yanýmýzda iki melekler gezer Bin hayýr biri þerrimiz yazar Kahbe felek bizi aldatýr üzer Nerede seyreder andan haber ver Cümlemizin baþý Allah'tan ferman Ýsmail Peygambere indi bir kurban Bir ot biter bütün dertlere derman Ol ot nerde biter andan haber ver Sabahtan gün doðar gün dile doðar Dal boynun eðdikçe rahmetler yaðar Bin bir gün içinde bir yýldýz doðar Yýldýz nerde doðar andan haber ver Musa Peygamber de atýna bindi Can cesetten çýktý nerede durdu Peygamber uðrunda bir delil yandý Delil nerde yanar andan haber ver Pir Sultan Abdal'ým geldik de gittik Gelirken giderken ne kazanç ettik Yükünü yükletip kül olduk bittik Yurdunda ne kalýr andan haber ver Pir Sultan Abdal ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Servis minibüsü kaza yaptý: 14 yaralý Çorum'da memurlarý taþýyan servis aracý kaza yaptý. Kazada 14 kiþi yaralandý. Kaza dün sabah Osmancýk yolu Sarmaþa mevkiinde meydana geldi. Çorum'dan Oðuzlar ilçesine kamu personelini taþýyan Faruk Akpýnar yönetimindeki 19 M 4161 plakalý servis minibüsü, þarampole devrildi. Kazada sürücü Faruk Akpýnar ile Oðuzlar Devlet Hastanesinde görevli olduklarý öðrenilen doktor Korhan Kanat ve hemþire Burçin Umar, Oðuzlar Halk Eðitim Merkezi Müdürü Mustafa Çýnar, Halk Eðitim Merkezi müdür yardýmcýsý Hüseyin Soner Eryaþ ile ilçedeki okullarda görevli öðretmenler Gökhan Turgut, Elif Eski, Nizamettin Murat Bu, Sefa Kakis, Tuðba Bal, Neslihan Gökþen, Sedat Soba, Habibe Biber ve Elif Oruç yaralandý. Yaralýlar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. "Asým'ýn Nesli Akif Dede'sini Tanýyacak" Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Çorum Þubesi tarafýndan hazýrlanan "Asým'ýn Nesli Akif Dede'sini Tanýyor" projesi hayata geçiyor.çorum Belediyesi, Ýl Özel Ýdaresi, Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünün paydaþ olarak katký sunacaðý proje kapsamýnda bugün Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 6,7,8. sýnýf öðrencilerine Vehbi Vakkasoðlu'nun Akif Dede isimli kitabý daðýtýlacak.programa Belediye Baþkan Yýl: 10 Sayý: OCAK 2015 ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Yardýmcýsý Zeki Gül ve Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'de katýlacak. YÝTÝK Arif Levent Þentürk'ün varisi Hatice Þentürk adýna Çorum Vergi Dairesine kayýtlý numaralý sevk 2 cilt numaralý toplam 1.2. ve 3.cilt perakende satýþ fiþi ve BEKO 200 TRMFAN marka yazar kasamýn levhasýný kaybettim HÜKÜMSÜZDÜR TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2915 2,2974 EUR 2,7156 2,7206 STERLiN 3,4769 3,4829 JPY YENi 1,9342 1,9393 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER FUNDA ECZANESÝ TEL: LOZAN KAVÞAÐI - METROPOL KARÞISI VOLKAN ECZANESÝ TEL: SAAT KULESÝ YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Obruk Dutludere ikinci etap ihalesi yapýlacak Salim Uslu "Obruk Dutludere Sol Sahil Osmancýk Pompaj Sulamasý Proje Yapýmý" iþi Salý günü saat 15.00'de ihale edilecek. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Obruk Dutludere Sulama Projesi yapým çalýþmalarýmýz hýzla devam ediyor. Öngörülen planlama çerçevesinde fiziki gerçekleme yüzde 39 seviyesine ulaþtý. Bugüne kadar metre boru imalatý, 41 adet sanat yapýsýndan 24'ü, metre platform kazýsý, klasik kanala ait metre sað, metre sol beton kanal duvarý, metre taban betonu, 20 adet ASGve ana boru test iþlemleri tamamlandý. Projenin tamamlanmasý ile toplam dekar araziyi su ile buluþturacaðýz. Þimdi ise; Obruk Dutludere Sol Sahilinde Osmancýk ilçemiz arazilerinden 500 m kotu altýnda bulunan brüt dekar tarým arazisinin sulanmasý amacýyla uygulama projeleri yapým iþi 17 Þubat'ta ihale ediliyor. Uygulama projesinin tamamlanmasýyla yapým çalýþmalarý da baþlayacaktýr. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Bayat Taþkýn Koruma ihalesi 19 Þubat'ta "Bayat Ýlçe Merkezi Yerleþim Yeri ve Arazilerinin Taþkýndan Korunmasý" iþi 19 Þubat Pazartesi günü saat 10.00'da DSÝ 5.Bölge Müdürlüðünce ihale edilecek. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Bayat ilçe Merkezimiz yaþanan yoðun saðanak yaðýþlar hayatý zaman zaman olumsuz etkilemektedir. Ýlçe Merkezinden geçen Bayat Çayý yataðýnda yaþanabilecek taþkýnlara önlenmesine yönelik yapýlan hazýrlýk çalýþmalarý sona erdi. Ýlçe Merkezi Yerleþim Yeri ve Arazilerinin Taþkýndan Korunmasý Ýnþaatý iþi 19 Þubat'ta yapýlýyor yýlýnda Bayat Belediyesince yapýmýna baþlanan teknik hatadan dolayý yarým kalan köprünün yapýlmasýnýn da saðlanacaðý iþ kapsamýnda, köprü ile hayvan pazarý arasýnda 880 m. çift taraflý Betonarme Taþkýn Koruma Duvarý yapýlacaktýr.hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Ýþin yer tesliminden sonra 600 gün içerisinde tamamlanmasý planlanýyor. Ahmet Saatçi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Fransa'da yapýlan saldýrýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Batý'da Ýslam'ý terör dini gibi gösterme gayretleri ve çalýþmalarý vardýr. Bu nedenle Fransa'da yapýlan saldýrý aslýnda Fransa'ya deðil Ýslam dinine yapýlan bir saldýrýdýr. Adeta bir haçlý saldýrýsýdýr" dedi. Fransa'da mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapýlan saldýrýnýn kabul edilebilir bir tarafýnýn olmadýðýný, saldýrýyý en aðýr þekilde kýnadýklarýný belirten Saatcý, "Ýslam medeniyetinin bir insanýn ölümünü, kainatýn ölümü görenlerin medeniyetidir. Saldýrýyla Ýslam dinini iliþkilendirmeye çalýþmak vicdansýzlýktýr. Saldýrýnýn gerçekleþme þekli ve zamaný birçok soruyu akýllara getirmektedir. Saldýrýnýn Avrupa'da özellikle de Almanya'nýn Dresden kentinde Ýslam karþýtý gösterilerin yoðunlaþtýðý bir dönemde yaþanmasý manidardýr" þeklinde kaydetti. Ýslami deðerlere saldýrýyý gelenek haline getirmiþ ve bu nedenle polis tarafýnda korunan bir dergiye saldýrganlarýn rahatça girmesinin bilinçli güvenlik açýðý þüphesi uyandýrdýðýný belirten Saatcý, "Ýslam dinini terör dini gibi gösterme gayreti var. Fransa'da yapýlan saldýrý aslýnda Fransa'ya deðil Ýslam dinine yapýlan bir saldýrýdýr. Adeta bir haçlý saldýrýsýdýr. Bu saldýrý, geçmiþte haçlý ordularýnýn Ýslam ordularýna yönelik fiili saldýrýlarýnýn, bugün haçlý zihniyetiyle kurgulanan provokasyonlarla yapýlmasýdýr. Dün Haçlý Ordularý saldýrýlarýný savaþ meydanlarýnda yaparken, bugün Haçlý zihniyeti yerin altýnda provokasyonlarla Ýslam'a saldýrýyor. Hedefleri terör ile Ýslam'ý eþit göstermek. Bu oyuna gelmememiz lazým. Fransa'da yapýlan saldýrýnýn hedefi Ýslam'dýr" þeklinde kaydetti. Dergiye saldýrýlmasýnýn ardýndan Fransa'nýn "Haçlý zihniyeti yerin altýnda provokasyonlarla Ýslam'a saldýrýyor" batýsýndaki Le Mans bölgesindeki bir camiye el bombasý atýldýðýný, Port-la-Nouvelle kentinde bir mescide ateþ açýldýðýný söyleyerek, Charlie Hebdo'ya yapýlan saldýrýnýn arkasýnda Avrupa'daki cami ve mescitlere yapýlan saldýrýlarý haklý gösterme niyetinin olduðunu ifade eden Saatcý, "Fransa Cumhurbaþkaný Hollande'ýn, Suriye konusunda "Türkiye doðru yerde duruyordu biz yanlýþ yaptýk. Esed bu kadar þýmartýlmamalýydý" açýklamalarýný yaptýðý dönemde saldýrýnýn Fransa'da gerçekleþmiþtir. Görünen o ki Hollande'ý geçmiþ hatalarý nedeniyle yaþadýðý piþmanlýða birileri piþman etmek istiyor. Bu durum da bu iþin arkasýnda bir Batý üst aklýnýn olduðunu bize iþaret ediyor" ifadelerini kullandý. Avrupa'da belli kesimlerin kendi teröristlerini Ýslam adýna sahaya sürerek, Ýslamafobiyi beslemeye çalýþtýðýný ifade eden Saatcý, Batý dünyasýný Suriye, Gazze, Doðu Türkistan, Arakan konusunda özeleþtiri yapmaya davet ederek, "Batýnýn önünde iki þey duruyor; Ya Hollande'ýn dediði gibi dünyanýn neresinde olursa olsun darbecilere, katillere, katliamcýlara, diktatörlere karþý olacaklar ve kendi ellerinde olduðunu iddiasýnda bulunduklarý insan haklarýyla ilgili deðerlere sahip çýkacaklar ya da Esed'in öldürdüðü çocuklarýn ve terörist devlet Ýsrail'in Gazze'de katlettiði çocuklarýn kaný ellerine bulaþmýþ olarak çökmeye, batmaya, yok olmaya mahkum olacaklar. Haçlý zihniyeti yerin altýnda provokasyonlarla Ýslam'a saldýrýyor" dedi. "Batý'nýn hedefi terör ile Ýslam'ý eþit göstermek" diyen Saatcý, "Bu oyuna gelmememiz gerekiyor. Tüm vicdan sahipleri emperyalizme karþý ayaða kalkmalý. Kapitalizm ve emperyalizme karþý onur sahibi herkes ittifak yapmalýdýr" þeklinde belirtti. Mehmet Akif Ersoy'da "Gençliðimiz ve Geleceðimiz" konferansý Hitit MTAL'de "Deðerler Eðitimi" konferansý Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafýndan "Deðerler Eðitimi" konulu konferans düzenlendi. Okul rehber öðretmeni Selim Keyinci'nin moderatörlüðünde yapýlan konferansa konuþmacý olarak, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran ve Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim üyesi Doç. Dr. Adem Korukcu katýldý. Konferansta konuþmacýlar, deðerler eðitiminin önemi, deðer kavramýnýn anlamý ve deðerlerle ilgili temel kavramlar, deðerlerin geçmiþten günümüze nasýl aktarýldýðý ve gençlerin bu aktarým sürecinde verdiði tepkiler, ülkemizin sahip olduðu bize has deðerler ve evrensel deðerler konularýnda öðrencilere bilgiler verdiler. Konferansýn son bölümünde konuþmacýlara okul müdür yardýmcýlarý Hüseyin Oðuz ve Bilgin Bilge tarafýndan çiçek takdim edildi. Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafýndan organize edilen "Gençliðimiz ve Geleceðimiz" konulu konferansýn ikinci yapýldý. Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulunda yapýlan konferansý çok sayýda davetli ile öðrenciler ve aileleri izledi. Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda Gençlik Çepni Spor Kulubü sporcusu ve Anadolu Ýmam Hatip öðrencisi Metin Özdemir Kur-an'ý Kerim okudu. Açýlýþ konuþmasýný yapan Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyon Genel Sekreteri Bekir Bolat federasyonun faaliyetleri hakkýnda katýlýmcýlara bilgi Dodurga Belediyesinde yapýlan yazýlý açýklamada, yerel bir gazetede yayýnlanan ve bir vatandaþýn henüz açýlýþýný yapmadýðý kahvehanesinin belediye tarafýndan mühürlendiði ve bu iþleminde yerel seçimde Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn'a oy verilmediði gerekçesi ile yapýldýðý yönündeki haberin gerçekleri yansýtmadýðý belirtildi.söz konusu haberde AK Parti'ye oy verdiði için iþ yerinin kapatýldýðýný iddia eden vatandaþýn Dodurga Belediyesi ile olan iki yýllýk dükkan anlaþmasýnýn tarihinde sona erdiðinin belirtildiði açýklamada, "Ayný iþ yeri için yapýlan yeni ihaleyi de söz konusu habere konu olan vatandaþ kazanamamýþtýr. Yaþanan bu geliþmeden sonra Belediyemiz kahvehanesinde bulunan demirbaþlarýmýzýn iadesi talebinde bulunmuþ, ancak yapýlan bütün iyi niyetli giriþimler sonuçsuz kalmýþtýr. Ayrýca kahvehanenin teslimi sýrasýnda aðabeyini kaybeden vatandaþýn acýsý dikkate alýnarak bu iþlem bir süre (3 verdi. Taekwondo ve Wushu gösterilerinin ardýndan kürsüye gelen Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz gençlerde zararlý alýþkanlýklarla ilgili bilgileri verdi. Program konferansta emeði geçenlere plaket takdimi ile sona erdi. Dodurga Belediyesinden 'kahvehane' açýklamasý gün) Belediyemiz tarafýndan ertelenmiþtir. Tüm bu yaþananlar ýþýðýnda üç gün sonra Belediyemiz yetkilileri kendisini Belediyeye davet etmiþ, yeri ve demirbaþlarý Dodurga Belediyemize ait olan kahvehanenin bir an önce boþaltýlmasý talebini yenilemiþtir. Yine bunun akabinde söz konusu kiþi Dodurga Belediyemizden hiçbir yasal izin almadan ve Belediyemize herhangi bir baþvuru yapmadan tarihinde baþka bir adreste kahvehane açmýþtýr. Söz konusu iþ yeri yasal izinleri olmadýðý için Zabýta personelimiz tarafýndan mühürlenmiþtir. Haberde iddia edildiði gibi yerel seçimde Baþkana oy vermediði için herhangi bir iþlem yapýlmasý söz konusu deðildir. Soysal medya ve bazý basýn yayýn kuruluþlarý üzerinden Belediyemize ve Belediye Baþkanýmýz Sayýn Mustafa Aydýn'a yönelik yapýlan yýpratma giriþimlerini Adli mercilere bildireceðimizi kamuoyuna saygý ile duyururuz" denildi.

