Merhaba Genç Yoldaþlar;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merhaba Genç Yoldaþlar;"

Transkript

1

2

3 Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin, emekçilerin, gençlerin kitlesel eylemlerini engelleyemiyor. Suriye ile savaþ konusu güncelliðini hiç yitirmeden devam ediyor. T.C devleti Suriye halkýný korumak adýna Suriye ye girmek için elinden geleni yapýyor. T.C devleti ne kadar Suriye halkýnýn iyiliðini düþünse de Uluslar arasý güçler anlaþamadýðý için bir süre daha aðzýnda ki salya ile beklemek zorunda. Türkiye Suriye ye saldırmak konusunda son derece iştahlıyken, içeride çýkan yangýnlar onun etrafýnda bir korku çemberi o- luþturuyor. Cezaevlerin de çýkan yangýnlar bunu bütün çýplaklýðý ile bize gösterdi. Devlet ve burjuva medya Urfa cezaevinde ki ilk yangýný yalanlarýyla söndürmeye çalýþtý. Ancak bu yalanlara en güzel cevap tutsaklardan geldi. Tutsaklarýn yaktýðý isyan ateþi devletin ve burjuva medyanýn gözlerindeki korkuyu görmemizi saðladý. Buradan Urfa cezaevinde yakýnlarýný ve sevdiklerini kaybedenlere baþsaðlýðý diliyor ve acýlarýný paylaþýyoruz. Son olarak iþçiler, emekçiler hak gasplarýna karþý, iþten atýlmalara karþý eylemdeler. Bunlardan bir kaçý BEDAÞ, THY, TEDAÞ, HEY TEKSTÝL iþçileri... gençliðin ve iþçilerin mücadele birliðini oluþturmak için herkesi iþçi ve emekçilerin eylemliliklerine destek olmaya çaðýrýyoruz. Bir sonraki sayýmýzda görüþmek üzere... Hoþçakalýn.

4 BURJUVAZÝNÝN SALDIRILARI VE GENÇLÝK 2 UMUT GÜNEŞ Devrimin birleþik karakterinden ötürü, burjuvazinin ve faþist devletin hangi tarafa olursa olsun yaptýðý saldýrý, birleþik devrimin kendisine, geliþimine dönük bir saldýrýdýr ve bir arada durulmasý, birlikte karþýlanmasý,gerekir. Sokakta oluþan mücadele birliðinin daha da geliþtirilmesi ve güçlendirilmesi gerekir. Birleþik devrimimizin en örgütlü, hareketli ve bilinçli kesimi olan Kürt halký ve devrimci gençliði, sadece burada deðil, Ortadoðu da da kilit öneme sahip bir güç haline geliyor ve bölgede emperyalist güçlerden tutunda, bölgede gerici, faþist devletlerin yoðun saldýrýsýna maruz kalmaktadýr. Þimdiden þunu söylemek gerekir ki bu saldýrýnýn ana hedefinde, devrimci mücadele çizgisinin sürecin dýþýnda býrakýlmasý, etkisiz kýlýnmasý ve yok edilmesi bulunuyor Binlerce yýllýk yönetme geleneðine sahip burjuvazi, iktidarýný korumak adýna her yolu dener. Devrim mücadelesinin geliþimine göre baský ve zordan tutun da, politik manevralara kadar pek çok yol, sýnýflar mücadelesinin geliþiminde görülmüþtür. Türkiye ve K. Kürdistan birleþik devriminde de bunun pek çok örneðini görmek mümkün. Bugün birleþik devrimimizin her iki parçasý da hareketli günler geçiriyor. Önemli deneyimler yaþýyor. Devrimin birleþik karakterinden ötürü, burjuvazinin ve faþist devletin hangi tarafa olursa olsun yaptýðý saldýrý, birleþik devrimin kendisine, geliþimine dönük bir saldýrýdýr ve bir arada durulmasý, birlikte karþýlanmasý,gerekir. Sokakta oluþan mücadele birliðinin daha da geliþtirilmesi ve güçlendirilmesi gerekir. Birleþik devrimimizin en örgütlü, hareketli ve bilinçli kesimi olan Kürt halký ve devrimci gençliði, sadece burada deðil, Ortadoðu da da kilit öneme sahip bir güç haline geliyor ve bölgede emperyalist güçlerden tutunda, bölgede gerici, faþist devletlerin yoðun saldýrýsýna maruz kalmaktadýr. Þimdiden þunu söylemek gerekir ki bu saldýrýnýn ana hedefinde, devrimci mücadele çizgisinin sürecin dýþýnda býrakýlmasý, etkisiz kýlýnmasý ve yok edilmesi bulunuyor. Devrimci Mücadeleden Vazgeçmek Özgürlükten Vazgeçmektir! Burjuvazi devrimci mücadele yürüten kitleleri bu mücadele çizgisinden vazgeçirmek adýna çok uðraþ verdi, hala da veriyor ama baþarýlý olamýyor! Baþarýlý olamamasýnýn nesnel ve öznel birçok sebebi var. Hatýrlanacaktýr, Amed ayaklanmasýndan sonra yaþanan süreçte polise taþ attýklarý gerekçesi ile yüzlerce çocuk yaþlarýnýn kat be katý cezalar almýþ, zindanlara atýlmýþtý. Zindanlarda çocuk yaþtaki tutuklularýn ne tür saldýrýlara uðradýðý da görüldü. Yine en demokratik haklardan olan basýn açýklamasý gibi eylemlere katýldýðý için binlerce genç aðýr cezalar almýþ ya da davalar açýlmýþtý. Ayný dönemde Ýstanbul da bir protesto eylemi gerçekleþtirmek isteyen üniversiteli öðrencilere polis çok sert müdahale etmiþ ve bir kadýn çocuðunu kaybetmiþti. Burjuva partilerden, gazetelere, reformistlere kadar geniþ bir kesim bu olay üzerinden polis þiddetini eleþtirmiþti. Eleþtirme noktalarý ise öðrencilerin demokratik haklarýný kullanacaklarý ve yasa dýþý herhangi bir þey yapmayacaklarýydý. Burjuva partiler yaptýklarý açýklamalar ile ve hatta polis saldýrýsýna maruz kalan öðrencileri savunur görünmekle aslýnda þunu yapýyorlardý; benim size çizdiðim sýnýrlar içerisinde kalýrsanýz, bunun dýþýna çýkmazsanýz, benim için tehlike oluþturabilecek bir yola girmezseniz, polis ya da asker saldýrýsýna uðramazsýnýz. Bunun dýþýndaki yapýlan her eylem ya da protesto devletin en sert saldýrýsýna uðrayabilir düþüncesini topluma kabul ettirmek, toplum nezdinde polisin, askerin mahkemelerin en tam ifadeyle faþist devletin devrime karþý giriþeceði tüm saldýrýlarý, katliamlarý topluma kabul ettirmenin bir yoluydu. Taþ atan çocuklar için de medyada çýkarýlan gürültünün nedeni aynýydý. Bunlar çocuk, terörist olsalar olabilir ama bunlar henüz çocuk diyerek faþist devletin daðlarda kullandýklarý kimyasal silahlarý ve katliamlarý topluma kabul ettirmeye çalýþmaktý. Esas mesele ise kitlelerin devrimci mücadeleyi ve araçlarýný tercih etmelerinin önüne geçmekti. Çünkü devrimci durum ve iç- savaþ koþullarýnýn yaþandýðý Türkiye ve K. Kürdistan da

5 7 den 70 e devrimci mücadele sürdüren bir Kürt halký faþist devlet açýsýndan son derece tehlikelidir. Üniversitelerden, liselere gençliðin, iþçi ve emekçilerin, kadýnlarýn önündeki engelleri bir bir açýp, devletle çatýþmalara girmesi, devrim ve sosyalizm sloganlarýnýn, çaðrýlarýnýn her an duyulmasý faþist devlet açýsýnda son derece tehlikelidir. Kitlelerin nesnel geliþmelerin etkisi ile devrimci mücadeleye yönelmesi, devrimci mücadele çizgisinin güç kazanmasý ve yaþanan krizlerden, yoksulluk ve sefalete karþýlýk gençlikte ve toplumun hemen her kesiminde artan ayaklanmacý, isyancý ruh halinin burjuvazi açýsýndan büyük bir tehdit oluþturduðu aþikar. Ama reformist ve oportünist hareket burjuvazinin bu tür oyunlarýna kanýp, medyada burjuva yazar çizer takýmýnýn eleþtirileri ile aðýz birliði yapýp, faþist devletten hak, hukuk, adalet ve özgürlük taleplerine devam ediyor. Bu tutum her yerde kitlelere teþhir edilmeli ve bu alanda ideolojik, politik pratik bir mücadele güncel bir görev olarak önümüzde durmaktadýr. Çünkü kapitalist toplumda burjuvazinin yasalarýnýn saðlayacaðý ve güvencesi altýnda olacak olan bir özgürlük aslýnda bir köleliktir. Burjuva sýnýf için özgürlük, iþçi sýnýfý ve emekçiler açýsýndan ise bir diktatörlüktür. Kapitalizmde sömürülen, ezilen ve geleceði çalýnan yýðýnlar yalnýzca, kapitalist sisteme karþý yürüttükleri mücadele ile özgürlüklerini saðlayabilir ve iþçi sýnýfý iktidarýnda bunu garanti altýna alabilirler. Ne Yapmalý? Bu saldýrý baþka bir biçimle bugün Kürt halkýna karþý yapýlýyor. Burjuvazi bu sorunun çözümü noktasýnda devrimci mücadele çizgisini ve bunu savunan hareketleri dýþarýda býrakmaya çalýþýyor. Türkiye tarafýnda ise düzen içi mücadele çizgisini hemen her alanda egemen kýlmak için burjuvazi yoðun bir çaba sarf ediyor. Bunun yanýnda ise reformistlerden tutun da, oportünistlere kadar savunduklarý politikalarý ile burjuvazinin bu çabasýna yardýmcý oluyorlar. Buna karþý baþta Türk ve Kürt iþçi, emekçi, öðrenci gençliði olmak üzere diðer ulus ve ulusal topluluklarýn gençliði devrimci mücadele ekseninde burjuvaziye karþý birlikte mücadele etmelidir. Her alanda isyan, ayaklanma, devrim çizgisini savunmalý, sorunlarýnýn çözümünde devrimci mücadele araç ve yöntemlerinin kitlelere propagandasýný yapmalý ve devrimci mücadele organlarýný oluþturmalýdýr. Çünkü gençlik özgür olmak ve geleceðini kendi ellerine almak istiyorsa, faþizmden kurtulmak istiyorsa ve sömürüsüz bir toplum idealleri kuruyorsa; devrimci mücadele çizgisinden vazgeçmemek, ýsrarla bunu savunmaktýr. Ve bu sömürücü sistemi temellerinden uçurmak ve sosyalizmi kurmaktýr. gençlik özgür olmak ve geleceðini kendi ellerine almak istiyorsa, faþizmden kurtulmak istiyorsa ve sömürüsüz bir toplum idealleri kuruyorsa; devrimci mücadele çizgisinden vazgeçmemek, ýsrarla bunu savunmaktýr. Ve bu sömürücü sistemi temellerinden uçurmak ve sosyalizmi kurmaktýr. 3

6 KÜRTAJ VE KADINLARA DÖNÜK SALDIRILAR BERİL ÇİÇEK 4 Ekonomik kriz ve Suriye savaþýndan sonra, Türkiye ve Kürdistan ýn en çok tartýþýlan konularýndan biri kürtaj meselesi oldu. R.T. Erdoðan bu konuyu kadýnlarýn aðýrlýklý katýldýðý nüfus planlamasý toplantýsýnda açýklarken, dilinden dökülen sözcükler önümüzdeki süreçte kadýnlarýn faþizm tarafýndan ne kadar aðýr bir baský altýna alýnacaklarýný göstermekteydi. AKP li kadýnlar faþizmin çalýþmalarýna hizmet etmenin histerisiyle Erdoðan ý çýlgýnca alkýþlarken, burjuvazinin saflarýnda kendi cinslerine ilan edilen savaþýn yürütücüleri olacaklarýný da böylece göstermiþ oldular. Görülüyor ki kadýn hem cins olarak eziliyor, hem de sýnýfsal olarak ve burjuvazi son saldýrýsý ile bunu bir kez daha gösterdi. Faþizmin genç emekçi kadýn nüfusuna biçtiði görev kýsaca þu; her ne olursa olsun doðuracaksýnýz. Toplumsal emek sürecinin dýþýnda olacaksýnýz. Eðitiminizi arkaya atacaksýnýz. Tecavüzcünüzün, iþkencecinizin çocuðu da olsa doðuracaksýnýz, doðurmak sizin sonunuzu getirecek de olsa, çocuk sakat da olsa fark etmez, siz doðuracaksýnýz. Peki birden bire nereden çýktý bu yasa? AKP 2003 te hükumete geldiðinde toplumsal tepkilerden kurtulmanýn ilk yollarýndan birisi olarak kadýn haklarý üzerinde bir dizi düzenlemeye giriþti. O zamanlar çoðu sol cenahtan hukukçular bile bu düzenlemelerde pek az eksiklik bularak hayretlerini dile getiriyordu. Bu hayret küçük burjuva sýnýfýn yeniden kazanýlmasýný içeriyordu. Küçük burjuva aydýn çevrelerin kazanýlmasý toplumun geniþ küçük burjuva katmanýný kazanmanýn, kafalarý karýþtýrmanýn bir yoluydu. Ayný zamanda sokaktaki-eylemdeki kadýný evine de döndürmenin bir aracýydý. Tekeller AKP aracýlýðýyla toplumun birçok kesiminde acaba iþler düzeliyor mu havasý-umudu yaratmaya, devrimin birleþmeye baþlayan cephesini bölmeye çalýþýyordu. Ancak aradan geçen yýllarda görüldü ki, kaðýt üstünde yapýlan düzenlemeler yalnýzca kaðýt üstünde kaldý. Kadýn cinayetleri, kadýnlara yönelik a- ile içi ve devlet-polis þiddeti artýyor, kaðýt üstündeki haklarýný kullanmaya çalýþan kadýnlar vuruluyor, kesiliyor, yakýlýyor ve bunlara devletin verdiði cevaplar tüyler ürpertiyordu. Ýþsizliðin bu denli arttýðý, ekonomik olarak güvencesiz olan kadýnlar sürdürmek istemedikleri bir iliþkiyi sürdürmenin ya da sahip olmak istemediði bir çocuðu dünyaya getirme zorunluluðunun bütün ýzdýrabýný yaþýyor, aç kalmayý, toplumun geri yanlarýndan kaynaklý dýþlanmayý göze alarak boþanmayý, çocuðunu doðurmamayý tercih ettiðinde ise ölüm tehditleri ve ölümle yüz yüze kalýyordu. Durum hiç de iyi deðildi ama faþizm ve kapitalist sistemin de durumu iyi deðildi. Ekonomik krizlerle boðuþan ve son kertede savaþa hazýrlanan devlet nasýl ki, toplumsal uzlaþmanýn, devrim cephesini bölmenin ilk adýmlarýndan biri olarak kadýn haklarýnda adýmlar attýysa þimdi toplumu bir savaþ düzenine sokmanýn ve güçsüz ekonomisini bedava genç iþgücü ve asker olarak düzenlemenin pratik adýmlarýný kadýnlar üzerinden yapýyor. Burjuvazi bunu vicdan, ahlak meselesi gibi göstererek, kürtajýn yaþam hakkýnýn ihlali olduðu gibi söylemlerle, gerçekleri her zaman olduðu gibi hasýraltý ediyor. Kadýn saðlýðýný önemsiyoruz, Bilimsel olan neyse o uygulanýr deniyor, hatta daha ileri gidilerek Tecavüz sonucu doðan çocuklara bakarýz diyerek pervasýzlaþýyor. Faþist tüm partiler ondan daha geride kalmamaya özen göstererek, 2004 de çýkarýlan aile bütünlüðünün temellerini bozan ( ki o sýralarda kadýnýn özgürlüðü için temel biçiminde gösterilen) zina-kolay boþanmaya yönelik tüm yasalarýn geri alýnmasýný talep eden açýklamalar yapýyorlar. Burjuvazi Roboski gibi vahþi bir katliamý kendini aklama ve konuyu baþka biçime çevirmenin de gerekçesi olarak kürtajý kullanmýþtýr. Ama bu gerekçe öyle bir gerekçedir ki, kadýnýn her türlü duygu ve düþüncelerini, yaþam koþullarýný hiçe saymaktadýr. Son aylarda burjuva siyasetçilerin çýkardýklarý yasalara þöyle bir baktýðýmýzda rahatlýkla görebiliriz ki; çýkan veya çýkmasý planlanan tüm yasalarda kadýn cinsi üzerinde korkunç baskýlarýn daha da perçinleneceðini görebiliriz den dinsel bir kuþak yetiþtirme evlenme yaþýnýn düþürülebileceðinden, zina boþanma gibi yasalarýn deðiþtirilmesi hedefinden vs. Biliyoruz ki burjuva yasalar özel mülkiyeti korur, yasalarý polis korur, polisi ise devlet korur. Bunca kadýn cinayetlerinin yaþandýðý, medyasýyla bunun ekmek su gibi sýradanlaþtýrýldýðý, fuhuþ, taciz, tecavüz olaylarýnýn tepeye týrmandýðý bu düzende kadýnýn saðlýðý ne kadar mümkün olacak? Böyle bir yasa mý güvence altýna alacak kadýn saðlýðýný? Biliyoruz ki kürtajýn yasak olduðu ülkelerde gizli koþullarda yapýlan kürtajlarda binlerce kadýn ölüyor, bunun neresi kadýn saðlýðýný garantilemek oluyor? Devletin baktýðý(!) çocuk esirgeme kurumlarýnda çocuklarýn uðradýðý dayak, iþkence, tecavüz vakalarýnýn bile haddi hesabý yokken? O nedenledir ki, devletin bu açýklamalarýnýn hiçbir inandýrýcýlýðý yok. din, vicdan tartýþmalarý yaratarak toplumun en geri duygularýna, en geri yanlarýna seslenerek bundan bile medet umuyorlar. Bu durumun baþka önemli bir boyutu daha var: Nüfus planlamasý. Nüfus planlamasý derken bunu genç, dinamik nüfus o- larak okumak gerekir. Türkiye nin böylesi bir dönemde genç nüfus artýþýný istemesi öyle masumane bir istek deðil. Çünkü buradaki sermaye güçleri emperyalist devletlerle tam iþbirliði içinde, onlarý arkasýna

7 alarak Ortadoðu da büyük bir askeri güç olma peþinde olduðu uzun zamandan beri biliniyor. Ortadoðu da gerçekleþen halk devrimlerinin önüne geçmek için orada dinci gerici iktidarlar kurulmaya baþlanmýþtý. Askeri açýdan güçlü olmak ordunun teknik donanýmýn olmasýnýn yaný sýra asýl olarak savaþa sürükleyecek dinamik, enerjik genç nüfusa sahip olmaktan geçiyor. Genç nüfus, ayný zamanda dinamikliðiyle kapitalistlere ucuz iþ gücü anlamýný da taþýyor. Devletin, hükumetin bu kadar a- lelacele planlarýný harekete geçirmeleri yine bu durumu kanýtlýyor. Erdoðan ýn 3 çocuk olsun- 5 çocuk olsun sözleri, þimdi de kürtaj yasaðýnýn gündeme gelmesi bu planlarýn sonucudur. Devletin bu ilk hamlesi deðildi elbet. Dindar nesil yetiþtirme sözlerinin ardýndan atýlan adýmlar, eðitim sisteminin tepeden týrnaða dincileþtirilerek deðiþtirilmesi, çocuk gelinlerin önünün açýlmasý vb. egemen güçlerin hedefinin rotasýný þimdiden çiziyor. Bu aslýnda faþizmin kitle tabanýný yaratma çabasý, tabandan kitleleri gericileþtirme çabasýdýr. Üniversitelisi, iþçisi, memuru, ev iþçisiyle tüm genç emekçi kadýnlar faþizmin, burjuva faþist politikalarýn birer kölesi haline getirilmek isteniyor. Genç emekçi kadýnlar bu durumdan fazlasýyla rahatsýz ve öfkelidir. Genç emekçi kadýnlarýn örgütlenmesi dünden daha acil bir zorunluluk içermektedir. Onlarýn öfkesi dünyanýn deðiþtirilmesinde, yeni biçim verilmesinde güçlü bir motor olacaktýr. Kadýnlarýn özgürlüðünü, yaþamýnýn garantisini sosyalizm saðlayacaktýr. Þimdi genç emekçi kadýnlarý sosyalist düþüncelerle, eylemlerle tanýþtýrmanýn zamaný, e- nerjilerini ve öfkelerini devrimde örgütleme zamanýdýr. Her devrim kadýnlarý kazandýðýnda hýzla ileri sýçramýþtýr, sýçrayacaktýr da. Burjuvazinin, faþizmin amacý bu olabilir. Ama bu, tepeden týrnaða kadar sarsýlan sistemini, iktidarýný koruma içgüdüsünden öteye gidemeyecektir. Çabalarýný boþa çýkaracak olan emekçi sýnýflarýn eylemliliðidir. Devrimin dinamosu, erkeðiyle kadýnýyla gençliðin de yüzünü döndüðü çað isyanlar, devrim ve ayaklanmalar çaðýdýr. BİZ KİMİZ? Biz ki emeðiyle geçinen Makine çarklarýnda ezilen Biz ki ezildikçe susan Sustukça ezilenleriz. Biz ki ekmekten sudan havadan bile Payýný insanca alamayan Yaðlý urgan kokusuyla Köþeye çekileniz. Patronun zenginliðine zenginlik katan Kattýkça aç kalan Biz ki gündüz güneþinde iþten Gece açlýk ve yorgunluktan uyuyamayanýz. Biz ki ezildikçe susan Sustukça ezileniz. Biz ki Nazým ustanýn þiirinde Suçun büyüðü senin kardeþim! Mýsralarýna yakýþanýz. Biz ki susan ve isyaný büyüteniz. Antep ten Bir DÖBLÜ 5

8 Son Dakika Haberi! Son dakika haberi! Cezaevlerinde yangýn çýktý. Urfa cezaevinde çýkan yangýnda 13 adli mahkum yanarak öldü. Yetkililer (vali, cezaevi müdürü, adalet bakaný) yaptýklarý açýklamalarda þunlarý söylediler: Akþam saat 22:00 sularýnda sýcak havalardan bunalan adli mahkumlar vantilatör kavgasýna tutuþmuþlar. Hücre kapýsýna ve üst kat giriþine barikat kuran ve bu barikatlarý ateþe veren adli mahkumlarýn 13 ü sonuç olarak yanarak can vermiþlerdir. Baþsaðlýðý diliyoruz... Bunlarý söylerken yüzleri kýzarmadý, bunlarý söylerken vicdanlarý sýzlamadý... Gözlerimizin içine bakarak yalanlarýný utanmadan sýralýyorlardý. Ve inanmamýzý bekliyorlardý söylediklerine... 6 Ardýndan bir yangýn daha çýktý Urfa cezaevinde ve takip etti Adana, Yozgat... Urfa yý. Tutsaklar seslerini eylemleriyle ulaþtýrdý bizlere. Haykýrdýlar tek bir ses ile... ÝSYAN! ÝSYAN! ÝSYAN! 8 kiþilik yerde, kiþi kalmamak içindi ÝSYAN! Hakarete, aþaðýlanmaya karþýydý ÝSYAN! Ýþkenceye ve zulme karþýydý ÝSYAN! Umudun ve özgürlüðün adýydý ÝSYAN! Evet cezaevlerinde isyan vardý. Bu isyanlar bizi üzdü, sinirlendirdi, öfkelendirdi. Ama bir þey öðretti. Devletin ve burjuva medyanýn pis yüzlerini daha net görmemizi saðladý. Hiç utanmadan yalan söyleyenleri görmemizi saðladý. Ve tabi bu sözleri sorup soruþturmadan haber yapan gazetecilerle tanýþtýrdý. Burada Bakýrköy cezaevinde bulunan Yüksel Genç in Gündem gazetesinde yayýmlanan konuyla ilgili yazýsýndan bir bölümü almak yerinde olacaktýr....ekranlara cezaevlerinde yükselen dumanlar, öfke, tepki ve korku duyan tutuklu yakýnlarýna sýkýlan gaz bombalarý, bir de mahkumlar kaçabilir, kapýlarý kapatýn, güvenliði aðlayýn! anonslarý takýlýverdi. Bu söz aklýma, 1940larýn Almanya sýn da, bir kilisede yakýlan çoðu Yahudi onlarca esiri getirdi... O olayda esirler toplama kampýna aktarýlmadan önce bir kiliseye hapsedildi. O gün çýkan yangýnda ise hepsi küle çevrildi. Yýllar sonra yapýlan yargýlamada : Neden yangýn çýkýnca kilise kapýlarýnýn kilitleri açýlmadý, esirler kurtarýlmadý? sorusuna gardiyan þu yanýtý verdi: Bizim iþimiz onlarý yaþatmak deðil, kaçmalarýný önlemektir... Biz iþimizi yaptýk! Türkiye de mavi ring vakasýnda da, Urfa cezaevinde de Adalet Bakanlýðý, Vali, personel v.s herkes gerçekten de iþini yaptý. Týpký 1940 larýn Almanya sýnda ki gibi... ZÝNDANLAR YIKILSIN TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK! Evet onlar iþlerini iyi yaptýlar. Peki biz ne yapmalýyýz? Zindanlar sorunu çok önemli bir konu. Bizler için ne kadar önemliyse burjuvazi içinde o kadar önemli. 19 Aralýk süreci zindanlar sorununu burjuvazinin ne kadar ciddiye aldýðýný bize çok açýk bir þekilde gösterdi. Bizler de bu sorunu açýk, net ve keskin bir þekilde ele almalýyýz. Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük þiarý da zindanlar sorununa dair çözümü en açýk ifadeyle ortaya koymaktadýr. Tutsaklarýn özgürlük umudu olan ve devrime giden yolda en önemli basamaklardan biri olan bu þiarý önümüze hedef olarak koymalýyýz ve zindanlarda yanan isyan ateþini devrimin büyük yangýnýna dönüþtürmeliyiz.

9 YAÞASIN ÝÞÇÝLERÝN MÜCADELE BÝRLÝÐÝ 6 Temmuz günü Galatasaray lisesi önünde toplanan iþçiler Direnen Ýþçiler Onurumuzdur en öndeki pankart arkasýnda kendi pankartlarýný açtýlar. BEDAÞ iþçileri BEDAÞ tan Atýlan Ýþçiler Geri Alýnsýn, hemen arkasýnda Hey Tekstil iþçileri Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý pankartý ile Türk Hava Yollarý ( Hava Ýþ) emekçileri, hemen arkasýnda da Mücadele Birliði kortejleriyle Bedaþ Ýþçisi Yalnýz Deðildir, Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý, Kavga Bitmedi Daha Yeni Baþlýyor, Yaþasýn Ýþçilerin Mücadele Birliði, Bedaþ Þaþýrma Sabrýmýzý Taþýrma, Yaþasýn Ýþçilerin Birliði þeklinde sloganlarla BEDAÞ a kadar yürüdüler. BEDAÞ iþçileri, Hey Tekstil iþçileri, THY ( Hava ÝÞ) emekçileri, BEDAÞ iþçileri i- çin Galatasaray Lisesi önünden BEDAÞ Genel müdürlük binasý önüne kadar yürüyüþ gerçekleþtirdiler. Ýþten çýkarýlan enerji iþçilerine destek olan diðer eylemdeki iþçiler Kavga Bitmedi Daha Yeni Baþlýyor sloganýyla yürüyüþe baþladýlar. Nakliyat Ýþ üyesi iþçiler, Tümtis üyesi Ýþçiler, KESK Ýstanbul Þubeler Platformu, Ýstanbul Tabip Odasý, TMMOB, DÝSK, Mücadele Birliði ve Devrimci Öðrenci Birliði eyleme destek verdi. 6 Temmuz günü Galatasaray lisesi önünde toplanan iþçiler Direnen Ýþçiler Onurumuzdur en öndeki pankart arkasýnda kendi pankartlarýný açtýlar. BEDAÞ iþçileri BE- DAÞ tan Atýlan Ýþçiler Geri Alýnsýn, hemen arkasýnda Hey Tekstil iþçileri Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý pankartý ile Türk Hava Yollarý ( Hava Ýþ) emekçileri, hemen arkasýnda da Mücadele Birliði kortejleriyle Bedaþ Ýþçisi Yalnýz Deðildir, Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý, Kavga Bitmedi Daha Yeni Baþlýyor, Yaþasýn Ýþçilerin Mücadele Birliði, Bedaþ Þaþýrma Sabrýmýzý Taþýrma, Yaþasýn Ýþçilerin Birliði þeklinde sloganlarla BEDAÞ a kadar yürüdüler. Mücadele Birliði Platformunun da destek verdiði eylemde Yaþasýn Ýþçilerin Mücadele Birliði, Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak, BEDAÞ Ýþçisi Yalnýz Deðildir, THY Ýþçisi Yalnýz Deðildir, Hey Tekstil Ýþçisi Yalnýz Deðildir, Ýþçiler Birleþin Devrim Ýçin Savaþýn þeklinde sloganlar attýlar. Taksim meydanýnda basýna açýklama yapan Bedaþ iþçilerinden Hacý Ömer Yazýcý; ülkeyi yönetenlerin sermayenin ihtiyaçlarý doðrultusunda emekçilerin kazanýlmýþ haklarýný ortadan kaldýrmak için adýmlar atýldýðýný, diðer yandan baský ve zor politikalarýyla iktidarlarýný sürdürdüklerini söyledi. Yazýcý; en son Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu na yapýlan operasyonda tutuklanan sendikacýlara deðinerek Türkiye de en çok muhalif politikacýnýn, gazetecinin, sanatçýnýn tutuklu olduðu ülkelerin baþýnda geliyor. diye konuþtu. Yazýcý; Her özgürlük dediklerinde özgürlükleri boðmak için bir adým atýlýyor; her adalet dediklerinde hakkýn boðazýný sýkýyorlar; her demokrasi dediklerinde diktatörlüðüne bir perçin daha atýyor, her refah dediklerinde yeni bir soygun ve talan dalgasýný yükseltiklerini söyledi. Hacý Ömer Yazýcý basýn açýklamasýný þöyle sürdürdü; Bu süreçte Grev haklarý gasp edilen ve direndikleri i- çin iþten atýlan, direniþlerini sürdüren 305 THY çalýþaný HAVA- ÝÞ üyeleri, sendikalý olduklarý ve haklarýný talep ettikleri için iþten çýkartýlan ve direniþte olan 120 Enerji- Sen Bedaþ iþçileri, maaþlarýný alamadýklarý için direnen ve iþten çýkartýlan Nakliyat Ýþ Borusan iþçileri, maaþlarýný alamadýklarý için direnen ve iþten çýkartýlan HEY Tekstil iþçileri, kadro haklarý verilsin diye mücadele eden ve iþten çýkartýlan ve direniþlerini sürdüren ÇAPA saðlýk iþçileri i- le emek mücadelesinde bizde varýz diyenler olarak bugün birlikteyiz. dedi. Taksim meydanýndan yapýlan açýklamadan sonra Þiþli yönü tarafý cadde trafiðe kapatýlarak Elmadað a kadar, o- radan BEDAÞ binasýnýn bulunduðu noktaya yürüyüþ gerçekleþtirildi. Destek veren kurumlarýn iþçilere yaptýðý dayanýþma konuþmalarýndan sonra BEDAÞ patronu ile görüþme için E- nerji Sen Baþkaný Kamil Kartal DÝSK yönetiminden Ali Küçük Osmanoðlu ile birlikte bir grup sendikacý iþçilerin geri alýnmasý, haklarýnýn kazanýlmasý konusunda uzlaþmaya varýlmak için toplantýya gidildi. 7

10 Tarih boyunca, toplumsal üretim iliþkilerine baðlý o- larak suç ve ceza kavramý bir deðiþim gösterir. Ýlkel toplumda en aðýr ceza, kiþiyi toplumun dýþýna atmak, dýþtalamak olarak gerçekleþirken; köleci toplumda, bunun yerini köleleþtirme veya ölüm alýr. Feodal toplumda ise; iþkence, halka açýk yerlerde kýrbaçlama, sürgün ve ölüm cezasý vardýr. Tarih sahnesine zindanlar bu süreçte çýkar. Zindan, suçlu olarak kabul edilen bireyin, yargýlanma sürecinde ve hakkýnda verilen ceza ne ise, o gerçekleþtirilinceye kadar, beklenmesi için kapatýldýðý yerdi. Kapitalizmin kendi egemenliðini kurma sürecinde suç suçlu yeniden tanýmlanýr. Burjuvazinin yükseliþ ve egemenlik çaðýnda, dönemin bütün burjuva düþünürlerinin üzerinde anlaþtýðý biçimiyle suçlu: Topluma zarar veren, toplumu karýþtýran kiþidir. Suçlu toplum düþmanýdýr. Burada toplumdan kastýn burjuva toplum ya da kapitalist düzen olduðu açýktýr. Yani kapitalist özel mülkiyete ve bunu korumaya yönelik her türlü üst yapý kurumuna (devlet, din, kültür, ahlak vs.) karþý yapýlan saldýrý, suç ve buna kalkýþanlar da suçlu o- luyor. Suç ve suçlu böyle tanýmlanýnca ceza da buna göre þekilleniyor. Ceza ya suçu telafi etmeli, karþýlamalýdýr ya da suçlunun toplumdaki yerleþik iliþkilere bir daha zarar vermesi önlenmelidir. Bunun için polis jandarma gibi toplumsal düzenin koruyucusu kurumlar yetkinleþirken, bir yandan da ceza yasalarý, mahkemeler, hapishaneler bugünkü modern anlamýyla tarih sahnesine çýkýyordu. Türkiye ve K. Kürdistan zindanlar sorunun en çarpýcý örneklerinin yaþandýðý baþlýca yerlerden biridir. Komünistlerin, devrimcilerin, aydýnlarýn ve Kürt halkýnýn önderlerinin zindanlarda bulunmadýðý zaman dilimi, hemen hemen yok gibidir. Son zamanlarda öðrenciler de bu listeye eklenmiþ bulunuyor. Tutuklu öðrencilerin sayýsý 600 e yakýn ve bu sayý her geçen gün artmakta. Biz de Genç Yoldaþ Dergisi olarak genelde zindanlara özelde ise zindanlarda bulunan devrimci yurtsever öðrencilere yönelik bir sayfa hazýrlýyoruz. Bu sayfada her sayý cezaevlerinde bulunan öðrencilerin mektuplarýný yayýnlayarak sizlerle onlarý buluþturmayý hedefliyoruz. Unutmamamýz gerekiyor ki zindanlarda bulunan devrimciler bizler için mücadele ettiklerinden ötürü cezaevlerindeler. Bizler onlarý ne kadar sahiplenirsek onlar özgürlüðe o kadar yakýn olacaklar. Bir sonraki sayýmýzda görüþmek dileðiyle ZÝNDANLAR YIKILSIN TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK DEVRÝMCÝ TUTSAKLAR ONURUMUZDUR Z. K. Genç Yoldaþ Dergisi MADENCÝLERE BÝR MEKTUP 8 Kýþýn evimizde kömürü ýsýnmak için yakarýz. O kömür elimize nasýl geçti? Madenciler ne kadar çok çalýþýyorsunuz. Bu kara taþý çýkarmak için, kör karanlýk madenlerde Bizim yaþadýðýmýz dünyada deðilsiniz sanki, baþka dünyadaymýþsýnýz gibi. Kör karanlýk yerin dibindeki maden ocaklarýna inersiniz. Karanlýk maden ocaðýna kafanýzdaki madenci þapkasý ýþýðýyla kazmayý ve nasýrlý kara ellerinizi götürürsünüz. Uykulu yorgun bakar o gözleriniz kapanacakken kazmanýn sesi sizi uyandýrýr. Karanlýk, kör maden ocaðýnda ayrý bir dünyada olduðunuzu hatýrlarsýnýz. Devam edersiniz kazmaya Sonra çocuðunuzu e- þinizi özlersiniz. Çocuðunuzun baþýný okþamayý özlersiniz. Onlara bir dilim ekmek götürmek için ayrý bir dünyaya geldiðinizi bilirsiniz. Bazý zamanlar bir tuhaf olursunuz: arkadaþlarýnýz ailesine ekmek götürmek için indiði bu mezarda gözlerinizin ö- nünde can verir. Bu sanki sizin kaderinizmiþ gibi algýlanýr ya! Ýþte o zaman karýnýz, çocuðunuzu son defa görebilmek istersiniz. Bu duygu o kadar baskýndýr ki yukarý çýkýnca çocuðunuza sýkýca sarýlýrsýnýz. Belli mi olur belki siz de sýradaki kurbansýnýz: Kader Kurbaný Maden mezarlýðýna indiðiniz zaman hýrsa vurursunuz kazmayý madene, bitse de þuradan sað salim çýkayým diye. Siz a- lýn terinizle, diþinizle, týrnaðýnýzla, uykusuz gecelerinizle, çocuðunuzdan, eþinizden ayrý o kara taþý, kömürü çýkarýyorsunuz. Hem de tonlarca Siz soðuktan evinizi, ailenizi ýsýtmak için çýkardýðýnýz o kömürleri satýn alýyorsunuz. Sizin çýkardýðýnýz kömürleri parayla satýn almak... Ne tuhaf deðil mi? Sistemin çeliþkisi de bu deðil mi? Þimdi o kör, karanlýk, maden mezarlýðýndan çýkýp öfkemizle, hýncýmýzla, kinimizle bu kokuþmuþ düzeni yýkmak için mücadele etmek zorundayýz. Mücadele etmeliyiz. Baþka çýkarý yolu yok. Devrim i- çin savaþmaktan baþka seçeneðimiz yok. Emeðimizin karþýlýðýný almak için, insanlýðýn kurtuluþu için mücadele edelim.

11 9

12 DENİZLER İÇİN BE SÖYLEMEK Denizler ve yoldaþlar, hayatta bizim için çok hedefleri olmuþlardýr. Biz Hayata devrimi yaratacaðýz; hedefimiz; Denizlerin geride býraktýðý hedefi yapacaðýz. (7. Sýnýf öðrencisi) Tanýmýyordum. Tanýdýkça büyülendim. Menfaati hiçe sayan sadece hak ve halk için mücadele vermiþ bir insan. Denizler ölmez sözü burada gerçek çýkýyor. Bu ismi taþýmak, Deniz le adaþ olmak hem zor hem de onurdur benim için Adýmý layýkýyla taþýyabilmek umuduyla. Adým Deniz i yaratanlarýn umut ezgileri düþmeyecek dilimizden, emeðinize saðlýk. (Red Dergisi çalýþaný) Bir Deniz ölür ama bin Deniz gelir ardý sýra Halkýn Denizi Denizleþen halkla. Bir Deniz ölür ama bin Deniz gelir ardý sýra. Denizciyiz Hüseyinciyiz Yusufcuyuz! 10

13 N DE BİR ŞEYLER İSTİYORUM Bugün yine Deniz bizleri bir araya getirdi. Devrimci önderlerimiz bizlerin onurudur. Unutmak ise ihanettir! Bizler unutsak da u- nuttursak da onlar yine bizleri ayaða kaldýrýyorlar. Sevgilerimle. Kamber Ateþ Bir kýzým bir oðlum var. Onlarýn inþallah nice Denizler gibi olmalarýný diliyorum Cüretine bin selam olsun senin! Denizin bedeni toprak altýnda olsa da, ebediyen ruhu hep yanýmýzda Denizler ölmez Denizler doðar. Denizler geleceðe güzel bir ýþýk yaktý. O ýþýðýn düðmesi bizim ellerimizde. (Tiyatro hocasý) Ýleride bir gün devrim olursa, eminim ki, bunda Denizlerin açtýðý yolun katkýsý çok büyük olacak. Biz devrimci gençler her zaman Denizlerin yolundan hiç korkmadan yürüyeceðiz. Onlarýn bayraðýný her zaman dalgalandýracaðýz. Eðer onlar olmasaydý, yaþamazdýk ama devrimcilerin sayesinde paylaþmayý, açlýðýn anlamýný öðrendik. 11

14 GÖREVÝMÝZ; DENÝZ GEN Yaþanan onca geliþmeden sonra hala AKP hükumetinin ileri demokrasisine güvenen var mýdýr acaba? Zira iþçi ve emekçilerden tutun da, gençliðe ve kadýnlara, Kürt halkýna kadar o kadar geniþ bir kesime yoðun bir saldýrý var ki, hiç bir burjuva iktidar bu kadar saldýrýyý ayný anda yapmak zorunda kalmamýþtý. Burjuvazi bir taraftan içeride her alanda yoðun bir iç savaþý sürdürmeye çalýþýrken, diðer taraftan da aðzýndan salyalar akarcasýna dýþ savaþ isteði ile ortalýkta dolaþýyor. Ama etrafta üfürüklerle fýrtýna çýkarmaya çalýþan AKP hükumeti, uluslararasý görüþmeler sonunda gördü ki, çýkardýðý fýrtýnanýn etkisi, kendisini bile serinletmeye yetmeyecek düzeydedir. Son seçimlerde resmi rakamlara göre 2 kiþiden birinin oyunu alan AKP hükumeti, rahat bir tek gün geçirememiþ, her günü iç savaþýn yoðun çarpýþmalarý içerisinde geçmiþtir. Yine de reformizm bu gidiþattan bir þey anlamaktansa, burjuvaziden bir þeyler koparma peþinde. Hakkýný yememek gerekir, binlerce yýllýk yönetme geleneðine sahip burjuvazi politik manevralarýyla, geniþ bir sol kesimi istediði konuma getirebilmekte, kendisine iþçi sýnýfý içerisinden de kan saðlamaya çalýþmaktadýr. Bunu kimi zaman toplumu suni bir þekilde þeriatçý - ulusalcý olarak bölmeye çalýþmakla, kimi zaman ise birkaç göstermelik demokratikleþme adýmlarýyla yapmaktadýr. Ve bunda kýsmen baþarýlý olduðunu söylemek de gerekir. Kah ulusalcýlarýn peþine takarak, kah 12 Eylül yargýlamasý komedisinde olduðu gibi, reformizmi bu oyunun aktif bir parçasý haline getirerek, iktidarýný devam ettirmeye çalýþýyor. Çünkü devrimin toplumsal güçleri bu topraklarda sürekli hareket halinde. Kitleler, özellikle Kürt Halký yaný baþýnda gerçekleþen devrimlerden, dünyada geliþen diðer mücadelelerden öðrenerek ilerliyor. Kapitalizm çöküþ sürecini yaþadýðýnda bunun ifadesi sadece ekonomik ve politik krizler olmaz. Ayný zamanda toplumsal yaþamýn her alanýnda bir gericileþme, çürüme de yaþanýr. Bunu iktidarlarýn aldýklarý kararlarda da çok açýk biçimde görürüz. Türkiye tekelci kapitalizminin çürümüþlüðünü de attýðý bu adýmlardan görmek mümkün. Hatta bu gericileþmenin Arap devrimlerinin yaþandýðý bu bölgede, ayný zaman diliminde olmasý bir rastlantý mýdýr? Tunus ta iktidara gelen gericilerin ilk çýkardýðý yasa tek eþliliði kaldýrýp, çok eþliliði getirmek olmuþtur. Yine Mýsýr da gerici Müslüman Kardeþler in baþa geçmesi ile ilk çýkardýðý yasalardan birinin nekrofili, yani ölü seviciliðine izin vermesi þaþýrtýcý deðil. Kadýnlara dönük saldýrýlar bu iktidarlarýn gericiliðini ortaya koyarken, emperyalizmle iþbirliði içerisindeki gericilerin bu bölgede, yeni bir karþý devrim odaðý yaratmak amacýnda olduklarýný da göstermiþ oluyor. Hem Mýsýr da, hem de Tunus ta iktidar da olan gericiler, model olarak AKP hükumetini örnek aldýklarýný söylüyorlar. Kuþkusuz AKP nin istediði gericilik düzeyinin sýnýrý burasý deðil, ama oralarda olanlar niyetlerinin ne olduðunu en açýk biçimde ifade ediyor. Burjuvazinin Hedefinde Gençlik ve Kadýnlar Var Bir iktidarýn niteliðini, kadýnlara ve gençliðe yaklaþýmlarý üzerinden belirlemek mümkün. Eðer sürekli kadýn haklarýný gasp etmekle, kadýnlarý eve hapsedip, erkeðin kölesi noktasýna getirmek istiyorsa, toplumsal yaþamýn dýþýna atmak istiyorsa, böyle bir iktidarýn demokrat ya da ilerici olduðunu düþünmek, en iyi ifadeyle politikadan anlamamaktýr. Eðer gençliði düþünmez, sorgulamaz, bilimsel yol ve yöntemlerden uzak eðitmek istiyorsa, toplumun geleceði olan gençleri zindanlara atýyorsa, dýþarýda kalanlarý ise uslu çocuklar olarak yetiþtirmek istiyorsa gençlik bu iktidarlara karþý mücadele etmelidir. Ama tüm bunlara raðmen, gençlið i n var olan iktidara umut baðlamasý isteniyorsa, bu en iyi ifadeyle saflýktýr. Bu tür nesnellikten uzak düþüncelere karþý mücadele etmek devrimci gençliðin görevidir. Son dönemde AKP hükumetinin politikalarý, kendisine güven duyan pek çok kesimi þaþýrtýyor. Sanki AKP hükumeti de diðer burjuva hükumetleri gibi bir hükumet deðilmiþ, burjuvazinin ve onun faþist devletinin savunucusu deðilmiþ gibi. Hatta burjuva özel mülkiyeti korumakla görevli deðilmiþ, Kürt halkýnýn köleliðini istemiyor ve emperyalizmin hizmetinde deðilmiþ gibi... Ýlk önce kürtaj meselesinde þaþkýna düþen bu kesimler þimdi de R.T Erdoðan ýn dindar nesil yetiþtireceðiz açýklamasý ile korkuya kapýlmýþ durumda. Sosyal reformistinden tutun da, oportünist hareketlere kadar akýllarýna ilk gelen þeriat devleti oluyor. Akýllarýna ne devrimin geliþimi, ne gençlerin devrime olan yönelimleri (ki 6 Mayýs anmalarýnda bu çok açýk görüldü) ne de kadýnlarýn toplumsal deðiþim süre- 12

15 ÇLÝÐÝNÝ YETÝÞTÝRMEK cinde daha aktif oluþu v e bunun mücadelenin sonuçlarýný etkilemesi vs. gelmiyor da, hemen yeþil bayraklý AKP nin bir þeriat devleti kurma iddiasýndan korkuya kapýlarak, laikliðin savunucusu kesiliyor. TC tarihinin hiç bir döneminde laik deðildi, þimdi de deðildir. Laiklik sloganý ile yola çýkanlar, aslýnda burjuvazinin baþka bir kesiminin arkasýndan gittiklerinin farkýnda deðiller. Yine de tüm bu kesimlere geçmiþe biraz olsun bakmalarýný isteriz. 12 Eylül faþizmine bakarlarsa, laikliðin bekçisi olarak gördükleri ordunun, TC tarihinde en fazla imam hatip liselerini açan kurum olduðunu görecektir. Din derslerinin zorunlu ders olarak öðretilmeye baþlandýðýný görecektir. Hatta bugünün dinci gerici kuþaðýnýn yetiþmesinde en fazla emek harcayanlardan birinin, bu kesimlere ait olduðunu söylemek yanlýþ olmaz. Tüm bunlarýn nedeni nedir? Cevabý bizden deðil, dönemin Genel Kurmay Baþkaný olan Kenan Evren den duyun; Bugün bu koltuklarda biz oturmasaydýk, komünistler oturuyor olacaktý Yani darbeyi bir toplumsal devrime karþý yaptýklarýný itiraf ediyorlar. Darbe sonrasý yaptýklarý da ayný þekilde toplumsal devrime karþý burjuvazinin giriþmiþ olduðu iþlerdir. Ama bizce toplumu iki kampa bölen ve sýnýfsal farklýlýklarýn üzerini örtmeye çalýþan bu tartýþmalardansa, burjuvaziyi bu tür açýklamalara iten sebepleri ortaya koymak daha önemlidir. Zira bu tartýþmalarýn amacý son günlerde gündem deðiþtirmek, gerçeði gizlemektir. Fakat komünistlerin görevi geliþmelerin arkasýndaki gerçekleri hasýr altý etmek ya da, yýðýnlarýn bilincini sulandýracak tartýþmalar yürütmek deðildir. Reformist- oportünist hareketler hep burjuvazinin gündemi ile konuþurlar, bir adým ilerisine gitmezler. Oysa komünistlerin görevi bütün çeliþkileri, bütün açýklýðýyla ortaya koymak ve yýðýnlara anýn görevlerini, önlerindeki tehlikeleri açýklamak ve bu engellerin nasýl aþýlacaðýnýn yolu ve yöntemi konusunda yýðýnlara yardýmcý olmaktýr. Sonuçta görülmesi gereken burjuvazinin toplumun iki önemli kesimini etkisiz kýlmaya ve kendi saflarýna katmaya çalýþtýðýdýr. Bunlarýn baþýnda da gençlik ve kadýnlar geliyor. Çünkü dindar nesil yetiþtirmek için eðitim sistemi ne kadar önemliyse, çocuklarýn geliþmesinde temel öneme sahip olan annelerin yani kadýnlarýn da rolü bir o kadar önemli. Bu nedenle burjuvazi ve onun hükumeti olan AKP, gençliði ve kadýnlarý kazanmanýn, en azýndan onlarý devrimci mücadelenin dýþýnda býrakmanýn peþinde. Çünkü onlarda Arap devrimlerinden kendilerine sonuçlar çýkarýyor. Zira Arap devrimlerinde öne çýkan bu iki kesim emperyalizmin ve bölge gerici iktidarlarýnýn en büyük düþmaný haline geldi. Ayný þekilde de devrimin zaferi için kilit noktada da bu iki kesimin örgütlenmesi duruyor. Görevimiz; Deniz Gençliðini Yetiþtirmek Dindar bir nesil yetiþtirme açýklamasýný itaatkar bir toplum yaratmak olarak da okumak gerekir. Ýtaatkar bir gençlik, itaatkar kadýnlar, itaatkar iþçiler ve emekçiler, itaatkar bir Kürt halký, nihayetinde istedikleri itaatkar bir toplum. Burjuvazi bunun için elinden geleni yapýyor eðitim sistemi ile, imam hatip liselerine gidiþi kolaylaþtýrmakla, eðitim sistemini daha da gericileþtirmekle ve en son Haydi çocuklar camiye kampanyasýyla buna hýz verdi. Bu kampanya geçen yýllarda da yapýlýyordu, bu yýlýn farký ise katýlmak için gerekli yaþ sýnýrýnýn kalkmýþ olmasýdýr. Bunun hemen ardýndan Diyanet Ýþleri Baþkanýnýn camisiz üniversite kalmasýn açýklamalarýyla, devlet planlarýný ortaya koymuþ durumdadýr. Tüm bu parçalarý birleþtirdiðimizde, yeni yetiþecek neslin doðduðu andan itibaren, yoðun bir dincileþtirme saldýrýsýyla karþý karþýya kalacaðýný söylemeliyiz. Tabi bizler bir devrimle burjuvazinin iktidarýný devirmezsek! Yine de uzlaþmaz çeliþkilere sahip bir toplumsal sistemde, kendi içinde uyumlu, çatýþmasýz bir toplum yaratmak mümkün deðil. Çünkü toplum sýnýflara bölünmüþ durumda ve ezen ile ezileni, sömüren ile sömürüleni koca bir açlýk, sefalet ve kan deryasý ayýrýyor. Çünkü; burjuvazinin tüm bu çabalarýnýn altýnda kapitalist sistemin içinde sürekli olgunlaþan çeliþkileri ve yýðýnlarýn yükselen mücadelesi yer alýyor. Bu çürümüþ, kokuþmuþ sistem içerisinde geliþen yep yeni bir nesil var. Burjuvazi bu yeni yetiþen, sýnýf mücadelesinin okulunda yetiþen; isyancý, ayaklanmacý nesli engellemek ve kontrol altýna almak istiyor. Ama baþaramayacaklar! Çünkü; yoðun çeliþkiler çözülmeyi bekliyor, gençlik geleceksizlik girdabýndan kurtulmak istiyor ve bu düðümü çözecek olan Deniz gençliðidir. Burjuvazinin bu gericileþtirme saldýrýsýnýn karþýsýna, bizlerin, devrimci gençliðin görevi Deniz gençliðini yetiþtirmek olmalýdýr. Denizleri çoðaltmak demek; Deniz i, Ýsyaný ve Devrimi büyütmek demektir! 13

16 14 SARIGAZÝ HALKI SÝVAS ÝÇÝN SOKAKLARDA Sivas Katliamýnýn 19. yýlýnda Madýmak Oteli nde yanarak yaþamlarýný yitiren 35 aydýn ve sanatçý Ýstanbul Sarýgazi de de yürüyüþ ve sloganlarla anýldý. Sarýgazi iþçi ve emekçileri, Aleviler, düzenledikleri bir yürüyüþle 19 yýl önce yakýlarak katledilen 35 caný anarak Sivas ýn Hesabý Devrimle Sorulacak! dedi. 2 Temmuz günü Sivas a gitmeyen bir çok iþçi ve emekçi Sarýgazi de yapýlan anma yürüyüþüne katýldý. Saat da Sarýgazi Vatan Ýlköðretim okulu önünde toplanýldý. Mücadele Birliði Platformu yürüyüþe Dün Maraþ ta Bugün Sivas ta Çözüm Faþizme Karþý Savaþta pankartýyla ve kýzýl bayraklarý, önlükleriyle katýldý. Yürüyüþte Sivas Yýldýzeli Yusufoðlan Köyü Gençliði köylerini temsil eden bir pankart ve Türküler Yanmaz Pir Sultanlar Ölmez yazýlý bir pankartla Sivas ta yitirilen aydýn ve sanatçýlarýn resimlerini taþýdýlar. Genci, yaþlýsý, kadýný, erkeði, iþçisi öðrencisiyle Vatan Ýlköðretim Okulu önünde toplanan kitle yürüyüþ boyunca Türküler Yanmaz Pir Sultanlar Ölmez, Sivas ýn Katili Faþist Devlettir, Dün Maraþ ta Bugün Sivas ta Çözüm Faþizme Karþý Savaþta, Bedel Ödedik Bedel Ödeteceðiz, Yaþasýn Halklarýn Mücadele Birliði sloganlarýný attý. Basýn açýklamasýný Sarýgazi halký adýna Sami Tunca okudu. Basýn açýklamasýnda Sivas Katliamýnýn 19.yýlýnda faþist devletin mahkemelerinin göstermelik bir davayla insanlarý oyaladýðýna 9 Haziran günü tutuklu öðrenciler için gençlik örgütleri bir miting düzenledi. Tutuklu Öðrencilerle Dayanýþma Ýnisiyatifi, Halklarýn Demokratik Kongresi, Gençler Meydana, Tüm-ÝGD, DÝP, Öðrencime Dokunma Ýnisiyatifi, Hatay Mustafa Kemal Ü- niversitesi Öðrencileri, Eðitim-Sen 6 No lu Ýstanbul Üniversiteler Þubesi nin de katýldýðý mitingde, Devrimci Öðrenci Birliði olarak bizlerde mitinge destek verdik. Tepe Nautilus önünde saat de tutuklu öðrencilere özgürlük talebiyle bir araya gelen gençlik kortejinin önünde cezaevlerini temsilen parmaklýk ve özgürlük talebi içeren dövizler taþýndý. Türkçe ve Kürtçe pankart ve dövizleriyle devrimci demokrat yurtsever öðrencilere özgürlük isteyenler Tutuklu Öðrenciler Serbest Býrakýlsýn, TMY Çöpe, Öðrenciler Kampüse, Ýçeride Dýþarýda Hücreler, Parçala, Faþizme Karþý Omuz Omuza, Yaþasýn Örgütlü Mücadelemiz,, Be Ziman Jiyan Nabe, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Tutuklu Gençler Serbest Býrakýlsýn, Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, Yaþasýn Halklarýn Mücadele Birliði, Birlik, Mücadele, Zafer, sloganlarý atarak, Kadýköy Ýskele Meydaný na yürüdü. Mitinge birçok tutuklu öðrencinin ailesi, öðretmenler, sanatçýlar da destek verirken BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, BDP Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, deðinilerek TC devletinin mahkemelerinden adalet bekleyenlerin bir kez daha hüsrana uðradýklarý ifade e- dildi. Faþist devlet Sivas ta 35 canýmýzý yakarken asýl amacý geliþen devrimi engellemekti denilerek, devletin kuruluþundan bu güne ne zaman varlýðýný tehlikede görmüþse iþçi sýnýfý ve emekçi halklara karþý en acýmasýz en vahþi yöntemlerle saldýrmaktan geri durmadýðý, bunun en son örneðinin ise Roboski katliamý olduðu ifade edildi. Bugün birikmiþ olan sorunlarýn temelinde kapitalist sömürü sisteminin yattýðý bunun çözümünün ise devrimde ve sosyalizmde oladuðu belirtildi. Yeter ki sizler nasýrlý ellerini topraða dayayýp ayaða kalkýn ve ARTIK YETER deyin, yeter ki siz örgütlenin ve kendinizi özgürleþtirin. Yeter ki siz el ele verin ve Bir gülüþün ateþiyle yakmasýný biliriz / ölümün önünde sigarýmýzý deyin ve yeni bir dünyayý kendi ellerinizle kurmaya cesaret edin denilerek tüm iþçi ve emekçiler, kadýnlar, gençler hep birlikte mücadele etmeye çaðrýldý. Eyleme Tokat Yaðmurlu Kasabasý Gençlik Kollarý, Tokat Keçeci Köyü Gençliði, Dersimli Gençler, Devrimci Öðrenci Birliði (DÖB), Devrimci Ýþçi Komiteleri (DÝK), Emekçi Kadýnlar (EKA), Devrimci E- mekçi Komiteleri katýlarak destek verdi. Yürüyüþ boyunca çevreden korteje katýlanlar ve alkýþlarla, sloganlarla destek verenler oldu. TUTUKLU ÖÐRENCÝLERE ÖZGÜRLÜK BDP Ýstanbul Eþ Baþkaný Asiye Kolçak ve BDP Ýstanbul Eþ Baþkaný Ali Rýza Bilgili, HDK Genel Meclis ve Yürütme Kurulu üyeleri, cezaevinden yeni tahliye olan öðrenciler Cebrail Günebakan, Þeyma Özcan da mitinge katýldýlar. Mitingde gençlik örgütlerinin ortak basýn açýklamasýný Irmak Erdoðan okudu. Þu anda Türkiye de 700 den fazla üniversite öðrencisinin tutuklu bulunduðunu, tam sayýyý tutuklu sayýsý sürekli arttýðý için bilemediklerini söyleyen Erdoðan, tutuklanan lise öðrencilerinin sayýsýnýn ayný þekilde hýzla arttýðýný belirtti. Erdoðan tutuklu lise öðrencilerinin sayýsýnýn 1500 den fazla olduðunu belirterek tutuklu öðrencilerin hangi koþullarda olduklarýný Pozantý yla öðrenildiðini, ülkücülerin saldýrýsýna uðrayan gençlerin tutuklandýðýna ya da soruþturma açýldýðýný söyledi. Erdoðan örgütlü sosyalist gençlere yönelik saldýrýlarla, sosyalist hareketle, iþçi sýnýfýyla öðrencilerin baðlarýný koparma çabasýnda olunduðunu ama buna güçlerinin yetmeyeceðini belirtti. Mitinge katýlan Selahattin Demirtaþ, o- kuldan atýlan ve tutuklanan tüm öðrencilerle omuz omuza mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyerek Ne kazanacaksýnýz? diye sorulduðunu belirterek Hiçbir þey kazanamazsak,onurlu bir þekilde ölürüz. Yarýnlar elbette ki, mücadele edenlerin olacak ama bunu her þeye ticaret ve para kazanma zihniyetiyle bakan tüccar kafalar anlamaz. dedi. Cezaevindeki 2100 öðrenciyi selamlayan, Sanatçýlar Giriþimi adýna konuþan Orhan Aydýn ise sözlerini þöyle sürdürdü: Ama biz yalnýz deðiliz. Bu ülkenin yurtseverleri, devrimcileri, sosyalistleri var. Bu ülkenin sanatçýlarý yalnýz deðildir. Ülkeyi yarý açýk cezaevine çeviren Tayyip gidicidir. Kalýcý olan devrimciler, sosyalistlerdir. Bu yaþlý sistemi alaþaðý edecek olan sizlersiniz, yolunuz açýk olsun. dedi. Mitinge katýlan tutuklu öðrencilerden E- ren Yurt un annesi Sultan Yurt da, oðlunun Newroz a katýldýðý için tutuklandýðýný belirterek, Ben oðlumla gurur duyuyorum. Onun hep yanýndaydým, bugün bir adým daha yanýndayým. Hepiniz benim Eren imsiniz, hepiniz benim çocuðumsunuz dedi. Gençlik örgütlerinin konuþmalarýnýn ardýndan, Bandista konseriyle miting sona erdi.

17 GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN SOKAKLARDAYIZ Liseli devrimci öðrenci gençlik eðitim sistemini protesto etmek ve eþit, parasýz, bilimsel ve anadilde eðitim için Kadýköy de miting düzenledi. DÖG, LÖB, Dev-Lis, DLB, DGH, DÖG, LAF, Mayýs ta Yaþam, Ýleri Liseliler, Liseli Kývýlcým, Liseliler Meydana Ýnisiyatifi, Direniþçi Liseliler, Ýlerici Liseliler in düzenlediði mitinge Devrimci Öðrenci Birliði (DÖB) ve bir çok liseli gençlik örgütü destek verdi. Liseli Devrimci gençler yürüyüþ boyunca eðitim sistemine, paralý eðitime, e- mekçi çocuklarýna okul kapýlarýnýn kapatýlmasýna, sýnav sistemine ve yapýlan u- sulsüzlüklere, okullardaki siyasi ve cinsiyetçi ayrýma, uygulanan teröre karþý Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm, Gençlik uyuma geleceðe sahip çýk, Birlik Mücadele Zafer, Sistem Çürüyor, Sömürü Sürüyor, Ýsyan Büyüyor, Yaþasýn Örgütlü Mücadelemiz, Parasýz; Bilimsel, Anadilde Eðitim Devrimle Gelecek, sloganlarý atýldý. Bizler Devrimci Öðrenci Birliði olarak Politik Özgürlük Kazanýlmadan Akademik Özgürlük Kazanýlamaz pankartýný taþýdýk ve Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Fabrikalar, Tarlalar Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak, Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, sloganlarýný atarak mitin alanýna doðru yürüdük. Ayrýca iþlerinden atýlan ve eylemlerini sürdüren Havayolu iþçileri, Hey Tekstil iþçileri, Bedaþ Ýþçileri, Borusan Ýþçileri de Yalnýz Deðildir sloganlarýyla ve Yaþasýn Ýþçilerin Mücadele Birliði, sloganlarýyla selamlandý. Miting alanýna gelinirken birkaç kiþilik faþist bir grup Dev-Lis kortejine yönelik sözlü saldýrýda bulunmayan kalkýþtý, fakat devrimci öðrencilerin müdahalesiyle faþist grup uzaklaþtýrýldý. Ýskele Meydaný na gelindiðinde gençlik örgütleri adýna yapýlan basýn açýklamasýna Kudret Taþçý okudu. YÖK e ve genç iþsizliðe karþý mücadele eden üniversiteli gençlerin, hükümeti ve düzeni eleþtiren gazeteciler ve kadýnlarýn, hakkýný arayan liselilerin ve hakkýný talep e- den, arayan herkesin devlet tarafýndan tutuklanarak susturulmaya çalýþýldýðýný, 600 den fazla öðrencinin tutuklu olduðunu ifade eden Taþçý tüm dünyada parasýz, eþit, bilimsel e- ðitim için mücadele verildiðini de belirtti. Devletin mücadele eden gençlerden korktuðunu söyleyen Taþçý Erdoðan ýn Dindar nesil yetiþtireceðiz, tinerci çocuklar mý yetiþtirelim? sözlerine atýfta bulunarak, onlarýn sokakta olmasýna neden olanýn Erdoðan ýn da temsilcisi olduðu paradan baþka bir þeyin önemsenmediði sömürü sistemi olduðunu ifade etti. Hükümetin tüm bu uygulamalarýna, baskýlarýna karþýn liseli gençlik olarak geleceklerine sahip çýkmaya ve parasýz, eþit, bilimsel, anadilde eðitim için mücadele etmeye, alanlar, sokaklara çýkmaya devam e- deceklerini belirtti. Ardýndan Býra Dengtaf Özbadem açýklamayý Kürtçe olarak okudu. Daha sonra Abdülmelik Yalçýn öðrencisi olduðu Bayrampaþa Ýsmail Erez Endüstri Meslek Lisesi nde uygulanan kantin dayatmasýna karþý, öðrencilerin Dayanýþma Masasý kurduðunu ve bunun için okuldan atýldýklarýný aktardý. Abdülmelik Yalçýn, Þimdi yaþýndayýz. Daha önce bizim yerimize kararlar verildi. Bütün bunlarý umursamamýþ olabiliriz. Ancak böyle devam edersek umursamak için geç kalacaðýz. Çünkü bu yaþlarda bazý þeyleri deðiþtirebiliriz. Çünkü bu sistemi deðiþtirecek ruhumuz var dedi. Konuþmalarýn ardýndan iþçi- emekçilerin, gençlerin her zaman yanýnda olan, ezgilerini alanlarda, meydanlarda, eylemlerde onlarla birlikte söyleyen Emeðe Ezgi de devrimci liselilerle birlikte miting alanýndaydý. Emeðe Ezgi, gençliðin coþkusuna coþku katan marþlar, halay parçalarý söyledi. Liseli devrimci gençlikle birlikte eylem alanlarýnýn marþý haline gelen Söz Veriyoruz marþýyla bir kez daha devrim sözü verildi. Emeðe Ezgi nin ardýndan Grup Yanký da söylediði devrim þarkýlarýyla gençliðin coþkusunu paylaþtý. Liseli devrimci gençlik, geleceklerine sahip çýkmak için okullarda, alanlarda mücadeleyi sürdüreceklerini belirten sloganlarla mitingi sonlandýrdý. DÖB/ Devrimci Öðrenci Birliði ÖFKELÝ KÝTLELER MADIMAK ÖNÜNDEYDÝ Sivas 2 Temmuz 1993 te Pir Sultan Abdal Þenlikleri kapsamýnda bir araya gelen aydýn, sanatçý, yakýlarak katledilmiþti. Bu yýl katliamýn 19. yýlýnda Alevi Bektaþi Federasyon u, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Dersim Dernekler Federasyonu ve Mücadele Birliði Platformu, KESK, BDP, DHF, Partizan, Devrimci Alevi Komiteleri, birçok alevi derneði, devrimci kurum, sabah saat 11. de baþlayan anma yürüyüþüne katýldý. Katliamý protesto etmek için deðiþik illerden ve yurt dýþýndan binlerce kiþi Sivas a aktý.sivas giriþinde araçlarý durduran polis otobüslerde a- ramalar yaptý, kimlikleri toplayarak GBT kontrolü yaptý. Sabah erken saatlerinde Ali Baba Mahallesi Cemevi önünde buluþan kitle, saatler e gelirken, kortej oluþturarak, Madýmak Oteli önüne doðru yürüyüþe geçti. Ali Baba Mahallesi nden baþlayan yürüyüþte, Sivas Ýl Özel idaresi önünde kurulan arama noktalarýnda gerginlik çýktý. Polis, bayrak ve pankarta kullanýlan tahta sopalarý eylemcilerin elinden alýnmak istedi. Mücadele Birliði Platformu nun giriþinde ve Devrimci Alevi Komiteleri nden sopalarýn çýkartýlmak istenmesi karþýsýnda kitlenin kararlý duruþu polise geri adým attýrdý. Mücadele Birliði Platformu eyleme Dün Maraþ ta Bugün Sivas ta Çözüm Faþizme Karþý Savaþta pankartýyla katýldý. Faþizm i Döktüðü Kanda Boðacaðýz, Dün Maraþ ta Bugün Sivas ta Çözüm Faþizm e Karþý Savaþ ta, Faþizme Karþý Silah Baþýna sloganlarý atýldý. Yürüyüþ halindeki kitlenin önü çevik kuvvet ekipleri, panzer ve akrepler tarafýndan kesildi. Tertip komitesinin valiyle görüþmesi için kitle bekletildi. Bu sýrada Mücadele Birliði nin baþýný çektiði kurumlar kitleyi yürütmek istedi. Bir süre tartýþma yaþandýysa da kitlenin yürüyüþüne engel olunamadý. Eylemi örgütleyenlerin kitle önünde set oluþturmasý sert eleþtirilere uðradý. Bekleme uzadýkça öfke arttý. Sýk sýk Katil Devlet Hesap Verecek, Davamýz Mahþere Kalmayacak, Dün Maraþ ta Bugün Sivas ta Çözüm Faþizme Karþý Savaþ ta, Faþizme karþý Silah Baþýna sloganlarý atýldý. Daha sonra kitle önündeki barikat açýldý, kitle madýmak oteline önüne öfkeyle hýzla aktý. Madýmak Oteli önüne barikat kuran polis, otelin içine girmek için sadece ölenlerin ailelerine izin verdi. Burada otelin önüne karanfiller býrakýldý. Yapýlan konuþmalardan sonra eylem sona erdi. DÖB lü Bir Öðrenci 15

18 16 ZAFER SAVAÞAN ÝÞÇÝLERÝN OLACAK Mücadele Birliði Platformu olarak, kimi uzun süredir kimi ise yeni baþlayan iþçilerin eylem çadýrýný ziyaret ettik. Devrimci Öðrenci Birliði olarak bizde eylem a- lanlarýndaydýk. Ziyaretlerimize bizlerle birlikte katýlan Emeðe Ezgi de türküleriyle iþçilere destek verdi. Ýlk ziyaretimiz Türk Hava yollarý iþçilerine oldu. YAÞASIN ÝÞÇÝLERÝN MÜ- CADELE BÝRLÝÐÝ, ZAFER SAVAÞAN ÝÞÇÝLERÝN OLACAK, HAVA-ÝÞ ÝÞÇÝSÝ YALNIZ DEÐÝL DÝR sloganlarý atýlarak iþçilerin yanýna gittik. Yaptýðýmýz bu ziyarette bir iþçi arkadaþýmýzla çalýþma koþullarýndan, grev kararýný nasýl aldýklarýndan kýsaca greve giden süreçle ilgili sohbet ettik. Ýþçi arkadaþýmýz ben burada on yýldýr kabin amiri olarak görev yapýyorum, çalýþma koþullarý aþýrý derecede aðýrlaþmýþtý. Saðlýk sebeplerinden dolayý iþten birçok arkadaþýmýz çýkarýldý. Açýlan bütün davalar kazanýldý ama 82 anayasasýndan sonra maalesef iþe alýmlarda iþverene güç verildiði için arkadaþlarýmýz tazminatlarý verilmeksizin gönderilmeye devam edildi. En son grev hakkýmýzý elimizden alma kanunu geldi. Biz ilk gün valilikten aldýðýmýz izinle bir basýn açýklamasý yaptýk. Kanunda hiç olmayan bir yolla iþveren mesaj yoluyla iþimize son verdi. Artýk öyle bir döneme geldik ki iþverenin gözünde iþçinin hiçbir deðeri yok. Biz herkesin geri alýnmasýný istiyoruz. Bizlere çevrenin desteðinden bahsediyor inanýlmaz bir destek var, zaten sizleri burada görüyoruz, her yerden deðiþik görüþten arkadaþlarýmýz desteðe geliyor, bu da aslýnda iþçi sýnýfýnýn büyük bir kardeþ olduðunu gösteriyor. dedi. En son gençliðe yönelik biz o genç arkadaþlara eðer yaptýklarýmýzla ve düþüncelerimizle örnek olabiliyorsak ne mutlu bize, biz iþçiyiz emeðimizi satýyoruz onlar asla emeklerini yedirmesinler, sömürüye karþý dursunlar. diyerek bitirdik sohbetimizi. Daha sonrasýnda uzun süredir fabrika önünde eylemde olan HEY tekstil iþçilerinin yanýna gittik. Biz yanlarýna gittiðimizde iþçilerin bir bölümü AKP il binasý önünde eylem yapmaya gitmiþlerdi. Bizler de çadýrda olan iþçilerle sohbet ettik. HEY tekstil iþçilerinin eylemlerinin nasýl bir yol izlediðini, nasýl ilerleyebileceði üzerine konuþtuk. Ýþçi komitesinin öneminden ve bu eylem komitesinin de aktif çalýþmasý gerektiði üzerine konuþtuk. Son olarak Haziran da olan iþçi festivaline iþçileri davet ettikten, gelip konuþmalarýný istedikten sonra, HEY tekstil iþçilerinin yanýndan ayrýldýk. Son olarak BEDAÞ iþçilerini ziyaret ettik. Ýþçilerin morali, kararlýklarý ve güçlerinin yerinde olduðunu gördük. Ziyaret sýrasýnda bir iþçi arkadaþýmýzla sohbet imkâný da bulduk. Bizlere eylem süreçlerini anlatarak baþladýlar, Biz BEDAÞ a baðlý taþeron firmalarda çalýþan iþçileriz, bizim maaþlarýmýz zamanýnda yatýrýlmýyor, zamanýnda yatýrýlsa bile eksik yatýrýlýyordu ve bundan dolayý Enerji- Sen sendikamýzda örgütlendik. Eylemimizin çýkýþ noktasý þudur, bizim anayasal bir hakkýmýz var, iþ kanunun 34. Maddesinde eðer ki maaþlarýmýz zamanýnda yatýrýlmýyorsa, maaþlarýmýzý yatýrma süresi üzerinden 20 gün geçti ise, iþ eylemimizi yerine getirmeme hakkýmýz var. Bizde dilekçelerle bildirdik eðer maaþlarýmýz zamanýnda yatýrýlmazsa bu hakkýmýzý kullanacaðýz dedik. Ve bu doðrultuda ayýn 21 inde iþi býraktýk. Bizim bu eylemimize karþý taþeron firma bizi iþten çýkardý. Direniþimiz 18. Gününde bugün. Daha sonra çevredeki desteði sorduk. BE- DAÞ a baðlý 7 iþletmenin 5 i bu eylemin i- çerisindedir. Ayný zaman da bir de diðer direniþteki arkadaþlarýmýza destek olmaya gidiyoruz, Hava- Ýþ e gittik. Bu sürecin bizim açýsýndan olumlu biteceðini düþünüyoruz. Çünkü ýsrar ve kararlýðýmýz sonucunda mutlaka kazanacaðýmýzý biliyoruz. Eylemleri sýrasýnda saldýrýlarýn olup olmadýðýný sorduðumuzda baþka bir iþçi arkadaþýmýz, Yenibosna bölgesinden ülkü Ocaklarýndan faþisti iþçi arkadaþlarýmýzýn üstüne saldýrmýþlar, bizde arkadaþýmýzý oraya yýðarak en güzel cevabý verdik. 120 Enerji- Sen iþçisi çýkarýlýyor BEDAÞ bu ihaleyi yasaklamýyor onun yerine Ýstanbul un bütün ülkü ocaklarýna haber salýnmýþ biz ihaleyi yeni aldýk bize eleman yollayýn ve bu arkadaþlarýmýz yerine ülkü ocaklarýnda getirilen insanlar yerleþtirildi. Diðer iþçi arkadaþýmýz devam ediyor Þu an bizim iþten çýkýþýmýz verilmiþ deðil, çalýþýyor gözüküyoruz. Bu yapýlan þey hukuka aykýrý. Aslýnda örgütlü, sendikalý olduðumuzdan dolay bu tasfiye sürecini yaþýyoruz. ayný zamanda iþçi dostlarýmýz TES- Ýþ sendikasýnýn mücadelelerinde sermayenin yanýnda yer almasýndan bahsetti. Kendi sendikalarýnýn iþçi baðýþlarýyla, TES-Ýþ sendikasýnýn ise sermayenin parasýyla hareket ettiðinden söz etti. Ýþçi dostlarýmýz en son gençliðe, hayatýnýn her alanýnda örgütlü olmalarý eðer örgütlü deðilsek haklý bir mücadeleyi veremeyiz. diyerek sohbetimizi bitirdik.

19 BÝR ELÝN NESÝ VAR ÖRGÜTLÜLÜÐÜN SESÝ VAR! Bu yüzyýl ayaklanmalar yüzyýlý. Bunu bize geliþmeler gösteriyor. Tunus ta Mýsýr da halklarýn ayaklanmasý sadece oradaki tekellerin deðil tüm dünya tekellerini korkuttu. Buralarda da bir isyan baþlarsa bozkýrýn yanmasýný saðlayan o kývýlcýmý söndürmek için faþizm önlemlerini arttýrdý. Ama bilmiyorlar ki bozkýra küçük bir kývýlcým düþtüðünde bozkýrýn tamamýnýn ateþ alacaðýný ve devrim ateþinin yanacaðýný Þimdi bile rüzgâr sönmüþ külü körüklemek için esiyor. Kitlelerin devrimci potansiyelini ortaya çýkartýyor. Kürt halký, iþçiler, emekçiler, aleviler, gençler sokaklara akýyor. Bugüne kadar sokaklarda görmeye alýþmadýðýmýz doktorlar sokaklarda. Tiyatrocular özelleþtirmelere karþý sokaklarda. Kadýnlar bedenlerine burjuvazinin söz sahibi olmasýna karþý sokaklarda. Öðrenciler parasýz ve sýnavsýz e- ðitim için sokaklarda. Tüm bu eylemler olurken burjuvazinin gözlerine uyku girmiyor. Yapýlan eylemleri daðýtmak, onun için kan kaybýný önlemektir. Bunu copuyla, biber gazýyla, silahý Devrim için örgütlenmek ve örgütlemek burjuvaziyi bitirecek en önemli faktördür. Egemen olmak ya da egemenliði sürdürmenin ilk kuralý: böl. bölmelisin ki kolay yutabilesin diye düþünür burjuvazi. Yoksa büyük lokma boðazýnda kalýr. Onun için biz ne kadar örgütlüysek burjuvazi o kadar örgütsüzdür. ile yapmaya çalýþýyor. Kitlenin üzerine bunlarla saldýrýyor. Kitleyi birbirinden ayýrmak için çalýþýyor. Çünkü biliyor ki bir araya gelen birçok kiþinin yapamayacaðý þey yoktur. Hele de bu kiþilerin hepsi ayný hedefe yönelmiþse o kitleyi durdurmak zor olur. Örgütlülüðün önemi burada ortaya çýkýyor. Devrim için örgütlenmek ve örgütlemek burjuvaziyi bitirecek en ö- nemli faktördür. Egemen olmak ya da egemenliði sürdürmenin ilk kuralý: böl. bölmelisin ki kolay yutabilesin diye düþünür burjuvazi. Yoksa büyük lokma boðazýnda kalýr. Onun için biz ne kadar örgütlüysek burjuvazi o kadar örgütsüzdür. Burjuvazinin pençesinden kurtulmak için, sosyalizmi kurmak için, doðru politika etrafýnda örgütlenmemiz gerekir. Doðru politika da reform ya da kýsa süreli çözümler deðil, iktidar için mücadele olmalýdýr. DENÝZLERÝN YOLUNDA DÖB SAFLARINA Antep ten bir DÖB lü BÝR ÇOCUÐUN YAÞAMINDAN ALINTI Günlerdir aç bu çocuk, günlerdir. Günlerdir üþüyor, günlerdir aðlýyor. Artýk gözleri kapanýyor yavaþça Hâkim olamýyor. Kapandýkça kapanýyor gözleri. Seriyor yere çýplak vücudunu soðuk betonun üzerine Aðýrlaþýyor göz kapaklarý Soðuk üþüyen bedeni katýlaþýyor Üþümüyor artýk, hissetmiyor küçük ciðerlerini parçalayan o soðuðu Acýlarla açlýklarla yokluklarla dolu küçücük yüreði son defa çarpýyor... Sofrasý bir gazete parçasýndandýr. Çýplak soðuk bir betona serer. Bazen o gazete parçasýnýn üzerinde kurumuþ bir ekmek dilimi, yarýsý ýsýrýlmýþ zeytin Belki de çöpten aldý onu. Su birikintisinden, çöpten bulduðun kulpu kopmuþ bir bardaða çamurlu bulanýk suyu doldurmuþ. Etrafýnda oturmuþ gazete parçasýnýn Yüzü zayýf, kemikleri yanaklarýna çökmüþ; kocaman bakan siyah gözleri daha da belli olmuþtu. Ve birden yerdeki sofraya gözleri dikilmiþti. Soðuktan kurumuþ elini ekmek dilimine uzatýyor. Ekmeði yiyecekken ekmek birden kýrýlýyor. Diðer parçasýný gazete üzerine býrakýyor. Ekmeði ýsýrmak istiyor ama ekmek dudaðýna batýyor. Kulpu kýrýk bardaða çamurlu suya uzanýyor. Kendine doðru sürüklüyor. Yüzünü, siyah gözlerinin yansýmasýný görüyor bulanýk suda Bir yudum alýyor sudan. Sonra tükürüyor suyu soðuk çýplak bedene. Hepten kaçýyor iþtahý. Karnýnýn gürültüsü sanki þimþek çakmýþ gibi çýnlýyor kulaklarýnda. Günlerdir aç bu çocuk, günlerdir. Günlerdir üþüyor, günlerdir aðlýyor. Artýk gözleri kapanýyor yavaþça Hâkim olamýyor. Kapandýkça kapanýyor gözleri. Seriyor yere çýplak vücudunu soðuk betonun üzerine Aðýrlaþýyor göz kapaklarý Soðuk üþüyen bedeni katýlaþýyor Üþümüyor artýk, hissetmiyor küçük ciðerlerini parçalayan o soðuðu Acýlarla açlýklarla yokluklarla dolu küçücük yüreði son defa çarpýyor Sabah olunca onun küçük ölü bedenini görenler, sofra yaptýðý gazete parçasýný üzerine örtecekler. Ve her gün, her saniye, milyonlarca insan, çocuk açlýktan ölüyor! Onlara da yetecek kadar depolanmýþ yiyecek varken. Neden diye sormadan edemiyor insan. Bu ölümler neyin eseri? Ýnsan nasýl olur da göz yumar buna? Bu ölümler kapitalizmin eseri! Soralým bunun hesabýný bu eserin sahibinden, geleceði beklemeden hemen þimdi soralým!!! Antep ten bir GY okuru 17

20 BÜYÜK HAZÝRAN AYAKLANMASI 18 Tarihsel koþullar bazen yýðýnlarý hazýr olmadan göðü fet etmeye yöneltir. Týpký 1848 Haziran ýnda tüm daðýnýklýðýna ve örgütsüzlüðüne raðmen devrime kendi rengini vermeye çalýþan Avrupa proleterleri gibi... Ya da sanki, düþman hemen yaný baþýnda Paris i kuþatmamýþ gibi, göðü fethe çýkan Paris Komüncüleri gibi... Ýlk düþeni görür görmez silah kuþanan, Berlin sokaklarýný barikatlarýyla süsleyen, uzun yýllarýn çok yoðun olarak proleter savaþýmla eðittiði, Marks ve Engels in Avrupa nýn en i- leri proleter gücü olarak gördükleri, Alman iþçi sýnýfýnýn Spartakislerin öncülüðünde girdikleri ayaklanma gibi... Ýþte Haziran ayaklanmasý da ne örgütlülük açýsýndan, ne de bilinci toplumsal bir devrim için yeterince hazýr olmayan Türkiye proletaryasý, gideceði yolu bilmeden, tarihin kendisini öne çýkarmasýyla, devrimci iç güdülerinin yol göstericiliðinde toplumsal deðiþimin önüne geçti. Sýnýflar mücadelesinin geçmiþ deneyimlerini öðrenmek ve o- radan dersler çýkarmak mücadelenin geleceði açýsýndan ve devrimci mücadele yürüten kadrolar açýsýndan son derece önemlidir. Bu nedenle Genç yoldaþ dergisinde bu sayýdan baþlamak üzere bir tarih köþesi olacak ve devrimler tarihinde iz býrakmýþ, mücadeleye yön vermiþ olaylarý inceleyeceðiz. Bu bölümle genç devrimcilere sürekli bir hatýrlatmanýn yaný sýra devrimler tarihimizin keskin dönemeçlerini öðrenmiþ, incelemiþ olacaðýz. Bu sayýmýzda Türkiye iþçi sýnýfýnýn en büyük eylemi olan Haziran iþçi ayaklanmasý var. Tarihsel koþullar bazen yýðýnlarý hazýr olmadan göðü fet etmeye yöneltir. Týpký 1848 Haziran ýnda tüm daðýnýklýðýna ve örgütsüzlüðüne raðmen devrime kendi rengini vermeye çalýþan Avrupa proleterleri gibi... Ya da sanki, düþman hemen yaný baþýnda Paris i kuþatmamýþ gibi, göðü fethe çýkan Paris Komüncüleri gibi... Ýlk düþeni görür görmez silah kuþanan, Berlin sokaklarýný barikatlarýyla süsleyen, uzun yýllarýn çok yoðun olarak proleter savaþýmla eðittiði, Marks ve Engels in Avrupa nýn en ileri proleter gücü olarak gördükleri, Alman iþçi sýnýfýnýn Spartakislerin öncülüðünde girdikleri a- yaklanma gibi... Ýþte Haziran ayaklanmasý da ne örgütlülük açýsýndan, ne de bilinci toplumsal bir devrim için yeterince hazýr olmayan Türkiye proletaryasý, gideceði yolu bilmeden, tarihin kendisini öne çýkarmasýyla, devrimci iç güdülerinin yol göstericiliðinde toplumsal deðiþimin ö- nüne geçti Haziraný doðuran koþullar neydi? Bunlarý iki baþlýkta ele almalýyýz. Birincisi iç koþullar, ikincisi dýþ koþullar. Ýç koþullarý incelediðimizde gördüklerimiz þunlardýr; Türkiye burjuvazisi Türkiye de bir devrimle iktidara gelmiþ deðildir. Onun iktidara geliþi evrimsel ve uzun bir süreci kapsar. Bu nedenle burjuva demokratik devrimi yaþamamýþ ve buradan payýný alamamýþ iþçi sýnýfý bunun sýkýntýsýný hep yaþadý, yaþýyor da. 50 li yýllardan sonra Türkiye de hýzla geliþen kapitalizm özellikle imalat sektöründe geliþim gösterdi. O dönemler bu sektörde 250 bin kadar iþçi bulunuyordu. Bu yýllarda devlet sektöründe çalýþmak tam bir ayrýcalýktý. Buralarda çalýþan kiþiler yaþamlarýný garanti sayýyorlardý. Ve sendikalý olmak da bu ayrýcalýklý çalýþanlarýndý. Kamu alanýnda çalýþan iþçileri örgütleyen Türk- Ýþ böylece ciddi bir memur kitlesini devletin kontrolünde tutuyordu. Çünkü Türk- Ýþ bizzat CIA tarafýndan finanse edilmiþ ve kurulmuþ bir örgütlenmedir. Amacý ise iþçi sýnýfýný kontrol altýnda tutmak ve kapitalizme karþý geliþen mücadelesini engellemektir. Bu dönemler memur alanýnda çalýþan iþçiler hem Türk- Ýþ in etkisi ile hem de devlet güvencesi sayesinde yýllarca sessiz durdular. 60 lý yýllarýn ikinci yarýsýndan sonra özel sektörün geliþimi son derece hýzlanmýþ ve üretilen ürünlerin satýmý ise daha çok iç pazara dönüktür. Bunun ilk sonucu ise sanayi proletaryasýnýn yoðunluðunun özel sektöre doðru kaymasýdýr. Bunun yaný sýra üretilen ürünlerin iç pazarda satýmý daha fazla yüksek bir ücret düzeyi ile mümkündür. Kent yaþamýna a- lýþan bir toplumsal kesime ihtiyaç vardýr. Toplum içerisinde buna uygun tek güç sürekli büyüyen gücü ile iþçi sýnýfýydý. Bu dönemler özel sektörde yüksek ücret için verilen mücadeleler daha öndeydi ve DÝSK böylesi bir ortamda 1967 de kuruldu. DÝSK daha çok özel sektördeki iþçileri örgütlemiþ ve yüksek ücret için verilen mücadelelerde büyük baþarýlar elde ederek, iþçi sýnýfýnýn ciddi bir kesiminin dikkatini çekmiþtir. Kýsa süre içerisinde 500 bin iþçiyi örgütleyebilmiþ olmasý da bunun göstergesidir. Ayrýca Türk- Ýþ e baðlý iþçilerin ö- nemli bir kýsmý DÝSK e geçmek için çeþitli eylemlere girmiþ ama burjuvazi

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 YTL (KDV DAHÝL) SAYI:5 MART 2008 Tasfiyeci Rüzgarlar Þiddetlenirken Kim Hangi Yolda Yürüyor? (2) Geçtiðimiz sayýda belirttiðimiz gibi, Hangi Yolda Yürüyoruz baþlýklý makalede

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Troçkizm Dosyasý - 4 Troçki ve Troçkizm sorunu gündeme geldiðinde, bu akýmýn karþýsýnda yer alanlar bakýmýndan sürekli devrim konusu kadar, hatta belki ondan fazla akla gelen konulardan biri de Troçki

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Yeni Evrede Baþyazý KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Bir ülkede kapitalizm ne denli geliþkin ve bunun sonucu iþçi sýnýfý nicelik olarak ne kadar büyük ve ne kadar örgütlü olursa olsun, iþçiler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Bir önceki sayýmýzda duyurusunu yaptýðýmýz 2. Gençlik Buluþmasý - Gençlik Ne Yapmalý? - Emperyalist Savaþ Karþýtý Gençler Buluþuyor

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kuruluþunun 90. Yýlýnda TKP'nin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr 28 Ocak tarihiyle TKP yi Türkiye ye getirmek için bindikleri gemide Mustafa Suphi ve on beþlerin Kemalistler tarafýndan katledilmesinin yýldönümü

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER 2010 ve 2011 1 MAYISLARINDA 1 MAYIS ALANINDAYDIK 2010 yılında, Taksim'de 32 yıl sonra kitlesel 1 Mayıs kutlamaları için yüzbinlerce emekçi meydanı doldurdu. Dolmabahçe, Şişhane ve

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla daha sizlerle birlikteyiz. Faþizmin saldýrýlarý hýz kesmeden devam etmekte. Burjuvazinin mezhep çatýþmalarýyla kendi iktidarýný garanti altýna almayý planladýðý

Detaylı

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI 21. yüzyýla girilirken, dünya iþçi sýnýfý hareketi çok yönlü ve þiddetli burjuva saldýrýsý ve baþkaldýrýsýyla karþý karþýya kaldý. Sosyalistler, baskýnýn daha da arttýðýna dair

Detaylı

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin edi bese!... Mehmet Ezer... 10 yaşında. 25 Mart günü Silvan da BDP mitingine polisin saldırısı sonucu başından gaz bombası ile vuruldu... Mehmet ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır!

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır! UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN Bu söz Roboski-Uludere Katliamını hep hatırlamak, için söylendi. O katliam anını hepimiz duyduk... Hepimizin tanıklık ettiği gelişmeler... Bombalama sesini duyan köylülerin sınıra

Detaylı

AYLIK GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 17 EYLÜL 2010 Komünist Manifesto yu ezbere bilen bir oportünist Referandum sürecinde solun Evet veya Hayýr kamplarýna karýþan kesimleri kendi pozisyonlarýný

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için ÝÞÇÝ SINIFININ KAPÝTALÝZM KARÞISINDAKÝ TAVRI NEGATÝFTÝR Dünya iþçi sýnýfý hareketi için en büyük tehlike, iþçi sýnýfýnýn tarihi görevlerinden u- zaklaþmasý, görevine ihanet etmesidir. O halde bu görevin

Detaylı

Ermeni Sorunu Hakkýnda Söylenmeyenler Fransýz Ulusal Meclisi Ermenilere 1915 te yapýlan soykýrýmý inkar edenlerin suç iþlemiþ kabul edilmesini öngören bir yasayý onayladý. AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI:

Detaylı

İsviçreli siyasetçi ve örgütler: Diktatörlüğe karşı Kürtlerle dayanışma büyütmeli

İsviçreli siyasetçi ve örgütler: Diktatörlüğe karşı Kürtlerle dayanışma büyütmeli İsviçreli siyasetçi ve örgütler: Diktatörlüğe karşı Kürtlerle dayanışma büyütmeli İsviçreli örgütler ve siyasetçiler, Erdoğan diktatörlüğüne karşı yürüyerek, Kürt halkıyla uluslararası dayanışmanın büyütülmesi

Detaylı

27 Mayýs ýn Ardýndaki «Kürt Sorunu» Anlaþýlmadan 71-72 Kopuþu da Kavranamaz AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 6 MAYIS 2008 Neredeyse yarým yüzyýl önce gerçekleþen 27 Mayýs darbesi, uzunca

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ý B Ü R O kaide E M EK ÇÝ L ER 1998 S E N D Ý K A S I BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI

Ý B Ü R O kaide E M EK ÇÝ L ER 1998 S E N D Ý K A S I BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI 1 21 Ý B Ü R O kaide E M EK ÇÝ L ER 1998 S E N D Ý K A S I BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Ý B Ü R O E M EK ÇÝ L ER 1998 S E N D Ý K A S I BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI 8 MART Eðer bana yardým etmeye geldiyseniz,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Ulusal Soruna Leninist Bakış Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Kasım 2009 İSBN: 978-605-61008-0-2 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar

Merhaba Genç Yoldaþlar Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik

Detaylı

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR Yeni Evrede Burjuvazinin en çok korktuðu, görüþlerimizin devrimci sonuçlarýdýr. Küçük burjuva uzlaþmacý çevrelerin de en çok saldýrdýklarý nokta burasýdýr. Çünkü proletarya, bilimsel sosyalizmin devrimci

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Bugün 15-16 Haziranlar Neden Güncel ve Nasýl Mümkündür? 19 Haziran günü Maltepe de 15-16 Haziran olaylarýný anmak için Bugün 15-16 Haziranlar Neden Güncel ve Nasýl Mümkündür? adlý yaklaþýk yüz kiþinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor!

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 269 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Kasým 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Söz, karar, inisiyatif iþçilerde! Ümraniye Ýþçi Kurultayý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı