Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e

2 Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç

3 Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Deðerli Hacettepeliler, Yeni yýlýn baþýnda yeni sayýmýzla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Bu sayýmýzda üniversitemizin Bilim, Düþün, Sanat Þenliði ve Hacettepe Sanat Müzesi nin açýlýþý ile ilgili geniþ bilgiler sunmaktayýz. Yakýn zamanda kaybettiðimiz Rektör Yardýmcýmýz Prof.Dr. Ahmet Göðüþ ün adý Sanat Galerimize verildi. Her etkinlikte deðerli hocamýzý anacaðýz. Hacettepe Üniversitesi adýna sahibi Rektör Prof.Dr.Tunçalp Özgen Yayýn Kurulu Prof.Dr. Sezgin Ýlgi Prof.Dr. Uðurcan Akyüz Dr. Gonca Gökalp Alpaslan Dr. Þerif Özgen Süheyla Kýyýcý Serap Ünal Üniversitemizdeki geliþmelerden HÜ-KART ve otomasyon uygulamalarý ile Stratejik Planlama çalýþmalarý detaylý olarak sunulmuþtur. Yayýn Kurulu olarak yeni yýlda bize olan desteðinizin süreceðine inanýyoruz. Tüm Hacettepelilere saðlýklý, mutlu ve baþarýlarla dolu bir yýl diliyoruz. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüðü nce yayýmlanýr. Ücretsizdir. de üniversitemiz birimleriyle ilgili yer alacak haberlerin bekletilmeksizin Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü ne ulaþtýrýlmasý gerekmektedir. Tel : (0312) Dahili : 2144 Fax : (0312) e-posta : Saygýlarýmýzla. Yayýn kurulu adýna Prof.Dr. Sezgin Ýlgi Tasarým Ar.Gör. Hatice Öz Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Tel : (0312) Kapak Fotoðrafý Mutlu Topaloðlu (Týp Fakültesi Binasýndan Merdivenler) Dizgi ve Baský Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi Tel : (0312) Dahili : 1017 e-posta : 1

4 Akademik Yýl Baþlangýç Töreni Yapýldý. Üniversitemiz 3 Ekim de Beytepe Stadyumu nda düzenlenen törenle akademik yýlýna baþladý. Tören Devlet Konservatuvarý Lise Oda Orkestrasý nýn verdiði konserden sonra Rektörümüz Prof.Dr. Tunçalp Özgen in konuþmalarý ile devam etti. Rektörümüzün konuþmasýndan bazý bölümleri sunuyoruz: Üniversiteler hiçbir zaman tatile girmezler; yaz aylarýnda da araþtýrmalar, çalýþmalar devam eder. Bu nedenle, yaptýðýmýz bu tören hem bir akademik yýlýn baþlangýç töreni hem de yüksek lisans doktora derecelerini almaya hak kazanan öðrencilerimizin diplomalarýnýn takdim törenidir. Bu törenlerin diðer bir amacý da, üniversitelerin ülkeyle ilgili görüþlerinin topluma duyurulmasýdýr. Bireysel ve toplumsal hayatýn temeli olan aile ve insani deðerlerini henüz kaybetmemiþ, tüm kýþkýrtmalara karþýn ortak ulusal deðerlerde et ve týrnak gibi birleþmiþ, dünya ülkelerine saygýlý, çalýþkan, genç ve zeki Türk insaný kendisini çaðdaþlýða götürecek, çaðdaþlýkta yarýþtýracak her türlü fedakârlýða hazýrdýr. Tabii ki bunun için Avrupa Birliði ne üyelik temel bir þart deðildir. Gerekirse baþka iþbirliði olanaklarý, baþka paydaþlar da bulunabilir. Sonuçta unutmamak gerekir ki, Türk insanýnýn istediði körü körüne bir Avrupalýlýk deðil çaðdaþlýktýr, çaðdaþlaþmadýr; çaðdaþlýk kavramý da hiç kimsenin tekelinde deðildir. Avrupalýlýk kavramýnýn içerdiði insan haklarý, demokrasi kültürü, akýlcýlýk, bilimsel ve teknolojik ilerleme, laik ahlak gibi pek çok evrensel kültür deðeri çaðdaþlýkla, çaðdaþlaþmayla örtüþmektedir. Bu amaç Atatürk ün bizlere 80 yýl öncesinden gösterdiði hedef olan... muasýr medeniyet seviyesine ulaþmak la zaten tanýmlanmýþtýr; Türk insaný bugün bu amaç doðrultusunda cehaletin ve ihanetin her türlüsü ile savaþmaktadýr. Bu konuda yapmamýz gereken en önemli atýlýmýn eðitimimize olabildiðince çaðdaþ zihniyeti yerleþtirmek olduðunu belirtmek isterim. Gençlerimiz üniversiteden mezuniyetten sonra iþ bulma kaygýsý yaþamaktadýr. Eðitim alanlarýnýn analizlerini, stratejik planlamalarýný yapmak zorundayýz. Erozyona uðramýþ, çaðýn gerisinde kalmýþ meslek alanlarýnda öðrenci yetiþtirmemeye ve özellikle ihtiyaca göre planlama yaparak programlarý açýp kapamaya karar vermeliyiz. Birbirimizi dinlemeli, ülke açýsýndan bilimsel doðrularýn ne olduðunu araþtýrmalý, bulmalý ve eriþtiðimiz sonuçlarý, verdiðimiz sözlere, kiþisel çýkarlara aykýrý bile olsa kararlýlýkla uygulamalýyýz. Ülkemizin, ara eleman dediðimiz, özellikle teknik elemanlara ihtiyacý olduðu tüm kesimlerce kabul edilmiþ, bu nedenle ara elemanlarý yetiþtirmek üzere tedbirler alýnmýþ ve bu tip eðitimlere baþlanmýþtýr. Þimdi bilimsel davranmayý býrakýp popülist davranarak, bu eðitime alýnmýþ kiþileri baþka alanlara yönlendirmek ülke hayrýna deðildir. Yaptýðýnýz çalýþmalar ve bu çalýþmalar sonunda, eðitimcilerin ilgiyle takip ettiði, her yýl Þanghay Üniversitesi nin yayýnladýðý Dünyanýn ilk 500 üniversitesi listesine Hacettepe Üniversitesi nin girmesini saðladýðýnýz için sizleri kutluyorum. Ayrýca bu listeye giren diðer Türk üniversitesi olan Ýstanbul Üniversitesi ni de kutluyoruz. Burada belirtmek isterim ki, basýnda yer almayan bir husus, Hacettepe Üniversitesi nin Asya Pasifik Grubunda ilk 100 içinde yer alarak 70. ve Ýstanbul Üniversitesi nin de 91. olmasýdýr. Bu baþarýlar küçümsenemez. Hacettepe bu listeye, yurt dýþýndaki dergilerde yaptýðý yayýnlarýn sayýsal ve bilimsel kalitesi ve öðretim elemaný baþýna düþen performansý ile girmiþtir. Kuruluþundan beri Hacettepe de araþtýrma ve yayýn kültürü günlük yaþantýnýn içine girmiþ, bu konuya çok önem verilmiþ, kiþiler birbiriyle bu konuda yarýþmýþtýr. Bir diðer neden ise, akademik atanma ölçütlerinin yýllardýr kaliteli ve özgün yapýtlara baðlanarak çýtanýn yükseltilmesidir. 2

5 Güncel Hacettepe Üniversitesi nin son yýllarda yýpranan çehresi yenilenmiþ ve yenilenmeye devam etmektedir. Artýk mekânlarýmýz istediðimiz, hak ettiðimiz görünüme ve özellikle donanýma kavuþmuþtur. Yaptýðýmýz planlamaya uygun olarak çalýþmalar devam etmektedir. Hacettepe Üniversitesi nin hastanelerinde, araþtýrma ve öðrenci laboratuvarlarýnda modern donanýmlar, son teknolojiler yer almaktadýr. Bunlardan daha da önemlisi eðitimde, eðitim programlarýnda attýðýmýz adýmlardýr. Ýçi boþ olduktan sonra yapýlan süslemelerin hiçbir iþe yaramayacaðýnýn bilincindeyiz. Senatomuz kararý ile 2001 yýlýnda kurulmasýný önerdiðimiz Hukuk ve Ýletiþim Fakültelerimiz geçtiðimiz aylarda Bakanlar Kurulu kararý ile kurulmuþtur. Ancak bu fakültelerimizin fiziki þartlarý ve eðitim kadrosu tam oluþmadan öðrenci almakta aceleci olmayacaðýmýzý bilmenizi isterim. Bu iki fakültemizde de diðer fakülte ve yüksek okullarýmýzda olduðu gibi ileri ülkeler standardýnda eðitim vermek kararýndayýz. Senatomuz kararýyla Bala da açýlan Meslek Yüksekokulumuz Türk yüksek öðretiminde bir ilki gerçekleþtirecektir. Bu okulumuzdaki tüm giderler, yapýlan protokol gereði yerel yönetim, kaymakamlýk ve sivil toplum örgütü tarafýndan karþýlanacak, üniversitemiz sadece eðitimle yükümlü olacaktýr. Unutmayýnýz ki, ilim ve öðrenimden yararlanmasýný bilen toplumlar, her zaman baþarýya ve refaha ulaþmýþlardýr. Geleceðin liderlerini yetiþtirmekten ve yeni fikirler geliþtirmekten daha önemli hiçbir þey yoktur. Eflatun un dediði gibi insaný güzelleþtiren ilim, sevgi ve özgürlüktür. Tören, HÜ Hizmet-Bilim-Sanat ödüllerinin takdiminin ardýndan, enstitülerimizden mezun olanlarýn diplomalarýnýn daðýtýmý ile son bulmuþtur. Bilim Ödülü Prof. Sevim Balcý, Týp Fakültesi Sanat Ödülü Prof. Mürþide Ýçmeli, Güzel Sanatlar Fakültesi Bilimde Hizmet Ödülü Prof.Dr. Rýdvan Özker, Týp Fakültesi Prof.Dr. Eren Kum, Hemþirelik Yüksekokulu Bilimde Teþvik Ödülü Doç.Dr. Ayþe Uz Kuruüzüm, Eczacýlýk Fakültesi Doç. Dr. Kudret Aytemir, Týp Fakültesi Yrd.Doç. Dr. Okan Bülent Yýldýz, Týp Fakültesi Doç. Dr. Sevim Erdem, Týp Fakültesi Doç. Dr. Ali Düzova, Týp Fakültesi Araþtýrma Grubu Baþarý Ödülü Eczacýlýk Fakültesi nden Prof. Dr. Nuran Özaltýn Baþkanlýðý ndaki grup çalýþmasý Mühendislik Fakültesi nden Prof. Dr. Mehmet Mutlu Baþkanlýðý ndaki grup çalýþmasý Ayný gün öðleden sonra Sibel Yagoda (soprano) ve Anatol Yagoda (piyano) konserinin ardýndan profesörlük belgelerinin, baþarýlý öðrencilerin plaketlerinin ve Ýhsan Doðramacý Üstün Baþarý Ödülü nün takdim töreni yapýlmýþtýr. 3

6 Hacettepe Üniversitesi Bilim Düþün Sanat Þenliði Üniversitemiz, bu yýl ilk kez gerçekleþtirilen 4-6 Ekim tarihleri arasýnda Bilim, Düþün, Sanat Þenliði düzenlemiþtir. Üniversitemizin bilimsel çalýþmalarýný ilgili kurum ve kuruluþlara duyurmayý hedefleyen þenlik, Sýhhiye ve Beytepe yerleþkelerinde eþzamanlý olarak yapýlmýþtýr. Konferans, konser, açýkhava etkinlikleri, tiyatro-dans gösterileri ve oyunlarla renklendirilen þenlikte Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araþtýrmalar Birimi tarafýndan desteklenerek sonuçlandýrýlmýþ projeler sunularak ilgili sanayi kesiminin de katýlýmý saðlanmýþtýr. 4 Ekim de M Salonu nda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Lise Oda Orkestrasý konserinin ardýndan Rektörümüz Prof.Dr. Tunçalp Özgen in yaptýðý konuþmadan bazý alýntýlar aþaðýdadýr: Üniversiteler toplumuyla bütünleþen, çevresine ýþýk tutan, ülke teknolojisinin geliþtirildiði, sanatýn yaratýldýðý, kültürün çekirdeðinin oluþtuðu kurumlardýr. Bu nedenle birçok öðretim üye ve yardýmcýsý arkadaþým biraraya gelerek uzun süreden beri bugün baþlayacak olan Bilim, Düþün, Sanat Þenliði ni hazýrladý. Üç gün boyunca üniversitemizin deðiþik salonlarýnda, mekânlarýnda bir çok deðiþik program yürütülecektir. Bir yandan üniversitemizde yapýlmýþ olan araþtýrma ve geliþtirmeler sanayiciye, bilim insanlarýna tanýtýlýrken, diðer yandan bilim alanýnda konferanslar verilecek, sanayicilerin katýlýmý ile paneller yapýlacaktýr. Ýçinde bulunduðumuz yýl Einstein in yüzüncü doðum yýlý nedeniyle Fizik Yýlý olarak ilan edilmiþtir. Dünyanýn gidiþatýný etkilemiþ bir kiþiyi ve bu kiþinin yaptýklarýnýn toplumu nasýl etkilediðini Sayýn Prof.Dr. Gökçe Bingöl den dinleyeceðiz. Prof.Dr. Ali Demirsoy un Bilim Eksikliði ve Türkiye nin 4

7 Günc Sorunlarý baþlýklý konuþmasý her zaman olduðu gibi ilgi çekecektir. Sayýn Prof.Dr. Ýlhami Kiziroðlu Türkiye deki kuþlarý ve seslerini tanýtacaktýr. Sanýrým bu þenliðin farklý olduðu kadar önemli bir faaliyetleri de biraz sonra açýlýþýný yapacaðýmýz Hacettepe Sanat Müzesi nin hizmete giriþidir. Hacettepe Teknokent te yer alan firmalar da tanýtým standlarý kurarak sunum yapmýþlardýr. Þenlik kapsamýnda düzenlenen Hacettepe de Yaþam konulu fotoðraf yarýþmasýna 35 yarýþmacý toplam 149 eserle katýlmýþ, bunlarýn 6 sý ödüle ve 39 u sergilenmeye deðer bulunarak sergilenmiþ, kazananlara törenle ödülleri verilmiþtir. Hacettepe Senfoni Orkestrasý, 6 Ekim de yine Beytepe Stadyumu nda Þef Prof. Erol Erdinç yönetiminde Gökçen Aþýk (Solist), Gökhan Akyüz (Bariton), Haser Türk (Tenor) Devlet Opera ve Balesi Korosu eþliðinde Carl Orff un Carmina Burana adlý eserini seslendirmiþtir. HÜ Rektörlüðü Klasik Türk Müziði Korosu Þef Vedat Kaptan Yurdakul yönetiminde 5 Ekim de Beytepe Stadyumu nda sevilen eserlerden oluþan bir konser vermiþtir. 5

8 Güncel Hacettepe Sanat Müzesi Uzun zamandýr çalýþmalarý ve mekân düzenlemeleri devam eden Hacettepe Sanat Müzesi Koleksiyon 1 sergisiyle 04 Ekim 2005 tarihinde faaliyete geçti. Bu kapsamda yaklaþýk 25 yýldýr Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde açýlan kiþisel/grup sergilerinden ve sanatçýlarýn gönül desteðiyle oluþturulan üniversite koleksiyonu ilk kez toplu halde kendi bünyesindeki müzede sanatseverlere sunulacaktýr. 850 metrekarelik bir mekânda yer alan Hacettepe Sanat Müzesi, çaðdaþ Türk sanatý örneklerine aðýrlýk vererek, özellikle dönemsel olarak düzenlenecek sergilerle yaþayan, deðiþen ve geliþen müze olmayý hedefliyor. Bu nedenle, öncelikle üniversite koleksiyonunun tanýtýlmasý, araþtýrmacýlarýn bilgisine sunulmasý, yazýlý/görsel belleðin oluþturulmasý için koleksiyon sergileri düzenlenecektir. Ayrýca belli bir konsepte dayalý proje sergileriyle disiplinlerarasý bir yelpazede farklý sergilerin sanatseverlere sunulmasý hedeflenmektedir. Hacettepe Sanat Müzesi, öncelikle sanatçýlarýn destekleri, üniversite öðretim üyelerinin ve baþkent sanatsever ve koleksiyonerlerinin ilgilerinden güç alarak büyüyen ve bugünlere kadar geliþen bir projenin çekirdeðini oluþturuyor. Sanat müzeleri, uluslarýn kültürel birikimlerini, düzeyini ve sosyal geliþmiþliðini yansýtýr. Bu nedenle, Hacettepe Üniversitesi Ankara'da uzun zamandýr eksikliðini hissettiðimiz bir sanat müzesinin temelini atmýþ olmanýn gururunu yaþamaktadýr. Müzemiz, bugüne kadar oluþturulan koleksiyonunu sanatseverlerle paylaþmanýn dýþýnda, özellikle Neþet Günal, Sabri Berkel, Hikmet Onat, Feyhaman Duran, Abidin Elderoðlu gibi Türk resminin kilometre taþlarýnýn özel yapýtlarýný araþtýrmacýlara, gelecek neslin sanatçýlarýna ve gençlerine sunmaktadýr. 6

9 Hacettepe Sanat Müzesi'nin ön bahçesi düzenlenmiþ ve 2003'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü 1. Uluslararasý Taþ Heykel Sempozyumu na katýlan Osman Dinç'in Topaç adlý heykeli ile yine ayný yýl sempozyuma katýlan Toshinobu Sugimoto'nun Kadýn adlý mermer heykeli alana yerleþtirilmiþtir. Böylece müze dýþ mekânla da bütünleþerek küçük ölçekli bir açýk hava müzesi görevini de üstlenmektedir. Son bir yýl içerisinde üniversite koleksiyonu belgelenmiþ, resimlerin koruma ve onarýmý gerçekleþmiþ ve Hacettepe Sanat Müzesi'nin Koleksiyon 1 sergisi, 70 sanatçýnýn 76 yapýtýyla hazýr hale getirilmiþtir. Koleksiyon 1 sergisinde yer alan sanatçýlarýmýz þunlardýr: Adnan Turani, Ýhsan Cemal Karaburçak, Abidin Elderoðlu, Neþet Günal, Nevzat Akoral, Hikmet Onat, Turan Erol, Sabri Berkel, Feyhaman Duran, Nurettin Ergüven, Pertev Boyar, Þeref Akdik, Veysel Günay, Ali Kotan, Burhan Doðançay, Ýbrahim Balaban, Zafer Gençaydýn, Atilla Ýlkyaz, Zahit Büyükiþliyen, Mehmet Güler, Nazan Sönmez, Harun Antakyalý, Aydýn Ayan, Onay Akbaþ, Halil Akdeniz, Nadide Akdeniz, Mustafa Salim Aktuð, Hasan Pekmezci, Tansel Türkdoðan, Canan Atalay, 7

10 Ferhat Özgür, Mustafa Ayaz, Kayýhan Keskinok, Ýsmail Ateþ, Hüsnü Dokak, Nuri Abaç, Ýhsan Çakýcý, Habip Aydoðdu, Hüsamettin Koçan, Tunç Tanýþýk, Hayri Esmer, Hayati Misman, Süleyman Saim Tekcan, Abdurrahman Kaplan, Atilla Atar, Emin Koç, Hasip Pektaþ, Mürþide Ýçmeli, Uðurcan Akyüz, Ayþegül Ýzer, Bilgehan Uzuner, Martin R. Baeyens, Aytaç Katý, Rahmi Atalay, Selçuk Yýlmaz, Ayhan Yýlmaz, M. Bora Türkkan, Mete Demirbaþ, Turhan Çetin, Þinasi Tek, Remzi Savaþ, Mümtaz Demirkalp, Burhan Alkar, Yunus Tonkuþ, H. Mutlu Baþkaya, Hüseyin Özçelik, Füsun Kavalcý, Hamiye Çolakoðlu, Zehra Çobanlý. Hacettepe Sanat Müzesi tüm sanat dostlarýnýn duygularýný paylaþmayý bekliyor. Hacettepe Üniversitesi'nin sanat müzesini daha yakýndan tanýmak ve bu oluþuma katkýda bulunmak istiyorsanýz Koleksiyon 1 sergisini izleyebilir ve müzedeki eserlerden oluþturulan hediyelik ürünlerden edinebilirsiniz. Hacettepe Sanat Müzesi geçmiþle bugünü buluþturup, geleceðin gerçek sanat belleðini oluþturmaya baþlamanýn heyecanýný yaþamakta ve bu özel mekâna tüm sanat dostlarýný davet etmektedir. 8

11 Geliþmeler Ahmet Göðüþ Sanat Galerisi Bilimsel yetkinliðinin yanýsýra sanatsever olarak da Hacettepe Üniversitesi ne sayýsýz katkýsý bulunan ve Rektör Yardýmcýlýðý görevini yürütürken hayatýný kaybeden Prof. Dr. Ahmet Göðüþ ün adý, Hacettepe Sanat Galerisi ne verildi. Hem öðretim üyeliði hem de yöneticilik yaparken yaþamýný yitiren ancak bilimsel, sosyal ve kültürel katkýlarýyla ölümsüzleþen Prof. Dr. Ahmet Göðüþ ün anýsýna ismi deðiþtirilen galeride þimdiye kadar olduðu gibi Türkiye den ve yurtdýþýndan pek çok önemli sanatçýnýn eseri sergilenecek. Ahmet Göðüþ Sanat Galerisi nin açýlýþý 10 Ekim de Koreli Sanatçý Jae-Youl Kim in suluboya çalýþmalarýnýn sergisiyle yapýldý. Dünyanýn pek çok ülkesinde sergiler açan Kim in resimlerinin sergilendiði Ahmet Göðüþ Sanat Galerisi nin açýlýþýnda sanatseverlerin yanýsýra Göðüþ ün ailesi ile çok sayýda Hacettepeli hazýr bulundu. 9

12 Geliþmeler Üniversitemizde HÜ-KART ve Otomasyon Uygulamalarý Otomasyon sistemleri, sunulan hizmetlerin daha kaliteli bir noktaya taþýnmasý ve hizmet yönetiminin denetlenebilmesinde bilgi ve teknoloji çaðýnýn araçlarýný kullanan sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde verimlilik ve sunulan hizmetlerin kalitesi artýrýlmakta, dünyanýn her yerinden sürekli denetlemeye açýk bilgi kaynaðý oluþturulabilmektedir. Ayrýca zaman ve mekân kaynaklý verilerin deðerlendirilmesi, farklý hedef kitlelere yönelik sayýsal verilerin üretilmesine de olanak saðlamaktadýr. Üniversitemizin stratejik planlama, performans esaslý bütçeleme ve toplam kalite yönetimi hedeflerine paralel olarak HÜ-KART (akýllý kart) ve otomasyon sistemlerine geçiþ çalýþmalarýna Mayýs 2004 te baþlanmýþtýr. Bu çalýþmalar çerçevesinde, ilk önce öðrenci yurtlarý otomasyon sistemine alýnmýþtýr ve þu anda bütün yurtlarda uygulanmaktadýr. Bu sayede öðrencilerimiz baþvurularýný internet üzerinden her yerden yapabilmektedir. Giriþ-çýkýþlarýn HÜ-KART larla turnikelerden yapýlmasý yurt güvenliðini artýrmýþ ve öðrencilerimiz tarafýndan memnuniyetle karþýlanmýþtýr. Daha önce öðrenciler yurtlarla ilgili yaklaþýk 30 formla iþlem yaparlarken bugün bu formlarýn tamamý kaldýrýlmýþtýr. Yurtlarýn giriþ-çýkýþlarý, yönetimi, deðiþik amaçlý verilerin üretilmesi ve benzeri sorgulama her yerden yapýlabilmektedir. Üniversitemiz personelinin ve öðrencilerimizin kimlik kartlarý deðiþtirilerek HÜ-KART þekline dönüþtürülmüþtür. E-üniversite uygulamalarýnýn önemli bir bileþeni olan HÜ-KART personel ve öðrencilerimizin kimlik bilgilerini içermesinin yaný sýra, sahip olduðu elektronik devrede bu bilgileri saklayan ve üzerinde parasal iþlemlerin yapýlabildiði elektronik cüzdan özelliðinde kurumsal bir kimlik kartýdýr. HÜ-KART larýn kullanýldýðý otomasyon sistemleri Araþtýrma Planlama ve Koordinasyon (APK) birimi tarafýndan yönetilmektedir. Bu görev kapsamýnda üniversitemiz için faydalý olabilecek yeni otomasyon projelerinin araþtýrmasýný da yürüten APK birimi, uygulamaya alýnan otomasyon projeleriyle saðlanan verileri kullanarak performans deðerlendirmelerine temel teþkil eden sayýsal verileri ve grafikleri de hazýrlayarak yetkililere sunmaktadýr. HÜ-KART lar üzerinde YTL olarak parasal iþlemlerin yapýlabildiði için Haziran 2005 den bugüne kadar kafeteryalar otomasyonunda da kullanýlmaktadýr. Personelimiz ve öðrencilerimiz, yerleþkelerin deðiþik noktalarýna yerleþtirilen HÜ-KART dolum veznelerinden HÜ-KART larýna (kimlik kartlarýna) istedikleri kadar para yükleyebilmektedir. Bu sayede yemek için uzun kuyruklarda bekleyen personelimiz ve öðrencimiz giriþ turnikelerindeki okuyucularla HÜ- KART larýndan yemek ücretlerini otomatik ödemekte, sýra beklemeden ve zaman kaybetmeden yemek yiyebilmektedir. Kafeteryalar Otomasyon Sistemi, turnikeler, kontrol bilgisayarlarý ve E-üniversite sunucusu bileþenlerinden oluþmaktadýr. Turnikelerden E-üniversite sunucusuna veri 10

13 aktarýmýnýn yapýldýðý aðýn kesilmesi durumunda dahi, turnikelerin mekanik bileþenleri üzerlerindeki elektronik devre ile doðrudan kontrol edilmektedir. Sýhhiye yerleþkesinde bir adet öðrenci, iki adet personel yemek salonu, Beytepe yerleþkesinde ise üç adet öðrenci ve üç adet personel yemek salonu sisteme dahil edilmiþtir; toplam 13 turnike bu salonlarda hizmet vermektedir. Belirli aralýklarla yapýlacak istatistiksel deðerlendirmelerle yemek türleri ile tüketim miktarý, personel ve öðrencilerin yemekhane kullanýmý gibi sayýsal veriler de üretilebilecek ve bu veriler kullanýlarak daha etkin hizmet sunulmasýna çalýþýlacaktýr. HÜ-KART lar, üniversitemizin bazý önemli kapýlarýnda giriþ çýkýþ güvenliðine yönelik pilot uygulamada da yerini almýþtýr. Üniversitemiz birim kapýlarý güvenlik otomasyonu altýnda Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðý nýn giriþ ve çýkýþ kapýlarý ile sistem odasýna ait kapýnýn kullaným politikalarý web üzerinden tanýmlanabilmekte, kullanýcý ve kapý bilgileri dünyanýn herhangi bir yerinden yetki eriþimli bir ara yüz ile kontrol edilebilmektedir. E-üniversite bünyesinde otomasyon çalýþmalarý önümüzdeki aylarda da devam edecektir. Bu çalýþmalar kapsamýnda, binalarýmýzdaki ana giriþ-çýkýþ kapýlarýnýn, öðrenci iþlerinin ve kütüphane uygulamalarýnýn otomasyon sistemi içine alýnmasý düþünülmektedir. Yapýlacak çalýþmalarýn sonuçlarý, APK biriminin web adresinden (http://www.apk.hacettepe.edu.tr) izlenebileceði gibi Hacettepe Haber Bülteni nden de duyurulacaktýr. 11

14 Geliþmeler Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planlama Çalýþmalarý Hacettepe Üniversitesi nde stratejik planlama çalýþmalarýna, 10 Aralýk 2003 tarih ve 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. maddesinde belirtilen Kamu Ýdareleri; kalkýnma planlarý, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceðe iliþkin misyon ve vizyonlarýný oluþturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarýný önceden belirlenmiþ olan göstergeler doðrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve deðerlendirmesini yapmak amacýyla katýlýmcý yöntemlerle stratejik plan hazýrlar. hükmü çerçevesinde Yüksek Planlama Kurulu nun 2004 Yýlý Programý ve Mali Yýlý Bütçesi Hazýrlýk Çalýþmalarý konulu 2003/14 sayýlý kararýnýn 25. maddesine göre üniversitemizin de içinde bulunduðu sekiz kuruluþ tarafýndan pilot düzeyde gerçekleþtirilmesine iliþkin mevzuata dayanarak, 1 Ocak 2004 tarihinde baþlanmýþtýr. Aslýnda, üniversitemizin stratejik planýnýn yapýlmasý konusundaki görüþler 2003 yýlýnda belirmiþ ve ayný yýl Ekim ayýnda Üniversitemiz Senatosu tarafýndan hazýrlýklara baþlama kararý alýnmýþtýr. Planlama çalýþmalarýnda DPT Müsteþarlýðý tarafýndan hazýrlanan Kamu Kuruluþlarý için Stratejik Planlama Kýlavuzu esas alýnmýþtýr. Stratejik planýn hazýrlanmasý yönündeki temel çalýþmalar 12 Þubat 2004 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Tunçalp Özgen baþkanlýðýnda yapýlan toplantýyla hýz kazanmýþtýr. Bu toplantýda, Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkaný Mehmet Özen tarafýndan konuyu tanýtan bir sunuþ yapýlmýþ, Prof. Dr. Uður Erdener in koordinatörlüðünde Sýhhýye yerleþkesinin koordinasyonundan Doç. Dr. Koray Boduroðlu ve Beytepe yerleþkesinin koordinasyonundan Doç. Dr. Doðan Nadi Leblebici sorumlu kýlýnarak katýlýmcýlýðýn esas alýndýðý bir süreç baþlatýlmýþtýr. 16 Þubat 2004 tarihinde DPT Müsteþarlýðý binasýnda stratejik planlama sürecinde pilot seçilen kuruluþlarýn temsilcilerinin katýldýðý bir toplantý yapýlmýþtýr. Hacettepe Üniversitesi bu toplantýya en üst düzeyde temsilcisiyle katýlmýþtýr. Bu toplantýda DPT Müsteþarlýðý nýn öngördüðü Stratejik Planlama Süreci tanýtýlmýþ ve pilot kuruluþlara rehberlik etmek üzere seçilen DPT uzmanlarý takdim edilmiþtir. DPT Müsteþarlýðý ile Hacettepe Üniversitesi arasýndaki iþbirliðini saðlamak ve Hacettepe Üniversitesi ne rehberlik etmek üzere bir DPT uzmaný atanmýþtýr. 18 Þubat 2004 tarihinde toplanan Hacettepe Üniversitesi Senatosu na Rektörümüz Prof. Dr. Tunçalp Özgen tarafýndan Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planlama Süreci hakkýnda bilgi verilmiþ ve üniversitemiz Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkaný Mehmet Özen tarafýndan ayrýntýlý bir sunuþ yapýlmýþtýr. Hacettepe Üniversitesi Senatosu konuyu görüþmüþ ve stratejik planlama çalýþmalarýnýn yürütülmesi hususunda gerekli kararý almýþtýr. Stratejik planlama konusundaki Senato kararýna dayanýlarak Hacettepe Üniversitesinin tüm akademik ve idari birimlerini temsil ettiði düþünülerek seçilen 60 kiþilik bir gruba iki ayrý dönemde Türkiye Sanayi Sevk ve Ýdare Enstitüsü nde (TÜSSÝDE) Stratejik Planlama konusunda eðitim verilmiþtir. Birinci 30 kiþilik grup Mart 2004 tarihleri arasýnda ve ikinci 30 kiþilik grup 28 Mart-1 Nisan 2004 tarihleri arasýnda söz konusu eðitime katýlmýþtýr. Bu eðitim dönemlerinde Stratejik Planlama Eðitimi dýþýnda stratejik planlama konusunda faaliyetler de gerçekleþtirilerek Hacettepe Üniversitesi nin vizyonu, misyonu, deðerleri belirlenmiþ, SWOT analizi ve paydaþ analizi yapýlmýþ, performans ölçütleri belirlenmiþtir. 12

15 Daha önce TÜSSÝDE de eðitime katýlan gruplarý temsil ettiði düþünülen 10 kiþilik bir Stratejik Planlama Grubu (SPG) oluþturulmuþtur. SPG 9-14 Nisan 2004 tarihleri arasýnda DPT Müsteþarlýðý tarafýndan TÜSSÝDE de düzenlenen Stratejik Yönetim konulu programa katýlmýþ ve bu program süresince DPT Müsteþarlýðý nýn rehberliðinde daha önce TÜSSÝDE de yapýlan stratejik planlama çalýþmalarýný deðerlendirmiþ ve bir eylem planý geliþtirmiþtir. Ayrýca DPT temsilcileri, Maliye Bakanlýðý temsilcileri ve pilot kuruluþ temsilcileriyle birlikte stratejik planlama sürecindeki sorular ve sorunlar tartýþýlmýþtýr. SPG tarafýndan yapýlan deðerlendirme çalýþmalarý Nisan 2004 tarihinde HÜ Beyaz Ev sosyal tesislerinde üniversite üst yönetimine sunularak vizyon, misyon, amaçlar, deðerler ve diðer stratejik planlama kavramlarýnýn fikir birliði içinde son haline getirilmesi saðlanmýþtýr. SPG, 13 Mayýs 2004 tarihinde tekrar biraraya gelmiþ ve üzerinde birleþilen konularý düzenleyerek yazýlý bir taslak haline getirmiþtir. Bu taslak 28 Mayýs 2004 tarihinde Sýhhýye Yerleþkesi R Salonunda birimlerini temsil eden ve TÜSSÝDE de Stratejik Planlama eðitimi almýþ 60 kiþiyle yapýlan bir toplantýda ele alýnarak tartýþýlmýþ ve yeniden düzenlenmiþtir. Toplantýda verilen bilgileri temsilcilerin kendi birimlerine iletmesi istenmiþ ve izleyen birkaç gün içerisinde birim temsilcileri kendi birimlerindeki çalýþanlarý konuyla ilgili olarak bilgilendirmiþ, çalýþanlarýn düþüncelerini alarak SPG na iletmiþtir. SPG 4 Haziran 2004 tarihinde tekrar bir araya gelmiþ, Hacettepe Stratejik Planý Taslaðý baþlýklý rapora son þeklini vererek 14 Haziran 2004 tarihinde rektörlük makamýna arz etmiþtir. Üç dört ay gibi sýnýrlý bir zaman diliminde gerçekleþtirilen stratejik planlama çalýþmalarý sýrasýnda, DPT tarafýndan hazýrlanan kýlavuzda öngörülen katýlýmcý süreçleri mümkün olan en yüksek ölçülerde kullanma çabasý gösterilmiþtir. Yukarýda özetlenen çalýþmalar sayesinde, sekiz pilot kamu kuruluþu arasýnda DPT ye stratejik planýný sunabilen tek kuruluþ Hacettepe Üniversitesi olmuþtur. Ancak bununla yetinilmemiþ ve hazýrlanmýþ olan stratejik plan taslaðýný tüm fakülte, enstitü, yüksekokul ve Sýhhýye birimlerinin referans olarak kullanacaðý ve kendi stratejik planlarýný hazýrlayacaðý yeni bir süreç 2004 Eylül ayýnda baþlatýlmýþtýr. Bu dönemde üniversitemizin tüm birimleri SPG üyelerinin veya TÜSSÝDE danýþmanlarýnýn rehberliðinde stratejik planlarýný hazýrlayarak 2005 yýlý Mart ayýndan itibaren sunmaya baþlamýþtýr. Üniversitemizin tüm öðrenci ve çalýþanlarýnýn katýlýmýna açýk olan ve bizzat Rektörümüz tarafýndan yönetilen sunum toplantýlarý büyük bir heyecan ve merakla izlenmiþtir. Kendimize boy aynasýnda bakmamýzý saðlayan stratejik planlama sunumlarýnýn önümüzdeki dönemde de devam etmesi, kurumumuzda þeffaflýk, izlenebilirlik ve hesap verebilirlik gibi kavramlarýn kurum kültürü haline gelmesinde önemli rol oynamaktadýr. Bugüne dek tüm birimlerimizin stratejik planlarý tamamlanarak üniversitemizin að sayfasýndan paydaþlarýmýzýn görüþlerine sunulmuþtur. Bu planlar konusunda yapýlacak geribildirimler birimlerimizin kendilerini geliþtirmelerine ve Hacettepe nin Daha ileriye, en iyiye ilkesine destek olacaktýr. 13

16 Duyurular Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü nden Prof.Dr. Emine Yýlmaz Kore-Seul de yayýnlanmakta olan International Journal of Central Asian Studies adlý derginin editörlüðüne seçilmiþtir. Türk Halkbilimi Anabilim Dalý öðretim üyesi Doç. Dr. F. Gülay Mirzaoðlu-Sývacý, 17 Kasým 2005 tarihinde Amerika Birleþik Devletleri-Indiana Üniversitesi nin davetlisi olarak IU Bloomington kampusunda The Turkish Narrative Song Tradition adlý bir konferans vermiþtir. Eðitim Fakültesi, Eðitim Programlarý ve Öðretim Anabilim Dalý ndan Prof.Dr. Özcan Demirel Essex Üniversitesi nin daveti üzerine doktora tezi jüri üyesi olarak Ekim de Ýngiltere de bulunmuþtur Güzel Sanatlar Fakültesi, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Bölümü nden Dr. Meltem Yýlmaz merkezi Atina da bulunan The World Society for Ekistics bilim topluluðuna üye olarak kabul edilmiþtir. Týp Fakültesi, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý asistanlarýnýn baþvurusu ile, Avrupa Kadýn Doðum Asistanlarý Derneði nin (ENTOG-European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) Türkiye kolunu kurma hakký anabilim dalýna verilmiþtir. Anabilim dalý asistanlarý Barcelona da ENTOG kongresine katýlacak ve deðiþim programlarýyla, her yýl iki asistanýmýzýn Avrupa da deðiþik hastanelerde birer yýl çalýþmasý saðlanacaktýr. Týp Fakültesi, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý ndan Prof.Dr. Ali Ayhan ESGO (European Society of Gynaceological Oncology) konseyinin Orta Doðu temsilcisi olarak seçilmiþtir. Mühendislik Fakültesi nin katkýlarýyla Beytepe yerleþkesinde Mesleki Teknoloji Yüksekokulu binasýnýn yanýnda KOSGEB- Hacettepe Tekmer hizmet binasý Sanayi Bakaný Ali Coþkun un katýlýmýyla 9 Kasým da açýlmýþtýr. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýþletme Bölümü nden Prof.Dr. Mehmet Baha Karan Multinational Finance Society baþkanlýðýna seçilmiþtir. Týp Fakültesi, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Pediatrik Nefroloji Ünitesi nden Prof.Dr. Ayþin Bakkaloðlu uluslararasý Pediatric Nephrology Dergisi nin yayýn kuruluna seçilmiþtir. Týp Fakültesi, Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý ndan Prof.Dr. Serhat Ünal, Avrupa Ýç Hastalýklarý Dernekleri Federasyonu (EFIM-European Federation of Internal Medicine) tarafýndan Ýç Hastalýklarý eðitimine yaptýðý katkýlar nedeniyle 31 Aðustos da EFIM Fellow u olmuþtur. Týp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalý ndan Prof.Dr. Lale Tokgözoðlu International Atherosclerosis Society nin önümüzdeki dönem Avrupa Federasyonu Baþkanlýðýna ve dönemi European Atherosclerosis Society genel sekreterliðine seçilmiþtir. Týp Fakültesi, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý nýn EBCOG a (European Board of Obstetrics and Gynaecology) akreditasyonu gerçekleþmiþ ve akreditasyon þartlarý oldukça zor olan EBCOG a dahil olan Avrupa daki sayýlý anabilim dalýndan biri olmuþtur. Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü tarafýndan yayýnlanan Cumhuriyet Tarihi Araþtýrmalarý Dergisi Bahar 2005 sayýsý ile yayýn hayatýna baþlamýþtýr. Bilimsel Araþtýrmalar Birimi nin daire baþkanlýðýna eþdeðer idari birim olarak deðerlendirilmesi Üniversite Yönetim Kurulu tarafýndan uygun görülmüþtür. 14

17 Büyük Önder Atatürk ü 67. Ölüm Yýldönümünde Andýk Atatürk, ölümünün 67. yýldönümü olan 10 Kasým 2005 günü Sýhhýye ve Beytepe yerleþkeleri tören alanýnda toplanan yüzlerce Hacettepeli tarafýndan sevgi ve saygý ile anýldý. Sýhhýye Yerleþkesi tören alanýda Devlet Konservatuvarý Tiyatro Anasanat Dalý Korosu nun Sinan Pekinton yönetiminde gerçekleþtirilen gösterisinin ardýndan M Salonunda 10 Kasým Özel Gösterisi izlendi. Beytepe yerleþkesinde ise törenden sonra Mehmet Akif Ersoy Salonu nda Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü tarafýndan düzenlenen Türk Eðitim Sisteminde Atatürkçülük ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Eðitimi konulu bir sempozyum gerçekleþtirilmiþtir. Üstün Yeteneklilerin Eðitimi Projesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Bölümü, Özel Eðitim Anabilim Dalý ndan Prof.Dr. Necate Baykoç Dönmez tarafýndan hazýrlanan Özel Eðitim kapsamýndaki Üstün Yetenekli Okul Öncesi ve Ýlköðretim Dönemindeki Çocuklarýn Eðitim Programlarýnýn Ýncelenmesi konulu proje, Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkez i, 2005 döneminde Leonardo da Vinci Programý kapsamýnda 2571 proje teklifi arasýndan, 347 asýl proje arasýnda yer almýþtýr. Projenin tamamlanmasýnýn ardýndan Ýngiltere Eðitim Bakanlýðý tarafýndan 31 Ekim-01 Kasým da Londra da düzenlenen Ýngiltere Ulusal Konferansý na tek yabancý ülke temsilcisi olarak Prof. Dr. Necate Baykoç Dönmez davet edilmiþ, konferansta Türklerde üstün yeteneklilerin Enderun Mektepleri nden baþlayan eðitimleri ve Atatürk Ýlke ve Prensiplerine dayalý Türk Milli Eðitim Sistemi içinde üstün yetenekliler için yapýlan çalýþmalarý anlatan bir sunum yapmýþtýr.. Konusu itibariyle AB projeleri içinde ilk olma özelliðini de taþýyan proje 20 Aðustos 03 Eylül tarihleri arasýnda Ýngiltere ve Ýskoçya Glasgow Üniversitesi ile gerçekleþtirilmiþtir. Projenin amacý üstün yetenekli çocuklarýn eðitim ve öðretimlerine iliþkin uygulamalarýn ülkeler ve sektörler arasý iþbirliðinin saðlanmasý ve zenginleþtirilmesidir. Projeye Prof. Dr. Necate Baykoç Dönmez ( MEB Özel Eðitim ve Rehberlik Kurucu Genel Müdürü olarak üstün yetenekli çocuklarýn eðitimleriyle ilgili Bilim ve Sanat merkezlerini kurmuþtur.) bu alanda çalýþmalar yapan Araþ. Gör. Þebnem Kurt, Münevver Özekin, Özge Selçuk, Ayça Yýldýz, Ýlim Özden katýlmýþlardýr. 15

18 Birimlerimiz Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi Ülkemizin en deðerli eðitim kurumlarýndan birisi olan üniversitemiz, bünyesindeki akademik birimlerde, deneyimli eðitici kadrosu ile mesleki alanda eðitimli, üretken bireyler yetiþtirerek ülke kalkýnmasýnda üzerine düþen görevini baþarýyla yerine getirmektedir. Mevcut eðitim programýnýn yaný sýra, gerek üniversitemiz bünyesinden ve gerekse yurtiçinden gelen eðitim taleplerini eðitmen kadrosu vasýtasýyla cevaplamaktadýr. Üniversitemizin, eðitimdeki baþarýsý ve vizyonu, Ankara ve Türkiye genelinde birçok kurum ve kuruluþ tarafýndan da takdirle gözlenmektedir. Bu takdir, kurumlarýn mesleki birikim ve becerilerini geliþtirmeye yönelik arayýþlarýnda, üniversitemizi kaçýnýlmaz bir talep merkezi haline getirmektedir. Bu yönde gelen baþvurularýn üniversite bünyesinde deðerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi nin temel ilkelerine ve etik kurallarýna baðlý kalarak programlanmasý ve organizasyonu amacýyla, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafýndan tarih ve 2003/17 sayýlý kararý ile önerilen Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HÜSEM), Yüksek Öðretim Kurulu Baþkanlýðý nýn tarih ve sayýlý yazýsý ile faaliyete geçmiþtir. Merkezimizin öncelikli amacý, üretken, duyarlý, sürekli öðrenme arzusu duyan ve geliþimi isteyen bireylerin, yenilenen teknolojilerin kullanýmý vasýtasýyla, kurum ve toplumlara ulaþmasýný saðlamaktýr. Görevimiz, bilimsel bilgiyi yetiþkinlerle ve kurumlarla paylaþmanýn ve kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleþtirerek toplum yararýna sunmanýn en etkili süreçlerini geliþtirmek; böylece bireysel ve toplumsal sorunlarýn çözümüne katkýda bulunmaktýr. 3- Eðiticilerin Eðitimi 4- Ýngilizce Temel Eðitimi (Uzun ve Kýsa Dönem) 5- KPDS ve ÜDS Hazýrlýk Kurslarý 6- Toplu Beslenmede Saðlýk, Kalite ve Güvenlik 7- UNIX / LINUX Temel Eðitimi 8- UNIX / LINUX Sistem Yönetimi 9- Bilgisayar Güvenliði / Network Yönetimi 10- C/C++ Programlama 11- Java 12- SQL Sertifika Programlarý 1- Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi 2- Ofis Yönetimi ve Sekreterliði 3- Bilgisayar Grafik Tasarýmý 4- Web Tasarýmý Eðitimi 5- Ýþ ve Ýþçi Saðlýðý 6- Ýlkyardým Eðitici Eðitimi 7- Gestalt Terapi Eðitimi Deðerlendirme Programlarý Bilgisayar Okur Yazarlýðý Sýnavý (BOYS) Hacettepe Sürekli Eðitim Merkezi, HÜSEM Telefon: (312) Faks: (312) E-posta: Ýnternet Adresi: Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi, sunduðu eðitim hizmetleri ile toplumun yaþam kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir. Merkezimizin amacý, Hacettepe Üniversitesi nin örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öðretim programlarý dýþýnda verilecek sürekli eðitim programlarýný düzenlemek ve bu yolla üniversitemizin kamu, özel sektör ve uluslararasý kuruluþlarla iþbirliðini geliþtirerek, ülke kalkýnmasýna hizmet vermektir. Eðitim Programlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi 1- Çaðdaþ Yönetim Teknikleri 2- Finans Eðitimi 16

19 Birimlerimiz Hacettepe Çocuk ve Gençlik Halk Danslarý Topluluðu 1997 yýlýnda kurulan Hacettepe Çocuk ve Gençlik Halk Danslarý Topluluðu, çocuklarýmýza halk oyunlarýnýn yanýsýra yörelerimizin örf ve âdetlerini de öðretmeyi amaçlamaktadýr. Topluluðumuz, 2003 yýlýndan beri UNESCO ya baðlý olan CIOFF (Uluslararasý Folklor ve Geleneksel Sanatlar Festivalleri Organizasyonu Konseyi) tarafýndan düzenlenen ve ülkelerin kendi kültürlerini sergileyebilmelerine olanak saðlayan çok büyük ve önemli festivallere katýlmaktadýr. Katýlýmýn ön elemeye baðlý olduðu bu festivallerde amaç, çeþitli ülkelerden gelen ekiplerin, ulusal özü yitirmeden çaðdaþ sahne sanatlarýna uygun olarak halk danslarýný sergilemeleri ve müzisyenler eþliðinde sunmalarýdýr. Ülkemizi en iyi þekilde temsil etmek için çalýþan topluluðumuz, CIOFF tarafýndan 2000 yýlýnda Romanya da düzenlenen yarýþmada teknik dans ve koreografi dalýnda dünya birincisi; Baþbakanlýk Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Türkiye Halk Oyunlarý Yarýþmasý nda da 2004 yýlýnda yýldýzlar kategorisinde stilize dalda bölge birincisi olmuþtur. Dünyanýn en iyi çocuk ve gençlik gruplarýndan biri sayýlan topluluðumuz, katýldýðý bütün festivallerin favori ekiplerindendir yýlýndan beri Kýbrýs, Türkmenistan, Amerika Birleþik Devletleri, Romanya, Hýrvatistan, Ukrayna, Makedonya, Rusya, Çin ve Tayvan daki uluslararasý etkinliklere katýlan topluluk, bu yýl Kýbrýs, Belarus Cumhuriyeti, Yakutistan Özerk Cumhuriyeti ve Ýsviçre deki festivallerde yer almýþtýr. Dr. Bahar Özkan sorumluluðundaki topluluðun teknik ve sanat yönetmeni HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seçmeli Dersler Koordinatörü Murat Özkan, müzik yönetmeni Bilal Ercan, eðiticileri ise Nalan Uluyüce, Tolga Telseren ve Erman Aksoy dur. Topluluðumuz Artvin, Adýyaman, Gaziantep, Bolu, Silifke, Karadeniz, Aydýn, Burdur, Bingöl, Bilecik yöresi oyunlarýnýn yaný sýra kýna gecesini canlandýran bir derleme, Âþuk-Maþuk seyirlik oyunu, Anadolu kadýn oyunlarýndan derleme Köçekçe, Kurtuluþ Savaþý ve Atatürk temalý bir proje ile iki saat süren bir sahne gösterisi yapabilecek düzeydedir. 17

20 Yayýnlar Diþhekimliði Tarihi. Prof.Dr. Gönül Alpaslan, Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2005 (Diþhekimliði Fakültesi, Diþ Hastalýklarý ve Tedavisi Anabilim Dalý) Doðaltaþ (Mermer) Maden Ýþletmeciliði ve Ýþleme Teknolojileri. Editör: Prof.Dr. Seyfi Kulaksýz. TMMOB Maden Mühendisleri Odasý Yayýnlarý, Ankara, 2005 (Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliði Bölümü, Ýþletme Anabilim Dalý) Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberi. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2005 (Sosyal Bilimler Enstitüsü) Steril Farmasötikler Teknoloji ve Uygulamalarý. Prof.Dr. Murat Þumnu, Doç.Dr. Selma Þahin, Dr. Betül Arýca, Dr. Gülcan Ýkinci, Ecz. Esra Demirtürk, Ecz. Hakan Eroðlu, Ecz. Meltem Çetin, Ecz. Burcu Sayýn, Ecz. Fatma Laleci, Ecz. Senem S. Duman. Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2005 (Eczacýlýk Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalý) Yeni Tarihselcilik Kuramý ve Türk Edebiyatýnda Postmodern Tarih Romanlarý. Yard. Doç. Dr. S. Dilek Yalçýn-Çelik. Akçað Yayýnlarý, Ankara, 2005 (Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü) Gýda Kimyasý. Editör: Prof.Dr. Ýlbilge Saldamlý. Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý, 2. Baský. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2005 (Mühendislik Fakültesi, Gýda Mühendisliði Bölümü) Plasma Polymers and Related Materials. Editör: Prof.Dr. Mehmet Mutlu. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2005 (Mühendislik Fakültesi, Gýda Mühendisliði Bölümü) 18 Ûdî, Mâ-Cerâ-yi Mâh. Yard.Doç.Dr. Fatma S. Kutlar. Öncü Kitap, Ankara 2005 (Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü) Edebiyat ve Toprak Etiði: Amerikan Doða Yazýnýnda Leopoldcu Düþünce. Yard.Doç.Dr. Ufuk Özdað. Ürün Yayýnlarý, Ankara 2005 (Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Bölümü) Ardýþýk Çözümleme. Prof.Dr. Hülya Çingi, Doç.Dr. Cem Kadýlar. Ankara 2005 (Fen Fakültesi, Ýstatistik Bölümü) SPSS Uygulamalý Zaman Serileri Analizine Giriþ. Dr. Cem Kadýlar. Ankara 2005 (Fen Fakültesi, Ýstatistik Bölümü) HÜ Fizik Mühendisliði Bölümü Düzenli ve Güvenli Çalýþma El Kitabý. Prof.Dr. Demir Ýnan. Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2005 (Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliði Bölümü) 31 Temmuz 2005 Bala (Ankara) Depreminin Saha Ýnceleme Raporu. Hazýrlayanlar: Prof.Dr. K. Erçin Kasapoðlu, Ar.Gör. Ebru Öztürk, Ar. Gör. Çiðdem Tetik, Teknisyen Ahmet Bay. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2005 (Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliði Bölümü, Uygulamalý Jeoloji Anabilim Dalý) Avrupa Birliði Çaðdaþ Uygarlýðýn Yolu mu, Ulusal Egemenliðin Sonu mu? Editör: Prof.Dr. Mustafa Yýlmaz. Yard.Doç.Dr. Yonca Anzerlioðlu, Dr. Yasemin Doðaner. Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2005 (Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü)

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

BirdLife Editörler Güven EKEN, Murat BOZDOÐAN, Süreyya ÝSFENDÝYAROÐLU, Dicle Tuba KILIÇ, Yýldýray LÝSE Yapým Koordinatörü Gökmen YALÇIN Coðrafya ve Harita Editörü Murat ATAOL Fotoðraf Editörleri Soner

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 RAPOR NO: 14 Balkanlarda siyasi istikrar ve geleceði NOT: BÝLGESAM farklý disiplin

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

SANAT YAZILARI 18 2008 Bahar, yýlda iki kez yayýmlanýr.

SANAT YAZILARI 18 2008 Bahar, yýlda iki kez yayýmlanýr. SANAT YAZILARI 18 2008 Bahar, yýlda iki kez yayýmlanýr. Sahibi Prof.Dr. Hüsnü Dokak H. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekaný Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Prof.Dr. Ferhat Özgür H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi,

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı