T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7308 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. ( TL.) : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 53 NUMBER: 2004/11 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7308 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 ÖNSÖZ Millî Kütüphane, Kuruluflu ile ilgili 5632 Say l Kanundaki amaçlar n gerçeklefltirmek üzere belirtilen görevleri aras nda yer alan millî bibliyografyalar haz rlama kapsam nda 1952 y l ndan beri Kütüphanemize gönderilen bilimsel ve kültürel a rl kl dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s 'n yay nlamaktad r. da taranan yay nlar nitelik aç s ndan ; bilimsel ve kültürel de er tafl yan kurumsal yay nlar, üniversite yay nlar, hakemli yay nlar ve bir k sm da dan flma kurullar olan süreli yay nlard r. Kütüphanemizde haz rlan p yay nlanmakta olan TMB, günümüze kadar sadece bas l ortamda sunulmakta, ayr ca 1995 y l na ait say lardan itibaren de künyeler internet ortam nda yer almaktad r. Ancak ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar, çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ile kendi konular nda bibliyografik tarama yapabilmektedirler. Bu düflünceyle TMB, 2003 y l na ait say lar ndan itibaren ayl k olarak CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltiremedi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V. III

4 PREFACE The Turkish National Library has several cultural and educational responsibilities given by the Law of Among them is the publication of national bibliographies. One of the two major bibliographies put out by the National Library is titled as "Türkiye Makaleler s " The Bibliography of Articles in Turkish Periodicals which has been published since This bibliography includes the records of articles in scientific, cultural, educational periodicals, published by universities, institutions, and other esteemed organizations, received by the National Library in accordance with the Legal Deposit Law. Until today, the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals was published in printed format. Since 1995 the bibliography has been in the service of researchers through INTERNET. With the developments in the field of information technology CD version of the bibliography has been produced and put into the service of researchers. With this new service quick and effective search facility with various access points is provided. The new service was initiated with the 2003 issues of the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library IV

5 SUNUfi TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 Ç NDEK LER 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L CERMEN D LLER ALMANCA ROMAN D LLER FRANSIZCA TALYAN, RUMEN, RETO-RUMEN D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...76 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer VII

8 Ç NDEK LER 630 TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL KUZEY AMER KA TAR H VIII

9 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Avrasya Nükleer Bülteni Ankara Ankara 2002 SB SB 506 A B Adam Sanat Beklenen Mahalli dareler Dergisi stanbul SA 36 Ankara Adli T p Bülteni SB 48 stanbul Belgelerle Türk Tarihi Dergisi SB 309 stanbul Anatolian Studies SB 460 Ankara Belleten SB 502 Ankara Ankara Barosu Dergisi SA 267 Ankara Bilim ve Teknik SA 133 Ankara Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet 1968 SA 27 Hukuku Dergisi Bilim ve Ütopya Ankara stanbul 2001 SA SC 203 Ankara Law Review Birikim Ankara stanbul 2005 SA SB 50 Ankara Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Ç Ankara Ça dafl E itim SA 35 Ankara Ankara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi 1976 SA 19 Dergisi Çocuk Sa l ve Hastal klar Ankara SA 13 Ankara Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri 1958 SA 63 Fakültesi Dergisi Dergisi Ankara 1969 SA 32 D Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dicle T p Dergisi Dergisi Diyarbak r Ankara 1972 SA SA 104 Dil Dergisi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Ankara Fakültesi Dergisi SA 88 Ankara Diyanet lmi Dergi SA 103 Ankara Ankara Üniversitesi T p Fakültesi 1963 SA 4 Mecmuas Ankara E 1956 SA 105 Ege Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi ANKEM Dergisi Dergisi stanbul zmir 1987 SA 101 Arredamento Mimarl k SA 13 stanbul Egemimarl k SB 5 zmir Artroplasti Artroskopik Cerrahi SB 214 Ankara Ekonomik Forum SA 46 Ankara Atatürk Yolu SB 206 Ankara Eman Name SA 41 Atlas stanbul stanbul 2002 SB SB 328 Epilepsi Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi stanbul SB 224 Ankara 1992 SA 13 IX

10 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N F 1992 SA 62 Finans Dünyas Kulak Burun Bo az htisas Dergisi stanbul stanbul 1993 SB SB 132 Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar L stanbul Legal fl Hukuku ve Sosyal Güvenlik 1965 SA 5 Hukuku Dergisi Flora stanbul Ankara 2004 SA SB 120 M G Maden Tetkik ve Arama Dergisi Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Ankara SB 334 Kastamonu Mali Çözüm SA 16 stanbul G da , , SA 57 stanbul Mali Hukuk SB 392 Ankara G da Teknolojisi SA 7 stanbul Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri 1999 SB 38 Dergisi Gümrük Dünyas stanbul Ankara 1989 SA SB 87 Merdiven Ankara H 2005 SB 189 Haseki T p Bülteni MetalMakina Dergisi stanbul stanbul 1965 SA SB 70 Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi T p Dergisi Mimarl k Ankara stanbul 1963 SB SA 88 Mimarl k & Dekorasyon Hürriyet Gösteri stanbul stanbul 1990 SB SB 57 Mimesis 11. stanbul 1989 SA 12 ktisat Dergisi Musikiflinas stanbul stanbul 1965 SA SA 21 nönü Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi O Malatya Ondokuz May s Üniversitesi E itim 1994 SB 238 Fakültesi Dergisi slâmiyât Samsun Ankara 1988 SA SA 17 Orman Mühendisli i stanbul Üniversitesi stanbul T p Ankara Fakültesi Mecmuas SB 212 stanbul Osmanl Bilimi Araflt rmalar SA 254 stanbul TÜ Dergisi/c: Fen Bilimleri SA 16 stanbul OTAM SA 16 Ankara 1991 SA 68 K Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi Marafl 2004 SB 230 Kara Harp Okulu Bilim Dergisi Denizli Ankara 1998 SB 308 X P Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

11 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Popüler Tarih SA 52 stanbul Tekstil & Teknik SB 298 stanbul Praksis SB 42 Ankara Toplum ve Hekim SA 22 stanbul 1978 SA 41 R Toplumsal Tarih Rh+Sanat stanbul stanbul 1994 SB SB 393 Turkish Journal of Agriculture and Forestry Ankara S 1980 SA 107 Sa l k ve Toplum Turkish Journal of Cancer Ankara Ankara 1990 SB SA 128 Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Turkish Journal of Chemistry Dergisi Ankara Sakarya 1997 SA SA 61 Turkish Journal of Engineering and Say fltay Dergisi Environmental Sciences Ankara Ankara 1991 SA SB 240 Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Turkish Journal of Pharmaceutical Dergisi 18., Sciences Konya Ankara 1985 SA SB 271 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Turkish Journal of Physics Enstitüsü Dergisi Ankara Konya 1994 SA SA 42 Turkish Journal of Veterinary & Animal Sendrom , 11/Ek Say : Sciences Eriflkinlerde Diz Eklemi Hastal.2004 Ankara stanbul 1986 SA SB 92 Türk Dili Sigorta Dünyas Ankara stanbul 1963 SA SB 15 Türk Dili Dergisi SSK zmir E itim Hastanesi T p Dergisi stanbul SA 20 zmir Türk Diflhekimli i Dergisi SB 290 stanbul SSK Tepecik E itim Hastanesi Dergisi 2004 SB Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi zmir stanbul 1991 SA SA 47 Standard Türk Nöroflirürji Dergisi Ankara Ankara 1962 SB SB 139 Stratejik Analiz Türk Oftalmoloji Gazetesi Ankara stanbul 2001 SB SA 110 Su Ürünleri Dergisi Türk Psikiyatri Dergisi zmir Ankara 1988 SA SB 15 Süleyman Demirel Üniversitesi lahiyat Türk Psikoloji Bülteni 34-35/Özel say : Fakültesi Dergisi Stres.2004 Isparta Ankara 1996 SB SB 645 Türk Yurdu T Ankara Tabiat ve nsan SB 27 Ankara Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1967 SA 428 Tabula Rasa Ankara Isparta 1992 SB 138 XI

12 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Türkiye Klinikleri Difl Hekimli i Bilimleri Konya Dergisi SB 95 Ankara Veteriner Bilimleri Dergisi SB 603 Konya Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku SA 58 Tarihi Dergisi Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi Ankara SB 87 Ankara Türkiye Mühendislik Haberleri SA 45 Ankara 1975 SB 86 X Türkiye Noterler Birli i Hukuk Dergisi XXI Ankara Ankara 2000 SB SB 381 Türkiye'de Sanat stanbul Y 1992 SB 6 Yang n ve Güvenlik Türktar m stanbul Ankara 1995 SB SB 74 Yap , 276/Eki: Türk Yap Sektörü Raporu stanbul U 1973 SA 152 Uluda Ar c l k Dergisi Yap Dünyas Bursa Ankara 2002 SB SB 341 Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Yeni E itim Dergisi Ankara Bursa 2002 SB SA 9 Yerbilimleri Dergisi Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat stanbul Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1992 SB Yerel Yönetim ve Denetim Bursa Ankara 2002 SA SA 58 Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Yo un Bak m Dergisi Dergisi Ankara Bursa 2002 SB SA 76 Yönetim Bilimleri Dergisi Uluda Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Bursa Enstitüsü Dergisi SA 88 Van Uluda Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Bursa Fakültesi Dergisi SA 29 Van 1995 SA 29 V Varl k , 1166/Kitap Eki stanbul 1964 SB 152 Vergi Dünyas stanbul 1982 SA 23 Vergi Sorunlar Dergisi stanbul 1978 SA 44 Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog stanbul 1985 SA 5 Verimlilik Dergisi Ankara 1967 SB 319 Veterinarium XII 2004 SA 33 Yüzüncü Y l Üniversitesi Fen Bilimleri 1994 SA 23 Yüzüncü Y l Üniversitesi Veteriner

13 000 GENEL KONULAR fiahin, Ali - Erhan Örselli. E-Devlet Anlay fl Sürecinde Türkiye. Selçuk 000 (1) Akman, Ayflenur Topçuo lu. Bilgisayarda Yaflayan Penguen Linux. Bilim ve Teknik (444) , ss SA (2) Aytemiz, Tevfik. Simulation Model of a Packaging Process. Yönetim Bilimleri Dergisi 2(2) 2004, ss. ng. özet SA Gülefl, Hasan Kürflat - Hasan Bülbül - Ali Çelebi. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi flletmelerinde Elektronik Ticaret Uygulamalar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (9) 2003, ss. ng. özet SA , 000 Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (9) 2003, ss. ng. özet SA , (4) Yan k, Evflen. Biliflim Teknolojileri Kullan m nda S n fta Kald k. Bilim ve Ütopya (125) , ss SC , B BL YOGRAFYA Uslu, Recep. Türk Müzi i lar s. Musikiflinas (7) 2004, ss SA , (3) 050 GENEL SÜREL Nevar, Ahmet. nternet Kafeler. YAYINLAR VE D Z NLER Yeni E itim 3(9) 2004, ss. Çetintafl, Burak. ki Yazma Güfte 2002 SB 510 Mecmuas Üzerine... Musikiflinas (7) , ss. Odabafl, Ça layan. Stratejik Yönetim ve e-devlet. Say fltay Dergisi (55) , ss SA , 000 Paksoy, Turan - N. Gülden Ürkmez - M. Atilla Ar c o lu. E-Ticaretin KOB 'ler Taraf ndan Alg lan fl ve Rekabette Bir Araç Olarak Kullan m : Konya Tar m Makineleri Sanayisi'nde Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (9) 2003, ss. ng. özet SA , 000, SA , 050 Dinç, Gülten - fieref Etker. Türkiye Çocuk Hekimli inin lk Dergisi: La Pédiatrie en Turquie/Türkiye'de Emrâz- Etfâl. Osmanl Bilimi Araflt rmalar 5(2) 2004, ss. ng. özet SA 16, 050 Kad o lu, Sevtap. Ziraat ve S naat Tercüme-i Fünun Odalar Mecmuas Üzerine Bir nceleme. Osmanl Bilimi Araflt rmalar 5(2) 2004, ss. ng. özet SA , 050

14 060 GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Alt nkaya, Özge. Müze ve Sanat Galerilerinin Yeni Yüzü ve Yeni Ziyaretçileri. Rh+Sanat (13) , ss SB , 060 White, Jenny B. Sivil Toplum: Kimin Hizmetinde? Çevirenler: Burak Gürel, Erkan Ünal, Praksis (12) 2004, ss SA , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 2002 SA Akandere, Osman. 11 Nisan 1920 (1336) Tarihli Takvim-i Vekâyi'de Kuva-y Milliye Aleyhinde Yay nlanan Kararlar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (9) 2003, ss. ng. özet SA SA , Alpya l, Recep. "...Olarak Görme" (Seeing as...) Hadisesinin Din Felsefesine ve Dinsel Hermenöti e Katk lar Üzerine Wittgensteinc Bir Deneme. Tabula Rasa 4(12) , ss SA , (1) Do an, Aysel. Justification and Reliability. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(7) 2004, ss. ng. ve Türkçe özet. 120 (2) Erdem, Hüsameddin. Platon'un Din Anlay fl. Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (18) 2004, ss. 100 FELSEFE VE PS KOLOJ Durak, Nejdet. Tarihi Geliflim Süreci çersinde T p-etik liflkisi Felsefenin T p Bilimindeki Yeri. Tabula Rasa 4(12) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Ergün, Mehmet. "Az" Dert "Bilgi"nin, "Çok"u Bafla Bela! Adam Sanat (226) , ss SA , BEL RL FELSEF OKULLAR 100 (1) 140 (1) Efeo lu, Ertu rul. Türk Düflününe Ç nar, Aliye. Varolufl ve Etik. Afrodit'in Katk s. Türk Dili Dergisi Tabula Rasa 4(12) , 18(105) , ss ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 170 2

15 Göçmen, Do an. Marx' n Emek Kavram ve Çal flma Koflullar n n Esneklefltirilmesi. Praksis (12) 2004, ss. ng. özet SA , (6) Gültekin, Mücahit. Ergenlerde Kontrol Alan Alg s. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 17(2) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA PS KOLOJ Hughes, T. Hywel. Psikoloji ve Dini Hayat. Çevirenler: A. Vahit 150 (1) Akman, Sevil. Stresin Nedenleri ve Aç klay c Kuramlar. Türk Psikoloji Bülteni 10(34-35/Özel say : Stres) , ss. mamo lu, Ömer Gültekin, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (10) 2004, ss SA , SB (7) 150 (2) Aksaç, A. Sinem. Ergenlerde Stresle Baflaç kma Tarzlar ile Cinsiyet Aras ndaki liflki. Türk Psikoloji Bülteni 10(34-35/Özel say : Stres) , ss. Türkçe özet SB (3) Duygudurum Bozukluklar ile Mizaç Aras nda liflki Var m? Türk Psikiyatri Dergisi 15(3) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. Kart, Müge Ersoy. Pozitif Yan lsama ve Psikolojik Sa l k. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 59(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB SA , 200, (4) Er, Nurhan. Günümüz Psikolojisinin Renkleriyle Ça dafl Psikoloji Portresi. Türk Psikoloji Bülteni 10(34-35/Özel say : Stres) , ss SB SB (5) Gökçe, Fatofl Sinem. Stres Yönetimi: Bedene Yönelik Teknikler. Türk Psikoloji Bülteni 10(34-35/Özel say : Stres) , ss SB , 3 Koç, Mustafa. Ergenlik Döneminde Dua ve badet Alg lar n n Ruh Sa l na Etkileri Üzerine Bir Alan Araflt rmas. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (10) 2004, ss. ng. özet. 150 (8) Kuruo lu, Murat - Yeflim Albayrak. Yorgunluk- fl Performans na Etkileri ve Önlemler. Yap Dünyas 9( ) , ss. 150 (9) Miner, J. B. Güvenlik Psikolojisi ve Endüstriyel-Klinik Psikoloji. Çeviren: Müge Ersoy-Kart, Türk Psikoloji Bülteni 10(34-35/Özel say : Stres) , ss SB

16 Nicolopoulou, Ageliki. Oyun, Biliflsel Geliflim ve Toplumsal Dünya: Piaget, Vygotsky ve Sonras. Çeviren: Melike Türkân Ba l, Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 37(2) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150, (10) O ul, Mine. Biliflsel Yaklafl ma Göre Kontrol Alg s ve Stresle Baflaç kma. Türk Psikoloji Bülteni 10(34-35/Özel say : Stres) , ss SB (15) Sapolsky, M. R. Stres ve Üreme. Çeviren: Belgin Üstün, Türk Psikoloji Bülteni 10(34-35/Özel say : Stres) , ss SB , 150 (16) Solmufl, Tar k. fl Yaflam, Denetim Oda ve Befl Faktör Kiflilik Modeli. Türk Psikoloji Bülteni 10(34-35/Özel say : Stres) , ss SB (17) fienel, Ferda. Rüyalar. Bilim ve Teknik (444) , ss. 150 (11) Okulda Gönüllülük. Yeni E itim 3(9) 2004, ss SA SB , (18) 150 (12) Uçar, Fatma. Streste Zihnin Rolü ve Onbafl o lu, Meriç. Stresle Bafletmede Zihinsel Yöntemler. Türk Psikoloji Bülteni 10(34-35/Özel say : Stres) , Strese Ba l Zihinsel/Ruhsal Hastal klar. Türk Psikoloji Bülteni 10(34-35/Özel say : Stres) , ss ss SB SB , (19) 150 (13) Üniversite Ö rencilerinin Yaln zl k Özel, Evren Terzi. Mental Reterdasyon Zihinsel Özürlü Çocuk Kimdir? Merdiven (1) , ss SB Düzeyleri ile Benlik Sayg s Düzeyleri Aras ndaki liflkiler. Ondokuz May s Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (18) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (14) Özmen, Suna Kaymak. Aile çinde 150 (20) Öfke ve Sald rganl n Yans malar. Y ld r m, Asena. Okul Öncesi Dönem Ankara Üniversitesi E itim Çocuklar nda Görülen Al flkanl k Bilimleri Fakültesi Dergisi 37(2) Problemleri. Merdiven (1) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet , ss SB SA , 300 4

17 160 MANTIK 170 (2) Cong, Yali. Development of Research Ethics in China. Türkiye Klinikleri 160 (1) Çapak, brahim. Ebi Salt Dani'nin T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi Modalite Anlay fl. Sakarya 12(4) , ss. Türkçe Üniversitesi lahiyat Fakültesi ve ng. özet. Dergisi (10) 2004, ss. ng SB 87 özet SA Ç nar, Aliye. Varolufl ve Etik. 160 (2) Ergülen, Haydar. Derdini Anlatamayanlar için Ansiklopedi: Paradoks Diyalektika Sonumuz Paranoya. Varl k (1166) , ss. Tabula Rasa 4(12) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (3) 160, 810 Durak, Nejdet. Tarihi Geliflim Süreci çersinde T p-etik liflkisi Felsefenin 170 ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Albayrak, Mevlüt. Etik Üzerine Yeniden Düflünme mkan. Tabula Rasa 4(12) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Antrenörlerin Ahlaki Davran fl ve Yönetim De erleri lkeleri. Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi 11(33) 2004, 3-5. ss SA , 170 Avc, Nazmi. Sosyolojik Aç dan De er-ahlak liflkisi. Tabula Rasa 4(12) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 170 Baydar, Metin Lütfi. Atina Olimpiyat Oyunlar ve Spor Eti i. Tabula Rasa 4(12) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , T p Bilimindeki Yeri. Tabula Rasa 4(12) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Filiz, fiahin. Ahlak Felsefesi. Tabula Rasa 4(12) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Kavas, M. Volkan. Örnek Bir Kurum Olarak Türkiye Biyoetik Derne i'nin Tarihi ve Örgütlenme ve Eyleme Üzerine Düflünceler. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 12(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Lei, Rui-Peng. Is the Use of Animal Organs for Transplants Morally Acceptable? Debates Over the Use of Animals in Xenotransplantation. Türkiye Klinikleri T p Eti i - Hukuku-Tarihi Dergisi 12(4) , ss. ng. ve Türkçe özet SB 87, 170

18 170 (6) Melli, Mehmet - S. O uz Kayaalp. Etik Kurullar. Toplum ve Hekim 19(6) , ss SA The Teaching of Bioethics in the Undergraduate Medical Course at the State University of Londrina (UEL)- Brazil. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 12(4) , ss. ng. ve Türkçe özet SB 87, 170 Uysal, Enver. Kindî ve Fârâbi'de Ak l ve Nefs Kavramlar n n Ahlâkî çeri i. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(2) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 170 Hsin, Dena - Chen Hsin - Darryl Macer. Confucian and Taoist Influences on the Images of Life Among Seniors in Taiwan. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 12(4) , ss. ng. ve Türkçe özet SB 87, (2) Uysal, Enver. Kindî ve Fârâbi'de Ak l ve Nefs Kavramlar n n Ahlâkî çeri i. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(2) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , MODERN BATI FELSEFES 190 (1) 170 (7) 21. Yüzy l n Bafl nda Immanuel Kant Yi it, Vural. Etik De erler ve G da Etik, Estetik, Ayd nlanma ve Dünya Eti i. G da 10(11) , Bar fl. Varl k (1166) , ss s SB SB , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Demir, Remzi. lim ve Scientia. Bilim ve Ütopya (125) , ss SA SC , , (2) Alpya l, Recep. "...Olarak Görme" (Seeing as...) Hadisesinin Din Felsefesine ve Dinsel Hermenöti e Katk lar Üzerine Wittgensteinc Bir Deneme. Tabula Rasa 4(12) , ss. 190 (3) 180 (1) Çetin, smail. Berkeley Demirpolat, Enver. slam mmateryalizminin Dayand Felsefesinin Bat Düflüncesine Etkisi. Argümanlar. Uluda Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Sosyal lahiyat Fakültesi Dergisi 13(2) Bilimler Enstitüsü Dergisi (9) 2004, ss. Türkçe ve ng. 2003, ss. ng. özet. özet SA SA , 190 6

19 190 (4) 190 (9) Çotuksöken, Betül. Kant ve Tepe, Harun. Küreselleflen Sorunlar Felsefece Düflünme. Varl k (1166) Karfl s nda Kant Eti i. Varl k (1166) , 6-8. ss , s SB SB Demirpolat, Enver. slam Felsefesinin Bat Düflüncesine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (9) 2003, ss. ng. özet SA , (5) Deveci, Cem. Kant' n Tarihe Bak fl : Yol Gösteren Tasar mlar Olarak lerleme ve Bar fl. Varl k (1166) , ss SB , (6) Kay ran, Yücel. Kant ve Elefltiri: Kuflkuculu unun Afl lmas Olarak Elefltiri Tasar m. Varl k (1166) 190 (10) Windling, Terri. Efsane, Mistisizm ve Sihir Pre-Raphaeliteler. Çeviren: Seda Yörüker, Türkiye'de Sanat (66) , ss SB 6 190, 750, D N Çabuklu, Yaflar. Kutsal fiiddetten "Ayd nlanm fl fiiddete" Birikim (187) , ss SB , (1) Holm, Nils G. Din Psikolojisine Girifl [Adl Eseri Üzerine] Tan tan: Ahmet Aksoy, Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (18) 2004, ss , ss SA SB (2) 190 (7) Hughes, T. Hywel. Psikoloji ve Dini Kuçurudi, Ioanna. "Kant Bize, Yaflad m z Problemlere ve Bütün Olan Bitenlere, Bu Arada da Serbest Pazar n Globalleflmesine Etik Aç dan Bakma Olana Sunuyor" [Söylefli] Konuflan: Yücel Kay ran, Varl k (1166) , 4-5. ss. Hayat. Çevirenler: A. Vahit mamo lu, Ömer Gültekin, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (10) 2004, ss SA , (3) 1964 SB 152 Koç, Mustafa. Ergenlik Döneminde 190 Dua ve badet Alg lar n n Ruh Sa l na Etkileri Üzerine Bir Alan 190 (8) Araflt rmas. Sakarya Üniversitesi Otto-Apel, Karl. Soruflturma. Varl k lahiyat Fakültesi Dergisi (10) (1166) , ss. 2004, ss. ng. özet SB SA , 150

20 210 DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M Yazo lu, Ruhattin. Antropomorfizm ve H ristiyanl k. Tabula Rasa 4(12) , ss. ng. özet SA , HIR ST YAN D NB L M 230 (1) Purtill, Richard L. Mûcizeler: Gerçekleflmifllerse Ne fade Ederler? Çevirenler: Mustafa Akçay, H. brahim Bulut, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (10) 2004, ss SA HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M 2003 SA (1) Tillich, Paul. Aflk, Güç ve Adalet [Yazar n Ayn Adl Eserinin Tan t m ] Tan tan: S d ka Albayrak, Tabula Rasa 4(12) , ss. Türkçe ve ng. özet SA HIR ST YAN SOSYAL D NB L M (1) Baybal, Sami. Ömer R za Do rul'un Misyonerli e Dair ki Makalesi Üzerine. Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (18) 2004, ss SA HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER Çelik, Bilgin. Arnavut Ulusal Hareketi çindeki lginç Bir Dönemeç: Ortodoks Arnavutlar n Patrikhane'den Ayr lma Çabalar. OTAM (16) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 280 fiahin, Mehmet. Anglikanizm Öncesi ngiltere ve Anglikanizm'in Do uflu. Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (18) 2004, ss SA , (1) Taflp nar, smail. Katolik Assomptionistler Tarikat ve Türkiye. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (10) 2004, ss. ng. özet. 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Altuner, lyas. Ethik Yarg lar n Kayna : Tanr. Tabula Rasa 4(12) , ss SA 52 Soukup, Paul E. - Francis J. Buckley - David C. Robinson. Bilgi letiflim Teknolojilerinin Teoloji Üzerindeki Etkisi. Çeviren: Mehmet Akgül, Tabula Rasa 4(12) , ss SA , 290

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005 Adalet mülkün temelidir MORTGAGE Tasar s Elefltirildi CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Mutlu Y llar & yi Bayramlar i ç i n d e k i l e r Ayda bir yay mlan r Yay n

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE ISSN 1308-7622 29 Ocak 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Erdo an ran da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyarette bulunmak üzere dün ran'a gitti. Erdo an bugün Tahran'da, ran' n dini

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı