YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN"

Transkript

1 YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN ZMT EHR KENTSEL VE ENDÜSTRYEL SU TEMN PROJES HAKKINDA SAYITAY RAPORU Nisan 2002

2 832 sayılı Sayıtay Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenen bu Raporun Sayıtay Genel Kurulunun tarih ve 5022/1 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması uygun bulunmutur.

3 KISALTMALAR BKK : Bakanlar Kurulu Kararı HM : Hazine Müstearlıı BB : zmit Büyükehir Belediyesi SA : zmit-su Anonim irketi zmit Su Projesi : zmit ehri Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesi DE Genel Müdürlüü : Dı Ekonomik likiler Genel Müdürlüü DPT Müstearlıı : Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı DS Genel Müdürlüü : Devlet Su leri Genel Müdürlüü SK Genel Müdürlüü : stanbul Su ve Kanalizasyon daresi SU Genel Müdürlüü : zmit Su Genel Müdürlüü USSA : Uygulama ve Su Satı Anlaması YD : Yap-let-Devret YPK : Yüksek Planlama Kurulu YSGM : Yabancı Sermaye Genel Müdürlüü 1

4 ÖZET Yap-let-Devret (YD) modeli, yüksek maddi kaynak ve ileri teknoloji gerektiren otoyol, köprü, tünel, liman, hava limanı, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi ve kanalizasyon, elektrik üretim, iletim ve daıtımı, haberleme, çevre kirliliini önleyici yatırımlar vb. yatırım ve hizmetlerin gerçekletirilmesini salamak için getirilmi olup bu modelde kamu finansman sıkıntısının bulunması nedeniyle oluan finansman açıının yerli ve yabancı özel kesim tarafından salanacak kaynaklarla giderilmesi amaçlanmıtır. Kamu kesimi model kapsamında ina edilen tesislerin yatırımı için kaynak ayırmamakta, sadece bu tesislerde üretilen mal ve hizmetlerin satın alınmasını garanti etmektedir. Hazine bugüne kadar 40 adet YD projesi için garanti vermitir. zmit ehri Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesi (zmit Su Projesi) 3996 sayılı Kanuna göre YD modeli kapsamında yapılan ilk i olup, projenin tasarlanması, yürütülmesi ve iletilmesi aamalarında ortaya çıkan olumsuzluklar nedeniyle Hazine verdii ürün satın alma garantisi çerçevesinde iki yıl içerisinde ( ) 387 milyon ABD Doları tutarında su faturası ödemek zorunda kalmıtır. Üstelik bedeli ödenen su, herhangi bir ekilde kullanılamamıtır. Tesislerin iletme süresinin 15 yıl olduu dikkate alındıında; yapılacak ödeme kalan yıllarda ( tarihine kadar) artarak devam edecektir. Balangıçta, Devlet Su leri (DS) Genel Müdürlüü tarafından klâsik yöntemle tamamlanması planlanan tesislerin, YD modeli ile tamamlanmasına ilikin olarak Hazine Müstearlıı ve zmit Belediyesi; tesislerin ileri bir teknoloji gerektirmedii, zmit Belediyesinin bu tesislerde üretilecek suya ihtiyacı olmadıı ve üretilecek suyun birim fiyatının yükseklii nedeniyle satılamayacaından Hazinenin sübvanse etmek zorunda kalacaı gibi nedenlerle olumsuz görü bildirmilerdir. Ancak geçen süreç içinde her iki kurum da bu görülerini deitirmi ve projenin YD modeli ile tamamlanması yönünde alınan Belediye Meclisi Kararına dayanılarak 1990 yılından balayarak 1996 yılına kadar geçen süre içinde, egüdümü Devlet Planlama Tekilatı (DPT) Müstearlıı tarafından yürütülen çalımalar yapılmıtır. Bu çalımalar sonucunda proje, bazı yatırımların YD modeliyle yapılmasını düzenleyen 3996 sayılı Kanun ile uygulamaya ilikin 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (BKK) yürürlüe girmesini müteakip 3996 sayılı Kanunun 2

5 4047 sayılı Kanunla deiik Geçici 1 inci maddesine dayanarak Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından verilen tarih ve 95/T-17 sayılı Karara istinaden YD modeli kapsamına alınmıtır. Projenin planlama aamasından bitimine kadar ve hatta iletme döneminde yapılan birçok ilem yürürlükteki mevzuata aykırı olarak gerçeklemi ve böylece birçok olumsuz sonuca yol açılmıtır. öyle ki: zmit Su Projesi, 3996 sayılı Kanunun 4047 sayılı Kanunla deiik Geçici 1 inci maddesinde belirtilen YD modeline göre balamı ve devam eden i kapsamında olmadıı halde tarih ve 95/T-17 sayılı YPK kararına istinaden YD modeli kapsamına alınmıtır. Oysa proje yeni balamı bir projedir sayılı Kanun hükümleri ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan esasların tümünün bu projeye uygulanması zorunlu iken, söz konusu Kararnamenin ihale koulları ile ilgili hükümleri uygulanmayarak haksız rekabete sebep olunmu; bu da projenin yatırım maliyetinin benzer ilere göre çok yüksek olması sonucunu dourmutur. DS Genel Müdürlüü tarafından klâsik ihale yöntemi ile balanılan Yuvacık Barajının, YD modeli ile tamamlanmasına karar verilmesi üzerine konsorsiyumun projenin yapım ve iletilmesi ile ilikin olarak verdii ilk teklifinde toplam yatırım tutarı 480 milyon ABD Doları iken, tesislerin ticari iletmeye açıldıı tarih itibariyle revize edilerek 890,9 milyon ABD Dolarına yükselmitir. YD modeli ile zmit Su Projesi kapsamında ina edilen Yuvacık Barajı Arıtma Tesisleri ve sale Hatlarının yatırım maliyetleri, DS Genel Müdürlüü tarafından dı kaynaklı kredi temin edilerek yürütülen ve benzer i niteliinde olan: - zmir Tahtalı Barajı, Arıtma Tesisi ve sale Hatları, - stanbul Yeilçay-Yeniemirli Arıtma Tesisi, - Diyarbakır çme ve Sanayi Suyu Temini, Projelerinin maliyetleri ile karılatırılmı ve bu karılatırma sonucunda zmit Su Projesinin isale hattı ve su arıtma tesisi maliyet bedellerinin benzer projeler olarak irdelenen projelerin isale hattı ve arıtma tesisi maliyet bedellerinden 3 ilâ 9 kat daha yüksek olduu görülmütür. Projenin en büyük sorunu yüksek maliyettir. YD modelinde projenin toplam maliyeti üretilen malın (suyun) birim fiyatına aynen yansımaktadır. 3

6 Buna modelin 15 yılla sınırlı olması hususu eklendiinde satılacak suyun birim fiyatı ortalama 4 ABD Doları gibi oldukça yüksek bir hale gelmektedir. Nitekim stanbul Su ve Kanalizasyon daresinin (SK) projeden su almayı reddetmesinin nedeni de birim fiyatın yüksekliidir. zmit Büyükehir Belediyesi (BB) bünyesinde kurulu zmit Su (SU) Genel Müdürlüü de birim fiyatı yaklaık 4 ABD Doları olan bu suyu nihaî tüketicisine 25 sent gibi oldukça düük bir fiyata satmaktadır. Kayıp ve kaçaklar da dikkate alındıında bu fiyat 10 sente kadar dümektedir. irket tarafından getirilmesi gereken özsermaye projenin toplam yatırım tutarının % 15 i oranında kalmı ve YD modeli ile öngörülen yabancı sermaye transferi düük oranda gerçeklemitir. Taraflar arasında Uygulama ve Su Satı Anlamasının (USSA) imzalandıı tarihinde Türk Hukukunda henüz yerini almamı olan Uluslararası Tahkim e sözlemede yer verilmek suretiyle hukuka aykırı bir düzenleme yapılmıtır. BB; Kararname ile kendisine verilen denetim görevini yerine getirmemesi ve YD modeli ile yapılan tesislerde üretilen mal ve hizmetlerin bedellerini tespit yetkisi kendisine ait iken USSA ile bu yetkiyi irkete devretmesi sonucunda, irketin bu yetkiyi kullanarak yatırım ve iletme maliyetlerine yansıtılmaması gereken bazı giderleri su faturalarına yansıtmasına ve bunun sonucunda da garantör sıfatıyla Hazine tarafından yapılan ödeme miktarının usulsüz olarak yükselmesine sebep olmutur. USSA imzalanmadan önce Hazinenin görüü, imzalandıktan sonra da YPK nın onayı alınmamıtır. BB; kendisi için saladıı birtakım olanakların yanı sıra tesisten yararlanacak çevre belediyelerinin de zmit-su Anonim irketine (SA) yönelik yasal olmayan istekleri için aracı olarak uygun görü bildirmi ve bu ekilde maliyetlerin daha da yükselmesine sebep olmutur. BB; USSA da yer alan hükümler uyarınca proje kapsamında yapılacak tüm kamulatırma giderlerini kendi bütçesinden karılaması gerekirken irkete ödetmesi sonucunda meydana gelen maliyet artıının su faturaları yoluyla Hazineden tahsil edilmesine sebep olmutur. BB nin; ii yapan konsorsiyuma % 15 oranında ortak olması karılıında kullandıı 19,5 milyon ABD Doları tutarındaki Hazine garantili dı krediyi 4

7 ödememesi sonucunda Hazine, söz konusu krediyi garantör sıfatıyla ve faizi ile birlikte 20,2 milyon ABD Doları olarak ödemek zorunda kalmıtır. Proje ile ilgili olarak yapılması gereken fayda-maliyet analizleri, risk ve pazar aratırmaları ile yatırım maliyetinin gerçei yansıtıp yansıtmadıı hususlarında herhangi bir deerlendirme yapılmaması sonucunda; projenin, benzer ilere oranla 3 ilâ 9 kat pahalıya mal olması, birim fiyatının yükseklii, ihtiyaç olmaması nedeniyle satılamaması ve tüm risklerin kamu sektörü üzerinde kalması gibi olumsuzluklar yaanmıtır sayılı Kanun çerçevesinde YD modeli ile tamamlanan ilk proje olan zmit Su Projesi ile ilgili olarak yapılan hatalı ilemler neticesinde Hazine bugün aır bir yükle karı karıya kalmıtır. Bugünkü konjonktürde, sadece ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren ilerin deil, normal inaat ilerinin de (Gümrük kapıları kafeterya ve free shop inaatları gibi) bu model kapsamında yapılmasına ilikin sözlemeler imzalanmasının, YD modeli kapsamının Kanunda yer alan amaçlar dıında geniletileceinin bir göstergesi olduu düünülmektedir. Bu aamada, 3996 sayılı Kanunda öngörülen YD modelinin ilk uygulama örnei olan zmit Su Projesinde yapılan hatalar sonucunda yaanan olumsuzlukların bu modelle yapılacak dier projelerde tekrarlanmaması için denetim sonucunda elde edilen bulguların bir rapor halinde T.B.M.M.ye sunulmasına gerek duyulmutur. 5

8 ÇNDEKLER KISALTMALAR...1 ÖZET...2 ÇNDEKLER...6 I. GR...7 II. PROJE HAKKINDA GENEL BLGLER...9 II.1. PROJENN BALANGICI...9 II.2. ZMT BÜYÜKEHR BELEDYESNN PROJEY DEVRALMASI VE YAP- LET-DEVRET MODELNE GEÇ AAMALARI...9 II.3. PROJENN YD MODELYLE TAMAMLANMASI...10 II.4. PROJENN FNANSMAN YAPISI...11 II.5. HAZNE GARANTLER...12 II.5.1. USSA ya Verilen Hazine Garantisi (Ürün Satın Alma Garantisi)...12 II.5.2. Yenilenmi Kredi Anlamalarına Verilen Hazine Garantileri...12 II.5.3. BB nin SA a Ortak Olmak Amacıyla Kullandıı Dı Kaynaklı Krediye Verilen Hazine Garantisi...12 III. NCELEME...13 III.1. PROJEY YD MODELNE ALMA ÇALIMALARI...13 III.2. YD MODEL ÇERÇEVESNDE YAPILAN LEMLER...15 III.2.1. BB Açısından...15 III.2.2. Hazine Müstearlıı Açısından...17 III.3. PROJENN YÜRÜRLÜKTEK MEVZUAT KAPSAMINDA DEERLENDRLMES...21 III.4. PROJENN MALYET...24 III.4.1. Proje Maliyeti Tespit Aamaları...24 III.4.2. Balangıç Dönemi Maliyetleri...25 III.4.3. Standby Kredisinin (Destek Kredisi) Kullanımından Kaynaklanan Maliyet Artıı...28 III.4.4. BB ve Çevre Belediyelere Yapılan ve Su Faturalarına Dahil Edilen Yersiz Ödemeler...29 IV. DEERLENDRME...31 IV.1. BB AÇISINDAN YAPILAN DEERLENDRME...31 IV.2. HAZNE MÜSTEARLII AÇISINDAN YAPILAN DEERLENDRME...34 IV.3. PROJEYLE LGL SYAS SORUMLULUK...36 V. SONUÇ...37 VI. ÖNERLER...38 EK DZN

9 I. GR 21 inci yüzyılda vatandalar kamu yönetimlerinin kendilerine daha kaliteli hizmetler sunmasını beklemektedir. Oysa, hükümetlerin yapmak zorunda oldukları ilerin büyüklüü ve bunların gerektirdii fonların hacmi artık açıkça kamu kesiminin malî kapasitesini amıtır. Bu nedenle idareler, vatandaların talep ettikleri hizmetler için alternatif çözümler aramak zorunda kalmılardır. Bu arayılar, yönetim uygulamalarını yeniden yapılandırmadan balayarak özelletirme düzenlemelerine kadar varan bir yelpazede çok sayıda yöntemin gelitirilmesi sonucunu dourmutur. Bu yöntemlerden biri de kamu-özel sektör ortaklıı esasına dayanan YD modelidir. Söz konusu model bir takım avantajların yanında bazı riskler de taımaktadır. Modelin avantajları: Bu ortaklıklar tarafından yürütülen projeler, kamu imkânları ile yapılanlardan daha kısa sürede sonuçlandıından alt yapı açıını kapatmaya yardımcı olabilir. Makro ekonomik açıdan bakıldıında ileri teknoloji transferi, yabancı sermaye giriinin artması, istihdam ve vergi gelirlerinde artı, iç tasarrufların artıı gibi çeitli yararlar salayabilir. Kamu-özel sektör ortaklıkları eliyle yapılan ilerde, gerekli kaynak özel sektör tarafından salandıından kamu kesiminin alt yapı yatırımlarına ayıracaı kaynak oranı azalmakta ve gelir getirisi olmayan öncelikli projelere kaynak salanmı olmaktadır. Risklerine gelince; Altyapı tesislerinin finansmanı, yapımı ve iletilmesi pek çok risk içerir. Kamu-özel sektör ortaklıı ile yürütülen projelerde gerekli finansman özel sektör tarafından temin edildiinden klâsik finansman yöntemiyle yapılan ilere oranla daha pahalıya mal olmakta ve proje kapsamında üretilen malın birim fiyatına aynen yansımaktadır. Bu nedenle projeler deerlendirilirken ve proje seçimi yapılırken fayda-maliyet analizleri ve karılatırmalarının mutlak ekilde yapılması gerekir. Yerinde kullanılmadıı takdirde model yine makro-ekonomik açıdan pahalı yatırımların teviki, tevik uygulamaları nedeniyle vergi kayıpları ve iletme döneminde yapılacak kâr transferleri nedeniyle döviz çıkıları ve kamu yatırımlarında yanlı tercihler gibi olumsuz sonuçlar dourabilir. Modelde projenin tüm malî riskini özel hukuk kiisi yüklenmitir. Kamu tarafı sadece üretilen mal ya da hizmetin belirli bir fiyat ve belirli bir süre ile alım ve 7

10 ödeme garantisini vermektedir. Kamunun yatırım ve iletme döneminde özel hukuk kiisini denetim hakkı vardır. Model, yüksek maddî kaynak ve ileri teknoloji gerektiren yatırım ve hizmetlerin gerçekletirilmesini salamak için getirilmi olup bu modelde kamu finansman sıkıntısının bulunması nedeniyle oluan finansman açıının yerli ve yabancı özel kesim tarafından salanacak kaynaklarla giderilmesi amaçlanmıtır. Genelde yerli giriimciler yatırımın inaat bölümünü üstlenirken yabancı yatırımcılar ileri teknoloji gerektiren makine, teçhizat ve montaj ilemlerini yüklenmektedir. Birçok ülkede olduu gibi Türkiye de de çeitli yasal düzenlemeler yapılarak, malî yetersizlik nedeniyle gerçekletirilemeyen alt yapı hizmetlerinin kamuözel sektör ortaklıı biçiminde yapılmasına olanak salanmıtır. Bu meyanda yapılan yasal düzenlemeler kapsamında, 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dıındaki Kuruluların Elektrik Üretimi, letimi, Daıtımı ve Ticareti le Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüü Dıındaki Kuruluların Erime Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve letilmesi le Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-let-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, 4283 sayılı Yap-let Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve letilmesi ile Enerji Satıının Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4446 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Deiiklik Yapılmasına likin Kanun, 4501 sayılı Kamu Hizmetleri le lgili mtiyaz artlama ve Sözlemelerinden Doan Uyumazlıklarda Tahkim Yoluna Bavurulması Halinde Uyulması Gereken lkelere Dair Kanun, Bu Kanunların uygulama usul ve esaslarını düzenleyen çeitli Yönetmelikler, Yürürlüe konulmutur. Rapor konusunu tekil eden proje açısından 3996 sayılı Kanun ile bu Kanun uyarınca çıkarılan 94/5907 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-let- Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına likin Karar önem taımaktadır. 8

11 II. PROJE HAKKINDA GENEL BLGLER II.1. PROJENN BALANGICI zmit Projesi kapsamında bulunan Kirazdere (Yuvacık) barajı ilk kez 1968 yılında hazırlanan Marmara Havzası stikaf Raporu nda yer almıtır. Projenin etütlerine 1966 yılında balanmı ve 1978 yılında tamamlanmıtır. Bakanlar Kurulu 1972 yılında aldıı 7/5290 sayılı Kararı ile zmit e su temin iini DS Genel Müdürlüüne vermitir. Söz konusu kurulu tarafından yıllarında (planlama aamasında) zmit-kirazdere Projesi Planlama Raporu hazırlanmı, daha sonra baraj, arıtma ve isale üniteleri projelendirilmitir. zmit Körfezinin kuzeyinde ve güneyinde yer alan zmit, Derince, Yarımca, Deirmendere, Gölcük gibi ana yerleimlerin 2020 yılındaki içme-kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının yılda 273 milyon metre küp olacaı hesaplanmı, bu miktarın 131 milyon metre küpünün mevcut kaynaklardan salanabilecei, geriye kalan 142 milyon metre küp içmekullanma ve sanayi suyu ihtiyacının ise Kirazdere (Yuvacık) Barajından karılanması öngörülmütür. II.2. ZMT BÜYÜKEHR BELEDYESNN PROJEY DEVRALMASI VE YAP-LET-DEVRET MODELNE GEÇ AAMALARI zmit kentine içme, kullanma ve endüstri suyu temini iinin 1053 sayılı Kanun kapsamında DS Genel Müdürlüü tarafından yürütülmesi amacıyla çıkarılan tarih ve 7/5290 sayılı Kararname uyarınca zmit Belediye Meclisi, iin DS Genel Müdürlüüne yaptırılması dorultusunda bir karar almı ve bu kararını tarihli bir yazı ile DS Genel Müdürlüüne iletmitir. Bu durum üzerine DS Genel Müdürlüü ile zmit Belediyesi arasında tarihinde bir protokol imzalanmıtır. zmit Su Projesi kapsamında bulunan Yuvacık Barajı, tarihinde GAMA Endüstri Tesisleri malat ve Montaj A..ye ihale edilerek inaatına balanmıtır yılında aralarında zmit çmesuyu Projesi de bulunan 11 Kente çmesuyu Temini Projesi kapsamında Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu ndan salanan toplam ABD Doları tutarındaki kredinin bir bölümü (1988 ve 1991 yıllarında toplam DM ile sviçre Frangı karılıı ödeme tarihlerindeki kur ile yaklaık 10.4 milyar TL) Yuvacık Barajı inaatının finansmanında kullanılmıtır. 9

12 naatın hızlandırılması amacıyla Proje, 2983 sayılı Tasarrufların Teviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun uyarınca, stanbul Büyükehir Belediyesi ve çevresindeki yerleim birimlerine su temini hakkındaki tarih ve 90/775 sayılı Kararname ile Kamu Ortaklıı Fonu finansmanı kapsamına alınmıtır. Daha sonra iin sahibi zmit Belediyesi tarafından projenin YD modeline göre yaptırılması kararlatırılmı, bunun üzerine 1989 yılından balayarak 1996 yılına kadar geçen süre içinde, egüdümü DPT Müstearlıı tarafından yürütülen ve projenin YD modeli ile gerçekletirilmesi yönünde çalımaların sürdürüldüü bir süreç yaanmıtır. SA ın kurucuları olan yerli ve yabancı irketlerin oluturduu grup (irketin kurulması ve tescilinden önceki dönemlerde yürütülen ilemlerde proje sorumluları olarak adlandırılmılardır), projenin YD modeli ile gerçekletirilmesine 1989 yılından itibaren talip olmutur. DPT Müstearlıı Yabancı Sermaye Daire Bakanlıı ile Proje sorumluları arasında tarihinde teklif alınmasıyla balayan müzakereler tarihinde USSA nın parafe edilmesi ve tarihinde de Mutabakat Zaptı nın imzalanmasıyla sonuçlanmıtır (müzakerelerin baladıı tarihte DPT Müstearlıı bünyesinde bulunan Yabancı Sermaye Daire Bakanlıı, Mutabakat Zaptı nın imzalandıı tarihte Hazine Müstearlıı bünyesine dahil edilerek Yabancı Sermaye Genel Müdürlüü adını almıtır). Bu arada, projenin YD modeli ile gerçekletirilmesi konusunda kaydedilen gelimeler sonucunda, tarih ve 94/6244 sayılı BKK ile Proje, Kamu Ortaklıı Fonu finansman programından çıkarılmıtır. Uzun yıllar süren görümeler sonunda tarihinde BB ile Konsorsiyum (SA ın yerli ve yabancı ortakları) arasında USSA imzalanmıtır. Proje ile ilgili tüm bu gelimeler nedeniyle, proje kapsamında bulunan ham ve arıtılmı su iletim hatları, arıtma tesisi, pompa istasyonları ve ana depolar gibi tesislerin inaatlarına DS Genel Müdürlüü tarafından 1996 yılına kadar balanamamı, sadece ihalesi 1987 yılında yapılan Yuvacık Barajı inaatı sürdürülebilmitir. II.3. PROJENN YD MODELYLE TAMAMLANMASI Bazı yatırımların YD modeliyle yapılmasını düzenleyen 3996 sayılı Kanunun tarihinde, uygulamaya ilikin 94/5907 sayılı BKK nın ise tarihinde yürürlüe girmesini müteakip tarih ve 4047 sayılı Kanun ile 3996 sayılı Kanunda yapılan deiiklik üzerine, YPK ca verilen tarih ve 95/T-17 sayılı Karara istinaden zmit Su Projesi de YD modeline alınmıtır. Aynı zamanda tarihli BKK ile, BB nin bu 10

13 projenin uygulanması amacıyla kurulan SA a en fazla % 39 hisse oranıyla ortak olmasına izin verilmitir. Bu gelimeler karısında; DS Genel Müdürlüü ile BB arasında imzalanan tarihli devir ve tasfiye protokolleri ile ii DS Genel Müdürlüüne devreden tarihli önceki protokol sona erdirilerek, projeden geriye kalan ilerin YD modeli çerçevesinde yürütülmesinin salanması amacıyla ilk fizibilite raporundaki kapsamıyla Yuvacık Barajı inaatı ve projenin dier unsurları BB ye devredilmitir. Projenin YD modeli çerçevesinde yürütülmesi amacıyla ilgili anlamalarda öngörüldüü üzere; tarihinde SA kurulmutur. irketi kurmayı taahhüt eden ortakların talebi üzerine, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüünden tarih ve 1862 no.lu zin ve Tevik Belgesi alınmıtır (Yatırımları Tevik Mevzuatı hükümleri uyarınca irket kurulmadan önce verilen tevikler irket kurulduktan sonra yürürlüe girmitir). Proje kapsamında Yuvacık Barajı inaatı 1998 yılında tamamlanarak BB ye balı olarak 1997 yılında kurulan SU Genel Müdürlüünün depolarına tarihinden itibaren proje raporunda belirtilen standartlarda arıtılmı su verilmeye balanmıtır. Böylece proje çerçevesinde tesisler tarihinde ticari iletmeye alınmı olmaktadır. Tesisin mülkiyeti BB ye ait olmakla beraber iletme izni 15 yıl süreyle SA a devredilmitir. Projenin iletilmesi ve tesislerin bakımı için SA a tanınan süre, YD modeli çerçevesinde imzalanan USSA ya göre Ticari letme Tarihi ni takip eden 15 inci yılın sonunda ( tarihinde) sona erecektir. II.4. PROJENN FNANSMAN YAPISI Projenin toplam yatırım maliyeti, BB ile SA arasında imzalanan USSA nın imza tarihi olan tarihinde ABD Doları iken, ticari iletme tarihi (üretim tarihi) olan tarihi itibariyle revize edilerek ABD Dolarına çıkmıtır. Projenin finansmanı için Chase nvestment Bank Ltd. liderliindeki bankalar konsorsiyumundan (projenin finansmanını salayan yabancı bankaların oluturduu grup) ABD Doları tutarında kredi temin edilmitir. Bu kredilerin ABD Dolarlık kısmı kullanılmamıtır ABD Doları tutarında olan toplam yatırımın ABD Dolarlık kısmı kredilerden, ABD Dolarlık kısmı ise özsermayeden karılanmıtır. 11

14 II.5. HAZNE GARANTLER Projeye 1994 Malî Yılı Bütçe Kanununun 34/f maddesine istinaden Babakanlık Makamından alınan tarih ve 94/1238 sayılı Onay çerçevesinde Hazine Müstearlıı tarafından verilen garantiler üç balık altında toplanabilir: II.5.1. USSA ya Verilen Hazine Garantisi (Ürün Satın Alma Garantisi) Proje çerçevesinde, tarihinde BB nin USSA ya göre taahhüt ettii aylık eit tutarlarda olmak artıyla yıllık 142 milyon metre küp arıtılmı suyu tam ve zamanında satın alma garantisinden doan aylık faturaları ödeme yükümlülüklerini ifa etmemesi halinde, söz konusu ödemelerin Hazine tarafından üstlenileceine ilikin Hazine Garanti Mektubu imzalanmıtır. II.5.2. Yenilenmi Kredi Anlamalarına Verilen Hazine Garantileri Projenin dı finansmanı için bankalar konsorsiyumu ile SA arasında tarihinde imzalanan ve ancak tesislerin iletme dönemi sona ermeden BB tarafından devralınması halinde yürürlüe girecek olan her bir kredi anlaması için bankalar konsorsiyumu ile BB arasında Yenilenmi Kredi Anlamaları imzalanmıtır. Yenilenmi Kredi Anlamalarına ilikin Hazine garantileri de tarihinde Hazine Müstearlıı tarafından imzalanmıtır. Verilen garantilere göre; üstlenim tarihini müteakip Yenilenmi Kredi Anlamaları uyarınca BB tarafından yapılması gereken tüm ödemeler Hazine garantisi kapsamında olup, temerrüt durumunda bu ödemeler Hazine tarafından yapılacaktır. Hazine garantilerinden doan haklar, Hazinenin izni alınmaksızın üçüncü kiilere devredilemeyecektir. II.5.3. BB nin SA a Ortak Olmak Amacıyla Kullandıı Dı Kaynaklı Krediye Verilen Hazine Garantisi Ayrıca, BB nin SA a % 15 oranındaki ortak olmak amacıyla kullandıı 19.5 milyon ABD Doları tutarındaki dı krediye de Hazine tarafından tarihinde garanti verildii ve ilgili belediyenin borcunu ödememesi nedeniyle bu meblaın tamamının (faiziyle birlikte 20.2 milyon ABD Doları olarak) Hazine tarafından kreditöre ödendii tespit edilmitir. 12

15 III. NCELEME Bu bölümde projenin YD modeline alınması ve sonuçlandırılması sırasında verilen yanlı kararlar ve hatalı uygulamalar ayrıntılı olarak yer almaktadır. III.1. PROJEY YD MODELNE ALMA ÇALIMALARI 1) YD modeli kapsamında projenin gerçekletirilmesi için yerli ve yabancı irketlerin oluturduu bir konsorsiyum ie talip olmu ve bu kapsamda Hazine Müstearlıı bünyesindeki Yabancı Sermaye Genel Müdürlüü ile Dı Ekonomik likiler (DE) Genel Müdürlüü ve zmit Belediyesi arasında bir takım yazımalar yapılmıtır. Projenin YD modeline geçirilmesi aamasında ilgili kurulular ve birimler arasında yapılan resmi yazımalardan (Ek: 1-9) : zmit civarındaki akarsulardan salanacak suyun arıtılarak zmit ve stanbul a verilmesini içeren projenin ileri bir teknoloji gerektirmedii, sistemin ülkemizde daha önce de uygulanan su isale ve tasfiye sistemi olduu, Su bedelinin ödenmesinde belediyenin malî kaynaklarının kullanılmasının ancak fevkalade ve sınırlı durumlarda mümkün olabilecei, aslında aylık milyon ABD Dolarına ulaacak su faturası bedellerinin dier kaynaklar kullanılarak ödenmesinin mümkün olmadıı, SK nin YD modeli ile yapılacak tesislerden üretilecek suyu pahalı olması nedeniyle satın almayacaı hususunun 1992 yılından itibaren belli olduu, dolayısıyla projenin bugün gelinen noktada öngörülemeyen baarısızlık nedenlerinden biri olarak gösterilen SK nin suyu satın almaması hususunun 1992 yılından beri tüm yetkililer tarafından bilindii, zmit Belediyesinin, 1992 yılında projenin YD modeli ile tamamlanması durumunda yapılan harcamaların tamamı su fiyatına yansıtılacaı için suyun birim fiyatının yükselecei, bu nedenle yatırımın DS Genel Müdürlüü tarafından genel bütçe imkânları ve hazine garantili krediler kullanılarak gerçekletirilmesinin daha uygun olacaı, bu bakımdan stanbul a su temini için projeyi kendi yatırım programına almasına ve bu amaçla kredi arayıına girmesine gerek olmadıını bildirmesine ramen 13

16 1993 yılında fikir deitirerek YD modelini istedii ve bugün bile zmit ehri ile balı körfez belediyelerinin kullanamadıı 100 milyon metre küp suyun 1993 yılında kullanıldıını iddia ettii, Tespit edilmitir. Devletin ilgili birimleri arasında yapılan yazımalar sonucunda söz konusu projenin YD modeli ile tamamlanması halinde ortaya çıkacak tüm olumsuzluklar bilinmesine ramen dönemin Devlet Bakanı tarafından verilen tarih ve sayılı bir onayla, YD modeli ile yapılacak ilerle ilgili gerekli deerlendirilmelerin yapılması amacıyla bir YD komisyonu kurulmutur. 2) Bu gelimeleri takiben Yabancı Sermaye Genel Müdürlüü ile proje sorumluları arasında balayan müzakereler sonucunda zmit Belediyesi ile konsorsiyum arasında tarihinde USSA Taslaı, tarihinde de projeye ilikin Mutabakat Zaptı imzalanmı ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüü tarafından da tarihinde 1862 no.lu zin ve Tevik Belgesi verilmitir. 3) Proje ile ilgili finansman modelinin müzakere edilmesi amacıyla Hazine Müstearlıı tarafından Devlet Bakanlıı makamına sunulmak üzere hazırlanan tarihli yazının Tarife balıklı ikinci kısmının son paragrafında, letme dönemi baında dı borç geri ödemelerinin balayacak olması ve TL nin US $ na karı deer kaybı nedeniyle, satın alınacak suyun birim fiyatı piyasa fiyatlarının üzerinde olacaktır. Bu çerçevede, su satı fiyatının sübvanse edilmesi ihtiyacı doacaktır. eklinde bir tespit yapılmıtır. Söz konusu yazının tarihinde DE Genel Müdürlüündeki ilgililer tarafından parafe edildii halde dönemin Müstearı tarafından parafe edilmedii (EK: 10), daha sonra aynı konuda tarihinde düzenlenen yeni onaydan su satı fiyatının sübvanse edilmek zorunda kalınacaına ilikin bölümün çıkartıldıı ve bu haliyle Müstear tarafından parafe edilerek Devlet Bakanlıı Makamına sunulduu, dönemin Bayındırlık ve skan Bakanı ile Hazineden sorumlu Devlet Bakanı tarafından imzalandıı ve Babakan tarafından da uygun bulunduu tespit edilmitir (Ek: 11). 4) zmit Su Projesi 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-let-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve bu Kanunda deiiklik yapan 4047 sayılı Kanuna göre YD modeli çerçevesinde yapılacak iler kapsamında olmamasına ramen, tarih ve 95/T-17 sayılı YPK Kararı ile proje YD modeli kapsamına alınmıtır (Ek:12). 14

17 III.2. YD MODEL ÇERÇEVESNDE YAPILAN LEMLER III.2.1. BB Açısından GAMA naat Anonim irketi, GAMA Endüstri Tesisleri malat ve Montaj Anonim irketi, GÜR naat ve Mühendislik Anonim irketi, Thames Water PLC ve GAMA Pazarlama Anonim irketlerinden oluan konsorsiyum SA adı altında bir irket kurmu ve bu irket tarih ve 3705 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanarak tüzel kiilik kazanmıtır (Ek: 13). irketin kurulmasını takiben BB ile SA arasında tarihinde USSA imzalanmıtır (Ek: 14). Bakanlar Kurulu, BB nin müracaatı üzerine tarih ve 95/6607 sayılı BKK ile, Belediyenin zmit Su Projesinin uygulanması amacıyla kurulan SA a % 39 hisse oranını geçmemek kaydıyla ortak olmasına izin vermitir (Ek: 15). Bu izin üzerine, SA ın kurulması ile ilgili olarak tarihinde ortaklar arasında imzalanan Hissedarlar Anlaması gereince Yönetim Kurulunun kararıyla yapılan deiiklikler üzerine, GAMA naat A..nin % 30 hissesi BB (% 15), Mitsui & Co. Ltd. (%7.5) ve Sumitomo Corporation (% 7.5) tarafından satın alınmıtır. BB, SA a % 15 ortaklık payına karılık gelen 19,5 milyon ABD Doları için yurt dıından kredi almı ve kullanacaı dı kredilere ilikin anlamaları ve tarihlerinde imzalamıtır. Devlet Bakanlıının tarih ve 95/1755 sayılı onayı (Ek:16) ile söz konusu kredilerin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununun 38 inci maddesi uyarınca Hazine tarafından garanti edilmesine izin verilmi ve ilgili garanti mektupları ve tarihlerinde imzalanmıtır (Ek: 17). BB nin kullandıı dı kredi için Hazine tarafından garanti kapsamında faizi ile birlikte 20,2 milyon ABD Doları kredi geri ödemesi yapıldıı halde Belediye, ller Bankasındaki payından resen yapılan kesintiler hariç Hazine Müstearlıına herhangi bir geri ödemede bulunmamıtır. Proje kapsamında yapılan tesisler 15 yıllık iletme dönemi sonunda BB ye devredileceinden belediyenin söz konusu ortaklıktan ne gibi bir kamu yararı bekledii anlaılamamıtır. Bu husus, Sayıtay Bakanlıının tarih ve /99 sayılı yazısı ile ilgili Belediyeye sorulmu ve tarih ve 249 sayılı yazısı ile BB Bakanı, BB nin SA a ortak olmasının konsorsiyum 15

18 tarafından istendiini ve ortaklıın BKK ile gerçekletirildiini, Bakanlar Kurulunun BB ye irkete % 39 a kadar ortak olma imkânını verdiini ve dier ortakları tarafından da kabul edildii halde TÜPRA, PETKM, SEKA ve GSA ın özelletirme kapsamında oldukları gerekçesi ile, projeden su alacak dier belediyelerin ise maddî imkânsızlıklarını öne sürerek ortaklıı kabul etmemeleri üzerine % 15 oranında ortak olunduunu, bunun sonucunda yönetim ve denetim kurullarında temsil edilmenin irketin ileyii ile ilgili bilgilere ulamada avantaj salayacaını düündüklerini bildirmitir (Ek: 18) sayılı Kanunun 4 üncü maddesine istinaden çıkarılan Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-let-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına likin 94/5907 sayılı BKK nın Denetim ile ilgili esaslarını düzenleyen 23 üncü maddesine göre, görevli irketin sözleme kapsamına giren tüm faaliyetlerini, belge ve kayıtlarını bütün aamalarda denetlemek veya denetletmek zaten idarenin görevidir. Nitekim, BB nin her zaman irketin muhasebe kayıtlarının anlama hükümlerine ve geçerli muhasebe prensiplerine uygun olup olmadıını denetleyebilecei USSA nın Denetim balıını taıyan 7.10 uncu maddesinde de hüküm altına alınmıtır. Bu nedenle BB nin denetim yapabilmek amacıyla irketin Denetim Kurulunda yer almasına, dolayısıyla, irkete ortak olmasına gerek yoktur. Kaldı ki, BB nin gerek ilgili BKK gerekse USSA ile kendisine verilen denetim görevini hiçbir zaman yerine getirmedii de saptanmıtır. Dier yandan, BB Bakanı tarafından belediyenin irkete ortak olmasının salayacaı yarar açısından öne sürdüü Yönetim Kurulunda temsil edilmesinin dolayısıyla karar mekanizmasında yer almasının uygulamada hiçbir avantaj salamadıı açıktır. öyle ki: Proje ile ilgili olarak düzenlenen tarihli SA Ana Sözlemesinin (Ek: 19) Yönetim Kurulu balıını taıyan 15 inci maddesinde; irketin Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde, ikisi A Grubu hissedarlar, dördü B Grubu hissedarlar ve biri C Grubu hissedarlar tarafından aday gösterilecek ve Genel Kurul tarafından seçilecek yedi üyeden tekil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilecei hükme balanmıtır. Bu durumda yedi kiiden teekkül eden bir Yönetim Kurulunda 2 oy hakkı olan BB nin karar mekanizmasında fazla söz hakkı bulunmadıı açıktır. irket yönetiminde BB yi temsil eden kiilerden biri Belediye Bakan Vekilidir. Adı geçen kiinin, tarihinde ortaklar arasında akdedilen SA Ana Sözlemesinde GAMA naat A..yi temsilen ilk Yönetim Kurulu Üyeliine seçildii ve BB nin 16

19 irkete ortak olduu tarihine kadar irket adına hüküm ifade eden tüm belgelere GAMA naat A..yi temsilen imza koyduu tespit edilmitir. Yine aynı kii, projenin en önemli sözlemelerinden biri olan ve Hazine tarafından garanti verilen tarihli USSA yı da SA adına imzalamıtır. BB nin SA a ortak olduu tarihine kadar geçen süre içerisinde proje ile ilgili tüm ilemlerde GAMA naat A..yi temsil eden kii, belediyenin irkete ortak olmasından hemen sonra BB Bakan Vekili yapılarak BB nin temsilcisi sıfatıyla Yönetim Kuruluna atanmıtır. Bu durumda BB nin aslında irket yönetiminde bu kii dıında fiilen sadece bir kiiyle temsil edildii açıktır. Nitekim; SA Yönetim Kurulunun tarihinde aldıı 83 no.lu kararın (Ek: 20) altında Yönetim Kurulu Bakanı olarak imzası bulunan bu ahıs söz konusu kararla ilgili olarak BB nin SA a cevaben yazdıı tarih ve 121/664 sayılı yazının altını da BB adına yetkili kii olarak imzalamıtır (Ek: 21). Görülecei üzere SA tarafından alınan bir kararı Yönetim Kurulu Bakanı olarak onaylayan ile bu kararı BB adına kabul eden aynı kiidir. Yukarıda belirtilen hususlar bir arada deerlendirildiinde; Belediye Bakanının hiçbir kamu yararı gözetmeksizin BB nin SA a ortak olması ve bu amaçla kullandıı Hazine garantili dı kaynaklı krediyi ödememesinin yanı sıra 94/5907 sayılı BKK ve USSA da yer alan denetim görevini yapmadıı gibi Yönetim Kuruluna BB temsilcisi olarak daha önce GAMA naat A..yi temsil eden bir kiiyi getirmek suretiyle BB nin irkette temsil hakkını fiilen yitirmesine sebep olduu sonucuna varılmıtır. III.2.2. Hazine Müstearlıı Açısından USSA ya verilen Hazine garantisi ve bundan doan olumsuzluklarla ilgili tespitler aaıda yer almıtır: DE Genel Müdürlüü tarafından, Hazine garantisi verilmesi hakkında olumsuz görü bildirilmesine ramen BB nin USSA ile taahhüt ettii (aylık eit tutarlarda olmak artıyla yıllık 142 milyon metre küp arıtılmı suyu tam ve zamanında satın alma garantisinden doan aylık faturaları) ödeme yükümlülüklerini ifa edememesi halinde yürürlüe girecek olan ve söz konusu ödemelerin Hazine tarafından üstlenileceine ilikin Hazine garantisi verilmitir. 17

20 tarihinde imzalanmı olan USSA nın (EK:G) Bölümünün Hazine Garantisi Esasları balıklı kısmında, Türkiye Cumhuriyeti adına hareket eden Hazine Müstearlıı gayrikabilirücu, artsız ve ilk sorumlu olarak; 1. irkete; Uygulama ve Su Satı Anlaması uyarınca Belediye tarafından ödenmesi gereken Su Satı Fiyatının Anlamadaki para cinsinden, gereken tarihte tam olarak ödenmesini; 2. Ana kredi verenlere; borcun devralınmasını takiben, Yenilenmi Kredi Anlamalarından doan Belediye borçlarının bu anlamalardaki para cinsinden zamanında ve tam olarak belediye tarafından ödeneceini garanti eder. eklinde Hazine garantisi esasları yer almaktadır. Garantinin bu prensipleri içermesi gerektii konusunda Anlamanın taraflarının mutabık kaldıı, böylece bu hususun BB ve Anlamada imzası bulunmayan Hazine Müstearlıı açısından bir taahhüt ve yükümlülük haline getirildii görülmütür. Anlamada yer alan bu düzenleme çerçevesinde Hazine Müstearlıı tarafından USSA ya verilen Hazine Garantisi ne ait Garanti Mektubunun 1 inci maddesinde aynen (Ek: 22); irket ve Belediye arasında yapılmı olan Uygulama Anlaması hususunda, Babakanlık Hazine Müstearlıından sorumlu Devlet Bakanı aracılııyla hareket eden Türkiye Cumhuriyeti ( Cumhuriyet ) ibu belge ile geri dönülmez ve koulsuz olarak Belediye tarafından irkete Su Satı Bedellerinin ve Uygulama Anlaması kapsamında tahakkuk edebilecek olan her türlü gecikme faizinin zamanında ödeneceini garanti etmektedir... 4 üncü maddesinde de; Cumhuriyetin ibu Anlama çerçevesindeki ödeme yükümlülükleri (i) ibu Anlamanın ya da Uygulama Anlamasının her hangi bir hükmü ya da maddesinin yasallıı, geçerlilii ya da uygulanabilirlii ve Belediyenin feshedilmesi ya da statüsü, ilevleri ve denetiminde deiiklik meydana gelmesi göz ardı edilerek tam olarak geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır. (ii) Uygulama Anlaması kapsamında Belediyenin borçlu bulunduu Su Satı Bedellerinin ve tahakkuk eden gecikme faizlerinin kısmî olarak ödenmesi ya da bunlara ilikin olarak ara ödeme yapılması durumunda yerine getirilmi anlamına gelmeyecektir. (iii) Uygulama Anlaması kapsamında Su Satı 18

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3996 Kabul Tarihi: 08/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

$$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ o! " # "!!$ o %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.

$$%$ $ '! '( )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' ( )$ *$ +,-. ',- - - % 6%$ % % % %$ o! # !!$ o %% %%&! $ ' ! ( 8',-(1 +*%. !"#$%!" #$%%&$ $$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 $&23 $%$ 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ ',-(7 " )$.-%-"- # %$"! " # "!!$ %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.-"- % 6%$96% &*%* 66$&$$ %

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı : 41 DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYITAY DENETM DIINDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayıtay Denetçisi GR 17.8.1999 tarihinde Marmara Bölgesi

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' ! #! $ ! #$!!%& %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü

T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü !!"!!"#$%&' T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-309 12/5/2011 Konu: 6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%& !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

(*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi Kanunu" eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve

(*) Yönetmeliin Arsa Ofisi Kanunu eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve KANUN NO: 1164 ARSA ÜRETM VE DEERLENDRLMES HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 29 Nisan 1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı: 10 Mayıs 1969 - Sayı: 13195 5.t. Düstur, c.8 - s.1981 (*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER 351 Saffet DURAK ÖZET Yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Souk Maden Sularının stismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI KAPSAMA GREN DARELER Maliye Bakanlıı, Gümrük Müstearlıı, Sosyal Güvenlik Kurumu, l Özel dareleri ve Belediyeler, Büyükehir

Detaylı

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 MERNOS HALI SANAY VE TCARET A.. Merveehir Mahallesi, Mehmet Erdemolu Caddesi, No. 4 ehitkamil Gaziantep Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim irketi nin ( irket ) Gaziantep

Detaylı

GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!! " # $ % &

GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!! # $ % & 2014 GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!! " # $ % & T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sigorta Primleri Genel Müdürlüü Sayı Konu : 19662804-866 : Geçersiz

Detaylı

BAKIM HZMETLER SÖZLEMES

BAKIM HZMETLER SÖZLEMES BAKIM HZMETLER SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: Bir taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen Bakım hizmetini üstlenen. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde taraflar kısaca

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı

T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı Ankara li, Çankaya lçesi, Karakusunlar Mahallesinde, Ankara - Eskiehir Karayolu le Mevlana Bulvarı nın (Konya Yolu) Kesitii Noktada Bulunan 27457 Ada 1 No lu,

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-009 Tarih: 11.02.2010

Detaylı

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Bi taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen iletme sorumluluu hizmetini üstlenen.. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Teblii Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 05/05/2012

6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Teblii Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 05/05/2012 ! " # $ %!"#$&! ' 6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Teblii Resmi Gazete No 28283 Resmi Gazete Tarihi 05/05/2012 Bu Teblide, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilikin

Detaylı

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden 1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklıımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

! #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN 3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN Kanun No: 3099 Kabul Tarihi: 6.12.1984 (15 Aralık 1984 gün ve 18606 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıtır.) GEREKÇESi KANUN TASARISI

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM

5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM ! " 29 5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM Anayasamıza ve Medeni Kanuna göre tabii servetler ve kaynaklar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Tabii bir kaynak olan su, Türk Hukukunda kamusal bir varlık olarak

Detaylı

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKLNE LKN YÖNETMELK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2002/3888-18.3.2002 Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / KHK/412-9.4.1990 Resmi Gazete

Detaylı

'! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ##

'! % ) * + ### '! % # ' %! # $ %&',!! ## ## !"#!!#"#!!$ "# % &#"# "## '"## % ( #"## '! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ## 1 !"#$ Kurumlar Vergisi Genel Teblii (Seri No: 7) Bu Teblide, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak;

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak; 6. Bölgenin endemik bitki örtüsünün korunması ana hedef olmalıdır. 7. Bölgede bulunan yer altı su kaynaklarının korunması ana hedeflerden olmalıdır. 8. Arıtma sorunu yapılacak bilimsel aratırmalar sonucu

Detaylı

2006 YILI PETKM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2006 YILI PETKM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2006 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARH : 16/01/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin 16.01.2006 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Birol Aydemir'in

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-041 Tarih: 19.08.2010

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

ALTYAPILI ARSA ÜRET M VE BU ARSALARIN TAHS S YOLUYLA SATI INA L K N YÖNETMEL K

ALTYAPILI ARSA ÜRET M VE BU ARSALARIN TAHS S YOLUYLA SATI INA L K N YÖNETMEL K Toplu Konut daresi Bakanlıından: ALTYAPILI ARSA ÜRETM VE BU ARSALARIN TAHSS YOLUYLA SATIINA LKN YÖNETMELK Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / 1164-9.4.1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı:

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam

337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam Balık 337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam 5228 sayılı Kanun(1) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde düzenlemeler, bir

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 5 4

S R K Ü L E R : 2007 / 5 4 17.07.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 5 4! "#$ % &'# ( $ ) * "#$ )#+( "#$')'#),-. )-). ) /'# (! % % % $ + & %("- (. +'-. ) -). ) )( #$! &-++)$#(, * 0. ) % )(-). + -+ ) -+, *&%.- &- -). +, ")(!$ +,! & 122"

Detaylı

Garanti ve İkraz SüreS

Garanti ve İkraz SüreS Hazine MüsteM steşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Y Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanmas lanması Garanti ve İkraz SüreS reçleri Yasal Çerçeveeve - 4749 sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat - Hazine Garantileri

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers 1 YEN TÜRK LRASI 5083 SAYILI TÜRKYE CUMHURYET DEVLETNN PARA BRM HAKKINDA KANUN ve UYGULAMASI 7 Ekim 2004 Hakan Eraslan Kanuni Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu Ek 4 Faaliyet Türleri Formu Sıra Faaliyet Türleri Kurum/Kurulu 1 zin elgesi 2 1 Mevduat kabulü X 2 Katılım fonu kabulü 3 Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme ilemleri X 4 Nakdî ve kaydî ödeme

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES

GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES Toplu Konut daresi Bakanlıı (Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800- Bilkent/Ankara) (Sözlemede DARE olarak anılacaktır.) ile.. adresinde ikamet eden. (Sözlemede ALICI olarak

Detaylı

MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES

MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES Sözleme No Düzenleme Tarihi :. :. 1- TARAFLAR A.. (Aaıda kısaca Müteri diye anılacaktır.) Adres : Vergi Kimlik No :. Telefon :. Faks :. E-posta :. Müterinin

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ 8 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29410 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ Amaç ve kapsam

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

! ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

T.C. MALYE BAKANLII Gelirler Genel Müdürlüü VERG USUL KANUNU SRKÜLER /9

T.C. MALYE BAKANLII Gelirler Genel Müdürlüü VERG USUL KANUNU SRKÜLER /9 Balık Vergi Usul Kanunu Sirküleri/9 Tarih 05/08/2004 Sayı VUK-9/2004-7/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-6 T.C. MALYE BAKANLII Gelirler Genel Müdürlüü VERG USUL KANUNU SRKÜLER /9 Konusu : Enflasyon Düzeltmesi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( !/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ $ $ / + / 2 %/ !"!" #$ %!" &' ($ $) *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/ $* "3'4" 50! 1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sıra No: 408) 1. Giri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Sayfa No: 1 Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ. Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Sayı :

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ. Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Sayı : T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 11949253-010-10 29.05.2017 Konu : Kooperatifin sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı mükellefiyet tesis edilip edilmeyeceği İlgide kayıtlı

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL 2006 ENAZ ÜCRET KTABINDAN Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliin amacı, 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birlii

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2 S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2! " # $%&'( )*!! " #$!" ## $ %& &'()& & * + (,( %! # -.&%( & $/(%&& % 0 1 / # %(# 2 1 / (' 3'!! # % ##%.&% - ## (( '( 4% / (%&& % & 5'(67 8 / ('#3 ( 3'! (-.&% ## (( &&&! /

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

2003 Yılı Hazine lemleri Raporu

2003 Yılı Hazine lemleri Raporu T.C. SAYITAY BAKANLII 2003 Yılı Hazine lemleri Raporu i 2003 Yılı Hazine lemleri Raporu, Sayıtay Genel Kurulunun 07.10.2004 tarih ve 5102/1 sayılı kararı ile kabul edilmi ve Türkiye Büyük Millet Meclisine

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı