S A H İB İ: HİKMET A FİF MAPOLAR. jönlem ek konusunda üzerinde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S A H İB İ: HİKMET A FİF MAPOLAR. jönlem ek konusunda üzerinde"

Transkript

1 Y L : 1 S A Y : 131 F İA T : 15 Ml S A H İB İ: HİKMET A FİF MAPOLAR İDARE M ECİDİYE SOKAK TEL: 2824 BASMEVİ GlRNE YOLU LEFKOŞE T E L : Eylül 1963 Pazar S A Y F A ato - Varşova Paktları Yunanstan le Bulgarstan An laşm aya mı Varıyor ; Arasında Müzakereler önlem ek konusunda üzernde Nato da Saldırmazlık Anlaşması mzalandı duran Yapılacak ls, 31 - NATO D am m ş ve aynı konudak toplantı NATO D am K onsey, V ar, konsey çarşam ba günü otu - Ppnells Resm ^çıklam ada 6y geçen çarşam b a gf - tara önüm üzdek çarşam b a gü şova Paktı le br saldırm azlık ru m lanna yenden başlarken, fcn er yapm akta olduğu nü yenden başlanacağı açık. [antlaşm ası şartları üzernde aynı konu üzernde d u raca * Bulundu serelere bugün ara ver lanm ıştır. A tna, 31 - Y u nanstan B aş yapılmadı gerektğn ler sü ı. Çalışm aktadır. An taarruzları ve bu konuyu sür atle sonu ç - bakanı Ppnells bugün yaptı- m ektedr. landırm ak çn çalışm aları fâa l edecektr. ğı br açıklam ada Yunanstan M akurtm K ıfercr»/»}&s**auıı örmen Tyatrosu le Bulgar&tanda, norm al mü TEK N İK M O SKOVA ıasebetlern gerektğ br şekl DELEG A SYO N LA R A N TLA ŞM A S de ades çn, yenden müz.ı Başbakan Ppnells kon-ş NATO Dam K onsey M os,, t... k ereler yapılacaktır, m asında hudud boyundak üç kovada varılan kısm î sıl&hsız- Eylülde Kıbrıs'a Y u nanstan m üzakerelern nehr suları konusunun da ele lanm adan sonra, T ara ssu t K a Eylül sonunda Sofya'da yapıl- alınacağın' belrtm ş ve bu ara leler htası konusunda da g e m asını tek lf etm ş bu lunuyor,da elektrk telefon, telgraf konş ölçüde falyette bulunm aktadır. Ppnells demecnde, Yuna- nularının da gözden geçrm ce nstan le Bulgarstan arasında ğn ve bu hususta Bulgarstan elyor! D ğer tara fta n N ATO ya d f- askıda Kalan çeştl m eseleler.le Y u nanstan arasında teknk bl bütün m em leketlerden ken ele alm ak, br sonuca bağla delegasyonlar m übadeles yam ak çn böyle br görüşm enn pılacağını sözlerne eklem ştr. d görüşlern açıklayan bîr ra por stenm ektedr. Bu rapor k Cumhuryet Blndğ gb Rum ktdarı son günlerde açık tan >- A nayasaya sald ırm akta, A nayasayı Perdenn Sahnenn en kıymetl Sanatçıları Trupla bozm ak çn çareye başv u racak larını ler sü rm ek te, zam an z a - ı yüksek sesle teh d tler savu rm akta, zam an zam an lum uşam aya çalışm aktadırlar. F ak a t nasıl h arek et ed erlerse etsn ler gayeler a - f r ; ster se rt konuşsunlar, ster yum uşak ; A naya. k T ü rk haklarını çğnem ek \ e bu nlan ortad an kal ^ak çn, büyük d evletlern ble tav sy elern e uy - ; stenıyen bu adam lar, kend görüş ve düşüncele- ısra r edp sonuna kadar m ücadele etm ek ve gere eskden olduğu gb kan dökm ek nyetndedrler. Şurası m uhakkak k, dün olduğu gb, bugün tetlı kşvurnıağa m kân ve htm al y o k tu r. Buna teşeb - ettk ler takdrde, ne gb br durum hasıl olacagı- }k y b lm ek ted rler. F a k a t bu adam lar okadar fâ ve okad ar e k strm sttrle r k, tehlkey bldkler p, gene de br teşeb b ü ste bulunm aktan ger kam clardır. İN e sty o rlar bu adam lar? A nayasada T ü rk hak - fazlay m ış. G üzel dem ek k, A nayasa şlerne gelm Ju da güzel. B uyursunlar k ayrı C um huryetle ı edelm m em leket. M ad am k bze tanınan hakla ; g örü y orlar ay rılsın lar bzden, bz de onlardan lalım, k ayrı C u m huryet halnde, h erkes kend ernn tahakkuku, kend toplum unun özgürlüğü ^ahı İçn çalışsın, herkes kend toplum unu, kend \ 1nsbetn de kalkınd ırsın. tum cep h esnn tutum u m em leket hu yola g ötü r- r. Z aten R um ların ta k lb e ttk le r yol da buraya aktadır. Bu bakım dan m eseley uzatm ağa, sürün ; e bırakm ağa hç de lüzum yoktu r. B ran önce, ar ayrı ayrı C u m huryet lân ederek, kend top - grnn m eselelerne daha cdd, daha gerçekç br eğlm ek m kânını sağlam ış olsunlar. D EV R İM Sllnn lııllllımılıılnlıılllllııııınl^llıl«ınınıuıı l' ı^» ll>l,,ll,l,,ll,ll,ll," * ll,'ll ' Y aln ız T ürkye çapında de ğl, dünya çapında büyük br açısından B rleşm ş M lletler G enel Kurul toplantılarında s ı vunulacak olan konu çn, NA- şö hreta sahp bulunan ' Dor TO d evletlernn m ü şterek br Plâtres Festval Dn Akşam Açıldı Arauzns Br Konuşma Yaptı m en T y atro su oyuncuları 10 hareket h attı takbetm eler s- Onuncu P lâtres Festval rst celbetm ek çn hazırlan - Eylül E tarhnde K ıbrıs a gele tenm ekte ve bu yüzden de ra- dün akşam Ç a,ışma Ve Endüs. m akta ülduğuna şaret etm ş ç e k le r ve 11 Eylül tarhnden porların 15 eylüle kadar NA - g akanı A rauzos un br ko - ve m em leket turst celbnn, tbaren L efkoşa da Halk Sn?. TO Dam î konseyne ulaşm ası ı nuşm asıvle açılm ıştır. Festva- br m em leketn kalkınm asında m asında oyu nlarına başlıya stenm ektedr. 1n açılış m erasm ne cvar köy (öneml br rol oynadığını te - caklard?r. lerden gelenler ek olarak, ıbarrüz ettrm ştr, D orm en T yatrosu K ıbr.slı - m em leketm z zyaret etm ek- G eçm ş yıllara nazaran bu lar çn Borusunu Ö ttü ren te olan turstler de k atılm ış yıl festvaln çok daha parlan komedsn seçm ş bulunm akta ye çok kalabalık olm uştur. olduğuna şaret olunm akta ve Prenses dır. Bu oyun İstan bu l da d tfa - Bu m ünasebetle konuşan T- daha da gelştrlm es çn gay larca tekrarlanm ış, her tem s caret ve Endüstr Bakanı Arau retler sarfedleceğ bldrlm ek lnde hınçahınç b r sey rc Kt - Margaret zos, festvaln daha fazla tu - tedr. les tarafınd an çoşkun br şe klde alkışlanm ış, D orm en T- Folklar Ek b Bugün yatrosu'nun b aşarılı oyunla - 'sık sık alkışlarla keslm ştr, r a g a l rından brdr. A tna 31, Yunan arm a - O ğultürk konuşm asında törlernden N earhos un m saf' Bz burada Türk ün İ-arb t-de TRU PTA r olarak bugün A tna ya gel ıgb duns, dans eder gb har - K İM L E R m ş bulunan İnglz Prenses V A R Adadan Ayrılıyor bettgııı gösterm eğe geldk" M argaret le eş yakında Ege demes seyrcler coşturm uş, A vrupa ve A m erka çapında denznde br A daya gderek,.dakkalarca alkışlanm ıştır. br şöhrete sahp ve bütün ty atro b psn Arrrerkada ta - tatllern burada geçrecek lerdr. A dam ızın beş kasabasında SOn gösterlern Dün Lârnaka- cz ve heyecanlı br konuşm ı vul - Zurna ve Bursa K ılıç - [ M üte ıkben Kastam onu Da ılnız Dormen T yatrosu nun değl, Türkyenn m arnlam ış bulunan Haldun başa üzerne ttredğ, candan sevdğ ve her tem sller veren Türkye Mll da yapm ışlar ve Büyük teza - ;yapm ıştır Kalkan ekpler coşkun teza - D o rm en 'B a şta gelm ektedr R alkışlandığı ünlü komedyen sanatçısı Altan Er- F olk lo r E kb, bugün Türk Ha hürata vesle teşkl etm şler Turzm ve tanıtm a Bakanlığı Folklor uzmanı ve K afleler yapm ışlardır. hürat arasında gösterlern zm tanıdığım ız dğer san atçılar se A yfer Feray, A ltan E r ğer d ört gecey de kazalarda Utan Erbulak yalnız perdede değl, karkatür - va Y o lları uçağı le A nkara ya dr. mlletn güldüren br sanatçıdır. dönecektr. G österlernden önce Tem sl Başkanı Hall O ğultürk ün vnp K endsyle konuştuğumuz bu lak, Erol K eskndr. Turup - g eçrecektr. B ı ı ı ı ı ı ıııııııı m n n n m n n * ılı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı m.'ıı m ıııı ıı ıı m n n m m m ı ıı ı ı ı ı n ı ı ı ı ı ı ı g B u rsa K ılıç - K alkan ve K as çler M ecls B aşk an Yardım cı [tığı Cevabî konuşm a büyük k afle m ensupları K ıbrıs ta ta daha b r çok ünlüler ve g^r- Büyük san atçıları seyretm ek tam onu Davul Zurna ekpler s Dr. Orhan M üderrsoğlu ve br heyecanla karşılanm ış ve (Devamı Sayfa 6 da) çekçler bulunm aktadır. ıe, T yatro sanatının gerçek BAŞYAZ, Dorrr^n T yatro su m em u k e zevkn çıkarm ak styen ler. Türkân Şorayın Annesn, tm zde yalnız altı gün kala m uhakkak su rette D orm en o cak ve L efk oşa da yalnız k*. lyuncularını sahnede seyretm» X akşam oynadıktan sonra, d - tdrler T. Cemaat Mecls Pyangosu nun Brnc kramyesn Km Kazandı 30 A ğustos Z afer Bayram ı kram yes lradır. H ayır m ün asebetyle çeklen Türk ce m aksatları çn h a z ırla n m a c a m aat M ecls pyangolarının olon bu pyangoların y br ça brnc kram yesn Leym osun lışm a sonucu, m üspet n etce - İş Bulm a D ares M üdür Y a r - 1er verdğ m em nunyetle öğre dım cısı Edb D ervş n kazan - nlm eştr. dığı öğrenlm ştr. Blndğ gb Türk C em aat M ecls Pyangolarının brnc K azanan num araları dünkü sayım ızda yayınlam ıştık. Lârnaka ve Cvar Köyler Halkına D r. Caht Zek Gürel Lârnaka da açm ış olduğu muayenehanesnde hasta kabulüne başlam ıştır. M uayenehane Esk Çarşı No. 56 (Foto Ertanm esk yernde) Kıbrıs M üm essller*: Ev : Okullar Sokok No 7 GÜVEN C tlv L N E C E d N lz SİGORTADR. Motorlu taşıt vasıtaları sahplernn nazarı dkkatına..! Lefkoşa Türk B an k ^! Ltd.. L efkoşa/k ıbrıs. Vasıtalarınızın her cns sgortası çn foven Türk Anonm Sgorta Şrketî emrnzdedr. T e l: M akarlos Sevgls R. Adlı Dövdü Uzun U r süreden ber de vam eden Türkân oray Rüç.han Adlı arkad aşlığı Türkân' ın annes M elha Şoray ın muhalefetne rağm en devam edn ce anne lt kızın arası açım Ş- tır. Bu arkadaşlığa man olm ak çn el.den gelen yapacağın' ^ldren Melha Şoray yol orta sında kızının, evl ve b r ço - :uk, babası Rüçhan Adlı y'a nünakaşa etm ş ve m ünakaşa r müddet devam ettkten on ra karakolca son bulmuş t'r. M ELİHA ŞO R A Y m İD D İA S T anınm ış yıldızın annesı.ün ddasına göre Türkân Şoray ve Rüçhan Adlı uzun br süre den ber arkadaşlık ed yorlardı. M üteaddt defa yapılan İS tarlar br netce Türkân'ın sokağa verm eynce çıkm asınp man olmak stem ş, fa k a t T 'r kân saçlarını yaptıracağını le- r sürerek evden Çıkmak çtı İsrar etmştr. Bu yüzden ara hırında sert br m ünakaşa goç mştr. Netcede Melha Şora<> kızının kend le brlkte soka (Devamı Sayfa 6 da)

2 Sayfa 2 ~D VRİM, 1 Eylül * * '4 İ w* ı«!» ı.t< ıa u tıı» a t«ıııı la u fu ftııın tlu a ıtta tttım a ııc M ııa fc u ııııa ııııııııfıııııııın ııııta a a ıfu fııııııııu ıu ım n a ıııııu M u J K Köşemden lam an ı t Brleşmş Mlletler Geneî Sekreternn Yıllık raporuna yaz dığı önsözde ymserlk hâkmmş. Bütün devletler Moskova antlaşmalarını mzalamaya çağıran Genel Sekreter U Thant Moskova antlaşmalarından sonra yen ant aşmaların zlanması halnde u- luslararası gergnlğn azalacağına ve ülkeler arasındak tmadın artacağıana nandığım belrtmek tedr. " Brleşmş Mlletler Genel Sekreter yıllık raporuna yazdı - ğı önsözde Bu bakımdan, nükle er denemelern kısmen yasaklan masını öngören antlaşmanın bütün ülkelern katılmasıyle chan şümul br hale getrmes ayrı br önem ve mecburyet taşım aktadır... Ebed dünya barışı dâvasının kısa sürel syasî telakklere üstün geleceğne nanıyorum d yor. Genel Sekreter nsanlığın kardeşçe yaşamaya çağırmakta asker am açlar çn harcanan mü yonlarca doların barışçı amaçlar çn kullnılmasının bütün dünyayı refaha götüreceğn belrtmektedr. İy nyetl ve br ebed barış styen her kş kuşkusuz Genel Sekreter U Thant a hak verr- Bu y nyetl ve ebed barış steyen kşler tarafların y nyetle ha - reket etmes halnde halledlm - yecek mesele olmadığı konusun da da Genel Sekretere hak verr. Bütün mesele y nyete dayanmaktadır. Elbette uluslararası meseleler» hallnde y nyet bü yük rol oynar. Ulusların kadern ııhııa ı a aııanaııaub m-.um. mumınıu SA BA VE ÖĞLE Y A Y N : A çılış ve program Sabah Melodle rı Sevm T an ü ra - ten şarkılar Haber Bülten Radyo san atkârları br arada Popüler org mü zğ Türk ve Batı t ü zğ dnleyc stekler İnc A talay don şaı kılar Pazar Skec (A ŞK YOLCULUKTA B A ŞLA R ) Çeştl müzk Abdülâzm Azz Topluluğu Jm m y Dorsey ve caz tpluluğu Takvmden Yed yaprak Bağlama Takı - Ş E Y T A N ymser Adam ellernde tutan kşlern y nyet le hareket etmeler halnde uluslar meseleler br hal yoluna bağlanablr. Dünyayı üçüncü br dünya savaşının eşğne kadar gü türen Küba krznn y nyetle hallnden sonra Amerka - İngl tere - Rusyanı.ı nükleer denemelern kısmen yasaklanmasında br anlaşmaya varmaları; mzala nan antlaşmaya dğer devletlern de mzalaması ebedî barış ar - zusunurı belrtlerdr. Moskova antlaşması nsanlığı ebedî barış' çn ümde düşürmüştür. Antlaşmanın mzalanması sırasında ve sonra brçok devlet a- damları tarafından yapılan konuşmalar bunu gösterr. Ne var k henüz tam br slâhsızlanma anlaşmasına varılamamıştır. Ve türlü syas telâkklerle menfaat ler ümt edlen "ebedî barış ı tehdt etmektedr. Kızıl Çn - Hn dstan; Hndstan. Pakstan; İs - ral - Arap ülkeler arasındak meselelern hall y nyetl kş - lere bakmaktadır. Bunlardan baş ka kşnn huzurunu kaçıran dev letlern kend bünyelerndek an laşmazlıklar da var. Güney Vetnamda Katolk - Budst mücadeles, Amerka da ırk ayırımı v.b. gb. Herşeye rağmen Brleşmş Mlletler Genel Sekreternn E - bedî barış bütün syas telâkklere üstün gelecek dyen sözler - ne nanmak, katılmak gerek. Br leşmş Mlletler teşklâtının Ebe dî barış ın sağlaması yolundak çabalarını da unutmamak lâzım. ın,n<jan oyun lıavalprı Küçük Konser ı3.00 Mülkye Ecevt - ıen şarkılar Haber Bülten >3.45 İnglzce Prog ram ı5.00 Kapanış. AKŞAM YAYN1: A çılış ve program Türk Müzğnden seçm eler, B atı dan seçnıe- lfc Güner Tect r - den şarkılar lb 3 0 Fransız şarkıcıları İS 45 Koka Kola prog rrm ı Bolero rtm ler Ahmet Çağan - dan şarkılar P 2 * -S. * f l l M c p o la r T RFİKA No: Haber Bülten Lânts programı Salh D zer rleıı T A Ş L A R Canavar Recep gelmed. Bıyık Osman dkld karşısına. Bu da bıyıklarından yana mı şkâyetç be dye söylend. Fakat bıyıklarından yana şkâyet yersz olurdu. Bu bıyıklar olmasaydı Bıyık Osman, Çngene kızına sahp olamazdı. Upuzun bıyıkları altındak bembeyaz dşleryle güluyordu Bıyık Osman. Nedr benm çektğm bu çngene kızının elnden dye söze başladı. Çok ateşl bu karı be. Dlden, yyor ben. Br care bul buna. Kur tar ben bu azaptan. Bıyık Osman Çngene kızından hoşlandığı ı n n n m lı BBBBBBUBBBBİ İ n 11H M şaı kılar Gecenn Ses Yıl d;zı Ktap Saat Beraber ve solo şarkılar Pazar Neş es Popüler keman müzğ Fasıl - Erkekler topluluğundan besten gâr faslı Haber Bülten Dans ve caz mü zğ Kapanış. TELEV İZYO N Pazaı, A çılış İngltere den gön merlen Rumca A ktüalte Suzana. sözlü 8.06 Yunanstan'dan gönderlen A ktüalte M etafzğe Doğru Aralık ve Salı'nın ;ırogram ı The Angel W ore R ed" sml tam boy - dak flm. Başrollerde Ava Gardner Bogarde. ve Drk D «r t D r, W a r d u n ç e h r e a d a m h o y o t h k a y e s 18 Bu sırada br hâdsey tâkp hatırlattım. Kend közleryle.'etmek üzere Beyrutta bulunu- kendsn nakzettm. 'yordum.. Büyük dramın son Hddet pek m üthş oldu. Öf perdesnde bulunmak üzere %a ke çnde dşlern gıcırdattı, zetem tarafından a lelâ cle Ben ayaklar altına alacak br Londray;! çağrıldım. söz aram ak çn yorgun zhn W ard tahlye edldğ zaman n Koş yere yordu, kendsn son br kere görmek O anda benden gerçekten üzere gttm. Son derece korku nefret ettğne nanıyorum. şar olm ak sted. O günden sonra W ard le br,üaha görüşm edm. W ard un gururu hç br za - man Old B aley dek m ahkem e safahatına uyacak cnsten de - ğld. On brnc saatn sonun - da kararın verlm esnden gece önce, bütün br dostlarının lu br kararsızlık çnde ve saç Çünkü kendsne uzun br za- yataklarına çekldkler br sıma br m asunyet rolündeyd man hükm ettğ âlemden olma rada kade' ve karanlık stk - Bu koca hkâye hakkında o ka dığımı açıkça gösterm ştm. A bal le ytzyüze gelm ek cesa dar çok şeyleı blyordum R rabamdan aşağı nerek hırsla retn büsbütün kaybett, bu saçm a yalanlarına taham - kapıyı çarparken Başbakan e Oturup br kaç m ektup vaz- ıııül gösterem edm. Kendsne, W lson un kendsn "So v y et dı ve bunlarla m esunyetnı s aylarca önce bana olaylardan.lyardakçısı dye tham etm ele. fteta yeltend. Bütün ümd ıstı br başka ışığın altında bahse- rn ele alıp br kaç ağır?öz rap çektrlen br nsan olduğu derken söyledklern kıraca sarfett. Belk böylelkle de- ntbaını uyandırm aktı. W ard belk de en büyük su _ çu yaptıklarının sonuna tabanı TÜRK MAARÎF MÜDÜRLÜĞÜNDEN tmül gösterm em es oldu. Orta Doğu Teknk Ünverstes Grş İmthanına gren öğrenclermz yüksek başarı göstermşlerdr. Başan nsbet % 80 dr. Başarı kazanan öğrenclern üstes aşağıdadır: Mühendslk F akültes: Adı ve Soyadı Başarı Dereces > Mmar Fakültes Ersel Mustafa Erbl Ahmet Azz Reşat Zafer Suph Mehmet Zafer Hünalp Al Nyaz Hall İ. Erken Manavoğlu Hüdaverd Osman şık Tayyar. Z. Necat Özkan Fen ve Edebyat Fakültes (Fzkî lmler Bölüm ü): 1 Fatm a Ahmet 2 İlkay Mehmet Salh 5 Ersn Yusuf 9 Raf Süleyman 10 Doğan Yıldırım 23 Oztan Vasf Fen ve Ed. Fakültes (Sosyal İlmler) İdarî İlmler F akültes: çn söylüyordu bunları. Çakmıştı dalgayı Sevgen. Bıyık Osman ı yola getrmek kolay oldu ama, Çngene kızının elnden kurtulmak çn, akla karayı güç seçebld. Ocaktak ateş braz azaltalım. Azaltalım Osman ama, heyecan da zayıflayacak, oza man gene şkâyetç olacaksın. Ne dersn yapayım mı bu ş Çngene kızına? Ab be, çok yüzsüz karı. Gün demez, gece demez, yyp btryor ben. Br çare bul da ne olursa olsun, herşeye razıyım. Üzülme Osnıan, ben onunla konuşacağım. Bulut üstündek duman yavaş yavaş dağıl dı. Osman geldğ gb gülerek gtt. Dağılan dunıan üstünde dalga dalga genşlyen br rüzgâr odanın çne kadar yayılıyordu. Çngene kızı çıkageld. Kulaklarındak küpeler, çenesne doğru upuzun br şeklde uzamış, gözler faltaşı gb çlalanmış, İnce belnn üzerne taktığı kırmızı kuşşğı sağ kalçasından yana doğru süzülmüş, zülüfler üstüne geçrdğ r br beyaz gül ışıl ışıl yanıyordu. Sert konuşmağa başladı Sen ben hep dumana mı sokup, çıkaraı ı t ı ı ı ı m a ı ı a a ı ı ı a ı ı ı ı ı a ı ı ı a ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı a ı a a e tı amb«aııanaı aı B"BHa!a»a ( m ı ı> ı ı>n<,ıw, l.l l ı a ı»m tbb»ıııf»ı»na b aaı Tlen Sarper Tansel Başaran Haşan Kân Esenyel Taner Behçet Tevfk Sıdıka Salh Mehmet Erdl Esat Sat llter Berberoğlu Zübeyr Al Doğan Yusuf Ertan Haşan Oktay Baykan Ahmet Yüksel Kâml B ÎT T İ «lııııııııııııııııııııııııııa ııııııııııııııa ııa ııııııııı NECDET DÖKMECİOG LU KİTABEVİNDEN OrfaOkHİ ve Lse Ktapları Mağusa Namık Kemal Lsesnn ORT \ TİCARET ve LİSE kısımlarına at son baskı ders ktapları tam takım olarak ktabevlmre gelmş olup en makul fat ve en uygun şartlar le satışına başlanmıştır. Ktabevmzde ayrıca her nev kırtasye ve okul malzemes emrnzdedr. Sayın öğren. c ve öğrenc vellerne duyrulur. NECDET DÖKMECİOCU) * KİTABEV MAGUSA HaıırııııMıııııBııııııııııınınMıHrtHıtHttıııııırtnımttaııttıaıHaıraıaııı TÜRK MAARİF MÜDÜRLÜĞÜNDEN Anavatanda Orta öğretm Kurumların öğretmenlk yapmak steyen öğretmenlk masyonunu kazanmış ünverste veya sek Okul mezunlarının gerekl formaltelı tamamlanm ak üzere 15 Eylül, 1963 tar kadar Müdürlüğümüzün özel Eğtm ŞU ne baş vurmaları önemle ı ca olunur. ı B t f ı a ı B B ı a ı ı ı m n ı ı a ı B N ı u l ı ı ı ı ı a * ı ı m ı m a n a llllanablblulhbbbbahlbaalhbmbhb Çalınan Taç DÖSEKlNİZİ Amlao.v, s z e BlB. SttZ J «-.cmaçsau w V E 3 1 " r, D ÜN YA- NtN - BU MALİ M K vve ı- J BASİT., BlC? tfe ^lç N oeftum.r' n û aec a ; nana :İN!. Y A P t ı. " " îr e u r r Ş M a m u n t a ^ VM- 2 '' H z * M ÜN ZEVİ t-dam OC AYRLACAĞ «StRûCtt m fcp V A E D, assla N G C T T A TU S?.. FAKAT, U K S teim KONUıÇfr A - lç ıp A H A T, _ UAC? İMSANKAC2 0 A - t, Ö EİN U EN k O E - V'--Îp»<r.Ac7ryoR^Ar?.. seb E t& K l- ANUYAMC*ÖR>JM D O K U SU - ^ u ate SfNE b e n z e < MyoB-, Dzg, Baskı K lşe D EVRİM Basem ev Lefkoşa 0,11,l !l '» 'H" mtı!]ıbbıı:ıııı'aıııııı8laııbtlbııaılıılıııı ııaıbılıılıılllnıılııaııam:ıııııb r ı n çaksın? Sende nsaf, merhamet yok mu? Hep peşme m takacaksın Bıyık Osman'ı? Nedr ba na çekrdğn bu adamın elnden? K urtar ben 1 bu azaptan. - Beğenyor musun Bıyık Osman ı? Han onu demek stemedm? Detnek stedm k peşmden dahalan gelsn. Ben br duman yosmasıyım, bazan da fırtınaya tutulmak styorum. Kor gb br htrasım var benm Yetm yor Bıyık Osman bana. Bu güzellk sende'olduktan sonra peşne takılacakların sayısı elbette artacak. Hç sen tek olarak Bıyık Osman a bırakır mıyım? Çngene kızı memnundu. Sevndm buna. Bz çngeneler kötü nsanlar değlz ama, dam altında doğmadığımız ~ çn herşey çeknmeden söylerz. Bundan cesaret alarak konuştum, bağışlarsınız bana d e ğl m? Sevgen yanağına dokunmak, sonra da belnden kavrayıp üzerne çekmek çn uzandı, fakat Çngene kızı bulut üstünde br damlay- mış gb akıp gtt. Gderken de br donuk hava yarattı, br soğukluk bıraktı. Br ate? çem- y e& C E -.u.q, k'o A l HAzaen.e-.tx» /. İ SAHİ..İNGİCmt2E D S M e - n N f z - u e N a o v x n? r r s >\a ' llllll... MAAD TARAFNDAN, S ORTAMA AKT E E N ONU GĞUJVUM. BAM ( Devamı KOÇ BURCU : (21 Mart - 20 Nsan) Yapılan menf tesrlere rağmen başanv4/ doğru yürüyorsunuz. J-ıhhatnz y. BOGA BURCU 2 1 N sa n - 21 M l Grşeceğnz yen bı ş stkbalnz g lm rant altına alablr, oraz uaha gavret. L İKİZLER BURCU : (22 Mayıs - 21 Hazran) J Dkkatl bulununuz. M aceralı hayat hç br zaman şnze yara.ııamaktadır.. YENGEÇ BURCU : (22 Hazran - 23 Temmuz)'] Maddyatçı nsanların davranışlarından korkunuz. Menfaatnze aykırı olablr. ARSLAN BURCU: (24 Temmuz - 23 AgustotKJ Sıhhatnze dkkat etn'elzgerekyor. [ br üşütme günlerce yatmanıza sebep olan BAŞAK BURCU : (24 Ağustos - 23 Eylül) ' Kmseye karşı hakr davranmayın SofltJ da pşman olacak yna sz olursunuz. TERAZİ BURCU : (24 EylUl - 22 Ekm) Grştğnz şte sebat gösterrsenz Kâ çıkacaksınız. ı AKREP BURCU : (23 Ekpı - 22 Kapım) Yüzünüze gülenlere kanarak şlernz ı mâl etm eynz. YAY BURCU : (23 Kasım - 22 Aralık) - H areketl br gün geçrecek, brçok gecf meler bertaraf edeceksnz. OĞ.AK BURCU : (23 Aralık - 20 Ocak) Ufak br seyahat vaparak, b e k led ğ n! şarıya kavuşablrsnz. KOVA BURCU : (21 Ocak - 19 Şubat) Br yakm ınızın yardımı sayesnde kend ze sağlam br temel kuracaksınız, BALK BURCU : (20 Şubat - 20 Mart) Hç beklem edğnz br haber alarak şaş caksınız yardıma htyacınız var. ma""51 lıfl» 11 yh**: Wl. pen,omu M ** " mu»***1 Sınürsfk> 1 LbVİP U- «klan otayl*«,mek İhtras yönünden çc dakaybetmştr.mala/kî RAN da MOHAÇ ta nce devletkarşısmda tahtın»tmştr. Bunu,Rum l d e r le r h ü k ü m d a r Geleceklerden u z a k l gb mlletler de y br b ı Neuman b r mllet fena b mutlak bu hayal ve htra! dll br olay olm uştur. Y u ml gb M ala zgrt, M o h m elyle yürüyen sya setçler Rumlar g erçeğ e y a k l Londra andlaşmalannı dostça yaşamaya a z m l ) kendlerne dama u z a n ı k t W4H1lı ; ııall ^ V R M n H a m J c s / ı Rıyorum, nı ) Devrm Ş'mdJk y ^ He Dev J ^ 1 W{ı n ak r fdr- Evet de- S ) ı ^ıhva, S) > 5 '^!deb: 1bayınız. HUnla î)spüfs.vf ^ şu y t e * m m, ı 7>k 1 N o ^ln>

3 Eylül 1%3 EV RİM, Eylül 9<»9 Sayfa 3 a b e v n d e n btaplar ı sesnn ORT,\ a lt son baskı ktabevlmr.,» uygun şartlar nev kırtasye r Saym öğren J r. ö k m e c o ğ l u 3 m a g u s a '««HMİİM t <' J9'ı«ı >- t fıı,ı ı ı ll ııgı,» Hayal ve Gerçek Yazan : lter VEZİROGLU Hayallermz hakkat olduğu gün en m esut İnsanlar bz olacağız der aşıklar. Fakat mümkün brşey bu. Yalnız Rumlar ın bu hayal lerl buna benzemez, gerçekte n çok uzak, olma sı mümkün olmayan br hayal Bu hayal sebebyledr k Rumlar yıllar - dan berdr Enoss peşnde sürüklenyorlar. Bugün oldu hâlâ bu hayaldan brtürlü kurtulamamışlardır. Türk haklarım çğnemek çn kde brde teşebbüslere yeltenmeler de bu hayaln br ne tcesldr. İlery düşünürsek, Enoss çn beyanatlar bu hayal sebebyle yapılıyor. Andlaşmaları bozmalara yeltenmeler de bu hayal sebebyle oluyor. l ü ğ ü n d e n Fakat bu hayaller Rumları stedkler hc m Kurumlarınll defe götürmekten uzaktır. Çünkü b r avuç ı öğretmenlk Rum Kıbrıs Türkünü esr edemez. Atatürk - rste veya Yük ' Br Türk dünyaya bedeldr sözünü boşuna söylememştr. kl formalteleupl, 1963 tarhn Rum lderlern, gençlğn Türkler üzerne 1 Eğtm Şübes kışkırtmaları, onları felâkete sürüklemek de - " a olunur. mektr. Bu konuşmalanyle Rumlar yalnız ht- raslarmı tatmn edyor, gençlğ se başaramı - l l l U ı l ı ı ı ı ı ı ı ı L llll H ll l t BEM ONUC CĞU-^UM. BAM yacaklan olaylara tmekten öteye geçem yor. İhtras yönünden çok poletkacı tahtını da kaybetmştr. M alazgrtte, Rdanye de VA- RAN da MOHAÇ ta nce hükümdarlar Türkün devlet karşısında tahtından olmuştur- Bunu, Rum lderler blmezse Dünya ta rh sml ktaba br göz atsınlar. İhtraslar yüzünden nce hükümdarların ellerndek de gtmştr. Geleceklerden uzaklaşmak nsanı olduğu gb mlletler de y br başarıya ulaştırmaz. Nezaman br mllet fcna br sonuca gtmşse mutlak bu hayal ve htrasların meydana getr dğl br olay olmuştur. Yukarıda da bahsettğ- 1 mz gb Malazgrt, Mohaç bu gb hayal gü cüyle yürüyen syasetçlern mezarı olmuştur. Rumlar gerçeğe yaklaşsınlar. Zürlh ve Londra andlaşmalarını tatbk etsnler. Bz f dostça yaşam aya azmlyz Ve ellermzde kendlerne dama uzanıktır. 2 İH t H ll!l ll l a mı Jamıı mn ııımu, lınılın anım ur Mektupları VRlM n Hamlesn Hazırlıyorum. ) Devrm şmdlk y Yuyoruz. lm yıldızlan le Dev- n yaptığı Reportalar lr. Evet bunlara dey V edelm. Yaptığınız rö ların her hafta sn yayınlayınız. br J Spor sayfanızda şu Devarn yayınlayın. " ^ ' -T ayfa" ' ^ a her hafta takımın lk kuruluşun..**++++* ***! büfcune kadar gelşn- ^ kadar ne gb zorluk v Z T ı? '. & ' d ü ş tü ğ ü n ü r ö p o r t a * 3 * * yazınız. 20 Nsan) - e ra ftm e n basar İha t n / İV llaceralı haya Ktap 4) Bence Devrmde dama tarh romanlarını tav sye ederm. 5) Romanları dama kupon halnde yayınlayın 6) Devrm gazetesnde îedebyata da yer vermel. Bunları Devrm gazetesn ola de haftada br defa rak yayımlayınız. 7) Kıbrıs tarhn tefr - ka olarak yayınlayın. Sarayı Saygılarımla. Ergün RAHMt n^ n ^23 t*mn,uzi A,)ANN EN BÜ YÜK TÜRK KİTAPLĞ davranışlar;^" M. Mecdye Sokak M S Lefko*a dz gerek.yor^u ttn yıllardan ber Türk kültürüne hzmet etlanıza ıtyu) te olan KİTAP SARAY beğeneceğnz telf ve abanmayı'1 s n)me romanlar deposudur. Onbnlerce clt arasın u ol. osekum) ", **2 de beğeneceğnz ktapları seçeblrsnz, gösterrsenz ^ KİTAP SARAY aynı zamanda Türkye'nn bell V Kas» ) ". sazete ve derglern günü gününe thal eden, a r a k İ5,ernzl et*en en büyük baylk teşklâtlarından brne lz, r ıaber» L ız *ur- ılık) 't r - btcok ^K İT A P SARAY her zaman İçn emrnzdedr. nrau) stedğnz, her aradığınızı yalnız KlTAP SARAı, ı. 1 l 11 1* bulabl ranle. V'ACAGNZ KİTAPLAR KALİTELİ SEÇE- * * * * * * * * *,*+* k<- n< :C,K İÇİN KİTAP SARAYNA BAŞVURUNUZ Ktap Sarayı Tel İEVRM nhkâyes: Yazan: John STENBECK Çevren: Haluk BİTEK Bu anlatacağım hkâye Mullgan m br uydurm a sı da olablr. Bu sebep le daha başlamadan evvel hç br mesulyet kabul et medğm blhassa açıklamak sterm. Bu hkâye Edde smnde brsn alâ kadar eder. Mullgan Edde le askerlk yapmıştı, onu y tanır. Sonradan an taşıldı k, Mullgan her öneml şahsyetle askerlk yapm ıştır ve onları y ta nır. Her ne se, bu Edde br kumarbazdı. Hem de kumarbazların danskası o- lan br barbutçu. Fakat barbut oynamasında öyle br ncelk vardı k karşı GÜNEŞ Sgorta Ltd. Şt. MAL VE CANNZN KORUYUCUSUDUR GÜNEŞ S'gorta EM NİYETTİR. GARANTİDİR SÜRATTİR fuurıs Mümessl : CAN KARD EŞLER LTD. ŞTl P, K. 885! «beler : 50, A tatü rk M eydanı, Lefkoşa. T EL : MAGUîîA : Otello Seyahat Bürosu. TEL : LARNAKA CET SEYAH AT BÜROSU TEL 2937 Lmasol Ankara Sokak T E L : BAF : Ö ğrencler OKUL KİTABLARNZ En ucuz fyata ve pek cazp hedyelerle yalnız ÖZKER YAŞN KİTABEVİ nden alablrsnz. Mecdye Sok. 15/A. t e l : Lefkoşa A JA N S Dergs, Eyll Sayısı ç Ve Dış Olaylar Sanat, Edebyat, Turzm Devlet Tyatrosunda Rev Hep Y e k sında oynayanların dl va rıp ta br türlü yanlış yap tığı hareketlere traz ede mezlerd. Edde hle yapmazdı, sadece şansı vardı 0 kadar Bu öyle br şans k zarları duvara savurup atsa yere «üşeş gelrd. Bu şans blhassa pazar günler kendsn g ö sterrd. Böylece br k sene zarfında Edde oldukça zengnleşt ve rahata kavuştu. Yalnız aşkta pek fazla şansı yoktu. Eh nsan hayatta dama dört ba şı m am ur olmazya. Br zaman geld k Ed - de le mensup olduğu br lk br gün apar topar br gemye bndrlp x e doğru hareket ettrldler. Bu pek o kadar büyük br ge m değld, üstelk kalabalıktı da. Buna karşılık g e m tam aylıklar alınır alın maz yola çıkmıştı. İlk gün güvertede en a- zından k yüz tane barbut parts vardı. Edde de bu oyunlara dahl oldu a- ma sadece sırf oyunda bu lunmak çn. Yoksa kend sn pek fazla yormadı. Çünkü blyordu k part daha sonra başlıyacaktı. Başlangıçta oynanan bu u fak partler arasında Ed de etrafta dolaştı kram e dlen br kadeh vsky çtı, onk seneden ber görmedğ karısına br mektup yazdı, hattâ br pu! bulsaydı Postaya ble ve - recekt. Sonra sırf bleğ n uyuşturm am ak çn br oyuna grd, am a kazan-!mak çn değl dedk ya sırf bleğn çalıştırm ak - çn. Sor.ra br sebep daha vardı. Gem yola salı gü - 1nü çıkmıştı, o se pazarı.beklyordu. Pazar günler oyun daha çok kızışırdı. Pazar gün olsun da Edde oyunda kazanmasın mkânı yoktu TÜ R K Çıktı Ankara Aans-Türk P K 1091 Çardak Yayınev Mecdye Lefkoşe MAAD H afta lerledkçe oyunların aded de azalm ağa başladı, fakat bun ansbet le bahslern kıymet yük selyordu. Cum artes saba hı ancak dört grup vardı. İşte o zaman Eddede br alâka müşahade edlmeğe başlandı. Hele öğleden sonra oldukça formuna g rp k grubu temzled Fazla vakt yoktu çünkü ertes gün pazardı ve pazar gününe fazla oyuncu kalmasını stemyordu PAZAR sabahı Edde güverteye çıktığı zaman oldukça parlıyordu. Saç - lan tna le taranm ış, cepler şşkn şşknd. 0 - yun başlamıştı. Yalnız üç kş oyuna grmşt, gers seyredyordu. Edde yakla şarak: Ben de br el atayım mı? dye sordu. Oynayan Jardan r yarı br çavuş: Bleğn kuvvetl se gel arkadaş.. ded. Yalnız u nutma k fasulyesne oyna m ıyoruz. Oyun gttkçe büyüdü, gttkçe büyüdü, tâ k banknotlar ortada br s a lata yığını gb yükseldler. D ört yüz dolardan faz la para vardı ortada, nha yet Edde elnn tersyle br atış yaptı ve br altı le br dört sırıttı. Edde hç a cele etmeden etraftaklern r açılmış gözler ö- nünde dört yüz doları ken d önüne çekt. Sonra çn den k yüz dolar ayırarak ortay a attı. Dğerler de grdler. Ha va yavaş yavaş elektrklenmeğe başlamıştı. Edde br sekz yaptı, dğerler se br dörtle br üç getre bldler ancak. Edde ya - vaş br sesle: Yerde kalsın ded. İr yarı çavuş uzanıp zarları aldı ve braz evvel oynadıkları mıdır dye tet kk ett, sonra sert bakışlaryle Edde y süzdü. Pa ra yığını şmd on santm geçmşt. (Devamı Sayfa 6 da) ıa V A R - Y û K B E N f T R HAKKİ H A K E R» Yaşamağa Değer m? v*»; İnsanlarda bu olur olm az zam anlarda g ö rülen ve zararı daha çok başkalarına dokunan çıkarlara, başkasının kuyusunu salt kends mutlu olsun dye kazan nsanların çokluğuna, kyüzlülükleryle belrl mevklere g eçerek ben, benm dyenlern tevazu sahb olan lardan çok lg görm elerne, salt br m rasa kavuşsun dye en yakınının ölümünü bekleyenlern oluşuna, br nsanın mutluluğu çn çalıştığı halde o nsanın kendsn başkalarıyla aldattığını g ö renlern yılmışlığı ya da suskunluğuna, Rağmen, H astalıklara çare bulunmadan uzaylara göz dken nsanların uğraşları zafere doğru g derken, ülküler başka başkadır dye nsanlardan br topluluk br başka topluluğu öldürürken, umdukları gerçekleşm ed dye nsan k ardeşlerne karşı kn besleyenler ve bu kn en ğ renç çabalarla eylem alanına çıkaranlar bu k a dar çokken, dahası aklımıza geldğ halde fkr özgürlüğü olduğunu söyledkler halde bu özgrlügü katledenler her türlü aracı ellernde tutarak n sanı suskunlukla yaşam ağa zorunlu kılarlarken, bu dünya yaşanm ağa değer m? fllll ll lllt! ll ll İf ı!l Vıl <!l! M!ll!1lllllllallll llll l<lllllllllll. GENÇLİK GÜCÜ SEK RETERLİĞ İN D EN Kulübümüz, A ntalya İlkışık Spor Kulübünün dâvetüs olarak 14 ve 15 Eylül, 1963 tarh lernde A ntalyada k m aç yapacağından, 20 kşlk sporcu - darec kaflesne lâveten üye veya taraftarlarım ızdan 10 kşnn de brlkte götürülm es düşünülmektedr. 12 Eylül, 1963 Perşem be günü H Ü LYA ya tı le hareket edlp A lanya ya çıkılacaktır- K a fleye dahl olmak steyenlern Kulüp S ek reterne m üracaatla 7 Eylül 1963 Cum artes ak şamı saat a kadar smlern kaydettrm eler rca olunur. Teferruatlı blg, Kulüp Sekreternden temn edleblr. Sekreter (Güner Çakın) «r N a z /H, f a c f Ç A M A Ş R - ARNZ^ /c/m 6uV A/L e TEMİZ K ul LA N /A J/Z...İ TEMİZ T b r t e u / z ş e y f Y/k a r D İK K A T : Her Uç paket TEM İZ Çam aşır Tozuna süslü br su h ard ı] farafnid&n SAYSAL ORTAMA AKTARLMŞTR

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI Vatandaş, Sayın «Büyükler» nn dedğn hç anlamıyor. Doğrusunu söylemek gerekrse bz de öyleyz! Sayın büyüklermz, blhassa AP. ktdarının yen haşmetler hep şfrel konuşuyorlar. Yazık k,

Detaylı

anık Sahabettin Altınok

anık Sahabettin Altınok E O cu m u zd a ye n kabiliyetli atlet ulumuzun şöhret P ettireceklerine m» v e o n la ra ba- M em e k iste d iğ in * k is te r d im. Ayn. S e r g a z e te s in e de - EKLİFNAME 20 a t kuvvetinde bir ö

Detaylı

FİYAT ARTIŞLARI DUNUN BUGÜNE ARMAĞANI MIDIR?

FİYAT ARTIŞLARI DUNUN BUGÜNE ARMAĞANI MIDIR? MİLLİYETÇİ SİYASÎ HAFTALK GAZETE BHB 40 4»as EY TÜRK KENDİNE DON 2-0 EYLÜL 977 P. TESİ FİAT 250 KRŞ. FİYAT ARTŞLAR DUNUN BUGÜNE ARMAĞAN MDR?.v.'v İk aylık llyetç partler topluluğu hketnn «har vurup haran

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

2014 yılını değerlendiren Eşbaşkan Özdemir;

2014 yılını değerlendiren Eşbaşkan Özdemir; lllll lllll 2014 yılını değerlendren Eşbaşkan Özdemr; SORUNLAR BİTECEK Beledye Eşbaşkanı Sabr Özdemr dün saat 11.00 de Beledye bnasında basın toplantısı düzenleyerek, 2014 yılı çnde yaptıkları ve 2015

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Devrim SAHİBİ: HİKMET AFİF MAPOLAR FİATI: 15 MU. üniversiteliler «mu Hini «T.C.M. icra Kurulu

Devrim SAHİBİ: HİKMET AFİF MAPOLAR FİATI: 15 MU. üniversiteliler «mu Hini «T.C.M. icra Kurulu D ide, Atı Devri YIL ; 1 SA Y I: 98 SAHİBİ: HİKMET AFİF MAPOLAR FİATI: 15 MU İDARE MECİDİYE * SOKAK 11-13 : TEL: 2824 BASIMEVİ ; GİRNE YOLU LEFKOŞE TEL: 73838 2 Ağustos 1963 Cua HERGÜN S A Y F A ara»ar.dı

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Bu kız,tam da bizden biri! Okurken bitmesini asla istemeyeceksiniz! K» J

Bu kız,tam da bizden biri! Okurken bitmesini asla istemeyeceksiniz! K» J Bu kız,tam da bizden biri! Okurken bitmesini asla istemeyeceksiniz! K» J k i t a p l a r küçük aptalın büyük dünyası Pucca Günlük Pucca Sana a şkolsun sevgilim, b an a aşkın e n o ro s p u h a lin i yaşattın

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

li seçilm iştir. O ta İh ten sonra M illet vek illiği görevin i deruh. te etm ektedir. M erhum e vli vc üç çocuk babasıydı. B A F M A T E M İP İN D E

li seçilm iştir. O ta İh ten sonra M illet vek illiği görevin i deruh. te etm ektedir. M erhum e vli vc üç çocuk babasıydı. B A F M A T E M İP İN D E a s» Y L : 1 S \Y155 S A H İB İ: HİKM ET A F İF M APOLAR FAT! : 15 Mil İDARE M E C İD İYE S O K A K 11-13 TE L : 2824 BASM EVİ LEFKOŞE T E L : 738 8 O tr N E Y O LU 25 Eylül 1963 Çarşaba HERGü SAYFA llüyük

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

JohnsonjGeldi. tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik

JohnsonjGeldi. tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik M*'" % & yndon merika, rilmesine B o z ı u r t * * *» *» > -,, B i l i m B M, n, i Y L: 1, 'B * V V 3 J K İJ H u1 2 h U B Ju9 JU H m S K E 1 J K u je4u E J İ 3 j SA Y: 2283 l>ull)i) H.'iMidıt, Yrr hm.,..,.

Detaylı

Krusçof U Thanf'ın Teklifini KabulEtti

Krusçof U Thanf'ın Teklifini KabulEtti KİBRİSİN EN YÜKSEK TİRAJLI TURK GAZETESİ mm FJATI: 18 MİL Telefon: 2951 P.K. 524 KI RULUŞ: 1951 YIL: 12 SAYI: 2338 Sahibi ve Umumi Neşriyat MUdUrtl: CEMAL TOCAN Mesul Yazı işleri Müdürü: SAPI C. TOGAN

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim. Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı

En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim. Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Beypazarı Gezisi Tip 1 Diyabet 14 Kas m Dünya Diyabetliler

Detaylı

Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor

Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor ulm\n. DmuR rwt\))3!!lt TUMAN KAB)NES!NtN tstenmiyen ADAM İLÂN EÎÎİGİ PAPANDREU, GARUFALYAS, KOSTOPULOS (Acaba hangisi sabık olacak) Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor KRALIN, GARUfALYAS-IN

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

İsçi hareketi ne durumda?

İsçi hareketi ne durumda? işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! S a y ı:9, H aziran 1988 İsçi hareketi ne durumda? Şunun iy i kavranm ası ve hep gözönünde bulundurulm ası g erek

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Victoria Beckham'la. Türk modacıların gözü yükseklerde. Sezonun yıldız tasarımları Türk markalarında.

Victoria Beckham'la. Türk modacıların gözü yükseklerde. Sezonun yıldız tasarımları Türk markalarında. AĞUSTOS TEMMUZ 2010 Victoria Beckham'la Türk modacıların gözü yükseklerde. Sezonun yıldız tasarımları Türk markalarında. ARTIDEĞER Jason O'Dell Florida lı fotoğrafçı, Sanem Çelik i Los Angeles ta fotoğraflayan

Detaylı