Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...4 Çevre Korumaya Katkýnýz...6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....7 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir?...16 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý...17 Cihazýn Açýlmasý...17 Cihazýn Kullanýmý...17 Cihazýn Kapatýlmasý...19 Diðer Ayarlar...19 Uzun Süre Evde Yoksanýz...20 Uygun Isý ve Nem Derecesi...21 Isý Derecesi...21 Isý Ayarý...21 Termik Ayýrma için Ýzolasyon Plakalarý Isý Birimi (Fahrenheit/Celsius) Seçimi Isý Derecesi Göstergesi...24 Havadaki Nem...25 Aktif Kömür Filtre ile Hava Sirkülasyonu...26 Isý- ve kapak sinyali...27 Þarap Þiþelerinin Yerleþtirilmesi...29 Þiþe Tanýtýcý...30 Maksimum Kapasite...30 Tanýtýcý Aydýnlatma Otomatik Eritme...32 Temizlik ve Bakým...33 Temizlikten Önce...33 Cihazýn Ýçi ve Aksesuarý Havalandýrma- ve Hava Çekme Delikleri Kapak Contasý...34 Aktif Kömür Filtre...34 Ne Yapmalý, eðer...?...35 Seslerin Sebepleri...38 Müþteri Hizmetleri/Garanti Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý...39 Test Enstitüsü için Bilgiler...40 Elektrik Baðlantýsý

3 Ýçindekiler Montaj Talimatý Kurulma Yeri...42 Ýklim Sýnýfý...42 Niþ zemini Kapak Açýlma Yönü...44 Mutfak Dolaplarý/Gömme Cihazlar Hava Giriþ- Çýkýþ Delikleri Side-by-side-Montaj Cihaz kapaðýnýn açýlma açýsýnýn sýnýrlanmasý...46 Cihaz kapaðý ölçüsü (açýlma açýsý 90 ) Cihaz kapaðý ölçüsü (açýlma açýsý 115 ) Montaj Ölçüleri...48 Baðlantý kablosunun yerleþtirilmesi...49 Dolap kapaðý ölçüleri...49 Cihaz Montajý...50 Gerekli alet ve aksesuar...50 Dolap kapaklarýnýn aðýrlýðý...51 Bir Separatöre Montaj...51 Mutfak Dolaplarýnýn Sonunda Montaj Niþinin Düzenlenmesi Montaj Niþinin Kontrolü...52 Montajdan Önce...52 Niþin Hazýrlýðý...53 Montaj Malzemesi...53 Devrilmeye Karþý Alternatif Emniyet Ünitesi...56 Cihazýn Niþ Ýçine Sürülmesi...57 Cihazýn Hizalanmasý...58 Cihazýn Niþ Ýçine Sabitlenmesi Dolap Kapaðýnýn Monta Hazýrlýðý...61 Dolap Kapaðýnýn Takýlmasý ve Hizalanmasý...63 Kapaklarýn Sabitlenmesi...64 Baza Çýtasýnýn Takýlmasý...65 Kapak Çýtalarýnýn Takýlmasý...66 Hava Tahliye Kanalýnýn Takýlmasý...67 Adresler

4 Cihazýn Tanýtýmý Giriþ Tuþu Üst Bölme Þarap Isý Ayarý Seçimi Orta Bölme Þarap Isý Ayarý Seçimi Alt Bölme Þarap Isý Ayarý Seçimi Isý Derecesi Ayarý ( daha soðuk; daha sýcak) ve Aydýnlatma Süresi Ayarý ( daha kýsa; daha uzun) Uzun süreli þarap saklamak için ýsý ayarý Beyaz þarap için en iyi saklama derecesi Kýrmýzý þarap için en iyi saklama derecesi Lamba Açma-/Kapama Tuþu Isý ve Kapak alarmýný kapama tuþu (sadece ýsý ve kapak alarmýnda görülür) 4

5 Cihazýn Tanýtýmý Havalandýrma/Aktif Kömür Filtre Ahþap Izgara Üst ve orta þarap ýsý ayar bölmelerini ayýran termal izolasyon plakasý Þiþe Desteði Orta ve alt þarap ýsý ayar bölmelerini ayýran Kumanda paneli/termal izolasyon plakasý Tüm Cihazý Açma-Kapama Þalteri UV-Filtreli Cam Kapak 5

6 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Cihaz nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan ambalajý sayesinde korunur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyecek maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Ambalaj malzemesinin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tasarrufu saðlandýðý gibi çöp oluþumu da azaltýlmýþ olur. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Eski dolabýnýz evden çýkarýlýncaya kadar soðutucu borularýnýn zarar görmemesine dikkat ediniz. Ancak bu þekilde boru içindeki soðutucu maddesinin ve kompresördeki yaðýn çevreye zarar vermeden kurallara uygun bir biçimde ortadan kaldýrýlmasý saðlanabilir. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Cihazý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyunuz. Bu kitapçýðýn içinde cihazýn montajý, güvenliði kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda meydana gelen zararlardan Miele sorumlu tutulamaz. Bu kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve gerektiðinde cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Yaralanma tehlikesi! Cihaz aðýrdýr ve kapaðý açýkken devrilme tehlikesi vardýr. Cihaz monte edilinceye ve kullanma kýlavuzu ve montaj talimatý uyarýnca niþin içine sabitleninceye kadar kapaklarý kapalý tutunuz. Yaralanma tehlikesi! Denizden yüksekliði 2500 metreden daha yüksek yerlerde cihaz kapaðýndaki cam kýrýlabilir! Kýrýlan camlar aðýr yaralanmalara sebep olabilir! 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Kullaným Kurallarý Bu cihaz sadece ev ve ev benzeri yerlerde kullanýlabilir. Bu cihaz dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Bu cihazý sadece þaraplarýn saklanmasý gibi evsel iþlerde kullanabilirsiniz. Bunun dýþýndaki tüm kullaným türlerine izin verilemez. Bu cihaz ilaç, kan plazmasý, laboratuvar preparatlarýnýn veya benzer maddelerin ve ürünlerin saklanmasý için uygun deðildir. Cihazýn yanlýþ kullanýlmasý sonucunda saklanan malzemelerin zarar görmesine ve bozulmasýna sebep olabilir. Ayrýca bu cihaz patlama tehlikesi olan alanlar için uygun deðildir. Miele kurallara aykýrý veya yanlýþ kullaným sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz. Bunun dýþýndaki tüm kullaným türlerine izin verilemez. Miele kullaným kurallarýnýn dikkate alýnmamasý veya hatalý kullaným sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler sadece bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Bu kiþiler ancak cihazýn nasýl güvenle kullanýlacaðý anlatýldýktan sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir kiþi olmadan cihazý kullanabilirler. Cihazý kullanacak olanlar yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkabilecek tehlikeleri algýlayacak ve anlayacak durumda olmalýdýr. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile cihazdan uzak tutulmalýdýr. Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren cihazý güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan derin dondurucuyu çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çocuklar cihazý yanlarýnda bir büyük olmadan temizleyemez ve bakýmýný yapamazlar. Cihazýn çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamasýna asla izin vermeyiniz. Cihaz kapaklarýndaki menteþelere dikkat ediniz, yaralanma tehlikesi vardýr. Özellikle çocuklar buradan uzak tutulmalýdýr. Boðulma tehlikesi! Çocuklar ambalaj malzemeleri (örn. folyo gibi) ile oynarken baþlarýna geçirebilir ve boðulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz. Teknik Güvenlik Soðutma maddesinin dolaþým sýzdýrmazlýðý kontrol edilmiþtir. Cihaz güvenlik þartlarýna ve bununla ilgili Avrupa normlarýna uygundur. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihazda çevreye zarar vermeyen fakat yanýcý olan Ýzobutan soðutucu maddesi (R600) doðal gazý bulunmaktadýr. Ozon tabakasýna zarar vermez ve sera etkisi yaratmaz. Çevre dostu bu soðutucu madde az da olsa cihazýn motor sesinin artmasýna sebep olur. Kompresörün çalýþma sesinin yanýnda tüm soðuk hava dolaþýmýnýn sesi duyulabilir. Önlenmesi mümkün olmayan bu sesler cihazýn çalýþma gücünü olumsuz etkilemez. Dolap taþýnýrken ve kurulurken soðuk hava dolaþým sistemlerinin zarar görmemesine dikkat edin. Dýþarý sýzacak soðutucu madde gözde yaralanmalara yol açabilir! Böyle bir durumda: açýk ateþ veya parlayýcý maddelerle temasý engelleyiniz, cihazýn elektrik baðlantýsýný þebekeden ayýrýnýz. dolabýn bulunduðu yeri birkaç dakika havalandýrýnýz ve müþteri hizmetlerine haber veriniz. Cihaz içindeki soðutucu madde kurulduðu yerin büyüklüðü ile orantýlý olmalýdýr. Borulardaki bir delinme küçük mekanlarda parlayýcý bir gaz-hava karýþýmý oluþturabilir. Her 8 gr. soðutucu madde için en az 1 m 3 alan gereklidir. Soðutucu maddenin miktarý ile ilgili bilgiyi dondurucu içindeki tip etiketinden öðrenebilirsiniz. Cihazýn montajýndan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (frekans, gerilim ve sigorta) evinizin elektrik þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Bu verilerin birbirleri ile uyuþmasý þarttýr. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýnýz. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel güvenlik þartýnýn mevcut olmasý çok önemlidir. Gerektiðinde binadaki elektrik donanýmýný bir elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Cihazý kullanan kiþi için tehlike yaratmamasý açýsýndan hasarlý olan elektrik baðlantý kablosu Miele yetkili personeli tarafýndan yenisi ile deðiþtirilmelidir. Çoklu priz veya uzatma kablosu gerekli güvenliði saðlayamazlar (yangýn tehlikesi). Cihaz bunlarla elektrik þebekesine baðlanmamalýdýr. Elektrik ileten parçalarýn veya þebeke aðýna baðlantý kablosunun nemlenmesi kýsa devreye neden olabilir. Bunun için cihazý nemli veya ýslak ortamlarda ( örneðin garaj veya bulaþýkhane gibi) kullanmayýnýz. Bu cihaz ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Hasarlý bir cihaz güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Gözle görülür bir hasarýn olup olmadýðýný kontrol edin. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýn. Güvenli bir þekilde çalýþabilmesi için ocaðý ancak monte edildikten sonra kullanýnýz. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Montaj, bakým ve tamir iþlerinde cihaz elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr. Aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde cihaza þebekeden gelen cereyan kesilmiþ olur: Evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr veya Evdeki telli sigorta yuvasýndan tamamen çýkarýlmalýdýr veya Cihazýn fiþi prizden çekilmelidir. Fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, cihazý elektrikten ayýrmak için fiþi tutarak prizden çýkartýn. Hatalý montaj ve tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Montaj ve bakým veya tamir iþleri ancak Miele yetkili personelleri tarafýndan yapýlabilir. Cihaz Miele yetkili servisi tarafýndan tamir edilmediðinde garanti hakký ortadan kalkar. Miele ancak orijinal yedek parçalar ile cihazýn güvenle çalýþmasýný saðlayabilir. Bozuk parçalar sadece Miele-orijinal-yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Doðru Kullaným Cihaz belirli bir iklim sýnýfýna (oda sýcaklýðý) göre tasarlanmýþtýr. Bunun sýnýrlarýnýn aþýlmamasý gerekir. Ýklim sýnýfý cihazýn içindeki tip etiketinde belirtilmiþtir. Daha düþük oda sýcaklýðý soðutma motorunun uzun süre çalýþmamasýna sebep olur, bu durumda cihaz gerekli ýsý derecesini koruyamaz. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Soðutucunun bazasýndaki havalandýrma kafesinin önünü kapatmayýnýz. Aksi takdirde hava dolaþýmý engellenmiþ olur. Elektrik tüketimi artar ve soðutucu arýzalanabilir. Cihazda veya cihaz kapaðýnda katý yað veya sývý yað sakladýðýnýzda, dolap içine dökülmemesine ve cihazýn plastik kýsýmlarýna temas etmemesine dikkat ediniz. Plastik zarar görebilir, zamanla yýrtýlabilir veya kýrýlabilir. Ýçinde yanýcý gazlar bulunan sprey kutularýný ve patlayýcý maddeleri dolabýnýzda saklamayýnýz. Termostat çalýþmaya baþlarken kývýlcým çýkabilir. Bu kývýlcýmlar patlamaya sebep olabilir. Dolabýn içinde elektrikli alet çalýþtýrmayýnýz (Hafif-buz yapma cihazý gibi). Oluþan kývýlcýmlar nedeniyle patlama tehlikesi! Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar cihaza monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan kalkar. 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Temizlik ve Bakým Dolap kapaðýndaki lastik contayý yaðlamayýnýz. Yað lastiðin zamanla delinmesine sebep olabilir. Bir buharlý temizlik aletinin buharý elektrik ileten parçalara sýzabilir ve kýsa devreye sebep olabilir. Cihazýn temizliði için asla buharlý temizlik aleti kullanmayýn. Aþaðýdaki iþlemleri yapmak için asla sivri uçlu ve keskin aletler kullanmayýnýz, buz tabakalarýnýn kaldýrýlmasý, donmuþ besinlerin yerinden sökülmesi gibi. Soðutma sistemine zarar verir ve cihazýn bozulmasýna sebep olabilirsiniz. Buzlarý eritmek için dolabýn içine asla elektrikli ýsýtýcýlar veya mumlar koymayýn. Plastik bölmeler zarar görebilir. Buz çözücüler veya eritme spreyleri kullanmayýnýz.bunlar patlayýcý gazlar oluþturabilir ve saðlýða zararlýdýr. 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski derin dondurucunun/soðutucunun yaylý veya sürgülü kilidini bozunuz. Böylece çocuklarýn oynarken dolabýn içinde saklanýp hayatlarýný tehlikeye sokmalarý önlenmiþ olacaktýr. Soðuk hava dolaþýmýný saðlayan parçalarýn hasar görmemesi için aþaðýda belirtilen hususlara özellikle dikkat ediniz, örneðin: Buhar sistemindeki soðuk hava kanallarýnýn delinmemesine, Borularýn kývrýlmamasýna, Yüzey kaplamalarýnýn kazýnmamasýna. Dýþarý sýzabilecek soðutucu madde gözlere zarar verebilir. 15

16 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir? Cihazýn Yerleþtirilmesi/ Bakýmý Isý- Ayarý Kullaným Normal Enerji Tüketimi Havalandýrýlabilen yerlerde. Doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan korunmuþ. Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. 20 C gibi ideal bir oda sýcaklýðý. Havalandýrma kesitlerinin önünü kapatmayýn ve düzenli olarak tozunu alýn. Dolabýn arkasýndaki kompresör ve metal kafesin (ýsý dolaþýmý) en az yýlda bir kere tozu alýnmalýdýr. Yüksek Enerji Tüketimi Kapalý, havalandýrýlamayan yerlerde. Doðrudan güneþ ýþýðý altýnda. Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. Yüksek oda sýcaklýðýnda, Önü kapalý veya tozlanmýþ havalandýrma kesitlerinde. Soðutma motorunda ve metal kafeste biriken tozlar (ýsý dolaþýmý). 10 ile 12 C arasý Isý derecesi ne kadar düþük olursa, enerji tüketimi o kadar yüksek olur! Ahþap ýzgaralar cihazýn fabrika çýkýþýnda olduðu gibi düzenlenmelidir. Cihaz kapaðý sadece gerektiðinde kýsa bir süre için açýlmalýdýr. Þarap þiþeleri iyi sýralanmalýdýr. Hava dolaþýmýnýn saðlanabilmesi için raflarý çok doldurmayýnýz. Sýk sýk ve uzun süreli kapak açýlýmlarý soðuk hava kaybý ve içeri oda sýcaklýðýnýn sýzmasý demektir. Cihaz daha fazla soðumaya çalýþacak ve soðutma motorunun çalýþma süresi uzayacaktýr. 16

17 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Ýlk Kullanýmdan Önce Dolabýn içini ve aksesuarlarýný temizleyiniz. Bunun için ýlýk su kullanýnýz ve arkasýndan kurulayýnýz. Cihaz taþýndýktan sonra yaklaþýk 8 saat dinlenmeye býrakýlmalý ve elektrik baðlantýsý ancak bu sürenin sonunda yapýlmalýdýr. Bu önlem dolabýn ilerdeki çalýþmasý açýsýndan çok önemlidir! Cihazýn Açýlmasý Cihazýn kapaðýný açýnýz. Lütfen þuna dikkat ediniz! Cihaz þalterle kapatýldýðýnda þebeke ile olan baðlantýsý kesilmez! Cihazýn Kullanýmý Bu cihazý parmak dokunuþlarý ile kullanabilirsiniz. Sensörlü tuþlara bir dokunuþ yeterli olacaktýr. Bunun için þunlara dikkat ediniz: Seçilebilecek sensörlü tuþlarýn fonu daima beyaz renktedir. Seçilmiþ olan bir sensörlü tuþun fonu daima sarý renktedir. Þaltere basýnýz. Þalter sað tarafta kumanda panelinin altýndadýr. Cihazýn bütün bölmeleri daima birlikte açýlýr- veya kapatýlýr. Cihaz soðutmaya baþlar ve dolap içindeki lamba kapak açýldýðýnda yanar. Arka fonun sarý renge dönebilmesi için parmaðýnýzla giriþ tuþuna dokununuz. Þimdi kumanda panelinde üç adet ýsý ayarlý þarap saklama bölmesine ait sensörlü tuþlar görülür: üst, orta ve alt ýsý ayarlý þarap saklama bölmeleri. Ayrýca kumanda panelindeki giriþ tuþu da yanar. 17

18 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Isý ayarlý þarap saklama bölmeleri cihaz fabrikadan teslim edilirken þu saklama koþullarýna göre düzenlenmiþtir: Isý ayarlý alt þarap saklama bölmesi: Uzun süreli þarap saklanýr (soldaki sembol) Isý ayarlý orta þarap saklama bölmesi: Beyaz þarap saklanýr (ortadaki sembol) Isý ayarlý üst þarap saklama bölmesi: Kýrmýzý þarap saklanýr (saðdaki sembol) Aydýnlatmayý açmak- veya kapatmak için, Seçilen sensörlü tuþun fonu sarýdýr. Þimdi ýsý ayarlý bu þarap saklama bölmesinin: ýsý derecesini veya nem derecesini ayarlayabilirsiniz. Buna ait diðer bilgileri ilgili bölümlerde bulabilirsiniz. Bir ýsý ayarlý þarap saklama bölmesini tekrar iptal etmek için, daha önce seçilen ýsý ayarlý þarap saklama bölmesinin sensörlü tuþuna dokununuz, tuþun fonu beyazdýr veya doðrudan baþka bir sensörlü tuþ seçiniz. Bu ayarlardan çýkmak için, Aydýnlatmanýn sensörlü tuþuna dokununuz. fonun beyaz olmasý için giriþ tuþuna dokununuz. Son yapýlan ayarlar hafýzaya alýnýr. Giriþ tuþuna dokunmadan bile elektronik belirli bir süre sonra tekrar ilk pozisyona döner. Cihazýn ayarlarýný yapabilmek için (örneðin: ýsý ayarý için v.s.), içinde baþka ayarlar yapmak istediðiniz ýsý ayarlý þarap saklama bölmesinin sensörlü tuþuna dokununuz. 18

19 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Cihazýn Kapatýlmasý Tuþ Sesini Açma-/Kapama Sensörlü tuþlara her dokunuþunuzda ses çýkmasýný istemiyorsanýz, bunu kapatabilirsiniz. Þaltere basýnýz. Soðutma ve aydýnlatma kapanýr. Diðer Ayarlar Diðer ayarlarý ayar modunda yapabilirsiniz. Ayar modunda belirli cihaz fonksiyonlarýný seçebilirsiniz ve bunlarýn ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz. Bunlar kendi bölümlerinde açýklanmýþtýr. Ayar modundaki seçilebilir cihaz fonksiyonlarý tablosu: Cihaz Fonksiyonu Ayar moduna giriþ veya çýkýþ Isý birimi seçimi ("En doðru ýsý ve nem ayarý" böl.bak.) Fonksiyon yok Tuþ sesini Açma/Kapama ("Cihaz Açma/Kapama") Nem ayarý ("En doðru ýsý ve nem ayarý" böl.bak.) Tanýtýcý Ýþaret Arka fonunun sarý olmasý için giriþ tuþuna dokununuz. Fonu sarý renge dönmesi için herhangi bir ýsý ayarlý þarap saklama bölmesinin sensörlü tuþuna dokununuz. Tuþun pozisyonuna dikkat ediniz (parmakla dokunmayýnýz!). Arkadaki fonun beyaz olmasý için yeniden giriþ tuþuna dokununuz, diðer tuþlarýn ýþýklarý söner. Tuþun pozisyonu üzerine parmaðýnýzý koyunuz ve tuþun üzerinde býrakýnýz. Bir kereliðine giriþ tuþuna basýnýz ( tuþu býrakmayýnýz!). c ile tuþlarýnýn da ýþýklarý yanýncaya kadar 4 saniye daha parmaðýnýzý tuþu üzerinde tutunuz: 19

20 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Göstergede b görülünceye kadar tuþuna basýnýz. Yeniden giriþ tuþuna basýnýz. tuþuna dokunarak tuþ sesinin kapalý- veya açýk olmasý ayarlayabilirsiniz: 0: Tuþ sesi kapalý 1: Tuþ sesi açýk : Menüye dönüþ. Yeni seçilen bir ayardan sonra onay için giriþ tuþuna dokununuz. Göstergede görülünceye kadar tuþuna dokununuz. Uzun Süre Evde Yoksanýz Cihaz uzun süre kullanýlmayacak demektir, bu durumda: cihazý kapatýnýz, cihazýn fiþini prizden çekiniz, cihazý temizleyiniz, koku oluþumunu önlemek için cihaz kapaklarýný biraz aralýk býrakýnýz. Eðer dolap uzun süre kullanýlmayacaðý için fiþi prizden çekilmiþ ve içinin temizliði yapýlmadan kapaklarý kapalý býrakýlmýþ ise, o zaman dolap içinde küflenmeler meydana gelebilir. Giriþ tuþuna dokununuz. Ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. Ayar modunda bulunduðunuz süre içinde kapak alarmý otomatik olarak sessiz kalýr. Cihaz kapaðý kapatýldýktan sonra kapak alarmý tekrar devreye girer. 20

21 Uygun Isý ve Nem Derecesi Þarap çevre þartlarýna baðlý olarak devamlý olgunlaþýr. Böylece ýsý derecesi kadar havanýn kalitesi de þarabýn dayanýklýlýðýnda rol oynar. Þarap için ideal ýsý derecesi sabit tutularak nem derecesi yükseltilir ve kokusuz bir çevrede bu ýsý ayarlý þarap dolabýnýn içinde þarabýnýz için en mükemmel saklama koþullarý yaratýlýr. Isý Derecesi Þaraplarý 5 ile 18 C derece arasý saklayabilirsiniz. Kýrmýzý- ve beyaz þarabý birlikte saklamak isterseniz 10 ile 12 C arasý bir ýsý derecesi seçiniz. Çoðu beyaz þaraplar bu ýsý derecesinde içilebilir. Kýrmýzý þaraplar ise içilmeden 2 saat kadar önce dolaptan çýkarýlmalý ve mantarý açýlmalýdýr, böylece þarap oksijenle karýþýr ve aromasý geliþebilir. Daha sonra kýrmýzý þarabýn gerçek içme derecesi oluþur. Þaraplarýn 22 C derecenin üstünde saklanmasý pek uygun deðildir, þarap çok çabuk olgunlaþýr. Uzun süre 5 C derecenin altýnda saklanan þaraplarýn ise olgunlaþmasý engellenir, bu nedenle uygun deðildir. Isý deðiþimleri þarap için stres demektir. Olgunlaþma süreci yarýda kesilir. Bu nedenle þarabýn sabit bir ýsý derecesinde saklanmasý çok önemlidir. Isý Ayarý Cihaz fabrikadan çýkarken ýsý ayarlý þarap saklama bölmeleri þöyle düzenlenmiþtir: Isý ayarlý üst þarap saklama bölmesi: Kýrmýzý þarap saklama derecesi (16 C) Isý ayarlý orta þarap saklama bölmesi: Beyaz þarap saklama derecesi (10 C) Isý ayarlý alt þarap saklama bölmesi: Uzun süreli þarap saklama derecesi (11 C) Bu düzenlemeyi kendi ihtiyaçlarýnýza göre ayarlayabilirsiniz, örneðin ýsý ayarlý üst þarap saklama bölmesinde beyaz þarap saklamak isterseniz ýsý ayarýný ona göre yapýnýz: Ýlgili ýsý ayarlý þarap bölmesinin sensörlü tuþuna dokununuz, tuþun fonu sarý renge dönecektir. Sizin için uygun olan saklama türü için sensörlü tuþa dokununuz (uzun süreli þarap saklama / beyaz þarap saklama / kýrmýzý þarap saklama), tuþun fonu sarý renge dönecektir. Isý ayarlý alt þarap saklama bölmesi için beyaz þarap (ortadaki sembol) seçilemez. 21

22 Uygun Isý ve Nem Derecesi Isý ayarlý her þarap saklama bölmesinde kesin ýsý derecesi ayrý ayrý ayarlanmalýdýr. Isý ayarlý þarap saklama bölmeleri cihaz fabrikadan çýkarken kýrmýzý þarap, beyaz þarap ve uzun süreli þarap saklama amacýna göre düzenlenmiþtir. Ayarlar ihtiyaçlara göre deðiþtirilebilir. Ýlgili ýsý ayarlý þarap saklama sensörlü tuþuna dokununuz, tuþun fonu sarýya dönecektir. Isý göstergesinin yanýndaki tuþlarla ýsý derecesini ayarlayýnýz. Cihazýn fabrika çýkýþýnda ýsý ayarlý þarap bölmesi için önceden ayarlanan ýsý derecesi sarý renktedir. tuþuna dokunarak : ýsý derecesi düþürülür tuþuna dokunarak: ýsý derecesi yükseltilir. Tuþa bir defa basýldýðýnda: Isý derecesi 1 C lik dilimlerle deðiþir. Tuþ basýlý tutulduðunda: Isý derecesi devamlý deðiþir. En yüksek veya en düþük ayarlanabilen ýsý derecesine ulaþýldýðýnda ilgili sensörlü veya tuþu kararýr. Kumanda panelinin üzerindeki ýsý göstergesi daima istenilen ýsý derecesini gösterir. Isý derecesini deðiþtirdikten sonra ýsý göstergesini birkaç saat sonra kontrol ediniz. Cihaz ancak bu sürenin sonunda gerçek ýsý derecesine ulaþabilir. Bu sürenin sonunda ýsý derecesi çok yüksek veya çok düþük ise, ýsý derecesini yeniden ayarlayýnýz. Olasý Isý Derecesi Ayarlarý Isý ayarlý üst þarap saklama bölmesi: 5 C ile 18 C arasý Isý ayarlý orta þarap saklama bölmesi: 5 C ile 18 C arasý Isý ayarlý alt þarap saklama bölmesi: 8 C ile 18 C arasý 22

23 Uygun Isý ve Nem Derecesi Termik Ayýrma için Ýzolasyon Plakalarý Dolapta bulunan iki adet sabit izolasyon plakasý farklý derecelerdeki üç bölmeyi birbirinden ayýrýr. Böylece ayný anda üç farklý þarap türünü, örneðin: kýrmýzý þarap, beyaz þarap ve þampanyayý saklayabilirsiniz. Þarabýn gerçek tadý için ýsý derecesi çok önemlidir. Farklý þarap türleri için þu ýsý derecelerini önerebiliriz: Kýrmýzý Þarap: 14 C ile 18 C arasý Roze Þarap: 10 C ile 12 C arasý Beyaz Þarap: 8 C ile 12 C arasý Sekt, Prosecco: 7 C ile 9 C arasý Þampanya: 5 C ile 7 C arasý Isý Birimi (Fahrenheit/Celsius) Seçimi Isý derecesi Celcius veya Fahrenheit derecelerinde gösterilebilir. Arka fonun sarý olmasý için giriþ tuþuna dokununuz. Herhangi bir ýsý ayarlý þarap saklama bölmesinin sensörlü tuþuna dokununuz, fon sarý renge dönecektir. tuþunun pozisyonuna dikkat ediniz( parmakla dokunmayýnýz!). Fonun beyaz olmasý için yeniden giriþ tuþuna basýnýz ve diðer tuþlarýn ýþýklarý söner. tuþunun pozisyonu üzerine bir parmaðýnýzý koyunuz ve parmaðýnýzý orada tutunuz. Ayrýca bir defalýðýna giriþ tuþuna basýnýz ( tuþunu býrakmayýnýz!). c ile tuþlarýnýn ýþýklarý yanýncaya kadar parmaðýnýzý 4 saniye daha tuþunda tutunuz: 23

24 Uygun Isý ve Nem Derecesi Göstergede görülünceye kadar tuþuna basýnýz. Yeniden giriþ tuþuna basýnýz. tuþuna dokunarak Fahrenheit veya Celsius birimlerinden birini ayarlayabilirsiniz: 0: Fahrenheit ýsý birimi 1: Celsius ýsý birimi : Menüye dönüþ. Yeni seçilen bir ayardan sonra bunu onaylamak için giriþ tuþuna basýnýz. Göstergede c görülünceye kadar tuþuna basýnýz. Isý Derecesi Göstergesi Kumanda paneli üzerindeki ýsý göstergesi her zaman istenilen ýsý derecesini gösterir. Bölmelerin birinde ýsý derecesi çok yükselmiþ veya çok düþmüþse ýsý göstergesinin ýþýðý yanýp söner. Isý göstergesinin yanýndaki tuþlarla ýsý derecesini ayarlayabilirsiniz: Tuþa bir defa basýldýðýnda: Isý deðeri 1 C lik dilimlerle deðiþir. Tuþ basýlý tutulduðunda: Isý derecesi sürekli deðiþir. Giriþ tuþuna basýnýz. Ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. Ayar modunda bulunduðunuz süre içinde kapak alarmý otomatik olarak devreden çýkar. Cihaz kapaðý kapandýktan sonra kapak alarmý tekrar devreye girer. 24

25 Uygun Isý ve Nem Derecesi Havadaki Nem Normal bir buzdolabýnýn içindeki nem þarap için çok düþüktür ve bu nedenle buzdolabý þarap saklama bakýmýndan uygun deðildir. Þarap için yüksek bir nem oraný (% 60-70) çok önemlidir, böylece þarap þiþesinin mantarý dýþtan nemli kalýr ve þiþenin aðzýný sýký sýký kapatýr. Nem deðeri düþük olursa, mantar dýþtan kurur ve þiþenin aðzýný tam kapatamaz. Þarap mantarý içten nemli ve ýslak tutabilmesi için þarap þiþeleri daima yatay durumda saklanmalýdýr. Þiþenin içine hava girerse þarap bozulur! Öneri: Servis yapýlmadan önce þarap þiþesi 2 saat kadar dikey durumda býrakýlmalý, hatta bir gün buyumca dik olarak bekletilirse, tortuzu tamamen dibe çökecektir. Nem Ayarý Cihaz fabrikadan teslim edilirken yüksek bir nem ayarý yapýlýr. Cihazda uzun süreli þarap saklamak isterseniz, o zaman yüksek bir nem ayarý yapmanýz gerekecektir. Böylece bir þarap mahzeni atmosferi yaratmýþ olursunuz. Nem ayarý her üç bölme için ayný zamanda yapýlýr. Fonun sarý olmasý için giriþ tuþuna dokununuz. Fonun sarý renge dönüþmesi için herhangi bir ýsý ayarlý þarap saklama bölmesinin sensörlü tuþuna basýnýz. Tuþun pozisyonuna dikkat ediniz (parmakla dokunmayýnýz!). Fon rengi beyaz oluncaya ve diðer tuþlarýn ýþýklarý sönünceye kadar giriþ tuþuna yeniden dokununuz. Parmaðýnýzý tuþunun pozisyonu üzerine koyunuz ve parmaðýnýzý tuþun üzerinde tutunuz. Ayrýca bir defalýðýna giriþ tuþuna basýnýz ( tuþunu býrakmayýnýz!). 25

26 Uygun Isý ve Nem Derecesi c ile tuþlarýnýn ýþýklarý yanýncaya kadar parmaðýnýzý 4 saniye daha tuþunun üzerinde tutunuz: Göstergede gösterilinceye kadar tuþuna basýnýz. Yeniden giriþ tuþuna basýnýz. tuþuna dokunarak ýsý biriminin Fahrenheit veya Celsius olmasýný ayarlayabilirsiniz: 0: Düþük nem 1: Yüksek nem : Menüye dönüþ. Yeni seçilen bir ayardan sonra onay için giriþ tuþuna basýnýz. Göstergede c görülünceye kadar tuþuna basýnýz. Giriþ tuþuna basýnýz. Ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. Yüksek bir nem ayarý yapýlmýþsa, havalandýrmalar otomatik olarak çalýþmaya baþlar. Bu sayede tüm cihazýn içindeki nem ve ýsý eþit olarak daðýtýlýr ve þarabýnýz ayný mükemmel þartlar altýnda muhafaza edilir. Kapak açýlýrsa, havalandýrma otomatik olarak durur. Aktif Kömür Filtre ile Hava Sirkülasyonu Aktif kömür filtre sayesinde cihazýn içine dýþardan temiz hava girer. Aktif kömür filtreden geçen dýþ hava tozlardan ve kokulardan arýnmýþ olarak cihaza ulaþýr. Böylece þarabýnýz dýþarýdan gelebilecek kokulara karþý da korunmuþ olur! Aktif kömür filtreyi düzenli aralýklarla veya dolapta kötü kokular oluþmaya baþladýðýnda deðiþtiriniz ("Temizlik ve Bakým Aktif Kömür Filtre" bölümüne bakýnýz). 26

27 Isý- ve kapak sinyali Dolap içindeki ýsý ayarlý üç þarap saklama bölmesinde ýsý derecesinin farkýnda olmadan yükselmemesi veya düþmemesi ve dolayýsýyla þaraba zarar vermemesi için cihaz bir sinyal sistemi ile donatýlmýþtýr. Uyarý Sisteminin Açýlmasý Sinyal sistemi otomatik olarak daima çalýþmaya hazýr durumdadýr. Ayrýca açmaya gerek yoktur. Isý Sinyali Isý ayarlý þarap saklama bölmelerinin birinde ýsý çok yükselirse, kumanda panelinde ýsý derecesi yükselen bölmenin sensörlü tuþunun ýþýðý yanýp söner. Ayný anda ýsý- kapak alarmý sensörlü tuþunun ýþýðý da yanýp söner. Ayrýca bir sinyal sesi duyulur. Akustik ve optik sinyal aþaðýda durumlarda devreye girer, örn.: þiþelerin yerini deðiþtirirken ve dýþarý alýrken dolaba çok fazla sýcak hava girerse, çok miktarda þarap þiþesi dolaba yeni yerleþtiriliyorsa, bir elektrik kesintisinden sonra. Alarm durumu sona erdiðinde sesli sinyal durur ve ýsý- ve kapak alarmý sensörlü tuþunun ýþýðý söner. Ýlgili ýsý ayarlý þarap saklama bölmesinin sensörlü tuþunun ýþýðý tekrar yanmaya devam eder. Isý Sinyalinin Önceden Kapatýlmasý Bu sinyal sesi sizi rahatsýz ediyorsa, bunu önceden kapatabilirsiniz. Sensörlü ýsý derecesi ve kapak tuþuna basýnýz. Sinyal sesi durur. Isý derecesi- veya kapak sensörlü tuþunun ýþýðý sinyal durumu bitinceye kadar yanmaya devam eder. Kumanda panelindeki ýsý ayarlý þarap saklama bölmesinin ýþýðý alarm durumu bitinceye kadar yanýp sönmeye devam eder Kapak sinyali Cihaz kapaðý 5 dakikadan daha uzun bir süre açýk kalýrsa bir sinyal sesi duyulur. Ayrýca ýsý derecesi- veya kapak sinyali sensörlü tuþunun ýþýðý yanar. Cihaz kapaðý kapandýðýnda sinyal sesi durur ve sensörlü ýsý - ve kapak sinyali tuþunun ýþýðý söner. 27

28 Isý- ve kapak sinyali Kapak sinyalinin önceden kapatýlmasý Bu sinyal sesi sizi rahatsýz ediyorsa, bunu önceden kapatabilirsiniz. Sensörlü ýsý derecesi ve kapak sinyali tuþuna basýnýz. Sensörlü ýsý derecesi- ve kapak sinyali tuþunun ýþýðý söner sinyal sesi durur. 28

29 Þarap Þiþelerinin Yerleþtirilmesi Yerleþtirme Önerileri Þarap þiþelerini karton kutularýndan veya sandýklarýndan çýkartýnýz ve dolabýnýza yerleþtirmeye baþlayýnýz. Mantarýn içten devamlý ýslanmasý ve þiþenin içine hava sýzmamasý için þarap þiþelerini daima yatay olarak yerleþtiriniz. Ayný cins þarap þilelerini mümkün olduðu kadar ayný ahþap ýzgaraya yatýrýnýz, böylece bir þarap þiþesini dýþarý alýrken diðer þarap þiþeleri yerlerinden oynamamýþ ve geliþimleri bozulmamýþ olacaktýr. Roze- ve kýrmýzý þarap þiþesi servis yapýlmadan önce uygun olan en iyi ýsý derecesine ulaþabilmesi için en az iki saat aðzý açýk ve dik durumda bekletilmelidir. Sekt ve Þampanya servis yapýlmadan önce kýsa bir süre buzdolabýnda soðutulmalýdýr. Servis yapýlmadan önce þarap ideal ýsý derecesinden daima biraz daha soðuk olmalýdýr, ikram sýrasýnda cam bardaklara doldurulduðunda hemen 1 ile 2 C daha ýsýnýr. Ahþap Izgara Þarap þiþelerini rahatça yerleþtirilmeleri ve dýþarý alýnabilmeleri için ahþap ýzgaralar dýþarý çekilebilen kýzaklar üzerine oturtulmuþtur. Ahþap raflarý isteðinize göre dýþarý çýkarabilir veya tekrar yerine takabilirsiniz: Boþ ahþap rafý kýzaðý ile birlikte dayanma noktasýna kadar dýþarý çekiniz ve yukarý doðru kaldýrýnýz. Ahþap ýzgarayý dýþarý çekilen kýzaða tekrar sýkýca oturtunuz. Arkadaki havalandýrma deliklerini kapatmayýnýz. Bu cihazýn kusursuz çalýþmasý açýsýndan çok önemlidir! 29

30 Þarap Þiþelerinin Yerleþtirilmesi Þiþe Tanýtýcý Þiþe tanýtýcý seçilen þaraplarýn gösterilmesi içindir. Kapak kapalý olsa bile etiket okunabilir. Þiþe desteði geniþ tahta ýzgaralara takýlabilir. Üst ýsý ayarlý þarap bölmesinde bu tür ahþap ýzgara yalnýz altta olabilir. Diðer ýsý ayarlý bölmelerde bu ahþap ýzgara tüste ve altta olabilir. Ahþap ýzgaralarýn yerini deðiþtirmemenizi öneririz. Bu sayede yerden oldukça fazla faydalanýlacaktýr. Þarap þiþelerini þiþe desteklerinin üzerine yerleþtiriniz. Destekleri dýþarý almak için çekip alýnýz ve ahþap ýzgaranýn arka kýsmýna takýnýz. Þarap þiþelerini diðer ýzgaralarda olduðu gibi yerleþtirebilirsiniz. Þarap þiþelerini ahþap ýzgaranýn üzerinde asla üst üste yýðmayýnýz. Ancak ýsý ayarlý üç adet þarap saklama bölmesini dýþarý alýrsanýz, buraya þiþeleri üst üste koyabilirsiniz. Maksimum Kapasite Dolabýn içine toplam olarak 102 þiþe (0,75 lt.-bordeaux þiþesi) yerleþtirilebilir. Daha fazla þiþe desteði almak için yetkili servislere baþvurabilirsiniz. 30

31 Þarap Þiþelerinin Yerleþtirilmesi Tanýtýcý Aydýnlatma Aydýnlatmayý dolap kapaðý kapalý olsa bile þarap þiþelerini aydýnlatacak þekilde ayarlayabilirsiniz. Isý ayarlý þarap saklama dolabýnýn orta bölmesinde þiþeler kapak kapalý olsa bile dýþardan görülecek biçimde ýþýklandýrýlabilir. Þiþe Aydýnlatmanýn Açýlmasý Þiþe Aydýnlatma Süresi Cihazýn fabrika tesliminde þiþe aydýnlatma süresi 30 dakika olarak ayarlanmýþtýr. Aydýnlatma süresini deðiþtirmek için þiþe aydýnlatma sensörlü tuþunu 2 saniye basýlý tutunuz. Ayarlanan süre (dakika olarak) kumanda panelinde görülür: Fonun sarý renge dönüþmesi için giriþ tuþuna dokununuz. Fonun sarý renge dönüþmesi için þiþe aydýnlatmanýn sensörlü tuþuna dokununuz. Þiþe aydýnlatma artýk orta bölmede kapak kapalý olsa dahi açýktýr. Þiþe Aydýnlatmanýn Kapatýlmasý Fonun beyaz renge dönmesi için þiþe aydýnlatma sensörlü tuþuna dokununuz. Dolap kapaðý kapalý durumda iken þiþe aydýnlatma kapalýdýr. Göstergenin yanýndaki tuþlarla aydýnlatma süresini 15-dakikalýk dilimlerle ayarlayýnýz: Aydýnlatma süresini 15, 30, 45, 60, 75 veya 90 dakika olarak ayarlayabilirsiniz. Onaylamak için giriþ tuþuna dokununuz, fonun rengi beyaz olur. Ayar onaylanmadan önce kapak kapatýlýrsa, cihaz bir önceki ayar deðerini kabul eder. 31

32 Otomatik Eritme Soðutucunun motoru çalýþýrken, cihazýn arka duvarýnda hafif buz damlacýklarý oluþabilir. Bunlarý temizlemenize gerek yoktur, soðutucu bu parçalarý otomatik olarak çözecektir. 32

33 Temizlik ve Bakým Elektronik ve aydýnlatmaya su sýzmamasýna dikkat ediniz. Buhar basýnçlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten parçalarýna girerek kýsa devreye sebep olabilir. Dolabýn içindeki tip etiketi çýkarýlmamalýdýr. Bir arýza olduðunda gerekli olacaktýr! Cihaz yüzeyine zarar vermemek için þu ürünleri kullanmayýnýz: soda-, alkali-, amonyak-, asit veya klorid içeren temizlik maddeleri, kireç çözücü temizlik ürünleri, aþýndýrma özelliði olan toz ve krem deterjanlar, çözücü madde içeren deterjanlar, Çelik temizleme maddesi, bulaþýk makinesi deterjaný, fýrýn spreyi, Cam temizleme maddesi (cihaz kapaðýndaki cam dýþýnda) aþýndýrýcý sert süngerler ve fýrçalar, bulaþýk süngerleri, kir siliciler, keskin metal kazýyýcýlar! Temizlikten Önce Þaltere basarak cihazý tamamen kapatýnýz. Kapatma þalteri önden bakýldýðýnda sað tarafta kumanda panelinin altýndadýr. Fiþini prizden çekiniz veya sigortayý kapatýnýz. Þarap þiþelerini dolaptan çýkartýnýz ve serin bir yerde saklayýnýz. Çýkarýlabilecek tüm parçalarý temizlik için dýþarý alýnýz. Cihazýn Ýçi ve Aksesuarý Temizlik için deterjan ve ýlýk su yeterli olacaktýr. Bütün parçalarý elde yýkayýnýz, bulaþýk makinesine koymayýnýz. Cihazý en az ayda bir defa temizleyiniz. Ahþap ýzgaralarý nemli bir bezle siliniz. Ahþap ýzgaralar ýslanmamalýdýr. Dolabýn içini ve aksesuarýný duru su ile sildikten sonra bir bezle kurulayýnýz. Kýsa bir süre için dolabýn kapaðýný açýk býrakýnýz. 33

34 Temizlik ve Bakým Cihaz kapaðýný bir cam temizleme maddesi ile siliniz. Havalandýrma- ve Hava Çekme Delikleri Bunlarý düzenli olarak fýrça ya da elektrik süpürgesi ile temizleyiniz. Toz birikmesi enerji tüketimini arttýrýr. Aktif Kömür Filtre Aktif kömür filtreyi düzenli aralýklarla veya dolapta kötü kokular oluþtuðunda deðiþtiriniz. Yedek filtreyi Miele yetkili servislerinde bulabilirsiniz. Kapak Contasý Dolap kapaðýndaki lastik contayý yaðlamayýnýz. Yað lastiðin zamanla delinmesine sebep olabilir. Lastiði düzenli olarak duru su ile siliniz ve arkasýndan bir bezle kurulayýnýz. Filtrenini üzerindeki kapaðý alýnýz. Gerekirse bir tornavida kullanýnýz. Eski filtreyi alýnýz ve yeni aktif kömür filtreyi takýnýz. Kapakçýðý tekrar takýnýz Temizlikten Sonra Tüm parçalarý dolabýn içine yerleþtiriniz. Cihazýn elektrik baðlantýsýný açýnýz ve cihazý çalýþtýrýnýz. Þarap þiþelerinin tekrar cihaza yerleþtiriniz ve kapaðýný kapatýnýz. 34

35 Ne Yapmalý, eðer...? Elektrikli aletlerin tamirleri sadece uzman ve yetkili personel tarafýndan yapýlabilir. Kurallara aykýrý yapýlan tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Aþaðýda belirtilen hatalarý siz de giderebilirsiniz: Ne yapmalý, eðer cihaz soðutmuyorsa? Cihazýn açýk olup olmadýðýný kontrol ediniz. Isý göstergesi ýþýðý yanmalýdýr. Dolabýn fiþinin prize tam olarak takýlýp takýlmadýðýný kontrol ediniz. Evdeki sigortanýn kapalý olup olmadýðýný kontrol ediniz. Eðer durum böyle ise yetkili servisi çaðýrýnýz. Isý ayarlarýný kontrol ediniz.... cihaz içindeki ýsý derecesi çok düþük ise? Isý derecesini yükseltiniz. Cihaz kapaðý doðru kapanmamýþ olabilir. Bir defada çok sayýda þarap þiþesi yerleþtirilmiþ olabilir. BU nedenle soðutma motoru çok uzun süre çalýþacaðýndan cihaz içindeki ýsý derecesi otomatik olarak düþer.... soðutucu motoru daha sýk devreye giriyor ve daha uzun süre çalýþýyorsa? Þarap dolabýnýn monte edildiði mutfak dolabý bazasýndaki ve üstündeki hava giriþ çýkýþýnýn önü kapatýlmýþ veya tozlanmýþ olabilir. Þarap dolabýnýn kapaðý çok sýk açýlmýþ veya çok sayýda þiþe yerleþtirilmiþ olabilir. Þarap dolabýnýn kapaðý doðru kapanmamýþ olabilir.... bir sinyal sesi duyuluyorsa? Bir cihaz kapaðý yaklaþýk 5 dakikadan daha fazla bir süre kalmýþ olabilir. Cihazýn kapaðýný kapatýnýz!... sinyal sesi duyuluyor ve ýsý ve kapak alarmýnýn sensörlü tuþun ýþýðý yanýyor veya yanýp sönüyorsa? Bir cihaz kapaðý açýk veya cihazýn bir bölmesinde ýsý derecesi çok fazla yükselmiþ olabilir, çünkü: cihazýn içine çok sýcak hava girmiþ olabilir, hava giriþ çýkýþ kesitlerinin önü kapatýlmýþ veya tozlanmýþ olabilir, bir seferde çok sayýda þarap þiþesi dolaba yerleþtirilmiþ olabilir, cihazda bir elektrik kesintisi meydana gelmiþ olabilir. Alarm durumu sona erdiðinde sinyal sesi durur ve ýsý ve kapak alarmýnýn sensörlü tuþunun ýþýðý söner. 35

36 Ne Yapmalý, eðer...?... ýsý göstergesinde bir hata uyarýsý "_F" görülüyorsa? Bir arýza var demektir. Yetkili servisi çaðýrýnýz.... cihazýn þiþe aydýnlatmasý çalýþmýyorsa? Yetkili servisi çaðýrýnýz. Lamba kapaðýný saat yönü göstergesinin tersine çeviriniz ve çýkarýp alýnýz. Halojen lambayý çýplak elle tutmayýnýz! Halojen lambayý deðiþtirirken yumuþak bir bez kullanýnýz....içaydýnlatma çalýþmýyorsa? Ýç aydýnlatma lambasý yapýlan süre ayarýna göre otomatik olarak kapanýr. Ýç aydýnlatma lambasý kapak kapalý iken yaklaþýk 15 dakika sonra otomatik olarak açýlmazsa, bir arýza var demektir. Yetkili servisi çaðýrýnýz! Þarap saklama dolabýnýn kapaðý uzun süre açýk kaldý mý? Ýç aydýnlatma lambasý kapak açýkken yaklaþýk 5 dakika sonra aþýrý ýsýnma nedeniyle otomatik olarak kapanýr. Belirli bir soðuma süresinden sonra tekrar açýlýr. Dolap kapaðý kýsa bir süre için açýldýðýnda lamba yine yanmazsa, o zaman ampul bozuk olabilir. Basmalý þaltere basarak cihazý kapatýnýz. Evdeki sigortayý kapatarak cihazýn elektrikle olan baðlantýsýný kapatýnýz. Bozuk halojen lambayý çekip alýnýz. Yeni halojen lambayý duyun içine oturtunuz. Halojen lambanýn cinsi: 5 W/12 V/ Duy: G 4. Lamba kapaðýný yerine takýnýz ve saat göstergesi yönünde çeviriniz. Cihazý tekrar elektrik þebekesine baðlayýnýz ve açýnýz. 36

37 Ne Yapmalý, eðer...?... þarap þiþeleri mantarlarýnda beyaz lekeler oluþuyorsa? Mantarlar hava ile temas ettiði için okside olurlar. Bu lekeleri kuru bir bezle siliniz. Bu lekenin þarap kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.... þarap þiþeleri etiketlerinde küflenmeler meydana geliyorsa? Etiketin yapýþma maddesinin cinsine göre hafif küflenmeler olabilir. Þarap þiþelerini temizleyiniz ve kalan yapýþkan kalýntýlarýný çýkarýnýz. Verilen açýklamalar doðrultusunda arýzalarý gideremezseniz, o zaman yetkili teknik servisi çaðýrýnýz. Dolap içindeki soðuk havayý mümkün olduðu kadar içerde tutabilmek için arýza giderilinceye kadar cihazýn kapaðýný açmayýnýz. 37

38 Seslerin Sebepleri Normal Sesler Brrrrr... Blubb, blubb... Klik... Sssrrrrr... Neden Oluþur? Bu ses motordan (kompresör) gelir. Motor çalýþmaya baþlarken bu ses kýsa bir süre için yükselebilir. Bu ses borulardan akan soðutucu maddesinden gelebilir. Termostat motoru açýp kapatýrken bu ses duyulur. Çok bölgeli veya NoFrost-cihazlarda hava akýmýndan oluþan bir ses duyulabilir. Knak... Cihaz içinde genleþme olduðu takdirde bu çýtýrdama sesi duyulur. Motor- ve soðutma döngüsünde oluþan bu seslerin yok edilemeyeceði unutulmamalýdýr! Giderilmesi Sebep Çözüm Kolay Sesler Klap, Rap, Klir Cihaz eðri duruyor. Bir su terazisi yardýmýyla cihazýn duruþunu düzeltin. Bunun için cihazýn altýndaki vidalý ayaklarý kullanýn veya cihazýn altýna bir þey koyun. Cihaz baþka dolap veya cihazlara dayanýyor. Çekmeceler, sepetler veya raflar sallanýyor veya sýkýþýyor. Þiþeler ve kaplar birbirine deðiyor. Nakliye kablo askýsý hala cihazýn arkasýnda duruyor. Cihazý yanýndaki dolaptan veya cihazdan ayýrýn Sökülebilen parçalarý dýþarý alýn ve yeniden yerleþtirin. Þiþeleri ev kaplarý hafifçe birbirinden ayýrýn. Kablo askýsýný çýkartýn. 38

39 Müþteri Hizmetleri/Garanti Kendinizin gideremediði arýzalar için Miele satýcýlarýna veya Miele Merkez Müþteri Hizmetlerine baþvurunuz. Merkez servis telefon numarasýný kullanma kýlavuzunun arka sayfasýnda bulacaksýnýz. Yetkili servis sizden cihazýn model ve seri numarasýný isteyecektir. Her iki bilgiyi de cihazýn içindeki tip etiketinden öðrenebilirsiniz. Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý Garanti süresi 2 yýldýr. Garanti þartlarýna iliþkin ayrýntýlý bilgileri Miele telefon numaralarýndan öðrenebilirsiniz. Cihaz üretim yerinin telefon numarasý kullanma kýlavuzunun arka sayfasýndadýr. 39

40 Test Enstitüsü için Bilgiler Testler geçerli norm ve yönetmelikler doðrultusunda yapýlmalýdýr. Ayrýca cihaz testleri hazýrlýðýnda aþaðýdaki üretici bilgileri göz önüne alýnmalýdýr: Dolap Doldurma Planlarý, Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý içindeki Bilgiler 40

41 Elektrik Baðlantýsý Cihaz 50Hz V alternatif akýma baðlanmak üzere hazýrlanmýþtýr. Sigorta en az 10A'lýk olmalýdýr. Baðlantý yönetmeliklere uygun topraklý bir prize yapýlmalýdýr. Elektrik tesisatý VDE 0100 normlarýna uygun olmalýdýr. Cihazýn acil durumlarda elektrikten ayrýlabilmesi için priz cihazýn arkasýnda bulunmamalý ve acil bir durumda ulaþýlabilir bir yerde olmalýdýr. Priz yakýnda deðilse veya þebekeye doðrudan bir baðlantý yapýlacaksa tesisata çok kutuplu bir ayraç takýlmalýdýr. Ayraç olarak 3 mm kontak deliði bulunan þalter kullanýlabilir. Buna LS-þalteri, sigortalar ve akým koruyucular dahildir (60335 sayýlý Avrupa Normu). Fiþ ve kablo cihazýn titreþimi sonucunda zarar görmemesi için cihazýn arkasýna deðmemelidir. Kýsa devreye oluþmasýna sebep olabilir. Bu cihazýn arkasýndaki prize baþka cihazlar baðlanmamalýdýr. Elektrik þebekesine baðlantý çoklu priz veya uzatma kablosu ile yapýlamaz, bunlar gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma tehlikesi). Bu cihaz güneþ enerjisi gibi özel besleme sistemleri ile çalýþtýrýlmamalýdýr. Cihazýn ilk çalýþtýrýlmasýnda yüksek gelen akým nedeni ile sigorta atabilir. Elektronik zarara görebilir! Ayný þekilde Enerji tasarrufu fiþleri ile çalýþtýrýlmamalýdýr. Bunlar dolaba gelen enerji giriþini azaltýr ve cihaz çok ýsýnýr. Elektrik kablosunun deðiþmesi gerektiðinde bunu ancak yetkili servis yapabilir. 41

42 Montaj Talimatý Kurulma Yeri Cihaz bir fýrýnýn, radyatörün veya doðrudan güneþ alan bir pencerenin yanýna kurulmamalýdýr. Çevrenin ýsý derecesi ne kadar yüksek olursa, soðutma motoru o kadar fazla çalýþýr ve enerji tüketimi de o kadar fazla olur. Dolap için uygun olan yer kuru ve havadar bir ortamdýr. Cihazýn bir ýsý kaynaðý yanýna monte edilmesi kaçýnýlmaz ise þu minimum mesafeleri koruyunuz: Elektrikli ocaklara 3 cm Gazlý veya kömürlü ocaklara 30 cm. Cihazý yerleþtirirken þunlara dikkat ediniz: Priz cihazýn arkasýnda bulunmamalý ve acil bir durumda ulaþýlabilir bir yerde olmalýdýr. Fiþ ve kablo cihazýn titreþimi sonucunda zarar görmemesi için cihazýn arkasýna deðmemelidir. Bu cihazýn arkasýndaki prize baþka cihazlar baðlanmamalýdýr. Ýklim Sýnýfý Cihaz belirli bir iklim sýnýfýna (oda sýcaklýðý) göre tasarlanmýþtýr. Bunun sýnýrlarýnýn aþýlmamasý gerekir. Ýklim sýnýfý cihazýn içindeki tip etiketinde belirtilmiþtir. Ýklim Sýnýfý SN N ST T Oda Sýcaklýðý +10 C ile +32 C arasý+16 C ile +32 C arasý+16 C ile +38 C arasý+16 C ile +43 C arasý Düþük bir oda sýcaklýðý soðutma motorunun uzun süre çalýþmamasýna sebep olur. Bu da cihaz içinde ýsýnýn yükselmesine dondurulan malzemenin çözülmeye baþlamasýna yol açar. 42

43 Montaj Talimatý Tropik iklimli yerlerde ( 38 C ýsý ve %70 nem oraný üzerinde ) cihaz klimalý odalarda çalýþtýrýlmalýdýr. Aksi halde cihazýn sorunsuz çalýþmasý saðlanamaz. Cihazýn güvenle çalýþabilmesi için kullanma kýlavuzunda verilen bilgiler doðrultusunda monte edilmesi ve elektriðe baðlanmasý gerekir. Dikkat! Cihaz aðýrdýr ve kapaðý açýkken devrilme tehlikesi vardýr. Cihaz monte edilinceye ve kullanma kýlavuzu ve montaj talimatý uyarýnca niþin içine sabitleninceye kadar kapaklarý kapalý tutunuz! Cihazýn aðýrlýðý ve boyutu nedeniyle montaj mutlaka ikinci bir kiþinin yardýmý ile yapýlmalýdýr. Cihazýn boþ iken aðýrlýðý: KWT 1602 Vi, KWT 1612 Vi...153kg 43

44 Montaj Talimatý Niþ zemini Cihazýn saðlam bir zemine kurulmasý ve kusursuz çalýþabilmesi için niþin zemini düz ve yatay olmalýdýr. Niþ zemini sert ve yumuþamayan bir malzemeden olmalýdýr. Tam dolu bir cihazýn yüksek aðýrlýðý nedeniyle zeminin saðlam olmasý gerekir, bunun için yapýnýzýn uzman kiþilere kontrolünü yaptýrýnýz. Tam dolu bir cihazýn aðýrlýðý yaklaþýk : KWT 1602 Vi, KWT 1612 Vi...319kg Mutfak Dolaplarý/Gömme Cihazlar Cihaz yandaki ve üstündeki dolaplarla/cihazlarla vidalanabilir. Bu nedenle bütün dolaplar/cihazlar duvara baðlanmalýdýr. Hava Giriþ- Çýkýþ Delikleri Havalandýrma deliklerinin önü kapatýlmamalýdýr. Ayrýca biriken tozlar düzenli olarak alýnmalýdýr. Kapak Açýlma Yönü Cihaz sabit bir kapak ile teslim edilir. Kapak açma yönünün deðiþtirilmesi gerektiðinde yetkili servisi çaðýrýnýz! Kapak yönünü hiçbir zaman kendiniz deðiþtirmeðe çalýþmayýnýz! 44

45 Montaj Talimatý Side-by-side-Montaj Bu cihaz bbaþka bir soðutucu/derin dondurucu ile "Side-by-side" kurulabilir! Cihazýn Side-by-side Montaj kiti ile ara plaka ile kurulmasý Ara plaka en 16 mm kalýnlýðýnda olmalýdýr. Side-by-side montaj kiti yetkili servislerden alýnabilir. Hangisinin sizin cihazýnýz için uygun olacaðýný sorunuz! Bu cihazlarýn sabitlenmesi Side-by-side montaj kiti kullanma kýlavuzunda yazýlýdýr. Cihazýn Side-by-side Montaj kiti olmadan ara plaka ile kurulmasý Yan yana kurulan cihazlarýn arasýnda 16 mm ile 160 mm ölçüleri arasý bir ara plaka bulunuyorsa, cihazlar niþin içine montaj malzemesi ile tek etek sabitlenir. Ayrýca Side-by-side Montaj kitine gerek olacaktýr. Yan yana kurulacak cihazlarýn arasýnda bir ara plaka yoksa, cihazlar Side-by-side montaj kiti ile doðrudan birbirlerine baðlanmalýdýr. Cihazýn Side-by-side Montaj kiti olmadan ara plaka ile kurulmasý Yan yana kurulan cihazlarýn arasýnda 160 mm'den daha kalýn bir ara plaka bulunuyorsa, cihazlar niþin içine montaj malzemesi ile tek etek sabitlenir ( Side-by-side Montaj kiti olmadan). 45

46 Montaj Talimatý Cihaz kapaðýnýn açýlma açýsýnýn sýnýrlanmasý Kapak menteþeleri fabrikada cihaz kapaðý geniþ açýlabilecek gibi ayarlanmýþtýr. Eðer cihaz kapaðý açýldýðýnda bir duvara çarpýyorsa, o zaman kapaðýn açma açýsý 90 ile sýnýrlanmalýdýr: Cihaz kapaðýný açýnýz. Sýnýrlama pimini yukarýdan menteþenin içine takýnýz. Þimdi kapaðýn açýlma açýsý 90 ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. 46

47 Cihaz kapaðý ölçüsü (açýlma açýsý 90 ) Montaj Talimatý * Dolap kapaðý ölçüsü ve dolap kulplarý mutfaðýn þekline göre deðiþir. KWT 1602 Vi, KWT 1612 Vi A B C 677 mm Dolap kapaðý (maks.. 38 mm)* Kapak kulpu* Cihaz kapaðý ölçüsü (açýlma açýsý 115 ) * Dolap kapaðý ölçüsü ve dolap kulplarý mutfaðýn þekline göre deðiþir. KWT 1602 Vi, KWT 1612 Vi A B C D 677 mm Dolap kapaðý (maks.. 38 mm)* Kapak kulpu* 299 mm 47

48 Montaj Ölçüleri KWT 1602 Vi, KWT 1612 Vi Niþ geniþliði A 610 mm 613 mm 48

49 Montaj Ölçüleri Baðlantý kablosunun yerleþtirilmesi Dolap kapaðý ölçüleri 49

50 Cihaz Montajý Cihazýn boyu ve aðýrlýðý nedeniyle montajý iki kiþinin yardýmý ile yapýlmalýdýr. Gerekli alet ve aksesuar Akülü-tornavida TX-Tornavida Hava matkabý Farklý boylarda malzemeler için matkap Çekiç Mandal (somun, 8 mm) Yapýþtýrýcý bant Su pompasý pensesi Su terazisi Çeneli-gönye Mutfak dolabýnýn arkasýndaki duvara vidalanmasýnda ("Cihazýn Montajý" bölümüne bakýnýz): Duvarýn özelliðine uygun dübel/vida kullanýnýz. Diðerleri Merdiven El arabasý Devrilmeye karþý alternatif ahþap kiriþ (min. 75 mm x 100 mm), uzunluk kiriþ geniþliðine uygun olmalýdýr. Farklý boylarda ahþap vidalar Aksesuar Seçenekleri Ýki cihazýn Side-by-side montajý için Side-by-side montaj kiti 50

51 Cihaz Montajý Çelik Kapak Çelik ön plakalarý ve çelik görünü ünde baza kafeslerini yetkili servislerde bulabilirsiniz. Dolap kapaklarýnýn aðýrlýðý Montajdan önce ahþap dolap kapaðý aðýrlýðýnýn öngörülen aðýrlýðý aþmadýðýndan emin olunuz. Cihaz KWT 1602 Vi, KWT 1612 Vi Maks. Ahþap dolap kapaðý aðýrlýðý kg 62 Bir Separatöre Montaj Cihaz mutfak içinde ayrý bir separatöre yerleþtirilecekse niþin arka duvarý kaplanmalýdýr. Mutfak Dolaplarýnýn Sonunda Cihazýn bir tarafý görülüyorsa, bir yan panel kullanýlmalýdýr. Yan paneller dolap niþ içine yerleþtirilmeden duvara, döþemeye ve üstündeki mutfak dolaplarýna baðlanmalýdýr. Yan panelelrin ölçüsü karþýdaki dolap kaplamasýna uygun olmalýdýr. Monte edilen dolap kapaklarý öngörülen aðýrlýðý aþýyorsa cihaz menteþelerine zarar verebilir. 51

52 Cihaz Montajý Montaj Niþinin Düzenlenmesi Cihaz çevresindeki dolaplarý kontrol ediniz (kapak açma açýsý). Montajdan Önce Dikkat! Dolap çok aðýrdýr ve kapak açýlýrken öne doðru devrilebilir! Cihazý mutfak dolabýnýn altýna monte etmeden önce su terazisi ile kontrol ediniz. Dolap köþeleri birbirlerine 90 açýda olmalýdýr, aksi halde dolap kapaðý dört köþesi cihazý kaplamaz. Montaj niþinin duvarý düz olmalýdýr. Montaj niþi çevresindeki duvarlar en az 16 mm olmalýdýr. Baz açýtasý en az 13 mm kalýn olmalýdýr (önerilen: 19 mm). Montajdan önce ayar bandýný, ve diðer aksesuarlarý cihazdan çýkartýnýz. Cihazýn arkasýndaki kablo askýsýný kaldýrýnýz. Dolabýn arkasýndaki parçalarýn serbest olup olmadýklarýný kontrol ediniz. Cihazýn altýna montaj sýrasýnda zarar vermemek için kalan döþeme parçalarýný öngörülen yere sabitleyiniz. Montaj Niþinin Kontrolü Montaj ölçülerini kontrol ediniz. Elektrik baðlantýsýný kontrol ediniz ("Elektrik Baðlantýsý" bölümüne bakýnýz). Çevredeki dolaplarýn veya cihazlarýn saðlam durup durmadýklarýný kontrol ediniz. Bunlarýn hepsi niþ içinde duvara sabitlenmiþ olmalýdýr.duvara 52

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657018

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657018 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3572869

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3572869 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

`foqokk `fpmokk cfnukkk cfoqkkk cfoqakk `foqtkk. Montaj talimatlarý

`foqokk `fpmokk cfnukkk cfoqkkk cfoqakk `foqtkk. Montaj talimatlarý `foqokk `fpmokk cfnukkk cfoqkkk cfoqakk `foqtkk tr Montaj talimatlarý = Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Kurulum olanaklarý... 4 Tekil cihaz... 4 Yan yana kurulum... 4 Ayýrma duvarlý tekil cihazlar...

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

TR Kullanma Talimatlarý dikey buzdolaplarý için FRS 40 AS XS 08 64-00 Ventilator 9 C SuperCool max. 0 Cihaza kýsa bir bakýþ Çalýþtýrma ve kontrol elemanlarý A Hava akýþý 4 9 C SuperCool max. 0 þek. A Açma/kapama

Detaylı