EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515"

Transkript

1 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Kullanım kılavuzu T EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515

2 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Ek Bilgi Sipari Tarih T AB Uygunluk Açıklaması mza sahibi ahıslar, ayrıntıları belirtilen motorlu ta ıma aracının, 2006/42/EC (Makine Yönergesi) ve 2004/108/EEC (Elektromanyetik Uyumluluk EMC) no'lu Avrupa Yönergelerine ve bunların de i iklik sonucu olu an metinlerine ve yönergelerin milli hukuk hükümlerine dönü türülmesine dair ilgili hukuk kararnamesine uygun oldu unu tasdik ederler. mza sahiplerinin her biri teknik belgeleri olu turma konusunda yetkilidir TR 1

3 TR

4 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli bir ekilde sunulmaktadır. Bölümler alfabetik sıraya göre verilmi tir. Her bölüm 1. sayfa ile ba lar. Sayfa numarası bölümün alfabetik harfi ve sayfa numarasından olu maktadır. Örne in: Sayfa B 2, Bölüm B'deki 2. sayfadır. Bu kullanim kılavuzunda çe itli araç tipleri açıklanmaktadır. Kullanırken ve bakım çalı maları yaparken mevcut araç tipi için geçerli olan açıklamaların kullanılmasına dikkat edilmelidir. F M t o Güvenlik uyarıları ve önemli açıklamalar için a a ıdaki semboller kullanılmı tır: nsanlara zarar gelmemesi için dikkate alınması gereken güvenlik uyarılarının önünde bulunur. Malzemelerde hasar olu maması için dikkate alınması gereken uyarıların önünde bulunur. Uyarı ve açıklamaların önünde bulunur. Standart donanımı gösterir. Ek donanımı gösterir. Cihazlarımız sürekli geli tirilmektedir. Yapısal, donanım ve teknik de i iklik hakkımızı saklı tutmamızı anlayı la kar ılayaca ınızı umuyoruz. Bu kullanım kılavuzunun içeri inde belirtilen bu nedenden ötürü cihazın özelliklerine yönelik herhangi bir hak talebi sunulamayacaktır Telif hakkı Bu Kullanım Kılavuzunun telif hakkı JUNGHEINRICH AGye aittir. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - ALMANYA Telefon: +49 (0) 40/ TR

5 0108.TR

6 çindekiler A Kurallara uygun kullanım 1 Genel... A 1 2 Amacına uygun kullanım... A 1 3 zin verilen kullanım ko ulları... A 2 4 leticinin yükümlülükleri... A 2 5 Ata man ve/veya aksesuar parçalarının montajı... A 2 B Aracın tanımı 1 Kullanım tanımı... B Sürü yönünün tanımı... B 2 2 Yapı parçaları ve i levlerinin tanımı... B stif aracı - Fonksiyon açıklaması... B 6 3 Teknik özellikler (standart tip)... B Güç verileri... B Ölçümler (Tip sayfasına göre)... B Asansör modeli... B Motor verileri... B A ırlıklar... B Tekerlekler, yürüyen aksam... B EN standartları... B Kullanım ko ulları... B Elektrikli ko ullar... B 23 4 Uyarı ve tip etiketleri... B stif aracı tip levhası... B stif aracının ta ıma kapasitesi levhası... B Montaj cihazının ta ıma kapasitesi levhası (o)... B 28 5 Güvenlik... B 28 C Ta ıma ve ilk çalı tırma 1 Ta ıma... C 1 2 Vince yükleme... C Asansör takılıyken ana aracın vinçle yüklenmesi... C Vinç noktaları ve tahdit noktaları... C Akünün vince yüklenmesi... C 4 3 stif aracı Ta ınırken Emniyete Alınması... C Ana cihazın ta ıma emniyeti... C Kaldırma donanımı ta ıma emniyeti... C Monte edilmi asansörlü istif aracı ta ıma emniyeti... C TR I 1

7 4 lk çalı tırma... C Akü olmadan istif aracının hareket ettirilmesi... C Kaldırma donanımının takılması ve sökülmesi... C 10 5 lk kullanım... C Mekanik devrilme emniyeti (t)... C Etkin stabilizatör (o)... C 13 D Akü - Bakım, arj, De i tirme 1 Asitli akülerle çalı ma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri... D 1 2 Akü Tipleri... D AKü bölmesinin ölçüleri... D 3 3 Akü bölmesinin açılması... D 4 4 Akünün arj edilmesi... D 6 5 Akünün sökülmesi ve takılması... D Aküyü akü ta ıma aracıyla sökmek ve takmak (t)... D Aküleri akü de i tirme ta ıyıcısında bir çatal forklift ile sökmek ve takmak (o)... D Akü kilitlemesi sensörü (t)... D 16 6 Takılı arj cihazı / On Board arj (o)... D Açıklama... D Farklı akım çekicileri... D Çalı ma ekilleri... D Farklı çalı ma tiplerinde kulanım... D Semboller ve anlamları... D Takılı arjların bakım uyarıları / On-Board arjlar... D 23 7 Akü durumunun ve asit seviyesinin kontrolü... D 24 8 Akü de arj göstergesi "Çubuk gösterge" (t)... D Sütun göstergesinde akü de arj uyarıcıları... D Akü sembolünün lamba renkleri... D 26 9 Yüzde göstergesi akü de arj göstergesi (o)... D Akü sembolünün lamba renkleri... D 27 E Kullanımı 1 stif aracının çalı tırılması ile ilgili güvenlik yönergeleri... E 1 2 Kumanda ve gösterge elemanları... E Kumanda panelindeki kumanda ve gösterge elemanı... E Gösterge ünitesindeki kumanda ve gösterge elemanı... E Alt bölgedeki semboller ve basma tu ları... E stif aracının çalı ma durumu sembolleri... E 21 3 stif aracının çalı tırılması... E Günlük çalı ma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalı malar... E stif aracına binilmesi ve araçtan inilmesi... E Sürücü koltu unun sökülmesi... E Sürücü yerini düzenleyin... E TR I 2

8 1109.TR 3.5 Operatör koltu unun ayarlanması... E Kumanda panelinin e im ayarı... E Kumanda panelinin yükseklik ayarı... E Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi (t)... E Ek giri koduyla çalı maya hazır hale getirin (o)... E ISM giri modülü (o)... E Çalı maya hazırlama a amasında yapılan kontroller ve i lemler... E Ana ve ek kaldırmanın referanslanması... E Tarih ve saat ayarı... E Kullanıcıya özel ayarlar (o)... E 36 4 stif aracı ile çalı ma... E Aracın sürülmesi ile ilgili güvenlik kuralları... E AC L KAPAMA alteri, Sürme, Direksiyon, Frenleme... E Dar geçi lerden geçmek... E diyagonal sürü... E Raf geçi i hariç kaldırma, indirme, itme, hareket ettirme... E Aynı anda vinç kolunun itilmesi ve çatal ta ıyıcısının hareket ettirilmesi... E Teleskopik (o)... E Simetrik yana kaydırma (o)... E Kol ayar cihazı (o)... E Teleskop çatalları (o)... E Entegre çinko ayar cihazı ile simetrik yana kaydırma (o)... E Entegre çinko ayar cihazı ile asimetrik yana kaydırma (o)... E Raf geçi i dahilinde kaldırma, indirme, itme, hareket ettirme... E Aktarma ve istifleme... E Yüklerin alınması, ta ınması ve indirilmesi... E Sınır giri iyle yükseklik ön seçimi (o)... E Yatay konumlandırma (o)... E stif aracını emniyetli bir ekilde park edin... E Arıza Durumunda... E Acil durdurma tertibatı... E Operatör kabinini acil indirme/ek kaldırma... E Gev ek zinciri emniyetini köprüleme... E Sürü kapatmasının köprülenmesi (o)... E Kaldırma durdurmasının köprülenmesi (o)... E ndirme kapatmasının köprülenmesi (o)... E Vites limit emniyeti (o)... E IF-Acil mod (Durum bildirimleri 3670 / 3752)... E Dar geçi ten istif aracının tırmandırılması / Akü olmadan istif aracının hareket ettirilmesi... E Operatör kabinini emniyet donanımı ile terk etme... E Operatör kabinindeki kurtarma donanımına ait göz... E Kurtarma donanımının kontrolü / bakımı... E Kurtarma donanımının kullanım süresi... E Emniyet donanımının muhafazası ve nakliyesi... E 132 I 3

9 6.5 Kurtarma donanımının tanımlanması / kullanımı ( )... E Kurtarma donanımının tanımlanması / kullanımı ( )... E Ki i koruma sistemi (o)... E Ki i koruma sistemi fonksiyonu (PSS)... E Fonksiyonların açıklaması... E Tarayıcının ön camının silinmesi... E Ki i koruma sisteminin günlük çalı tırılmasından önce yapılacak kontroller... E Ki i koruma sistemi fonksiyonu... E Komisyonlandırıcı EKS 513/515k/ E Kumanda panelinin düzeni... E Yük kafesine ve üzerinde yürünebilir plaka ile EKS 513/515k/515 (o)... E Yük yönündeki aktarma platformu ve emniyet dolaplarına ait yan ve/veya ön taraftaki emniyet dolaplarının gösterilmesi... E Operatör ekranındaki ek semboller... E Yük tespit ya da yük indirme fonksiyon tanımı... E EKS 513/515k/515 ek kaldırmalı (o)... E ste e ba lı donanım... E Dikiz aynası (o)... E Yolcu ile çalı ma (sürücü kabininde) (o)... E Tartı fonksiyonu (o)... E Çalı ma platformunda çalı ma (o)... E Yangın söndürücü (o)... E Kapalı sürücü kabini (o)... E Kamera sistemi (o)... E 213 F stif Aracının Bakımı 1 letme Güvenli i ve Çevre Korunması... F 1 2 Bakım çin Güvenlik Kuralları... F 2 3 Bakım ve Kontrol... F 4 4 Bakım kontrol listesi... F Montaj cihazı bakım kontrol listesi (opsiyonları)... F 11 5 Çalı ma malzemesi ve ya lama planı... F letme sıvılarının güvenli kullanımı... F Ya lama planı... F Çalı ma malzemesi... F 18 6 Bakım ve onarım çalı maları... F stif aracın bakım ve onarım çalı malarına hazırlama... F Operatör kabinini istemsiz indirmelere kar ı emniyete alın... F Kaldırma zinciri bakımı... F Kaldırma zincirini ya layın, kaldırma donanımı profillerindeki hareket yüzeylerini temizleyin ve ya layın.... F Otomatik zincir ya lama (o)... F Kaldırma zincirlerinin bakımı... F Hidrolik hortum hatları... F TR I 4

10 6.8 Tahrik ba lı ını sökme / monte etme... F Hidrolik ya ı seviyesini kontrol edin... F Elektrik Sigortalarının Kontrolü... F Bakım veya temizleme çalı malarından sonra istif aracının yeniden çalı tırılması... F 35 7 stif Aracının Depoya Alınması... F Çalı tırılmadan önce gerekli talimatlar... F Depoda ken Alınacak ilgili Önlemler... F stif aracının çalı tırılmamasından sonra yeniden çalı tırılması... F 39 8 Belirli Aralıklarla ve Ola anüstü Durumlardan Sonraki Güvenlik Kontrolü... F 40 9 Nihai hurdaya çıkarma, atılması... F Mekanik Hareketlerin Ölçümü... F TR I 5

11 I TR

12 Ek JH-çekişli akü kullanım kılavuzu Bu kullanım kılavuzu Jungheinrich markasına sahip akü tipleri için geçerlidir. Başka markalar kullanılırsa, üreticinin kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır TR 1

13 TR

14 A Kurallara uygun kullanım 1 Genel Bu kullanıcı el kitabında tarif edilen istif aracı, yükleme ünitelerinin kaldırılmasında, indirilmesinde ve ta ınmasında i lemlerinde bir forklifttir. Forklift Bu i letme kılavuzunda belirtilen verilere uygun olarak kullanılmalı ve bakılmalıdır. Ba ka bir kullanım ekli kurallara uygun olmaz ve ki ilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara veya maddi zararlara neden olabilir. 2 Amacına uygun kullanım Maksimum alınacak yük ve izin verilen maksimum yük mesafesi yük diyagramında gösterilir ve a ılamaz. Yük, yük alma malzemesi üzerinde bulunmalıdır ya da üretici tarafından izin verilen montaj cihazı ile alınmalıdır. Yük, çatal ta ıyıcısının arkasında ve yük çatalının ortasında olmalıdır. Yükün kaldırılması, indirilmesi ve komisyonlandırılması Yükü, dar geçi in haricinde olabildi ince dü ük, zemin serbestli ini dikkate alarak, istif üzerinde ta ıyın. nsanların ta ınması ve kaldırılması yasaktır. Yük ünitelerinin itilmesi veya çekilmesi yasaktır. Rampa çıkı larında veya ini lerinde sürülmesi yasaktır. Yükleme rampalarının / Yükleme köprülerin geçilmesi yasaktır. Bir römork çekilmesi yasaktır. Sallanan yüklerin ta ınması yasaktır TR A 1

15 3 zin verilen kullanım ko ulları F Sürü yollarının izin verilen yüzeyleri ve nokta yükleri a ılmamalıdır. Düzensiz yerlerde ikinci bir ki inin direktifleri gereklidir. stif aracının yanma ve patlama tehlikesi mevcut olan bölgelerde aynı zamanda paslanmaya neden olacak veya çok tozlu alanlarda çalı tırılmaması gerekir. Bunun dı ında istif aracı elektrik sisteminin korunmasız etkin parçalarının yakınında kullanılmamalıdır. Endüstriyel ve ticari alanda kullanım. zin verilen sıcaklık alanı +5 C'den +40 C'ye kadardır. Sadece DIN Bölüm 1 do rultusunda düz zeminlerde kullanılabilir. EN madde do rultusunda istif aracı ve raf arasındaki güvenlik aralıkları Raylardan hareket ettirilen istif aracı ve raf arasındaki güvenlik aralı ı en az 100 mm. Endüktif hareket ettirilen istif aracı ve raf arasındaki güvenlik aralı ı en az 125 mm. orlu ko ullar altında ya da harici güvenlik gerektiren alanlarda kullanım için istif aracına özel bir donanım ve ruhsat gereklidir. 4 leticinin yükümlülükleri Bu kullanıcı el kitabının mantı ına göre, i letmen forklifti kendisi kullanan veya kullanması için görevlendirilen ki idir. Özel durumlarda (Örn. Leasing,ve kiralama) i letmeci, anla mada bulunan mal sahibi ile kullanıcı arasında i letme görevlerini yerine getirmesi gereken ki idir. letici, nakliye aracın kurallara uygun olarak kullanıldı ını ve kullanan ki i ile üçüncü ahısların hayatlarının tehlikede olmadı ından emin olmalıdır. Bunların yanında, kaza önleyici tedbirlere, di er teknik güveli i kurallarına ve i letme, bakım ve onarım talimatlarına dikkat edilmelidir. letmeci, bütün kullanıcıların bu kullanım el kitapçı ını okudu undan ve anladı ından emin olmalıdır. Bu kullanım kılavunuzunda belirtilen hususların dikkate alınmaması garantinin geçersiz olmasına sebep olur. Aynı durum, mü teri ve/veya üçüncü ki iler tarafından, üretici firmadan izin almadan araçta yapılacak kurallara uygun olmayan çalı malar için de geçerlidir. 5 Ata man ve/veya aksesuar parçalarının montajı stif aracı fonksiyonlarına müdahale edilmesi ya da bu fonksiyonları tamamlayacak ek düzeneklerin montajı veya kurulumu sadece üreticinin yasal onayıyla yapılabilir. Gerekti inde yerel makamlardan izin alınmalıdır. Ancak yerel makamların onayı üreticinin onayı yerine geçmez TR A 2

16 B Aracın tanımı 1 Kullanım tanımı EKX, elektromotor tahrikli bir iletimli üç yönlü bir istiftir. EKS, elektromotor tahrikli bir aracıdır. Düz zeminlerde DIN bölüm 1 e göre mal ta ımak ve iletmek üzere tasarlanmı tır. Bu araçla açık tabanlı veya çapraz tahta paletler ta ınabilir. Palet geni likleri yük tekerleklerinin veya yük arabasının hareket alanı içinde veya dı ında olabilir. Bu araçla yükler istiflenebilir ve bo altılabilir ve uzun bir mesafeye ta ınabilir. Operatör kabini bu sırada, kumanda edilecek yükseklikte çok rahat eri imde olaca ı ve çok iyi görünebilece i ekilde yük kaldırma gereciyle birlikte kaldırılır. Rad sistemleri, EKX / EKS için düzenlenmelidir. Jungheinrich tarafından talep edilen ve açıklanan güvenlik aralıklarına (örne inb. EN Madde 7.3.2) mutlaka riayet edilmelidir: Ray üzerinde giden istif araçlarında, raf ile istif aracı arasındaki emniyet mesafesinin en az 100 mm olması gerekir. Endüktif kılavuzlu istif araçlarında, raaf ile istif aracı arasındaki emniyet mesafesinin 125 mm'den az olmaması gerekir. Emniyet mesafesi, özel montaj cihazlarının kullanılması halinde fazlala abilir. eminler, DIN bölüm 1 normuna uymalıdır. Kızak kılavuz sistemi (SF) için dar geçi lerde iletken kızaklar mevcut olmalıdır. Araç asisine takılan Vulkollan kılavuz makaraları, istif aracını iletken raylar arasından yönlendirirler. Endüktif kılavuz sistemi (IF) için zemine, sinyallerini araç çerçevesindeki sensörlerden alan ve aracın beyninde i leme tabi tutan bir iletken tel dö enmelidir. Ta ıma kapasitesi tip etiketinde belirtilmi tir Tip Ta ıma Kapasitesi Yükün a ırlık merkezi EKX 513 / EKS kg 600 mm EKX 515k / EKS 515k 1500 kg 600 mm EKX 515 / EKS kg 600 mm 1109.TR B 1

17 1.1 Sürü yönünün tanımı Sürü yönlerinin bilgisi için a a ıdaki tespitler yapılır: EKX 513 / 515k / 515 sol Tahrik yönü Yük yönü sa EKS 513/515k/515 sol Tahrik yönü Yük yönü sa 1109.TR B 2

18 2 Yapı parçaları ve i levlerinin tanımı , TR B 3

19 , TR B 4

20 Poz. Tanımlama 1 t Asansör 2 t Operatör kabini tavanı 3 t Ek kaldırma 1) 4 t Kumanda paneli 5 t Güvenlik dolapları 6 t Kaldırılabilir sürücü kabini 7 t Çatal çinkosu 8 t "Deadman" tu u 9 o Endüktif kılavuz sistemi için ön sensörler (gösterilmemi ) 10 o Ki i koruma sistemine ait ön tarayıcı (gösterilmemi ) 11 o Yük tekeri öncesi ray kılavyz makaraları 12 t Yük çarkı 13 t asi 14 o Yük çarkı sonrasında raylı kılavuz makaralar 15 t Yan kaplama 16 o Tahrik alanında raylı kılavuz makaralar t Devrilme emniyeti 17 o Etkin stabilizatörler 18 t Tahrik di lisi 19 o Endüktif araç sistemine ait arka sensörler 20 o Ki i koruma sisteminin arka tarayıcısı 21 o Akü kapa ı 22 o Asansör gerginlikleri o Serbest kaldırma silindirlerinde otomatik zincir emniyeti 23 (sadece D kaldırma donanımında) o Üst direk traversinde otomatik zincir ya lama 24 (T- / D-kaldırma donanımında) t = Seri donanım o = Ek donanım 1) iptal olur EKS 513 / 515k / TR B 5

21 2.1 stif aracı - Fonksiyon açıklaması Emniyet donanımları: Yuvarlanmı kenarlı kapalı bir araç kenarı, istif aracında güvenli bir kullanımı sa lamaktadır. Operatör, dü ebilecek parçalara kar ı bir operatör koruyucu tavanla korunur. Tahrik tekerle i ve yük tekerlekleri sa lam bir tampon tarafından korunmaktadır. Tahrik tekerle i için bir koruyucunun kullanılmasında bile, olası tehlikeler üçüncü ahıslar için de i mez. AC L KAPAT alteriyle tüm araç hareketleri tehlike durumlarında hızlıca kapatılır. Her iki kabin tarafında bulunan güvenlik dolapları, açıldıkları sürece tüm sürü hareketlerini yarıda keserler. Sürü veya kaldırma/indirme hareketleri ancak Totmann tu una basıldı ında tetiklenebilir. Çeki ve salınım hareketleri sadece Totmann tu una basıldı ında tetiklenebilir (sadece EKX modelinde). "Deadman" tu u Çalı maya hazır konumun olu turulmasının (Bölüm E "Çalı maya hazır konumun olu turulması" veya "Çalı maya hazır konumun ek eri im kodu ile olu turulması (o)" ba lıklarına bakınız) ve emniyet bariyerinin kapatılmasının ardından ayak bölmesindeki Totmann tu una: t = sürücünün istif aracı ile çalı abilmesi için bir kez basılmalıdır. Sürü kumanda dü mesinin bırakılmasının ve istif aracının durmasının ardından el freni devreye girer (istemsiz kaymalara kar ı koruma). o = sürücünün istif aracı ile çalı abilmesi için basılmalı ve basılı tutulmalıdır. Ayak Totmanntu undan çekildi inde, kaldırma ve sürü fonksiyonları bloke olur. Manevra ve fren fonksiyonları etkin olarak kalırlar. Totmanntu unun bırakılması ve istif aracının durması ile el freni devreye girer (istemsiz kaymalara kar ı koruma). Acil Durdurma Güvenlik Kavramı Bir arıza tespit edilmesi halinde, istif aracı durana kadar otomatik frenleme uygulanır. Bu acil duru durumu operatör ekranındaki kontrol lambaları tarafından gösterilir. Araç çalı tırıldı ında sistem her zaman bir otomatik test gerçekle tirir ve bu test sonucu bütün i levler kusursuz ise, park frenini (Acil Durum Freni) serbest bırakır TR B 6

22 Sürü tahriki: A ınma parçaları olmadan dikey yerle tirilmi, a ırı yüklenilebilen ve bakıma gerek duyulmayan trifaze akım motoru. Motor, do rudan tek tekerlek tahrik aksamına takılmı tır, bu sayede problemsiz ve hızlı bakım gerçekle ir. Fren sistemi: Elektronik kumandalı tahrik freni ve a ınmayan yük tekerlerindeki elektro manyetik lamel freni. stif aracı, sürü kontrol dü mesinin kaldırılmasıyla veya sürü yönünü de i tirerek yumu akça ve sürtünme olmadan frenlenebilir. Bu sırada, aküye enerji beslemesi yapılır (Çalı ma freni). Tahrik motoruna etki eden elektromanyetik yaylı basınç freni, park ve tutucu fren görevini görmektedir. Ön aksa etki eden yük tekerlek freni (elektromanyetik yaylı basınç freni) kaldırma yüksekli ine ba ımlı olarak ancak AC L KAPATMA alteri çevrilmi se veya istif aracı AC L DURDURMA konumunda açılırsa aktif olur. Direksiyon: Özellikle alternatif akım tahrikli kolay dönebilen direksiyon (sa lam ve bakım gerektirmeyen a ınma parçaları olmayan alternatif akım tahri i). Elle kullanılabilen direksiyon kumanda paneline entegre edilmi tir. Manevra edilen tahrik tekerle in konumu kumanda panelinin gösterge ünitesinde gösterilir. Direksiyonun kırılması +/-90 de erindedir, bununla istif aracının dar giri lerde en iyi manevrası sa lanmı olur. Mekanik kızak kılavuzunda, tahrik edilen tekerlek tu a basılmak suretiyle düz konuma getirilir (istenildi inde). Etkinle tirilen endüktif kılavuz çalı ma türünde direksiyon, iletken telin belirlenmesinden sonra araç kontrolü tarafından otomatik olarak üstlenilir, manuel direksiyon devre dı ı bırakılır (opsiyon) TR B 7

23 Kumanda ve gösterge elemanları: El koluna yüklenmeden zahmetsiz kullanım için ergonomik parmak hareketiyle fonksiyonun devreye girmesi; ürünleri korumak ve itinalı yerle tirmek için sürü ve hidrolik hareketlerin rahat dozajını ayarlama. levlerin (ek kaldırmanın kaldırılması ve indirilmesi, ) ve menülerin kumandası için yazılım tu ları. Direksiyon konumu, toplam kaldırma, araç donanımı(örne in arızalar), çalı ma saatleri, akü kapasitesi, saat ve de endüktif kılavuzun durumu, v.s. gibi sürücüyü ilgilendirecek tüm önemli bilgileri renkli ekrana getirmek için entegre edilmi bilgi gösterge ünitesi. Elektrikli ayarlanabilir kumanda paneli. Emniyet ve kumanda konforundaki yüksek asi için dü mesiz iki elle kumanda konsepti. Kullanıcının dokunmalarını sensörler kayıt eder ve bu bilgiyi gö üs bilgisayarına iltirler. Ergonomi ve konfor Mükemmel boyutlandırılmı binme. Daha fazla ayak bölmesi, ayarlanabilir dirsek kolları. Çok dü ük kaydırma hareketleri ve serbest görü bölgesiyle yükü ve yolu harika görebilme olana ı. Yaylı, ayarlanabilir ve katlanabilir konforlu koltuk. Ki isel araç programları. Tüm hidrolik i levlerinde son konum ve üst kısım kaldırma. Hidrolik sistem: Tüm hidrolik hareketler, flan ı yapılmı hı ıltılı di li pompasına sahip sa lam ve bakım gerektirmeyen bir trifaze akım motoruyla gerçekle ir. Ya da ıtımı solenoid devre valfları üzerinden gerçekle ir. Gerek duyulan farklı miktardaki ya motorun devri üzerinden ayarlanır. ndirme sırasında hidrolik pompası, alternatör olarak çalı acak motoru tahrik eder (Yük indirme). Bunun sonucunda olu an enerji, aküye gönderilir. Yüksek ta ıma kapasitesi ve daha dü ük direk salınmaları için çok sa lam kullanımı olan asansör TR B 8

24 Elektrik sistemi: A ınmayan sensörlerle elektronik. Servis diz üstü bilgisayarı ba lamak için ba lantı noktası: Tüm önemli cihaz verilerinin hızlıca ve kolayca konfigürasyonu için (Son konum izolasyonu, kaldırma kapatması, yava lama ve hızlanma durumları, kaydırma hızları, kapatmalar, v.s.). Arıza nedenini analiz etmek için arıza hafızasını okumak. Program safhalarının simülasyonu ve analizi için. Basit fonksiyon geni lemeleri için kod numaralarının basitçe onaylanması. Kumanda CAN veri yolu ile ve sabit olarak ölçüm yapan sensörle donatılmı tır. Tüm hareketler parametrelenebilir. Kumanda, son konum ve ara izolasyonlar ile tüm son konumlarda yükün yumu ak kalkı ına ve frenlenmesine yaramaktadır. MOSFET alternatif akım kumandası, her harekette sarsıntısız bir kalkı sa lamaktadır. Sürü ve kaldırma motoru için yüksek etki dereceli ve enerji geri kazanmalı trifaze akım teknolojisi, yüksek sürü ve kaldırma hızları ve iyi bir enerji yararı sa lar. Ana kaldırmanın ve ek kaldırmanın e zamanlı kaldırılması ve indirilmesi. Tahrik tekerleklerindeki traksiyon kontrolü ve a ınma tanımı ile lastiklerdeki devir ölçümü. Olası tahrik aküleri için, bkz bölüm Akü tipleri Paragraf D TR B 9

25 Ek donanımlar Mekanik kızak kılavuzu. Bile enlerin mekanik yüklenmesi olmadan dar alanlarda tam olarak kullanılabilmesi için ki iselle tirilmi kılavuz. Farklı donanımlarda modüler teleskop çatalı. Çalı ma yeri aydınlatması, ayna ve vantilatörle konfor paketi çalı ma yeri. CD oynatıcı ve MP3 ayrım yeri ile radyo. Materyal akı ı yönetim sistemi için mekanik ve elektrikli ayrım yerleri. Jungheinrich ISM: Forklift yönetimi için bilgilendirme sistemi. Çalı ma platformunun alımı için aracın hazırlanması. Sürücü koruma tavanındaki kapatma. Hız dü ürmelerde oldu u gibi aracın kapatılmasında ve kaldırılmasında modüler sistem. Senkronizasyon salınımı sayesinde daha hızlı çalı ma devresi. RFID Taban kumandası Transponder tekni i ile araç kumandası. Tüm yük alanlarının kesin olarak tanımlanması için sürekli yol ölçümü. Devre ve emniyet fonksiyonlarına yönelik yüksek oranda esneklik (koridor sonu emniyeti, kaldırma ve sürü kapamaları, hız dü ürme). emin topolojisi ile araç hızı profilinin en iyi hale getirilmesi. Entegre Jungheinrich ki i koruma sistemi (PPS). Daha fazla kaldırma yüksekliklerine kadar (opsiyonel) en yüksek ta ıma kapasiteleri için elektrikli etkin stabilizatör TR B 10

26 3 Teknik özellikler (standart tip) Teknik veriler VDI 2198 / EN 1726 * do rultusunda verilmi tir. Teknik verilerde de i iklik yapma hakkı saklıdır. 3.1 Güç verileri Tanımlama EKX 513 EKS 513 EKX 515k EKS 515k EKX 515 EKS 515 Q (t) Ta ıma kapasitesi (c = 600 mm'de) kg c / D* Yükün a ırlık merkezi mesafesi mm Yüksüz sürü hızı (SF) 10,5 10,5 1) 10,5 1) km/ saat Yüklü sürü hızı (SF) 10,5 10,5 1) 10,5 1) km/ saat Yüksüz sürü hızı (IF) km/ saat Yüklü sürü hızı (IF) km/ saat Yüksüz sürü hızı (FF) km/ saat Yük ile sürü hızı (FF) km/ saat Yüksüz kaldırma hızı 0,42 0,47 2) 0,47 2) m/s Yüklü kaldırma hızı 0,42 0,47 2) 0,47 2) m/s Yüksüz indirme hızı 0,45 0,45 0,45 m/s Yüklü indirme hızı 0,45 0,45 0,45 m/s Ek kaldırma - Yüksüz kaldırma hızı 0,35 0,35 0,35 m/s Ek kaldırma Yük ile kaldırma hızı 0,30 0,30 0,30 m/s Ek kaldırma - Yüksüz indirme hızı 0,25 0,25 0,25 m/s Ek kaldırma Yük ile indirme hızı 0,30 0,30 0,30 m/s Ana ve ek kaldırmanın kombine edilmi kaldırması 0,7 0,7 0,7 m/s Yük olmadan itme hızı 0,2-0,3 3) 0,2-0,3 3) 0,2-0,3 3) m/s Yüklü itme hızı 0,25 3) 0,25 3) 0,25 3) m/s Yüksüz dönme s/180 Yükle dönme s/180 Çalı ma freni Kar ıt akım / alternatör Park freni Elektrikli yay mekanizması / diskler Sürü kumandasının türü AC-Tahrik kumandası SF: IF: FF: Ray kılavuzu Endüktif kılavuz bo ta hareket edebilir 1109.TR 1) Güç paketi ile ba lantılı 12 km/s kadar mümkün 2) Güç paketi ile ba lantılı 0,52 m/s mümkün 3) Güç paketi ile ba lantılı maksimum 0,4 m/s mümkün (Kaldırma yüksekli ine ba lı 0,2 m/s ila 0,4 m/s) B 11

27 3.2 Ölçümler (Tip sayfasına göre) h 4 h 15 h 1 h 12 h 10 h 3 h 6 h 9 h 7 s x m 1 y z m 2 l 1 l 2 r l 8 b 14 I 10 b 9 b 8 l c b 7 W a b 1 b 2 b 6 A st l 6 e b 5 b 3 b 12 x 1109.TR B 12

28 Tanımlama EKX 513 EKS 513 1) iptal olur EKS 513 / 515k / 515 EKX 515k EKS 515k EKX 515 EKS 515 c / D Yükün a ırlık merkezi mm x arj mesafesi mm y Dingil mesafesi mm z Orta tahrik tekerle i ve kontra a ırlık (araç kenarı) mm h 1 Asansör tam inmi ken yükseklik mm h 3 Kaldırma 3500 * 3500 * 3500 * mm h 4 Asansör tam kalkmı ken yükseklik mm h 6 Emniyet tavanı yüksekli i mm h 7 Koltuk /duru yüksekli i mm h 9 Ek kaldırma 1) mm h 10 Toplam kaldırma EKX (s 3 +s 9 ) mm Toplam yükseklik EKS (= y 3 ) mm h 12 Sabit yükseklik kaldırılabilir mm h 15 letim yüksekli i (y ) mm Ast Paletteki i geçi geni li i 1200 x mm b 1 / b 2 Toplam geni lik 1210 / / / 1500 mm b 3 Çatal ta ıyıcı geni li i mm b 5 Çatal dı mesafesi mm b 6 Kılavuz makaralar üzerinden geni lik mm b 7 Yan kaydırma mm b 8 stif aracının ortasından yana kaydırma mm b 9 Dı sürücü bölmesi geni li i mm b 12 Plaka geni li i mm b 14 Geni kaydırma çerçevesi mm Tabloda belirtilen veriler (üç bilgileri, ölçüler ve a ırlıklar) 350 T-kaldırma donanımlı (*) istif aracını baz almaktadır. Teslim edilen istif aracının bilgileri (güç bilgileri, ölçüleri ve a ırlıklar) tip plakasında / çalı tırma setinde yer almaktadır TR B 13

29 h 4 h 15 h 1 h 12 h 10 h 3 h 6 h 9 h 7 s x m 1 y z m 2 l 1 l 2 r l 8 b 14 I 10 b 9 b 8 l c b 7 W a b 1 b 2 b 6 A st l 6 e b 5 b 3 b 12 x 1109.TR B 14

30 Tanımlama EKX 513 EKS 513 EKX 515k EKS 515k EKX 515 EKS 515 l 1 Yük olmadan toplam uzunluk mm l 2 Çatal sırtlı ı dahil uzunluk mm l 6 Plaka uzunlu u mm l 8 Hareketli çatal dönü noktası aralı ı mm l 8 -x Hareketli çatal dönü noktası aralı ı krameyer mm l 10 Geni lift 172 1) 172 1) 172 1) mm s/e/l Çata kolu ölçüsü 50 x 120 x x 120 x x 120 x 1200 W a Dönü yarıçapı mm m 1 Yüklüyken asansör altındaki yerden yükseklik mm m 2 Dingil mesafesinin ortasından yerden yükseklik mm r Hareketli çatal dönü noktası aralı ı dönme noktası mm -- Geni lik "Sürücü kabini giri i" mm -- Sürücü kabini tavan yüksekli i mm mm 1) Özel yapı: l 10 = 190 mm Tabloda belirtilen veriler (üç bilgileri, ölçüler ve a ırlıklar) 350 T-kaldırma donanımlı (*) istif aracını baz almaktadır. Teslim edilen istif aracının bilgileri (güç bilgileri, ölçüleri ve a ırlıklar) tip plakasında / çalı tırma setinde yer almaktadır TR B 15

31 3.3 Asansör modeli Teleskop direk ile standart asansör donanımı (T) h 1 Tanımlama EKX 513 EKS 513 Asansör tam inmi ken yükseklik EKX 515k EKS 515k EKX 515 EKS mm h 3 Kaldırma mm h 4 Asansör tam kalkmı ken mm yükseklik h 10 Toplam kaldırma EKX mm (s 3 +s 9 ) Toplam yükseklik EKS (= y 3 ) mm h 12 Sabit yükseklik kaldırılabilir mm h 15 letim yüksekli i (y ) mm 1109.TR B 16

32 3.3.2 ki kaldırmalı tripleks direk ile standart asansör donanımı (D) h 1 Tanımlama EKX 513 EKS 513 Asansör tam inmi ken yükseklik EKX 515k EKS 515k EKX 515 EKS mm h 3 Kaldırma mm h 4 Asansör tam kalkmı ken mm yükseklik h 10 Toplam kaldırma EKX mm (s 3 +s 9 ) Toplam yükseklik EKX (= y 3 ) mm h 12 Sabit yükseklik kaldırılabilir mm h 15 letim yüksekli i (y ) mm 1109.TR B 17

33 3.4 Motor verileri Tanımlama EKX 513 EKS 513 EKX 515k EKS 515k EKX 515 EKS 515 Sürü motoru, S2 60 dakikada güç 7,6 kw 7,6 kw 7,6 kw Kaldırma motoru, güç S3 25 % 20,0 kw 20,0 kw 20,0 kw Sürü motoru, S2 60 dakikada güç 1,0 kw 1,0 kw 1,0 kw 3.5 A ırlıklar Sürücü kabini ve montaj cihazı dahil tmel araç / kaldırma donnımı a ırlı ı 1 13 Temel aracın a ırlı ı Temel aracın a ırlıüı (13) a a ıdaki tablodan edinilebilir. stif aracı Temel aracın a ırlı ı EKX 513 / EKS kg 1) EKX 515 k / EKS 515k 2600 kg 1) EKX 515 / EKS kg 1) 1) Yapı türüne göre istif aracına takılan 300 kg'lık ek a ırlıklar dahil 1109.TR B 18

34 Sürücü kabini ve montaj cihazı dahil kaldırma donnımı a ırlı ı Sürücü kabini ve montaj cihazı dahil kaldırma donnımı a ırlı ı (1) a a ıdaki formülle belirlenebilir. stif aracının akü hariç bo a ırlı ı gibi gerekli bilgiler (toplam a ırlık) tip plakasında yer almaktadır. A B Akü olmadan istif aracının bo a ırlı ı Sürücü kabini ve montaj cihazı dahil kaldırma donnımı a ırlı ı EKX 513/515k/515 ve EKS 513/515k/515 için formül: B = A kg Örnek: Gerekli bilgiler: (istif aracının tip plakasına bakınız) stif aracının tipi = EKX 515 Akü olmadan istif aracının bo a ırlı ı = 5722 kg Formül: B = A kg = 5722 kg kg = 3422 kg Sürücü kabini ve montaj cihazı dahil kaldırma donnımı a ırlı ı 3422 kg'dır TR B 19

35 3.5.2 stif aracının bo a ırlı ı / Aks yükü Tanımlama EKX 513 EKS 513 EKX 515k EKS 515k EKX 515 EKS 515 Akü dahil kendi a ırlı ı, yüksüz kg Akü a ırlı ı kg stif aracının akü olmadan bo a ırlı ı, bakınız "Tip plakası" kg Yük ile birlikte aks yükü Ön / arka 5720 / / / 2810 kg Yük olmadan aks yükü Ön / arka 3850 / / / 3420 kg Akü tipi 3EPzS 465 4EPzS 620 6EPzS 930 Tabloda belirtilen veriler (üç bilgileri, ölçüler ve a ırlıklar) 350 T-kaldırma donanımlı (*) istif aracını baz almaktadır. Teslim edilen istif aracının bilgileri (güç bilgileri, ölçüleri ve a ırlıklar) tip plakasında / çalı tırma setinde yer almaktadır TR B 20

36 3.6 Tekerlekler, yürüyen aksam F Tekerleklerin yanlı sökülüp takılması sebebiyle kaza tehlikesi Yük tekerleklerinin veya tahrik tekerleklerinin sökülüp takılmaları yalnız üreticinin bu i için e itilmi mü teri servisi tarafından yapılmalıdır. stisnai durumlarda, bu i, üretici mü teri hizmetleri yetkilisi tarafından da uygulanabilir. EKX 513 / EKS 513 Tanımlama EKX 513 / EKS 513 Lastik Vulkollan Tekerlekler, ön (yük tekeri) 380 mm x 192 mm Tekerlekler, arka (Tahrik tekeri) 400 mm x 160 mm Tekerlekler, ön adet (yük tekeri) 2 Tekerlekler, arka adet (*= tahrik edilen) 1* EKX 515k / EKS 515k Tanımlama EKX 515k / EKS 515k Lastik Vulkollan Tekerlekler, ön (yük tekeri) 380 mm x 192 mm Tekerlekler, arka (Tahrik tekeri) 400 mm x 160 mm Tekerlekler, ön adet (yük tekeri) 2 Tekerlekler, arka adet (*= tahrik edilen) 1* EKX 515 / EKS 515 Tanımlama EKX 515 / EKS 515 Lastik Vulkollan Tekerlekler, ön (yük tekeri) 380 mm x 192 mm Tekerlekler, arka (Tahrik tekeri) 400 mm x 160 mm Tekerlekler, ön adet (yük tekeri) 2 Tekerlekler, arka adet (*= tahrik edilen) 1* 1109.TR B 21

37 3.7 EN standartları Daimi ses basınç seviyesi: 68 db(a) ISO 4871 ile uyumlu EN 12053'e göre. Daimi ses iddeti seviyesi standart verilere göre hesaplanmı olan ve sürü, kaldırma ve rölantide çalı ırken olu an ses iddeti seviyesinin ortalamasıdır. Ses iddeti seviyesi operatörün kula ında ölçülür. Titre im: 1,14 m/s 2 EN a göre Koltuk titre imi : 0,70 m/s 2 Ölçü zincirinin iç do rulu u 21 C de ± 0,02 m/s² dir. Öncelikle sensörün konumlandırılmasına ve farklı sürücü a ırlıklarına ba lı olarak di er farklılıklar mümkündür. Kullanma pozisyonunda vücuda etki eden titre im ivmesi, standart varsayıma göre, lineer entegre edilmi, ortalama dü ey ivmedir. Bu de er, sabit hızda e ik üzerinden geçerken tespit edilir. Bu ölçüm verileri araç için bir kereli ine bildirilmi tir ve i letme yönetmeli inin "2002/44/EG/Titre imler" mekanik hareketleri de i tirilmemelidir. Bu mekanik hareketlerin ölçümü için üretici özel bir servis sunmaktadır, F maddesinde "Mekanik hareketler" kesitine bakınız. Elektromanyetik uyumluluk (EMV) M Üretici, elektromanyetik parazitlere dayanırlılık ve EN 12895'e ve orada belirtilen atıflara göre statik elektrik bo alması kontrolü yapıldı ını onaylamaktadır. Elektrikli ve elektronik parçalarda ve yerle im yelerlerinde de i iklik yapılması için üretici firmadan yazılı izin alınmalıdır. stif aracının, iyionize edilmemi ı ın veren elektrikli donanımları, (örn. telsiz veri aktarımı) kullanıcının tıbbi cihazlarının (kalp pili, i itme cihazları vb.)fonksiyonunu etkileyebilir ve arıza fonksiyonlarına yol açabilir. Doktora ya da bu tibbi cihazın üreticisine, forklift aracının çevresinde bu cihazların kullanıp kullanılamayaca ı sorulmalıdır TR B 22

38 3.8 Kullanım ko ulları Ortam sıcaklı ı: i letmede 5 C ile 40 C Daimi olarak a ırı sıcaklık veya nem oranı de i ikliklerinde, istif araçlarında ek donanım bulunması ve bu ortam artlarında çalı mak için uygunluk belgesi alınması gereklidir. So uk hava deposunda kullanılması yasaktır. stif aracı sadece kapalı iç mekanlarda kullanılabilir. Bu sırada a a ıdakiler geçerlidir: 24 saatlik ortalamayla çevre sıcaklı ı: maks. 25 C iç mekanlarda maksimum hava nemi %70, yo unla mamı tır. 3.9 Elektrikli ko ullar Üretici elektrikli donanımın kullanılmasında ve üretilmesinde forkliftin amacına uygun kullanımı artlarını EN 1175 "Forkliftin güvenli i-elektrikli artlar" talimatına göre onaylar TR B 23

39 h3 (mm) D (mm) Q (kg) 4 Uyarı ve tip etiketleri F Yük diyagramları, dayanma noktaları ve tip plakaları gibi uyarı ve ikaz iltleri her zaman okunabilir olmalı, gerekti inde yenilenmelidir mv 1,5 V TR B 24

40 Poz. Tanımlama 25 Vinç yükleme dayanma noktaları 26 stif aracı tip levhası 27 Ta ıma kapasitesi plakası 28 Halat toplama cihazı levhası 29 Ba ka birinin binmesi yasaktır yasak levhası 30 Kontrol paketi (o) 31 "Dar geçitte tehlike notları" uyarı levhası 32 Yükün altında ve üstünde bulunmayın, Ezilme tehlikesi plakası 33 "Kumanda paneli kilit açma" plakası 34 Kriko dayanma noktaları 35 Seri numara ( aside, Sa yan kaplamanın altına çakılmı tır) 36 Acil tahliye anahtarı levhası 37 Hidrolik ya ı doldurun levhası 38 Acil tahliye levhası 39 Firma ve tip tanımı 40 Uyarı "Dikkat! Alçak Gerilimli Elektronik" 41 Çalı ma talimatını oku levhası 1109.TR B 25

41 4.1 stif aracı tip levhası Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama 50 Tip 56 Üretici 51 Seri numarası 57 Akü a ırlı ı min/maks kg olarak 52 Esas ta ıma kapasitesi (kg) 58 Tahrik gücü (kw) 53 Akü gerilimi (V) 59 Yükün a ırlık merkezi mm olarak 54 Aküsüz bo a ırlık kg olarak 60 Üretim yılı 55 Üretici logosu 61 Opsiyon stif aracı ve/veya yedek parça ile ilgili sorularda seri numarası (51) belirtilmelidir. stif aracının seri numarası (51) tip plakasında (26) belirtilmi tir ve araç asisine (35) çakılmı tır (Bölüm B'de yer alan "Tanımlama noktaları ve tip plakaları" kesitine bakınız) 1109.TR B 26

42 4.2 stif aracının ta ıma kapasitesi levhası M Çatal uçlar de i imi nedeniyle kaza tehlikesi Çatal uçlar de i tirildi inde ta ıma kapasitesi de i ir. Çatal uçların de i iminde ek bir ta ıma kapasitesi plakası istif aracına takılmalıdır. Çatal uçlar olmadan teslim edilen istif araçlarına standart çatal uçları için ta ıma kapasitesi plakası takılacaktır (Uzunluk: 1150 mm) 27 h3 (mm) Q (kg) D (mm) Ta ıma kapasitesi levhası (27) istifleme aracının ta ıma kapasitesini (Q kg olarak) belirtir. Belirli bir yük a ırlık merkezinde (D mm olarak) ve istenen kaldırma yüksekli inde h 3 (H mm olarak) maksimum ta ıma kapasitesi bir tablo halinde gösterilir. stif aracının ta ıma kapasitesi levhası (27) teslimat konumunda çatal uçlarına sahip istif aracının ta ıma kaspasitesini belirtir. Maksimum ta ıma kapasitesinin hesaplanması için bir örnek: Yük a ırlık merkezi de eri D 600 mm oldu unda ve maksimum kaldırma yüksekli i h mm ise, maksimum ta ıma kapasitesi Q 1105 kg'dir TR B 27

43 4.3 Montaj cihazının ta ıma kapasitesi levhası (o) Montaj cihazının ta ıma kapasitesi levhası, istif aracının ta ıma kapasitesini Q [kg olarak] ilgili montaj cihazı ile birlikte belirtir. Ata man için yük diyagramında belirtilen seri numarası, ta ıma kapasitesinin üretici tarafından özel olarak belirtildi i için ata manın tip plakası ile aynı olmalıdır stif aracın ta ıma kapasitesi gibi gösterilir ve buna göre belirlenmelidir. 500 mm yük a ırlık merkezine sahip yüklerde a ırlık noktasının farkını de i tirmek için yukarıya do ru kaldırma kapasiteleri dü er. 5 Güvenlik F Azaltılmı güvenlik nedeniyle kaza tehlikesi Yük diyagramına göre güvenlik yalnız tip etiketindeki komponentler (Akü,Asansör, vs.) ile sa lanır. Yalnız üretici tarafından izin verilen aküler kullanılmalıdır. stif aracının durma emniyeti teknik konum açısından kontrol edilmi tir. Bu uygulama sırasında kurallara uygun kullanımda olu abilecek dinamik ve statik devrilme güçleri dikkate alınacaktır. stif aracının durma emniyeti ayrıca a a ıdaki faktörlerden de etkilenmektedir: M Akü boyutu ve a ırlı ı Tekerlekler Asansör Montaj cihazı Nakledilen yük (Boyut, a ırlık ve a ırlık noktası) emin serbestli i,örn.devrilme emniyetinde modifikasyon Durma emniyetinin kaybı nedeniyle kaza tehlikesi Sunulan bile enlerde bir de i iklik güvenli in de i mesine neden olur TR B 28

44 C Ta ıma ve ilk çalı tırma 1 Ta ıma Asansörün yapı yüksekli ine ve kullanım yerindeki ko ullara ba lı olarak farklı ta ıma ekli vardır: Durgun, asansör ve yük alma malzemesi takılı (dü ük yapı yüksekliklerinde) Durgun, asansör ve yük alma malzemesi takılı de il (fazla yapı yüksekli inde). F Montaj ve i letmeye alma için güvenlik uyarıları Yanlı montaj nedeniyle kaza tehlikesi Kullanılacak yerde istif aracının montajı, kullanıma alınması ve operatör için gerekli talimatlar sadece bu i için üreticinin mü teri hizmetlerinde e itilmi personel tarafından yapılabilir. Ana araç Kaldırma donanımı ba lantı yerindeki hidrolik hatların ba lanıp istif aracının çalı tırabilmesi için, önce Kaldırma donanımı kurallara uygun olarak monte edilmelidir. Ancak bu i lemin ardından istif aracı çalı tırılabilir. Birçok sayıda araç teslim edilmi se, yalnızca aynı seri numarasına sahip yük kaldırma gereçleri, kaldırma donanımı ve temel araçların birbiri ile monte edilmesine dikkat edilmelidir TR C 1

45 2 Vince yükleme F Vincin uygun olmayan yapıda yüklenmesi nedeniyle kaza tehlikesi. Uygun olmayan kaldırma cihazların ve bunların yetkisiz ekilde kullanılması, istif aracının vince yüklenmesi sırasında devrilmesine neden olabilir. stif aracının ve Kaldırma donanımının kaldırılması sırasında etrafa çarpmamasına ve kontrol dı ı hareketlere ma ruz kalmamasına dikkat edin. Gerekti inde, istif aracını ve kaldırma donanımı, kılavuz halatlar yardımıyla tutun. Sadece yükleme ve kaldırma cihazları ile ilgili e itim almı personel, istif aracını ve kaldırma donanımını yüklemelidir. Vince yükleme sırasında güvenlik ayakkabısı giyilmelidir. Sallanan yükün altında bulunulmamalıdır. Tehlikeli bölgelerde ve bölmelerde bulunmak yasaktır. Sadece yeterli düzeyde ta ıma kapasitesine sahip kaldırma aletini kullanın (a ırlık için bkz. stif aracı tip levhası) Vinç aksamlarını sadece ön görülen dayanma noktalarında kullanın ve kaymalara kar ı emniyete alın. Kaldırma elemanlarını sadece ön görülen yükleme yönünde kullanın. Vincin kaldırma elemanları kaldırılan aracın yapı parçalarına temas etmemelidir. 2.1 Asansör takılıyken ana aracın vinçle yüklenmesi TR C 2

46 M F M Sadece yeterli ta ıma gücüne sahip kaldırma araçları kullanılmalıdır ( stif aracının a ırlı ı, istif aracının tip plakasına bakınız) stif aracı sadece aküsüz olarak bir vinçle kaldırılabilir, Bölüm D "Akünün sökülmesi ve takılması" ba lı ına bakınız. stif aracını emniyetli bir ekilde park edin, Bölüm E " stif aracını emniyete alarak park edin" ba lı ına bakınız. stif aracını kaymaya kar ı takozlar ile emniyete alın! Vinç halatlarını ba lantı noktalarına (1-4) kesinlikle kaymayacak ekilde yerle tirin! Vincin kaldırma elemanları kaldırılan aracın yapı parçalarına temas etmemelidir. 2.2 Vinç noktaları ve tahdit noktaları Vinç noktaları (1), asansördeki kancalardır. Vinç noktaları (2), tahrik bölmesindeki kancalardır. Tahdit noktası (3) iki direk sabitlemesinin yan çerçevesindedir. Vinç noktaları (4) çerçevede, asansörün çakma noktalarının altındadır. M M M F Vince yüklemek için a a ıdaki vinç noktaları kullanılmalıdır: Sadece yeterli ta ıma gücüne sahip kaldırma araçları kullanılmalıdır. Kaldırma zincirleri ve Keskin kenarlar üzerine konulan ba lama kemerleri ve hızlı gerilme kemerler, uygun altlık malzemeyle korunmalıdır, örne in köpük. Takılmı direkle komple cihazın vinç noktaları: Nokta (1) ve (2) Akü olmadan toplam a ırlık bilgisi için istif aracının tip plakasına bakınız. Ana cihaz kaldıma donanımı takılı konumdayken sadece akü takılı olmadan vinçle kaldırılabilir, Bölüm D "Akünün sökülmesi ve takılması" ba lı ına bakınız. Ana cihazın vinç noktaları: Nokta (2) ve (3) (aküsüz a ırlık yakl kg) Ana cihazın a ırlı ı, bölüm B "A ırlıklar" ba lı ına bakınız. Ana cihaz sadece akü takılı olmadan vinçle kaldırılabilir, Bölüm D "Akünün sökülmesi ve takılması" ba lı ına bakınız. Altı kö eli vidanın üst yarım tasların direk sabitlemesi ile gerekli tork 205 Nm olarak sıkılmalıdır. Kabin ve montaj cihazı dahil asansör vinç noktaları: Nokta (1) ve (4) Sürücü kabini ve montaj cihazı dahil kaldırma donanımının a ırlı ı, bölüm B "A ırlıklar" ba lı ına bakınız TR C 3

47 2.3 Akünün vince yüklenmesi F Akü ile i lem yaparken kaza ve yaralanma tehlikesi Akülerde zehirli ve yakıcı çözülmü asitler mevcuttur. Akü asidiyle temas etmekten kaçının. Eski akü sıvılarını kurallara uygun ekilde imha ediniz. Aküde yapılan çalı malarda mutlaka koruyucu kıyafet ve gözlük kullanılmalıdır. Akü sıvısının, deri, kıyafet veya göz ile temas etmesinden kaçının, gerekti inde akü sıvısını bol suyla temizleyin. Ki ilerin yaralanmasında (örn. akü sıvısının cilt veya gözle teması halinde) hemen bir doktora danı ın. Dökülen akü asiti derhal bol suyla nötralize edilmelidir. Sadece kapalı kafesli aküler kullanılmalıdır. Yasal uyarıları dikkate alın. Akünün istif aracı akü bölmesinden sökülmesi için bölüm D Akünün sökülmesi ve takılması ba lı ına bakınız. AKünün vince yükleme sırasında dikkate alınması gereken a ırlık, akünün tip plakasında yer almaktadır. Akünün vinç elemanlarıyla yüklenmesi: Akü ta ıyıcısının askılarına kaldırma aracını dayayın (a ırlık için akünün tip levhasına bakın). Akü artık vinç ile kaldırılabilir ve yüklenebilir. Akünün bir plakaya yüklenmesi: Aküyü plakaya oturtun. Aküyü iki adet ba lama kemeriyle/gerdirme kemeriyle plakaya sabitleyin. Akü artık lift ile kaldırılabilir ve yüklenebilir TR C 4

48 3 stif aracı Ta ınırken Emniyete Alınması F Nakliye sırasında kontrol dı ı hareketler stif aracının ve kaldırma donanımının kurallara uygun olmayacak ekilde emniyete alınması halinde nakliye sırasında kötü sonuçlar do urabilecek kazalar meydana gelebilir. Yükleme i lemi bu i için özel olarak e itilmi personel tarafından ve VDI 2700 ile VDI 2703 yönetmeliklerine göre yapılmalıdır. Yükleme emniyet önlemlerinin de erlendirilmesi ve gerçekle tirilmesi her özel durum için ayrıca tespit edilmelidir. Bir TIR veya römork ile ta ınan istif araçları kurallara uygun bir ekilde ba lanmalıdır. TIR veya römorkta ba lamak için halkalar bulunmalıdır. stemsiz hareketlere kar ı istif aracını kemerlerle emniyete alın. Sadece yeterli sıkma kuvvetleriyle germe veya ba lama kemerleri kullanın. 3.1 Ana cihazın ta ıma emniyeti M M F Asansörü sökmek ve takmak, sadece üreticinin yetkili servisince yapılmalıdır. Sökülmü bir EKX /EKS modelinin güvenle ta ınmasını sa lamak için, ba lama kemerinin/hızlı gergi kemerinin tespit noktaları kullanılmalıdır: Sadece > 5 to de erinde nominal bir mukavemete sahip ba lama kemerleri ve hızlı gerilme kemerleri kullanın. Kaldırma zincirleri ve / veya Keskin kenarlar üzerine konulan ba lama kemerleri / hızlı germe kemerler, uygun altlık malzemeyle korunmalıdır, örne in köpük. Bir ta ımada tahrik edilen tekerle in (10) yükü, akü bölmesinin altına (minimum çerçeve geni li i) bir takozun (11) altına tahrik tekerle inden önce koyarak alınmalıdır! Buna ek olarak yük tekerlekleri (15) kamalarla (16) emniyet altına alınmalıdır Bir araç aküsü kapsam dahilinde gönderilirse akü soketi ayrılmalıdır! 1109.TR C 5

49 Ba lama kemerleri ve hızlı gerilme kemerleri minimum altı farklı ba lama kancaları (8) tespit edilmelidir Ana cihazın modelinin güvenle ta ınmasını sa lamak için, a a ıdaki ba lama kemerinin/hızlı gergi kemerinin tespit noktaları kullanılmalıdır: M Ba lama ve hızlı germe kemerini (9) arka araç asisinde kaldırma donanımı gergilerinin sabitleme kulaklarının arasından (7) geçirin ve ba lama kancalarına (8) sabitleyin. Ba lama ve hızlı germe kemerini (12) her iki tekerlek kolunun üstünden (14) geçirin ve ba lama kancalarına (8) sabitleyin. Ba lama ve hızlı germe kemerini (5) üst çerçeve yapısının üzerinden (13) iki direk sabitlemesinin (6) arasından geçirin ve ba lama kancalarına (8) sabitleyin. Kablo kılavuzunu dikkate alın ve keskin kenarın üstünü uygun malzemeyle örtün TR C 6

50 3.2 Kaldırma donanımı ta ıma emniyeti M Operatör kabinini(17) nakliye emniyeti(19) yardımıyla kaymaya kar ı emniyete alın! Buna ek olarak çatal ta ıyıcıyı (18) kaymalara kar ı emniyete alın! Sadece > 5 to de erinde nominal bir mukavemete sahip ba lama kemerleri ve hızlı gerilme kemerleri kullanın. Kaldırma zincirleri ve / veya Keskin kenarlar üzerine konulan ba lama kemerleri / hızlı germe kemerler, uygun altlık malzemeyle korunmalıdır, örne in köpük. Asansör (27) palete/paletlere (28) konulmu sa, bunların ba lama ve hızlı germe kemeri üzerinden (26) asansör (27) ile sıkıca ba lanması gerekir. Takozlarla (22) alt asansör (27) ile plaka (28) arasında bir ekil olu malıdır. Ek olarak bir ba lama kemeri ve hızlı germe kemerinin (24) sürücü bölmesi ta ıyıcısı arasından (17) aansörün etrafından (27) geçirilerek ba lanmalıdır TR C 7

51 Dayanma noktası alt kaldırma donanımı Ba lama kemerini ve hızlı germe kemerini (21, 25) asansörün (27) sabitleme kulaklarına (23) ve ba lama kancalarına (20) sabitleyin. Dayanma noktası Üst kaldırma donanımı M Nakledilecek di er parçaları (çatal uçlar, kılavuz rulmanlar, vs.) bir plakaya(31) kaymayacak ekilde oturtun. Plakayı (31) kaldırma donanımının üst parçasına (27) takın ve sabitleyin. Bunun için ba lama kemerini ve hızlı germe kemerini (29) plakanın üzerinden (31) asansörün etrafına (27) dolayın ve ba layın. Ardından gergi kemerini / hızlı gergi 31 kemerini (30) palet (31) zer nden yönlendirin veba lama kancalarına (20) sab tleyin. Palet olmadan (31) ba lama kemerini ve hızlı germe kemerini (30) kaldırma donanımı üzerinden (yukardan) geçirin ve ba lantı kancalarına (20) sabitleyin. Kaldırma zincirleri ve / veya Keskin kenarlar üzerine konulan ba lama kemerleri / hızlı germe kemerler, uygun altlık malzemeyle korunmalıdır, örne in köpük TR C 8

52 3.3 Monte edilmi asansörlü istif aracı ta ıma emniyeti F M Bir araç aküsü kapsam dahilinde gönderilirse akü soketi ayrılmalıdır! Bir ta ımada tahrik edilen tekerle in (37) yükü, akü bölmesinin altına (minimum çerçeve geni li i) bir takozun (38) altına tahrik tekerle inden (37) önce koyarak alınmalıdır! Buna ek olarak yük tekerlekleri (39) kamalarla (40) emniyet altına alınmalıdır Sadece > 9 to de erinde nominal bir mukavemete sahip ba lama kemerleri ve hızlı gerilme kemerleri kullanın. Kaldırma zincirleri ve / veya Keskin kenarlar üzerine konulan ba lama kemerleri / hızlı germe kemerler, uygun altlık malzemeyle korunmalıdır, örne in köpük. En az dört ba lama ve hızlı germe kemeri, 2 sol ve 2 sa olarak (33, 35) asansöre (34) ba lanmalı ve ba lantı kancalarına (36) sabitlenmelidir. Lift kolundan (41) ta ıyıcı ön tarafına kadar takozlarla, paletlerle veya lastik kaplamayla (32) biçim olu umunu sa layın TR C 9

EKX 410. Kullanım kılavuzu 01.10 - 51166899 03.10

EKX 410. Kullanım kılavuzu 01.10 - 51166899 03.10 EKX 410 01.10 - Kullanım kılavuzu T 51166899 03.10 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı EKX 410 Ek Bilgi Sipariş

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

ETV C16/C20. Kullanım kılavuzu 06.08 - 51069910 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Kullanım kılavuzu 06.08 - 51069910 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Kullanım kılavuzu 51069910 07.12 T ETV C16 ETV C20 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - İşletme Kılavuzu T 50462559 09.10 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERD 220

Detaylı

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - İşletme Kılavuzu 51040427 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan

Detaylı

EFG 213-320. letme Kılavuzu 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. letme Kılavuzu 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - leme Kılavuzu 51151943 03.13 T EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Detaylı

DFG/TFG 316-550. İşletme Kılavuzu 03.01 - 52027259 11.06

DFG/TFG 316-550. İşletme Kılavuzu 03.01 - 52027259 11.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - İşletme Kılavuzu T 52027259 11.06 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

Kaldıraç yüksekli i ön seçimi

Kaldıraç yüksekli i ön seçimi Kaldıraç yüksekli i ön seçimi 09.11 - letme Kılavuzu T 51235492 09.11 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar Kaldıraç yükseklik ön seçiminin güvenilir bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR

Detaylı

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 EG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 06.99- İşletme Kılavuzu T 52020411 0205 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler

Detaylı

EFG 213-220/216k/218k

EFG 213-220/216k/218k EG 213-220/216k/218k 03.02- İşletme Kılavuzu T 52020325 12.03 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler

Detaylı

DFG/TFG 316s-550s. letme Kılavuzu 03.01 - 52027278 11.06

DFG/TFG 316s-550s. letme Kılavuzu 03.01 - 52027278 11.06 DFG/TFG 316s-550s 03.01 - letme Kılavuzu T 52027278 11.06 Önsöz sti aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve

Detaylı

EJE 116/118/120. İşletme Kılavuzu 10.03 - 50425878 06.06. Set

EJE 116/118/120. İşletme Kılavuzu 10.03 - 50425878 06.06. Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 EJE 116/118/120 10.03 - İşletme Kılavuzu T 50425878 06.06 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir.

Detaylı

DFG/TFG 425/430/435. Kullanım kılavuzu 07.04- 52025763 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Kullanım kılavuzu 07.04- 52025763 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Kullanım kılavuzu T 52025763 02.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

EME 112. İşletme Kılavuzu 05.00- 77800662 07.08

EME 112. İşletme Kılavuzu 05.00- 77800662 07.08 EME 112 05.00- İşletme Kılavuzu T 77800662 07.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5

Detaylı

5.0 - HIZ VARYATÖRÜNÜN KURULUMU

5.0 - HIZ VARYATÖRÜNÜN KURULUMU HIZ VARYATÖRLER Ç N KURULUM, KULLANIM VE SERV S KILAVUZU 1.0 - GENEL B LG LER 2 1.1 KILAVUZUN AMACI 2 1.2 HIZ VARYATÖRÜNÜN TANIMI 3 1.3 SÖZLÜK VE TERM NOLOJ 3 1.4 TEKN K YARDIM ALMA 3 1.5 - ÜRET C N N

Detaylı

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - leme K lavuzu 51287772 11.14 T DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Üreici

Detaylı

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

4812161045_C.pdf 2015-07-02

4812161045_C.pdf 2015-07-02 Talimatlar kılavuzu Çalıştırma ve Bakım 4826045_C.pdf Vibrasyonlu silindir CC300 Motor Kubota V2203 Seri numarası 0000334x0A02586 - Orijinal talimatın çevirisi Değişiklik koşulu İsveç'te basılmıştır Içindekiler

Detaylı

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM D811471 00015 - ver.02 TR ELEKTROMEKAN K BAR YER OTOMASYONU 8 027908 215697 MOOVI 30-50 - ALPHA BOM MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head

Detaylı

EOS MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU TR TEK PARÇA YADA SEKS YONEL T P GARAJ KAPISI OTOMASYONU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D811325 00015 ver.

EOS MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU TR TEK PARÇA YADA SEKS YONEL T P GARAJ KAPISI OTOMASYONU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D811325 00015 ver. D811325 00015 ver.06 R EK PARÇA YADA SEKS YONEL P GARAJ KAPISI OOMASYONU 8 027908 190642 EOS MONAJ VE KULLANIM KILAVUZU BF ÜRK YE D SR BÜÖRÜ: GÖKSU YAPI EKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük Head Office: Uzayça

Detaylı

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) tr Kullanma kılavuzu Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

Ortam sıcaklı ının -33 C'ye kadar dü tü ü yerlerde Ultra-Cool So utma Sıvısı kullanılmalıdır.

Ortam sıcaklı ının -33 C'ye kadar dü tü ü yerlerde Ultra-Cool So utma Sıvısı kullanılmalıdır. Güç Kayna ının bulundu u yerdeki ortam sıcaklı ı kullanılacak so utma sıvısını belirler. Sistemle birlikte verilen Extra-Cool So utma Sıvısı -12 C'ye kadar olan ortam sıcaklıklarında kullanılabilir. Ortam

Detaylı

Lojistik 2015 Depo lojistiğinde tüm ihtiyaçlarınıza komple çözümler sunuyoruz

Lojistik 2015 Depo lojistiğinde tüm ihtiyaçlarınıza komple çözümler sunuyoruz Lojistik 2015 Depo lojistiğinde tüm ihtiyaçlarınıza komple çözümler sunuyoruz Jungheinrich e hoş geldiniz Ankara Jungheinrich firması malzeme taşıma ekipmanları, depolama ve malzeme akış teknolojisi alanlarında

Detaylı

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550 Uygunluk

Detaylı

ICC142-2TR2.pdf 2010-06-07

ICC142-2TR2.pdf 2010-06-07 Talimatlar kılavuzu ICC142-2TR2.pdf Çalıştırma ve Bakım Vibrasyonlu silindir CC142 Motor Deutz D2011 L03 I Seri numarası *60214252*, *60214255* - 10000309x0A000001 - Orijinal talimatların çevirisi Değişiklik

Detaylı