Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN

3 Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz 14 M. Alper Batur - Hazine Müsteþarlýðý Uzman Yardýmcýsý 17 Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü 20 Güzel Sanatlar Birimi 22 Spor 23 Arý Spor ve Dinlenme Tesisleri 24 Çankaya Üniversitesi Programlarý27 Haberler 31 Çankaya Üniversitesi adýna Sahibi: Rektör Prof. Dr. Ziya Aktaþ Yayýn Kurulu Prof. Dr. Nahit Töre Prof. Dr. Aysu Aryel Erden Prof. Dr. Ziya B. Güvenç Yrd. Doç. Dr. Nüzhet Akýn Dr. Mustafa Tören Yücel Yakup Sarýcan Nurin Terzi Gülþen Çulhaoðlu Halil Özkan Editör Yakup Sarýcan Tasarým ve Baský Tasarým Plus Ýletiþim Hizmetleri Çankaya Üniversitesi Rektörlüðü Öðretmenler Cad. No: Yýl Ankara Tel: Faks: Çankaya Üniversitesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Dergide yayýnlanan yazýlar kaynak gösterilerek kullanýlabilir. Ýmzalý yazýlardaki görüþler yazarlarýna aittir. Üç ayda bir yayýmlanýr.

4

5 Baþyazý Prof. Dr. Ziya AKTAÞ Çankaya Üniversitesi Rektörü Aramýza Bekliyoruz... Bu yazýmda özellikle yeni öðrencilerimize ve ailelerine seslenmek istiyorum. Sevgili Öðrenciler, Yýllar süren temel ve orta öðretim baþarý ile bitti. Nihayet üniversite aþamasýna geldiniz. Bir üniversite ve bir mesleðe karar vereceksiniz. Evet, önünüzde çeþitli seçenekler var. Ama bir Vakýf Üniversitesi de olabilir diyorsanýz Çankaya Üniversitesi ni ciddi olarak düþünün derim. Çankaya Üniversitesi ni en iyi seçeneklerden birisi olarak düþünün diyorum. Çünkü Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlýk, Hukuk, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülteleri ile birlikte Meslek Yüksekokulumuz var. Bu fakülteler ve okulumuzda sýrasý ile Ýngiliz Dili ve Edebiyatý, Matematik- Bilgisayar, Bilgisayar Mühendisliði, Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði, Endüstri Mühendisliði, Ýç Mimarlýk, Ýktisat, Ýþletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler ile Uluslararasý Ticaret ve nihayet 2 yýllýk Uluslararasý Ticaret Yönetimi bölümlerimiz bulunuyor. Hukuk Fakültesinde eðitim Türkçe, tüm diðer fakülte ve okulumuzda eðitim Ýngilizce sürdürülmektedir. Bunun için Ýngilizce Hazýrlýk Okulumuz da var. Kolay deðil, kurulduðu 1997 yýlýndan beri sürdürdüðü geliþme ile bugün lisans ve lisansüstü düzeyindeki üçbinbeþyüz öðrenciye yakýn öðrenciye ulaþmak. Yine kolay deðil, yýllardýr Ankara da deðil, Türkiye deki bütün vakýf üniversiteleri arasýnda doluluk oraný bakýmýndan ilk üçte bulunmak. Sevgili Gençler, Dünya standartlarýnda kaliteli yükseköðretim ve eðitim ilkesi ile geliþmesini sürdüren Çankaya Üniversitesi, bir yandan Erasmus Programý ile Avrupa Üniversiteleri arasýnda öðrenci ve öðretim elemaný deðiþim, programýna baþlar ve Avrupa Üniversiteler Birliðine üye olurken, diðer yandan da özellikle bazý ABD üniversiteleri ile daha yakýn iliþkiler kurup sürdürmeye çalýþmaktadýr. Dersliklerimizi, laboratuvarlarýmýzý, internet baðlantýlarýmýzý hep daha iyi bir duruma getirmeye çalýþýyoruz. Yirmibeþe yakýn öðrenci topluluðu ile öðrencilerimizin arzu ettikleri alanlarda ders dýþý faaliyetlerde bulunmalarýný destekliyor, teþvik ediyoruz. Sevgili Velilerimiz, Öðrencilerimiz bizim evlatlarýmýz, velilerimizin bizlere, hocalarýmýza emanetidir. Onlarý en iyi þekilde yetiþtirmeye özen ve çaba gösteriyoruz. Olasý bazý dertlerinin çözümünde yardýmcý olmak üzere Saðlýk Merkezimizde Psikolojik Danýþman görevlendirdik. Ayrýca, Kariyer Planlama Birimi de kurduk. Böylece öðrencilerimizin alan ve meslek seçmelerinde de yardýmcý olmayý amaçlýyoruz. Dahasý, verdiðimiz çeþitli burslarla velilerimizin yükünü hafifletmeye çalýþýyoruz. Üniversite giriþ puaný iyi olanlardan tüm eðitim hayatý boyunca öðretim ücreti almýyoruz. Akademik Baþarý Bursu ile de yýl sonu not ortalamalarýna bakarak, öðrencilerimizin öðretim ücretlerinde yüzde yirmi ve yüzde elli indirim olanaðý saðlýyoruz. Ayrýca, özellikle basketbol ve diðer spor alanýnda baþarýlý olan öðrencilerimize spor bursu, maddi durumu iyi olmayan bazý öðrencilerimize de destek veriyoruz. Arý Okullarý mezunlarýna da belirli bir indirim yapýyoruz. Kýsacasý, gençler aramýza gelmekten piþman olmayacaksýnýz. Deneyin... Hepinize bol þans. 1

6 Editörden... Üniversitemizin 1 Kasým 2003 tarihinde Avrupa Birliði'ne yaptýðý baþvuru incelenerek 17 Mayýs 2004 tarihi itibariyle ERASMUS Üniversitesi olmasý resmi olarak kabul edildi. Biz de bu sayýmýzda; amacý, Avrupa'da yüksek öðretimin kalitesini artýrmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek, üniversiteler arasýnda ülkeler arasý iþbirliðini teþvik ederek, öðrencilerin ve eðitimcilerin Avrupa'da karþýlýklý deðiþimini saðlayarak ve Avrupa Birliði ülkelerinde çalýþmalarýn ve alýnan derecelerin akademik olarak tanýnmasý ve þeffaflýðýn geliþmesine katkýda bulunarak gerçekleþtirmeye çalýþmak olan Erasmus Programýný ve Üniversitemizin bu baðlamdaki çalýþmalarýný ele aldýk. Rektör Yardýmcýmýz ve Erasmus Koordinatörümüz Prof. Dr. Kenan Taþ'ýn yazýsýný üçüncü sayfada bulabilirsiniz. Bu sayýmýzda ayrýca; Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölüm Baþkanýmýz Prof. Dr. Türker Alkan'ýn "AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü" ve Uluslararasý Ticaret Bölümü Öðretim Üyemiz Prof. Dr. Nahit Töre'nin "Avrupa Anayasasý" konulu makalelerine yer verdik. Dergimizde bir çok yeniliðe de imza atýyoruz. Yeni bir yüz ve isimle sizlere birlikteyiz. Buna ek olarak, artýk her sayýmýzda, bir öðretim üyemizi, bir mezunumuzu ve bir þirketi tanýtacaðýz. Bu baðlamda, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekanýmýz Prof. Dr. Ahmet Yalnýz'ý, Ýþletme Bölümü 2003 mezunumuz M. Alper Batur'u ve Arý Spor ve Dinlenme Tesisleri'ni tanýttýk. Ekimde görüþmek üzere... Yakup Sarýcan 2

7 Erasmus YÜKSEK ÖÐRETÝMDE AVRUPA BOYUTU Erasmus* Programý ve Çankaya Üniversitesi ndeki Uygulamalar Prof. Dr. Kenan TAÞ Çankaya Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve Erasmus Koordinatörü rasmus programýnýn amacý, farklý ülkelerdeki üniversiteler arasýnda iþbirliðini teþvik etmek, öðrencilerin ve eðitimcilerin Avrupa da karþýlýklý deðiþimini saðlamak, Avrupa Birliði ülkelerindeki çalýþmalarýn ve alýnan derecelerin akademik olarak birbiri arasýnda tanýnmasýna katkýda bulunmak ve genel olarak Avrupa da yüksek öðretimin kalitesini arttýrmaktýr. Erasmus programlarýna katýlým için, öncelikle her bir üniversitenin Erasmus University Charter ( EUC) iþlemlerini tamamlamasý ve Avrupa Komisyonuna baþvurmasý gereklidir. EUC, üniversitelere Erasmus programý tarafýndan desteklenen etkinliklere katýlým hakkýný verir. Çankaya Üniversitesi, 2004/ /07 dönemleri için, Nisan 2004 ten itibaren geçerli olmak üzere Erasmus programlarýna resmi olarak katýlma hakkýný elde etmiþtir. Avrupa Birliði ülkelerindeki üniversitelerin neredeyse tamamýnýn katýldýðý Erasmus programý yalnýzca üniversiteleri deðil, ayný zamanda tanýnan bütün yüksek öðretim kurumlarýný ve üniversite sonrasý eðitimi de kapsamý içine almaktadýr. Öncelikle Erasmus Programýna katýlma hakkýný almýþ olmak bize ne gibi destek saðlayacak? sorusunu cevaplandýralým: a) Karþýlýklý Öðrenci Deðiþimi (Student Mobility-SM) Erasmus programý kapsamýnda, yüksek öðretimin ilk yýlýndaki öðrenciler hariç doktora öðrencileri dahil olmak üzere, üniversiteler arasýnda yapýlan ikili anlaþmalar ve düzenlemeler çerçevesinde, diðer katýlýmcý ülkedeki bir üniversitede 3-12 ay arasýnda bir süre için eðitim desteði saðlamaktadýr. * Desiderius Erasmus ( ) yaþamýný insaný ve Hýristiyanlýðý temel alan düþünce ile halklar arasýnda karþýlýklý anlayýþýn anahtarý olarak gördüðü evrensel bir bilgelik kavramý geliþtirmeye adamýþtýr. Din bilimi, eðitim, retorik ve klasik çalýþmalarýn hepsinde ayný derecede baþarýlý olmasýnýn yaný sýra parlak bir alaycýydý ve sýk sýk kurumla ve arkadaþlarýyla çatýþmaya girerdi. Roterdam'lý olan Erasmus Fransa, Ýngiltere, Ýtalya, Ýsviçre ve bugünkü Belçika'da eðitim gördü ve ders verdi. 3

8 4 Çankaya Üniversitesi nin ikili anlaþmalar yaptýðý üniversitelerin sayýsý halen 9 dur. Bunlarla ilgili ayrýntýlý bilgi (http://uio.cankaya.edu.tr/ulusanlasma.html adresinden alýnabilir. Üniversitemizde öðrenci deðiþimine eðitim öðretim yýlý ikinci yarýyýlýndan itibaren baþlanacaktýr. Deðiþim yapacak öðrenci, gittiði üniversiteye herhangi bir öðretim ücreti ödemeyecektir. Gidilen üniversiteye baðlý olarak, bazý durumlarda konaklama imkaný da ücretsiz olarak sunulabilmektedir. Ancak her durumda gidilen üniversite öðrencinin konaklamasýna yardýmcý olacak ve yerleþimini organize edecektir öðretim yýlý ikinci yarýyýlýnda deðiþim yapacak öðrencilerimize Avrupa Birliði ve Ulusal Ajans aracýlýðýyla aylýk 300 Euro katký saðlanacaktýr. Avrupa Kredi Transfer Sistemi, (ECTS) sayesinde misafir olunan ülkede geçirilen zaman ve harcanan emeðin öðrencinin kendi üniversitesi tarafýndan tamamen tanýnmasý saðlanmaktadýr. Çankaya Üniversitesi nde ECTS kýlavuzunun hazýrlanmasý iþlemleri yoðun bir biçimde devam etmektedir. Ekim 2004 itibariyle söz konusu kýlavuz yürürlüðe girecek ve gerek ulusal ajans ve gerekse Avrupa Birliði ne duyurulacaktýr. Deðiþim yapacak öðrenciler, Çankaya Üniversitesi hakkýndaki tüm bilgileri ve alacaklarý derslerin ECTS kredilerini bu kýlavuzdan öðrenebileceklerdir. b) Karþýlýklý Akademisyen Deðiþimi (Teaching Staff Mobility - TS) Erasmus programý, iþbirliði yapýlan diðer bir Avrupa ülkesindeki üniversitenin resmi müfredatýnýn içinde yer alan, genellikle kýsa süreli dersleri misafir öðretim görevlisi olarak verecek öðretim üyelerine destek saðlamaktadýr. Verilen destek misafir olunan ülkede ders verme sonucu ortaya çýkan ek masraflara katký olarak düþünülmektedir. Akademisyen deðiþimi programýna baþlanmýþtýr. Ayrýntýlý bilgi ve hangi üniversiteye hangi sayýda ve sürede gidilebileceði Üniversitemiz Uluslararasý Ýliþkiler Ofisi web sayfasýndan öðrenilebilir. c) Karþýlýklý Deðiþimin Organizasyonu (Organisation of Mobility - OM) Erasmus programý kapsamýnda deðiþim programýnda en uygun þartlarýn oluþturulmasý için yüksek öðretim kurumlarýna destek saðlanmaktadýr. Bu çerçevede; Öðrencilerin diðer katýlýmcý ülkelerde, iþbirliði yapýlan kurumlarda misafir olarak kaldýklarý sürelerin ve yaptýklarý çalýþmalarýn karþýlýklý tanýnmasý, Öðretim elemanlarýnýn akademik programlara tam olarak bütünleþtirilmiþ kýsa süreli dersleri (veya görevleri) misafir öðretim üyesi sýfatýyla sorunsuz verebilmesi, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ve Diploma Eki (DS) uygulamalarýnýn gerçekleþtirilebilmesi, konusunda üniversiteler ulusal ajans aracýlýðý ile mali destek kullanabilmektedir. Üniversitemizde yürütülmekte olan ECTS çalýþmalarýnýn ardýndan karþýlýklý deðiþim anlaþmasý imzaladýðýmýz üniversitelere giderek çalýþmalarýmýz gözden geçirilecek ve deðiþimin sorunsuz olarak yapýlabilmesi için gerekli çalýþmalar tamamlanacaktýr.

9 Erasmus d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System - ECTS) Erasmus programý, akademik kredi tahsisi ve transferi için geliþtirilmiþ bir sistem olan ECTS in tanýtýlmasý, uygulanmasý ve/veya yaygýnlaþtýrýlmasý ile ilgili etkinlikleri de desteklemektedir. ECTS destek mekanizmalarý þunlardýr: Daha önceden ECTS için Erasmus desteði almamýþ kurumlara ECTS e baþlama desteði, bütün lisans ve yüksek lisans programlarýnda ECTS i uygun þekilde hayata geçiren kurumlara verilen ECTS etiketi, ECTS etiketi olan ve ECTS kredilerini biriktirmek için gerekli mekanizmalarýný kurmak isteyen kurumlara saðlanabilecek ECTS kredi biriktirme desteði, ihtiyaç halinde baþvurulabilecek ECTS/DS danýþmanlarý ve ziyaretleri. e)yoðun Programlar (Intensive Programmes - IP) Avrupa boyutu içermek kaydý ile kýsa süreli (10 günden 3 aya kadar) kurslar düzenleyen üniversitelere maddi destek verilebilmektedir. Mali destek, birbirini takip eden bir, iki veya üç yýla kadar verilebilmekte ancak, her yýl katýlýmcý grubunun farklý ve/veya konunun (alanýn) farklý olmasý þartýna baðlý olmaktadýr. f) Müfredat Geliþtirme Projeleri (Curriculum Development Projects - CD) Bu projelerde farklý ülkelerden en az üç kurum bir araya gelerek bir akademik program, bir modül veya bir yüksek lisans programý geliþtirmek üzere kaynaklarýný bir havuzda biriktirirler. Bu projeler tüm akademik alanlarda yapýlabilir ve bunlar için mali destek en fazla üç yýldýr. Socrates - Erasmus programlarýna resmi olarak katýlým anlamýna gelen Erasmus University Charter, Çankaya Üniversitesi nin bir Avrupa Üniversitesi olmasý yolunu açan en önemli adýmlardan birisidir. Ancak Erasmus University Charter ile baþlayan bu süreç mutlaka diðer adýmlarla da desteklenmeli ve karþýlýklý deðiþim faaliyetleri sonuçlandýrýlmalýdýr. Uzun soluklu bir çalýþma gerektiren bu süreci de Çankaya Üniversitesi mensuplarý olarak birlikte baþaracaðýmýza inanýyorum. SIKÇA SORULAN SORULAR 1-Erasmus çerçevesinde öðrenci deðiþimine katýlabilmek için nereye baþvurmalýyým? Üniversitenizin Uluslararasý iliþkiler / AB ile iliþkiler bürosuna baþvurmalýsýnýz. 2-Yurtdýþýnda yüksek lisans / doktora yapmak isteyen birine burs veriyor musunuz? Erasmus bir burs programý deðildir. Sadece öðrenci olarak gittiði ülkeye göre deðiþen miktarlarda aylýk maddi katký saðlanýr. Erasmus desteði ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora döneminde bulunan tüm öðrencilerin deðiþimini kapsamaktadýr. 3-ECTS Etiketi almayan/olmayan bir üniversite, öðrenci deðiþimi yapamaz mý? Öðrenci deðiþimi yapabilmek için ECTS Etiketi sahibi olmak þart deðildir ama bu etikete sahip üniversitelerin Avrupa Komisyonu ve ülkeleri nezdinde itibarý daha yüksek olur. Bu yüzden önemle tavsiye edilir. Bu etiketi alan üniversiteler, Komisyon'un resmi internet sitesinde yayýnlanýr. 5

10 6 4-Ýkili anlaþma olmaksýzýn öðrenci yahut öðretim elemaný deðiþimi yapýlabilir mi? Üniversiteler arasýnda ikili anlaþma yoksa, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olunsa bile Erasmus çerçevesinde öðrenci ya da öðretim elemaný deðiþimi yapýlamaz. 5-Öðrenci üniversiteye baþladýðý yýl Erasmus programýndan yararlanabilirini? Birinci sýnýf öðrencileri bu deðiþimi yapamazlar. 6- Önlisans öðrencileri deðiþim yapabilir mi? Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öðrenci deðiþimi yapýlýr. 7-Yabancý dil öðrenmek için bir Avrupa ülkesine gitmek istiyorum. Bana programlarýnýzýn bir katkýsý olabilir mi? Erasmus çerçevesinde yurtdýþýna giden öðrencilerin dil konusunda yeterli olmalarý beklenir. Öðrenci Erasmus programý öncesi, misafir olarak gittiði üniversitede 3-8 hafta arasý Erasmus Yoðun Dil Kursundan yararlanabilir (Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce hariç). 8-Yüksek lisans için Erasmus'tan faydalanan bir öðrenci, doktora için de baþvuru yapabilir mi? Bir kiþi, hayatýnda ancak bir kez Erasmus öðrencisi olabilir. 9-Diploma Eki'nin uygulamadaki faydasý nedir? Diploma eki (Diploma Supplement) Avrupa'nýn herhangi bir ülkesinde diplomanýn kullanýlmasý sýrasýnda ilgili tarafa mezun olunan programýn hangi kapsamda bir eðitim saðladýðýný göstermesi bakýmýndan önemlidir ve Standard bazý bilgilerle birlikte öðrencinin diplomasýnýn yanýnda ders dökümünü (transcript) de içermektedir. Çankaya Üniversitesi nin Erasmus Programý Kapsamýnda Yaptýðý Ýkili Anlaþmalar (21 Mayýs 2004 itibariyle) Almanya Bremen Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Duisburg-Essen Üniversitesi Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði Bölümü Greifswald Ernst Moritz Arndt Üniversitesi Elektronik/Fizik Bölümü Ýtalya Molise Üniversitesi Ýþletme Bölümü Ýspanya Salamanca Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Valencia Politeknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði Bölümü Litvanya Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleþme Bölümü Avusturya Viyana Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çek Cumhuriyeti Palacky Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bölümü Daha fazla bilgi için: Çankaya Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Birimi Tel : (369) E-posta : internet : Yüksek Öðretim (Erasmus) Program Koordinatörlüðü Tel : Faks : E-posta : internet :

11 Makale Prof. Dr. Türker Alkan Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölüm Baþkaný AB VE DEMOKRASÝNÝN BÝRLEÞTÝRÝCÝ GÜCÜ Ýlginçtir, bir zamanlar Avrupa karþýtý olanlar zamanla teker teker (deyim yerindeyse) Avrupacý oldular Ankara Anlaþmasý Ýnönü tarafýndan imzalandýðý sýrada, yeni anayasanýn da etkisiyle, sol diyebileceðimiz eðilim özellikle aydýnlar arasýnda hýzla yayýlýyordu. Ve solcu olmanýn baþlýca alâmeti farikalarý arasýnda þunlar vardý: Dýþarda, NATO ya, ABD ye ve Ortak Pazar a (yani Avrupa Birliði ne) karþý olmak, açýkça Sovyet yanlýsý olunmasa bile en azýndan Sovyetleri eleþtirmemek, Stalin in rezilliklerini görmezden gelmek. (Bir solcu arkadaþým, Kol kýrýlýr yen içinde, diye açýklamýþtý bu tavrý.) Ýçeride ise özel sektöre, hele yabancý sermayeye karþý çýkmak, bankacýlýk, sigortacýlýk, aðýr sanayi, enerji gibi stratejik alanlarýn devletleþtirilmesi veya kamulaþtýrýlmasý, ticarette aracýlarýn kaldýrýlmasý, kapitalist olmayan bir kalkýnma yolu izlenmesi savunuluyordu. Yabancýlarla iþirliði yapan yerli sermaye sahipleri komprador olarak damgalanýyor ve tarihin dönen çarklarý arasýnda bu kompradorlarýn yok olup gideceði varsayýlýyordu. Bu düþünceleri savunanlarýn o zamanki adýyla Ortak Pazar a olumlu yaklaþmalarý elbette beklenemezdi. Nitekim, 1960 lý, 70 li yýllarda genellikle Ortak Pazar a karþý çýktýlar. Ortak Pazar, kapitalizmin bir tuzaðý idi, oraya girmek, uluslararasý sermayenin tuzaðýna düþmek anlamýna geliyordu, onlar ortak tý, biz ise pazar, Ortak Pazar a girmek, Ortak Mezara girmek anlamýna gelecekti. Bu olumsuz tavýr üç aþamada deðiþti. Birinci aþama, 12 Mart týr. 12 Mart a kadar sol kanatta Yön dergisi çevresinde toplananlarýn askerlerle birlikte kapitalist olmayan yolda iþbirliði içinde çalýþabilecekleri, reformlar yapabilecekleri, kalkýnmanýn yolunu açabilecekleri varsayýlýyordu. Kalkýnmanýn (ne zamadýr bu sözcüðü kullanmaz olduk, farkýnda mýsýnýz?) yolu, yöntemi ve formülleri belliydi, bütün mesele, bu formülleri yürürlüðe koyacak siyasal iktidarýn yokluðuydu. 12 Mart, bu beklentilerin boþa çýkardý. Ordu nun sol bir maceraya hiç de hevesli olmadýðý, sol aydýnlarýn projelerine sýcak bakmadýðý görüldü. O güne kadar demokrasiyi ciddiye almayan, cici demokrasi, Filipin demokrasisi, gardrop demokrasisi, sandýksal demokrasi... gibi nitelemelerle eleþtiren solda, demokrasiyi daha ciddiye alma, Avrupa da yaþanan Ortak Pazar deneyimini önemseme eðilimi geliþmeye baþladý. Solun Avrupa ya yönelmesindeki ikinci aþama, 12 Eylül oldu. 12 Eylül yönetimi solun üzerinden bir silindir gibi geçti. Sol, demokrasinin saðlayabileceði olanaklar dýþýnda var olamayacaðýnýn farkýna vardý. Sol aydýnlar, demokrasi karþýtý söylemi tümüyle bir yana býraktý, Avrupa nýn demokratik ve siyasal kurumlarýyla iliþkiye geçerek demokratikleþme konusunda yardým istedi. Ortak Pazar (daha sonra Avrupa Topluluðu ve Avrupa Birliði) konusundaki olumsuz tavrý büyük ölçüde býraktý. Bu sýralarda Paris Üniversitesi nde öðretim üyesi olarak çalýþan (daha önce Ankara Üniversitesi SBF de çalýþýyordu, siyasal nedenlerle Fransa ya gitmiþti) Þeyhmus Güzel, Türk aydýnlarýnýn Ortak Pazar hakkýnda deðiþen görüþlerini konu alan bir anket çalýþmasý yaptý. Bu çalýþmada da, aydýnlarýmýzýn sergilediði tavýr deðiþikliði açýkça görülüyordu. 7

12 8 Bu dönemde Türkiye den Avrupa ya çaðrýlan sol aydýnlarýn aylarca dolaþýp Avrupa daki siyasal yetkililerle temaslarda bulunarak demokratikleþme konusunda yardým istediklerine þahsen tanýk oldum. Türk solunun Avrupa Birliði ve bu siyasal yapýnýn temsil ettiði deðerler konusundaki son tereddütleri gideren geliþme ise, 1990 larýn baþýnda izlenen Doðu Bloku nun ve reel sosyalizmin görkemli çöküþü oldu. Sovyetler Birliði nin temsil ettiði sosyalizm (Macaristan, Çekeslovakya, Polonya müdahaleleriyle lekelense de) uzun bir süre için sol aydýnlarýn Kâbe si gibi algýlanmýþtý. Bu sosyalist yapýnýn oluþmasýnda sol aydýnlar önemli bir rol oynadý. Stalin döneminin aþýrýlýklarý pek çok aydýnýn fikir deðiþtirmesine neden olduysa da, geri kalanlar hâlâ Sovyet modelini eleþtirilemez bir ideal gibi algýlýyor, Avrupa Topluluðu nu (Birliði ni) sola karþý yöneltilmiþ bir tehdit olarak görüyordu. SSCB nin, Doðu Bloku nun, Varþova Paktý nýn ve Komekon un daðýlmasý (tarihin en dramatik olaylarýndan birisiydi) sol için yeni arayýþlara, kendini yeniden tanýmlama giriþimlerine yol açtý ve Avrupa Birliði ne karþý duyulan kuþkulara, çekincelere geniþ ölçüde son verdi. (AB nin barýþçý ve enternasyonalist bir yapý taþýmasý da bunda etkili olmuþ olabilir.) Sol aydýnlarýn ilk önceleri büyük bir düþman olarak algýladýðý Avrupa Birliði ne karþý sergilediði bu tavýr deðiþikliði, hem iç, hem de dýþ politikamýzda etkili olan yakýn tarihimizin önemli geliþmelerinden birisidir. Fakat, AB yle ilgili deðiþiklikler bundan ibaret kalmadý. Siyasal yaþamýmýzda önemli rol oynayan sað kanat aydýnlarýnýn ve Kürtlerin de AB ye bakýþlarýnda radikal deðiþikliklere tanýk olduk. Sað kanat aydýnlarýný, milliyetçi sað ve dinci sað olmak üzere iki kategoride ele alabiliriz. (Bunun çok genel ve kaba bir sýnýflandýrma olduðuna kuþku yok. Fakat, bu yazýnýn amacý açýsýndan yeteri kadar elveriþli olduðunu düþünüyorum.) Bu iki küme de Avrupa Birliði hareketine karþý olumsuz bir tavýr takýndý. Milliyetçi saða göre, AB, Türk milli kültürüne yabancý, düþman, kendi milli deðerlerimizi dejenere etme niyeti taþýyan yabancý bir unsurdu. AB ile yapýlacak bir birleþme, ulusal deðerlerimize ihanet olacaktý. Bu harekette yer alanlarýn (ünlü MC denemelerinin de sergilediði gibi) demokrasiyi gerçekleþtirmek gibi bir hedefleri de yoktu. Milliyetçi sað, 12 Mart döneminde pek bir sarsýntý yaþamadý, hatta güçlendi. Fakat, 12 Eylül de (sol kadar olmasa da) ciddi bir sýkýntý yaþadý. Demokratik ideallerin kendilerine de yaradýðýný gördüler. Bu çevrenin ideologlarýndan birisi, 12 Eylül de tutuklanýnca, usul hukukunun ne kadar önemli olduðunu kavradýk, demiþti. Hareketin lideri olan Alpaslan Türkeþ de hapishaneden General Evren e þöyle sesleniyordu: Biz hapisteyiz, fikirlerimiz iktidarda, bu nasýl iþtir? Sonuç olarak, MHP hareketi tümüyle Avrupacý olmasa da, AB ye olan muhalefetini eskisi kadar sert ifade etmez oldu. Demokrasinin önemini vurgulayan, çatýþmacý siyasete karþý çýkan bir grup, hareketten ayrýldý. MHP de (Ecevit hükümeti döneminde görüldüðü gibi) eski militan tavrýný büyük ölçüde terk etti. Bu iktidar döneminde AB yanlýsý politikaya karþý gelmediði gibi, AB uyum yasalarýnýn altýna imzasýný attý.

13 Makale Dinci saða gelince... Geçmiþte AB ye en þiddetli biçimde kaþý çýkanlar onlar olmuþtu. Bu da son derece doðaldýr: AB bir Hýristiyan kulübüydü, Batý kulübüydü, cinsel ahlâk bakýmýndan bize yabancý bir kültürü temsil ediyordu. AB ye katýlmak demek, dinden imandan çýkmak demekti. Ýlginçtir, bütün bu keskin tavra karþýn AB ye tam üyelik için ilk baþvuruyu yapan Turgut Özal bu gelenekten gelen bir kiþidir. Tam üyelik için müzakere tarihi alma peþinde olan þimdiki Baþbakan R. Tayyip Erdoðan ýn da ayný kökten eldiðini söylemeye gerek yok elbette. Turgut Özal ýn tavýr deðiþikliði (DPT Müsteþarý iken AB ye girmemize karþýydý) sanýrým geniþ ölçüde kiþiseldir, baþbakanlýðýn getirdiði farklý bakýþ açýsý yeni bir deðerlenedirme yapmasýna yol açmýþ olabilir. Tayyip Edoðan ve akadaþlarýnda izlediðimiz deðiþim ise RP hareketinde izlediðimiz ideoljik deðiþimle, hareketin geleceðie iliþkin genel deðerlendirmeyle ilgilidir. 28 Þubat 1977, arkasýndan RP nin kapatýlmasý, dinci hareketin ciddi bir muhasebe yapmasýna neden oldu. Daha önce demokrasiyi önemsemeyen, Gerektiðinde inilebilecek bir tramvaya benzeten, gerekirse kanla da gelebiliriz, mesajýný veren bu hareketin liderleri, askeri müdahele tehdidi karþýsýnda demokrasinin faziletlerinin farkýna varmaya, AB yi, dini özgürlüðün bir garantisi gibi algýlamaya baþladýlar. AKP iktidarýnýn bu amaçla yaptýðý yasal ve kurumsal deðiþiklikler ne kadar ciddi olduklarýnýn bir kanýtý gibi duruyor. Nihayet AB yanlýsý olarak karþýmýza çýkan son küme Kürt vatandaþlarýmýzdýr. PKK hareketinin baþarýsýzlýða uðrayacaðýnýn anlaþýlmasýyla birlikte Kürtler arasýnda koyu bir AB yandaþlýðý geliþmeye baþladý. Madem Türkiye nin sýnýrlarý içinde kalacaðýz, haklarýmýzý en iyi koruyacak düzenlemeyi ancak demokratik bir yönetimde saðlayabiliriz. Bunun en geçerli garantisi de AB dir, diye düþündükleri anlaþýlýyor. Sonuç oluruk, yirmi otuz yýl önce AB ye karþý olan veya AB yle ilgilenmeyen pek çok kiþinin ve kümenin zamanla AB yandaþý olup çýktýðýný görüyoruz. Ve hemen hepsini bu yola sevk eden itici güç de demokrasi, güvenlik ve insan haklarý olmuþtur. Demokrasinin birleþtirici gücünün bundan daha yalýn kanýtý olabilir mi? 9

14

15 Makale Prof. Dr. Nahit Töre Çankaya Üniversitesi Uluslararasý Ticaret Bölümü Öðretim Üyesi AVRUPA ANAYASASI Artýk Avrupa Birliði de bir anayasaya sahip oluyor. Avrupa Anayasal Antlaþma Taslaðý, yaklaþýk iki buçuk yýl süren çalýþmalar ve müzakereler sonucunda AB liderleri tarafýndan Haziran 2004 tarihleri arasýndaki Brüksel Zirvesi nde kabul edildi. Anayasa Taslaðýný hazýrlamakla görevli Avrupa Konvansiyonu, Þubat 2002 de çalýþmalarýna baþlamýþ ve hazýrladýðý taslaðý Temmuz 2003 te Ýtalya Dönem Baþkanlýðýna sunmuþtu. Halen AB 1951 den günümüze kadar imzalanmýþ çok sayýda antlaþma tarafýndan yönetiliyor. Üç kurucu Antlaþma ile (1951 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluðu, 1957 Avrupa Ekonomik Topluluðu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluðu) Avrupa Topluluklarýnýn kurulmasýndan sonra, 1992 de imzalanan Maastricht Antlaþmasý ile Avrupa Birliði oluþturuldu. Bu dört kurucu antlaþma günümüze kadar birçok kez deðiþikliðe uðradý: Birleþme Antlaþmasý (1965), Tek Avrupa Senedi (1986), Amsterdam Antlaþmasý (1997) ve Nice Antlaþmasý (2001) bu deðiþiklikleri yapan hukuk metinleridir. Bunlara yeni üye devletlerle imzalanan Katýlma Antlaþmalarýný da eklemek gerekiyor. Yeni imzalanan Avrupa Anayasal Antlaþma taslaðý (ki kýsaca Anayasal Antlaþma diye anýlmaya baþlanmýþtýr) mevcut antlaþmalarýn hepsinin yerini alacak ve Avrupa Birliði ne tek bir hukuki kimlik kazandýracak. Maastricht Antlaþmasý üç ayaklý bir yapý halinde Avrupa Birliði adý verilen bir oluþum içeriyordu. Ayaklardan biri, Topluluk ayaðý olup, üç Topluluk Antlaþmasýna tekabül ediyordu. Ýkinci ayaðý Ortak Dýþ ve Güvenlik Politikasý, üçüncü ayaðý da Adalet ve Ýçiþleri oluþturuyordu. Amsterdam Antlaþmasý, üçüncü ayaktaki iþleri Topluluk ayaðýna taþýdý. Þimdi Anayasal Antlaþma bu üç ayaðý birleþtirmektedir. Fakat dýþ politika, güvenlik ve savunma alanlarýnda özel prosedürler korunmuþtur. Avrupa Anayasasý bir antlaþma halinde dünyaya geldiðinden, tüm üye devletler tarafýndan bunlarýn anayasalarýna göre onaylanmasý gerekecek. Bazýlarý bu iþi parlamentolarýnda hallederken, bazýlarý referanduma götürecekler. Fransa referanduma gideceðini þimdiden açýklamýþ durumda. Öteki referandumcular þimdilik Danimarka, Ýrlanda, Ýngiltere, Ýspanya ve Portekiz. Anayasal Antlaþma nýn önümüzdeki Ekim veya Kasým ayýnda resmen imzalanmasý bekleniyor. Daha sonra üye devletlerin iki yýl içinde onay iþini tamamlamalarý gerekiyor. Anayasal Antlaþma ileride ancak üye devletlerin tümünün kabulüyle deðiþtirilebilecek. Anayasada Avrupa Birliði nin deðerleri, insan onuru, özgürlük, demokrasi, eþitlik, hukukun üstünlüðü ve insan haklarýna saygý olarak belirlendi. Hristiyanlýða atýf yapýlmayan Anayasa nýn dibacesinde Avrupa nýn kültürel, dini ve insanlýk mirasýndan esinlenerek... sözleri yer aldý. 400 den fazla maddesi bulunan yeni Anayasal Antlaþma, þu dört kýsýmdan oluþuyor:¹ 1. Kýsým: Burada amaçlar, yetkiler karar alma prosedürleri ve Birlik Kurumlarý düzenlenmektedir. 2. Kýsým: Bu kýsýmda Temel Haklar Þartý yer almaktadýr. ¹Anayasal Antlaþmanýn metnini adresinde bulabilirsiniz. 11

16 3. Kýsým: Birliðin politikalarý ve eylemleri konusunda mevcut antlaþmalarda yer alan hükümler burada toplanmýþtýr. 4. Kýsým: Anayasanýn kabulü ve deðiþtirilmesi prosedürleri de dahil, nihai hükümler bu kýsýmda yer almaktadýr. Anayasa, halen AB de kullanýlan hukuki enstrüman türlerinin sayýsýný 15 ten 6 ya indirmektedir: Yasalar ve çerçeve yasalar, tüzük ve kararlar, tavsiyeler ve görüþler. AB kurumlarý konusunda yapýlan deðiþikleri þöyle bir tabloda toplayýp özetlemek mümkündür: Kurum Deðiþiklikler Yürürlük Tarihi (Antlaþmanýn yürürlük tarihinden farklý ise) Avrupa Konseyi AB Dýþiþleri Bakaný *Bir AB kurumu oluyor. *Ýki buçuk yýllýðýna atanacak bir Baþkan tarafýndan yönetilecek. *Ortak Dýþ ve Güvenlik Politikasý Yüksek Temsilcisi ile Dýþ Ýliþkiler Komiserinin görevlerini ifa edecek. *Komisyon üyesi olacak. *Dýþ Ýþler Konseyi ne baþkanlýk edecek. Avrupa Parlamentosu *Azami üye sayýsý 750 ye 2009 Avrupa seçimlerinden çýkarýlmýþtýr. önce Parlamento bir karar *Her üye devlet en az 6 sandalye önerisi hazýrlayacak ve sahibi olacak. Avrupa Konseyi oybirliðiyle *Her üye devlet en fazla 96 bunu kabul ederek sandalye sahibi olacak. Parlamento nun *Parlamentonun yasama yetkisi kompozisyonunu belirleyecek. artýrýlmýþtýr. 12 Komisyon *2014 yýlýna kadar her üye devlete bir Kasým 2014 Komiser ilkesi korunacak. *2014 ten itibaren Komiser sayýsý üye devlet sayýsýnýn üçte ikisine indirilecektir. *Komiserler üye devletlerden eþit rotasyon esasýna göre seçilecektir.

17 Makale Avrupa Anayasasý, nitelikli çoðunluk esasýna göre karar almada, AB nüfusunun en az %65 ini ve üye devlet sayýsýnýn %55 ini temsil eden (her durumda 27 ler Avrupasý nýn nüfus yapýsý þöyledir: en az 15 üye devlet) bir çoðunluk ilkesi getirmektedir. En az dört üye devlet bir karar engelleyici azýnlýk oluþturabilecektir. Üye Devlet Nüfus (Milyon) 27 ler Avrupasý nýn Toplam Nüfusunun % leri Almanya Fransa Ýngiltere Ýtalya Ýspanya Polonya Romanya Hollanda Yunanistan Portekiz Belçika Çek Cumhuriyeti Macaristan Ýsveç Avusturya Bulgaristan Danimarka Slovakya Finlandiya Ýrlanda Litvanya Letonya Slovenya Estonya Güney Kýbrýs Lüksemburg Malta Toplam % Vergilendirme, kýsmen sosyal politika ve dýþ politika, güvenlik ve savunma politikalarýyla ilgili birçok konuda kararlar oybirliðiyle alýnmaya devam edilecek. Yeni oy verme sistemi 1 Kasým 2009 da yürürlüðe girecek. Anayasa Taslaðýna göre, belli sayýda üye devletten bir milyon vatandaþýn imzasý üzerine, Komisyon bir yasa teklifi hazýrlayýp sunacak. AB tarihinde ilk defa, Birlik ten ayrýlmak isteyen üye devletlere bu olanaðý tanýyan bir hüküm ve bloktaki bir üye devletin saldýrýya uðramasý halinde diðer üye devletlerin yardým etmeyi taahhüt ettikleri bir dayanýþma hükmü de Anayasa taslaðýna eklenmiþtir. Ayrýca, eðer bir üye devlet AB temel deðerlerini ciddi þekilde ihlal ederse, diðer üye devletler nitelikli çoðunluk ile onun üyeliðini askýya alma kararý alabilecekler. 13

18 PROF. DR. AHMET YALNIZ Çankaya Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný 14 Eðitiminiz ve kariyeriniz konusunda bilgi verebilir misiniz? Orta eðitimimi Londra Sloane Grammar School ve son olarak 1968 yýlýnda mezun olduðum TED Ankara Koleji nde aldým yýlýnda Hacettepe'de o dönemde 5 yýllýk bir program olan Ýstatistik Bölümünden Yüksek Lisans Diplomasý aldýktan sonra yine Hacettepe Ekonomi Bölümünde yüksek lisansa baþladým ve 1975 yýlýnda mezun olduktan sonra iki yýl süre ile Dünya Bankasý Kemer Turizm Geliþme Projesinde proje ekonomisti olarak çalýþtým sonunda Hacettepe Ekonomi bölümünde Doktora programýna baþladým ve Ýstatistik Bölümünde asistan oldum. Bu tarihten itibaren kesintisiz devam etmekte olan akademik yaþamýmda çeþitli kurumlarda danýþmanlýk ve uygulamalý çalýþmalarým oldu yýllarý arasýnda ek görevli olarak Turizm Bakanlýðý Araþtýrma Genel Müdürlüðü'nde danýþman olarak Turizm Ana Planý çalýþmalarýna katýldým yýlýnda Ýngiliz Kültür araþtýrma bursu kazanarak gittiðim Bradford Üniversitesi'nde Ýþletme M Sc. programýna da kaydolarak Ýþletme Proje Geliþtirme ve Planlama dalýnda master derecesi aldým. Böylece Ýstatistik, Ekonomi ve Ýþletme olmak üzere üç ayrý master derecesi, Ekonomi doktorasý ve Ýstatistik Doçentliði ile tam bir çoklu disipline sahip akademik hayatým oldu. Yardýmcý Doçent olarak Hacettepe Üniversitesi'nde göreve yaparken yýllarýnda Devlet Planlama Teþkilatý nda tam zamanlý danýþman olarak çalýþtým. Ayrýca VI., VII., VII. ve VIII. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planlarýnda Ýhtisas Komisyonu üyelik ve baþkanlýklarýnda bulundum akademik yýlýnda misafir öðretim üyesi olarak Warwick Üniversitesi'nde görevlendirildim ve yurda döndüðümde Hacettepe Üniversitesi'nde Uygulamalý Ýstatistik Doçenti oldum. Prof. Dr. Ahmet Yalnýz yýllarý arasýnda Bilkent Üniversitesi'nde ek görevli olarak ders verdim yýllarý arasýnda 42.madde kapsamýnda Turizm Bakanlýðý Master Plan Koordinatörü olarak görev yaptým yýlýnda Ekonometri dalýnda profesör oldum ve yýllarý arasýnda Akdeniz Üniversitesi Ýktisat Bölümünde görev yaptýktan sonra 2000 yýlýnda Çankaya Üniversitesi Ýþletme Bölümünde göreve baþladým. Tam zamanlý çalýþtýðým bütün üniversitelerde fakülte kurulu, yönetim kurulu, senato üyelikleri ve bölüm baþkanlýðý gibi çeþitli idari görevleri aldým. Halen Üniversitemiz ÝÝBF Dekanlýðý ve Üniversite Yönetim Kurulu üyeliði görevlerini sürdürmekteyim. Halen Çankaya Üniversitesi Öðretim Üyesi ve Ýkdisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný olarak görev

19 Öðretim Üyesi yapýyorsunuz.üniversite ve fakülteniz konusundaki düþünceleriniz nelerdir? Çankaya Üniversitesi ve ÝÝBF henüz yedinci yýlýnda olmasýna raðmen modern dünyanýn verdiði teknolojik imkanlarýn kullanýlmasý ve eðitim kadromuza katýlan çok sayýdaki tecrübeli tam zamanlý öðretim üyemiz sayesinde kimsenin öngöremediði bir geliþmiþlik ve olgunluk düzeyine kýsa sayýlabilecek bir sürede ulaþmýþtýr. Vakýf Üniversiteleri içinde kurumsallaþmasýný tamamlamýþ birkaç üniversiteden birisiyiz. Gerek yurtiçinde, gerekse yurtdýþýnda hem akademisyenlerden hem de öðrencilerden gördüðümüz ilgi bizleri gururlandýrmaktadýr. Fakültemizden bugüne kadar mezun olan öðrencilerimizin hemen hemen tamamý, kriz sonrasý döneme raðmen çok iyi iþlere yerleþmiþlerdir. Mezunlarýmýz Hazine Müsteþarlýðý nda, Dünya Bankasý nda uzmanlýklardan, Ýrlanda, Rusya gibi ülkelerde yönetici pozisyonuna veya kendi iþlerinde çalýþanlara kadar geniþ bir yelpazede yer almaktadýr. Fakültemiz, öðretim yanýnda öðrencilerimizin tek tek eðitilmiþ olmalarýný da saðlayan bir hizmet anlayýþýný ilke edinmiþtir. Çeþitli faaliyetler, staj imkanlarý, spor ve klüp çalýþmalarý ile daha sosyal, insan iliþkilerini öðrenmiþ bireyler yetiþtiriyoruz. Öðretim çýtamýzý belirleyen de zaten dünya dili Ýngilizce ile eðitim yapýyor olmamýz. Dünyanýn en tanýnmýþ ve ücreti en yüksek üniversitelerinde okutulan ders kitaplarý bizim de ders kitaplarýmýz. Öðrencilerimiz neyi bilip neyi bilmediklerinin farkýnda olarak mezun oluyorlar. almýþ bulunuyorlar ve halen yurtiçi ve yurtdýþýnda 14 elemanýmýz master veya doktora çalýþmalarýný sürdürmektedir. Geleceðimiz bugünümüzden daha da ileri düzeylere taþýnacak. Öðrencilerinize verebileceðiniz öðütler neler olabilir? Yeterli bilimsel bilgi sahibi olmak en büyük servet ve özgürlük kaynaðýdýr. Günümüzde çarpýlmýþ veya çarptýrýlmýþ enformasyon bombardýmaný altýnda yaþayan bireyler ancak ve ancak bilgi filitresini kullanarak gerçek iþleyiþin temel bileþenlerini ayýrt edebilir ve doðru karar verebilirler. Bilimsel çalýþmalar da artýk öylesine hýzlý bir geliþme içinde ki hayatta baþarýlý olabilmek için öðrenmeyi sürdürmek, teknolojiyi takip etmek gerekiyor. Bireyin uzmanlaþmasý ve iþini de iyi yapmasý isteniyor artýk. Ancak uzmanlaþýrken bütünü de algýlamak ve anlamak gerekiyor. Mezunlarýmýz, hayatlarýný kazanacaklarý mesleklerinde uzman olabilmeleri için en az bir beþ yýl süreyle bilimsel yayýnlarý takip etmeleri ve kendilerini yetiþtirmeleri gerektiðini Fakültemiz orta vadede kendi yetiþtirdiði öðretim elemanlarý ile yoluna devam edecektir. Son iki yýl içinde üç araþtýrma görevlimiz doktora derecelerini 15

20 bilmeliler. Bir baþka servet de güvenilir olmaktýr. Karþýlýklý güven her türlü baþarýnýn bir önkoþulu. Bu durum kurumlar, iþletmeler ve bireyler için de böyle. Güvenilir olmak için kýsa dönemde ödemeniz gereken maliyetlere katlanmak gerekiyor. Son olarak özel yaþantýnýzdan ve hobilerinizden bahseder misiniz? Akademisyenlik zaten biraz münzevi bir yaþam tarzý getiriyor. Bir de idari görevler eklenince özel yaþantýnýza ne yazýk ki daha az vakit kalýyor. Son yýllarda denize ulaþtýðým zamanlar dýþýnda pek spor yapamýyorum. Ancak gelecek hafta Üniversitemiz spor tesislerine, yüzme havuzuna kaydýmý yaptýracaðým. Hobilerime gelince, ikiye ayýrmak lazým galiba. Artýk ihmal edilenlerle, yeniler olmak üzere. Eski bir paraþütçüyüm ve derecelerim sayesinde lise çaðlarýnda epey dünya gezdim. Güya hep yeniden baþlayacaðým satranç merakým aslýnda ölmedi. Yenilere gelince, elbet ki amatör kaptanlýk. Yelken açmak vazgeçilebilecek bir tutku deðil. Bizler kýrk yýllýk Ankara'lý olarak kendimize "Bozkýrýn Kaptanlarý" adýný taktýk. En büyük hayalim bir tekne sahibi olmak ilerde. Bir de þarap tutkunluðum var ama benimki öyle yeni rüzgarlardan deðil, arzu edenlere kendi ellerimle yatýrdýðým 30 yýllýk þaraplarýmdan ikram edebilirim. 16

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI. Erasmus (Yükseköðretim) 2007-2013. Programý. Erasmus AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

ERASMUS PROGRAMI. Erasmus (Yükseköðretim) 2007-2013. Programý. Erasmus AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Erasmus (Yükseköðretim) Programý 2007-2013 ERASMUS PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Erasmus

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ERASMUS.? Erasmus Programi nedir?? Erasmus da neler var?

ERASMUS.? Erasmus Programi nedir?? Erasmus da neler var? ERASMUS? Erasmus Programi nedir?? Erasmus da neler var? Erasmus Programi Nedir?? Erasmus 1 Üniversitelerarasi isbirligi? Erasmus 2 Ögrenci ve ögretim elemanlari için yurtdisi bireysel egitim destekleri?

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı