Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar...4 Çevre Korumaya Katkýnýz...8 Cihazýn Tanýtýmý...9 Cihazýn Görünümü...9 Cihazla Verilen Aksesuar...10 Kumanda Paneli Fonksiyon Açýklamalarý...12 Kumanda Üniteleri...12 Program Seçme Düðmesi Isý Seçme Düðmesi...12 Sensörlü Tuþlar...12 Ekran...13 Damlama Kabý...14 Su Kabý...14 Isý Derecesi...14 Süre (Piþirme Süresi) Sesler...14 Isýtma Süreci...15 Piþirme Süreci...15 Ýlk Kullanýmdan Önce...16 Cihazýn Çalýþtýrýlmasý...16 Ýlk Temizlik...18 Kaynama Derecesinin Ayarý...19 Çalýþtýrma...20 Program Türleri...20 Hazýrlýk...21 Program Seçimi...21 Isý Ayarýnýn Deðiþtirilmesi...21 Süre Ayarý...22 Sürenin Sonunda...23 Piþirme Ýþleminden Sonra Cihaz Çalýþýrken...25 Cihazýn Durdurulmasý...25 Isýnýn Deðiþtirilmesi...25 Sürenin Deðiþtirilmesi...26 Su Eksik...26 Otomatik Ýlave Fonksiyonlar

3 Ýçindekiler Baþlama Saati...28 Kýsa Süre...29 Ön Isýtma...30 Çalýþtýrma Kilidi...31 Ayarlar Lisan...32 Güncel Saat...32 Start/Baþlat Ön Isýtma...33 Önerilen Isý Dereceleri...33 Su Sertlik Derecesi Ekran...33 Ses Gücü...34 Güvenlik...34 Isý Formatý...34 Satýcý...34 Fabrika Ayarý...34 Temizlik ve Bakým...35 Cihazýn Önü...36 Garraum Damlama Kabý, Izgara, Piþirme Kabý Su Kabý...38 Baðlantý Contasý...39 Kireç Çözme...40 Cihaz Kapaðýnýn Askýdan Çýkarýlmasý- ve Askýya Asýlmasý Ne Yapmalý, eðer...?...43 Satýn Alýnabilen Aksesuarlar Piþirme Kaplarý...46 Temizlik ve Bakým Maddeleri...48 Diðerleri...49 Montaj Güvenlik Bilgileri...50 Cihazlar- ve Montaj Ölçüleri...51 Bir Yüksek Dolaba Montaj...51 Bir Alt Dolaba Montaj...52 Bir fýrýn ile kombine montaj Cihazýn Yerleþtirilmesi Elektrik Baðlantýsý Müþteri Hizmetleri, Tip Etiketi

4 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu buharlý fýrýn yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Yanlýþ ve hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Buharlý fýrýný çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný dikkatle okuyunuz. Bu kitapçýklarda cihazýn montajý, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve gerekirse cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Kullaným Kurallarý Bu buharlý fýrýn evde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve diðer benzeri iþ yerlerinde, yazlýk evlerde, otel, motel, kahvaltý veren pansiyonlarda ve diðer ev benzeri ortamlarda. Buharlý fýrýný kullanma kýlavuzunda ve kullaným önerilerinde belirtilen iþlemler çerçevesinde sadece evsel ortamlarda kullanýnýz. Bunlarýn dýþýndaki kullanýmlara izin verilemez. Miele kural dýþý kullaným veya yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. Buharlý fýrýn dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. 4

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Çocuklarýn cihazý sizin kontrolünüz olmadan açmamasý için çalýþtýrma kilidinden faydalanýnýz. Buharlý fýrýnýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn fýrýnla oynamalarýna izin vermeyiniz. Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan buharlý fýrýný çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Fýrýn çalýþýrken çocuklarýn kapaðý açmalarýna izin vermeyiniz. Fýrýn soðuyup yanýk tehlikesi ortadan kalkýncaya kadar çocuklarý buharlý fýrýndan uzak tutunuz. Çocuklarýn açýk fýrýn kapaðýna dayanmalarýna, oturmalarýna veya asýlmalarýna izin vermeyiniz. Ambalaj malzemeleri (örn.: folyo, stropor gibi) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak bir yerde saklayýnýz ve mümkün olan en kýsa sürede evden çýkartýnýz. Teknik Güvenlik Buharlý fýrýný monte etmeden önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz. Sizin güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Cihazýn elektrik güvenliði ancak kurallara uygun olarak döþenmiþ korumalý bir toprak hattýna baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Bu konuda daha da emin olmak için evdeki elektrik tesisatýný uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz. Üretici firma eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir (örneðin: elektrik çarpmasý gibi). Buharlý fýrýnýn elektrik baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (akým ve frekans) evinizin þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazýn zarar görmemesi için bu verilerin uyuþmasý þarttýr. Bu konuda uzman bir elektrikçiye danýþmanýz doðru olacaktýr. 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Eðer doðrudan þebekeye baðlantý yapýlacaksa, uzman ve yetkili personel fiþi kablosundan ayýrýp cihazý monte etmeli ve evdeki tesisata baðlamalýdýr. Bu iþ için yerel yönetmelikleri iyi bilen ve titizlikle uygulayan uzman bir kiþiyi görevlendiriniz. Hatalý montaj ve yanlýþ baðlantý sebebiyle meydana gelebilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Güvenli bir þekilde çalýþabilmesi için buharlý fýrýný ancak monte edildikten sonra kullanýnýz. Cihazýn gövdesini asla açmayýnýz. Cereyan ileten veya mekanik parçalara olasý temas sizin için tehlikeli olduðu kadar cihazýn fonksiyonlarýnýn bozulmasýna da sebep olabilir. Montaj ve bakým iþleri üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý montaj- ve bakým iþleri veya tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. Fýrýnýn kablosu hasar gördüðü takdirde, Miele yetkili servislerinden satýn alabileceðiniz özel H 05 VV-F (PVC-izolasyonlu) kablo ile deðiþtirilebilir. Bozuk yapý parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile yenilenebilir. Üretici firma ancak bu yedek parçalarla cihazýn güvenle çalýþacaðýný kabul eder. Montaj, bakým ve tamir iþlerinde cihaz elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr. Aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde þebekeden gelen cereyan kesilmiþ olur: evdeki sigorta kapatýlmalýdýr, evdeki vidalý sigortalar yuvasýndan tamamen çýkarýlmalýdýr, fýrýnýn fiþi prizden çekilmelidir. Fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. Buharlý fýrýnýn garanti süresi içindeki tamiri ancak üretici firma tarafýndan eðitilmiþ yetkili teknik servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýzada garanti hakký ortadan kalkacaktýr. Buharlý fýrýnýn elektrik þebekesine baðlantýsý çoklu priz veya uzatma kablosu ile yapýlamaz, bunlar gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma tehlikesi). 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Buharlý fýrýnda yapacaðýnýz her iþ için ýsý izolasyonlu koruyucu mutfak eldivenleri veya bezleri kullanýnýz. Bu bezlerin ýslak veya nemli olmamasýna dikkat ediniz. Islak bez ýsýyý çok çabuk iletir ve eliniz yanabilir. Tepsiyi fýrýna sürerken veya çýkarýrken içindekinin dýþarý taþmamasýna, fýrýndaki kýzgýn buhar ve fýrýnýn iç duvarlarýna temas etmemeye dikkat ediniz. Yanýk ve haþlanma tehlikesi! Plastik kaplarýn kullanýmýnda bunlarýn ýsýya (100 C'ye kadar) ve buhara dayanýklý olmasýna dikkat ediniz. Diðer plastik kaplar eriyebilir, eðrilip bükülebilir. Bu cihazýn içinde kapalý konserve kaplarýný ýsýtmayýnýz veya bunlarý kaynatmayýnýz. Kaplarda oluþan aþýrý basýnç kutunun patlamasýna sebep olabilir ve fýrýna zarar verir. Yemekleri her zaman yeterli derecede ýsýtýnýz. Yemeklerdeki oolasý bakteriler ancak yeterli uzun bir sürede yok olabilirler. Fýrýnýn içinde hazýr yemekleri saklamayýnýz ve paslanabilecek kaplarý yemek piþirmek için kullanmayýnýz. Cihazda korozyona sebep olabilir. Fýrýnýn içinde hazýr yemekleri saklamayýnýz ve paslanabilecek kaplarý yemek piþirmek için kullanmayýnýz. Cihazda korozyona sebep olabilir. Cihaz kullanýldýktan sonra su kabýnda her zaman bir miktar su kalacak þekilde ayarlanmýþtýr. Suyun eksik olmasý bir arýzayý gösteri.yetkili servisi çaðýrýnýz. Su kabý suya batýrýlmamalý veya bulaþýk makinesinde yýkanmamalýdýr. Aksi halde su kabý fýrýnýn içine yerleþtirilirken elektrik çarpma tehlikesi ortaya çýkabilir. Hijyenik nedenlerle ve cihazda kondense su birikmemesi için su kabýný her kullanýmdan sonra boþaltýnýz. Su kabýný alýrken veya yerine oturturken devrilmemesine dikkat ediniz. Sýcak su haþlanmaya sebep olabilir. Cihaz yakýnýndaki bir prizi kullanýrken, baðlantý kablosunun fýrýn kapaðýna sýkýþmamasýna dikkat ediniz. Kablonun izolasyonubozulabilir. Elektrik çarpma tehlikesi! Açýk kapaðýn üz aðýr eþyalar koymayýnýz. Kapaðýn taþýma gücü en fazla 8 kilodur. Buharlý fýrýn bir dolap kapaðý arkasýnda ise, ancak mutfak dolabýnýn kapaðý açýk býrakýlarak çalýþtýrýlabilir. Dolap kapaðýný ancak buharlý fýrýn tamamen kuruduktan sonra kapatýnýz. Miele güvenlik tavsiye ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 7

8 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi geri dönüþümlü maddelerden seçildiði için ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Ambalaj malzemesini kendiniz kaldýrmak istiyorsanýz, belediyeden geri dönüþüm merkezinin adresini öðrenebilirsiniz. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli ve elektronik eski cihazlarda hala iþe yarabilecek parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz. Bu konu ile ilgili bilgileri kullanma kýlavuzunun "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünde bulabilirsiniz. 8

9 Cihazýn Tanýtýmý Cihazýn Görünümü Kumanda Paneli Yemek Buharý Çýkýþý Kapak Contasý Buhar Kanalý Sürgü Rafý Su Kabý (Ünitesi ile) Su Kabý Baðlantý Contasý Sürgülü Raflar Buhar Giriþi Fýrýn Ýçindeki Su Oluðu Alt Rezistans Isý Algýlayýcý Fýrýn Havasý Çýkýþ Deliði 9

10 Cihazýn Tanýtýmý Cihazla Verilen Aksesuar Gerek gördüðünüzde her aksesuarý sipariþ edebilirsiniz ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" böl.bkz.). Damlama Kabý Aþaðý damlayan sularýn birikmesi için kullanýlýr Gastro-Norm-Boyutu GN 2/3 325x350x40 mm (GeniþlikxDerinlikxYükseklik) DGGL 8 1 adet buharda piþirmek için delikli kap Kapasitesi 2,0 lt. / Malzeme mik. 1,7 lt. Gastro-Norm-Boyutu GN 1/2 325x265x40 mm (GxDxY) DGGL 1 2 ad. Buharda piþirmek için delikli kap Kapasitesi 1,5 lt. / Malzeme mik. 0,9 l Gastro-Norm-Boyutu GN 1/3 325x175x40 mm (GxDxY) Izgara Üstüne fýrýn kaplarý konulabilir. Silikon Yaðý Baðlantý contasýný yaðlamak için kullanýlýr. Kireç Çözme Tabletleri Su kabýndaki kireç çözme iþlemi için kullanýlýr. 10

11 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Paneli Program Seçme Düðmesi Isý Seçme Düðmesi Ekran Sensörlü Tuþlar 11

12 Fonksiyon Açýklamalarý Kumanda Üniteleri Program Seçme Düðmesi Program düðmesini çevirerek istediðiniz ayarý seçebilirsiniz ("Program Türleri" böl.bkz.). Isý Seçme Düðmesi Isý seçme düðmesini çevirerek seçtiðiniz program için önerilen ýsýyý 1 -derecelik kademelerle belirli bir sýnýrýn içinde deðiþtirebilirsiniz ("Program Türleri" böl.bkz.) Program seçme düðmesi ve ýsý seçme düðmesi saða ve sola 360 çevrilebilir ve üstüne basýlarak panel içine gömülebilir. Sensörlü Tuþlar Cihazý kullanmak için sensörlü tuþlara dokunmanýz yeterli olacaktýr. Her dokunuþta bir onay sesi duyulacaktýr. Tuþ sesinin gücünü ayarlar menüsünde deðiþtirebilirveya sesi tamamen kapatabilirsiniz ("Ayarlar / Ses Gücü" böl.bkz.). Tuþlar OK Fonksiyonlarý Süre ayarlanýr. Programlamada "dolaþýlýr". Otomatik programlarý "inceleyin". Süre ayarlanýr. Programlamada "dolaþýlýr". Otomatik programlarý "inceleyin". Onaylanýr. Kýsa süre sinyali açýlýr ve kapatýlýr. Kýsa süre seçilir. 12

13 Fonksiyon Açýklamalarý Ekran Ekranda yazýnýn yanýnda semboller de görülür: Semboller Anlamlarý Ekran en fazla 2 seçme olanaðý gösterir. Daha fazla olanak varsa, oklar görülür Son seçme olanaðýndan sonra yan yana çizgiler görülür. Daha sonra listenin baþý görülür. Seçilmiþ olan ayarýn yanýnda bu onay iþareti görülür. Display'de kullaným ve yöntemlerle ilgili bilgiler verilir. Bu bilgi penceresini "OK" tuþu ile onaylayarak silebilir veya buradaki uyarýlarý dikkate alabilirsiniz. Su kabýndaki su seviyesi dolu yarý dolu su az verilen Süre (Piþirme süresi) Baþlama saati Çalýþtýrma kilidi devrede 13

14 Fonksiyon Açýklamalarý Damlama Kabý Su Kabý Isý Derecesi Süre (Piþirme Süresi) Sesler Delikli kapta yemek piþireceðiniz zaman cihazýn tabanýna damlama kabýný yerleþtiriniz. Damlayan sular burada toplanýr ve kolayca dökülebilir. Su kabý en fazla 1,2 Litre en az 0,75 Litre su alabilir. Su kabýnýn içinde ve dýþýnda iþaretler vardýr. Üstteki iþaret asla aþýlmamalýdýr! Maksimum doldurma miktarý 100 C ýsýda yakl. 2 saatlik bir piþirme iþlemi için, en düþük doldurma miktarý ise kapak açýlmadýðý takdirde yakl. 30 dakikalýk bir piþirme iþlemi için yeterli olacaktýr. Su kabýndaki su seviyesi ekranda bir sembol ile gösterilir. Bazý programlar için bir ýsý derecesi önerilmektedir. Bu ýsý önerisini bir piþirme iþlemi veya kalýcý olarak deðiþtirebilirsiniz ("Ayarlar / Önerilen Isý Dereceleri" böl.bkz.) 1 dakika (0:01) ve 9 saat 59 dakika (9:59) arasý bir süre ayarlayabilirsiniz. Cihaz çalýþýrken bir fan sesi duyulur. Buhar üretimi sýrasýnda da ayný su kaynarken çýkan sesler duyulur. 14

15 Fonksiyon Açýklamalarý Isýtma Süreci Piþirme Süreci Isýtma süreci içinde fýrýnýn içi ayarlanan ýsýya kadar ýsýtýlýr. Yükselen fýrýn ýsýsý ekranda gösterilir. Isýtma sürecinin süresi yiyecek miktarýna ve ýsý derecesine baðlýdýr. Genelde ýsýtma süreci yaklaþýk 7 dakikadýr. Soðutulmuþ veya dondurulmuþ besinlerde süre uzar. Bu sreyi su kabýna sýcak su doldurarak kýsaltabilirsiniz. Ayarlanan ýsý derecesine ulaþýldýðýnda piþirme süreci baþlar. Piþirme sürecinde ekranda kalan süre gösterilir. Cihazýn pratik kullanýmý için gerekli ayrýntýlý bilgileri, önerileri ve cihazla ilgili ayrýntýlý bilgileri "Kullaným Önerileri" kitapçýðýnda bulabilirsiniz. 15

16 Ýlk Kullanýmdan Önce Cihazýn Çalýþtýrýlmasý Karþýlama Lisan Ayarý Cihaz elektrik þebekesine baðlandýktan sonra otomatik olarak açýlýr. Ekran önce sizi "Miele -Hoþ Geldiniz" yazýsý ile karþýlar ve arkasýndan fýrýnýn kullanýlmasý için gerekli olan ana ayarlarýn yapýlmasý istenir. Ekrandaki önerileri izleyiniz. Hoþ Geldiniz yasýndan sonra lisan ayarýný yapmanýz istenecektir: Sensörlü veya tuþlarýna istediðiniz lisan aydýnlatýlýncaya kadar dokununuz. "OK" ile onaylayýnýz. Yaptýðýnýz seçim bir onay iþareti ile gösterilir. Yanlýþýkla anlamadýðýnýz bir lisaný seçtiðiniz takdirde: - cihazý elektrik þebekesinden ayýrýnýz ve yeniden baðlayýnýz. Ýþlem tekrar karþýlama yazýsý ile baþlar. veya - ilk çalýþtýrmayý seçmiþ olduðunuz lisanda devam ettiriniz. Daha sonra program seçme düðmesini ayarýna çeviriniz ve bunu "OK" ile onaylayýnýz. Lisan alt menüsü sembolü ile iþaretlenmiþtir. Ýstediðiniz lisaný seçiniz ve yukarýda yazýldýðý gibi onaylayýnýz. 16

17 Ýlk Kullanýmdan Önce Zaman Formatý Zaman formatý ile ilgili soru görülür. Fýrýn fabrikadan çýkarken 24-saat formatýna göre ayarlanmýþtýr. Sensörlü veya tuþuna istediðiniz zaman formatý aydýnlatýlýncaya kadar dokununuz. Bunu "OK" ile onaylayýnýz. Güncel Saat Ayarý Bunun arkasýndan sizden güncel saati ayarlamanýz istenecektir. Saatler aydýnlatýlmýþtýr. Sensörlü veya tuþlarý ile istediðiniz saati ayarlayýnýz ve bunu "OK" ile onaylayýnýz. Dakikalar aydýnlatýlmýþtýr. Sensörlü veya tuþlarý ile istediðiniz dakikalarý ayarlayýnýz ve bunu "OK" ile onaylayýnýz. Güncel Saat Göstergesi Bunun arkasýnda güncel saatin ekranda gösterilip gösterilmeyeceði sorulur: açýk = güncel saat her zaman gösterilir 60 saniye için açýk = cihaz kapandýktan sonra güncel saat 60 saniye kadar gösterilir göstergesiz = güncel saat gösterilmez Sensörlü veya tuþlarý ile istediðiniz ayarý yapýnýz ve bunu "OK" ile onaylayýnýz. "OK" ile onayladýktan sonra ekranda cihazýn çalýþtýrýlmasý baþarý ile tamamlanmýþtýr yazýsý görülür. Bunu "OK" ile onaylayýnýz. Onay iþleminden sonra cihaz çalýþmaya hazýr durumdadýr. 17

18 Ýlk Kullanýmdan Önce Ýlk Temizlik Su Kabý Cihazla verilen "tip etiketini" ayný isimdeki sayfaya yapýþtýrýnýz. Fýrýndaki koruyucu folyoyu çekip alýnýz. Su kabýný ve ünitesini fýrýndan dýþarý çýkartýnýz ("Temizlik ve Bakým / Su Kabý"böl.bkz.). Su kabýný ve ünitesini sýcak suyla, fakat deterjan ilave etmeden iyice yýkayýnýz. Su kabýný ve ünitesini asla bulaþýk makinesinde yýkamayýnýz. Su kabýný suya sokmayýnýz! Aksesuar / Fýrýn Ýçi Bazý aksesuarlarý fýrýndan çýkartýnýz. Bunlarý elde veya bulaþýk makinesinde yýkayabilirsiniz. Cihaz fabrikadan çýkarken koruyucu bir bakým maddesi ile kaplanmýþtýr. Fýrýnýn içini hafif deterjanlý sýcak su ve temiz bir süngerli bezle silerek bu bakým maddesini çýkartýnýz. 18

19 Kaynama Derecesinin Ayarý Ýlk Kullanýmdan Önce Su kabýný suyla doldurunuz ("Kullanma Kurallarý / Cihazýn Hazýrlanmasý" böl.bkz.) ve cihazý 100 C derece ile 15 dakika Üniversal piþirme programýnda çalýþtýrýnýz. "Kullaným" bölümünde yazýlanlarý uygulayýnýz. Bu iþlemle cihaz bulunduðu yerin su kaynama derecesine göre ayarlanýr, bu kaynama derecesi o yerin yüksekliðine göre deðiþir ve su ileten kanallar yýkanýr. Bu iþlemde olduðundan fazla buhar dýþarý çýkar. Bir taþýnmadan sonra yeni taþýnýlan yer eskisinden örneðin 300 metre daha yüksek ise suyun kaynama derecesi ona göre ayarlanmalýdýr. Bunun için bir kireç çözme iþlemi uygulayýnýz ("Temizlik ve Bakým / Kireç Çözme" böl.bkz.). 19

20 Çalýþtýrma Program Türleri Aþaðýdaki program türlerinden yararlanma ve kullaným yöntemleri ile ilgili bilgileri cihazla verilen "Kullaným Önerileri" kitapçýðýnda bulabilirsiniz. Sembol Program / Menü Önerilen Isý Ayarlanabilir Isý Dereceleri 0 Cihaz kapalý - - Standart Piþirme Tüm yiyecekler piþirilir, konserve yapýlýr, meyve suyu çýkarýlýr, menü hazýrlanýr. C: 100 F: 212 C: F: Sebze piþirme C: 100 F: 212 Balýk piþirme C: 85 F: 185 Et piþirme C: 100 F: 212 Ayarlar Fabrika ayarlarý deðiþtirilir Kireç çözme Su kabýndaki kireç artýklarý çözülür Çözme C: 60 F: 140 Isýtma C: 100 F: 212 C: F: C: F: C: F: C: F: C: F: Otomatik

21 Çalýþtýrma Hazýrlýk Su kabýný en az "min." iþaretine kadar doldurunuz. Bu arada ünitesini çýkarmanýza gerek yoktur. Program Seçimi Lütfen sadece musluk suyu doldurunuz ve asla destile su, maden suyu veya diðer sularý kullanmayýnýz! Su kabýný dayanma noktasýna kadar cihazýn içine sürünüz. Eðer su kabý yerine tam oturmamýþsa, cihaz ýsýnmaz ve bir süre sonra ekranda F20 görülür ("Ne yapmalý, eðer..." böl.bkz.). Piþirilecek malzemeyi fýrýna sürünüz. Seçme düðmesini sitediðiniz programa çeviriniz, örneðin: Standart piþirme gibi. Standart piþirme 100 C 0:00 sa. : dak. Isý Ayarýnýn Deðiþtirilmesi Isý seçme düðmesini çevirerek (saða doðru) ýsý derecesini verilen sýnýrlar içinde deðiþtirebilirsiniz. Bu deðiþikliðin "OK" ile onaylanmasýna gerek yoktur, ekran otomatik olarak bir önceki göstergeye döner. Standart piþirme 95 C ( C) 21

22 Çalýþtýrma Süre Ayarý Saati ayarlamak için (yukarý) veya (aþaðý) tuþlarýna dokununuz veya 59 dakika veya bunun altýnda bir süre ayarlamak için "OK" tuþuna dokununuz. Standart piþirme 100 C 0:00 sa : dak. Dakikalarý ayarlamak için (yukarý) veya aþaðý) tuþlarýna dokununuz. Standart piþirme 100 C 0:20 sa : dak. Bunu "OK" ile onaylayýnýz. Standart piþirme 100 C Start "Start/Baþlat" komutunu "OK" tuþuna dokunarak onaylayýnýz. Standart piþirme 0:20 sa: 45 C Isýtma süreci 22

23 Sürenin Sonunda Piþirme iþleminin sonunda bir sinyal sesi duyulur ve ekranda "iþlem bitti" yazýsý görülür. Program seçme düðmesini "0" pozisyonuna çevirerek cihazý kapatýnýz. Soðutma faný cihaz kapandýktan sonra bir süre daha çalýþmaya devam eder. Bu süreyi kýsaltmak için su kabýný cihaz kapanýr kapanmaz dýþarý çýkartýnýz. Kapak açýlýrken dýþarý buhar çýkar. Çýkan buharlar azalýncaya kadar bir adým geri çekiliniz. Çalýþtýrma Piþirme kaplarýný dýþarý çýkartýrken içindekilerin dýþarý sýçramamasýna veya dökülmemesine ve kýzgýn buharla veya piþirme alanýndaki yüzeylere temas etmemeye dikkat ediniz. Haþlanma- ve yanýk tehlikesi! 23

24 Çalýþtýrma Piþirme Ýþleminden Sonra Damlama kabýný dýþarý alýnýz ve boþaltýnýz. Su kabýný dýþarý alýnýz ve boþaltýnýz. Su kabýný dýþarý alýrken hafifçe yukarý doðru kaldýrýnýz. Her kullanýmdan sonra bütün cihazý siliniz ve kurulayýnýz "Temizlik ve Bakým" böl.bkz. Fýrýnýn piþirme bölümü kuruyuncaya kadar kapaðý açýk býrakýnýz. Cihaz su kabýnda her kullanýmdan sonra su kalacak gibi ayarlanmýþtýr. Suyun eksik olmasý bir arýzayý gösterir. Yetkili servisi çaðýrýnýz. 24

25 Çalýþtýrma Cihaz Çalýþýrken Cihazýn Durdurulmasý Fýrýnýn kapaðýný açtýðýnýzda cihazýn çalýþmasý durur. Rezistans kapanýr, kalan süre hafýzaya alýnýr. Kapak açýlýrken dýþarý buhar çýkar. Bir adým geri çekiliniz ve buhar bitinceye kadar bekleyiniz. Fýrýna yemek sürerken veya dýþarý alýrken tepsideki yemek sularýn dýþarý sýçramamasýna veya kýzgýn buhar veya fýrýn iç yüzeyi ile temas etmemeye dikkat ediniz. Haþlanma ve yanýk tehlikesi! Kapaðý kapadýðýnýzda fýrýn çalýþmaya devam edecektir. Fýrýn kapaðý kapandýðýnda basýnçta bir dengeleme olur ve cihazda bir ýslýk sesi duyulur. Bundan sonra fýrýn yeniden ýsýtýlýr ve yükselen piþirme bölümü ýsý derecesi ekranda gösterilir. Ayarlanan ýsýya ulaþýldýktan sonra gösterge deðiþir ve kalan süre gösterilmeye baþlanýr. Isýnýn Deðiþtirilmesi Fýrýn çalýþýrken ýsýyý her an deðiþtirebilirsiniz. Ekranda istediðiniz ýsý görülünceye kadar ýsý seçme düðmesini çeviriniz. 25

26 Çalýþtýrma Sürenin Deðiþtirilmesi Fýrýn çalýþýrken süreyi her an deðiþtirebilirsiniz. veya tuþuna dokununuz. Üniversal piþirme Süre geri 6:00 dak. Bunu "OK" ile onaylayýnýz. Süre 0:05 Sa. : Dak. (0:00-5:59 Sa.) Ýstediðiniz süreyi sensörlü veya tuþu ile ayarlayýnýz. Bunu "OK" ile onaylayýnýz. Su Eksik Cihaz çalýþýrken su eksilirse bir sinyal sesi duyulur ve ekranda temiz su doldurmanýz istenecektir. Su kabýný dýþarý alýnýz ve su doldurunuz. Su kabýný daha sonra dayanma noktasýna kadar cihazýn içine sürünüz. Kapaðý kapatýnýz. Fýrýn çalýþmaya devam eder. 26

27 Çalýþtýrma Otomatik Otomatik programlarda aðýrlýk verileri her parçanýn aðýrlýðýný gösterir. Bir dilimi 250 gr. olan bir alabalýk dilimini veya her biri 250 gr. olan 10 dilim alabalýðý ayný zamanda piþirebilirsiniz. Su kabýný doldurunuz ve fýrýnýn içine sürünüz. Piþecek malzemeyi fýrýna koyunuz. Program seçme düðmesini Otomatik pozisyonuna çeviriniz. Otomatik Programlar Sebze piþirme Balýk piþirme veya iþaretleri ile istediðiniz programý seçiniz ve "OK" ile onaylayýnýz. Balýk piþirme Dorade Alabalýk veya iþareti ile istediðiniz yiyeceði seçiniz ve bunu "OK" ile onaylayýnýz. Seçilen programa ve yiyeceðe göre ekranda boy ve piþirme derecesi ile ilgili sorular göreceksiniz. Fýrýn fabrikadan teslim edilirken ortalama bir piþirme derecesine ayarlanmýþtýr. Önce fýrýnda ayarlanan bu derece ile piþiriniz, gerekirse piþirme iþlemini biraz uzatabilirsiniz. veya iþareti ile istediðiniz deðeri seçiniz ve bunu "OK" ile onaylayýnýz. Piþirme iþlemini hemen baþlatmak isterseniz, bunu "OK" ile onaylayýnýz. daha geç baþlatmak isterseniz, bunu seçiniz ve "daha geç baþlatýn" mesajý ile onaylayýnýz. veya iþareti ile fýrýnýn çalýþmaya baþlayacaðý saati giriniz ve bunu "OK" ile onaylayýnýz. 27

28 Ýlave Fonksiyonlar Baþlama Saati Fýrýnýn çalýþmaya baþlamasýný daha ileri bir saate kaydýrabilirsiniz. Cihaz o saatte otomatik olarak çalýþmaya baþlayacaktýr. "Kireç Çözme iþleminde" bu mümkün deðildir. "Baþlama saati" ile piþirme iþleminin hangi saatte baþlayacaðýný belirleyebilirsiniz. Fýrýn içindeki ýsý derecesi çok yüksek ise, örneðin bir piþirme iþleminden sonra bu fonksiyondan faydalanamazsýnýz. Bu durumda "Baþlama saati" ekranda gösterilmez. Fýrýný kapaðý açýk olarak soðumaya býrakýnýz. Piþecek malzemenin fýrýna sürülmesi ile baþlama saatinin arasýndaki zaman süreci normalden uzun ise, malzeme bundan olumsuz etkilenir. Taze yiyeceklerin rengi deðiþebilir ve hatta bozulabilir. Alýþýldýðý üzere program türünü, ýsýyý ve süreyi seçiniz ve bunu "OK" ile onaylayýnýz. Yeniden "OK" tuþuna dokununuz. Standart piþirme Baþlatma saati Süre 6:00 dak. "Baþlatma saatini" seçiniz ve bunu "OK" ile onaylayýnýz. Baþlatma saati --:- - Cihazýn baþlamasý gereken güncel saatini baþlama saatini veya tuþlarý ile ayarlayýnýz ve bunu "OK" ile onaylayýnýz. 28

29 Ýlave Fonksiyonlar Kýsa Süre Farklý iþlemlerin kontrol edilmesi için kýsa süre ayarlayabilirsiniz. Kýsa süre sürmekte olan bir piþirme iþleminde de kullanýlabilir. Ayarlama Deðiþtirme Silme 1 saniye (0:00:01 sa:dak:san) ile 9 saat, 59 dakika (9:59:00 sa:dak:san) arasý bir süre ayarlanabilir. 10 dakikaya kadar olan kýsa süre dak:san. Olarak gösterilir. 10 dakikaya kadar olan kýsa süre dak:san. olarak gösterilir, 10 dakikadan sonrasý sa:dak. olarak gösterilir. Kýsa süre bittikten sonra bir sinyal sesi duyulur. Kýsa süre uyarýcýsý kapatmak için sensörlü tuþa dokununuz. Kýsa süre uyarýcýsý kapatýlmamýþsa, saniye olarak ilerlemeye devam eder ve ekranda sembolü yanýp söner. Böylece kýsa süre baþladýðýndan beri ne kadar zaman geçtiði anlaþýlýr. Sensörlü tuþuna dokununuz. Ýstediðiniz süreyi sensörlü veya tuþu ile ayarlayýnýz. Bunu "OK" tuþu ile onaylayýnýz. Sensörlü tuþuna dokunarak istediði süreyi ayarlayýnýz ve bunu "OK" tuþu ile onaylayýnýz. Sensörlü tuþuna dokununuz. Ekranda "-:- -:- -" görülünceye kadar sensörlü veya tuþuna dokununuz. Bunu "OK" ile onaylayýnýz. 29

30 Ýlave Fonksiyonlar Ön Isýtma Cihaz bir ön ýsýtma sistemi ile donatýlmýþtýr. Ön ýsýtma sýrasýnda fýrýn yaklaþýk 40 C ye kadar ýsýtýlýr. Önceden ýsýtýlan fýrýn sayesinde ýsýtma süreci ve dolayýsýyla tüm piþirme süresi kýsaltýlýr. Bu fonksiyon fabrikada devreye alýnmamýþtýr. Bunu kullanmak istediðinizde fabrika ayarlarýný deðiþtirmeniz gerekecektir ("Ayarlar / Ön Isýtma" böl. bak.). Ön ýsýtma fonksiyonu devrede olsa bile her piþirme iþleminde bunu kullanmak istediðinizi belirtmeniz gerekir. Ön ýsýtma sýrasýnda su kabý dolu olarak cihazýn içinde olmalýdýr. Ön ýsýtma iþlemi þöyle durdurulur: - Kapak açýlýrsa. - Sensörlü, veya "OK" tuþuna dokunulursa. - Baþka bir program seçilirse. Ýþlemi yeniden baþlatmak için cihazý kapatýnýz ve baþka bir program seçiniz. Ön Isýtmanýn Kullanýmý Ýstediðiniz program türünü seçiniz. Bir süre belirlemeyiniz. Birkaç saniye sonra ön ýsýtma iþlemi baþlar. Gerekli ýsýya ulaþýldýktan sonra ekranda "iþlem bitti" yazýsý görülür. Piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz. Her zamanki gibi ýsý ve süreyi ayarlayýnýz. Ön Isýtma Kullanýlmamasý Piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz. Ýstediðiniz program türünü seçiniz. Süreyi ayarlayýnýz. Mevcut ýsýyý onaylayýnýz veya istediðiniz ýsýyý ayarlayýnýz. 30

31 Çalýþtýrma Kilidi Kilit Açma Ýlave Fonksiyonlar Çalýþtýrma kilidi sayesinde cihazýn yanlýþlýkla açýlmasý önlenir. Cihazýn fabrika tesliminde çalýþtýrma kilidi kapalýdýr. Bu fonksiyonu çalýþtýrmak için fabrika ayarýný deðiþtirmeniz gerekecektir ("Ayarlar / Güvenlik" böl.bak.). Çalýþtýrma kilidi devrede iken cihaz kapalý iken ekranda sembolü gösterilir. Kýsa bir süre "OK" tuþuna dokununuz. Ekranda uyarý görülür. Bu uyarý silininceye kadar "OK" tuþuna dokununuz. Bu iþlemden sonra her zamanki gibi cihazý çalýþtýrabilirsiniz. Program seçme düðmesini "0" pozisyonuna çevirdikten üç saniye sonra cihaz otomatik olarak kilitlenir. 31

32 Ayarlar Lisan Güncel Saat Bazý ayarlar için alternatifler mevcuttur. Birçok ayarý arka arkaya deðiþtirebilirsiniz. Program seçme düðmesini menü ayarlarý pozisyonuna çeviriniz. Ýstediðiniz alt menüyü seçiniz. Ýstediðiniz ayarlarý seçiniz. Güncel ayarlar bir onay iþareti ile tanýmlanýr. Bir üst menüye geri dönmek için "geri" noktasýný seçiniz. "OK" ile onayladýktan sonra veya yaklaþýk 15 saniye içinde bir seçim yapýlmazsa, ekran bir üst alana geri döner. Program seçme düðmesini çevirerek herhangi bir pozisyonda ayarlar menüsünden çýkabilirsiniz. Cihaz farklý lisanlarda ayarlanabilir. Lisan alt menüsünden istediðiniz lisaný seçebilirsiniz. Yanlýþlýkla anlamadýðýnýz bir lisan seçtiðinizde sembolü size lisan alt menüsüne girmeniz için yol gösterici olacaktýr. Gösterge: Yapacaðýnýz seçime göre güncel saat devamlý açýk, 60 saniye için açýk ayarlanabilir veya hiç gösterilmeyebilir. Zaman Formatý: Burada 12 saatlik veya 24 saatlik bir düzen(format) seçebilirsiniz. Ayarlama: Güncel saat ayarý 32

33 Start/Baþlat Ön Isýtma Önerilen Isý Dereceleri Su Sertlik Derecesi Cihaz fabrika tesliminde manuel(elle) çalýþtýrýlmak üzere ayarlanmýþtýr. Bu ayar deðiþtirilerek cihaz son ayardan birkaç saniye sonra otomatik olarak çalýþmaya baþlayabilir. Bu fonksiyon devreye alýnabilir veya iptal edilebilir. Sürekli farklý ýsý derecelerini tercih etmeniz halinde önerilen ýsý derecelerini deðiþtirmeniz doðru olacaktýr. Isý dereceleri izin verilen sýnýrlar içinde deðiþtirebilirsiniz. Cihazýnýz fabrikada IV. Su sertlik kademesine göre ayarlanmýþtýr (4 çok sert). Fýrýnýnýzý evdeki su sertlik derecesine göre ayarlayabilirsiniz. Suyunuzun su sertlik derecesini cihazla birlikte verilen test þeritleri yardýmýyla öðrenebilirsiniz veya belediyenizin su daðýtým kurumuna sorabilirsiniz. Su sertlik dereceleri (I ile IV arasý) kademelerle veya Alman su sertlik dereceleri (1 ile >21 dh arasý) ile gösterilmiþtir. Su Sertlik Kademesi Su Sertlik Derecesi Ayarlar I 1-7 dh 1 yumuþak II 8-14 dh 2 orta III dh 3 sert IV >21 dh 4 çok sert Ayarlar Ekran Ekranýn kontrast ve parlaklýðý deðiþtirilebilir. 33

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5070 DG 5080 DG 5088 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Tabak/Fincan Isýtma Çekmecesi EGW 6210 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Gazlý Ocaklar KM 2256 KM 2257 KM 2257-1 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı