Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...4 Çevre Korumaya Katkýnýz...5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....6 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir?...11 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý...12 Evde bulunmadýðýnýz için, Doðru Isý Derecesi Derin Dondurucuda...13 Isý Derecesi Ayarý Isý Göstergesi Sesli Sinyal...15 Sinyal Sisteminin Açýlmasý...15 Isý Alarmý...15 Sinyalin Daha Önce Kapatýlmasý...15 Süperfrost Kullanýmý...16 Süperfrost Sistemini Açma...16 Süperfrost Sistemini Kapatma...16 Derin Dondurma ve Saklama...17 En Yüksek Dondurucu Kapasitesi...17 Taze Besinlerin Dondurulmasýnda Neler Olur? Hazýr Derin Dondurulmuþ Gýdalarýn Saklanmasý...17 Gýdalarýn Dondurulmasý...18 Dondurma iþleminden önce þunlara...18 Ambalaj Yerleþtirme...19 Derin Dondurucu Takvimi...19 Dondurulmuþ Besinlerin Çözülmesi...19 Buz Küplerinin Hazýrlanmasý...20 Ýçeceklerin Hýzla Soðutulmasý...20 Soðutma-Aküsünün Kullanýmý...20 Eritme...21 Temizlik Dolabýn Ýçi, Aksesuarý Havalandýrma Kafesi...23 Kapak Contasý...24 Ne Yapmalý, eðer...?...25

3 Ýçindekiler Seslerin Sebepleri...27 Müþteri Hizmetleri/Garanti Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý...28 Elektrik Baðlantýsý...29 Montaj Bilgileri...30 Kurulma Yeri...30 Ýklim Sýnýfý...30 Havalandýrma...30 Montajdan Önce...30 Montaj Ölçüleri...31 Kapaðýn Açýlma Yönü...32 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Mutfak Dolap-Kapaðý Aðýrlýðý...33 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý...33 Baza Montajý...35 Dekor Kapak Montajý...37 Çerçeveli Kapaklarýn Delinmesi...37 Dekor Kapaðýn Ayarý...38

4 Cihazýn Tanýtýmý Isý Ayar Düðmesi Kontrol lambalý Açma-/Kapama-Tuþu Kontrol lambalý SüperFrost-Tuþu Kontrol Lambalý Sinyalli Kapatma Tuþu Isý Göstergesi Takvimli Derin Dondurucu Çekmeceleri Ýlave Raf (örneðin: soðutma aküsü için) Havalandýrma Kafesi 4

5 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Cihaz nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan ambalajý sayesinde korunur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyecek maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Ambalaj malzemesinin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tasarrufu saðlandýðý gibi çöp oluþumu da azaltýlmýþ olur. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Eski dolabýnýz evden çýkarýlýncaya kadar soðutucu borularýnýn zarar görmemesine dikkat ediniz. Ancak bu þekilde boru içindeki soðutucu maddesinin ve kompresördeki yaðýn çevreye zarar vermeden kurallara uygun bir biçimde ortadan kaldýrýlmasý saðlanabilir. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz yasal güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak imal edilmiþtir. Yanlýþ kullaným kiþi ve cihaza zarar verebilir. Cihazýnýzý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Kullanma Kýlavuzu cihazýnýzýn kurulmasý, güvenliði, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Böylelikle hem kendinizi korur, hem de cihazýnýza bir zarar gelmesini önlersiniz. Kullanma Kýlavuzunu saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine iletiniz. Kullaným Kurallarý Bu cihaz sadece evlerde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlmak üzere üretilmiþtir, örneðin: Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklar hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceðini anlayacak yaþta olmalýdýr. Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna ve dolabýn kapaðýna asýlmalarýna asla izin vermeyiniz. maðazalarda, bürolarda ve diðer benzeri iþ yerlerinde, çiftliklerde ve yazlýk evlerde, otel ve motellerde, kahvaltý veren pansiyonlarda ve diðer ev benzeri ortamlarda, Bu cihaz dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Cihazý sadece evsel ortamlarda yiyeceklerin soðutulmasý ve saklanmasý, dondurulmasý ve buz hazýrlanmasý amacýyla kullanýlmalýdýr. Baþka amaçlarla kullanýma izin verilemez ve tehlikelidir. Üretici firma kurallara aykýrý veya yanlýþ kullanýmdan doðan zararlardan sorumlu tutulamaz. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Cihazý kurmadan önce dýþtan gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla kurmayýnýz ve çalýþtýrmayýnýz. Hasarlý bir cihaz güvenliðiniz için büyük bir tehlikedir! Elektrik baðlantý kablosu hasarlý ise, kullanýcý için tehlike oluþturmamasý açýsýndan bunun yetkili Miele personeli tarafýndan yenilenmesi þarttýr. Cihazýnýzda Ýzobutan isimli (R600a) soðutucu bir madde bulunmaktadýr. Bu madde çevreye çok uyumlu, doðal bir gazdýr, fakat yanýcýdýr. Bu gaz Ozon tabakasýna zarar vermez ve sera etkisi yapmaz. Çevre dostu bu soðutucu madde kýsmen de olsa cihazýn motor sesini arttýrmýþtýr. Kompresörün çalýþma sesinin yanýnda tüm soðuk hava dolaþýmýnýn da sesi duyulabilir. Önlenmesi mümkün olmayan bu sesler cihazýn çalýþma gücünü hiçbir þekilde etkilemez. Cihaz taþýnýrken ve kurulurken, soðuk hava dolaþým sistemlerinin zarar görmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Dýþarý sýzacak soðutucu madde gözde yaralanmalara yol açabilir! Böyle bir durumda: R- açýk ateþ veya parlayýcý maddelerle temasý engelleyiniz, - fiþi prizden çekiniz, - soðutucunun bulunduðu yeri birkaç dakika havalandýrýnýz ve - servise haber veriniz. Cihazýn içindeki soðutucu maddenin miktarý bulunduðu yerin büyüklüðü ile orantýlý olmalýdýr. Borulardaki bir delinme, küçük mekanlarda parlayýcý bir gaz-hava karýþýmý oluþturabilir. Her 8 gr. soðutucu madde için 1 m 3 alan gereklidir. Soðutucunun içinde bulunan tip etiketinden soðutucu maddenin miktarýný öðrenebilirsiniz. Soðutucunun güvenli bir þekilde çalýþmasý ancak kullanma kýlavuzundaki bilgiler ýþýðýnda kurulmasý ve elektrik tesisatýna baðlanmasý sayesinde olabilir. Soðutucuyu elektrik tesisatýna baðlamadan önce tip etiketindeki baðlantý (gerilim ve frekans) deðerlerini evinizin þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazda arýzalar meydana gelmemesi için bu bilgilerin mutlaka birbirleri ile uyuþmasý gerekir. Emin olmak için uzman bir elektrikçiye danýþýnýz. Cihazýn elektrikle olan baðlantýsý bir uzatma kablosu ve çoklu prizlerle yapýlmamalýdýr. Bunlar cihaz için gerekli emniyeti saðlayamazlar (aþýrý ýsýnma gibi). 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun korumalý bir kablo sistemine baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel güvenlik þartýnýn mevcut olmasý çok önemlidir. Ayrýca bu durumu bir elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Üretici, eksik veya kopmuþ bir sigorta kablosu nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan mesul tutulamaz (elektrik çarpmasý gibi). Cihazýn montaj- bakým ve tamir iþleri sadece üreticinin yetki verdiði uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurallara aykýrý montaj ve bakým iþleri veya tamirler neticesinde kiþi veya cihaz için ciddi zararlar oluþabilir ve üretici bundan sorumlu tutulamaz. Cihazýn garanti süresi içinde tamiri sadece üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ teknik servisler tarafýndan yapýlabilir. Aksi halde cihazla ilgili garanti hakký ortadan kalkar. Montaj,- ve bakým iþlemlerinde cihazýn þebekeyle olan baðlantýsý ayrýlmalýdýr. Elektrik baðlantýsýnýn kesilmesi ancak aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde mümkün olabilir: Cihazýn fiþi prizden çekilir. Cihazýn fiþini kablodan tutarak deðil, fiþinden tutarak prizden çekiniz. Evdeki sigorta kapatýlýr. Bozuk yapý parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu parçalar takýldýðý takdirde cihazýn güvenle çalýþmasý saðlanabilir. Bu cihaz bina dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Dondurulmuþ yiyeceklere ýslak elle dokunmayýnýz. Eliniz donabilir. Yaralanma tehlikesi! Buz küplerini ve buz parçalarýný dondurucudan çýkardýktan sonra aðzýnýza almayýnýz. Dondurulmuþ malzeme çok soðuk olduðundan dudaklarýnýz veya diliniz donabilir. Yaralanma tehlikesi! Çözülmeye baþlayan veya çözülmüþ olan yiyecekleri tekrar dondurmayýnýz. Yiyeceklerin besin deðerlerini kaybetmeleri ve bozulmalarý nedeniyle mümkün olan en kýsa sürede tüketilmeleri gerekir. Çözülmüþ olan besinleri piþirdikten veya kýzarttýktan sonra yeniden dondurabilirsiniz. Çok fazla bekletilmiþ yiyecekler besin zehirlenmelerine yol açabilir. Saklama süresi, besinlerin tazelik derecesi, kalitesi ve soðutma derecesine baðlýdýr. Besinlerin saklama koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat ediniz! Gazlý içecekleri veya donabilecek sývýlarý derin dondurucuya koymayýnýz. Ýçecek kutularý veya þiþeler patlayabilir. Yaralanma ve zarar görme tehlikesi! Hýzla soðumalarý için derin dondurucuya konulan þiþeleri en fazla bir saat sonra dýþarý alýnýz. Þiþeler patlayabilir. Yaralanma ve zarar görme tehlikesi! Aþaðýdaki iþlemleri yapmak için asla sivri uçlu ve keskin aletler kullanmayýnýz:, aksi halde soðutucuya zarar verebilir ve arýzalanmasýna sebep olabilirsiniz: donarak rafa yapýþan buz küpü kaplarýnýn ve besinlerin kaldýrýlmasý. soðutma sistemine zarar verebilir ve cihazý bozabilirsiniz. Kapak lastiðine katý veya sývý yaðlar sürmeyiniz. Dolabýn kapak lastiði zamanla delinebilir. Ýçinde yanýcý gazlar bulunan sprey kutularýný ve patlayýcý maddeleri dolabýnýzda saklamayýnýz. Termostat çalýþmaya baþlarken kývýlcým çýkabilir. Bu kývýlcýmlar patlamaya sebep olabilir. Dolabýn içinde elektrikli alet çalýþtýrmayýnýz (Hafif-buz yapma cihazý gibi). Oluþan kývýlcýmlar nedeniyle patlama tehlikesi! 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu soðutucu belirli bir iklim sýnýfýna göre (oda sýcaklýðý) üretilmiþtir ve bunun sýnýrlarýna uyulmasý gereklidir. Soðutucunun içindeki tip etiketinde iklim sýnýfý belirtilmiþtir. Oda ýsýsýnýn daha düþük olmasý soðutucunun uzun süre çalýþmamasýna sebep olur ve cihaz gerekli soðutma derecesine ulaþamaz. Buzlarý eritmek için dolabýn içine asla elektrikli ýsýtýcýlar veya mumlar koymayýnýz. Soðutucunun plastik bölümleri zarar görebilir. Buz çözücüler veya eritme spreyleri kullanmayýnýz. Bunlar patlayýcý gazlar meydana getirebileceðinden plastik bölümlere ve besinlere zarar verebilirler. Soðutucunun bazasýndaki hava giriþ- çýkýþý kafesinin önünü kapatmayýnýz. Aksi takdirde hava dolaþýmý engellenmiþ olur. Elektrik tüketimi artar ve soðutucu arýzalanabilir. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Eski derin dondurucunun yaylý veya sürgülü kilidini bozunuz. Böylece çocuklarýn oynarken dolabýn içinde saklanýp hayatlarýný tehlikeye sokmalarý önlenmiþ olacaktýr. Soðuk hava dolaþýmýný saðlayan parçalarýn hasar görmemesi için aþaðýda belirtilen hususlara özellikle dikkat ediniz, örneðin: Buhar sistemindeki soðuk hava kanallarýnýn delinmemesine, Borularýn kývrýlmamasýna, Yüzey kaplamalarýnýn kazýnmamasýna. Dýþarý sýzabilecek soðutucu madde gözlere zarar verebilir. Güvenlik tavsiye ve uyarýlarýna dikkat edilmemesi neticesinde ortaya çýkabilecek hasarlardan üretici firma mesul deðildir. Soðutucunun temizlenmesi ve buzlarýn eritilmesi için asla buhar basýnçlý bir alet kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten bölümlerine girerek kýsa devreye neden olabilir. 10

11 Normal Enerji Tüketimi Yüksek Enerji Tüketimi Cihaz Kurulma Yeri Havalandýrýlabilen yerlerde. Kapalý, havalandýrýlamayan yerlerde. Doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan Doðrudan güneþ ýþýðý altýnda. korunmuþ. Termostat ýsý ayarý "Yaklaþýk-sayýlar" (kademe ayarý) Termostat ýsý ayarý "kesin derece" (Dijital gösterge) Kullaným Çözme Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir? Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. Bir ýsý kaynaðýnýn yanýnda olmasý (radyatör, ocak). 20 C gibi ideal bir oda sýcaklýðý. Çevre ýsýsýnýn yüksek olmasý. Havalandýrma delikleri kapatýlmamalý ve düzenli tozlarý alýnmalýdýr. 2 ile 3 arasý ortalama ýsý ayarý. Yüksek ýsý ayarý: ýsý derecesi ne kadar düþük olursa, enerji tüketimi o kadar yüksek olur! Mahzen raf derecesi: 8 ile12 C arasý Soðutma rafý derecesi: 4 ile 5 C arasý PerfectFresh-Bölmesi: yaklaþýk 0 C Derin dondurucu rafý -18 C Þarap saklama bölmesi: 10 ile 12 C arasý Çekmeceler, raflar bölmeler fabrika teslimindeki gibi kullanýlmalýdýr. Cihazýn kapaðýný sadece gerektiðinde kýsa bir süre için açýnýz. Besinleri cinslerine göre ayýrýnýz. Sýcak yemek ve içecekleri önce cihazýn dýþýnda soðumaya býrakýnýz. Besinleri paketleri içinde veya üstlerinin kapalý olmasýna dikkat ediniz. Derin dondurulmuþ malzemeleri çözülmeleri için soðutucuya yerleþtiriniz. Hava dolaþýmýnýn saðlanabilmesi için raflarý çok doldurmayýnýz. Derin dondurucu rafý 0,5 cm kalýnlýðýnda buzlandýðýnda çözülmeye býrakýnýz. Kýþ çalýþma sisteminin mevcut olduðu cihazlarda çevre ýsýsýnýn 16 C veya 18 C dereceden yüksek olmasý halinde þalterin kapalý olmasýna dikkat ediniz! Kapaðýn sýk sýk ve uzun süreli açýlmasý = Soðutma kaybý Uzun süreli arama kapaðýn uzun süre açýk kalmasý demektir. Dolaptaki sýcak yemekler kompresörün uzun süre çalýþmasýna sebep olur (cihaz daha fazla soðutmaya çalýþýr). Soðutucu içindeki sývýlarýn buharlaþma ve yoðunlaþmasý soðutma gücünün kaybolmasýna sebep olur. Buz tabakasý dondurulacak besinlere aktarýlacak soðuðu engeller ve dolayýsýyla enerji tüketimi yükselir. 11

12 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Ýlk Kullanýmdan Önce Dolabýn içini ve aksesuarýný siliniz. Bunun için ýlýk su kullanýnýz ve arkasýndan bir bezle kurulayýnýz. Cihazýn Açýlmasý Açma-/Kapama tuþunu içeri doðru basýnýz. Açma-/Kapama tuþu ve sinyalli kapama tuþunun kontrol lambalarý yanar. Bir sinyal sesi duyulur ve cihaz soðutmaya baþlar. Yiyecekleri ilk defa dolaba yerleþtirmeden önce cihazýn içindeki soðuk havanýn yeterli dereceye düþmesi için cihazý birkaç önceden soðumaya býrakýnýz. Besinleri ancak dolap içi soðukluk derecesi yeterli düzeye düþtükten sonra Cihaz içi (en az -18 C) yerleþtirmeye baþlayýnýz. Sinyal Sesinin Kapatýlmasý Soðutma-Aküsü Soðutma aküsünü cihazýn içine yerleþtiriniz. Dolapta tutulan soðutma aküsü yaklaþýk 24 saat sonra en yüksek soðutma gücünü kazanýr. Cihazýn Kapatýlmasý Açma-/Kapama tuþunu dýþarý çýkartmak için üstüne basýnýz. Bütün kontrol lambalarý söner ve soðutma kapanýr. Evde bulunmadýðýnýz için, cihaz uzun bir süre kullanýlmayacaksa: cihazý kapatýnýz, dolabýn fiþini prizden çekiniz ve evdeki sigortayý kapatýnýz, cihazýn buzunu eritiniz ve temizleyiniz ve koku oluþumunu önlemek için kapaðýný biraz aralýk býrakýnýz. Eðer dolap uzun süre kullanýlmayacaðý için kapalý býrakýlmýþ, fakat temizlenmemiþ ise o zaman dolap içinde küflenmeler meydana gelebilir. Sinyal kapatma tuþuna basýnýz. Sinyal sesi susar. Kontrol lambasý ayarlanan ýsý derecesine ulaþýlýncaya kadar yanar. 12

13 Doðru Isý Derecesi... Derin Dondurucuda Besinlerin saklanmasýnda ýsý derecesinin doðru olarak seçilmesi çok önemlidir. Mikroorganizmalar besinlerin çabuk bozulmasýna neden olurlar. Cihazýnýzýn doðru ýsýya ayarlanmasý, bozulmayý önler ya da geciktirir. Sýcaklýk mikroorganizmalarýn büyüme hýzlarýný etkiler. Azalan sýcaklýkla mikroorganizmalarýn bu etkisi azalýr. Taze besinlerin dondurulmasý ve bunlarýn uzun bir süre saklanmasý için -18 C derece bir ýsý gerekli olacaktýr. Bu ýsý derecesinde mikroorganizmalarýn geliþmesi büyük ölçüde durur. Isý derecesi -10 C derecenin üstüne çýktýðýnda, mikroorganizmalar besinlerin dayanýklýlýk sürelerini kýsaltmaya baþlarlar. Bu nedenle çözülmeye baþlamýþ gýdalarý ancak bir iþlemden (kýzartma veya piþirme) geçirdikten sonra tekrar dondurabilirsiniz. Yüksek ýsý nedeniyle mikroorganizmalar yok olur. Derin dondurucu içindeki ýsý derecesi þu sebeplerden yükselir: dolap kapaðý sýk ve uzun süre açýldýðýnda, fazla miktarda malzeme dolaba yerleþtirildiðinde, fazla miktarda taze besin dondurulduðunda, dolabýn çevresindeki ýsý derecesi yükseldiðinde. Bu cihaz belirli bir iklim sýnýfýna (oda sýcaklýðý) göre üretilmiþtir ve bunun sýnýrlarýna uyulmalýdýr. Isý Derecesi Ayarý Isý derecesini ýsý ayar düðmesi ile ayarlayabilirsiniz. Isý ayar düðmesini metal bir para ile saða doðru bir kademe üzerine çeviriniz. Isý ayar düðmesini dayanma noktasýndan ileriye çevirmeyiniz, düðme bozulur. Isý derecesini kademesiz olarak ayarlayabilirsiniz. Ayar derecesi ne kadar yüksek olursa, dolap içindeki soðukluk derecesi o kadar düþük olur. Dolabýn içine yerleþtirilen besinler ortalama olarak normal bir miktarda ise ýsý ayar derecesini 2 ile 3 arasýnda tutmanýzý tavsiye ederiz. Buna raðmen dolabýn içindeki ýsýyý düzenli olarak kontrol etmeniz gerekecektir. 13

14 Doðru Isý Derecesi Isý Göstergesi Cihaz kapaðýnýn içindeki ýsý göstergesi derin dondurucudaki derecenin yeterli derecede düþük olup olmadýðýný gösterir. -18 C derecenin üstündeki bir derece aþaðýdaki durumlarda sakýncalý deðildir. cihaz çalýþtýrýlýrken, cihaz kapaðý bir defalýðýna uzun süre açýk kalmýþsa, örneðin büyük miktarda malzemenin yerleþtirilmesi veya çýkarýlmasý sýrasýnda, taze besinler donduruluyorsa. Eðer dolap içindeki ýsý derecesi uzun bir süre -18 C'den daha sýcak olursa, içerdeki besinlerin çözülmeye baþlayýp baþlamadýðýný kontrol ediniz. Eðer durum böyle ise, hemen bu malzemeleri mümkün olan en kýsa zamanda tüketiniz! 14

15 Sesli Sinyal Derin dondurucu içindeki derecenin farkýnda olmadan yükselmemesi ve dolap kapaklarýnýn açýk kalmasý sonucunda enerji kaybýnýn meydana gelmemesi için cihaz bir adet sinyal sistemi ile donatýlmýþtýr. Sinyal Sisteminin Açýlmasý Sinyalin Daha Önce Kapatýlmasý Sinyal sesini kapatma tuþunu içeri bastýrýnýz. Sinyal sesi susar. Sinyal sesini kapatma tuþunun kontrol lambasý ancak ayarlanan ýsý derecesine ulaþýldýktan sonra söner. Sinyal sistemini açmak için sesli sinyal kapatma tuþunun üstüne basýnýz. Isý Alarmý Cihaz içindeki ýsý derecesi çok yükseldiðinde bir sinyal sesi duyulur. Ayný zamanda sinyal sesi kapatma tuþu kontrol lambasý yanar. Cihazýn hangi ýsý derecesini çok yüksek olarak algýlamasý ayarlanan ýsý derecesine baðlýdýr. Aþaðýdaki durumlarda akustik ve optik sinyaller duyulur ve görülür, örneðin: cihazý henüz açmýþsanýz, dondurulacak yiyeceklerin yerlerinin deðiþtirilmesi ve dýþarý alýnmasý sýrasýnda dolaba çok fazla sýcak hava girerse, büyük miktarda yiyecek donduruluyorsa, bir elektrik kesintisinden sonra. Derin dondurucu içinde ayarlanan ýsý derecesine ulaþýldýðýnda sinyal sesi durur ve sinyal kapatma kontrol lambasý söner. Kontrol lambasý söner sönmez sinyal sitemini tekrar açýnýz. Böylece derece yükseldiðinde sinyal sesi tam zamanýnda duyulur. 15

16 Süperfrost Kullanýmý Taze besinleri tamamen dondurmak için besinleri yerleþtirmeden önce Süperfrost(=süper dondurma) sistemini açýnýz. Ýstisnalar: Daha önce dondurulmuþ besinlerin dolaba konulmasý, Günde sadece 2 kg. kadar besini dolaba yerleþtirilmesi sýrasýnda bu sistem açýlmaz. Süperfrost Sistemini Kapatma Süperfrost kontrol lambasýnýn sönmesi için Süperfrost tuþuna basarak dýþarý çýkýk duruma getiriniz. Þimdi cihazýn soðutma motoru tekrar normal gücünde çalýþmaya baþlayacaktýr. Süperfrost Sistemini Açma Derin dondurulacak besinler dolaba yerleþtirilmeden 4-6saat önce Süperfrost sistemi açýlmalýdýr. Eðer en yüksek dondurma gücünden faydalanýlmak isteniyorsa 24 saat önce Süperfrost sistemini açýnýz. Süperfrost kontrol lambasýnýn yanmasý için Süperfrost tuþuna basýnýz. Cihaz içindeki ýsý derecesi düþer ve cihaz en yüksek soðutma gücü ile çalýþmaya baþlar. Besinleri yerleþtirdikten sonra Süperfrost sistemini kapatýnýz. 16

17 Derin Dondurma ve Saklama Bütün dondurucu çekmecelerinin dayanma noktasýna kadar içeri süürlmüþ olmasýna dikkat ediniz. Bu cihaz içinde kusursuz bir hava dolþamý için önemlidir! En Yüksek Dondurucu Kapasitesi Besinlerin hücrelerine kadar mümkün olan en kýsa sürede donabilmeleri için, en yüksek derin dondurucu kapasitesinin sýnýrlarý aþýlmamalýdýr. En fazla 12 kg. yiyeceði 24 saat içinde soðutma ünitesinde dondurabilirsiniz. Dondurucu çekmecelerindeki donma sýrasýnda maksimum miktar çok az küçülür. Tip etiketinde verilen en yüksek donma kapasitesi ISO sayýlý Avrupa normuna göre bildirilmiþtir. Taze Besinlerin Dondurulmasýnda Neler Olur? Taze besinlerin besin deðerleri, vitaminleri, görünümleri ve lezzetlerinin korunmasý için mümkün olan en kýsa sürede dondurulmasý lazýmdýr. Besinler ne kadar yavaþ dondurulursa, hücrelerinden o kadar fazla sývý dýþarý çýkar. Hücreler büzülür. Yiyecekler hýzla dondurulursa, hücre sývýlarý dýþarý sýzacak zamaný pek bulamazlar. Bu nedenle hücreler daha az büzülür. Çözme iþlemi sýrasýnda dýþarý sýzmýþ olan çok az sývý hücrelere geri döner ve besinin sývý kaybý az olur. Çözülmekte olan yiyeceðin yanýnda az miktarda sývý görebilirsiniz! Hazýr Derin Dondurulmuþ Gýdalarýn Saklanmasý Hazýr derin dondurulmuþ gýdalarý satýn alýrken þunlara dikkat ediniz: ambalajýnda hasar olmamasýna, son kullanma tarihine ve satýldýðý bölümdeki soðutucunun derecesine. Soðutucunun ýsý derecesi -18 C'den sýcak ise, derin dondurulmuþ gýdanýn dayanma süresi kýsalýr. Derin dondurulmuþ gýdalarý alýþ veriþinizin en sonunda alýnýz ve bir gazeteye sararak veya bir soðutucu çanta (ice-box) içinde eve götürünüz. Çözülmüþ gýdalarý tekrar dondurmayýnýz. Ancak bu gýdalarý piþirdikten veya kýzarttýktan sonra tekrar dondurabilirsiniz. Çözme iþlemi sýrasýnda dýþarý sýzan sývýnýn ancak bir bölümü hücrelere geri döner. Bu besinlerde fazlaca sývý kaybý meydana geldiði anlamýna gelir. Besinler çözülürken etrafýnda biriken sulardan bunu anlayabilirsiniz. 17

18 Derin Dondurma ve Saklama Gýdalarýn Dondurulmasý Taze ve iyi durumda olan besinleri kendiniz de dondurabilirsiniz! Dondurma iþleminden önce þunlara dikkat ediniz: Dondurulmaya uygun besinler : Taze et, kanatlýlar, av eti, balýk, sebze, otlar, ham meyve, süt ürünleri, hamur iþleri, kalan yemekler, yumurta sarýsý, yumurta aký ve hazýr yemekler. Dondurulmaya uygun olmayan besinler : Üzüm, yaprak salata, kýrmýzý ve karaturp, mayonez, kabuklu yumurta, soðan, çið elma ve armut. Renkleri, tatlarý, aromalarý ve içlerindeki C vitaminin kaybolmamasý için sebze ve meyveler derin dondurulmadan önce çok az haþlanmalýdýr. Sebzeleri porsiyonlar halinde 2-3dakika kaynar suya atýnýz. Daha sonra dýþarý alýp, akan suyun altýnda soðutunuz ve süzdürünüz. Yaðsýz et yaðlý ete oranla daha kolay dondurulur ve daha uzun süre saklanabilir. Pirzola, bonfile, þnitzel v.s. arasýna birer folyo koyarak, birbirlerine yapýþarak donmalarýný önleyiniz. Çið besinlere ve hafif haþlanmýþ sebzelere dondurulmadan önce tuz ve baharat koymayýnýz. Yemeklere ise çok az tuz ve baharat koyabilirsiniz. Bazý baharat türleri donma süresince kendi tatlarýný kaybederler. Daha önce dondurulmuþ besinlerin çözülmesini önlemek ve enerji tüketimini arttýrmamak için sýcak yiyeceklerin ve içkilerin dolaba konmadan önce dýþarýda bir müddet soðumalarý için bekletilmeleri gerekir. Ambalaj Besinleri porsiyon halinde dondurunuz. Uygun ambalajlar - Plastik folyo - Polietilen folyo - Aluminyum folyo - Derin dondurucu kaplarý Uygun Olmayan Ambalaj - Ambalaj kaðýdý - Parþömen kaðýdý - Selofan - Çöp torbalarý - Kullanýlmýþ alýþ veriþ poþetleri Ambalajýn havasýný tamamen alýnýz. Ambalajý sýkýca - Lastikle - Plastik klipslerle - Sicimle veya - Soðuða dayanýklý bantlarla kapatýnýz. Folyo ve torbalarý folyo kaynak makinesi ile kapatabilirsiniz. Ambalajýn üzerine içindekileri ve dondurulma tarihini yazýnýz. 18

19 Derin Dondurma ve Saklama Yerleþtirme Yiyecekler derin dondurucunun her tarafýnda donabilir. Daha büyük miktardaki besinlerin hýzla soðumasý ve böylece deðer kaybetmeden donmasý için doðrudan soðutma sisteminin üzerine yerleþtirilmelidir. Bunun için bir veya daha fazla dondurucu çekmecesini dýþarý alýnýz. Derin Dondurucu Takvimi Derin dondurucu çekmecesi üzerindeki bu takvim farklý yiyeceklerin dolaba ilk yerleþtirilme tarihlerini ay olarak gösterir. Piyasada satýlan dondurulmuþ besinlerin ambalajlarý üzerindeki saklama süresi esas alýnýr. Besinler üst üste konularak (A) seviyesini aþmamalýdýr, aksi halde cihaz içinde kusursuz bir hava dolaþýmý saðlanamaz. Dondurulacak malzemenin mümkün olan en kýsa sürede hücrelerine kadar donabilmesi için derin dondurucunun zeminine yayarak yerleþtiriniz. Birleþik ya da yapýþýk olarak donmalarýný önlemek için ambalajlarý kuru olarak koyunuz. Daha önce dondurulmuþ gýdalarýn çözülmeye baþlamamasý için yeni konacak malzemenin onlara temas etmemesine dikkat ediniz. 2-3Ay: Kek, dondurma, tencere yemeði 3-5Ay: Et, mantar, ekmek 6-8Ay: Domuz eti, süt danasý, kanatlýlar 10-12Ay: Dana eti, meyve, sebze Dondurulmuþ Besinlerin Çözülmesi Derin dondurulmuþ yiyecekleri Mikrodalga fýrýnda, Fýrýnda "Turbo" veya "Çözme" programýnda, Oda sýcaklýðýnda, Buzdolabýnda (dondurulmuþ besinden çýkan soðuk diðer gýdalarýn soðumasý için kullanýlýr), Buharlý fýrýnda çözebilirsiniz. 19

20 Derin Dondurma ve Saklama Yassý et ve balýk dilimlerini çözülmeye baþlarken sýcak tavaya koyabilirsiniz. Meyveler oda sýcaklýðýnda, ambalajý içinde veya kapalý bir kabýn içinde çözülebilir. Sebze genelde donmuþ durumda kaynar suya atýlabilir veya sýcak yaðda buðulanabilir. Piþirilme süreleri taze sebzelere oranla daha kýsadýr. Çözülmüþ veya çözülmeye baþlamýþ besinleri tekrar dondurmayýnýz. Ancak piþirdikten veya kýzarttýktan sonra yeniden dondurabilirsiniz. Buz Küplerinin Hazýrlanmasý Buz küpü kalýbýnýn dörtte üçünü su ile doldurunuz ve bir çekmecenin tabanýna yerleþtiriniz. Buz kalýbýnýn çok sýký donmasý durumunda yerinden bir kaþýk sapý ile oynatabilirsiniz. Buz kalýbýný kýsa bir süre akan suyun altýna tutarsanýz, buz küpleri çok kolay çýkacaktýr. Ýçeceklerin Hýzla Soðutulmasý Hýzlý soðutma için derin dondurucu içine yerleþtirilen içecek þiþelerinin en geç 1 saat sonra dýþarý alýnmasý gerekir. Aksi halde þiþeler patlar! Soðutma-Aküsünün Kullanýmý Soðutma aküsü elektrik kesintilerinde derin dondurucudaki ýsýnýn hýzla yükselmesini engeller. Soðutma aküsünü en üstteki derin dondurucu çekmecesine doðrudan yiyeceklerin üzerine koyunuz. Yaklaþýk 24 saat sonra akü maksiumum soðutma gücüne ulaþýr. Mümkün olduðu kadar uzun bir saklama süresi saðlamak için elektrik kesintilerinde soðutma aküsünü doðrudan besinlerin hemen üzerine yerleþtiriniz. Derin dondurucuya yeni gýdalarý koyacaðýnýz zaman daha önce donmuþ besinlerin çözülmesini önlemek için soðutma aküsünü yeni besinlerle daha önce yerleþtirdiðiniz gýdalarýn arasýna koyunuz. Ayrýca soðutma aküsünü yiyecek veya içecekleri bir soðutucu çanta içinde kýsa süreli soðuk tutma amacýyla da kullanabilirsiniz. 20

21 Eritme Dolabýn normal çalýþmasý sonucunda soðutma üniteleri üzerinde zamanla hafif buzlanmalar görülebilir. Bu buzlanma soðutmayý engellediði kadar enerji tüketimini arttýrýr. Buralarý buz kazýyýcý ile kazýmayýnýz, soðutma üniteleri zarar görür. Cihaz bozulabilir. Zaman zaman cihazýn buzlarýný eritiniz, özellikle içerdeki buz tabakasý 5 mm'lik bir yükseliðe ulaþtýðýnda bu iþlemi yapýnýz. Bu eritme iþini dolapta az ürün varken veya hiç malzeme yokken yerine getiriniz. Eritme Ýþleminden Önce Eritme iþlemine baþlamadan yaklaþýk4 saat önce Süperfrost sistemini açýnýz. Böylece daha önce yerleþtirilmiþ besinlerde bir yedek soðutma oluþacaktýr ve dolayýsýyla oda sýcaklýðýnda daha uzun süre saklanabilecektir. Derin dondurulmuþ malzemeyi dýþarý çýkartýnýz ve soðutma aküsünü bunlarýn üzerine koyunuz. Dondurulmuþ ürünleri birkaç kat gazete kaðýdýna veya bir örtüye sarýnýz ve bunlarý serin bir ortamda dolabýnýz tekrar çalýþtýrýlýncaya kadar saklayýnýz. En alt çekmece dýþýnda tüm derin dondurma çekmecelerini cihazdan çýkartýnýz. Eritmek Ýçin Eritme iþlemini hýzla yapýnýz. Dondurulmuþ malzeme oda sýcaklýðýnda ne kadar uzun kalýrsa, ürünlerin dayanma süreleri de o kadar kýsalýr. Cihazý Açma-/Kapama tuþu ile kapatýnýz ve fiþini prizden çekiniz veya evdeki sigortayý kapatýnýz. Açma-/Kapama tuþunun kontrol lambasý söner. Cihazýn kapaðýný açýk býrakýnýz. Bu eritme iþlemini içi sýcak su (kaynar olmayacak) dolu tencereleri derin dondurucu içine altlarýna bir nihale koyarak yerleþtirerek hýzlandýrabilirsiniz. Böyle bir uygulamada dolap kapaðýný ýsýnýn dýþarý kaçmamasý için kapatýnýz. Eritme iþlemi sýrasýnda elektrikli ýsýtma aletleri veya yanan mumlarý dolabýn içine koymayýnýz, dolap içindeki plastik kýsýmlar zarar görebilir. Eritme veya buz spreyleri kullanmayýnýz, bunlar patlayýcý gazlar oluþturabilirler, plastiklere ve insan saðlýðýna zarar verebilirler. En alt çekmece damlayan eritme sularý için yerinde kalmalýdýr! 21

22 Eritme Eritme Ýþleminden Sonra En alttaki çekmeceyi dolaptan çýkartýnýz ve içinde birikmiþ olan suyu boþaltýnýz. Eriyen buzlardan arta kalan suyu bir sünger veya bezle alýnýz. Cihazý temizleyiniz ve arkasýndan kurulayýnýz. Cihazý tekrar elektriðe baðlayýnýz ve Açma-/Kapama tuþu ile açýnýz. Kontrol lambasý yanar. Süperfrost sistemini açýnýz ve cihazýn hýzla soðumasýný saðlayýnýz. Kontrol lambasý yanar. Derin dondurma çekmecelerini tekrar dolabýn içine sürünüz. Cihazýn kapaðýný kapatýnýz. Yaklaþýk 15 dakika sonra Süperfrost sistemini kapatýnýz. Kontrol lambasý söner. 22

23 Temizlik Elektronik içine su sýzmamasýna dikkat ediniz. Buhar basýnçlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten parçalarýna girerek kýsa devre yapmasýna yol açabilir. Dolabýn içindeki tip etiketi çýkarýlmamalýdýr. Bir arýza olduðunda gerekli olacaktýr! Dolabýn yüzeyine zarar vermemesi için þu maddeleri kullanmayýnýz: soda-, amonyak-, asit veya klorid içeren temizlik maddeleri, kireç çözücü deterjanlar, aþýndýrma özelliði olan toz ve krem deterjanlar, çözücü maddeler içeren temizlik ürünleri, çelik-temizleme maddesi, bulaþýk makinesi deterjaný, fýrýn spreyleri, cam temizleme deterjaný, aþýndýrýcý sert sünger ve fýrçalar, kir sökücü maddeler, keskin metal kazýyýcýlar! Temizlikten Önce Cihazý kapatýnýz. Fiþi prizden çekiniz ve evdeki sigortayý kapatýnýz. Dondurulmuþ gýdalarý cihazdan çýkartýnýz ve serin bir yerde saklayýnýz. Derin dondurucu çekmecelerini temizlemek için dýþarý alýnýz. Derin dondurucu içindeki buzlarý çözünüz. Dolabýn Ýçi, Aksesuarý Temizlik için az deterjanlý ýlýk su kullanýnýz. Dolabýn aksesuarlarýný elde yýkayýnýz. Dolabýn dýþýný, içini ve aksesuarýný temizlikten sonra duru su ile siliniz ve daha sonra bir bezle kurulayýnýz. Kýsa bir süre için dolap kapaklarýný açýk býrakýnýz. Havalandýrma Kafesi Havalandýrma kafesini düzenli olarak bir fýrça ile temizleyiniz. Burada birikecek tozlar enerji tüketimini arttýrýr. Dolabýn bazasýndaki havalandýrma kafesi temizlik için yerinden çýkarýlabilir: Havalandýrma týrnaklarýný yukarý doðru bastýrýnýz ve kafesi öne doðru çekiniz. 23

24 Temizlik Kapak Contasý Dolabýn kapak lastiðine yað sürmeyiniz. Aksi halde zamanla lastiðin üzerinde gözenekler oluþacaktýr. Kapak lastiðini düzenli olarak duru su ile siliniz ve arkasýndan kurulayýnýz. Temizlikten sonra Cihazýn kapaðýný kapatýnýz. Cihazýn fiþini tekrar prize takýnýz ve Açma-/Kapama tuþu ile açýnýz. Kontrol lambasý yanar. Cihazýn hýzla soðumasý için SüperFrost fonksiyonunu açýnýz. Kontrol lambasý yanar. Derin dondurucu içindeki ýsý yeterli derecede soðuduktan sonra dondurucu çekmecelerini yiyeceklerle birlikte içeri sürünüz. SüperFrost fonksiyonunu tekrar kapatýnýz. Kontrol lambasý söner. 24

25 Ne Yapmalý, eðer...? Elektrikli cihazlarýn tamirleri sadece uzman ve yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurallara aykýrý yapýlan tamirler soðutucuyu kullanan kiþi için büyük tehlikeler yaratabilir. Ne yapmalý, eðer cihaz soðutmuyorsa? Isý ayar düðmesinin "0" pozisyonunda mý duruyor, kontrol ediniz. Cihazýn fiþi prize tam oturmamýþ olabilir. Evdeki sigorta atmýþ olabilir, eðer durum böyle ise yetkili servisi çaðýrýnýz.... cihazýn kapaðý arka arkaya açýlmýyorsa? Bu bir arýza deðildir. Cihazda oluþan vakum etkisinden dolayý ancak aradan biraz zaman geçtikten sonra kapaðý rahatça açabilirsiniz.... cihaz içindeki ýsý derecesi çok düþük ise? Isý ayar düðmesini daha küçük bir ayara getiriniz. Süperfrost sistemini kapatmayý unutmuþ olabilirsiniz. Kontrol lambasý yanar.... soðutma motoru daha sýk ve daha uzun süre çalýþýyorsa? Havalandýrma deliklerinin önü kapatýlmýþ olabilir, kontrol ediniz. Cihazýn kapaðý çok sýk açýlmýþtýr veya büyük miktarda besin henüz donmaktadýr. Cihazýn kapaðý düzgün kapanýyor mu, kontrol ediniz. Soðutma üniteleri üzerinde bir buzlanma tabakasý meydana gelmiþ olabilir. Eðer böyleyse, bunlarý eritiniz.... sinyal sesi duyuluyor ve sinyal sesi kontrol lambasý yanýyorsa? Derin dondurucu içindeki derece ýsý ayar düðmesinin ayarýna baðlý olarak yükselmiþtir, çünkü cihaz kapaðý sýk sýk açýlmýþtýr veya dolaba yerleþtirilen büyük miktarda malzeme henüz donmaktadýr. uzun süre elektrik kesilmiþtir. havalandýrma deliklerinin önü kapatýlmýþtýr. Bu hatalar giderildikten sonra sesli uyarý durur ve kontrol lambasý söner. 25

26 Ne Yapmalý, eðer...?... Açma-/Kapama tuþunun kontrol lambasý yanmýyorsa? Süperfrost tuþuna basýldýðýnda kontrol lambasýnýn yanýp yanmadýðýný kontrol ediniz. Eðer yanýyorsa, o zaman Açma-/Kapama tuþunun kontrol lambasý bozuktur. Yetkili servisi çaðýrýnýz. Bu kontrol lambasý da yanmýyorsa, o zaman þunlarý kontrol ediniz: - fiþ prize tam oturmamýþ olabilir. - evdeki sigorta atmýþ olabilir. Eðer sigorta atmýþ ise, yetkili servisi çaðýrýnýz. Eðer verilen bu bilgiler ýþýðýnda oluþan hatalar giderilemezse, o zaman yetkili servise haber veriniz. Derin dondurucu içinde soðuk kaybýna yol açmamak için arýzalar ortadan kaldýrýlýncaya kadar cihazýn kapaðýný açmamaya dikkat ediniz.... Süperfrost kontrol lambasý yanmýyor, fakat soðutma motoru çalýþýyorsa? Kontrol lambasý bozuk olabilir. Yetkili servisi çaðýrýnýz.... dondurulan malzeme donarak yapýþtý ise? Yapýþan bu malzemeyi bir kaþýðýn sapý ile yapýþtýðý yerden kaldýrýnýz.... soðutma ünitelerinde kalýn bir buz tabakasý oluþtuysa? Cihazýn kapaðý düzgün kapatýlamamaktadýr. Cihazdaki, buzu eritiniz ve temizleyiniz. Oluþan kalýn buz tabaksý soðutma gücünü etkiler ve enerji tüketimini arttýrýr. 26

27 Seslerin Sebepleri Normal Sesler Brrrrr... Blubb, blubb... Klik... Sssrrrrr... Knak... Neden Oluþur? Bu ses motordan (kompresör) gelir. Motor çalýþmaya baþlarken bu ses kýsa bir süre için yükselebilir. Bu ses borulardan akan soðutucu maddesinden gelebilir. Termostat motoru açýp kapatýrken bu ses duyulur. Çok bölgeli veya NoFrost-cihazlarda hava akýmýndan oluþan bir ses duyulabilir. Cihaz içinde genleþme olduðu takdirde bu çýtýrdama sesi duyulur. Motor- ve soðutma döngüsünde oluþan bu seslerin yok edilemeyeceði unutulmamalýdýr! Giderilmesi Kolay Sesler Klap, Rap, Klir Neden Oluþurlar ve Bunlara Karþý Ne Yapýlabilir? Cihaz eðri duruyor: Bir su terazisi yardýmý ile cihazýn duruþunu düzeltiniz. Bunun için dolabýn altýndaki vidalý ayaklarý kullanýnýz veya cihazýn altýna bir þey koyunuz. Cihaz baþka dolaplara veya cihazlara dayanýyor: Cihazý yanýndaki dolaptan veya cihazdan biraz ayýrýnýz. Çekmeceler, kaplar veya raflar sarsýlýyor veya sýkýþýyor: Sökülebilen parçalarý çýkartýnýz ve yeniden takýnýz. Þiþeler ve kaplar birbirine deðiyor: Þiþeleri veya kaplarý hafifçe birbirinden ayýrýnýz. Kablo askýsý hala cihazýn arkasýnda duruyor: Kablo askýsýný çýkartýnýz. 27

28 Müþteri Hizmetleri/Garanti Bir arýzayý kendiniz gideremiyorsanýz Miele müþteri hizmetlerini arayýnýz veya Müsteri hizmetlerinde cihazýnýzýn tip ve numarasýna ihtiyaç duyacaklardýr. Bu iki bilgi de cihazýnýzýn içindeki tip etiketinde bulabilirsiniz. Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý Cihazýn garanti süresi 2 yýldýr. Ülkenizdeki garanti þartlarý ile ilgili daha ayrýntýlý bilgiyi aþaðýdaki telefon numarasýndan öðrenebilirsiniz:

29 Elektrik Baðlantýsý Bu cihaz 50 Hz V'luk alternatif akým için üretilmiþ olup yönetmeliklere uygun topraklý bir prize baðlanmalýdýr. Baðlantý sadece standartlara uygun elektrik tesisatýna yapýlabilir. Güvenliðin arttýrýlmasý için 30 ma'lýk bir F1-Koruyucu þalter takýlmasý tavsiye edilir. Sigorta en az 10 A'lýk olmalýdýr. Priz mümkün olduðunca cihazýn yanýnda ve kolay ulaþýlýr bir yerde olmalýdýr. Bir uzatma kablosu üzerinden baðlantý yapýlmamalýdýr, bunlar cihaz için gerekli güvenliði saðlayamazlar (aþýrý ýsýnma tehlikesi). Bu soðutucu güneþ enerjisi gibi özel besleme sistemleri ile çalýþtýrýlmamalýdýr. Cihazýn ilk çalýþmasýnda yüksek gelen gerilim nedeni ile sigorta atabilir. Elektronik kart zarar görebilir! Cihazýn þebekeye baðlantý kablosu deðiþmesi gerektiðinde bu iþ mutlaka uzman ve yetkili bir elektrikçi tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. 29

30 Montaj Bilgileri Monte edilmemiþ bir cihaz devrilebilir! Kurulma Yeri Cihaz bir fýrýnýn, radyatörün veya doðrudan güneþ alan bir pencerenin yanýna kurulmamalýdýr. Çevrenin ýsý derecesi ne kadar yüksek olursa, soðutma motoru o kadar fazla çalýþýr ve enerji tüketimi de o kadar fazla olur. Buzdolabý için uygun olan yer kuru ve havadar bir ortamdýr. Ýklim Sýnýfý Bu cihaz belirli bir iklim sýnýfýna göre (oda sýcaklýðý çerçevesinde) üretilmiþtir ve bunun sýnýrlarýna uyulmalýdýr. Ýklim sýnýfý cihazýn içindeki tip etiketinde yazýlýdýr. Havalandýrma Havalandýrma cihazýn bazasýndaki havalandýrma kafesinden saðlanýr. Cihazdaki havalandýrma deliklerinin üzerine örtülmemeli veya kapatýlmamalýdýr. Ayrýca bu bölümün düzenli olarak tozlarý alýnmalýdýr. Montajdan Önce Montajdan cihazýn arkasýndaki kablo askýsýný kaldýrýnýz. Dolap arkasýndaki tüm parçalarýn serbestçe hareket etmesine dikkat ediniz. Ýklim sýnýfý SN N ST T Oda Sýcaklýðý +10 C ile +32 C arasý +16 C ile +32 C arasý +16 C ile +38 C arasý +16 C ile +43 C arasý Daha düþük bir oda sýcaklýðý soðutma motorunun uzun süre çalýþmamasýna sebep olur. Bu da cihaz içindeki ýsýnýn yükselmesi ve dondurulmuþ gýdalarýn çözülmeye baþlayabileceði demektir! 30

31 Montaj Ölçüleri Tezgah altýndaki montaj yüksekliði 820 mm olduðunda baza yüksekliði mm olabilir. 100mm yükseklikte baza deðiþtirilmeden monte edilebilir. Yükseklik > 100 mm ise alt baza havalandýrma için kesilmelidir ("Cihazýn Tezgah Altýna Montajý" bölümüne bkz.). Tezgah altý yüksekliðinin 870 mm olabilmesi için vidalý ayaklar yükseltilebilir. Böylece cihazýn bazasý mm yüksekliðe eriþebilir. 150mm yükseklikte baza deðiþtirilmeden monte edilebilir. Yükseklik > 150 mm olduðunda havalandýrma delikleri açýlabilir ("Cihazýn Tezgah Altýna Montajý" böl. Bkz.). Cihazýn tezgah altýna monte edilebilmesi için ön dekor plakasýna gerek vardýr. Cihazýn mutfak dolaplarý dizisinin sonuna monte edilmesi durumunda soðtucunun yan kýsmý da bir dekor plaka ile kaplanabilir. Priz ( ) pozisyonu için cihazýn yanýnda kolay ulaþýlabilir bir yeri tavsiye edebiliriz. 31

32 Kapaðýn Açýlma Yönü Cihazý monte etmeden önce kapaðýnýn hangi yöne açýlmasý gerektiðini belirleyiniz. Eðer kapak sola açýlacaksa, menteþelerinin yer deðiþtirmesi gerekir. Cihaz menteþesinin vidalarýný ve cihaz kapaðýnýn vidalarýnýn sökünüz Vidalarý karþý yöne doðru çeviriniz. Menteþeleri cihaz kapaðýna diyangonal yerleþgtiriniz ve cihaz kapaðýna vidalayýnýz. Cihaz kapaðýný daha önce takýlan vidalara asýnýz ve vidalarý sýkýþtýrýnýz Þimdi boþ kalan deliklere týpalarý takýnýz. 32

33 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Mutfak Dolap-Kapaðý Aðýrlýðý Montajý yapmadan önce mutfak dolabý kapaðý aðýrlýðýnýn izin verilen aðýrlýk ölçüsünü aþmamasýna dikkat ediniz: Cihaz Mutfak dolabý maks. aðýrlýk/kg Cihazýn Hazýrlanmasý A B F 5122 Ui 19 kg Cihazýn üst kýsmýndaki her iki sabitleme parçasýný mümkün olduðu kadar öne doðru eðiniz. Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Monte edilen dolap kapaklarý izin verilen limitlerden daha aðýrsa, menteþelere zarar verebilir! Elektriðe baðlantý kablosunu montajdan sonra kolayca ulaþýlacak þekilde yerleþtiriniz. Menteþe köþesinin cihazý ön kýsmý ile baðlanabilmesi için yer kalacak kadar cihazý niþin içine itiniz (Ayrýntý X). BU arada kablonun sýkýþmamasýna dikkat ediniz! 33

34 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Cihazýn vidalý ayaklarýný cihazýn üstü tezgah altýna (A) temas edecek þekilde yükseltiniz. Cihazý kendi vidalarý ile tezgaha vidalayýnýz. Vidalý Ayaklarýn Yükseltilmesi Ayar anahtarý ile öndeki vidalý ayaklarý sola çevirebilirsiniz. Sol arka vidalý ayaðý yükseltmek için alyan anahtarýný öndeki deliðe sokunuz ve bir ayar anahtarý ile sola çeviriniz. Sað arka vidalý ayaðý yükseltmek için alyan anahtarýný öndeki deliðe sokunuz ve saða çeviriniz. 34

35 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Baza Montajý Cihazýn sorunsuz çalýþabilmesi için orijinal havalandýrma kafesinin takýlmasý gerekir. Bazanýn kýsaltýlmasý gerekirse: Tezgah altý yüksekliði A = 820 mm olduðunda ve baza yüksekliði b 100 mm'den yüksek olursa baza kesilmelidir. Bu ayný þekilde tezgah altý yüksekliði A = 870 mm olduðunda ve baza yüksekliði b 150 mm'den yüksek olursa yine geçerlidir. Havalandýrma kafesini çekiniz ve bunun için havalandýrma kafesinin her iki kulakçýðýný yukarý bastýrýnýz ve ayný anda kafesi öne doðru çekiniz. Baza deðiþtirilmeden nasýl monte edilebilir: Baza þu þekilde deðiþtirilmeden monte edilebilir: Tezgah altý yüksekliði A [mm] Baza yüksekliði b [mm] Tezgah altý yüksekliði A [mm] H Ölçüsü [mm]

36 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Bazayý mutfak dolaplarýna takýnýz. Kestiðiniz kýsým bazanýn ön kapaðý ile örtüþmezse, o zaman arkadaki kýsmý da kullanýnýz. Dikey parçalarý bir pense ile ayýrýnýz. Havalandýrma kafesinin konsolunun üst parçasýný bir kurþun kalemle çiziniz ve bazayý tekrar çýkartýnýz. Havalandýrma kafesinin üst konsolunu A kesiniz. Havalandýrma kafesini A ölçüsü ile birlikte kýsaltýnýz. Bazayý mutfak dolabýna sabitleyiniz. Havalandýrma kafesini konsola doðru bastýrýnýz. 36

37 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Dekor Kapak Montajý Dekor kapakta delikler açýlmamýþsa, bunlarý aþaðýda resimde görüldüðü üzere delebilirsiniz: Çerçeveli Kapaklarýn Delinmesi Cihaz kapaðýnýn altýndaki her iki vidayý sökünüz. Her iki köþe ünitesini cihaz kapaðýnýn altýna vidalarla vidalayýnýz. Köþeler cihaz kapaðýnýn dýþý ile ayný seviyede olmalýdýr. Köþe ünitelerini kapak uzunluðuna göre kýsaltýnýz. 37

38 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Dekor Kapaðýn Ayarý Ayar çýtasýný cihaz kapaðýndan sökünüz ve cihazla verilen tornavida ile motfak dolabýna vidalayýnýz. Ayar vidalarýný arada 4 mm mesafe kalacak þekilde gevþetiniz (ayrýntýlara bakýnýz). Dolap kapaðýný ayar çýtasý ile ayar vidalarýna asýnýz. Dekor kapaðý vidalarla sýkýþtýrýnýz. Dekor kapaðý alttan baðlantý parçasýnýn içinden iki vida ile sýkýþtýrýnýz. Bunun için cihaz ile verilen pullarý kullanýnýz. Dekor kapaðý yandaki mutfak dolabý kapaðýna göre ayarlayýnýz: Üst ayar vidalarýný çevirerek yükseklik ayarýný Y yapabilirsiniz. Dekor kapaðý kaydýrarak yan ayarlarý X yapmak mümkündür. Dekor kapaðý çekerek veya bastýrarak derinlik ayarýný Z yapabilirsiniz. Önce üstteki ve ayar vidalarýný, daha sonra alttaki vidalarý sýkýþtýrýnýz. ve ara çýtalarýný yerlerine kaydýrýnýz. 38

39 39

40 Deðiþiklik haklarý saklýdýr / 2311 EEE yönetmeliðine uygundur M.-Nr / 01 F 5122 Ui

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (Dynacool) Buzdolabý ve Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 9712 id KF 9713 id tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (Dynacool) Buzdolabý ve Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 9712 id KF 9713 id tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

TR Kullanma Talimatlarý dikey buzdolaplarý için FRS 40 AS XS 08 64-00 Ventilator 9 C SuperCool max. 0 Cihaza kýsa bir bakýþ Çalýþtýrma ve kontrol elemanlarý A Hava akýþý 4 9 C SuperCool max. 0 þek. A Açma/kapama

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box. Operating instructions Mini Refrigerator. Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel

Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box. Operating instructions Mini Refrigerator. Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box Operating instructions Mini Refrigerator Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel Mode d'emploi Mini - Réfrigérateur Istruzione d'uso Frigorifero - Box Instrucciones

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu KOMBI SOGUTUCU/DONDURUCU GB F E English, 1 Français, 11 Espanol, 21 Türkçe, 31 4D X T/HA Içindekiler Montaj, 32 Yerlestirme ve baglama Cihazýn tanýmý, 33-34 Kontrol paneli Genel görünüm

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

TR Kullanma talimatlarý Kombine buzdolabý - dondurucu 8 FCB 4802 PS XS 7080 165-00 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

TR Kullanma Talimatlarý BioFresh NoFrost buzdolabý-dondurucular için FCS 2902 FS XS 7082 162-00 Tazeleyici Cihaza kýsa bir bakýþ A1 A2 Tazeleyici Açýk/kapalý 5-18 Açýk/kapalý SuperFrost Alarm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65TK/HBM95TK/HVM65TK HVM95TK/HVM65BTK/HGM65TK HGM95TK/HGM65BTK/HGM95BTK 500 1 2 3 4 5 6 400 80 25 20 20 262 250 400 80 20 ÜRÜNÜN TANTIMI Min 635 Max 1015

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

TR Çalýþtýrma talimatlarý Kombine buz dolabý - dondurucu 8 FCT 4501 ESXS 7080 167-00 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar CS 1011 CS 1021 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı