Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e

2 Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç

3 Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Deðerli Hacettepeliler, Yeni yýlýn baþýnda yeni sayýmýzla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Bu sayýmýzda üniversitemizin Bilim, Düþün, Sanat Þenliði ve Hacettepe Sanat Müzesi nin açýlýþý ile ilgili geniþ bilgiler sunmaktayýz. Yakýn zamanda kaybettiðimiz Rektör Yardýmcýmýz Prof.Dr. Ahmet Göðüþ ün adý Sanat Galerimize verildi. Her etkinlikte deðerli hocamýzý anacaðýz. Hacettepe Üniversitesi adýna sahibi Rektör Prof.Dr.Tunçalp Özgen Yayýn Kurulu Prof.Dr. Sezgin Ýlgi Prof.Dr. Uðurcan Akyüz Dr. Gonca Gökalp Alpaslan Dr. Þerif Özgen Süheyla Kýyýcý Serap Ünal Üniversitemizdeki geliþmelerden HÜ-KART ve otomasyon uygulamalarý ile Stratejik Planlama çalýþmalarý detaylý olarak sunulmuþtur. Yayýn Kurulu olarak yeni yýlda bize olan desteðinizin süreceðine inanýyoruz. Tüm Hacettepelilere saðlýklý, mutlu ve baþarýlarla dolu bir yýl diliyoruz. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüðü nce yayýmlanýr. Ücretsizdir. de üniversitemiz birimleriyle ilgili yer alacak haberlerin bekletilmeksizin Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü ne ulaþtýrýlmasý gerekmektedir. Tel : (0312) Dahili : 2144 Fax : (0312) e-posta : Saygýlarýmýzla. Yayýn kurulu adýna Prof.Dr. Sezgin Ýlgi Tasarým Ar.Gör. Hatice Öz Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Tel : (0312) Kapak Fotoðrafý Mutlu Topaloðlu (Týp Fakültesi Binasýndan Merdivenler) Dizgi ve Baský Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi Tel : (0312) Dahili : 1017 e-posta : 1

4 Akademik Yýl Baþlangýç Töreni Yapýldý. Üniversitemiz 3 Ekim de Beytepe Stadyumu nda düzenlenen törenle akademik yýlýna baþladý. Tören Devlet Konservatuvarý Lise Oda Orkestrasý nýn verdiði konserden sonra Rektörümüz Prof.Dr. Tunçalp Özgen in konuþmalarý ile devam etti. Rektörümüzün konuþmasýndan bazý bölümleri sunuyoruz: Üniversiteler hiçbir zaman tatile girmezler; yaz aylarýnda da araþtýrmalar, çalýþmalar devam eder. Bu nedenle, yaptýðýmýz bu tören hem bir akademik yýlýn baþlangýç töreni hem de yüksek lisans doktora derecelerini almaya hak kazanan öðrencilerimizin diplomalarýnýn takdim törenidir. Bu törenlerin diðer bir amacý da, üniversitelerin ülkeyle ilgili görüþlerinin topluma duyurulmasýdýr. Bireysel ve toplumsal hayatýn temeli olan aile ve insani deðerlerini henüz kaybetmemiþ, tüm kýþkýrtmalara karþýn ortak ulusal deðerlerde et ve týrnak gibi birleþmiþ, dünya ülkelerine saygýlý, çalýþkan, genç ve zeki Türk insaný kendisini çaðdaþlýða götürecek, çaðdaþlýkta yarýþtýracak her türlü fedakârlýða hazýrdýr. Tabii ki bunun için Avrupa Birliði ne üyelik temel bir þart deðildir. Gerekirse baþka iþbirliði olanaklarý, baþka paydaþlar da bulunabilir. Sonuçta unutmamak gerekir ki, Türk insanýnýn istediði körü körüne bir Avrupalýlýk deðil çaðdaþlýktýr, çaðdaþlaþmadýr; çaðdaþlýk kavramý da hiç kimsenin tekelinde deðildir. Avrupalýlýk kavramýnýn içerdiði insan haklarý, demokrasi kültürü, akýlcýlýk, bilimsel ve teknolojik ilerleme, laik ahlak gibi pek çok evrensel kültür deðeri çaðdaþlýkla, çaðdaþlaþmayla örtüþmektedir. Bu amaç Atatürk ün bizlere 80 yýl öncesinden gösterdiði hedef olan... muasýr medeniyet seviyesine ulaþmak la zaten tanýmlanmýþtýr; Türk insaný bugün bu amaç doðrultusunda cehaletin ve ihanetin her türlüsü ile savaþmaktadýr. Bu konuda yapmamýz gereken en önemli atýlýmýn eðitimimize olabildiðince çaðdaþ zihniyeti yerleþtirmek olduðunu belirtmek isterim. Gençlerimiz üniversiteden mezuniyetten sonra iþ bulma kaygýsý yaþamaktadýr. Eðitim alanlarýnýn analizlerini, stratejik planlamalarýný yapmak zorundayýz. Erozyona uðramýþ, çaðýn gerisinde kalmýþ meslek alanlarýnda öðrenci yetiþtirmemeye ve özellikle ihtiyaca göre planlama yaparak programlarý açýp kapamaya karar vermeliyiz. Birbirimizi dinlemeli, ülke açýsýndan bilimsel doðrularýn ne olduðunu araþtýrmalý, bulmalý ve eriþtiðimiz sonuçlarý, verdiðimiz sözlere, kiþisel çýkarlara aykýrý bile olsa kararlýlýkla uygulamalýyýz. Ülkemizin, ara eleman dediðimiz, özellikle teknik elemanlara ihtiyacý olduðu tüm kesimlerce kabul edilmiþ, bu nedenle ara elemanlarý yetiþtirmek üzere tedbirler alýnmýþ ve bu tip eðitimlere baþlanmýþtýr. Þimdi bilimsel davranmayý býrakýp popülist davranarak, bu eðitime alýnmýþ kiþileri baþka alanlara yönlendirmek ülke hayrýna deðildir. Yaptýðýnýz çalýþmalar ve bu çalýþmalar sonunda, eðitimcilerin ilgiyle takip ettiði, her yýl Þanghay Üniversitesi nin yayýnladýðý Dünyanýn ilk 500 üniversitesi listesine Hacettepe Üniversitesi nin girmesini saðladýðýnýz için sizleri kutluyorum. Ayrýca bu listeye giren diðer Türk üniversitesi olan Ýstanbul Üniversitesi ni de kutluyoruz. Burada belirtmek isterim ki, basýnda yer almayan bir husus, Hacettepe Üniversitesi nin Asya Pasifik Grubunda ilk 100 içinde yer alarak 70. ve Ýstanbul Üniversitesi nin de 91. olmasýdýr. Bu baþarýlar küçümsenemez. Hacettepe bu listeye, yurt dýþýndaki dergilerde yaptýðý yayýnlarýn sayýsal ve bilimsel kalitesi ve öðretim elemaný baþýna düþen performansý ile girmiþtir. Kuruluþundan beri Hacettepe de araþtýrma ve yayýn kültürü günlük yaþantýnýn içine girmiþ, bu konuya çok önem verilmiþ, kiþiler birbiriyle bu konuda yarýþmýþtýr. Bir diðer neden ise, akademik atanma ölçütlerinin yýllardýr kaliteli ve özgün yapýtlara baðlanarak çýtanýn yükseltilmesidir. 2

5 Güncel Hacettepe Üniversitesi nin son yýllarda yýpranan çehresi yenilenmiþ ve yenilenmeye devam etmektedir. Artýk mekânlarýmýz istediðimiz, hak ettiðimiz görünüme ve özellikle donanýma kavuþmuþtur. Yaptýðýmýz planlamaya uygun olarak çalýþmalar devam etmektedir. Hacettepe Üniversitesi nin hastanelerinde, araþtýrma ve öðrenci laboratuvarlarýnda modern donanýmlar, son teknolojiler yer almaktadýr. Bunlardan daha da önemlisi eðitimde, eðitim programlarýnda attýðýmýz adýmlardýr. Ýçi boþ olduktan sonra yapýlan süslemelerin hiçbir iþe yaramayacaðýnýn bilincindeyiz. Senatomuz kararý ile 2001 yýlýnda kurulmasýný önerdiðimiz Hukuk ve Ýletiþim Fakültelerimiz geçtiðimiz aylarda Bakanlar Kurulu kararý ile kurulmuþtur. Ancak bu fakültelerimizin fiziki þartlarý ve eðitim kadrosu tam oluþmadan öðrenci almakta aceleci olmayacaðýmýzý bilmenizi isterim. Bu iki fakültemizde de diðer fakülte ve yüksek okullarýmýzda olduðu gibi ileri ülkeler standardýnda eðitim vermek kararýndayýz. Senatomuz kararýyla Bala da açýlan Meslek Yüksekokulumuz Türk yüksek öðretiminde bir ilki gerçekleþtirecektir. Bu okulumuzdaki tüm giderler, yapýlan protokol gereði yerel yönetim, kaymakamlýk ve sivil toplum örgütü tarafýndan karþýlanacak, üniversitemiz sadece eðitimle yükümlü olacaktýr. Unutmayýnýz ki, ilim ve öðrenimden yararlanmasýný bilen toplumlar, her zaman baþarýya ve refaha ulaþmýþlardýr. Geleceðin liderlerini yetiþtirmekten ve yeni fikirler geliþtirmekten daha önemli hiçbir þey yoktur. Eflatun un dediði gibi insaný güzelleþtiren ilim, sevgi ve özgürlüktür. Tören, HÜ Hizmet-Bilim-Sanat ödüllerinin takdiminin ardýndan, enstitülerimizden mezun olanlarýn diplomalarýnýn daðýtýmý ile son bulmuþtur. Bilim Ödülü Prof. Sevim Balcý, Týp Fakültesi Sanat Ödülü Prof. Mürþide Ýçmeli, Güzel Sanatlar Fakültesi Bilimde Hizmet Ödülü Prof.Dr. Rýdvan Özker, Týp Fakültesi Prof.Dr. Eren Kum, Hemþirelik Yüksekokulu Bilimde Teþvik Ödülü Doç.Dr. Ayþe Uz Kuruüzüm, Eczacýlýk Fakültesi Doç. Dr. Kudret Aytemir, Týp Fakültesi Yrd.Doç. Dr. Okan Bülent Yýldýz, Týp Fakültesi Doç. Dr. Sevim Erdem, Týp Fakültesi Doç. Dr. Ali Düzova, Týp Fakültesi Araþtýrma Grubu Baþarý Ödülü Eczacýlýk Fakültesi nden Prof. Dr. Nuran Özaltýn Baþkanlýðý ndaki grup çalýþmasý Mühendislik Fakültesi nden Prof. Dr. Mehmet Mutlu Baþkanlýðý ndaki grup çalýþmasý Ayný gün öðleden sonra Sibel Yagoda (soprano) ve Anatol Yagoda (piyano) konserinin ardýndan profesörlük belgelerinin, baþarýlý öðrencilerin plaketlerinin ve Ýhsan Doðramacý Üstün Baþarý Ödülü nün takdim töreni yapýlmýþtýr. 3

6 Hacettepe Üniversitesi Bilim Düþün Sanat Þenliði Üniversitemiz, bu yýl ilk kez gerçekleþtirilen 4-6 Ekim tarihleri arasýnda Bilim, Düþün, Sanat Þenliði düzenlemiþtir. Üniversitemizin bilimsel çalýþmalarýný ilgili kurum ve kuruluþlara duyurmayý hedefleyen þenlik, Sýhhiye ve Beytepe yerleþkelerinde eþzamanlý olarak yapýlmýþtýr. Konferans, konser, açýkhava etkinlikleri, tiyatro-dans gösterileri ve oyunlarla renklendirilen þenlikte Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araþtýrmalar Birimi tarafýndan desteklenerek sonuçlandýrýlmýþ projeler sunularak ilgili sanayi kesiminin de katýlýmý saðlanmýþtýr. 4 Ekim de M Salonu nda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Lise Oda Orkestrasý konserinin ardýndan Rektörümüz Prof.Dr. Tunçalp Özgen in yaptýðý konuþmadan bazý alýntýlar aþaðýdadýr: Üniversiteler toplumuyla bütünleþen, çevresine ýþýk tutan, ülke teknolojisinin geliþtirildiði, sanatýn yaratýldýðý, kültürün çekirdeðinin oluþtuðu kurumlardýr. Bu nedenle birçok öðretim üye ve yardýmcýsý arkadaþým biraraya gelerek uzun süreden beri bugün baþlayacak olan Bilim, Düþün, Sanat Þenliði ni hazýrladý. Üç gün boyunca üniversitemizin deðiþik salonlarýnda, mekânlarýnda bir çok deðiþik program yürütülecektir. Bir yandan üniversitemizde yapýlmýþ olan araþtýrma ve geliþtirmeler sanayiciye, bilim insanlarýna tanýtýlýrken, diðer yandan bilim alanýnda konferanslar verilecek, sanayicilerin katýlýmý ile paneller yapýlacaktýr. Ýçinde bulunduðumuz yýl Einstein in yüzüncü doðum yýlý nedeniyle Fizik Yýlý olarak ilan edilmiþtir. Dünyanýn gidiþatýný etkilemiþ bir kiþiyi ve bu kiþinin yaptýklarýnýn toplumu nasýl etkilediðini Sayýn Prof.Dr. Gökçe Bingöl den dinleyeceðiz. Prof.Dr. Ali Demirsoy un Bilim Eksikliði ve Türkiye nin 4

7 Günc Sorunlarý baþlýklý konuþmasý her zaman olduðu gibi ilgi çekecektir. Sayýn Prof.Dr. Ýlhami Kiziroðlu Türkiye deki kuþlarý ve seslerini tanýtacaktýr. Sanýrým bu þenliðin farklý olduðu kadar önemli bir faaliyetleri de biraz sonra açýlýþýný yapacaðýmýz Hacettepe Sanat Müzesi nin hizmete giriþidir. Hacettepe Teknokent te yer alan firmalar da tanýtým standlarý kurarak sunum yapmýþlardýr. Þenlik kapsamýnda düzenlenen Hacettepe de Yaþam konulu fotoðraf yarýþmasýna 35 yarýþmacý toplam 149 eserle katýlmýþ, bunlarýn 6 sý ödüle ve 39 u sergilenmeye deðer bulunarak sergilenmiþ, kazananlara törenle ödülleri verilmiþtir. Hacettepe Senfoni Orkestrasý, 6 Ekim de yine Beytepe Stadyumu nda Þef Prof. Erol Erdinç yönetiminde Gökçen Aþýk (Solist), Gökhan Akyüz (Bariton), Haser Türk (Tenor) Devlet Opera ve Balesi Korosu eþliðinde Carl Orff un Carmina Burana adlý eserini seslendirmiþtir. HÜ Rektörlüðü Klasik Türk Müziði Korosu Þef Vedat Kaptan Yurdakul yönetiminde 5 Ekim de Beytepe Stadyumu nda sevilen eserlerden oluþan bir konser vermiþtir. 5

8 Güncel Hacettepe Sanat Müzesi Uzun zamandýr çalýþmalarý ve mekân düzenlemeleri devam eden Hacettepe Sanat Müzesi Koleksiyon 1 sergisiyle 04 Ekim 2005 tarihinde faaliyete geçti. Bu kapsamda yaklaþýk 25 yýldýr Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde açýlan kiþisel/grup sergilerinden ve sanatçýlarýn gönül desteðiyle oluþturulan üniversite koleksiyonu ilk kez toplu halde kendi bünyesindeki müzede sanatseverlere sunulacaktýr. 850 metrekarelik bir mekânda yer alan Hacettepe Sanat Müzesi, çaðdaþ Türk sanatý örneklerine aðýrlýk vererek, özellikle dönemsel olarak düzenlenecek sergilerle yaþayan, deðiþen ve geliþen müze olmayý hedefliyor. Bu nedenle, öncelikle üniversite koleksiyonunun tanýtýlmasý, araþtýrmacýlarýn bilgisine sunulmasý, yazýlý/görsel belleðin oluþturulmasý için koleksiyon sergileri düzenlenecektir. Ayrýca belli bir konsepte dayalý proje sergileriyle disiplinlerarasý bir yelpazede farklý sergilerin sanatseverlere sunulmasý hedeflenmektedir. Hacettepe Sanat Müzesi, öncelikle sanatçýlarýn destekleri, üniversite öðretim üyelerinin ve baþkent sanatsever ve koleksiyonerlerinin ilgilerinden güç alarak büyüyen ve bugünlere kadar geliþen bir projenin çekirdeðini oluþturuyor. Sanat müzeleri, uluslarýn kültürel birikimlerini, düzeyini ve sosyal geliþmiþliðini yansýtýr. Bu nedenle, Hacettepe Üniversitesi Ankara'da uzun zamandýr eksikliðini hissettiðimiz bir sanat müzesinin temelini atmýþ olmanýn gururunu yaþamaktadýr. Müzemiz, bugüne kadar oluþturulan koleksiyonunu sanatseverlerle paylaþmanýn dýþýnda, özellikle Neþet Günal, Sabri Berkel, Hikmet Onat, Feyhaman Duran, Abidin Elderoðlu gibi Türk resminin kilometre taþlarýnýn özel yapýtlarýný araþtýrmacýlara, gelecek neslin sanatçýlarýna ve gençlerine sunmaktadýr. 6

9 Hacettepe Sanat Müzesi'nin ön bahçesi düzenlenmiþ ve 2003'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü 1. Uluslararasý Taþ Heykel Sempozyumu na katýlan Osman Dinç'in Topaç adlý heykeli ile yine ayný yýl sempozyuma katýlan Toshinobu Sugimoto'nun Kadýn adlý mermer heykeli alana yerleþtirilmiþtir. Böylece müze dýþ mekânla da bütünleþerek küçük ölçekli bir açýk hava müzesi görevini de üstlenmektedir. Son bir yýl içerisinde üniversite koleksiyonu belgelenmiþ, resimlerin koruma ve onarýmý gerçekleþmiþ ve Hacettepe Sanat Müzesi'nin Koleksiyon 1 sergisi, 70 sanatçýnýn 76 yapýtýyla hazýr hale getirilmiþtir. Koleksiyon 1 sergisinde yer alan sanatçýlarýmýz þunlardýr: Adnan Turani, Ýhsan Cemal Karaburçak, Abidin Elderoðlu, Neþet Günal, Nevzat Akoral, Hikmet Onat, Turan Erol, Sabri Berkel, Feyhaman Duran, Nurettin Ergüven, Pertev Boyar, Þeref Akdik, Veysel Günay, Ali Kotan, Burhan Doðançay, Ýbrahim Balaban, Zafer Gençaydýn, Atilla Ýlkyaz, Zahit Büyükiþliyen, Mehmet Güler, Nazan Sönmez, Harun Antakyalý, Aydýn Ayan, Onay Akbaþ, Halil Akdeniz, Nadide Akdeniz, Mustafa Salim Aktuð, Hasan Pekmezci, Tansel Türkdoðan, Canan Atalay, 7

10 Ferhat Özgür, Mustafa Ayaz, Kayýhan Keskinok, Ýsmail Ateþ, Hüsnü Dokak, Nuri Abaç, Ýhsan Çakýcý, Habip Aydoðdu, Hüsamettin Koçan, Tunç Tanýþýk, Hayri Esmer, Hayati Misman, Süleyman Saim Tekcan, Abdurrahman Kaplan, Atilla Atar, Emin Koç, Hasip Pektaþ, Mürþide Ýçmeli, Uðurcan Akyüz, Ayþegül Ýzer, Bilgehan Uzuner, Martin R. Baeyens, Aytaç Katý, Rahmi Atalay, Selçuk Yýlmaz, Ayhan Yýlmaz, M. Bora Türkkan, Mete Demirbaþ, Turhan Çetin, Þinasi Tek, Remzi Savaþ, Mümtaz Demirkalp, Burhan Alkar, Yunus Tonkuþ, H. Mutlu Baþkaya, Hüseyin Özçelik, Füsun Kavalcý, Hamiye Çolakoðlu, Zehra Çobanlý. Hacettepe Sanat Müzesi tüm sanat dostlarýnýn duygularýný paylaþmayý bekliyor. Hacettepe Üniversitesi'nin sanat müzesini daha yakýndan tanýmak ve bu oluþuma katkýda bulunmak istiyorsanýz Koleksiyon 1 sergisini izleyebilir ve müzedeki eserlerden oluþturulan hediyelik ürünlerden edinebilirsiniz. Hacettepe Sanat Müzesi geçmiþle bugünü buluþturup, geleceðin gerçek sanat belleðini oluþturmaya baþlamanýn heyecanýný yaþamakta ve bu özel mekâna tüm sanat dostlarýný davet etmektedir. 8

11 Geliþmeler Ahmet Göðüþ Sanat Galerisi Bilimsel yetkinliðinin yanýsýra sanatsever olarak da Hacettepe Üniversitesi ne sayýsýz katkýsý bulunan ve Rektör Yardýmcýlýðý görevini yürütürken hayatýný kaybeden Prof. Dr. Ahmet Göðüþ ün adý, Hacettepe Sanat Galerisi ne verildi. Hem öðretim üyeliði hem de yöneticilik yaparken yaþamýný yitiren ancak bilimsel, sosyal ve kültürel katkýlarýyla ölümsüzleþen Prof. Dr. Ahmet Göðüþ ün anýsýna ismi deðiþtirilen galeride þimdiye kadar olduðu gibi Türkiye den ve yurtdýþýndan pek çok önemli sanatçýnýn eseri sergilenecek. Ahmet Göðüþ Sanat Galerisi nin açýlýþý 10 Ekim de Koreli Sanatçý Jae-Youl Kim in suluboya çalýþmalarýnýn sergisiyle yapýldý. Dünyanýn pek çok ülkesinde sergiler açan Kim in resimlerinin sergilendiði Ahmet Göðüþ Sanat Galerisi nin açýlýþýnda sanatseverlerin yanýsýra Göðüþ ün ailesi ile çok sayýda Hacettepeli hazýr bulundu. 9

12 Geliþmeler Üniversitemizde HÜ-KART ve Otomasyon Uygulamalarý Otomasyon sistemleri, sunulan hizmetlerin daha kaliteli bir noktaya taþýnmasý ve hizmet yönetiminin denetlenebilmesinde bilgi ve teknoloji çaðýnýn araçlarýný kullanan sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde verimlilik ve sunulan hizmetlerin kalitesi artýrýlmakta, dünyanýn her yerinden sürekli denetlemeye açýk bilgi kaynaðý oluþturulabilmektedir. Ayrýca zaman ve mekân kaynaklý verilerin deðerlendirilmesi, farklý hedef kitlelere yönelik sayýsal verilerin üretilmesine de olanak saðlamaktadýr. Üniversitemizin stratejik planlama, performans esaslý bütçeleme ve toplam kalite yönetimi hedeflerine paralel olarak HÜ-KART (akýllý kart) ve otomasyon sistemlerine geçiþ çalýþmalarýna Mayýs 2004 te baþlanmýþtýr. Bu çalýþmalar çerçevesinde, ilk önce öðrenci yurtlarý otomasyon sistemine alýnmýþtýr ve þu anda bütün yurtlarda uygulanmaktadýr. Bu sayede öðrencilerimiz baþvurularýný internet üzerinden her yerden yapabilmektedir. Giriþ-çýkýþlarýn HÜ-KART larla turnikelerden yapýlmasý yurt güvenliðini artýrmýþ ve öðrencilerimiz tarafýndan memnuniyetle karþýlanmýþtýr. Daha önce öðrenciler yurtlarla ilgili yaklaþýk 30 formla iþlem yaparlarken bugün bu formlarýn tamamý kaldýrýlmýþtýr. Yurtlarýn giriþ-çýkýþlarý, yönetimi, deðiþik amaçlý verilerin üretilmesi ve benzeri sorgulama her yerden yapýlabilmektedir. Üniversitemiz personelinin ve öðrencilerimizin kimlik kartlarý deðiþtirilerek HÜ-KART þekline dönüþtürülmüþtür. E-üniversite uygulamalarýnýn önemli bir bileþeni olan HÜ-KART personel ve öðrencilerimizin kimlik bilgilerini içermesinin yaný sýra, sahip olduðu elektronik devrede bu bilgileri saklayan ve üzerinde parasal iþlemlerin yapýlabildiði elektronik cüzdan özelliðinde kurumsal bir kimlik kartýdýr. HÜ-KART larýn kullanýldýðý otomasyon sistemleri Araþtýrma Planlama ve Koordinasyon (APK) birimi tarafýndan yönetilmektedir. Bu görev kapsamýnda üniversitemiz için faydalý olabilecek yeni otomasyon projelerinin araþtýrmasýný da yürüten APK birimi, uygulamaya alýnan otomasyon projeleriyle saðlanan verileri kullanarak performans deðerlendirmelerine temel teþkil eden sayýsal verileri ve grafikleri de hazýrlayarak yetkililere sunmaktadýr. HÜ-KART lar üzerinde YTL olarak parasal iþlemlerin yapýlabildiði için Haziran 2005 den bugüne kadar kafeteryalar otomasyonunda da kullanýlmaktadýr. Personelimiz ve öðrencilerimiz, yerleþkelerin deðiþik noktalarýna yerleþtirilen HÜ-KART dolum veznelerinden HÜ-KART larýna (kimlik kartlarýna) istedikleri kadar para yükleyebilmektedir. Bu sayede yemek için uzun kuyruklarda bekleyen personelimiz ve öðrencimiz giriþ turnikelerindeki okuyucularla HÜ- KART larýndan yemek ücretlerini otomatik ödemekte, sýra beklemeden ve zaman kaybetmeden yemek yiyebilmektedir. Kafeteryalar Otomasyon Sistemi, turnikeler, kontrol bilgisayarlarý ve E-üniversite sunucusu bileþenlerinden oluþmaktadýr. Turnikelerden E-üniversite sunucusuna veri 10

13 aktarýmýnýn yapýldýðý aðýn kesilmesi durumunda dahi, turnikelerin mekanik bileþenleri üzerlerindeki elektronik devre ile doðrudan kontrol edilmektedir. Sýhhiye yerleþkesinde bir adet öðrenci, iki adet personel yemek salonu, Beytepe yerleþkesinde ise üç adet öðrenci ve üç adet personel yemek salonu sisteme dahil edilmiþtir; toplam 13 turnike bu salonlarda hizmet vermektedir. Belirli aralýklarla yapýlacak istatistiksel deðerlendirmelerle yemek türleri ile tüketim miktarý, personel ve öðrencilerin yemekhane kullanýmý gibi sayýsal veriler de üretilebilecek ve bu veriler kullanýlarak daha etkin hizmet sunulmasýna çalýþýlacaktýr. HÜ-KART lar, üniversitemizin bazý önemli kapýlarýnda giriþ çýkýþ güvenliðine yönelik pilot uygulamada da yerini almýþtýr. Üniversitemiz birim kapýlarý güvenlik otomasyonu altýnda Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðý nýn giriþ ve çýkýþ kapýlarý ile sistem odasýna ait kapýnýn kullaným politikalarý web üzerinden tanýmlanabilmekte, kullanýcý ve kapý bilgileri dünyanýn herhangi bir yerinden yetki eriþimli bir ara yüz ile kontrol edilebilmektedir. E-üniversite bünyesinde otomasyon çalýþmalarý önümüzdeki aylarda da devam edecektir. Bu çalýþmalar kapsamýnda, binalarýmýzdaki ana giriþ-çýkýþ kapýlarýnýn, öðrenci iþlerinin ve kütüphane uygulamalarýnýn otomasyon sistemi içine alýnmasý düþünülmektedir. Yapýlacak çalýþmalarýn sonuçlarý, APK biriminin web adresinden (http://www.apk.hacettepe.edu.tr) izlenebileceði gibi Hacettepe Haber Bülteni nden de duyurulacaktýr. 11

14 Geliþmeler Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planlama Çalýþmalarý Hacettepe Üniversitesi nde stratejik planlama çalýþmalarýna, 10 Aralýk 2003 tarih ve 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. maddesinde belirtilen Kamu Ýdareleri; kalkýnma planlarý, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceðe iliþkin misyon ve vizyonlarýný oluþturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarýný önceden belirlenmiþ olan göstergeler doðrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve deðerlendirmesini yapmak amacýyla katýlýmcý yöntemlerle stratejik plan hazýrlar. hükmü çerçevesinde Yüksek Planlama Kurulu nun 2004 Yýlý Programý ve Mali Yýlý Bütçesi Hazýrlýk Çalýþmalarý konulu 2003/14 sayýlý kararýnýn 25. maddesine göre üniversitemizin de içinde bulunduðu sekiz kuruluþ tarafýndan pilot düzeyde gerçekleþtirilmesine iliþkin mevzuata dayanarak, 1 Ocak 2004 tarihinde baþlanmýþtýr. Aslýnda, üniversitemizin stratejik planýnýn yapýlmasý konusundaki görüþler 2003 yýlýnda belirmiþ ve ayný yýl Ekim ayýnda Üniversitemiz Senatosu tarafýndan hazýrlýklara baþlama kararý alýnmýþtýr. Planlama çalýþmalarýnda DPT Müsteþarlýðý tarafýndan hazýrlanan Kamu Kuruluþlarý için Stratejik Planlama Kýlavuzu esas alýnmýþtýr. Stratejik planýn hazýrlanmasý yönündeki temel çalýþmalar 12 Þubat 2004 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Tunçalp Özgen baþkanlýðýnda yapýlan toplantýyla hýz kazanmýþtýr. Bu toplantýda, Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkaný Mehmet Özen tarafýndan konuyu tanýtan bir sunuþ yapýlmýþ, Prof. Dr. Uður Erdener in koordinatörlüðünde Sýhhýye yerleþkesinin koordinasyonundan Doç. Dr. Koray Boduroðlu ve Beytepe yerleþkesinin koordinasyonundan Doç. Dr. Doðan Nadi Leblebici sorumlu kýlýnarak katýlýmcýlýðýn esas alýndýðý bir süreç baþlatýlmýþtýr. 16 Þubat 2004 tarihinde DPT Müsteþarlýðý binasýnda stratejik planlama sürecinde pilot seçilen kuruluþlarýn temsilcilerinin katýldýðý bir toplantý yapýlmýþtýr. Hacettepe Üniversitesi bu toplantýya en üst düzeyde temsilcisiyle katýlmýþtýr. Bu toplantýda DPT Müsteþarlýðý nýn öngördüðü Stratejik Planlama Süreci tanýtýlmýþ ve pilot kuruluþlara rehberlik etmek üzere seçilen DPT uzmanlarý takdim edilmiþtir. DPT Müsteþarlýðý ile Hacettepe Üniversitesi arasýndaki iþbirliðini saðlamak ve Hacettepe Üniversitesi ne rehberlik etmek üzere bir DPT uzmaný atanmýþtýr. 18 Þubat 2004 tarihinde toplanan Hacettepe Üniversitesi Senatosu na Rektörümüz Prof. Dr. Tunçalp Özgen tarafýndan Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planlama Süreci hakkýnda bilgi verilmiþ ve üniversitemiz Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkaný Mehmet Özen tarafýndan ayrýntýlý bir sunuþ yapýlmýþtýr. Hacettepe Üniversitesi Senatosu konuyu görüþmüþ ve stratejik planlama çalýþmalarýnýn yürütülmesi hususunda gerekli kararý almýþtýr. Stratejik planlama konusundaki Senato kararýna dayanýlarak Hacettepe Üniversitesinin tüm akademik ve idari birimlerini temsil ettiði düþünülerek seçilen 60 kiþilik bir gruba iki ayrý dönemde Türkiye Sanayi Sevk ve Ýdare Enstitüsü nde (TÜSSÝDE) Stratejik Planlama konusunda eðitim verilmiþtir. Birinci 30 kiþilik grup Mart 2004 tarihleri arasýnda ve ikinci 30 kiþilik grup 28 Mart-1 Nisan 2004 tarihleri arasýnda söz konusu eðitime katýlmýþtýr. Bu eðitim dönemlerinde Stratejik Planlama Eðitimi dýþýnda stratejik planlama konusunda faaliyetler de gerçekleþtirilerek Hacettepe Üniversitesi nin vizyonu, misyonu, deðerleri belirlenmiþ, SWOT analizi ve paydaþ analizi yapýlmýþ, performans ölçütleri belirlenmiþtir. 12

15 Daha önce TÜSSÝDE de eðitime katýlan gruplarý temsil ettiði düþünülen 10 kiþilik bir Stratejik Planlama Grubu (SPG) oluþturulmuþtur. SPG 9-14 Nisan 2004 tarihleri arasýnda DPT Müsteþarlýðý tarafýndan TÜSSÝDE de düzenlenen Stratejik Yönetim konulu programa katýlmýþ ve bu program süresince DPT Müsteþarlýðý nýn rehberliðinde daha önce TÜSSÝDE de yapýlan stratejik planlama çalýþmalarýný deðerlendirmiþ ve bir eylem planý geliþtirmiþtir. Ayrýca DPT temsilcileri, Maliye Bakanlýðý temsilcileri ve pilot kuruluþ temsilcileriyle birlikte stratejik planlama sürecindeki sorular ve sorunlar tartýþýlmýþtýr. SPG tarafýndan yapýlan deðerlendirme çalýþmalarý Nisan 2004 tarihinde HÜ Beyaz Ev sosyal tesislerinde üniversite üst yönetimine sunularak vizyon, misyon, amaçlar, deðerler ve diðer stratejik planlama kavramlarýnýn fikir birliði içinde son haline getirilmesi saðlanmýþtýr. SPG, 13 Mayýs 2004 tarihinde tekrar biraraya gelmiþ ve üzerinde birleþilen konularý düzenleyerek yazýlý bir taslak haline getirmiþtir. Bu taslak 28 Mayýs 2004 tarihinde Sýhhýye Yerleþkesi R Salonunda birimlerini temsil eden ve TÜSSÝDE de Stratejik Planlama eðitimi almýþ 60 kiþiyle yapýlan bir toplantýda ele alýnarak tartýþýlmýþ ve yeniden düzenlenmiþtir. Toplantýda verilen bilgileri temsilcilerin kendi birimlerine iletmesi istenmiþ ve izleyen birkaç gün içerisinde birim temsilcileri kendi birimlerindeki çalýþanlarý konuyla ilgili olarak bilgilendirmiþ, çalýþanlarýn düþüncelerini alarak SPG na iletmiþtir. SPG 4 Haziran 2004 tarihinde tekrar bir araya gelmiþ, Hacettepe Stratejik Planý Taslaðý baþlýklý rapora son þeklini vererek 14 Haziran 2004 tarihinde rektörlük makamýna arz etmiþtir. Üç dört ay gibi sýnýrlý bir zaman diliminde gerçekleþtirilen stratejik planlama çalýþmalarý sýrasýnda, DPT tarafýndan hazýrlanan kýlavuzda öngörülen katýlýmcý süreçleri mümkün olan en yüksek ölçülerde kullanma çabasý gösterilmiþtir. Yukarýda özetlenen çalýþmalar sayesinde, sekiz pilot kamu kuruluþu arasýnda DPT ye stratejik planýný sunabilen tek kuruluþ Hacettepe Üniversitesi olmuþtur. Ancak bununla yetinilmemiþ ve hazýrlanmýþ olan stratejik plan taslaðýný tüm fakülte, enstitü, yüksekokul ve Sýhhýye birimlerinin referans olarak kullanacaðý ve kendi stratejik planlarýný hazýrlayacaðý yeni bir süreç 2004 Eylül ayýnda baþlatýlmýþtýr. Bu dönemde üniversitemizin tüm birimleri SPG üyelerinin veya TÜSSÝDE danýþmanlarýnýn rehberliðinde stratejik planlarýný hazýrlayarak 2005 yýlý Mart ayýndan itibaren sunmaya baþlamýþtýr. Üniversitemizin tüm öðrenci ve çalýþanlarýnýn katýlýmýna açýk olan ve bizzat Rektörümüz tarafýndan yönetilen sunum toplantýlarý büyük bir heyecan ve merakla izlenmiþtir. Kendimize boy aynasýnda bakmamýzý saðlayan stratejik planlama sunumlarýnýn önümüzdeki dönemde de devam etmesi, kurumumuzda þeffaflýk, izlenebilirlik ve hesap verebilirlik gibi kavramlarýn kurum kültürü haline gelmesinde önemli rol oynamaktadýr. Bugüne dek tüm birimlerimizin stratejik planlarý tamamlanarak üniversitemizin að sayfasýndan paydaþlarýmýzýn görüþlerine sunulmuþtur. Bu planlar konusunda yapýlacak geribildirimler birimlerimizin kendilerini geliþtirmelerine ve Hacettepe nin Daha ileriye, en iyiye ilkesine destek olacaktýr. 13

16 Duyurular Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü nden Prof.Dr. Emine Yýlmaz Kore-Seul de yayýnlanmakta olan International Journal of Central Asian Studies adlý derginin editörlüðüne seçilmiþtir. Türk Halkbilimi Anabilim Dalý öðretim üyesi Doç. Dr. F. Gülay Mirzaoðlu-Sývacý, 17 Kasým 2005 tarihinde Amerika Birleþik Devletleri-Indiana Üniversitesi nin davetlisi olarak IU Bloomington kampusunda The Turkish Narrative Song Tradition adlý bir konferans vermiþtir. Eðitim Fakültesi, Eðitim Programlarý ve Öðretim Anabilim Dalý ndan Prof.Dr. Özcan Demirel Essex Üniversitesi nin daveti üzerine doktora tezi jüri üyesi olarak Ekim de Ýngiltere de bulunmuþtur Güzel Sanatlar Fakültesi, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Bölümü nden Dr. Meltem Yýlmaz merkezi Atina da bulunan The World Society for Ekistics bilim topluluðuna üye olarak kabul edilmiþtir. Týp Fakültesi, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý asistanlarýnýn baþvurusu ile, Avrupa Kadýn Doðum Asistanlarý Derneði nin (ENTOG-European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) Türkiye kolunu kurma hakký anabilim dalýna verilmiþtir. Anabilim dalý asistanlarý Barcelona da ENTOG kongresine katýlacak ve deðiþim programlarýyla, her yýl iki asistanýmýzýn Avrupa da deðiþik hastanelerde birer yýl çalýþmasý saðlanacaktýr. Týp Fakültesi, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý ndan Prof.Dr. Ali Ayhan ESGO (European Society of Gynaceological Oncology) konseyinin Orta Doðu temsilcisi olarak seçilmiþtir. Mühendislik Fakültesi nin katkýlarýyla Beytepe yerleþkesinde Mesleki Teknoloji Yüksekokulu binasýnýn yanýnda KOSGEB- Hacettepe Tekmer hizmet binasý Sanayi Bakaný Ali Coþkun un katýlýmýyla 9 Kasým da açýlmýþtýr. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýþletme Bölümü nden Prof.Dr. Mehmet Baha Karan Multinational Finance Society baþkanlýðýna seçilmiþtir. Týp Fakültesi, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Pediatrik Nefroloji Ünitesi nden Prof.Dr. Ayþin Bakkaloðlu uluslararasý Pediatric Nephrology Dergisi nin yayýn kuruluna seçilmiþtir. Týp Fakültesi, Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý ndan Prof.Dr. Serhat Ünal, Avrupa Ýç Hastalýklarý Dernekleri Federasyonu (EFIM-European Federation of Internal Medicine) tarafýndan Ýç Hastalýklarý eðitimine yaptýðý katkýlar nedeniyle 31 Aðustos da EFIM Fellow u olmuþtur. Týp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalý ndan Prof.Dr. Lale Tokgözoðlu International Atherosclerosis Society nin önümüzdeki dönem Avrupa Federasyonu Baþkanlýðýna ve dönemi European Atherosclerosis Society genel sekreterliðine seçilmiþtir. Týp Fakültesi, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý nýn EBCOG a (European Board of Obstetrics and Gynaecology) akreditasyonu gerçekleþmiþ ve akreditasyon þartlarý oldukça zor olan EBCOG a dahil olan Avrupa daki sayýlý anabilim dalýndan biri olmuþtur. Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü tarafýndan yayýnlanan Cumhuriyet Tarihi Araþtýrmalarý Dergisi Bahar 2005 sayýsý ile yayýn hayatýna baþlamýþtýr. Bilimsel Araþtýrmalar Birimi nin daire baþkanlýðýna eþdeðer idari birim olarak deðerlendirilmesi Üniversite Yönetim Kurulu tarafýndan uygun görülmüþtür. 14

17 Büyük Önder Atatürk ü 67. Ölüm Yýldönümünde Andýk Atatürk, ölümünün 67. yýldönümü olan 10 Kasým 2005 günü Sýhhýye ve Beytepe yerleþkeleri tören alanýnda toplanan yüzlerce Hacettepeli tarafýndan sevgi ve saygý ile anýldý. Sýhhýye Yerleþkesi tören alanýda Devlet Konservatuvarý Tiyatro Anasanat Dalý Korosu nun Sinan Pekinton yönetiminde gerçekleþtirilen gösterisinin ardýndan M Salonunda 10 Kasým Özel Gösterisi izlendi. Beytepe yerleþkesinde ise törenden sonra Mehmet Akif Ersoy Salonu nda Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü tarafýndan düzenlenen Türk Eðitim Sisteminde Atatürkçülük ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Eðitimi konulu bir sempozyum gerçekleþtirilmiþtir. Üstün Yeteneklilerin Eðitimi Projesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Bölümü, Özel Eðitim Anabilim Dalý ndan Prof.Dr. Necate Baykoç Dönmez tarafýndan hazýrlanan Özel Eðitim kapsamýndaki Üstün Yetenekli Okul Öncesi ve Ýlköðretim Dönemindeki Çocuklarýn Eðitim Programlarýnýn Ýncelenmesi konulu proje, Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkez i, 2005 döneminde Leonardo da Vinci Programý kapsamýnda 2571 proje teklifi arasýndan, 347 asýl proje arasýnda yer almýþtýr. Projenin tamamlanmasýnýn ardýndan Ýngiltere Eðitim Bakanlýðý tarafýndan 31 Ekim-01 Kasým da Londra da düzenlenen Ýngiltere Ulusal Konferansý na tek yabancý ülke temsilcisi olarak Prof. Dr. Necate Baykoç Dönmez davet edilmiþ, konferansta Türklerde üstün yeteneklilerin Enderun Mektepleri nden baþlayan eðitimleri ve Atatürk Ýlke ve Prensiplerine dayalý Türk Milli Eðitim Sistemi içinde üstün yetenekliler için yapýlan çalýþmalarý anlatan bir sunum yapmýþtýr.. Konusu itibariyle AB projeleri içinde ilk olma özelliðini de taþýyan proje 20 Aðustos 03 Eylül tarihleri arasýnda Ýngiltere ve Ýskoçya Glasgow Üniversitesi ile gerçekleþtirilmiþtir. Projenin amacý üstün yetenekli çocuklarýn eðitim ve öðretimlerine iliþkin uygulamalarýn ülkeler ve sektörler arasý iþbirliðinin saðlanmasý ve zenginleþtirilmesidir. Projeye Prof. Dr. Necate Baykoç Dönmez ( MEB Özel Eðitim ve Rehberlik Kurucu Genel Müdürü olarak üstün yetenekli çocuklarýn eðitimleriyle ilgili Bilim ve Sanat merkezlerini kurmuþtur.) bu alanda çalýþmalar yapan Araþ. Gör. Þebnem Kurt, Münevver Özekin, Özge Selçuk, Ayça Yýldýz, Ýlim Özden katýlmýþlardýr. 15

18 Birimlerimiz Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi Ülkemizin en deðerli eðitim kurumlarýndan birisi olan üniversitemiz, bünyesindeki akademik birimlerde, deneyimli eðitici kadrosu ile mesleki alanda eðitimli, üretken bireyler yetiþtirerek ülke kalkýnmasýnda üzerine düþen görevini baþarýyla yerine getirmektedir. Mevcut eðitim programýnýn yaný sýra, gerek üniversitemiz bünyesinden ve gerekse yurtiçinden gelen eðitim taleplerini eðitmen kadrosu vasýtasýyla cevaplamaktadýr. Üniversitemizin, eðitimdeki baþarýsý ve vizyonu, Ankara ve Türkiye genelinde birçok kurum ve kuruluþ tarafýndan da takdirle gözlenmektedir. Bu takdir, kurumlarýn mesleki birikim ve becerilerini geliþtirmeye yönelik arayýþlarýnda, üniversitemizi kaçýnýlmaz bir talep merkezi haline getirmektedir. Bu yönde gelen baþvurularýn üniversite bünyesinde deðerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi nin temel ilkelerine ve etik kurallarýna baðlý kalarak programlanmasý ve organizasyonu amacýyla, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafýndan tarih ve 2003/17 sayýlý kararý ile önerilen Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HÜSEM), Yüksek Öðretim Kurulu Baþkanlýðý nýn tarih ve sayýlý yazýsý ile faaliyete geçmiþtir. Merkezimizin öncelikli amacý, üretken, duyarlý, sürekli öðrenme arzusu duyan ve geliþimi isteyen bireylerin, yenilenen teknolojilerin kullanýmý vasýtasýyla, kurum ve toplumlara ulaþmasýný saðlamaktýr. Görevimiz, bilimsel bilgiyi yetiþkinlerle ve kurumlarla paylaþmanýn ve kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleþtirerek toplum yararýna sunmanýn en etkili süreçlerini geliþtirmek; böylece bireysel ve toplumsal sorunlarýn çözümüne katkýda bulunmaktýr. 3- Eðiticilerin Eðitimi 4- Ýngilizce Temel Eðitimi (Uzun ve Kýsa Dönem) 5- KPDS ve ÜDS Hazýrlýk Kurslarý 6- Toplu Beslenmede Saðlýk, Kalite ve Güvenlik 7- UNIX / LINUX Temel Eðitimi 8- UNIX / LINUX Sistem Yönetimi 9- Bilgisayar Güvenliði / Network Yönetimi 10- C/C++ Programlama 11- Java 12- SQL Sertifika Programlarý 1- Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi 2- Ofis Yönetimi ve Sekreterliði 3- Bilgisayar Grafik Tasarýmý 4- Web Tasarýmý Eðitimi 5- Ýþ ve Ýþçi Saðlýðý 6- Ýlkyardým Eðitici Eðitimi 7- Gestalt Terapi Eðitimi Deðerlendirme Programlarý Bilgisayar Okur Yazarlýðý Sýnavý (BOYS) Hacettepe Sürekli Eðitim Merkezi, HÜSEM Telefon: (312) Faks: (312) E-posta: Ýnternet Adresi: Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi, sunduðu eðitim hizmetleri ile toplumun yaþam kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir. Merkezimizin amacý, Hacettepe Üniversitesi nin örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öðretim programlarý dýþýnda verilecek sürekli eðitim programlarýný düzenlemek ve bu yolla üniversitemizin kamu, özel sektör ve uluslararasý kuruluþlarla iþbirliðini geliþtirerek, ülke kalkýnmasýna hizmet vermektir. Eðitim Programlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi 1- Çaðdaþ Yönetim Teknikleri 2- Finans Eðitimi 16

19 Birimlerimiz Hacettepe Çocuk ve Gençlik Halk Danslarý Topluluðu 1997 yýlýnda kurulan Hacettepe Çocuk ve Gençlik Halk Danslarý Topluluðu, çocuklarýmýza halk oyunlarýnýn yanýsýra yörelerimizin örf ve âdetlerini de öðretmeyi amaçlamaktadýr. Topluluðumuz, 2003 yýlýndan beri UNESCO ya baðlý olan CIOFF (Uluslararasý Folklor ve Geleneksel Sanatlar Festivalleri Organizasyonu Konseyi) tarafýndan düzenlenen ve ülkelerin kendi kültürlerini sergileyebilmelerine olanak saðlayan çok büyük ve önemli festivallere katýlmaktadýr. Katýlýmýn ön elemeye baðlý olduðu bu festivallerde amaç, çeþitli ülkelerden gelen ekiplerin, ulusal özü yitirmeden çaðdaþ sahne sanatlarýna uygun olarak halk danslarýný sergilemeleri ve müzisyenler eþliðinde sunmalarýdýr. Ülkemizi en iyi þekilde temsil etmek için çalýþan topluluðumuz, CIOFF tarafýndan 2000 yýlýnda Romanya da düzenlenen yarýþmada teknik dans ve koreografi dalýnda dünya birincisi; Baþbakanlýk Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Türkiye Halk Oyunlarý Yarýþmasý nda da 2004 yýlýnda yýldýzlar kategorisinde stilize dalda bölge birincisi olmuþtur. Dünyanýn en iyi çocuk ve gençlik gruplarýndan biri sayýlan topluluðumuz, katýldýðý bütün festivallerin favori ekiplerindendir yýlýndan beri Kýbrýs, Türkmenistan, Amerika Birleþik Devletleri, Romanya, Hýrvatistan, Ukrayna, Makedonya, Rusya, Çin ve Tayvan daki uluslararasý etkinliklere katýlan topluluk, bu yýl Kýbrýs, Belarus Cumhuriyeti, Yakutistan Özerk Cumhuriyeti ve Ýsviçre deki festivallerde yer almýþtýr. Dr. Bahar Özkan sorumluluðundaki topluluðun teknik ve sanat yönetmeni HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seçmeli Dersler Koordinatörü Murat Özkan, müzik yönetmeni Bilal Ercan, eðiticileri ise Nalan Uluyüce, Tolga Telseren ve Erman Aksoy dur. Topluluðumuz Artvin, Adýyaman, Gaziantep, Bolu, Silifke, Karadeniz, Aydýn, Burdur, Bingöl, Bilecik yöresi oyunlarýnýn yaný sýra kýna gecesini canlandýran bir derleme, Âþuk-Maþuk seyirlik oyunu, Anadolu kadýn oyunlarýndan derleme Köçekçe, Kurtuluþ Savaþý ve Atatürk temalý bir proje ile iki saat süren bir sahne gösterisi yapabilecek düzeydedir. 17

20 Yayýnlar Diþhekimliði Tarihi. Prof.Dr. Gönül Alpaslan, Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2005 (Diþhekimliði Fakültesi, Diþ Hastalýklarý ve Tedavisi Anabilim Dalý) Doðaltaþ (Mermer) Maden Ýþletmeciliði ve Ýþleme Teknolojileri. Editör: Prof.Dr. Seyfi Kulaksýz. TMMOB Maden Mühendisleri Odasý Yayýnlarý, Ankara, 2005 (Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliði Bölümü, Ýþletme Anabilim Dalý) Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberi. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2005 (Sosyal Bilimler Enstitüsü) Steril Farmasötikler Teknoloji ve Uygulamalarý. Prof.Dr. Murat Þumnu, Doç.Dr. Selma Þahin, Dr. Betül Arýca, Dr. Gülcan Ýkinci, Ecz. Esra Demirtürk, Ecz. Hakan Eroðlu, Ecz. Meltem Çetin, Ecz. Burcu Sayýn, Ecz. Fatma Laleci, Ecz. Senem S. Duman. Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2005 (Eczacýlýk Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalý) Yeni Tarihselcilik Kuramý ve Türk Edebiyatýnda Postmodern Tarih Romanlarý. Yard. Doç. Dr. S. Dilek Yalçýn-Çelik. Akçað Yayýnlarý, Ankara, 2005 (Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü) Gýda Kimyasý. Editör: Prof.Dr. Ýlbilge Saldamlý. Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý, 2. Baský. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2005 (Mühendislik Fakültesi, Gýda Mühendisliði Bölümü) Plasma Polymers and Related Materials. Editör: Prof.Dr. Mehmet Mutlu. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2005 (Mühendislik Fakültesi, Gýda Mühendisliði Bölümü) 18 Ûdî, Mâ-Cerâ-yi Mâh. Yard.Doç.Dr. Fatma S. Kutlar. Öncü Kitap, Ankara 2005 (Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü) Edebiyat ve Toprak Etiði: Amerikan Doða Yazýnýnda Leopoldcu Düþünce. Yard.Doç.Dr. Ufuk Özdað. Ürün Yayýnlarý, Ankara 2005 (Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Bölümü) Ardýþýk Çözümleme. Prof.Dr. Hülya Çingi, Doç.Dr. Cem Kadýlar. Ankara 2005 (Fen Fakültesi, Ýstatistik Bölümü) SPSS Uygulamalý Zaman Serileri Analizine Giriþ. Dr. Cem Kadýlar. Ankara 2005 (Fen Fakültesi, Ýstatistik Bölümü) HÜ Fizik Mühendisliði Bölümü Düzenli ve Güvenli Çalýþma El Kitabý. Prof.Dr. Demir Ýnan. Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2005 (Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliði Bölümü) 31 Temmuz 2005 Bala (Ankara) Depreminin Saha Ýnceleme Raporu. Hazýrlayanlar: Prof.Dr. K. Erçin Kasapoðlu, Ar.Gör. Ebru Öztürk, Ar. Gör. Çiðdem Tetik, Teknisyen Ahmet Bay. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2005 (Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliði Bölümü, Uygulamalý Jeoloji Anabilim Dalý) Avrupa Birliði Çaðdaþ Uygarlýðýn Yolu mu, Ulusal Egemenliðin Sonu mu? Editör: Prof.Dr. Mustafa Yýlmaz. Yard.Doç.Dr. Yonca Anzerlioðlu, Dr. Yasemin Doðaner. Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2005 (Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü)

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Stratejik Planı hazırlıkları üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu öz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2004 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e 2004-2005 Eðitim-Öðretim Yýlý Baþladý Beytepe Kültür ve Kongre Merkezi ne Kavuþuyor Taþlar Heykelde Can Buldu Arý ve

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS YÜKÜ I. SINIF

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS YÜKÜ I. SINIF 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS YÜKÜ I. SINIF Protetik Diş Tedavisi T101 Prof. Dr. Bülent Kesim Protetik Diş Tedavisi K.Ö.U. T102 Prof. Dr. Bülent Kesim Biyofizik T107 Doç. Dr. Rahmi KÖSEOĞLU

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

I. SINIF. Dersin Adı Kodu Dersi Veren Öğretim Elamanının Adı-Soyadı

I. SINIF. Dersin Adı Kodu Dersi Veren Öğretim Elamanının Adı-Soyadı EK-3 I. SINIF T101 Doç. Dr. Kerem KILIÇ 1. Dönem Doç. Dr. Mustafa ZORTUK 2. Dönem K.Ö.U. T102 Doç. Dr. Kerem KILIÇ 1. Dönem Doç. Dr. Mustafa ZORTUK 2. Dönem Biyofizik T107 Doç. Dr. Rahmi KÖSEOĞLU Organik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2004 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Ýnsanýn Yükseliþi: Hacettepe Üniversitesi Bilim ve Sanat Heykeli Beyazev ve Cazkulüp: Caz Tutkunlarý Artýk Hacettepe

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship ISSN 1300 0039 Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 278 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship Üç ayda bir yayýmlanýr / Published quarterly ISSN 1300-0039 Dernek Adýna

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDA 25-26 OCAK 2016 GÜNLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YAPILAMAYAN DERSLERDEN DOLAYI DERS PROGRAMI DEĞİŞMİŞTİR. BU NEDENLE, TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDA VERİLEN

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1 PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN HUSULAR 1) Güz döneminde Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik

Detaylı

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl Soyadı: Abdullah Utku Şenol Doğum Tarihi: 24/04/1966 Prof.Dr. Lisans Tıp Hacettepe 1986 Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1988 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Akdeniz 1993 Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998 Doçentlik

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi TTB-GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Modülü Eðitici Ekibi* Bu yazýda; TTB-GPE tarafýndan yürütülen Birinci

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ 2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI ETKÝNLÝKLERÝ SONUÇ RAPORU ARALIK 2011, ANKARA Hazýrlayanlar: Yýldýray Lise, Damla Akyýldýz, Mustafa Yýlmaz ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR. Prof. Dr. Cem ÇOPUROĞLU

ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR. Prof. Dr. Cem ÇOPUROĞLU ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR Prof. Dr. Cem ÇOPUROĞLU : İstanbul Üniversitesi-1998 : Trakya Üniversitesi-2004 YRD.DOÇ. ATANMA : 2008 DOÇENTLĠK : 2012 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Ortopedi

Detaylı