EFG letme Kılavuzu EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s"

Transkript

1 EFG letme Kılavuzu T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

2 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG 4S30 EFG 4S30s Ek Bilgiler Vekaleten Tarih T Avrupa Toplulu u- uygunluk beyanı mza sahipleri bu yazı ile, belirtilen kuvvet tahrikli istif aracının Avrupa Yönetmeliklerine 2006/42/EG (Makine Yönetmeli i) ve 2004/108/AT (Elektromanyetik uyumluluk-emu), bunun getirdi i de i ikliklere ve de yasal yönetmeliklerin ulusal yasaya göre de i mesi için yasal genelgeye uygun oldu unu onaylamaktadırlar. Her bir imza sahibi teknik belgeleri olu turma konusunda yetkilidir. 3

3 4

4 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli bir ekilde sunulmaktadır. Bölümler alfebatik sırayla düzenlenmi tir ve sayfalar numaralandırılmı tır. Bu kullanim kılavuzunda çe itli istif aracı tipleri açıklanmaktadır. Kullanırken ve bakım çalı maları yaparken mevcut istif aracı tipi için geçerli olan açıklamaların kullanılmasına dikkat edilmelidir. Cihazlarımız sürekli geli tirilmektedir. Yapısal, donanım ve teknik de i iklik hakkımızı saklı tutmamızı anlayı la kar ılayaca ınızı umuyoruz. Bu kullanım kılavuzunun içeri inde belirtilen nedenden ötürü cihazın özelliklerine yönelik her hangi bir hak talebi sunulamayacaktır. Güvenlik uyarıları ve i aretler Güvenlik uyarıları ve önemli açıklamalar için a a ıdaki semboller kullanılmı tır: TEHL KE! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, görünmez kazalar olu abilir ve ölüm tehlikesi mevcuttur. UYARI! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, a ır veya ölümcül yaralanmalar olu abilir. D KKAT! Tehlikeli bir durumu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, hafif veya orta ölçekli yaralanmalar olu abilir. Z NOT Maddi hasarları gösterir Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyarı ve açıklamaların önünde bulunur. t Seri donanımı gösterir o Ek donanımı gösterir Telif hakkı Bu Kullanım Kılavuzunun telif hakkı JUNGHEINRICH AG'ye aittir. 5

5 Jungheinrich Anonim irketi Adresi: Stadtrand Hamburg - Almanya Telefon: +49 (0) 40/

6 çindekiler A Kurallara uygun kullanım Genel Amacına uygun kullanım zin verilen kullanım ko ulları leticinin yükümlülükleri Montaj cihazlarının veya ilave donanımların montajı B Aracın tanımı Kullanım tanımı Araç tipleri ve nominal ta ıma kapasitesi Yapı parçaları ve i levlerinin tanımı Sürü yönünün tanımı Genel bakı - yapı grubu Fonksiyon açıklaması Teknik Bilgiler Güç verileri Ölçüler A ırlıklar Asansör donanımları Lastik Motor verileri EN standartları Elektromanyetik uyumluluk (EMV) Kullanım ko ulları Elektrikli ko ullar Uyarı ve tip etiketleri Tanımlama alanları Tip etiketi stif aracının ta ıma kapasitesi levhası Montaj cihazının ta ıma kapasitesi levhası Durma emniyeti C Ta ıma ve ilk çalı tırma Ta ıma stif aracının yüklenmesi stif aracının a ırlık noktası konumu Forklifte vinç ile yükleme yapılması kinci istif aracı ile yükleme stif Aracı Ta ınırken Emniyete Alınması lk çalı tırma

7 D Akü - Bakım, arj, De i tirme Asitli akülerle çalı ma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri Akülerde genel çalı ma i lemleri Akü Tipleri Akülerin ölçüleri Akü bölmesinin açılması Akünün arj edilmesi Aküyü sabit arj cihazıyla arj etmek Akünün sökülmesi ve takılması Snapfit de i im ba lantısı olan EJE alçak istif aracı ile sökme ve takma i lemi (o) Tekerlekli hat ile sökülmesi ve takılması (o) Snapfit'e sahip el çatal kaldırma aracıyla bakım için sökülmesi ve takılması (o) Snapfit olmadan dü ük veya el çatal kaldırma aracı için sökülmesi ve takılması E Kullanımı stif aracının çalı tırılması ile ilgili güvenlik yönergeleri Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması Gösterge üniteli kumanda konsolu (o) Kol deste i kumanda konsolu alteri (o) Yan gözdeki kumanda konsolu alteri (o) Gösterge Gösterge (o) stif aracı çalı tırmaya hazırlama Günlük çalı ma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalı malar Binme ve inme Sınırlı tavan yüksekli ine sahip istif araçları (o) Sürücü yerini düzenleyin Emniyet kemeri stif aracı ile çalı ma Aracın sürülmesi ile ilgili güvenlik kuralları Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi Saatin ayarlanması stif aracını emniyetli bir ekilde park edin AC L_KAPATMA Sürü Direksiyon manevrası Frenler Çatal kollarının ayarlanması Çatal uçlarını de i tirin Yüklerin alınması, ta ınması ve indirilmesi Kaldırma düzene inin ve entegre montaj cihazlarının kumandası Ek montaj cihazları kumandasına yönelik emniyet notları SOLO-PILOT için ek montaj cihazları kumandası MULTI-PILOT için ek montaj cihazları kumandası Ek montaj cihazların montajı Römorkların çekilmesi

8 6 ste e ba lı donanım CanCode kumanda tu u Asistan sistemler Demir kabinler Sürgülü cam Otomatik/mekanik katlanır kol Yaz kapısı Operatör yeri yükseltme Operatör koltu unun ayarlanması Kalorifer Çıkartılabilir yük koruyucu kafes Asansör kapamasının köprülenmesi Yangın söndürücü E im açısı göstergesi Kumanda kollu veya uzaktan kumandalı Rockinger kavrama Kamera sistemi Kumanda eması N Arıza yardımı Arıza arama ve sorun giderme stif aracı kendi kendine tahrik etme olmadan hareketi Acil ndirme F stif Aracının Bakımı letme Güvenli i ve Çevre Korunması Bakım çin Güvenlik Kuralları letim maddeleri ve eski parçalar Tekerlekler Kaldırma zincirleri Hidrolik sistem Çalı ma malzemesi ve ya lama planı letme sıvılarının güvenli kullanımı Ya lama planı Çalı ma malzemesi Bakım ve onarım çalı maları stif aracın bakım ve onarım çalı malarına hazırlama stif aracının güvenli ekilde kaldırılması ve sehpaya alınması Arka kapak açık Tekerlek ba lantılarının kontrolü Tekerleklerin de i tirilmesi Hidrolik sistem Hidrolik ya filtresinin de i tirilmesi Havalandırma ve hava tahliyesi de i imi anzıman ya ı seviyesini kontrol edin Kalorifer Cam yıkama sistemi suyunu doldurma Elektrik Sigortalarının Kontrolü Temizlik çalı maları Elektrik sistemi çalı maları Bakım ve onarım çalı malarından sonra istif aracının yeniden çalı tırılması stif Aracının Depoya Alınması

9 5.1 Depoya Alma Öncesi Önlemler Depoda ken Alınacak Önlemler stif aracının çalı tırılmamasından sonra yeniden çalı tırılması Belirli Aralıklarla ve Ola anüstü Durumlardan Sonraki Güvenlik Kontrolü Nihai hurdaya çıkarma, atılması Mekanik Hareketlerin Ölçümü Bakım ve Kontrol Bakım kontrol listesi letmeci Mü teri hizmetleri

10 Ek JH-çeki li akü kullanım kılavuzu Z Bu kullanım kılavuzu Jungheinrich markasına sahip akü tipleri için geçerlidir. Ba ka markalar kullanılırsa, üreticinin kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır TR 1

11 TR

12 A Kurallara uygun kullanım 1 Genel stif aracı bu kullanım kılavuzunda belirtilen verilere göre monte edilmeli, kullanılmalı ve bakım yapılmalıdır. Ba ka bir kullanım ekli kurallara uygun olmaz ve ki ilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara veya maddi zararlara neden olabilir. 2 Amacına uygun kullanım NOT Alınabilecek en azami yük ve izin verilen maksimum yük mesafesi, yük ta ıma kapasitesi levhasında belirtilmi tir ve bunların a ılmaması gerekir. Yük, yükleme donanımında bulunmalı veya üretici tarafından izin verilen bir montaj cihazı ile yüklenmelidir. Yük tamamen alınmalıdır, bkz. "Yüklerin alınması, ta ınması ve indirilmesi" sayfa 105. Yüklerin kaldırılması ve indirilmesi. ndirilmi yüklerin kısa mesafeler üzerinden ta ınması. Yük kaldırılmı durumdayken aracın sürülmesi (>30 cm) yasaktır. nsanların ta ınması ve kaldırılması yasaktır. Yüklerin sürülmesi veya çekilmesi yasaktır. Çekici yüklerinin ara sıra çekilmesi. Römorkların çekilmesi sırasında römork üzerindeki yük emniyete alınmı olmalıdır. zin verilen çekici yük kapasitesi a ılmamalıdır. 11

13 3 zin verilen kullanım ko ulları Endüstriyel ve ticari alanda kullanım. zin verilen sıcaklık alanı -20 C ile +40 Carasında. Sadece sa lam, ta ıma kapasitesi olan ve düz zeminde kullanılmalıdır. Sürü yollarının izin verilen yüzeysel ve nokta yüklemeleri a ılmamalıdır. Sadece iyi görülebilir ve i letmeci tarafından onaylanan yollarda kullanılabilir. Maksimum 15 %e imli rampalarda sürülmelidir. Rampalardan çapraz veya yanlamasına sürü yapılması yasaktır. Yük rampaya do ru ta ınmalıdır. Kısmi açık trafikte kullanılmalıdır. UYARI! A ırı ko ullar altında kullanım Yer istif aracının a ırı ko ullar altında kullanılması çalı ma arızalarına ve kazalara neden olabilir. Özellikle a ırı tozlu veya paslanmaya neden olacak ortamda zorlu ko ullar altında kullanım için istif aracına yönelik özel donanımlar ve kullanım ruhsatı gereklidir. Patlama riski bulunan alanlarında kullanılması yasaktır. Kötü hava ko ullarında (Fırtına, im ek) istif aracı açık alanda veya risk te kül edecek alanlarda çalı tırılmamalıdır. 12

14 4 leticinin yükümlülükleri Bu kullanım kılavuzu ba lamında i letmeci, istif aracını kendisi kullanan veya onun adında kullanılmasını sa layan her özel veya tüzel ki idir. Özel durumlarda (ör n. Leasing, kiralama) i letmeci, istif aracının sahibi ile kullanıcısı arasında mevcut sözle meye dayalı kararlara göre adı geçen yükümlülükleri dikkate alması gereken ki idir. letmeci, istif aracının sadece usulüne uygun olarak kullanılaca ını ve kullanıcının veya üçüncü ahısların ya am ve sa lık gibi tüm tehlikelerin önlenmesini sa lamalıdır. Bunların yanında kaza önleyici tedbirlere, di er teknik güvenlik kurallarına ve ayrıca i letme, bakım ve onarım talimatlarına dikkat edilmelidir. letmeci, bütün kullanıcıların bu kullanım kılavuzunu okumalarını ve anlamalarını sa lamalıdır. NOT Bu kullanım kılavuzuna uyulmaması halinde garanti hakkı geçersiz olur. Aynı durum, mü teri ve/veya üçüncü ki iler tarafından, üretici firmadan izin almadan araçta yapılacak usulüne uygun olmayan çalı malar için de geçerlidir. 5 Montaj cihazlarının veya ilave donanımların montajı stif aracının fonksiyonlarına müdahale edilmesine veya bu fonksiyonların tamamlanmasına neden olan ek düzeneklerin ilave edilmesi veya takılmasına sadece üreticinin yazılı onayı ile izin verilir. Gerekirse yerel kurumlardan izin alınmalıdır. Fakat kurumun izni, üretici izninin yerine geçmez. 13

15 14

16 B Aracın tanımı 1 Kullanım tanımı EFG , dört tekerleklide bir Elektro sürücü koltuklu forklifttir. stif aracıyla entregre edilmi yük alma malzemesi yükü alma, kaldırma ve ta ıma ve indirme için kullanılan serbest ta ıyıcı bir kar ı a ırlık forkliftidir. Paletler kapalı tabanlı plakalar da alınabilir. 1.1 Araç tipleri ve nominal ta ıma kapasitesi Nominal ta ıma kapasitesi tipe ba lıdır. Tip tanımı etiketinden nominal ta ıma kapasitesi belirlenebilir. EFG425 EFG Tip tanımı 4 Model serisi 25 Nominal ta ıma kapasitesi x 100kg Nominal ta ıma kapasitesi genelde izin verilen ta ıma kapasitesine denk de ildir. zin verilen ta ıma kapasitesi istif aracında bulunan yük ta ıma kapasitesi levhasından edinilebilir. 15

17 2 Yapı parçaları ve i levlerinin tanımı 2.1 Sürü yönünün tanımı Sürü yönlerinin bilgisi için a a ıdaki tespitler yapılır: Sürü yönleri bildirimi için a a ıdaki saptamalar belirlenir: Poz. Sürü yönü 1 Sol 2 Geriye 3 leriye 4 Sa 16

18 2.2 Genel bakı - yapı grubu Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama 1 t Sürücü koltu u 8 t Çatal kolları 2 t Operatör kabini koruyucu 9 t Çatal ta ıyıcı tavanı 3 t Kaldırma düzene i 10 t Tahrik 4 t Direksiyon 11 t Akü kapısı 5 t Kaldırma düzene i 12 t Direksiyon aksamı kumanda elemanı 6 t Kumanda ve gösterge 13 t Römork kavraması ünitesi 7 t AC L KAPAMA alteri 14 t Kar ı a ırlık t Standart donanım 17

19 2.3 Fonksiyon açıklaması asi asi kar ıt a ırlık ile ba lantılı olarak istif aracının ta ıycı temel yapısını olu turur. Ana bile enlerin tespitine hizmet eder. Sürücü kabini ve operatör kabini koruyucu tavanı Operatör kabini koruyucu tavanı farklı modellerde temin edilebilir ve kullanıcıyı dü en nesnelere ve di er dı etkenlere kar ı korur. Tüm kumanda elemanları ergonomik yapıya uygun düzenlenmi tir. Direksiyon sütünü ve sürücü koltu u ki iye özel ayarlanabilir. Kumanda ve gösterge ünitesinin kumanda ve uyarı göstergeleri çalı ma sırasında sistemin denetlenmesini mümkün kılar ve böylece yüksek bir güvenlik standardı sa larlar. Direksiyon Hidrolik direksiyonun direksiyon silindiri direksiyon aksına (12) entegre edilmi tir ve direksiyon servostatı üzerinden kumanda edilir. Direksiyon aksı salınma ekliyle asiye yataklandırılmı tır ve bu ekilde düz olmayan yollarda bile iyi bir yol tutu u sunar. Tekerlekler Süper elastik veya tam kauçuk lastikler aynı zamanda opsiyonel olarak hava lastikleri seçilebilir. Tahrik ve frenler Aracın önden çeki li olması tahrik tekerleklerinde her zaman en iyi yol tutu unu sa lar. Hidrolik kumandalı ya so utmalı lamel frenler i letme freni olarak neredeyse bakıma gerek duymaz. anzımanın gövdesi aracın en a ır artlarda kullanılmasını sa lar. Ek olarak sürü motoru durana kadar frenlenir. Bu sayede enerji tüketimi en aza indirgenir. Otomatik park freni (o) ykl. 15 saniye istif aracının durmasından sonra veya 1 ila 15 sn. (ayarlanabilir) sürücü koltu unun bo altılmasından sonra devreye girer. Gaz pedalına basılmasıyla otomatik olarak park freni tekrar çözülür. 18

20 Elektrikli direksiyonlu istif araçlarında acil durdurma güvenlik konsepti (o) Sistem, manevra akı ında bir arıza tespit etti inde, otomatik olarak bir acil durdurma i lemi gerçekle tirilir. stif aracı durana kadar frenlenir, sürü yönü de i tirilmez. Kumanda ve gösterge ünitesinde bir olay mesajı görüntülenir. E er istif aracı çalı tırılırsa, araç bir kendi kendine test i lemi uygular. Bir sürü onayı sadece istif aracı çalı maya hazır ve park freni (=acil durdurma) kaldırılmı oldu unda gerçekle ir. Hidrolik sistem Bir çoklu kumanda valfı sayesinde kumanda elemanları üzerinden çalı ma fonksiyonlarının hassas kumandası. Devir sayısına ayarlı bir hidrolik pompa tüm hidrolik fonksiyonların gereksinim do rultusunda ve verimli yapıda beslenmesini sa lar. Asansör ki ya da üç kademeli asansörler, iste e ba lı olarak serbest kaldırma fonksiyonu; dar asansör profilleri çatal uçlar ve montaj cihazları açısından iyi bir görü sa larlar. Çatal ta ıyıcılar ve kaldırma düzenekleri sürekli ya lanan ve bu sayede bakım gerektirmeyen destek makaraları üzerinde hareket ederler. Montaj cihazları Mekanik ve hidrolik ata manlarla donatılması mümkündür (ek donanım). 3 Teknik Bilgiler Z Tüm teknik bilgiler standar donanıma sahip istif aracını baz almaktadır. Tüm *) ile i aretli de erler çe itli donanım seçeneklerine ba lı olarak (örn. asansör, kabin, lastik donanımı vs.) farklı olabilir. Teknik veriler, " stif araçları için tip sayfaları" Alman yönetmeliklerine uygundur. Teknik verilerde de i iklik yapma hakkı saklıdır. 19

21 3.1 Güç verileri Tanımlama 1) yatay duran asansörde. EFG 425k ks 425s Q Nominal ta ıma kapasitesi (derecede = 500 mm) 1) kg C Yükün a ırlık merkezi mm Yüklü / yüksüz sürü hızı 16 / / / / 20 km/s yüklü / yüksüz 0,43 / 0,55 0,43 / 0,55 kaldırma hızı 0,48 / 0,6 0,48 / 0,6 m/s yüklü / yüksüz indirme hızı 0,58 0,58 m/s Tırmanma kapasitesi (30 dak) 8,5 / 14 7,5 / 13 yüklü/yüksüz *) 10 / / 16 % Maksimum tırmanma kabiliyeti 2 ) 17 / / 25 (5 dakika) % yüklü/yüksüz 19 / / 27 Hızlanma (10 m) - - yüklü/yüksüz *) 4,5 / 4,0 4,5 / 4,0 s Maks. çalı ma basıncı bar lave montaj cihazları için ya akımı l/dak 2) Belirtilen de erler kısa yükseklik farklarını ve yol düzensizliklerini (sürü eridi kenarları) a maya yönelik maksimum tırmanma kapasitesini belirtir. %15 üzerinde rampalarda çalı tırılması yasaktır. 20

22 Tanımlama 1) yatay duran asansörde. EFG 430k 430 S30 430ks 430s S30s Q Nominal ta ıma kapasitesi (derecede = 500 mm) 1) kg c Yükün a ırlık merkezi mm Yüklü / yüksüz sürü hızı 16 / / / / / / 20 km/s yüklü / yüksüz 0,40 / 0,55 0,40 / 0,55 0,40 / 0,55 kaldırma hızı 0,43 / 0,60 0,43 / 0,60 0,43 / 0,60 m/s yüklü / yüksüz indirme hızı 0,58 0,58 0,58 m/s Tırmanma kapasitesi (30 dak) 7 / 12 7 / 13 7 / 12 yüklü/yüksüz *) 9 / 15 9 / 15 8 / 14 % Maksimum tırmanma kabiliyeti 15 / / / 23 2 ) (5 dakika) yüklü/yüksüz 17 / / / 25 % Hızlanma (10 m) yüklü/yüksüz *) 4,5 / 4,0 4,5 / 4,0 4,5 / 4,0 s Maks. çalı ma basıncı *) bar lave montaj cihazları için ya akımı l/dak 2) Belirtilen de erler kısa yükseklik farklarını ve yol düzensizliklerini (sürü eridi kenarları) a maya yönelik maksimum tırmanma kapasitesini belirtir. %15 üzerinde rampalarda çalı tırılması yasaktır. 21

23 3.2 Ölçüler Tanımlama EFG 425k/425ks 425/425s a/2 Güvenlik mesafesi mm h 1 Asansör tam inmi ken yükseklik* mm h 2 Serbest kaldırma mm h 3 Kaldırma mm h 4 Asansör tam kalkmı ken yükseklik mm h 6 Koruyucu tavanın üstünden yükseklik mm h 7 Koltuk yüksekli i mm h 10 Kavrama yüksekli i 385/ /540 mm Kaldırma düzene i e imi ileri 6 6 Kaldırma düzene i e imi geri 8 8 L 1 Uzunluk çatal dahil* mm L 2 Uzunluk çatal sırtı dahil mm g 1 Toplam geni lik mm g 3 Çatal ta ıyıcı geni li i* mm m 1 Yüklüyken kaldırma düzene i altındaki yerden yükseklik mm m 2 Tekerlek mesafesinin ortasında yerden yükseklik mm Ast Çalı ma geçi geni li i paletlerde 800 x 1200 boyuna mm Ast Çalı ma geçi geni li i paletlerde 1000 x 1200 enine mm Wa Dönü yarıçapı mm x Yük mesafesi 425 * 425 * mm y Tekerlek mesafesi mm 22

24 23

25 Tanımlama 430k/ 430ks EFG 430/430s S30/ S30s a/2 Güvenlik mesafesi mm h 1 Asansör tam inmi ken yükseklik* mm h 2 Serbest kaldırma mm h 3 Kaldırma mm h 4 Asansör tam kalkmı ken yükseklik mm h 6 Koruyucu tavanın üstünden yükseklik mm h 7 Koltuk yüksekli i mm h 10 Kavrama yüksekli i 385/ / /540 mm Kaldırma düzene i e imi ileri Kaldırma düzene i e imi geri L 1 Uzunluk çatal dahil* mm L 2 Uzunluk çatal sırtı dahil mm g 1 Toplam geni lik mm g 3 Çatal ta ıyıcı geni li i* mm m 1 Yüklüyken kaldırma düzene i altındaki yerden yükseklik mm m 2 Tekerlek mesafesinin ortasında yerden yükseklik mm Ast Çalı ma geçi geni li i paletlerde 800 x 1200 boyuna mm Ast Çalı ma geçi geni li i palette 1000 x 1200 enine mm Wa Dönü yarıçapı mm x Yük mesafesi 430 * 430 * 430 * mm y Tekerlek mesafesi mm 24

26 3.3 A ırlıklar Z Tüm veriler kg olarak EFG Tanımlama Kendi a ırlı ı (akü dahil) Ön aks yükü (kaldırma yükü yok) Ön aks yükü (kaldırma yükü var) Arka aks yükü (kaldırma yükü yok) Arka aks yükü (kaldırma yükü var) 425k/ 425ks 425/425s EFG 430k/ 430ks 430/430s S30/ S30s

27 3.4 Asansör donanımları EFG 425 VDI 3596 Açıklama ZT ZZ DZ Kaldırma h 3 (mm) Serbest kaldıraç h 2 (mm) Kaldırma düzene i yapı yüksekli ine ula ıldı h 1 (mm) Kaldırma düzene i yapı yüksekli inde n çıkıldı h 4 (mm) azami kaldırma düzene i a ırlı ı (kg)

28 EFG 430 VDI 3596 Açıklama ZT ZZ DZ Kaldırm a h 3 (mm) Serbest kaldıraç h 2 (mm) Kaldırma düzene i yapı yüksekli in e ula ıldı h 1 (mm) Kaldırma düzene i yapı yüksekli in den çıkıldı h 4 (mm) azami kaldırma düzene i a ırlı ı (kg) Özel sürümler bu genel bakı ta yer almamaktadır. 27

29 3.5 Lastik NOT Fabrika tarafından monte edilmi lastiklerin/jantların de i tirilmesi durumunda sadece orijinal yedek parçalar ya da üretici tarafından onaylanan lastikler kullanın aksi takdirde üreticinin sundu u nitelikler yerine getirilemez. Sorularınız için lüften üreticinin mü teri hizmetlerine ba vurun. EFG Tanımlama EFG 425 EFG 430 EFG S30 Ön lastik Arka lastik donanımı *) Tabloda belirtilen tipler standart sürüme denktir. Araç donanımına göre ba ka lastikler de monte edilmi olabilir. 3.6 Motor verileri SE *) 23 x x /45-12 Tam kauçuk *) 22 x 8 x x 9 x x Hava *) 250 / / mevcut de il Tekerlek basıncı bar 10,0 10,0 - Sıkma torku Nm SE *) 18 x x / Tam kauçuk *) 18 x 6 x x 7 x x 7 x 12 Hava *) 180 / / 70-8 mevcut de il Tekerlek basıncı bar 10,0 10,0 - Sıkma torku Nm Tanımlama Sürü motoru Kaldırma motoru EFG kw 22 kw 28

30 3.7 EN standartları Z Z Daimi ses basınç seviyesi EFG 425k/425: 69 db(a) EFG 430/4S30: 69 db(a) *+/- 3 db(a) Cihaz donanımına ba lı olarak EN göre ISO 4871 ile örtü erek. Daimi ses iddeti seviyesi standart verilere göre hesaplanmı olan ve sürü, kaldırma ve rölantide çalı ırken olu an ses iddeti seviyesinin ortalamasıdır. Ses iddeti seviyesi operatörün kula ında ölçülür. Titre im EFG 425k/425: 0,51 m/s² EFG 430/4S30: 0,42 m/s² EN göre. Kullanma pozisyonunda vücuda etki eden titre im ivmesi, standart varsayıma göre, yatay entegre edilmi, ortalama dü ey hızlanmadır. Bu de er, sabit hızda e ik üzerinden geçerken tespit edilir (Standart donanımlı istif aracı). Bu ölçüm verileri istif aracı için bir kereli ine bildirilmi tir ve i letme yönetmeli inin "2002/44/EG/ Titre imler" mekanik hareketleri de i tirilmemelidir. Bu mekanik hareketlerin ölçüm için üretici özel bir servis sunmaktadır, bkz. "Mekanik Hareketlerin Ölçümü" sayfa

31 3.8 Elektromanyetik uyumluluk (EMV) UYARI! Tıbbi cihazların iyionize edilmemi ı ınlar ile arızalanması Forkliftin, iyionize edilmemi ı ın veren elektrikli donanımları, (örn. telsiz veri aktarımı) kullanıcının tıbbi cihazlarının (kalp pili, i itme cihazları vb.)fonksiyonunu etkileyebilir ve arıza fonksiyonlarına yol açabilir. Doktora ya da bu tibbi cihazın üreticisine, forklift aracının çevresinde bu cihazların kullanıp kullanılamayaca ı sorulmalıdır. Üretici, elektromanyetik emisyon ve ba ı ıklık sınır de erlerine uyuldu unu ve ayrıca statik elektrik de arjının a a ıdaki tablo uyarınca kontrol edildi ini onaylar: Ba ı ıklık stif araçları/sistemler için a a ıdaki sınır de erleri geçerlidir: Z NOT Çevre görünümü Kontrol de eri Birim Frekans Elektromanyetik alan Genlik kiplenmesi Frekans Elektromanyetik alan Pals kiplenmesi 1.3 Statik elektrik bo alması * * MHz 10 V/m (kiplenmemi, rms) 80 % AM (1kHz) 900 ± 5 MHz 10 V/m (kiplenmemi, rms) 50 % çalı ma döngüsü 200 Hz tekrarlama frekansı 4 temas- 8 havade arjları kv (de arj gerilimi) Dü ük frekansların kablolara ba lanmasını belirlemek için frekans alanı geni letilmi tir. A ırı güçlü elektromanyetik alanlar, istif aracının gücünü etkileyebilir. Aynı ekilde elektromanyetik alanlara a ırı hassas tepki veren sistemler de istif aracı tarafından etkilenebilir. stif aracı emisyonlarının, yakınında bulunan sistemlerin i letimini etkilememesini sa layın. Elektrikli veya elektronik parçalarda ve bunların sıralamasında sadece üreticinin yazılı izni oldu unda de i iklikler yapılabilir. 30

32 3.9 Kullanım ko ulları Z Ortam sıcaklı ı çalı ma sırasında -20 C kadar +40 C Sürekli a ırı sıcaklık veya nem oranı de i ikliklerinde, istif araçlarında ek donanım bulunması ve bu ortam artlarında çalı mak için uygunluk belgesi alınması gereklidir Elektrikli ko ullar Üretici elektrikli donanımın kullanılmasında ve üretilmesinde forkliftin amacına uygun kullanımı artlarını EN 1175 "Forkliftin güvenli i-elektrikli artlar" talimatına göre onaylar. 31

33 (mm) D (mm) Q (kg) 4 Uyarı ve tip etiketleri 4.1 Tanımlama alanları Z Ta ıma kapasitesi plakaları, dayanma noktaları ve tip plakaları gibi uyarı ve ikaz iltleri her zaman okunabilir olmalı, gerekti inde yenilenmelidir

34 Poz. Tanımlama 15 stif aracının devrilme tehlikesindeki tutum 16 Yük alma tertibatının üstünde durmak yasaktır / Yük alma tertibatının altında durmak yasaktır / Kaldırma dire inin hareketi esnasında ezilme tehlikesi 17 Vinç yükleme için durdurma noktaları 18 Yük kaldırılmı ken sürü yapmak, yük kaldırılmı ken dire in öne e ilmesi yasaktır 19 Maksimum gövde büyüklü ü 20 Arka emniyet kemerinin takılması 21 Kaldırma sınırlandırması 22 Direksiyon kolunu ayarı 23 Ki ilerin ta ınması yasaktır 24 Kullanım kılavuzunu dikkate alın 25 Kriko için dayama noktaları (akü kapısının arkasında sürü yönünde) 26 Seri numarası (akü arkasında kapı çerçevesinde) 27 Ta ıma kapasitesi (veya dü ürülmü ta ıma kapasitesi) 28 Kontrol plakaları(o) 29 Silindir iç basıncı 30 Tip plakası (akü kapa ı arkasında) 33

35 4.2 Tip etiketi Z ekil, AT'na üye olan ülkelerdeki standart modeli gösterir. Di er ülkelerde tip etiketinin modeli farklı olabilir Z Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama 31 Tip 37 Üretim yılı 32 Seri numarası 38 Yükün a ırlık merkezi mm olarak 33 Esas ta ıma kapasitesi (kg) 39 Tahrik gücü 34 Akü gerilimi (V) 40 Akü a ırlı ı min/maks kg olarak 35 Aküsüz bo a ırlık kg olarak 41 Üretici 36 Opsiyon 42 Üretici logosu stif aracı ve/veya yedek parça ile ilgili sorularda seri numarası (32) belirtilmelidir. 34

36 4.3 stif aracının ta ıma kapasitesi levhası D KKAT! Çatal uçlar de i imi nedeniyle kaza tehlikesi Teslimat durumunda farklılık gösteren çatal uçlarının de i tirilmesi sırasında, ta ıma özellikleri de i ir. Çatal uçların de i iminde ek bir ta ıma kapasitesi plakası istif aracına takılmalıdır. Çatal uçlar olmadan teslim edilen istif araçlarına standart çatal uçları için ta ıma kapasitesi plakası takılacaktır (Uzunluk: 1150 mm). Ta ıma kapasitesi etiketi (27) asansör dik durumda iken istif aracının ta ıma kapasitesi Q (kg cinsinden) de erini belirtir. Belirli bir yük a ırlık merkezinde (D mm olarak) ve istenen kaldırma yüksekli inde (H mm olarak) maksimum ta ıma kapasitesi bir tablo halinde gösterilir. stif aracının ta ıma kapasitesi plakası (27) teslimat konumunda çatal uçlarına sahip istif aracının ta ıma kaspasitesini belirtir. Maksimum ta ıma kapasitesinin hesaplanması için bir örnek: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Yük a ırlık merkezi D, 600 mm ve azami kaldırma yüksekli i y mm oldu unda azami ta ıma kapasitesi Q 1105 kg dır. Kaldırma yüksekli i sınırı ç ve dı direklerdeki ok eklindeki i aretler (43 ve 44) kullanıcıya, yük ta ıma kapasitesi levhasında belirtilen kaldırma yüksekliklerine ne zaman eri ildi ini gösterir

37 4.4 Montaj cihazının ta ıma kapasitesi levhası Montaj cihazları için ta ıma kapasitesi plakası istif aracının ta ıma kapasitesi plakasının yanına takılıdır ve istif aracının ilgili montaj cihazı ile ba lantılı olarak Q ta ıma kapasitesini (kg halinde) belirtir. Montaj cihazı için ta ıma kapasitesi plakasında belirtilen seri numara montaj cihazının tip plakasındaki seri numara ile aynı olmalıdır. 5 Durma emniyeti stif aracının durma emniyeti teknik konum açısından kontrol edilmi tir. Bu uygulama sırasında kurallara uygun kullanımda olu abilecek dinamik ve statik devrilme güçleri dikkate alınacaktır. stif aracının durma emniyeti ayrıca a a ıdaki faktörlerden de etkilenmektedir: Lastik Asansör Montaj cihazı Nakledilen yük (Boyut, a ırlık ve a ırlık noktası) UYARI! Durma emniyetinin kaybı nedeniyle kaza tehlikesi Sunulan bile enlerde bir de i iklik uygulanması durma emniyetinin de i mesine neden olur. 36

EFG 535-550. letme Kılavuzu 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. letme Kılavuzu 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - letme Kılavuzu 51151579 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - letme Kılavuzu 51151531 11.11 T EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci

Detaylı

EFG 110-115. İşletme Kılavuzu 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. İşletme Kılavuzu 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - İşletme Kılavuzu 51151469 11.14 T EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip

Detaylı

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. letme Kılavuzu 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. letme Kılavuzu 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - letme Kılavuzu 51167708 08.12 T DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

EFG 213-320. Kullanım kılavuzu 06.08- 51100020 07.11

EFG 213-320. Kullanım kılavuzu 06.08- 51100020 07.11 EFG 213-320 06.08- Kullanım kılavuzu T 51100020 07.11 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

EMC 110 Rampa konforu

EMC 110 Rampa konforu EMC 110 Rampa konforu 03.10 - letme Kılavuzu 51304500 03.10 T EMC 110 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede ikamet eden temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim

Detaylı

EKS 208-312. letme Kılavuzu 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. letme Kılavuzu 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - letme Kılavuzu 51121649 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

Kaldıraç yüksekli i ön seçimi

Kaldıraç yüksekli i ön seçimi Kaldıraç yüksekli i ön seçimi 09.11 - letme Kılavuzu T 51235492 09.11 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar Kaldıraç yükseklik ön seçiminin güvenilir bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR

Detaylı

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL 01.09 - letme Kılavuzu 51093275 11.14 T ECE 220 ECE 220 XL ECE 225 ECE 225 XL Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

EJC 212 / 214 / 216 / 220

EJC 212 / 214 / 216 / 220 EJC 212 / 214 / 216 / 220 05.08 - letme Kılavuzu 51102259 02.11 EJC 212 EJC 214 EJC 216 EJC 220 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci

Detaylı

EZS 570. letme Kılavuzu 08.09 - 01.14

EZS 570. letme Kılavuzu 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - letme Kılavuzu T 51131988 01.14 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ES 570 Ek

Detaylı

EJC B14 / B16. letme Kılavuzu 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. letme Kılavuzu 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - letme Kılavuzu 50470449 03.11 EJC B14 EJC B16 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

EMC 110 / EMC B10. letme Kılavuzu 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10

EMC 110 / EMC B10. letme Kılavuzu 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10 EMC 110 / EMC B10 04.09 - letme Kılavuzu 51040515 02.11 T EMC 110 EMC B10 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri

Detaylı

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012 Orijinal kullanim talimatlari CX T çekici katarı CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 1050 51048070069 TR - 02/2012 İçindekiler g 1 Önsöz Dokümantasyon bilgileri... 2 Güvenli kullanım için

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

ETM/V 214-325 09.11-08.15

ETM/V 214-325 09.11-08.15 ETM/V 214-325 09.11 - letme K lavuzu T 51198795 08.15 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l ETM 214

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan

2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan FR AC 25 Taşıma Kapasitesi Çatal Uzunluğu Çatal Genişliği Teker 2500 Kg 1150 mm 540 mm Nylon/PU FR DF KISA Taşıma Kapasitesi Çatal Uzunluğu Çatal Genişliği Teker 2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan FR WF

Detaylı

ETV Q20/Q25 04.13-06.15

ETV Q20/Q25 04.13-06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - letme K lavuzu T 51171597 06.15 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l ETV Q20

Detaylı

EFG 425k/425/430k/430/S30

EFG 425k/425/430k/430/S30 En iyi enerji verimliliğine sahip optimum performanslı forklift Efficiency ve Drive & Lift Plus performans seçenekleri sayesinde kullanıma özel makine performansı Parametre direksiyonu (opsiyonel) SnapFit

Detaylı

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Kullanım kılavuzu 05.07 - T 51058533 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

EFG 535k/540k/540/ S40/545k/545/550/S50

EFG 535k/540k/540/ S40/545k/545/550/S50 En iyi enerji verimliliğine sahip optimum performanslı forklift Efficiency ve Drive & Lift Plus performans seçenekleri sayesinde kullanıma özel makine performansı En iyi görüş için kompakt asansör SnapFit

Detaylı

ESE 220/320 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320

ESE 220/320 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320 ESE 220/320 03.10 - letme K lavuzu 51317831 11.14 ESE 220 ESE 320 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı

Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 9 1. Genel Ölçüler Kapasite: 6 TON Kapasite: 8 TON Kapasite: 10 TON www.palazoglu.com

Detaylı

WL52. Şantiyelerdeki klasik: WL52

WL52. Şantiyelerdeki klasik: WL52 WL52 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Şantiyelerdeki klasik: WL52 WL 52 tekerlek yükleyici hiçbir şantiyede eksik olmamalıdır. Güçlü hidroliklere ek olarak, operatörlere uzun iş günlerinde dahi yorulmadan

Detaylı

Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler

Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 10 KAPASİTE: 3 TON KAPASİTE: 4 TON KAPASİTE: 5 TON www.palazoglu.com

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

ERE 225. İşletme Kılavuzu 10.07 - 11.14

ERE 225. İşletme Kılavuzu 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - İşletme Kılavuzu T 51054883 11.14 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERE 225

Detaylı

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Kullanım kılavuzu T 51077684 09.08 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

Makinenin transportu esnasında elleçleme ile ilgili detaylı talimatlar ilgili güvenlik uyarıları bu sayfadan sonra takip edecektir.

Makinenin transportu esnasında elleçleme ile ilgili detaylı talimatlar ilgili güvenlik uyarıları bu sayfadan sonra takip edecektir. a-- dt/.3 / tr. Makinenin kurulması için uygun yer Makinenin kurulacağı yer, makinenin güvenli şekilde kumanda edilmesi, denetlenmesi ve bakımının yapılması için yeterli olacak şekilde seçilecektir. Hava

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

20B-9 Elektrikli Oturarak 2,000 500 365 1,440 3,480 4,850 / 630 1,650 / 1,830. SE 200 / 50-10 16x6-8 2x / 2 905 880

20B-9 Elektrikli Oturarak 2,000 500 365 1,440 3,480 4,850 / 630 1,650 / 1,830. SE 200 / 50-10 16x6-8 2x / 2 905 880 Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 Ağırlıklar 2. 1 2. 2 2. 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 5 3. 6 3. 7 Üretici Model Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Operasyon tipi

Detaylı

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1 1140 Teknik bilgiler Standart Donanım örneği Motor verileri Motor üreticisi Perkins Perkins Motor tipi 403 D-11 403 D-11 Silindir 3 3 Motor gücü (maks.) kw (PS) 17.9 ( 24 ) 17.9 ( 24 ) maks. devirme sayısı

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Installation instructions, accessories. Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 22

Installation instructions, accessories. Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 22 Installation instructions, accessories Talimat No 31324634 Sürüm 1.0 Parça No. 31414859, 31373184 Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli Volvo Car Corporation Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli- 31324634 - V1.0 Sayfa

Detaylı

WL32. Güçlü ufaklık: WL32

WL32. Güçlü ufaklık: WL32 WL32 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Güçlü ufaklık: WL32 WL32 tekerlek yükleyici, dar makine eni sayesinde özellikle tüm dar alanlarda birinci sınıf iç sonuçları sağlar. Düşük geçit yüksekliği de onu yapı

Detaylı

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - letme K lavuzu 51296718 11.14 EFX 410 EFX 413 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

WL20. Dar alanlarda çok yönlü. Özel Tekerlekli Yükleyiciler

WL20. Dar alanlarda çok yönlü. Özel Tekerlekli Yükleyiciler WL20 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Dar alanlarda çok yönlü Wacker Neuson tekerlek yükleyici WL20 her yerde çalışmaya hazır, şeritlerin en darında bile. Sadece bununla kalmaz: Tekerlek yükleyici aynı zamanda

Detaylı

2014.10. Tanım 1.1. Temel Boyutlar HYUNDAI 1.2. Üretici 18BT-9 15BT-9. Model 20BT-9 1.3. Elektrikli. Elektrikli. Elektrikli 1.4

2014.10. Tanım 1.1. Temel Boyutlar HYUNDAI 1.2. Üretici 18BT-9 15BT-9. Model 20BT-9 1.3. Elektrikli. Elektrikli. Elektrikli 1.4 e e S S Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1.1 Üretici HYUNDAI 1.2 Model 18BT-9 1.3 Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Elektrikli Elektrikli Elektrikli 1.4 Operasyon tipi : el, yaya, ayakta,

Detaylı

EFX 410/413. Kullanım kılavuzu 10.04- 52027331 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Kullanım kılavuzu 10.04- 52027331 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Kullanım kılavuzu T 52027331 03.10 EX 410 EX 413 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı EX 410

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

EME 114. İşletme Kılavuzu 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. İşletme Kılavuzu 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - İşletme Kılavuzu 51126180 12.14 T EME 114 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı

Detaylı

HC 110. İşletme Kılavuzu 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. İşletme Kılavuzu 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - İşletme Kılavuzu 51135793 12.14 HC 110 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı HC

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

Ek lambalar, montaj kiti

Ek lambalar, montaj kiti Installation instructions, accessories Talimat No 8641051 Sürüm 1.0 Parça No. 9487111 Ek lambalar, montaj kiti IMG-235751 Volvo Car Corporation Ek lambalar, montaj kiti- 8641051 - V1.0 Sayfa 1 / 24 Donanım

Detaylı

Dizel parçacık filtresi

Dizel parçacık filtresi Dizel parçacık filtresi 12.07 - Kullanım kılavuzu T 51145783 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

J R04. Montaj kılavuzu. Geçerlilik alanı. Taşıma. Ön Ön. Çarpmaları önlemek için merdiven rulosu kullanın. Ön, baş üstü görüntü.

J R04. Montaj kılavuzu. Geçerlilik alanı. Taşıma. Ön Ön. Çarpmaları önlemek için merdiven rulosu kullanın. Ön, baş üstü görüntü. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik alanı Bu montj kılavuzunun geçerli olduğu model: 1001, 1002

Detaylı

ERE 120. letme Kılavuzu

ERE 120. letme Kılavuzu ERE 120 05.08 - letme Kılavuzu T 51093169 02.11 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERE 120 Ek

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

35BH-9 Elektrikli Oturarak 3,500 500 470 1,719. Hyundai Akülü Forkliftler 5,605 8,054 / 1,051 2,579 / 3,026. SE, P 23X10-12 18X7-8 2x/2 1005 980

35BH-9 Elektrikli Oturarak 3,500 500 470 1,719. Hyundai Akülü Forkliftler 5,605 8,054 / 1,051 2,579 / 3,026. SE, P 23X10-12 18X7-8 2x/2 1005 980 Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 8 1. 9 Üretici Model Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Operasyon tipi: el, yaya, ayakta, oturarak, sipariş toplama Yük

Detaylı

ADB (AIR DISC BRAKES/HAVALI DISK FRENLERI) HATA ARAMASI İÇIN TEMEL ESASLAR. Bakınız 1. c)

ADB (AIR DISC BRAKES/HAVALI DISK FRENLERI) HATA ARAMASI İÇIN TEMEL ESASLAR. Bakınız 1. c) ADB (AIR DISC BRAKES/HAVALI DISK FRENLERI) HATA ARAMASI İÇIN TEMEL ESASLAR 1. Aşınma farkı 2. Zamanından önce oluşan aşınma 1. Fren kaliperi sıkıştı/kurallara uygun kaymıyor 1/6 temizleyin (lastik manşetlerde

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Kullanıcı grupları Görevler Kullanıcı Kullanım, Gözle kontrol Uzman personel KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaj, sökme, Onarım, bakım TR Kalifikasyon

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

EZS 130. İşletme Kılavuzu 08.09 - 10.15 EZS 130

EZS 130. İşletme Kılavuzu 08.09 - 10.15 EZS 130 EZS 130 08.09 - İşletme Kılavuzu 51132954 10.15 EZS 130 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı

Detaylı

EKX 410. Kullanım kılavuzu 01.10 - 51166899 03.10

EKX 410. Kullanım kılavuzu 01.10 - 51166899 03.10 EKX 410 01.10 - Kullanım kılavuzu T 51166899 03.10 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı EKX 410 Ek Bilgi Sipariş

Detaylı

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI . de www. Alman malı SWINGBO-2 by HOGGI SWINGBO-2 SUPRA Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi Çocukların taşınmasında partneriniz -7 ile +45 derece arası oturak açısı İtme kolu, çıkarılabilir

Detaylı

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - letme K lavuzu 51141073 07.15 T EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici

Detaylı

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU Doküman ULM-03-FR-04-035 Tadilatı Yapan Firmanın Adı Adresi Adı Soyadı MMO Sicil Yetkili Mühendisin SMM Büro Adı Büro Adresi ARAÇ BİLGİLERİ Marka Tip Ticari Adı Plaka Kategori/ Sınıf Araç Tanıtım Numarası

Detaylı

Sıvı Gübre Tankeri Bakım, Kullanım ve Montaj Talimatı

Sıvı Gübre Tankeri Bakım, Kullanım ve Montaj Talimatı Sıvı Gübre Tankeri Bakım, Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 12 1. Genel Ölçüler Kapasite: 4 TON Kapasite: 6 TON www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 2 / 12

Detaylı

AMX 10. İşletme Kılavuzu 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. İşletme Kılavuzu 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - İşletme Kılavuzu 50287488 12.14 AMX 10 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede yer alan temsilci Tip Seçenek Seri no. Üretim yılı AMX 10

Detaylı

Boyutlar. Teknik Özellikler

Boyutlar. Teknik Özellikler Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1.1 Üretici HYUNDAI 1.2 Model 1.3 Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Elektrikli Elektrikli Elektrikli 1.4 Operasyon tipi : el, yaya, ayakta, oturarak, sipariş

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

Tekerlekler, Şasi h4. Temel Boyutlar

Tekerlekler, Şasi h4. Temel Boyutlar Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1.1 Üretici HYUNDAI 1.2 Model 1.3 Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Elektrikli Elektrikli Elektrikli 1.4 Operasyon tipi : el, yaya, ayakta, oturarak, sipariş

Detaylı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Calio-Therm S. Tip Kitapçığı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Calio-Therm S. Tip Kitapçığı Yüksek verimli içme suyu pompası Calio-Therm S Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Calio-Therm S Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez veya

Detaylı

ECE 220-225 HP/LJ. İşletme Kılavuzu ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. İşletme Kılavuzu ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - İşletme Kılavuzu 51122098 11.14 T ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

DFG/TFG 540-550. letme Kılavuzu 07.08 - 51105350 09.08

DFG/TFG 540-550. letme Kılavuzu 07.08 - 51105350 09.08 DG/TG 540-550 07.08 - letme Kılavuzu T 51105350 09.08 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

ETV 110-116. Kullanım kılavuzu 12.05 - 50468501 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Kullanım kılavuzu 12.05 - 50468501 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Kullanım kılavuzu 50468501 07.12 T ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri

Detaylı

mec mec mobil erişilebilir cihazlar Mobil Erişilebilirlik Cihazları

mec mec mobil erişilebilir cihazlar  Mobil Erişilebilirlik Cihazları mec mec Mobil Erişilebilirlik Cihazları mobil erişilebilir cihazlar www.meccozum.com Merits TAM OTOMATIK TİLT YAPABİLEN MANUEL SANDALYE VEYA KENDİ PLATFORMUYLA TAŞIYABİLEN ENGELLİ TAŞIMA SİSTEMİ Mükemmel

Detaylı

ET 65. Performans ve ekonomik verimlilik mükemmel ölçüde birleşiyor: ET65

ET 65. Performans ve ekonomik verimlilik mükemmel ölçüde birleşiyor: ET65 ET 65 İzlenen Geleneksel Arka Ekskavatörleri Performans ve ekonomik verimlilik mükemmel ölçüde birleşiyor: ET65 ET65, nihai kullanıcıların istediği bir ekskavatör.kompakt tasarımı ve manevra kabiliyetiyle

Detaylı

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu Laser LAX 300 G tr Kullanma kılavuzu A1 4 3 2a 1a 2b 8 4 5 9 1b 6 7 A2 A3 11 10 A4 A5 A6 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 A7 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 L2 ± 1/4 ± 0,2 mm/m B1 B2 90 C1 C2 C3 C4 X1 X2 X3 5m 5m S = 5m

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

EJE 220/225/230/235/220r/225r

EJE 220/225/230/235/220r/225r EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07 - letme K lavuzu 51040465 05.15 T EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 EJE 220r EJE 225r Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir

Detaylı

EJE C20. İşletme Kılavuzu 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. İşletme Kılavuzu 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - İşletme Kılavuzu 51040490 11.14 EJE C20 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı

Detaylı

BES External Signaling Device

BES External Signaling Device BES External Signaling Device IUI-BES-AO tr Kurulum Kılavuzu BES External Signaling Device İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 4 2 Kısa bilgi 5 3 Sistem bilgileri 6 4 Kurulum 7 5 Bağlantı 8 6 Teknik

Detaylı

Montaj ve kullanım kılavuzu

Montaj ve kullanım kılavuzu Montaj ve kullanım kılavuzu DGPS Alıcısı A101 Tarih: V3.20150602 3030246900-02-TR Bu kullanım kılavuzunu okuyun ve buna riayet edin. Bu kullanım kılavuzunu ileride kullanmak için saklayın. Künye Doküman

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

Çift Dingil Geriye Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı

Çift Dingil Geriye Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı Çift Dingil Geriye Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 12 1. Genel Ölçüler KAPASİTE: 3 TON KAPASİTE: 4 TON www.palazoglu.com info@palazoglu.com

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 07.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

Tek Dingil Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı

Tek Dingil Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı Tek Dingil Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 13 1. Genel Ölçüler Kapasite: 1 Kapasite: 1,5 www.palazoglu.com info@palazoglu.com

Detaylı

DFG/TFG 316/320. Kullanım kılavuzu 04.06- 51011156 02.07

DFG/TFG 316/320. Kullanım kılavuzu 04.06- 51011156 02.07 DG/TG 316/320 04.06- Kullanım kılavuzu T 51011156 02.07 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası:

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası: LevelControl Basic 2 Akü donanım seti BC Tipi için Ek doküman Materyal numarası: 19 074 194 Baskı Ek doküman LevelControl Basic 2 Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

EJC 110/112/212 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - letme K lavuzu 51222943 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

Şanzıman, hibrid araç. Sökme UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın.

Şanzıman, hibrid araç. Sökme UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın. UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın. Not: Büyük miktarda soğutma suyunun sızmaması için, motor soğutma sistemi ve otobüs ısıtma sistemi arasındaki muslukları kapatın.

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı