T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 307, 308 Fax : (0312) E-Posta : VOLUME: 52 NUMBER: 2003/6 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National 256, 307, 308 Fax : (90) (312) M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 ÖNSÖZ Millî Kütüphane, Kuruluflu ile ilgili 5632 Say l Kanundaki amaçlar n gerçeklefltirmek üzere belirtilen görevleri aras nda yer alan millî bibliyografyalar haz rlama kapsam nda 1952 y l ndan beri Kütüphanemize gönderilen bilimsel ve kültürel a rl kl dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s 'n yay nlamaktad r. da taranan yay nlar nitelik aç s ndan ; bilimsel ve kültürel de er tafl yan kurumsal yay nlar, üniversite yay nlar, hakemli yay nlar ve bir k sm da dan flma kurullar olan süreli yay nlard r. Kütüphanemizde haz rlan p yay nlanmakta olan TMB, günümüze kadar sadece bas l ortamda sunulmakta, ayr ca 1995 y l na ait say lardan itibaren de künyeler internet ortam nda yer almaktad r. Ancak ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar, çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ile kendi konular nda bibliyografik tarama yapabilmektedirler. Bu düflünceyle TMB, 2003 y l na ait say lar ndan itibaren ayl k olarak CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltiremedi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. III Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V.

4 INTRODUCTION The Turkish National Library has several cultural and educational responsibilities given by the Law of Among them is the publication of national bibliographies. One of the two major bibliographies put out by the National Library is titled as "Türkiye Makaleler s " The Bibliography of Articles in Turkish Periodicals which has been published since This bibliography includes the records of articles in scientific, cultural, educational periodicals, published by universities, institutions, and other esteemed organizations, received by the National Library in accordance with the Legal Deposit Law. Until today, the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals was published in printed format. Since 1995 the bibliography has been in the service of researchers through INTERNET. With the developments in the field of information technology CD version of the bibliography has been produced and put into the service of researchers. With this new service quick and effective search facility with various access points is provided. The new service was initiated with the 2003 issues of the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library IV

5 SUNUfi TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 I N T RO D U C T I O N BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL ANS KLOPED K ESERLER GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K GENEL KOLEKS YONLAR FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...74 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT VII

8 680 BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI KLAS K YUNAN EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL KUZEY AMER KA TAR H VIII

9 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N stanbul Ankara 1967 SB SB 121 Bilim ve Teknik 427 / Eki: Radyo Astronomi.2003, A Ankara Acta Orthopaedica et Traumatologica 1968 SA 27 Turcica stanbul C 1963 SA 41 Cumhuriyet Üniversitesi Hemflirelik Adam Sanat Yüksekokulu Dergisi stanbul Sivas 1985 SA SB 119 Adli Bilimler Dergisi Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Ankara Fakültesi Dergisi SB 512 Sivas Akupunktur Dergisi SA 61 stanbul Cumhuriyet Üniversitesi T p Fakültesi 1989 SB 38 Dergisi Amme daresi Dergisi Sivas Ankara 1982 SA SA 170 Ana Dili Ç zmir Ça dafl E itim SA 2 Ankara Ankara Barosu Dergisi SA 19 Ankara Ça dafl Türk Dili SA 133 Ankara Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet 1988 SA 67 Hukuku Dergisi Çocuk Sa l ve Hastal klar Dergisi Ankara SA 21 Ankara Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 1958 SA 63 Fakültesi Dergisi Çukurova Üniversitesi Mühendislik- Ankara Mimarl k Fakültesi Dergisi SA 103 Adana ANKEM Dergisi SA 43 stanbul 1987 SA 101 Arredamento Mimarl k D stanbul Derim SB 5 Antalya Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk 1985 SA 73 Fakültesi Dergisi Dirim Erzincan stanbul 2000 SA SA 360 Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Diyanet Bilimler Dergisi Ankara Erzurum 1969 SC SA 9 Diyanet lmi Dergi Atatürk Üniversitesi Türkiyat Ankara Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi SA 4 Erzurum 1994 SA 26 E Atlas E stanbul stanbul 1993 SB SB 160 Ege Co rafya Dergisi B zmir Bankac lar SA 32 stanbul Egemimarl k SB 52 zmir Beklenen Mahalli dareler Dergisi 1991 SB Ekoloji Çevre Dergisi 47/Eki: Çevre Ankara Magazin SB 48 Ankara Belgelerle Türk Tarihi Dergisi SB 191 IX

10 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Ekonomik Forum stanbul Ankara 1981 SB SB 206 Eman Name stanbul ktisat Dergisi SB 320 stanbul Erciyes T p Dergisi SA 47 Kayseri stanbul Barosu Dergisi SB 11 stanbul Evrensel Kültür SA 235 stanbul TÜ Dergisi/d: Mühendislik SB 96 stanbul 2002 SA 89 F F rat Üniversitesi Sa l k Bilimleri Dergisi Elaz stanbul 1987 SA SB 170 Finans Dünyas stanbul J Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi SB 473 K Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Kad n Do um Dergisi Ankara stanbul 2002 SB SA 5 Kar nca Flora 2 / Ek: Kronik Hepatit C Ankara Tedavisinde PEG- nterferonlar n 1963 SB 50 Kullan m , Karizma Ankara stanbul 1996 SB SB 199 Folklor/Edebiyat Klinik Psikofarmakoloji Ankara stanbul 2000 SA SB 258 Kulak Burun Bo az htisas Dergisi stanbul G 1993 SB 132 Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi Ankara M 1986 SA 56 Madencilik G da , Ankara Ankara 1961 SB SB 110 Mali Hukuk G da Teknolojisi Ankara stanbul 1986 SA SB 38 Mali K lavuz Gülhane T p Dergisi Ankara Ankara 1998 SA SB 51 Medical Network Klinik Bilimler & Doktor Ankara H 1995 SB 248 Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Metal Makina Dergisi stanbul Ankara 1990 SB SA 48 Mimarl k Hacettepe Üniversitesi Hemflirelik stanbul Yüksekokulu Dergisi SB 71 Ankara Mimarl k & Dekorasyon SA 36 stanbul Harita Dergisi Özel Say : SB 296 Ankara Muhasebe Bilim Dünyas Dergisi SA 373 Ankara Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi T p Dergisi stanbul Ankara 1965 SA SB 16 Hürriyet Gösteri X 1999 SA 29 Mülkiye

11 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N O Orman Mühendisli i Ankara Ankara 2001 SB 177 T 1962 SB 212 Tabiat ve nsan Orman ve Av Ankara Ankara 1967 SA SB 245 Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Ankara Dergisi SB 206 Eskiflehir Tar m Bilimleri Dergisi SA 27 Ankara 1998 SB 140 Tarih ve Toplum Ö Öneri stanbul stanbul 1984 SB SB 142 Teknik Ar c l k Ankara 1985 SB 102 P Teknik Bülten Pazarlama Dünyas stanbul stanbul 2001 SB SB 12 Teknoloji Politeknik Dergisi Trabzon Ankara 2000 SB SB 8 Tekstil & Teknik Popüler Tarih stanbul stanbul 1985 SB SB 298 Toplum ve Bilim Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji stanbul Dergisi , Ek Say : SA 42 stanbul Toplum ve Hekim SB 216 stanbul 1978 SA 41 Q TPJD Bülteni Quintessence Ankara stanbul 1991 SB SB 267 Trakya Üniversitesi Bilimsel Araflt rmalar Dergisi B Serisi Fen Bilimleri R Edirne Romatoloji & T bbi Rehabilitasyon Dergisi 2002 SB Turkish Journal Ankara Forestry SB 374 Ankara 1980 SA 107 of Agriculture and Turkish Journal of Biology S Ankara Sa l k ve Toplum SA 105 Ankara Turkish Journal of Botany (Türk Botanik 1990 SB 186 Dergisi) Sanat ve Hayat Ankara stanbul 1985 SB SB 377 Turkish Journal of Engineering & Sigorta Dünyas , Environmental Sciences stanbul Ankara 1960 SB SB 240 Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi The Turkish Journal of Gastroenterology Ankara SA 18 Ankara SSK zmir E itim Hastanesi T p Dergisi 1991 SB Turkish Journal of Haematology zmir Ankara 1996 SB SB 120 Standard Turkish Journal of Mathematics Ankara Ankara 1962 SB SA 78 Stratejik Analiz XI

12 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Turkish Journal of Medical Sciences 1982 SA Vergi Sorunlar Dergisi Ankara Ankara 1988 SB SA 44 Turkish Journal of Physics Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Ankara stanbul 1994 SA SA 5 Turkish Journal of Zoology (Türk Zooloji Dergisi) X Ankara XXI SA 66 Ankara Türk Dili , SB 216 Ankara 1963 SA 60 Türk Dili Dergisi Y stanbul Yap 259 / Eki: Boya.2003, SA 20 stanbul Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi SA 152 stanbul Yap Dünyas SA 47 Ankara Türk Kardiyoloji Seminerleri SB 341 Ankara Yap SB 198 stanbul Türk Kütüphanecili i SA 152 Ankara Yerbilimleri SA 57 Ankara Türk Psikoloji Dergisi SB 57 Ankara Yerbilimleri / Geosound SB 151 Adana Türk Veterinerlik ve Hayvanc l k Dergisi 1991 SA 101 (Turkish Journal of Veterinary & Yerel Yönetim ve Denetim Animal Sciences) Ankara Ankara 1996 SA SA 85 Yo un Bak m Dergisi Türk Yurdu Ankara Ankara 2002 SB SB 27 Türkiye Günlü ü Ankara 1989 SB 149 Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Ankara 1991 SB 279 Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi Ankara 1988 SB 289 Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi Ankara 1992 SB 357 Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi Ankara 1992 SB 379 Türktar m Ankara 1986 SB 74 V Varl k 1149 / Kitap Eki , stanbul 1964 SB 152 Vergi Dünyas stanbul XII

13 000 (2) 000 GENEL KONULAR Erdal, Murat. Elektronik Ticarette Web Site Yönetimi ve Pazarlama. Pazarlama Dünyas 17(3) , 000 (1) ss. An tsal, smet - Serkan Bolat SB 12 nternet Perakendecili i: Geleneksel 000, 650 Perakendecilerle Karfl laflt rmal Bir Stratejik Analiz. Pazarlama Dünyas 17(3) , ss SB , 650 Aflkar, Petek - Yasemin Koçak Usluer. Bilgisayarlar n Benimsenme H z na liflkin Boylamsal Bir Çal flma: Üç Okulun Karfl laflt r lmas. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (24) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Cömert, Yavuz - Ali Melik Ersoy. Bankac l kta nternet Kullan m. Pazarlama Dünyas 17(3) , ss SB , 000 Deniz, Recep Baki. Türkiye'de A rl kl Olarak G da Maddeleri Satan Zincir Marketlerin nternette Pazarlama Faaliyetlerine Yönelik Bir Araflt rma. Öneri 5(20) , ss. ng. ve Türkçe özet. Erdal, Murat. Web Sitesi Üretiminde Proje Yönetim Süreci. Öneri 5(20) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , SB SA , , (3) nan, Hilal - Gülsün Karaçay. Tedarik Zinciri Yönetiminde Yeni Yaklafl m: nternet. Pazarlama Dünyas 17(3) , ss SB (4) nternet Al flverifllerinde Sanal Kart Güvenli i. Pazarlama Dünyas 17(3) , 8-9. ss SB Ölgen, M. Kirami. Siberco rafya: Yeni Bir Co rafi Yaklafl m. Ege Co rafya Dergisi 12(1) , ss. ng. ve Türkçe özet. Durukan, M. Banu - Serdar Özkan. Finansal Bilgi Sunumunda Bir Araç Olarak nternet Kullan m : MKB'de fllem Gören fiirketlerin Web Siteleri Üzerine Bir Araflt rma. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 17(1-2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 330, 000 Özkan, Turgut. Finansal Hizmetlerin Ulaflt Bir Uç Nokta: Elektronik Bankac l k. Öneri 5(20) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , 000 Rukanc, Fatih - Hakan Anameriç. E-Kitap Teknolojisi ve Kullan m. Türk Kütüphanecili i 17(2) , 1

14 ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 fiahin, Süleyman. (s,s) Stok Sistemlerinde En Uygun Stok Politikas n n Belirlenmesi çin Simülasyon Uygulamas Üzerine Teorik Bir Çal flma Örne i. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 17(1-2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet. 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Tümer, Cem fiems. "Mektep" Dergisi ve Hakk nda Yap lan Çal flmalara Dair Baz Dikkatler. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 10(21) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA HABER ORTAMLARI, 330, 650, 000 GAZETEC L K 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Küçük, Mehmet Emin - rem Soydal. Dijital Kütüphanelerde Standartlar ve Protokoller. Türk Kütüphanecili i 17(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Batmankaya, Murat. Türk Edebiyat ve Medya ya da Ben, Sen, O; Biz, Siz, Onlar... Sanat ve Hayat (6) , ss SB , (1) Buttanr, Müzeyyen. kdam Gazetesinin Kültür Hayat m zdaki Yeri, fiekil ve çerik Özellikleri ( ) Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Schockenhoff, Volker. Entegrasyon veya zolasyon: Gelecekte Arflivcilik E itimi Nas l Yap land r lmal? Çeviren: shak Keskin, Türk Kütüphanecili i 17(2) , ss. Türkçe özet SA (2) 020 Ç kla, Selçuk. Baha Tevfik'in Hayat, Yazarl, Mizac ve Felsefecili i Muhalif, Asi ve S ra D fl. Tarih ve 030 GENEL ANS KLOPED K Toplum 39(234) , ss. ESERLER 1984 SB , 810, (1) Akk l ç, Y lmaz. Bursa Ansiklopedisi'nin Yaz l fl Süreci Üzerine [Söylefli] Konuflan: Mustafa Durak, Hürriyet Gösteri (249) , ss SB , (3) Gökdemir, Orhan. Gutenberg Galaksisi'nde fiov. Sanat ve Hayat (6) , ss SB 377

15 070 (4) 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Ilgaz, Ebru. Ramazan Öztürk'le Zaman Tünelinde. Evrensel Kültür (138) , ss SB , 700 Uluslararas Radyolojik Yay nlar ve Arfliv Kullan m nda Türkiye'nin Yeri. Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 9(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 206, GENEL KOLEKS YONLAR 080 (1) Birkiye, Atilla. Halifelerin ve fiairlerin Kenti: Binbir Gecenin Ba dat'. Adam Sanat (209) , ss SA (2) Tümer, Gürhan. Padiflah Mehmed'ler ve Kral Louis'ler Ansiklopedisi. Adam Sanat (209) , ss. Demirci, Senai. Aflk: Mü'minin Yiti i. Karizma (14) , ss SB , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Erk zan, Hatice Nur. Do an Özlem'in Felsefesi. Evrensel Kültür (138) , ss SB (2) Taflk n, Ali. Sofistlere Özel Bir Referansla Bilgiin Kayna ve mkân Üzerine Yap lan Tart flmalar. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA PS KOLOJ 1985 SA (1) 080 Alp,. Ercan - Ayflesim Diri. Biliflsel Yetenekler Testi'nin (CogAT ) Ana S n f ve Birinci S n f Ö rencileri çin 100 FELSEFE VE PS KOLOJ Tando an, Cüneyd. Yaz n m za "Çiçek-Dürbünü"yle Göz Kulak Olan Bir "Deneme Bekçisi": Nermi Uygur. Türk Dili Dergisi 16(96) , ss. Kurultu Geçerli i Çal flmas. Türk Psikoloji Dergisi 18(51) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , 100, SB (2) Arma an, Mustafa. Aflk n Simyâs. Karizma (14) , ss. 3

16 150 (3) Cinsiyet Rolü. Türk Psikoloji Babao lu, Haflmet. Bir "Aflk Dergisi 10(51) , ss. Yazar "n n Maceras. Karizma (14) Türkçe ve ng. özet , ss SB SB (9) Bahar, Mehmet. The Effect of Gezici, Meral - Gülden Güvenç. Instructional Methods on the Çal flan Kad nlar n ve Ev Kad nlar n n Performance the Students Having Benlik-Alg s ve Benlik-Kurgusu Different Cognitive Styles. Hacettepe Aç s ndan Karfl laflt r lmas. Türk Üniversitesi E itim Fakültesi Psikoloji Dergisi 18(51) , Dergisi (24) 2003, ss. ng. ve ss. Türkçe ve ng. özet. Türkçe özet SA SB , (4) 150 (10) Bat gün, Ayflegül Durak - Nesrin H. Göka, Erol - F. Sevinç Göral. Irak'a fiahin. Öfke, Dürtüsellik ve Problem Bakarken Unutulan Grup Psikolojisi. Çözme Becerilerindeki Yetersizlik Stratejik Analiz 4(38) , Gençlik ntiharlar n n Habercisi ss. Olabilir mi? Türk Psikoloji Dergisi 2001 SB (51) , ss. Türkçe ve 150, 300 ng. özet SB (11) 150 Gürbüz, F. Gülruh - Elif To ran. A 150 (5) Bostanc, Naci. Aflk n Güzergah nda D fl Yolculuk. Karizma (14) , ss SB SB Study on Job Stress and Work-Family Conflict. Öneri 5(20) , ss. ng. ve Türkçe özet (6) Bostanc, Naci. Aflk n Güzergah nda D fl Yolculuk. Karizma (14) , ss SB (12) Hatemi, Hüsrev. Aflk Yüklü Peynir Gemisi. Karizma (14) , ss SB (7) Demirci, Mustafa. Aflk n Hükümranl. Karizma (14) , ss SB (8) Dökmen, Zehra Y. Çal flma Durumlar Farkl Üç Grup Kad nda Ruh Sa l, Kontrol Oda nanc ve (13) Hünler, Olga S. - Tülin Gençöz. Boyun E ici Davran fllar ve Evlilik Doyumu liflkisi: Alg lanan Evlilik Problemleri Çözümünün Rolü. Türk Psikoloji Dergisi 18(51) , ss. Türkçe ve ng. özet SB

17 150 (14) De erlendirilmesi. Cumhuriyet nce, Hakan. Vuslat Aflk' n Cellad. Üniversitesi Hemflirelik Karizma (14) , Yüksekokulu Dergisi 7(1) , ss ss. Türkçe ve ng. özet SB SB (15) Mehmedo lu, Yurdagül. S navla Seçilen De il S nav n Seçen nsan. Diyanet (150) , 7-9. ss SC 6 150, (16) Sunar, Diane. Aflk, Çok Boyutlu Bir liflki [Söylefli] Konuflan: Zafer Özcan, Karizma (14) , ss SB ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Ayd n, Erdem. T p Eti inde Hasta Özerkli ine Sayg lkesi. Erciyes T p Dergisi 25(2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 170 (2) 150 (17) Cevad, Ahmed. "Ahlâk Sohbetleri" Üstün, Elif - Berrin Akman. Üç Yafl Yay na Haz rlayanlar: dil Kürflat, Grubu Çocuklarda Kavram Geliflimi. Tevfik Temelkuran, Belgelerle Türk Hacettepe Üniversitesi E itim Tarihi Dergisi (72-77) , Fakültesi Dergisi (24) 2003, ss ss. Türkçe ve ng. özet SA (18) Yals zuçanlar, Sad k. Al Aflk n Ver Beni. Karizma (14) , ss SB Yaman, Hakan - Zülbiye Toluk - Sinan Olkun. lkö retim Ö rencileri Eflit flaretini Nas l Alg lamaktad rlar? Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (24) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (19) Yi itbafl, Ça la - Ayflen Yetkin. Sa l k Yüksekokulu Ö rencilerinin Öz- Etkililik-Yeterlik Düzeyinin SB (3) Diyarbak r'da Çal flan Hekimlerin Ötanaziye Bak fl. Adli Bilimler Dergisi 2(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 170 (4) Nalbanto lu, Hasan Ünal. Üniversite A.fi.'de Bir 'Homo Academicus': 'Ersatz' Yuppie Akademisyen. Toplum ve Bilim (97) 2003, ss. ng. özet SA , 370 Özer, Gökhan - Lütfihak Alpkan - Selim Aren. Kâr Yönetimi Uygulamalar na liflkin Etik Yarg Farkl l klar. Öneri 5(20) ,

18 ss. ng. ve Türkçe özet SB , HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 190 MODERN BATI FELSEFES Çörekçio lu, Hakan. Elefltirel Üniversite: Kant ve Fakülteler Çat flmas. Toplum ve Bilim (97) 2003, ss. ng. özet SA , 190 Çelik, Celaleddin. AB Yolunda Avrupa'y H ristiyanl k Aynas nda Görmek , , ss SB , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Güç, Ahmet. lâhî Dinlerde K ble Anlay fl ve Müslümanlar n K ble ile 190 (1) lgili Uygulamalar. Diyanet lmi Timur, Taner. Heidegger Azab... ya da Postmodern Bilmeceler. Evrensel Kültür (138) , ss. Dergi 39(2) , ss. ng. özet SA SB , D N 200 (1) Ziegler, Jesse H. Din Psikolojisi ve Din E itimi. Çeviren: Hüseyin Y lmaz, Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(1) 2003, ss SA , DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M Hocao lu, Durmufl. Bat Tarz Dünyevîleflme: Laiklik ve Sekülerlik. Türkiye Günlü ü (72) 2003, ss SB , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) A rman, Cemal. Rivâyetlerin De erlendirilmesinde Hz. Peygamber'in fiahsiyet ve Konumundan Yararlanman n Rolü. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Alkan, Ahmet Turan. Tarih, Din, Bilim ve Siyaset Beyan ndad r. Türkiye Günlü ü (72) 2003, ss SB , (3) Alt ntafl, Hayrani. "S navda Sab r Göstermek ve Görevlerimizi Yerine Getirmek Suretiyle nsanl m z 6

19 Kazan r z" [Röportaj] Konuflan: Aliye Abdurrahman, Diyanet (150) , ss SC (4) Alt ntafl, Ramazan. Hz. Peygamber'in nsan Sevgisi. Diyanet lmi Dergi 39(2) , ss. ng. özet SA (5) Alt ntafl, Ramazan. slamî Anlay fla Göre "el-hayâtü'd-dünyâ" Kavram n Yorumlama Biçimleri. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) Alt ntafl, Ramazan. Yeni Bir Kelâm: "Vahîdüddîn Hân Örne i" Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (7) 297 Aslan, Ömer. Kur'an Tilavetinde Tecvîd'in Gereklili i ve Lahn (Okuyufl Hatalar ) Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA (8) 1994 SA 26 Ayd n, Hüseyin. bn Teymiye'ye Göre 297 Kelâm ve Kelâmc lar. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (9) Aydüz, Davut. Ömer Nasûhi Bilmen'in "Kur'ân- Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsîri" Diyanet lmi Dergi 39(2) , ss. ng. özet SA (10) Canbulat, Mehmet. S nma Psikolojisi ve Türbecilik. Diyanet (150) , ss SC (11) Çal flkan, smail. Kur'an Muhtevas n n Epistemolojik Taksimi -Kur'an'da Her Bilginin Var Oldu u Söylemine Elefltirel Bir Yaklafl m- Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA (12) Çamuro lu, Reha. Kerbala'dan Bu Yana, slam Toplumlar nda... fiiilik Nedir, Ne De ildir? Popüler Tarih 3(34) , ss. 297 (13) Dalk ran, Say n. Târih-i Cevdet'te slâm Mezhepleri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 10(21) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (14) Demirci, Senai. Aflk: Mü'minin Yiti i. Karizma (14) , ss SB , 110 7

20 297 (15) 297 (20) El-Humeyyis, Muhammed b. Kelefl, Ekrem. Seyahat. Abdurrahman. Er-Râg b El- (150) , ss. sfahânî'nin El-Müfredât' ndaki Baz 1969 SC 6 Te'villere Elefltirel Bir Yaklafl m. 297 Çeviren: Hasan Keskin, Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(1) 2003, ss SA Gökbel, Ahmet. mranl 'n n nanç Co rafyas ve lçedeki Ziyaret Yerleri ile lgili inanç ve Uygulamalar. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297 Diyanet 297 (21) K l ç, Sad k. Hayat S navdan barettir. Diyanet (150) , 4-6. ss SC (16) 297, 300 Güç, Ahmet. lâhî Dinlerde K ble Anlay fl ve Müslümanlar n K ble ile lgili Uygulamalar. Diyanet lmi Dergi 39(2) , ss. ng. özet SA 4 297, SB (17) 320, 297 Karagöz, smail. Hesaba Çekilece imizin Bilincinde Olabilmek. 297 (22) Köktafl, Yavuz. bn Haldun'un Mukaddime Adl Eserinde Hadîs limleri ve Hadîs-Sosyoloji liflkisi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA 61 Ocak, Ahmet Yaflar. Türkiye'de Siyasî ve Toplumsal Uzlaflma Problemi ve deolojik Çat flman n Merkezindeki slâm. Türkiye Günlü ü (72) 2003, ss. 297 (23) Diyanet (150) , ss. Okumufl, Mesut. Hz. Peygamber'in 1969 SC 6 Örnek Ahlaki Kiflili inden Kesitler. 297 Diyanet lmi Dergi 39(2) , ss. ng. özet. 297 (18) 1963 SA 4 Karagöz, smail. Kur'an- Kerim'in 297 fiifresi Adl Eser Üzerine. Diyanet lmi Dergi 39(2) , 297 (24) ss. Onay, Ahmet. Tatil, E lenme ve 1963 SA 4 Dinlenme. Diyanet (150) , ss SC (19) 297 Karaman, Hayrettin. slâm'da Din Devlet liflkisi. Türkiye Günlü ü 297 (25) (72) 2003, ss. Özarslan, Selim. Mu'tezile: Basra ve 1989 SB 149 Ba dat Mu'tezilîleri ve Bafll ca 297, 320 Görüflleri. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(1) 8

21 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (26) 320, 297 Özbahçe, Osman. Hayat Bir mtihand r. Diyanet (150) , ss SC SC (27) 297 Özdemir, Metin. Fahruddin Er- Râzi'de Zaman Kavram ve Allah' n Ezelîli i ile liflkisi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA (28) Özdemir, fiuayip. Kur'an'da Islah Kavram na E itim Aç s ndan Bir Yaklafl m. Diyanet lmi Dergi 39(2) , ss SA (29) Özdefl, Talip. Sosyal De iflim Olgusundan Hareketle Kur'an' n Tarihsel Oldu u Tezi Üzerine Bir De erlendirme. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet. Sar bay, Ali Yaflar. Postmodernite ve Kültür Olarak slâm -Kültürel Bir Çözümleme- Türkiye Günlü ü (72) 2003, ss. 297 (31) Serinsu, Ahmet Nedim. S nav Hayat n Neresinde? Diyanet (150) , ss. 297 (32) Subafl, Necdet. Yorularak Dinlenmek. Diyanet (150) , ss SC (33) Tatar, Buhanettin. slâmi Hayatta E lenme ve Tatil Sorunu. Diyanet (150) , ss SC (34) Unan, Fahri. 15. ve 16. As rlarda slâm Dünyâs nda Osmanl Gücü. Türk Yurdu 23(190) , ss SB , TOPLUM B L MLER 1996 SA , 300 Akbulut, lhan. Cezan n Amaçlar, 297 (30) Özköse, Kadir. Anadolu'nun Türkleflmesi ve slamlaflmas nda Tasavvufî Zümre ve Ak mlar n Rolü. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA Özellikleri ve Ceza Mahkumiyetinin Sonuçlar. stanbul Barosu Dergisi 77(2) , ss SA , (1) Arslan, D. Ali. Bir Köy Sosyolojisi Çal flmas : Kavaközü Köyü'nün Sosyo- Ekonomik Yap s ve Sorunlar. Osmangazi Üniversitesi Sosyal

22 Bilimler Dergisi 4(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Ateflo lu, Güçlü. Korkunun Evrenselli ine Karfl Dayan flman n Evrenselli i Savafl Fenomeni Üzerine Bir nceleme. Evrensel Kültür (138) , ss. 300 (7) Casmir, Fred L. - Nobleza C. Asuncion-Lande. Kültürleraras letiflimi Yeniden Düflünmek: Kavramsallaflt rma, Paradigma nflas ve Metodolojik Yaklafl mlar. Çeviren: Engin Sar, Folklor/Edebiyat 9(34) 2003, ss SA SB 96 Çelebi, A. Sinan. Irak'a Özgürlük- 300 Hayata Dönüfl fiok Yalan Dehflet. Sanat ve Hayat (6) , ss. Benlisoy, Foti. Patrikhanenin Faaliyetleri ve Aras nda Tehcir Edilmifl Rum Ahalinin adesi. Tarih ve Toplum 39(234) , ss SB , (3) Bolat, Salih. Küreselleflme ve letiflim. Folklor/Edebiyat 9(34) 2003, ss. ng. özet SA SB , (8) Çetin, Halis. Çat flma ve Dialog Tart flmalar Aras nda ki nsan, ki Medeniyet (Hay bin Yakzan/Do u- Robinson Crusoe/Bat ) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 58(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) 300 Bostanc, M. Naci. Daha Çok Teoloji De il Daha Çok Sosyoloji. Türkiye Günlü ü (72) 2003, ss. Demirci, H. Aliyar. Tek Parti 1989 SB (5) Burul, Yeflim. Tarkan' n Serüvenleri: "Kültür Endüstrisi"nden "Kültürel Endüstriler" e. Arredamento Mimarl k (159) , ss SB Döneminde Siyaset-Gençlik liflkilerine Bir Örnek: Gençlik Teflkilat Tasar lar. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 58(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (9) 300 (6) Do an, smail. Üniversite Ders Cantek, Levent. Gülmenin Muhalif Kitaplar nda Etik Sorunu ve Bir Duruflu. Folklor/Edebiyat 9(34) Örnek: Sosyolojiye Girifl. Toplum ve 2003, ss. Bilim (97) 2003, ss SA SA

23 300 (10) ss. Türkçe ve ng. özet. Eberhard, W. Eski Çin Kültürü ve Türkler. Çeviren: kbal Berk, 1986 SA 48 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi 370, 300 (72-77) , ss SB , 950 Göka, Erol - F. Sevinç Göral. Irak'a Bakarken Unutulan Grup Psikolojisi. Stratejik Analiz 4(38) , ss. 300 (11) 2001 SB 177 Ercan, Aktan Müge. Gelibolu 150, 300 Yar madas Köylerinde Evlili e lk Ad m: Efl Seçimi. Folklor/Edebiyat 300 (15) 9(34) 2003, ss. Gökbel, Ahmet. mranl 'n n nanç Co rafyas ve lçedeki Ziyaret Yerleri 2000 SA 12 ile lgili inanç ve Uygulamalar. 300 Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(1) 2003, 300 (12) ss. Türkçe ve ng. özet. Erdo an, Necmi. Kültürel Çal flmalar, (Kendili inden) 1996 SA 61 deoloji(si) ve Akademya. Toplum ve 300, 297 Bilim (97) 2003, ss. ng. özet. 300 (16) 1977 SA 42 Gökçe, Övgü. Yeflimçam' n Ah. 300 Arredamento Mimarl k (159) , ss. 300 (13) 1989 SB 5 Erkip, Feyzan. Sosyal Bilimlerde 300 Ölçme Sorunu Arac l yla Üniversitede Yükseltme Ölçütleri Üstüne Gözlemler. Toplum ve Bilim (97) 2003, ss SA (14) Ertan, K v lc m Akkoyunlu. Kentin Tükenifli ve Ütopyalar. Amme daresi Dergisi 36(2) , VI. ss. Türkçe ve ng. özet SA Esen, Binnaz K ran. Akran Bask s, Akademik Baflar ve Yafl De iflkenlerine Göre Lise Ö rencilerinin Risk Alma Davran fl n n Yordanmas. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (24) 2003, (17) Göregenli, Melek. Sosyal Psikolojiden Hareketle Sosyal Bilimlerde Olgu-De er liflkisi Üzerine Düflünceler. Toplum ve Bilim (97) 2003, ss. ng. özet SA (18) Günç kan, Berat. Seküler Tanr Elvis Presley ya da Bar fl Manço. Evrensel Kültür (138) , ss SB (19) Günlü, Ramazan. Göç, Kimlik ve Ö renme: Bilinci Toplumsal

24 Örgütlenmesi. Mülkiye 27(240) 2003, ss SB mkans z Flört: Sonsuz Göstergeler Dünyas nda Popülerlik ve Mimarl k. Arredamento Mimarl k (159) , ss SB 5 720, (20) Koç, Mustafa. Ergenlik Döneminde Dua ve badet Psikolojisi Üzerine Teorik Bir Yaklafl m. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA Kortun, Vas f. Güncel Sanat ve Kent Üzerine [Söylefli] Konuflan: Cem leri, XXI (13) , ss SB , 300 Dergisi 10(51) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (23) Niflanc, Ensar. Küreselleflme, Ulus Devlet ve Etik. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (24) Öktülmüfl, Buket. "Bakire K zlar ve Ötekiler" [Nefle Cehiz'in Ayn Adl Eseri Üzerine] Varl k 70(1149) , ss SB (25) Özarslan, Osman. K z l-pembe Renkler. Sanat ve Hayat (6) , ss SB Köktafl, Yavuz. bn Haldun'un Mukaddime Adl Eserinde Hadîs limleri ve Hadîs-Sosyoloji liflkisi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (21) Mardin, fierif. Kültür ve Din. Çeviren: Gülflat Aygen Tosun, Türkiye Günlü ü (72) 2003, ss SA SB , (26) Özdal, Hakk. Matrix ve Burjuva Materyalizmi. Evrensel Kültür (138) , ss SB Özdefl, Talip. Sosyal De iflim Olgusundan Hareketle Kur'an' n Tarihsel Oldu u Tezi Üzerine Bir De erlendirme. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet. 297, (22) 300 (27) Micozkad o lu, rem kbal - Sibel Özsuca, fierife. Küreselleflme ve Kazak Berument. Okulöncesi Sosyal Güvenlik Krizi. Ankara Kurumlar n Kalitesi ve Çocuklar n Üniversitesi Siyasal Bilgiler Sosyal Yeterli i. Türk Psikoloji Fakültesi Dergisi 58(2) , 12

25 ss. Türkçe ve ng. özet. 10(21) 2003, ss SA SA , , 300 Öztürk, S. Ruken. Besieged and Liberated Women in 'Art' Films: The Problem of Private Sphere. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 58(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Sancar, Serpil. Üniversitede Feminizm? Ba lam, Gündem ve Olanaklar. Toplum ve Bilim (97) 2003, ss. ng. özet SA , SB (28) 300, 320 Sarg n, Güven Arif. Popüler Kültürü Üretmek: Seçkinci Kültürden Gündelik Hayata Kay fl n deolojisi. Arredamento Mimarl k (159) , ss SB SB , (29) Sayan, Yüksel. Savafllar n Gölgesinde Yok Olan Kültür Miras m z. Ekoloji Çevre Dergisi 12(47 / Eki: Çevre Magazin) , 6-9. ss. ng. özet SB SB (31) fiengül, H. Tar k. Ütopya ve Kent Mekân. Egemimarl k 13(46) 2003, 35. s SB Tanilli, Server. Laik Toplum. Adam Sanat (209) , 5-8. ss SA , (32) Yeniçeri, Özcan. Avrupa Neden Birleflemez? , , ss. 300 (33) Yeniçeri, Özcan. Bat 'n n Öteki Yüzü , , ss. 300 (34) Y lmaz, Levent. Kültür Popüler ise, Demokrasi Topald r. Arredamento Mimarl k (159) , ss. 300 (30) Seyirci, Musa. Tire Yörükleri. Folklor/Edebiyat 9(34) 2003, ss SA fien, Semra. O uz Ka an Destan 'nda ve Dede Korkut Hikâyeleri'nde Kad n. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 320 S YASAL B L MLER 320 (1) Akgül, Deniz Alt nbafl. AB Genifllemesinin De erlendirilmesi. Stratejik Analiz 4(38) , ss SB

26 320 (2) 320 (6) Akgül, Deniz Alt nbafl. Avrupa'n n Bardakç, Mehmet. Graz, Kültür Dini Var m d r? Stratejik Analiz Baflflehri stanbul ve Uluslararas 4(38) , ss. Politika. Stratejik Analiz 4(38) , ss SB SB Ak n, Fehmi. 1933'ten Bu Yana Türkiye'de Üniversite. Mülkiye 27(240) 2003, ss SB , (7) Benlisoy, Foti. Patrikhanenin Faaliyetleri ve Aras nda Tehcir Edilmifl Rum Ahalinin adesi. Tarih ve Toplum 39(234) , ss SB , 300 Alkan, Ahmet Turan. Tarih, Din, 320 (67) Bilim ve Siyaset Beyan ndad r. Bilen, Özden. Irak' n Siyasal Türkiye Günlü ü (72) 2003, Yap lanmas n n Hidropolitik ss. De erlendirilmesi. Stratejik Analiz 1989 SB 149 4(38) , ss. 297, SB (3) Altan, Mehmet. Merkezi Ararken (8) Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar 40(471) , ss SA (4) Aslan, Beyhan. "Uzun nce Bir Yol" Avrupa Birli i. Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar 40(471) , ss SA Bilgin, Mehmet Hüseyin. Yozlaflma ve Türk Siyasal Yaflam n n Yeniden Yap lanmas : Bir Model Önerisi. Amme daresi Dergisi 36(2) , III. ss. Türkçe ve ng. özet SA (9) Bilici, Nurettin. Avrupa Birli i'nden Türkiye Yüklü Yaralar Gelmeyecek , , ss SB , (5) Aslan, Seyfettin. Osmanl Siyasi Rejimini fiekillendiren Bir Olgu Olarak 320 (10) Patrimonyalizm. Atatürk Bulut, Nihat. Demokrasiyi deal Üniversitesi ktisadi ve dari Anlam na Yaklaflt rma Çabas Olarak Bilimler Dergisi 17(1-2) 2003, Radikal Demokrasi. Atatürk ss. Türkçe ve ng. özet. Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi 7(1-2) , 1976 SA ss. 320, SA

27 320 (11) 320 (16) Bulut, Nihat. Kapitalizm-Demokrasi Çelebi, A. Sinan. Irak'a Özgürlük- liflkisi (Demokrasinin Ekonomik Hayata Dönüfl fiok Yalan Dehflet. Temelleri Üzerine Bir nceleme) Sanat ve Hayat (6) , Atatürk Üniversitesi Erzincan ss. Hukuk Fakültesi Dergisi 7(1-2) 2002 SB , ss. 320, SA (17) 320 (12) Cafersoy, Nazim. Irak' n Yeniden Yap lanmas Sürecinde Rusya. Stratejik Analiz 4(38) , 2002 SB ss. 320, SB (18) Çelik, Celaleddin. AB Yolunda Avrupa'y H ristiyanl k Aynas nda Görmek , , ss. Dalg ç, Gökçe. Bar fl Sürecinde Yeni Bir Bafllang ç? 'Yol Haritas ' Stratejik Analiz 4(38) , ss. 320 (13) Ceylan, Ayhan. slam'da Siyasal ktidar (Velâyet-i Âmme) Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk 2001 SB 177 Fakültesi Dergisi 7(1-2) , ss SA 16 Demira, Fikret. K br s, Savafl ve 320, 340 Edebiyat. Varl k 70(1149) , ss SB , 320, (14) Çak r, Devrim. 'Bozkurt'a Giden Yolun Bafl nda Turanc lar- Yarg lan yor. Popüler Tarih 3(34) , ss SB Çavdar, Tomris. "Türkiye-Avrupa Toplulu u Gümrük Birli i Modeli'nin" Siyasal, Toplumsal ve Ekonomik Sonuçlar. Mülkiye 27(240) 2003, ss SB , (15) Çeçen, An l. Avrupa Neden Birleflemez , , ss. 320 (20) 2002 SB (19) Demirci, H. Aliyar. Tek Parti Döneminde Siyaset-Gençlik liflkilerine Bir Örnek: Gençlik Teflkilat Tasar lar. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 58(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Demirci, Rasih. Dünya Ekonomisi ve 11 Eylül Sald r lar. Kar nca 68(798) , ss SB , 320 Demirtepe, M. Turgut. Savafl Üzerinden ç Politika Mücadelesi: Irak 15

28 Savafl ve ngiltere. Stratejik Analiz 4(38) , 6-8. ss SB (21) Ekrem, Nuraniye H. Yeni Çin Hükümeti ve SARS Krizi. Stratejik Analiz 4(38) , ss SB Engin, Vahdettin. 'Büyük Oyun'da Abdülhamid'in Kozlar. Popüler Tarih 3(34) , ss SB , (22) Erdo an, Mustafa. Baflörtüsü, nsan Haklar ve Teâmüller. Türkiye Günlü ü (72) 2003, ss SB (23) Ergin, Sedat. Mükemmel Krizi Yeniden Ziyaret. Mülkiye 27(240) 2003, ss SB (24) Erkmen, Serhat. ç Etkenler Aç s ndan Irak' n Gelece i. Stratejik Analiz 4(38) , ss SB (25) Erol, Mehmet Seyfettin. Afganistan ve Irak Operasyonlar n n Karfl laflt rmal Analizi. Stratejik Analiz 4(38) , 8-9. ss SB (26) Gerger, Haluk. 21. Yüzy lda Ortaça 'a. Sanat ve Hayat (6) , ss SB (27) Göksu, Turkut - Veysel K. Bilgiç. Ask Gruplar ve Karar Alma Mekanizmas na Etkileri. Amme daresi Dergisi 36(2) , IV. ss. Türkçe ve ng. özet SA Gülay, Zeynep. Hücre Duvar Sentezini Etkileyen Antibakteriyeller. ANKEM Dergisi 17(3) 2003, ss SA 101, (28) Güven, Fatih. KADEK (PKK) Terör Örgütünün Orta Do u'da Güç De erlendirmesi. Stratejik Analiz 4(38) , ss SB (29) Güzelsar, Selime. Neo-Liberal Politikalar ve Yönetiflim Modeli. Amme daresi Dergisi 36(2) , III. ss. Türkçe ve ng. özet SA (30) Hasan, Mazin. Savafl Sonras Irak Kürtlerinin Tutumu ve Türkiye. Stratejik Analiz 4(38) , ss SB (31) Hocao lu, Durmufl. Avrupa Birli i, Türkiye ve Türkler Üzerine Bir Yaz 16

29 Mozayiki , , Karaman, Hayrettin. slâm'da Din ss. Devlet liflkisi. Türkiye Günlü ü 2002 SB 121 (72) 2003, ss SB , (32) Hocao lu, Durmufl. Bat Tarz 320 (37) Dünyevîleflme: Laiklik ve Sekülerlik. Karasu, Ayfle Özek. Bundan Tam 40 Türkiye Günlü ü (72) 2003, Y l Önce Amerika'da 'Y l n Adam ' ss SB 149 Martin Luther. Popüler Tarih 3(34) , ss. 320, SB , (33) Irak'tan Guantanamo'ya Savafl Esirleri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 58(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB (34) ba, fieref. Türkiye'de Baflkanl k ya da Yar -Baflkanl k Rejimi Uygulanmal m d r? Mülkiye 27(240) 2003, ss. 320 (38) Kardafl, fiaban. Rejim De iflikli i, Ulus- nflas ve Demokratikleflme: ABD'nin Irak Söyleminin Elefltirel Bir Analizi. Stratejik Analiz 4(38) , ss. 320 (39) Keysan, Osman - Eftal Y ld r m. Engels'in " ngiltere"de Emekçi S n f n Durumu" Kitab Üzerine Notlar SB 16 Toplum ve Hekim 18(3) , ss SA (35) 320, 330 ba, fieref. Türkiye'de Parlamenter Rejimi flleyifli Aç s ndan 3 Kas m 320 (40) 2002 Seçimlerinin Sonuçlar. Ankara Klare, Michael. ABD'nin So uk Üniversitesi Siyasal Bilgiler Savafltan Sonra Yeni Bir Tehdit Fakültesi Dergisi 58(2) , Yaratma Çabalar. Belgelerle Türk ss. Türkçe ve ng. özet. Tarihi Dergisi (72-77) , 1956 SA ss SB (36) 320 (41) ngiliz D fl Politika Belgelerinde "Do u Sorunlar Hakk nda Yaz flmalar" Yay na Haz rlayan: Ertu rul Zekâi Ökte; Çeviren: Fehmi Çetinöz, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (72-77) , ss. Köni, Hasan. Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi. Stratejik Analiz 4(38) , ss SB SB Köprülü, Fuat. Türk- slâm Devletleri'nde Resmi Posta ve stihbârat Teflkilât. Belgelerle Türk 17

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/3 Türkiye

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

5 KASIM 2015 / PERfiEMBE

5 KASIM 2015 / PERfiEMBE 5 KASIM 2015 / PERfiEMBE 08:00-12:00 Kay t fllemleri 11:00-13:00 S GORTA fi RKETLER LE ÖZEL GÖRÜfiMELER Detayl bilgi ve Randevu için Rubikon Turizm ile irtibata geçiniz 12:00-14:00 Ö LE YEME 14:00-14:15

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir.

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir. XI. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi 19-24 Ekim, 2015 Antalya Bildirilerin son teslim tarihi 1Ağustos 2016 olarak belirlenmiştir. Bildiriler CD, DVD ya da We Transfer

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :18/02/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/04 Enstitü Yönetim Kurulu 18/02/2015 ÇarĢamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı