Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN

3 Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz 14 M. Alper Batur - Hazine Müsteþarlýðý Uzman Yardýmcýsý 17 Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü 20 Güzel Sanatlar Birimi 22 Spor 23 Arý Spor ve Dinlenme Tesisleri 24 Çankaya Üniversitesi Programlarý27 Haberler 31 Çankaya Üniversitesi adýna Sahibi: Rektör Prof. Dr. Ziya Aktaþ Yayýn Kurulu Prof. Dr. Nahit Töre Prof. Dr. Aysu Aryel Erden Prof. Dr. Ziya B. Güvenç Yrd. Doç. Dr. Nüzhet Akýn Dr. Mustafa Tören Yücel Yakup Sarýcan Nurin Terzi Gülþen Çulhaoðlu Halil Özkan Editör Yakup Sarýcan Tasarým ve Baský Tasarým Plus Ýletiþim Hizmetleri Çankaya Üniversitesi Rektörlüðü Öðretmenler Cad. No: Yýl Ankara Tel: Faks: Çankaya Üniversitesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Dergide yayýnlanan yazýlar kaynak gösterilerek kullanýlabilir. Ýmzalý yazýlardaki görüþler yazarlarýna aittir. Üç ayda bir yayýmlanýr.

4

5 Baþyazý Prof. Dr. Ziya AKTAÞ Çankaya Üniversitesi Rektörü Aramýza Bekliyoruz... Bu yazýmda özellikle yeni öðrencilerimize ve ailelerine seslenmek istiyorum. Sevgili Öðrenciler, Yýllar süren temel ve orta öðretim baþarý ile bitti. Nihayet üniversite aþamasýna geldiniz. Bir üniversite ve bir mesleðe karar vereceksiniz. Evet, önünüzde çeþitli seçenekler var. Ama bir Vakýf Üniversitesi de olabilir diyorsanýz Çankaya Üniversitesi ni ciddi olarak düþünün derim. Çankaya Üniversitesi ni en iyi seçeneklerden birisi olarak düþünün diyorum. Çünkü Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlýk, Hukuk, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülteleri ile birlikte Meslek Yüksekokulumuz var. Bu fakülteler ve okulumuzda sýrasý ile Ýngiliz Dili ve Edebiyatý, Matematik- Bilgisayar, Bilgisayar Mühendisliði, Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði, Endüstri Mühendisliði, Ýç Mimarlýk, Ýktisat, Ýþletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler ile Uluslararasý Ticaret ve nihayet 2 yýllýk Uluslararasý Ticaret Yönetimi bölümlerimiz bulunuyor. Hukuk Fakültesinde eðitim Türkçe, tüm diðer fakülte ve okulumuzda eðitim Ýngilizce sürdürülmektedir. Bunun için Ýngilizce Hazýrlýk Okulumuz da var. Kolay deðil, kurulduðu 1997 yýlýndan beri sürdürdüðü geliþme ile bugün lisans ve lisansüstü düzeyindeki üçbinbeþyüz öðrenciye yakýn öðrenciye ulaþmak. Yine kolay deðil, yýllardýr Ankara da deðil, Türkiye deki bütün vakýf üniversiteleri arasýnda doluluk oraný bakýmýndan ilk üçte bulunmak. Sevgili Gençler, Dünya standartlarýnda kaliteli yükseköðretim ve eðitim ilkesi ile geliþmesini sürdüren Çankaya Üniversitesi, bir yandan Erasmus Programý ile Avrupa Üniversiteleri arasýnda öðrenci ve öðretim elemaný deðiþim, programýna baþlar ve Avrupa Üniversiteler Birliðine üye olurken, diðer yandan da özellikle bazý ABD üniversiteleri ile daha yakýn iliþkiler kurup sürdürmeye çalýþmaktadýr. Dersliklerimizi, laboratuvarlarýmýzý, internet baðlantýlarýmýzý hep daha iyi bir duruma getirmeye çalýþýyoruz. Yirmibeþe yakýn öðrenci topluluðu ile öðrencilerimizin arzu ettikleri alanlarda ders dýþý faaliyetlerde bulunmalarýný destekliyor, teþvik ediyoruz. Sevgili Velilerimiz, Öðrencilerimiz bizim evlatlarýmýz, velilerimizin bizlere, hocalarýmýza emanetidir. Onlarý en iyi þekilde yetiþtirmeye özen ve çaba gösteriyoruz. Olasý bazý dertlerinin çözümünde yardýmcý olmak üzere Saðlýk Merkezimizde Psikolojik Danýþman görevlendirdik. Ayrýca, Kariyer Planlama Birimi de kurduk. Böylece öðrencilerimizin alan ve meslek seçmelerinde de yardýmcý olmayý amaçlýyoruz. Dahasý, verdiðimiz çeþitli burslarla velilerimizin yükünü hafifletmeye çalýþýyoruz. Üniversite giriþ puaný iyi olanlardan tüm eðitim hayatý boyunca öðretim ücreti almýyoruz. Akademik Baþarý Bursu ile de yýl sonu not ortalamalarýna bakarak, öðrencilerimizin öðretim ücretlerinde yüzde yirmi ve yüzde elli indirim olanaðý saðlýyoruz. Ayrýca, özellikle basketbol ve diðer spor alanýnda baþarýlý olan öðrencilerimize spor bursu, maddi durumu iyi olmayan bazý öðrencilerimize de destek veriyoruz. Arý Okullarý mezunlarýna da belirli bir indirim yapýyoruz. Kýsacasý, gençler aramýza gelmekten piþman olmayacaksýnýz. Deneyin... Hepinize bol þans. 1

6 Editörden... Üniversitemizin 1 Kasým 2003 tarihinde Avrupa Birliði'ne yaptýðý baþvuru incelenerek 17 Mayýs 2004 tarihi itibariyle ERASMUS Üniversitesi olmasý resmi olarak kabul edildi. Biz de bu sayýmýzda; amacý, Avrupa'da yüksek öðretimin kalitesini artýrmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek, üniversiteler arasýnda ülkeler arasý iþbirliðini teþvik ederek, öðrencilerin ve eðitimcilerin Avrupa'da karþýlýklý deðiþimini saðlayarak ve Avrupa Birliði ülkelerinde çalýþmalarýn ve alýnan derecelerin akademik olarak tanýnmasý ve þeffaflýðýn geliþmesine katkýda bulunarak gerçekleþtirmeye çalýþmak olan Erasmus Programýný ve Üniversitemizin bu baðlamdaki çalýþmalarýný ele aldýk. Rektör Yardýmcýmýz ve Erasmus Koordinatörümüz Prof. Dr. Kenan Taþ'ýn yazýsýný üçüncü sayfada bulabilirsiniz. Bu sayýmýzda ayrýca; Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölüm Baþkanýmýz Prof. Dr. Türker Alkan'ýn "AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü" ve Uluslararasý Ticaret Bölümü Öðretim Üyemiz Prof. Dr. Nahit Töre'nin "Avrupa Anayasasý" konulu makalelerine yer verdik. Dergimizde bir çok yeniliðe de imza atýyoruz. Yeni bir yüz ve isimle sizlere birlikteyiz. Buna ek olarak, artýk her sayýmýzda, bir öðretim üyemizi, bir mezunumuzu ve bir þirketi tanýtacaðýz. Bu baðlamda, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekanýmýz Prof. Dr. Ahmet Yalnýz'ý, Ýþletme Bölümü 2003 mezunumuz M. Alper Batur'u ve Arý Spor ve Dinlenme Tesisleri'ni tanýttýk. Ekimde görüþmek üzere... Yakup Sarýcan 2

7 Erasmus YÜKSEK ÖÐRETÝMDE AVRUPA BOYUTU Erasmus* Programý ve Çankaya Üniversitesi ndeki Uygulamalar Prof. Dr. Kenan TAÞ Çankaya Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve Erasmus Koordinatörü rasmus programýnýn amacý, farklý ülkelerdeki üniversiteler arasýnda iþbirliðini teþvik etmek, öðrencilerin ve eðitimcilerin Avrupa da karþýlýklý deðiþimini saðlamak, Avrupa Birliði ülkelerindeki çalýþmalarýn ve alýnan derecelerin akademik olarak birbiri arasýnda tanýnmasýna katkýda bulunmak ve genel olarak Avrupa da yüksek öðretimin kalitesini arttýrmaktýr. Erasmus programlarýna katýlým için, öncelikle her bir üniversitenin Erasmus University Charter ( EUC) iþlemlerini tamamlamasý ve Avrupa Komisyonuna baþvurmasý gereklidir. EUC, üniversitelere Erasmus programý tarafýndan desteklenen etkinliklere katýlým hakkýný verir. Çankaya Üniversitesi, 2004/ /07 dönemleri için, Nisan 2004 ten itibaren geçerli olmak üzere Erasmus programlarýna resmi olarak katýlma hakkýný elde etmiþtir. Avrupa Birliði ülkelerindeki üniversitelerin neredeyse tamamýnýn katýldýðý Erasmus programý yalnýzca üniversiteleri deðil, ayný zamanda tanýnan bütün yüksek öðretim kurumlarýný ve üniversite sonrasý eðitimi de kapsamý içine almaktadýr. Öncelikle Erasmus Programýna katýlma hakkýný almýþ olmak bize ne gibi destek saðlayacak? sorusunu cevaplandýralým: a) Karþýlýklý Öðrenci Deðiþimi (Student Mobility-SM) Erasmus programý kapsamýnda, yüksek öðretimin ilk yýlýndaki öðrenciler hariç doktora öðrencileri dahil olmak üzere, üniversiteler arasýnda yapýlan ikili anlaþmalar ve düzenlemeler çerçevesinde, diðer katýlýmcý ülkedeki bir üniversitede 3-12 ay arasýnda bir süre için eðitim desteði saðlamaktadýr. * Desiderius Erasmus ( ) yaþamýný insaný ve Hýristiyanlýðý temel alan düþünce ile halklar arasýnda karþýlýklý anlayýþýn anahtarý olarak gördüðü evrensel bir bilgelik kavramý geliþtirmeye adamýþtýr. Din bilimi, eðitim, retorik ve klasik çalýþmalarýn hepsinde ayný derecede baþarýlý olmasýnýn yaný sýra parlak bir alaycýydý ve sýk sýk kurumla ve arkadaþlarýyla çatýþmaya girerdi. Roterdam'lý olan Erasmus Fransa, Ýngiltere, Ýtalya, Ýsviçre ve bugünkü Belçika'da eðitim gördü ve ders verdi. 3

8 4 Çankaya Üniversitesi nin ikili anlaþmalar yaptýðý üniversitelerin sayýsý halen 9 dur. Bunlarla ilgili ayrýntýlý bilgi (http://uio.cankaya.edu.tr/ulusanlasma.html adresinden alýnabilir. Üniversitemizde öðrenci deðiþimine eðitim öðretim yýlý ikinci yarýyýlýndan itibaren baþlanacaktýr. Deðiþim yapacak öðrenci, gittiði üniversiteye herhangi bir öðretim ücreti ödemeyecektir. Gidilen üniversiteye baðlý olarak, bazý durumlarda konaklama imkaný da ücretsiz olarak sunulabilmektedir. Ancak her durumda gidilen üniversite öðrencinin konaklamasýna yardýmcý olacak ve yerleþimini organize edecektir öðretim yýlý ikinci yarýyýlýnda deðiþim yapacak öðrencilerimize Avrupa Birliði ve Ulusal Ajans aracýlýðýyla aylýk 300 Euro katký saðlanacaktýr. Avrupa Kredi Transfer Sistemi, (ECTS) sayesinde misafir olunan ülkede geçirilen zaman ve harcanan emeðin öðrencinin kendi üniversitesi tarafýndan tamamen tanýnmasý saðlanmaktadýr. Çankaya Üniversitesi nde ECTS kýlavuzunun hazýrlanmasý iþlemleri yoðun bir biçimde devam etmektedir. Ekim 2004 itibariyle söz konusu kýlavuz yürürlüðe girecek ve gerek ulusal ajans ve gerekse Avrupa Birliði ne duyurulacaktýr. Deðiþim yapacak öðrenciler, Çankaya Üniversitesi hakkýndaki tüm bilgileri ve alacaklarý derslerin ECTS kredilerini bu kýlavuzdan öðrenebileceklerdir. b) Karþýlýklý Akademisyen Deðiþimi (Teaching Staff Mobility - TS) Erasmus programý, iþbirliði yapýlan diðer bir Avrupa ülkesindeki üniversitenin resmi müfredatýnýn içinde yer alan, genellikle kýsa süreli dersleri misafir öðretim görevlisi olarak verecek öðretim üyelerine destek saðlamaktadýr. Verilen destek misafir olunan ülkede ders verme sonucu ortaya çýkan ek masraflara katký olarak düþünülmektedir. Akademisyen deðiþimi programýna baþlanmýþtýr. Ayrýntýlý bilgi ve hangi üniversiteye hangi sayýda ve sürede gidilebileceði Üniversitemiz Uluslararasý Ýliþkiler Ofisi web sayfasýndan öðrenilebilir. c) Karþýlýklý Deðiþimin Organizasyonu (Organisation of Mobility - OM) Erasmus programý kapsamýnda deðiþim programýnda en uygun þartlarýn oluþturulmasý için yüksek öðretim kurumlarýna destek saðlanmaktadýr. Bu çerçevede; Öðrencilerin diðer katýlýmcý ülkelerde, iþbirliði yapýlan kurumlarda misafir olarak kaldýklarý sürelerin ve yaptýklarý çalýþmalarýn karþýlýklý tanýnmasý, Öðretim elemanlarýnýn akademik programlara tam olarak bütünleþtirilmiþ kýsa süreli dersleri (veya görevleri) misafir öðretim üyesi sýfatýyla sorunsuz verebilmesi, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ve Diploma Eki (DS) uygulamalarýnýn gerçekleþtirilebilmesi, konusunda üniversiteler ulusal ajans aracýlýðý ile mali destek kullanabilmektedir. Üniversitemizde yürütülmekte olan ECTS çalýþmalarýnýn ardýndan karþýlýklý deðiþim anlaþmasý imzaladýðýmýz üniversitelere giderek çalýþmalarýmýz gözden geçirilecek ve deðiþimin sorunsuz olarak yapýlabilmesi için gerekli çalýþmalar tamamlanacaktýr.

9 Erasmus d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System - ECTS) Erasmus programý, akademik kredi tahsisi ve transferi için geliþtirilmiþ bir sistem olan ECTS in tanýtýlmasý, uygulanmasý ve/veya yaygýnlaþtýrýlmasý ile ilgili etkinlikleri de desteklemektedir. ECTS destek mekanizmalarý þunlardýr: Daha önceden ECTS için Erasmus desteði almamýþ kurumlara ECTS e baþlama desteði, bütün lisans ve yüksek lisans programlarýnda ECTS i uygun þekilde hayata geçiren kurumlara verilen ECTS etiketi, ECTS etiketi olan ve ECTS kredilerini biriktirmek için gerekli mekanizmalarýný kurmak isteyen kurumlara saðlanabilecek ECTS kredi biriktirme desteði, ihtiyaç halinde baþvurulabilecek ECTS/DS danýþmanlarý ve ziyaretleri. e)yoðun Programlar (Intensive Programmes - IP) Avrupa boyutu içermek kaydý ile kýsa süreli (10 günden 3 aya kadar) kurslar düzenleyen üniversitelere maddi destek verilebilmektedir. Mali destek, birbirini takip eden bir, iki veya üç yýla kadar verilebilmekte ancak, her yýl katýlýmcý grubunun farklý ve/veya konunun (alanýn) farklý olmasý þartýna baðlý olmaktadýr. f) Müfredat Geliþtirme Projeleri (Curriculum Development Projects - CD) Bu projelerde farklý ülkelerden en az üç kurum bir araya gelerek bir akademik program, bir modül veya bir yüksek lisans programý geliþtirmek üzere kaynaklarýný bir havuzda biriktirirler. Bu projeler tüm akademik alanlarda yapýlabilir ve bunlar için mali destek en fazla üç yýldýr. Socrates - Erasmus programlarýna resmi olarak katýlým anlamýna gelen Erasmus University Charter, Çankaya Üniversitesi nin bir Avrupa Üniversitesi olmasý yolunu açan en önemli adýmlardan birisidir. Ancak Erasmus University Charter ile baþlayan bu süreç mutlaka diðer adýmlarla da desteklenmeli ve karþýlýklý deðiþim faaliyetleri sonuçlandýrýlmalýdýr. Uzun soluklu bir çalýþma gerektiren bu süreci de Çankaya Üniversitesi mensuplarý olarak birlikte baþaracaðýmýza inanýyorum. SIKÇA SORULAN SORULAR 1-Erasmus çerçevesinde öðrenci deðiþimine katýlabilmek için nereye baþvurmalýyým? Üniversitenizin Uluslararasý iliþkiler / AB ile iliþkiler bürosuna baþvurmalýsýnýz. 2-Yurtdýþýnda yüksek lisans / doktora yapmak isteyen birine burs veriyor musunuz? Erasmus bir burs programý deðildir. Sadece öðrenci olarak gittiði ülkeye göre deðiþen miktarlarda aylýk maddi katký saðlanýr. Erasmus desteði ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora döneminde bulunan tüm öðrencilerin deðiþimini kapsamaktadýr. 3-ECTS Etiketi almayan/olmayan bir üniversite, öðrenci deðiþimi yapamaz mý? Öðrenci deðiþimi yapabilmek için ECTS Etiketi sahibi olmak þart deðildir ama bu etikete sahip üniversitelerin Avrupa Komisyonu ve ülkeleri nezdinde itibarý daha yüksek olur. Bu yüzden önemle tavsiye edilir. Bu etiketi alan üniversiteler, Komisyon'un resmi internet sitesinde yayýnlanýr. 5

10 6 4-Ýkili anlaþma olmaksýzýn öðrenci yahut öðretim elemaný deðiþimi yapýlabilir mi? Üniversiteler arasýnda ikili anlaþma yoksa, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olunsa bile Erasmus çerçevesinde öðrenci ya da öðretim elemaný deðiþimi yapýlamaz. 5-Öðrenci üniversiteye baþladýðý yýl Erasmus programýndan yararlanabilirini? Birinci sýnýf öðrencileri bu deðiþimi yapamazlar. 6- Önlisans öðrencileri deðiþim yapabilir mi? Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öðrenci deðiþimi yapýlýr. 7-Yabancý dil öðrenmek için bir Avrupa ülkesine gitmek istiyorum. Bana programlarýnýzýn bir katkýsý olabilir mi? Erasmus çerçevesinde yurtdýþýna giden öðrencilerin dil konusunda yeterli olmalarý beklenir. Öðrenci Erasmus programý öncesi, misafir olarak gittiði üniversitede 3-8 hafta arasý Erasmus Yoðun Dil Kursundan yararlanabilir (Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce hariç). 8-Yüksek lisans için Erasmus'tan faydalanan bir öðrenci, doktora için de baþvuru yapabilir mi? Bir kiþi, hayatýnda ancak bir kez Erasmus öðrencisi olabilir. 9-Diploma Eki'nin uygulamadaki faydasý nedir? Diploma eki (Diploma Supplement) Avrupa'nýn herhangi bir ülkesinde diplomanýn kullanýlmasý sýrasýnda ilgili tarafa mezun olunan programýn hangi kapsamda bir eðitim saðladýðýný göstermesi bakýmýndan önemlidir ve Standard bazý bilgilerle birlikte öðrencinin diplomasýnýn yanýnda ders dökümünü (transcript) de içermektedir. Çankaya Üniversitesi nin Erasmus Programý Kapsamýnda Yaptýðý Ýkili Anlaþmalar (21 Mayýs 2004 itibariyle) Almanya Bremen Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Duisburg-Essen Üniversitesi Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði Bölümü Greifswald Ernst Moritz Arndt Üniversitesi Elektronik/Fizik Bölümü Ýtalya Molise Üniversitesi Ýþletme Bölümü Ýspanya Salamanca Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Valencia Politeknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði Bölümü Litvanya Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleþme Bölümü Avusturya Viyana Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çek Cumhuriyeti Palacky Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bölümü Daha fazla bilgi için: Çankaya Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Birimi Tel : (369) E-posta : internet : Yüksek Öðretim (Erasmus) Program Koordinatörlüðü Tel : Faks : E-posta : internet :

11 Makale Prof. Dr. Türker Alkan Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölüm Baþkaný AB VE DEMOKRASÝNÝN BÝRLEÞTÝRÝCÝ GÜCÜ Ýlginçtir, bir zamanlar Avrupa karþýtý olanlar zamanla teker teker (deyim yerindeyse) Avrupacý oldular Ankara Anlaþmasý Ýnönü tarafýndan imzalandýðý sýrada, yeni anayasanýn da etkisiyle, sol diyebileceðimiz eðilim özellikle aydýnlar arasýnda hýzla yayýlýyordu. Ve solcu olmanýn baþlýca alâmeti farikalarý arasýnda þunlar vardý: Dýþarda, NATO ya, ABD ye ve Ortak Pazar a (yani Avrupa Birliði ne) karþý olmak, açýkça Sovyet yanlýsý olunmasa bile en azýndan Sovyetleri eleþtirmemek, Stalin in rezilliklerini görmezden gelmek. (Bir solcu arkadaþým, Kol kýrýlýr yen içinde, diye açýklamýþtý bu tavrý.) Ýçeride ise özel sektöre, hele yabancý sermayeye karþý çýkmak, bankacýlýk, sigortacýlýk, aðýr sanayi, enerji gibi stratejik alanlarýn devletleþtirilmesi veya kamulaþtýrýlmasý, ticarette aracýlarýn kaldýrýlmasý, kapitalist olmayan bir kalkýnma yolu izlenmesi savunuluyordu. Yabancýlarla iþirliði yapan yerli sermaye sahipleri komprador olarak damgalanýyor ve tarihin dönen çarklarý arasýnda bu kompradorlarýn yok olup gideceði varsayýlýyordu. Bu düþünceleri savunanlarýn o zamanki adýyla Ortak Pazar a olumlu yaklaþmalarý elbette beklenemezdi. Nitekim, 1960 lý, 70 li yýllarda genellikle Ortak Pazar a karþý çýktýlar. Ortak Pazar, kapitalizmin bir tuzaðý idi, oraya girmek, uluslararasý sermayenin tuzaðýna düþmek anlamýna geliyordu, onlar ortak tý, biz ise pazar, Ortak Pazar a girmek, Ortak Mezara girmek anlamýna gelecekti. Bu olumsuz tavýr üç aþamada deðiþti. Birinci aþama, 12 Mart týr. 12 Mart a kadar sol kanatta Yön dergisi çevresinde toplananlarýn askerlerle birlikte kapitalist olmayan yolda iþbirliði içinde çalýþabilecekleri, reformlar yapabilecekleri, kalkýnmanýn yolunu açabilecekleri varsayýlýyordu. Kalkýnmanýn (ne zamadýr bu sözcüðü kullanmaz olduk, farkýnda mýsýnýz?) yolu, yöntemi ve formülleri belliydi, bütün mesele, bu formülleri yürürlüðe koyacak siyasal iktidarýn yokluðuydu. 12 Mart, bu beklentilerin boþa çýkardý. Ordu nun sol bir maceraya hiç de hevesli olmadýðý, sol aydýnlarýn projelerine sýcak bakmadýðý görüldü. O güne kadar demokrasiyi ciddiye almayan, cici demokrasi, Filipin demokrasisi, gardrop demokrasisi, sandýksal demokrasi... gibi nitelemelerle eleþtiren solda, demokrasiyi daha ciddiye alma, Avrupa da yaþanan Ortak Pazar deneyimini önemseme eðilimi geliþmeye baþladý. Solun Avrupa ya yönelmesindeki ikinci aþama, 12 Eylül oldu. 12 Eylül yönetimi solun üzerinden bir silindir gibi geçti. Sol, demokrasinin saðlayabileceði olanaklar dýþýnda var olamayacaðýnýn farkýna vardý. Sol aydýnlar, demokrasi karþýtý söylemi tümüyle bir yana býraktý, Avrupa nýn demokratik ve siyasal kurumlarýyla iliþkiye geçerek demokratikleþme konusunda yardým istedi. Ortak Pazar (daha sonra Avrupa Topluluðu ve Avrupa Birliði) konusundaki olumsuz tavrý büyük ölçüde býraktý. Bu sýralarda Paris Üniversitesi nde öðretim üyesi olarak çalýþan (daha önce Ankara Üniversitesi SBF de çalýþýyordu, siyasal nedenlerle Fransa ya gitmiþti) Þeyhmus Güzel, Türk aydýnlarýnýn Ortak Pazar hakkýnda deðiþen görüþlerini konu alan bir anket çalýþmasý yaptý. Bu çalýþmada da, aydýnlarýmýzýn sergilediði tavýr deðiþikliði açýkça görülüyordu. 7

12 8 Bu dönemde Türkiye den Avrupa ya çaðrýlan sol aydýnlarýn aylarca dolaþýp Avrupa daki siyasal yetkililerle temaslarda bulunarak demokratikleþme konusunda yardým istediklerine þahsen tanýk oldum. Türk solunun Avrupa Birliði ve bu siyasal yapýnýn temsil ettiði deðerler konusundaki son tereddütleri gideren geliþme ise, 1990 larýn baþýnda izlenen Doðu Bloku nun ve reel sosyalizmin görkemli çöküþü oldu. Sovyetler Birliði nin temsil ettiði sosyalizm (Macaristan, Çekeslovakya, Polonya müdahaleleriyle lekelense de) uzun bir süre için sol aydýnlarýn Kâbe si gibi algýlanmýþtý. Bu sosyalist yapýnýn oluþmasýnda sol aydýnlar önemli bir rol oynadý. Stalin döneminin aþýrýlýklarý pek çok aydýnýn fikir deðiþtirmesine neden olduysa da, geri kalanlar hâlâ Sovyet modelini eleþtirilemez bir ideal gibi algýlýyor, Avrupa Topluluðu nu (Birliði ni) sola karþý yöneltilmiþ bir tehdit olarak görüyordu. SSCB nin, Doðu Bloku nun, Varþova Paktý nýn ve Komekon un daðýlmasý (tarihin en dramatik olaylarýndan birisiydi) sol için yeni arayýþlara, kendini yeniden tanýmlama giriþimlerine yol açtý ve Avrupa Birliði ne karþý duyulan kuþkulara, çekincelere geniþ ölçüde son verdi. (AB nin barýþçý ve enternasyonalist bir yapý taþýmasý da bunda etkili olmuþ olabilir.) Sol aydýnlarýn ilk önceleri büyük bir düþman olarak algýladýðý Avrupa Birliði ne karþý sergilediði bu tavýr deðiþikliði, hem iç, hem de dýþ politikamýzda etkili olan yakýn tarihimizin önemli geliþmelerinden birisidir. Fakat, AB yle ilgili deðiþiklikler bundan ibaret kalmadý. Siyasal yaþamýmýzda önemli rol oynayan sað kanat aydýnlarýnýn ve Kürtlerin de AB ye bakýþlarýnda radikal deðiþikliklere tanýk olduk. Sað kanat aydýnlarýný, milliyetçi sað ve dinci sað olmak üzere iki kategoride ele alabiliriz. (Bunun çok genel ve kaba bir sýnýflandýrma olduðuna kuþku yok. Fakat, bu yazýnýn amacý açýsýndan yeteri kadar elveriþli olduðunu düþünüyorum.) Bu iki küme de Avrupa Birliði hareketine karþý olumsuz bir tavýr takýndý. Milliyetçi saða göre, AB, Türk milli kültürüne yabancý, düþman, kendi milli deðerlerimizi dejenere etme niyeti taþýyan yabancý bir unsurdu. AB ile yapýlacak bir birleþme, ulusal deðerlerimize ihanet olacaktý. Bu harekette yer alanlarýn (ünlü MC denemelerinin de sergilediði gibi) demokrasiyi gerçekleþtirmek gibi bir hedefleri de yoktu. Milliyetçi sað, 12 Mart döneminde pek bir sarsýntý yaþamadý, hatta güçlendi. Fakat, 12 Eylül de (sol kadar olmasa da) ciddi bir sýkýntý yaþadý. Demokratik ideallerin kendilerine de yaradýðýný gördüler. Bu çevrenin ideologlarýndan birisi, 12 Eylül de tutuklanýnca, usul hukukunun ne kadar önemli olduðunu kavradýk, demiþti. Hareketin lideri olan Alpaslan Türkeþ de hapishaneden General Evren e þöyle sesleniyordu: Biz hapisteyiz, fikirlerimiz iktidarda, bu nasýl iþtir? Sonuç olarak, MHP hareketi tümüyle Avrupacý olmasa da, AB ye olan muhalefetini eskisi kadar sert ifade etmez oldu. Demokrasinin önemini vurgulayan, çatýþmacý siyasete karþý çýkan bir grup, hareketten ayrýldý. MHP de (Ecevit hükümeti döneminde görüldüðü gibi) eski militan tavrýný büyük ölçüde terk etti. Bu iktidar döneminde AB yanlýsý politikaya karþý gelmediði gibi, AB uyum yasalarýnýn altýna imzasýný attý.

13 Makale Dinci saða gelince... Geçmiþte AB ye en þiddetli biçimde kaþý çýkanlar onlar olmuþtu. Bu da son derece doðaldýr: AB bir Hýristiyan kulübüydü, Batý kulübüydü, cinsel ahlâk bakýmýndan bize yabancý bir kültürü temsil ediyordu. AB ye katýlmak demek, dinden imandan çýkmak demekti. Ýlginçtir, bütün bu keskin tavra karþýn AB ye tam üyelik için ilk baþvuruyu yapan Turgut Özal bu gelenekten gelen bir kiþidir. Tam üyelik için müzakere tarihi alma peþinde olan þimdiki Baþbakan R. Tayyip Erdoðan ýn da ayný kökten eldiðini söylemeye gerek yok elbette. Turgut Özal ýn tavýr deðiþikliði (DPT Müsteþarý iken AB ye girmemize karþýydý) sanýrým geniþ ölçüde kiþiseldir, baþbakanlýðýn getirdiði farklý bakýþ açýsý yeni bir deðerlenedirme yapmasýna yol açmýþ olabilir. Tayyip Edoðan ve akadaþlarýnda izlediðimiz deðiþim ise RP hareketinde izlediðimiz ideoljik deðiþimle, hareketin geleceðie iliþkin genel deðerlendirmeyle ilgilidir. 28 Þubat 1977, arkasýndan RP nin kapatýlmasý, dinci hareketin ciddi bir muhasebe yapmasýna neden oldu. Daha önce demokrasiyi önemsemeyen, Gerektiðinde inilebilecek bir tramvaya benzeten, gerekirse kanla da gelebiliriz, mesajýný veren bu hareketin liderleri, askeri müdahele tehdidi karþýsýnda demokrasinin faziletlerinin farkýna varmaya, AB yi, dini özgürlüðün bir garantisi gibi algýlamaya baþladýlar. AKP iktidarýnýn bu amaçla yaptýðý yasal ve kurumsal deðiþiklikler ne kadar ciddi olduklarýnýn bir kanýtý gibi duruyor. Nihayet AB yanlýsý olarak karþýmýza çýkan son küme Kürt vatandaþlarýmýzdýr. PKK hareketinin baþarýsýzlýða uðrayacaðýnýn anlaþýlmasýyla birlikte Kürtler arasýnda koyu bir AB yandaþlýðý geliþmeye baþladý. Madem Türkiye nin sýnýrlarý içinde kalacaðýz, haklarýmýzý en iyi koruyacak düzenlemeyi ancak demokratik bir yönetimde saðlayabiliriz. Bunun en geçerli garantisi de AB dir, diye düþündükleri anlaþýlýyor. Sonuç oluruk, yirmi otuz yýl önce AB ye karþý olan veya AB yle ilgilenmeyen pek çok kiþinin ve kümenin zamanla AB yandaþý olup çýktýðýný görüyoruz. Ve hemen hepsini bu yola sevk eden itici güç de demokrasi, güvenlik ve insan haklarý olmuþtur. Demokrasinin birleþtirici gücünün bundan daha yalýn kanýtý olabilir mi? 9

14

15 Makale Prof. Dr. Nahit Töre Çankaya Üniversitesi Uluslararasý Ticaret Bölümü Öðretim Üyesi AVRUPA ANAYASASI Artýk Avrupa Birliði de bir anayasaya sahip oluyor. Avrupa Anayasal Antlaþma Taslaðý, yaklaþýk iki buçuk yýl süren çalýþmalar ve müzakereler sonucunda AB liderleri tarafýndan Haziran 2004 tarihleri arasýndaki Brüksel Zirvesi nde kabul edildi. Anayasa Taslaðýný hazýrlamakla görevli Avrupa Konvansiyonu, Þubat 2002 de çalýþmalarýna baþlamýþ ve hazýrladýðý taslaðý Temmuz 2003 te Ýtalya Dönem Baþkanlýðýna sunmuþtu. Halen AB 1951 den günümüze kadar imzalanmýþ çok sayýda antlaþma tarafýndan yönetiliyor. Üç kurucu Antlaþma ile (1951 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluðu, 1957 Avrupa Ekonomik Topluluðu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluðu) Avrupa Topluluklarýnýn kurulmasýndan sonra, 1992 de imzalanan Maastricht Antlaþmasý ile Avrupa Birliði oluþturuldu. Bu dört kurucu antlaþma günümüze kadar birçok kez deðiþikliðe uðradý: Birleþme Antlaþmasý (1965), Tek Avrupa Senedi (1986), Amsterdam Antlaþmasý (1997) ve Nice Antlaþmasý (2001) bu deðiþiklikleri yapan hukuk metinleridir. Bunlara yeni üye devletlerle imzalanan Katýlma Antlaþmalarýný da eklemek gerekiyor. Yeni imzalanan Avrupa Anayasal Antlaþma taslaðý (ki kýsaca Anayasal Antlaþma diye anýlmaya baþlanmýþtýr) mevcut antlaþmalarýn hepsinin yerini alacak ve Avrupa Birliði ne tek bir hukuki kimlik kazandýracak. Maastricht Antlaþmasý üç ayaklý bir yapý halinde Avrupa Birliði adý verilen bir oluþum içeriyordu. Ayaklardan biri, Topluluk ayaðý olup, üç Topluluk Antlaþmasýna tekabül ediyordu. Ýkinci ayaðý Ortak Dýþ ve Güvenlik Politikasý, üçüncü ayaðý da Adalet ve Ýçiþleri oluþturuyordu. Amsterdam Antlaþmasý, üçüncü ayaktaki iþleri Topluluk ayaðýna taþýdý. Þimdi Anayasal Antlaþma bu üç ayaðý birleþtirmektedir. Fakat dýþ politika, güvenlik ve savunma alanlarýnda özel prosedürler korunmuþtur. Avrupa Anayasasý bir antlaþma halinde dünyaya geldiðinden, tüm üye devletler tarafýndan bunlarýn anayasalarýna göre onaylanmasý gerekecek. Bazýlarý bu iþi parlamentolarýnda hallederken, bazýlarý referanduma götürecekler. Fransa referanduma gideceðini þimdiden açýklamýþ durumda. Öteki referandumcular þimdilik Danimarka, Ýrlanda, Ýngiltere, Ýspanya ve Portekiz. Anayasal Antlaþma nýn önümüzdeki Ekim veya Kasým ayýnda resmen imzalanmasý bekleniyor. Daha sonra üye devletlerin iki yýl içinde onay iþini tamamlamalarý gerekiyor. Anayasal Antlaþma ileride ancak üye devletlerin tümünün kabulüyle deðiþtirilebilecek. Anayasada Avrupa Birliði nin deðerleri, insan onuru, özgürlük, demokrasi, eþitlik, hukukun üstünlüðü ve insan haklarýna saygý olarak belirlendi. Hristiyanlýða atýf yapýlmayan Anayasa nýn dibacesinde Avrupa nýn kültürel, dini ve insanlýk mirasýndan esinlenerek... sözleri yer aldý. 400 den fazla maddesi bulunan yeni Anayasal Antlaþma, þu dört kýsýmdan oluþuyor:¹ 1. Kýsým: Burada amaçlar, yetkiler karar alma prosedürleri ve Birlik Kurumlarý düzenlenmektedir. 2. Kýsým: Bu kýsýmda Temel Haklar Þartý yer almaktadýr. ¹Anayasal Antlaþmanýn metnini adresinde bulabilirsiniz. 11

16 3. Kýsým: Birliðin politikalarý ve eylemleri konusunda mevcut antlaþmalarda yer alan hükümler burada toplanmýþtýr. 4. Kýsým: Anayasanýn kabulü ve deðiþtirilmesi prosedürleri de dahil, nihai hükümler bu kýsýmda yer almaktadýr. Anayasa, halen AB de kullanýlan hukuki enstrüman türlerinin sayýsýný 15 ten 6 ya indirmektedir: Yasalar ve çerçeve yasalar, tüzük ve kararlar, tavsiyeler ve görüþler. AB kurumlarý konusunda yapýlan deðiþikleri þöyle bir tabloda toplayýp özetlemek mümkündür: Kurum Deðiþiklikler Yürürlük Tarihi (Antlaþmanýn yürürlük tarihinden farklý ise) Avrupa Konseyi AB Dýþiþleri Bakaný *Bir AB kurumu oluyor. *Ýki buçuk yýllýðýna atanacak bir Baþkan tarafýndan yönetilecek. *Ortak Dýþ ve Güvenlik Politikasý Yüksek Temsilcisi ile Dýþ Ýliþkiler Komiserinin görevlerini ifa edecek. *Komisyon üyesi olacak. *Dýþ Ýþler Konseyi ne baþkanlýk edecek. Avrupa Parlamentosu *Azami üye sayýsý 750 ye 2009 Avrupa seçimlerinden çýkarýlmýþtýr. önce Parlamento bir karar *Her üye devlet en az 6 sandalye önerisi hazýrlayacak ve sahibi olacak. Avrupa Konseyi oybirliðiyle *Her üye devlet en fazla 96 bunu kabul ederek sandalye sahibi olacak. Parlamento nun *Parlamentonun yasama yetkisi kompozisyonunu belirleyecek. artýrýlmýþtýr. 12 Komisyon *2014 yýlýna kadar her üye devlete bir Kasým 2014 Komiser ilkesi korunacak. *2014 ten itibaren Komiser sayýsý üye devlet sayýsýnýn üçte ikisine indirilecektir. *Komiserler üye devletlerden eþit rotasyon esasýna göre seçilecektir.

17 Makale Avrupa Anayasasý, nitelikli çoðunluk esasýna göre karar almada, AB nüfusunun en az %65 ini ve üye devlet sayýsýnýn %55 ini temsil eden (her durumda 27 ler Avrupasý nýn nüfus yapýsý þöyledir: en az 15 üye devlet) bir çoðunluk ilkesi getirmektedir. En az dört üye devlet bir karar engelleyici azýnlýk oluþturabilecektir. Üye Devlet Nüfus (Milyon) 27 ler Avrupasý nýn Toplam Nüfusunun % leri Almanya Fransa Ýngiltere Ýtalya Ýspanya Polonya Romanya Hollanda Yunanistan Portekiz Belçika Çek Cumhuriyeti Macaristan Ýsveç Avusturya Bulgaristan Danimarka Slovakya Finlandiya Ýrlanda Litvanya Letonya Slovenya Estonya Güney Kýbrýs Lüksemburg Malta Toplam % Vergilendirme, kýsmen sosyal politika ve dýþ politika, güvenlik ve savunma politikalarýyla ilgili birçok konuda kararlar oybirliðiyle alýnmaya devam edilecek. Yeni oy verme sistemi 1 Kasým 2009 da yürürlüðe girecek. Anayasa Taslaðýna göre, belli sayýda üye devletten bir milyon vatandaþýn imzasý üzerine, Komisyon bir yasa teklifi hazýrlayýp sunacak. AB tarihinde ilk defa, Birlik ten ayrýlmak isteyen üye devletlere bu olanaðý tanýyan bir hüküm ve bloktaki bir üye devletin saldýrýya uðramasý halinde diðer üye devletlerin yardým etmeyi taahhüt ettikleri bir dayanýþma hükmü de Anayasa taslaðýna eklenmiþtir. Ayrýca, eðer bir üye devlet AB temel deðerlerini ciddi þekilde ihlal ederse, diðer üye devletler nitelikli çoðunluk ile onun üyeliðini askýya alma kararý alabilecekler. 13

18 PROF. DR. AHMET YALNIZ Çankaya Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný 14 Eðitiminiz ve kariyeriniz konusunda bilgi verebilir misiniz? Orta eðitimimi Londra Sloane Grammar School ve son olarak 1968 yýlýnda mezun olduðum TED Ankara Koleji nde aldým yýlýnda Hacettepe'de o dönemde 5 yýllýk bir program olan Ýstatistik Bölümünden Yüksek Lisans Diplomasý aldýktan sonra yine Hacettepe Ekonomi Bölümünde yüksek lisansa baþladým ve 1975 yýlýnda mezun olduktan sonra iki yýl süre ile Dünya Bankasý Kemer Turizm Geliþme Projesinde proje ekonomisti olarak çalýþtým sonunda Hacettepe Ekonomi bölümünde Doktora programýna baþladým ve Ýstatistik Bölümünde asistan oldum. Bu tarihten itibaren kesintisiz devam etmekte olan akademik yaþamýmda çeþitli kurumlarda danýþmanlýk ve uygulamalý çalýþmalarým oldu yýllarý arasýnda ek görevli olarak Turizm Bakanlýðý Araþtýrma Genel Müdürlüðü'nde danýþman olarak Turizm Ana Planý çalýþmalarýna katýldým yýlýnda Ýngiliz Kültür araþtýrma bursu kazanarak gittiðim Bradford Üniversitesi'nde Ýþletme M Sc. programýna da kaydolarak Ýþletme Proje Geliþtirme ve Planlama dalýnda master derecesi aldým. Böylece Ýstatistik, Ekonomi ve Ýþletme olmak üzere üç ayrý master derecesi, Ekonomi doktorasý ve Ýstatistik Doçentliði ile tam bir çoklu disipline sahip akademik hayatým oldu. Yardýmcý Doçent olarak Hacettepe Üniversitesi'nde göreve yaparken yýllarýnda Devlet Planlama Teþkilatý nda tam zamanlý danýþman olarak çalýþtým. Ayrýca VI., VII., VII. ve VIII. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planlarýnda Ýhtisas Komisyonu üyelik ve baþkanlýklarýnda bulundum akademik yýlýnda misafir öðretim üyesi olarak Warwick Üniversitesi'nde görevlendirildim ve yurda döndüðümde Hacettepe Üniversitesi'nde Uygulamalý Ýstatistik Doçenti oldum. Prof. Dr. Ahmet Yalnýz yýllarý arasýnda Bilkent Üniversitesi'nde ek görevli olarak ders verdim yýllarý arasýnda 42.madde kapsamýnda Turizm Bakanlýðý Master Plan Koordinatörü olarak görev yaptým yýlýnda Ekonometri dalýnda profesör oldum ve yýllarý arasýnda Akdeniz Üniversitesi Ýktisat Bölümünde görev yaptýktan sonra 2000 yýlýnda Çankaya Üniversitesi Ýþletme Bölümünde göreve baþladým. Tam zamanlý çalýþtýðým bütün üniversitelerde fakülte kurulu, yönetim kurulu, senato üyelikleri ve bölüm baþkanlýðý gibi çeþitli idari görevleri aldým. Halen Üniversitemiz ÝÝBF Dekanlýðý ve Üniversite Yönetim Kurulu üyeliði görevlerini sürdürmekteyim. Halen Çankaya Üniversitesi Öðretim Üyesi ve Ýkdisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný olarak görev

19 Öðretim Üyesi yapýyorsunuz.üniversite ve fakülteniz konusundaki düþünceleriniz nelerdir? Çankaya Üniversitesi ve ÝÝBF henüz yedinci yýlýnda olmasýna raðmen modern dünyanýn verdiði teknolojik imkanlarýn kullanýlmasý ve eðitim kadromuza katýlan çok sayýdaki tecrübeli tam zamanlý öðretim üyemiz sayesinde kimsenin öngöremediði bir geliþmiþlik ve olgunluk düzeyine kýsa sayýlabilecek bir sürede ulaþmýþtýr. Vakýf Üniversiteleri içinde kurumsallaþmasýný tamamlamýþ birkaç üniversiteden birisiyiz. Gerek yurtiçinde, gerekse yurtdýþýnda hem akademisyenlerden hem de öðrencilerden gördüðümüz ilgi bizleri gururlandýrmaktadýr. Fakültemizden bugüne kadar mezun olan öðrencilerimizin hemen hemen tamamý, kriz sonrasý döneme raðmen çok iyi iþlere yerleþmiþlerdir. Mezunlarýmýz Hazine Müsteþarlýðý nda, Dünya Bankasý nda uzmanlýklardan, Ýrlanda, Rusya gibi ülkelerde yönetici pozisyonuna veya kendi iþlerinde çalýþanlara kadar geniþ bir yelpazede yer almaktadýr. Fakültemiz, öðretim yanýnda öðrencilerimizin tek tek eðitilmiþ olmalarýný da saðlayan bir hizmet anlayýþýný ilke edinmiþtir. Çeþitli faaliyetler, staj imkanlarý, spor ve klüp çalýþmalarý ile daha sosyal, insan iliþkilerini öðrenmiþ bireyler yetiþtiriyoruz. Öðretim çýtamýzý belirleyen de zaten dünya dili Ýngilizce ile eðitim yapýyor olmamýz. Dünyanýn en tanýnmýþ ve ücreti en yüksek üniversitelerinde okutulan ders kitaplarý bizim de ders kitaplarýmýz. Öðrencilerimiz neyi bilip neyi bilmediklerinin farkýnda olarak mezun oluyorlar. almýþ bulunuyorlar ve halen yurtiçi ve yurtdýþýnda 14 elemanýmýz master veya doktora çalýþmalarýný sürdürmektedir. Geleceðimiz bugünümüzden daha da ileri düzeylere taþýnacak. Öðrencilerinize verebileceðiniz öðütler neler olabilir? Yeterli bilimsel bilgi sahibi olmak en büyük servet ve özgürlük kaynaðýdýr. Günümüzde çarpýlmýþ veya çarptýrýlmýþ enformasyon bombardýmaný altýnda yaþayan bireyler ancak ve ancak bilgi filitresini kullanarak gerçek iþleyiþin temel bileþenlerini ayýrt edebilir ve doðru karar verebilirler. Bilimsel çalýþmalar da artýk öylesine hýzlý bir geliþme içinde ki hayatta baþarýlý olabilmek için öðrenmeyi sürdürmek, teknolojiyi takip etmek gerekiyor. Bireyin uzmanlaþmasý ve iþini de iyi yapmasý isteniyor artýk. Ancak uzmanlaþýrken bütünü de algýlamak ve anlamak gerekiyor. Mezunlarýmýz, hayatlarýný kazanacaklarý mesleklerinde uzman olabilmeleri için en az bir beþ yýl süreyle bilimsel yayýnlarý takip etmeleri ve kendilerini yetiþtirmeleri gerektiðini Fakültemiz orta vadede kendi yetiþtirdiði öðretim elemanlarý ile yoluna devam edecektir. Son iki yýl içinde üç araþtýrma görevlimiz doktora derecelerini 15

20 bilmeliler. Bir baþka servet de güvenilir olmaktýr. Karþýlýklý güven her türlü baþarýnýn bir önkoþulu. Bu durum kurumlar, iþletmeler ve bireyler için de böyle. Güvenilir olmak için kýsa dönemde ödemeniz gereken maliyetlere katlanmak gerekiyor. Son olarak özel yaþantýnýzdan ve hobilerinizden bahseder misiniz? Akademisyenlik zaten biraz münzevi bir yaþam tarzý getiriyor. Bir de idari görevler eklenince özel yaþantýnýza ne yazýk ki daha az vakit kalýyor. Son yýllarda denize ulaþtýðým zamanlar dýþýnda pek spor yapamýyorum. Ancak gelecek hafta Üniversitemiz spor tesislerine, yüzme havuzuna kaydýmý yaptýracaðým. Hobilerime gelince, ikiye ayýrmak lazým galiba. Artýk ihmal edilenlerle, yeniler olmak üzere. Eski bir paraþütçüyüm ve derecelerim sayesinde lise çaðlarýnda epey dünya gezdim. Güya hep yeniden baþlayacaðým satranç merakým aslýnda ölmedi. Yenilere gelince, elbet ki amatör kaptanlýk. Yelken açmak vazgeçilebilecek bir tutku deðil. Bizler kýrk yýllýk Ankara'lý olarak kendimize "Bozkýrýn Kaptanlarý" adýný taktýk. En büyük hayalim bir tekne sahibi olmak ilerde. Bir de þarap tutkunluðum var ama benimki öyle yeni rüzgarlardan deðil, arzu edenlere kendi ellerimle yatýrdýðým 30 yýllýk þaraplarýmdan ikram edebilirim. 16

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 RAPOR NO: 14 Balkanlarda siyasi istikrar ve geleceði NOT: BÝLGESAM farklý disiplin

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

TEMMUZ - ARALIK 2003 Sayı: 18-19

TEMMUZ - ARALIK 2003 Sayı: 18-19 TEMMUZ - ARALIK 2003 Sayı: 18-19 Memleketimizin Hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan ilmi bir surette muhafaza ve tasniflerinin

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı