Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...5 Kapak Açma Yardýmý...8 Kapaðýn Açýlmasý...8 Kapaðýn Kapatýlmasý....8 Aksesuar....9 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir?...19 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý...20 Ýlk Kullanýmdan Önce Koruyucu Folyo...20 Bakým ve Temizlik...20 Cihazýn Kullanýmý...20 Cihazýn Açýlmasý...20 Cihazýn Kapatýlmasý...21 Uzun Süre Kullanýlmayan Cihaz Diðer Ayarlarýn Yapýlmasý...22 Kilitleme...22 Akustik Sinyaller...23 Ekran Iþýk Gücü...24 Isý Derecesi ve Hava Kalitesi Isý Derecesi...25 Isý Ayarý...26 Isý Derecesi Ayar Olanaklarý...27 Isý Göstergesi Hava Kalitesi ve Nem DynaCool (sabit nem)...28 Aktif Karbon Filtresiyle Hava Dolaþýmý...29 Isý- ve kapak sinyali

3 Ýçindekiler Þiþe Sergileme Iþýðý...32 Þiþe Sergileme Iþýðýnýn Açýlmasý ve Kapatýlmasý...32 Þiþe Sergileme Iþýðýnýn Aydýnlýk Ayarý...32 Sergileme Iþýðýnýn Aydýnlatma Süresi...33 Þarap Þiþelerinin Saklanmasý...34 Ahþap Izgara...34 Ahþap Izgaranýn Yerinin Deðiþtirilmesi...35 Ahþap Izgaralarýn Yerleþtirilmesi Ahþap Izgaranýn Etiketlenmesi...36 Dekor Izgara...37 Maksimum Kapasite...37 Otomatik Eritme...38 Temizlik ve Bakým...39 Dolabýn Ýçi, Aksesuarý, Dýþ Yüzeyi, Cihaz Kapaðý Hava Giriþ Çýkýþ Delikleri...41 Kapak Contasý...41 Hava Filtresi...41 Aktif Kömür Filtre Aktif Kömür Filtre Deðiþimi...42 Arýzalarda Yardým Seslerin Sebepleri...49 Miele home...50 Müþteri Hizmetleri/Garanti Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý...52 Test Enstitüsü için Bilgiler...53 Bayiler için Bilgiler Fuar Modu...54 Elektrik Baðlantýsý...56 Montaj Talimatý Side-by-side-Montaj Kurulma Yeri...57 Ýklim Sýnýfý...58 Hava Giriþ- Çýkýþ Delikleri Montajdan Önce...59 Kapak Açýlým Ayarý

4 Ýçindekiler Cihaz Ölçüleri...60 Kapak Açma Yönünün Deðiþtirilmesi...61 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Cihazýn Hazýrlanmasý...65 Cihazýn Dolap Kapaklarýna Göre Ayarlanmasý...68 Cihazýn Niþ Ýçine Sürülmesi...69 Cihazýn Niþ Ýçine Sabitlenmesi Cihaz Kapaðýnýn Ayarý...71 Adressen

5 Cihazýn Tanýtýmý Tüm Cihazý Açma-/Kapama Þalteri Optik Göz (sadece teknik servis içindir) Üst veya alt ýsý ayarlý þarap saklama rafýnýn seçimi içindir. DynaCool Açma-/Kapama Fonksiyonu (sabit nem ayarý) Þarap Sergileme Iþýðýný Açma-/Kapama Isý Derecesi Ayarý ( daha soðuk) Bir seçimin onayý içindir (OK-Tuþu) Isý Derecesi Ayarý ( daha sýcak) Ayar Modu Seçimi veya Ýptali Isý veya Kapak Alarmý Kapama Tuþu Isý Göstergeli ve Sembollü Ekran (Semboller sadece ayar modunda görülür; sembol açýklamalarý için tabloya bakýnýz) 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Ayar Modu Sembolleri: Sembol Anlamlarý Fonksiyon Kilitleme Yanlýþlýkla Kapatma ve Ayar Sapmalarýna Karþý Önlem Akustik Sinyaller Tuþ sesinin açýlmasý ve kapatýlmasý kapak alarmýnda sinyal sesi Miele Home Ancak Miele home iletiþim modülünün baðlantýsýnda görülür("miele home" böl. bkz.) Fuar Modu (sadece fuar modu fonksiyonu açýldýðýnda görülür) Fuar Modunun Kapatýlmasý Ekran Iþýk Gücü Ekran Iþýk Gücü Ayarý Aktif Kömür Filtre Aktif kömür filtresinin deðiþimi gerektiðinde yanar Þebeke Baðlantýsý (sadece cihaz kapandýðýnda veya elektrik kesintisinden sonra olduðu gibi) Cihazýn elektrik baðlantýsýný onaylar, elektrik kesintisinde yanýp söner Alarm (sadece ýsý ve kapak alarmýnda görülür) Bir ýsý veya kapak alarmýný gösterir 6

7 Cihazýn Tanýtýmý Kapak Açma (Push2open) Iþýklý Çýta (her iki ýsý ayarlý rafta) Aktif Kömür Filtre Isý ayarlý bölmelerin termik açýdan birbirinden ayrýlmasý için üst ve alt ýsý ayarlý þarap saklama rafýnýn/izolasyon plakasýnýn kullanýmý içindir. Isý ayarlý raflarýn termik açýdan ayrýlmasý için izolasyon çýtalarý Etiket çýtalý ahþap ýzgara (FlexiFrames) Dekor Izgara UV-dayanýklý ve güvenli cam kapak Hava filtresi ve havalandýrma kafesi 7

8 Kapak Açma Yardýmý Kapak Açma Yardýmý Soðutucunuzdaki Push2open-sistemi kapaðýn açýlmasýnda kolaylýk saðlar. Soðutucunuzun kapaðý bastýrmaya karþý hassastýr. Kapaðýn Açýlmasý Kapaða hafifçe bastýrýnýz. Daha sonra býrakýnýz. Kapak kendiliðinden aralanýr. Örneðin þarap þiþesini almak için kapaðý tamamen açabilirsiniz. Kapak açma sisteminin bozulmamasý için: - Kapak açma sýrasýnda kapaðý engellemeyiniz. - Kapaðý kapatma sýrasýnda kapak açma sistemine basmayýnýz veya basýlý tutmayýnýz. Kapaðýn yanlýþlýkla açýlmasýna karþý koruyucu önlem: Kapaðý kendinize doðru çekmezseniz yaklaþýk 3 saniye içinde kendiliðinden kapanýr. Kapaðýn Kapatýlmasý Kapaða bastýrýnýz. 8

9 Aksesuar Cihazla Verilen Aksesuar Aktif Kömür Filtre Aktif kömür filtre mükemmel bir hava dolaþýmýnýn yanýnda yüksek bir hava kalitesi de saðlar. Hava Filtresi Havalandýrma kafesinin arkasýndaki hava filtresi tozlanma sonucunda soðutma gücünün düþmesini önler. Tebeþir Cihazla birlikte verilen tebeþiri ahþap ýzgaralar üzerindeki mýknatýslý çýtalarýn yazýlýmý için kullanýn. Böylece dolaba yerleþtirilen þarap cinsleri ile ilgili iyi bir tablo oluþacaktýr. Sonradan Alýnabilen Aksesuar Aktif Kömür Filtre (Açýklama "Cihazla Verilen Aksesuar" böl. bkz.). Tebeþir (Açýklama "Cihazla Verilen Aksesuar" böl. bkz.). Hava Filtresi (Açýklama "Cihazla Verilen Aksesuar" böl. bkz.). Çok amaçlý-mikrofazerli Bez Mikrofazerli bez ile çelik yüzeyler, kumanda panelleri, pencere ve mobilyalardaki parmak izleri ve hafif kirler kolayca çýkarýlabilir. Aksesuarlarý Miele yetkili servislerinden ve yetkili bayilerinden satýn alabilirsiniz. 9

10 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemelerinin Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi geri dönüþümlü maddelerden seçildiði için ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðlar ve çöp oluþumunu azaltýr. Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe vermeyiniz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Eski dolabýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar soðutucu borularýnýn çevreyi koruma amacýyla hasar görmemesine dikkat ediniz.. Ancak bu þekilde borunun içindeki soðutucu maddesinin ve kompresördeki yaðýn çevreye zarar vermeden kurallara uygun biçimde ortadan kaldýrýlmasý saðlanabilir. Eski cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklar açýsýndan güvenli bir yerde saklayýnýz. Bununla ilgili bilgileri kullaným kýlavuzunun "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünde bulabilirsiniz. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Cihazý çalýþtýrmadan önce kullaným kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyunuz. Bu kitapçýðýn içinde cihazýn montajý, güvenliði kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda meydana gelen zararlardan Miele sorumlu tutulamaz. Bu kullaným kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve gerektiðinde cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Yaralanma tehlikesi! Denizden yüksekliði 1500 metreden daha yüksek yerlerde cihaz kapaðýndaki cam kýrýlabilir! Kýrýlan camlar aðýr yaralanmalara sebep olabilir! Kullaným Kurallarý Bu cihaz sadece ev ve ev benzeri yerlerde kullanýlabilir. Bu cihaz dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Bu cihazý sadece þaraplarýn saklanmasý gibi evsel iþlerde kullanabilirsiniz. Bunun dýþýndaki tüm kullaným türlerine izin verilemez. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz ilaç, kan plazmasý, laboratuvar preparatlarýnýn veya benzer maddelerin ve ürünlerin saklanmasý için uygun deðildir. Cihazýn yanlýþ kullanýlmasý sonucunda saklanan malzemelerin zarar görmesine ve bozulmasýna sebep olabilir. Ayrýca bu cihaz patlama tehlikesi olan alanlar için uygun deðildir. Miele kurallara aykýrý veya yanlýþ kullaným sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler sadece bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Bu kiþiler ancak cihazýn nasýl güvenle kullanýlacaðý anlatýldýktan sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir kiþi olmadan cihazý kullanabilirler. Cihazý kullanacak olanlar yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkabilecek tehlikeleri algýlayacak ve anlayacak durumda olmalýdýr. Evdeki Çocuklar Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile cihazdan uzak tutulmalýdýr. Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren cihazý güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan derin dondurucuyu çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çocuklar cihazý yanlarýnda bir büyük olmadan temizleyemez ve bakýmýný yapamazlar. Cihazýn çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamasýna asla izin vermeyiniz. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Boðulma tehlikesi! Çocuklar ambalaj malzemeleri (örn. folyo gibi) ile oynarken baþlarýna geçirebilir ve boðulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz. Teknik Güvenlik Soðutma maddesinin dolaþým sýzdýrmazlýðý kontrol edilmiþtir. Cihaz güvenlik þartlarýna ve bununla ilgili Avrupa normlarýna uygundur. Bu cihazda Ýzobutan isimli (R600a) soðutucu bir madde bulunmaktadýr. Bu madde çevreye uyumlu doðal bir gazdýr, fakat yanýcýdýr. Bu gaz Ozon tabakasýna zarar vermez ve sera etkisi yapmaz. Çevre dostu bu soðutucu madde az da olsa cihazýn motor sesinin artmasýna sebep olur. Kompresörün çalýþma sesinin yanýnda tüm soðuk hava dolaþýmýnýn sesi duyulabilir. Önlenmesi mümkün olmayan bu sesler cihazýn çalýþma gücünü olumsuz etkilemez. Dolap taþýnýrken ve kurulurken soðuk hava dolaþým sistemlerinin zarar görmemesine dikkat ediniz. Dýþarý sýzacak soðutucu madde gözde yaralanmalara yol açabilir! Böyle bir durumda: açýk ateþ veya parlayýcý maddelerle temasý engelleyiniz, cihazýn elektrik baðlantýsýný þebekeden ayýrýnýz. derin dondurucunun bulunduðu yeri birkaç dakika havalandýrýnýz ve yetkili servise haber veriniz. 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihaz içindeki soðutucu madde kurulduðu yerin büyüklüðü ile orantýlý olmalýdýr. Borulardaki bir delinme küçük mekanlarda parlayýcý bir gaz-hava karýþýmý oluþturabilir. Her 8 gr. soðutucu madde için en az 1 m 3 alan gereklidir. Soðutucu maddenin miktarý ile ilgili bilgiyi dondurucu içindeki tip etiketinden öðrenebilirsiniz. Cihazýn montajýndan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (frekans, gerilim ve sigorta) evinizin elektrik þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Bu verilerin birbirleri ile uyuþmasý þarttýr. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýnýz. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel güvenlik þartýnýn mevcut olmasý çok önemlidir. Gerektiðinde binadaki elektrik donanýmýný bir elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Cihazý kullanan kiþi için tehlike yaratmamasý açýsýndan hasarlý olan elektrik baðlantý kablosu Miele yetkili personeli tarafýndan yenisi ile deðiþtirilmelidir. Çoklu priz veya uzatma kablosu gerekli güvenliði saðlayamazlar (yangýn tehlikesi). Cihaz bunlarla elektrik þebekesine baðlanmamalýdýr. Elektrik ileten parçalarýn veya þebeke aðýna baðlantý kablosunun nemlenmesi kýsa devreye neden olabilir. Bunun için cihazý nemli veya ýslak ortamlarda ( örneðin garaj veya bulaþýkhane gibi) kullanmayýnýz. 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Hasarlý bir cihaz güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Gözle görülür bir hasarýn olup olmadýðýný kontrol edin. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz. Güvenli bir þekilde çalýþabilmesi için ocaðý ancak monte edildikten sonra kullanýnýz. Montaj, bakým ve tamir iþlerinde cihaz elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr. Aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde cihaza þebekeden gelen cereyan kesilmiþ olur: Evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr veya Evdeki telli sigorta yuvasýndan tamamen çýkarýlmalýdýr veya Cihazýn fiþi prizden çekilmelidir. Fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, cihazý elektrikten ayýrmak için fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. Hatalý montaj ve tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Montaj ve bakým veya tamir iþleri ancak Miele yetkili personelleri tarafýndan yapýlabilir. Cihaz Miele yetkili servisi tarafýndan tamir edilmediðinde garanti hakký ortadan kalkar. Miele ancak orijinal yedek parçalar ile cihazýn güvenle çalýþmasýný saðlayabilir. Bozuk parçalar sadece Miele-orijinal-yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. 15

16 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Cihaz belirli bir iklim sýnýfýna (oda sýcaklýðý) göre tasarlanmýþtýr. Bunun sýnýrlarýnýn aþýlmamasý gerekir. Ýklim sýnýfý cihazýn içindeki tip etiketinde belirtilmiþtir. Daha düþük oda sýcaklýðý soðutma motorunun uzun süre çalýþmamasýna sebep olur, bu durumda cihaz gerekli ýsý derecesini koruyamaz. Soðutucunun bazasýndaki havalandýrma kafesinin önünü kapatmayýnýz. Aksi takdirde hava dolaþýmý engellenmiþ olur. Elektrik tüketimi artar ve soðutucu arýzalanabilir. Cihazda veya cihaz kapaðýnda katý yað veya sývý yað sakladýðýnýzda, dolap içine dökülmemesine ve cihazýn plastik kýsýmlarýna temas etmemesine dikkat ediniz. Plastik zarar görebilir, zamanla yýrtýlabilir veya kýrýlabilir. Ýçinde yanýcý gazlar bulunan sprey kutularýný ve patlayýcý maddeleri dolabýnýzda saklamayýnýz. Termostat çalýþmaya baþlarken kývýlcým çýkabilir. Bu kývýlcýmlar patlamaya sebep olabilir. Dolabýn içinde elektrikli alet çalýþtýrmayýnýz (Hafif-buz yapma cihazý gibi). Oluþan kývýlcýmlar nedeniyle patlama tehlikesi! Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar cihaza monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan kalkar. 16

17 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Temizlik ve Bakým Dolap kapaðýndaki lastik contayý yaðlamayýnýz. Yað lastiðin zamanla delinmesine sebep olabilir. Bir buharlý temizlik aletinin buharý elektrik ileten parçalara sýzabilir ve kýsa devreye sebep olabilir. Cihazýn temizliði için asla buharlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Aþaðýdaki iþlemleri yapmak için asla sivri uçlu ve keskin aletler kullanmayýnýz, buz tabakalarýnýn kaldýrýlmasý, donmuþ kaplarýn ve besinlerin yerinden sökülmesi gibi. Soðutma sistemine zarar verir ve cihazýn bozulmasýna sebep olabilirsiniz. Buzlarý eritmek için dolabýn içine asla elektrikli ýsýtýcýlar veya mumlar koymayýnýz. Plastik bölmeler zarar görebilir. Buz çözücüler veya eritme spreyleri kullanmayýnýz. Bunlar patlayýcý gazlar oluþturabilir ve saðlýða zararlýdýr. 17

18 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Nakliye Zarar görmemesi için cihazý daima dik olarak ve ambalajý içinde taþýyýnýz. Çok aðýr olmasý nedeniyle cihazý ikinci bir kiþinin yardýmý ile taþýyýnýz. Yaralanma- ve zarar görme tehlikesi! Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski derin dondurucunun/soðutucunun yaylý veya sürgülü kilidini bozunuz. Böylece çocuklarýn oynarken dolabýn içinde saklanýp hayatlarýný tehlikeye sokmalarý önlenmiþ olacaktýr. Soðuk hava dolaþýmýný saðlayan parçalarýn hasar görmemesi için aþaðýda belirtilen hususlara özellikle dikkat ediniz, örneðin: Buhar sistemindeki soðuk hava kanallarýnýn delinmemesine, Borularýn kývrýlmamasýna, Yüzey kaplamalarýnýn kazýnmamasýna. Dýþarý sýzabilecek soðutucu madde gözlere zarar verebilir. 18

19 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir? Cihazýn Yerleþtirilmesi/ Bakýmý Isý- Ayarý Kullaným Normal Enerji Tüketimi Havalandýrýlabilen yerlerde. Doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan korunmuþ. Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. 20 C gibi ideal bir oda sýcaklýðý. Havalandýrma kesitlerinin önünü kapatmayýn ve düzenli olarak tozunu alýn. Dolabýn arkasýnda bulunan metal kafes (ýsý dolaþýmý) en az yýlda bir kere tozlarý alýnmalýdýr. Yüksek Enerji Tüketimi Kapalý, havalandýrýlamayan yerlerde. Doðrudan güneþ ýþýðý altýnda. Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. Yüksek oda sýcaklýðýnda, Önü kapalý veya tozlanmýþ havalandýrma kesitlerinde. Soðutma motorunda ve metal kafeste biriken tozlar (ýsý dolaþýmý). 10 ile 12 C arasý Ayarlanan ýsý ayarý ne kadar düþük veya ne kadar yüksek olursa, enerji tüketimi o kadar fazla olur. Ahþap ýzgaralar cihazýn fabrika çýkýþýnda olduðu gibi düzenlenmelidir. Cihaz kapaðý sadece gerektiðinde kýsa bir süre için açýlmalýdýr. Þarap þiþeleri iyi sýralanmalýdýr. Hava dolaþýmýnýn saðlanabilmesi için raflarý çok doldurmayýnýz. Sýk sýk ve uzun süreli kapak açýlýmlarý soðuk hava kaybý ve içeri oda sýcaklýðýnýn sýzmasý demektir. Cihaz daha fazla soðumaya çalýþacak ve soðutma motorunun çalýþma süresi uzayacaktýr. 19

20 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Ýlk Kullanýmdan Önce Ambalaj Malzemeleri Cihaz içindeki ambalaj malzemelerini dýþarý alýnýz. Koruyucu Folyo Çelik cihazlarýn dýþ yüzeyi koruyucu bir folyo ile kaplanmýþtýr. Dolabý uygun görülen yere yerleþtirdikten sonra üstündeki koruyucu folyoyu çekip alýnýz. Bakým ve Temizlik Cihazýn Kullanýmý Bu cihazýn kullanýmýnda sensörlü tuþlara parmakla dokunmak yeterli olacaktýr. Her dokunuþ bir tuþ sesi ile onaylanýr. Bu tuþ sesini arzu ederseniz kapatabilirsiniz ("Diðer Ayarlarýn Yapýlmasý - Akustik Sinyaller" böl.bakl.) Cihazýn Açýlmasý Cihaz elektriðe baðlandýktan sonra ekranda þebeke baðlantý sembolü görülür. "Temizlik ve Bakým" bölümündeki uyarýlarý lütfen dikkate alýnýz. Çelik yüzeyleri koruyucu folyoyu çekip aldýktan sonra cihazla verilen çelik bakým maddesi ile siliniz. Önemli! Miele çelik bakým maddesi koruyucu bir film tabakasý oluþturarak yüzeyi suya ve kire karþý korur. Dolabýn içini ve aksamýný ýlýk su ile temizleyiniz ve bir bezle kurulayýnýz. Açma/Kapama-tuþuna dokununuz. Þebeke baðlantý sembolünün ýþýðý söner ve cihaz soðutmaya baþlar. Kumanda panelinde üç seçilebilen ýsý ayarlý þarap saklama raflarýnýn sensörlü tuþlarý görülür: Seçilen raf fonu sarýdýr ve ekranda seçilen ýsý ayarlý rafýn ýsý derecesi görülür. Ýlk çalýþtýrmada ýsý ayarlý raflarýn sensörlü tuþlarýnýn ve alarm sembolünün ýþýklarý ayarlanan ýsý derecesine ulaþýlýncaya kadar yanýp söner. 20

21 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Ayarlanan ýsý derecesine ulaþýldýktan sonra ýsý ayarlý þarap saklama bölmesinin sensörlü tuþu devamlý yanmaya baþlar. Alarm sembolü ayarlanan ýsý derecesine ulaþýlýr ulaþýlmaz söner. Dolap içindeki lamba kapak açýldýðýnda yanar. Her ýsý ayarlý raf için özel ayar yapabilirsiniz. Ýçinde daha baþka ayarlar yapmak istediðiniz cihaz bölmesinin sensörlü tuþuna dokununuz. Seçilen sensörlü tuþun fonu sarýdýr. Þunlar yapýlabilir: Isý derecesi ayarlanabilir, Dynacool fonksiyonu açýlabilir, Konu hakkýnda ayrýntýlý bilgileri ilgili bölümde bulabilirsiniz. Bunun sonunda baþka bir ýsý ayarlý raf seçilirse, daha önce seçilen ýsý ayarlý rafýn ayarlarý saklý kalýr. Cihazýn Kapatýlmasý Açma/Kapama-tuþuna dokununuz. Bu mümkün olmazsa kilitleme fonksiyonu devrede demektir! Kumanda panelinde üç ýsý ayarlý rafýn sensörlü tuþlarý söner. Ekranda ýsý göstergesi söner ve þebeke baðlantý sembolü görülür. Ýç aydýnlatmanýn lambasý söner ve soðutma motoru durur. Uzun Süre Kullanýlmayan Cihaz Cihazý uzun bir süre kullanmayacaksanýz, cihazý kapatýnýz. fiþi çekiniz veya evdeki sigortayý kapatýnýz, cihazý temizleyiniz ve koku oluþumunu önlemek için kapaðýný biraz aralýk býrakýnýz. Eðer dolap uzun bir süre kullanýlmayacaðý için fiþi prizden çekilmiþ ve içinin temizliði yapýlmadan kapaklarý kapalý býrakýlmýþ ise, o zaman dolap içinde küflenmeler meydana gelebilir. 21

22 Diðer Ayarlarýn Yapýlmasý Cihazdaki belirli ayarlarý ancak ayar modunda yapabilirsiniz. Ayar modunda bulunuyorsanýz, kapak sinyali otomatik olarak bastýrýlýr. Kilitleme Kilitleme sayesinde: cihazýn yanlýþlýkla açýlmasý, yanlýþ ýsý ayarý, yanlýþlýkla DynaCool seçimi, yanlýþlýkla þiþe ýþýklandýrmasýnýn açýlmasý önlenmiþ olur. Kilidin Açýlmasý-/Kapatýlmasý Kilitlemenin açýlmasý veya kapatýlmasý veya tuþlarýna basarak ayarlanabilir: 0: Kilitleme kapalýdýr 1: Kilitleme açýktýr. Seçiminizi onaylamak için OK-tuþuna basýnýz. Seçilen ayar kabul edilir, sembol yanýp söner. Ayarlar tuþuna basýnýz. Ekranda seçilebilen semboller görülür, sembolünün ýþýðý yanýp söner. Seçiminizi onaylamak için OK-tuþuna basýnýz. Ekranda son seçilen ayar yanýp söner, sembolünün ýþýðý yanar. Ayarlar modundan çýkmak için ayarlar tuþuna basýnýz. Normalde elektronik yaklaþýk bir dakika sonra ayarlar modundan otomatik olarak çýkar. Kilitleme devrede ise ekranda sembolünün ýþýðý yanar. 22

23 Diðer Ayarlarýn Yapýlmasý Akustik Sinyaller Cihazda kapak ve ýsý alarmýnda tuþ sesi ve uyarý sesi duyulur. Kapak alarmýnda tuþ sesini veya uyarý sesini açabilir veya kapatabilirsiniz, ýsý alarmýnda sinyal sesi kapatýlamaz. Ayar olanaklarý arasýnda dört seçenek bulunmaktadýr. Fabrika çýkýþýnda 3 seçeneði ayarlanmýþtýr, bunun anlamý tuþ sesi ve kapak alarmý açýk demektir. Akustik Sinyallerin Açýlmasý/-Kapatýlmasý Seçiminizi veya tuþuna basarak yapabilirsiniz: 0: Tuþ sesi kapalý; Kapak alarmý kapalý 1: Tuþ sesi kapalý; Kapak alarmý açýk (4 dakika sonra) 2: Tuþ sesi kapalý; Kapak alarmý açýk (2 dakika sonra) 3: Tuþ sesi açýk; Kapak alarmý açýk (2 dakika sonra) Ayarlar tuþuna basýnýz. Ekranda seçilebilen semboller görülür, sembolünün ýþýðý yanýp söner. Seçiminizi onaylamak için OK-tuþuna basýnýz. Seçilen ayar kabul edilir sembolü yanýp söner. Isý derecesini ayarlamak için ( veya ) tuþuna ekranda sembolü yanýp sönünceye kadar basýnýz. Ayarlar modundan çýkmak için ayarlar tuþuna basýnýz. Normalde elektronik yaklaþýk bir dakika sonra ayarlar modundan otomatik olarak çýkar. Seçiminizi onaylamak için OK-tuþuna basýnýz. Ekranda son seçilen ayar yanýp söner, sembolü yanar. 23

24 Diðer Ayarlarýn Yapýlmasý Ekran Iþýk Gücü Ekran ýþýk gücünü dolabýn bulunduðu ortamýn ýþýk durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Ekran ýþýk gücü kademeli olarak 1 ile 3 arasý ayarlanabilir. Fabrika çýkýþý ýþýk gücü kademesi 3 olarak ayarlanmýþtýr (maks. ýþýk gücü). Ekran ýþýk gücünü veya tuþlarý ile deðiþtirebilirsiniz: 1: Minimum ýþýk gücü 2: Orta ýþýk gücü 3: Maksimum ýþýk gücü. Ekran Iþýk Gücünün Deðiþtirilmesi Ayarlar tuþuna basýnýz. Ekranda seçilebilen semboller görülür, sembolünün ýþýðý yanýp söner. Seçiminizi onaylamak için OK-tuþuna basýnýz. Seçilen ayar kabul edilir sembolü yanýp söner. Isý derecesini ayarlamak için ( veya ) tuþuna ekranda sembolü yanýp sönünceye kadar basýnýz. Ayarlar modundan çýkmak için ayarlar tuþuna basýnýz. Normalde elektronik yaklaþýk bir dakika sonra ayarlar modundan otomatik olarak çýkar. Seçiminizi onaylamak için OK-tuþuna basýnýz. Ekranda son seçilen ayar yanýp söner, sembolünün ýþýðý yanar. 24

25 Isý Derecesi ve Hava Kalitesi Þarap çevre þartlarýna baðlý olarak devamlý geliþir. Böylece ýsý derecesi kadar havanýn kalitesi de þarabýn dayanýklýlýðýnda rol oynar. Farklý ýsý bölmelerine sahip dolabýnýzda þarabýnýz için ideal ortam ancak seçilen ýsýnýn sabit olmasý, hava nemliliðinin yüksek tutulmasý ve kokusuz bir çevrenin oluþmasý sayesinde saðlanabilir. Ayrýca þarap dolabý vibrasyonsuz bir ortam saðladýðýndan þarabýn olgunlaþmasý olumsuz etkilenmez. Isý Derecesi Þaraplarý 6 ile 18 C arasý bþr derecede saklayabilirsiniz. Kýrmýzý ve beyaz þarabý bir arada saklamak isterseniz 12 ile 14 C arasý bir derece seçiniz. Bu dereceler beyaz için olduðu kadar kýrmýzý þarap için de uygundur. Çok yüksek bir ýsý derecesi (22 C üzerinde) þarabýn çok hýzlý olgunlaþmasýna fakat aromasýnýn geliþmemesine sebep olur. Çok düþük bir ýsý derecesinde (5 C altýnda) þarap iyi bir olgunlaþmaya ulaþamaz. Sýcakta þarap genleþir, soðukta büzülür - Isý farklýlýklarý þarap için stres demektir ve olgunlaþmasýný durdurur. Bu nedenle þarabý saklarken ýsý farklýlýklarý olmamasýna dikkat ediniz. Þarap Cinsleri Hafif, meyvemsi Kýrmýzý Þaraplar: Aðýr Kýrmýzý Þaraplar: Önerilen içme derecesi +14 C ile +16 C arasý +18 C Roze Þaraplar: +8 C ile +10 C arasý Narin, aromatik Beyaz Þaraplar: Aðýr veya tatlý Beyaz Þaraplar: Þampanya, Sekt, Prosecco: +8 C ile +12 C arasý +12 C ile +14 C arasý +6 C ile +10 C arasý Öneri: Þarap bardaða aktarýlýrken ýsýndýðýndan þarabý önerilen içme derecesinden 1 ile 2 C derece daha fazla soðutunuz. Aðýr kýrmýzý þaraplarýn þiþesini içmeden 2-3 saat öncesinden açýlmasý ve aromasýný verebilmesi için havadaki oksijeni emmesi saðlanmalýdýr. 25

26 Isý Derecesi ve Hava Kalitesi Düþük Çevre Isýlarýnda Emniyet Termostatý Þarabýn düþük ýsý derecelerinden korunabilmesi için emniyet termostatý cihaz içindeki ýsýnýn çok fazla düþmesini önler.çevre ýsý derecesi daha fazla düþerse, otomatik olarak cihazdaki rezistans devreye girer ve dolap içi ýsý derecesini sabit tutar. Isý derecesi daha da düþmeye devam ederse cihaz kendiliðinden kapanýr. Termik Ayýrma için Ýzolasyon Plakalarý Cihazda bir adet sabit izolasyon plakasý vardýr, bunlar dolabýn içini iki farklý ýsý ayarlý bölüme ayýrýr. Böylece ayný anda, örneðin kýrmýzý þarap ve þampanya gibi farklý þarap cinslerini saklayabilirsiniz. Cam kapak içindeki izolasyon çýtalarý her bölüm arasýndaki ýsý dolaþýmýný önler. Isý Ayarý Her iki ýsý ayarlý þarap saklama bölmesindeki ýsý derecelerini birbirinden baðýmsýz olarak ayarlayabilirsiniz. Isý derecesini deðiþtirmek istediðiniz bölümün sensörlü tuþuna dokunarak fon rengini sarýya dönüþtürünüz. Ekranda seçilen ýsý ayarlý bölümün ýsý derecesi ekranda görülür. Ekranýn altýndaki iki tuþ ile ýsý derecesini ayarlayýnýz. Tuþa basýldýðýnda: ýsý derecesi düþer ýsý derecesi yükselir Seçiminizi onaylamak için OK-tuþuna basýnýz. veya son tuþa basma hareketinden sonra yakl. 5 saniye bekleyiniz. 26

27 Isý Derecesi ve Hava Kalitesi Ayar sýrasýnda ayarlanan ýsý derecesi yanýp sönerek kendini belli eder. Tuþlara basarken ýsý göstergesinde þu deðiþimleri gözlemleyebilirsiniz: Ýlk defa basýldýðýnda: Son ayarlanan ýsý deðeri yanýp sönerek gösterilir. Ondan sonra tuþa her basýldýðýnda: Isý deðeri 1 C-dilimlerle deðiþir. Parmaðýnýzý tuþ üzerinde tutarsanýz: Isý deðeri devamlý deðiþir. Tuþa son dokunuþtan yaklaþýk 5 saniye sonra ýsý göstergesi otomatik olarak þarap bölmesindeki gerçek ýsý deðerine döner. Eðer ýsý deðeri deðiþtirilmiþse, istenilen ýsý deðerine gelebilmesi için bir süre beklemek gerekir. Isý Derecesi Ayar Olanaklarý Isý deðeri her iki rafta da 5 ile 20 C derece arasý ayarlanabilir. Isý Göstergesi Ekrandaki ýsý göstergesi normal çalýþma sýrasýnda o andaki gerçek dereceyi gösterir. Bir bölmedeki ýsý normal ýsý gösterge alaný içinde deðilse, ýsý göstergesinde yan yana ýþýklý çizgiler belirir. Çevre ýsýsýný da göz önüne alarak istenilen ýsý derecesine ulaþmak ve göstergede devamlý görülmesi için birkaç saate ihtiyaç vardýr. Ekrandaki ýsý göstergesi daima gerçek dereceyi gösterir. 27

28 Isý Derecesi ve Hava Kalitesi Hava Kalitesi ve Nem Normal bir buzdolabý içindeki nemli hava þarap için çok düþüktür ve bu nedenle bu dolaplar þarap saklamak için uygun deðildir. Havadaki nem derecesinin yüksek olmasý þarap saklama açýsýndan çok önemlidir, bu sayede þarap þiþesinin mantarý dýþardan da nemli kalýr. Havadaki nem oraný düþük olursa, þiþenin mantarý dýþardan kurur ve þiþenin aðzýný tam olarak kapatamaz. Bu yüzden þarap þiþeleri her zaman yatýrýlarak saklanmalýdýr, bu sayede mantar þiþenin içinde daima ýslak kalýr. Þiþenin içine hava sýzarsa, þarabýn bozulmasý kaçýnýlmazdýr! DynaCool (sabit nem) DynaCool ile cihazdaki nemli hava oraný yükselir. Ayný zamanda tüm þarap saklama bölümünde nemli hava ve ýsý derecesi eþit olarak daðýlýr, böylece þaraplar ayný þartlar altýnda muhafaza edilmiþ olur. Böylece dolap içinde sürekli þarap mahzeni havasýna denk düþen bir etkileþim meydana gelecektir. DynaCool Sisteminin Açýlmasý Isý ayarlý þarap bölmesini uzun süre þarap saklamak için kullanmak istiyorsanýz, önce Dynacool fonksiyonunu açýk býrakmanýz tavsiye edilir. Cihazýn içindeki havanýn daha fazla nemlenmesi için içinde su olan bir kabý dolaba koymayýnýz. Havadaki nem atar ve içerde kondense su oluþmasýna sebep olur. Bu kondense su dolap içinde korozyona yol açarak cihaza zarar verebilir. Sabit nem ayarý tuþuna basýnýz, sarý ýþýðý yanacaktýr. DynaCool sistemini açmasanýz bile soðutma baþlayýnca cihaz otomatik olarak vantilatörleri devreye sokar. Böylece þaraplarýnýz için en uygun saklama koþulu elde edilmiþ olur. Dolap kapaðý açýldýðýnda vantilatör geçici bir süre için otomatik olarak durur! 28

29 Isý Derecesi ve Hava Kalitesi DynaCool Sisteminin Kapatýlmasý DynaCool sistemi çalýþýrken enerji tüketimi biraz yükseldiðinden ve motor biraz daha sesli çalýþtýðýndan, arada bir sürekli DynaCool sistemini kapatabilirsiniz. Sabit nem ayarý tuþuna basýnýz, sarý ýþýðý yanacaktýr. Aktif Karbon Filtresiyle Hava Dolaþýmý Aktif kömür filtre mükemmel bir hava dolaþýmýnýn yanýnda yüksek bir hava kalitesi de saðlar. Aktif kömür filtre sayesinde cihaza taze hava girer. Bu hava vantilatör kanalýyla (DynaCool fonksiyonu) dolap içine daðýtýlýr. Aktif kömür filtreden geçen dýþ hava tozlardan ve kokulardan arýndýrýlmýþ olarak cihazýn içine ulaþýr. Böylece þarabýnýz olasý kokulardan korunmuþ olur, aksi halde mantar yoluyla kokular þaraba ulaþýr. Aktif kömür filtreler düzenli olarak deðiþtirilmelidir, ekrandaki gösterge size bunu hatýrlatýr ("Aktif Kömür Filtre" böl. bak.). 29

30 Isý- ve kapak sinyali Cihaz içindeki üç bölmede ýsý derecesinin farkýnda olunmadan yükselmemesi veya düþmemesi ve dolayýsýyla þaraba zarar vermemesi için dolabýnýz bir sinyal sistemi ile donatýlmýþtýr. Isý Sinyali Isý ayarlý þarap saklama bölmelerinden birinde ýsý derecesi belirli bir deðeri aþarsa veya düþerse, kumanda panelinde o bölmenin sensörlü tuþu yanýp söner, ayný anda ekranda alarm sembolü yanýp söner. Ayrýca bir uyarý sesi duyulur. Akustik ve optik sinyal aþaðýda durumlarda devreye girer, örn.: cihazý açtýðýnýzda, bir bölmedeki ýsý derecesi ayarlanan dereceden çok farklý ise, þiþelerin yerini deðiþtirirken ve dýþarý alýrken dolaba çok fazla sýcak hava girerse, çok miktarda þarap þiþesi dolaba yeni yerleþtiriliyorsa, bir elektrik kesintisinden sonra. Alarm durumu sona erdiðinde sesli sinyal durur ve alarm sembolü söner. Ýlgili ýsý ayarlý þarap saklama bölmesinin sensörlü tuþunun ýþýðý tekrar yanmaya devam eder. Uyarý Sesinin Vaktinden Önce Kapatýlmasý Bu sinyal sesi sizi rahatsýz ediyorsa, bunu önceden kapatabilirsiniz. Isý alarmýný kapatmak için sensörlü tuþa basýnýz. Sinyal sesi kapanýr. Alarm durumu bitinceye kadar kumanda panelindeki ýsý ayarlý bölme tuþu ve ekrandaki alarm sembolü alarm durumu bitinceye kadar yanýp sönmeye devam eder. Düþük Çevre Isýlarýnda Emniyet Termostatý Þarabýn düþük ýsý derecelerinden korunabilmesi için emniyet termostatý cihaz içindeki ýsýnýn çok fazla düþmesini önler.çevre ýsý derecesi daha fazla düþerse, otomatik olarak cihazdaki rezistans devreye girer ve dolap içi ýsý derecesini sabit tutar. Isý derecesi daha da düþmeye devam ederse cihaz kendiliðinden kapanýr. 30

31 Isý- ve kapak sinyali Kapak sinyali Cihaz kapaðý yakl. iki dakikadan daha fazla açýk kalýrsa, bir uyarý sinyali duyulur. Kumanda panelinde ýsý ayarlý üç bölmenin sensörlü tuþunun ýþýklarý yanýp söner. Ekranda alarm sembolü yanar. Cihaz kapaðý kapandýktan sonra uyarý sinyali durur. Isý ayarlý üç bölmenin sensörlü tuþlarý ve alarm sembolü söner. Kapak sinyalinin önceden kapatýlmasý Bu sinyal sesi sizi rahatsýz ediyorsa, bunu önceden kapatabilirsiniz. Kapak alarmýný kapatmak için sensörlü tuþa basýnýz. Uyarý sesi durur. Isý ayarlý bölmelerin üç sensörlü tuþu ve alarm sembolü cihaz kapaðý kapanýncaya kadar yanmaya devam eder. Kapak alarmý fonksiyonu mevcut olduðu halde bir uyarý sinyali duyulmuyorsa, ayar modunda alarm sesi kapatýlmýþtýr ("Diðer Ayarlarýn Yapýlmasý - Akustik Sinyaller" böl.bak.) 31

32 Þiþe Sergileme Iþýðý Þaraplarýnýzý cihazýn kapaðý kapalý olsa dahi göstermek istiyorsanýz, dolap içi lambasýný yakabilirsiniz. Her iki ýsý ayarlý þarap saklama rafý ýþýklý çýtalarla donatýlmýþtýr, böylece her iki raf ýþýklandýrýlabilir. LEDs ile saðlanan ýþýk þarabýn ýsýnmasýna veya ultraviole-ýþýnlarýndan olumsuz etkilenmesini engeller. Þiþe Sergileme Iþýðýnýn Açýlmasý ve Kapatýlmasý Arkadaki fonun sarý olmasý için sergileme ýþýðýný açma- kapama tuþuna basýnýz. Ýç aydýnlatma her iki ýsý ayarlý rafta cihaz kapaðý kapalý olsa bile açýk kalýr. Þarap sergileme ýþýðýný tekrar kapatmak için, Arkadaki sarý fon ýþýðýnýn yanmamasý için þarap sergileme ýþýðýný açmakapama tuþuna basýnýz. Þimdi iç aydýnlatma cihaz kapaðý kapalý iken kapanýr. Þiþe Sergileme Iþýðýnýn Aydýnlýk Ayarý Þiþe sergileme ýþýðýnýn aydýnlýk ayarý deðiþtirilebilir. Arkadaki fonun sarý olmasý için sergileme ýþýðýný açma- kapama tuþuna basýnýz. Þiþe sergileme ýþýðýnýn sensörlü tuþuna (yakl. dört saniye), ekranda i yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar (iki saniye sonra ^ yanar) dokununuz. Isý derecesi ayar tuþlarý ile parlaklýk ayarý ( ve ) yapabilirsiniz. Bunun için tuþlarý basýlý tutunuz. Ayar doðrudan ve kademesiz gerçekleþir. Tuþa dokunulduðunda ýþýk azalýr ýþýk çoðalýr. Seçilen ayarýn onayý için OK tuþuna dokununuz. 32

33 Þiþe Sergileme Iþýðý Ayarlanan aydýnlýk ayarý her iki ýsý ayarlý raf için hafýzaya alýnýr. Ekranda tekrar ýsý göstergesi görülür. Cihaz kapaðý kapanýr kapanmaz þiþe sergileme ýþýðý ayarlanan kademede yanar. Cihaz kapaðý açýlýr açýlmaz bu ýþýk tekrar normal iç aydýnlatma gibi yanar. Sergileme Iþýðýnýn Aydýnlatma Süresi Þarap þiþelerinin sergileme ýþýðý cihaz fabrikadan teslim edilirken 30 dakika olarak ayarlanmýþtýr. Bu süreyi arzu ederseniz 30, 60, 90 dakika veya 00 (sonsuz) olarak ayarlayabilirsiniz. Bundan sonra sergileme ýþýðý seçtiðiniz parlaklýk ayarýna göre yanacaktýr. Cihaz kapaðýný açýnýz. Arkadaki fonun sarý olmasý için sergileme ýþýðýný açma- kapama tuþuna basýnýz. Þiþe sergileme ýþýðýnýn sensörlü tuþuna ekranda ^ yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar (yakl. iki saniye), dokununuz. Aydýnlatma süresi ýsý derecesi ayar tuþlarý ile ( ve ) ayarlanabilir. Süreler (dakika olarak) yanýp sönerek belli edilir. Tuþa basýldýðýnda: aydýnlatma süresi 30 dakika azalýr aydýnlatma süresi 30 dakika artar Seçilen ayarýn onayý için OK tuþuna dokununuz. Ayarlanan ýþýklandýrma süresi her iki ýsý ayarlý raf için hafýzaya alýnýr. Ekranda tekrar ýsý göstergesi görülür. Ayarlanan ýþýklandýrma süresi cihaz kapaðýný açtýktan sonra daima yeniden baþlar. Lamba kapaðý yerinden çýkarýlmamalýdýr! Kapaklar zarar gördüðü veya kýrýldýðý için yerinden çýkarýlmýþsa - Dikkat! Aydýnlatmaya (Lazer ýþýný 1m sýnýfý) optik cihazlarla bakmayýnýz! 33

34 Þarap Þiþelerinin Saklanmasý Titreþim ve hareketler þarabýn olgunlaþma sürecini olumsuz etkiler ve þarap tadýnýn deðiþmesine yol açabilir. Bu nedenle ayný türdeki þaraplarý mümkün olduðu kadar ayný ahþap rafa yan yana yatýrýnýz ve içlerinden bir tanesini alacaðýnýz zaman diðerleri doðal geliþmeleri bozulmadan yerlerinde kalacaklardýr. Ayrýca þarap þiþelerini ahþap raflarda üst üste yýðmayýnýz. Þarap saklarken ideal olan þiþelerin daima yatay olarak yerleþtirilmesidir, böylece mantarlar içten nemli kalýr ve þiþenin içine hava girmesi önlenmiþ olur. Ahþap Izgara Þarap þiþelerini kolayca yerleþtirebilmek ve tekrar dýþarý alabilmek için sürgülü kýzaklar üzerindeki üç ahþap ýzgara tamamen dýþarý çekilebilir. 34

35 Þarap Þiþelerinin Saklanmasý Ahþap Izgaranýn Yerinin Deðiþtirilmesi Ahþap raflarý isteðinize göre dýþarý çýkarabilir veya tekrar yerine takabilirsiniz. Ahþap ýzgarayý dayanma noktasýna kadar dýþarý çekiniz. Ahþap ýzgarayý yerinden kaldýrmak için arkada saðda ve solda hafifçe kaldýrýnýz. Ahþap ýzgarayý öne doðru çýkartýnýz. Ahþap ýzgarayý dayanma noktasýna kadar cihazýn içine sürünüz. Ahþap ýzgaranýn önde yerine oturmasý için ýzgarayý tamamen arkaya doðru bastýrýnýz. Ahþap ýzgaranýn arkada yerine oturmasý için aþaðý doðru bastýrýnýz. Tekrar yerine takmak için ahþap ýzgarayý dýþarý çekilen kýzaklara oturtunuz. Ahþap ýzgara üzerindeki girintiler tutucu pimlere göre ayarlanmýþtýr. Mýknatýslý çýta önde durmalýdýr. 35

36 Þarap Þiþelerinin Saklanmasý Ahþap Izgaralarýn Yerleþtirilmesi Ahþap ýzgaralardaki her bir baðlantý tek tek yerleþtirilebilir ve mevcut þiþe büyüklüðüne göre ayarlanabilir. Böylece her þiþe saðlam bir þekilde saklanabilir. Ahþap Izgaranýn Etiketlenmesi Cihazla birlikte verilen tebeþiri ahþap ýzgaralar üzerindeki mýknatýslý çýtalarýn yazýlýmý için kullanýnýz. Böylece dolaba yerleþtirilen þarap cinsleri ile ilgili iyi bir tablo oluþacaktýr. Bunun için tebeþiri kullanýnýz. Ýsteseniz mýknatýslý çýtaya doðrudan yazabilir veya bunlarý ahþap ýzgaradan çýkarabilirsiniz. Baðlantýlarý ýzgaradan almak için yukarý doðru kaldýrýnýz. Böylece ahþap ýzgarada þarap þiþeleriniz için uygun bir alan yaratýlýr. Mýknatýslý çýtayý yanlardan tutunuz ve öne doðru çýkarýnýz. Mýknatýslý çýtalar ahþap ýzgaraya mýknatýsla tutturulur. Mýknatýslý çýtaya tebeþirle yazýnýz ve tekrar ahþap ýzgaranýn önüne takýnýz. Ýstenmeyen yazýlarý nemli bir bezle mýknatýslý çýtadan silebilirsiniz. Mýknatýslý çýtalarý deterjanla temizlemeyiniz, sadece duru su ile siliniz. Aksi halde cilalý kaplama zarar görebilir! 36

37 Þarap Þiþelerinin Saklanmasý Dekor Izgara Dekor ýzgarayý cihazýn en altýna takýnýz ("Cihazýn Tanýtýmý" böl.bak.) Maksimum Kapasite Cihazda toplam olarak en fazla 34 þiþe (0,75 lt.; Þiþe tipi: Bordo þiþesi) saklanabilir, ve bunun 14 þiþesini üst rafa ve 20 þarap þiþesini de alt rafa yerleþtirebilirsiniz. Dolap içinde 34 þarap þiþesi ancak bütün ahþap ýzgaralarýn kullanýlmasý durumunda mümkün olabilir. Her ahþap ýzgara en fazla 25 kg aðýrlýk kaldýrabilir! Lütfen ahþap ýzgaralarýn üzerine þarap þiþelerini üst üste yýðmayýnýz! 37

38 Otomatik Eritme Sogutma motorunun çalismasina bagli olarak sogutma bölgesinin arka duvarinda su damlalari ve hafif buzlanma olusabilir. Bunlar otomatik olarak eridigi için ayrica silmenize gerek yoktur. 38

39 Temizlik ve Bakým Elektronik, havalandýrma kafesi ve aydýnlatmaya su sýzmamasýna dikkat ediniz. Buhar basýnçlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten parçalarýna girerek kýsa devreye sebep olabilir. Dolabýn içindeki tip etiketi çýkarýlmamalýdýr. Bir arýza olduðunda gerekli olacaktýr! Cihaz yüzeyine zarar vermemek için þu ürünleri kullanmayýnýz: soda-, alkali-, amonyak-, asit veya klorid içeren temizlik maddeleri, kireç çözücü temizlik ürünleri, aþýndýrma özelliði olan toz ve krem deterjanlar, çözücü madde içeren deterjanlar, Çelik temizleme maddesi, bulaþýk makinesi deterjaný, fýrýn spreyi, Cam temizleme maddesi (cihaz kapaðýndaki cam dýþýnda) aþýndýrýcý sert süngerler ve fýrçalar, bulaþýk süngerleri, kir siliciler, keskin metal kazýyýcýlar! Temizlikten Önce Cihazý kapatýnýz. Fiþini prizden çekiniz veya sigortayý kapatýnýz. Þarap þiþelerini dolaptan çýkartýnýz ve serin bir yerde saklayýnýz. Çýkarýlabilecek tüm parçalarý temizlik için dýþarý alýnýz. Temizlikten önce ahþap ýzgaradaki mýknatýslý çýtayý çýkartýnýz ("Ahþap Izgaranýn Etiketlenmesi" böl. bkz.) 39

40 Temizlik ve Bakým Dolabýn Ýçi, Aksesuarý, Dýþ Yüzeyi, Cihaz Kapaðý Cihazý en az ayda bir defa temizleyiniz. Kirlerin kurumasýný beklemeyiniz, hemen temizleyiniz. Cihazýn içini ýlýk su ve biraz deterjanla siliniz. Ahþap ýzgaralarý az nemli bir bezle siliniz. Ahþap ýzgaralar ýslanmamalýdýr. Ahþap ýzgaranýn önündeki mýknatýslý çýtalarý deterjanla temizlemeyiniz, sadece duru su ile siliniz. Aksi halde cilalý kaplama zarar görebilir! Dolabýn içini ve aksesuarýný duru su ile sildikten sonra bir bezle kurulayýnýz. Kýsa bir süre için dolabýn kapaðýný açýk býrakýnýz. Cihazýn çelik dýþ yüzeylerinin temizliði için Miele çelik bakým maddesi kullanýn (Miele yetkili servislerinden satýn alýnabilir). Bu bakým maddesi diðer bakým maddeleri gibi cila maddesi içermez ve çeliði korur. Bu sayede kirler kolayca yok edilir ve yüzeyde su ve kir tutmayan koruyucu bir film tabakasý kalýr. Her temizlikten sonra cihazýn dýþ çelik yüzeylerini mutlaka Miele çelik bakým ürünü ile ovun. Bu sayede yüzeyde su ve kir barýndýrmayan koruyucu bir film tabakasý oluþacaktýr. Çelik yüzeyler korunacak ve hýzla kirlenmesi önlenecektir! Cihaz kapaðýný bir cam temizleme maddesi ile siliniz. 40

41 Temizlik ve Bakým Hava Giriþ Çýkýþ Delikleri Bunlarý düzenli olarak fýrça ya da elektrik süpürgesi ile temizleyiniz. Toz birikmesi enerji tüketimini arttýrýr. Kapak Contasý Dolap kapaðýndaki lastik contayý yaðlamayýnýz. Yað lastiðin zamanla delinmesine sebep olabilir. Temizlikten Sonra Tüm parçalarý dolabýn içine yerleþtiriniz. Cihazýn elektrik baðlantýsýný açýnýz ve cihazý çalýþtýrýnýz. Þarap þiþelerini tekrar cihaza yerleþtiriniz ve kapaðýný kapatýnýz. Kapak lastiðini düzenli olarak duru su ile siliniz ve arkasýndan bir bezle kurulayýnýz. Hava Filtresi Kapak panelinin arkasýndaki hava filtresini yýlda en az bir kere elektrik süpürgesi ile temizleyiniz. Hava filtresinin yerinden çýkartýnýz ve hava filtresini ve her iki tarafýný elektrik süpürgesi ile temizleyiniz. Tozlanmýþ bir hava filtresi dolabýn yeterli derecede soðutulmasýný engeller. 41

42 Aktif Kömür Filtre Aktif kömür filtre sayesinde cihaza taze hava girer. Aktif kömür filtreden geçen dýþ hava tozlardan ve kokulardan arýndýrýlmýþ olarak cihazýn içine ulaþýr. Aktif kömür filtresinin deðiþimi en geç 12 ayda bir yapýlmalýdýr. Aktif kömür filtre deðiþim göstergesinin ýþýðý yanarsa aktif kömür filtresi deðiþmelidir. Filtrenin arka parçasýný kapaktan çýkartýnýz. Aktif Kömür Filtre Deðiþimi Yeni filtreyi kapaða takýnýz. Filtreyi takýnýz. Filtreyi içeri doðru bastýrýnýz ve býrakýnýz. Filtreyi çekip çýkarýnýz. Filtreyi içeri doðru bastýrýnýz ve býrakýnýz. Filtre otomatik olarak kilitlenirken bir ses duyulur. Aktif kömür filtreyi Miele yetkili servislerinden ve adresinden satýn alabilirsiniz. 42

43 Aktif Kömür Filtre Filtre deðiþimini onaylamak için: Ayarlar tuþuna basýnýz. Ekranda seçilebilen semboller görülür, sembolünün ýþýðý yanýp söner. Seçiminizi onaylamak için OK-tuþuna basýnýz. Seçilen ayar kabul edilir sembolü yanýp söner. Isý derecesini ayarlamak için ( veya ) tuþuna ekranda sembolü yanýp sönünceye kadar basýnýz. Seçiminizi onaylamak için OK-tuþuna basýnýz. Ekranda 1 (aktif kömür filtre cihaza takýþmýþ demektir), sembolü yanar. Ayarlar modundan çýkmak için ayarlar tuþuna basýnýz. Normalde elektronik yaklaþýk bir dakika sonra ayarlar modundan otomatik olarak çýkar. Aktif kömür filtresi deðiþimi göstergesi söner. Isý derecesini ayarlamak için tuþlara ( veya ), ekranda 2 (süre sayacý geri alýnýr demektir) gösterilinceye kadar basýnýz. 43

44 Arýzalarda Yardým Çoðu arýzalarý kendiniz giderebilirsiniz. Servis çaðýrmadýðýnýz için zaman ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Aþaðýdaki tablolar size arýza ve hatalarý bulmakta ve gidermede yardýmcý olacaktýr. Fakat lütfen þu noktayý dikkate alýnýz: Soðuk havayý içerde tutmak için arýza giderilinceye kadar cihaz kapaðýný açmamaya çalýþýnýz. Montaj ve bakým iþleri üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý montaj- ve bakým iþleri veya tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. Cihaz soðutmuyorsa? Problem Sebep Çözüm Ýç aydýnlatma kapak açýkken çalýþmýyorsa ve ekrandaki ýsý göstergesinin ýþýðý yanmýyorsa? Cihaz açýlmamýþ olabilir. Cihazýn fiþi prize doðru takýlmamýþ olabilir. Cihazý açýnýz, ekrandaki ýsý derecesi göstergesi yanmalýdýr. Fiþi prize takýnýz. Cihaz kapalý iken ekranda þebeke baðlantý sembolü görülür. Cihazýn kullanýmý ve iç aydýnlatmasý çalýþmaya hazýrsa? Evdeki elektrik sigortasý atmýþ olabilir. Þarap dolabý, evdeki elektrik þebekesinde veya baþka bir cihazda arýza olabilir. Fuar modu devrede sembolü yanar. Yetkili servisi çaðýrýnýz. Fuar modunu devreden çýkartýnýz ("Bayiler için Bilgiler - Fuar Modunun Kapatýlmasý " böl.bak.) 44

45 Arýzalarda Yardým Kompresör daima daha sýk ve uzun çalýþýyor, bunun sonucunda cihaz içindeki ýsý derecesi düþüyor. Problem Sebep Çözüm Cihaz içindeki ýsý derecesi çok düþükse? Cihaz içindeki ýsý derecesi çok düþük ayarlanmýþtýr. Cihaz kapaðý doðru kapanmýyor olabilir. Isý derecesini düzeltiniz. Cihaz kapaðýnýn kapanmasýný kontrol ediniz. Dolabýn kapaðý sýk sýk açýlýyor olabilir. Havalandýrma kafesinin kapalý veya tozlu olabilir. Hava filtresi tozlu olabilir. Oda sýcaklýðý çok fazla olabilir. Cihazýn kapaðýný sadece gerektiðinde kýsa bir süre için açýnýz. Havalandýrma deliklerinin önü kapatýlmamalýdýr. Ayrýca biriken tozlar düzenli olarak alýnmalýdýr. Hava filtresini temizleyiniz ("Temizlik ve Bakým" böl. bkz.) Oda sýcaklýðýný düþürünüz. 45

46 Arýzalarda Yardým Ekran Göstergeleri Problem Sebep Çözüm Alarm sembolü yanýyor, kumanda panelinde ýsý ayarlý bölmelerin sensörlü tuþlarýnýn ýþýklarý yanýp sönüyorsa? Ayrýca bir uyarý sinyali duyuluyorsa? Alarm sembolü ve bir ýsý ayarlý bölmenin sensörlü tuþu yanýp sönüyor ve ayrýca bir uyarý sinyali duyuluyorsa? Kapak alarmý atmýþ olabilir. Ýlgili ýsý ayarlý bölmede ayarlanan ýsý derecesine baðlý olarak ýsý derecesi çok yükselmiþ veya çok düþmüþtür, örneðin: dolap kapaðý çok sýk açýlmaktadýr, havalandýrma kafesinin önü kapatýlmýþtýr, elektrik kesintisi çok uzun sürmüþ olabilir. Cihazýn kapaðýný kapatýnýz. Isý ayarlý þarap saklama bölmelerinin sensörlü tuþlarý ve alarm sembolü söner ve uyarý sinyali durur. Alarm durumunu durdurunuz. Alarm sembolü söner ve ilgili ýsý ayarlý bölmenin sensörlü tuþunun ýþýðý tekrar sabit yanmaya devam eder. Uyarý sinyali durur. Aktif kömür filtresi deðiþimi göstergesi yanýyorsa? Bu aktif kömür filtresinin deðiþtirilmesi için bir uyarýdýr. Aktif kömür filtresini deðiþtiriniz ve arkasýndan filtre deðiþimini ayarlar modunda onaylayýnýz ("Aktif Kömür Filtresi" böl. bkz.). Isý göstergesinde bir çizgi yanýyor/yanýp sönüyorsa? Ekranda "F1" ile "F3" arasý veya "S1" ile "S9" arasý hata iþaretleri görülüyorsa?. Isý derecesi, dolap içindeki ýsý gösterilebilen bir çerçeve içinde bulunuyorsa göstergede belirtilir. Bir arýza vardýr. Yetkili servisi çaðýrýnýz. 46

47 Arýzalarda Yardým Ýç Aydýnlatma Problem Sebep Çözüm Dolap içindeki lamba yanmýyorsa? Ýç aydýnlatma kapak açýkken aþýrý ýsýnmaya karþý yaklaþýk 15 dakika sonra otomatik olarak kapanýr. Eðer sebep bu deðilse bir arýza var demektir. Yetkili servisi çaðýrýnýz. Lamba kapaðý yerinden çýkarýlmamalýdýr! Kapaklar zarar gördüðü veya kýrýldýðý için yerinden çýkarýlmýþsa - Dikkat! Aydýnlatmaya (Lazer ýþýný 1m sýnýfý) optik cihazlarla bakmayýnýz! Dolap içindeki lamba kapak kapalý olsa bile yanýyorsa? Þarap sergileme ýþýðý açýktýr. Sergileme ýþýðýný kapatýnýz ("Þarap Sergileme Iþýðý" böl. bak.) 47

48 Arýzalarda Yardým Diðer Arýzalar Problem Sebep Çözüm Kapak uzun bir süredir açýk olduðu halde bir uyarý sesi duyulmuyorsa? Cihaz kapatýlamýyorsa? Ahþap ýzgara üzerindeki çubuklar eðriliyorsa? Bu bir hata deðildir. Alarm sesi ayar modunda kapatýlmýþ olabilir ("Diðer Ayarlarýn Yapýlmasý - Akustik Sinyaller" böl.bak.) Kilitleme devrede olabilir, ekranda sembolünün ýþýðý yanar. Ahþap için nemlenme ve kuruma sonucunda hacim deðiþimi tipik bir özelliktir. Cihaz içindeki havanýn çok nemli olmasý ahþabýn "çalýþmasýna" yol açar. Bu nedenle ahþap eðrilebilir veya çatlaklar oluþabilir. Ahþap içindeki budak ve lekeler doðal görüntülerdir. Kilitlemeyi devreden çýkartýnýz ("Diðer Ayarlarýn Yapýlmasý - Kilitmenin Açýlmasý/Kapatýlmasý" böl.bak.) Þarap þiþelerindeki etiketlerde küflenmeler görülüyorsa? Etiketin yapýþtýrýcýsýnýn cinsine göre bu tip küflenmeler olabilir. Oluþan küfleri siliniz. Þarap þiþelerini temizleyiniz ve varsa yapýþtýrýcý kalýntýlarýný çýkarýnýz. 48

49 Seslerin Sebepleri Normal Sesler Brrrrr... Blubb, blubb... Klik... Sssrrrrr... Neden Oluþur? Bu ses motordan (kompresör) gelir. Motor çalýþmaya baþlarken bu ses kýsa bir süre için yükselebilir. Bu ses borulardan akan soðutucu maddesinden gelebilir. Termostat motoru açýp kapatýrken bu ses duyulur. Çok bölgeli veya NoFrost-cihazlarda hava akýmýndan oluþan bir ses duyulabilir. Su kabý olan bir cihazda su çekilirken pompanýn sesi duyulabilir. Knak... Cihaz içinde genleþme olduðu takdirde bu çýtýrdama sesi duyulur. Motor- ve soðutma döngüsünde oluþan bu seslerin yok edilemeyeceði unutulmamalýdýr! Giderilmesi Sebep Çözüm Kolay Sesler Klap, Rap, Klir Cihaz eðri duruyor. Bir su terazisi yardýmýyla cihazýn duruþunu düzeltin. Bunun için cihaýzn altýndaki vidalý ayaklarý kullanýn veya cihazýn altýna bir þey koyun. Cihaz baþka dolap veya cihazlara dayanýyor. Çekmeceler, sepetler veya raflar sallanýyor veya sýkýþýyor. Þiþeler ve kaplar birbirine deðiyor. Nakliye kablo askýsý hala cihazýn arkasýnda duruyor. Cihazý yanýndaki dolaptan veya cihazdan ayýrýn Sökülebilen parçalarý dýþarý alýn ve yeniden yerleþtirin. Þiþeleri ev kaplarý hafifçe birbirinden ayýrýn. Kablo askýsýný çýkartýn. 49

50 Miele home Miele home için uygun ev aleti Miele home iletiþim modülü XKM3000Z SüperVision fonksiyonlu Miele home için uygun ev aleti Miele home Gateway XGW3000 WiFi-Router Ev otomasyon sistemine baðlanma Smartphone, Tablet-PC, Laptop Ýnternete baðlanma 50

51 Miele home Cihazýnýz / iletiþim sistemi için uygundur ve sonradan satýn alýnabilecek bir iletiþim modülü ve gerektiðinde bir destek parça ile Miele home sistemine baðlanabilir. Miele home sisteminde iletiþim kurulabilen ev aletleri çalýþma durumlarý ve programa akýþý ile ilgili bilgileri göstergeli bir cihaza, örneðin SüperVision fonksiyonlu bir fýrýna gönderebilir. Bilgi Verilir, Cihazlar Kumanda Edilir SüperVision Ev Aleti Ýletiþim sistemine sahip bazý ev aletlerinin ekranýnda diðer ev aletlerinin çalýþma durumlarý gösterilebilir. Mobil son cihazlar PC, Notebook, Tablet-PC veya Smartphone ile evsel WLAN alanýnda statü bilgileri verilir ve bazý kumanda komutlarý yürütülebilir. Evdeki elektrik aðý Miele home sistem çözülümü size akýllý ev olanaðý sunar. Miele home Gateway iletiþim sistemine sahip ev aletleri diðer akýllý evlerine takýlabilir. Almanya'da alternatif olarak Miele home Gateway sistemine iletiþim kurulabilen ev aletleri QIVICON Smart Home platformu takýlabilir ( SmartStart Smart Grid sistemine sahip ev aletleri binadaki elektrik donanýmý uygun ise veya yeterli bir elektrik temin edilebiliyorsa her zaman otomatik olarak çalýþmaya baþlayabilir. Sonradan alýnabilecek gerekli aksesuarlar Ýletiþim modülü XKM3000Z Ýletiþim hazýrlýðý için destek parçalar XKV (ev aletinin cinsine göre) Miele home Gateway XGW3000 Bu parçalar kendi kurma ve kullaným kýlavuzlarý ile verilmektedir. Diðer Bilgiler Miele home ile ilgili bilgileri Miele internet sayfasýnda ve kullaným kýlavuzlarýnýn Miele home bölümünde bulabilirsiniz. 51

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657018

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657018 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı