MESLEKLÝ ÝÞSÝZLER PROJESÝ ARAÞTIRMA RAPORU ANKARA MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEKLÝ ÝÞSÝZLER PROJESÝ ARAÞTIRMA RAPORU ANKARA MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ ANKARA"

Transkript

1 T D T B ve T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU AAA T D AAA ayýs 2012

2 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 UUÞ eslekli þsizler Araþtýrmasý - ayýs 2012 aporu Ankara alkýnma Ajansý tarafýndan desteklenen eslekli þsizler Projesi kapsamýnda, proje ortaðý ürekli ðitim Bilim ve ültür Derneði (D) ile Ankara illi ðitim üdürlüðü tarafýndan düzenlenmiþtir. aporda; araþtýrmanýn örneklemi, görüþülen kiþilere ve bu kiþilerin iþ yaþamýna iliþkin bilgiler ile meslekî rehberlik ve giriþimcilik konularýna yer verilmiþtir. Proje fikrine ve projenin sonucunda bu raporun ortaya çýkmasýna neden olan esas sebep, meslekî ve teknik eðitime yapýlan büyük yatýrýmlarýn çýktýlarýný ve kalitesini irdelemek, üretilecek eðitim politika ve uygulamalarýna katký saðlamaktýr. Ayrýca rapor, yerel ve ulusal düzeyde yüz yüze araþtýrmaya dayalý gerçekleþtirilen ilk çalýþma olmasý bakýmýndan da önem taþýmaktadýr. Araþtýrma sonucu ortaya çýkan raporun, bu tür araþtýrmalarýn ateþleyicisi olacaðýna, insan kaynaðýmýzýn niteliðinin geliþtirilmesini saðlayacak eðitim ve istihdam politikalarýna veri teþkil edeceði bir gerçektir. eslekli þsizler Projesi Çalýþma Grubu III

3 T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 ÖZ Dünyanýn büyük ekonomileri arasýnda onaltýncý sýrada bulunan ülkemiz, nüfusunun % 33,9'luk kýsmýný yaþ gurubu bireylerin oluþturduðu genç bir nüfusa sahiptir. Türkiye bu genç nüfusun istihdam ve üretimde etkin bir þekilde deðerlendirilmesi durumunda geliþmiþlikle ilgili ekonomik verilerde hak ettiði üst sýralarý rahatlýkla yakalayacaktýr. nsan varlýðý bir ülkenin bugün olduðu gibi gelecekte de en deðerli sermayesi olacaktýr. nsan varlýðý bir ülkenin her zaman en deðerli sermayesidir. Ancak, uzun ve yatýrým maliyeti oldukça yüksek bir eðitim süreci sonucunda beceri kazandýrýlan meslek lisesi mezunlarýndan, yükseköðrenime devam edemeyenlerin önemli bir kýsmýnýn iþsiz olmasý, meslekî ve teknik eðitime yapýlan yatýrým maliyetinin çok üzerinde maddi ve manevi kayýplar içermektedir. Bireye meslekî ve teknik eðitim yolu ile kazandýrýlan meslekî bilgi ve beceri, bireyin iþ yaþamýnda yer bulmasýna, istihdamýna ve iþinde ilerlemesine yetmemektedir. Günümüzde baþarýlý bir iþ yaþamý için bireyin, meslekî yeterlilikler yanýnda istihdam edilebilme ve gelecek planlama becerilerine de sahip olmasýný zorunlu kýlmaktadýr. itekim geliþmiþ ekonomiler, eðitim politikalarýný bu doðrultuda yenilemekte, eðitim kurumlarý da öðrencilerine bu becerileri kazandýrmaktadýr. Zira kendisine bir mesleðin gerektirdiði yeterlilikler kazandýrýlan birey kendini ifade etmede yetersiz ise istihdam þansýný yakalayamayacak; yapýlan eðitim yatýrýmlarý da boþa gitmiþ olacaktýr. Türkiye'de meslekî ve teknik eðitim kurumlarýmýz öðrencilerine meslekî beceriler kazandýrmakta, ancak istihdam ve gelecek planlama becerileri üzerinde ne yazýk ki durmamaktadýr. Hatta bu kavramlarýn meslekî eðitim sistemimizde henüz kullanýlmadýðý dahi söylenebilir. Bu durumda bu okul mezunlarýnýn eðitim aldýklarý alanlarda istihdam edilememelerinin sebeplerini sadece kendilerinde, eðitim programlarýnda veya iþ piyasasýnda aramamak gerekmektedir. Çünkü öðrenciler istihdama hazýrlanmamýþ, sadece meslek öðrenmiþlerdir. Bu çalýþma ile meslek lisesi mezunlarýnýn mevcut durumu incelenmiþtir. Ortaya konan bilimsel ve somut veriler ýþýðýnda, iþsiz mezunlarýn iþ ve sosyal hayata kazandýrýlmasý, Ankara'nýn sosyal dokusunun iyileþmesine katký saðlayacaktýr. Çalýþmada emeði olan, baþta Ankara alkýnma Ajansý ve çalýþanlarýna, Projenin tasarýmýnda, uygulanmasýnda ve tamamlanmasýnda çok deðerli katkýlarý olan illi ðitim üdür Yardýmcýsý Fikret YIAZ a, ürekli ðitim Bilim ve ültür Derneði (D) mensuplarýna, Proje Ölçme Deðerlendirme Uzmanýna, üdürlüðümüz eslekî ve Teknik ðitim Bölümü çalýþanlarýna, proje çalýþanlarýna, ve saha/anket çalýþmasýný gerçekleþtiren AA Araþtýrma Þirketi ve çalýþanlarýna, araþtýrmaya katýlan meslek lisesi mezunlarýna teþekkür ederim. âmil AYDOA Ankara illi ðitim üdürü IV

4 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 ÇD unuþ lksöz çindekiler Tablolar istesi Grafikler istesi ýsaltmalar istesi BÖ I ÖZT 1.1 AAÞTIAI AACI 1.2 AAÞTIAI G DUUU 1.3 AAÞTIAYA Þ Ö BUGUA Örneklem Gurubu Özelliklerine liþkin Bulgular Örneklem Gurubunun iþisel iteliklerine liþkin Bulgular Örneklem Gurubunun Okul, eslek ve þ Yaþamlarý ile lgili Bulgular BÖ II APO 2.1 AAÞTIAI APAI 2.2 AAÞTIA Ö Þ BG 2.3 Þ BG Görüþülen iþilerin iþisel Bilgileri atýlýmcý Ailelerin osyal Düzeyleri lköðretim kinci ademe Ders Baþarýlarý 2.4 OU Tercihler iþisel Geliþim 2.5 T Þ YAÞAIA T Okulun tkileri þ Arama ve þ urma onusunda Yöneltme Yönelim 2.6 Þ YAÞAIA Þ BG Çalýþma Hayatý Giriþimcilik BÖ III TPT V Ö 3.1 TPT 3.2 Ö k 1. Araþtýrmaya atýlan Okullarýn istesi III IV V VI X XII V

5 T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 TABOA T Tablo 1. Örneklem ayýlarýnýn lçe üfuslarýna Göre Daðýlýmý... 8 Tablo 2. ezun Olunan Okul Türü... 9 Tablo 3. eslekî ve Teknik iseden ezun Olunan Alan/Bölüm Tablo 4. eslekî Teknik iseden ezuniyet Yýlýna Göre Daðýlým...11 Tablo 5. Örneklemin Cinsiyet, Yaþ ve edeni Durumlarýna göre Daðýlýmý...12 Tablo 6. Görüþülen iþilerin ardeþ Olma Durumu ve ayýlarý Tablo 7. Görüþülen iþilerin Öðrenim Durumu Tablo 8. Görüþülen iþilerin Bugüne adar Bir þte Çalýþýp Çalýþmama Durumu Tablo 9. Görüþülen iþilerin Annelerinin Öðrenim Durumuna Göre Daðýlýmý Tablo 10. Görüþülen iþilerin Annelerinin esleklerine Göre Daðýlýmý Tablo 11. Görüþülen iþilerin Babalarýnýn Öðrenim Durumuna Göre Daðýlýmý Tablo 12. Görüþülen iþilerin Babalarýnýn esleklerine Göre Daðýlýmý Tablo 13. Görüþülen iþilerin Baðlý Bulunduklarý osyal Güvenlik urumuna Göre Daðýlýmý Tablo 14. Görüþülen iþilerin lköðretim kinci ademe (Ortaokul) ezuniyet ot Ortalamasýna Göre Daðýlýmý Tablo 15. lköðretim kinci ademe (Ortaokul) ezuniyet ot Ortalamasýnýn ezun Olunan Okul Türüne Göre Daðýlýmý (%) Tablo 16. lköðretim kinci ademe (Ortaokul) ezuniyet ot Ortalamasýnýn ezun Olunan Alan/Bölüm Türüne Göre Daðýlýmý (%) Tablo 17. lköðretim kinci ademe (Ortaokul) ezuniyet ot Ortalamasýnýn ðitim Durumuna Göre Daðýlýmý Tablo 18. lköðretim kinci ademe (Ortaokul) ezuniyet ot Ortalamasýnýn Yüksek Öðrenim Durumuna Göre Daðýlýmý Tablo 19. lköðretim kinci ademede n Baþarýlý Olunan n Az Bir Derse Göre Daðýlýmý Tablo 20. lköðretim kinci ademede n Baþarýlý Olunan n Az Bir Ders Gurubu ile Okul Türüne Göre Daðýlýmý Tablo 21. lköðretim kinci ademede n Baþarýlý Olunan n Az Bir Ders le ezun Olunan Alan/Bölüm Türüne Göre Daðýlýmý Tablo 22. lköðretim kinci ademede n Baþarýlý Olunan n Az Bir Ders le ðitim Durumuna Göre Daðýlýmý...24 Tablo 23. lköðretim kinci ademede n Baþarýlý Olunan n Az Bir Ders le Yükseköðrenim Durumuna Göre Daðýlýmý VI

6 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Tablo 24. Görüþülen iþilerin eslekî Teknik iseden ezun Olduðu Alaný Tercih tme ebebine Göre Daðýlým (%) Tablo 25. eslekî Teknik iseden ezun Olduðu Alaný Tercih tme ebebinin ezun Olunan Okul Türüne Göre Daðýlýmý (%) Tablo 26. eslekî Teknik iseden ezun Olduðu Alaný Tercih tme ebebinin ezun Olunan Alan/Bölüm Türüne Göre Daðýlýmý (%) Tablo 27. eslekî Teknik iseden ezun Olduðu Alaný Tercih tme ebebinin ezun Olunan ðitim Türüne Göre Daðýlýmý (%) Tablo 28. eslekî Teknik iseden ezun Olduðu Alaný Tercih tme ebebinin Yükseköðrenim Durumuna Göre Daðýlýmý (%) Tablo 29. eslekî ve teknik liseden mezun olduðunuz alaný baþkasýna önerme durumu (%) Tablo 30. ezun Olunan Alaný Baþkasýna Önermenin ezun Olunan Okul Türüne Göre Daðýlýmý Tablo 31. ezun Olunan Alaný Baþkasýna Önermenin ezun Olunan Alan/Bölüm Türüne Göre Daðýlýmý Tablo 32. ezun Olunan Alaný Baþkasýna Önermenin ðitim Durumuna Göre Daðýlýmý Tablo 33. ezun Olunan Alaný Baþkasýna Önermenin Yükseköðrenim Durumuna Göre Daðýlýmý Tablo 34. eslekî Teknik liseden ezun Olunan Alaný eden Baþkasýna Önerirsiniz? Tablo 35. eslekî Teknik liseden ezun Olunan Alaný eden Baþkasýna Önermezsiniz? Tablo 36. eslekî Teknik liseden ezun Olduktan onra Alýnan ðitimlere Göre Daðýlým (%) Tablo 37. mkân Verilse endi esleðiyle lgili veya Baþka Bir Alanda Yaygýn ðitim Yoluyla (kurs, seminer vb.) Bilgi Becerileri Artýrmak için ðitim Almayý steme Durumu Tablo 38. mkân Verilse endi esleðiyle lgili veya Baþka Bir Alanda Yaygýn ðitim Yoluyla (urs, eminer vb.) Bilgi Becerileri Artýrmak çin ðitim Almayý steme Durumunun ezun Olunan Alan/Bölüm Türüne Göre Daðýlýmý (%) Tablo 39. eslekî Teknik iseden ezun Olduktan onra þ Yaþamýna tkilerinin Daðýlýmý (%) Tablo 40. eslekî ve Teknik iselere liþkin "Okulda kazanýlan bilgi, beceri ve yetkinlikler iþ yaþamý için yeterlidir." Görüþüne atýlma Durumunun ezun Olunan Okul Türüne Göre Daðýlýmý (%) Tablo 41. eslekî ve Teknik iselere liþkin "Okulda kazanýlan bilgi, beceri ve yetkinlikler iþ yaþamý için yeterlidir." Görüþüne atýlma Durumunun ezun Olunan Alan/Bölüm Türüne Göre Daðýlýmý (%) Tablo 42. eslekî ve Teknik iselere liþkin "Okulda kazanýlan bilgi, beceri ve yetkinlikler iþ yaþamý için yeterlidir." Görüþüne atýlma Durumunun ezun Olunan ðitim Türüne Göre Daðýlýmý (%) VII

7 T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Tablo 43. eslekî ve Teknik iselere liþkin "Okulda kazanýlan bilgi, beceri ve yetkinlikler iþ yaþamý için yeterlidir." Görüþüne atýlma Durumunun Yüksek Öðretim Türüne Göre Daðýlýmý (%) Tablo 44. eslekî ve Teknik iselere liþkin "Okulda atölye uygulamalarý iþ hayatýný tanýma ve iþ hayatýna uyum konusunda yeterlidir." Görüþüne atýlma Durumunun ezun Olunan Okul Türüne Göre Daðýlýmý Tablo 45. eslekî ve Teknik iselere liþkin "Okuldaki atölye uygulamalarý iþ hayatýný tanýma ve iþ hayatýna uyum konusunda yeterlidir." Görüþüne atýlma Durumunun ezun Olunan Alan/Bölüm Türüne Göre Daðýlýmý Tablo 46. eslekî ve Teknik iselere liþkin "Okuldaki atölye uygulamalarý iþ hayatýný tanýma ve iþ hayatýna uyum konusunda yeterlidir." Görüþüne atýlma Durumunun ðitim Durumuna Göre Daðýlýmý Tablo 47. eslekî ve Teknik iselere liþkin "Okuldaki atölye uygulamalarý iþ hayatýný tanýma ve iþ hayatýna uyum konusunda yeterlidir." Görüþüne atýlma Durumunun Yükseköðretim ðitim Durumuna Göre Daðýlýmý Tablo 48. eslekî ve Teknik iselere liþkin "þletmede yapýlan staj / beceri eðitimi uygulamalarýnýn iþ hayatýný tanýma ve iþ hayatýna uyum konusunda yeterlidir." Görüþüne atýlma Durumuna Göre Daðýlýmý Tablo 49. eslekî ve Teknik iselere liþkin "þletmede yapýlan staj / beceri eðitimi uygulamalarýnýn iþ hayatýný tanýma ve iþ hayatýna uyum konusunda yeterlidir. " Görüþüne atýlma Durumunun ezun Olunan Okul Türüne Göre daðýlýmý Tablo 50. eslekî ve Teknik iselere liþkin "þletmede yapýlan staj / beceri eðitimi uygulamalarýnýn iþ hayatýný tanýma ve iþ hayatýna uyum konusunda yeterlidir." Görüþüne atýlma Durumunun ezun Olunan Alan/Bölüm Türüne Göre Daðýlýmý (%) Tablo 51. eslekî ve Teknik iselere liþkin "þletmede yapýlan staj / beceri eðitimi uygulamalarýnýn iþ hayatýný tanýma ve iþ hayatýna uyum konusunda yeterlidir. Görüþüne atýlma Durumunun ðitim Durumuna Göre Daðýlýmý (%) Tablo 52. eslekî ve Teknik iselere liþkin "þletmede yapýlan staj / beceri eðitimi uygulamalarýnýn iþ hayatýný tanýma ve iþ hayatýna uyum konusunda yeterlidir. Görüþüne atýlma Durumunun Yükseköðrenim durumuna Göre Daðýlýmý Tablo 53. eslekî ve Teknik iselere liþkin "Okulda özellikle iþ arama, iþ kurma gibi konularda yeterince meslekî rehberlik yapýlmýþtýr." Görüþüne atýlma Durumunun Göre Daðýlým Tablo 54. eslekî ve Teknik iselere liþkin "Okulda özellikle iþ arama, iþ kurma gibi konularda yeterince meslekî rehberlik yapýlmýþtýr." Görüþüne atýlma Durumunun ezun Olunan Okul Türüne Göre Daðýlýmý Tablo 55. eslekî ve Teknik iselere liþkin "Okulda özellikle iþ arama, iþ kurma gibi konularda yeterince meslekî rehberlik yapýlmýþtýr." Görüþüne atýlma Durumunun ðitim Durumuna Göre Daðýlýmý VIII

8 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Tablo 56. eslekî ve Teknik iselere liþkin "Okulda özellikle iþ arama, iþ kurma gibi konularda yeterince meslekî rehberlik yapýlmýþtýr." Görüþüne atýlma Durumunun Yükseköðrenim Durumuna Göre Daðýlýmý Tablo 57. eslekî ve Teknik iseden ezun Olduktan onra Yönelim Durumuna Göre Daðýlým Tablo 58. ezun Olduktan onra Yükseköðrenime Devam denlerin, Yükseköðrenim Türlerinin ezun Olunan Alan/Bölüm Durumuna Göre Daðýlýmý Tablo 59. ezun Olduktan onra Yükseköðrenime Devam denlerin, Yükseköðrenim Türlerine Göre Daðýlýmý Tablo 60. eslekî ve Teknik iseden ezun Olunan Tarihten Bugüne adar Çalýþma Durumuna Göre Daðýlým Tablo 61. eslekî ve Teknik iseden ezun Olduktan onra Çalýþýlan Alanlara Göre Daðýlým Tablo 62. eslekî ve Teknik iseden ezun Olduktan onra Çalýþýlan Alanlarýn ezun Olunan alan lgisinin, ezun Olunan Alan/Bölüm Durumuna Göre Daðýlýmý Tablo 63. Alaný Dýþýnda Çalýþýlan/Çalýþýldýysa, Bunun ebeplerinin Daðýlýmý Tablo 64. Çalýþýlan þte Alýnan cretin, Asgari cretin Oranýna Göre Daðýlýmý Tablo 65. ezun Olduktan onra Çalýþýlan þte Alýnan cretin Asgari cret ile, ezun Olunan Alan/Bölüm Durumuna Daðýlýmý Tablo 66. ezun Olduktan onra Çalýþýlan þten Ayrýlarak þsiz alýndýysa edenlerinin Daðýlýmý (%) Tablo 67. eslekî ve Teknik iseden ezun Olduktan onra Bugüne adar Hiçbir þte Çalýþmayanlarýn, n Önemli ebeplerinin (%) Tablo 68. endi þini urabilme Durumuna Göre Daðýlým Tablo 69. endi þini urmayý steyip de Baþaramayanlarýn ve Bunlarýn ebeplerinin Daðýlýmý IX

9 T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 GAF T Grafik 1. Görüþülen iþilerin ezun Olunan Okul Türüne Göre Daðýlýmý (%)... 9 Grafik 2. eslekî Teknik iseden ezun Olunan Alan/Bölüm Daðýlýmý (%) Grafik 3. eslekî Teknik iseden ezuniyet Yýlýna Göre Daðýlým (%) Grafik 4. Görüþülen iþilerin Öðrenim Durumu (%) Grafik 5. Görüþülen iþilerin Bir þte Çalýþýp/Çalýþmama Durumu (%) Grafik 6. Görüþülen iþilerin Baðlý Bulunduklarý osyal Güvence istemi (%) Grafik 7. Görüþülen iþilerin lköðretim kinci ademe (Ortaokul) ezuniyet ot Ortalamasýna Göre Daðýlýmý Grafik 8. Görüþülen iþilerin lköðretim kinci ademede n Baþarýlý Olduðu n Az Bir Derse Göre Daðýlýmý Grafik 9. eslekî Teknik iseden ezun Olduðunuz Alaný Tercih tme ebebine Göre Daðýlým (%) Grafik 10. eslekî Teknik iseden ezun Olunan Alaný Baþkasýna Önerme Durumu (%).. 29 Grafik 11. eslekî Teknik iseden ezun Olduðunuz Alaný Baþkasýna Önerme ebepleri Daðýlýmý (%) Grafik 12. eslekî Teknik iseden ezun Olduðunuz Alaný eden Baþkasýna Önermezsiniz?(%) Grafik 13. eslekî ve Teknik iseden ezun Olduktan onra k Bir ðitim (kurs, seminer vb.) Almak Durumuna Göre Daðýlým (%) Grafik 14. mkan Verilse esleðiyle lgili veya Baþka Bir Alanda Yaygýn ðitim Yoluyla ðitim Almayý steme Durumu (%) Grafik 15. mkân Verilse endi esleðiyle lgili veya Baþka Bir Alanda Yaygýn ðitim Yoluyla ðitim Almayý steme Durumu (%) Grafik 16. eslekî ve Teknik iselere liþkin "Okulda kazanýlan bilgi, beceri ve Yetkinlikler iþ yaþamý için yeterlidir." Görüþüne atýlma Durumu Grafik 17. eslekî ve Teknik iselere liþkin "Okuldaki atölye uygulamalarý iþ hayatýný tanýma ve iþ hayatýna uyum konusunda yeterlidir." Görüþüne atýlma Durumuna Göre Daðýlýmý Grafik 18. eslekî ve Teknik iselere liþkin "þletmede yapýlan staj/beceri eðitimi uygulamalarýnýn iþ hayatýný tanýma ve iþ hayatýna uyum konusunda yeterlidir. "Görüþüne atýlma Durumuna Göre Daðýlýmý X

10 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Grafik 19. eslekî ve Teknik iselere liþkin "Okulda özellikle iþ arama, iþ kurma gibi konularda yeterince meslekî rehberlik yapýlmýþtýr." Görüþüne atýlma Durumuna Göre Daðýlýmý Grafik 20. eslekî Teknik iseden ezun Olduktan onra Yönelim Durumuna Göre Daðýlým (%) Grafik 21. ezun Olduktan onra Yükseköðrenime Devam denlerin Yükseköðrenim Türlerine Göre Daðýlým (%) Grafik 22. ezun Olduktan onra Yükseköðrenime Devam denlerin Yükseköðrenim Türlerinin ezun Olunan Alan/Bölüm Durumuna Göre Daðýlýmý (%) Grafik 23. eslekî ve Teknik iseden ezun Olunan Tarihten Bugüne adar Çalýþma Durumuna Göre Daðýlým (%) Grafik 24. eslekî ve Teknik iseden ezun Olduktan onra Çalýþýlan þ Yerinin Yasal tatüsüne Göre Daðýlým (%) Grafik 25. eslekî ve Teknik iseden ezun Olduktan onra Çalýþýlan þ Yerindeki Çalýþan iþi ayýsýnýn Daðýlým (%) Grafik 26. eslekî ve Teknik iseden ezun Olduktan onra Çalýþýlan Alanlarýn ezun Olunan Alana Göre Daðýlým (%) Grafik 27. ezun Olduktan onra Çalýþýlan Alanlarýn ezun Olunan Alan lgisinin Alan/Bölüm Durumuna Göre Daðýlým (%) Grafik 28. eslekî ve Teknik iseden ezun Olduktan onra Bir þte Çalýþanlarýn þini Hangi Yöntemle Bulduklarýnýn Daðýlýmý Grafik 29. Hafta Ortalama aç aat Çalýþýldýðýna Göre Daðýlým Grafik 30. Çalýþýlan þte Alýnan cretin, Asgari cretin Oranýna Göre Daðýlýmý Grafik 31. Çalýþýlan/Çalýþýlmakta Olunan þe laveten Ayni (al) veya akdi (Para) Gelir lde tmek Amacýyla Çalýþýlan Baþka þin Olup Olmamasýna Göre Daðýlýmý (%) Grafik 32. ezun Olduktan onra Çalýþýlan þten Ayrýlarak þsiz alýndýysa edenlerinin Daðýlýmý (%) Grafik 33. endi þini urabilme Durumuna Göre Daðýlýmý (%) Grafik 34. endi þ Yerinin Faaliyetini ürdürme Durumuna Göre Daðýlýmý (%) Grafik 35. endi þini uranlarýn, Yeterli Desteði Hangi aynaklardan aðladýklarýna Göre Daðýlýmý (%) Grafik 36. endi þini urmayý steyip Baþaramayanlarýn, Bunun ebeplerinin Daðýlýmý (%) XI

11 T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 IATAA T A : Anadolu eslek isesi AT : Anadolu Teknik isesi CC : Computer umerical Control (Bilgisayar ontrollü Tezgahlar) : ndüstri eslek isesi ÞU : Türkiye þ urumu OGB : üçük ve Orta Ölçekli þletmeleri Geliþtirme ve Destekleme daresi Baþkanlýðý YO : eslek Yüksek Okulu TF : eslekî ve Teknik ðitim Fuarý D : ürekli ðitim Bilim ve ültür Derneði P : tatistical Packages for the ocial ciences (osyal Bilimler için statistik Paket Programý) : osyal igortalar urumu TU : Türkiye statistik urumu XII

12 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 BÖ I ÖZT 1.1 AAÞTIAI AACI Ankara'da, 2007 yýllarý arasýnda, meslekî ve teknik eðitim alarak mezun olan gençlerin kapsamlý bir envanterinin çýkarýlarak bir iþe girip girmediklerinin; iþe giremedilerse gerekçelerinin belirlenmesi ve politika belirleyicilere veri altyapýsý oluþturulmasý bu araþtýrmanýn temel amacýdýr. Bu temel amacýn arka planýnda, 'TU Hane Halký þ Gücü Anketi' bulunmaktadýr. Bu anket verilerinde genç iþsizler içerisinde meslekî ve teknik eðitim almýþ olanlarýn oranýnýn 2006 yýlýnda % 11,8 iken 2009 yýlýnda % 15,6'ya yükselmesi çok dikkat çekicidir. Bu ciddi artýþýn tersine deðiþtirilmesi ve bu gruba yönelik yapýlacak çalýþmalara yol göstermesi bakýmýndan bu tür bir envantere ihtiyaç duyulmaktadýr. Araþtýrmanýn kapsamýný, Ankara'nýn yýlý toplam nüfusunun % 68,2'ni oluþturan merkez ilçelerinden eçiören, Çankaya, Yenimahalle, amak ve incan ilçelerinde son beþ yýlda bütün meslekî orta öðretim kurumlarýndan mezun olan yaklaþýk öðrenci içerisinden örneklem yoluyla seçilen kýz ve erkek mezun oluþturmaktadýr. 1

13 T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs AAÞTIAI G DUUU Araþtýrmada veri toplama aracý olarak, alan uzmanlarý tarafýndan amacý ve alt amaçlarý literatür ve saha taramasý yapýlarak geliþtirilmiþ, üç bölümden oluþan anket kullanýlmýþtýr. Anketin birinci bölümünde araþtýrmanýn örneklem grubu özellikleri ile ilgili maddelere; ikinci bölümünde araþtýrmaya katýlanlarýn kiþisel niteliklerine iliþkin maddelere; üçüncü bölümde ise araþtýrmaya katýlanlarýn okul, meslek ve iþ yaþamlarýyla ilgili maddelere yer verilmiþtir. Araþtýrmada veri toplama iþlemi isan 2012'de tamamlanmýþtýr. aha uygulamasý, araþtýrma þirketinin anketörleri tarafýndan birebir görüþme yoluyla gerçekleþtirilmiþtir. Araþtýrmada toplanan verilerin P'de analizleri yapýlmýþtýr. Verilerin frekans, yüzde ve kay kare analizleri yapýlmýþtýr. Bulgular tablolar ve grafiklerle gösterilmiþtir. 2

14 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs AAÞTIAYA Þ Ö BUGUA Örneklem Grubu Özelliklerine liþkin Bulgular: Örneklemin ilçelere göre daðýlým oraný; %26 eçiören, %22,7 Yenimahalle, %21,3 Çankaya, %15,9 amak ve %14,1 incan þeklindedir Örneklem Grubunun iþisel iteliklerine liþkin Bulgular: Örneklem grubunun %37,9'unu kadýnlar, %62,1'ini de erkekler oluþturmaktadýr. Görüþülen kiþilerin annelerinin %87,4'ü ev hanýmýdýr. Annelerin %56'sý ilkokul mezunu ve altý, %4'ü de üniversite ve üzeri mezunudur. Görüþülen kiþilerin babalarýnýn %34'ü ilkokul mezunu ve altý, %10'u da üniversite ve üzeri mezunudur. Görüþülen kiþilerin babalarýnýn %20'si iþ yeri sahibi, esnaf veya sanatkârdýr. Yine babalarýn %16,4'ü memur olup %37'si vasýflý/vasýfsýz iþçidir Örneklem Grubunun Okul, eslek ve þ Yaþamlarý ile lgili Bulgular: Görüþülen kiþiler, meslekî ve teknik liseden mezun olduklarý alaný tercih etme sebepleri %36,3'ü ilgi ve yeteneklerime uygun olmasý, %35,2'si ailem istediði için, %11,1'i piyasada ihtiyaç duyulan, aranan bir meslek olmasý seçeneklerini belirtirken, %6,5'i yükseköðretime giriþte avantajlý olmasý seçeneðini belirtmiþtir. Genel olarak meslekî ve teknik liseden mezun olunan alaný baþkasýna önerenlerin oraný %42 iken, önermeyenlerin oraný %58'dir. mkân verilse, yaygýn eðitim yoluyla (kurs, seminer vb.) bilgi becerilerini artýrmak için kendi mesleðiyle ilgili eðitim almak isteyenlerin oraný %55,1; baþka bir alanda eðitim almak isteyenlerin oraný %13,9 iken eðitim almak istemeyenlerin oraný %31'dir. eslekî ve teknik liselere iliþkin okulda kazanýlan bilgi, beceri ve yetkinlikler iþ yaþamý için yeterlidir görüþüne katýlanlarýn oraný %48,9 iken, katýlmayanlarýn oraný %49'dur. 3

15 T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Okulda kazanýlan bilgi, beceri ve yetkinlikler iþ yaþamý için yeterlidir görüþüne katýlanlar en yüksek oranda %69,2 ile saðlýk meslek lisesi bölümleridir. Görüþe yüksek oranda katýlmayan bölüm türü ise %65,9 ile Giyim retim Teknolojisi mezunlarýdýr. eslekî ve teknik liselere iliþkin okuldaki atölye uygulamalarý iþ hayatýný tanýma ve iþ hayatýna uyum konusunda yeterlidir görüþüne katýlanlarýn oraný %48,1 iken, katýlmayanlarýn oraný %49'dur. eslekî ve teknik liselere iliþkin iþletmede yapýlan staj/beceri eðitimi uygulamalarýnýn iþ hayatýný tanýma ve iþ hayatýna uyum konusunda yeterlidir görüþüne katýlan %56,6 iken katýlmayanlarýn oraný %40 seviyesindedir. eslekî ve teknik liselere iliþkin okulda özellikle iþ arama, iþ kurma gibi konularýnda yeterince meslekî rehberlik yapýlmýþtýr görüþüne katýlan %45,4 iken, katýlmayanlarýn oraný %50 seviyesindedir. eslekî ve teknik liselerden mezun olduktan sonra yükseköðrenime devam edenlerden alanýyla ilgili sýnavsýz geçiþ yaparak eslek Yüksek Okullarýna (YO) devam edenlerin oraný %52,2'dir. ýnav kazanarak alanýyla ilgili YO'ya devam edenlerin oraný %28,4; alaný dýþýnda YO'ya devam edenlerin oraný %2,8; alanýyla ilgili 4 yýllýk fakülte/yüksekokul okuyanlarýn oraný %8,9'dur. Alaný dýþýnda 4 yýllýk fakülte veya yüksekokul okuyanlarýn oraný %7,7'dir. YO'da (sýnavsýz geçiþ ile) okuyanlar, en yüksek %65,7 oranla, saðlýk meslek lisesi bölümleridir. n düþük ise %16,9 oranla "Çocuk Geliþimi" bölümüdür. YO'da (sýnavla giriþ) okuyanlar en yüksek %47,5 oranla "Çocuk Geliþimi" bölümü iken en düþük %11,4 oranla "Yiyecek çecek Teknolojisi" bölümüdür. 4 yýllýk bir fakülte veya yüksekokulda okuyanlar içerisinde en yüksek orana %44,1 ile Giyim retim Teknolojisi" bölümü sahip iken en düþük orana %3,1 ile akine Teknolojisi" bölümü sahiptir. eslekî ve teknik bir liseden mezun olduktan sonra çalýþanlarýn %5,9'u kamu statüsündeki iþ yerlerinde; %88,4'ü özel statüdeki iþ yerlerinde ve %5,7'si ise kendi iþ yerini kurarak kendi iþ yerinde çalýþanlarlar oluþturmaktadýr. 4

16 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Çalýþanlardan, çalýþtýklarý alanýn mezun olduðu alanla tamamen ilgili olduðunu belirtenlerin oraný %48,9, kýsmen ilgili olduðunu belirtenlerin oraný %11,8 iken tamamen ilgisiz olduðunu belirtenlerin oraný %47,3'tür. Çalýþýlan alanýn kendi alanýyla tamamen ilgili olduðunu belirten mezunlardan en yüksek oran %82,4 ile Çocuk Geliþimi" bölümü mezunlarýna aittir. Çalýþýlan alanýn kendi alanýyla kýsmen ilgili olduðunu belirten mezunlardan en yüksek oran %44,4 ile Giyim retim Teknolojisi" bölümü mezunlarýna aittir. endi alanlarýndan tamamen ilgisiz bir alanda çalýþanlarýn en yüksek oraný %85 ile Yiyecek çecek Teknolojisi" bölümü mezunlarýna aittir. eslekî ve teknik liseden mezun olduktan sonra bir iþte çalýþanlarýn iþ bulma yöntemleri sorgulandýðýnda; %67,5'i tanýdýk vasýtasýyla, %10,9'u ilan (gazete, internet vb.) yoluyla iþ bulduklarýný belirtirken, %9,1'i de staj yaptýðý iþ yerinde çalýþtýðýný ifade etmiþtir. Çalýþan mezunlarýmýzýn kazançlarý irdelendiðinde; asgari ücretten az kazananlar içerisinde en yüksek oranla (%25) Yiyecek çecek Teknolojisi alaný; maaþlarýný asgari ücretten alanlar içerisinde en yüksek oranla (%100) Giyim retim Teknolojisi alaný; asgari ücretin iki katý ve üzerinde maaþ alanlar içerisinde en yüksek oranla ( %30,3) Biliþim Teknolojileri alaný bulunmaktadýr. ezun olduðu alanda kendi iþini kuranlarýn oraný %3, alaný dýþýnda kendi iþini kuranlarýn oraný %2,7 iken kendi iþini kuramayanlarýn oraný %94'tür. endi iþini kuranlarýn %64'ü yeterli destek ve kaynaðýn kendi birikimi/aile desteði olduðunu, %20'si banka kredi desteði ve %16'sý giriþimcilere yönelik destekler (OGB vb.) olduðunu belirtmiþtir. endi iþini kurmayý baþaramayanlarýn %88,4'ü sermayenin yetersiz olduðunu, %1,4'ü danýþmanlýk hizmetlerinin yetersiz olduðunu, %1,2'si ise iþyeri açma iþlemlerinin karmaþýklýðý ve sektöre girmenin zorluðunu belirtmiþtir. 5

17 T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 BÖ II APO 2.1 AAÞTIAI APAI Ankara'nýn toplam nüfusunun %68,2'ini oluþturan merkez ilçelerden eçiören, Çankaya, Yenimahalle, amak ve incan'da son beþ yýlda bütün meslekî ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan yaklaþýk öðrencimizden örneklem yolu ile seçilen toplam 1323 kýz ve erkek mezun öðrenci üzerinde anket yöntemiyle yüz yüze görüþülerek aþaðýdaki konularda saha araþtýrmasý yapýlmýþtýr. Bu araþtýrma sonucunda aþaðýdaki bilgilerin elde edilmesi amaçlanmýþtýr: 1. esleðiyle ilgili bir iþe yerleþenlerin sayýsý, 2. esleði dýþýnda iþe yerleþenlerin sayýsý, 3. Yükseköðretime devam edenlerin sayýsý, 4. endi iþini kuranlarýn sayýsý, 5. þe yerleþme bakýmýndan en çok tercih edilen alanlarýn tespiti, 6. þ hayatýna katýlamayanlarýn, katýlamamasýnýn sebepleri; a) þ yeri açabilmek için yeterli imkâna sahip olmamak, urumlarýn verdiði desteklerden haberdar olmamak, Bu tür destekleri bildiði halde kullanamayanlar, þ yeri açma prosedürlerinin karmaþýklýðý ve danýþmanlýk hizmetlerinin yetersizliði, b) ðitimini aldýðý alan itibarýyla iþ hayatýnýn gerektirdiði meslekî yeterliliklerin kazanýlmadýðýnýn düþünülmesi, c) ezun olduðu alan itibarýyla yeterli istihdam imkâný bulunmamasý, d) cret yetersizliði, e) endi isteðiyle çalýþmama, 6

18 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Araþtýrma ile Ankara'daki 5 merkez ilçede saha ve veri toplama çalýþmalarý ile bu ilçelerdeki eslek isesi mezunlarýnýn profili elde edilmiþtir. Bu aþamadan sonra, iþsiz mezunlarýmýzýn üretime kazandýrýlmasý için gerekli rehberlik çalýþmasý yapýlmalýdýr. Öncelikle, bu durumda olan mezunlarýmýzýn yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ve AB normlarýna da en uygun olacak þekilde, üdürlüðümüze baðlý kurumlarda uzmanlaþmaya yönelik yetiþtirme kurslarýna saðlamak üzere gerekli çaba gösterilmelidir. ezun olunan alan / dal irdelemesi yapýlacaktýr. stihdam için ihtiyaç duyulan dallar tespit edilerek açýlmasý için gerekli çalýþmalar yapýlmalýdýr. stihdamý olmayan veya istihdam kapasitesinin üstünde mezun veren dallar da tespit edilerek, bu dallarýn yerine istihdamý mümkün olan dallarýn açýlabilmesi için gerekli çalýþmalar yapýlmalýdýr. Bölgelerinde iþ arayan listeleri de incelenerek gençlerimizin özellikle mezun olduklarý dal ile ilgili yeterli donanýmý nasýl kazanacaklarý konusunda tarama faaliyeti yapýlmalýdýr. Uygun þartlarýn oluþmasý durumunda, rehber öðretmenlerin de bulunacaðý ekipler oluþturularak, mezunlarýmýza iþ arama, iþ bulma ve iþ kurma konularýnda "yaþam koçu" sistemi gibi sürekli rehberlik hizmeti verilmelidir. Gençlerimizin kazanýmlarýna uygun meslek dallarý için ilgili meslek kuruluþlarý ile de görüþülerek de onlarý birer giriþimci olarak hazýrlamak hedeflenmektedir. lde edilen veriler ile e-okul modülü üzerinden mezunlarýmýzýn bilgileri güncellenerek, Ankara illi ðitim üdürlüðüne ait Ankara esleki Bilgi istemi-þ Arayanlar portalýnda düzenli yayýnlanmak suretiyle takibi saðlanmalýdýr. ezunlarýn izlenebilmesi için oluþturulacak otomatik mail sistemi ile meslek lisesi öðrencileri ile etkin bir bað kurulmalý, bilgilerinin yayýnlanmasý ve güncellenmesi saðlanmalýdýr. 7

19 T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs AAÞTIA Ö Þ BG Araþtýrmanýn evrenini Ankara büyükþehir sýnýrlarý dâhilindeki tüm meslek lisesi mezunlarý oluþturmaktadýr. Araþtýrmanýn örneklemini ise ilçe nüfuslarýna göre oranlanarak seçilen 5 merkez ilçeden toplam 90 okuldan 1323 mezun oluþturmaktadýr. (k 1'de Okul istesi verilmiþtir.) Tablo 1. Örneklem ayýlarýnýn lçe üfuslarýna Göre Daðýlýmý Ç FUU % GÖÞ Þ AYII ÇÖ , ,0 YAHA , ,7 ÇAAYA , ,3 AA , ,9 CA , ,1 TOPA , ,0 (T yýlý verileri baz alýnmýþtýr.) % Araþtýrmada veri toplama aracý olarak, alan uzmanlarý tarafýndan amacý ve alt amaçlarý, literatür ve saha taramasý yapýlarak geliþtirilmiþ, üç bölümden oluþan anket kullanýlmýþtýr. Anketin birinci bölümünde araþtýrmanýn örneklem grubu özellikleri ile ilgili maddelere, ikinci bölümünde araþtýrmaya katýlanlarýn kiþisel niteliklerine iliþkin maddelere, üçüncü bölümde ise araþtýrmaya katýlanlarýn okul, meslek ve iþ yaþamlarýyla ilgili maddelere yer verilmiþtir. Araþtýrmada veri toplama iþlemine isan 2012'de baþlanmýþ, uygulama, araþtýrma þirketinin anketörleri tarafýndan birebir görüþme yoluyla gerçekleþtirilmiþtir. Araþtýrmada toplanan verilerin P FO WDOW 16.0 programýnda analizleri yapýlmýþtýr. Verilerin frekans, yüzde ve kay kare analizleri yapýlmýþtýr. Bulgular tablolar ve grafiklerle gösterilmiþtir. 8

20 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Tablo 2. ezun olunan okul türü OU T AYI YZD eslek isesi ,4 Anadolu eslek isesi ,0 Teknik ise 109 8,2 Anadolu Teknik isesi 89 6,7 eslekî ve Teknik ðitim erkezi 12 0,9 Çok Programlý ise 6 0,5 eslekî Açýk Öðretim isesi 4 0,3 TOPA ,0 ezun olunan okul türüne göre daðýlýmlarý, %62,4 eslek isesi, %21 ile Anadolu eslek isesi, %8,2 ile Teknik ise, %6,7 ile Anadolu Teknik isesi oluþturmaktadýr. Grafik:1 Görüþülen iþilerin mezun olunan okul türüne göre daðýlýmý (%) 9

21 T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Tablo 3. eslekî ve teknik liseden mezun olunan alan/bölüm AA / BÖ AYI YZD lektrik / lektronik ,3 Blþm / Bilgisayar ,0 uhasebe / Finansman ,9 akine Teknolojisi ,6 Çocuk Geliþimi ,1 Yiyecek çecek Teknolojisi 92 7,0 aðlýk es. isesi (tümü) 69 5,2 etal Teknolojisi 68 5,1 Grafik ve Fotoðraf 54 4,1 Giyim retim Teknolojisi 50 3,8 TOPA ,0 eslekî ve teknik liseden mezun olunan alan/bölümler ve oranlarý þöyledir: %20,3 lektrik/lektronik, %19,0 Biliþim/Bilgisayar, %13,9 uhasebe/finansman, %11,6 akine Teknolojisi, %10,1 Çocuk Geliþimi, %7,0 Yiyecek çecek Teknolojisi, %5,2 aðlýk eslek iseleri (Tümü), %5,1 etal Teknolojisi, %4,1 Grafik ve fotoðraf, %3,8 Giyim retim Teknolojisi. Grafik:2 eslekî ve teknik liseden mezun olunan alan/bölüm daðýlýmý (%) 10

22 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Tablo 4. eslekî ve teknik liseden mezuniyet yýllarýna göre daðýlým ZUYT YII AYI YZD YII , YII , YII , YII , YII ,1 TOPA ,0 eslekî ve teknik liseden mezuniyet yýlýna göre yýlýnda %28,7, 2010 yýlýnda %24,6, 2009 yýlýnda %18,1, 2008 yýlýnda %15,5 iken 2007 yýlýnda mezun olanlarýn oraný %13,1'dir. Grafik:3 eslekî ve teknik liseden mezuniyet yýllarýna göre daðýlým (%) 11

23 T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs Þ BG Görüþülen iþilerin iþisel Bilgileri; Bu kýsýmda araþtýrmaya katýlanlarýn cinsiyet, yaþ, medenî durum, kardeþ sayýsý, bireylerin kendilerinin, anne babalarýnýn eðitim durumlarý, meslekleri ve baðlý bulunduklarý sosyal güvenlik kurumuyla ilgili bulgulara yer verilmiþtir. Tablo 5. Örneklemin cinsiyet, yaþ ve medeni durumlarýna göre daðýlýmý CYT GÖ DAII AYI % adýn ,9 rkek ,1 TOPA ,0 YAÞA GÖ DAII AYI % 18 yaþ 102 7,7 19 yaþ ,1 20 yaþ ,0 21 yaþ ,8 22 yaþ ,4 23 yaþ ve üzeri ,0 TOPA ,0 D DUUA GÖ D AII AYI % vli 24 1,8 Bekar ,2 TOPA ,0 Örneklemin %37,9'unu kadýnlar, %62,1'ini de erkekler oluþturmaktadýr. Yaþ grubuna göre ise 18 yaþ %7,7, 19 yaþ %23,1, 20 yaþ %23,0, 21 yaþ %21,8, 22 yaþ %14,4 iken 23 yaþ ve üzeri %10 seviyesindedir. edeni duruma göre ise %98,2'si bekârdýr. 12

24 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Tablo 6. Görüþülen kiþilerin kardeþi olma durumu ve sayýlarý ADÞ AYI % Tek çocuk, kardeþi yok 118 8,9 1 kardeþi olan ,2 2 kardeþi olan ,1 3 kardeþi olan ,8 4 kardeþi olan 66 5,0 5 kardeþi olan 24 1,8 6 ve daha yukarý sayýda kardeþi olan 16 1,2 TOPA ,0 *Ortalama: 2,84 tandart apma: 1,245 Görüþülen kiþilerin tek çocuk olma (kardeþi olmama) %8,9, 1 kardeþi olan %34,2, 2 kardeþi olan %35,1'dir. 6 ve daha yukarý kardeþ sahibi olanlar %1,2'dir. Tablo 7. Görüþülen kiþilerin öðrenim durumu Ö DUUU AYI % ise mezunu ,4 Yüksekokul (ön lisans) devam ediyor ,5 Yüksekokul (ön lisans) mezunu 53 4,0 Fakülte / yüksekokul (lisans) devam ediyor ,7 Fakülte / yüksekokul (lisans) mezunu 6 0,5 TOPA ,0 Görüþülen kiþilerin %28,4'ü lise mezunu, %56,5'i yüksekokula (ön lisans) devam eden %56,5, yüksekokul (ön lisans) mezunu %4,0, fakülte/yüksekokula (lisans) devam eden %10,7, fakülte/yüksekokul (lisans) mezunu %0,5'tir. 13

25 T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Grafik:4 Görüþülen kiþilerin öðrenim durumu (%) Tablo 8. Görüþülen kiþilerin bugüne kadar bir iþte çalýþýp/çalýþmama durumu ÇAIÞIP/ÇAIÞAA DUUU AYI % Bugüne kadar bir iþte çalýþtým ,5 Bugüne kadar bir iþte çalýþmadým ,5 TOPA ,0 Görüþülen kiþilerin %81,5'i bugüne kadar hiç çalýþmadýðýný, %18,5'i ise çalýþtýðýný belirtmiþtir. Grafik 5. Görüþülen kiþilerin bugüne kadar bir iþte çalýþýp çalýþmama durumu (%) 14

26 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs atýlýmcý Ailelerinin osyal Düzeyleri Bu kýsýmda araþtýrmaya katýlanlarýn cinsiyet, yaþ, medenî durum, kardeþ sayýsý, bireylerin kendilerinin, anne babalarýnýn eðitim durumlarý, meslekleri ve baðlý bulunduklarý sosyal güvenlik kurumuyla ilgili bulgulara yer verilmiþtir. Tablo 9. Görüþülen kiþilerin annelerinin öðrenim durumuna göre daðýlýmý Ö DUUU AYI % Okuryazar deðil 26 2,0 lkokul mezunu deðil, okuryazar 38 2,9 lkokul ,8 Ortaokul ,7 ise ,6 niversite 47 3,6 Yüksek lisans/doktora 7 0,4 TOPA ,0 Görüþülen kiþilerin annelerinin %55,7'sini ilkokul mezunu ve okuryazar olmayanlar, %19,7'si ortaokul mezunu, %20,6'sý lise mezunu, %4,1'de üniversite ve üzeri mezunlar oluþturmaktadýr. 15

27 T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Tablo 10. Görüþülen kiþilerin annelerinin mesleklerine göre daðýlýmý AYI % snaf veya sanatkâr 15 1,1 v hanýmý ,4 Vasýflý teknik personel 6 0,5 Profesyonel meslek sahibi ( doktor, avukat, mühendis vs. ) 4 0,3 üdür, genel müdür üst veya orta düzey yönetici 2 0,2 asa baþý çalýþan memur 62 4,7 Vasýfsýz iþçi 47 3,6 mekli 30 2,2 TOPA 1.319* 100,0 * 4 kiþi, annesinin vefat ettiðini belirtmiþtir. Görüþülen kiþilerin annelerinin %87,4'ü ev hanýmýdýr. asa baþý çalýþan memur %4,7 iken, vasýflý/vasýfsýz iþçiler %4,1 oranýndadýr. Tablo 11. Görüþülen kiþilerin babalarýnýn öðrenim durumuna göre daðýlýmý Ö DUUU AYI % Okuryazar deðil 1 0,1 lkokul mezunu deðil, okuryazar 12 0,9 lkokul ,1 Ortaokul ,3 ise ,7 niversite 121 9,1 Yüksek lisans/doktora 10 0,8 TOPA ,0 Görüþülen kiþilerin babalarýnýn ilkokul mezunu ve altý olanlarýn oraný %34,1, ortaokul mezunu % 21,3, lise mezunu olanlarýn oraný %34,7, üniversite ve üzerinde mezun olanlarýn oraný da % 9,9'dur. 16

28 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Tablo 12. Görüþülen kiþilerin babalarýnýn mesleklerine göre daðýlýmý AYI % þ yeri sahibi veya ortaðý 7 0,5 snaf veya sanatkar ,6 Vasýflý teknik personel 66 5,1 Profesyonel meslek sahibi (doktor, avukat, mühendis vs.) 14 1,1 üdür, genel müdür, üst veya orta düzey yönetici 12 0,9 asa baþý çalýþan memur ,4 Vasýfsýz iþçi ,1 Çiftçi, balýkçý 6 0,5 mekli ,2 þsiz 8 0,6 TOPA 1.293* 100,0 * 30 kiþi, babasýnýn vefat ettiðini belirtmiþtir. Görüþülen kiþilerin babalarýnýn %20 civarý iþ yeri sahibi, esnaf veya sanatkârdýr. asa baþý çalýþan memurlarýn oraný %16,4 iken, vasýflý/vasýfsýz iþçiler ise %37.2 oranýndadýr. 17

29 T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Tablo 13. Görüþülen kiþilerin baðlý bulunduklarý sosyal güvenlik kurumuna göre daðýlýmý OYA GV UUU AYI % ,0 mekli andýðý ,7 Bað-ur 103 7,8 Özel igorta 15 1,1 osyal güvencem yok 85 6,4 TOPA ,0 (Görüþülen kiþilerin %81,5'i hiç çalýþmadýðý için, verilen cevaplar ailenin sosyal güvencesini de içermektedir.) Görüþülen kiþilerin %72,0'ý, %12,7 emekli sandýðý, %7,8 bað-kur, %1,1'i özel sigorta sosyal güvencesine sahip olduðunu belirtirken, sosyal güvencesi olmayanlarýn oraný %6,4'tür. Grafik: 6 Görüþülen kiþilerin baðlý bulunduklarý sosyal güvence sistemi (%) 18

30 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs lköðretim kinci ademe Ders Baþarýlarý Bu kýsýmda araþtýrmaya katýlanlarýn lköðretim ya da Ortaokul mezuniyet not ortalamalarý, hangi akademik baþarýdaki öðrencilerimizin hangi tür okul ve alan/bölümleri tercih ettiði ile ilgili bulgulara yer verilmiþtir. Tablo 14. Görüþülen kiþilerin ilköðretim ikinci kademe (ortaokul) mezuniyet not ortalamasýna göre daðýlýmý ZUYT OT OTAAAI AAII AYI % ( ,0) 3 0,2 (2,1-2,5) 48 3,6 (2,6-3,0) ,1 (3,1-3,5) ,0 (3,6-4,0) ,2 (4,1-5,0) ,9 TOPA ,0 Görüþülen kiþilerin ilköðretim ikinci kademe (ortaokul) mezuniyet not ortalamasýna göre %31' (3,1-3,5) aralýðýnda, %30,2'si (3,6-4,0) aralýðýnda, %19,9'u (4,1-5,0) aralýðýnda, %15,1'i (2,6-3,0) aralýðýnda, %3,8'i de (...-2,5) aralýðýnda bulunmaktadýr. 19

31 T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Grafik:7 Görüþülen kiþilerin ilköðretim ikinci kademe (ortaokul) mezuniyet not ortalamasýna göre daðýlým yüzdesi (%) 20

32 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Tablo 15. lköðretim ikinci kademe (ortaokul) mezuniyet not ortalamasýnýn mezun olunan okul türüne göre daðýlýmý (%) ZU OUA OU T ( ) 2,0 2,1 2,5 2,6 3,0 3,1 3,5 3,6 4,0 4,1 5,0 TOPA Anadolu Teknik isesi 0,0 1,7 8,5 28,8 32,2 28,8 100,0 Anadolu eslek isesi 0,0 3,7 11,9 24,8 25,7 33,9 100,0 Teknik ise 0,0 2,8 16,7 34,7 29,2 16,7 100,0 eslek isesi 0,3 4,0 16,9 33,4 31,7 13,7 100,0 Diðer okullar 0,0 0,0 10,5 26,3 31,6 31,6 100,0 OTAAA 0,2 3,6 15,1 31,0 30,2 19,9 100,0 lköðretim ikinci kademe (ortaokul) mezuniyet not ortalamasýnýn mezun olunan okul türüne göre daðýlýmýnda anlamlý bir farklýlýk vardýr. AT'lerde en yüksek not ortalamasý %32,2 oran ile (3,6-4,0) aralýðýndadýr. A'lerde en yüksek not ortalamasý %33,9 oran ile (4,1-5,0) aralýðýndadýr. Teknik iselerde en yüksek not ortalamasý %34,7 oran ile (3,1-3,5) aralýðýndadýr. eslek iselerinde en yüksek not ortalama %33,4 oran ile (3,1-3,5) aralýðýndadýr. Diðer okullar da en yüksek not ortalamasý %31,6 oranla (3,6-4,0) aralýðý ile (4,1-5,0) aralýðýndadýr. 21

33 T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Tablo 16. lköðretim ikinci kademe (ortaokul) mezuniyet not ortalamasýnýn mezun olunan alan/bölüm türüne göre daðýlýmý (%) ZU OUA AA/BÖ ( ) 2,0 2,5 2,6 3,0 3,1 3,5 3,6 4,0 4,1 5,0 TOPA Biliþim / Bilgisayar 0,0 1,1 12,2 34,8 25,4 26,5 100,0 lektrik / lektronik 0,0 3,8 12,6 38,5 24,2 20,9 100,0 uhasebe / Finansman 1,4 6,1 16,2 23,6 33,8 18,9 100,0 Çocuk Geliþimi 0,0 1,1 7,8 21,1 38,9 31,1 100,0 akine Teknolojisi 0,0 1,9 27,6 34,3 26,7 9,5 100,0 Yiyecek çecek Tekn. 0,0 7,1 14,3 22,9 41,4 14,3 100,0 aðlýk eslek isesi 0,0 5,1 5,1 41,0 30,8 17,9 100,0 Giyim retim 0,0 0,0 14,0 30,2 37,2 18,6 100,0 etal Teknolojisi 0,0 7,5 30,2 34,0 26,4 1,9 100,0 Grafik ve Fotoðraf 0,0 9,4 12,5 18,8 34,4 25,0 100,0 OTAAA 0,2 3,6 15,1 31,0 30,2 19,9 100,0 lköðretim ikinci kademe (ortaokul) mezuniyet ortalamasýnýn mezun olunan alan/bölüm türüne göre anlamlý bir farklýlýk vardýr. Görüþülen kiþilerden Biliþim/Bilgisayar, lektrik/lektronik, akine Teknolojisi, aðlýk eslek isesi (tümü), etal Teknolojisi, (3,1-3,5) aralýðýnda lköðretim ikinci kademe (ortaokul) mezuniyet ortalamasý ile kayýt yaptýrmýþlardýr. uhasebe, Çocuk Geliþimi, Yiyecek-çecek Teknolojileri, Giyim retim Teknolojileri ve Grafik-Fotoðraf alan/bölümlerine ise (3,6-4,0) aralýðýnda lköðretim ikinci kademe (ortaokul) mezuniyet ortalamasý ile kayýt yaptýrmýþlardýr. 22

34 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Tablo 17. lköðretim ikinci kademe (ortaokul) mezuniyet not ortalamasýnýn eðitim durumuna göre daðýlýmý (%) T DUUU ( ) 2,0 2,1 2,5 2,6 3,0 3,1 3,5 3,6 4,0 4,1 5,0 TOPA ise mezunu 0,0 7,1 22,1 32,7 23,1 15,0 100,0 Yüksekokul (ön lisans) devam ediyor Yüksekokul (ön lisans) mezunu Fakülte/yüksekokul (lisans) devam ediyor/mezun 0,4 1,9 12,8 32,4 33,0 19,6 100,0 0,0 0,0 25,7 14,3 42,9 17,1 100,0 0,0 3,1 4,7 26,4 32,6 33,3 100,0 OTAAA 0,2 3,6 15,1 31,0 30,2 19,9 100,0 lköðretim ikinci kademe (ortaokul) mezuniyet not ortalamalarýnýn eðitim durumuna göre daðýlýmýnda anlamlý bir farklýlýk vardýr. ise mezunlarýnýn not ortalamalarýnýn en yoðun olduðu aralýk %32,7 oranla (3,1-3,5) aralýðýdýr. YO'na devam edenlerin not ortalamalarýnýn en yoðun olduðu aralýk %33 oran ile (3,6-4,0) aralýðýdýr. YO mezunlarýnýn not ortalamalarýnýn en yoðun olduðu aralýk %42,9 oran ile (3,6-4,0) aralýðýdýr. Fakülte/yüksekokul (lisans) devam eden/mezun olanlarýn not ortalamalarýnýn en yoðun olduðu aralýk %33,3 oran ile (4,1-5,0) aralýðýdýr. 23

35 T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Tablo 18. lköðretim ikinci kademe (ortaokul) mezuniyet not ortalamasýnýn yükseköðrenim durumuna göre daðýlýmý (%) YÖ DUUU ( ) 2,0 2,1 2,5 2,6 3,0 3,1 3,5 3,6 4,0 4,1 5,0 TOPA 2 yýllýk yüksekokul (sýnavsýz geçiþ) 2 yýllýk yüksekokul (sýnavla giriþ) 0,6 2,4 12,4 33,6 33,3 17,7 100,0 0,0 1,5 14,4 28,4 29,9 25,9 100,0 4 yýllýk fakülte/yüksekokul 0,0 1,9 5,6 23,1 39,8 29,6 100,0 OTAAA 0,2 3,6 15,1 31,0 30,2 19,9 100,0 lköðretim ikinci kademe (ortaokul) mezuniyet ortalamalarýnýn yükseköðrenim durumuna daðýlýmýnda göre anlamlý bir farklýlýk vardýr. YO'na (sýnavsýz geçiþ) devam edenlerin not ortalamalarýnýn en yoðun olduðu aralýk %33,6 oran ile (3,1-3,5) aralýðýdýr. YO'na (sýnavla giriþ) devam edenlerin not ortalamalarýnýn en yoðun olduðu aralýk %29,9 oran ile (3,6-4,0) aralýðýdýr. 4 yýllýk fakülte/yüksekokula devam edenlerin not ortalamalarýnýn en yoðun olduðu aralýk %39,8 oran ile (3,6-4,0) aralýðýdýr. 24

36 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Tablo 19. Görüþülen iþilerin ilköðretim ikinci kademede en baþarýlý olduðu en az bir dersin ders gruplarýna göre daðýlýmý D AYI % atematik-fen ve Teknoloji (Fen Bilgisi) ,4 Türkçe-osyal Bilgiler-Yabancý Dil ,8 Teknoloji Tasarým (þ ðitimi) -Biliþim Teknolojileri 126 9,5 Beden ðitimi-görsel sanatlar(esim)-üzik ,3 TOPA ,0 Görüþülen kiþilerin %50,8'i en baþarýlý olduðu ders grubu Türkçe-osyal Bilgiler- Yabancý Dil, %29,4 atematik-fen ve Teknoloji (Fen Bilgisi) ders gurubunda, %9,5 Teknoloji Tasarým (þ ðitimi)-biliþim Teknolojileri ders gurubunda olduðunu belirtirken, %10,3'ü de Beden ðitimi-görsel anatlar (esim)-üzik ders gurubunda olduklarýný belirtmiþlerdir. Grafik 8. Görüþülen iþilerin ilköðretim ikinci kademede en baþarýlý olduðu en az bir dersin ders gruplarýna göre daðýlýmý 25

37 T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Tablo 20. Görüþülen iþilerin ilköðretim ikinci kademede en baþarýlý olduðu ders gruplarýnýn okul türüne göre daðýlýmý (%) ZU OUA OU T at.ematik- Fen ve Teknoloji (Fen Bilgisi) Türkçe-osyal Bilgiler-Yabancý Dil Teknoloji Tasarým (þ ðitimi)-biliþim Teknolojileri Beden ðitimi- Görsel anatlar (esim)-üzik TOPA Anadolu Teknik isesi Anadolu eslek isesi Teknik ise eslek isesi Diðer okullar 44,1 27,5 43,8 26,8 31,6 28,8 50,0 32,9 55,7 47,4 16,9 9,6 13,7 7,8 21,1 10,2 12,8 9,6 9,7 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 OTAAA 29,4 50,8 9,5 10,3 100,0 * 2 =36,769 P=0,000 lköðretim ikinci kademede en baþarýlý olunan en az bir ders gurubunun mezun olunan okul türüne göre daðýlýmýnda anlamlý bir farklýlýk vardýr. atematik Fen ve Teknoloji dersinde en baþarýlý olunan okul türü %44,1 ile Anadolu Teknik iseleridir. Türkçe osyal Bilgiler Yabancý Dil ders grubunda en baþarýlý olunan okul türü eslek iseleridir. Teknoloji Tasarým Biliþim Teknolojileri ders grubunda en baþarýlý olunan okul türü %21,1 ile diðer okullardýr. Beden ðitimi Görsel anatlar üzik ders grubunda en baþarýlý olunan okul türü %12,8 ile Anadolu eslek iseleridir. 26

38 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Tablo 21. Görüþülen iþilerin ilköðretim ikinci kademede en baþarýlý olduðu ders gruplarýnýn alan/bölüm türüne göre daðýlýmý (%) ZU OUA AA/BÖ atematik- Fen ve Teknoloji (Fen Bilgisi) Türkçe-osyal Bilgiler- Yabancý Dil Teknoloji Tasarým (þ ðitimi)- Biliþim Teknolojileri Beden ðitimi-görsel anatlar (esim)-üzik TOPA Biliþim / Bilgisayar 36,5 43,6 14,9 5,0 100,0 lektrik / lektronik 42,3 37,4 9,9 10,4 100,0 uhasebe / Finansman 27,0 54,1 8,1 10,8 100,0 Çocuk Geliþimi 14,6 75,3 1,1 9,0 100,0 akine Teknolojisi 34,0 43,4 6,6 16,0 100,0 Yiyecek çecek Teknolojisi 22,5 66,2 4,2 7,0 100,0 aðlýk eslek isesi 26,3 50,0 2,6 21,1 100,0 Giyim retim 4,7 72,1 9,3 14,0 100,0 etal Teknolojisi 21,2 44,2 25,0 9,6 100,0 Grafik ve Fotoðraf 18,2 57,6 12,1 12,1 100,0 OTAAA 29,4 50,8 9,5 10,3 100,0 * 2 =106,965 P=0,000 lköðretim ikinci kademede en baþarýlý olunan en az bir dersin mezun olunan alan/bölüm türüne göre anlamlý bir farklýlýk vardýr. atematik Fen ve Teknoloji dersinde en baþarýlý olunan bölüm %42,3 oran ile lektrik/lektronik bölümüdür. Türkçe osyal Bilgiler Yabancý Dil ders grubunda en baþarýlý bölüm Çocuk Geliþimidir. Teknoloji Tasarým Biliþim Teknolojileri ders grubunda en baþarýlý olunan bölüm %25 oran ile etal Teknolojileridir. Beden ðitimi Görsel anatlar üzik ders grubunda en baþarýlý olunan alan/bölüm %21,1 oranla aðlýk eslek iseleridir. 27

39 T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Tablo 22. Görüþülen iþilerin ilköðretim ikinci kademede en gruplarýnýn eðitim durumuna göre daðýlýmý (%) baþarýlý olduðu ders T DUUU atematik-fen ve Teknoloji (Fen Bilgisi) Türkçe-osyal Bilgiler- Yabancý Dil Teknoloji Tasarým (þ ðitimi)-biliþim Teknolojileri Beden ðitimi-görsel anatlar (esim)-üzik TOPA ise mezunu 25,9 51,9 9,2 13,0 100,0 Yüksekokul (ön lisans) devam ediyor 31,5 48,0 10,7 9,7 100,0 Yüksekokul (ön lisans) mezunu 33,3 47,2 8,3 11,1 100,0 Fakülte / yük.okul (lisans) devam ediyor/mezun * 2 = P=0,203 28,9 59,4 5,5 6,3 100,0 OTAAA 29,4 50,8 9,5 10,3 100,0 lköðretim ikinci kademede en baþarýlý olunan en az bir dersin eðitim durumuna göre anlamlý bir farklýlýk yoktur. atematik Fen ve Teknoloji ders grubunda baþarýlý olma durumu %31,5 oranla yüksekokul (ön lisans) devam edenlerdir. Türkçe osyal Bilgiler Yabancý Dil ders grubunda baþarýlý olma durumu %59,4 oran ile fakülte/yüksekokul (lisans) devam eden ve mezun olanlardýr. Teknoloji Tasarýmý Biliþim Teknolojileri ders grubunda baþarýlý olma durumu %10,7 oran ile yüksekokul (ön lisans) devam edenlerdir. Beden eðitimi Görsel anatlar üzik ders grubunda baþarýlý olma durumu %13 oran ile lise mezunlarýdýr. 28

40 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Tablo 23. Görüþülen iþilerin ilköðretim ikinci kademede en baþarýlý olduðu ders gruplarýnýn yükseköðrenim durumuna göre daðýlýmý (%) YÖ DUUU atematik- Fen ve Teknoloji (Fen Bilgisi) Türkçe- osyal Bilgiler- Yabancý Dil Teknoloji Tasar m (þ ðitimi)- Biliþim Teknolojileri Beden ðitimi- Görsel anatlar (esim)- üzik TOPA 2 yýllýk yüksekokul (sýnavsýz geçiþ) 31,4 51,5 8,0 9,2 100,0 2 yýllýk yüksekokul (sýnavla giriþ) 32,7 42,6 14,4 10,4 100,0 4 yýllýk fakülte/yüksekokul 26,2 61,7 5,6 6,5 100,0 OTAAA 29,4 50,8 9,5 10,3 100,0 * 2 =14,847 P=0,021 lköðretim ikinci kademede en baþarýlý olunan en az bir dersin yükseköðrenim durumuna göre anlamlý bir farklýlýk vardýr. atematik Fen ve Teknoloji ders grubunda baþarýlý olma durumu %32,7 oran ile 2 yýllýk yüksekokul (sýnavla giriþ) okuyanlardýr. Türkçe osyal Bilgiler Yabancý Dil ders grubunda baþarýlý olma durumu %61,7 oran ile 4 yýllýk fakülte/yüksekokul okuyanlardýr. Teknoloji Tasarýmý Biliþim Teknolojileri ders grubunda baþarýlý olma durumu %14,4 oran ile 2 yýllýk yüksekokul (sýnavla giriþ) okuyanlardýr. Beden eðitimi görsel sanatlar müzik ders grubunda baþarýlý olma durumu %10,4 oran ile 2 yýllýk yüksekokul (sýnavla giriþ) okuyanlardýr. 29

41 T D AAA ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs OU Tercihler Bu kýsýmda araþtýrmaya katýlan bireylerin mezun olduðu alan/bölümü tercih ederken hangi etkiler ile hareket ettiklerinin ve alanýný baþka arkadaþlarýna öneripönermeme durumu ile ilgili bilgiler yer almýþtýr. Tablo 24. Görüþülen kiþilerin meslekî ve teknik liseden mezun olduðu alaný tercih etme sebebine göre daðýlým (%) (Birden fazla cevap alýndýðýndan toplam %100 ü geçmektedir.) ZU OUA AAI TCH T BB % lgi ve yeteneklerime uygun olmasý 36,3 Ailem istediði için 35,2 Piyasada ihtiyaç duyulan, aranan bir meslek olmasý 11,1 endi iþimi kurma imkanýnýn olmasý 10,7 Çok para kazanma ihtimalinin olmasý 6,8 Yükseköðretime giriþte avantajlý olmasý 6,5 Diðer* 4,3 *Diðer: Puandan dolayý, dershane yönlendirmesi, tavsiye, maddi im kânlardan dolayý vs. Görüþülen kiþilerin meslekî ve teknik liseden mezun olunan alaný tercih etme sebeplerinde %36,3'ü ilgi ve yeteneklerime uygun olmasý, %35,2'si ailem istediði için, %11,1'i piyasada ihtiyaç duyulan, aranan bir meslek olmasý olduðunu belirtirken, %6,5'i yükseköðretime giriþte avantajlý olmasý ný belirtmiþlerdir. 30

42 T B ve T D ÞZ POJ AAÞTIA APOU ayýs 2012 Grafik 9. Görüþülen kiþilerin meslekî ve teknik liseden mezun olduðu alaný tercih etme sebebine göre daðýlým (%) Tablo 25. eslekî ve teknik liseden mezun olunan alaný tercih etme sebebinin mezun olunan okul türüne göre daðýlýmý (%) (Birden fazla cevap alýndýðýndan toplam%100 ü geçmektedir.) ZU OUA OU T Ailem istediði için Çok para kazanma ihtimalinin olmasý endi iþimi kurma imkanýnýn olmasý Piyasada ihtiyaç duyulan, aranan bir meslek olmasý lgi ve yeteneklerime uygun olmasý Yükseköðretime giriþte avantajlý olmasý Diðer Anadolu Teknik isesi 36,3 9,6 6,8 16,4 22,6 9,6 Anadolu eslek isesi 29,5 5,7 11,4 12,5 32,8 7,5 5,3 Teknik ise 37,0 7,7 5,0 10,5 40,3 3,3 2,2 eslek isesi 37,2 6,5 11,8 10,4 38,3 6,1 4,5 Diðer okullar 28,6 2,0 2,0 0,0 42,9 26,5 0,0 OTAAA 35,2 6,8 10,7 11,1 36,3 6,5 4,3 eslekî ve teknik liseden mezun olunan alaný tercih etme sebebi ailem istediði için seçeneðini iþaretleyenler en yüksek %37,2 oran ile meslek liseleridir. Diðer okullarda %42,9 oran ile ilgi ve yeteneklerime uygun olmasý dýr. 3,4 31

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

GEMLÝK ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝNDE OKUYAN ÇIRAKLARIN

GEMLÝK ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝNDE OKUYAN ÇIRAKLARIN Dr. Nalan AKIÞ Uzm.,Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Emel ÝRGÝL Yrd. Doç.,Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Kayýhan PALA Yrd. Doç.,Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II . ISBN: 975-19-3837-6 KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Kasým 2005 Poliklinik Hizmetlerinde

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi The Analysis of the General Psychological Conditions of Nurses Dr. Serpil Yýlmaz*, Rabia Hacýhasanoðlu**, Zeynep Çiçek** Öz Hemþirelik, insanlarla iliþkiye

Detaylı

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ýnternet teknoloji ve iletiþim

Ýnternet teknoloji ve iletiþim citation Vardi, Recep. Authenticity of the information at the Internet regarding to religion Journal of Faculty of Theology of Bozok University. 3,3 (2013/3), pp. 79-87. İnternette yer alan dini içerikli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel

2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel 2. YATIRIM ORTAMI 14 2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel Bir Bakýþ Türkiye geçmiþte önemli miktarda doðrudan yabancý yatýrým çekme baþarýsý gösteremedi. 15 20 yýlý hariç tutulursa 1980

Detaylı

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliði bilim dalýnýn Ýþletme, Endüstri, Makine, Ýnþaat ve Elektrik-Elektronik alt dallarýnda dört yýllýk lisans düzeyinde eðitim veren, Kara

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ makale - 2 1968 yýlýnda Ankara'da doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise öðrenimini Ankara'da tamamlamýþtýr. Haziran 1990 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuþtur. Çýraklýk Sözleþmesi adlý

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

TÜRKÝYE'DE KADIN ÝÞGÜCÜ ÝSTANBUL ÝMALAT SEKTÖRÜNDEKÝ ÇALIÞMA ÞARTLARI VE KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM

TÜRKÝYE'DE KADIN ÝÞGÜCÜ ÝSTANBUL ÝMALAT SEKTÖRÜNDEKÝ ÇALIÞMA ÞARTLARI VE KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM TÜRKÝYE'DE KADIN ÝÞGÜCÜ ÝSTANBUL ÝMALAT SEKTÖRÜNDEKÝ ÇALIÞMA ÞARTLARI VE KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM GÝRÝÞ Dr.Necati KAYHAN * Uluslararasý Sözleþmeler ve baþta Anayasamýz (49 ve50. Md.) olmak üzere ulusal mevzuata

Detaylı

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý 123 ARAÞTIRMA Özet Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý Tufan Nayir*, Ersin Uskun**, Hakan Türkoðlu**, Ertan Uzun***, Mustafa Öztürk**, A. Nesimi Kiþioðlu**.

Detaylı

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Hasan Hüseyin AKSU * ÖZET Bu araþtýrma,

Detaylı