MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER"

Transkript

1 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk sayýlarý yer almaktadýr. Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Öðretmen kadrolarýna yapýlacak atamalarda kullanýlacak testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerle gösterilen KPSS-Öðretmenlik testleri þöyledir: GY:Genel Yetenek, GK:Genel Kültür, EÐ:Eðitim Bilimleri. Öðretmen kadrolarýna atanacaklarda 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu nun deðiþik 48 inci maddesinde yer alan askerlik, saðlýk, sýnav durumu gibi genel ve özel koþullar aranacaktýr. Buna ek olarak, öðretmen kadrolarýna atanacaklarda aranacak özel koþullar Millî Eðitim Bakanlýðýnýn vereceði ilanlarla duyurulacaktýr. Bu koþullardan bazýlarý bu tablonun sonunda yer almaktadýr. Bu Kýlavuzda yer alan öðretmen kadrolarýna baþvuranlarda bu koþullarýn karþýlandýðý varsayýlacaktýr. Aþaðýdaki bilgiler adaylara yardýmcý olmak amacýyla verilmiþtir. Millî Eðitim Bakanlýðý aþaðýdaki koþullarda gerektiðinde deðiþiklik yapabilecektir. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný : Öðretmen Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý : Milli Eðitim Bakanlýðý Test Aðýrlýklarý : GY:0,3, GK:0,3, EÐ:0,4 KPSSP10 Milli Eðitim Bakanlýðýnca ayrýca giriþ sýnavý yapýlmayacaktýr. Aþaðýdaki tabloda birinci sütun sýra numarasýný, ikinci sütun atamaya esas olan alan adýný, üçüncü sütun alan kodunu, dördüncü sütun tahmini kontenjaný ve beþinci sütun mezun olunan yükseköðretim programýnýn kodunu ve adýný göstermektedir. Yükseköðretim program kodlarýnýn sað tarafýnda parantez içindeki sayýlar ile ilgili açýklamalar Tablo Ýle Ýlgili Açýklamalar baþlýðý altýnda verilmiþtir. ATAMAYA ESAS OLAN ALAN, KONTENJAN, MEZUN OLUNAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE BU PROGRAMLARIN KODLARI SIRA ATAMAYA ESAS ALAN KONTEN- MEZUN OLUNAN YÜKSEKÖÐRETÝM Almanca (1) Alman Dili ve Edebiyatý Almanca Öðretmenliði Beden Eðitimi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Bilgisayar Bilgisayar Öðretmenliði Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði 3127 (1);(2) --- Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri Bölümü Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði 3129 (2) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 8125 (1);(2) --- Bilgisayar Teknolojisi Bölümü 8141 (1) Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliði 3124 (1) Bilgisayar Mühendisliði 3258 (1);(2) ---- Matematik-Bilgisayar 5137 (1) Bilgisayar Bilimleri Mühendisliði 3224 (1);(2) ---- Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Elektronik ve Bilgisayar Öðretmenliði Biyoloji (1) Biyoloji Biyoloji Öðretmenliði Coðrafya (1) Coðrafya Coðrafya Öðretmenliði Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (1) Ýlahiyat Fakültesi 3216 (13) Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öðretmenliði El Sanatlarý / Dekoratif Sanatlar Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði Dekoratif Ürünler Öðretmenliði Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Geleneksel Türk El Sanatlarý Öðretmenliði Elektrik (1) Elektrik Mühendisliði Elektrik Öðretmenliði 3162 (1) Elektrik-Elektronik Mühendisliði 214

2 Elektronik / Telekomünikasyon (1) Elektrik-Elektronik Mühendisliði 3163 (1) Elektronik Mühendisliði Elektronik Öðretmenliði 3166 (1) Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði Elektronik ve Haberleþme Öðretmenliði Felsefe (1);(3) --- Felsefe 3319 (1);(4) ---- Sosyoloji Felsefe Grubu Öðretmenliði Fen Bilgisi / Fen ve Teknoloji Fen Bilgisi Öðretmenliði Fizik (1) Fizik 3184 (1) Fizik Mühendisliði Fizik Öðretmenliði Fransýzca (1) Fransýz Dili ve Edebiyatý Fransýzca Öðretmenliði Giyim/HazýrGiyim/Moda Tasarýmý Hazýr Giyim Öðretmenliði Moda Tasarýmý Öðretmenliði Giyim Endüstrisi Öðretmenliði Giyim Öðretmenliði Ýmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri (1) Ýlahiyat Fakültesi Ýmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Arapça) (1);(5) --- Arap Dili ve Edebiyatý 3110 (5) Arapça Öðretmenliði 6214 (1) Ýlahiyat Fakültesi Ýngilizce (1) Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 3218 (1) Ýngiliz Dil Bilimi 3219 (1) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngilizce Öðretmenliði 3272 (1) Mütercim-Tercümanlýk ****** (15);(16) - Yabancý Dille Öðretim Yapan Yüksek Öðretim Kurumlarý Ýþ Eðitimi Endüstriyel Teknoloji Öðretmenliði (Ýþ ve Teknik Eðitimi ) 7144 (6) Resim-Ýþ Öðretmenliði (Ýþ Eðitimi Ana Sanat Dalý) Ýþ ve Teknik Eðitim Öðretmenliði 7198 (14) Seramik Öðretmenliði 3273 (14) Nakýþ Öðretmenliði 7195 (14) Geleneksel Türk El Sanatlarý Öðretmenliði 3143 (14) Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði 8127 (14) Dekoratif Ürünler Öðretmenliði Ýþ Eðitimi (Ev Ekonomisi) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði Ev Yönetimi Öðretmenliði Aile Bilimleri ve Tüketici Öðretmenliði Ev-Ýþ ve Ev Ekonomisi Öðretmenliði 3177 (1);(14) -- Ev Ekonomisi Ýþ Eðitimi (Ticaret) Ýþletme Öðretmenliði Japonca (1) Japon Dili ve Edebiyatý Japonca Öðretmenliði Kimya (1) Kimya 6241 (1) Kimya Mühendisliði Kimya Öðretmenliði Kuaförlük/Cilt Bakýmý Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öðretmenliði Makine Ressamlýðý Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðretmenliði Tasarým ve Konstrüksiyonu Öðretmenliði Model Öðretmenliði Matbaa Matbaa Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik (9) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Matematik (1) Matematik 3257 (1) Matematik Mühendisliði 3258 (1) Matematik-Bilgisayar Matematik Öðretmenliði 215

3 Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði Muhasebe Grubu Muhasebe ve Finansman Öðretmenliði Müzik (1);(7) --- Bando Þefliði 7136 (1);(7) ---- Çalgý Yapým 7108 (1);(7) ---- Folklor ve Etnomüzikoloji 7115 (1);(7) ---- Müzikoloji 7116 (1);(7) ---- Nefesli Çalgýlar 7117 (1);(7) ---- Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar 7118 (1);(7) ---- Opera 7120 (1);(7) ---- Piyano 7122 (1);(7) ---- Piyano Arp 7123 (1);(7) ---- Þan 7124 (1);(7) ---- Þan ve Opera 7131 (1);(7) ---- Türk Sanat Müziði 7134 (1);(7) ---- Yaylý Çalgýlar Müzik Öðretmenliði 7148 (1) Müzik 7171 (1);(7) ---- Müzik Bilimleri 7221 (1);(7) ---- Kompozisyon 7223 (1);(7) ---- Ses Eðitimi 7224 (1);(7) ---- Temel Bilimler 7128 (1);(7) Türk Halk Oyunlarý Nakýþ Nakýþ Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði / Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Ana Okulu Öðretmenliði 3145 (1) Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Bölümü Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðretmenliði Çocuk Geliþimi ve Okul Öncesi Eðitimi Öðretmenliði Rehber Öðretmen (1) Psikoloji Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Bölümü / Anabilim Dalý Resim-Ýþ/Resim Resim Öðretmenliði Resim Ýþ Öðretmenliði 7188 (1) Resim Bölümü Resim/Grafik (1) Resim Bölümü Grafik Öðretmenliði Uygulamalý Resim Öðretmenliði 7160 (1) Grafik Bölümü / Anasanat Dalý Meslekî Resim Öðretmenliði Rusça (1) Rus Dili ve Edebiyatý Sanat Tarihi (1);(8) --- Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalý 3299 (1) Sanat Tarihi Bölümü Seramik Seramik Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Üstün Zekâlýlar Öðretmenliði Görme Engelliler Sýnýf Öðretmenliði Görme Engelliler Öðretmenliði 8135 (10) Özel Eðitim Bölümü 8136 (10) Özel Eðitim Öðretmenliði Ýþitme Engelliler Sýnýf Öðretmenliði Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 8135 (11) Özel Eðitim Bölümü 8136 (11) Özel Eðitim Öðretmenliði Zihin Engelliler Sýnýf Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði 8135 (12) Özel Eðitim Bölümü 8136 (12) Özel Eðitim Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Tarih Tarih Öðretmenliði 6324 (1) Tarih 216

4 Tekstil Tekstil Öðretmenliði Tekstil Terbiye Öðretmenliði Tekstil Dokuma ve Örgü Öðretmenliði Ýplikçilik Öðretmenliði Tesisat Teknolojisi Tesisat Öðretmenliði Enerji Öðretmenliði Trikotaj Trikotaj Öðretmenliði Türk Dili ve Edebiyatý (1) Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 3342 (1) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türkçe Türkçe Öðretmenliði TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR (1) Orta Öðretim Alan Öðretmenliði Tezsiz Yüksek Lisans, Millî Eðitim Bakanlýðý veya Millî Eðitim Bakanlýðý ile Yükseköðretim Kurulu iþbirliði çerçevesinde açýlan Pedagojik Formasyon ve 33 kredilik Ýlköðretim Sýnýf Öðretmenliði Sertifika Programlarýndan herhangi birini baþarý ile tamamlayanlar. Bu kapsamda açýlmayan yurt dýþýndaki üniversitelerden (Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti dâhil) alýnan pedagojik formasyon belgeleri geçerli deðildir. (2) Meslekî ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Bilgisayar bölümlerine Atölye ve Lâboratuvar Öðretmeni olarak atanamazlar. (3) En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldýðýný belgelendirenler. (4) En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantýk aldýðýný belgelendirenler. (5) Ýmam Hatip Lisesi Meslek derslerinden sadece Arapça dersi öðretmenliðine atanýrlar. (6) Ýþ Eðitimi Ana Sanat Dalý. (7) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarý ile Devlet Konservatuvarlarýnýn lisans mezunlarý. (8) Sanat Tarihi Ana Bilim Dalý (9) Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði programý mezunlarý ilköðretim kurumlarýna atanýrlar. (10) Kredilerinin en az %30 unu Görme Engelliler Eðitimi alanýnda aldýðýný belgelendirenler. (11) Kredilerinin en az %30 unu Ýþitme Engelliler Eðitimi alanýnda aldýðýný belgelendirenler. (12) Kredilerinin en az %30 unu Zihin Engelliler Eðitimi alanýnda aldýðýný belgelendirenler. (13) Ýlköðretim kurumlarýna atanýrlar. (14) Ýhtiyacýn karþýlanamamasý durumunda bu alanlara kaynak gösterilen yüksek öðretim programlarýndan mezun olanlardan puan üstünlüðüne göre ikinci öncelik olarak baþvurabilirler. (15) Yabancý dille öðretim yapan yüksek öðretim kurumlarýnýn Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayýlý Kararý kapsamýndaki ek Çizelgede yer verilen lisans düzeyinde Ýngilizce öðretim yapan bölümlerinden mezun olanlar ile ek çizelgede herhangi bir alan öðretmenliðine kaynak olarak gösterilen programlardan mezun olup Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (KPDS) nda (B) ve daha yukarý düzeyde puan alanlar Ýngilizce alanýna baþvurabilirler. (16) Ýngilizce Öðretmenliði Sertifikasý na sahip olmak. NOT: 1. Orta Öðretim Alan Öðretmenliði Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon eðitimi olmayanlarýn, Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayýlý Kararý nýn 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taþýyan potansiyel adaylarla ihtiyacýn karþýlanamadýðý atama dönemleri ile sýnýrlý olmak ve belirtilen nitelikleri taþýyan adaylarýn atamalarýndan sonra gelmek þartýyla; Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayýlý Karar eki Çizelge de yer verilen yüksek öðretim programlarýndan mezun olup Orta Öðretim Alan Öðretmenliði Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programýný tamamlamayanlarýn, Kamu Personel Seçme Sýnavý (KPSSP10) nda 75 ve daha yukarý puan aldýklarý takdirde, pedagojik yönden eksiklikleri daha sonra tamamlatýlmak üzere alan öðretmenliklerine baþvuracaðý alanýn minimum taban puaný da esas alýnarak baþvurularý kabul edilecektir. 2. KPSS den aldýklarý puanlarýn eþit olmasý durumunda Eðitim Bilimleri Testindeki puan üstünlükleri esas alýnýr. Eþitliðin bozulmamasý durumunda bilgisayar kurasýyla atanacak aday belirlenir. 3. Hizmet yükümlülüðü bulunan adaylarýn baþka bir kuruma baþvurmalarý hâlinde bu yükümlülüðe iliþkin borcunu ödemiþ olmasý gerekir. 217

5 4. Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 119 sayýlý Kararý nýn geçici 2 nci maddesine göre; Karar eki Çizelgede yer verilmeyen, ancak daha önceki kararlarda yer alan ve adlarý deðiþen yüksek öðretim kurumlarýnýn lisans düzeyindeki öðretmenlik programlarýndan mezun olanlar, bu Esaslar eki çizelgede yer alan denk olduklarý yüksek öðretim programý mezunlarý gibi deðerlendirileceklerinden baþvurularý alýnacaktýr. Ancak, bu kapsamda olanlar alanlarýnýn ve adlarýnýn deðiþtiðini okullarýndan alacaklarý belgeyle belgelendireceklerdir. Ek Çizelgede herhangi bir alan öðretmenliðine kaynak gösterilmeyen ancak Talim ve Terbiye Kurulunun daha önceki kararlarýnda öðretmenliðe kaynak gösterilen Eðitim Bilimleri Fakültesi ile eðitim fakültelerinin eðitim bilimleri bölümlerinin Eðitim Programlarý ve Öðretimi, Eðitim Yöneticiliði ve Deneticiliði, Eðitimde Ölçme ve Deðerlendirme, Eðitim Yönetimi Teftiþi ve Planlamasý, Halk Eðitimi ile Eðitimde Psikolojik Hizmetler bölüm/anabilim dallarýndan lisans düzeyinde mezun olanlar, daha önceki kararlar eki çizelgelere göre atanabilir durumda olduklarý alan öðretmenliklerine atanmak üzere Bakanlýkça belirlenecek ölçütler doðrultusunda baþvuruda bulunabilirler. 5. Talim ve Terbiye Kurulunun tarihli 7 nolu Ek Karar ýn geçici 5 inci maddesine göre; lisans öðrenimi üzerine Bilgisayar Öðretmenliði Tezsiz Yüksek Lisans Programýný tamamlayanlar, lisans döneminde aldýklarý kredinin en az %30 u kadar krediyi Bilgisayar alanýna ait derslerden aldýklarýný belgelendirmeleri hâlinde Karar eki Esaslar ve Çizelgede belirtilen Bilgisayar alanýna atanabileceklerin atanmalarýndan sonra gelmek üzere 2005 yýlý atama dönemiyle sýnýrlý olmak üzere Bilgisayar alanýna baþvurabileceklerdir. 6. Ýngilizce Öðretmenliði (Açýköðretim) programýný tamamlayanlar baþvurularýnda 3220 Ýngilizce Öðretmenliði kodunu kullanacaklardýr. 7. Okul Öncesi Öðretmenliði (Açýköðretim) programýný tamamlayanlar baþvurularýnda 3275 Okul Öncesi Öðretmenliði kodunu kullanacaklardýr. ÖÐRETMEN OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL KOÞULLAR Adaylarda, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu nun 48 inci maddesinde yer alan koþullarý taþýmakla birlikte (*): 1) Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 119 sayýlý Kararýnda belirlenen ve alanlar itibarýyla hizalarýnda gösterilen yüksek öðretim programlarýndan mezun olmak, 2) Saðlýk durumunun Türkiye nin her bölge ve iklim þartlarýnda görev yapmasýna engel olmadýðýný tam teþekküllü hastanelerden alýnacak saðlýk kurulu raporuyla belgelendirmek, 3) Baþvurularýn ilk günü itibarýyla 40 yaþýndan gün almamýþ olmak, 4) Öðretmenlik mesleðinden çýkarýlmayý gerektiren tür ve derecede ceza almamýþ olmak, 5) Yurtdýþý yüksek öðretim kurumlarýndan lisans düzeyinde mezun olanlar açýsýndan Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayýlý Kararý nda belirtilen yükseköðretim kurumlarýnýn ayný alana denkliði Yükseköðretim Kurulunca belirlenmiþ olmak, 6) Orta Öðretim Alan Öðretmenliði Tezsiz Yüksek Lisans, Millî Eðitim Bakanlýðý ile Yükseköðretim Kurulu iþbirliði ile açýlan Pedagojik Formasyon ve 33 kredilik Ýlköðretim Sýnýf Öðretmenliði Sertifika Programlarýndan herhangi birini baþarý ile tamamlamýþ olmak (Eðitim Fakültesi mezunlarýndan aranmaz), 7) Öðretmenliðe baþvuru yapacaðý alanýyla ilgili yüksek öðretim programlarýndan birini tamamlayarak mezun veya mezun olma durumunda (lisans öðrenimlerinin son sýnýfýnda) olmak, 8) Askerlik yükümlüsü olup; a) Henüz askerliðini yapmamýþ olanlarýn atamanýn yapýlacaðý tarihi takip eden celp dönemine kadar memuriyete atanmasýnda askerliði bakýmýndan herhangi bir sakýnca olmadýðýný, b) Askerlik görevi nedeniyle silâh altýnda bulunanlarýn tarihine kadar terhis olacaklarýný, c) Askerlik görevini yapmýþ olanlar ile muaf olanlarýn bu durumlarýný ilgili askerlik þubesi veya birliklerinden alacaklarý belge ile belgelendirmek koþullarý aranýr. * Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþlarý için Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olma koþulu aranmaz. 218

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 16 Temmuz 2012 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý,

Detaylı

Lisans eğitimindeki alanı üzerine yapılmayan yüksek lisans veya doktora eğitimi yan alan olarak değerlendirilebilir.

Lisans eğitimindeki alanı üzerine yapılmayan yüksek lisans veya doktora eğitimi yan alan olarak değerlendirilebilir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı