EFG letme Kılavuzu EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s"

Transkript

1 EFG letme Kılavuzu T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

2 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG 4S30 EFG 4S30s Ek Bilgiler Vekaleten Tarih T Avrupa Toplulu u- uygunluk beyanı mza sahipleri bu yazı ile, belirtilen kuvvet tahrikli istif aracının Avrupa Yönetmeliklerine 2006/42/EG (Makine Yönetmeli i) ve 2004/108/AT (Elektromanyetik uyumluluk-emu), bunun getirdi i de i ikliklere ve de yasal yönetmeliklerin ulusal yasaya göre de i mesi için yasal genelgeye uygun oldu unu onaylamaktadırlar. Her bir imza sahibi teknik belgeleri olu turma konusunda yetkilidir. 3

3 4

4 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli bir ekilde sunulmaktadır. Bölümler alfebatik sırayla düzenlenmi tir ve sayfalar numaralandırılmı tır. Bu kullanim kılavuzunda çe itli istif aracı tipleri açıklanmaktadır. Kullanırken ve bakım çalı maları yaparken mevcut istif aracı tipi için geçerli olan açıklamaların kullanılmasına dikkat edilmelidir. Cihazlarımız sürekli geli tirilmektedir. Yapısal, donanım ve teknik de i iklik hakkımızı saklı tutmamızı anlayı la kar ılayaca ınızı umuyoruz. Bu kullanım kılavuzunun içeri inde belirtilen nedenden ötürü cihazın özelliklerine yönelik her hangi bir hak talebi sunulamayacaktır. Güvenlik uyarıları ve i aretler Güvenlik uyarıları ve önemli açıklamalar için a a ıdaki semboller kullanılmı tır: TEHL KE! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, görünmez kazalar olu abilir ve ölüm tehlikesi mevcuttur. UYARI! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, a ır veya ölümcül yaralanmalar olu abilir. D KKAT! Tehlikeli bir durumu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, hafif veya orta ölçekli yaralanmalar olu abilir. Z NOT Maddi hasarları gösterir Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyarı ve açıklamaların önünde bulunur. t Seri donanımı gösterir o Ek donanımı gösterir Telif hakkı Bu Kullanım Kılavuzunun telif hakkı JUNGHEINRICH AG'ye aittir. 5

5 Jungheinrich Anonim irketi Adresi: Stadtrand Hamburg - Almanya Telefon: +49 (0) 40/

6 çindekiler A Kurallara uygun kullanım Genel Amacına uygun kullanım zin verilen kullanım ko ulları leticinin yükümlülükleri Montaj cihazlarının veya ilave donanımların montajı B Aracın tanımı Kullanım tanımı Araç tipleri ve nominal ta ıma kapasitesi Yapı parçaları ve i levlerinin tanımı Sürü yönünün tanımı Genel bakı - yapı grubu Fonksiyon açıklaması Teknik Bilgiler Güç verileri Ölçüler A ırlıklar Asansör donanımları Lastik Motor verileri EN standartları Elektromanyetik uyumluluk (EMV) Kullanım ko ulları Elektrikli ko ullar Uyarı ve tip etiketleri Tanımlama alanları Tip etiketi stif aracının ta ıma kapasitesi levhası Montaj cihazının ta ıma kapasitesi levhası Durma emniyeti C Ta ıma ve ilk çalı tırma Ta ıma stif aracının yüklenmesi stif aracının a ırlık noktası konumu Forklifte vinç ile yükleme yapılması kinci istif aracı ile yükleme stif Aracı Ta ınırken Emniyete Alınması lk çalı tırma

7 D Akü - Bakım, arj, De i tirme Asitli akülerle çalı ma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri Akülerde genel çalı ma i lemleri Akü Tipleri Akülerin ölçüleri Akü bölmesinin açılması Akünün arj edilmesi Aküyü sabit arj cihazıyla arj etmek Akünün sökülmesi ve takılması Snapfit de i im ba lantısı olan EJE alçak istif aracı ile sökme ve takma i lemi (o) Tekerlekli hat ile sökülmesi ve takılması (o) Snapfit'e sahip el çatal kaldırma aracıyla bakım için sökülmesi ve takılması (o) Snapfit olmadan dü ük veya el çatal kaldırma aracı için sökülmesi ve takılması E Kullanımı stif aracının çalı tırılması ile ilgili güvenlik yönergeleri Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması Gösterge üniteli kumanda konsolu (o) Kol deste i kumanda konsolu alteri (o) Yan gözdeki kumanda konsolu alteri (o) Gösterge Gösterge (o) stif aracı çalı tırmaya hazırlama Günlük çalı ma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalı malar Binme ve inme Sınırlı tavan yüksekli ine sahip istif araçları (o) Sürücü yerini düzenleyin Emniyet kemeri stif aracı ile çalı ma Aracın sürülmesi ile ilgili güvenlik kuralları Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi Saatin ayarlanması stif aracını emniyetli bir ekilde park edin AC L_KAPATMA Sürü Direksiyon manevrası Frenler Çatal kollarının ayarlanması Çatal uçlarını de i tirin Yüklerin alınması, ta ınması ve indirilmesi Kaldırma düzene inin ve entegre montaj cihazlarının kumandası Ek montaj cihazları kumandasına yönelik emniyet notları SOLO-PILOT için ek montaj cihazları kumandası MULTI-PILOT için ek montaj cihazları kumandası Ek montaj cihazların montajı Römorkların çekilmesi

8 6 ste e ba lı donanım CanCode kumanda tu u Asistan sistemler Demir kabinler Sürgülü cam Otomatik/mekanik katlanır kol Yaz kapısı Operatör yeri yükseltme Operatör koltu unun ayarlanması Kalorifer Çıkartılabilir yük koruyucu kafes Asansör kapamasının köprülenmesi Yangın söndürücü E im açısı göstergesi Kumanda kollu veya uzaktan kumandalı Rockinger kavrama Kamera sistemi Kumanda eması N Arıza yardımı Arıza arama ve sorun giderme stif aracı kendi kendine tahrik etme olmadan hareketi Acil ndirme F stif Aracının Bakımı letme Güvenli i ve Çevre Korunması Bakım çin Güvenlik Kuralları letim maddeleri ve eski parçalar Tekerlekler Kaldırma zincirleri Hidrolik sistem Çalı ma malzemesi ve ya lama planı letme sıvılarının güvenli kullanımı Ya lama planı Çalı ma malzemesi Bakım ve onarım çalı maları stif aracın bakım ve onarım çalı malarına hazırlama stif aracının güvenli ekilde kaldırılması ve sehpaya alınması Arka kapak açık Tekerlek ba lantılarının kontrolü Tekerleklerin de i tirilmesi Hidrolik sistem Hidrolik ya filtresinin de i tirilmesi Havalandırma ve hava tahliyesi de i imi anzıman ya ı seviyesini kontrol edin Kalorifer Cam yıkama sistemi suyunu doldurma Elektrik Sigortalarının Kontrolü Temizlik çalı maları Elektrik sistemi çalı maları Bakım ve onarım çalı malarından sonra istif aracının yeniden çalı tırılması stif Aracının Depoya Alınması

9 5.1 Depoya Alma Öncesi Önlemler Depoda ken Alınacak Önlemler stif aracının çalı tırılmamasından sonra yeniden çalı tırılması Belirli Aralıklarla ve Ola anüstü Durumlardan Sonraki Güvenlik Kontrolü Nihai hurdaya çıkarma, atılması Mekanik Hareketlerin Ölçümü Bakım ve Kontrol Bakım kontrol listesi letmeci Mü teri hizmetleri

10 Ek JH-çeki li akü kullanım kılavuzu Z Bu kullanım kılavuzu Jungheinrich markasına sahip akü tipleri için geçerlidir. Ba ka markalar kullanılırsa, üreticinin kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır TR 1

11 TR

12 A Kurallara uygun kullanım 1 Genel stif aracı bu kullanım kılavuzunda belirtilen verilere göre monte edilmeli, kullanılmalı ve bakım yapılmalıdır. Ba ka bir kullanım ekli kurallara uygun olmaz ve ki ilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara veya maddi zararlara neden olabilir. 2 Amacına uygun kullanım NOT Alınabilecek en azami yük ve izin verilen maksimum yük mesafesi, yük ta ıma kapasitesi levhasında belirtilmi tir ve bunların a ılmaması gerekir. Yük, yükleme donanımında bulunmalı veya üretici tarafından izin verilen bir montaj cihazı ile yüklenmelidir. Yük tamamen alınmalıdır, bkz. "Yüklerin alınması, ta ınması ve indirilmesi" sayfa 105. Yüklerin kaldırılması ve indirilmesi. ndirilmi yüklerin kısa mesafeler üzerinden ta ınması. Yük kaldırılmı durumdayken aracın sürülmesi (>30 cm) yasaktır. nsanların ta ınması ve kaldırılması yasaktır. Yüklerin sürülmesi veya çekilmesi yasaktır. Çekici yüklerinin ara sıra çekilmesi. Römorkların çekilmesi sırasında römork üzerindeki yük emniyete alınmı olmalıdır. zin verilen çekici yük kapasitesi a ılmamalıdır. 11

13 3 zin verilen kullanım ko ulları Endüstriyel ve ticari alanda kullanım. zin verilen sıcaklık alanı -20 C ile +40 Carasında. Sadece sa lam, ta ıma kapasitesi olan ve düz zeminde kullanılmalıdır. Sürü yollarının izin verilen yüzeysel ve nokta yüklemeleri a ılmamalıdır. Sadece iyi görülebilir ve i letmeci tarafından onaylanan yollarda kullanılabilir. Maksimum 15 %e imli rampalarda sürülmelidir. Rampalardan çapraz veya yanlamasına sürü yapılması yasaktır. Yük rampaya do ru ta ınmalıdır. Kısmi açık trafikte kullanılmalıdır. UYARI! A ırı ko ullar altında kullanım Yer istif aracının a ırı ko ullar altında kullanılması çalı ma arızalarına ve kazalara neden olabilir. Özellikle a ırı tozlu veya paslanmaya neden olacak ortamda zorlu ko ullar altında kullanım için istif aracına yönelik özel donanımlar ve kullanım ruhsatı gereklidir. Patlama riski bulunan alanlarında kullanılması yasaktır. Kötü hava ko ullarında (Fırtına, im ek) istif aracı açık alanda veya risk te kül edecek alanlarda çalı tırılmamalıdır. 12

14 4 leticinin yükümlülükleri Bu kullanım kılavuzu ba lamında i letmeci, istif aracını kendisi kullanan veya onun adında kullanılmasını sa layan her özel veya tüzel ki idir. Özel durumlarda (ör n. Leasing, kiralama) i letmeci, istif aracının sahibi ile kullanıcısı arasında mevcut sözle meye dayalı kararlara göre adı geçen yükümlülükleri dikkate alması gereken ki idir. letmeci, istif aracının sadece usulüne uygun olarak kullanılaca ını ve kullanıcının veya üçüncü ahısların ya am ve sa lık gibi tüm tehlikelerin önlenmesini sa lamalıdır. Bunların yanında kaza önleyici tedbirlere, di er teknik güvenlik kurallarına ve ayrıca i letme, bakım ve onarım talimatlarına dikkat edilmelidir. letmeci, bütün kullanıcıların bu kullanım kılavuzunu okumalarını ve anlamalarını sa lamalıdır. NOT Bu kullanım kılavuzuna uyulmaması halinde garanti hakkı geçersiz olur. Aynı durum, mü teri ve/veya üçüncü ki iler tarafından, üretici firmadan izin almadan araçta yapılacak usulüne uygun olmayan çalı malar için de geçerlidir. 5 Montaj cihazlarının veya ilave donanımların montajı stif aracının fonksiyonlarına müdahale edilmesine veya bu fonksiyonların tamamlanmasına neden olan ek düzeneklerin ilave edilmesi veya takılmasına sadece üreticinin yazılı onayı ile izin verilir. Gerekirse yerel kurumlardan izin alınmalıdır. Fakat kurumun izni, üretici izninin yerine geçmez. 13

15 14

16 B Aracın tanımı 1 Kullanım tanımı EFG , dört tekerleklide bir Elektro sürücü koltuklu forklifttir. stif aracıyla entregre edilmi yük alma malzemesi yükü alma, kaldırma ve ta ıma ve indirme için kullanılan serbest ta ıyıcı bir kar ı a ırlık forkliftidir. Paletler kapalı tabanlı plakalar da alınabilir. 1.1 Araç tipleri ve nominal ta ıma kapasitesi Nominal ta ıma kapasitesi tipe ba lıdır. Tip tanımı etiketinden nominal ta ıma kapasitesi belirlenebilir. EFG425 EFG Tip tanımı 4 Model serisi 25 Nominal ta ıma kapasitesi x 100kg Nominal ta ıma kapasitesi genelde izin verilen ta ıma kapasitesine denk de ildir. zin verilen ta ıma kapasitesi istif aracında bulunan yük ta ıma kapasitesi levhasından edinilebilir. 15

17 2 Yapı parçaları ve i levlerinin tanımı 2.1 Sürü yönünün tanımı Sürü yönlerinin bilgisi için a a ıdaki tespitler yapılır: Sürü yönleri bildirimi için a a ıdaki saptamalar belirlenir: Poz. Sürü yönü 1 Sol 2 Geriye 3 leriye 4 Sa 16

18 2.2 Genel bakı - yapı grubu Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama 1 t Sürücü koltu u 8 t Çatal kolları 2 t Operatör kabini koruyucu 9 t Çatal ta ıyıcı tavanı 3 t Kaldırma düzene i 10 t Tahrik 4 t Direksiyon 11 t Akü kapısı 5 t Kaldırma düzene i 12 t Direksiyon aksamı kumanda elemanı 6 t Kumanda ve gösterge 13 t Römork kavraması ünitesi 7 t AC L KAPAMA alteri 14 t Kar ı a ırlık t Standart donanım 17

19 2.3 Fonksiyon açıklaması asi asi kar ıt a ırlık ile ba lantılı olarak istif aracının ta ıycı temel yapısını olu turur. Ana bile enlerin tespitine hizmet eder. Sürücü kabini ve operatör kabini koruyucu tavanı Operatör kabini koruyucu tavanı farklı modellerde temin edilebilir ve kullanıcıyı dü en nesnelere ve di er dı etkenlere kar ı korur. Tüm kumanda elemanları ergonomik yapıya uygun düzenlenmi tir. Direksiyon sütünü ve sürücü koltu u ki iye özel ayarlanabilir. Kumanda ve gösterge ünitesinin kumanda ve uyarı göstergeleri çalı ma sırasında sistemin denetlenmesini mümkün kılar ve böylece yüksek bir güvenlik standardı sa larlar. Direksiyon Hidrolik direksiyonun direksiyon silindiri direksiyon aksına (12) entegre edilmi tir ve direksiyon servostatı üzerinden kumanda edilir. Direksiyon aksı salınma ekliyle asiye yataklandırılmı tır ve bu ekilde düz olmayan yollarda bile iyi bir yol tutu u sunar. Tekerlekler Süper elastik veya tam kauçuk lastikler aynı zamanda opsiyonel olarak hava lastikleri seçilebilir. Tahrik ve frenler Aracın önden çeki li olması tahrik tekerleklerinde her zaman en iyi yol tutu unu sa lar. Hidrolik kumandalı ya so utmalı lamel frenler i letme freni olarak neredeyse bakıma gerek duymaz. anzımanın gövdesi aracın en a ır artlarda kullanılmasını sa lar. Ek olarak sürü motoru durana kadar frenlenir. Bu sayede enerji tüketimi en aza indirgenir. Otomatik park freni (o) ykl. 15 saniye istif aracının durmasından sonra veya 1 ila 15 sn. (ayarlanabilir) sürücü koltu unun bo altılmasından sonra devreye girer. Gaz pedalına basılmasıyla otomatik olarak park freni tekrar çözülür. 18

20 Elektrikli direksiyonlu istif araçlarında acil durdurma güvenlik konsepti (o) Sistem, manevra akı ında bir arıza tespit etti inde, otomatik olarak bir acil durdurma i lemi gerçekle tirilir. stif aracı durana kadar frenlenir, sürü yönü de i tirilmez. Kumanda ve gösterge ünitesinde bir olay mesajı görüntülenir. E er istif aracı çalı tırılırsa, araç bir kendi kendine test i lemi uygular. Bir sürü onayı sadece istif aracı çalı maya hazır ve park freni (=acil durdurma) kaldırılmı oldu unda gerçekle ir. Hidrolik sistem Bir çoklu kumanda valfı sayesinde kumanda elemanları üzerinden çalı ma fonksiyonlarının hassas kumandası. Devir sayısına ayarlı bir hidrolik pompa tüm hidrolik fonksiyonların gereksinim do rultusunda ve verimli yapıda beslenmesini sa lar. Asansör ki ya da üç kademeli asansörler, iste e ba lı olarak serbest kaldırma fonksiyonu; dar asansör profilleri çatal uçlar ve montaj cihazları açısından iyi bir görü sa larlar. Çatal ta ıyıcılar ve kaldırma düzenekleri sürekli ya lanan ve bu sayede bakım gerektirmeyen destek makaraları üzerinde hareket ederler. Montaj cihazları Mekanik ve hidrolik ata manlarla donatılması mümkündür (ek donanım). 3 Teknik Bilgiler Z Tüm teknik bilgiler standar donanıma sahip istif aracını baz almaktadır. Tüm *) ile i aretli de erler çe itli donanım seçeneklerine ba lı olarak (örn. asansör, kabin, lastik donanımı vs.) farklı olabilir. Teknik veriler, " stif araçları için tip sayfaları" Alman yönetmeliklerine uygundur. Teknik verilerde de i iklik yapma hakkı saklıdır. 19

21 3.1 Güç verileri Tanımlama 1) yatay duran asansörde. EFG 425k ks 425s Q Nominal ta ıma kapasitesi (derecede = 500 mm) 1) kg C Yükün a ırlık merkezi mm Yüklü / yüksüz sürü hızı 16 / / / / 20 km/s yüklü / yüksüz 0,43 / 0,55 0,43 / 0,55 kaldırma hızı 0,48 / 0,6 0,48 / 0,6 m/s yüklü / yüksüz indirme hızı 0,58 0,58 m/s Tırmanma kapasitesi (30 dak) 8,5 / 14 7,5 / 13 yüklü/yüksüz *) 10 / / 16 % Maksimum tırmanma kabiliyeti 2 ) 17 / / 25 (5 dakika) % yüklü/yüksüz 19 / / 27 Hızlanma (10 m) - - yüklü/yüksüz *) 4,5 / 4,0 4,5 / 4,0 s Maks. çalı ma basıncı bar lave montaj cihazları için ya akımı l/dak 2) Belirtilen de erler kısa yükseklik farklarını ve yol düzensizliklerini (sürü eridi kenarları) a maya yönelik maksimum tırmanma kapasitesini belirtir. %15 üzerinde rampalarda çalı tırılması yasaktır. 20

22 Tanımlama 1) yatay duran asansörde. EFG 430k 430 S30 430ks 430s S30s Q Nominal ta ıma kapasitesi (derecede = 500 mm) 1) kg c Yükün a ırlık merkezi mm Yüklü / yüksüz sürü hızı 16 / / / / / / 20 km/s yüklü / yüksüz 0,40 / 0,55 0,40 / 0,55 0,40 / 0,55 kaldırma hızı 0,43 / 0,60 0,43 / 0,60 0,43 / 0,60 m/s yüklü / yüksüz indirme hızı 0,58 0,58 0,58 m/s Tırmanma kapasitesi (30 dak) 7 / 12 7 / 13 7 / 12 yüklü/yüksüz *) 9 / 15 9 / 15 8 / 14 % Maksimum tırmanma kabiliyeti 15 / / / 23 2 ) (5 dakika) yüklü/yüksüz 17 / / / 25 % Hızlanma (10 m) yüklü/yüksüz *) 4,5 / 4,0 4,5 / 4,0 4,5 / 4,0 s Maks. çalı ma basıncı *) bar lave montaj cihazları için ya akımı l/dak 2) Belirtilen de erler kısa yükseklik farklarını ve yol düzensizliklerini (sürü eridi kenarları) a maya yönelik maksimum tırmanma kapasitesini belirtir. %15 üzerinde rampalarda çalı tırılması yasaktır. 21

23 3.2 Ölçüler Tanımlama EFG 425k/425ks 425/425s a/2 Güvenlik mesafesi mm h 1 Asansör tam inmi ken yükseklik* mm h 2 Serbest kaldırma mm h 3 Kaldırma mm h 4 Asansör tam kalkmı ken yükseklik mm h 6 Koruyucu tavanın üstünden yükseklik mm h 7 Koltuk yüksekli i mm h 10 Kavrama yüksekli i 385/ /540 mm Kaldırma düzene i e imi ileri 6 6 Kaldırma düzene i e imi geri 8 8 L 1 Uzunluk çatal dahil* mm L 2 Uzunluk çatal sırtı dahil mm g 1 Toplam geni lik mm g 3 Çatal ta ıyıcı geni li i* mm m 1 Yüklüyken kaldırma düzene i altındaki yerden yükseklik mm m 2 Tekerlek mesafesinin ortasında yerden yükseklik mm Ast Çalı ma geçi geni li i paletlerde 800 x 1200 boyuna mm Ast Çalı ma geçi geni li i paletlerde 1000 x 1200 enine mm Wa Dönü yarıçapı mm x Yük mesafesi 425 * 425 * mm y Tekerlek mesafesi mm 22

24 23

25 Tanımlama 430k/ 430ks EFG 430/430s S30/ S30s a/2 Güvenlik mesafesi mm h 1 Asansör tam inmi ken yükseklik* mm h 2 Serbest kaldırma mm h 3 Kaldırma mm h 4 Asansör tam kalkmı ken yükseklik mm h 6 Koruyucu tavanın üstünden yükseklik mm h 7 Koltuk yüksekli i mm h 10 Kavrama yüksekli i 385/ / /540 mm Kaldırma düzene i e imi ileri Kaldırma düzene i e imi geri L 1 Uzunluk çatal dahil* mm L 2 Uzunluk çatal sırtı dahil mm g 1 Toplam geni lik mm g 3 Çatal ta ıyıcı geni li i* mm m 1 Yüklüyken kaldırma düzene i altındaki yerden yükseklik mm m 2 Tekerlek mesafesinin ortasında yerden yükseklik mm Ast Çalı ma geçi geni li i paletlerde 800 x 1200 boyuna mm Ast Çalı ma geçi geni li i palette 1000 x 1200 enine mm Wa Dönü yarıçapı mm x Yük mesafesi 430 * 430 * 430 * mm y Tekerlek mesafesi mm 24

26 3.3 A ırlıklar Z Tüm veriler kg olarak EFG Tanımlama Kendi a ırlı ı (akü dahil) Ön aks yükü (kaldırma yükü yok) Ön aks yükü (kaldırma yükü var) Arka aks yükü (kaldırma yükü yok) Arka aks yükü (kaldırma yükü var) 425k/ 425ks 425/425s EFG 430k/ 430ks 430/430s S30/ S30s

27 3.4 Asansör donanımları EFG 425 VDI 3596 Açıklama ZT ZZ DZ Kaldırma h 3 (mm) Serbest kaldıraç h 2 (mm) Kaldırma düzene i yapı yüksekli ine ula ıldı h 1 (mm) Kaldırma düzene i yapı yüksekli inde n çıkıldı h 4 (mm) azami kaldırma düzene i a ırlı ı (kg)

28 EFG 430 VDI 3596 Açıklama ZT ZZ DZ Kaldırm a h 3 (mm) Serbest kaldıraç h 2 (mm) Kaldırma düzene i yapı yüksekli in e ula ıldı h 1 (mm) Kaldırma düzene i yapı yüksekli in den çıkıldı h 4 (mm) azami kaldırma düzene i a ırlı ı (kg) Özel sürümler bu genel bakı ta yer almamaktadır. 27

29 3.5 Lastik NOT Fabrika tarafından monte edilmi lastiklerin/jantların de i tirilmesi durumunda sadece orijinal yedek parçalar ya da üretici tarafından onaylanan lastikler kullanın aksi takdirde üreticinin sundu u nitelikler yerine getirilemez. Sorularınız için lüften üreticinin mü teri hizmetlerine ba vurun. EFG Tanımlama EFG 425 EFG 430 EFG S30 Ön lastik Arka lastik donanımı *) Tabloda belirtilen tipler standart sürüme denktir. Araç donanımına göre ba ka lastikler de monte edilmi olabilir. 3.6 Motor verileri SE *) 23 x x /45-12 Tam kauçuk *) 22 x 8 x x 9 x x Hava *) 250 / / mevcut de il Tekerlek basıncı bar 10,0 10,0 - Sıkma torku Nm SE *) 18 x x / Tam kauçuk *) 18 x 6 x x 7 x x 7 x 12 Hava *) 180 / / 70-8 mevcut de il Tekerlek basıncı bar 10,0 10,0 - Sıkma torku Nm Tanımlama Sürü motoru Kaldırma motoru EFG kw 22 kw 28

30 3.7 EN standartları Z Z Daimi ses basınç seviyesi EFG 425k/425: 69 db(a) EFG 430/4S30: 69 db(a) *+/- 3 db(a) Cihaz donanımına ba lı olarak EN göre ISO 4871 ile örtü erek. Daimi ses iddeti seviyesi standart verilere göre hesaplanmı olan ve sürü, kaldırma ve rölantide çalı ırken olu an ses iddeti seviyesinin ortalamasıdır. Ses iddeti seviyesi operatörün kula ında ölçülür. Titre im EFG 425k/425: 0,51 m/s² EFG 430/4S30: 0,42 m/s² EN göre. Kullanma pozisyonunda vücuda etki eden titre im ivmesi, standart varsayıma göre, yatay entegre edilmi, ortalama dü ey hızlanmadır. Bu de er, sabit hızda e ik üzerinden geçerken tespit edilir (Standart donanımlı istif aracı). Bu ölçüm verileri istif aracı için bir kereli ine bildirilmi tir ve i letme yönetmeli inin "2002/44/EG/ Titre imler" mekanik hareketleri de i tirilmemelidir. Bu mekanik hareketlerin ölçüm için üretici özel bir servis sunmaktadır, bkz. "Mekanik Hareketlerin Ölçümü" sayfa

31 3.8 Elektromanyetik uyumluluk (EMV) UYARI! Tıbbi cihazların iyionize edilmemi ı ınlar ile arızalanması Forkliftin, iyionize edilmemi ı ın veren elektrikli donanımları, (örn. telsiz veri aktarımı) kullanıcının tıbbi cihazlarının (kalp pili, i itme cihazları vb.)fonksiyonunu etkileyebilir ve arıza fonksiyonlarına yol açabilir. Doktora ya da bu tibbi cihazın üreticisine, forklift aracının çevresinde bu cihazların kullanıp kullanılamayaca ı sorulmalıdır. Üretici, elektromanyetik emisyon ve ba ı ıklık sınır de erlerine uyuldu unu ve ayrıca statik elektrik de arjının a a ıdaki tablo uyarınca kontrol edildi ini onaylar: Ba ı ıklık stif araçları/sistemler için a a ıdaki sınır de erleri geçerlidir: Z NOT Çevre görünümü Kontrol de eri Birim Frekans Elektromanyetik alan Genlik kiplenmesi Frekans Elektromanyetik alan Pals kiplenmesi 1.3 Statik elektrik bo alması * * MHz 10 V/m (kiplenmemi, rms) 80 % AM (1kHz) 900 ± 5 MHz 10 V/m (kiplenmemi, rms) 50 % çalı ma döngüsü 200 Hz tekrarlama frekansı 4 temas- 8 havade arjları kv (de arj gerilimi) Dü ük frekansların kablolara ba lanmasını belirlemek için frekans alanı geni letilmi tir. A ırı güçlü elektromanyetik alanlar, istif aracının gücünü etkileyebilir. Aynı ekilde elektromanyetik alanlara a ırı hassas tepki veren sistemler de istif aracı tarafından etkilenebilir. stif aracı emisyonlarının, yakınında bulunan sistemlerin i letimini etkilememesini sa layın. Elektrikli veya elektronik parçalarda ve bunların sıralamasında sadece üreticinin yazılı izni oldu unda de i iklikler yapılabilir. 30

32 3.9 Kullanım ko ulları Z Ortam sıcaklı ı çalı ma sırasında -20 C kadar +40 C Sürekli a ırı sıcaklık veya nem oranı de i ikliklerinde, istif araçlarında ek donanım bulunması ve bu ortam artlarında çalı mak için uygunluk belgesi alınması gereklidir Elektrikli ko ullar Üretici elektrikli donanımın kullanılmasında ve üretilmesinde forkliftin amacına uygun kullanımı artlarını EN 1175 "Forkliftin güvenli i-elektrikli artlar" talimatına göre onaylar. 31

33 (mm) D (mm) Q (kg) 4 Uyarı ve tip etiketleri 4.1 Tanımlama alanları Z Ta ıma kapasitesi plakaları, dayanma noktaları ve tip plakaları gibi uyarı ve ikaz iltleri her zaman okunabilir olmalı, gerekti inde yenilenmelidir

34 Poz. Tanımlama 15 stif aracının devrilme tehlikesindeki tutum 16 Yük alma tertibatının üstünde durmak yasaktır / Yük alma tertibatının altında durmak yasaktır / Kaldırma dire inin hareketi esnasında ezilme tehlikesi 17 Vinç yükleme için durdurma noktaları 18 Yük kaldırılmı ken sürü yapmak, yük kaldırılmı ken dire in öne e ilmesi yasaktır 19 Maksimum gövde büyüklü ü 20 Arka emniyet kemerinin takılması 21 Kaldırma sınırlandırması 22 Direksiyon kolunu ayarı 23 Ki ilerin ta ınması yasaktır 24 Kullanım kılavuzunu dikkate alın 25 Kriko için dayama noktaları (akü kapısının arkasında sürü yönünde) 26 Seri numarası (akü arkasında kapı çerçevesinde) 27 Ta ıma kapasitesi (veya dü ürülmü ta ıma kapasitesi) 28 Kontrol plakaları(o) 29 Silindir iç basıncı 30 Tip plakası (akü kapa ı arkasında) 33

35 4.2 Tip etiketi Z ekil, AT'na üye olan ülkelerdeki standart modeli gösterir. Di er ülkelerde tip etiketinin modeli farklı olabilir Z Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama 31 Tip 37 Üretim yılı 32 Seri numarası 38 Yükün a ırlık merkezi mm olarak 33 Esas ta ıma kapasitesi (kg) 39 Tahrik gücü 34 Akü gerilimi (V) 40 Akü a ırlı ı min/maks kg olarak 35 Aküsüz bo a ırlık kg olarak 41 Üretici 36 Opsiyon 42 Üretici logosu stif aracı ve/veya yedek parça ile ilgili sorularda seri numarası (32) belirtilmelidir. 34

36 4.3 stif aracının ta ıma kapasitesi levhası D KKAT! Çatal uçlar de i imi nedeniyle kaza tehlikesi Teslimat durumunda farklılık gösteren çatal uçlarının de i tirilmesi sırasında, ta ıma özellikleri de i ir. Çatal uçların de i iminde ek bir ta ıma kapasitesi plakası istif aracına takılmalıdır. Çatal uçlar olmadan teslim edilen istif araçlarına standart çatal uçları için ta ıma kapasitesi plakası takılacaktır (Uzunluk: 1150 mm). Ta ıma kapasitesi etiketi (27) asansör dik durumda iken istif aracının ta ıma kapasitesi Q (kg cinsinden) de erini belirtir. Belirli bir yük a ırlık merkezinde (D mm olarak) ve istenen kaldırma yüksekli inde (H mm olarak) maksimum ta ıma kapasitesi bir tablo halinde gösterilir. stif aracının ta ıma kapasitesi plakası (27) teslimat konumunda çatal uçlarına sahip istif aracının ta ıma kaspasitesini belirtir. Maksimum ta ıma kapasitesinin hesaplanması için bir örnek: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Yük a ırlık merkezi D, 600 mm ve azami kaldırma yüksekli i y mm oldu unda azami ta ıma kapasitesi Q 1105 kg dır. Kaldırma yüksekli i sınırı ç ve dı direklerdeki ok eklindeki i aretler (43 ve 44) kullanıcıya, yük ta ıma kapasitesi levhasında belirtilen kaldırma yüksekliklerine ne zaman eri ildi ini gösterir

37 4.4 Montaj cihazının ta ıma kapasitesi levhası Montaj cihazları için ta ıma kapasitesi plakası istif aracının ta ıma kapasitesi plakasının yanına takılıdır ve istif aracının ilgili montaj cihazı ile ba lantılı olarak Q ta ıma kapasitesini (kg halinde) belirtir. Montaj cihazı için ta ıma kapasitesi plakasında belirtilen seri numara montaj cihazının tip plakasındaki seri numara ile aynı olmalıdır. 5 Durma emniyeti stif aracının durma emniyeti teknik konum açısından kontrol edilmi tir. Bu uygulama sırasında kurallara uygun kullanımda olu abilecek dinamik ve statik devrilme güçleri dikkate alınacaktır. stif aracının durma emniyeti ayrıca a a ıdaki faktörlerden de etkilenmektedir: Lastik Asansör Montaj cihazı Nakledilen yük (Boyut, a ırlık ve a ırlık noktası) UYARI! Durma emniyetinin kaybı nedeniyle kaza tehlikesi Sunulan bile enlerde bir de i iklik uygulanması durma emniyetinin de i mesine neden olur. 36

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) tr Kullanma kılavuzu Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM D811471 00015 - ver.02 TR ELEKTROMEKAN K BAR YER OTOMASYONU 8 027908 215697 MOOVI 30-50 - ALPHA BOM MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head

Detaylı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı Standart su pompası Etanorm İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Etanorm Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu 0212727tr 004 12.2009 Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS Kullanma kılavuzu Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A ECONCEPT TECH 5-5 5 5 80 0 0 80 400 700 7 80 0 95 80.5 9 80.5 700 0 95 7 0 0 4 450 05 40 05 7 79.5 8.5 75 49.5 8 5 75 97 94 54 5 80.5 7.5 cod. 540R800 0/009 (Rev. 00) ISTRUZIONE PER L USO L'INSTLLZIONE

Detaylı

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 59627660 03/15 2 Cihazınızı kullanmadan önce, bu orijinal kullanma kılavuzunu ve basınçlı yıkama makinesinin (5.963.314.0) birlikte verilen güvenlik uyarılarını okuyun

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003 Kullanma kılavuzu Elektrikli kırıcı tabanca EH 25, 65, 75 04.2011 0226245tr / 003 Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

document_0900398f84f84b8e.book Seite i Donnerstag, 11. März 2010 3:22 15 Kullanım Kılavuzu Passat

document_0900398f84f84b8e.book Seite i Donnerstag, 11. März 2010 3:22 15 Kullanım Kılavuzu Passat document_0900398f84f84b8e.book Seite i Donnerstag, 11. März 2010 3:22 15 Kullanım Kılavuzu Passat document_0900398f84f84b8e.book Seite ii Donnerstag, 11. März 2010 3:22 15 İşaret açıklaması Bu bölümdeki

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

Leica CV5030. Dolum otomatı

Leica CV5030. Dolum otomatı Leica CV5030 Dolum otomatı Kullanım kılavuzu Leica CV5030 Sipariş no. 14 0478 80123 RevE V 3.0, Türkçe - 04/2013 Her zaman cihaza yakın bir yerde muhafaza ediniz. İşletime almadan önce dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

E-Serisi. İşletme Talimatı. E-Serisi

E-Serisi. İşletme Talimatı. E-Serisi E-Serisi İşletme Talimatı E-Serisi Yeni Mercedes-Benz aracınızı güle güle kullanın! Mercedes-Benz aracınızla ilk sürüşünüzü yapmadan önce aracınızı tanıyın ve İşletme Talimatı nı okuyun. Böylelikle aracınızdan

Detaylı

VOLVO V50 WEB EDITION

VOLVO V50 WEB EDITION VOLVO V50 WEB EDITION 2005 Giriş Değerli Volvo sahibi Volvo nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Aracınız, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Detaylı

VOLVO. Kullanici el kıtabi S80. TP 7820 (Turkish). AT 0520. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005 WEB EDITION

VOLVO. Kullanici el kıtabi S80. TP 7820 (Turkish). AT 0520. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005 WEB EDITION VOLVO TP 7820 (Turkish). AT 0520. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005 Kullanici el kıtabi WEB EDITION S80 2006 İçindekiler Kılavuzun arkasında alfabetik bir dizin bulunmaktadır.

Detaylı

86174 - Turkish. EdmoLift Ürün Kılavuzu

86174 - Turkish. EdmoLift Ürün Kılavuzu 86174 Turkish EdmoLift Ürün Kılavuzu Kaldırma Masası Kaldırma kolu Palet Kaldırma Tilt WP İş Platformu TZ/EZ Kaldırma Arabası 3 5 7 9 11 13 86174 Turkish 20070802 EdmoLift Kaldırma Masası Giriş Çalışanlar

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

VOLVO V50 KULLaNICI EL KİtabI WEB EDITION

VOLVO V50 KULLaNICI EL KİtabI WEB EDITION VOLVO V50 KULLaNICI EL KİtabI WEB EDITION Değerlİ Volvo sahibi VOLVO YU SEÇTİĞİNİZ İCİN TEŞEKKÜRLER Volvo nuzu, uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Aracınız, sizin ve yolcularınızın rahatı

Detaylı

Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr

Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr Voith Turbo Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr TRI TR 94/9/AT direktifine uygun model dahil DİKKAT! Lütfen bu kılavuzu montaj ve devreye alma çalışmalarından

Detaylı

VOLVO. Kullanici el kıtabi S40 WEB EDITION

VOLVO. Kullanici el kıtabi S40 WEB EDITION VOLVO Kullanici el kıtabi WEB EDITION S40 2006 Değerli Volvo sahibi Volvo nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Aracınız, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Detaylı

KULLANICI EL KİTABI D2

KULLANICI EL KİTABI D2 KULLANICI EL KİTABI D2 Bu kullanıcı el kitabı aşağıdaki dillerde de mevcuttur: This operator s manual is available in English. Complete the form at the end of the operator s manual to order a copy. Dit

Detaylı

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced t Kullanım kılavuzu Yedek parça listesi MIG/MAG güç kaynakları 42,0426,0001,TR

Detaylı

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Kullanma kılavuzu

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Kullanma kılavuzu SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Kullanma kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için, tamamen sistematik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246. Bakım Bilgileriyle birlikte

Kullanım Kılavuzu GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246. Bakım Bilgileriyle birlikte GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 CE Bakım Bilgileriyle birlikte Fifth Edition Fourth Printing Part No. 114313TR Önemli Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Kullanma kılavuzu

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Kullanma kılavuzu SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Kullanma kılavuzu Önsöz Kendiniz için bir ŠKODA'ya karar verdiniz, güveniniz için içtenlikle teşekkür ederiz. ŠKODA'nızla birlikte, en modern teknolojili bir aracı ve sayısız donanımlarına

Detaylı

Wilo-EMU FA... + FK17.1...

Wilo-EMU FA... + FK17.1... Wilo-EMU FA... + FK17.1... İşletme ve bakım kılavuzu Sipariş numarası: Seri numarası template TMPFK17X WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax: +49 9281

Detaylı

İçindekiler. Genel bakış. Genel bilgiler. Kilitleme ve açma. Koltuklar ve emniyet kemerleri. Göstergeler ve kumandalar. Çalıştırma ve sürüş

İçindekiler. Genel bakış. Genel bilgiler. Kilitleme ve açma. Koltuklar ve emniyet kemerleri. Göstergeler ve kumandalar. Çalıştırma ve sürüş İçindekiler Genel bakış Genel bilgiler Kilitleme ve açma Koltuklar ve emniyet kemerleri Göstergeler ve kumandalar Çalıştırma ve sürüş Konforlu ve rahat sürüş Acil durumda Aracın korunması Bakım Teknik

Detaylı