T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 59 NUMBER: 2010/8 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL ANS KLOPED K ESERLER GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE CERMEN D LLER ALMANCA HELEN K D LLER KLAS K YUNANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...78 TIP B L MLER TIP...78

8 620 MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...167

9 000 GENEL KONULAR 1969 SC (1) 300, 000 Akgül, Mustafa. 3. Y l nda Türkiye'nin nternetle Savafl : Donkiflot, Devekuflu, Harakiri. Türk Kütüphanecili i 24(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Ak n, rfan. Google Kitap Arama Servisi ve Telif Haklar. Legal Fikrî ve S nai Haklar Dergisi 6(24) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Bahad r, Abdülkerim. Bilgisayar ve nternet Dünyas n n Karfl Konulmaz Çekicili i -Psiko-Sosyal Geliflim Üzerindeki Olumsuz Etkileri- Diyanet (236) , 4-7. ss SC 6 300, (2) Gülnar, Birol - fiükrü Balc - Vedat Çak r. Motivations of Facebook, You Tube and Similar Web Sites Users. Bilig (54) 2010, ss. ng., Türkçe ve Rusça özet SA Sayar, Gökben H zl. nternet Ne Kadar Dost, Ne Kadar Düflman? Diyanet (236) , 8-9. ss. Say n, Önal. Yeni Dünya Düzeni: Gerçekten Sanala. Sosyoloji Dergisi (22) 2010, ss. Fr. ve Türkçe özet SA , 000 Uçmaz, Mustafa. Türkiye'de Say sal mza (E- mza) ve Adalet Bakanl 'nda E- mza Kullan m n n De erlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 9(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) V c l, O uzhan. Sanallaflt rma Sayesinde Daha Fazla Özgürlü ün Keyfi. Bilim ve Teknik 43(513) , ss SA (4) Y ld z, Özcan R za. Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ve Denetim. Say fltay Dergisi (78) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Karacoflkun, Mustafa Do an. Sanal Dünyan n Arenas Bilgisayar Oyunlar. Diyanet (236) , ss. 010 B BL YOGRAFYA 1969 SC 6 300, (1) Kurban, Asif - Erol Vidinlio lu. Elektronik Ticaret ve Hukuk. Legal Fikrî ve S nai Haklar Dergisi 6(24) 2010, ss SA , 380, 000 Türky lmaz, Selçuk. fiark-i Rus Gazetesi'nin zahl Makaleler s. Türk Dili ve Edebiyat Araflt rmalar Dergisi (18) , ss. Türkçe ve ng. özet SA

10 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Çetin, Emre. Espresso Kitap Makinesi ve Kütüphaneler (EKM) Türk Kütüphanecili i 24(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Dündar, Ali. Yaz Okumalar. Türk Dili Dergisi 24(139) , 6-7. ss SA (5) Y ld z, Asiye Kak rman. Kütüphanelerde De iflim Yönetimi Uygulamalar n n CMML ve CMML-CS le zlenmesi: Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Örne i. Türk Kütüphanecili i 24(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) Y lmaz, Murat. Analitik Hiyerarfli Süreci (AHS) ve Bir Uygulama: Lider Bir Kütüphane Müdürü Seçimi. Türk Kütüphanecili i 24(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Elbeyo lu, Metin. Kentlilik Kültürü ve Kent Arflivleri. ller ve Belediyeler Dergisi ( ) , ss SA , (3) Karasözen, Bülent - Burcu Umut 830, 030 Zan - Do an At lgan. Türkiye'de Aç k Eriflim ve Baz Ülkelerle Karfl laflt rma. Türk Kütüphanecili i 24(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB (4) 800, 050 Öcal, Osman Tahsin. Bilgi Merkezleri Çal flanlar Kanun Tasar s Tasla Üzerine. Türk Kütüphanecili i 24(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA GENEL ANS KLOPED K ESERLER Sar, Ahmet. Thomas Bernhard Sözlü ü. Ayraç (10) , ss SB GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Akyol, Sina. Dergiler... Dergiler..."Toz ve Töz Yuvalar " Varl k 77(1230) , ss. Akyol, Sina. Dergiler...Dergiler..."Toz ve Töz Yuvalar " Varl k 78(1235) , ss SB , 050 2

11 Bostanc, Naci. Türkiye'nin Günlü ü Olan Dergi. Türkiye Günlü ü (102) 2010, ss SB , 050 Ça n, fierife. II. Meflrutiyet Dönemi Dergilerinden: Eflref/Musavver Eflref. Türk Dili ve Edebiyat Araflt rmalar Dergisi (18) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050 Oylum, R za. Yaflar Nabi Sonras nda "Varl k" Dergisi. Varl k 77(1230) , ss SA SB , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Balc, Selami. Piri Reis Harita ve CBS Çal flanlar Yard mlaflma Derne i. Mimar ve Mühendis (55) , ss SB , HABER ORTAMLARI, 070 (1) Durna, Tezcan - Ça la Kubilay. Bas n n fiiddeti: Siyasal Gösterilerde "Polise Tafl Atan Çocuklar" Örne i. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 65(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320, 360 Durur, Elif Küçük Referandumu Sürecinde Kuzey K br s Türk Bas n nda K br sl türk Milliyetçilik Söylemi. letiflim: Araflt rmalar 4(2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. 320, 950, 070 GAZETEC L K 2004 SA , 070 A ayev, Elnur. Atatürk'ün Vefat n n Sovyet Bas n nda Yans mas. Cumhuriyet Tarihi Araflt rmalar Dergisi 6(11) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070 Arar, Yurdagül Bezirgan - Nuri Bilgin. Gazete Haber Bafll klar nda Öteki'nin nflas. Kültür ve letiflim 12(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 070 Minteanu, Dinu. Nuances of 'Culture', 'Islam' and 'Cnflict': A Selective Qualitative Analysis of International Newspaper Discourses in the Year letiflim: Araflt rmalar 4(2) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 297, 070 Paksoy, Alaaddin F. Representation of Turkey's EU Bid in Swedish Newspapers a Quantitative Approach to News Photographs. Civilacademy 8(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 090 ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER Saifullah, M. - Ghali Adi - Abdullah David. Radyokarbon (carbon-14) Tarihleme Yöntemi ve Kur'ân Yazmalar. Çeviren: Mehmet Da, Bilimname (13) 2007, ss. 3

12 100 FELSEFE VE PS KOLOJ Gür, Ça la. Çocuklarla Felsefe. Civilacademy 8(2) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Becermen, Metin. Nietzsche ve Adorno'da Sanat ve Hakikat liflkisi Üzerine Bir nceleme. Kayg (13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Duman, Musa. Hiç, Metafizik, Nihilizm. Kayg (13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 140 Kal n, brahim. Why Do Animals Eat Other Animals? Mullâ fiadrâ on Theodicy and Best of All Possible Worlds. slâm Araflt rmalar Dergisi (12) 2004, ss. ng. özet SB , (3) Küçükalp, Kas m. From the Ontological Subject to the Ethical "I" Kayg (13) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA (4) Özcan, Muttalip. Aristoteles'in Varl k Görüflü. Kayg (13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Anlambilim ve Yorumbilgisi [Semantics and Hermeneutics] Çevirmen: Muazzez Uslu, Kayg (13) 2009, ss SA (2) Can, Nevzat. Mekanistik Evren Anlay fl ya da Hakikatin Bilgisinden Fenomenler Bilimine. Kayg (13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Çetinkaya, Nahit. Ölümün Felsefesi. Bilim ve Ütopya 16(194) , 6. s SC (4) Günenç, Mehmet. Modern Akl n Özerkli i. slâm Araflt rmalar Dergisi (23) 2010, ss. ng. özet SB (5) Türer, Celal. Charles S. Peirce'ün (Pragmatik) Do ruluk Teorisi. Kayg (13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA

13 120 (6) 150 PS KOLOJ Zagorov, Orlin. The Ecosophy: Humanistic Paradigm of the New Millennium. Kayg (13) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Bele, Tansu. Ayd nlanma Yolunda Vedat Günyol. Türk Dili Dergisi 24(139) , ss SA , 920 Duman, Musa. Hiç, Metafizik, Nihilizm. Kayg (13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Igbafen, Monday Lewis. The Existentialist Philosophy of Albert Camus and Africa's Liberation. Kayg (13) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA (3) Ulukütük, Mehmet. Wittgenstein: Dilin Yörüngesinde Felsefe. Ayraç (10) , ss SB Utku, Ali - Mukadder Erkan. Jacques Derrida: "Yap bozum Edebiyatla Uzlaflmakt r" Ayraç (10) , ss SB , 140 Anatca, Vesile Y lmaz - Ziya Koruç. K z ve Erkek Atletlerin Kayg Düzeyleri, Motivasyon Boyutlar, Hedef Yönelimleri ve Mükemmelliyetçilik Tutumlar. Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi (63) 2008, ss. Türkçe özet SA , 150 Arslan, Faruk N. - Yasin Arslan - brahim Y ld ran. Müsabaka Öncesi Yap lan Masaj n Futbolcular n Durumluk Kayg Düzeylerine Etkisi. Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi 15(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 790, (1) Bozkurt, Ahmet. Beden ve Gülme'nin Halleri. Ayraç (10) , ss SB (2) Çetin, Fatih - H. Nejat Bas m. zlenim Yönetimi Taktiklerinde Öz Yeterlilik Alg s n n Rolü. Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi (35) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Çetin, Mehmet Ça r - Emin Kuru. Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu Ö rencilerinin Stresle Bafla Ç kma Stillerinin Baz De iflkenlere Göre ncelenmesi. Milli E itim 39(187) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370 5

14 Demir, Nilüfer Özcan - Aylin Görgün Baran - Demet Ulusoy. Türkiye'de Ergenlerin Arkadafl-Akran Gruplar ile liflkileri ve Sapm fl Davran fllar: Ankara Örneklemi. Bilig (32) 2005, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet SA , 150 Türk E itim Bilimleri Dergisi 8(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) 150 (4) Gezer, Engin - Fatih Yenel. Stres Veren Yaflam Olaylar n n Ö retim Elemanlar n n Depresyon ve Tükenmifllik Düzeylerine Etkisi. Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi 14(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (1) Çelik, fiengül. The Role of Animal Reason in Hume's Ethics. Kayg (13) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA Erden, Özgür O. Pozitivist Siyaset deolojiisnin ' ktidar Ahlak ' Üzerine Bir Not. Sosyoloji Dergisi (22) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 170 Güler, Meltem. Sosyal Psikoloji Bak fl Aç s ndan Çocuk ve Ergenlerde Suçlu Davran fl Geliflimi. Türkiye Barolar Birli i Dergisi 23(89) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) 300, 150 Macit, M. Hanifi. Teleolojik Etik Anlay fl n Deontolojik Elefltirisi. 150 (5) Kayg (13) 2009, ss. Türkçe Kuruca, Ça l Deniz. Kapal ve ng. özet. Geometrik fiekillerde Estetik Alg s SA 30 Bilim ve Ütopya 16(194) , ss SC (6) Tan, Turan. Özgürlük Durumu. Türk Dili Dergisi 24(139) , ss SA SB (7) 180 Terzi, fierife - Hüdayar Cihan Güngör - Gülsüm Sezgi Erday. Kendini Saklama Ölçe i'nin Uyarlanmas : Geçerlik ve Güvenirlik Çal flmas ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Arkan, Atilla. Kindî ve bn Rüfld'de nsan Tasavvuru. slâm Araflt rmalar Dergisi (12) 2004, ss. ng. özet.

15 180 (2) Nasr, Seyyid Hüseyin. Nazarî rfan, Ceyhan, Semih. Molla Fenârî ve Bir Doktriner Tasavvuf ve Bugünkü Usul Metni Olarak "fierhu Dîbâceti'l- Önemi. slâm Araflt rmalar Mesnevî" slâm Araflt rmalar Dergisi (12) 2004, ss. ng. Dergisi (23) 2010, ss. ng. özet. özet SB SB , (3) Demirli, Ekrem. slâm Metafizi inde Tanr ve nsan: bnü'l-arabî ve Vahdet-i Vücûd Gelene i [Ayn Adl Eseri Üzerine] Tan tan: Semih Ceyhan, slâm Araflt rmalar Dergisi (23) 2010, ss. 180 (7) Özcan, Hanifi. Mâtüridî'nin Düflünce Sistemine Felsefî Bir Yaklafl m. Türkiye Günlü ü (102) 2010, ss SB (8) 1998 SB 278 Platon. Mektuplar ve Kriton [Ayn 180 Adl Eserinin Tan t m ] Tan tan: Nuriye Bilici, Varl k 78(1235/Kitap eki-219) , 5-6. ss. 180 (4) 1964 SB 152 Kal n, brahim. Why Do Animals Eat 180 Other Animals? Mullâ fiadrâ on Theodicy and Best of All Possible Worlds. slâm Araflt rmalar Dergisi (12) 2004, ss. ng. özet SB , SC , (5) 180 (10) Moad, Edward Omar. On the First and Second Proofs of the Eighteenth Discussion of Tahafut al-falasifa. slâm Araflt rmalar Dergisi (23) 2010, ss. ng. özet SB (6) Morris, James Winston. The Reflective Heart, Discovering Spiritual Intelligence in Ibn 'Arabi's Meccan Illuminations [Adl Eseri Üzerine] Tan tan: Mustafa Çakmakl o lu, slâm Araflt rmalar Dergisi (23) 2010, ss SB SB (9) Stroumsa, Sarah. bn el-ravendi ve fiafl rt c Kitab "Zümrüd'ün Kitab " Bilim ve Ütopya 16(194) , ss. Stroumsa, Sarah. Özgür Düflünürlerin slam Felsefesi'ne Etkileri. Bilim ve Ütopya 16(194) , ss SC MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Altun, Abdullah Yavuz. S n rs zl n S n rlar n Bilen Bir Adam Olarak Michel Foucault. Ayraç (10) , ss. 7

16 190 (2) 210 DO AL (DO AYA Gülflen, Enver. Bat Düflüncesinin DAYANAN) D NB L M Kavflak Noktas nda Deleuze. Ayraç (10) , ss SB SC (3) 180, 210 Utku, Ali - Mukadder Erkan. Jacques Derrida Yaflam ve Eserleri. Ayraç Stroumsa, Sarah. bn el-ravendi ve fiafl rt c Kitab "Zümrüd'ün Kitab " Bilim ve Ütopya 16(194) , ss. (10) , ss. 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 2009 SB (4) Üzen, Cemil. Wittgenstein: Muhteflem Ç lg n, Beceriksiz Ressam. Ayraç (10) , ss SB (1) Kuflculuo, Ayhan. Japonya'da H ristiyan Misyoner Hareketleri ( ) Bilimname (13) 2007, ss SA HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 200 D N Acar, Rahim. Kitâbiyat [Adl Eser Üzerine] slâm Araflt rmalar 200 (1) Eflel, Ertu rul. Dini nanc n Geliflmesinde Öne Sürülen Biliflsel Varsay mlar. Bilim ve Ütopya 16(194) , ss SC (2) Kuflçu, Emir - Mahmut Ayd n. Dinî Geleneklerin Fenomolojisi: Wilfred Cantwell Smith Örne i. slâm Araflt rmalar Dergisi (23) 2010, ss. ng. özet SB Dergisi (12) 2004, ss SB , (1) Alatas, Syed Farid. Sorunlu 'Religion' Kavram ve Hinduizm Kurgusunun Bîrûnî'ye At fla rdelenmesi. slâm Araflt rmalar Dergisi (23) 2010, ss. ng. özet SB (2) Asad, Talal. Sekülerli in Biçimleri: H ristiyanl k, slâmiyet ve Modernlik [Adl Eseri Üzerine] Tan tan: Özkan Öztürk, slâm Araflt rmalar Dergisi (23) 2010, ss SB

17 290 (3) 297 (4) Firestone, Reuven. Who are the Real Chosen People? The Meaning of Chosenness in Judaism, Christianity and Islam [Adl Eseri Üzerine] Tan tan: Salime Leyla Gürkan, slâm Araflt rmalar Dergisi (23) 2010, ss SB Y lmaz, Ensar. Hint Kültüründe ve Tek Tanr l Dinlerde Çevre Toplum liflkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 300, slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Acar, Rahim. Kitâbiyat [Adl Eser Üzerine] slâm Araflt rmalar Dergisi (12) 2004, ss SB , (2) Apak, Adem. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Müezzinlerinden bn Ümmü Mektûm (r.a) Diyanet (236) , ss SC (3) 320, 297 Ardo an, Recep. nsan Haklar ve Hürriyet Mefhumundan Risale-i Nur'a zdüflümler. Köprü (111) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , 297 Arslan, Z. fieyma. Ruh-Beden liflkisi Aç s ndan nsan n Bütünlü ü Sorunu [Erkan Yar' n Ayn Adl Eseri Üzerine] slâm Araflt rmalar Dergisi (12) 2004, ss SB (5) Ay, Resul. Anadolu'da Dervifl ve Toplum ( Yüzy llar) [Adl Eseri Üzerine] Tan tan: Haflim fiahin, slâm Araflt rmalar Dergisi (23) 2010, ss SB (6) Bakkal, Ali. Dünya Bar fl n n Sa lanmas nda ttihad- slam' n Önemi. Köprü (111) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (7) Battal, Ahmet. Bediüzzaman ve Demokratik Toplum Tasavvuru. Köprü (111) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA Bilgi, Levent. Münazarat ve Kürtler. Köprü (111) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA 32 Çolak, smail. Bediüzzaman' n Kürt Meselesi'ne Dair Teflhis ve Çözümleri. Köprü (111) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 9

18 297 (8) 297 (11) Demir, Osman. Kelâm'da Teselsülü Görgülü, Ülfet. Çocuklar Camiden ptal Delilleri ve smail Hakk Nas l Uzaklaflt r yoruz? Diyanet zmirli'nin Teselsül Risâlesi. slâm (236) , ss. Araflt rmalar Dergisi (23) 2010, 1969 SC ss. ng. özet SB Demir, Remzi. Din-Bilim liflkilerini Yeniden Tart flmak! Bilim ve Ütopya 16(194) , ss SC , (9) Durucan, Muhsin. Dil ve Gönül nsan Hac Bektafl. Türk Dili 99(704) , ss SA (12) ltafl, Davut. Zencânî'nin "Tahrîcü'l- Fürû' Ale'l-Usûl" simli Eseri Üzerine Bir De erlendirme. Bilimname (13) 2007, ss. Türkçe özet SA (13) Karadafl, Ca fer. Kur'ân'a Göre nançs zl k [Yunus Ekin'in Ayn Adl Eseri Üzerine] slâm Araflt rmalar Dergisi (12) 2004, ss SB Ero lu, Süleyman. Edebî Bir Tür Olarak Mevlitler fiekil Özelliklerine Dair Baz De erlendirmeler. Uluda 297 (14) Üniversitesi Fen-Edebiyat Karaman, Fikret. stikamet ve man Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi liflkisi. Diyanet (236) , 11(18) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet ss SC SA , (15) 297 (10) Karsl, brahim Hilmi. man: Huzur Erul, Bünyamin. "Mukabele" yi ve Sürurun Kayna. Diyanet (236) Anlamak ya da "Anlaml " K lmak. Diyanet (236) , ss , ss SC SC Erul, Bünyamin. Toplumsal Haf za: Hadis Rivayet A [Recep fientürk'ün Ayn Adl Eseri Üzerine] slâm Araflt rmalar Dergisi (12) 2004, ss SB , (16) Kazakistan Diyanet flleri Baflkanl n n Hizmetleri Hakk nda Düflünceler. Diyanet (236) , ss SC 6 10

19 297 (17) 297 (21) Kelpetin, Mahmut. Asabiyet ve Özarslan, Selim. Kur'an Y l 'nda Erken Dönem slâm Siyasî Ramazan Yaflamak. Diyanet (236) Tarihindeki Etkileri [Adem Apak' n , ss. Ayn Adl Eseri Üzerine] slâm 1969 SC 6 Araflt rmalar Dergisi (12) 2004, ss SB (22) Kürt Sorununa Demokratik Aç l m. Köprü (111) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SC SA , 297 Özelbafl, Selva. Her Çocu un Güzel Ramazan Olsun. Diyanet (236) , ss (18) Mardin, M. Selim. Tarihi ve Sosyal De iflim Sürecinde Bediüzzaman Said Nursi'nin Mardin Hayat. Köprü (111) 2010, ss SA Minteanu, Dinu. Nuances of 'Culture', 'Islam' and 'Cnflict': A Selective Qualitative Analysis of International Newspaper Discourses in the Year letiflim: Araflt rmalar 4(2) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 297, (19) Nasr, Seyyid Hüseyin. Nazarî rfan, Doktriner Tasavvuf ve Bugünkü Önemi. slâm Araflt rmalar Dergisi (12) 2004, ss. ng. özet SB , (20) Niyazio lu, Asl. On Alt nc Yüzy l stanbul'unda Halveti Sünbüli fieyhlerinin Rüyalar ve Osmanl Biyografi Yaz c l. Do u Bat 13(53/Özel say : Osmanl lar-iii) , ss. B bliyografya 1999 SB , (23) Özer, Salim. Fukaha ve Usulcülerin Hakikat ve Mecaz Anlay fl. Bilimname (13) 2007, ss SA (24) Özervarl, M. Sait. An Unedited Kalam Text by Qadi al-baydawi: Misbah al-arwah. slâm Araflt rmalar Dergisi (12) 2004, ss. Arapça metin var. ng. özet SB (25) Öztürk, Mustafa. Tefsirde Ehl-i Sünnet & fiîa Polemikleri [Ayn Adl Eseri Üzerine] Tan tan: Kadir Gömbeyaz, slâm Araflt rmalar Dergisi (23) 2010, ss SB (26) S r m, Veli. Bar fl Dini slâm'dan Dünya Bar fl na. Köprü (111) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

ZEM N MEKAN VE TEMEL MÜHEND SL 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU TEOR VE UYGULAMADA ZEM N-YAPI ETK LEfi M / 8-9 Kas m 2007

ZEM N MEKAN VE TEMEL MÜHEND SL 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU TEOR VE UYGULAMADA ZEM N-YAPI ETK LEfi M / 8-9 Kas m 2007 flubemizden STANBUL BÜLTEN Cemal GÖKÇE ( MO stanbul fiubesi Baflkan ), Bilinmesi gerekir ki, yap n n oturdu u tüm temeller, üstyap dan gelen yüklerin temel zemininde yarataca en yüksek gerilmenin yap da

Detaylı

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 Ç NDEK LER Ayda bir yay mlan r. Y l: 7 Say : 76 Yay n türü: Yerel Süreli

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Bankac l k ve Finans Bölümü ndeki e itimini 2002 de tamamlayan Ifl lay Bardak, Peppers & Rogers da dan flman. Ifl lay Bardak,

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI 9 786050 072037 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI HACETTEPE ÜN VERS TES KONGRE MERKEZ 20-22 Mart 2008 ANKARA 1 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET Birinci Bask Mart

Detaylı