4 "Kamu çalýþanlarý, 2014'ü büyük kayýplarla eksi hanelerde tamamladý" HABER 4 Mahir ODABAÞI OKUL KAZALARI ve ÇARESÝ - 4 *ÇOCUÐUN BAÞINA MERMER DÜÞTÜ Necati Gül Türk Tarým Orman Sen Çorum Þube Baþkaný Necati Gül, Türkiye Kamu-Sen'in TÜÝK verilerinden yola çýkarak yaptýðý çalýþmaya göre, Türkiye Ýstatistik Kurumu'ndan alýnan Aralýk 2014 fiyatlarýna göre yapýlan araþtýrmada çalýþan tek kiþinin yoksulluk sýnýrýnýn 2.027,61TL olarak hesaplanýrken, dört kiþilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 4.105,56Lira olarak belirlendiðini açýkladý. Dört kiþilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre %0,11 oranýnda azaldýðýný gösterirken, çalýþan tek kiþinin açlýk sýnýrýnýn ise bir önceki aya göre %0,16 oranýnda azaldýðýný ve 1.566,60 lira olarak hesaplandýðýný dile getiren Gül, "Türkiye'de 4 kiþilik bir ailenin ortalama gýda ve barýnma harcamalarý toplamý ise 2014 yýlý Aralýk ayýnda 1.566,55 Lira olarak tahmin edildi. Yapýlan araþtýrmada, 4 kiþilik bir ailenin saðlýk kuruluþlarýnýn belirlediði gibi saðlýklý bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanýn Aralýk 2014 verilerine göre günlük 31,54 TL olduðu belirlenirken, ailenin aylýk gýda harcamasý toplamý ise 946,20 TL oldu. Aralýk 2014 itibarý ile ortalama 2.230,91 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptýðý gýda harcamasý, maaþýnýn %42,4'ünü oluþturdu. Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Aralýk 2014 ortalama maaþýnýn %27,81'ine denk geldi. Buna göre bir memur, geçtiðimiz yýlýn Aralýk ayýnda ortalama maaþýnýn %70,21'ini yalnýzca gýda ve barýnma harcamalarýna ayýrmak zorunda kalýrken, diðer ihtiyaçlarýný ise maaþýndan artan % 29,79'luk kýsmýna denk gelen 664,59 TL ile karþýlamaya çalýþtý. Asgari geçim rakamlarý yýllýk bazda deðerlendirildiðinde, 2014 yýlý içinde, ailenin zorunlu harcama kalemlerinden; Haberleþme giderlerinin %39,6; Ulaþým harcamalarýnýn %18; Giyim harcamalarýnýn %11,9; Çevre ve su giderlerinin %10,9 ve Gýda harcamalarýnýn ise %10,7 arttýðý görüldü. Harcama kalemlerinde yaþanan bu artýþa paralel olarak geçtiðimiz yýl çalýþan tek kiþinin yoksulluk sýnýrý %9,4, dört kiþilik ailenin insanca yaþayabileceði en düþük harcama tutarýný ifade eden asgari geçim haddi %10,9,açlýk sýnýrý ise %9,8 yükseldi. Yýllýk veriler incelendiðinde 2014 yýlý enflasyonunun %8,17 olarak açýklanmasýna raðmen memurlarýmýzýn cebine yansýyan enflasyonun çift haneli rakamlarý bulduðu görüldü" dedi. Yýlýn son ayýnda ortaya çýkan bu rakamlarýn, kamu çalýþanlarýnýn 2014 yýlýný nasýl kaybettiklerini bir kez daha gösterdiðini dile getiren Gül, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:"ar-ge Merkezimizin yaptýðý Asgari Geçim Endeksi Aralýk ayý sonuçlarý ekonomik gerçekleri çarpýcý bir þekilde ortaya koymuþtur yýlýnda dört kiþilik bir ailenin zorunlu harcamalarýnýn 403,25 TL arttýðý, yoksulluk sýnýrýnýn 174,45 TL yükseldiði ve açlýk sýnýrýnýn ise 139,95 TL artýþ gösterdiði resmi verilerle desteklenen araþtýrmamýz sonucunda belirlenmiþtir. Kamu çalýþanlarýna 2014 yýlý için yapýlan ve adýna tarihi baþarý denilen toplu sözleþmede imzalanan 123 TL dikkate alýndýðýnda, yaþanan bu atýþlar karþýsýnda memur maaþlarýnýn gerçek anlamdaki erimesi daha net olarak anlaþýlacaktýr. Dört kiþilik bir aileyi geçindiren kamu görevlisinin 2014 yýlý için zam adý altýnda aldýðý 123 liraya raðmen yaptýðý harcamalardaki 403 liralýk artýþ, memurlarýn 2014 yýlýný ortalama 280 TL zararla kapattýðýný ortaya koymaktadýr. Yaþanan bu erime ortalama olarak maaþlarda %12,56'ya denk gelmektedir. Türkiye Kamu-Sen'in Aralýk ayý içerisinde yaptýðý ek zam eyleminde talep ettiði %12 zam oranýnýn ne kadar haklý ve bilimsel verilerle hesaplandýðý bir kez daha kanýtlanmýþtýr yýlý enflasyonunun %8,17 olarak açýklanmasýna raðmen gerçek enflasyonun çift hanelerde gezdiði su götürmez bir gerçek olarak karþýmýzda dururken, yetkililerin hala "Memurlarýmýzý enflasyona ezdirmedik" açýklamalarý akýllara zarardýr. Kamu çalýþanlarýnýn, 2014 yýlýný büyük kayýplarla eksi hanelerde tamamladýðý, bu kayýpta yetkili konfederasyonun payýnýn çok büyük olduðu ve Hükümetin de memurlarýn çilesini görmezden geldiði açýkça bellidir." Samanyolu öðrencileri yazar Cenk Enes'le buluþtu Özel Çorum Samanyolu Liseleri'nin davetlisi olarak Çorum'a gelen yazar Cenk Enes Özer, kendine özgü tarzý ve bilim kurgu eksenli romanlardan baþlayarak öðrencileriyle söyleþide bulundu.samanyolu Liseleri edebiyat zümresi koordinesi ile gerçekleþtirilen söyleþi, öðrenciler tarafýndan Eðitim Bir Sen Osmancýk Ýlçe Temsilcisi Mahmut Tokel kýsa bir süre önce Osmancýk Atatürk Ortaokulu Müdürlüðüne atanan Sakin Karakaþ'ý makamýnda ziyaret etti. Eðitim Bir Sen'in Osmancýk'ta yapmýþ olduðu çalýþmalar hakkýnda bilgilendirmelerde bulunan Tokel "Sayýn Karakaþ bugüne kadar görev yapmýþ olduðu bütün kurumlara katký ilgiyle karþýlandý. Cenk Enes Özer; Hizmetkâr Kim, Kara Kutu Operasyonu, Pindaros'un Kitabý, Kýlýcýn Bekçileri, Þeytan Severse, Sinova, Adelia ve Süleyman adlý kitaplardan oluþan fantastik roman serisiyle öðrencilerin karþýsýna çýktý. Cenk Enes, programýn akþamki bölümünde ise, okul velilerine "Karakutu Operasyonu" kitabýndan hareketle televizyonun öðrenciler ve aile üzerindeki olumsuz etkileri üzerine faydalý bir söyleþi gerçekleþtirdi. Yazar her iki söyleþinin de ardýndan kitaplarýný imzaladý. Tokel'den Karakaþ'a tebrik sunan ve farkýndalýk oluþturarak kurumu üst seviyelere taþýyan ve bu manada kendini aþmýþ bir kardeþimiz. Kendisini bu göreve gelmesinden dolayý kutluyorum. Hiç þüphesiz daha önceki görevlerinde olduðu gibi Atatürk ortaokulunda da farký hissedilecektir" dedi. Atatürk Ortaokulu Müdürü Sakin Karakaþ'ta ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Sayýn Tokel sendikacýlýðý layýký ile yerine getiren, düþünce ve renklere saygýsý ile dikkat çeken ve farkýný her zaman hissettiren, okuyan ve okuduklarýný yaþayan örnek bir insan. Bu baðlamda her zaman ve zeminde kendisini muhabbetle anmaktayýz. Ziyaretinden ziyadesi ile memnun kaldým" ifadelerini kullandý. Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný ''Isparta'daki bir ilköðretim okulunun bahçesinde ders çalýþan 8 yaþýndaki çocuðun baþýna, okulun birinci katýnda pencere kenarýnda bulunan, yaklaþýk 60 santimlik mermer parçasý düþtü. Küçük çocuðun hayati tehlikesinin olduðu bildirildi. Öðrencinin annesi olayda ihmal söz konusu olduðunu belirterek, ''Mermer düþerken baþka yere çarparak, oðlumun baþýna isabet etmiþ. Bir de direkt gelseydi herhalde baþýný ikiye ayýracaktý. Okul idarecilerinin bu tür konulara daha hassas olmalarý gerekiyor'' dedi. ( sabah.com.tr) Alýnacak ders: Okullarýn pencereleri çok dikkat edilmesi gereken yerlerden biridir. Özellikle anaokullarýnda, ilkokullarda, ortaokullarda daha çok önem arz eder. Bazen pencere kaydýnýn düzenli olarak sabitlenmemesi nedeniyle toptan düþmesi, bazen cam patlamasý, bazen de yýpranan mermerlerin düþmeleri yaþanmaktadýr. Þakalaþýrken öðrencilerin düþmesi ise iþin ekstradýr. Çünkü öðrenci öðrenciliðini yapacaktýr. Bunun için öncelikle inþaat aþamasýnda gereken hassasiyet gösterilmeli ve sonrasýnda da zaman zaman bina koruma ve güvenlik amiri ve yardýmcýlarý tarafýndan görsel kontroller yapýlmalý varsa eksiklik gereði gecikmeden yapýlmalýdýr. Bununla beraber öðrencilerin anlayacaklarý dilden, hayatýn içinden örneklerle periyodik olarak bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Ama maalesef ülkemizde yaþanan kazalar ekseriya ayný kalýrken sadece mekanlar deðiþiyor. Bu da duyarlý insanlarý derinden üzüyor *KAZAN PATLADI Geçmiþ yýllarda bir ilimizde okulun kalorifer kazaný patlamýþ ve iki öðrenci hayatýný kaybetmiþti. Soruþturma sonucunda, okul müdürünün patlamadan önce kalorifer kazanýyla ilgili taleplerini ilçeye, ilçenin de Ýl'e yazdýðý ancak il 'de herhangi bir iþlem görmediði belirlendi. Ölüm olayý olmasý nedeniyle zamanýn yetkilileri çok sýkýntý çekti. En az 20 defa beni aradýlar. Sivil savunma tedbirlerinin ne kadar önemli olduðu bir kez daha ortaya çýktý. (Mehmet Polat - E. Sav. Sekreteri-2009) Alýnacak ders: Kazan daireleri okullarýn, tüm kurumlarýn ve apartmanlarýn en önemli riskli mekânlarýndandýr. En ufak ihmal telafisi mümkün olmayan kazalara sebep olabilmektedir. Bu nedenle öncelikle buralardan sorumlu olan personelin ehil olmasý (ateþçi belgesinin bulunmasý), periyodik kontrol ve bakýmlarýnýn aksatýlmadan yapýlmasý ve eksiklik varsa hiç vakit geçirmeden telafi edilmesi (yada gerekiyorsa yakýlmamasý ) gerekmektedir. Ýnterneti týkladýðýnýzda kalorifer kazanlarýnýn patlamasý olaylarýnýn azýmsanmayacak kadar çok olduðunu görüyoruz. Siz hiç Japonya'da kalorifer kazaný patladý, elektrik kontaðýndan yangýn çýktý, þu kadar kiþi öldü türü haber duydunuz mu? Ben duymadým. *AKILLI TÜRK: II. Dünya savaþý sonrasý Almanya'da toplu tasarruf baþlar. Herkese marketten bir ekmek verilir. Ancak bizim akýllý Türk (!) 5 ekmek almýþtýr. Bunu nasýl becerdiðini soran Alman'a : 'Gayet kolay. 5 markete uðrayýnca oldu' deyince güngörmüþ Alman: Demek onun için siz burada iþçi, biz patron olduk der Ne dersiniz? Alman haklý mý ne? ( yazar: ) *Sevdiðim söz: Âlimlere 'niçin öðretmediniz?' sorusu sorulmadan cahillere 'niçin öðrenmediniz?' sorusu sorulmayacaktýr. (Hz Ali) Eðitim Sen'den kazada yararlanan memurlara geçmiþ olsun mesajý Eðitim Sen Çorum Þubesinden yapýlan açýklamada dün sabah kamu personelini taþýyan servis aracýnýn kazasý sonrasýnda yaralananlara geçmiþ olsun dilekleri iletildi. Açýklamada þu ifadeler kullandý: "Oðuzlar ilçesine giderken servis aracýnýn þarampole devrilmesi sonucu trafik kazasý meydana geldi. Trafik kazasýnda ilçede görev yapan öðretmen, memur ve servis þoförü olmak üzere 14 kiþi yaralandý. Kaza, Sarmaþa mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak þarampole devrilmesi sonucu meydana gelmiþtir. Yaralýlar Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi acil servisinde tedavi görmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadýr. Eðitim Sen Çorum Þubesi olarak kazada yaralanan Oðuzlar Halk Eðitim Merkezi Müdürü Mustafa Çýnar, Halk Eðitim Merkezi Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Soner Eryaþ, ilçedeki okullarda görevli öðretmenler Gökhan Turgut,Elif Eski, Nizamettin Murat Bu, Sefa Kakis, Tuðba Bal, Neslihan Gökþen, Sedat Soba, Habibe Biber, Elif Oruç, Oðuzlar Devlet Hastanesinde görevli olduklarý öðrenilen doktor Korhan Kanat ile hemþire Burçin Umar ve sürücü Faruk Akpýnar'a acil þifalar diliyoruz."

5 HABER 5 Üniversite-sanayi iþbirliði kapsamýnda yeni bir proje hayata geçiriliyor Hitit Üniversitesi ile özel sektör arasýnda yeni bir iþbirliðe daha imza atýlacak. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü Öðretim üyesi Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, Çorum Blok Tuðla A.Þ. ile ortak bir projeye imza attý. Çalýþmanýn amacýnýn, çoðunlukla doðal yöntemlerle kurutulan tuðla ve kiremitler için kurutma kinetiðini belirlemek ve uygun bir kurutucu tasarýmý yapmak olduðu belirtildi. Genellikle tuðla ve kiremit kurutmada kullanýlan tünel tip kurutucu için optimum kurutma parametrelerinin belirleneceði bu çalýþmada, bu parametrelerin kurutma iþlemi ve ürün kalitesi üzerine etkisi de incelenecek. Projenin ortaðý Çorum Blok Tuðla A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Amasyalý'yý ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, tüm dünyada büyük pazar paylarýna sahip ileri teknoloji üreten artýk ulusarasýlaþmýþ firmalarýn ortak özelliðinin çok güçlü Ar-Ge'lere sahip olmalarý olduðunu, ülkemizde 2002 yýlýnda özel sektörün Ar-Ge harcamalarýndaki payýnýn %30'larda iken, bugün %50'lere yaklaþtýðýný ve bu oranýn ABD'deki gibi, yani %60-65'lere çýkmasý gerektiðini ifade ederek sanayicilerle bu doðrultuda hep birlikte çalýþma yapmak gerektiðini söyledi. Üniversitelerdeki akademisyenlerin bilimsel altyapýlarý ile sanayicilerin pratik alandaki tecrübelerinden faydalanarak güçlü bir üniversite-sanayi iþbirliðinin oluþturulmasý ve bu iþbirliðinin sürdürülebilir þekilde devam ettirilmesinin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, bu noktada dünyadaki en baþarýlý modelin teknokentler olduðunu da vurguladý. Yakýn bir zamanda Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçecek olan Teknokentin bilginin ürün ve hizmete, ekonomik bir deðere dönüþümünün en somut merkezlerinden biri olacaðýný ve katma deðeri yüksek, nitelikli Ar-Ge faaliyetlerine ev sahipliði yapýlabileceðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, bu iþbirliklerinin artarak devam edeceðine olan inancýnýn tam olduðunu kaydetti. Üniversite ile yapýlan iþbirliðinden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Çorum Blok Tuðla A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Amasyalý, yakalanan sinerji sonucunda çok daha baþarýlý çalýþmalarýn ortaya çýkacaðýný ifade ederek, yapýlan iþbirliðinin hayýrlý olmasýný diledi. Haber Servisi Milletvekili Yýldýrým, Mahmut Abbas'a çalýþmalarý anlattý Demer, TEOG'da Türkiye 1.likleri çýkarttý Kasým ayýnda yapýlan TEOG (Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ) sýnavlarýnda Demer Dershanesi 8.sýnýf öðrencilerinden Ceyda Güngör ve Selin Yirci sýnavda sorulan 6 dersten toplam 120 sorunun 120'sini doðru cevaplayarak Türkiye 1.sÝ oldular.demer Dershanesinde düzenlenen törende her iki öðrenciye de teþekkür plaketi verildi.programda konuþan Demer Dershanesi Müdürü Muharrem Özkan, Ýlkokul 4.sýnýftan beri öðrencileri olan Ceyda Güngör ve Selin Yirci'nin bu baþarýyý fazlasýyla hak ettiklerini belirtip düzenli ve disiplinli çalýþmanýn mükâfatýný aldýklarýný söyledi. Özkan, öðrencilerin gösterdikleri baþarýdan ve Çorum'u Türkiye'de duyurduklarýndan dolayý Çorum halký adýna baþta kendilerine ve ailelerine, dershane öðretmenlerine ve okul öðretmenlerine emeklerinden dolayý teþekkür ederek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL YÖK'ten öðrencilere bahar döneminde yatay geçiþ hakký Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Vergi Dairesi Müdürlüðüne atanan Cüneyt Solak'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette konuþan Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Bizler Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý olarak hizmet verdiðimiz kurumlarýn baþýndan Maliye kurumu geliyor" dedi. Yýldýrým, "Bizler üzerimize düþen ne varsa sizlerin her zaman yanýnýzdayýz. Hepimiz ayný amaca hizmet ediyoruz. Saðlýklý bir vergi saðlýklý bir ödeme yapýlmasý için bizlerde yanýnýzdayýz. Müdürümüzün yeni görevi hayýrlý olsun Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn, Türkiye'yi ziyaret eden Filistin Devlet Baþkaný Mahmut Abbas'ýn onuruna verdiði akþam yemeðine Türkiye Filistin Dostluk Grubu Baþkaný, AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým da katýldý. Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda önceki akþam gerçekleþtirilen yemekte Filistin Devlet Baþkaný Mahmut Abbas ile de görüþen Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým, konuk Devlet Baþkaný'na dostluk grubu olarak yaptýðý çalýþmalara iliþkin bilgiler verdi. Yemekte Suriye'den Türkiye'ye gelen göçmenler arasýnda bulunan ve vatandaþlýk verilen Piyanist TambiAsaadCimuk da bir konser verdi. SMMMO'dan Cüneyt Solak'a hayýrlý olsun görevinde baþarýlar diliyorum" þeklinde konuþtu. Çorum Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Solak, "Masanýn bu tarafýnda biz diðer tarafýnda sizler varsýnýz. Sizin desteðiniz bizim için çok önemli aramýzda gönüllü bir þekilde uyum olmasý lazým. Ýnsanlarýn vergi dairesinden kopuk olmamalarý için bizler buradayýz. Vatandaþlarýmýzýn her konuda hizmetindeyiz" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL Yükseköðretim Kurulu (YÖK) Baþkaný Prof. Dr. Yekta Saraç, eðitim-öðretim yýlý bahar döneminde öðrencilere yatay geçiþ hakký verilmesi yönünde karar aldýklarýný açýkladý. Saraç, "Yurt içindeki yükseköðretim programlarýna kayýtlý öðrencilerin baþvuru yapabilmesi için 2014 kontenjanýnýn yüzde yirmisine (yüzde 20) kadar yatay geçiþ kontenjaný ayrýlabilecek." dedi. YÖK'ten yapýlan açýklamada, eðitim öðretim yýlý bahar döneminde öðrencilere yatay geçiþ hakký verilmesi konusunun, kurulda görüþülerek bu hakkýn verilmesi yönünde karar alýndýðý belirtilerek, "Ara dönemde olunduðundan, geçmiþte yaþanýlan aksaklýklarýn tekrar yaþanmamasý ve yükseköðretim kurumlarýmýzýn kendi planlamalarýnda bir zaafiyet meydana gelmemesi için bu konuda karar yükseköðretim kurumlarýnýn yetkili kurullarýna býrakýlmýþtýr." denildi. Türkiye'deki yükseköðretim kurumlarý diledikleri takdirde, sadece yurt içindeki yükseköðretim programlarýna kayýtlý öðrencilerin baþvuru yapabilmesi için 2014 kontenjanýnýn yüzde yirmisine (yüzde 20) kadar yatay geçiþ kontenjaný ayýrabilecekleri vurgulanan açýklamada, "Bundan sonra bu konuda eðitim öðretim dönemi baþlamadan YÖK olarak karar almayý, yýl ortasýnda ise bu kararý yükseköðretim kurumlarýnýn kendilerine býrakmayý teamül haline getirmek istiyoruz. Yükseköðretim kurumlarýmýzýn bu gibi konularda tasarrufta bulunabilmelerinin yolunu-tedrici olarakaçmanýn doðru olduðunu düþünmekteyiz." denildi. Karara iliþkin detaylar, YÖK'ün web sitesinin anasayfasýnda yer alan duyurular bölümünde " Bahar Dönemi Yatay Geçiþ Ek Madde 1 Uygulama Ýlkeleri" baþlýðý altýnda yer alýyor.yök Baþkaný Prof. Dr. Yekta Saraç ise resmi sosyal medya sayfalarýnda yatay geçiþ kararý ile ilgili þu paylaþýmlarý yaptý: "Ara dönem, yani bahar döneminde öðrencilerimize yatay geçiþ hakký verilmesi konusunu kurulumuzda görüþtük ve verilmesi yönünde karar aldýk. Þu var ki ara dönem olduðu için geçmiþte yaþanan aksaklýklarýn yine yaþanmamasý ve yükseköðretim kurumlarýmýzýn kendi planlamalarýnda bir zaafiyet meydana gelmemesi için bu konuda kararý yükseköðretim kurumlarýnýn yetkili kurullarýna býraktýk. Türkiye'deki yükseköðretim kurumlarý diledikleri takdirde, sadece yurt içindeki yükseköðretim programlarýna kayýtlý öðrencilerin baþvuru yapabilmesi için 2014 kontenjanýnýn yüzde yirmisine (yüzde 20) kadar yatay geçiþ kontenjaný ayýrabilecekler."

6 HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM CAN DOSTU SPOR ve SAÐLIK MERKEZÝ "112'lerde taþeronlaþma çalýþma huzuru ve barýþýný bozar" Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, Saðlýk Bakanlýðý'nýn 112 Acil saðlýk hizmetlerinde hizmet alýmý yöntemiyle þoför istihdamý yapacaðýný ve 112 Acil saðlýk hizmetlerindeki çalýþma þeklini yeniden düzenleyeceði ile ilgili bir yazýyý Ýl Saðlýk Müdürlüklerine gönderdiðini dile getirerek, "Bahse konu yazýdaki düzenlemelerin hayata geçmesi ile 112 acil saðlýk hizmetlerinde taþeronlaþma bir istihdam modeli olarak benimsenecek, bu çaðdaþ kölelik sistemi ile çalýþma huzuru ve barýþý zarar görecektir" dedi. "Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir hukuk devletidir. Devletimizin en üst hukuk normu Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýdýr" diyen Fatih Gök, "Anayasanýn 128.maddesine göre de: "Devletin, kamu iktisadî teþebbüsleri ve diðer kamu tüzel kiþilerinin genel idare esaslarýna göre yürütmekle yükümlü olduklarý kamu hizmetlerinin gerektirdiði aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diðer kamu görevlileri eliyle görülür." Yukarýda bahse konu Anayasa hükmü ortadayken, 112'lerde taþeron istihdamýný çözüm olarak düþünenler, ya 112 hizmetlerini devletin asli ve sürekli görevleri arasýnda kabul etmemekte ya da Anayasayý ihlal ettiklerini bilmemektedirler. Yukarýdaki seçeneklerden hangisi gerçekse þüyuu vukuundan beter bir durum vardýr. Ambulanslarda görevlendirmek üzere hizmet alýmý yöntemiyle 4 bin þoför taþeron çalýþan olarak istihdam edilmek istenmesi kabul edilemezdir. 112'lerde kadrolu þoför sayýsý toplam 1200'dür. Bu sayýnýn 3.3 katýna yakýn bir sayýda çalýþanýn taþeron olarak sistemin içine dahil etmenin anlamý belli bir süre içinde özele devredilen kamu kuruluþlarý gibi 112'leri de özelleþtirmektir. Dün ambulanslar için ihale çýkarýlmýþtý. Bugün þoförler taþeron oluyor. Yarýn bir sonraki adým tümüyle özelleþtirme ve kamu çalýþanlarýnýn görevlerine son verme olacaðý da açýktýr. Hiç þüphesiz ki 112 Acil Saðlýk Hizmetlerinde personel eksikliði vardýr. Fakat bu eksikliðinin giderilmesi için getirilecek çözümün; adýnýn Çalýþma Bakanýnýn tabiri ile çaðdaþ kölelik diye tarif edilen taþeron çalýþtýrma olmasý kabul edilemezdir. Ülkemizde, meydana gelen iþ facialarý yüzlerce insanýmýzýn canýna mâl olmuþ, ocaklar sönmüþtür. Özellikle 2014 yýlýnda Soma ve Ermenek'te meydana gelen maden ocaðý facialarý, inþaatlardaki asansör Fatih Gök kazalarý iþ güvenliðini tekrar ülke gündeminin birinci sýrasýna yerleþtirmiþti. Kazadan öte bir ihmal sonucu cinayete dönüþen bu facialar gerek bilim adamlarý, gerekse sendikalar tarafýndan taþeronlaþmanýn geldiði noktalara iþaret edilmiþtir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasasýnýn 2.maddesinde tarifini bulan sosyal bir hukuk devletidir. Anayasanýn 128. Maddesi de kamu hizmetlerinin kamu çalýþaný vasýtasýyla yürütülmesini öngörmektedir. En azýndan biz öyle biliyoruz. Þimdi bu hüküm Anayasa'da dururken, 112'lerin taþeron çalýþma þekline geçmesi Anayasamýza aykýrýdýr. Eðer bu ülke hukuk devleti ise en üst hukuk normu olan Anayasa'nýn ihlali, ülkenin hiçbir derdine çare olamaz" þeklinde kaydetti. 112 Acil Saðlýk Hizmetlerinde, personel ihtiyacý için yapýlacak iþin, KPSS sonuçlarýna göre 657 sayýlý Devlet Memurluðu güvencesine sahip bir þekilde personel istihdam etmek olduðunu dile getiren Gök, "Çaðdaþ bir yönetim anlayýþýnda, idare edenler, idare ettikleri iþyerinde bir tasarruf uygulayacaklarý zaman onlarýn da fikir ve düþüncelerini almalarý gerekmektedir. Ben böyle istiyorum, böyle olacak demenin yanýnda yönetiþim anlayýþýný benimseyen bir yönetim þekli daha makul olacaktýr. Yaklaþýk yirmi senedir süre gelen çalýþma þekline göre, sosyal hayatýný ayarlayan; evini, çocuðunun okulunu çalýþma þekline göre düzenleyen 112 çalýþanlarýnýn, kurmuþ olduklarý hayat düzenini alt üst edecek bir çalýþma sistemi üzerinde ýsrar etmek kimseye bir þey kazandýrmayacaktýr. Çalýþma þekli üzerinde yapýlacak olan deðiþiklikler, personelin de görüþü alýnarak ve gerekçeleri de anlatýlarak ortak bir akýlla, çözüm bulunmasý hem daha akýllýca olacak hem de çalýþanlarýn moral ve motivasyonunu olumlu yönde etkileyecektir. Türk Saðlýk-Sen olarak kamuda taþeronlaþmaya, devletin yürütmesi gereken asli iþlerin taþeron çalýþanlara gördürülmesine her zaman karþý çýktýk ve karþý çýkmaya devam edeceðiz. 112'lerde yapýlmak istenen bu düzenleme ile ilgili de hukuki giriþimlerde bulunacaðýz. 112'lerin taþeronlaþmasýnýn önüne geçeceðiz" þeklinde kaydetti. Özþen Otomotiv hizmetiçi eðitime önem veriyor 1999 yýlýndan bu yana Otogaz montajý yapan Özþen Otomotiv Landi Renzo Bölge bayisi olarakta 2005 yýlýndan beri faaliyetlerini sürdürüyor. Otomobillere LPG montajýný eðitimli Otogaz montajý alanýnda uzman teknik eleman kadrosuyla ve son teknoloji ürünü ekipmanlarla yapan firma müþterilerine kaliteli hizmet veriyor. Servis Müdürü Murat Hasdemir, düzenlediði basýn toplantýsýnda çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. "Müþteri servise ne için gelir, beklentileri nelerdir? Bu konuda servis çalýþanlarýna verdiðim eðitimlerle müþterilerimize daha kaliteli hizmet sunmaktayýz. Eðitim þart" diyen Murat Hasdemir, teknik konuda mekanik ve elektrik, elektronik olmak üzere tüm personel ve teknik kadroyu servis içi eðitimle yaptýðýmýz iþin en kalitelisini yapma ve diagnoztik yöntemler ile arýza tespiti konusunda baþarýlara imza attýklarýný söyledi.bahadýr YÜCEL

7 Candan, Sosyal Bilimler öðrencilerinin konuðu oldu HABER 7 Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nin ilk konuðu oldu. Candan, öðrencilere TDED ve Çorum Belediyesi çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verip, geleceðe dair tavsiyelerde bulundu. Okul Müdürü Necmettin Ünal, konferansýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada Sosyal Bilimler Lisesi olarak henüz yeni bir okul olduklarýný, öðrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklerle daha donanýmlý hale gelebilmeleri için çeþitli etkinlikler düzenlemeye baþladýklarýný söyledi. Kariyer Günleri'nin ilk konuðunun Turhan Candan olduðunu ifade eden Ünal, "Turhan Candan bey bizlere, okulumuza, öðrencilerimize önemli katkýlar saðladý. Kütüphanemize kitap hediye etti. Kendisine müteþekkiriz" diye konuþtu. "Bir Hikâyem Olacak" konu baþlýðý ile yaptýðý sunumda geleceðin sosyal bilimcilerine yönelik konuþan Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve TDED Þube Baþkaný Turhan Candan, öðrencilerden geleceðin edebiyatçýlarý, gazetecileri, köþe yazarlarý, siyaset bilimcileri ve hukukçularý olarak bahsetti. Sosyal Bilimler Lisesi'nin öneminden bahseden Candan, "Arkadaþlar, geleceðe þimdiden hazýrlanmalýsýnýz. Kendinize bir yol çizin. Edebiyatçý olmak istiyorsanýz kendinize bir edebiyatçýyý, gazeteci olmak istiyorsanýz iþin çok iyi yapan bir gazeteciyi, bir roman yazarý olmak istiyorsanýz çok sevdiðiniz bir romancýyý örnek alýn ve bu yönde çalýþmalar yürütün" dedi. TDED Çorum Þubesi'nin kurs çalýþmalarýndan da bahseden Turhan Candan, "Ýstediðiniz þair ve yazarlarý sizlerle buluþturabiliriz. Yeter ki sizler okuyun, yazarlarla tanýþmak isteyin. Sizler geleceðimizin teminatý olan gençlerimizsiniz. Sizlerin iyi yetiþmesi için bizim üzerimize düþen her neyse yapmaya hazýrýz" þeklinde kaydetti. Öðrencilerin sorularýný cevaplayan Turhan Candan, öðrencilere ezberinde bulunan Erdem Bayazýt'tan Sana, Bana, Vatanýma ve Ülkemin Ýnsanlarýna Dair adlý þiiri okudu. Okul Müdürü Necmettin Ünal ve Okul Aile Birliði Baþkaný Eralp Armakan günün anýsýna Turhan Candan'a çiçek takdim etti. Candan da öðrencilere Mehtap Altan'ýn Ýmgenar Sokaðý adlý kitabý hediye etti. Baþkan Þen'den Uslu'ya teþekkür Verem'de erken teþhis önemli Platin Saðlýk Kolejinde "Verem Savaþ" konulu seminer verildi. Okulun konferans salonunda yapýlan seminere konuþmacý olarak Verem Savaþ Dispanseri Doðrudan Gözetimle Tedavi Sorumlusu Saðlýk Memuru Riza Þahin katýldý. Riza Þahin, seminerde verem hastalýðýnýn ne olduðu veremden korunmanýn yollarý, verem hastalýðýn belirtileri, veremin vücudu nasýl etkilediði ve verem aþýsýn ne zaman yapýlmasý gerektiði gibi konularda bilgiler verdi. Konu hakkýnda konuþan Þahin Verem hastalýðýnýn bulaþma yollarýný ve belirtilerini, hastalýktan korunma yollarýný þu þekilde sýraladý: "Hastalýk taþýyanlardan uzak durulmasý, onlarýn eþyalarýnýn kullanýlmamasý, dengeli ve saðlýklý beslenilmesi, sigara içilmemesi ve içilen ortamlarda bulunulmamasý, yaþadýðýmýz yerlerin temiz tutulmasý ve sürekli havalandýrýlmasý, ortamýn güneþsiz býrakýlmamasýdýr. Verem günümüzde korkulacak bir hastalýk olmaktan çýkmýþ yapýlan týbbi müdahalelerle iyileþme anlamýnda yüzde yüz tedavi edilebilen bir hastalýk haline gelmiþtir. Erken teþhis son derece önem arz etmektedir. Düzenlediðimiz bu etkinlikle farkýndalýk oluþturmak anlamýnda çocuklarýmýza bu hastalýðý tanýtmaya çalýþtýk. Unutulmamalý ki, toplumumuzun geleceðini oluþturacak olan gençlerimizin bu konularda bilgi sahibi olmalarý, geleceðimiz açýsýndan hayati önem arz etmektedir." Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Anadolu Lisesi Müdürü Halil Dað ve Okul Aile Birliði Baþkaný Hasan Basri Aksoy Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. Eðitim konularýnýn görüþüldüðü ziyarette Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen "Desteklerinizle ilçemize kazandýrýlan çöp toplama aracýndan sonra çöp konteynýrlarý için de 50 bin TL ödenek müjdesini verdiniz teþekkür ediyoruz" dedi.salim Uslu ise, "Her alanda olduðu gibi eðitim kurumlarýmýzýn fiziki alt yapýsýný günden güne daha iyiye taþýyoruz. Bizler devlet olarak hazýrladýðýmýz nezih, günümüze yakýþýr modern binalarýmýzý hizmete sunuyor, sizlerde, size emanet edilen çocuklarýmýzýn ahlaki deðerlere uygun bir þekilde eðitiyorsunuz. Fiziki þartlarýn oluþturulmasý oldukça önem arz etmektedir. Ancak fiziki þartlardan çok eðitim sisteminin kalitesi ve nitelikli eðitimciler geleceðe yön verecektir. Geçtiðimiz yýl Kargý Anadolu Lisemizden mezun olan öðrencilerimizin yüzde 80'nin lisans düzeyinde yerleþmiþ olmasýndan dolayý sizleri de tebrik ediyor, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný diliyorum" þeklinde kaydetti. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Emniyet Genel Müdürü M. Celalettin Lekesiz'i ziyaret ederek, Çorum'un önceliklerini ve taleplerini iletti. Ziyarette, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen'de bulundu. Uslu ziyarette yaptýðý konuþmada, "Amasya ve özellikle Hatay Valiliði dönemlerinde zor koþullarda baþarýlý görev yaptýðýnýzý biliyoruz. Ayný þekilde Emniyet Genel Müdürlüðü görevinizde de baþarýlý hizmetler yapacaðýnýza inanýyoruz. Göreviniz tekrar hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'e Çorum Polis Meslek Okulu Projesi sürecinde gelinen son nokta hakkýnda bilgiler veren Uslu, "Polis Meslek Okulumuzla ilgili süreci Ýl Özel Ýdaremiz takip ediyor. Proje safhasý tamamlanmak üzere yapýmý için yatýrým sürecinin hýzlandýrýlmasý konusunda desteklerinizi bekliyoruz. 15 milyon TL'lik yatýrým yaparak Çorum'a kazandýrýlan Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmet binamýz tamamlanmak üzere. Yatýrým programýna teklif ettiðimiz Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü hizmet binasý, Kapalý Spor Salonu, Uðurludað, Kargý, Mecitözü ilçe Emniyet Amirliði ve Polis Merkezi Amirlikleri ile Uðurludað Polis Lojmanlarý taleplerimizle ilgili de desteklerinizi bekliyoruz" þeklinde kaydetti. Lekesiz ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Talepleriniz ve önceliklerinizi dikkate alarak konularý deðerlendireceðiz. Emniyet Teþkilatýmýzý günümüz imkânlarýna göre fiziki ortam ve teçhizatýný yeniliyoruz. Yeni Ýl Emniyet Müdürlüðü binamýzda hayýrlý olsun. Diðer taleplerinizi inceleyip en kýsa zamanda size döneceðiz" ifadelerini kullandý.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor Yürüyen ofis, ev ya da karavan formatýna bürünen VIP araçlar, Çorumlu firmalarýn imzasý ile yollara çýkýyor. Almanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde yaþayan

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Ekmek fiyatý tartýþmalarýna son nokta Ýskilip-Çankýrý yolu 2.kýsmý ihale tarihi 27 Ocak

Ekmek fiyatý tartýþmalarýna son nokta Ýskilip-Çankýrý yolu 2.kýsmý ihale tarihi 27 Ocak Bekir Özsaçmacý MHP Ýl Baþkanlýðýna aday Ülkü Ocaklarý Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti Baþkaný Bekir Özsaçmacý, düzenlediði basýn toplantýsýnda 25 Ocak Pazar günü yapýlacak olan MHP Ýl Kongresinde baþkanlýða

Detaylı

"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Hristiyan Batý Medeniyeti'nin sömürgeci, Müslüman Doðu Medeniyeti yapýcýdýr

Hristiyan Batý Medeniyeti'nin sömürgeci, Müslüman Doðu Medeniyeti yapýcýdýr Esnafa borçlarýný yapýlandýrma çaðrýsý! Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn, Torba Yasa'yla getirilen fýrsatlardan yararlanmalarýný istedi. Torba

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Dutludere Sulama Projesinde aksama yok

Dutludere Sulama Projesinde aksama yok AKP de dün temayül devredeydi Yakup Alar 25 Ocak tarihinde Yapýlacak olan il kongresi Rumi Bekiroðlu Fatih Yaðlý adýna Genel merkez aðýrlýklý Ýl Baþkan adayý belirleme süreci devam ediyor. Dün, Çorum Koordinatör

Detaylı

Kuzey Kampüsü ihalesi 22 Mayýs'ta

Kuzey Kampüsü ihalesi 22 Mayýs'ta Gazetecilerden Hasan Özer müdüre yeni görevinde hayýrlý olsun ziyareti Tek Yýldýz Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Nadir Yücel, Kent Haber Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Mehmet Güley, Çorum Haber Gazetesi Haber

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

Avukat Þahin, Mezhep gerilimini yorumluyor

Avukat Þahin, Mezhep gerilimini yorumluyor Avukat Þahin, Mezhep gerilimini yorumluyor "Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden" programýnda bu gün saat 09.30 da Ehlibeyt Vakfý Kurucu Avukatý Teoman Þahin canlý yayýn konuðu olacak. ran ve Suudi Arabistan

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Engelli veri tabaný hazýr

Engelli veri tabaný hazýr "Saldýrý üzerinden siyasi rant devþirmeye kalkmak doðru olmaz" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun dün TBMM'de uðradýðý saldýrý ile ilgili gazetecilerin

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı