ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16"

Transkript

1 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z letme Kılavuzu T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16

2 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERC 212 ERC Z12 ERC 214 ERC Z14 ERC 216 ERC Z16 Ek Bilgiler... adına Tarih T Avrupa Toplulu u- uygunluk beyanı mza sahipleri bu yazı ile, belirtilen kuvvet tahrikli istif aracının Avrupa Yönetmeliklerine 2006/42/EG (Makine Yönetmeli i) ve 2004/108/AT (Eleketromanyetik uyumluluk-emu), bunun getidirdi i de i ikliklere ve de yasal yönetmeliklerin ulusal yasaya göre de i mesi için yasal genelgeye uygun oldu unu onaylamaktadırlar. Her bir imza sahibi teknik belgeleri olu turma konusunda yetkilidir. 3

3 4

4 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli bir ekilde sunulmaktadır. Bölümler alfebatik sırayla düzenlenmi tir ve sayfalar numaralandırılmı tır. Bu kullanim kılavuzunda çe itli istif aracı tipleri açıklanmaktadır. Kullanırken ve bakım çalı maları yaparken mevcut istif aracı tipi için geçerli olan açıklamaların kullanılmasına dikkat edilmelidir. Cihazlarımız sürekli geli tirilmektedir. Yapısal, donanım ve teknik de i iklik hakkımızı saklı tutmamızı anlayı la kar ılayaca ınızı umuyoruz. Bu kullanım kılavuzunun içeri inde belirtilen nedenden ötürü cihazın özelliklerine yönelik her hangi bir hak talebi sunulamayacaktır. Güvenlik uyarıları ve i aretler Güvenlik uyarıları ve önemli açıklamalar için a a ıdaki semboller kullanılmı tır: TEHL KE! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, görünmez kazalar olu abilir ve ölüm tehlikesi mevcuttur. UYARI! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, a ır veya ölümcül yaralanmalar olu abilir. D KKAT! Tehlikeli bir durumu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, hafif veya orta ölçekli yaralanmalar olu abilir. Z NOT Maddi hasarları gösterir Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyarı ve açıklamaların önünde bulunur. t Seri donanımı gösterir o Ek donanımı gösterir Telif hakkı Bu Kullanım Kılavuzunun telif hakkı JUNGHEINRICH AG'ye aittir. 5

5 Jungheinrich Anonim irketi Adresi: Stadtrand Hamburg - Almanya Telefon: +49 (0) 40/

6 çindekiler A Kurallara uygun kullanım Genel Amacına uygun kullanım zin verilen kullanım ko ulları leticinin yükümlülükleri Ata man ve/veya aksesuar parçalarının montajı B Aracın tanımı Kullanım tanımı Araç tipleri ve nominal ta ıma kapasitesi Yapı parçaları ve i levlerinin tanımı Genel bakı - yapı grubu Fonksiyon açıklaması Teknik Bilgiler Güç verileri Ölçüler A ırlıklar Lastik EN standartları Kullanım ko ulları Elektrikli ko ullar Uyarı ve tip etiketleri Tip etiketi istif aracı yük diyagramı Tekerlek kolu ta ıma kapasitesi Levha, Klasör, Envanter, Servis no C Ta ıma ve ilk çalı tırma Vince yükleme Ta ıma lk çalı tırma D Akü - Bakım, arj, De i tirme Asitli akülerle çalı ma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri Akü Tipleri Akü bölmesinin açılması Akünün arj edilmesi

7 4.1 Aküyü entegre arj cihazıyla arj etmek Akünün sökülmesi ve takılması Tekerlek koluna sahip olmayan istif aracında yukarı do ru akü de i imi Tekerlek koluna sahip olan istif aracında yukarı do ru akü de i imi Akünün yanı do ru çıkarılması E Kullanımı stif aracının çalı tırılması ile ilgili güvenlik yönergeleri Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması Akü de arj göstergesi stif aracının çalı tırılması Günlük çalı ma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalı malar Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi stif aracını emniyetli bir ekilde park edin Akü de arj denetleyicisi stif aracı ile çalı ma Aracın sürülmesi ile ilgili güvenlik kuralları AC L KAPAMA, sürü, manevra ve frenleme Yüklerin alınması, ta ınması ve indirilmesi Devir matrissi / Emniyet devir yüksekli i Arıza yardımı stif aracı gitmiyor Yük kaldırılamıyor stif aracı kendi kendine tahrik etme olmadan hareketi Yük tespitleme tertibatı acil alçaltması ste e ba lı donanım CanCode kumanda tu u Parametre CanDis Gösterge cihazı F stif Aracının Bakımı letme Güvenli i ve Çevre Korunması Bakım çin Güvenlik Kuralları Bakım ve Kontrol Bakım kontrol listesi Çalı ma malzemesi ve ya lama planı letme sıvılarının güvenli kullanımı Ya lama planı Çalı ma malzemesi Bakım ve onarım çalı maları stif aracın bakım ve onarım çalı malarına hazırlama Motor kaputunun çıkartılması Hidrolik ya ı seviyesini kontrol edin anzıman ya ı seviyesini kontrol edin Tekerlek somunlarının sıkılması Elektrik Sigortalarının Kontrolü Bakım ve onarım çalı malarından sonra istif aracının yeniden çalı tırılması Belirli Aralıklarla ve Ola anüstü Durumlardan Sonraki Güvenlik Kontrolü 103 8

8 8 stif Aracının Depoya Alınması Depoya Alma Öncesi Önlemler Durgun konumdayken alınacak gerekli önlemler stif aracının çalı tırılmamasından sonra yeniden çalı tırılması Nihai hurdaya çıkarma, atılması Mekanik Hareketlerin Ölçümü

9 10

10 Ek JH-çekişli akü kullanım kılavuzu Z Bu kullanım kılavuzu Jungheinrich markasına sahip akü tipleri için geçerlidir. Başka markalar kullanılırsa, üreticinin kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır TR 1

11 TR

12 A Kurallara uygun kullanım 1 Genel Bu kullanıcı el kitabında tarif edilen istif aracı, yükleme ünitelerinin kaldırılmasında, indirilmesinde ve ta ınmasında i lemlerinde bir forklifttir. Forklift bu i letme kılavuzunda belirtilen verilere uygun olarak kullanılmalı ve bakılmalıdır. Ba ka bir kullanım ekli kurallara uygun olmaz ve personel,nakliye,araç veya maddi zararlara neden olabilir. 2 Amacına uygun kullanım NOT Maksimum alınacak yük ve izin verilen maksimum yük mesafesi yük diyagramında gösterilir ve a ılamaz. Yük,yük alma malzemesi üzerinde bulunmalıdır ya da üretici tarafından izin verilen montaj cihazı ile alınmalıdır. Yük, çatal ta ıyıcısının hareket ettirilmesinde ve yük ta ıyıcısının ortasında olmalıdır. Yükün kaldırılması ve indirilmesi. ndirilmi yüklerin ta ınması. Aracın kaldırılmı yük ile sürülmesi (>500 mm) yasaktır. nsanların istiflenmesi ve kaldırılması yasaktır. Yüklerin itilmesi veya çekilmesi yasaktır. 3 zin verilen kullanım ko ulları Z Endüstriyel ve ticari alanda kullanım. zin verilen sıcaklık +5 C aralı ı kadar +40 C. Sadece sabitlenmi, ta ınabilir ve düz zeminde kullanım. Sadece iyi bir görüþ açısına sahip olan ve i letmeci tarafından onaylanan yollarda kullanılabilir. Maksimun 15 % e imli rampalarda sürülmesi. Yanal veya e ri olarak rampalara çıkı yasaktır. Yükün rampaya do ru ta ınması. Kısmi açık trafikte kullanılması. Zorlu ko ullar altındaki kullanımlarda istif araçları için özel bir donanım ve izin gereklidir. Patlamaya kar ı korumalı alanlarda kullanılmasına müsaade edilmez. 11

13 4 leticinin yükümlülükleri Bu kullanıcı el kitabının mantı ına göre, i letmen forklifti kendisi kullanan veya kullanması için görevlendirilen ki idir. Özel durumlarda (Örn. Leasing,ve kiralama) i letmeci, anla mada bulunan mal sahibi ile kullanıcı arasında i letme görevlerini yerine getirmesi gereken ki idir. letici, nakliye aracın kurallara uygun olarak kullanıldı ını ve kullanan ki i ile üçüncü ahısların hayatlarının tehlikede olmadı ından emin olmalıdır. Bunların yanında, kaza önleyici tedbirlere, di er teknik güveli i kurallarına ve i letme, bakım ve onarım talimatlarına dikkat edilmelidir. letmeci, bütün kullanıcıların bu kullanım el kitapçı ını okudu undan ve anladı ından emin olmalıdır. NOT Bu kullanım kılavunuzunda belirtilen hususların dikkate alınmaması garantinin geçersiz olmasına sebep olur. Aynı durum, mü teri ve/veya üçüncü ki iler tarafından, üretici firmadan izin almadan araçta yapılacak kurallara uygun olmayan çalı malar için de geçerlidir. 5 Ata man ve/veya aksesuar parçalarının montajı Yedek parçaların takılması stif aracı fonksiyonlarına müdahale edilmesi ya da bu fonksiyonları tamamlayacak ek düzeneklerin montajı veya kurulumu sadece üreticinin yasal onayıyla yapılabilir. Gerekti inde yerel makamlardan izin alınmalıdır. Resmi makam tarafından verilen izin, üretici tarafından verilecek izin yerine geçemez. 12

14 B Aracın tanımı 1 Kullanım tanımı stif aracı, katlanabilir platformuna sahip bir elektronik set kaldırma aracıdır. Malların düz zeminlerde ta ınması ve kaldırılmasına yönelik olarak tasarlanmı tır. Tekerlek kolunda (sadece ERC Z12/Z14/Z16'da) düz olmayan zeminlerde ta ıma yapıldı ında zemin bo lu unu yükseltmektedir. Bu araçla yükler 5,35m yüksekli e kadar istiflenebilir, bo altılabilir ve uzun bir mesafeye ta ınabilir. Nominal ta ıma kapasitesi tip levhasında veya ta ıma kapasitesi levhasında Qmax olarak bulunabilir. ERC 214/216 yüksek hızlara ula abildi inden emniyet mandalına sahiptir. 1.1 Araç tipleri ve nominal ta ıma kapasitesi Nominal ta ıma kapasitesi tipe ba lıdır. Tip tanımı etiketinden nominal ta ıma kapasitesi belirlenebilir. Tip Ta ıma kapasitesi Motor gücü ERC 212 / Z kg 2,0 kw ERC 214 / Z kg 2,0 kw ERC 216 / Z kg 2,0 kw Nominal ta ıma kapasitesi genelde izin verilen ta ıma kapasitesine denk de ildir. zin verilen ta ıma kapasitesi istif aracında bulunan yük diyagramından edinilebilir. 13

15 2 Yapı parçaları ve i levlerinin tanımı 2.1 Genel bakı - yapı grubu Poz Tanımlama Poz Tanımlama 1 t Kaldırma düzene i 9 o Katlanır emniyet mandalı *) 2 t Sürü alteri 10 t Tekerlek kolları 4 t Kumanda kolu 11 t Tahrik tekerle i 5 t Çalı tırma kilidi 12 o Kaldırma çubukları (sadece tekerlek kolunda) 6 o CanDis 13 o arj cihazı 7 o CanCode 14 t Katlanabilir platform 8 t AC L KAPATMA (Ana alter) 3 t Koruyucu cam 15 t Destek tekerle i o So utma deposu kullanımı için koruyucu ızgara t = Standart donanım o = Opsiyon *) ta ıma kapasitesi 1200kg istif araçlarında de il. 14

16 2.2 Fonksiyon açıklaması Güvenlik düzenekleri Yuvarlak kenarlı kapalı, düz bir araç kenarı, istif aracında güvenli bir kullanımı sa lamaktadır. Tekerlekler sabit bir tamponla korunmu tur. AC L KAPAMA alteri ile tehlike durumunda bütün elektrikli fonksiyonlar devre dı ı bırakılır. Hidrolik sistem Kaldırma ve indirme fonksiyonları "yükü kaldırma" ve "yükü indirme" tu larının kumandası üzerinden gerçekle ir. Kaldırma fonksiyonunun etkinle tirilmesi durumunda pompa agregası çalı ır ve ya deposundan kaldırma silindirine hidrolik ya nakleder. Acil Durdurma Güvenlik Kavramı Acil durdurma i lemi sürü kontrol sitemi tarafından kontrol edilir. Direksiyon kontrolü tarafından, sürü kontrolünün denetledi i bir sistem durumu sinyali verilir. Bu sinyalin gelmedi i durumlarda veya algılanan hatalarda otomatik olarak fren yapılır ve istif aracı durdurulur. Göstergedeki kontrol göstergeleri bu acil durudurma i lemini gösterir. stif aracının her çalı tırılmasından sonra sistem kendi kendine bir arıza te his i lemi uygular. Sürücü kabini Bütün sürü ve kaldırma fonksiyonları herhangi bir geçi olmadan hassas bir ekilde kumanda edilebilir. stif aracının güvenli kumandası için set. stif aracı katlanabilir platforma ve hareketli emniyet mandalına sahiptir. Opsiyonel olarak istif aracı katlanabilen platform ve sabit emniyet kanatları ile donatılabilirler. Duru platformu Sürü fonksiyonları ancak, sürücü duru platformunda durdu unda serbest bırakılır. Sürü tahriki Sabit bir do ru akım motoru bir konik di li anzımanı üzerinden tahrik tekerini tahrik eder. Elektronik bir sürü kumandası sayesinde motorun devir sayısı düzenlemesi kademesiz olarak kontrol edilir ve böylece e it seviyede, sarsıntısız bir sürü, kuvvetli bir hızlanma ve elektronik olarak kontrol edilen bir frenleme sa lanır. Direksiyon Direksiyon bir set üzerinden kontrol edilir. Direksiyon hareketleri, direksiyon kumandası tarafından bir direksiyon motoru üzerinden do rudan, döndürülebilir bir ekilde yataklanmı olan tahrikin di li çemberi üzerinden aktarılır. Prograsif elektrikli direksiyon sayesinde tahrik çarkýnýn 90 lik hareketi setin salýnmasýyla 70 ye ulaþýr. 15

17 Elektrikli direksiyon(o) Elektrikli direksiyon sistemi kendi kendine denetlenen bir sistemden olu maktadır. Bu sırada direksiyon kumandası tüm direksiyon sistemini otomatik olarak kontrol eder. Bir arıza belirlenirse, sürü kumandası sürü i letimini durdurur ve manyetik frenler devreye girer. Elektrik Sistemi 24 Volt Sistemi. Elektronik sürü, kaldırma ve direksiyon kumandası standart fonksiyonlardır. Kumanda ve gösterge elemanları Ergonomik kumanda elemenları, sayesinde sürü fonksiyonunun hassas bir ekilde yorulmadan kullanılması sa lanmı tır. Akü de arj göstergesi üzerinden mevcut akü kapasitesi gösterilir. Opsiyonsal gösterge, CanDis sürücü için sürü programı, çalı ma saatleri, akü kapasitesi ve arıza bildirimleri gibi önemli bilgileri gösterir. Kaldırma düzene i Yüksek mukavemetli çelik profiller incedir, bu durum üç kademeli kaldırma düzene inde çatalların iyi görülmesini sa lar. Kaldırma kızakları ve çatal ta ıyıcısı sürekli ya lanan ve böylece bakım gerektirmeyen e ik konumlu destek makaraları üzerinde çalı ır. 16

18 3 Teknik Bilgiler Z VDI 2198 normu uyarınca teknik bilgilerin belirtilmesi. Teknik de i iklikler ve eklemeler saklıdır. 3.1 Güç verileri ERC 212 / Z12 ERC 214 / Z14 ERC 216 / Z16 Q Nominal ta ıma kapasitesi kg c Standart çatal uzunlu unda yük a ırlık noktası mesafesi mm Nominal yüklü / yüksüz 9,0 / 9,0 9,0 / 9,0 9,0 / 9,0 emniyet sistemiyle sürü hızı km/s Nominal yüklü/yüksüz kaldırma 0,13 / 0,22 0,16 / 0,25 0,15 / 0,25 m/s hızı (ayarlanabilir (ZT)) Nominal yüklü/yüksüz indirme 0,43/0,37 0,37/0,34 0,37/0,34 m/s hızı (ayarlanabilir (ZT)) Kaldırma yüklü/kaldırma yüksüz maks. tırmanma kapasitesi ( 5 dak. üzerinde) 10/16 9 / 16 8 / 16 % 17

19 3.2 Ölçüler h3 b5 h2 h13 s h 5 b11 R l c Q x e m2 l 1 y l h14 min 500 b 1 h14 max h 1 h 4 W a a /2 A st a /2 18

20 *) DZ + 35'de **) DZ +43'de ERC 212/212Z ERC 214/214Z ERC 216/216Z l1 Toplam uzunluk mm l2 Ön yapı uzunlu u mm h1 Kaldırma düzene i tam mm inmi ken yükseklik h2 Serbest kaldıraç h3 Kaldıraç mm h4 Kaldırma düzene inin tam mm kaldırılmı ken yükseklik h5 lk asansör mm h13 ndirilmi çatal uçlarının mm yüksekli i Sürü konumunda kumanda 1158/ / /1414 mm h14 kolunun yüksekli i (min. / maks.) y Tekerlek mesafesi mm x Yük mesafesi mm b1 Toplam geni lik mm b5 Çatal dı mesafesi mm b10 z geni li i, ön mm b11 Arka iz geni li i mm s/e/l Çatal kolu mesafesi 56/185/ /185/ /185/1150 mm m2 Tekerlek mesafesinin mm ortasında yerden yükseklik Wa Dönü yarıçapı mm Ast 1000 x 1200 paletlerde i süreci geni li i 2414*) / 2483*) 2414*) / 2483*) 2414**)/ 2483**) mm Ast 1000 x 1200 çapraz paletlerinde i süreci geni li i Kendi a ırlı ı: 2441*) / 2565*) 2441*) / 2565*) 2441**) / 2565**) stif aracı tip levhasına bakınız mm 19

21 3.3 A ırlıklar Tanımlama ERC 212 / Z12 ERC 214 / Z14 ERC 216 / Z16 Standart asansör 290 ZT 280 ZT Akü dahil kendi a ırlı ı kg ön/arka 970/ / /1460 yüklü aks yükü kg Ön/Arka yüksüz 840/ / /350 aks yükü kg 3.4 Lastik Tanımlama ERC 212 / Z12 ERC 214 / Z14 ERC 216 / Z16 Ön lastik ebadı 230/77 mm Arka tekerlek büyüklü ü (Tekli / Tandem) 85x110 / 85x85 85x110 / 85x85 85x110 / 85x85 Destek tekerle i 140x54 mm Tekerlekler, ön / arka sayı (x = tahrikli) 1x+1/ 2 mm 20

22 3.5 EN standartları Z Z Z Daimi ses basınç seviyesi ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16: 68 db(a) EN göre ISO 4871 ile örtü erek. Daimi ses iddeti seviyesi standart verilere göre hesaplanmı olan ve sürü, kaldırma ve rölantide çalı ırken olu an ses iddeti seviyesinin ortalamasıdır. Ses iddeti seviyesi operatörün kula ında ölçülür. Titre im ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16: 0,96 m/s² EN do rultusunda Kullanma pozisyonunda vücuda etki eden titre im ivmesi, standart varsayıma göre, yatay entegre edilmi, ortalama dü ey ivmedir. Bu de er, sabit hızda e ik üzerinden geçerken tespit edilir. Bu ölçü verileri araç için bir kereye mahsus belirlenmi tir ve kullanıcı yönetmeli inin "2002/44/AB/Titre imler" mekanik salınımları ile karı tırılmamalıdır. Bu mekanik hareketlerin ölçümü için üretici özel bir servis sunmaktadır, (bkz. "Mekanik Hareketlerin Ölçümü" sayfa 107). Elektromanyetik uyumluluk (EMC) Üretici, elektromanyetik parazitlere dayanırlılık veen 12895'e ve orada belirtilen atıflara göre statik elektrik bo alması kontrolü yapıldı ını onaylamaktadır. Elektrikli ve elektronik parçalarda ve yerle im yelerlerinde de i iklik yapılması için üretici firmadan yazılı izin alınmalıdır. 21

23 3.6 Kullanım ko ulları Z Ortam sıcaklı ı çalı ma sırasında +5 C kadar +40 C Daimi olarak a ırı sıcaklık veya nem oranı de i ikliklerinde, istif araçlarında ek donanım bulunması ve bu ortam artlarında çalı mak için uygunluk belgesi alınması gereklidir. 3.7 Elektrikli ko ullar Üretici elektrikli donanımın kullanılmasında ve üretilmesinde forkliftin amacına uygun kullanımı artlarını EN 1175 "Forkliftin güvenli i-elektrikli artlar" talimatına göre onaylar. 22

24 Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx kw xxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Uyarı ve tip etiketleri Poz Tanımlama 16 "Yükün altına girmeyin" yasak levhası 17 Vinç yükleme dayanma noktaları 18 "Kaldırma düzene ine dokunmak yasaktır" yasak etiketi 19 Tip etiketi 20 Ta ıma kapasitesi Qmax (Sadece ERC Z12/Z14/Z16 için) 21 Kontrol plaketi 22 Qmax ta ıma kapasitesi 23 Seri numarası 24 Tip levhası, akü 23

25 4.1 Tip etiketi Z Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama 25 Tip 31 Üretim yılı 26 Seri numarası 32 Yükün a ırlık merkezi mm olarak 27 Esas ta ıma kapasitesi (kg) 33 Tahrik gücü 28 Akü gerilimi (V) 34 Akü a ırlı ı min/maks kg olarak 29 Aküsüz bo a ırlık kg olarak 35 Üretici 30 Opsiyon 36 Üretici logosu stif aracı ve/veya yedek parça ile ilgili sorularda seri numarası (26) belirtilmelidir. 24

26 4.2 istif aracı yük diyagramı X.XXXX.XX.XX Yük diyagramı (20) forkliftin yatay yüklenme sırasında, belirli bir C yük a ırlık noktasında (mm cinsinde) ve ilgili kaldırma yüksekli ine (mm cinsinde) ba lı olarak Q maksimum ta ıma kapasitesini (kg bazında) gösterir. Maksimum ta ıma kapasitesinin hesaplanması için bir örnek: Yük a ırlık merkezi mesafesinin de eri C = 600 mm ve maksimum kaldırma yüksekli i H = 3600 mm ise, maksimum ta ıma kuvveti Q = 1105 kg olarak hesaplanır. ç direkteki ve alt traversteki ok i aretleri (ve 37) operatöre, ta ıma kapasitesi levhasında (21) belirtilen kaldırma yüksekliklerine ne zaman eri ildi ini gösterir

27 4.3 Tekerlek kolu ta ıma kapasitesi Tekerlek koluna sahip istif araçlarında, (20) ek levhasında, izin verilen tekerlek kolu ve asansör yük da ılımlarını bulabilirsiniz. 4.4 Levha, Klasör, Envanter, Servis no Poz. Tanımlama 38 Klasör numarası 39 Envanter numarası 40 Tam servis no. Z Tam servis numaralı levha sadece bir servis sözle mesi tamamlandı ında verilir. 26

28 C Ta ıma ve ilk çalı tırma 1 Vince yükleme UYARI! Kurallarauygun olmayan ekilde vince yüklenmesi halinde kaza riski Uygun olmayan kaldırma cihazların ve bunların yetkisiz ekilde kullanılması, istif aracının vince yüklenmesi sırasında devrilmesine neden olabilir. Forkliftin kaldırılması sırasında etrafa çarpmamasına ve kontrol dı ı hareketlere ma ruz kalmamasına dikkat edin. Gerekti inde forklifti, kılavuz halatlar yardımıyla tutun. Sadece yükleme ve kaldırma cihazları ile ilgili e itim almı personel, forklifti yüklemelidir. Vince yükleme sırasında güvenlik ayakkabısı giyilmelidir. Sallanan yükün altında bulunulmamalıdır. Tehlikeli bölgelerde ve bölmelerde bulunmak yasaktır. Sadece yeterli düzeyde ta ıma kapasitesine sahip kaldırma aletini kullanın (a ırlık için bkz. stif aracı tip levhası) Vinç aksamlarını sadece ön görülen dayanma noktalarında kullanın ve kaymalara kar ı emniyete alın. Kaldırma elemanlarını sadece ön görülen yükleme yönünde kullanın. Vincin kaldırma elemanları kaldırılan aracın yapı parçalarına temas etmemelidir. Forklifte vinç ile yükleme yapılması 17 Ko ullar stif aracını emniyetli bir ekilde park edin, (bkz. " stif aracını emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 55). Kullanılan alet ve malzeme Kaldırma aleti Vinç halatı Prosedür Vinç halatını tahdit noktalarına (17)entegre edin. stif aracı imdi bir vinç ile indirilebilir

29 2 Ta ıma UYARI! Nakliye sırasında kontrol dı ı hareketler stif aracın ve asansörün kurallara uygun olmayacak ekilde emniyete alınması halinde nakliye sırasında kötü sonuçlar do urabilecek kazalar meydana gelebilir. Yükleme i lemi bu i için özel olarak e itilmi personel tarafından VDI 2700 ve VDI 2703yönetmeliklerine göre yapılmalıdır. Yükleme emniyet önlemlerinin de erlendirilmesi ve gerçekle tirilmesi her özel durum için ayrıca tespit edilmelidir. Bir TIR veya römork ile ta ınan istif araçları kurallara uygun bir ekilde ba lanmalıdır. TIR veya römorkta ba lamak için halkalar bulunmalıdır. stemsiz hareketlere kar ı istif aracını kemerlerle emniyete alın. Sadece yeterli sıkma kuvvetleriyle germe veya ba lama kemerleri kullanın. Nakliye için istif aracı emniyete alın Kullanılan alet ve malzeme Ba layıcı / gerici kemerler Prosedür stif aracını nakliye aracının üzerine sürün. stif aracını emniyetli bir ekilde park edin, (bkz. " stif aracını emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 55). Kemerleri (41) istif aracına takın ve yeterince gerdirin. stif aracı imdi nakledilebilir

30 3 lk çalı tırma Z Z D KKAT! Bu istif aracı sadece akü akımı ile sürülmelidir! Empedanslı alternatif akım elektronik yapı parçalarında hasara neden olur. Aküye giden kablo ba lantılarının (çekme kablosu) 6 m kısa olmalıdır ve en az 50 kablo çapraz kesitine sahip olması gerekir. Prosedür Donanımın eksiksiz olup olmadı ını kontrol edin. Gerekti inde aküyü monte edin, (bkz. "Akünün sökülmesi ve takılması" sayfa 42) Gerekirse gösterge paneli ayarının akü tipine uygun olup olmadı ını kontrol edin. Aküyü arj edin, (bkz. "Akünün arj edilmesi" sayfa 35) iste e ba lı takılı arj cihazının bulundu u istif araçlarında, tanı e risi ( arj e risi) ayarlanmalıdır. stif aracı artık çalı tırılabilir, (bkz. " stif aracının çalı tırılması" sayfa 53) 29

31 30

32 D Akü - Bakım, arj, De i tirme 1 Asitli akülerle çalı ma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri Bakım personeli Aküler sadece bu konuda kurs görmü ki iler tarafından arj edilmeli, bakılmalı ve de i tirilmelidir. Bu çalı maları yaparken i letme kılavuzu ile akü ve arj terminali üreticisinin firmaların talimatları dikkate alınmalıdır. Yangına kar ı korunma önlemleri Akü üzerinde çalı ma yaparken sigara içilmesi ve açık ate yakılması yasaktır. arj etmek için park edilen istif araca minimum 2 m mesafede tutu abilen maddeler veya kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır. Odanın havalandırılması arttır. Yangın koruma malzemeleri hazır bulundurulmalıdır. Akünün bakımı Akü gözlerinin kapakları daima kuru ve temiz olmalıdır. Akü ba ları ve kablo pabuçları temiz, kutup gresi ile hafifçe ya lanmı ve sıkı ba lanmı olmalıdır. D KKAT! Akü kapa ını kapatmadan önce, akü kablosunun hasar görmeyece inden emin olunmalıdır. Hasar görmü kablolarda kısa devre tehlikesi mevcuttur. Akünün bertaraf edilmesi Aküler, sadece ulusal çevre koruma yönetmeliklerine veya atık toplama yasalarına göre bertaraf edilmelidir. Üretici firmanın atık bertaraf bilgileri dikkate alınmalıdır. UYARI! Akü ile i lem yaparken kaza ve yaralanma tehlikesi Akülerde zehirli ve yakıcı çözülmü asitler mevcuttur. Akü asidiyle teması önleyin. Eski akü sıvılarını kurallara uygun ekilde imha ediniz. Aküde yapılan çalı malarda mutlaka koruyucu kıyafet ve gözlük kullanılmalıdır. Akü sıvısının, deri, kıyafet veya göz ile temas etmesinden kaçının, gerekti inde akü sıvısını bol suyla temizleyin. Yaralanmalarda (örn. akü sıvısının cilt veya gözle teması halinde) hemen bir doktora danı ın. Dökülen akü sıvısını hemen bol suyla nötr hale getirin. Sadece kapalı kafesli aküler kullanılmalıdır. Yasal uyarıları dikkate alın. UYARI! Uygun olmayan akülerin kullanılması halinde kaza tehlikesi Akülerin a ırlıklarının ve boyutlarının istif aracının akü güvenli ine ve ta ıma kapasitesi etkisi oldukça fazladır. Küçük akülerin a ırlık e itleri önemli oldu undan akü donanımının de i tirilmesi sadece üreticinin onayı ile mümkündür. De i tirilen ya 31

33 da monte edilen akünün istif aracının akü bölmesine iyice oturmasına dikkat edilmelidir. Akü üzerinde çalı ma yapmadan önce istif aracı emniyete alınıp park edilmelidir ((bkz. " stif aracını emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 55)). 2 Akü Tipleri stif aracında uygulamaya ba lı olarak farklı akü tipleri kullanılmaktadır. A a ıdaki tabloda, kapasite de erleri ve standart olarak hangi akü kombinasyonlarının kullanıldı ı verilmektedir: Akü tipi Kapasite 24 V - Akü 3 PzS 240 Ah 24 V - Akü 3 PzS 270 Ah 24 V - Akü 3 PzS 375 Ah 24 V - Akü 3 PzV 210 Ah 24 V - Akü 3 PzV 300 Ah Akünün a ırlı ı akünün tip levhasından alınmalıdır. Kutup ba ları yalıtılmamı olan aküler, kaymayan bir yalıtım iltesi ile örtülmelidir. 32

34 3 Akü bölmesinin açılması D KKAT! Ezilme tehlikesi Kaputun/kapa ın kapatılması sırasında kaput/kapak ile istif aracı arasında bir ey bulunmamalıdır. UYARI! Forkliftin emniyete alınmaması nedeniyle kaza tehlikesi Forkliftin yoku ta veya yük alma tertibatı kaldırılmı durumdayken bırakılması tehlikelidir ve esasen yasaktır. Forklifti sadece düz zeminde bırakın. Özel durumlarda forklifti örne in takozlarla emniyet altına alın. Kaldırma düzene ini ve yük çatalını tamamen indirin. ndirilen çatal uçları nedeniyle kimsenin yaralanmayaca ı bir yer seçin

35 Ko ullar stif aracını düz bir zemine park edin. stif aracını emniyetli bir ekilde park edin, (bkz. " stif aracını emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 55). Prosedür AC L KAPATMA alterini (8) a a ı bastırın. Akü ba lı ını (41) kaldırın. D KKAT! Kapanabilecek akü kapa ı nedeniyle kayma tehlikesi Akü kapa ının açılması sırasında kilitleme noktalarına geçti inden emin olunuz. Akü çıkartılmı tır. 34

36 4 Akünün arj edilmesi UYARI! Yükleme sırasında olu an gazlar nedeniyle patlama tehlikesi Akü, yükleme sırasında oksijen ve hidrojen (patlayıcı gaz) karı ımı salar. Gaz karı ımı kimyasal bir süreçtir. Bu gaz karı ımı patlayıcıdır ve tetiklenmemelidir. Akü arj istasyonunun arj kablolarının akü soketi ile ba lanmas ve ayrılması sadece arj istasyonu ve istif aracı kapalıyken gerçekle tirilebilir. arj cihazı akım ve arj kapasitesi olarak aküde onaylanması gerekir. arj etmeye ba lamadan önce tüm kablolarda ve soket ba lantılarında hasar kontrolü yapılmalıdır. stif arafının arj edildi i bölümün yeterince havalandırılması gerekir. Akü kapa ının açık ve yeterli havalandırmayı sa lamak için akü hücrelerinin üst yüzeylerinin arj süreci içersinde bo bulunması gerekir. Akü üzerinde çalı ma yaparken sigara içilmesi ve açık ate yakılması yasaktır. arj etmek için park edilen istif araca minimum 2 mmesafede tutu abilen maddeler veya kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır. Yangın koruma malzemeleri hazır bulundurulmalıdır. Akünün üzerine metal cisimler koymayın. Akü ve arj terminali üreticisinin güvenlik yönergelerine kesinlikle uyulmalıdır. Akünün arj edilmesi Ko ullar stif aracını düz bir zemine park edin. Aküyü açı a çıkarılması, (bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa 33). Akü soketini ayırın. Prosedür Akü soketini (43) istif aracının soket ba lantısından (42) çıkartınız. Gerekti inde, akü üzerindeki yalıtım iltesini alın. Akü arj terminalinin arj kablosunu akü soketine ba layın (43). arj cihazını açın. arj i lemi otomatik olarak ba lar. Akü arj edilir. 35

37 42 43 Akü arjını sonlandırın, tekrar çalı ma durumuna getirin NOT arj i lemi kesintiye u radı ında tam akü kapasitesi sa lanmaz. Ko ullar Akü arjı tamamen sonlandırılmı tır. Prosedür arj cihazını kapatın. Akü soketini arj aletinden ayırın. Akü soketini istif aracına takın. Akü kapa ını iyice kapatın. stif aracı tekrar çalı maya hazırdır 36

38 4.1 Aküyü entegre arj cihazıyla arj etmek TEHL KE! Elektrik çarpması ve yangın tehlikesi Hasarlı ve uygun olmayan kablolar elektrik çarpmasına ve a ırı ısınma nedeniyle yangın tehlikesine neden olabilir. Sadece maksimum 30 m kablo boyuna sahip a kablosu kullanın. Yerel ko ullar dikkate alınmalıdır. Kablo makarasını kullanım sırasında komple açın. Sadece üreticinin sundu u orjinal a kabloları kullanılmalıdır. Asit ve çözeltiye kar ı izolasyon koruma sınıfları ve durumu üreticinin a kablosuyla örtü melidir. Z NOT Entegre arj cihazının nizami yapıda kullanılmaması nedeniyle olu an hasar Entegre arj cihazı, akü arj cihazı ve akü kontrol cihazından olu ur ve açılması yasaktır. Arıza durumunda üreticinin servisi bilgilendirilmelidir. arj cihazı sadece Jungheinrich tarafından temin edilen aküler için veya istif aracına uygun olarak üretici servisi tarafından ba ka akülerle adapte edilmi akülerle kullanılabilir. Di er istif araçları ile de i im yapılması yasaktır. Aküyü aynı anda iki arj cihazına ba lamayın. Fabrika tarafından, aküsüz istif araçlarının teslim edilmesi sırasında 0 pozisyonu ayarlanır. Sokete (45) bir akü de arj göstergesi, bir arj/de arj göstergesi, bir CanDis veya bir bipolar LED ba lanabilir arj e risinin ayarlanması D KKAT! lgili arj e risini ayarlamadan önce a soketini çekin! 37