CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011"

Transkript

1 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak Kapak konusu Dünya çapýnda liderlik 22 Sürdürülebilirlik Kakaodan daha fazlasý Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Cargill Çözümleri Olasýlýklarý mümkün kýlmak 26 Recep Altepe: Bursa yý marka kent yapacaðýz

3 bu sayýda 03 Cargill Türkiye den 04 Aktüel in anahtarý: Ýstikrar - Cargill yönetiminden üst düzey ziyaret - Eðitime destek sürüyor 06 Dünyadan - Kurumsal Yurttaþlýk Ödülü Cargill e - Sürdürülebilir palm yaðý lideri 08 Ýçimizden Biri - Çevre, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði (EHS) Koordinatörü Alev Çakan 14 Kapak Konusu - Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik Cargill Tarým ve Gýda San. Tic. A.Þ. Adýna Sahibi ve Yayýn Müdürü Mustafa Muzaffer Sayýnataç Yazý Ýþleri Müdürü Sera Baysal Yayýn Ekibi Cenan Celebci Songül Aras Yönetim Yeri Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4-A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: Baský Elma Teknik Basým, Matbaacýlýk Çatal Sokak No:11/A Maltepe - Ankara Tel: Faks: Yayýn Türü Yaygýn, süreli Yayýn Tarihi 31 Ocak Güncel - Yok böyle yarýþma! 20 Cargill Çözümleri - Kalorisi azaltýlmýþ çikolata 22 Sürdürülebilirlik - Cargill, sürdürülebilir kakao sektörü yaratma peþinde 24 Güncel - Artýk her þey son 25 yýldýr karþýlaþtýðýmýzdan çok farklý 26 Sohbet - Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe 32 Sosyal Sorumluluk - Van da 1 umut için, en az 1 roman CargillHaberler - Ýçindekiler 1

4 Sürdürülebilirlik ciddi bir iþ! Yirmi yýl önce çevre konusunu kirlilikle ilgili yasal þartlara uymak olarak görüyorduk. Þimdiyse çevresel sürdürülebilirliði müþterilerimizle yakýn iliþkiler kurmak, artý deðerli ürünler sunmak ve rekabet avantajý yaratmak için bir fýrsat olarak görüyoruz. Paul Conway- Cargill Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý

5 CargillHaberler 2011 in anahtarý: Ýstikrar Yeni bir yýla hep birlikte merhaba dedik. Elbette 2011 e dair söyleyeceklerimiz, umutlarýmýz ve temennilerimiz var ama biz önce sizi biraz geçmiþe götürmek istiyoruz; küresel krizin dünyada ve ülkemizde aðýrlýðýný iyice hissettirmeye baþladýðý 2009 yýlýnýn baþýna Cargill Haberler henüz bir yaþýný yeni doldurmuþken bu sütunlarda küresel krize dair ilk deðerlendirmemiz þu olmuþtu: 2009 düzeltme yýlý olacak!. Aradan geçen bir yýlda gerçekten tüm dünyada ve Türkiye de bir düzeltme yaþanýrken 2010 yýlýnýn baþýnda yine: 2010 Türkiye için krizden çýkýþ yýlý olacak. Stratejisini krizlere ya da belirli bir ekonomik ortama göre deðil, faaliyetlerine dayalý planlayan bir þirket olarak bizim asýl düþüncemiz, bu öngörümüzü destekleyecek ne tür katkýlar yapabileceðimizdir. dedik. Bunu söylediðimizde Cargill Haberler 2. yaþýný geride býrakýyordu. Þimdi yeni bir yýlýn ilk ayýný Cargill Haberler in 3. yaþý ile birlikte geride býrakýrken, öngörülerimizin doðru çýkmasý ve Türkiye nin hýzlý bir þekilde krizi ve etkilerini geride býrakmasý nedeniyle tarifsiz bir mutluluk duyuyoruz. Ocak ayýnda ülkemizi ziyaret eden Cargill in üst düzey yöneticileri David McLennan, Wayne Teddy ve Paul Naar a, yükseliþini hayranlýkla izledikleri Türkiye ekonomisi, Cargill Türkiye nin çalýþmalarý ve bölgemizdeki yatýrým imkânlarý konusunda çeþitli bilgiler verdik. Yine ABD li MBA öðrencileri, geliþmekte olan en dinamik ekonomi olarak incelemeye geldikleri ülkemizi bizim gözümüzden ve daha yakýndan tanýdýlar. Hepimiz artýk iyi biliyoruz ki; son yýllarda dünya ekonomisinin aðýrlýk merkezi, Asya nýn baþýný çektiði, Türkiye nin de içinde bulunduðu geliþmekte olan ekonomilere kaydý. Önümüzdeki yýllarda küresel ekonominin yönünü de geliþmekte olan bu ülkeler belirleyecek dünyasýnda; bu ülkelerin giderek artan ham madde taleplerinin nasýl karþýlanacaðýnýn yaný sýra açlýk ve iklim deðiþikliði ile mücadele, sürdürülebilirlik, sera gazý emisyonu azaltýmý, çevre dostu teknolojiler ve rekabet konuþulacaktýr. Açýkçasý 2010 un son çeyreði ve yeni yýlýn ilk aylarýnda dünyada yaþanan geliþmeler, 2011 dünyasýnýn anahtar sözcüðünün istikrar olacaðýný göstermektedir. Biz Türkiye nin yakaladýðý bu ivme ile istikrarlý yolculuðuna devam edeceðine inanýyoruz. Bu manada 2011 güzel bir yýl olacak. Mutlu Yýllar Türkiye! birlikte çalýþ > üret > baþar Cargill Türkiye den CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

6 CargillHaberler Cargill yönetiminden üst düzey ziyaret Ocak ayý içerisinde Cargill in üst düzey yöneticileri Cargill Türkiye yi ziyaret etti. Cargill Yönetim Kurulu Kýdemli Baþkan Yardýmcýsý ve Finans Direktörü David McLennan, Hububat ve Yaðlý Tohumlar Tedarik Zinciri Platformu Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Wayne Teddy ve Gýda Bileþenleri ve Sistemleri Platformu Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Paul Naar dan oluþan 3 kiþilik heyet, Türkiye ekibiyle tanýþtý. Ayný zamanda Cargill Liderlik Takýmý üyesi olan 3 üst düzey Cargill yöneticisi, geçtiðimiz Ekim ayýnda Cargill in En Ýyi Fabrikasý seçilen Orhangazi tesislerinde incelemelerde bulundu. Ayný zamanda Cargill Liderlik Takýmý (Cargill Leader Team-CLT) üyesi olan 3 yönetici; geçtiðimiz Ekim ayýnda hem Cargill Ýþ Mükemmelliði hem de En Ýyi Fabrika Ödüllerini toplayarak büyük bir baþarýya imza atan Cargill Gýda Türkiye ekibiyle tanýþmanýn yaný sýra Türkiye deki yatýrým imkânlarý, Türk gýda ve içecek sektörü ile Türkiye ekonomisi hakkýnda bilgi de aldý. Kaldýklarý kýsa süre içerisinde programlarýna iki firma ziyareti sýðdýran CLT ekibi, Güllüoðlu nda Türk Baklavasý nýn tadýna, ETÝ ziyaretinde ise Eskiþehir deki modern tesislere hayran kaldýlar. Orhangazili muhtarlar fabrikayý gezdi CLT ekibinin ziyareti hakkýnda bilgi veren Halkla Ýliþkiler Müdürü ve Ýþ Mükemmelliði Koordinatörü Sera Baysal: Onlarla buluþmak ve Türkiye deki motive olmuþ yetenekleri göstermek çok güzel bir fýrsattý. Ýþ Mükemmelliði ve En Ýyi Fabrika ödülleriyle kendimizi yönetim açýsýndan ispatlamýþtýk ama bu vesileyle de onlara Türkiye deki lider adaylarýný gösterme fýrsatý bulduk. Orhangazili mahalle ve köy muhtarlarý Cargill Türkiye Orhangazi Fabrikasý ný ziyaret etti. Muhtarlar Derneði Baþkaný Kadri Ergen baþkanlýðýndaki yaklaþýk 30 kiþilik muhtarlar heyeti, Fabrika Sorumlu Müdürü Cenan Celebci tarafýndan misafir edildi. Fabrika ve Cargill ürünleri hakkýnda bilgiler alan muhtarlar, yenen öðle yemeðinin ardýndan günün anýsýna bir de toplu hatýra fotoðrafý çektirdiler. Ayrýca ziyarete katýlan tüm muhtarlara Cargill Türkiye tarafýndan birer kol saati hediye edildi. Çalýþanlarýmýz için de önemli bir tecrübe oldu. Ayrýca Cargill Türkiye Ýnovasyon Ödül Töreni ni yapma fýrsatýmýz oldu ve bazý çalýþanlarýmýz ödüllerini CLT ekibinin elinden aldýlar. Yerel müþterileri ziyaret ederek Türkiye endüstrisini ve Cargill in müþterilerle iliþkisini görmüþ, seyahatleri esnasýnda Türkiye yi de tanýmýþ oldular. Buradan iyi izlenimlerle ayrýldýlar. 4 CargillHaberler - Aktüel

7 Eðitime destek sürüyor Geçen yýl Gemlik teki 3 okulun (Celal Bayar Anadolu Lisesi, Þehit Ethem Yaþar ÝÖO, Gemlik Anadolu Teknik Lisesi) öðretmenler odasýný yenileyen Cargill Gýda Türkiye, Kasým ayýnda da Gemlik 11 Eylül Ýlköðretim Okulu Konferans Salonu nu baþtan sona yeniledi. 97 adet konferans koltuðu, sahne platformu, camlara karartma perdesi, kulis, ses ve ýþýk sistemi, projektör cihazý ve bir bilgisayardan oluþan donanýmdan faydalanacak olan ve yeni binasýndan sonra tefriþ edilmiþ yeni salonuna da kavuþan öðrenciler çok memnun. Aktüel Salonun Kasým ayý sonunda düzenlenen açýlýþ törenine Gemlik Kaymakamý Bilal Çelik, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Nurettin Avcý, Okul Aile Birliði Baþkaný Ercan Barutçuoðlu, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mehmet Encümen, Okul Müdürü Ercan Akbaþ ve Cargill Türkiye yetkilileri katýldý. Törende günün anýsýna Cargill Türkiye Murahhas Azasý Mustafa Sayýnataç ve Orhangazi Fabrikasý Sorumlu Müdürü Cenan Celebci ye; ilçe eðitimine katkýlarýndan dolayý da Ýl Genel Meclisi Baþkaný Nurettin Avcý ya birer plaket takdim edildi. Carlson School öðrencileri Cargill Türkiye deydi Gönüllerince eðlendiler Minnesota Üniversitesi ne baðlý Carlson School of Management in iþletme ve uluslararasý ticaret öðrencileri için hazýrladýðý Global Keþif programýnýn ikinci aþamasý olarak öðrenciler Þili, Çin ve Türkiye de, geliþmekte olan pazarlarý ziyaret ettiler. Global Keþif programý, öðrencilere geliþmekte olan ülkelerdeki iþletmeleri ve liderleri tanýmalarýný, bu ülkelerde iþ yapmanýn zorluklarýný ve keyiflerini görme fýrsatý veriyor. Program kapsamýnda Ocak ayýnda Doç. Dr. Paul Vaaler koordinatörlüðünde Türkiye ye gelen yaklaþýk 30 kiþilik öðrenci grubu, ÝMKB, Yapý Kredi ve Ýstanbul Ticaret Odasý nýn yaný sýra Cargill Türkiye yi de ziyaret etti. Ýstanbul merkez ofiste Nedim Elcheik tarafýndan yapýlan Cargill Türkiye sunumunun ardýndan, Ahmet Ertürk, Yýldýz Günay, Münife Þanlý, Mustafa Sayýnataç, Fusun Saðdýç ve Murat Tarakçýoðlu nun da katýlýmý ile bir tartýþma paneli gerçekleþtirildi. Burada öðrenciler Cargill Türkiye yöneticilerine merak ettikleri sorularý yönelttiler. Bir gün sonra Orhangazi Fabrikasý ný gezen öðrenciler, burada Levent Sakarya dan fabrika ile ilgili çeþitli bilgiler aldýlar. Cargill Türkiye Hububat ve Yaðlý Tohumlar Tedarik Zinciri Ýþ Ünitesi (GOSCE) ve Lokman Hekim Saðlýk Vakfý iþ birliðiyle düzenlenen yeni yýl partisinde Çayýrovalý küçükler doyasýya eðlendiler. 25 Aralýk Cumartesi günü gerçekleþtirilen partinin düzenlendiði düðün salonunun sahibi de bu etkinlik için herhangi bir ücret talep etmeyerek miniklerin sevincine katkýda bulundu. Eðlenceye katýlan 100 civarýnda çocuk, Cargill tarafýndan kendilerine armaðan edilen TÜBÝTAK kitaplarýyla mutlu bir þekilde evlerine döndü. GOSCE Genel Müdürü Ahmet Ertürk: GOSCE ekibi olarak, yoksul ailelerin yaþadýðý bu bölgedeki çocuklarýn yeni yýla girerken içlerinde sevinç olsun, geleceðe umutla baksýnlar istedik. Çocuklarýn partideki coþkularý ve kitaplara olan ilgileri bizi de çok sevindirdi. dedi. CargillHaberler - Aktüel 5

8 Dünyadan Cargill Et daha temiz bir kimlik oluþturuyor Cargill Et, gýda güvenliðinden yemek piþirme uzmanlýðýna ve iþyeri uygulamalarýna kadar önem verilen konulara iliþkin Cargill Et: Bir Sorumluluk Hikâyesi adlý kapsamlý bir iletiþim programý baþlattý. Program için Cargill Et in tercih edilen bir ortak ve iþveren olarak niteliklerini gösteren dokuz dakikalýk bir video, bir web sitesi ve kapsamlý bir PowerPoint sunumu hazýrlandý. Et Gýda Servisi Satýþlarý Baþkan Yardýmcýsý Misty High, Bizi kýsa ve net bir þekilde tanýtan bu videoyu birkaç müþteriye gösterdim. Bu video tesislerimizi gelip görmemiþ müþterilere inovasyon süreçlerini ve kullandýðýmýz teknolojiyi görme fýrsatý veriyor. diyor. Fort Morgan, Colorado daki Cargill Et Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Mary Ginther ise Sýðýr üreticileri gibi diðer tedarikçilerimizin de Cargill in onlardan neler beklediði, çalýþanlarýna ve yetiþtirdiði hayvanlara iyi bir ortam sunmalarý gerektiði konusunda yardýmcý oluyor. diyor. ABD 6 CargillHaberler - Dünyadan

9 Cargill, Asya da büyüyor Cargill, PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk ( Sorini ) nin en büyük hissedarý PT AKR Corporindo Tbk ( AKR ) nin sahip olduðu hisse senetlerini satýn almak için bir anlaþma yaptýðýný açýkladý. Cargill ayrýca UOB Kay Hian Pte Ltd den Sorini hisselerinin bir kýsmýný da satýn alýyor. Bu satýn alma ile Cargill, Sorini nin hisselerinin %85.01 ini yaklaþýk 300 milyon USD ye almýþ olacak. Ýþlemlerin tamamlanmasýnýn ardýndan Sorrini bir Cargill iþtiraki haline gelecek. Endonezya merkezli Sorini dünyanýn önde gelen sorbitol üretici ve tedarikçilerinden biri. Firma Endonezya nýn East Java ve Lampung kentlerindeki yedi tesiste üretim yapýyor. Sorini nin ürün yelpazesini niþasta ve niþastalý ürünlerle gýda ve içecekler, kozmetik, ilaçlarda kullanýlan sývý ve toz sorbitol, maltitol, dekstroz monohidrat, maltoz ve maltodekstrin oluþturuyor. Cargill Asya-Pasifik Baþkaný ve Bölge Direktörü Bram Klaeijsen; Sorini deðerli varlýklarý, sabit bir müþteri kitlesi, güçlü liderliði ve geniþ bir ürün portföyü olan önemli bir firma. Bu satýn alma Asya daki, özellikle Endonezya ve Güneydoðu Asya daki gýda bileþenleri iþimizin gelecekteki geliþimi için çok önemli bir adým. dedi. ENDONEZYA Kurumsal Yurttaþlýk Ödülü Birleþmiþ Milletler Kentsel Liderlik Ticaret Odasý (BCLC), Uluslararasý Topluma Hizmet kategorisinde Cargill i 2010 Kurumsal Yurttaþlýk Ödülü ne layýk gördü. Ödüller, toplumlarýna olumlu katkýlarda bulunan, önemli ekonomik ve sosyal hedefler belirleyen ve etik liderlik ve güvenilir yöneticilik örneði teþkil eden þirketlere veriliyor. Cargill, Batý Afrika da yürüttüðü çiftçi eðitim programlarý ve çiftçi kooperatiflerine destek vermek ve Endonezya ve Vietnam gibi ülkelerde yerel toplumlarýn kalkýnmasý alanýndaki diðer faaliyetleri nedeniyle aday gösterilmiþti. Çiftçilerin eðitimi konusunda Cargill CEO su Greg Page; Kakao çiftçisinin baþarýsý, bizim ve müþterilerimizin baþarýsý için olmazsa olmaz bir unsur." yorumunu yaptý. Kazananlarýn 30 Kasým 2010 tarihinde Washington da açýklandýðý ödül gecesinde Cargill ile birlikte ödül kazanan firmalar; Best Buy, College Summit, Alabama Navistar Dizel ve PwC ile Deloitte LLP þirketleri oldu. ABD Sürdürülebilir palm yaðý lideri Geçen yýl aldýðý sertifikalar ve aksiyonlar Cargill i palm yaðý sürdürülebilirliðinde endüstri lideri konumuna getirdi da Cargill in Endonezya, Sumatra daki Hindoli palm tarlasý için Sürdürürlebilir Palm Yaðý Yuvarlak Masasý ndan (RSPO) sürdürülebilirlik sertifikasý alýndý. Bunun dýþýnda, Cargill in Avrupa ve Malezya daki rafinerileri için kýsa bir süre önce RSPO onayý alýndý. Temmuz 2010 da Cargill Rafine Yaðlar Avrupa, Uluslararasý Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasý ný (ISCC) alan ilk firma oldu. AB Yenilenebilir Enerji Direktifi uyarýnca AB biyoenerji pazarýnda sürdürülebilirliðe uygunluk gerektiði için bu sertifika, Avrupa biyoyakýt endüstrisi açýsýndan özellikle önem taþýyor. Biyoyakýt ve küçük çapta elektrik üretimi için ham madde olan palm yaðý sera gazý emisyonlarý açýsýndan nötr kabul ediliyor. Cargill palm yaðý tedarik zinciri için Uluslararasý Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasý alýnmasý, biyoenerji üreticilerinin AB sürdürülebilirlik standartlarýna uygun olmasý anlamýný taþýyor. Yine Temmuz da Cargill, Endonezya daki palm yaðý tedarikçilerinin çevresel deðerlendirmesi için Dünya Doðal Hayatý Koruma Derneði (WWF) ile birlikte çalýþacaðýný duyurdu. Aðustos 2010 da Cargill in Hindoli tarlalarýnda 8800 küçük ölçekli çiftçi, RSPO sürdürülebilirlik sertifikasý aldý. ENDONEZYA CargillHaberler - Dünyadan 7

10 CargillHaberler Bizim temel hedefimiz; Ýþ Güvenliði ve Saðlýðý Yönetim Sistemi performansýmýzý sürekli iyileþtirmek. Ana ilkemiz ise Ne kadar acil olursa olsun iþ güvenliði saðlanmadan herhangi bir iþin yapýlmamasý dýr. Kýsaca tüm iþlerin güvenli yapýlmasý konusunda ýsrarcýyýz. 8 CargillHaberler - Hedef sýfýr kaza Alev Çakan Çevre, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði (EHS) Koordinatörü Alev Çakan: Hedef, Sýfýr Kaza Cargill Türkiye nin iþ güvenliði indeksi þu anda sýfýr. Eðer Mayýs ayýnýn sonuna kadar bir kaza olmazsa bu yýlý sýfýrla bitireceðiz. Hedefimiz ise sürekli 1 in altýnda kalmak. Uzun bir yolculuðun ardýndan nihayet Orhangazi Fabrikasý na ulaþýyoruz. Nizamiyedeki görevliye Alev Çakan ile görüþmeye geldiðimizi söylüyoruz. Yaka kartlarýmýz hazýrlanýrken içeriye de haber veriliyor: Alev Haným ýn ziyaretçileri var. Cargill Haberler den röportaj yapmaya gelmiþler! Ziyaretçilerin tek baþýna dolaþmasýna izin verilmiyor burada Birkaç kez geldiðimiz için prosedürü az çok biliyoruz. Eðer fabrika sahasýna geçersek, bize baret ve özel bir gözlük de verecekler. Fabrika giriþinde bir levha var, Rekor kazasýz iþ günü 1027 gün yazýyor. Biraz sonra Alev Haným geliyor yanýmýza. Merhabalaþmanýn ardýndan levhayý göstererek Yeni hedefiniz ne? diye soruyoruz, hemen ayaküstü Önceki rekoru geçmek. diyor. Bu fabrikada, kurulduðundan bu yana ölümlü bir kaza yaþanmadý. Bundan 3,5 yýl önce bir yaralanmalý kaza yaþanmýþ. O günden beri iþ kazasý da yok. Odasýna geçtiðimizde anlatmaya devam ediyor; Ýþ güvenliði performansýmýzý takip ettiðimiz bir indeksimiz var Bütün Cargill de kullanýlan iþ saðlýðý ve güvenliði verilerinin ölçüldüðü bir indeks. Bu indeks iþ kazalarý sayýsý, hastalýk sayýsý, kaybedilen iþ günü sayýsý, yapýlan ilk yardým sayýsý, yapýlan týbbi müdahale sayýsý gibi bileþenlerden oluþuyor. Cargill Türkiye nin iþ güvenliði indeksi þu anda sýfýr. Eðer Mayýs ayýnýn sonuna kadar bir kaza olmazsa bu yýlý sýfýrla bitireceðiz. Hedefimiz ise sürekli 1 in altýnda kalmak. Baþdenetçiliðe uzanan baþarýlý kariyer Alev Çakan, iþ hayatýna ilk baþladýðý TSE Ýstanbul Kalite Müdürlüðü nde ISO Çevre Yönetim Sistemi konusunda ilk 20 firmanýn belgelendirmesini ve 2 sene boyunca ISO eðitimlerini gerçekleþtiren 3 kiþilik ekipte yer almýþ tecrübeli bir isim. Ekibe verilen görev, ISO standart çalýþmalarýnýn TSE bünyesinde baþlatýlmasýdýr. Sonrasýnda ise onu; eðitim notlarýnýn hazýrlanmasý, standardýn yorumlanmasý, ISO belgelendirme süreci için yöntemlerin oluþturulmasý, TSE personelinin ISO iç eðitimlerinin verilmesi ve baþdenetçiliðe kadar uzanan baþarýlý bir kariyer beklemektedir. ODTÜ Çevre Mühendisliði lisans ve yüksek lisans mezunu olan Çakan, 3 yýllýk TSE macerasý için þöyle diyor; TSE bir devlet kurumu ama özerk bir sisteme de sahip, bu nedenle kariyerine yeni baþlayanlar için gerçekten iyi bir okul. Fakat bu dönem isminin piyasada duyulduðu, iþ teklifleri almaya baþladýðý dönemdir. TSE de daha fazla yükselme imkâný bulamayacaðýný düþünen Çakan, 1998 yýlýnda yine TSE den bir çalýþma arkadaþýyla birlikte ayrýlýp, danýþmanlýk þirketi kurar yýlýna kadar firmalara kalite, çevre ve iþ güvenliði konularýnda eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri verir, sektördeki belgelendirme kuruluþlarý adýna parttime baþdenetçi olarak çalýþmayý da sürdürür. Zaman içerisinde Çevre, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemleri konusunda baþdenetçilik eðitmeni noktasýna gelen Çakan; 2005 yýlýnda kýzým Ada doðdu ve ben artýk sürekli seyahat gerektiren, 2 gün sonra nereye gideceðimi bilemediðim bir hayatý yürütemez oldum. diyor. Zaten bir yýl sonra da Deniz Kuvvetleri nde görevli olan eþinin Gölcük e tayin olmasýyla birlikte Ýstanbul daki evlerini býrakarak Ýzmit e taþýnma kararý alýyorlar.

11 Alev Çakan, TSE Ýstanbul Kalite Müdürlüðü nde 2 yýl boyunca ISO eðitimlerini gerçekleþtiren 3 kiþilik ekipte yer almýþ tecrübeli bir isim. Ýçimizden biri Cargill ile o zaman mý tanýþtýnýz? Sürekli olarak aktif bir iþ hayatýndan sonra, ne kadar anne de olsanýz, psikolojiniz deðiþmeye baþlýyor. Ne de olsa 10 senelik bir þirketimiz, sektörde duyulmuþ bir adýmýz ve uyumlu çalýþtýðýmýz bir ortaklýðýmýz vardý. Ýnanýn, kendi iþinizi yaptýðýnýzda þirketiniz sizin çocuðunuz gibi oluyor ve vazgeçmek kolay deðil. Tabii, tüm bu yýllar boyunca eðitim ve danýþmanlýk için temasa geçtiðim çok farklý sektörlerde ve deðiþik büyüklükteki firmalarla gerçekten hakkýný vererek çalýþmýþ olmanýn getirdiði deneyim de benim için önemli bir kazanýmdý. Ayrýca masanýn denetçi/danýþman tarafýndan uygulama tarafýna geçmek benim için cazip geliyordu. Ýþ aramaya karar verdiðimde aklýmýzda hep evimize (Ýstanbul a) dönmek olduðu için Gebze yöresine yoðunlaþarak, belirlediðim birkaç tane çok uluslu þirkete internetten özgeçmiþimi gönderdim. Esas olarak Ýstanbul da faaliyet gösterdiðini zannederek Cargill e de özgeçmiþimi göndermiþtim. Çok iyi hatýrlýyorum, gönderdiðim maile Cargill e deðer katacaðýma inandýðýmý yazmýþtým. Hemen ertesi gün aradýlar. Ýlk görüþmede çalýþma yerinin Orhangazi olmasýndan dolayý bana uygun olmadýðýný düþündüm. Ancak ikinci görüþmeye çaðrýlýnca eþim, Yalova da oturabileceðimizi, bunun ikimiz için de çözüm olabileceðini söyleyince görüþmeleri sürdürdüm. Ýkinci görüþme Orhangazi fabrikada yapýldý. Fabrikada çevre ve iþ güvenliði ile ilgili yönetimin desteði, çalýþanlarýn ilgisi hemen göze çarpar nitelikteydi, Daha ofisten içeri ilk adýmý attýðýmda, özellikle iþ güvenliði ile ilgili pek çok uygulamayý görmek beni þaþýrttý. Eðitim/danýþmanlýk ve denetim tecrübeleri sýrasýnda yüzlerce firmayla temas ediyorsunuz, sistemlerini inceliyor- CargillHaberler - Hedef sýfýr kaza 9

12 CargillHaberler sunuz. Cargill i Türkiye deki diðer firmalarla karþýlaþtýrmak benim için zor olmadý. Ýþe baþladýktan sonra da pek çok kez þahit olduðum, bizzat içerisinde bulunduðum olaylar ve önceki tecrübelerim bana, Cargill in Türkiye de bu konuyu ciddiye alan ender firmalardan birisi olduðunu gösterdi. tiriyoruz. Tabii fabrika yaþayan bir ortam; revizyonlar, eklemeler ve yenilemeler yapmanýz gerekiyor. Deðiþikliðin Yönetilmesi prosesimizle, yapýlacak olan tüm deðiþikliklerin çevre etkilerini ve saðlýk/güvenlik risklerini önceden tespit ederek önlem alýnmasýný, güvenli hale getirilmeyen proseslerin devreye alýnmamasýný saðlýyoruz. Cargill Gýda Türkiye fabrikalarýnda uygulanan Davranýþsal Ýþ Güvenliði Programý nýn sevimli simgesi Karýnca. Peki, EHS konusundaki temel ilke ne? Bizim temel hedefimiz; Ýþ Güvenliði ve Saðlýðý Yönetim Sistemi performansýmýzý sürekli iyileþtirmek. Ana ilkemiz ise Ne kadar acil olursa olsun iþ güvenliði saðlanmadan herhangi bir iþin yapýlmamasý dýr. Kýsaca tüm iþlerin güvenli yapýlmasý konusunda ýsrarcýyýz. Cargill in 2015 hedefleri arasýnda; sýfýr ölüm veya rapor almayla sonuçlanan kaza oranlarýnýn lokasyonlarýn çoðunda sýfýr olmasý gibi, çalýþaný olan global bir þirket için oldukça iddialý hedefler var. En tepeden belirlenen hedefler, Cargill in ISO ve OHSAS ile entegre edilmiþ sistemleri, hiçbirimizin evine zarar görmüþ olarak gitmesini kabullenmemeyi getiriyor. Aslýnda bu kendi kültürümüzle de örtüþen bir durum. Bu yýl çevre politikamýz arasýna da sýfýr kaza yaklaþýmýmýzý ekledik. Genel tehlikelerimiz için alýnan önlemlerden sonra, uygulamalarýn gerçekleþtiði sahada günlük olarak gerekli tehlike belirlenme ve önlem alma kýsmý, iþ öncesi tehlike analizi ve izin sistemi ile düzenleniyor. Yani iþe baþlamadan önce sahada o güne özel yeni bir tehlike oluþup oluþmadýðý, önlemin alýnýp alýnmadýðý ve prosesin güvenli hale getirilip getirilmediði, çalýþmanýn yürütüleceði izin sistemi ile kontrol ediliyor. Ayrýca yasal þartlara uygun olarak izin formlarý belirli sorumlular tarafýndan onaylanmadan iþ yapýlamýyor. Bu uygulama Cargill in tüm lokasyonlarýnda var ve gerçekten tüm çalýþanlarý tarafýndan da benimsenmiþ örnek bir çalýþma. Sahada onaylý iþ izin formu olmadan çalýþan göremezsiniz. Çalýþanýn katýlýmýný nasýl saðlýyorsunuz? Nasýl gerçekleþtiriyorsunuz? Tehlikelerini, çevreye olan etkilerini bilmediðimiz, riskini deðerlendirerek kontrol altýna alamadýðýmýz hiçbir iþin sahada yapýlmasýný istemiyoruz. Bunun için, Cargill in global olarak kullandýðý formatlarla proses risk deðerlendirmeleri yapýlýyor; amacýmýz tesislerimizi, proseslerimizi çevre ve insan için güvenli hale getirebilmek. Sistemlerimizi bu þekilde oluþturduktan sonra geriye rutin olarak yaptýðýmýz iþlerin, çevre ve güvenlik risklerini kontrol altýna almak kalýyor. Bunu da görev bazlý risk analizleri ile gerçekleþ- Ýþe giriþlerde, çalýþanlarýn karþýlaþabileceði riskler ve önlemler konusunda eðitim veriyoruz. Eðitimler her ay periyodik olarak devam ediyor. Bunun yaný sýra tüm personele iþ güvenliði ve çevreyi de içeren yýllýk hedefler verilmekte ve bu hedefler performans deðerlendirmelerinde dikkate alýnmakta. Sahada çevre veya iþ güvenliði ile ilgili fark ettikleri emniyetsiz durumlarý raporluyorlar, yenilikçi fikirlerini ise ayrýca deðerlendiriyoruz. Belirli periyotlarla çevre ve iþ güvenliði kazalarýný engellemek için öneride bulunan, önleyici faaliyetleri yürüten arkadaþlarýmýz ödüllendiriliyor. 10 CargillHaberler - Hedef sýfýr kaza

13 Cargill in 2015 hedefleri arasýnda; sýfýr ölüm veya rapor almayla sonuçlanan kaza oranlarýnýn lokasyonlarýn çoðunda sýfýr olmasý gibi, 160 bin çalýþaný olan global bir þirket için oldukça iddialý hedefler var. Ýçimizden biri CargillHaberler - Hedef sýfýr kaza 11

14 CargillHaberler Cargill EHS Baþarý Ödülü nü 2006 yýlýnda Cargill Türkiye almaya hak kazandý. Bunun dýþýnda yine Cargill in kendi içerisinde verdiði En Ýyi Yönetilen Ýþ Birimi (Business Excellence) Ödülü nü 3 defa, En Ýyi Fabrika Ödülü nü 2 defa almaya hak kazandý. Çakan; EHS ye verilen önemin alýnan ödüllere katkýsýnýn büyük olduðunu düþünüyor. Organizasyon þemasý nasýl? En üst yetkili kim? Fabrika operasyonlarý müdürü. Kendisine baðlý bölüm yöneticileri var. Ben EHS koordinatörü olarak fabrika müdürüne baðlýyým, bana baðlý olarak çalýþan bir EHS mühendisimiz var. Ýki kiþiyiz ama EHS koordinatörlüðü, iþ güvenliði ve saðlýðý ile ilgili kurallarý düzenler ve tüm bölümlerin uygulamasýný ister. Yani çevre, iþ saðlýðý ve güvenliðinde herkese daðýtýlmýþ bir sorumluluk var çünkü yaptýðýnýz iþin güvenlik sorumluluðunu baþkasýna býrakmanýz doðru deðil. 3K dan da bahsedelim biraz 3K sistemi gözleme dayanýyor. Doldurulmasý gereken bir de formu var. Gözlemci, sahada herhangi bir iþ yapaný gözlemlemek istediðinde önce iþi yapandan bunun için izin almak zorunda. Ýþi yapan izin vermez ise gözlem yapýlmaz. Burada kesinlikle isim kaydedilmiyor çünkü amacýmýz kiþilerin yanlýþlarýný bulup herkese duyurmak deðil. Gözlem boyunca gözlemci, kiþisel koruyucu kullanýp kullanmadýðýndan tutun da nasýl eðilip kalktýðýna kadar çalýþanýn her hareketini gözlemleyerek formda ilgili yerleri dolduruyor. Gözlemci formu, davranýþsal olarak bakýlabilecek bütün sorularý içerir. Sonunda ise çalýþana neleri güvenli, neleri riskli yaptýðý konusunda bilgi verir. Amaç güvenli davranýþlarý pekiþtirmek, riskli davranýþlar için farkýndalýk saðlamak. Alev Çakan; Bir gün herkes karýnca olacak. diyor. 3K programýyla sadece sahada alýnmasý gereken iþ güvenliði kurallarý ile yetinilmeyip davranýþlarýn da iyileþtirilmesi için bir kültür oluþturulmaya gayret ediliyor. 3K (Kendi Kendini Koru), Davranýþsal Ýþ Güvenliði Programý nýn Cargill Gýda Türkiye fabrikalarýndaki slogan ismi. Bir de simgesi var; karýnca Fabrika çalýþanlarýnýn beyin fýrtýnasýyla ortaya çýkmýþ bir simge, karikatürleri bile çizdirildi. Biz; Bir gün herkes karýnca olacak. diyoruz. Bu programla, sadece sahada alýnmasý gereken iþ güvenliði kurallarý ile yetinmeyip çalýþan davranýþlarýnýn da iyileþtirilmesi için bir kültür oluþturmaya gayret ediyoruz. Nasýl çalýþýyor bu program? 3K, bulunduðunuz pozisyon ve unvandan baðýmsýz, tamamen gönüllülük esasýna dayanan bir program; gönüllü olan kiþiler, 3K eðitimlerini aldýktan sonra gözlemci olabiliyor. Gözlemciler ayda en az 4 gözlem yapmak zorunda. Riskli davranýþlarý için iþi yapanýn görüþleri alýnýr ve çözüm önerileri sorulur. Böylelikle gözlemci olan arkadaþlarýmýz sahadaki iþlerin daha çok farkýna varýyorlar, baþkasýnda güvenli veya riskli olarak belirledikleri davranýþlarý kendilerinde ve baþkalarýnda pekiþtiriyorlar. Gözlem yapýlanlar ise ayný deneyimi günlük hayatlarýna aldýklarýnda zaten güvenli davranýþ kültürünü pekiþtirmiþ oluyorsunuz. Eðer riskli davranýþlarýmýza neden olan bir takým engeller varsa, onlarý da tespit edip engelleri kaldýrmamýzý saðlýyor. Þu anda Orhangazi ve Vaniköy (Pendik) fabrikalarýnda gözlemci olarak 64 çalýþanýmýz var. Hedefimiz, gözlemci sayýsýný %100 e çýkarmak ve bir gün herkesin birbirini gözlemlediði, güvenli ya da riskli davranýþlarýna geribildirim yaptýðý bir ortam oluþturmak. 12 CargillHaberler - Hedef sýfýr kaza

15 Ýçimizden biri Entegre EHS Yönetim Sistemi nden de bahsedelim biraz Cargill in 2002 yýlýndan bu yana ISO Çevre Yönetim Sistemi belgesi vardý, 2008 de süresi doluyordu. Zaten geliþmiþ iþ güvenliði uygulamalarý da mevcuttu; çevre iþ saðlýðý ve güvenliði sistemlerimizi entegre ederek etkin bir þekilde yönetilmelerini saðlayabilmek için OHSAS 1800 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi kurmaya karar verdik ve kýsa bir süre sonra (2008 sonunda) OHSAS belgesini ve ISO yenilemesini bir arada yaparak LRQA tarafýndan belgelendirildik. Hem ISO için hem de OHSAS için Cargill in dünyadaki benzer fabrikalarý içerisinde bu belgeyi alan ilk fabrika konumundayýz. Ancak þunu söylemeliyim ki Cargill Türkiye, tüm yasal zorunluluklara uymanýn yaný sýra bunlarý daha ileriye götüren uygulamalara sahip. Ödül var mý peki? Tabii ki Cargill Türkiye, iþ güvenliði ve saðlýðý konusundaki baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý çeþitli ödül ve belgelerle ödüllendirildi. Cargill in kendi içerisinde Cargill EHS Baþarý Ödülü nü 2006 yýlýnda Cargill Türkiye almaya hak kazandý. Bunun dýþýnda yine Cargill in kendi içerisinde verdiði En Ýyi Yönetilen Ýþ Birimi (Business Excellence) Ödülü nü 3 defa, En Ýyi Fabrika Ödülü nü 2 defa almaya hak kazandý. Tüm bu süreçlerimize EHS yönetim sistemimizi de entegre ettik ve EHS ye verilen önemin katkýsýnýn büyük olduðunu düþünüyoruz. Sonuç olarak þirketimiz, global ve köklü bir þirket olmasý nedeniyle iþ güvenliði ve saðlýðý konusuna çok önem vermekte ve üzerinde durmaktadýr. Çevre, iþ güvenliði ve saðlýðý konusunda çalýþanlarýmýzla birlikte hareket ederek performansýmýzý en üst seviyede tutmayý hedefliyoruz. Hem ISO için hem de OHSAS için Cargill in dünyadaki benzer fabrikalarý içerisinde bu belgeyi alan ilk fabrika konumundayýz. Ancak hemen þunu söylemeliyim ki Cargill Türkiye, tüm yasal zorunluluklara uymanýn yaný sýra bunlarý daha ileriye götüren uygulamalara sahip. Alev Çakan CargillHaberler - Hedef sýfýr kaza 13

16 CargillHaberler Ýnsan beslenmesine katkýda Dünya çapýnda liderlik Cargill in ortak bir çerçeveyi paylaþan beslenmeyle ilgili projeleri, yalnýzca dünya genelinde açlýkla mücadeleden ibaret deðil; çiftçilerin eðitilmesi, toplumlarýn kalkýndýrýlmasý ve çevresel sorunlarýn ele alýnmasý gibi konularý da içeriyor. Tüm ticari faaliyetlerinin de ötesinde açlýkla mücadele, saðlýklý, yeterli ve dengeli beslenmeyle ilgili konular Cargill in kurumsal sosyal sorumluluk çalýþmalarýnýn odaðýnda yer alýyor. Murat Tarakçýoðlu Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü (FAO) tahminlerine göre bir milyardan fazla kiþi, yani dünya nüfusunun altýda biri açlýk ve yetersiz beslenmeye maruz. Geçtiðimiz yýl 16 Ekim de 30. yýlý kutlanan Dünya Gýda Günü nde konuþan FAO Genel Direktörü Jacques Diouf Dünya üzerinde aç insanlarýn olmasý kabul edilemeyecek kadar korkunç ve öfkelenmemizi gerektiren bir durum. diyor. FAO nun ortaya koyduðu rakamlarýn son derece düþündürücü olduðunu belirten Cargill Gýda Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu ise Ýnsan beslenmesindeki sorun sadece dünya üzerindeki aç insanlarýn varlýðýyla sýnýrlý deðil. Dünya Saðlýk Örgütü rakamlarýna göre 1,6 milyar insan da obezite hastalýðý ile yaþamlarýný sürdürmek zorunda. Aslýnda önümüzde duran sorunlar, insan beslenmesi konusunda gelecekte bizleri nelerin beklediðini çok iyi anlatýyor. diyor. Tarakçýoðlu na göre, gerek açlýkla mücadele gerekse saðlýklý, yeterli ve dengeli beslenme adýna dünya çapýnda yürütülen tüm çabalarýn altýnda insanlýðý bekleyen bu sorunlarýn çözümüne ortak olmak, katký saðlamak yatýyor. Cargill in en temel hedefi ise bu noktada ortaya çýkýyor: Ýnsan beslenmesine katký saðlamak konusunda dünya lideri olmak. Tarakçýoðlu; Ýþte bu nedenle tüm ticari faaliyetlerinin de ötesinde beslenmeyle ilgili konular Cargill in kurumsal sosyal sorumluluk çalýþmalarýnýn odaðýndadýr. diyor. Cargill Kurumsal Katký ve Ortaklýklar Direktörü Michelle Grogg ise Bu bildiðimiz anlamda gýda baðýþý yapmanýn ötesinde kendini insanlarýn beslenmesine adayan bir firma olarak Cargill in global vizyonunu yansýtan bir anlayýþtýr. diyor. Beslenme, eðitim ve çevre Sekiz yýl kadar önce Cargill in Katký ve Ortaklýklar Komitesi, firma baðýþlarýna iliþkin beslenme, eðitim, saðlýk ve çevreye odaklý bir plan hazýrladý. Bu çerçevede güvenli ve besleyici gýdalara eriþimin saðlanmasýna öncelik verildi. Cargill dünya lideri bir gýda firmasý olarak içinde bulunduðu her toplumda gýda güvenliðini geliþtirme fýrsatýna sahip. Cargill in yaklaþýk 57 milyon dolarlýk yýllýk baðýþ miktarýnýn %24 ü beslenme ve saðlýk alanýna yapýlýyor. Grogg, Cargill in yalnýzca maddi katkýda bulunmadýðýný, firma hedeflerine uygun tüm projeleri desteklediðini, özellikle de çalýþanlarýn ve müþterilerin de dâhil olduðu uzun vadeli projeleri tercih ettiklerini belirtiyor. Projelerin bazýlarýný Cargill tek baþýna yürütüyor; bazýlarý da CA- RE, Dünya Gýda Programý, Bill & Melinda Gates Vakfý, Global Ýyileþtirilmiþ Beslenme Ýttifaký, Amerika Beslenme Derneði gibi uzun süreli ortaklýklarý içeriyor. Cargill in ortak bir çerçeveyi paylaþan beslenmeyle ilgili projeleri, yalnýzca dünya genelinde açlýkla mücadeleden ibaret deðil; çiftçilerin eðitilmesi, toplumlarýn kalkýndýrýlmasý, refahý ve çevresel sorunlarýn ele alýnmasý gibi konularý da içeriyor. Açlýk konusunda en temel yaklaþým gýda baðýþýdýr. Özellikle doðal afetlerde gýda baðýþý en temek gerekliliktir. Ancak gýda baðýþý yerel çiftçileri devre dýþý býrakýrsa ya da pazarý olumsuz etkilerse beslenme ve gýda güvencesi sorunlarýna yol açar. Açlýkla mücadelede en önemli çözümlerden biri yerel gýda üretiminin iyileþtirilmesi. Cargill Hayvan Beslenmesi Ýþ Ünitesi, Çin de 2,4 milyon çiftçi için eðitim programlarý düzenledi. Cargill Hayvan Beslenmesi Ýþ Ünitesi Baþkan Yardýmcýsý ve Pazarlama Direktörü Chuck Warta Eðitim çiftçilerin performans beklentilerini ve kendilerine güvenlerini arttýrdý. diyor. Daha iyi tarým uygulamalarýný öðrenmeleri, Çinli çiftçileri Cargill in kaliteli yem ürünlerine yatýrým yapmaya teþvik etti. Sonuç olarak da daha etkili tarým, daha fazla kârlýlýk, daha büyük bir kýrsal kalkýnma ve açlýkta azalma saðlandý. 14 CargillHaberler - Dünya çapýnda liderlik

17 Kapak Cargill, 8 yýl önce firma baðýþlarýna iliþkin beslenme, eðitim,saðlýk ve çevre odaklý yeni bir plan hazýrladý. Buna göre Cargill in yaklaþýk 57 milyon dolarlýk yýllýk baðýþ miktarýnýn %24 ü beslenme ve saðlýk alanýna yapýlýyor. CargillHaberler - Dünya çapýnda liderlik 15

18 CargillHaberler Benzer bir uygulama Türkiye de gerçekleþtirildi. Ege, Ýç Anadolu, Marmara ve Güneydoðu bölgelerinde hem mýsýr yetiþtirme teknikleri hem de mýsýrýn getirisi yüksek alternatif bir ürün olduðunu anlatan çiftçi seminerleri verildi. Bugün bu bölgelerde ciddi anlamda mýsýr üreticisi olduðu gibi mýsýr rekoltesi de gün geçtikçe artýyor. Hububat ve Yaðlý Tohumlar Tedarik Zinciri Adana Bölge Müdürü Sezai Duyul, Bu geliþmede Cargill Gýda Türkiye nin önemli bir payý olduðunu düþünüyorum. diyor. Çoðunlukla su açlýktan ayrý düþünülür. Ama kadýnlarýn her gün saatlerce içme suyu taþýmasý üretim için daha az zamanlarý kalmasý demek. Tayland ýn kýrsal kesimlerinde Cargill okullara içme suyu götürmekle ilgili çalýþýyor. Çalýþanlarýn motive edilmesi de açlýkla mücadeledeki baþka bir yol. Orta Amerika da Cargill ve çalýþanlarý temel olarak insanlara kendi hayatlarýný kazanmayý öðreten açlýk ve beslenmeyle ilgili bir CARE programýný destekliyor. Cargill, Endonezya daki kýrsal okul öðrencilerinin saðlýk ve beslenmelerini yükseltmek için Birleþmiþ Milletler ile birlikte besin deðeri yüksek bisküvi daðýtýmý yapýyor. Programla 37 bin öðrenciye ulaþýldý. Ayný þekilde Cargill, Gana ve Fildiþi Sahili nde CARE ile birlikte kakao çiftçilerinin eðitimi için çalýþtý. Çiftçilere ürünlerini iyileþtirmeleri, kazançlarýný arttýrmalarý ve diðer tarým uygulamalarýnýn yaný sýra çocuklarýný tarlalarda çalýþtýrmak yerine okula göndermeleri ve çalýþma güvenliði gibi konularda da eðitim verildi. Kurumsal müþteriler de kakao çiftçileri için düzenlenen bu eðitimlere katýldýlar. Kraft programa katký saðladý. General Mills eðitimle ilgili ayrýntýlarý öðrenmek için kýsa süre önce Batý Afrika yý ziyaret etti. Kadýnlarýn açlýkla mücadelede çok önemli bir yeri var. CARE e göre dünyadaki çiftçilerin yaklaþýk %60 ý kadýn. BM e göre de dünyanýn gýda ihtiyacýnýn yarýsý kýrsal bölgelerdeki kadýnlar tarafýndan üretiliyor. Avrupa da açlýk daha çok çevresel bir sorun. Gýda fazlasý çevre atýklarýna dönüþtüðü için Avrupalý birçok sivil giriþim bu atýklarý önlemenin yollarýný arýyor. Cargill, Ýngiltere Liverpool da gýda fazlasýnýn kullanýlmasý konusunda faaliyet gösteren Fare Share e dolarlýk kaynak saðladý. 16 CargillHaberler - Dünya çapýnda liderlik

19 Cargill, Gana ve Fildiþi Sahili nde kakao çiftçilerine ürünlerini iyileþtirmeleri, kazançlarýný arttýrmalarý ve diðer tarým uygulamalarýnýn yaný sýra çocuklarýný tarlalarda çalýþtýrmak yerine okula göndermeleri ve çalýþma güvenliði gibi konularda da eðitim verdi. Kapak Cargill Gýda Türkiye, temelde eðitim ve saðlýk olmak üzere yaptýðý baðýþ ve sosyal sorumluluk çalýþmalarýna ek olarak, yöre çiftçilerinin sorunlarýna da zaman ve kaynak ayýrýyor. Sorun global gýda üretimi deðil Gýda güvenliði konusunda Cargill in yaklaþýmý; güvenilir gýdaya eriþimin temel insan hakký olduðu ve bunun yeterli üretim, etkili pazarlar, açýk ticaret sistemi, araþtýrma yatýrýmlarý ve güvenli daðýtým sistemleriyle saðlanmasý gerektiði yönünde. Cargill e göre sorun global gýda üretimi deðil. Dünyada herkesin yeterli beslenmesine yetecek miktarda gýda üretiliyor. Sorunu; depolama, alt yapý, arazi haklarý, yoksulluk, anlaþmazlýklar ve ticari engeller oluþturuyor. Cargill in gýda güvenliði açýsýndan en önemli faaliyetlerinden biri, gýdalarý fazla olan yerlerden alýp az olan yerlere götürmek. Þu anda 6,5 milyar olan dünya nüfusunun karþý karþýya olduðu problemler, nüfus 2050 de 9,2 milyara ulaþtýðýnda ne boyuta gelecek? Dünya Bankasý tahminlerine göre 2030 da bugünkünden %50 daha fazla gýdaya ihtiyaç olacak. Bu nedenle Cargill, beslenmeyi iyileþtirmeye yönelik çalýþmalarýna devam ediyor. Çalýþmalardan birkaç örnek aþaðýda yer alýyor: Ohio: Cargill, ülkenin en büyük derneði olan Amerika Beslenme Derneði ile iliþkili 12 bölgesel giriþime dolar baðýþ yaptý. New York: Cargill, Cornell Üniversitesi nde halka beslenme eðitimi vermeyi ve beslenme eðitimi vermek isteyen gönüllüleri eðitmeyi amaçlayan bir programa dolar kaynak saðladý. Belçika: Cargill, 2010 Dünya Gýda Günü ile baðlantýlý olarak, ihtiyacý olan kiþilere yardým eden bir kuruluþ olan Sociale Kruidenier e dolar baðýþ yaptý. Honduras: Cargill çalýþanlarý kýrsal bölge okullarýnda mutfaklar oluþturuyor. Arjantin: Cargill çalýþanlarý topladýklarý baðýþlarla Arjantin de açlýkla mücadele için oluþturulan networkü destekliyor. Brezilya: Cargill tahýl programý çerçevesinde beslenme ve tarým eðitimi veren kýrsal bölge okullarýnda bahçeler oluþturuyor ve okullarda öðle yemekleri için gýda tedarik ediyor. Fildiþi Sahili: Cargill in düzenlediði eðitim programlarýndan sonra kakao yetiþtiricilerinin gelirleri %30 arttý. Cargill son olarak, CARE ile birlikte Batý Afrika da 5 milyon dolarlýk bir proje gerçekleþtireceklerini duyurdu. Hindistan: 25 milyonu aþkýn kiþinin beslenmesini iyileþtirmek amacýyla Hindistan Beslenme Programý dâhilinde Cargill in yemeklik yaðlarýnda vitamin zenginleþtirmesi yapýlýyor. Türkiye: Cargill Gýda Türkiye, temelde eðitim ve saðlýk olmak üzere yaptýðý baðýþ ve sosyal sorumluluk çalýþmalarýna ek olarak, Orhangazi Fabrikasý bölgesindeki köylere çöp konteynýrlarý temin ederek temiz bir çevre oluþumuna katký saðladý. Fabrika civarýnda bulunan çiftçilerin yararlanmasý için su havuzu yapýldý. Bazý köylere su borularý ve pompa teminiyle, sulama yapýlacak araziye kadar oluþan su kaybýný önlemek, az su kullanarak kaliteli ve fazla ürün almalarý açýsýndan su taþýma borularý ile pompa temin etti. CargillHaberler - Dünya çapýnda liderlik 17

20 CargillHaberler Eðitim, eðlence, lezzet bir arada Yok böyle yarýþma! Orhangazi Kýz Meslek Lisesi Yiyecek & Ýçecek Bölümü öðrencilerinin enfes baklavalarýnýn tadý damaklarda kaldý. Cargill Türkiye Orhangazi Fabrikasý nda eðlenceli bir Cumartesi yaþanýyor. Fabrika cývýl cývýl Neþenin kaynaðý ise Orhangazi Kýz Meslek Lisesi Yiyecek & Ýçecek Bölümü öðrencisi kýzlar. Öðretmenleriyle birlikte fabrikadalar, hepsinde ayrý bir heyecan var. Bugün onlar için ilginç bir gün olacak. Buraya hem fabrikayý tanýmaya hem de Baklava Günü dolayýsýyla eðlenceli bir yarýþmaya katýlmak için geldiler. Aslýnda yarýþmadan çok hijyen ve gýda güvenliði kurallarýný uygulayarak güvenilir gýda üretme tecrübesi edinecekler Bu önemli deneyim için Cargill ürünleri kullanarak uygulamalý baklava imalatý yapacaklar. Yarýþma ise iþin eðlenceli kýsmý. Hemen hepsi bir þekilde Cargill ismini duymuþ ya da fabrikayý dýþarýdan görmüþ. Ama bugün ilk defa fabrikayý ve ismini uzaktan duyduklarý Car- gill i bu kadar yakýndan tanýma fýrsatý bulacaklar. Ýçlerinden Ülkü Hacýoðlu, daha önce fabrikada staj yapmýþ; Çok güzel bir yer, biliyorum. diyor. Melisa Çoban ise daha önce ismini duyduðu ama tanýmadýðý Cargill i, fabrikaya gelmeden önce internetten araþtýrmýþ. Melisa, Çalýþma ortamýnýzý çok güzel buldum. diyor. Bu özel gün için 20 Cargill Türkiye çalýþaný da fabrikada onlarý bekliyor. Ýçlerinde, çalýþma arkadaþlarýnýn Baklava Uzmaný dedikleri Zaim Türk de var. Onlar da heyecanlý Çünkü Cargill in gýda güvenliðine ne denli önem verdiðini anlatacak, öðrencilere gýda güvenliði bilinci aþýlamaya çalýþacaklar. Bu güzel güne Sardunya Hazýr Yemek Üretim A.Þ çalýþanlarý da eþlik ediyor. Fabrika Sorumlu Müdürü Cenan Celebci tarafýndan gerçekleþtirilen kýsa Cargill tanýtýmýnýn ardýndan öðrencilere fabrikada üretilen ürünler hakkýnda bilgi veriliyor. Öðrencilerin de Cargill i merak ettikleri belli; birçok soru geliyor art arda. Bu özel buluþmada, mýsýr alýmýndan GDO ya, su kullanýmýndan atýk arýtmaya, gele- Aslýnda yarýþmadan daha çok hijyen ve gýda güvenliði kurallarýný uygulayarak güvenilir gýda üretme tecrübesi edinecekler Bu önemli deneyim için Cargill ürünleri kullanarak uygulamalý baklava imalatý yapacaklar. Yarýþma ise iþin eðlenceli kýsmý. 18 CargillHaberler - Yok böyle yarýþma!

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2009 Önce insan... Cargill Rusya Yalçýn Arseven: Güllaç iþi, gönül iþi! Enver Fikrini Senver Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta Cargill - Türkiye CargillHaberler

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ülkemizde 1935 yýlýnda faaliyete baþlayan niþasta sektörü, günümüze kadar sürekli geliþme içinde oldu. O yýllardan itibaren genç Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte büyüyen Niþasta Sanayi, 50 yýl gibi kýsa

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2011 TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü 2010 Envanteri Mahir Görür: Cargill gerçek bir okul Kolesterolünüz kontrol altýnda Sohbet: M. Savaþ Çýngýr Baþarýya aralanan kapý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2011 Ortadoðu da bir ticaret kavþaðý Þebnem Ercebeci: Meðer Çölyak mýþým! Yenilikçi, çevreci ve daha fazlasý... Ýçimizden Biri: Yöntem Beyazkoç Ayný hayalin peþinde

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var! Kasým 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var! Kasým 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2010 Türk lokumu ya da nâm-ý diðer Hacý Bekir Bahri Boz: Evime huzurla gidiyorum Ýbrahim Aydýn: Öðretmenliðin keyfi apayrý Hiç tanýmadýðýnýz insanlarýn yaþamýna dokunmak

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Temmuz 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Temmuz 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2011 Ortadoðu da bir ticaret kavþaðý Þebnem Ercebeci: Meðer Çölyak mýþým! Yenilikçi, çevreci ve daha fazlasý... Ýçimizden Biri: Yöntem Beyazkoç Ayný hayalin peþinde

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı