ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16"

Transkript

1 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z letme Kılavuzu T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16

2 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERC 212 ERC Z12 ERC 214 ERC Z14 ERC 216 ERC Z16 Ek Bilgiler... adına Tarih T Avrupa Toplulu u- uygunluk beyanı mza sahipleri bu yazı ile, belirtilen kuvvet tahrikli istif aracının Avrupa Yönetmeliklerine 2006/42/EG (Makine Yönetmeli i) ve 2004/108/AT (Eleketromanyetik uyumluluk-emu), bunun getidirdi i de i ikliklere ve de yasal yönetmeliklerin ulusal yasaya göre de i mesi için yasal genelgeye uygun oldu unu onaylamaktadırlar. Her bir imza sahibi teknik belgeleri olu turma konusunda yetkilidir. 3

3 4

4 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli bir ekilde sunulmaktadır. Bölümler alfebatik sırayla düzenlenmi tir ve sayfalar numaralandırılmı tır. Bu kullanim kılavuzunda çe itli istif aracı tipleri açıklanmaktadır. Kullanırken ve bakım çalı maları yaparken mevcut istif aracı tipi için geçerli olan açıklamaların kullanılmasına dikkat edilmelidir. Cihazlarımız sürekli geli tirilmektedir. Yapısal, donanım ve teknik de i iklik hakkımızı saklı tutmamızı anlayı la kar ılayaca ınızı umuyoruz. Bu kullanım kılavuzunun içeri inde belirtilen nedenden ötürü cihazın özelliklerine yönelik her hangi bir hak talebi sunulamayacaktır. Güvenlik uyarıları ve i aretler Güvenlik uyarıları ve önemli açıklamalar için a a ıdaki semboller kullanılmı tır: TEHL KE! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, görünmez kazalar olu abilir ve ölüm tehlikesi mevcuttur. UYARI! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, a ır veya ölümcül yaralanmalar olu abilir. D KKAT! Tehlikeli bir durumu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, hafif veya orta ölçekli yaralanmalar olu abilir. Z NOT Maddi hasarları gösterir Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyarı ve açıklamaların önünde bulunur. t Seri donanımı gösterir o Ek donanımı gösterir Telif hakkı Bu Kullanım Kılavuzunun telif hakkı JUNGHEINRICH AG'ye aittir. 5

5 Jungheinrich Anonim irketi Adresi: Stadtrand Hamburg - Almanya Telefon: +49 (0) 40/

6 çindekiler A Kurallara uygun kullanım Genel Amacına uygun kullanım zin verilen kullanım ko ulları leticinin yükümlülükleri Ata man ve/veya aksesuar parçalarının montajı B Aracın tanımı Kullanım tanımı Araç tipleri ve nominal ta ıma kapasitesi Yapı parçaları ve i levlerinin tanımı Genel bakı - yapı grubu Fonksiyon açıklaması Teknik Bilgiler Güç verileri Ölçüler A ırlıklar Lastik EN standartları Kullanım ko ulları Elektrikli ko ullar Uyarı ve tip etiketleri Tip etiketi istif aracı yük diyagramı Tekerlek kolu ta ıma kapasitesi Levha, Klasör, Envanter, Servis no C Ta ıma ve ilk çalı tırma Vince yükleme Ta ıma lk çalı tırma D Akü - Bakım, arj, De i tirme Asitli akülerle çalı ma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri Akü Tipleri Akü bölmesinin açılması Akünün arj edilmesi

7 4.1 Aküyü entegre arj cihazıyla arj etmek Akünün sökülmesi ve takılması Tekerlek koluna sahip olmayan istif aracında yukarı do ru akü de i imi Tekerlek koluna sahip olan istif aracında yukarı do ru akü de i imi Akünün yanı do ru çıkarılması E Kullanımı stif aracının çalı tırılması ile ilgili güvenlik yönergeleri Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması Akü de arj göstergesi stif aracının çalı tırılması Günlük çalı ma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalı malar Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi stif aracını emniyetli bir ekilde park edin Akü de arj denetleyicisi stif aracı ile çalı ma Aracın sürülmesi ile ilgili güvenlik kuralları AC L KAPAMA, sürü, manevra ve frenleme Yüklerin alınması, ta ınması ve indirilmesi Devir matrissi / Emniyet devir yüksekli i Arıza yardımı stif aracı gitmiyor Yük kaldırılamıyor stif aracı kendi kendine tahrik etme olmadan hareketi Yük tespitleme tertibatı acil alçaltması ste e ba lı donanım CanCode kumanda tu u Parametre CanDis Gösterge cihazı F stif Aracının Bakımı letme Güvenli i ve Çevre Korunması Bakım çin Güvenlik Kuralları Bakım ve Kontrol Bakım kontrol listesi Çalı ma malzemesi ve ya lama planı letme sıvılarının güvenli kullanımı Ya lama planı Çalı ma malzemesi Bakım ve onarım çalı maları stif aracın bakım ve onarım çalı malarına hazırlama Motor kaputunun çıkartılması Hidrolik ya ı seviyesini kontrol edin anzıman ya ı seviyesini kontrol edin Tekerlek somunlarının sıkılması Elektrik Sigortalarının Kontrolü Bakım ve onarım çalı malarından sonra istif aracının yeniden çalı tırılması Belirli Aralıklarla ve Ola anüstü Durumlardan Sonraki Güvenlik Kontrolü 103 8

8 8 stif Aracının Depoya Alınması Depoya Alma Öncesi Önlemler Durgun konumdayken alınacak gerekli önlemler stif aracının çalı tırılmamasından sonra yeniden çalı tırılması Nihai hurdaya çıkarma, atılması Mekanik Hareketlerin Ölçümü

9 10

10 Ek JH-çekişli akü kullanım kılavuzu Z Bu kullanım kılavuzu Jungheinrich markasına sahip akü tipleri için geçerlidir. Başka markalar kullanılırsa, üreticinin kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır TR 1

11 TR

12 A Kurallara uygun kullanım 1 Genel Bu kullanıcı el kitabında tarif edilen istif aracı, yükleme ünitelerinin kaldırılmasında, indirilmesinde ve ta ınmasında i lemlerinde bir forklifttir. Forklift bu i letme kılavuzunda belirtilen verilere uygun olarak kullanılmalı ve bakılmalıdır. Ba ka bir kullanım ekli kurallara uygun olmaz ve personel,nakliye,araç veya maddi zararlara neden olabilir. 2 Amacına uygun kullanım NOT Maksimum alınacak yük ve izin verilen maksimum yük mesafesi yük diyagramında gösterilir ve a ılamaz. Yük,yük alma malzemesi üzerinde bulunmalıdır ya da üretici tarafından izin verilen montaj cihazı ile alınmalıdır. Yük, çatal ta ıyıcısının hareket ettirilmesinde ve yük ta ıyıcısının ortasında olmalıdır. Yükün kaldırılması ve indirilmesi. ndirilmi yüklerin ta ınması. Aracın kaldırılmı yük ile sürülmesi (>500 mm) yasaktır. nsanların istiflenmesi ve kaldırılması yasaktır. Yüklerin itilmesi veya çekilmesi yasaktır. 3 zin verilen kullanım ko ulları Z Endüstriyel ve ticari alanda kullanım. zin verilen sıcaklık +5 C aralı ı kadar +40 C. Sadece sabitlenmi, ta ınabilir ve düz zeminde kullanım. Sadece iyi bir görüþ açısına sahip olan ve i letmeci tarafından onaylanan yollarda kullanılabilir. Maksimun 15 % e imli rampalarda sürülmesi. Yanal veya e ri olarak rampalara çıkı yasaktır. Yükün rampaya do ru ta ınması. Kısmi açık trafikte kullanılması. Zorlu ko ullar altındaki kullanımlarda istif araçları için özel bir donanım ve izin gereklidir. Patlamaya kar ı korumalı alanlarda kullanılmasına müsaade edilmez. 11

13 4 leticinin yükümlülükleri Bu kullanıcı el kitabının mantı ına göre, i letmen forklifti kendisi kullanan veya kullanması için görevlendirilen ki idir. Özel durumlarda (Örn. Leasing,ve kiralama) i letmeci, anla mada bulunan mal sahibi ile kullanıcı arasında i letme görevlerini yerine getirmesi gereken ki idir. letici, nakliye aracın kurallara uygun olarak kullanıldı ını ve kullanan ki i ile üçüncü ahısların hayatlarının tehlikede olmadı ından emin olmalıdır. Bunların yanında, kaza önleyici tedbirlere, di er teknik güveli i kurallarına ve i letme, bakım ve onarım talimatlarına dikkat edilmelidir. letmeci, bütün kullanıcıların bu kullanım el kitapçı ını okudu undan ve anladı ından emin olmalıdır. NOT Bu kullanım kılavunuzunda belirtilen hususların dikkate alınmaması garantinin geçersiz olmasına sebep olur. Aynı durum, mü teri ve/veya üçüncü ki iler tarafından, üretici firmadan izin almadan araçta yapılacak kurallara uygun olmayan çalı malar için de geçerlidir. 5 Ata man ve/veya aksesuar parçalarının montajı Yedek parçaların takılması stif aracı fonksiyonlarına müdahale edilmesi ya da bu fonksiyonları tamamlayacak ek düzeneklerin montajı veya kurulumu sadece üreticinin yasal onayıyla yapılabilir. Gerekti inde yerel makamlardan izin alınmalıdır. Resmi makam tarafından verilen izin, üretici tarafından verilecek izin yerine geçemez. 12

14 B Aracın tanımı 1 Kullanım tanımı stif aracı, katlanabilir platformuna sahip bir elektronik set kaldırma aracıdır. Malların düz zeminlerde ta ınması ve kaldırılmasına yönelik olarak tasarlanmı tır. Tekerlek kolunda (sadece ERC Z12/Z14/Z16'da) düz olmayan zeminlerde ta ıma yapıldı ında zemin bo lu unu yükseltmektedir. Bu araçla yükler 5,35m yüksekli e kadar istiflenebilir, bo altılabilir ve uzun bir mesafeye ta ınabilir. Nominal ta ıma kapasitesi tip levhasında veya ta ıma kapasitesi levhasında Qmax olarak bulunabilir. ERC 214/216 yüksek hızlara ula abildi inden emniyet mandalına sahiptir. 1.1 Araç tipleri ve nominal ta ıma kapasitesi Nominal ta ıma kapasitesi tipe ba lıdır. Tip tanımı etiketinden nominal ta ıma kapasitesi belirlenebilir. Tip Ta ıma kapasitesi Motor gücü ERC 212 / Z kg 2,0 kw ERC 214 / Z kg 2,0 kw ERC 216 / Z kg 2,0 kw Nominal ta ıma kapasitesi genelde izin verilen ta ıma kapasitesine denk de ildir. zin verilen ta ıma kapasitesi istif aracında bulunan yük diyagramından edinilebilir. 13

15 2 Yapı parçaları ve i levlerinin tanımı 2.1 Genel bakı - yapı grubu Poz Tanımlama Poz Tanımlama 1 t Kaldırma düzene i 9 o Katlanır emniyet mandalı *) 2 t Sürü alteri 10 t Tekerlek kolları 4 t Kumanda kolu 11 t Tahrik tekerle i 5 t Çalı tırma kilidi 12 o Kaldırma çubukları (sadece tekerlek kolunda) 6 o CanDis 13 o arj cihazı 7 o CanCode 14 t Katlanabilir platform 8 t AC L KAPATMA (Ana alter) 3 t Koruyucu cam 15 t Destek tekerle i o So utma deposu kullanımı için koruyucu ızgara t = Standart donanım o = Opsiyon *) ta ıma kapasitesi 1200kg istif araçlarında de il. 14

16 2.2 Fonksiyon açıklaması Güvenlik düzenekleri Yuvarlak kenarlı kapalı, düz bir araç kenarı, istif aracında güvenli bir kullanımı sa lamaktadır. Tekerlekler sabit bir tamponla korunmu tur. AC L KAPAMA alteri ile tehlike durumunda bütün elektrikli fonksiyonlar devre dı ı bırakılır. Hidrolik sistem Kaldırma ve indirme fonksiyonları "yükü kaldırma" ve "yükü indirme" tu larının kumandası üzerinden gerçekle ir. Kaldırma fonksiyonunun etkinle tirilmesi durumunda pompa agregası çalı ır ve ya deposundan kaldırma silindirine hidrolik ya nakleder. Acil Durdurma Güvenlik Kavramı Acil durdurma i lemi sürü kontrol sitemi tarafından kontrol edilir. Direksiyon kontrolü tarafından, sürü kontrolünün denetledi i bir sistem durumu sinyali verilir. Bu sinyalin gelmedi i durumlarda veya algılanan hatalarda otomatik olarak fren yapılır ve istif aracı durdurulur. Göstergedeki kontrol göstergeleri bu acil durudurma i lemini gösterir. stif aracının her çalı tırılmasından sonra sistem kendi kendine bir arıza te his i lemi uygular. Sürücü kabini Bütün sürü ve kaldırma fonksiyonları herhangi bir geçi olmadan hassas bir ekilde kumanda edilebilir. stif aracının güvenli kumandası için set. stif aracı katlanabilir platforma ve hareketli emniyet mandalına sahiptir. Opsiyonel olarak istif aracı katlanabilen platform ve sabit emniyet kanatları ile donatılabilirler. Duru platformu Sürü fonksiyonları ancak, sürücü duru platformunda durdu unda serbest bırakılır. Sürü tahriki Sabit bir do ru akım motoru bir konik di li anzımanı üzerinden tahrik tekerini tahrik eder. Elektronik bir sürü kumandası sayesinde motorun devir sayısı düzenlemesi kademesiz olarak kontrol edilir ve böylece e it seviyede, sarsıntısız bir sürü, kuvvetli bir hızlanma ve elektronik olarak kontrol edilen bir frenleme sa lanır. Direksiyon Direksiyon bir set üzerinden kontrol edilir. Direksiyon hareketleri, direksiyon kumandası tarafından bir direksiyon motoru üzerinden do rudan, döndürülebilir bir ekilde yataklanmı olan tahrikin di li çemberi üzerinden aktarılır. Prograsif elektrikli direksiyon sayesinde tahrik çarkýnýn 90 lik hareketi setin salýnmasýyla 70 ye ulaþýr. 15

17 Elektrikli direksiyon(o) Elektrikli direksiyon sistemi kendi kendine denetlenen bir sistemden olu maktadır. Bu sırada direksiyon kumandası tüm direksiyon sistemini otomatik olarak kontrol eder. Bir arıza belirlenirse, sürü kumandası sürü i letimini durdurur ve manyetik frenler devreye girer. Elektrik Sistemi 24 Volt Sistemi. Elektronik sürü, kaldırma ve direksiyon kumandası standart fonksiyonlardır. Kumanda ve gösterge elemanları Ergonomik kumanda elemenları, sayesinde sürü fonksiyonunun hassas bir ekilde yorulmadan kullanılması sa lanmı tır. Akü de arj göstergesi üzerinden mevcut akü kapasitesi gösterilir. Opsiyonsal gösterge, CanDis sürücü için sürü programı, çalı ma saatleri, akü kapasitesi ve arıza bildirimleri gibi önemli bilgileri gösterir. Kaldırma düzene i Yüksek mukavemetli çelik profiller incedir, bu durum üç kademeli kaldırma düzene inde çatalların iyi görülmesini sa lar. Kaldırma kızakları ve çatal ta ıyıcısı sürekli ya lanan ve böylece bakım gerektirmeyen e ik konumlu destek makaraları üzerinde çalı ır. 16

18 3 Teknik Bilgiler Z VDI 2198 normu uyarınca teknik bilgilerin belirtilmesi. Teknik de i iklikler ve eklemeler saklıdır. 3.1 Güç verileri ERC 212 / Z12 ERC 214 / Z14 ERC 216 / Z16 Q Nominal ta ıma kapasitesi kg c Standart çatal uzunlu unda yük a ırlık noktası mesafesi mm Nominal yüklü / yüksüz 9,0 / 9,0 9,0 / 9,0 9,0 / 9,0 emniyet sistemiyle sürü hızı km/s Nominal yüklü/yüksüz kaldırma 0,13 / 0,22 0,16 / 0,25 0,15 / 0,25 m/s hızı (ayarlanabilir (ZT)) Nominal yüklü/yüksüz indirme 0,43/0,37 0,37/0,34 0,37/0,34 m/s hızı (ayarlanabilir (ZT)) Kaldırma yüklü/kaldırma yüksüz maks. tırmanma kapasitesi ( 5 dak. üzerinde) 10/16 9 / 16 8 / 16 % 17

19 3.2 Ölçüler h3 b5 h2 h13 s h 5 b11 R l c Q x e m2 l 1 y l h14 min 500 b 1 h14 max h 1 h 4 W a a /2 A st a /2 18

20 *) DZ + 35'de **) DZ +43'de ERC 212/212Z ERC 214/214Z ERC 216/216Z l1 Toplam uzunluk mm l2 Ön yapı uzunlu u mm h1 Kaldırma düzene i tam mm inmi ken yükseklik h2 Serbest kaldıraç h3 Kaldıraç mm h4 Kaldırma düzene inin tam mm kaldırılmı ken yükseklik h5 lk asansör mm h13 ndirilmi çatal uçlarının mm yüksekli i Sürü konumunda kumanda 1158/ / /1414 mm h14 kolunun yüksekli i (min. / maks.) y Tekerlek mesafesi mm x Yük mesafesi mm b1 Toplam geni lik mm b5 Çatal dı mesafesi mm b10 z geni li i, ön mm b11 Arka iz geni li i mm s/e/l Çatal kolu mesafesi 56/185/ /185/ /185/1150 mm m2 Tekerlek mesafesinin mm ortasında yerden yükseklik Wa Dönü yarıçapı mm Ast 1000 x 1200 paletlerde i süreci geni li i 2414*) / 2483*) 2414*) / 2483*) 2414**)/ 2483**) mm Ast 1000 x 1200 çapraz paletlerinde i süreci geni li i Kendi a ırlı ı: 2441*) / 2565*) 2441*) / 2565*) 2441**) / 2565**) stif aracı tip levhasına bakınız mm 19

21 3.3 A ırlıklar Tanımlama ERC 212 / Z12 ERC 214 / Z14 ERC 216 / Z16 Standart asansör 290 ZT 280 ZT Akü dahil kendi a ırlı ı kg ön/arka 970/ / /1460 yüklü aks yükü kg Ön/Arka yüksüz 840/ / /350 aks yükü kg 3.4 Lastik Tanımlama ERC 212 / Z12 ERC 214 / Z14 ERC 216 / Z16 Ön lastik ebadı 230/77 mm Arka tekerlek büyüklü ü (Tekli / Tandem) 85x110 / 85x85 85x110 / 85x85 85x110 / 85x85 Destek tekerle i 140x54 mm Tekerlekler, ön / arka sayı (x = tahrikli) 1x+1/ 2 mm 20

22 3.5 EN standartları Z Z Z Daimi ses basınç seviyesi ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16: 68 db(a) EN göre ISO 4871 ile örtü erek. Daimi ses iddeti seviyesi standart verilere göre hesaplanmı olan ve sürü, kaldırma ve rölantide çalı ırken olu an ses iddeti seviyesinin ortalamasıdır. Ses iddeti seviyesi operatörün kula ında ölçülür. Titre im ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16: 0,96 m/s² EN do rultusunda Kullanma pozisyonunda vücuda etki eden titre im ivmesi, standart varsayıma göre, yatay entegre edilmi, ortalama dü ey ivmedir. Bu de er, sabit hızda e ik üzerinden geçerken tespit edilir. Bu ölçü verileri araç için bir kereye mahsus belirlenmi tir ve kullanıcı yönetmeli inin "2002/44/AB/Titre imler" mekanik salınımları ile karı tırılmamalıdır. Bu mekanik hareketlerin ölçümü için üretici özel bir servis sunmaktadır, (bkz. "Mekanik Hareketlerin Ölçümü" sayfa 107). Elektromanyetik uyumluluk (EMC) Üretici, elektromanyetik parazitlere dayanırlılık veen 12895'e ve orada belirtilen atıflara göre statik elektrik bo alması kontrolü yapıldı ını onaylamaktadır. Elektrikli ve elektronik parçalarda ve yerle im yelerlerinde de i iklik yapılması için üretici firmadan yazılı izin alınmalıdır. 21

23 3.6 Kullanım ko ulları Z Ortam sıcaklı ı çalı ma sırasında +5 C kadar +40 C Daimi olarak a ırı sıcaklık veya nem oranı de i ikliklerinde, istif araçlarında ek donanım bulunması ve bu ortam artlarında çalı mak için uygunluk belgesi alınması gereklidir. 3.7 Elektrikli ko ullar Üretici elektrikli donanımın kullanılmasında ve üretilmesinde forkliftin amacına uygun kullanımı artlarını EN 1175 "Forkliftin güvenli i-elektrikli artlar" talimatına göre onaylar. 22

24 Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx kw xxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Uyarı ve tip etiketleri Poz Tanımlama 16 "Yükün altına girmeyin" yasak levhası 17 Vinç yükleme dayanma noktaları 18 "Kaldırma düzene ine dokunmak yasaktır" yasak etiketi 19 Tip etiketi 20 Ta ıma kapasitesi Qmax (Sadece ERC Z12/Z14/Z16 için) 21 Kontrol plaketi 22 Qmax ta ıma kapasitesi 23 Seri numarası 24 Tip levhası, akü 23

25 4.1 Tip etiketi Z Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama 25 Tip 31 Üretim yılı 26 Seri numarası 32 Yükün a ırlık merkezi mm olarak 27 Esas ta ıma kapasitesi (kg) 33 Tahrik gücü 28 Akü gerilimi (V) 34 Akü a ırlı ı min/maks kg olarak 29 Aküsüz bo a ırlık kg olarak 35 Üretici 30 Opsiyon 36 Üretici logosu stif aracı ve/veya yedek parça ile ilgili sorularda seri numarası (26) belirtilmelidir. 24

26 4.2 istif aracı yük diyagramı X.XXXX.XX.XX Yük diyagramı (20) forkliftin yatay yüklenme sırasında, belirli bir C yük a ırlık noktasında (mm cinsinde) ve ilgili kaldırma yüksekli ine (mm cinsinde) ba lı olarak Q maksimum ta ıma kapasitesini (kg bazında) gösterir. Maksimum ta ıma kapasitesinin hesaplanması için bir örnek: Yük a ırlık merkezi mesafesinin de eri C = 600 mm ve maksimum kaldırma yüksekli i H = 3600 mm ise, maksimum ta ıma kuvveti Q = 1105 kg olarak hesaplanır. ç direkteki ve alt traversteki ok i aretleri (ve 37) operatöre, ta ıma kapasitesi levhasında (21) belirtilen kaldırma yüksekliklerine ne zaman eri ildi ini gösterir

27 4.3 Tekerlek kolu ta ıma kapasitesi Tekerlek koluna sahip istif araçlarında, (20) ek levhasında, izin verilen tekerlek kolu ve asansör yük da ılımlarını bulabilirsiniz. 4.4 Levha, Klasör, Envanter, Servis no Poz. Tanımlama 38 Klasör numarası 39 Envanter numarası 40 Tam servis no. Z Tam servis numaralı levha sadece bir servis sözle mesi tamamlandı ında verilir. 26

28 C Ta ıma ve ilk çalı tırma 1 Vince yükleme UYARI! Kurallarauygun olmayan ekilde vince yüklenmesi halinde kaza riski Uygun olmayan kaldırma cihazların ve bunların yetkisiz ekilde kullanılması, istif aracının vince yüklenmesi sırasında devrilmesine neden olabilir. Forkliftin kaldırılması sırasında etrafa çarpmamasına ve kontrol dı ı hareketlere ma ruz kalmamasına dikkat edin. Gerekti inde forklifti, kılavuz halatlar yardımıyla tutun. Sadece yükleme ve kaldırma cihazları ile ilgili e itim almı personel, forklifti yüklemelidir. Vince yükleme sırasında güvenlik ayakkabısı giyilmelidir. Sallanan yükün altında bulunulmamalıdır. Tehlikeli bölgelerde ve bölmelerde bulunmak yasaktır. Sadece yeterli düzeyde ta ıma kapasitesine sahip kaldırma aletini kullanın (a ırlık için bkz. stif aracı tip levhası) Vinç aksamlarını sadece ön görülen dayanma noktalarında kullanın ve kaymalara kar ı emniyete alın. Kaldırma elemanlarını sadece ön görülen yükleme yönünde kullanın. Vincin kaldırma elemanları kaldırılan aracın yapı parçalarına temas etmemelidir. Forklifte vinç ile yükleme yapılması 17 Ko ullar stif aracını emniyetli bir ekilde park edin, (bkz. " stif aracını emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 55). Kullanılan alet ve malzeme Kaldırma aleti Vinç halatı Prosedür Vinç halatını tahdit noktalarına (17)entegre edin. stif aracı imdi bir vinç ile indirilebilir

29 2 Ta ıma UYARI! Nakliye sırasında kontrol dı ı hareketler stif aracın ve asansörün kurallara uygun olmayacak ekilde emniyete alınması halinde nakliye sırasında kötü sonuçlar do urabilecek kazalar meydana gelebilir. Yükleme i lemi bu i için özel olarak e itilmi personel tarafından VDI 2700 ve VDI 2703yönetmeliklerine göre yapılmalıdır. Yükleme emniyet önlemlerinin de erlendirilmesi ve gerçekle tirilmesi her özel durum için ayrıca tespit edilmelidir. Bir TIR veya römork ile ta ınan istif araçları kurallara uygun bir ekilde ba lanmalıdır. TIR veya römorkta ba lamak için halkalar bulunmalıdır. stemsiz hareketlere kar ı istif aracını kemerlerle emniyete alın. Sadece yeterli sıkma kuvvetleriyle germe veya ba lama kemerleri kullanın. Nakliye için istif aracı emniyete alın Kullanılan alet ve malzeme Ba layıcı / gerici kemerler Prosedür stif aracını nakliye aracının üzerine sürün. stif aracını emniyetli bir ekilde park edin, (bkz. " stif aracını emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 55). Kemerleri (41) istif aracına takın ve yeterince gerdirin. stif aracı imdi nakledilebilir

30 3 lk çalı tırma Z Z D KKAT! Bu istif aracı sadece akü akımı ile sürülmelidir! Empedanslı alternatif akım elektronik yapı parçalarında hasara neden olur. Aküye giden kablo ba lantılarının (çekme kablosu) 6 m kısa olmalıdır ve en az 50 kablo çapraz kesitine sahip olması gerekir. Prosedür Donanımın eksiksiz olup olmadı ını kontrol edin. Gerekti inde aküyü monte edin, (bkz. "Akünün sökülmesi ve takılması" sayfa 42) Gerekirse gösterge paneli ayarının akü tipine uygun olup olmadı ını kontrol edin. Aküyü arj edin, (bkz. "Akünün arj edilmesi" sayfa 35) iste e ba lı takılı arj cihazının bulundu u istif araçlarında, tanı e risi ( arj e risi) ayarlanmalıdır. stif aracı artık çalı tırılabilir, (bkz. " stif aracının çalı tırılması" sayfa 53) 29

31 30

32 D Akü - Bakım, arj, De i tirme 1 Asitli akülerle çalı ma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri Bakım personeli Aküler sadece bu konuda kurs görmü ki iler tarafından arj edilmeli, bakılmalı ve de i tirilmelidir. Bu çalı maları yaparken i letme kılavuzu ile akü ve arj terminali üreticisinin firmaların talimatları dikkate alınmalıdır. Yangına kar ı korunma önlemleri Akü üzerinde çalı ma yaparken sigara içilmesi ve açık ate yakılması yasaktır. arj etmek için park edilen istif araca minimum 2 m mesafede tutu abilen maddeler veya kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır. Odanın havalandırılması arttır. Yangın koruma malzemeleri hazır bulundurulmalıdır. Akünün bakımı Akü gözlerinin kapakları daima kuru ve temiz olmalıdır. Akü ba ları ve kablo pabuçları temiz, kutup gresi ile hafifçe ya lanmı ve sıkı ba lanmı olmalıdır. D KKAT! Akü kapa ını kapatmadan önce, akü kablosunun hasar görmeyece inden emin olunmalıdır. Hasar görmü kablolarda kısa devre tehlikesi mevcuttur. Akünün bertaraf edilmesi Aküler, sadece ulusal çevre koruma yönetmeliklerine veya atık toplama yasalarına göre bertaraf edilmelidir. Üretici firmanın atık bertaraf bilgileri dikkate alınmalıdır. UYARI! Akü ile i lem yaparken kaza ve yaralanma tehlikesi Akülerde zehirli ve yakıcı çözülmü asitler mevcuttur. Akü asidiyle teması önleyin. Eski akü sıvılarını kurallara uygun ekilde imha ediniz. Aküde yapılan çalı malarda mutlaka koruyucu kıyafet ve gözlük kullanılmalıdır. Akü sıvısının, deri, kıyafet veya göz ile temas etmesinden kaçının, gerekti inde akü sıvısını bol suyla temizleyin. Yaralanmalarda (örn. akü sıvısının cilt veya gözle teması halinde) hemen bir doktora danı ın. Dökülen akü sıvısını hemen bol suyla nötr hale getirin. Sadece kapalı kafesli aküler kullanılmalıdır. Yasal uyarıları dikkate alın. UYARI! Uygun olmayan akülerin kullanılması halinde kaza tehlikesi Akülerin a ırlıklarının ve boyutlarının istif aracının akü güvenli ine ve ta ıma kapasitesi etkisi oldukça fazladır. Küçük akülerin a ırlık e itleri önemli oldu undan akü donanımının de i tirilmesi sadece üreticinin onayı ile mümkündür. De i tirilen ya 31

33 da monte edilen akünün istif aracının akü bölmesine iyice oturmasına dikkat edilmelidir. Akü üzerinde çalı ma yapmadan önce istif aracı emniyete alınıp park edilmelidir ((bkz. " stif aracını emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 55)). 2 Akü Tipleri stif aracında uygulamaya ba lı olarak farklı akü tipleri kullanılmaktadır. A a ıdaki tabloda, kapasite de erleri ve standart olarak hangi akü kombinasyonlarının kullanıldı ı verilmektedir: Akü tipi Kapasite 24 V - Akü 3 PzS 240 Ah 24 V - Akü 3 PzS 270 Ah 24 V - Akü 3 PzS 375 Ah 24 V - Akü 3 PzV 210 Ah 24 V - Akü 3 PzV 300 Ah Akünün a ırlı ı akünün tip levhasından alınmalıdır. Kutup ba ları yalıtılmamı olan aküler, kaymayan bir yalıtım iltesi ile örtülmelidir. 32

34 3 Akü bölmesinin açılması D KKAT! Ezilme tehlikesi Kaputun/kapa ın kapatılması sırasında kaput/kapak ile istif aracı arasında bir ey bulunmamalıdır. UYARI! Forkliftin emniyete alınmaması nedeniyle kaza tehlikesi Forkliftin yoku ta veya yük alma tertibatı kaldırılmı durumdayken bırakılması tehlikelidir ve esasen yasaktır. Forklifti sadece düz zeminde bırakın. Özel durumlarda forklifti örne in takozlarla emniyet altına alın. Kaldırma düzene ini ve yük çatalını tamamen indirin. ndirilen çatal uçları nedeniyle kimsenin yaralanmayaca ı bir yer seçin

35 Ko ullar stif aracını düz bir zemine park edin. stif aracını emniyetli bir ekilde park edin, (bkz. " stif aracını emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 55). Prosedür AC L KAPATMA alterini (8) a a ı bastırın. Akü ba lı ını (41) kaldırın. D KKAT! Kapanabilecek akü kapa ı nedeniyle kayma tehlikesi Akü kapa ının açılması sırasında kilitleme noktalarına geçti inden emin olunuz. Akü çıkartılmı tır. 34

36 4 Akünün arj edilmesi UYARI! Yükleme sırasında olu an gazlar nedeniyle patlama tehlikesi Akü, yükleme sırasında oksijen ve hidrojen (patlayıcı gaz) karı ımı salar. Gaz karı ımı kimyasal bir süreçtir. Bu gaz karı ımı patlayıcıdır ve tetiklenmemelidir. Akü arj istasyonunun arj kablolarının akü soketi ile ba lanmas ve ayrılması sadece arj istasyonu ve istif aracı kapalıyken gerçekle tirilebilir. arj cihazı akım ve arj kapasitesi olarak aküde onaylanması gerekir. arj etmeye ba lamadan önce tüm kablolarda ve soket ba lantılarında hasar kontrolü yapılmalıdır. stif arafının arj edildi i bölümün yeterince havalandırılması gerekir. Akü kapa ının açık ve yeterli havalandırmayı sa lamak için akü hücrelerinin üst yüzeylerinin arj süreci içersinde bo bulunması gerekir. Akü üzerinde çalı ma yaparken sigara içilmesi ve açık ate yakılması yasaktır. arj etmek için park edilen istif araca minimum 2 mmesafede tutu abilen maddeler veya kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır. Yangın koruma malzemeleri hazır bulundurulmalıdır. Akünün üzerine metal cisimler koymayın. Akü ve arj terminali üreticisinin güvenlik yönergelerine kesinlikle uyulmalıdır. Akünün arj edilmesi Ko ullar stif aracını düz bir zemine park edin. Aküyü açı a çıkarılması, (bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa 33). Akü soketini ayırın. Prosedür Akü soketini (43) istif aracının soket ba lantısından (42) çıkartınız. Gerekti inde, akü üzerindeki yalıtım iltesini alın. Akü arj terminalinin arj kablosunu akü soketine ba layın (43). arj cihazını açın. arj i lemi otomatik olarak ba lar. Akü arj edilir. 35

37 42 43 Akü arjını sonlandırın, tekrar çalı ma durumuna getirin NOT arj i lemi kesintiye u radı ında tam akü kapasitesi sa lanmaz. Ko ullar Akü arjı tamamen sonlandırılmı tır. Prosedür arj cihazını kapatın. Akü soketini arj aletinden ayırın. Akü soketini istif aracına takın. Akü kapa ını iyice kapatın. stif aracı tekrar çalı maya hazırdır 36

38 4.1 Aküyü entegre arj cihazıyla arj etmek TEHL KE! Elektrik çarpması ve yangın tehlikesi Hasarlı ve uygun olmayan kablolar elektrik çarpmasına ve a ırı ısınma nedeniyle yangın tehlikesine neden olabilir. Sadece maksimum 30 m kablo boyuna sahip a kablosu kullanın. Yerel ko ullar dikkate alınmalıdır. Kablo makarasını kullanım sırasında komple açın. Sadece üreticinin sundu u orjinal a kabloları kullanılmalıdır. Asit ve çözeltiye kar ı izolasyon koruma sınıfları ve durumu üreticinin a kablosuyla örtü melidir. Z NOT Entegre arj cihazının nizami yapıda kullanılmaması nedeniyle olu an hasar Entegre arj cihazı, akü arj cihazı ve akü kontrol cihazından olu ur ve açılması yasaktır. Arıza durumunda üreticinin servisi bilgilendirilmelidir. arj cihazı sadece Jungheinrich tarafından temin edilen aküler için veya istif aracına uygun olarak üretici servisi tarafından ba ka akülerle adapte edilmi akülerle kullanılabilir. Di er istif araçları ile de i im yapılması yasaktır. Aküyü aynı anda iki arj cihazına ba lamayın. Fabrika tarafından, aküsüz istif araçlarının teslim edilmesi sırasında 0 pozisyonu ayarlanır. Sokete (45) bir akü de arj göstergesi, bir arj/de arj göstergesi, bir CanDis veya bir bipolar LED ba lanabilir arj e risinin ayarlanması D KKAT! lgili arj e risini ayarlamadan önce a soketini çekin! 37

EJC 212 / 214 / 216 / 220

EJC 212 / 214 / 216 / 220 EJC 212 / 214 / 216 / 220 05.08 - letme Kılavuzu 51102259 02.11 EJC 212 EJC 214 EJC 216 EJC 220 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci

Detaylı

EMC 110 Rampa konforu

EMC 110 Rampa konforu EMC 110 Rampa konforu 03.10 - letme Kılavuzu 51304500 03.10 T EMC 110 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede ikamet eden temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim

Detaylı

EMC 110 / EMC B10. letme Kılavuzu 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10

EMC 110 / EMC B10. letme Kılavuzu 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10 EMC 110 / EMC B10 04.09 - letme Kılavuzu 51040515 02.11 T EMC 110 EMC B10 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL 01.09 - letme Kılavuzu 51093275 11.14 T ECE 220 ECE 220 XL ECE 225 ECE 225 XL Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

EJC B14 / B16. letme Kılavuzu 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. letme Kılavuzu 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - letme Kılavuzu 50470449 03.11 EJC B14 EJC B16 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

EFG 535-550. letme Kılavuzu 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. letme Kılavuzu 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - letme Kılavuzu 51151579 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

ERE 225. İşletme Kılavuzu 10.07 - 11.14

ERE 225. İşletme Kılavuzu 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - İşletme Kılavuzu T 51054883 11.14 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERE 225

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - letme Kılavuzu 51151531 11.11 T EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

ERE 120. letme Kılavuzu

ERE 120. letme Kılavuzu ERE 120 05.08 - letme Kılavuzu T 51093169 02.11 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERE 120 Ek

Detaylı

EZS 570. letme Kılavuzu 08.09 - 01.14

EZS 570. letme Kılavuzu 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - letme Kılavuzu T 51131988 01.14 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ES 570 Ek

Detaylı

ESE 220/320 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320

ESE 220/320 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320 ESE 220/320 03.10 - letme K lavuzu 51317831 11.14 ESE 220 ESE 320 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y

Detaylı

ECE 220-225 HP/LJ. İşletme Kılavuzu ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. İşletme Kılavuzu ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - İşletme Kılavuzu 51122098 11.14 T ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci

Detaylı

EKS 208-312. letme Kılavuzu 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. letme Kılavuzu 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - letme Kılavuzu 51121649 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - İşletme Kılavuzu 51040427 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan

Detaylı

ECE 310. İşletme Kılavuzu 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ

ECE 310. İşletme Kılavuzu 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ ECE 310 02.09 - İşletme Kılavuzu 51122389 11.14 T ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

Kaldıraç yüksekli i ön seçimi

Kaldıraç yüksekli i ön seçimi Kaldıraç yüksekli i ön seçimi 09.11 - letme Kılavuzu T 51235492 09.11 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar Kaldıraç yükseklik ön seçiminin güvenilir bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR

Detaylı

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - İşletme Kılavuzu T 50462559 09.10 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERD 220

Detaylı

EZS 350 / 350 XL / C40

EZS 350 / 350 XL / C40 ES 350 / 350 XL / C40 08.09 - İşletme Kılavuzu 51133034 11.14 T ES 350 ES 350 XL ES C40 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip

Detaylı

EME 114. İşletme Kılavuzu 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. İşletme Kılavuzu 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - İşletme Kılavuzu 51126180 12.14 T EME 114 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı

Detaylı

EFG 110-115. İşletme Kılavuzu 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. İşletme Kılavuzu 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - İşletme Kılavuzu 51151469 11.14 T EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip

Detaylı

EZS 130. İşletme Kılavuzu 08.09 - 10.15 EZS 130

EZS 130. İşletme Kılavuzu 08.09 - 10.15 EZS 130 EZS 130 08.09 - İşletme Kılavuzu 51132954 10.15 EZS 130 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı

Detaylı

EJE C20. İşletme Kılavuzu 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. İşletme Kılavuzu 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - İşletme Kılavuzu 51040490 11.14 EJE C20 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı

Detaylı

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. letme Kılavuzu 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. letme Kılavuzu 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - letme Kılavuzu 51167708 08.12 T DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 07.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Kullanım kılavuzu 05.07 - T 51058533 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

EFG 213-320. Kullanım kılavuzu 06.08- 51100020 07.11

EFG 213-320. Kullanım kılavuzu 06.08- 51100020 07.11 EFG 213-320 06.08- Kullanım kılavuzu T 51100020 07.11 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012 Orijinal kullanim talimatlari CX T çekici katarı CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 1050 51048070069 TR - 02/2012 İçindekiler g 1 Önsöz Dokümantasyon bilgileri... 2 Güvenli kullanım için

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

EKS 110. İşletme Kılavuzu 11.09 - 11.14

EKS 110. İşletme Kılavuzu 11.09 - 11.14 EKS 110 11.09 - İşletme Kılavuzu T 51229860 11.14 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı EKS 110 Ek Bilgiler

Detaylı

HC 110. İşletme Kılavuzu 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. İşletme Kılavuzu 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - İşletme Kılavuzu 51135793 12.14 HC 110 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı HC

Detaylı

EJE 220/225/230/235/220r/225r

EJE 220/225/230/235/220r/225r EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07 - letme K lavuzu 51040465 05.15 T EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 EJE 220r EJE 225r Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir

Detaylı

2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan

2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan FR AC 25 Taşıma Kapasitesi Çatal Uzunluğu Çatal Genişliği Teker 2500 Kg 1150 mm 540 mm Nylon/PU FR DF KISA Taşıma Kapasitesi Çatal Uzunluğu Çatal Genişliği Teker 2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan FR WF

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

AMX 10. İşletme Kılavuzu 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. İşletme Kılavuzu 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - İşletme Kılavuzu 50287488 12.14 AMX 10 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede yer alan temsilci Tip Seçenek Seri no. Üretim yılı AMX 10

Detaylı

EJC 110/112/212 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - letme K lavuzu 51222943 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

ETM/V 214-325 09.11-08.15

ETM/V 214-325 09.11-08.15 ETM/V 214-325 09.11 - letme K lavuzu T 51198795 08.15 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l ETM 214

Detaylı

ERD 220 06.10 - 08.15 ERD 220

ERD 220 06.10 - 08.15 ERD 220 ERD 220 06.10 - letme K lavuzu 51133436 08.15 T ERD 220 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l ERD

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - letme K lavuzu 51141073 07.15 T EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici

Detaylı

ERE ERE 120 ERE C20

ERE ERE 120 ERE C20 ERE 120 07.12 - letme K lavuzu 51222216 02.15 ERE 120 ERE C20 T T 4 Önsöz Kullan m k lavuzu için notlar stif arac n n güvenirli bir ekilde kullan labilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUUNDAN

Detaylı

EKS 110. İşletme Kılavuzu 04.08 - 51085467 07.08

EKS 110. İşletme Kılavuzu 04.08 - 51085467 07.08 EKS 110 04.08 - İşletme Kılavuzu T 51085467 07.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI SAYIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-C LCD SERISI 1 Ç NDEK LER I. Özellikler...3 II. letim...3 III. A ırlık Kalibrasyonu...4 IV. Sorun Giderme...4 V. Nakliye ve Saklama...4 VI. Aksesuarlar...5 VII.

Detaylı

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Kullanım kılavuzu T 51077684 09.08 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler

Detaylı

Makinenin transportu esnasında elleçleme ile ilgili detaylı talimatlar ilgili güvenlik uyarıları bu sayfadan sonra takip edecektir.

Makinenin transportu esnasında elleçleme ile ilgili detaylı talimatlar ilgili güvenlik uyarıları bu sayfadan sonra takip edecektir. a-- dt/.3 / tr. Makinenin kurulması için uygun yer Makinenin kurulacağı yer, makinenin güvenli şekilde kumanda edilmesi, denetlenmesi ve bakımının yapılması için yeterli olacak şekilde seçilecektir. Hava

Detaylı

ESE 530. İşletme Kılavuzu 01.05- 50460704 07.08

ESE 530. İşletme Kılavuzu 01.05- 50460704 07.08 ESE 530 01.05- İşletme Kılavuzu T 50460704 07.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

EZS 010. İşletme Kılavuzu

EZS 010. İşletme Kılavuzu EZS 010 08.08 - İşletme Kılavuzu T 51212467 06.15 T 4 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

ETV Q20/Q25 04.13-06.15

ETV Q20/Q25 04.13-06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - letme K lavuzu T 51171597 06.15 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l ETV Q20

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Kullanım kılavuzu 12.06- T 51051927 07.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir.

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

EZS 330/350 / XL. İşletme Kılavuzu 04.06 - 51028906 04.06

EZS 330/350 / XL. İşletme Kılavuzu 04.06 - 51028906 04.06 EZS 330/350 / XL 04.06 - İşletme Kılavuzu T 51028906 04.06 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için saklayınız. Parça Listesi Seri no İsim adet 1 Ana gövde 1 2 Ön gövde 1 set 3 Şarj aleti 1 4

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

EFX 410/413. Kullanım kılavuzu 10.04- 52027331 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Kullanım kılavuzu 10.04- 52027331 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Kullanım kılavuzu T 52027331 03.10 EX 410 EX 413 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı EX 410

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

EJC 110 / 112. İşletme Kılavuzu

EJC 110 / 112. İşletme Kılavuzu EJC 110 / 112 01.05 - İşletme Kılavuzu T 50444176 03.07 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

DFG/TFG 540-550. letme Kılavuzu 07.08 - 51105350 09.08

DFG/TFG 540-550. letme Kılavuzu 07.08 - 51105350 09.08 DG/TG 540-550 07.08 - letme Kılavuzu T 51105350 09.08 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

ETV 110-116. Kullanım kılavuzu 12.05 - 50468501 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Kullanım kılavuzu 12.05 - 50468501 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Kullanım kılavuzu 50468501 07.12 T ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Esnek taşıma yardımcısı C

Esnek taşıma yardımcısı C CargoMaster C serisi Esnek taşıma yardımcısı AAT olarak taşıma problemlerinde size destek sunan ve yükünüzü hafifleten akıllı teknolojiler geliştiriyoruz. Uzun yıllara dayanan bilgi ve birikimimizle yenilikçi

Detaylı

EKX 410. Kullanım kılavuzu 01.10 - 51166899 03.10

EKX 410. Kullanım kılavuzu 01.10 - 51166899 03.10 EKX 410 01.10 - Kullanım kılavuzu T 51166899 03.10 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı EKX 410 Ek Bilgi Sipariş

Detaylı

EJC M10. İşletme Kılavuzu 05.09 - 51145341 05.09

EJC M10. İşletme Kılavuzu 05.09 - 51145341 05.09 EJC M10 05.09 - İşletme Kılavuzu T 51145341 05.09 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

EZS 130. Kullanım kılavuzu

EZS 130. Kullanım kılavuzu ES 130 05.08 - Kullanım kılavuzu T 51112074 05.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

ESE 120K/120L. Kullanım kılavuzu ESE 120K ESE 120L

ESE 120K/120L. Kullanım kılavuzu ESE 120K ESE 120L ESE 120K/120L 07.09 - Kullanım kılavuzu 50453641 12.14 T ESE 120K ESE 120L T Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KUL-

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

KURTARMADA KULLANILAN EKİPMANLAR

KURTARMADA KULLANILAN EKİPMANLAR KURTARMADA KULLANILAN EKİPMANLAR Karabinalar değişik tiplerde çelik ve alüminyum Mapalar Tekli Makara 8 li İnici 8 li Kulaklı İnici El jumarı Jumarlı Makara Stop Decender Makaralı Palanga Makara Sistemi

Detaylı

BES External Signaling Device

BES External Signaling Device BES External Signaling Device IUI-BES-AO tr Kurulum Kılavuzu BES External Signaling Device İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 4 2 Kısa bilgi 5 3 Sistem bilgileri 6 4 Kurulum 7 5 Bağlantı 8 6 Teknik

Detaylı

KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER

KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER Krikolar kurtarma olaylarında KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER Sabitleme Dayanak ve destek yapma Yer açma Ayırma Kaldırma çalışmalarında kullanılan malzemelerdir. Krikolar çok çeşitli modellerin yanında

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - letme K lavuzu 51296718 11.14 EFX 410 EFX 413 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

EJD 220/220 XL. Kullanım kılavuzu 05.05 - 50469532 07.08

EJD 220/220 XL. Kullanım kılavuzu 05.05 - 50469532 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Kullanım kılavuzu T 50469532 07.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

Makina Güvenliği. Ali TURAN CMSE

Makina Güvenliği. Ali TURAN CMSE Makine Mühendisleri Odası Ankara Şube 16.05.2017 Makina Güvenliği Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert Mak. Müh. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 0533 339 71 20 ali.turan@etkiisguvenligi.com Neden

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 4-3 Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan m Katalog No 1 DC Seri Makine

Detaylı

CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Teknik Özellikler

CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Teknik Özellikler CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Teknik Özellikler Manuel Transpalet 2,5 (1,0) ton Manuel Transpalet Manuel transpalet malzeme istiflemede hiç şüphesiz en temel ve gerekli araçtır. On yıl

Detaylı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Calio-Therm S. Tip Kitapçığı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Calio-Therm S. Tip Kitapçığı Yüksek verimli içme suyu pompası Calio-Therm S Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Calio-Therm S Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez veya

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

Installation instructions, accessories. Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 18

Installation instructions, accessories. Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 18 Installation instructions, accessories Talimat No 31346062 Sürüm 1.2 Parça No. 31346058, 31414907 Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli Volvo Car Corporation Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli- 31346062 - V1.2 Sayfa

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

BES External Signaling Devices

BES External Signaling Devices BES External Signaling Devices IUI-BES-AO, IUI-BES-A tr Kurulum Kılavuzu BES External Signaling Devices İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 4 2 Kısa bilgi 5 3 Sistem bilgileri 6 4 Kurulum 7 5 Bağlantı

Detaylı

Dizel parçacık filtresi

Dizel parçacık filtresi Dizel parçacık filtresi 12.07 - Kullanım kılavuzu T 51145783 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler

Detaylı

EFG 425k/425/430k/430/S30

EFG 425k/425/430k/430/S30 En iyi enerji verimliliğine sahip optimum performanslı forklift Efficiency ve Drive & Lift Plus performans seçenekleri sayesinde kullanıma özel makine performansı Parametre direksiyonu (opsiyonel) SnapFit

Detaylı

ET 65. Performans ve ekonomik verimlilik mükemmel ölçüde birleşiyor: ET65

ET 65. Performans ve ekonomik verimlilik mükemmel ölçüde birleşiyor: ET65 ET 65 İzlenen Geleneksel Arka Ekskavatörleri Performans ve ekonomik verimlilik mükemmel ölçüde birleşiyor: ET65 ET65, nihai kullanıcıların istediği bir ekskavatör.kompakt tasarımı ve manevra kabiliyetiyle

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6 KURULUM KILAVUZU İçindekiler Sayfa Uyarılar 1 Talimatlar 2 Açıklamalar 3 Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4 Dübel Özellikleri 5 Dübel ve Post Montajı 6 Bariyer Montajı 7-8 Montajın Resimli Anlatımı 9-10 Bariyer

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri 5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profilli Bağ-Bahçe Traktörleri 2 5GL Serisi Traktörler Genel Bakış 5GL Düşük Profil, Alçak Bağ-Bahçe Uygulamaları için Yeni Çözüm Yeni John Deere

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

mec mec mobil erişilebilir cihazlar Mobil Erişilebilirlik Cihazları

mec mec mobil erişilebilir cihazlar  Mobil Erişilebilirlik Cihazları mec mec Mobil Erişilebilirlik Cihazları mobil erişilebilir cihazlar www.meccozum.com Merits TAM OTOMATIK TİLT YAPABİLEN MANUEL SANDALYE VEYA KENDİ PLATFORMUYLA TAŞIYABİLEN ENGELLİ TAŞIMA SİSTEMİ Mükemmel

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı