Lisans ve MBA Programlar çin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lisans ve MBA Programlar çin"

Transkript

1 I Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Lisans ve MBA Programlar çin flletmelerde YÖNET M ve ORGAN ZASYON Geniflletilmifl ve Gözden Geçirilmifl 4. Bask

2 II Yay n No : 2118 flletme-ekonomi Dizisi: Bas - Ekim STANBUL 2. Bas - Kas m STANBUL 3. Bas - Eylül STANBUL 4. Bas - Nisan STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Yaz n Bas n Yay n Matbaac l k Trz.Tic.Ltd.fiti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Cd. Maltepe Mh. Prestij fl Merkezi No: 27/806 K:9 Zeytinburnu/ STANBUL Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III Beni sab r ve içtenlikle destekleyen Sevgili eflim fiadiye ERTÜRK e

4 V THAF: Bu kitab, yay nlar n okuyarak, mesleki tavsiyelerini alarak kendilerinden feyz ald m, kitab n haz rlanmas nda do rudan veya dolayl katk s bulunan, müteakip sayfada isimleri yer alan ve bu gün art k emekli olan veya hayatta olamayan Tükiye Cumhuriyetinin yetifltirdi i çok de erli s rad fl bilim adamlar na ithaf ediyorum. Ülkemize ve bilim dünyam za, flahs ma ve meslek hayat ma çok de erli katk lar ndan dolay kendilerine flükran duygular m ifade ediyor, hayatta olanlara sa l k, esenlik, uzun ömür, ve mutluluk, hayatta olmayanlara da allahtan rahmet diliyor hat ralar n sayg ve içtenlikle yadediyorum. Prof. Dr. Mümin ERTÜRK stanbul, Nisan 2009

5 VII Prof. Dr. Mehmet OLUÇ Prof. Dr. Zeyyat HAT PO LU Prof. Dr. Orhan O UZ Prof. Dr. Hasan OLALI Prof. Dr. fian ÖZ-ALP Prof. Dr. Osman YOZGAT Prof. Dr. Toker DEREL Prof. Dr. Tevfik TATAR Prof. Dr. smet MUCUK Prof. Dr. Turgut VAR Prof. Dr. Ali Sait YÜKSEL Prof. Dr. Oktay GÜVEML Prof. Dr. Güngör ÖNAL Prof. Dr. Cevat SARIKAMIfi Prof. Dr. Alpay ATAOL Prof. Dr. Atilla GÖNENL Prof. Dr. Aykut Ç LEL Prof. Dr. Birol BUM N Prof. Dr. Halil SEY DO LU Prof. Dr. Nevzat ESER Prof. Dr. Adnan LAVKAN Ord. Prof. Dr. fiükrü BABAN Prof. Dr. Suat KESK NO LU Prof. Dr. Sabri F. ÜLGENER Prof. Dr. smet ALKAN Prof. Dr. Alfred ISAAC Prof. Dr. Ahmet Ali ÖZEKEN Ord.Prof. Dr. Ömer Celal SARÇ Prof. Dr. Kemal TOSUN Prof. Dr. Cevat YÜCESOY Prof. Dr. Faz l KÜLÇÜR Prof. Dr. Haluk C LLOV Prof. Dr. lhan CEMALCILAR Prof. Dr. Çevik URAZ Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY Prof. Dr. Atilla BARANSEL Prof. Dr. Kenan GÜRTAN Prof. Dr. Haydar FURGAÇ Prof. Dr. Kemal TUNÇATAY Prof. Dr. Suat M RZA Prof. Dr. Faruk AKÜN Prof. Dr. Nasuhi BURSAL Prof. Dr. Kamuran PEK NER Prof. Dr. lhami KARAYALÇIN Prof. Dr. Senih AfiAN Prof. Dr. Ali R za AKBORA Prof. Dr. Bedri IfiIL Prof. Dr. Melih TÜMER Prof. Dr. Oktay ALPUGAN Prof. Dr. fiükrü Fuat ERLAÇ N Prof. Dr. Ferudun ERG N Prof. Dr. Vahdet AYDIN Prof. Dr. Do an BAYAR Prof. Dr. Necati fiç L Prof. Dr. Cumhur FERMAN Prof. Dr. Latif ÇAKICI Prof. Dr. Adnan GÜLERMAN Prof. Dr. Nurettin PEfiK RC Prof. Dr. Osman HALLAÇ Prof. Dr. Osman TEKOK Prof. Dr. Muhan SOYSAL Prof. Dr. Nusret EK N Prof. Dr. Kenan TUNÇOMA Prof. Dr. Adnan SUNER Prof. Dr. Melih KOÇER Prof. Dr. Erdo an KUMCU Prof. Dr. Cevat TARAY Prof. Dr. Fermani MAV fi Dr. Ferhat fienatalar Dr. Ahmet BAfi Ergun ZOGA Lütfullah TENKER Mazhar H ÇfiAfiMAZ Kaz m TERL KS Z

6 IX Muhtaç Oldu un Kudret Damarlar ndaki Asil Kanda Mevcuttur. Mustafa Kemal ATATÜRK Yak nma Yekin! Mehmet Kemal DEDEMAN

7 XI DÖRDÜNCÜ BASKIYA SUNUfi Sosyal bir varl k olan insan n var oluflundan bu yana mevcut olan yönetim, tüm teknolojik, sosyal, politik ve kültürel geliflme ve ilerlemelere ra men varl n bütün haflmetiyle sürdürmeye devam etmekte ve hatta günden güne de eri ve önemi daha da artmaktad r. Zannediyorum bunu, insan n bir arada grup ekonomisi halinde hareket etmesine yani birlikten kuvvet do ar prensibinin varl na dayand rabiliriz. Yaln z insan zay ft r, güçsüz ve mutsuzdur. Halbuki baflkalar ile birlikte hareket eden iflbirli i eden insan güçlüdür, korkular n yenmifltir ve dayan flma içindedir. Yukar daki aç klamalar m zda, tarihin her döneminde Yönetim ve Organizasyon olgusunun önemini hiç eksiltmeden sürekli artt rd n ve bu konuda literatürde yeni teoriler, yaklafl mlar ve görüfllerin ortaya ç kt n görmekteyiz. Bir sosyal bilim olarak kabul edilen yönetim hakk nda di er sosyal bilim dallar ndan daha fazla araflt rma, makale ve kitaplar n yaz lmas n onun di erlerinden daha popüler olmas na ve hatta daha önemli olmas na dayand rabiliriz. Zira sosyal nitelikli tüm ekonomik ve ekonomik olmayan insan grubuna dayanan tüm oluflumlarda yönetim, organizasyon ve liderlik olgusu vard r. Bu nedenle günümüzde en çok satan best seller kitaplar n da yönetim konusunda yaz lm fl olanlardan ç kmas bir tesadüf olmasa gerektir. De erli okuyucular ve sevgili ö renci arkadafllar m 30 y ll k meslekdafl m ve k ymetli arkadafl m Prof. Dr. Mümin ERTÜRK ün Yönetim ve Organizasyon kitab n bu aç dan ele al p de erlendirmemizde yarar vard r. Prof. ERTÜRK, bu kitab nda bize yönetim biliminin ilk düflünürlerinden bu yana tüm geliflmeleri ele al p inceleyen bir görüfl aç s sunmaktad r. Özellikle, ö renen örgütler, yal n organizasyon, Benchmarking, yeniden süreçlendirme sanal organizasyonlar, k s t teorisi ve alt sigma gibi ça dafl yaklafl mlar ile bu konuda oldukça önemli bir bofllu u doldurmaya çal flmaktad r. De erli meslekdafl m ve dostum, Prof. ERTÜRK ü, bu çal flmas ndan dolay candan kutluyor, eserin tüm ö rencilere ve yöneticilere yararl olmas n diliyorum. Prof. Dr. Erol EREN Beykent Üniversitesi kt. d. Bil. Fakültesi Dekan Ayaza a Mart 2009

8 XIII B R NC BASKIYA SUNUfi Yazar n n teorik birikiminin yan s ra, uzun y llar süren yönetim tecrübesinin de bir ürünü olmas ve ayr ca yönetim biliminin temel konular na ilâveten "Organizasyonlarda Çat flma Yönetimi" ve "Yal n Organizasyon" gibi güncel konulara da ayr nt l bir biçimde yer vermesi bak m ndan, sunufl yaz s n yazmaktan gurur duydu um bu kitab n ö rencilere oldu u kadar uygulamac lara da yarar sa layaca na inan - yorum. Bu eserin Anadolu'da hizmet vermekte olan fakültemizin bir mensubu taraf ndan kaleme al nm fl olmas bizim için ayr bir gurur kayna d r. De erli dostum ve mesai arkadafl m Prof. Dr. Mümin Ertürk'ü kutluyor ve baflar lar n n devam n diliyorum. Prof. Dr. Cemal ÖZGÜVEN Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dekan

9 XV DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ Kitab m z n dördüncü bask s hemen önemli de ifliklikler ve güncellemelerle yeniden yay nlanm flt r. lk yay nland ndan bu yana kitab n geliflerek yay n hayat na devam nda beni teflvik ve de erli katk lar yla çal flmam sürdürmemi sa layan binlerce say da sevgili ö rencilerime içtenlikle teflekkür ediyorum. Onlar art k ifl hayat na at lm fllar, baz lar ifl adam /ifl han m, baz lar da üniversitelerde meslektafllar m olmufllar ve kitab m z n yeni gelifltirilen bask lar n kendi ö rencilerine okutmaktad rlar. Kendileriyle onur duyuyorum. Kitab n geliflimi meslek hayat m n bir özetidir. Çukurova üniversitesinde bafllad m meslek hayat mda çok de erli hocalar m n ve meslektafllar m n katk lar olmufltur. Baflta Prof. Dr. Hüseyin Özgen olmak üzere Çukurova Üniversitesindeki tüm meslektafllar ma teflekkür ediyorum. Fransa n n Bordeaux III Üniversitesinde flletme Yönetimi Enstitüsü (L Institut d Administration des Entreprises) Müdürü Rahmetli hocam Prof. Dr. Jean-Guy MÉRIGOT nun mesleki hayat mda çok büyük etki ve katk s olmufltur. Kendilerini rahmetle an yorum. Meslek hayat m n çok büyük bir k sm n Erciyes üniversitesinde geçirdim. Gerek yöneticiler, gerek meslektafllar m ve gerekse ö rencilerimle meslek hayat m n en güzel y llar n yaflad m. Birlikte çal flt m Hocam Rektör Prof.Dr. Naci KINACIO - LU na bana Erciyes Üniversitesine ça rarak çal flma f rsat verdi i için içtenlikle teflekkür ediyorum. Yine Rektörlü ü s ras nda Yüksek Okul Müdürlü ü, Üniversite Genel Sekreterli i ve Fakülte Dekanl görevlerini yapt m ve 8 y l aral ks z birlikte çal flt m, ilkeli devlet adam, de erli Rektör, s ra d fl yönetici, çok de erli bilim adam, güvenilir dost, Prof. Dr. Mehmet fiah N i sevgi, sayg ve flükranla an yorum. Kendisinden yönetici olarak çok fleyler ö rendim. Güvenilir dostlu unu her zaman ar yorum. Yine birlikte çal flmak k smet olmasa da yak n ve içten dostlu unu gördü- ün de erli Rektör Prof. Dr. Zeki YILMAZ içtenlikle ve flükranla an yorum. Ayr ca de erli meslektafl, kadim dost, gönül insan, de erli bilim adam Prof. Dr. Muzaffer C VELEK i flükranla an yorum. Kendisi meslek hayat mda birlikte çal flmaya doyamad m çok s n rl insan n ilk birkaç n n bafl nda yer almaktad r. Erciyes üniversitesinde k. d.bil.fakültesi flletme Bölümünde birlikte çal flt m ve her zaman çok de erli katk lar n gördü üm, de erli yönetici, güvenilir dost, ciddi bilim adam Prof. Dr. Osman UNUTULMAZ a de erli katk lar ndan dolay içtenlikle teflekkür ediyorum. Yine Y llar boyu birlikte çal flt m flletme Bölümü Ö retim Üyeleri, Çok de erli Prof.Dr. Asuman AKDO AN a, Prof. Dr. fiükrü AKDO AN a, Prof. Dr. Yunus DURSUN a, Prof. Dr. Mahir NAK P e, Prof. Dr. Cemal ÖZGÜVEN e, Prof. Dr. Filiz ÇALIfiKAN a, Prof. Dr. Orhan ERDEM e, Doç. Dr. Mahmut ÖZDEVEC O LU na,

10 XVI Doç. Dr. Azzem ÖZKAN a, Doç. Dr. fiaban UZAY a, Yrd. Doç. Dr. M.Suat AKSOY a, Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL a, Yrd. Doç. Dr. M.S tk LKAY a, Yrd. Doç. Dr. Ahmet DO AN a,yrd. Doç. Dr. As m ÇEL K e, Yrd. Doç. Dr. Murat ESMERAY a, Yrd. Doç. Dr. Levent ÇITAK a, Yrd. Doç. Dr. Mustafa KACUR a, Yrd. Doç. Dr. Fusun ACAR TEK N e, Dr. Talip TORUN a, Yrd. Doç. Dr. Ali hsan ÖZDEM R e, Ö r. Gör. Dr. D.Cüneyt GED KL ye, Arafl. Gör. Ergün KÜÇÜK e, Arafl. Gör. Selen OFLAZER M RAP a, Arafl. Gör. Leyla LEBLEB C KACUR a, Arafl. Gör. Banu B TGEN SUNGUR a, Uzm. Gökhan GÜVEN e, çok de erli katk lar için teflekkür ediyorum. Ayr ca Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinin De erli Dekan Prof. Dr. smail KA- YAR a çok de erli katk ve dostlu u için içtenlikle teflekkür ediyorum. Erciyes Üniversitesinde birlikte çal flt m, Yozgat Bozok Üniversitesinin de erli Rektörü Prof. Dr. nci VAR NL ye, de erli ö retim üyeleri, Yrd. Doç. Dr. Veli AKEL e, Yrd. Doç. Dr. Tansel HACIHASANO LU na, Yrd. Doç. Dr. Ramazan KURTO LU na, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ö retim Üyesi, de erli Ö rencim Yrd. Doç. Dr. Nilsun SARIYER e de erli katk lar ndan dolay teflekkür ediyorum. Meslek Hayat m n önemli bir k sm n Orta Asya da Kazakistan Uluslar aras Ahmet Yesevi Kazak Türk Üniversitesinde geçirdim. Üniversitenin de erli ö rencileri ve meslektafllar m flükranla an yorum. Meslek hayat mda K rg zistan n Baflkenti Biflkek te bulunan K rg zistan Türkiye Manas üniversitesinin önemli bir yeri vard r. Meslek hayat m n en de erli y llar n Manas üniversitesinde geçirdim. Manas Üniversitesindeki de erli meslektaslar m, de erli lisans, yüksek lisans ve doktora ö rencilerimi flükranla an yorum. Ayr ca Manas Üniversitesinin de erli ö retim üyesi, de erli büyükelçi, Cumhurbaflkan Yard mc s, Türk dünyas n n de erli ve sayg n büyü ü, çok de erli dostum rahmetli Prof. Dr. Salican C G TOV (Yi ito lu) un unutulmaz hat ras n sayg ve rahmetle an yorum. Manas Üniversitesinin de erli rektörü Prof. Dr. Süleyman KAYIBOV ve Rektör vekili Prof. Dr. U ur ORAL sayg yla an yorum. Türkiye K rg zistan Manas Üniversitesi bütün Türk Dünyas ndan gelen ö rencilere Türk Dilinde iflletme, iktisat, mühendislik, iletiflim, tarih, edebiyat, turizm baflta olmak üzere birçok meslekte e itim veren ciddi bir üniversitedir. Dokuzuncu.Cumhurbaflkan m z Say n Süleyman DEM REL baflta olmak üzere bütün eme i geçenleri içtenlikle kutluyor, de erli katk lar ndan dolay teflekkür ediyorum. K rg zistan daki görevim S ras nda S k S k Gitti im Celalabad ktisat ve Giriflimcilik Üniversitesi flletme ve Uluslararas iliflkiler fakültelerinde,türkiye, K rg - zistan, Çin (uygur bölgesi), Kazakistan, Rusya (ço unlukla Tataristan- Kazan, Çuvaflistan, Hakasya, Altay bölgelerinden), Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan, Azerbaycan baflta olmak üzere bütün Türk Dünyas ndan gelen ö rencilerin Türkiye türkçesi ile iflletme ve uluslararas iliflkiler e itimi yapt n gördüm haziran ay nda kat ld m üniversite mezuniyet töreninde Rusyan n Altay bölgesinden geldi ini hat rlad m bir han m k z m z türkçe yazd bir fliiri okudu. fiiir flu sat rla bitiyordu:... Tanr Da lar ndan yükselen sese kulak ver Atam: Ne Mutlu Türküm Diyene!!.. K rg zistandan baflka, Kazakistan, Rusya da Tataristan -Kazan ve Çuvaflistan, Azerbaycandaki devlet üniversiteleriyle yapt anlaflmalarla, Türk Dünyas Araflt rmalar vakf Türkçe olarak, iflletme, uluslararas iliflliler ve türk dili e itimi yapmakta ve iflletmecili in yan nda türk dili ve kültürünü de türk dünyas na yaymaktad r. Türk Dünyas Araflt rmalar Vakf n n De erli Baflkan Prof. Dr. Turan YAZGAN

11 XVII üstlendi i bu çok de erli kutsal devlet görevinden dolay içtenlikle kutluyorum. Kendisine sa l k, esenlik, uzun ömür ve daha nice hizmetleri gerçeklefltirmesini diliyorum. Kitab m n dördüncü bask s n Beykent Üniversitesinde çal flt m y llarda haz rlayarak gerçeklefltirdim. Bilimsel çal flmalar n gerçekleflmesi ancak huzurlu bir çal flma ortam nda mümkün olur. Üniversitemizde huzurlu bir çal flma ortam n n haz rlanmas ndan dolay de erli Mütevelli Heyeti Baflkan m z Say n Adem ÇEL K e içtenlikle teflekkür ediyorum. Beykent Üniversitesinin de erli Rektörü Prof. Dr. Cuma BAYAT, huzurlu bir bilimsel çal flma ortam n n oluflturulmas nda önemli bir rol oynam fl tr. Ayr ca üniversite mensuplar na karfl her bak mdan yard mc, güven veren, içten ve dost kiflili i ve teflvik edici yönetim tarz yla eserin haz rlanmas nda önemli katk larda bulunmufltur. Çok de erli katk lar için kendilerine içtenlikle teflekkür ediyorum. Yine üniversitemizin de erli Rektör Yard mc s Prof. Dr. Tuncer ÇEL K e her türlü de erli katk lar, yak n dostluk ve teflvik edici davran fl için içtenlikle teflekkür ediyorum. Üniversitemizin kt. d. Bil. Fakültesi dekan, de erli dost, de erli bilim adam Prof. Dr. Erol EREN, çal flmalar m her zaman yak ndan takip ederek teflvik etmifltir. De erli katk lar için kendisine içtenlikle teflekkür ediyorum. Yine fakültemizin flletme Bölümünün de erli Baflkan ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL e, de erli ö retim üyeleri Prof. Dr. Sudi APAK a, Prof. Dr. Muhittin KARABULUT a, Prof. Dr. smail DALAY a, Yrd. Doç. Dr. Tanses GÜLSOY a, de erli Arfl. Görevlileri Görkem ERSOY a, Metin UYAR a de erli katk lar ndan dolay teflekkür ederim. Üniversitemiz Uzaktan E itim Merkezinde birlikte çal flt m Koordinatör Yard mc s, De erli dost, de erli ö retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Seyfi TOP gerek idari ve gerekse akademik çal flmalar ma çok de erli katk larda bulunmufllard r. De erli katk - lar için kendisine içtenlikle teflekkür ediyorum. Yine Uzaktan E itim Merkezinde uyum içinde birlikte çal flt m de erli çal flma arkadafllar m içerik tasar m uzmanlar R dvan YILDIRIM, Ulafl fieker, Nafiz TÜFEKÇ O LU, Sevinç KARAKAfi, Güliz ALKIM, Fatma EKfi O LU ve Ayça K N ye, de erli e itim destek uzanlar Rukiye KASARCI ÖZDO AN ve Sema KILIÇ a, de erli Sistem Yöneticisi Oya SERTEL e ve teknik destek uzman Gülnihal TOPRAKDÖKEN e, de eri teknik dan flman m z Cemal KAPLAN a, de erli Buzem Sekreteri Seda SUNGU ya katk lar ndan dolay teflekkür ediyorum. Ayr ca Üniversitemizde her türlü verimli idari ve akademik ortam n haz rlanmas nda çok büyük katk s olan de erli Genel Sekreterimiz Say n Nurettin ERDEM e ve çok de erli Genel Sekreter Yard mc lar Mehmet B R NC (MBA) ve Ali KERTMEN e katk lar ndan dolay içtenlikle teflekkür ediyorum. Bilimsel çal flmalar m yak ndan takip ederek tavsiyeleriyle yönlendiren,meslek hayat m boyunca yard mlar n esirgemeyen stanbul Kültür Üniversitesi ö retim üyesi de erli meslektafl m Prof. Dr. Say n Tamer KOÇEL e de çok de erli katk lar için içtenlikle teflekkür ediyorum.yine mesleki çal flmal r mda sürekli deste ini esirgemeyen stanbul Üniversitesinin de erli ö retim üyeleri Prof. Dr. lhan ERDO AN ve Prof. Dr. Hayri ÜLGEN e de erli katk lar için içtenlikle teflekkür ediyorum. Bilimsel çal flmalar m yaparken, de erli eflim fiadiye ERTÜRK ün çok de erli yard m ve katk lar n gördüm. Kendisine flükran duygular mla teflekkür ediyorum.

12 XVIII Kitab n bas m n titizlikle gerçeklefltiren Beta Yay m Bas m ve Da t m A.fi. nin de erli yöneticisi Say n Seyhan SATAR a, Sat fl Müdürü Say n Erhan Sanc ya, Say n Gülgonca Çarp k a içtenlikle teflekkür ediyorum. Kitab n çok de erli ö renci ve okuyucular ma yararl olmas n dilerim. Tüm hatalar bana ait olan bu eserin gelecekteki gelifltirme çal flmalar ma fl k tutacak nitelikteki görüfl ve önerileri için ilgililere flimdide teflekkür ediyorum. Prof.Dr. Mümin ERTÜRK stanbul, Nisan 2009

13 XIX ÖNSÖZ Bu eser, üç kesim içinde yer alan dokuz bölümden meydana gelmektedir. Birinci kesim birinci bölümde yönetim biliminin do uflu ve tarihî geliflimi ile ilgili bilgilere, ikinci kesimde yer alan alt bölümde ise, Plânlama, Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon, Denetim, Karar Verme gibi yönetim fonksiyonlar na, üçüncü kesimi oluflturan iki bölümde ise Çat flma, Yal n Organizasyon gibi yönetim biliminin yeni konular na yer verilmifltir. " flletmelerde Yönetim ve Organizasyon" ad yla yay nlanan bu eserin, ktisadi ve dari Bilimler Fakülteleri ile iflletme e itimi yapan fakülte ve yüksekokul ö rencilerine ve flletme Yönetimi konusuna ilgi duyanlara yararl olaca inanc nday m. Hacmi ve muhtevas ne olursa olsun bir kitab n ortaya ç kmas bir çok kiflinin katk ve deste i ile gerçekleflmektedir. Kitab n haz rlanmas s ras nda Genel Sekreter olarak birlikte çal flt m Erciyes Üniversitesi nin çok de erli Rektörü Prof. Dr. Say n Mehmet fiah N'in maddi ve manevî büyük destek ve teflviklerini gördüm. Kendilerine teflekkürlerimi ve flükran duygular m ifade etmeyi önemli bir görev say yorum. Yine bölümümüzün ö retim üyesi ve Erciyes Üniversitesi nin de erli Rektör Yard mc s Prof. Dr. Say n Osman UNUTULMAZ çal flmalar m her aflamada teflvik etmifl, kitab n dizgi ve düzeltmelerine do rudan katk da bulunmufltur. Kendilerine teflekkürlerimi arzediyorum. Fakültemizin De erli Dekan Prof. Dr. Say n Cemal ÖZGÜVEN çal flmalar m n düzeltmelerine flahsen katk da bulunarak samimiyet ve içtenlikle yard m ve teflviklerini sürdürmüfllerdir. Kendilerine teflekkür etmeyi görev say yorum. Çal flmalar m kaleme al rken, flletme Bölümümüzün Baflkan olan de erli dost ve gönül insan Prof. Dr. Say n Muzaffer C VELEK, metinlerin imlâ ve anlamlar n büyük bir akademik titizlikle incelemifl, düzeltmelerine katk da bulunmufl, aylar boyunca çal flmalar m n neticelenmesi için yak n takip ve teflviklerini sürdürmüfllerdir. Kendilerine en içten duygular mla teflekkür ediyorum. Anabilim Dal m z n De erli Baflkan Say n Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, büyük bir nezaket örne i göstererek, üzerimdeki ders yükünü kendisi üstlenmifl ve rahat bir çal flma ortam sa lam fllard r. Nazik davran fl ve katk lar ndan dolay kendilerine özellikle teflekkür etmek isterim. Anabilim Dal m z n De erli ö retim elemanlar Yrd. Doç. Dr. Asuman AKDO- AN'a, Arfl. Grv. Mahmut ÖZDEVEC O LU'na, Arfl. Grv. M. Suat AKSOY'a ve Endüstri Mühendisli i Bölümü Arfl. Grv. Lale ÖZBAKIR'a da de erli katk lar ndan dolay teflekkür ediyorum. Çal flmalar m n bilgisayar dizgileri s ras nda programla ilgili problemlerin çözümünde samimi ve içten katk larda bulunan de erli Dekan Yard mc s Yrd. Doç. Dr.

14 XX Yunus DURSUN'a, sayfa düzenlemesi ve hatalar n düzeltilmesiyle ilgili gündüz ve geceleri yo un çal flmalar yla katk larda bulunan bölümümüzün de erli Arfl. Grv. D. Cüneyt GED KL 'ye, yo un iflleri aras nda bütün metinlerin bilgisayar dizgilerini gerçeklefltiren de erli kardeflim Hakk TÜRKMEN'e teflekkür ediyorum. Çal flmalar m n önemli bölümlerini hep idari görevlerim s ras nda yapmam nedeniyle kendilerine ay rmam gereken zaman bana severek veren ve büyük bir sab rla çal flmalar mda bana yard mc olan vefakâr eflim fiadiye ERTÜRK ve O lum Yunus Ahmet'e de erli katk lar ndan dolay teflekkür ediyorum. Bütün bunlar n d fl nda meslek hayat m boyunca yetiflmeme katk da bulunan ve bana yard mlar n esirgemeyen, de erli hocalar m ve meslektafllar m Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY'a, Prof. Dr. Turan YAZGAN'a, Prof. Dr. Osman YOZGAT'a, Prof. Dr. lhan ERDO AN'a, Prof. Dr. fian ÖZ-ALP'e, Prof. Dr. Tevfik TATAR'a, Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN'e, Prof. Dr. Çevik URAZ'a ve çal flmalar ndan feyz ald m Prof. Dr. Atilla BARANSEL'e, Prof. Dr. Tamer KOÇEL'e, Prof. Dr. Hayri ÜLGEN'e, Prof. Dr. Erol EREN'e ve Prof. Dr. Toker DEREL 'ye teflekkürlerimi ve flükran duygular m arz ediyorum. Kitab n bask s n titizlikle gerçeklefltiren Beta Bas m Yay m Da t m A.fi.'nin de erli yöneticisi Say n Kemal PEKÖZ'e ve çal flma arkadafllar na de erli katk lar ndan dolay teflekkür ediyorum. Bütün hatalar bana ait olan bu çal flman n tüm ilgilenenlere yararl olmas n dilerken gelecekteki çal flmalar ma fl k tutacak nitelikteki görüfl ve elefltiriler için flimdiden teflekkür ediyorum. Kayseri, Eylül 1995 Prof. Dr. Mümin ERTÜRK

15 XXI Ç NDEK LER KES M I YÖNET M B L M LE LG L GENEL B LG LER BÖLÜM I YÖNET M B L M N N DO UfiU VE TAR H GEL fi M 1. Yönetim Kavram ve Tan m Yönetim Teorisinin Geliflimi Ça dafl Yönetim Öncesi (1880 Öncesi) Ça dafl Yönetim Dönemi (1880/...) Klasik Yönetim Teorisi Bilimsel Yönetim Dönemi ( ) Frederick Winslow Taylor Taylorist Teoriyi Gelifltirenler Bilimsel Yönetimin Faydalar ve Eksiklikleri Yönetim Süreci Yaklafl m ve Henri Fayol Bürokrasi Teorisi ve Weber Befleri liflkiler Dönemi Befleri liflkiler Yaklafl m n n Dayand Varsay mlar Befleri liflkiler Hareketinin Öncüleri Hawthorne Araflt rmalar Ifl kland rma Deneyleri Röle Montaj Odas Deneyi Tel Ba lama Gözlem Odas Deneyi kinci Röle Montaj Deney Grubu Mika Yarma Deneme Odas Harwood Araflt rmalar Beflerî liflkiler Hareketinin Sa lad Katk lar Sonuç Modern Yönetim Teorisi (1950'den sonras ) Sistem Yaklafl m Sistem Yaklafl m ile lgili Di er Kavramlar Yönetimde Sistem Yaklafl m Yönetimde Sistem Yaklafl m n n Nedenleri stisnalarla Yönetim stisnalarla Yönetimin Aflamalar stisnalarla Yönetime Yöneltilen Elefltiriler Amaçlara Göre Yönetim Durumsall k Yaklafl m Yöneylem Araflt rmas...43

16 XXII 3. Yönetim Faaliyetinin Özellikleri Yönetim Bir Grup Faaliyetidir Yönetimin Beflerî Özelli i Vard r Yönetim Bir flbirli i Ve Uzmanlaflma Faaliyetidir Yönetim Bir Koordinasyon Faaliyetidir Yönetim Bir Yetki Faaliyetidir Yönetim Rasyonel Bir Faaliyettir Yeflil Yönetim...47 KES M II YÖNET M FONKS YONLARI BÖLÜM II PLÂNLAMA FONKS YONU 1. Plânlama Kavram Plânlaman n Araçlar Amaçlar yi Bir Amaç Tasar m n n Özellikleri Amaca Uygunluk Politika Usûller (Prosedürler) Bütçeler Ayr nt l Plânlar Programlar Stratejiler Plânlama Sürecinin Aflamalar Amaçlar n Belirlenmesi Amaçlara Ulaflt racak Varsay mlar n Belirlenmesi Alternatiflerin Belirlenmesi Alternatiflerin Karfl laflt r lmas Alternatifler Aras nda En Uygun Olan n n Seçimi Alt Plânlar n Yap lmas Haz rlanan Plânlar n Uygulanmaya Devam Edilmesi Plânlaman n Yarar ve Sak ncalar yi Bir Plân n Özellikleri Plânlaman n Kültür ve Kültürel De erlerle liflkisi...69 BÖLÜM III ÖRGÜTLEME (ORGAN ZASYON) FONKS YONU 1. Örgütleme-Organizasyon Örgütlemenin Tan m Örgütleme Fonksiyonunun Uygulanmas nda Kültürün Etkisi Organizasyon Teorileri Klâsik Organizasyon Teorisi Bürokrasinin Özellikleri...80

17 XXIII leri Bir flbölümü Otoritenin Merkezleflmesi Rasyonel Bir Personel Yönetimi Program Bürokratik Kaide ve Kurallar Kay t ve Ayr nt l Bir Dosyalama Sistemi Bürokratik Modelin Sak ncalar Robert Michel'in "Oligarflinin Tunç Kanunu" Neoklâsik Organizasyon Teorisi Neoklâsik Organizasyon Teorisinin De erlendirilmesi Organizasyon lkeleri Amaç Birli i lkesi Kumanda Birli i lkesi Yeterlilik lkesi flbölümü ve Uzmanlaflma lkesi Görevlerin Tan m lkesi Basamaklar S ras lkesi Yetki ve Sorumluluk Denkli i lkesi fl, Yetki ve Sorumluluk ve Karfl l klar n Aç k Bir Biçimde Belirlenmesi lkesi Ayr l k lkesi Yöneltme Birli i lkesi De iflebilirlik lkesi Süreklilik lkesi Önderli in Kolaylaflt r lmas lkesi Fonksiyonel Benzerlik lkesi Personeli fle Yerlefltirme lkesi Yönetim Alan lkesi Sorumluluk lkesi Fonksiyonel Büyüme lkesi Çapraz liflkiler lkesi Organizasyonlarda Bölümlere Ay rma Bölümlere Ay rmada lkeler Bölümlere Ay rmada Benzer fllerin Dikkate Al nmas lkesi Uzmanlaflmadan Yararlanma lkesi Denetim lkesi Koordinasyona Yard m lkesi Giderleri Azaltma lkesi Organizasyonlarda Kullan lan Bölümlendirme Sistemleri Fonksiyonlara Göre Bölümlere Ay rma Ürün Temeline Göre Bölümlere Ay rma Co rafya Temeline Göre Bölümlere Ay rma Müflteri Temeline Göre Bölümlere Ay rma Say Temeline Göre Bölümlere Ay rma Zaman Temeline Göre Bölümlere Ay rma Süreç veya Araca Göre Bölümlendirme Karma Örgüt Yap s flletme Faaliyetlerinin Birlefltirilmesine liflkin lkeler...97

18 XXIV 8. Organizasyonlarda Komuta, Kurmay ve Fonksiyonel Yetki liflkileri Komuta Yetkisi Kurmay Yetkisi Fonksiyonel Yetki Dikey, Dikey Kurmay, Fonksiyonel ve Matris Organizasyon Dikey Organizasyon Dikey Kurmay Organizasyon Fonksiyonel Organizasyon Matris Organizasyon Globalleflme Sürecinde flletme Organizasyonu Yerel flletme Aflamas ndaki flletmelerin Organizasyon Yap lar Uluslararas laflma Aflamas nndaki flletmelerin Organizasyon Yap lar Çokuluslulaflma Aflamas ndaki flletmelerin Organizasyon Yap lar Çokuluslu flletmelerin Organizasyon Yap lar n n Oluflumunu Etkileyen Faktörler Ekonomik Faktörler Politik Faktörler Co rafi Faktörler Kültürel Faktörler Teknolojik Faktörler Hukuki Faktörler Di er Faktörler Çokuluslu flletmelerde Organizasyon Yap lar Çokuluslu flletmelerde Fonksiyonel Organizasyon Yap lar Çokuluslu flletmelerde Mamul Organizasyon Yap lar Çokuluslu flletmelerde Bölgesel Organizasyon Yap lar Globalleflme Aflamas ndaki flletmelerin Organizasyon Yap lar Global flletmelerde Fonksiyonel Organizasyon Yap lar Global flletmelerde Çok Boyutlu Organizasyon Yap lar Global flletmelerde Global Ürün Bölümü Yap lar Global flletmelerde Global Bölge Bölüm Yap lar Organizasyonun Kanunlar Graicunas Kanunu ve Yönetim Alan Parkinson Kanunlar Yetki Yetkinin Kayna Biçimsel Yetki Teorisi Kabul Teorisi Bilgisel Yetki Teorisi Güç Yetki Devri...124

19 XXV Sorumluluk Yetki Devri ve Sorumluluk Sorununun Çözümü Merkezleflme ve Merkezleflmeme Merkezleflme Merkezleflmeme (Ademi Merkeziyet) Merkezleflmemenin Sa lad Yararlar Komiteler BÖLÜM IV YÜRÜTME (YÖNELTME) FONKS YONU 1. Yönetimde Yürütme Fonksiyonu ve Önemi Kültürün Yürütme Fonksiyonunun Uygulanmas na Etkisi Emir yi Bir Emrin Özellikleri Etkin Bir Yürütme Sisteminin fiartlar Yürütme Fonksiyonuna liflkin Baz Önemli Konular Güdüleme (Motivasyon) Güdüleme Teorileri Maslow'un htiyaçlar Hiyerarflisi Teorisi Herzberg'in Çift Faktör Teorisi Baflarma htiyac Teorisi Beklenti Teorisi McGREGOR'un X ve Y Teorileri Liderlik (Önderlik) Özellikler Yaklafl m Davran fl Yaklafl m Durumsall k Yaklafl m letiflim (Haberleflme) Haberleflme Sürecinin Ögeleri Haberleflmenin Temel Özellikleri Haberleflme Biçimleri Etkili Haberleflmeyi Engelleyen Faktörler Alg lamada Kiflisellik Hatal Tamamlama Mesaj n nanca Uymamas veya Fazla Uymas Haberleflme Kayna na Güvensizlik fiuursuz Haberleflme veya Ay rma Kiflilik Uyumunun Tam Olmamas flletme Yönetiminde Gruplar Grup Türleri Grup Normlar Biçimsel Olmayan Gruplar n Oluflumu Biçimsel Olmayan Gruplar n Etkileri...171

20 XXVI BÖLÜM V KOORD NASYON FONKS YONU 1. Yönetimde Koordinasyon (Uyumlaflt rma-düzenlefltirme) Fonksiyonu ve Önemi Koordinasyon Fonksiyonunun Kültür Yönü Koordinasyonun lkeleri lgili Sorumlu Kifliler Aras nda Do rudan Görüflme le Koordinasyon Sa lanmal d r Plânlama Yap l rken ve Politikalar Kararlaflt r l rken Daha Bafllang çta Koordinasyon Temin Edilmelidir Bir Sorun le lgili Bütün Etkenlerin Karfl l kl Olarak Birbirleri Üzerine Olan Etkileri Gözönüne Al narak Koordinasyon Yap lmal d r Koordinasyon Sürekli Bir fllem Olarak Düflünülmelidir Koordinasyon Teknikleri yi ve Basit Bir Organizasyon Yap s n n Kurulmas Plân ve Programlar n Uyumlaflt r lmas yi Düzenlenmifl letiflim Yöntemleri ve Araçlar ndan Yararlanma Gönüllü Koordinasyonun Özendirilmesi Gözetim Yoluyla Uyumlaflt rman n Sa lanmas Koordinasyon Çeflitleri Dikey Koordinasyon Yatay Koordinasyon Merkezi Koordinasyon Koordinasyon Yöntemleri Yetki Komiteler Amaçlar, Politikalar, Kaideler Koordinasyonu Temin Ederler letiflim Ödül Sistemi Gönüllü Koordinasyon Yöntemi Koordinasyonun Yararlar BÖLÜM VI DENET M FONKS YONU 1. Denetim (Kontrol) Kavram Denetimde Geleneksel Yaklafl m nsanlar n Merkezden Denetim Yöntemlerine Gösterdikleri Tepkiler Denetimde Davran flsal Yaklafl m Bafll ca Denetim Araçlar Kiflisel Gözlem Finansal Denetim ç Kontrol...200

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

filetme B L M N N TEMEL LKELER

filetme B L M N N TEMEL LKELER I Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi filetme B L M N N TEMEL LKELER Gözden Geçirilmifl 7. BASKI II Yay n No : 2119 flletme-ekonomi Dizisi : 320

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M Yay n No : flletme-ekonomi Dizisi : 1. Bask - Ocak 2010 - stanbul ISBN Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

MARKA OLMAK. T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK. * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi

MARKA OLMAK. T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK. * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi MARKA OLMAK I T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK 2. BASKI * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi e-mail: serdil@marmara.edu.tr e-mail: yuzun@hotmail.com II MARKA OLMAK Yay n No :

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ÇA DAfi YÖNET M B L M

ÇA DAfi YÖNET M B L M Dr. fiadi Can SARUHAN Dr. Müge Leyla YILDIZ Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dal Ö retim Üyeleri ÇA DAfi YÖNET M B L M Aral k 2009

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Son De iflikliklere Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER MUHASEBES

Detaylı

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Dr. Sibel GÖK Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal EKONOM K KR Z N ÇALIfiANLAR ÜZER NDEK

Detaylı

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M Nesrin TAN AKBULUT - Elif Eda BALKAfi ADIM ADIM REKLAM ÜRET M (Reklam Filmi Prodüksiyonu) 1 Nesrin TAN AKBULUT, Lisans E itimini Anadolu Üniversitesi letiflim Fakültesi (AÖF) Sinema Televizyon Ana Bilim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI I Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI II III Yay n No : 2029 Hukuk Dizisi : 947 1. Bask - Ocak 2007 - STANBUL

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA BOfiANMA DAVALARI VE YABANCI UNSURLU DAVALAR II Harun BULUT Yay n No : 1764 Hukuk Dizisi : 796 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-660 - 5 Copyright

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6 I dil Say mer Sanal Ortamda Halkla liflkiler II dil Say mer, TED Ankara Kolejinin ard ndan lisans e itimini stanbul Üniversitesi, Bat Dilleri ve Edebiyatlar bölümünde tamamlam fl, yüksek lisans ve doktora

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

DIfi T CARET DÜNYASI. örnek olay ve tablolar

DIfi T CARET DÜNYASI. örnek olay ve tablolar DIfi T CARET DÜNYASI örnek olay ve tablolar ULUSLARARASI MEVZUAT DÜZENLEMES SÖZLEfiMELER INCOTERMS 2000 BELGELER ÖDEME fiek LLER UCP 600 IN KULLANIMI VE ÖRNEKLER DIfi T CARETLE LG L ÜRÜNLER ULUSAL MEVZUAT

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA Ekonom Sözlüğü Erhan ARDA İSTANBUL-2008 Yay n No : 2043 Sözlük Dizisi : 11 II. Bas Ekim 2008 ISBN 978-975 - 295-940 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da-

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 SAĞLAMA ADRESĐ: Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 Đskitler-ANKARA Tel: 0312 341 89 96 0532 203 96 57 alter@alteryayincilik.com YAZIŞMA YÖNETĐMĐ

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

Prof.Dr. Faz l GÜLER STAT ST K METOTLARI VE UYGULAMALARI. 2. Bask dan (T pk 3. Bas m)

Prof.Dr. Faz l GÜLER STAT ST K METOTLARI VE UYGULAMALARI. 2. Bask dan (T pk 3. Bas m) I Prof.Dr. Faz l GÜLER STAT ST K METOTLARI VE UYGULAMALARI 2. Bask dan (T pk 3. Bas m) II Yay n No : 2075 flletme-ekonomi Dizisi : 294 1. Bas - Kas m 2005 - STANBUL 2. Bas - Aral k 2008 - STANBUL 2. Bask

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

fiyer NDE MANEV TAC Z

fiyer NDE MANEV TAC Z I Fatma Burcu SAVAfi Bahçeflehir Üniversitesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dal fiyer NDE MANEV TAC Z II Yay n No : 1746 Hukuk Dizisi : 783 Nisan 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-644 - 5 Copyright

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL STANBUL-2009 Yay n No : 2149 flletme-ekonomi Dizisi : 329 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-067 - 1 Copyright

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

Yay n No : 2592 Teknik Dizisi : 151. 2. Bask - Kas m 2011 - STANBUL

Yay n No : 2592 Teknik Dizisi : 151. 2. Bask - Kas m 2011 - STANBUL Prof. Dr. YALÇIN YÜKSEL Deniz Mühendisli i Serisi - No 2 DEN Z TABANI H DROD NAM ve KIYI MORFOLOJ S (PLANLAMA ve TASARIM) Yay n No : 2592 Teknik Dizisi : 151 2. Bask - Kas m 2011 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

MATEMAT K. Doç. Dr. Ergün ERO LU stanbul Üniversitesi letme Fakültesi

MATEMAT K. Doç. Dr. Ergün ERO LU stanbul Üniversitesi letme Fakültesi LETME, KT SAT ve SOSYAL B L MLER Ç N MATEMAT K Doç. Dr. Ergün ERO LU stanbul Üniversitesi letme Fakültesi DORA STANBUL 2013 DORA Bas m Yay n Da t m Ltd. ti. letme, ktisat ve Sosyal Bilimler çin Matematik

Detaylı

Yay n No : 1248 flletme Ekonomi Diz. : 98. 1. Bas - Eylül 2000 - STANBUL 2. Bas - A ustos 2002 - STANBUL

Yay n No : 1248 flletme Ekonomi Diz. : 98. 1. Bas - Eylül 2000 - STANBUL 2. Bas - A ustos 2002 - STANBUL 1 P rof. Dr. Ahmet Hamdi SLAMO LU S YASET PAZARLAMASI (Toplam Kalite Yaklafl m ) 2 Yay n No : 1248 flletme Ekonomi Diz. : 98 1. Bas - Eylül 2000 - STANBUL 2. Bas - A ustos 2002 - STANBUL ISBN 975-295 -

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665. 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül 2004 - STANBUL

Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665. 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül 2004 - STANBUL I Milletleraras Hukuk Aç s ndan TÜRK YE nin BAZI DIfi POL T KA SORUNLARI Geniflletilmifl 2. Bas P rof. Dr. Sevin TOLUNER II Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül

Detaylı

İNTERNETTE PAZARLAMA. Prof.Dr. İbrahim KIRCOVA

İNTERNETTE PAZARLAMA. Prof.Dr. İbrahim KIRCOVA İNTERNETTE PAZARLAMA Prof.Dr. İbrahim KIRCOVA Yay n No : 1206 flletme-ekonomi Dizisi : 88 T pk 5. Bask - Ekim 2012 - STANBUL ISBN 975-295 - 085 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

B L fi M SUÇLARI. fiaban CANKAT TAfiKIN. Bursa, 2008

B L fi M SUÇLARI. fiaban CANKAT TAfiKIN. Bursa, 2008 I B L fi M SUÇLARI TCK daki Suç Tipleri Karfl laflt rmal Hukuktaki Durum Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleflmesi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Elektronik mza Kanunu 5651 Say l Kanun ve Eriflimin Engellenmesi

Detaylı

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Editörler Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY Yrd.Doç.Dr. N. Öykü İYİGÜN Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Yazarlar Adnan Çorum Ali Görener Ali Altuğ Biçer Dursun Bingöl Ela Arı Engin Çağlak Figen Yıldırım Gözde Öymen

Detaylı

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL SU KAYNAKLARI MÜHEND SL Prof. Dr. Cevat ERKEK Prof. Dr. Necati A IRAL O LU YED NC BASKI Yay n No : 2968 Teknik Dizisi : 160 7. Bask - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-993 - 3 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Doç. Dr. FAZIL SA LAM. Siyasal Partiler Hukukunun Güncel Sorunlar

Doç. Dr. FAZIL SA LAM. Siyasal Partiler Hukukunun Güncel Sorunlar I Doç. Dr. FAZIL SA LAM Siyasal Partiler Hukukunun Güncel Sorunlar II Yay n No : 904 Hukuk Dizisi : 362 1. Bas - Temmuz 1999 - STANBUL ISBN 975-486 - 804-3 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

15. YIL Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

15. YIL Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi NSAN KAYNAKLARI YÖNET M 15. YIL Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yay n No : 2381 flletme-ekonomi Dizisi : 450 1. Bas - Ocak 2011 - STANBUL ISBN

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA VELAYET (ÇOCUKLA K fi SEL L fik KURULMASI) VE NAFAKA DAVALARI II Harun BULUT Yay n No : 1765 Hukuk Dizisi : 797 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 -

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Prof. Dr. Gülümser ÜNKAYA Doç. Dr. Sinan ASLAN Yayın No : 2270 Eğitim Dizisi : 136 1. Baskı - Aralık 2009 - İSTANBUL I SBN 978-6 05-3 77-189 - 0 Copyright

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi

Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER

Detaylı

MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT

MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT Prof. Dr. Nuray EKfi stanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Baflkan Yay n No : 2272 Hukuk Dizisi : 1078 1. Bas -

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı