Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.siemens.com.tr/hipath"

Transkript

1 HiPath küçük ve orta ölçekli iþletmeler için profesyonel haberleþme sistemleri

2 Müþteri iliþkileri, iþletmenizin baþarýsýný belirleyen temel unsurlardan biridir. Müþterileriniz için daima eriþilebilir olmanýz gerekir ve en önemli iletiþim ortamýnýz telefon sisteminizdir. Yatýrým yaptýðýnýz haberleþme sistemi hem ekonomik olmalý, hem de ofisiniz ile birlikte büyüyebilmelidir. Siemens, HiPath 3000 ailesi ile, ofisinizin tüm iletiþim ihtiyaçlarýný karþýlayacak yüksek performanslý haberleþme sistemlerini sunuyor. Ýþletmeniz için mükemmel telefon HiPath 3000 ailesinin sunduðu zengin özellikler, her kullanýcý ve her ortam için tüm haberleþme süreçlerini kapsar. HiPath 3000 sistemleri, iþletmenizin büyüklüðünden baðýmsýz olarak tüm ISDN hizmetlerini destekler. Entegre çaðrý daðýtým özelliði sayesinde istatistiksel raporlar almak mümkündür. Bir kullanýcý yerinden ayrýldýðýnda, gerek tanýmlý kullanýcý gruplarý, gerekse entegre sesli posta modülü sayesinde hiç bir çaðrý yanýtsýz kalmaz. Çok yoðun telefon trafiði yaþanan sekreter hatlarýnda dahi, tüm çaðrýlar hatasýz bir þekilde karþýlanýr ve kolayca yönlendirilir. Tüm bunlar, HiPath 3000 ailesini güvenilir ve etkili haberleþme sistemleri yapan özelliklerden bazýlarýdýr. Zengin uygulama portföyü sayesinde, HiPath 3000 sistemlerinin sahip olduðu tüm yetenekler, iþletmenizin özel ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde deðerlendirilebilir. Her uygulama sadece bir kere kurulur ve þirket bünyesindeki tüm kullanýcýlara hizmet verebilir. HiPath 3000 sistemleri, IP, sayýsal, analog ve Dect gibi tüm mevcut kullanýcý tipleri için arayüz sunar. Þube ofisler, uzaktan çalýþanlar ve sahadaki uzmanlar, haberleþme hizmetlerine ve uygulamalara kolayca eriþebilir. HiPath 3000 sistemleri, IP tabanlý haberleþme için gereken tüm ön koþullara sahiptir. Ýleride þirketiniz büyüyüp ihtiyaçlarýnýz deðiþtiðinde, sisteminizin IP tabanlý haberleþmeye hazýr olacaðýndan emin olabilirsiniz. IP tabanlý haberleþme ile, telefon sisteminiz için ayrý bir þebeke altyapýsý gerekmez, bunun yerine IP tabanlý veri altyapýsýndan yararlanýlýr. Ses, kusursuz bir þekilde diðer haberleþme süreçleri ile birleþir ve bilgisayarýnýz ayný zamanda bir telefon cihazýna dönüþür. Bu sayede, avuçiçi ve dizüstü bilgisayarlar, mobil ve IP telefonlar, birleþik mesajlaþma gibi iþ uygulamalarýna eriþebilir ve fiziksel sýnýrlamalar ortadan kalkar. Geliþmiþ özelliklerle donatýlmýþ optipoint telefon terminallerini kullanarak, HiPath 3000 haberleþme sisteminizden en yüksek verimi alabilirsiniz. Tak ve ara kolaylýðý ile, optipoint terminallerinin kurulum süreleri kýsa, bakým ve tamir maliyetleri düþüktür. optipoint 410, G.722 geniþband kodek desteði sayesinde mükemmel ses kalitesine sahiptir. optipoint 420 nin LCD ekranlý tuþlarý ile kiþisel tuþ tanýmlamalarý kolayca taþýnabilir. Kablosuz Gigaset ve WLAN terminaller, çalýþanlarýnýza ofisin veya kampüsün her yerinden eriþilebilir olma imkaný sunar. opticlient ve optipocket, PC ve PDA üzerinden profesyonel kalitede ses haberleþmesi hizmeti saðlar.

3 HiPath ComScendo - Gerçek Zamanlý IP Sistemleri için haberleþme yazýlýmý. HiPath ComScendo, HiPath 3000 haberleþme sistemlerinin IP, sayýsal, analog, Dect ve PC tabanlý terminalleri için zengin özellik kümesini saðlayan haberleþme yazýlýmýdýr. HiPath ComScendo, modüler yapýsý ile iþletmenizin ihtiyaçlarýna göre uyarlanabilir. Kapsamlý yedekleme ve toparlanma özellikleri sayesinde, HiPath ComScendo her koþulda güvenli ve kesintisiz haberleþme hizmeti sunar. Böylece, ses ve veri haberleþmesini kapsayan iþ süreçlerinin sürekliliði saðlanmýþ olur. Çeşitli sistem özellikleri: Anahtarlar (röle/sensör) Anons mesajlarý Bekleme müziði Bekletme / bekleyen çaðrý uyarýsý Çaðrý aktarma (dahili/harici) Çaðrý deðiþtirme Çaðrý dönüþü Çaðrý listesi Çaðrý toplama Çaðrý uyarýsý Çaðrý ücret kaydý Çaðrý yansýtma Çaðrý yansýtma konumu Çaðrý yönlendirme ve çaðrý toplamada arayan ve aranan numara gösterimi Çaðrý yönlendirme - doðrudan Çaðrý yönlendirme - meþgulde ve cevapsýzda Danýþma Ekran dilleri (kulllanýcý bazýnda deðiþtirilebilir) Entegre sesli posta Gece / gündüz servisi Geri arama - meþgulde ve cevapsýzda (otomatik) Grup çaðrýsý Harici müzik arayüzü (isteðe baðlý) Hat alma (otomatik) Hat tuþlarý Hýzlý arama (kiþisel/genel) Hunt gruplarý (doðrusal/döngüsel) Kapý diyafonu Konferans (dahili/harici) Metin mesajlarý Numara gizleme Otomatik tekrar çevirme Park Proje kodu Rahatsýz edilmeme / sessiz çaðrý Telefon rehberi, dahili Telefon rehberi, merkezi Telekom operatöründen geri arama Tuþ kilidi (kiþisel þifreli) Yetki sýnýflarý

4 optipoint her ihtiyaca uygun telefon terminalleri. optipoint 500 entry. Modern ve ergonomik tasarýma sahip bu sayýsal terminal, programlanabilir ýþýklý tuþlarý ile, HiPath ComScendo servislerinden yararlanmak için iyi bir baþlangýç modelidir. Diğer modeller: optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance optipoint 410 standard. Açýk standartlar ile uyumlu olan bu IP telefon, G.722 geniþband kodek desteði sayesinde mükemmel ses kalitesi sunar. Yeni özellikler, yazýlým yükseltimi ile kolayca yüklenebilir. Diğer modeller: optipoint 410 entry optipoint 410 economy optipoint 410 economy plus optipoint 410 advance optipoint 420 advance. Masa paylaþýmý yapýlan ofisler için ideal IP telefon terminalidir. Tuþ özellik ve isimlerini aktarabilme teknolojisi sayesinde, kulanýcýlar herhangi bir optipoint 420 telefonundan sisteme giriþ yaparak kendi tuþ tanýmlarýna eriþebilirler. Diğer modeller: optipoint 420 economy optipoint 420 economy plus optipoint 420 standard Gigaset SL1 professional. optipocket. Dect performansýný ve Und wenn Sie noch yüksek mobiler ses sein kalitesini wollen þýk bir mit dem optipocket tasarýmda bietet Siemens biraraya die getirir. gleichen Funktionalitäten Diğer modeller: auch für den PDA. Der optipocket ist Gigaset die ideale S2 Applikation professional für Mobility Solutions Gigaset ergänzen M1 Sie professional den PDA und vorhandene Infra-struktur wie WLAN um Sprachfunktionalitäten. optipoint WL2 professional. Hem ofis hem de üretim ortamlarýnda kablosuz IP þebeke üzerinden haberleþme imkaný sunar. Mevcut WLAN altyapýsý ile de uyumlu çalýþýr. optipocket. optipocket yazýlýmý, avuçiçi bilgisayarlara opticlient özellikleri kazandýrýr. HiPath haberleþme hizmetlerinin yanýsýra MS Outlook tan çaðrý baþlatma veya kurumsal rehberlere eriþim özellikleri de saðlar. optipoint ekran modülü. Geniþ dokunmatik ekran, telefon hizmetlerine eriþim saðlar. Sesli arama, hýzlý arama ve WAP eriþimi, IP haberleþmeye yeni bir boyut getirir. Kiþisel ve genel adres rehberlerinden arama yapma özelliði, optipoint ekran modülü kullanýcýlarýna daha etkin ve verimli çalýþma imkaný sunar. opticlient 130. Bilgisayarýnýzý ayný zamanda bir telefona dönüþtürür. Kolay ve güvenli bir arayüz üzerinden tüm HiPath ComScendo servislerine eriþim sunar.

5 HiPath 3000 sistem bileþenleri. S0 S2M Mobil el cihazı HiPath Xpressions Compact HiPath 3000 optipoint 500 terminal HiPath ProCenter Agile Entegre sesli posta optipoint 600 office. Hem sayýsal hem de IP arayüze sahip olan optipoint 600 office, geniþ dokunmatik ekran ve WAP tarayýcýsý ile donatýlmýþtýr. optipoint 600 ile Internet te dolaþabilir veya kurumsal rehberlere eriþebilirsiniz. Baz istasyonu HiPath Cordless Office LAN Arayüzü* isteğe bağlı modüller ile meşguliyet panosu ile operatör kullanımı için LAN bağlantısı ile Hipath 3000 Manager HiPath TAPI 120/170 Teledata Office... vb.. IP telefonlar Faks Grup 3 Kapı diyafonu optipoint 410/420 optipoint adaptörleri optipoint telefonlarý için daha fazla seçenek. optipoint telefon adaptörü bir optipoint telefona baþka bir sayýsal telefon baðlanabilmesini saðlar. optipoint ISDN adaptörü S 0 arayüzüne sahip ISDN cihazlarýn baðlantýsý içindir. Kullanýþlý bir sistem özelliði þef/sekreter gruplarý. HiPath 3000 sistemlerinin þef sekreter özelliði, yöneticiler için hýzlý ve kolay haberleþme imkaný sunar. Yönetici çaðrýlarýný sekreterine yönlendirmiþ olsa bile, gelen çaðrýlarý telefonunun ekranýndan veya tuþ ýþýðýndan görebilir ve önemli ise çaðrýyý alabilir. Böylece, toplantýlar zil sesi ile bölünmezken, önemli çaðrýlar da kaçýrýlmamýþ olur. Direkt çaðrý tuþu ve eller serbest özelliði sayesinde de, yönetici sekreteri ile kolayca görüþebilir. optipoint analog adaptör faks cihazý, telefon veya modem gibi analog cihazlar baðlanabilir. optipoint akustik adaptör harici bir hoparlör ve mikrofon veya meþgul lambasý gibi harici cihazlarýn baðlantýsýnda kullanýlýr. optipoint kayıt adaptörü görüþmelerin kaydedilebilmesi için, bir kayýt cihazýna arayüz saðlar. CallBridge yazılım seti optipoint telefonlara USB/IP arayüzü üzerinden CTI özelliði kazandýrýr. Yönetim. Sistem yönetimi, bir sayýsal telefon üzerinden veya HiPath 3000/5000 Manager C uygulamasý ile gerçekleþtirilebilir. Yeni kullanýcýlarýn eklenmesi, isim deðiþiklikleri, yetki atamalarý veya tuþ tanýmlamalarý, herhangi bir kullanýcý tarafýndan kolayca yapýlabilir. HiPath 3000/5000 Manager C, Microsoft Windows üzerinde çalýþan ve sisteme V., S 0 veya TCP/IP üzerinden baðlanan, kullanýcýlara yönelik bir sistem yönetim yazýlýmýdýr.

6 Teknik veriler HiPath 3000 V5.0. Şebeke arayüzü Euro-ISDN S 0 temel baðlantý, DSS1 protokolü sistem baðlantýsý noktadan çoklu noktaya baðlantý S 2M 2 Mbps PRI baðlantý, DSS1-P protokolü Analog şebeke erişimi Diğer arayüzler V. Servis bilgisayarý, ücretlendirme bilgisayarý veya yazýcý baðlantýsý için V., CSTA Protokolü ile Otel uygulamalarý ile baðlantý için S 0 FV, S 2M FV, CorNetNQ ve QSig protokolleri ile Sayýsal þebeke baðlantýsý Kullanıcılar HiPath 3300 HiPath 3350 HiPath 3500 HiPath 3550 HiPath 3800 (19 rak tipi) (Duvar tipi) (19 rak tipi) (Duvar tipi) (Yer / 19 rak tipi) En fazla analog kullanýcý (a/b) En fazla sayýsal kullanýcý (UPO/E) En fazla IP kullanýcý En fazla kablosuz (Dect) kullanýcý En fazla baz istasyonu - HiPath Cordless Office V. arayüzü opticlient Attendant (PC operatör) optipoint tuþ modülü Entegre Sesli Posta (en fazla kullanýcý) Boyutlar (H x B x T) in mm Aðýrlýk Renk x 440 x 380 (2 U) Ykl. 6 kg Turkuaz x 460 x 130 Ykl. 6 kg Bej gri x 440 x 380 (3,5 U) Ykl. 8 kg Turkuaz x 460 x 200 Ykl. 8 kg Bej gri x 440 x 430 Ykl. 34 kg (tam dolu) Çelik mavisi / gri TCP/IP-LAN LAN-Arayüz Modülü (LIM/LIM S) TCP/IP üzerinden yönetim için Ethernet baðlantýsý CTI iþlevleri Çaðrý ücretlendirme bilgilerinin aktarýmý HG 1500 Uzak çalýþanlarýn telefon hizmetlerine eriþimi IP telefonlar için Ethernet baðlantýsý IP trunk baðlantýsý VPN ve IPSec destekli DSL eriþimi Güç kaynağı Sistemler standart olarak þebeke yapýsýnda çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. Enerji kesintisinde entegre UPS güç yedeklemesi saðlar. (harici akü ile) Giriş gerilimi (AC) : V Frekans: 50/60 Hz Akü gerilimi (DC): -48 V Çevresel çalışma şartları Sıcaklık: +5 o C o C Bağıl nem: 5 85 % Yazýlým versiyonu V 5.0

7 Çözüm seçenekleri. Ýsteðe baðlý uygulamalar ile, HiPath 3000 sisteminin yeteneklerinden en üst seviyede yararlanabilirsiniz. HiPath Cordless, kablosuz (Dect) telefonlarýn kullanýmý için entegre bir çözümdür. Çalýþanlar, þirket içinde her yerden, her zaman doðrudan eriþilebilirler. Hiçbir çaðrý kaçýrýlmadýðýndan, iþ süreçleri daha hýzlý ilerler. Müþteri memnuniyetinin artmasýnýn yaný sýra, masraflý geri aramalara da gerek kalmaz. HiPath Cordless, daðýtýlmýþ baz istasyonlarý ile kesintisiz bir kapsama alaný oluþturarak, çalýþanlara en üst seviyede mobilite imkaný sunar. HiPath Xpressions Compact, sesli mesajlarýn kaydý ve daðýtýmý için kullanýlan entegre sesli posta çözümüdür. Sistemdeki her kullanýcýya, özel karþýlama anonslarý olan bir posta kutusu atanabilir. Mesajlar her yerden dinlenebilir, ve mesaj geldiðinde sistemin kullanýcýyý aramasý saðlanabilir. Otomatik karþýlama, mesaj býrakaný geri arama ve bilgi kutularý, sistemin diðer önemli özelliklerindendir. HiPath ProCenter Agile, küçük ve orta ölçekli iþletmelere yönelik profesyonel kontak merkezi yazýlýmýdýr. Bir iþletmenin sahip olduðu tüm bilgi kaynaklarýný kullanabilen HiPath ProCenter Agile, þikayet bildiriminden sipariþ kabulüne tüm müþteri iliþkileri süreçlerinin iyileþtirilmesini saðlar. Anlýk mesajlaþma özelliðine sahip uzman modülü ile, tüm uzmanlar birbirlerinin durumunu ve o an kime danýþabileceðini görebilir. Yönetici modülünde, tüm çaðrý akýþlarý sürüklebýrak yöntemi ile kolayca düzenlenir. Raporlama modülü ile anlýk istatistikler ve isteðe baðlý grafiksel raporlar alýnabilir. HiPath ProCenter Agile, desteklediði açýk standartlar sayesinde, kurumsal veritabanlarý, rehberler, CRM uygulamalarý, interaktif sesli yanýt sistemleri ve bilgi panolarý ile kolayca entegre edilebilir. haberleþme sistemi. HiPath Attendant, iki farklý modelden oluþan operatör konsolu çözümüdür: optipoint 500 terminallerine takýlan ýþýklý meþguliyet panosu, tüm hatlarýn bir bakýþta izlenebilmesini saðlar. Bir kullanýcý yerinden ayrýldýðýnda, çaðrýlarý operatör konsoluna yönlendirilebilir. opticlient Attendant yazýlýmý ise, geliþmiþ bir operatör konsolunun tüm özelliklerini bilgisayar üzerinde sunar. HiPath TAPI 120/170, bilgisayar sistemleri ile telefon hizmetleri arasýnda baðlantý kurar ve HiPath 3000 kullanýcýlarýnýn TAPI uyumlu uygulamalardan yararlanabilmesini saðlar. HiPath TAPI sayesinde, gelen ve giden çaðrý trafiði daha profesyonelce yönetilebilir. Örneðin, kayýp çaðrýlarý raporlama, adres defterinden çaðrý baþlatma gibi kiþisel verimliliði artýran iþlemler yürütülebilir. Gelen çaðrýlarýn bir müþteri veritabanýnda sorgulanarak, kullanýcýnýn ekranýnda arayan müþteri hakkýndaki bilgilerin gösterildiði geliþmiþ CTI uygulamalarý da kurulabilir.

8 Bizim gücümüz - sizin kazancýnýz. HiPath 3000, Siemens in küçük ve orta ölçekli iþletmeler için geliþtirdiði yüksek performanslý telefon haberleþme sistemidir. Sunduðu entegre çözümler ile, iþ süreçlerinizi hýzlandýrmanýza ve müþteri iliþkilerini iyileþtirmenize katký saðlar. Zengin optipoint telefon ailesinde, ofisinizdeki her kullanýcý grubunun ihtiyaçlarýný karþýlayacak bir model bulabilirsiniz. Ve, Siemens markasý ile, danýþmanlýktan projelendirmeye, kurulumdan bakýma kadar her konuda güçlü bir iþ ortaðýnýn desteðine sahip olursunuz. HiPath, Siemens tarafýndan geliþtirilen kurumsal haberleþme mimarisidir. Geniþ bir ürün, çözüm ve hizmet ailesinden oluþan HiPath, kurumlarýn ses ve veri altyapýlarýný birleþtirmelerine, haberleþme yatýrýmlarýný korumalarýna ve ikinci nesil IP (2gIP) uygulamalarý geliþtirmelerine olanak tanýr. 2gIP uygulamalarý, iþ süreçlerini iyileþtirerek kurumsal üretkenliðin artýrýlmasýnda önemli bir rol oynar. 160 ülkede faaliyet gösteren Siemens Communications, telekomünikasyon dünyasýnýn lider kuruluþlarýndan biridir. Son kullanýcýlara yönelik mobil ve sabit hatlý telefon sistemlerinden, çok büyük kurumsal ve kamusal þebeke altyapýlarýna kadar her boyutta ürün, çözüm ve hizmet sunan Siemens Communications, hem bireyler hem de kurumlar için yarýnýn haberleþme çözümlerini geliþtirmeyi hedef edinmiþtir. Siemens Communications hakkýnda daha fazla bilgi için: Siemens Sanayi ve Ticaret A.Þ. Komünikasyon Sistemleri Yakacýk Cad Kartal Ýstanbul - TR Bu broþürde yer alan bilgiler genel tanýmlamalarý ve performans özelliklerini temel almaktadýr. Bu bilgiler her sistemde birebir saðlanmayabilir veya ürünün geliþtirilmesine baðlý olarak deðiþebilir. Burada belirtilen performans özelliklerini saðlama zorunluluðu, ancak sözleþmede özel olarak belirtildiði takdirde söz konusu olabilir. Teknik özellikler herhangi bir uyarý olmadan deðiþtirilebilir. Kullanýlan ticari markalar Siemens e veya üreticilerine aittir.

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Infor mation OpenScape Office MX ve OpenScape Office LX Küçük ve orta ölçekli girişimler için Birleşik İletişimler çözümü

Infor mation OpenScape Office MX ve OpenScape Office LX Küçük ve orta ölçekli girişimler için Birleşik İletişimler çözümü Information Bilgi OpenScape Office MX ve OpenScape Office LX Küçük ve orta ölçekli girişimler için Birleşik İletişimler çözümü OpenScape Office şirketlere entegre ses ve konferans hizmetleri, ses ve faks

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Büyüyen İşletmenize Uygun. avaya.com 1

Büyüyen İşletmenize Uygun. avaya.com 1 Büyüyen İşletmenize Uygun İletişim Çözümleri avaya.com 1 İşinizin hızına yetişebiliyor musunuz? Bu, birçok KOBİ'nin ve şubenin karşılaştığı sorudur. Çalışanlar da müşteriler de dağıtık organizasyona sahiptir.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz.

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz. KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin siz kullanıcılara sundukları özelliklerini içermektedir.

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

ERICSSON-LG KURUMSAL HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

ERICSSON-LG KURUMSAL HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ ERICSSON-LG KURUMSAL HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ Contents İçindekiler 02 04 _ Kurumsal Enterprise İşletmeler Business 06 08 _ Small Küçük and ve Ev Home OfisOffice 10 11 _ ipecs Ethernet Anahtarı Switch 12 13

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI ŞIRKETLER IÇIN OPENTOUCH SUITETM. Mobil olan şirketler için sadeleştirilmiş iletişim

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI ŞIRKETLER IÇIN OPENTOUCH SUITETM. Mobil olan şirketler için sadeleştirilmiş iletişim KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI ŞIRKETLER IÇIN OPENTOUCH SUITETM Mobil olan şirketler için sadeleştirilmiş iletişim Küçük veya orta ölçekli bir kuruluş (KOBİ) olarak başarılı olmak için müşteri memnuniyeti ve çalışan

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

ÇEVRE GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ALARM PANELLERÝ Dijital Kominikatörlü Paneller Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832+ 16 (8x2) Zon, Hybrid + daha güçlü aux çýkýþý Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832 16 (8x2) Zon, Hybrid

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý

Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý DesignShop V9 size ilham verecek iþinizi hýzlýca yapabilmeniz için güçlü özelliklere sahip kolay harflendirme ve dijitalleþtirme aletleriyle hizmetinizde... De Tasarýmý

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

Ýnternet Portallarýnýn Grafik Tasarým Açýsýndan Ýncelenmesi

Ýnternet Portallarýnýn Grafik Tasarým Açýsýndan Ýncelenmesi gazi_sanat_tasarim02.qxp 04.01.2009 18:11 Page 179 Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü, Tunus Caddesi No:35 Kavaklýdere / ANKARA Tel: 0 312 425 76 75 E-posta: inancuyan@gazi.edu.tr

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

MOBOTIX MOBOTIX. Daha genel görüş. Daha çok güvenlik. Hemispheric IP Video Kapı İstasyonu TR 6/12. Tam Panorama görüntüsü.

MOBOTIX MOBOTIX. Daha genel görüş. Daha çok güvenlik. Hemispheric IP Video Kapı İstasyonu TR 6/12. Tam Panorama görüntüsü. TR 6/12 Hemispheric IP Video Kapı İstasyonu The HiRes Video Company 180 Daha genel görüş. Daha çok güvenlik. Tam Panorama görüntüsü hemisferik teknolojisi sayesinde duvardanduvara ve tavandan tabana Sesli

Detaylı