Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657018"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet:... güvenlik... yönetmelikler Giderme bilgileri.... Yeni cihazýn ambalajýnýn giderilmesi... Eski cihazýn giderilmesi Yeni cihazýnýz.... Kumanda panosu Dinlenme modu Kurma bilgileri Cihazýn kurulacaðý yer Mekan sýcaklýðýna ve havalandýrmaya dikkat edilmelidir.

3 10 Sabitleme. Azami dondurma kapasitesi..... Fabrika ayarlarý Buz hazýrlayýcý... Cihazýn çalýþtýrýlmasý Sýcaklýk derecesi ayarý Lisan ayarý Kapý alarmý Besinlerin dondurulmasý ve depolanmasý Hýzlý dondurma.. Setup modu

4 Ýç kýsým donanýmýnýn deðiþken düzenlenmesi Raflar.. 12 Kapý içi raflarý Çekmeceler Küp buz kabý.. 13 Menü setup modunda Isý ayar derecesi birimi.. 15 Lisan ayarý Enerji tasarruf modu...

5 Tatil modu Derin dondurulmuþ besin satýn alýnmasý Derin dondurulmuþ besinlerin depolanmasý.. 17 Besinleri kendiniz derin dondurabilirsiniz. 17 Besinlerin doðru ambalajlanmasý Dondurulmuþ besinlerin son kullanma tarihi.. 18 Dondurulmuþ besinlerin buzunun çözülmesi Kullanýlabilen hacim Buz yapma ünitesinin devreye sokunuz Buz yapma ünitesinin devreden çýkarýlmasý P Buz ve su sebili.. 19 Ýçme suyu kalitesi Buz ve su sebilinin kumanda alaný Su alýnmasý Buz alma Dýþa doðru açýlabilen raf..

6 Su toplama kabýnýn dýþarý çýkarýlmasý ve temizlenmesi.. 21 Küp buz kabýnýn dýþarý çýkarýlmasý ve temizlenmesi.. 21 Buz ve su sebilinin kilitlenmesi Enerji tasarrufu.. 22 Alýþma sesleri Normal çalýþma ses ve gürültüleri. 22 Kolay giderilebilecek ses ve gürültüler Cihazýn buzunun çözülmesi.. 22 Cihazýn kapatýlmasý, cihazýn tamamen kapatýlmasý Cihazýn kapatýlmasý Cihazýn tamamen kapatýlmasý Cihazýn temizlenmelsi Kokular

7 .. 23 Gösterge üzerinden ikaz mesajlarý Kapý alarmý Sensör hatasý Düþük voltaj Su filtresi Su filtresi ile ilgili önemli bilgiler Filtre kartuþunun deðiþtirilmesi Küçük arýzalarýn giderilmesi Cihaz Buz yapma ünitesi/buz ve su sebili...

8 26 Ampul deðiþtirilmesi 29 Dondurucu bölmesindeki halojen lambalar Buz ve su sebili ünitesindeki halojen lambalar Yetkili servis Q Tebrik ederiz Yeni dondurucunuzu satýn alýrken, bu modern ve yüksek kaliteli ürünü seçmekle, doðru bir karar vermiþ oldunuz. Yeni cihazýnýzýn özelliði ekonomik enerji tüketimidir. Fabrikamýzdan çýkan her cihaz, iþlev ve kusursuz durum kontrolünden geçer. Sorularýnýz varsa, özellikle de cihazýn kurulmasý ve baðlanmasý konusunda, yetkili servisimiz daima hizmetinizdedir. Daha fazla bilgi ve ürün seçeneklerimiz için, internette sunduðumuz sayfalara bakýnýz. Güvenlik ve ikaz bilgileri Cihazý çalýþtýrmadan önce Cihazý çalýþtýrmadan önce, kullanma ve montaj talimatlarýndaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlarda cihazýn kurulmasý, yerleþtirilmesi, kullanýlmasý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadýr. Cihazýnýzý baþka birine satacak olursanýz, bu bilgileri cihazýn yeni sahibinin de okuyabilmesi için veya bir baþvuru kaynaðý olarak, bu kýlavuzlarý itinayla saklayýnýz. Teknik güvenlik Uyarý Bu cihaz az miktarda, çevreye zarar vermeyen fakat yanýcý özelliði olan R600a soðutma maddesini ihtiva etmektedir. Taþýnma esnasýnda ve kurulurken cihazýn soðutucu madde sirkülasyon sisteminin zarar görmemesine dikkat ediniz. Zarar gören bir borudan dýþarý fýþkýran soðutucu madde, gözlerin yaralanmasýna neden olabilir veya yanabilir. Hasar durumunda Açýk ateþ veya alev kaynaklarý cihazdan uzak tutulmalýdýr, eski cihazýn elektrik fiþini çekip çýkarýnýz, cihazýn kurulu olduðu yer birkaç dakika havalandýrýlmalýdýr, yetkili servise haber verilmelidir. Bir cihaz ne kadar fazla soðutucu madde ihtiva ederse, kurulduðu yer de o derece büyük olmalýdýr. Soðutma maddesi devresinde meydana gelebilecek bir sýzma olayý halinde, cihazýn bulunduðu yer küçük olursa, alevlenebilecek bir gaz-hava karýþýmý oluþabilir. Her 8 gram soðutma maddesi için gerekli olan yerin hacmi en az 1 m3 olmalýdýr. Cihazýnýzýn içinde bulunan soðutma maddesinin miktarý, cihazýn iç kýsmýndaki tip levhasýnda yazýlýdýr. R Kullaným esnasýnda Cihazýn içinde kesinlikle elektrikli aletler (örn. ýsýtma cihazlarý, vs.) kullanmayýnýz. Patlama tehlikesi! Cihazý temizlemek veya buzunu çözmek için asla buharlý temizleme cihazlarý kullanmayýnýz. Buhar elektrikli parçalara temas edebilir ve kýsa devre olmasýna sebep olabilir. Elektrik çarpma tehlikesi! Yanýcý genleþen gaz ihtiva eden ürünleri (örn. sprey kutularý) ve patlayýcý maddeleri cihazýn içine koymayýnýz. Patlama tehlikesi! Cihazýn tabanýný, raflarýný, kapýlarýný ve bu gibi parçalarýný basamak niyetine veya destek olarak kullanmayýnýz. Cihazý temizlemek ve ampul deðiþtirmek için, elektrik fiþini çekip prizden çýkarýnýz veya sigortayý kapatýnýz.

9 Fiþi prizden çýkarýrken, fiþin kendisi tutulmalýdýr, kablodan tutulup çekilmemelidir. Dikkat: Cihaz, ýsý ayar düðmesi üzerinden kapatýlýrsa (gösterge: OFF (KAPALI)), elektrik beslemesi kapatýlmýþ olmaz. Alkol oraný yüksek olan sývý dolu þiþeleri iyice kapatarak ve dik olarak buzdolabýna koyunuz. Cihazýn plastik parçalarýna ve kapýnýn contasýna sývý ve katý yað deðmemesine özen gösteriniz. Aksi halde bu parçalar delinip aþýnabilir. Cihazýn hava giriþ ve çýkýþ delikleri kesinlikle örtülmemeli ve önleri kapatýlmamalýdýr. Bu cihaz, bedensel, algýsal veya psikolojik özellikleri kýsýtlý olan veya cihaz hakkýnda yeterli bilgisi olmayan kiþiler tarafýndan ancak denetim altýnda veya detaylý bir eðitimden sonra kullanýlabilir. Þiþe ve kutu içindeki sývý maddeleri (özellikle karbonik asit ihtiva eden içecekleri) dondurucu bölümüne koymayýnýz. Þiþeler ve içecek kutularý patlayabilir. Dondurulmuþ besinleri kesinlikle dondurucudan çýkarýr çýkarmaz aðzýnýza almayýnýz. Donma yanýðý tehlikesi! Ellerinizin uzun bir süre dondurulmuþ besine, buza veya buharlaþtýrýcý borularýna vs. temas etmesini önleyiniz. Donma yanýðý tehlikesi! Buz erime iþlemi için mekanik veya baþka bir yardýmcý madde veya yöntem uygulamayýnýz. Cihazýn içinde oluþan kar, buz ve kýraðý tabakalarýný ve ayrýca donup cihaza yapýþmýþ besinleri býçak veya sivri cisimler ile cihazdan çýkarmaya veya kazýmaya çalýþmayýnýz. Aksi halde soðutucu madde sirkülasyon borularýnýn zarar görme tehlikesi söz konusudur. Borulardan dýþarý püsküren soðutucu madde alevlenebilir veya gözlerin yaralanmasýna yol açabilir. Cihazýn elektrik kablosunun deðiþtirilmesi ve cihazda yap&yacu; olabilir Kumanda panosu Buz hazýrlayýcý Küp buz kabý Raflar Çekmeceler Partikel filtresi/su filtresi * Kapý içi raflarý 8 9 Buz ve su sebili Buz ve su sebili ünitesi kontrol alaný 10 Su toplama kabý ve raf (dýþarý doðru açýlabilir) * Aksesuaurulmasý önlenemiyorsa, uygun bir izolasyon levhasý kullanýlmalýdýr veya ýsý kaynaðýna olan asgari mesafe aþaðýdaki gibi olmalýdýr: Elektrikli veya gazlý ocaklara Gaz yaðý ve kömür sobalarýndan 3 cm. 30 cm. Sabitleme Cihaz, güvenli bir þekilde kurulmak amacýyla, her iki yan tarafýndaki mutfak mobilyasýna ya da tertibata vidalanmýþtýr. Bu nedenle, cihazýn her iki yanýndaki mobilyalarýn zemine saðlam oturmuþ ya da duvarlara sabitlenmiþ olmasý çok önemlidir. Yapýsal deðiþiklikler söz konusu olursa, cihaz yine kurma kýlavuzuna göre sabitlenmelidir. Zemin Dikkat Cihaz çok aðýrdýr. Tam dolu olmasý halinde, cihazýn toplam aðýrlýðý: 45,7 cm cihaz 61,0 cm cihaz 76,2 cm cihaz 250 kg 350 kg 425 kg Buz hazýrlayýcýnýn kusursuz çalýþabilmesi için, cihaz dik konumda durmalýdýr. Mekan sýcaklýðýna ve havalandýrmaya dikkat edilmelidir Mekan sýcaklýðý Ýklim sýnýfý, tip levhasýnýn üzerinde bulunur. Bu, cihazýn hangi mekân sýcaklýklarý dahilinde iþletilebileceðini bildirir. Klima sýnýfý SN N ST T Kabul edilebilir mekan sýcaklýðý +10 øc ila 32 øc +16 øc ila 32 øc +16 øc ila 38 øc +16 øc ila 43 øc Ýçi tamamen doldurulmuþ cihazýn aðýrlýðý nedeniyle, kurulacaðý zeminin saðlam olmasý þarttýr. Emin deðilseniz, binanýn mimarýna veya ilgili inþaat uzmanýna danýþýnýz. Cihazýn kurulacaðý yerdeki zemin esnememelidir, gerekirse takviye ediniz. Cihazýn elektrik baðlantýsý Dikkat Cihazý bir uzmana ekteki montaj kýlavuzuna göre kurdurunuz ve baðlatýnýz. Cihazý kurduktan sonra, çalýþtýrmadan önce en az 8 saat bekleyiniz. Cihazýn nakli esnasýnda, kompresör içindeki yaðýn soðutma sistemine daðýlmasý mümkündür. Cihazý ilk kez çalýþtýrmadan önce, cihazýn iç kýsmý temizlenmelidir (bakýnýz "Cihazýn temizlenmesi"). Su baðlantýsýný kesinlikle elektrik baðlantýsýndan önce kurunuz. Yasal öngörülen yönetmeliklerin yanýnda yerel elektrik ve su iþletmelerinin baðlantý koþullarý yerine getirilmelidir. Raflarýn ve çekmecelerin transport emniyetlerini, cihaz kurulduktan sonra sökünüz. Havalandýrma Kesinlikle cihazýn ön taban kýsmýndaki hava giriþ ve çýkýþ deliklerinin önünü kapatmayýnýz. Aksi halde kompresörün daha fazla çalýþmasý gerekir ve bu da elektrik tüketiminin artmasýna neden olur. NM Su baðlantýsý Dikkat Cihazý bir iþme suyu hattýna baðlayýnýz! Otomatik buz hazýrlayýcýsýnýn iþletimi için bir soðuk su baðlantýsý gereklidir. Su basýncý 0,17 MPa ve 1,0 MPa (1,7 ve 10 bar) arasýnda bulunmalýdýr. Tesisat baðlantýsý, yerel sýhhi tesisatçýlýk yönetmeliklerine uygun olmalýdýr.

10 Soðuk su giriþ tesisatýnýn içinde ayrý bir kapatma valfý monte edilmelidir. Kapatma valfý cihazýn arkasýnda bulunmamalýdýr. Kapatma valfýnýn cihazýn hemen yanýna veya kolay ulaþýlabilir baþka bir yere monte edilmesi önerilmektedir. Su baðlantýsýnýn yapýlmasý sýrasýnda, su tesisatý için izin verilen baðlantý bölgeleri dikkate alýnmalýdýr. Ýçme suyu þebekesine baðlantý kurulmasý için sadece, içme suyu için uygun su hatlarý kullanýlmalýdýr. Milli yönetmeliklere ve yerel su iþletmelerinin baðlantý koþullarýna uyulmalýdýr. Su tesisatýnýn maksimum dýþ çapý (baðlantý parçalarý hariç) 10 mm tutmaktadýr. Fabrika ayarlarý Fabrika ayarlarý (lisan, ýsý birimi), Setup menüsü üzerinden deðiþtirilebilir. Cihazýn çalýþtýrýlmasý Açma/Kapama tuþuna O basýlmalýdýr. Cihaz devreye sokulduktan sonra soðutmaya baþlar. Cihazýn kapýsý açýldýðý zaman, iç aydýnlatma lambasý yanar. Not Ön ayarý yapýlmýþ ýsý derecelerine (fabrika ayarlarý) birkaç saat sonra ulaþýlýr. Bu süreden önce cihaza besin koymayýnýz! Ön ayar sýcaklýklarýný deðiþtirmek için Ó[ "Sýcaklýk ayarý" bölümüne bakýnýz. Sýcaklýk derecesi ayarý Sýcaklýk derecesi --14 C ile --24 C arasýnda ayarlanabilir C ayarlamanýzý tavsiye ediyoruz. Elektrik baðlantýsý Uzatma kablosu veya daðýtýcý kullanmayýnýz. Bu cihazýn baðlanmasý için sabit bir prize ihtiyaç vardýr. Cihazýn elektrik fiþinin takýlacaðý prize rahatça eriþilebilmelidir. Cihazý sadece yönetmeliklere uygun bir þekilde takýlmýþ olan ve V/50 Hz alternatif akýma sahip bir prize baðlayýnýz. Priz, A deðerinde bir sigortaya sahip olmalýdýr. Avrupa ülkelerinde iþletilmeyen cihazlarda, tip levhasýnýn üzerinde, bildirilen gerilim ile akým türünün, sizin elektrik þebekenizin deðerleri ile uyuþup uyuþmadýðý kontrol edilmelidir. Eðer elektrik kablosunun deðiþtirilmesi gerekirse, bunu sadece uzman bir elektrikçiye veya yetkili servisimize yaptýrýnýz. Uyarý Cihazýn elektronik enerji tasarruf sistemlerine (örn. Ecoboy, Save Plug) ve doðru akýmý 230 V deðerinde alternatif akýma çeviren dalgalý redresörlere (örneðin güneþ enerjisi ile elektrik üretme tesislerine, gemi elektrik þebekelerine) baðlanmasý kesinlikle yasaktýr. Isý derecesi ayarlamasý, ayar tuþlarý +=(daha sýcak) veya -- (daha soðuk) ile deðiþtirilebilir. Isý derecesi 1 C'lik adýmlar þeklinde ayarlanabilir. Dondurucu bölmesinin ýsý derecesini ayarlamak için: Setup modunu ilgili tuþlar < veya > ile aktifleþtiriniz. Ýlgili sembol cobbwbo görüntülenir. Ýstediðiniz ýsý derecesini ayar tuþlarý +=(daha sýcak) veya -- (daha soðuk) ile ayarlayýnýz. NN Lisan ayarý Cihaz devreye sokulduðu zaman, tüm mesajlar gösterge alanýnda Ýngilizce gösterilir. Alternatif olarak, gösterge dilleri ilgili tabloda bkz. sayfa 15 bildirildiði gibi seçilebilir. Gösterge dilini deðiþtirmek için: Setup tuþuna ENGLISH Ýç kýsým donanýmýnýn deðiþken düzenlenmesi Cihazýn içindeki raflarýn ve kapý içindeki kaplarýn yerlerini istediðiniz gibi deðiþtirebilirsiniz: Raflar Raflarýn seviyesi uygun þekilde ayarlanabilir. W basýlmalýdýr. gösterilinceye kadar, seçme tuþuna > basýlmalýdýr. Ýstenilen lisan gösterilinceye kadar, + veya -- ayar tuþuna basýlmalýdýr. Ayarlarý belleðe kaydetmek için, setup tuþuna W basýlmalýdýr. Gösterge alanýnda yine ayarlanmýþ ýsý derecesi gösterilir. Rafýn ön tarafýný kaldýrýnýz ve kýlavuz oluklar içinde yukarý veya aþaðý hareket ettiriniz. Rafý istediðiniz seviyede olunca ön tarafýný aþaðý indiriniz. Tutturma düzenleri kýlavuzun içine oturur. Raflarýn çýkarýlmasý: Kapý alarmý Eðer cihaz kapaklarýndan biri açýk kaldýysa, 1 dakika sonra bir alarm sinyali duyulur ve gösterge alanýnda ilgili bir alarm mesajý görüntülenir. Kapýyý kapatýnýz. Alarm tuþuna basarak, sinyali kapatabilirsiniz. Rafýn ön tarafýný yukarý kaldýrýnýz ve kýlavuz oluklar içinde deliklere kadar hareket ettiriniz. Raflarý öne doðru çýkarýnýz. Rafý kýlavuz oluklar içindeki deliklere oturtunuz ve aþaðýya doðru bastýrýnýz. rafý istediðiniz seviyeye ayarlayýnýz. NO Kapý içi raflarý Küp buz kabý Çok miktarda besin depolanmasý için, küp buz kabý dýþarý çýkarýlabilir. Kabý yukarý kaldýrýnýz ve dýþarý çýkarýnýz. Kaplarý istediðiniz seviyeye yerleþtiriniz ve aþaðý doðru bastýrýnýz. Çekmeceler Not Küp buz kabý dýþarý çýkarýlmadan önce, buz yapma ünitesini kapatýnýz, bakýnýz "Buz yapma ünitesi".

11 Dýþarý çýkarmak için, çekmeceleri hafifçe kaldýrýnýz ve dýþarý çýkarýnýz. Takmak için, çekmecelerin önünü hafifçe kaldýrýnýz ve raylara oturtunuz. Çekmeceyi aþaðý indiriniz ve arkaya doðru itiniz. NP Hýzlý dondurma Hýzlý dondurma fonksiyonu, cihaza çok miktarda besin yerleþtirileceði zaman çok uygundur. Bu fonksiyon, besinler yerleþtirilmeden 4--6 saat önce devreye sokulmalýdýr. Azami dondurma kapasitesinden faydalanýldýðýnda, 24 saat zaman gereklidir. Bu fonkisyon, hýzlý dondurma tuþuna aktifleþtirilir. Setup modu Cihazýn, kullanýcýnýn kiþisel taleplerine uygun kýlýnmasý için birçok menü mevcuttur. Bu uygun kýlma iþlemleri setup modunda yapýlýr. Setup modunu aktifleþtirmek için: Setup tuþuna 3 basýlarak W basýlmalýdýr. Gösterge alanýnda hýzlý dondurma derecesinin alt tarafýnda ilgili sembol görüntülenir u. Gösterge alanýnda ilk menü (ýsý derecesi birimi) görüntülenir. Bir sonraki menüye geçmek için: Hýzlý dondurma fonksiyonu sona erdirilir: -- Not Cihaz 2 gün sonra otomatik olarak, hýzlý dondurma fonksiyonu açýlmadan önce ayarlý olan dereceye geri döner. Hýzlý dondurma tuþuna 3 tekrar basýlarak. Seçme tuþuna < veya > basýlmalýdýr. Bir sonraki menü ve bu menünün o andaki ayarý (çok kez o veya p) görüntülenir. Bir menünün ayar olanaklarý dahilinde seçmek için: Ayar tuþu + veya -- basýlmalýdýr. Deðiþtirilmiþ bir ayar, bir sonraki menü tuþu ile seçilirse, belleðe kaydedilir. Setup menüsünü deaktifleþtirmek için: Setup tuþuna < veya > W basýlmalýdýr. Tüm deðiþtirilmiþ ayarlar belleðe kaydedilir. Eðer 20 saniye içinde hiç bir tuþa basýlmazsa, setup modu otomatik olarak sona erer. Tüm deðiþtirilmiþ ayarlar belleðe kaydedilir. Gösterge alanýnda yine ayarlanmýþ ýsý derecesi gösterilir. NQ Menü setup modunda Menü Isý ayar derecesi birimi Lisan Ayar seçenekleri C (Santigrat) F (Derece Fahrenheit) Almanca Ýngilizce Fransýzca Danimarkaca Fince Yunanca Hollandaca Ýtalyanca Lehçe Portekizce Norveççe Rusça Ýsveççe Ýspanyolca Türkçe Çekçe Açýk/o Kapalý/p Açýk/o Kapalý/p Görüntülenen metin C F DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK SUOMI ELLINIKA NEDERL ITALIANO POLSKI PORTUG NORSK RUSSK SVENSKA ESPANOL TURKCE CESKY SES EKO MODU Ses Enerji tasarruf modu (Eco fonksiyonu) Isý ayar derecesi birimi Isý derecesi Celsius ( C) veya Fahrenheit ( F) dereceleri olarak gösterilebilir. Setup tuþuna Lisan ayarý Cihaz devreye sokulduðu zaman, tüm mesajlar gösterge alanýnda Ýngilizce gösterilir. Buna alternatif olarak, gösterge lisaný yukarýdaki tabloya göre seçilebilir. Setup tuþuna W basýlmalýdýr. W basýlmalýdýr. > ENGLISH gösterilinceye kadar, seçme tuþuna basýlmalýdýr. Ýlk menü (ýsý derecesi birimi) görüntülenir. Ýstenilen lisan gösterilinceye kadar, + veya -- ayar tuþuna basýlmalýdýr. Ayarlarý belleðe kaydetmek için, setup tuþuna W basýlmalýdýr. Gösterge alanýnda yine ayarlanmýþ ýsý derecesi gösterilir. Ayar tuþu + veya -- basýlarak, derece Fahrenheit ( F) ve Santigrat ( C) arasýnda geçiþ yapýlýr. Ayarlarý belleðe kaydetmek için, setup tuþuna W basýlmalýdýr. Gösterge alanýnda yine ayarlanmýþ ýsý derecesi gösterilir. NR Tatil modu Enerji tasarruf modu Enerji tasarruf fonksiyonu (Eko fonksiyonu) aktifleþtirilince, cihaz enerji tasarrufu saðlayan bir moda geçer. Bu enerji tasarruf fonksiyonu, enerji tüketiminin düþürülmesi için, cihaz fabrikayý terk ettiðinde ayarlanmýþtýr. Gösterge alanýnýn arka plan aydýnlatma þiddeti de düþürülür. Enerji tasarruf fonksiyonunu devreye sokmak için: Setup tuþuna EKO MODU Uzun zaman evde olmayacaksanýz, cihazý enerji tasarruf moduna alabilirsiniz. aydýnlatma kapalý. aydnlatma kapal. kullanma tarihini kontrol ediniz. alanýnda SABBATH gösterilir. Dinlenme modu devreye sokulmuþtur. saat içinde elde edilebilecek azami dondurma kapasitesi ile ilgili bilgiler için tip levhasýna bakýnýz. Azami dondurma kapasitesine dondurucu bölmesinin üst kýsmýnda ulaþýlýr. Dondurulmuþ besinlerin son kullanma tarihi: Depolama süresi, dondurulacak besinin türüne baðlýdýr. Orta sýcaklýk ayarýnda: Balýk, sucuk, hazýr yemekler, hamur iþleri Peynir, kümes hayvanlarý, et Sebze, meyve 6 aya kadar 8 aya kadar 12 aya kadar Dondurulmuþ besinlerin buzunun çözülmesi Besin çeþitlerine ve kullaným amacýna göre, þu olanaklar arasýnda seçme yapýlabilir: Not Buzu çözülmeye baþlamýþ veya çözülmüþ dondurulmuþ besinleri tekrar dondurmayýnýz. Bu besinleri ancak piþirdikten sonra (piþiriniz veya kýzartýnýz) yeniden dondurabilirsiniz. Oda sýcaklýðýnda Buzdolabýnda Elektrikli fýrýnda, sýcak hava fanýný kullanarak/ kullanmadan Mikrodalga fýrýnda NU Buz hazýrlayýcý Buz yapma ünitesi, küp buz yapýlmasýna yarar.

12 Cihaz, ayarlanan dondurma derecesine ulaþýr ulaþmaz, buz yapma ünitesi küp buz yapmaya baþlar. Küp buz kabý dolu olduðu zaman, buz hazýrlayýcý otomatik olarak kapanýr. Küp buzlarýn buz kabý içinde "birbirine yapýþmasýný" önlemek için, küp buz kabý içinde periyodik aralýklarla bir metal helezon vida döner (karýþtýrma fonksiyonu). Buz yapma ünitesi 24 saat içinde yaklaþýk 1,3 kg küp buz hazýrlayabilir. Küp buz kabýna çabuk soðutmak için þiþe veya besin koymayýnýz. Buz hazýrlayýcý bloke olabilir ve zarar görebilir. Buz ve su sebili Ýhtiyaca göre aþaðýdakileri alabilirsiniz: soðutulmuþ su, küp buz, parçalanmýþ buz (crush-ice). Uyarý Su ve buz almak için kýrýlabilecek kaplar kullanmayýnýz. Cam kýrýlmasý sonucunda yaralanma tehlikesi söz konusudur! Elinizi buz çýkýþ aðzýna sokmayýnýz -- Doðrama býçaðýndan dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur! Notlar Buz ve su sebili ancak cihaz su besleme hattýna baðlý olduðu zaman çalýþýr. Su ve buz alýrken, su veya buz sýçramasýný önlemek için, kullanýlan kabý çýkýþ deliðine mümkün olduðu kadar yaklaþtýrýnýz. Buz yapma ünitesinin devreye sokunuz Küp buz kabýnýn yerine takýlý ve iyice oturmuþ olduðunu kontrol ediniz. Yeni cihazýn devreye sokulmasýnda dikkat: Baðlantý kurulduktan sonra, hatlarda daha hava kabarcýklarý vardýr. Hava kabarcýðý olmayan su alabilinceye kadar, içme suyu alýnýz ve dökünüz. Ýlk bardak suyu dökünüz. Kumanda panelinde buz yapma tuþuna basýnýz. Gösterge alanýnda sembol ICE yanýyor. Önemli not : Ýçme suyu kalitesi Ýçme suyu deposunda kullanýlmýþ olan tüm malzemeler koku ve tad açýsýndan tarafsýzdýr. Suda bir ek tad tespit edilirse, sebepleri þu olabilir: Ýçme suyunun mineral ve klor oraný. Evin su veya baðlantý hatlarýnda kullanýlmýþ olan malzemeler. Ýçme suyunun tazeliði (uzun süre su akýtýlmamýþsa, su "bayatlamýþ" gibi bir tad alabilir. buz alma tuþu. Doðranmýþ buz (crush ice) alma tuþu. buz almak için, birkaç dakika bekleyiniz. Cihaz zarar görebilir! Sy alma tuþuna basýnýz. soðuk su isteniyorsa, su alýnmadan önce bardaða ek olarak buz alýnmalýdýr. Not Doðranmýþ buz (crush ice) alma tuþuna basýnýz. Ýlgili bardak veya kap yaklaþýk yarýya kadar dolduðunda, buz alma tuþunu serbest býrakýnýz. Çýkýþ kýsmýnda bulunan buz, kabýn taþmasýna veya çýkýþýn bloke edilmesine neden olabilir. OM Dýþa doðru açýlabilen raf Küp buz kabýnýn dýþarý çýkarýlmasý ve temizlenmesi Uzun süre küp buz alýnmazsa, hazýrlanmýþ olan küp buzlar büzüþerek küçülür, bayat bir tad alýr ve birbirine yapýþýr. Buz veya su alma aðzýnýn altýna daha büyük kaplar koymak için, ilgili rafý dýþa doðru açýnýz. Küp buz kabýný dýþarý çýkarýnýz. Dikkat! Dolu bir küp buz kabý aðýrdýr! Kabý boþaltýnýz ve ýlýk su ile temizleyiniz. Yeni küp buzlarýn donup yapýþmamasý için, kabý ve sevk helezon vidasýný (karýþtýrma fonksiyonu) iyice silip kurulayýnýz. Küp buz kabýný, yerine oturuncaya kadar raflar üzerinde tamamen arkaya itiniz. Su toplama kabýnýn dýþarý çýkarýlmasý ve temizlenmesi Taþan su, su toplama kabý içinde toplanýr ve muntazam aralýklarla boþaltýlmasý gerekir. Rafý dýþa doðru açýnýz. Süzgeci çýkarýnýz ve su toplama kabýný dýþarý çekip çýkarýnýz. Su toplama kabýný boþaltýnýz ve tekrar yerine takýnýz. Süzgeci yerleþtiriniz ve rafý yine yukarý kaldýrýp kapatýnýz. Kap tamamen arkaya itilemezse, kabýn içindeki sevk helezonunu biraz çeviriniz. Küp buz üretimi yine çalýþmaya baþlar. ON Alýþma sesleri Buz ve su sebilinin kilitlenmesi Buz ve su sebilinin istenmeden çalýþtýrýlmasýný önlemek için, çocuk emniyeti fonksiyonunu aktifleþtiriniz. Buz ve su sebili kumanda alanýndaki kilitleme tuþunu 3 saniye basýlý tutunuz. Buz ve su sebili ünitesinde herhangi bir tuþa basýlmasý mümkün deðildir. Tuþlarý yeniden devreye sokmak için: Buz ve su sebili kumanda alanýndaki kilitleme tuþunu 3 saniye basýlý tutunuz. Normal çalýþma ses ve gürültüleri Boðuk horultu -- Soðutma makinesi (kompresör) çalýþýyor. Dolaþýmlý hava sisteminin ventilatörü çalýþýyor. Fýkýrtý, þýrýltý ve týnlama sesleri -- Soðutma maddesi borulardan akýyor. Çýtlama=-- Motor (kompresör) devreye giriyor ve çýkýyor.

13 Kolay giderilebilecek ses ve gürültüler Cihaz düzgün durmuyor Cihazý bir su terazisi yardýmý ile düzgün kurunuz. Düzeltme iþlemi için cihazýn ayarlanabilen vidalý ayaklarýný kullanýnýz veya altýna uygun parçalar koyunuz. Çekmeceler, sepetler veya raflar sallanýyor veya sýkýþmýþ Dýþarý çýkarýlabilen parçalarý kontrol ediniz ve gerekirse yeniden takýnýz. Cihazýn içindeki kaplar birbirlerine deðiyor Þiþeleri veya kaplarý birbirinden biraz ayýrýnýz. Enerji tasarrufu Cihazý kuru ve havalandýrýlabilen bir yere kurunuz; doðrudan güneþ ýþýnlarýna maruz kalmamasýna dikkat ediniz ve bir ýsý kaynaðýnýn (örn. soba, kalorifer, ocak) yakýnýna kurmayýnýz. Eðer cihazýn bir ýsý kaynaðýnýn yanýna kurulmasý kaçýnýlmazsa, uygun bir izolasyon plakasý kullanýnýz. Sýcak yiyecekleri ancak soðuduktan sonra cihaza yerleþtiriniz. Donmuþ gýda maddelerinin buzlarýný çözmek istediðiniz zaman, bunlarý buzdolabýna koyunuz, orada çözülsünler. Dondurulmuþ besinlerin soðukluðunu, diðer besinlerin soðutulmasýnda kullanýnýz. Dolaptan bir þey alýrken veya dolaba bir þey koyarken kapýyý mümkün olduðu kadar az açýk tutunuz! Cihazýn buzunun çözülmesi Cihaz buzunu otomatik olarak çözmektedir. Cihazýn kapatýlmasý, cihazýn tamamen kapatýlmasý Cihazýn kapatýlmasý Açma/Kapama tuþuna O basýlmalýdýr. Cihazýn tamamen kapatýlmasý Cihazý uzun süre kullanmayacaksanýz: Cihazýn içindeki tüm besinleri dýþarý çýkarýnýz. Cihazý kapatýnýz. Elektrik fiþini çekip prizden çýkarýnýz veya sigortayý kapatýnýz! Küp buz kabýný boþaltýnýz (bakýnýz "Buz yapma ünitesi"). Cihazýn içini temizleyiniz ("Cihazýn temizlenmesi" bölümüne bakýnýz). Koku oluþmasýný önlemek için, cihaz kapýlarýný açýk býrakýnýz. OO Cihazýn temizlenmesi Uyarý Cihazý kesinlikle bir buharlý temizleme cihazý ile temizlemeyiniz! Temizleme suyu kumanda paneline veya aydýnlatma sistemine girmemelidir. Dikkat Kum veya asit içeren temizleme maddesi veya eriyik kullanmayýnýz. Raflarý ve kaplarý kesinlikle bulaþýk makinesinde yýkamayýnýz. Aksi halde bu parçalar deforme olabilir. Açma/Kapama tuþuna O basýnýz ve cihazý kapatýnýz! Elektrik fiþini çekip prizden çýkarýnýz veya sigortayý kapatýnýz! Cihazý ýlýk su ve biraz bulaþýk deterjaný ile temizleyiniz. Temizleme suyu kumanda paneline veya aydýnlatma sistemine girmemelidir. Kapý contasýný sadece temiz su ile temizleyiniz ve iyice silip kurulayýnýz. Hava giriþ ve çýkýþ deliklerindeki pislikleri bir elektrikli süpürge ile temizleyiniz. Cihazýn yüzeyini nemli bir bez ile temizleyiniz. Ardýndan silerek kurulayýnýz. Temizleme iþleminden sonra: Elektrik fiþini prize takýnýz ya da sigortayý açýnýz. Açma/Kapama tuþuna çalýþtýrýnýz. Gösterge üzerinden ikaz mesajlarý Eðer ayný anda birden fazla uyarý bilgisi gösterilirse, her uyarý ile tek tek ilgileniniz. Bir uyarý bilgisi gösterildiði sürece, herhangi bir tuþa basýlamaz. Kapý alarmý Sebebi Cihazýn bir kapýsý doðru kapanmamýþ veya çok uzun bir süredir açýk. Giderilmesi Alarm tuþuna söner. basýnýz. Kapýyý kapatýnýz. Gösterge Sensör hatasý O basýnýz. ve cihazý Sebebi Cihazda bir teknik arýza olabilir. Giderilmesi Yetkili servisi çaðýrýnýz. Kokular Eðer rahatsýz edici kokular fark ediliyorsa: Açma/Kapama tuþuna kapatýnýz! O basýnýz ve cihazý Düþük voltaj Cihazýn içindeki tüm besinleri dýþarý çýkarýnýz. Cihazýn içini temizleyiniz. "Cihazýn temizlenmesi" bölümüne bakýnýz. Tüm ambalajlarý temizleyiniz. Çok kokan besinleri, hava geçirmeyecek þekilde ambalajlayarak, koku oluþmasýný önleyiniz. Açma/Kapama tuþuna çalýþtýrýnýz. Besinleri yerleþtirinýz. 24 saat sonra, yeniden koku oluþup oluþmadýðýný kontrol ediniz. Sebebi Mevcut þebeke gerilimi, kabul edilebilir sýnýr deðerin altýnda. Giderilmesi Hiçbir tuþa basýlmasý mümkün deðil. Þebeke gerilimi tekrar öngörülmüþ olan deðere ulaþýnca, ikaz mesajý söner. Ýkaz mesajý uzun süre göstergede kalýrsa, baðlý olduðunuz elektrik santraline haber veriniz. O basýnýz. ve cihazý OP Su filtresi Aðýr hastalýk ve ölüm tehlikesi! Su kalitesinin þüpheli veya yetersiz olduðu yerlerde, cihazý filtreleme iþleminden önce ve sonra uygun bir dezenfeksiyon olmadan kullanmayýnýz. Partikel filtresi için kullanýlan bir filtre kartuþu, yetkili servis veya bir yetkili satýcýsý üzerinden alýnabilir. Su filtresi ile ilgili önemli bilgiler Kullaným sonrasýnda su sisteminde hafif basýnç mevcuttur.

14 Filtreyi çýkarýrken dikkatli olunuz! Cihaz uzun süre kullanýlmadýysa veya suda garip bir tad veya koku tespit edilirse, su sisteminden su akýtarak sistemi durulayýnýz. Bunun için su deposundan birkaç dakika boyunca su alýnýz. Eðer rahatsýz edici tad veya koku kaybolmazsa, filtreyi deðiþtiriniz. Filtre kapaðýný eskimiþ filtre kartuþundan çýkarýnýz (3.) ve yeni filtre kartuþuna takýnýz (4.). Filtre kartuþunun deðiþtirilmesi Filtre kartuþunu filtre kapaðý ile birlikte yatay konumda cihazýn tabanýndaki ilgili deliðe sonuna kadar sokunuz (5. ). Filtre kartuþunu saatin çalýþma yönünde ø çeviriniz (6.). Su deposundan birkaç litre su alýnýz. Böylelikle su sistemindeki hava boþaltýlmýþ olur. Eski filtre kartuþu içindeki suyu dökünüz. Eski filtre kartuþunu normal çöp ile birlikte giderebilirsiniz. Cihazýn tabanýndaki filtre kapaðýný saatin çalýþma yönünün (1.) tersine doðru ø kadar çeviriniz ve filtre kartuþunu çekip çýkarýnýz (2.). Yeni filtre kartuþunu ambalajdan alýnýz ve koruyucu kapaðý çýkarýnýz. OQ Su filtresi kartuþu için spesifikasyon ve randýman veri föyü Filtre modeli için Yedek kartuþ kullanýlarak Bu model, NSF International tarafýndan ANSI/NSF standartlarý 42 & 43'e istinaden kontrol edilmiþ ve aþaðýda bildirilmiþ maddelerin azaltýlmasý için sertifikalandýrýlmýþtýr. Sisteme giren, bildirilmiþ, su içinde eritilmiþ maddelerin yoðunluðu, cihazdan aktarýlan su için NSF/ANSI 42 ve 53 standartlarýna istinaden geçerli olan, izin verilmiþ sýnýr deðerin altýnda olan bir deðere düþürülmüþtür. Not: Testler standart laboratuvar koþullarýnda yapýlmýþ olmasýna raðmen, gerçek randýman farklý olabilir. Sistem, kist ve bulanýklýk azaltmak için ANSI/NSF 53 standartýna göre ve klor tadý ve kokusu azaltmak için ANSI/NSF 42 standartýna göre, modelinde NSF International tarafýndan kontrol edilmiþ ve sertifikalandýrýlmýþtýr. Nominal partikül sýnýfý: I Nominal kullaným süresi: litre Madde Giriþ akýmý Giriþ akýmýnda orta- yoðunluðu lama deðer ,7 Asg /l 11 x 1 NTU Atýk su yoðunluðu 1 0,31l Ortalama azaltma % 99,99 97,10 Atýk sudaki Azm. atýk su azm. izin verilen yoðunluk 99,95 0,5 NTU 1 0,49 Asg. azaltma % NSF testi Kistler * Bulanýklýk 99,99 95, Partikül sýnýfý I Partikel büyüklüðü > 0,5 ila 1 m Klor tadý ve bulanýklýk Asg Partikül/ml ,52 > 85 % , ,9 2,0 mg/l ±10% 0,05 97,3 > 50 % 0,06 96, * Cryptosporium parvum-oocysts kullanýmý bazýnda. Kullaným yönetmelikleri/su besleme parametreleri: Su basýncý Su sýcaklýk derecesi * Akýþ hýzý kpa 0,6 øc--38 øc 2,83 l/dak. Sistem, üretici tarafýndan tavsiye edilen yönetmeliklere göre kurulmalý ve kullanýlmalýdýr. Filtre her 6--9 ayda bir deðiþtirilmelidir. Filtre kartuþunu normal ev çöpü ile giderebilirsiniz. Daha detaylý bilgi için garanti kartýna bakýnýz. Bu ürün, suyun mikrobiyolojik açýdan zararlý olmasý veya kalitesinin bilinmemesi halinde, sistem baðlantýsý öncesinde ve sonrasýnda uygun þekilde dezenfekte edilmeden KULLANILMAMALIDIR. Kist azaltma iþlemi için lisanslý bir sistem, duruma göre filtrelenebilecek kistler içeren dezenfekte edilmiþ su için kullanýlabilir. Tüm sistem (bir kez kullanýlýp atýlan kartuþ hariç) için bir yýl garanti süresi geçerlidir. Bir kez kullanýlýp atýlan kartuþ için sadece malzeme ve iþleme hatasý durumunda garanti verilir. Bir kez kullanýlýp atýlan kartuþlarýn kullaným süresi yerel su koþullarýna baðlýdýr ve bu nedenle bu konuda herhangi bir garanti verilmemektedir. Yedek parça fiyatlarý ile ilgili detaylý bilgi için, yerel cihaz satýcýnýza veya parça temsilcinize danýþýnýz. Üretici: Cuno Engineered Products 1000 Apollo Road Eagan, MN USA OR Küçük arýzalarýn giderilmesi Yetkili servisi çaðýrmadan önce: Aþaðýdaki talimatlarýn yardýmýyla arýzayý kendinizin giderip gideremiyeceðinizi kontrol ediniz. Garanti süresi içerisinde dahi, bu gibi durumlarda servis görevlisinin masraflarýnýn tümünü kendiniz ödemek zorundasýnýz! Cihaz Arýza Cihaz soðutmuyor. Ýç aydýnlatma çalýþmýyor. Gösterge yanmýyor. Kompresör sýk sýk devreye giriyor ve uzun süre devrede kalýyor. Muhtemel sebebi Elektrik kesintisi; sigorta kapalý; elektrik fiþi prize iyi takýlmamýþ. Giderilmesi Elektrik akýmý olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Cihaz devreye sokulmuþ olmalýdýr. Elektrik fiþinin prize iyice takýlý olup olmadýðýný kontrol ediniz. Cihaz kapýsý gereksiz açýlmamalýdýr. Hýzlý dondurma fonksiyonunu aktifleþtiriniz. Engelleri ve pislikleri gideriniz. Daha sýcak bir derece ayarlayýnýz ("Sýcaklýðýn ayarlanmasý" bölümüne bakýnýz).

15 Ampulü deðiþtiriniz (bakýnýz "Ampul deðiþtirilmesi"). Þalterin hareket edip etmediði kontrol edilmelidir. Cihaz temizlenmelidir. Yoðun kokulu besinleri, hava geçirmeyecek þekilde ambalajlayýnýz (bakýnýz "Kokular"). Cihaz kapýsý sýk sýk açýldý. Cihaza çok miktarda taze besin yerleþtirilmiþ. Hava giriþ ve çýkýþ deliklerinin önü kapanmýþ. Dondurma bölmesindeki sýcaklýk derecesi çok düþük. Ýç aydýnlatma çalýþmýyor. Isý derecesi çok soðuk ayarlanmýþ. Ampul bozuk. Lamba þalteri sýkýþmýþ. Rahatsýz edici kokular fark ediliyor. Yoðun kokulu besinler, hava geçirmeyecek þekilde ambalajlanmadý. Buz yapma ünitesi/buz ve su sebili Arýza Su alýnamýyor, fakat buz alýnabiliyor. Buz yapma ünitesi/buz ve su sebili çalýþmýyor. Muhtemel sebebi Cihaz hatasý. Buz hazýrlama ünitesinin elektrik baðlantýsý yok. Buz yapma ünitesinde yeni (temiz) su yok. Dondurucu bölmesinin sýcaklýk derecesi çok yüksek (sýcak). Giderilmesi Kesinlikle yetkili servise bilgi veriniz! Yetkili servisi çaðýrýnýz. Su baðlantýsýnýn muntazam kurulmuþ olduðunu kontrol ediniz. Kurulmuþsa, yetkili servisi arayýnýz. Dondurucu bölmesinin sýcaklýk derecesini kontrol ediniz. Gerekirse daha düþük (soðuk) ayarlayýnýz. OS Arýza Su deposundan su veya buz alýnamýyor. Muhtemel sebebi Çocuk emniyeti aktifleþtirilmiþ. Su deposu doluyor. Cihaz veya buz hazýrlayýcý ancak çok kýsa bir süre önce devreye sokuldu. Cihazdan çok miktarda buz alýndý. Su filtresi týkanmýþ veya eskimiþ. Cihaz veya buz hazýrlayýcý ancak çok kýsa bir süre önce devreye sokuldu. Cihazdan çok miktarda buz alýndý. Su basýncý düþük. Giderilmesi Kilidi deaktifleþtiriniz. Ýlk kullanýmda, deponun dolmasý yaklaþýk 2 dakika sürer. Buz üretiminin baþlamasý yaklaþýk 24 saat sürer. Küp buz kabýnýn tekrar dolmasý yaklaþýk 24 saat sürer. Su filtresinin deðiþtirilmesi. Buz üretiminin baþlamasý yaklaþýk 24 saat sürer. Küp buz kabýnýn tekrar dolmasý yaklaþýk 24 saat sürer. filtresinin deðiþtirilmesi. Buz yapma ünitesini kumanda alaný üzerinden açýnýz. Ýlgili elektrik tesisatçýsýný veya elektrik þebekesi idaresini arayýnýz. kontrol ediniz ve gerekirse tekrar takýnýz. Yanlýþ vana ve valfler düþük su basýncýna ve cihazda hasara sebep olabilir. Terleme su ýsýtmasýný devreye sokunuz. -- Buz yapma ünitesinin devreye sokunuz. -- Kilitleme tuþuna ve karýþtýrma tuþuna ayný anda basýnýz ve 3 saniye basýlý tutunuz. Su tuþu ve küp buz tuþu bir kez yanýp söner. Buz yapma ünitesi kapalý. Fakat terleme suyu ýsýtmasý çalýþmaktadýr. Terleme su ýsýtmasýný kapatýnýz: -- Kilitleme tuþuna ve karýþtýrma tuþuna ayný anda basýnýz ve 3 saniye basýlý tutunuz. Su tuþu ve küp buz tuþu bir kez yanýp söner. Su filtresi týkanmýþ veya eskimiþ. Buz hazýrlayýcý buz üretmiyor. Buz yapma ünitesi kapalý. Cihaz su ile beslenmiyor. Su giriþ hattý katlanmýþ. Su basýncý düþük. Dondurucu bölmesindeki sýcaklýk derecesi çok yüksek. Küp buz kabý yerine doðru takýlmamýþ. Yanlýþ kapatma vanasý monte edilmiþ. Sebilin çýkýþ ünitesinde terleme suyu (kondanse su) oluþuyor. Buz yapma ünitesi kapalý. Erleme su ýsýtmasý deaktifleþtirilmiþ. OT Arýza Gösterge alanýnda filtre deðiþtirme mesajý. Muhtemel sebebi Su filtresi kartuþu deðiþtirilmelidir. Giderilmesi Su filtresi kartuþunu deðiþtiriniz. Eðer filtre yoksa, yön deðiþtirme kapaðýný takýnýz. Filtre deðiþtirme göstergesini sýfýrlayýnýz. Ampulü deðiþtiriniz (bakýnýz "Ampul deðiþtirilmesi"). vanasýný tamamen açýnýz. vana ve valfler düþük su basýncýna ve cihazda hasara sebep olabilir. vanasýný tamamen açýnýz ve sýzdýrma durumunu kontrol ediniz. Asgari akma miktarýný (debi) kontrol ediniz. Yanlýþ vana ve valfler düþük su basýncýna ve cihazda hasara sebep olabilir. filtresinin deðiþtirilmesi. Depo ilk kez kullanýldýðýnda bu normaldir. Kýsa süre sonra normalleþir. Parçacýklar zararlý deðildir! Kýsa süre sonra bu parçacýklar kaybolur. Parçacýklar zararlý deðildir! bozuk. Sürekli aydýnlatma fonksiyonu deaktifleþtirilmiþ. Buz hazýrlayýcýya giden su besleme hortumu içinde buz oluþuyor. Su basýncý düþük. Kapatma vanasý doðru açýlmamýþ. Dondurucu bölmesindeki sýcaklýk derecesi çok yüksek. Cihazdan su akýyor. Su baðlantý hortumu sýzdýrýyor. Yanlýþ kapatma vanasý monte edilmiþ. Su alýnýrken akan su miktarý normalden daha az. Su basýncý düþük. Kapatma vanasý doðru açýlmamýþ.

16 Powered by TCPDF ( Yanlýþ kapatma vanasý monte edilmiþ. Su giriþ hattý katlanmýþ. Su filtresi týkanmýþ veya eskimiþ. Su bulanýk görünüyor. Suda veya küp buzlar içinde yüzen parçacýklar var. Suda hava veya hava kabarcýklarý var. Filtreden geçen ilk su, filtreden karbon tozu alabilir. Su buz olup sonra tekrar eriyince, mineraller ortaya çýktýðý için, parçacýklar oluþur. OU Ampul deðiþtirilmesi Uyarý Bunu emin bir þekilde saðlayabilmek için, elektrik baðlantý fiþini prizden çýkarýnýz veya cihazýn baðlý olduðu sigortayý kapatýnýz. Elektrik çarpma tehlikesi! Dikkat Halojen lambaya parmaklarýnýzla dokunmayýnýz. Halojen lambayý takarken, daima yumuþak bir bez ile tutunuz. Buz ve su sebili ünitesindeki halojen lambalar Halojen lamba tipi: 12 V/5 W/Soket G4 Dondurucu bölmesindeki halojen lambalar Halojen lamba tipi: 12 V/20 W/Soket G4 Camlarý öne doðru çekip çýkarýnýz. Camlarý tekrar takýnýz. Halojen lambayý takarken, daima yumuþak bir bez ile tutunuz. Koruyucu çýtayý öne doðru çekip çýkarýnýz. Camlarý öne doðru çekip çýkarýnýz. Yetkili servis Arýzayý, "Küçük arýzalarýn giderilmesi" bölümünde verilen bilgiler sayesinde kendinizin giderip gideremeyeceðinizi kontrol ediniz. Size yakýn bir yetkili servisimizi telefon rehberinde veya yetkili servis listesinde bulabilirsiniz. Lütfen yetkili servisimizi çaðýrdýðýnýz zaman, cihazýn ürün numarasýný (E-Nr.) ve imalat numarasýný (FD) bildiriniz. Cihazýn ürün numarasýný ve imalat numarasýný bildirmek suretiyle, gereksiz gidip gelme masraflarýný ve zaman kaybýný önlemiþ olursunuz. Böylelikle kendiniz de fazla masraftan tasarruf etmiþ olursunuz. Camlarý tekrar takýnýz. Halojen lambayý takarken, daima yumuþak bir bez ile tutunuz. Bu numaralarý, tip levhasýnýn üzerinde bulabilirsiniz. Kapaðý yine yerine takýnýz ve iyice oturuncaya kadar bastýrýnýz. OV Gaggenau Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 D München EEE yönetmeliðine uygundur Deðiþiklikler olabilir tr (9008).

RF 411/413 RF 461/463 RF 471

RF 411/413 RF 461/463 RF 471 Gaggenau tr Kullanma talimatý RF 411/413 RF 461/463 RF 471 O Ýçindekiler Tebrik ederiz... 5 Güvenlik ve ikaz bilgileri... 5 Cihazý çalýþtýrmadan önce... 5 Teknik güvenlik... 5 Kullaným esnasýnda... 6 Evdeki

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Gaggenau. Kullanma talimatý RC 462 RC 472

Gaggenau. Kullanma talimatý RC 462 RC 472 Gaggenau tr Kullanma talimatý RC 462 RC 472 O Ýçindekiler Tebrik ederiz... 5 Güvenlik ve ikaz bilgileri... 5 Cihazý çalýþtýrmadan önce... 5 Teknik güvenlik... 5 Kullaným esnasýnda... 6 Evdeki çocuklar...

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Gaggenau. Kullanma talimatý RW 414 RW 464

Gaggenau. Kullanma talimatý RW 414 RW 464 Gaggenau tr Kullanma talimatý RW 414 RW 464 2 Ýçindekiler Tebrik ederiz... 5 Güvenlik ve ikaz bilgileri... 5 Cihazý çalýþtýrmadan önce... 5 Teknik güvenlik... 5 Kullaným esnasýnda... 6 Evdeki çocuklar...

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

TR Kullanma talimatlarý Kombine buzdolabý - dondurucu 8 FCB 4802 PS XS 7080 165-00 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box. Operating instructions Mini Refrigerator. Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel

Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box. Operating instructions Mini Refrigerator. Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box Operating instructions Mini Refrigerator Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel Mode d'emploi Mini - Réfrigérateur Istruzione d'uso Frigorifero - Box Instrucciones

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Aksesuarlar, 5 MTP 1912 F MTP 1912 FE MTP 1918 F

Kullaným talimatlarý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Aksesuarlar, 5 MTP 1912 F MTP 1912 FE MTP 1918 F Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Türkçe MTP 1912 F MTP 1912 FE MTP 1918 F Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý,

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

TR Kullanma Talimatlarý dikey buzdolaplarý için FRS 40 AS XS 08 64-00 Ventilator 9 C SuperCool max. 0 Cihaza kýsa bir bakýþ Çalýþtýrma ve kontrol elemanlarý A Hava akýþý 4 9 C SuperCool max. 0 þek. A Açma/kapama

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu KOMBI SOGUTUCU/DONDURUCU GB F E English, 1 Français, 11 Espanol, 21 Türkçe, 31 4D X T/HA Içindekiler Montaj, 32 Yerlestirme ve baglama Cihazýn tanýmý, 33-34 Kontrol paneli Genel görünüm

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

TR Kullanma Talimatlarý BioFresh NoFrost buzdolabý-dondurucular için FCS 2902 FS XS 7082 162-00 Tazeleyici Cihaza kýsa bir bakýþ A1 A2 Tazeleyici Açýk/kapalý 5-18 Açýk/kapalý SuperFrost Alarm Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

TR Çalýþtýrma talimatlarý Kombine buz dolabý - dondurucu 8 FCT 4501 ESXS 7080 167-00 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I 13 FORM NO. 769-05609D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 13 23 33 43 53 64 72 81 90 99 109 121 130 140 149 158 168 177 186 195 204 215 225 237 247 258 268 277 Ýþletme kýlavuzu

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

ATTIX 791-2M/B1. Operating Instructions...1-13. Betriebsanleitung...14-26. Notice d utilisation...27-39. Gebruiksaanwijzing...

ATTIX 791-2M/B1. Operating Instructions...1-13. Betriebsanleitung...14-26. Notice d utilisation...27-39. Gebruiksaanwijzing... Operating Instructions...- Betriebsanleitung...4-6 Notice d utilisation...7-9 Gebruiksaanwijzing...4-5 Istruzioni sull uso...5-65 Driftsinstruks...66-78 Bruksanvisning...79-9 Driftsvejledning...9-4 Käyttöohje...5-7

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

7214 1500 01/2005 TR(TR)

7214 1500 01/2005 TR(TR) 7214 1500 01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 GB English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma,

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

jqa=les=péêáéë hnm cloj=klk=tsvjmnrtte jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=les=péêáéë hnm cloj=klk=tsvjmnrtte jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó jqa=les=péêáéë hnm cloj=klk=tsvjmnrtte jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 34 42 50 57 64 71 78 86 95 103 111 118 126 134 141 148 155 162 170 178 187 196 205 212 220

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

~akinýz). "",c",oý,'(ý;i;"'{11\!ý:ii\i :;,.,,", ",""'",l'~ý'~;';';,,!it

~akinýz). ,c,oý,'(ý;i;'{11\!ý:ii\i :;,.,,, ,',l'~ý'~;';';,,!it Moulinex ürün yelpazesi içerisinden özelolarak besinlerin hazýrlanmasý için öngörülmüþ bir ürünü seçmiþ olmanýzdan ötürü size teþekkür ederiz. A Motor bloðu A 1 yüksek çýkýþ kapaðý Az yüksek çýkýþ A3 alçak

Detaylı