TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ"

Transkript

1 TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ Türk Biyofizik Derneği Yayın Organı Ağustos 1999 Yıl:5 Sayı:2 ARDIŞIK DEPREMLER Ön ce Ağus tos ayın da Ko ca eli-sa kar ya, sonra Kasım ayın da Bo lu-düz ce dep re mi ül ke mi zi ya sa boğ du. Bu fe la ket ler le pek çok in sa nı mız ya şa mı nı yi tir di, veya ya şam ko şul la rı ola ğa nüs tü kö tü leş ti. Onur sal baş ka nı mız Prof. Dr. En gin Ber mek'in de bu fe la ket te an ne si ni kay bet ti ği ni üzün tü ile öğ renmiş bu lu nu yo ruz. Prof. Dr. En gin Ber mek'e, ya kınla rı nı kay be den biyofizik camiasının diğer değerli elemanlarına ve tüm ulu su mu za baş sağ lı ğı di li yoruz. Bu do ğal fe la ket unu tul ma ma sı ge re ken dersler le do lu dur. Bu ve si le ile göz den ge çi ri len es ki fo toğ raf lardan 1939 Er zin can dep re mi son ra sı, bir köy lü ka dını mı zın ba şı nı o gün kü Cum hur baş ka nı mı zın göğsü ne da ya ya rak acı sı nı din dir di ği ni gör dük. Ay nı bek le yiş için de ki hal kı mı zın, içi emilerek bo şal tılmış dev le ti mi zin bu gün kü aciz li ği kar şı sın da is yanı nı gör dük. Top lu mu mu za her öl çek te da ya tıl mış kö şe dön me fel se fe si nin so nuç la rı nı gör dük. Ol ma yacak yer le ri yer le şi me aça rak ka sa la rı nı dol dur maya ça lış mış ge nel ve ye rel yö ne tim le ri, az ve da yanık sız mal ze me kul la na rak ya pı oluş tu ran ve sü rüm den kö şe yi dö nen mü te ah hi di, kont rol et me den ruh sat ve re rek kö şe yi dö nen "işi ni bi len" bü rok ra tı, tek nis ye ni; ve ni ha yet ucu za mülk sa hibi olup kö şe yi dön dü ğü nü sa nan za val lı in sa nı mızın dra mı nı gör dük. İn san la rı mı z ve tüm dün ya in san la rı ara sında ki fark lı laşmaların ço ğu kez üst ten bir da yat maya bağ lı ol du ğu nu, böy le bir fe la ket kar şı sın da in san lık la rı n ön pla na çı ka bil di ği ni,insanların birbi rleri nin yar dı mı na koş tuk la rı nı ve acı yı pay laştık la rı nı gör dük.do ğa olay la rı nın hep ka tı de termi nis tik ku ral la ra uy ma dı ğı nı, ba zı olay la rın ola sılık lı ka otik do ğa da ol du ğu nu, bi li min yal nız ca de ter mi nis tik de ğil ola sı lık lı ön gö rü le ri ni de dikka te al ma mız ge rek ti ği ni öğ ren dik. Tüm ulu su mu zun ba şı sa ğol sun di yo ruz. Türk Biyofizik Derneği Yönetim Kurulu Üyelerimizin Yayın Özetleri Bir ön ce ki sa yı mız da du yur du ğu muz Yö ne tim Ku ru lu Ka ra rı doğ rul tu sun da, üye le ri mi zin ya yın özet le ri ni ve bil di ri baş lık la rı nı ya yın la ma ya baş la mış bu lu nu yo ruz. Bül te ni miz de özet le rin be lir li bir tek for mat ta ya yın lanma sı zo run lu luk gös ter mek te dir. Sek re ter ya mız ol ma dığın dan bu iş bir gö nül lü yö ne tim ku ru lu üye si ar ka da şımız ta ra fın dan yü rü tü le bil mek te dir. Bu işi yü rü ten le re yar dım cı olun ma sı için, özet ve bil di ri baş lık la rı nın aşağı da ki for ma tla ra gö re ya zı lıp gön de ril me si ri ca olu nur. Özetler: :< 1. Dergi adı, Volume (Sayı): Sayfa (Yıl). [9 pt] Derginin adı tam olarak, ya da Index Medicus un (Medline) benimsediği kısaltma ile yazılmalıdır 2. Makale Başlığı (koyu) [9 pt] 3. Yazarlar (SmalCap) [8 pt] 4. Yazarların çalıştığı kurumlar(italik) [7 pt] 5. Özet [9 pt] 6. Key words (italik) [9 pt] şeklinde 6 bölüm halinde düzenlenmeli, metin ke sin lik le ori ji na li ile ay nı ol ma lı, yukardaki altı bölümden ya zar ların ça lış tı ğı ku rum lar, key words ori ji nal baskıda yok ise ya zıl ma ma lı dır. Bildiriler: Yazarlar (SmalCap). Bildiri Başlığı (koyu). Sunulduğu Toplantının adı (Kısaltma yerine açık yazım tercih edilmelidir), Kongre kitapçığında özetin yazıldığı sayfa (var ise), Toplantının Yeri, Tarihi (italik). şek lin de ya zıl ma lı dır. Özet ler ve bil di ri ler, Windows ve ya Ma cin tosh or ta mın da Mic ro soft Word ile ya zıl ma lı, her ma ki na nın aça bi le ce ği en uy gun for mat ola rak Win 2.0 for ma tın da kay de dil me li, ya dis ke te kay de dil miş ola rak der nek genel sek re ter li ği ad re si ne (Prof. Dr. Bel ma Tu ran, An ka ra Üni ver si te si Tıp Fa kül te si, Mor fo lo ji Bi na sı, Bi yo fi zik Ana bi lim Da lı, An ka ra) ve ya dö kü man bir e-ma ile ek li ola rak aşa ğı da ki ad re slerden birine gön de ril me li dir. Türk Biyofizik Derneği Yönetim Kurulu Pe şin bir özür: Bültenle ilgili iş le ri şim di lik gö nül lü ola rak yü rüt mek te olan Yö ne tim Ku ru lu Üye miz Prof. Dr. Fe rit Peh li van, fark lı bil gi sa yar lar dan çık mış dö kü man lar da ki font fark lı lık la rı nı gi de rir ken, dö kü man la rı tek for ma ta dö nüş tü rür ken or ta ya çık masi muh te mel ha ta lar dan do la yı pe şi nen özür di ler. İÇİNDEKİLER Ardışık Depremler Üyelerimizin Yayın Özetleri TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ : 5(2), Ağustos 1999 Dört ayda bir, yılda üç sayı yayınlanır 1

2 ÜYELERİMİZİN YAYIN ÖZETLERİ Science Citation Index Tarafından Taranan Dergilerdeki Yayınlar & TBFD 001 Eur. J. Biochem. 256, (1998); FEBS 1998 Interacions of Elongation Factor 2 with the Cytoskeleton and Interference with DNase I Binding to Actin Muhammet BEKTAŞ, Rustem NURTEN, Zehra SAYERS and Engin BERMEK Department of Biophysics, Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Turkey Research Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, Tübitak Marmara Research Centre, Gebze-Kocaeli, Turkey Europen Molecular Biology Laboratory, c/o DESY, Hamburg, Germany Present address: Sabancı University, Istanbul, Turkey (Received 8 May 1998)-EJB In te rac ti ons of elon ga ti on fac tor 2 (EF-2) with G-ac tin and f-ac tin in vit ro we re in ves ti ga ted using vis co si metry, gel filt ra ti on and elect ron micros copy. Un der de poly me ri za ti on con di ti ons, at a mo lar ra tio of 0.5:1 (EF-2/F-ac tin su bu nit), F-ac tin is sta bi li sed by EF-2 and fi la ments de poly me ri ze abo ut three ti mes slo wer than cont rol so lu ti ons con ta ining only F-ac tin. Fi la ment sta bi lity is impro ved al so when EF-2 is inc lu ded in the so lu ti on in the pre sen ce of DNa se 1.Elect ron mic rog raphs and vis co sity me asu re ments in di ca te that EF-2 may sup port small bund les with a width of 2 or 3 fi la ments. It was es tab lis hed that EF-2 in te racts with G-ac tin in vit ro, and re du ces G-ac tin in hi bi tion of Dna se I ac ti vity when it is pre sent at a ra tio of 1:1. Re sults are dis cus sed in the con text of possib le func ti onal sig ni fi can ce of the in te rac ti ons. KEYWORDS: elongation factor 2; actin; DNase 1;cytoskeleton. & TBFD 002 Pharmacological Research, Vol.39, No.4, 1999 The Importance of The Number of NMDA Receptors in the Development of Suppersensitivity or Tolerance to and Depence on Morphine Hikmet Koyuncuoglu, Asiye Nurten, Pınar Yamantürk and Rüstem Nurten Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology, Çapa, Istanbul Turkey Istanbul University, Institute for Experimental Medicine, Department of Neuroscience, Şehremini, Istanbul Turkey and Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Biophysics, Çapa, Istanbul, Turkey; Accepted 24 November 1998 Opi ate NMA DA re cep tor an ta go nists gi ven du ring and/or af ter the de ve lop ment of to le ran ce and de pen den ce ha ve be en re por ted to pre vent the se de ve lop ments. In the pre sent study, MK801 (di zolci pi ne) and nalt re xo ne (NX), two an ta go nists of NMDA and opi ate re cep tors, res pec ti vely we re used in rats to find any cor re la ti on bet we en changes in NMDA re cep tor ki ne tics, and the in ten sity of to le ran ce an de pen den ce. Thus, six dif fe rent gro ups of rats we re for med. The rats in the gro ups we re gi ven sa li ne (S) +S,S+ morp hi ne (M), NX +S, NX+M, MK801 +S and MK801 +M, res pec ti vely, on ce Per day for 8 days. on day 9, the rats from each gro up we re di vi ded in to fo ur subg ro ups. The rats of the first subg ro ub we re sub jec ted to the de ter mi na ti on of ta il-flick la tency. The rats of the se cond subg ro up we re ad mi nis te red 1 mg/kg na lo xo ne (NL) 2 h af ter ad mi nist ra ti on of 3 mg/kg M. The rats of the third subg ro up we re imp lan ted with two M pel lets and af ter 72 h they we re challen ged with NL. The re ma ining rats re ce ived drugs al so on day 9 ac cor ding to the pre vi ous ad mi nist ra ti on pa ra digm. Two ho urs af ter the ad mi nist ra ti ons, the ir bra ins we re uti li sed for the de ter mi na ti on of NMDA re cep tor ki ne tics, emp loying [H-3] glu ta ma te. The me asu re ments of ta ilflick la tency sho wed the pre ven ti on by NX or MK801 of the de ve lop ment of to le ran ce to M. The rats, which we re ad mi nis te red 3 mg/kg M 2h be fo re 1 mg/kg NL in jec ti on, on day 9 sho wed that only NX gi ven pre vi ously along with M at tenu ated the in ten sity of the de ve lop ment of M de pen den ce. NX ad mi nis te red alo ne in ten si fi ed the de ve lop ment of de pen den ce on a sing le do se of M. The de ve lop ment of M de pen den ce upon the M pel let imp lan ta ti on was in ten si fi ed by the pre vi ous ad mi nist ra ti on of NX or MK801 con comi tantly with M. The ad mi nist ra ti on of M or MK801 alo ne, or NX to get her with M, ca used signi fi cant up re gu la ti on of NMDA re cep tors. NX alone, and MK801 gi ven con cur rently with M led to a sig ni fi cant down re gu la ti on.so in light of the pre vious fin dings and the pre sent ex pe ri men tal da ta it can be sa id that: (1) sup per sen si vity to opi oids may be a down re gu la ti ons of NMDA as well as an up re gu la ti on of the opi oid re cep tor; (2) eit her up re gu la ti on or down re gu la ti on of NMDA re ceptors may fa ci li ta te sub se qu ent de ve lop ment of opi oid de pen den ce; (3) to le ran ce to opi oid may ne ces si ta te both up re gu la ti on of NMDA re cep tors and down re gu la ti on of opi oid re cep tors; and (4) be ne fi cal ef fects of opi oid an ta go nists in the tre atment of opi ate de pen den ce and CNS in ju ri es may be strongly re la ted to the down re gu la ti on of NMDA re cep tors. KEY WORDS: nalt re xo ne, MK801, morp hi ne, NMDA re cep tors, su per sen si ti vity, to le ran ce, de pen den ce. & TBFD 003 Regulatory Toxicology and Pharmacology 29, (1999) Cardiac Dysfunction Induced by Low and High Diet Antioxidant Levels Comparing Selenium and Vitamin E in Rat Belma Turan,* Ömer Hotomaroglu,* Mesut Kiliç,* and Emine Demirel-Yilmaz** *Department of Biophysics and **Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey; Received March 7, 1998 The pre sent study was de sig ned to in ves ti ga te and com pa re the ef fects of di etary an ti oxi dants on the mec ha ni cal cha rac te ris tics of the rat he art. Both sex we an ling rats we re fed for 12 to 14 we eks a standar di zed se le ni um (Se)- and vi ta min E-de fi ci ent di et, a Se- ex cess di et, or a cont rol di et. De fi ci ency or to xi city of Se was ve ri fi ed by di rect (tis sue Se analy sis and his to pat ho lo gi cal in ves ti ga ti ons) met TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ : 5(2), Ağustos 1999 Dört ayda bir, yılda üç sayı yayınlanır 2

3 hods. The he arts of both ex pe ri men tal gro ups re vealed so me al te ra ti ons in cont rac ti le per for man ce with inc re ased he art ra te and co ro nary per fu si on pres su re. The ave ra ge pe ak cont rac ti le for ce of the elect ri cally sti mu la ted pa pil lary musc le me asu red in both ex pe ri men tal gro ups was not sig ni fi cantly dif fe rent from the cont rol va lu es. When exp res sed as a per cen ta ge, the ma xi mal inc re ase in the pe ak cont rac ti le for ce of pa pil lary musc le (PCF) that was ob ta ined with 100 nm isop ro te re nol, res pec ti vely, was less in both ex pe ri men tal gro ups (26% in PCF of de fi ci ent gro up; 34% in PCF of rich gro up) than in the cont rol gro up (80% in PCF). A dec re ased stimu la ti on of cont rac ti le for ce of pa pil lary musc le strips by a b-ad re ner gic ago nist se ems to be in ag re ement with pos sib le al te ra ti ons in the res ponse to inot ro pic agents due to a mo di fi ca ti on of the re cep tor func ti on. & TBFD 004 Neurobiology; 7 (1) pp (1999) The Effects of Long-Term Heparin Application on ACh-Induced Isolated Ileum Contractility and Structure Koç, E., 1 Zaloglu, N.,, 1 Saran, Y. 2 and Turan, B. 3 Departments of Physiology, 1 Histology 2 and Biophysics 3, Faculty of Medicine, Ankara University, 06100, Sihhiye, Ankara, Turkey Sum mary: The pre sent study was de sig ned to in ves ti ga te the si de-ef fects of long-term (one and two months), over do ses (1000 and 2000 IU/kg/ day) he pa rin (Li qu ami ne) app li ca ti ons on the isola ted ileum cont rac ti lity and the his to pat ho lo gi cal al te ra ti ons in the ile al tis su es. The his to pat ho logy of tis su es was in ves ti ga ted by using light mic roscopy. Iso la ted ile um cont rac ti lity was me asu red by using the con ven ti onal or gan bath system with stan dard and Ca-free Tyro de per fu si on so lu ti ons. Ile um pre pa ra ti ons we re ini ti ally cont rac ted with ACh ma xi mally and the se cont rac ti on amp li tu des we re gi ven as % va lu es. The ave ra ge amp li tu de of the se cont rac ti ons of all ex pe ri men tal gro ups we re fo und to be inc re ased sig ni fı cantly with res pect to cont rol gro up, in both per fu si on so lu ti ons. Un der light mic ros copy, in the pre pa ra ti ons tre ated with 1000 IU/kg/day he pa rin, we ha ve ob ser ved edema in the ile al mu co sa and ne ut rop hil in fılt ra ti on in the vil li. In ad di ti on, the glan du lar tis sue de gene ra ti on was al so se en in 2000 IU/kg/day gro up. We can sug gest that most pro bably, the bin ding of he pa rin to the re cep tor on the cell memb ra ne re sults Ca-re le ase. & TBFD 005 Medical Science Research, 1999, 27(12): Effect of High Dietary Selenium on the Ultrastructure of Cardiac Muscle Cells in the Rabbit Belma Turan 1, Yüksel Saran 2, Belgin Can 2, M. Cengiz Güven 2, Ahmet Sayal 3 1 De part ment of Bi ophy sics, Fa culty of Me di ci ne, Uni ver sity of An kara, 06100, An ka ra, Tur key. 2 De part ment of His to logy-embr yo logy, Fa culty of Me di ci ne, Uni ver sity of An ka ra, 06100, An ka ra, Tur key. 3 De part ment of Phar ma co logy and To xi co logy, Gül ha ne Mi li tary Me di cal Aca demy, Et lik, An ka ra, Tur key. Abst ract: The pur po se of this study was to in ves tiga te the ef fect of long-term high di etary se le ni um in ta ke on myo car di al ult rast ruc tu re in rab bits. One month old ma le and fe ma le rab bits we re fed with eit her a se le ni um (Se) ex cess (4.2 mg Se/kg di et) or a se le ni um ade qu ate (0.23 mg Se/kg di et) di et for 3 months. Myo car di al tis sue was pro ces sed for trans mis si on elect ron mic ros copy and light micros copy. De ge ne ra ti ve chan ges in di ca ting di sinteg ra ti on of in ter nal struc tu re we re ob ser ved in the myocy tes of the he art musc le of Se-supp le men ted ani mals, whi le the myo car di um of ani mals fed a Se-ade qu ate di et was nor mal ult rast ruc tu rally. De ge ne ra ti ve chan ges we re ma inly dis rup ti on of myo fib rils, mar ked ca vi ta ti on of spa ce and ir re gular sar co mer. The re we re dis tor ti ons in the re gi on of in ter ca la ted discs, mi toc hond ri al al te ra ti ons with a dif fe rent dist ri bu ti on thro ugh the myo cardi al fib res, po orly de ve lo ped and di sor ga ni zed cris tae. The ex cess Se in the di et ca used mar ked myo car di al al te ra ti ons, par ti cu larly in the mi tochond ri al mat rix of myocy tes. Chan ges in the mi toc hond ria we re con si de red to be evi den ce of ir re ver sib le cell in jury in du ced by long-term high di eatry Se in ta ke. Key words: Elect ron mic ros copy, se le ni um, myo car dium, mi toc hond ria. & TBFD 006 Journal of Molecular Structure (1999) FTIR and Turbidity Studies of Fish Oil- Dipalmitoylphosp ha tidylc ho li ne Mo del Membra ne In te rac ti ons. F. Se ver ca n a, *, S. Ba ya ri b, D. Ka ra ha n a a Mo le cu lar Bi ology-bi otech no logy Re se arch Unit, De part ment of Bi olo gical Sci en ces, Midd le East Tech ni cal Uni ver sity, 06531, An ka ra, Tur key. b De part ment of Physics Edu ca ti on, Ha cet te pe Uni ver sity, Bey te pe, 06532, An ka ra, Tur key Re ce ived 28 Au gust 1998; accepted 30 September 1998 Abstrat: The temperature induced effects of fish oil on dipalmitoyl phosphatidylcholine (DPPC) mo del memb ra nes (fish oil/li pid ra tio: 2% w/w) we re in ves ti ga ted by. Fo uri er trans form inf ra red (FTIR) and UV/Vi sib le spect ros co pic tech ni qu es. In FTIR study the C-H and C=O stretc hing mo des we re in ves ti ga ted. The re sults of FTIR study re veals that fish oil chan ges the physi cal pro per ti es of the DPPC mul ti la mel lar li po so mes by bro ade ning the pha se tran si ti on pro fi le and inc re asing the band width of the CH 2 stretc hing bands. Tho se re sults imply res pec ti vely that fish oil in te racts with the co ope ra ti vity re gi on (C2-C8) of the fatty acyl cha in and inc re ases the dyna mics of the acyl cha ins. At this fish oil/li pid ra tio, fish oil dec re ases the ma in pha se tran si ti on tem pe ra tu re to lo wer deg re es. No sig ni fi cant chan ge in the fre qu ency of the CH 2 stretc hing bands is ob ser ved impl ying that fish oil do es not chan ge the num ber of ga uc he confor mers, i.e., do es not ma ke any sig ni fi cant ef fect on the or der of the memb ra ne. In ves ti ga ti on of the C=O band re ve als that fish oil do es not ma ke hydro gen bon ding with the C=O gro up of phospho li pid. Tur bi dity stu di es we re per for med at 550 nm. With the ad di ti on of fish oil, ma in pha se transi ti on tem pe ra tu re shifts to lo wer deg re es and a dra ma tic dec re ase in ab sor ban ce va lu es we re ob ser ved in di ca ting that fish oil inc re ases the fluidity of the memb ra ne. The re sults of tur bi dity stu di es are con sis tent with the FTIR study Elsevier Science B.V. All rights reserved. Key words: Fish oil; Phosp ho li pid memb ra ne; Mo del memb ra ne; Pha se tran si ti on; FTIR spect ros copy; Tur bidity TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ : 5(2), Ağustos 1999 Dört ayda bir, yılda üç sayı yayınlanır 3

4 & TBFD 007 Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 7(1999): FTIR spectroscopic Characterization of Protein Structure in Aqueous and Non-aqueous Media energy inc re ases as vi ta min D 2 con cent ra ti on incre ases Elsevier Science B.V. All rights reserved. Key words: Tur bi dity; vi ta min D 2 ; Ac ti va ti on energy; Sta bi lity & TBFD 009 Parvez I. Haris a, *, Feride Severcan b a Department of Biological Sciences, De Montfort University, Hawthorn Building, The Gateway, Leicester LE1 9BH, UK b Molecular Biology-Biotechnology Research Unit, Department of Biology, Middle East Technical University, Ankara, Turkey. Abst ract: With inc re asing use of pro te ins in many dif fe rent app li ca ti ons, ran ging from phar ma ce utical to bi osen sors and bi oma te ri als, the re has emerged a ne ed for pro te in struc tu ral cha rac te ri sa ti on in di ver se en vi ron ments. In many ca ses it is not suf fi ci ent to just ha ve the three-di men ti onal structu re of a pro te in in H 2 O or in crystal li ne sta te. Of ten in for ma ti on on the struc tu ral pro per ti es of a pro te in is re qu ired in the pre sen ce of or ga nic solvents, de ter gent mi cel les, phosp ho li pid memb ranes and so on. Fo uri er trans form inf ra red spectros copy (FTIR) has be en iden ti fi ed as one of the few tech ni qu es that can be app li ed for struc tu ral cha rac te ri sa ti on of pro te ins in such en vi ron ments. He re we dis cuss how this tech ni que is be ing used to ob ta in in for ma ti on on pro te in struc tu re and stabi lity in both aqu eo us and non-aqu eo us me dia. Examp les are drawn from our stu di es of wa ter so lub le pro te ins and memb ra ne pro te ins El se vi er Sci en ce B.V. All rights re ser ved. Key words: Inf ra red spect ros copy; FTIR spect ros copy; Pro te in con for ma ti on; Pro te in sta bi lity; Pro te in folding; Pro te in se con dary struc tu re; Memb ra ne pro te ins & TBFD 008 Journal of Molecular Structure (1999) Application of Turbidity Technique on Peptide- Lipid and Drug-Lipid Interactions Fatma Eker a, H. Okan Durmuş b, Bülent G. Akinoglu b, Feride Severcan a, * a Middle East Technical University, Department of Biological Sciences, 06531, Ankara, Turkey. b Middle East Technical University, Department of Physics, Ankara, 06531, Turkey. Abst ract: Tur bi dity tech ni que was emp lo yed to study the mu tu al in te rac ti on of me lit tin and vi tamin D 2 with 1,2-di pal mi toyl phosp ha tidylc ho li ne (DPPC) bi la yers. In ad di ti on, the da ta ob ta ined from the pha se tran si ti on cur ve is used to cal cu late the ma in pha se tran si ti on tem pe ra tu re, con forma ti onal sta bi lity and ac ti va ti on energy va lu es by using two sta te tran si ti on ther mody na mic app roach. The re sults in di ca te that me lit tin dec re ases the ma in pha se tran si ti on tem pe ra tu re and al so dra ma ti cally dec re ases the sta bi lity. Me lit tin on its own has di sor de ring ef fect on phosp ho li pid memb ra ne struc tu re. At low con cent ra ti ons (3, 6 mol %) vi ta min D 2 do es not al ter the ma in pha se tran si ti on tem pe ra tu re, whilst the ma in pha se tran si ti on tem pe ra tu re sig ni fi cantly dec re ases upon ad di ti on of high con cent ra ti ons of vi ta min D 2 (12 mol %). Sta bi lity va lu es of mu tu al in te rac tion of vi ta min D 2 with DPPC in di ca tes that vi ta min D 2 has an or de ring ef fect. Mo re over, the ac ti va ti on JOURNAL OF TUMOR MARKER ONCOLOGY, 14(1): 38-43, Spring The International Academy of Tumor Marker Oncology Inc. Publishers Diagnostic Value of the PSA Subtractions, Acid Phosphatase and Creatine Kinase Isoen-zymes in Prostate Cancer Derya Duranyildiz, Assist. Prof., Hakan Camlica, MD., Vildan Yasasever 1, Assoc.Prof. Faruk Ozcan 2, Assoc.Prof., Nejat Dalay 1, Prof. I.U.Oncology Institute, Capa, Istanbul, Turkey, 2 ) I.U. Istanbul Faculty of Medicine Pros ta te can cer is the se cond fre qu ent ca use of cancer among men. Pros ta te Spe ci fic An ti gen ( PSA ) is used wi dely for the di ag no sis and du ring the fol low-up of the pa ti ents as well as to dis tin gu ish pros ta tic hyperp la sia from pros ta te can cer. Ho wever, PSA va lu es abo ve the re fe ren ce ran ge may be fo und al so in non-ma lig nant con di ti ons. Con versely, not all pros ta te can cers gi ve ri se to an ele vated se rum PSA con cent ra ti on. The re fo re, new and re li ab le pa ra me ters ha ve be en in ves ti ga ted. The ra tio of free / to tal PSA has be en fo und to dis tingu ish bet we en pros ta tic hyperp la sia and car ci noma. It has be en sug ges ted that cre ati ne ki na se (CK) and acid phosp ha ta se (ACP) iso enzy mes may show sig ni fi cant va ri ati on in pros ta te can cer. In this study, free and to tal PSA le vels and CK and ACP iso enzy me le vels we re in ves ti ga ted in pa tients with pros ta te can cer and pros ta tic hyperp lasia. A sig ni fi cant dif fe ren ce bet we en the ACP le vels was fo und. To tal PSA va lu es we re hig her in can cer pa ti ents. The di ag nos tic sen si ti vity and speci fi city for pros ta tic can cer was cle arly inc re ased by con si de ring the free / to tal PSA ra tio. A hig her spe ci fi ci tiy was ac hi eved by the com bi na ti on of the three pa ra me ters. & TBFD 010 JOURNAL OF TUMOR MARKER ONCOLOGY, 14(1): 27-32, Spring 1999 The International Academy of Tumor Marker Oncology Inc. Publishers CA242 and Total Antioxidant Levels in Comparison to CEA and CA 19-9 in Colorectal Cancer Vildan Yasasever, Assoc. Prof., Ethem N. Oral, Assist Prof., Hakan Camlica, MD, Nejat Dalay, Prof. I.U.Oncology Institute, Capa, Istanbul, Turkey We in ves ti ga ted the le vels of CEA, CA 242,CA 19-9 and the to tal an ti oxi dant sta tus in 45 pa ti ents with co lo rec tal can cer. Blo od samp les we re obtained from 24 pa ti ents in the early pos to pe ra tive pha se, 16 pa ti ents in the la te pos to pe ra ti ve phase and 5 pa ti ents with re cur rent di se ase. Sta tis ti cal sig ni fi can ces we re cal cu la ted in each gro up by the Mann-Whit ney U test. No me aning ful dif fe ren ce was ob ser ved bet we en the cont rol and early or la te pos to pe ra ti ve gro ups. Ho we ver, se rum CEA le vels we re sig ni fi cantly dif fe rent bet we en the cont rol and re cur rent gro ups (p < 0.001). A TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ : 5(2), Ağustos 1999 Dört ayda bir, yılda üç sayı yayınlanır 4

5 me aning ful dif fe ren ce was al so ob ser ved bet we en the recurrent and early (p < ) and la te pos tope ra ti ve (p = ) gro ups, res pec ti vely Our study shows that CEA is the only tu mor mar ker that can be used in mo ni to ring co lo rec tal can cer pa ti ents. & TBFD 011 JOURNAL OF TUMOR MARKER ONCOLOGY, 14(1): 33-38, Spring The International Academy of Tumor Marker Oncology Inc. Publishers Utility of CEA in the Diagnosis of Patients With Cancer Vildan Yasasever, Assoc. Prof., Hakan Camlica MD, Ethem N. Oral, Assist Prof., Semra Demokan, B.S., Nejat Dalay, Prof. I.U.Oncology Institute, Capa, Istanbul, Turkey Se rum CEA le vels in pa ti ents with ma lig nant tu mors (n = 536) we re in ves ti ga ted by using two cut-off va lu es (> 2.5 ng/ml and >10 ng/ml). In the cont rol gro up and can cer pa ti ents the me an va lu es for se rum CEA we re 1.67 ± 0.99 ng/ml and ± ng/ml, res pec ti vely. Alt ho ugh the spe cifi city was high, the sen si ti vity of the test was po or for both cut-off va lu es. The sen si ti vity was 42 % for bre ast can cer, 33.3 % for lung can cer and 16.7 % for gast ro in tes ti nal ma lig nan ci es. Inc re asing the cut-off va lue from 2.5 ng/ml to 10 ng/ml re sul ted in a lo wer sen si ti vity. Our da ta shows that CEA sho uld not be used as a di ag nos tic test in can cer pa ti ents in de pen dently. Ho we ver, re cor ding the per cen ta ge ri se in a se ri es of mul tip le me asu rements may pre dict di se ase re cur ren ce. & TBFD 012 Clinical Biochemistry, Vol. 32, No. 1, 45-49, 1999 Copyright 1999 The Canadian Society of Clinical Chemists Bcl-2 Gene Rearrangements and Apoptosis Rates in Patients with Non-Hodgkin s Lymphoma During Chemotherapy HULYA YAZICI, 1 LEYLA YALCINKAYA, 1 SEVIL INANC, 2 HALUK ONAT, 2 PINAR SAIP, 2 and NEJAT DALAY 1 I. U. Oncology Institute, Department of Basic Oncology, Department of Clinical Oncology, Capa, Istanbul, Turkey Ob jec ti ves: Ove rexp res si on of the bcl-2 ge ne as a re sult of the t(14,18) trans lo ca ti on le ads to ne op lastic trans for ma ti on by supp res sing apop to sis. However, apop to tic cell de ath in res pon se to chemot he rapy has not be en in ves ti ga ted. This study was plan ned with the aim to in ves ti ga te the as soci ati on bet we en bcl-2 ge ne re ar ran ge ments and apop to tic chan ges du ring che mot he rapy in pa tients with non-hodg kin s lympho ma. De sign and met hods: Lymphocy tes from 33 pa ti ents we re col lec ted be fo re and du ring che mot he rapy. Bcl-2 ge ne re ar ran ge ments we re in ves ti ga ted by PCR. Apop to tic cell de ath was analy zed by enzy me im mu no as say. Re sults: In 24 ca ses, mbr ge ne re arran ge ments we re de tec ted. Apop to sis was success fully in du ced by che mot he rapy in 48% of pa ti ents. Two cha rac te ris tic, cle arly dis tin gu is hable apop to tic res pon se pat terns with tran si ent pe aks eit her fol lo wing the first or the third co ur se we re ob ser ved. It was fo und that apop to sis ra tes me asured af ter the first co ur se exactly ref lect the fi nal res pon se. No cor re la ti on was fo und bet we en bcl-2 ge ne re ar ran ge ments and apop to sis. Conc lu si ons: Apop to tic cell de ath ra tes show tran si ent chan ges du ring che mot he rapy. Be ca use the mid term respon se can be mis le ading, the apop to tic res pon se sho uld be eva lu ated fol lo wing the first co ur se of che mot he rapy. Copy right 1999 The Ca na di an So ci ety of Cli ni cal Che mists & TBFD 013 JOURNAL OF TUMOR MARKER ONCOLOGY, 14(3): 35-40, Fall The International Academy of Tumor Marker Oncology Inc. Publishers Serum NSE Levels in the Turkish Population Vildan Yasasever, Assoc.Prof., Rasim Meral, MD, Hakan Camlica, MD, Derya Duranyildiz, Assist.Prof., Nejat Dalay, Prof. I.U.Oncology Institute, Capa, Istanbul - Turkey Se rum NSE le vels we re in ves ti ga ted in the he althy po pu la ti on and in pa ti ents with lung can cer. Consi de rably hig her me an NSE le vels com pa red to the wes tern po pu la ti on we re ob ser ved in the he althy sub jects. Se rum NSE va lu es in pa ti ents with SCLC we re still sig ni fi cantly hig her. It was conc lu ded that using the con ven ti onally ac cep ted ran ges for the Tur kish po pu la ti on can not le ad to conc lu si ve re sults in the cli ni cal set ting. We sug gest that using a cut-off le vel of 30 ng/ml in Tur key, is most approp ri ate in or der to dis tin gu ish can cer pa ti ents & TBFD 014 Research Comunications in Molecular Pathology and Pharmacology, 100 (.3): , JUNE 1998 Investigation of the Molecular Changes During Chemotherapy in Non-Hodgkin s Lymphoma Hulya Yazici *, Pinar Saip**, Sevil Inanc**, Haluk Onat**, and Nejat DaIay*+ I.U.Oncology Institute, Department of Basic Oncology*, Department of Medical Oncology**, Capa 34390, Istanbul, Turkey, + Author for Correspondence. FAX: In the pre sent study the chan ges in the de tec ti on ra te of bcl-2 and IgH ge ne re ar ran ge ments in relation to che mot he rapy and the ra pe utic res ponse in pa ti ents with dif lu se lar ge B-cell lympho ma ha ve be en in ves ti ga ted. Im mu nog lo bu lin ge ne re ar ran ge ments we re de tec ted in al most all pa tients du ring all sta ges of tre at ment. Per sis ten ce of bcl-2 re ar ran ge ments ref lec ted the ef fect of che mot he rapy bet ter. Bcl-2 re ar ran gements we re ini ti ally de tec ted in 64 % of the pa tients. Cells be aring the trans lo ca ti on di sap pe ared du ring the rapy in a sig ni fi cant gro up of ca ses. In 10 pa ti ents bcl-2-re ar ran ged cells we re de tec ted for var ying pe ri ods of ti me. Ho we ver, no cor re la tion was fo und bet we en the mo le cu lar per sis ten ce or di sap pe aran ce of cells as de tec ted by PCR and the the ra pe utic res pon se or re cur ren ce ra tes. & TBFD 015 Research Comunications in Molecular Pathology and Pharmacology, VOL. 101, NO. 3: , SEPTEMBER 1998 A New Method for the Detection of bcr/abl Sequences Amplified by Polymerase Chain Reaction (PCR) Following Bone Marrow Transplantation Hulya Yazici, Sevgi Kalayoglu** and Nejat Dalay + * I.U.Oncology Institute, Department of Basic Oncology, I.U. Istanbul Medical Faculty, Department of Hematology, Capa, Istanbul, Turkey; +Corresponding Author. Fax: Abst ract Di se ase re cur ren ce is a ma jor prob lem in pa ti ents re ce iving bo ne mar row transp lan ta ti on TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ : 5(2), Ağustos 1999 Dört ayda bir, yılda üç sayı yayınlanır 5

6 for chro nic mye lo id le uke mia. Re si du al ma lig nant cells are the most li kely so ur ce of re cur ren ce. De tec ti on of mi ni mal re si du al di se ase early du ring the rapy may pro vi de an ad di ti onal prog nos tic va lue and help in iden tif ying pa ti ents who are at high risk of re lap se. PCR fol lo wed by hybri di za tion is the most sen si ti ve met hod to in ves ti ga te the per sis ten ce of le uke mic cells. Ho we ver, mo re repro du cib le met hods su itab le to stan dar di za ti on and qu an ti fi ca ti on are re qu ired in cli ni cal prac ti ce. In this study, we desc ri be a no vel PCR as say com bined with im mu no lo gi cal and co lo ri met ric de tec tion of the bcr-re ar ran ge ment. Re si du al bcr/abi re ar ran ged cells we re ob ser ved in 7 pa ti ents. Our results show that the as say is equ ally sen si ti ve as RT-PCR, mo re ver sa ti le in terms of stan dar di za tion and easily adap tab le as a di ag nos tic test. Acta Med Okayama, 53(4): , & TBFD 016 Pa pa ve ri ne-in du ced and En dot he li um-de pendent Re la xa ti on in the Iso la ted Rat Aor tic Strip Ata SEÇİLMİŞ 1, Işıl ÖCAL 2, Cemil GÖÇMEN 1, Atilla dikmen 1, Ergin singirik 1, Serpil ÖNDER 1 and Firuz BAYSAL 1 Departments of Pharmacology 1 and Biophysics 2, Faculty of Medicine, Çukurova University, TR Adana, Turkey In the pre sent study, we ai med to ob ta in furt her evi den ce in fa vo ur of the hypot he sis that nit ric oxide (NO) is a ma jor me di ator of en dot he li um-depen dent va so re la xa ti on and to cla rify whet her NO plays a ro le in pa pa ve ri ne-in du ced va so re la xa ti on. The re la xant ef fects of acetyc ho li ne (Ach), aci di fi ed Na NO2 or pa pa ve ri ne we re in ves ti ga ted on iso lated he li cal strips of the rat tho ra cic aor ta pre contrac ted with pheny leph ri ne in an or gan bath con taining Krebs so lu ti on ae ra ted with 95% O2 and 5% CO2. The re la xa ti on was qu an ti fi ed as % pe ak re duc ti on of pheny leph ri ne cont rac tu re. Sa po nin abo lis hed the re la xant ef fects of Ach comp le tely whe re as it had no ef fect on the res pon ses to aci difi ed Na NO2 or pa pa ve ri ne. NG-nit ro-l-ar gi ni ne (L-NO ARG) re du ced the ef fects of Ach sig ni ficantly, but it was inef fec ti ve on the re la xa ti on in du ced by aci di fi ed Na NO2. The in hi bi tory ac tion of L-NO ARG was partly res to red by L-ar gi ni ne, but not by D-ar gi ni ne. He mog lo bin, hydro xo co bala min and hydro qu ino ne ex hi bi ted sig ni fi cant in hi bi ti on on the re la xa ti on evo ked by Ach and aci di fi ed Na NO2. L-NO ARG, hydro xo co ba la min and hydro qu ino ne ca used only li mi ted but sig ni ficant dec re ase in the re la xa ti on due to pa pa ve ri ne. This phe no me non was al so ob ser ved by inc re asing pheny leph ri ne con cent ra ti on le ading to an en hance ment in the cont rac ti on. Our fin dings strongly sup port the vi ew that Ach-induced re la xa ti on of rat aor ta strips is me di ated by free NO re le ased from the en dot he li um and the re sults sug gest that NO may in di rectly cont ri bu te to pa pa ve ri ne-in duced re la xa ti on. Diğer Dergilerdeki Yayınlar & TBFD 017 IUBMB Life, 48:1-6, 1999; Original Research Article On the Mode of Inhibition of Eukaryotic Protein Synthesis by ADP-Ribosylation of Elongation Factor Rüstem NURTEN, Işıl ALBENIZ and Engin BERMEK Department of Biophysics,I.U.Istanbul Faculty of Medicine, Çapa-İstanbul-Turkey Research Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, Marmara Research Center Gebze-Kocaeli, Turkey Sum mary. The exc han ge of free gu ani ne nuc le otides with gu ani ne nuc le oti des bo und to elon ga ti on fac tor 2 (EF-2) and to the EF-2 ri bo so me comp lex, and the ef fects of ADP-ri bosy la ti on of the EF-2 there on, we re in ves ti ga ted by nit ro cel lu lo se fil ter as say. Un der the ex pe ri men tal con di ti ons, sto ic hiomet ric amo unts of gu ani ne nuc le oti des we re bo und, in par ti cu lar, to ter nary comp le xes of EF-2 with bip ha sic ki ne tics. The exc han ge ki ne tics we re si mi larly bip ha sic in all ca ses. Ri bo so mes ap pe ared to ha ve va ri ab le ef fects on the exc han ge ki ne tics, de pen ding on the type of nuc le oti de bo und. Thus, in the ir pre sen ce, the ra te and mag ni tu de of the fast exc han ge of nuc le oti des re ve aled inc re asing va lu es in the or der GTP (GXP) > GTPyS > GDP.ADP-ribosy la ti on had no in hi bi tory ef fect on the bin ding of gu ani ne nuc le oti des to EF-2 or to the EF-2.ri bo some comp lex but re du ced sig ni fi cantly the fast exchan ge of GTP (GXP) and GTPyS bo und to the EF-2. ri bo so me comp lex. The ef fects of ADP-ri bosy la ti on on the fast exc han ge of GDP in bi nary and ter nary comp le xes was less pro no un ced. The mec ha nism of in hi bi ti on of pro te in synthe sis by ADP-ri bosy la ti on of EF-2 is dis cus sed in vi ew of the se da ta. KEYWORDS: ADP-ri bosy la ti on; elon ga ti on fac tor 2; eu kar yo tic pro te in synthe sis; gu ani ne nuc le oti de exchan ge;ri bo so me. & TBFD 018 Asian Cardiovascular &Thoracic Annals, Vol.7, No.2, p , Electromechanical Effects of Protamine and Verapamil in Rat Papillary Muscle M Şah Topçuoğlu, MD, Mustafa İteğin, PhD 1, Gülay Loğoğlu. MD 2, İsmail Günay, PhD 1, Acar Tokcan. MD, Tümer Ulus. MD Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery 1 Department of Biophysics 2 Department of Physiology Çukurova. University Medical Faculty Adana, Turkey The elect ro mec ha ni cal ef fects of pro ta mi ne sul fa te and the cal ci um chan nel bloc ker ve ra pa mil on rat car di ac and ske le tal musc les ve re stu di ed using isola ted left vent ri cu lar pa pil lary musc le and phre nic ner ve-he mi di aph ragm pre pa ra ti ons. Pro ta mi ne pro du ced sig ni fi cant dec re ases in iso met ric for ce in the car di ac tis sue and cont rac tu re de ve lo ped at concent ra ti ons of 40 and 80 mg-l-1. iso met ric for ce al so dec re ased sig ni fi cantly with ve ra pa mil at con centra ti ons of and 7.57 mg-l-1. Both drugs ca used sig ni fi cant dec re ases in the cont rac ti le for ce of he mi di aph ragm musc le when the tis sue was sti mula ted in di rectly. Pro ta mi ne and ve ra pa mil ca used the res ting memb ra ne po ten ti al and the amp li tu de of the ac ti on po ten ti al to dec re ase in car di ac tis sue TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ : 5(2), Ağustos 1999 Dört ayda bir, yılda üç sayı yayınlanır 6

7 and overs ho ot fa iled to de ve lop with 80 mg-l-1 of pro ta mi ne or 7.57 mg-l-1 of ve ra pa mil. The se bi oelect ri cal chan ges de ve lo ped in a do se-de pen dent man ner. It was conc lu ded that pro ta mi ne had a si mi lar ef fect to that of cal ci um chan nel bloc kers and it may act thro ugh a re duc ti on of cel lu lar cal cium. This ef fect on car di ac tis sue may be me di ated thro ugh the sar co lem mal ion pumps or chan nels, le ading to chan ges in cal ci um ho me os ta sis. & TBFD 019 GKDC Dergisi, 6: , Protamin Sülfatın Miyokartta Oluşturduğu Depresif Etkiye Kalsiyum Kanallarının Katkısının Araştırılması: (Deneysel Çalışma) M. Şah TOPÇUOĞLU*, Mustafa İTEĞİN**, İsmail GÜNAY**, Acar TOKCAN*, Bülent KISACIKOĞLU*, Orhan Kemal SALİH* Tümer ULUS* Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, ADANA; Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, ** Biyofizik Anabilim Dalı Pro ta min sül fa tın mi yo kard kont rak ti li te si üze ri ne yap tı ğı dep re sif et ki nin hüc re sel te me li ni açık la yabil mek için, re sep tör ve kal si yum kay nak la rı açısın dan fark lı lık gös te ren kar di yak pa pil ler (n = 10) ve fre nik si nir-he mi di yaf rag ma pre pa rat la rı (n = 16) kul la nıl dı. Bu pre pa rat lar 20, 40 ve 80 µg/ml pro ta min sül fat kon sant ras yon la rın da fark lı me ka nik ve bi yo elektrik sel ya nıt lar oluş tur du lar. Kalp pa pil ler ka sı nın 40 ve 80 mg/ml pro ta min sül fat kon sant ras yon ların da din le nim zar po tan si ye li (DZP), ak si yon po tan si yel gen li ği (APG) ve overs ho ot (OSH) gi bi bi yo elekt rik sel pa ra met re le ri nor mal le re gö re an lam lı de re ce de de ğiş ti (p>0.001). Fre nik si nir-hemi di yaf rag ma pre pa ra tı nın DZP de ğer le rin de, 40 ve 80 mg/ml pro ta min or tam la rın da do za bağ lı ola rak da ha ne ga tif leş me (p<0.001); in di rekt uya rıda APG de an lam lı bir azal ma (p<0.001) be lir le nirken, di rekt uya rı da ise her han gi bir de ği şik lik be lirle ne me di. Fre nik si nir-he mi di yaf rag ma pre pa ra tının, 55.5 mg/ml ve ra pa mil or ta mın da 30 da ki ka di rekt ola rak uya rıl ma sı so nun da, uya rı la bi lir li ğinin azal ma sı na rağ men ka sıl ma kuv ve tin de de ğişme göz len me di. İn di rekt uya rı da ise ka sıl ma kuvve tin de % 98.2 ora nın da an lam lı bir düş me ol du ğu be lir len di (p<0.0001). Fre nik si nir-he mi di yaf rag ma pre pa ra tı nın 20, 40 ve 80 mg/ml pro ta min or tam ların da di rekt uya rıl ma sı so nu cun da ka sıl ma kuvvet le rin de de ğiş me göz le ne mez ken, in di rekt uya rı so nu cun da ise sı ra sıy la % 20, % 31 ve % 33 oran ların da an lam lı azal ma lar tes pit edil di (p < 0.05, p < 0.01 ve p < 0.01). Bul gu la rı mız, pro ta min sül fa tın kalp ka sı iyon ka nal la rın da kon for mas yo nel de ği şik lik ler oluştur ma sı so nu cu, za rın sod yum, po tas yum ve kal siyum iyon ilet ken li ği ni azal ta rak et ki et ti ği ni dü şün dür mek te dir. & TBFD 020 Mikrobiyoloji Bülteni, 31: , Sağlıklı Erişkinlerde Bazı Lenfosit Yüzey Antijenlerinin Oranları. Akgün YAMAN*, Salih ÇETİNER, Yeşim TAŞOVA** Mustafa İTEGİN***. İsmail H. DÜNDAR** Özet: Sağ lık lı eriş kin ki şi ler de len fo sit yü zey an tijen le ri nin re fe rans sı nır la rı ko nu sun da her la bo ratu va rın ken di ne öz gü tek nik ve bi yo lo jik de ğişken lik le ri se be biy le bu gü ne ka dar gö rüş bir li ği sağ la na ma mış tır. Bu ça lış ma da yaş or ta la ma sı 23.9±7.9 olan sağ lık lı eriş kin ler de flow-cyto met ric immunofenotiplendirme ile ba zı len fo sit yü zey an ti jen le ri nin oran la rı nı be lir le dik. Ça lış ma ya da hil edi len 126 ki şi nin % 65 i ka dın, % 35 i er kek idi. Cins ler ara sın da ki fark is ta tis tik sel ola rak önemli de ğil di. En sık tes pit et ti ği miz yü zey an ti jen le ri sı ra sıy la Kc56 (%98.4±1.4), CD2 (% 79.4±6.4), CD5 (%76.6±10.3) ve CD3 (%69.7±7.2) idi. Bun la rı CD4 (% 44.6±7), CD7 (%41.05±3), Mo1 (CD11b) (%29.6±4.5), CD8 (% 24.06±4.5), CD20 (% 12±3), CD19 (% 11.8±0.1) ve CD56 (% 9.4±2.2) iz le di. Eriş kin po pü las yon da % 1 in al tın da tes pit et ti ği miz len fo sit yü zey an ti jen le ri CD33 (% 0.3±0.09), CD13 (% 0.4±0.1) ve CD14 (% 0.5±0.2) idi. So nuç ola rak has ta ve ri le ri nin da ha iyi yo rum lan ma sı için her la bo ra tu va rın len fo sit yü zey an ti jen le ri için ken di re fe rans sı nır la rım be lir le me si ge rek ti ği dü şü nül mek te dir. Anah tar ke li me ler: Len fo sit yü zey an ti jen le ri, sağ lıklı eriş kin. & TBFD 021 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Baskıda), 1999 Biyolojik Sinyallerin Bilgisayar İle Kayıtlanmaları ve Analizleri Aykut PELİT, İsmail GÜNAY Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı. Balcalı/ ADANA Özet: Bu ça lış ma da bi yo lo jik sin yal le rin di gi tal form da ka yıt lan ma ve ana li zin de kul la nı la bi le cek iki ve ri al ma sis te mi su nul mak ta dır. Bi rin ci si Di gital sto ra ge osi los kop lu (DSO) ve ri al ma sis te mi ve ikin ci si Ana log to Di gi tal Con ver ter li (ADC) ve ri al ma sis te mi dir. Bi rin ci sis tem de ana log sin yal ler DSO un ken di ADC si ta ra fın dan di gi ta le çev ri lip 1 kword lük bir da ta ola rak sak lan mak ta ve bu datalar Bİ SİP Prog ra mı ile bil gi sa ya ra ak ta rıl makta, bu ra da gö rün tü len mek te ve üze rin de çe şit li iş lem ler ya pı la bil mek te dir. Bu sis tem de DSO hem di gi ta le çe vi ren hem de gö rün tü le yen alet ola rak kul la nıl mak ta dır. İkin ci ve ri al ma sis te min de ADC bu lun mak ta dır. Osi los kop yal nız gö rün tü le yen bir alet gö re vi ni yük len miş tir. Bil gi sa ya ra AS CII for ma tın da ka yıtlan mış bil gi ler ge liş ti ri len Bİ SİP Prog ra mıy la bil gisa yar ek ra nın da çi zil mek te ve üze rin de kür sör lerle öl çüm ler ya pı la bil mek te dir. Bu prog ram la bir ek ra na çok sa yı da eğ ri nin çiz di ril me si, kür sör ler le za man ve gen lik bil gi le ri nin oku na bil me si, tü rev, in teg ral, Fo uri er Fre kans ana li zi ve yu mu şat ma (smo ot hing) gi bi iş lem le rin ya pıl ma sı müm kündür. Bİ SİP prog ra mıy la ve ri le ri DSO dan ve ya ADC den oku na bi lir, print scre en ko mu tuy la ka ğıda ak ta rı la bi lir ve sa ve ko mu tu ile man ye tik or tam da fi le ola rak sak la na bi lir. Bi yo lo jik sin yal le rin bil gi sa yar la ana liz len me le ri so nu cu, bi yo lo jik sis tem hak kın da da ha faz la bil gi el de et mek müm kün ol mak ta dır. Anah tar ke li me ler: Ve ri al ma sis te mi, bi yo lo jik sin yal, ha fı za lı osi los kop, ana log-di gi tal çe vi ri ci. & TBFD 022 Ç.Ü. Sağlık Bil. Derg. 1999, 14 (1,2,3) : Prokain ve Lidokainin Frekansa-Bağlı İletim Blokajlarının Karşılaştırılması Tufan MERT, İsmail GÜNAY. Ç.Ü.Tıp Fak. Biyofizik Anabilim Dalı-ADANA Özet Pro ka in ve li do ka in bi le şik din le nim po tan siye li ni et ki le me den, ak si yon po tan si yel ile ti mi ni blo ke eden iki lo kal anes te zik ola rak bi lin mek tedir. Bu araş tır ma, pro ka in ve li do ka inin frekansa TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ : 5(2), Ağustos 1999 Dört ayda bir, yılda üç sayı yayınlanır 7

8 bağlı olan ve fre kan sa-bağ lı ol ma yan ile tim blo kajla rı nı suk roz-gap yön te miy le ölç mek için dü zenlen di. Ra na ca me ra noi tü rü su kur ba ğa la rın dan çı ka rı lan tam si ya tik si nir de met le ri des he at edil dik ten sonra bir suk roz-gap ölç me ku tu su na yer leş ti ril di, ve bi le şik din le nim po tan si ye li ni (BDP) ölç tük ten son ra, bi le şik ak si yon po tan si ye li ni (BAP) ölç mek üze re sup ra mak si mal şid det te iki fark lı fre kans taki puls lar la uya rıl dı. BDP ve BAP le ri oda sı cak lığın da (21-23 C) ka yıt lan dı lar. Araş tır ma da BDP nin ve BAP nin kont rol de ğer leri sı ra sıy la 45.5±2.6 mv ve 57.3±5.1 mv ola rak öl çül dü. Li do ka in ve pro ka inin (2.1 mm) BAP ta oluş tur duğu blo kaj de ğer le ri nin yüz de le ri sı ra sıy la %49.3 ve %62.3 ola rak bu lun du. Fa kat 10 Hz/40 Hz fre kanslı ve 500 ms sü re li puls tren le riy le ya pı lan tek rar lı uyar ma lar da, ay nı kon sant ras yon-da ki bu bo kaj de ğer le ri nin sı ra sıy la pro ka in için %43.9 ve %30.2 ye ve li do ka in için %58.7 ve %35.6 ya düş tü ğü gözlen di. So nuç ola rak pro ka in ve li do ka in bi le şik din le nim po tan si ye li ni de ğiş tir me mek te, fa kat ar tan do za ve ile tim fre kan sı na bağ lı ola rak ile ti mi da ha faz la blo ke et mek te dir. Anah tar Söz cük ler: Bi le şik din le nim po tan si ye li, Bi leşik ak si yon po tan si ye li, Suk roz-gap tek ni ği, pro ka in, li do ka in. & TBFD 023 Ç.Ü. Sağlık Bil. Derg. 1999, 14 (1,2,3) : Kurbağa Sartorius ve Sıçan Diyafram Kaslarının Dinamik Özellikleri Işıl ÖCAL, İsmail GÜNAY Ç.Ü.Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Balcalı-ADANA. Özet So ğuk ve sı cak kan lı hay van la rın is ke let kasla rı, ya pı la rı ve in ner vas yon la rı fark lı kas lif le rinden oluş muş lar dır. Bu ça lış ma, bir so ğuk-kan lı hay van ka sı nın (kur ba ğa sar to ri us ka sı) ve bir sı cakkan lı hay van ka ni tü rü kur ba ğa lar dan çı ka rı lan 0.232±0.002 gram ağır lı ğın da ki sar to ri us kas pre parat la rı kul la nıl dı. Bu kas la rın izo met rik ka sıl ma kuv vet le ri izo met rik çe vi reç le ka yıt lan dı ve de ney sü re sin ce ban yo sı cak lı ğı C de tu tul du. İzomet rik sar sı eğ ri le rin den izo met rik sar sı kuv ve ti, ka sıl ma-sü re si, ya rı-gev şe me sü re si, po zi tif ve negatif tü rev ler, izo met rik te ta nik ka sıl ma kuv ve ti, 10, 20 ve 50 Hz lik uyar ma puls la rı et ki sin de kuvvet-fre kans iliş ki si be lir len di. Kas la rın izo met rik sar sı kuv vet le ri nin, yor gun luk tan son ra ge ri-dönüş le ri 5 er da ki ka ara lık lar la ka yıt lan dı. Alı nan de ğer ler or ta la ma ± stan dart sap ma ola rak gös te rildi. So nuç ola rak, bu kas la rın di na mik özel lik le ri nin, ya ni ge rek izo met rik ka sıl ma pa ra met re le ri nin, ge rek se de ği şen puls la ra ver dik le ri ya nıt la rın birbi rin den fark lı ol du ğu gö rül dü. Anah tar Söz cük ler: Sı çan di yaf ram ka sı, kur ba ğa sarto ri us ka sı, sar sı kuv ve ti, te ta nik kuv vet, yor gun luk, kuv vet-fre kans eğ ri si. BİYOFİZİK EĞİTİMİ 1 Der ne gi miz Yö ne tim Ku ru lu nca Bi yo fi zik ala nın da eğitim ve ren ku rum la rın eği tim prog ram la rı nın top lan ma sı ve der len me si ile gö rev len di ril miş ola rak, bül te ni mi zin bir ön ce ki sa yı sın da, bu ko nu da bil gi alış-ve ri şin de bu lun ma ya yö ne lik bir ça ğrı da bu lun muş tum. Bu çağ rımı za An ka ra dı şın dan şim di ye dek Prof. Dr. Be ki Kan, Prof. Dr. Rüs tem Nur ten ve Prof. Dr. İs ma il Gü nay ders prog ram la rı nı gön de re rek ya nıt ver miş ler dir. Ken di le ri ne te şek kür edi yor, di ğer fa kül te le ri miz den de Ana bi lim Da lı Baş ka nı ve ya bir gö nül lü ar ka da şı mı zın bu di le ği mizi ye ri ne ge ti re ce ği ni umu yo ruz. Bek len ti miz: a) Ana bi lim Da lın da ve ril mek te olan ders prog ram la rı (var sa, Pra tik Ders prog ra mı, Ana bi lim Da lı ola rak üst lenil miş ise Fi zik Ders grog ra mı da hil) Word for Win dows 2.0 for ma tın da kay de dil miş ola rak, e-ma il ekin de (at tac hed) ve ya dis ket te, b) Ana bi lim Da lı adı na bil gi alış-ve ri şi ni sür dü re cek bir üye nin e-ma il ad re si. Der ne ği miz Yö ne ti mi ön ceki yıllarda da ben zer bir çağ rıda bu lun muş, ana bi lim dal la rın dan der le dik le ri program la rı fo to ko pi ile ço ğal ta rak tüm ana bi lim dal la rı na gön der miş ve biz le ri bil gi len dir miş ti. Bil gi alış-ve riş olanak la rı nın da ha ge liş ti ği gü nü müz de bu tür çalışmayı da ha ile ri aşa ma la ra götürebilmeliyiz. Çalışma Planı Önerisi 1. Elekt ro nik yol la derlediğimiz bel ge le ri ola nak lı ol du ğu ka dar tek for ma ta dö nüş tü rüp yine elekt ro nik yol dan tüm ana bi lim dal la rı na da ğıt mak. 2. Yi ne elekt ro nik yol dan ger çek leş ti re ce ği miz an ket ti pi bir ça lış ma ile pog ram lar da ki, örneğin ko nu la rı, ko nu ların müf re da tın bü tü nü için de ki ba ğıl pay la rı nı, ko nu la rın iş le ni şin de ki fi zik ve ma te ma tik ağır lı ğı nı, sizlerden ge lecek başka önerileri sor gu la mak, 3. So nuç la rı tüm üye le ri mi zin de kat kı da bu lu na ca ğı bir or tam da, ör ne ğin ilk kong re miz de, tar tış ma ya aç mak. Böy le ce özel lik le ve ön ce lik le tıp fa kül te le ri miz de ki bi yofi zik eği ti mi ile il gi li or tak pay da mı zı be lir le mek. Kuş ku suz böyle bir ça lış ma, tıp eği ti min de bi yo fi zi ğin ye ri ni ve işlevini be lir gin leş tir memizde, böy le ce da ha güç lü sa vun ma ola nak la rı na sa hip ol ma mızda bize yardımcı olacaktır. Pe ki sa vun ma ko nu mun da mı yız? Ne ya zık ki öy le. Hem de yal nız ca tıp eği ti mi ne yön ve ren yö net sel ve aka de mik çev re le re kar şı de ğil, top lu mu muzda yan lış bi çim len miş de ğer yar gı la rın dan ko lay ca et kile nen sev gi li öğ ren ci le ri mi ze kar şı bi le, zaman zaman sa vun ma du ru mun da ka la bi li yo ruz. An cak her yıl ders da ğı lım la rı nı ye ni den göz den ge çir mek zo run da ka lan tıp fa kül te le ri mi zin tek so run lu der si nin bi yo fi zik ol ma dı ğı nı da göz den uzak tut ma mak ge re kir. Tıp eği ti mi, ge nel de tüm dün ya da, yir min ci yüz yı lın ba şın dan so nu na dek san cı lar için de ol muş tur ve ol ma ya da de vam ede cek gö zük mek te dir. Salt tıp eği ti mi ni ko nu edi nen çok sa yı da sü re li ya yın la kar şı laş ma mız bu nun en önem li gös ter ge si dir. Bu san cı la rın ül ke mi ze yan sı ma sı da ka çı nıl maz dır. An cak bu san cı lar, kök lü bir bi lim ve eği tim ge le ne ği ne sa hip ol ma dı ğı mız dan, biz de çok da ha fark lı al gı la na bil mek te, yan lış ta nı ya ve ril miş re çe te ler doğ ru da ol sa lar bir işe ya ra ma mak ta dır. Bu çerçevede bize düşen birinci görev, tıp eğitiminde bi yo fi zi ğin olmazsa olmaz yanlarını ortaya çıkarmaktır. Prof. Dr. Ferit Pehlivan Türk Biyofizik Demeği Adına Sahibi ve Yazı İşIeri Müdürü: Pekcan Ungan Yayın Kurulu: Rüstem Nurten, Ferit Pehlivan, Gürbüz Çelebi Yönetim Merkezi: Türk Biyofizik Derneği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Çapa-İSTANBUL Tel ve Faks: (0212) TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ : 5(2), Ağustos 1999 Dört ayda bir, yılda üç sayı yayınlanır 8

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF EDİTÖR / EDITOR DANIŞMA KURULU / EDITORIAL BOARD

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF EDİTÖR / EDITOR DANIŞMA KURULU / EDITORIAL BOARD BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF Prof.Dr. Nihat TOSUN EDİTÖR / EDITOR Prof.Dr. H.Canan HASANOĞLU YAYIN KURULU / PUBLICATION COMMITTEE Prof.Dr. Raci AYDIN, Prof.Dr. Ali KOŞAR, Prof.Dr. Ahmet KUTLUHAN, Doç.Dr.

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

Endometriozis Etiyopatogenezi

Endometriozis Etiyopatogenezi DERLEME Endometriozis Etiyopatogenezi Dr. Erkut ATTAR a a Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Erkut ATTAR İstanbul

Detaylı

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi OLGU SUNUMU İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi Özgür ERDOĞAN, a Yakup ÜSTÜN, b İbrahim DAMLAR, a Ufuk TATLI, a Fatih ARIKAN

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org)

Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org) Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org) Ek 1: Sayfadan tasarruf etmek için sonraki baskılarda kısaltılmış olarak sunulan 9., 11., 12. Konuların eski geniş metinleri:

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR / EDITOR Dr. H. Canan HASANOĞLU

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR / EDITOR Dr. H. Canan HASANOĞLU BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF Dr. Metin DOĞAN EDİTÖR / EDITOR Dr. H. Canan HASANOĞLU YAYIN KURULU / PUBLICATION COMMITTEE Dr. Raci AYDIN, Dr. Ahmet KUTLUHAN, Dr. Özcan EREL, Dr. İmdat DİLEK, Dr. M. Derya

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Tüm sektörlere yönelik bir sistem! Interpower Uluslararası Güç Kaynağı Kontrol Vanaları Konusunda Yenilik: PVD Pinch Vanalar Yeni Nesil Hidrolik Eksen Kontrolü AxisPro

Detaylı

Moral gününde sertifika sevinci

Moral gününde sertifika sevinci Moral gününde sertifika sevinci Meslek edindirme kurslarını tamamlayarak sertifikalarını alan tutuklu ve hükümlü bayanlar, artık iş atölyelerinde çalışacaklar. Ankara Aç k Cezaevinde 30 A ustos kutlamas

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara YARDIMCI EDİTÖRLER - ASSOCIATE EDITORS Dr. Suat DOĞANCI, Ankara Dr. Zafer İŞCAN, Ankara Dr. Nevzat ERDİL, Malatya Dr. Cengiz KÖKSAL, İstanbul KURUCU EDİTÖR -

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı