Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.siemens.com.tr/hipath"

Transkript

1 HiPath küçük ve orta ölçekli iþletmeler için profesyonel haberleþme sistemleri

2 Müþteri iliþkileri, iþletmenizin baþarýsýný belirleyen temel unsurlardan biridir. Müþterileriniz için daima eriþilebilir olmanýz gerekir ve en önemli iletiþim ortamýnýz telefon sisteminizdir. Yatýrým yaptýðýnýz haberleþme sistemi hem ekonomik olmalý, hem de ofisiniz ile birlikte büyüyebilmelidir. Siemens, HiPath 3000 ailesi ile, ofisinizin tüm iletiþim ihtiyaçlarýný karþýlayacak yüksek performanslý haberleþme sistemlerini sunuyor. Ýþletmeniz için mükemmel telefon HiPath 3000 ailesinin sunduðu zengin özellikler, her kullanýcý ve her ortam için tüm haberleþme süreçlerini kapsar. HiPath 3000 sistemleri, iþletmenizin büyüklüðünden baðýmsýz olarak tüm ISDN hizmetlerini destekler. Entegre çaðrý daðýtým özelliði sayesinde istatistiksel raporlar almak mümkündür. Bir kullanýcý yerinden ayrýldýðýnda, gerek tanýmlý kullanýcý gruplarý, gerekse entegre sesli posta modülü sayesinde hiç bir çaðrý yanýtsýz kalmaz. Çok yoðun telefon trafiði yaþanan sekreter hatlarýnda dahi, tüm çaðrýlar hatasýz bir þekilde karþýlanýr ve kolayca yönlendirilir. Tüm bunlar, HiPath 3000 ailesini güvenilir ve etkili haberleþme sistemleri yapan özelliklerden bazýlarýdýr. Zengin uygulama portföyü sayesinde, HiPath 3000 sistemlerinin sahip olduðu tüm yetenekler, iþletmenizin özel ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde deðerlendirilebilir. Her uygulama sadece bir kere kurulur ve þirket bünyesindeki tüm kullanýcýlara hizmet verebilir. HiPath 3000 sistemleri, IP, sayýsal, analog ve Dect gibi tüm mevcut kullanýcý tipleri için arayüz sunar. Þube ofisler, uzaktan çalýþanlar ve sahadaki uzmanlar, haberleþme hizmetlerine ve uygulamalara kolayca eriþebilir. HiPath 3000 sistemleri, IP tabanlý haberleþme için gereken tüm ön koþullara sahiptir. Ýleride þirketiniz büyüyüp ihtiyaçlarýnýz deðiþtiðinde, sisteminizin IP tabanlý haberleþmeye hazýr olacaðýndan emin olabilirsiniz. IP tabanlý haberleþme ile, telefon sisteminiz için ayrý bir þebeke altyapýsý gerekmez, bunun yerine IP tabanlý veri altyapýsýndan yararlanýlýr. Ses, kusursuz bir þekilde diðer haberleþme süreçleri ile birleþir ve bilgisayarýnýz ayný zamanda bir telefon cihazýna dönüþür. Bu sayede, avuçiçi ve dizüstü bilgisayarlar, mobil ve IP telefonlar, birleþik mesajlaþma gibi iþ uygulamalarýna eriþebilir ve fiziksel sýnýrlamalar ortadan kalkar. Geliþmiþ özelliklerle donatýlmýþ optipoint telefon terminallerini kullanarak, HiPath 3000 haberleþme sisteminizden en yüksek verimi alabilirsiniz. Tak ve ara kolaylýðý ile, optipoint terminallerinin kurulum süreleri kýsa, bakým ve tamir maliyetleri düþüktür. optipoint 410, G.722 geniþband kodek desteði sayesinde mükemmel ses kalitesine sahiptir. optipoint 420 nin LCD ekranlý tuþlarý ile kiþisel tuþ tanýmlamalarý kolayca taþýnabilir. Kablosuz Gigaset ve WLAN terminaller, çalýþanlarýnýza ofisin veya kampüsün her yerinden eriþilebilir olma imkaný sunar. opticlient ve optipocket, PC ve PDA üzerinden profesyonel kalitede ses haberleþmesi hizmeti saðlar.

3 HiPath ComScendo - Gerçek Zamanlý IP Sistemleri için haberleþme yazýlýmý. HiPath ComScendo, HiPath 3000 haberleþme sistemlerinin IP, sayýsal, analog, Dect ve PC tabanlý terminalleri için zengin özellik kümesini saðlayan haberleþme yazýlýmýdýr. HiPath ComScendo, modüler yapýsý ile iþletmenizin ihtiyaçlarýna göre uyarlanabilir. Kapsamlý yedekleme ve toparlanma özellikleri sayesinde, HiPath ComScendo her koþulda güvenli ve kesintisiz haberleþme hizmeti sunar. Böylece, ses ve veri haberleþmesini kapsayan iþ süreçlerinin sürekliliði saðlanmýþ olur. Çeşitli sistem özellikleri: Anahtarlar (röle/sensör) Anons mesajlarý Bekleme müziði Bekletme / bekleyen çaðrý uyarýsý Çaðrý aktarma (dahili/harici) Çaðrý deðiþtirme Çaðrý dönüþü Çaðrý listesi Çaðrý toplama Çaðrý uyarýsý Çaðrý ücret kaydý Çaðrý yansýtma Çaðrý yansýtma konumu Çaðrý yönlendirme ve çaðrý toplamada arayan ve aranan numara gösterimi Çaðrý yönlendirme - doðrudan Çaðrý yönlendirme - meþgulde ve cevapsýzda Danýþma Ekran dilleri (kulllanýcý bazýnda deðiþtirilebilir) Entegre sesli posta Gece / gündüz servisi Geri arama - meþgulde ve cevapsýzda (otomatik) Grup çaðrýsý Harici müzik arayüzü (isteðe baðlý) Hat alma (otomatik) Hat tuþlarý Hýzlý arama (kiþisel/genel) Hunt gruplarý (doðrusal/döngüsel) Kapý diyafonu Konferans (dahili/harici) Metin mesajlarý Numara gizleme Otomatik tekrar çevirme Park Proje kodu Rahatsýz edilmeme / sessiz çaðrý Telefon rehberi, dahili Telefon rehberi, merkezi Telekom operatöründen geri arama Tuþ kilidi (kiþisel þifreli) Yetki sýnýflarý

4 optipoint her ihtiyaca uygun telefon terminalleri. optipoint 500 entry. Modern ve ergonomik tasarýma sahip bu sayýsal terminal, programlanabilir ýþýklý tuþlarý ile, HiPath ComScendo servislerinden yararlanmak için iyi bir baþlangýç modelidir. Diğer modeller: optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance optipoint 410 standard. Açýk standartlar ile uyumlu olan bu IP telefon, G.722 geniþband kodek desteði sayesinde mükemmel ses kalitesi sunar. Yeni özellikler, yazýlým yükseltimi ile kolayca yüklenebilir. Diğer modeller: optipoint 410 entry optipoint 410 economy optipoint 410 economy plus optipoint 410 advance optipoint 420 advance. Masa paylaþýmý yapýlan ofisler için ideal IP telefon terminalidir. Tuþ özellik ve isimlerini aktarabilme teknolojisi sayesinde, kulanýcýlar herhangi bir optipoint 420 telefonundan sisteme giriþ yaparak kendi tuþ tanýmlarýna eriþebilirler. Diğer modeller: optipoint 420 economy optipoint 420 economy plus optipoint 420 standard Gigaset SL1 professional. optipocket. Dect performansýný ve Und wenn Sie noch yüksek mobiler ses sein kalitesini wollen þýk bir mit dem optipocket tasarýmda bietet Siemens biraraya die getirir. gleichen Funktionalitäten Diğer modeller: auch für den PDA. Der optipocket ist Gigaset die ideale S2 Applikation professional für Mobility Solutions Gigaset ergänzen M1 Sie professional den PDA und vorhandene Infra-struktur wie WLAN um Sprachfunktionalitäten. optipoint WL2 professional. Hem ofis hem de üretim ortamlarýnda kablosuz IP þebeke üzerinden haberleþme imkaný sunar. Mevcut WLAN altyapýsý ile de uyumlu çalýþýr. optipocket. optipocket yazýlýmý, avuçiçi bilgisayarlara opticlient özellikleri kazandýrýr. HiPath haberleþme hizmetlerinin yanýsýra MS Outlook tan çaðrý baþlatma veya kurumsal rehberlere eriþim özellikleri de saðlar. optipoint ekran modülü. Geniþ dokunmatik ekran, telefon hizmetlerine eriþim saðlar. Sesli arama, hýzlý arama ve WAP eriþimi, IP haberleþmeye yeni bir boyut getirir. Kiþisel ve genel adres rehberlerinden arama yapma özelliði, optipoint ekran modülü kullanýcýlarýna daha etkin ve verimli çalýþma imkaný sunar. opticlient 130. Bilgisayarýnýzý ayný zamanda bir telefona dönüþtürür. Kolay ve güvenli bir arayüz üzerinden tüm HiPath ComScendo servislerine eriþim sunar.

5 HiPath 3000 sistem bileþenleri. S0 S2M Mobil el cihazı HiPath Xpressions Compact HiPath 3000 optipoint 500 terminal HiPath ProCenter Agile Entegre sesli posta optipoint 600 office. Hem sayýsal hem de IP arayüze sahip olan optipoint 600 office, geniþ dokunmatik ekran ve WAP tarayýcýsý ile donatýlmýþtýr. optipoint 600 ile Internet te dolaþabilir veya kurumsal rehberlere eriþebilirsiniz. Baz istasyonu HiPath Cordless Office LAN Arayüzü* isteğe bağlı modüller ile meşguliyet panosu ile operatör kullanımı için LAN bağlantısı ile Hipath 3000 Manager HiPath TAPI 120/170 Teledata Office... vb.. IP telefonlar Faks Grup 3 Kapı diyafonu optipoint 410/420 optipoint adaptörleri optipoint telefonlarý için daha fazla seçenek. optipoint telefon adaptörü bir optipoint telefona baþka bir sayýsal telefon baðlanabilmesini saðlar. optipoint ISDN adaptörü S 0 arayüzüne sahip ISDN cihazlarýn baðlantýsý içindir. Kullanýþlý bir sistem özelliði þef/sekreter gruplarý. HiPath 3000 sistemlerinin þef sekreter özelliði, yöneticiler için hýzlý ve kolay haberleþme imkaný sunar. Yönetici çaðrýlarýný sekreterine yönlendirmiþ olsa bile, gelen çaðrýlarý telefonunun ekranýndan veya tuþ ýþýðýndan görebilir ve önemli ise çaðrýyý alabilir. Böylece, toplantýlar zil sesi ile bölünmezken, önemli çaðrýlar da kaçýrýlmamýþ olur. Direkt çaðrý tuþu ve eller serbest özelliði sayesinde de, yönetici sekreteri ile kolayca görüþebilir. optipoint analog adaptör faks cihazý, telefon veya modem gibi analog cihazlar baðlanabilir. optipoint akustik adaptör harici bir hoparlör ve mikrofon veya meþgul lambasý gibi harici cihazlarýn baðlantýsýnda kullanýlýr. optipoint kayıt adaptörü görüþmelerin kaydedilebilmesi için, bir kayýt cihazýna arayüz saðlar. CallBridge yazılım seti optipoint telefonlara USB/IP arayüzü üzerinden CTI özelliði kazandýrýr. Yönetim. Sistem yönetimi, bir sayýsal telefon üzerinden veya HiPath 3000/5000 Manager C uygulamasý ile gerçekleþtirilebilir. Yeni kullanýcýlarýn eklenmesi, isim deðiþiklikleri, yetki atamalarý veya tuþ tanýmlamalarý, herhangi bir kullanýcý tarafýndan kolayca yapýlabilir. HiPath 3000/5000 Manager C, Microsoft Windows üzerinde çalýþan ve sisteme V., S 0 veya TCP/IP üzerinden baðlanan, kullanýcýlara yönelik bir sistem yönetim yazýlýmýdýr.

6 Teknik veriler HiPath 3000 V5.0. Şebeke arayüzü Euro-ISDN S 0 temel baðlantý, DSS1 protokolü sistem baðlantýsý noktadan çoklu noktaya baðlantý S 2M 2 Mbps PRI baðlantý, DSS1-P protokolü Analog şebeke erişimi Diğer arayüzler V. Servis bilgisayarý, ücretlendirme bilgisayarý veya yazýcý baðlantýsý için V., CSTA Protokolü ile Otel uygulamalarý ile baðlantý için S 0 FV, S 2M FV, CorNetNQ ve QSig protokolleri ile Sayýsal þebeke baðlantýsý Kullanıcılar HiPath 3300 HiPath 3350 HiPath 3500 HiPath 3550 HiPath 3800 (19 rak tipi) (Duvar tipi) (19 rak tipi) (Duvar tipi) (Yer / 19 rak tipi) En fazla analog kullanýcý (a/b) En fazla sayýsal kullanýcý (UPO/E) En fazla IP kullanýcý En fazla kablosuz (Dect) kullanýcý En fazla baz istasyonu - HiPath Cordless Office V. arayüzü opticlient Attendant (PC operatör) optipoint tuþ modülü Entegre Sesli Posta (en fazla kullanýcý) Boyutlar (H x B x T) in mm Aðýrlýk Renk x 440 x 380 (2 U) Ykl. 6 kg Turkuaz x 460 x 130 Ykl. 6 kg Bej gri x 440 x 380 (3,5 U) Ykl. 8 kg Turkuaz x 460 x 200 Ykl. 8 kg Bej gri x 440 x 430 Ykl. 34 kg (tam dolu) Çelik mavisi / gri TCP/IP-LAN LAN-Arayüz Modülü (LIM/LIM S) TCP/IP üzerinden yönetim için Ethernet baðlantýsý CTI iþlevleri Çaðrý ücretlendirme bilgilerinin aktarýmý HG 1500 Uzak çalýþanlarýn telefon hizmetlerine eriþimi IP telefonlar için Ethernet baðlantýsý IP trunk baðlantýsý VPN ve IPSec destekli DSL eriþimi Güç kaynağı Sistemler standart olarak þebeke yapýsýnda çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. Enerji kesintisinde entegre UPS güç yedeklemesi saðlar. (harici akü ile) Giriş gerilimi (AC) : V Frekans: 50/60 Hz Akü gerilimi (DC): -48 V Çevresel çalışma şartları Sıcaklık: +5 o C o C Bağıl nem: 5 85 % Yazýlým versiyonu V 5.0

7 Çözüm seçenekleri. Ýsteðe baðlý uygulamalar ile, HiPath 3000 sisteminin yeteneklerinden en üst seviyede yararlanabilirsiniz. HiPath Cordless, kablosuz (Dect) telefonlarýn kullanýmý için entegre bir çözümdür. Çalýþanlar, þirket içinde her yerden, her zaman doðrudan eriþilebilirler. Hiçbir çaðrý kaçýrýlmadýðýndan, iþ süreçleri daha hýzlý ilerler. Müþteri memnuniyetinin artmasýnýn yaný sýra, masraflý geri aramalara da gerek kalmaz. HiPath Cordless, daðýtýlmýþ baz istasyonlarý ile kesintisiz bir kapsama alaný oluþturarak, çalýþanlara en üst seviyede mobilite imkaný sunar. HiPath Xpressions Compact, sesli mesajlarýn kaydý ve daðýtýmý için kullanýlan entegre sesli posta çözümüdür. Sistemdeki her kullanýcýya, özel karþýlama anonslarý olan bir posta kutusu atanabilir. Mesajlar her yerden dinlenebilir, ve mesaj geldiðinde sistemin kullanýcýyý aramasý saðlanabilir. Otomatik karþýlama, mesaj býrakaný geri arama ve bilgi kutularý, sistemin diðer önemli özelliklerindendir. HiPath ProCenter Agile, küçük ve orta ölçekli iþletmelere yönelik profesyonel kontak merkezi yazýlýmýdýr. Bir iþletmenin sahip olduðu tüm bilgi kaynaklarýný kullanabilen HiPath ProCenter Agile, þikayet bildiriminden sipariþ kabulüne tüm müþteri iliþkileri süreçlerinin iyileþtirilmesini saðlar. Anlýk mesajlaþma özelliðine sahip uzman modülü ile, tüm uzmanlar birbirlerinin durumunu ve o an kime danýþabileceðini görebilir. Yönetici modülünde, tüm çaðrý akýþlarý sürüklebýrak yöntemi ile kolayca düzenlenir. Raporlama modülü ile anlýk istatistikler ve isteðe baðlý grafiksel raporlar alýnabilir. HiPath ProCenter Agile, desteklediði açýk standartlar sayesinde, kurumsal veritabanlarý, rehberler, CRM uygulamalarý, interaktif sesli yanýt sistemleri ve bilgi panolarý ile kolayca entegre edilebilir. haberleþme sistemi. HiPath Attendant, iki farklý modelden oluþan operatör konsolu çözümüdür: optipoint 500 terminallerine takýlan ýþýklý meþguliyet panosu, tüm hatlarýn bir bakýþta izlenebilmesini saðlar. Bir kullanýcý yerinden ayrýldýðýnda, çaðrýlarý operatör konsoluna yönlendirilebilir. opticlient Attendant yazýlýmý ise, geliþmiþ bir operatör konsolunun tüm özelliklerini bilgisayar üzerinde sunar. HiPath TAPI 120/170, bilgisayar sistemleri ile telefon hizmetleri arasýnda baðlantý kurar ve HiPath 3000 kullanýcýlarýnýn TAPI uyumlu uygulamalardan yararlanabilmesini saðlar. HiPath TAPI sayesinde, gelen ve giden çaðrý trafiði daha profesyonelce yönetilebilir. Örneðin, kayýp çaðrýlarý raporlama, adres defterinden çaðrý baþlatma gibi kiþisel verimliliði artýran iþlemler yürütülebilir. Gelen çaðrýlarýn bir müþteri veritabanýnda sorgulanarak, kullanýcýnýn ekranýnda arayan müþteri hakkýndaki bilgilerin gösterildiði geliþmiþ CTI uygulamalarý da kurulabilir.

8 Bizim gücümüz - sizin kazancýnýz. HiPath 3000, Siemens in küçük ve orta ölçekli iþletmeler için geliþtirdiði yüksek performanslý telefon haberleþme sistemidir. Sunduðu entegre çözümler ile, iþ süreçlerinizi hýzlandýrmanýza ve müþteri iliþkilerini iyileþtirmenize katký saðlar. Zengin optipoint telefon ailesinde, ofisinizdeki her kullanýcý grubunun ihtiyaçlarýný karþýlayacak bir model bulabilirsiniz. Ve, Siemens markasý ile, danýþmanlýktan projelendirmeye, kurulumdan bakýma kadar her konuda güçlü bir iþ ortaðýnýn desteðine sahip olursunuz. HiPath, Siemens tarafýndan geliþtirilen kurumsal haberleþme mimarisidir. Geniþ bir ürün, çözüm ve hizmet ailesinden oluþan HiPath, kurumlarýn ses ve veri altyapýlarýný birleþtirmelerine, haberleþme yatýrýmlarýný korumalarýna ve ikinci nesil IP (2gIP) uygulamalarý geliþtirmelerine olanak tanýr. 2gIP uygulamalarý, iþ süreçlerini iyileþtirerek kurumsal üretkenliðin artýrýlmasýnda önemli bir rol oynar. 160 ülkede faaliyet gösteren Siemens Communications, telekomünikasyon dünyasýnýn lider kuruluþlarýndan biridir. Son kullanýcýlara yönelik mobil ve sabit hatlý telefon sistemlerinden, çok büyük kurumsal ve kamusal þebeke altyapýlarýna kadar her boyutta ürün, çözüm ve hizmet sunan Siemens Communications, hem bireyler hem de kurumlar için yarýnýn haberleþme çözümlerini geliþtirmeyi hedef edinmiþtir. Siemens Communications hakkýnda daha fazla bilgi için: Siemens Sanayi ve Ticaret A.Þ. Komünikasyon Sistemleri Yakacýk Cad Kartal Ýstanbul - TR Bu broþürde yer alan bilgiler genel tanýmlamalarý ve performans özelliklerini temel almaktadýr. Bu bilgiler her sistemde birebir saðlanmayabilir veya ürünün geliþtirilmesine baðlý olarak deðiþebilir. Burada belirtilen performans özelliklerini saðlama zorunluluðu, ancak sözleþmede özel olarak belirtildiði takdirde söz konusu olabilir. Teknik özellikler herhangi bir uyarý olmadan deðiþtirilebilir. Kullanýlan ticari markalar Siemens e veya üreticilerine aittir.

optipoint 500 Sistem Telefonları HiPath/Hicom Sistemlerinin Yeni Telefon Ailesi

optipoint 500 Sistem Telefonları HiPath/Hicom Sistemlerinin Yeni Telefon Ailesi optipoint 500 Sistem Telefonları HiPath/Hicom Sistemlerinin Yeni Telefon Ailesi optipoint 500 telefonları, HiPath /Hicom fonksiyonlarına hızlı ve kolay erişimi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Çalışma prensibi,

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ İŞLETMELER İÇİN TASARLANAN MS26IP, IP VE GELİŞMİŞ İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNİ SİSTEME ENTEGRE OLARAK SUNAR. SANTRALLA BİRLİKTE BEDELSİZ SUNULAN ÖZELLİKLER

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ İŞLETMELER İÇİN TASARLANAN MS26IP, IP VE GELİŞMİŞ İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNİ SİSTEME ENTEGRE OLARAK SUNAR. SANTRALLA BİRLİKTE BEDELSİZ SUNULAN ÖZELLİKLER

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC00 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Amaç ve kolaylýk Teknoloji hayatlarýmýzý kolay ve daha

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

Simplex 2xx-3xx Tam Otomatik Boyama Bilgisayarlarý. Felis - D Endüstriyel Tip Kurutma Makinesi Bilgisayarý

Simplex 2xx-3xx Tam Otomatik Boyama Bilgisayarlarý. Felis - D Endüstriyel Tip Kurutma Makinesi Bilgisayarý Ýçindekiler Hakkýmýzda Çözümler PBS xxx Hidrostatik Seviye Sensörleri UB xx Uç Bulma Sensörleri Simplex 0x Yarý Otomatik Boyama Bilgisayarlarý Simplex xx Tam Otomatik Boyama Bilgisayarlarý Simplex 2xx3xx

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

ANALOG SANTRALLAR IP HYBRID SANTRALLAR

ANALOG SANTRALLAR IP HYBRID SANTRALLAR Telefon Santralları ANALOG SANTRALLAR IP HYBRID SANTRALLAR Analog Telefon Santralları MT300S Telefon Santralı STAR1S STAR2S MT26S IP Tabanlı Telefon Santralları IP SANTRALLAR IP Tabanlı Telefon Santralları

Detaylı

medicraft innovative intelligence uykunun sessiz nefesi...

medicraft innovative intelligence uykunun sessiz nefesi... uykunun sessiz nefesi... HAKKIMIZDA; Medicraft Medikal Sistemler Ar-Ge Üretim Ticaret Limited Þirketi; 2010 yýlýnda kurulmuþtur. Elektronik ve yazýlým alanýnda yaptýðý Ar-Ge çalýþmalarýný, üretim ve pazarlama

Detaylı

NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilmiþ Standalone okuyucu ve þifreli tuþ takýmlarý. Bu sitemlerde

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ IP Hibrit Santrallar : IPX-1000 IPX-100 IPX-10P IPX-10S Analog Santrallar: MT300 STAR1 STAR2 MT26 KTS500 KTS-300-DSS Fabrika Merkez:Meclis Mah.Atatürk Cad. No: 47 34785

Detaylı

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ IP Hibrit Santrallar : IPX-1000 IPX-100 IPX-10P IPX-10S Analog Santrallar: MT300 STAR1 STAR2 MT26 KTS500 KTS-300-DSS Fabrika Merkez:Meclis Mah.Atatürk Cad. No: 47 34785

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

Her bakımdan üstün performans. KX-HDV130 ve KX-HDV230 SIP telefonlar

Her bakımdan üstün performans. KX-HDV130 ve KX-HDV230 SIP telefonlar Her bakımdan üstün performans KX-HDV130 ve KX-HDV230 SIP telefonlar Her koşulda uygun maliyet Yeni nesil KX-HDV serisi telefonlar, ekonomik fiyatlarla olağanüstü esneklik ve kullanılabilirlik özellikleri

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Gigaset ten küçük ofislere büyük teknoloji: DX800A - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Gigaset ten küçük ofislere büyük teknoloji: DX800A - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Sabit telefonda sektörün güçlü oyuncusu Gigaset, VoIP, ISDN ve sabit hatlı aramalar için hibrid masaüstü telefon DX800A yı kullanıcılara sunuyor. Birçok özelliği bir araya getiren DX800A, küçük ofislerin

Detaylı

IP Kamera Ýzleme ve Yönetim Sistemleri High Definition IP Tabanlý Güvenlik Çözümleri ! Tüm ZAVIO ürünlerde cep telefonundan izleme desteði F210A IP Kamera F312A Wireless, IR IP Kamera 4mm, F2.0 lens, 0,5

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti FÝYAT LÝSTESÝ ve TEKNÝK DESTEK BÝLGÝLERÝ Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri D Serisi Haziran 2012 Fiyat Listesi Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti DVS Digital Videointercom Systems

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KAREL KÜÇÜK KAPASiTELi TELEFON SANTRALLARI, MUAYEHANE, BÜRO GiBi işyerleri; KÜÇÜK işletmeler VE EVLER için TASARLANMIŞTIR. KULLANICI ihtiyaçlari EKSiKSİZ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

ŞİRKETİNİZ İÇİN OPENTOUCH SUITE

ŞİRKETİNİZ İÇİN OPENTOUCH SUITE ŞİRKETİNİZ İÇİN OPENTOUCH SUITE Şirket iletişiminizi kolaylaştırır ve işinizi daha verimli hale getirir 201408180003EN_OTS_SMB_Solution_Sheet.indd 4 GÜÇLÜ İLETİŞİM SUNUCUSU OmniPCX Office Rich Communication

Detaylı

MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ

MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ ÜNVANI MERKEZ ADRESİ : KDZ ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM SİST. A.Ş. : : Kavacık Mah.Çavuşbaşı Caddesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak.Mayıs Aptartmanı No:32 / 14 Kavacık

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

PLUSPBX IP SANTRAL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

PLUSPBX IP SANTRAL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ PlusPBX, analog santrallerin yerini alan yeni nesil IP PBX santral sistemidir. Dünyanın neresinden olursa olsun ip ağında olan tüm dahilileriniz santralinize bağlanarak ofis içindeymiş gibi ücretsiz görüşebilir,

Detaylı

OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR

OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR AMT-6110 AMT-6110S ANALOG TELEFON AMT-6110 Tek Hatlı 10 Adet Misafir Servis Tuşlu Analog Telefon AMT-6110S Tek Hatlı 10 Adet Misafir Servis Tuşlu Handsfree

Detaylı

TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP

TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP 1236 Profesyonellik detaylarda gizli... Üç parçadan oluþan vibre tablasý, üzerindeki her biri 6000 d/d.'lýk 6 vibrasyon motoru sayesinde yüksek frekanslý vibrasyon

Detaylı

Kurumsal Tanıtım Dosyası

Kurumsal Tanıtım Dosyası Kurumsal Tanıtım Dosyası Likit Telekom Biz Kimiz? 2011 Kuruluş Likit Telekom Ltd. Şti. / Sanal Santral Telekomünikasyon A.Ş. Türkiye Geneli Bayi Ağı TS SYYB / HYB Belgeleri 6 Distribütörlük ve diğer bayilikler

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KAREL KÜÇÜK KAPASiTELi TELEFON SANTRALLARI, MUAYEHANE, BÜRO GiBi işyerleri; KÜÇÜK işletmeler VE EVLER için TASARLANMIŞTIR. KULLANICI ihtiyaçlari EKSiKSİZ

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Premium Reflexes sayýsal telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Alfabetik tuþ takýmý, bir

Detaylı

PX24. iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları. www. webphone webden aranma. IPv6.

PX24. iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları. www. webphone webden aranma. IPv6. PX24 iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları IPv6 www IPv6 desteği softphone abone webphone webden aranma sesli yanıt ses kayıt dect (kablosuz) iletişim uzaktan erişim

Detaylı

MT300S Telefon Santralı

MT300S Telefon Santralı Telefon Santralları MT300S Telefon Santralı STAR1S STAR2S MT26S Telefon Santralları MT300S Telefon Santralı MT300S Telefon Santralı MT300S Telefon Santralı 28 Harici Hat 203 Dahili Hat Modüler Kapasite

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

Communication Server

Communication Server IP Telephony Contact Centers Mobility INTEGRAL 5 Communication Server Services Communication Server Integral 5 İletişim sistemleri ve servisleri alanında lider Avaya, dünya çapında bir milyondan fazla

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu

DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu 14 Haziran 2011 Yeni DS200 Serisi, gelişkin IP özellikleri ile klasik TDM santral yeteneklerini birleştiren orta ve büyük kapasiteli işletmelerin

Detaylı

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri Huawei Network Energy, Powering the Future Huawei UPS Çözümleri İçindekiler Huawei UPS Tasarım Konsepti UPS2000-G Serisi UPS5000-E Serisi UPS5000-A Serisi (30-120kVA) UPS5000-A Serisi (160-800kVA) NetEco

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI

ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI SESLİ YANIT SİSTEMLERİ Ses teknolojisinde uzman yaklaşım! SYS Sesli Yanıt Sistemleri Kuruluş:1992 Çalışan sayısı:38 Ofisler: Yıldız Teknopark Ankara Ürünler ve

Detaylı

Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin

Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin 2 Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi İnsanları bilgilendirmenin ve korumanın en iyi yolu

Detaylı

PX24n Nano rev.6 Hibrid IP Santral KOLAY KURULUM KLAVUZU VER 2.00

PX24n Nano rev.6 Hibrid IP Santral KOLAY KURULUM KLAVUZU VER 2.00 PX24n Nano rev.6 Hibrid IP Santral KOLAY KURULUM KLAVUZU VER 2.00 Paket İçeriği PX24n rev.6 IP Santral paketi içeriği: PX24n rev.6 IP santralı, yönetici sayısal telefon setine entegre AC/DC Güç adaptörü

Detaylı

MOBILIP+, BGAN KAPSAMA ALANI: DÜNYA

MOBILIP+, BGAN KAPSAMA ALANI: DÜNYA Mobil Genişbant, Tüm Dünya MOBILIP+, BGAN MOBILIP+ İletişimde Bir ilk.. Tek cihaz ile eşzamanlı kullanım Genişbant Veri (492Kbs) ses iletişimi İsteğe göre garantili bant genişliği Küresel kullanım MOBILIP+:

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Tüm Pyronix Dedektörlerde 5 Yýl GARANTÝ Siz de Güvenli Hayat a Pyronix le geçin... Alarm Kontrol Panelleri MATRIX Paneller MATRIX 832+ Dijital Komunikatörlü 8-32 Zon Hybrid Alarm Kontrol Paneli 16 (8x2)

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Enformasyon. HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri. Communication for the open minded

Enformasyon. HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri. Communication for the open minded Enformasyon HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications: www.siemens.com/open HiPath 3000 - flirketlerde

Detaylı

focus Ürün Katalogu sales channel store warehouse service www.bilgera.com.tr www.bilgera.com.tr Vizyonumuz; Geliþen dünya ekonomisine paralel olarak, güncelliðini koruyan çözümlerini mümkün olan en geniþ

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

ORCHESTRA BULUT VERİ MERKEZİ IP SANTRAL SES HİZMETİ

ORCHESTRA BULUT VERİ MERKEZİ IP SANTRAL SES HİZMETİ VERİ MERKEZİ IP SANTRAL SES HİZMETİ Bulut Santral Nedir? Veri Merkezindeki sunucularda barındırılarak şirketlerin santral hizmetini karşılayan sistemlerdir. Bulut santrallerin tek ihtiyacı, kapasitesine

Detaylı

Her koşulda mesajlarınızı iletin.

Her koşulda mesajlarınızı iletin. Her koşulda mesajlarınızı iletin. PRAESIDEO Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi boschsecurity.com PRAESIDEO Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi 3 İnsanları bilgilendirir ve korur

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý...

Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý... Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý... Melco müþterilerinin iþleri için vereceði en önemli kararýn profesyonel nakýþ makinelerine yatýrým kararý olduðunu çok iyi bilmektedir. Melco sizlere kolay kullanýma, yüksek

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

KAREL KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ IP DECT SİSTEMLER

KAREL KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ IP DECT SİSTEMLER KAREL KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ IP DECT SİSTEMLER KAREL IP DECT SİSTEMİ, ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ HAREKET HALİNDE OLDUĞU VE YOĞUN KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMÜNE İHTİYAÇ DUYULAN, ÖZELLİKLE FABRİKA, DEPO, HASTANE,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER (KOBİ ler)

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER (KOBİ ler) KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER (KOBİ ler) İşletmeniz için eksiksiz iletişim Alcatel OmniPCX Office SES, INTER KÜÇÜK İŞLETMEL İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEY TEK BİR KUTUDA Aşağıdaki iki örneğimizde yer alan kişiler

Detaylı

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ IP Hibrit Santrallar : IPX-1000 IPX-100 IPX-10M Analog Santrallar: MT300 STAR1 STAR2 MT26 KTS500 KTS300 Fabrika Merkez:Meclis Mah.Atatürk Cad. No: 47 34785 Sancaktepe

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Daha genişbantlı, tamamen mobil

Daha genişbantlı, tamamen mobil Thuraya IP Daha genişbantlı, tamamen mobil T h u r a ya olarak, dünya çapında geniş bant uydu pazarı için yenilikçi, ucuz ve yüksek kalitede çözümler sunan öncü kuruluşuz. Performans ve tasarıda bir jenerasyon

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

ORTA KAPASİTELİ SANTRALLAR MS48S MS48C MS48IP

ORTA KAPASİTELİ SANTRALLAR MS48S MS48C MS48IP ORTA KAPASİTELİ SANTRALLAR MS48S MS48C MS48IP ORTA KAPASİTELİ SANTRALLAR, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞYERLERİ İÇİN TASARLANMIŞ MODELLERDİR. MS48 SERİSİ SANTRALLAR, MODÜLER YAPIDA VE FARKLI KAPASİTE SEÇENEKLERİNE

Detaylı

Kaliteli iletişim iş yerinde verim artışı

Kaliteli iletişim iş yerinde verim artışı Panasonıc KX-TGP600, akıllı IP kablosuz telefon sistemi Kaliteli iletişim iş yerinde verim artışı KX-TGP600, birçok sektör için tek sistem KX-TGP600'ın çok yönlülüğü, onu birçok farklı endüstri ve sektör

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA

www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA EV KULLANICILARI SERİSİ BL-C101CE EŞZAMANLI MPEG-4/MJPEG, 10X DİJİTAL ZOOM, ÇOKLU-KAMERA İZLEME, ENTEGRE MİKROFON, HAREKET ALGILAMA, KAYIT YAZILIMI İÇERİR,

Detaylı