S A H İB İ: HİKMET A FİF MAPOLAR. jönlem ek konusunda üzerinde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S A H İB İ: HİKMET A FİF MAPOLAR. jönlem ek konusunda üzerinde"

Transkript

1 Y L : 1 S A Y : 131 F İA T : 15 Ml S A H İB İ: HİKMET A FİF MAPOLAR İDARE M ECİDİYE SOKAK TEL: 2824 BASMEVİ GlRNE YOLU LEFKOŞE T E L : Eylül 1963 Pazar S A Y F A ato - Varşova Paktları Yunanstan le Bulgarstan An laşm aya mı Varıyor ; Arasında Müzakereler önlem ek konusunda üzernde Nato da Saldırmazlık Anlaşması mzalandı duran Yapılacak ls, 31 - NATO D am m ş ve aynı konudak toplantı NATO D am K onsey, V ar, konsey çarşam ba günü otu - Ppnells Resm ^çıklam ada 6y geçen çarşam b a gf - tara önüm üzdek çarşam b a gü şova Paktı le br saldırm azlık ru m lanna yenden başlarken, fcn er yapm akta olduğu nü yenden başlanacağı açık. [antlaşm ası şartları üzernde aynı konu üzernde d u raca * Bulundu serelere bugün ara ver lanm ıştır. A tna, 31 - Y u nanstan B aş yapılmadı gerektğn ler sü ı. Çalışm aktadır. An taarruzları ve bu konuyu sür atle sonu ç - bakanı Ppnells bugün yaptı- m ektedr. landırm ak çn çalışm aları fâa l edecektr. ğı br açıklam ada Yunanstan M akurtm K ıfercr»/»}&s**auıı örmen Tyatrosu le Bulgar&tanda, norm al mü TEK N İK M O SKOVA ıasebetlern gerektğ br şekl DELEG A SYO N LA R A N TLA ŞM A S de ades çn, yenden müz.ı Başbakan Ppnells kon-ş NATO Dam K onsey M os,, t... k ereler yapılacaktır, m asında hudud boyundak üç kovada varılan kısm î sıl&hsız- Eylülde Kıbrıs'a Y u nanstan m üzakerelern nehr suları konusunun da ele lanm adan sonra, T ara ssu t K a Eylül sonunda Sofya'da yapıl- alınacağın' belrtm ş ve bu ara leler htası konusunda da g e m asını tek lf etm ş bu lunuyor,da elektrk telefon, telgraf konş ölçüde falyette bulunm aktadır. Ppnells demecnde, Yuna- nularının da gözden geçrm ce nstan le Bulgarstan arasında ğn ve bu hususta Bulgarstan elyor! D ğer tara fta n N ATO ya d f- askıda Kalan çeştl m eseleler.le Y u nanstan arasında teknk bl bütün m em leketlerden ken ele alm ak, br sonuca bağla delegasyonlar m übadeles yam ak çn böyle br görüşm enn pılacağını sözlerne eklem ştr. d görüşlern açıklayan bîr ra por stenm ektedr. Bu rapor k Cumhuryet Blndğ gb Rum ktdarı son günlerde açık tan >- A nayasaya sald ırm akta, A nayasayı Perdenn Sahnenn en kıymetl Sanatçıları Trupla bozm ak çn çareye başv u racak larını ler sü rm ek te, zam an z a - ı yüksek sesle teh d tler savu rm akta, zam an zam an lum uşam aya çalışm aktadırlar. F ak a t nasıl h arek et ed erlerse etsn ler gayeler a - f r ; ster se rt konuşsunlar, ster yum uşak ; A naya. k T ü rk haklarını çğnem ek \ e bu nlan ortad an kal ^ak çn, büyük d evletlern ble tav sy elern e uy - ; stenıyen bu adam lar, kend görüş ve düşüncele- ısra r edp sonuna kadar m ücadele etm ek ve gere eskden olduğu gb kan dökm ek nyetndedrler. Şurası m uhakkak k, dün olduğu gb, bugün tetlı kşvurnıağa m kân ve htm al y o k tu r. Buna teşeb - ettk ler takdrde, ne gb br durum hasıl olacagı- }k y b lm ek ted rler. F a k a t bu adam lar okadar fâ ve okad ar e k strm sttrle r k, tehlkey bldkler p, gene de br teşeb b ü ste bulunm aktan ger kam clardır. İN e sty o rlar bu adam lar? A nayasada T ü rk hak - fazlay m ış. G üzel dem ek k, A nayasa şlerne gelm Ju da güzel. B uyursunlar k ayrı C um huryetle ı edelm m em leket. M ad am k bze tanınan hakla ; g örü y orlar ay rılsın lar bzden, bz de onlardan lalım, k ayrı C u m huryet halnde, h erkes kend ernn tahakkuku, kend toplum unun özgürlüğü ^ahı İçn çalışsın, herkes kend toplum unu, kend \ 1nsbetn de kalkınd ırsın. tum cep h esnn tutum u m em leket hu yola g ötü r- r. Z aten R um ların ta k lb e ttk le r yol da buraya aktadır. Bu bakım dan m eseley uzatm ağa, sürün ; e bırakm ağa hç de lüzum yoktu r. B ran önce, ar ayrı ayrı C u m huryet lân ederek, kend top - grnn m eselelerne daha cdd, daha gerçekç br eğlm ek m kânını sağlam ış olsunlar. D EV R İM Sllnn lııllllımılıılnlıılllllııııınl^llıl«ınınıuıı l' ı^» ll>l,,ll,l,,ll,ll,ll," * ll,'ll ' Y aln ız T ürkye çapında de ğl, dünya çapında büyük br açısından B rleşm ş M lletler G enel Kurul toplantılarında s ı vunulacak olan konu çn, NA- şö hreta sahp bulunan ' Dor TO d evletlernn m ü şterek br Plâtres Festval Dn Akşam Açıldı Arauzns Br Konuşma Yaptı m en T y atro su oyuncuları 10 hareket h attı takbetm eler s- Onuncu P lâtres Festval rst celbetm ek çn hazırlan - Eylül E tarhnde K ıbrıs a gele tenm ekte ve bu yüzden de ra- dün akşam Ç a,ışma Ve Endüs. m akta ülduğuna şaret etm ş ç e k le r ve 11 Eylül tarhnden porların 15 eylüle kadar NA - g akanı A rauzos un br ko - ve m em leket turst celbnn, tbaren L efkoşa da Halk Sn?. TO Dam î konseyne ulaşm ası ı nuşm asıvle açılm ıştır. Festva- br m em leketn kalkınm asında m asında oyu nlarına başlıya stenm ektedr. 1n açılış m erasm ne cvar köy (öneml br rol oynadığını te - caklard?r. lerden gelenler ek olarak, ıbarrüz ettrm ştr, D orm en T yatrosu K ıbr.slı - m em leketm z zyaret etm ek- G eçm ş yıllara nazaran bu lar çn Borusunu Ö ttü ren te olan turstler de k atılm ış yıl festvaln çok daha parlan komedsn seçm ş bulunm akta ye çok kalabalık olm uştur. olduğuna şaret olunm akta ve Prenses dır. Bu oyun İstan bu l da d tfa - Bu m ünasebetle konuşan T- daha da gelştrlm es çn gay larca tekrarlanm ış, her tem s caret ve Endüstr Bakanı Arau retler sarfedleceğ bldrlm ek lnde hınçahınç b r sey rc Kt - Margaret zos, festvaln daha fazla tu - tedr. les tarafınd an çoşkun br şe klde alkışlanm ış, D orm en T- Folklar Ek b Bugün yatrosu'nun b aşarılı oyunla - 'sık sık alkışlarla keslm ştr, r a g a l rından brdr. A tna 31, Yunan arm a - O ğultürk konuşm asında törlernden N earhos un m saf' Bz burada Türk ün İ-arb t-de TRU PTA r olarak bugün A tna ya gel ıgb duns, dans eder gb har - K İM L E R m ş bulunan İnglz Prenses V A R Adadan Ayrılıyor bettgııı gösterm eğe geldk" M argaret le eş yakında Ege demes seyrcler coşturm uş, A vrupa ve A m erka çapında denznde br A daya gderek,.dakkalarca alkışlanm ıştır. br şöhrete sahp ve bütün ty atro b psn Arrrerkada ta - tatllern burada geçrecek lerdr. A dam ızın beş kasabasında SOn gösterlern Dün Lârnaka- cz ve heyecanlı br konuşm ı vul - Zurna ve Bursa K ılıç - [ M üte ıkben Kastam onu Da ılnız Dormen T yatrosu nun değl, Türkyenn m arnlam ış bulunan Haldun başa üzerne ttredğ, candan sevdğ ve her tem sller veren Türkye Mll da yapm ışlar ve Büyük teza - ;yapm ıştır Kalkan ekpler coşkun teza - D o rm en 'B a şta gelm ektedr R alkışlandığı ünlü komedyen sanatçısı Altan Er- F olk lo r E kb, bugün Türk Ha hürata vesle teşkl etm şler Turzm ve tanıtm a Bakanlığı Folklor uzmanı ve K afleler yapm ışlardır. hürat arasında gösterlern zm tanıdığım ız dğer san atçılar se A yfer Feray, A ltan E r ğer d ört gecey de kazalarda Utan Erbulak yalnız perdede değl, karkatür - va Y o lları uçağı le A nkara ya dr. mlletn güldüren br sanatçıdır. dönecektr. G österlernden önce Tem sl Başkanı Hall O ğultürk ün vnp K endsyle konuştuğumuz bu lak, Erol K eskndr. Turup - g eçrecektr. B ı ı ı ı ı ı ıııııııı m n n n m n n * ılı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı m.'ıı m ıııı ıı ıı m n n m m m ı ıı ı ı ı ı n ı ı ı ı ı ı ı g B u rsa K ılıç - K alkan ve K as çler M ecls B aşk an Yardım cı [tığı Cevabî konuşm a büyük k afle m ensupları K ıbrıs ta ta daha b r çok ünlüler ve g^r- Büyük san atçıları seyretm ek tam onu Davul Zurna ekpler s Dr. Orhan M üderrsoğlu ve br heyecanla karşılanm ış ve (Devamı Sayfa 6 da) çekçler bulunm aktadır. ıe, T yatro sanatının gerçek BAŞYAZ, Dorrr^n T yatro su m em u k e zevkn çıkarm ak styen ler. Türkân Şorayın Annesn, tm zde yalnız altı gün kala m uhakkak su rette D orm en o cak ve L efk oşa da yalnız k*. lyuncularını sahnede seyretm» X akşam oynadıktan sonra, d - tdrler T. Cemaat Mecls Pyangosu nun Brnc kramyesn Km Kazandı 30 A ğustos Z afer Bayram ı kram yes lradır. H ayır m ün asebetyle çeklen Türk ce m aksatları çn h a z ırla n m a c a m aat M ecls pyangolarının olon bu pyangoların y br ça brnc kram yesn Leym osun lışm a sonucu, m üspet n etce - İş Bulm a D ares M üdür Y a r - 1er verdğ m em nunyetle öğre dım cısı Edb D ervş n kazan - nlm eştr. dığı öğrenlm ştr. Blndğ gb Türk C em aat M ecls Pyangolarının brnc K azanan num araları dünkü sayım ızda yayınlam ıştık. Lârnaka ve Cvar Köyler Halkına D r. Caht Zek Gürel Lârnaka da açm ış olduğu muayenehanesnde hasta kabulüne başlam ıştır. M uayenehane Esk Çarşı No. 56 (Foto Ertanm esk yernde) Kıbrıs M üm essller*: Ev : Okullar Sokok No 7 GÜVEN C tlv L N E C E d N lz SİGORTADR. Motorlu taşıt vasıtaları sahplernn nazarı dkkatına..! Lefkoşa Türk B an k ^! Ltd.. L efkoşa/k ıbrıs. Vasıtalarınızın her cns sgortası çn foven Türk Anonm Sgorta Şrketî emrnzdedr. T e l: M akarlos Sevgls R. Adlı Dövdü Uzun U r süreden ber de vam eden Türkân oray Rüç.han Adlı arkad aşlığı Türkân' ın annes M elha Şoray ın muhalefetne rağm en devam edn ce anne lt kızın arası açım Ş- tır. Bu arkadaşlığa man olm ak çn el.den gelen yapacağın' ^ldren Melha Şoray yol orta sında kızının, evl ve b r ço - :uk, babası Rüçhan Adlı y'a nünakaşa etm ş ve m ünakaşa r müddet devam ettkten on ra karakolca son bulmuş t'r. M ELİHA ŞO R A Y m İD D İA S T anınm ış yıldızın annesı.ün ddasına göre Türkân Şoray ve Rüçhan Adlı uzun br süre den ber arkadaşlık ed yorlardı. M üteaddt defa yapılan İS tarlar br netce Türkân'ın sokağa verm eynce çıkm asınp man olmak stem ş, fa k a t T 'r kân saçlarını yaptıracağını le- r sürerek evden Çıkmak çtı İsrar etmştr. Bu yüzden ara hırında sert br m ünakaşa goç mştr. Netcede Melha Şora<> kızının kend le brlkte soka (Devamı Sayfa 6 da)

2 Sayfa 2 ~D VRİM, 1 Eylül * * '4 İ w* ı«!» ı.t< ıa u tıı» a t«ıııı la u fu ftııın tlu a ıtta tttım a ııc M ııa fc u ııııa ııııııııfıııııııın ııııta a a ıfu fııııııııu ıu ım n a ıııııu M u J K Köşemden lam an ı t Brleşmş Mlletler Geneî Sekreternn Yıllık raporuna yaz dığı önsözde ymserlk hâkmmş. Bütün devletler Moskova antlaşmalarını mzalamaya çağıran Genel Sekreter U Thant Moskova antlaşmalarından sonra yen ant aşmaların zlanması halnde u- luslararası gergnlğn azalacağına ve ülkeler arasındak tmadın artacağıana nandığım belrtmek tedr. " Brleşmş Mlletler Genel Sekreter yıllık raporuna yazdı - ğı önsözde Bu bakımdan, nükle er denemelern kısmen yasaklan masını öngören antlaşmanın bütün ülkelern katılmasıyle chan şümul br hale getrmes ayrı br önem ve mecburyet taşım aktadır... Ebed dünya barışı dâvasının kısa sürel syasî telakklere üstün geleceğne nanıyorum d yor. Genel Sekreter nsanlığın kardeşçe yaşamaya çağırmakta asker am açlar çn harcanan mü yonlarca doların barışçı amaçlar çn kullnılmasının bütün dünyayı refaha götüreceğn belrtmektedr. İy nyetl ve br ebed barış styen her kş kuşkusuz Genel Sekreter U Thant a hak verr- Bu y nyetl ve ebed barış steyen kşler tarafların y nyetle ha - reket etmes halnde halledlm - yecek mesele olmadığı konusun da da Genel Sekretere hak verr. Bütün mesele y nyete dayanmaktadır. Elbette uluslararası meseleler» hallnde y nyet bü yük rol oynar. Ulusların kadern ııhııa ı a aııanaııaub m-.um. mumınıu SA BA VE ÖĞLE Y A Y N : A çılış ve program Sabah Melodle rı Sevm T an ü ra - ten şarkılar Haber Bülten Radyo san atkârları br arada Popüler org mü zğ Türk ve Batı t ü zğ dnleyc stekler İnc A talay don şaı kılar Pazar Skec (A ŞK YOLCULUKTA B A ŞLA R ) Çeştl müzk Abdülâzm Azz Topluluğu Jm m y Dorsey ve caz tpluluğu Takvmden Yed yaprak Bağlama Takı - Ş E Y T A N ymser Adam ellernde tutan kşlern y nyet le hareket etmeler halnde uluslar meseleler br hal yoluna bağlanablr. Dünyayı üçüncü br dünya savaşının eşğne kadar gü türen Küba krznn y nyetle hallnden sonra Amerka - İngl tere - Rusyanı.ı nükleer denemelern kısmen yasaklanmasında br anlaşmaya varmaları; mzala nan antlaşmaya dğer devletlern de mzalaması ebedî barış ar - zusunurı belrtlerdr. Moskova antlaşması nsanlığı ebedî barış' çn ümde düşürmüştür. Antlaşmanın mzalanması sırasında ve sonra brçok devlet a- damları tarafından yapılan konuşmalar bunu gösterr. Ne var k henüz tam br slâhsızlanma anlaşmasına varılamamıştır. Ve türlü syas telâkklerle menfaat ler ümt edlen "ebedî barış ı tehdt etmektedr. Kızıl Çn - Hn dstan; Hndstan. Pakstan; İs - ral - Arap ülkeler arasındak meselelern hall y nyetl kş - lere bakmaktadır. Bunlardan baş ka kşnn huzurunu kaçıran dev letlern kend bünyelerndek an laşmazlıklar da var. Güney Vetnamda Katolk - Budst mücadeles, Amerka da ırk ayırımı v.b. gb. Herşeye rağmen Brleşmş Mlletler Genel Sekreternn E - bedî barış bütün syas telâkklere üstün gelecek dyen sözler - ne nanmak, katılmak gerek. Br leşmş Mlletler teşklâtının Ebe dî barış ın sağlaması yolundak çabalarını da unutmamak lâzım. ın,n<jan oyun lıavalprı Küçük Konser ı3.00 Mülkye Ecevt - ıen şarkılar Haber Bülten >3.45 İnglzce Prog ram ı5.00 Kapanış. AKŞAM YAYN1: A çılış ve program Türk Müzğnden seçm eler, B atı dan seçnıe- lfc Güner Tect r - den şarkılar lb 3 0 Fransız şarkıcıları İS 45 Koka Kola prog rrm ı Bolero rtm ler Ahmet Çağan - dan şarkılar P 2 * -S. * f l l M c p o la r T RFİKA No: Haber Bülten Lânts programı Salh D zer rleıı T A Ş L A R Canavar Recep gelmed. Bıyık Osman dkld karşısına. Bu da bıyıklarından yana mı şkâyetç be dye söylend. Fakat bıyıklarından yana şkâyet yersz olurdu. Bu bıyıklar olmasaydı Bıyık Osman, Çngene kızına sahp olamazdı. Upuzun bıyıkları altındak bembeyaz dşleryle güluyordu Bıyık Osman. Nedr benm çektğm bu çngene kızının elnden dye söze başladı. Çok ateşl bu karı be. Dlden, yyor ben. Br care bul buna. Kur tar ben bu azaptan. Bıyık Osman Çngene kızından hoşlandığı ı n n n m lı BBBBBBUBBBBİ İ n 11H M şaı kılar Gecenn Ses Yıl d;zı Ktap Saat Beraber ve solo şarkılar Pazar Neş es Popüler keman müzğ Fasıl - Erkekler topluluğundan besten gâr faslı Haber Bülten Dans ve caz mü zğ Kapanış. TELEV İZYO N Pazaı, A çılış İngltere den gön merlen Rumca A ktüalte Suzana. sözlü 8.06 Yunanstan'dan gönderlen A ktüalte M etafzğe Doğru Aralık ve Salı'nın ;ırogram ı The Angel W ore R ed" sml tam boy - dak flm. Başrollerde Ava Gardner Bogarde. ve Drk D «r t D r, W a r d u n ç e h r e a d a m h o y o t h k a y e s 18 Bu sırada br hâdsey tâkp hatırlattım. Kend közleryle.'etmek üzere Beyrutta bulunu- kendsn nakzettm. 'yordum.. Büyük dramın son Hddet pek m üthş oldu. Öf perdesnde bulunmak üzere %a ke çnde dşlern gıcırdattı, zetem tarafından a lelâ cle Ben ayaklar altına alacak br Londray;! çağrıldım. söz aram ak çn yorgun zhn W ard tahlye edldğ zaman n Koş yere yordu, kendsn son br kere görmek O anda benden gerçekten üzere gttm. Son derece korku nefret ettğne nanıyorum. şar olm ak sted. O günden sonra W ard le br,üaha görüşm edm. W ard un gururu hç br za - man Old B aley dek m ahkem e safahatına uyacak cnsten de - ğld. On brnc saatn sonun - da kararın verlm esnden gece önce, bütün br dostlarının lu br kararsızlık çnde ve saç Çünkü kendsne uzun br za- yataklarına çekldkler br sıma br m asunyet rolündeyd man hükm ettğ âlemden olma rada kade' ve karanlık stk - Bu koca hkâye hakkında o ka dığımı açıkça gösterm ştm. A bal le ytzyüze gelm ek cesa dar çok şeyleı blyordum R rabamdan aşağı nerek hırsla retn büsbütün kaybett, bu saçm a yalanlarına taham - kapıyı çarparken Başbakan e Oturup br kaç m ektup vaz- ıııül gösterem edm. Kendsne, W lson un kendsn "So v y et dı ve bunlarla m esunyetnı s aylarca önce bana olaylardan.lyardakçısı dye tham etm ele. fteta yeltend. Bütün ümd ıstı br başka ışığın altında bahse- rn ele alıp br kaç ağır?öz rap çektrlen br nsan olduğu derken söyledklern kıraca sarfett. Belk böylelkle de- ntbaını uyandırm aktı. W ard belk de en büyük su _ çu yaptıklarının sonuna tabanı TÜRK MAARÎF MÜDÜRLÜĞÜNDEN tmül gösterm em es oldu. Orta Doğu Teknk Ünverstes Grş İmthanına gren öğrenclermz yüksek başarı göstermşlerdr. Başan nsbet % 80 dr. Başarı kazanan öğrenclern üstes aşağıdadır: Mühendslk F akültes: Adı ve Soyadı Başarı Dereces > Mmar Fakültes Ersel Mustafa Erbl Ahmet Azz Reşat Zafer Suph Mehmet Zafer Hünalp Al Nyaz Hall İ. Erken Manavoğlu Hüdaverd Osman şık Tayyar. Z. Necat Özkan Fen ve Edebyat Fakültes (Fzkî lmler Bölüm ü): 1 Fatm a Ahmet 2 İlkay Mehmet Salh 5 Ersn Yusuf 9 Raf Süleyman 10 Doğan Yıldırım 23 Oztan Vasf Fen ve Ed. Fakültes (Sosyal İlmler) İdarî İlmler F akültes: çn söylüyordu bunları. Çakmıştı dalgayı Sevgen. Bıyık Osman ı yola getrmek kolay oldu ama, Çngene kızının elnden kurtulmak çn, akla karayı güç seçebld. Ocaktak ateş braz azaltalım. Azaltalım Osman ama, heyecan da zayıflayacak, oza man gene şkâyetç olacaksın. Ne dersn yapayım mı bu ş Çngene kızına? Ab be, çok yüzsüz karı. Gün demez, gece demez, yyp btryor ben. Br çare bul da ne olursa olsun, herşeye razıyım. Üzülme Osnıan, ben onunla konuşacağım. Bulut üstündek duman yavaş yavaş dağıl dı. Osman geldğ gb gülerek gtt. Dağılan dunıan üstünde dalga dalga genşlyen br rüzgâr odanın çne kadar yayılıyordu. Çngene kızı çıkageld. Kulaklarındak küpeler, çenesne doğru upuzun br şeklde uzamış, gözler faltaşı gb çlalanmış, İnce belnn üzerne taktığı kırmızı kuşşğı sağ kalçasından yana doğru süzülmüş, zülüfler üstüne geçrdğ r br beyaz gül ışıl ışıl yanıyordu. Sert konuşmağa başladı Sen ben hep dumana mı sokup, çıkaraı ı t ı ı ı ı m a ı ı a a ı ı ı a ı ı ı ı ı a ı ı ı a ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı a ı a a e tı amb«aııanaı aı B"BHa!a»a ( m ı ı> ı ı>n<,ıw, l.l l ı a ı»m tbb»ıııf»ı»na b aaı Tlen Sarper Tansel Başaran Haşan Kân Esenyel Taner Behçet Tevfk Sıdıka Salh Mehmet Erdl Esat Sat llter Berberoğlu Zübeyr Al Doğan Yusuf Ertan Haşan Oktay Baykan Ahmet Yüksel Kâml B ÎT T İ «lııııııııııııııııııııııııııa ııııııııııııııa ııa ııııııııı NECDET DÖKMECİOG LU KİTABEVİNDEN OrfaOkHİ ve Lse Ktapları Mağusa Namık Kemal Lsesnn ORT \ TİCARET ve LİSE kısımlarına at son baskı ders ktapları tam takım olarak ktabevlmre gelmş olup en makul fat ve en uygun şartlar le satışına başlanmıştır. Ktabevmzde ayrıca her nev kırtasye ve okul malzemes emrnzdedr. Sayın öğren. c ve öğrenc vellerne duyrulur. NECDET DÖKMECİOCU) * KİTABEV MAGUSA HaıırııııMıııııBııııııııııınınMıHrtHıtHttıııııırtnımttaııttıaıHaıraıaııı TÜRK MAARİF MÜDÜRLÜĞÜNDEN Anavatanda Orta öğretm Kurumların öğretmenlk yapmak steyen öğretmenlk masyonunu kazanmış ünverste veya sek Okul mezunlarının gerekl formaltelı tamamlanm ak üzere 15 Eylül, 1963 tar kadar Müdürlüğümüzün özel Eğtm ŞU ne baş vurmaları önemle ı ca olunur. ı B t f ı a ı B B ı a ı ı ı m n ı ı a ı B N ı u l ı ı ı ı ı a * ı ı m ı m a n a llllanablblulhbbbbahlbaalhbmbhb Çalınan Taç DÖSEKlNİZİ Amlao.v, s z e BlB. SttZ J «-.cmaçsau w V E 3 1 " r, D ÜN YA- NtN - BU MALİ M K vve ı- J BASİT., BlC? tfe ^lç N oeftum.r' n û aec a ; nana :İN!. Y A P t ı. " " îr e u r r Ş M a m u n t a ^ VM- 2 '' H z * M ÜN ZEVİ t-dam OC AYRLACAĞ «StRûCtt m fcp V A E D, assla N G C T T A TU S?.. FAKAT, U K S teim KONUıÇfr A - lç ıp A H A T, _ UAC? İMSANKAC2 0 A - t, Ö EİN U EN k O E - V'--Îp»<r.Ac7ryoR^Ar?.. seb E t& K l- ANUYAMC*ÖR>JM D O K U SU - ^ u ate SfNE b e n z e < MyoB-, Dzg, Baskı K lşe D EVRİM Basem ev Lefkoşa 0,11,l !l '» 'H" mtı!]ıbbıı:ıııı'aıııııı8laııbtlbııaılıılıııı ııaıbılıılıılllnıılııaııam:ıııııb r ı n çaksın? Sende nsaf, merhamet yok mu? Hep peşme m takacaksın Bıyık Osman'ı? Nedr ba na çekrdğn bu adamın elnden? K urtar ben 1 bu azaptan. - Beğenyor musun Bıyık Osman ı? Han onu demek stemedm? Detnek stedm k peşmden dahalan gelsn. Ben br duman yosmasıyım, bazan da fırtınaya tutulmak styorum. Kor gb br htrasım var benm Yetm yor Bıyık Osman bana. Bu güzellk sende'olduktan sonra peşne takılacakların sayısı elbette artacak. Hç sen tek olarak Bıyık Osman a bırakır mıyım? Çngene kızı memnundu. Sevndm buna. Bz çngeneler kötü nsanlar değlz ama, dam altında doğmadığımız ~ çn herşey çeknmeden söylerz. Bundan cesaret alarak konuştum, bağışlarsınız bana d e ğl m? Sevgen yanağına dokunmak, sonra da belnden kavrayıp üzerne çekmek çn uzandı, fakat Çngene kızı bulut üstünde br damlay- mış gb akıp gtt. Gderken de br donuk hava yarattı, br soğukluk bıraktı. Br ate? çem- y e& C E -.u.q, k'o A l HAzaen.e-.tx» /. İ SAHİ..İNGİCmt2E D S M e - n N f z - u e N a o v x n? r r s >\a ' llllll... MAAD TARAFNDAN, S ORTAMA AKT E E N ONU GĞUJVUM. BAM ( Devamı KOÇ BURCU : (21 Mart - 20 Nsan) Yapılan menf tesrlere rağmen başanv4/ doğru yürüyorsunuz. J-ıhhatnz y. BOGA BURCU 2 1 N sa n - 21 M l Grşeceğnz yen bı ş stkbalnz g lm rant altına alablr, oraz uaha gavret. L İKİZLER BURCU : (22 Mayıs - 21 Hazran) J Dkkatl bulununuz. M aceralı hayat hç br zaman şnze yara.ııamaktadır.. YENGEÇ BURCU : (22 Hazran - 23 Temmuz)'] Maddyatçı nsanların davranışlarından korkunuz. Menfaatnze aykırı olablr. ARSLAN BURCU: (24 Temmuz - 23 AgustotKJ Sıhhatnze dkkat etn'elzgerekyor. [ br üşütme günlerce yatmanıza sebep olan BAŞAK BURCU : (24 Ağustos - 23 Eylül) ' Kmseye karşı hakr davranmayın SofltJ da pşman olacak yna sz olursunuz. TERAZİ BURCU : (24 EylUl - 22 Ekm) Grştğnz şte sebat gösterrsenz Kâ çıkacaksınız. ı AKREP BURCU : (23 Ekpı - 22 Kapım) Yüzünüze gülenlere kanarak şlernz ı mâl etm eynz. YAY BURCU : (23 Kasım - 22 Aralık) - H areketl br gün geçrecek, brçok gecf meler bertaraf edeceksnz. OĞ.AK BURCU : (23 Aralık - 20 Ocak) Ufak br seyahat vaparak, b e k led ğ n! şarıya kavuşablrsnz. KOVA BURCU : (21 Ocak - 19 Şubat) Br yakm ınızın yardımı sayesnde kend ze sağlam br temel kuracaksınız, BALK BURCU : (20 Şubat - 20 Mart) Hç beklem edğnz br haber alarak şaş caksınız yardıma htyacınız var. ma""51 lıfl» 11 yh**: Wl. pen,omu M ** " mu»***1 Sınürsfk> 1 LbVİP U- «klan otayl*«,mek İhtras yönünden çc dakaybetmştr.mala/kî RAN da MOHAÇ ta nce devletkarşısmda tahtın»tmştr. Bunu,Rum l d e r le r h ü k ü m d a r Geleceklerden u z a k l gb mlletler de y br b ı Neuman b r mllet fena b mutlak bu hayal ve htra! dll br olay olm uştur. Y u ml gb M ala zgrt, M o h m elyle yürüyen sya setçler Rumlar g erçeğ e y a k l Londra andlaşmalannı dostça yaşamaya a z m l ) kendlerne dama u z a n ı k t W4H1lı ; ııall ^ V R M n H a m J c s / ı Rıyorum, nı ) Devrm Ş'mdJk y ^ He Dev J ^ 1 W{ı n ak r fdr- Evet de- S ) ı ^ıhva, S) > 5 '^!deb: 1bayınız. HUnla î)spüfs.vf ^ şu y t e * m m, ı 7>k 1 N o ^ln>

3 Eylül 1%3 EV RİM, Eylül 9<»9 Sayfa 3 a b e v n d e n btaplar ı sesnn ORT,\ a lt son baskı ktabevlmr.,» uygun şartlar nev kırtasye r Saym öğren J r. ö k m e c o ğ l u 3 m a g u s a '««HMİİM t <' J9'ı«ı >- t fıı,ı ı ı ll ııgı,» Hayal ve Gerçek Yazan : lter VEZİROGLU Hayallermz hakkat olduğu gün en m esut İnsanlar bz olacağız der aşıklar. Fakat mümkün brşey bu. Yalnız Rumlar ın bu hayal lerl buna benzemez, gerçekte n çok uzak, olma sı mümkün olmayan br hayal Bu hayal sebebyledr k Rumlar yıllar - dan berdr Enoss peşnde sürüklenyorlar. Bugün oldu hâlâ bu hayaldan brtürlü kurtulamamışlardır. Türk haklarım çğnemek çn kde brde teşebbüslere yeltenmeler de bu hayaln br ne tcesldr. İlery düşünürsek, Enoss çn beyanatlar bu hayal sebebyle yapılıyor. Andlaşmaları bozmalara yeltenmeler de bu hayal sebebyle oluyor. l ü ğ ü n d e n Fakat bu hayaller Rumları stedkler hc m Kurumlarınll defe götürmekten uzaktır. Çünkü b r avuç ı öğretmenlk Rum Kıbrıs Türkünü esr edemez. Atatürk - rste veya Yük ' Br Türk dünyaya bedeldr sözünü boşuna söylememştr. kl formalteleupl, 1963 tarhn Rum lderlern, gençlğn Türkler üzerne 1 Eğtm Şübes kışkırtmaları, onları felâkete sürüklemek de - " a olunur. mektr. Bu konuşmalanyle Rumlar yalnız ht- raslarmı tatmn edyor, gençlğ se başaramı - l l l U ı l ı ı ı ı ı ı ı ı L llll H ll l t BEM ONUC CĞU-^UM. BAM yacaklan olaylara tmekten öteye geçem yor. İhtras yönünden çok poletkacı tahtını da kaybetmştr. M alazgrtte, Rdanye de VA- RAN da MOHAÇ ta nce hükümdarlar Türkün devlet karşısında tahtından olmuştur- Bunu, Rum lderler blmezse Dünya ta rh sml ktaba br göz atsınlar. İhtraslar yüzünden nce hükümdarların ellerndek de gtmştr. Geleceklerden uzaklaşmak nsanı olduğu gb mlletler de y br başarıya ulaştırmaz. Nezaman br mllet fcna br sonuca gtmşse mutlak bu hayal ve htrasların meydana getr dğl br olay olmuştur. Yukarıda da bahsettğ- 1 mz gb Malazgrt, Mohaç bu gb hayal gü cüyle yürüyen syasetçlern mezarı olmuştur. Rumlar gerçeğe yaklaşsınlar. Zürlh ve Londra andlaşmalarını tatbk etsnler. Bz f dostça yaşam aya azmlyz Ve ellermzde kendlerne dama uzanıktır. 2 İH t H ll!l ll l a mı Jamıı mn ııımu, lınılın anım ur Mektupları VRlM n Hamlesn Hazırlıyorum. ) Devrm şmdlk y Yuyoruz. lm yıldızlan le Dev- n yaptığı Reportalar lr. Evet bunlara dey V edelm. Yaptığınız rö ların her hafta sn yayınlayınız. br J Spor sayfanızda şu Devarn yayınlayın. " ^ ' -T ayfa" ' ^ a her hafta takımın lk kuruluşun..**++++* ***! büfcune kadar gelşn- ^ kadar ne gb zorluk v Z T ı? '. & ' d ü ş tü ğ ü n ü r ö p o r t a * 3 * * yazınız. 20 Nsan) - e ra ftm e n basar İha t n / İV llaceralı haya Ktap 4) Bence Devrmde dama tarh romanlarını tav sye ederm. 5) Romanları dama kupon halnde yayınlayın 6) Devrm gazetesnde îedebyata da yer vermel. Bunları Devrm gazetesn ola de haftada br defa rak yayımlayınız. 7) Kıbrıs tarhn tefr - ka olarak yayınlayın. Sarayı Saygılarımla. Ergün RAHMt n^ n ^23 t*mn,uzi A,)ANN EN BÜ YÜK TÜRK KİTAPLĞ davranışlar;^" M. Mecdye Sokak M S Lefko*a dz gerek.yor^u ttn yıllardan ber Türk kültürüne hzmet etlanıza ıtyu) te olan KİTAP SARAY beğeneceğnz telf ve abanmayı'1 s n)me romanlar deposudur. Onbnlerce clt arasın u ol. osekum) ", **2 de beğeneceğnz ktapları seçeblrsnz, gösterrsenz ^ KİTAP SARAY aynı zamanda Türkye'nn bell V Kas» ) ". sazete ve derglern günü gününe thal eden, a r a k İ5,ernzl et*en en büyük baylk teşklâtlarından brne lz, r ıaber» L ız *ur- ılık) 't r - btcok ^K İT A P SARAY her zaman İçn emrnzdedr. nrau) stedğnz, her aradığınızı yalnız KlTAP SARAı, ı. 1 l 11 1* bulabl ranle. V'ACAGNZ KİTAPLAR KALİTELİ SEÇE- * * * * * * * * *,*+* k<- n< :C,K İÇİN KİTAP SARAYNA BAŞVURUNUZ Ktap Sarayı Tel İEVRM nhkâyes: Yazan: John STENBECK Çevren: Haluk BİTEK Bu anlatacağım hkâye Mullgan m br uydurm a sı da olablr. Bu sebep le daha başlamadan evvel hç br mesulyet kabul et medğm blhassa açıklamak sterm. Bu hkâye Edde smnde brsn alâ kadar eder. Mullgan Edde le askerlk yapmıştı, onu y tanır. Sonradan an taşıldı k, Mullgan her öneml şahsyetle askerlk yapm ıştır ve onları y ta nır. Her ne se, bu Edde br kumarbazdı. Hem de kumarbazların danskası o- lan br barbutçu. Fakat barbut oynamasında öyle br ncelk vardı k karşı GÜNEŞ Sgorta Ltd. Şt. MAL VE CANNZN KORUYUCUSUDUR GÜNEŞ S'gorta EM NİYETTİR. GARANTİDİR SÜRATTİR fuurıs Mümessl : CAN KARD EŞLER LTD. ŞTl P, K. 885! «beler : 50, A tatü rk M eydanı, Lefkoşa. T EL : MAGUîîA : Otello Seyahat Bürosu. TEL : LARNAKA CET SEYAH AT BÜROSU TEL 2937 Lmasol Ankara Sokak T E L : BAF : Ö ğrencler OKUL KİTABLARNZ En ucuz fyata ve pek cazp hedyelerle yalnız ÖZKER YAŞN KİTABEVİ nden alablrsnz. Mecdye Sok. 15/A. t e l : Lefkoşa A JA N S Dergs, Eyll Sayısı ç Ve Dış Olaylar Sanat, Edebyat, Turzm Devlet Tyatrosunda Rev Hep Y e k sında oynayanların dl va rıp ta br türlü yanlış yap tığı hareketlere traz ede mezlerd. Edde hle yapmazdı, sadece şansı vardı 0 kadar Bu öyle br şans k zarları duvara savurup atsa yere «üşeş gelrd. Bu şans blhassa pazar günler kendsn g ö sterrd. Böylece br k sene zarfında Edde oldukça zengnleşt ve rahata kavuştu. Yalnız aşkta pek fazla şansı yoktu. Eh nsan hayatta dama dört ba şı m am ur olmazya. Br zaman geld k Ed - de le mensup olduğu br lk br gün apar topar br gemye bndrlp x e doğru hareket ettrldler. Bu pek o kadar büyük br ge m değld, üstelk kalabalıktı da. Buna karşılık g e m tam aylıklar alınır alın maz yola çıkmıştı. İlk gün güvertede en a- zından k yüz tane barbut parts vardı. Edde de bu oyunlara dahl oldu a- ma sadece sırf oyunda bu lunmak çn. Yoksa kend sn pek fazla yormadı. Çünkü blyordu k part daha sonra başlıyacaktı. Başlangıçta oynanan bu u fak partler arasında Ed de etrafta dolaştı kram e dlen br kadeh vsky çtı, onk seneden ber görmedğ karısına br mektup yazdı, hattâ br pu! bulsaydı Postaya ble ve - recekt. Sonra sırf bleğ n uyuşturm am ak çn br oyuna grd, am a kazan-!mak çn değl dedk ya sırf bleğn çalıştırm ak - çn. Sor.ra br sebep daha vardı. Gem yola salı gü - 1nü çıkmıştı, o se pazarı.beklyordu. Pazar günler oyun daha çok kızışırdı. Pazar gün olsun da Edde oyunda kazanmasın mkânı yoktu TÜ R K Çıktı Ankara Aans-Türk P K 1091 Çardak Yayınev Mecdye Lefkoşe MAAD H afta lerledkçe oyunların aded de azalm ağa başladı, fakat bun ansbet le bahslern kıymet yük selyordu. Cum artes saba hı ancak dört grup vardı. İşte o zaman Eddede br alâka müşahade edlmeğe başlandı. Hele öğleden sonra oldukça formuna g rp k grubu temzled Fazla vakt yoktu çünkü ertes gün pazardı ve pazar gününe fazla oyuncu kalmasını stemyordu PAZAR sabahı Edde güverteye çıktığı zaman oldukça parlıyordu. Saç - lan tna le taranm ış, cepler şşkn şşknd. 0 - yun başlamıştı. Yalnız üç kş oyuna grmşt, gers seyredyordu. Edde yakla şarak: Ben de br el atayım mı? dye sordu. Oynayan Jardan r yarı br çavuş: Bleğn kuvvetl se gel arkadaş.. ded. Yalnız u nutma k fasulyesne oyna m ıyoruz. Oyun gttkçe büyüdü, gttkçe büyüdü, tâ k banknotlar ortada br s a lata yığını gb yükseldler. D ört yüz dolardan faz la para vardı ortada, nha yet Edde elnn tersyle br atış yaptı ve br altı le br dört sırıttı. Edde hç a cele etmeden etraftaklern r açılmış gözler ö- nünde dört yüz doları ken d önüne çekt. Sonra çn den k yüz dolar ayırarak ortay a attı. Dğerler de grdler. Ha va yavaş yavaş elektrklenmeğe başlamıştı. Edde br sekz yaptı, dğerler se br dörtle br üç getre bldler ancak. Edde ya - vaş br sesle: Yerde kalsın ded. İr yarı çavuş uzanıp zarları aldı ve braz evvel oynadıkları mıdır dye tet kk ett, sonra sert bakışlaryle Edde y süzdü. Pa ra yığını şmd on santm geçmşt. (Devamı Sayfa 6 da) ıa V A R - Y û K B E N f T R HAKKİ H A K E R» Yaşamağa Değer m? v*»; İnsanlarda bu olur olm az zam anlarda g ö rülen ve zararı daha çok başkalarına dokunan çıkarlara, başkasının kuyusunu salt kends mutlu olsun dye kazan nsanların çokluğuna, kyüzlülükleryle belrl mevklere g eçerek ben, benm dyenlern tevazu sahb olan lardan çok lg görm elerne, salt br m rasa kavuşsun dye en yakınının ölümünü bekleyenlern oluşuna, br nsanın mutluluğu çn çalıştığı halde o nsanın kendsn başkalarıyla aldattığını g ö renlern yılmışlığı ya da suskunluğuna, Rağmen, H astalıklara çare bulunmadan uzaylara göz dken nsanların uğraşları zafere doğru g derken, ülküler başka başkadır dye nsanlardan br topluluk br başka topluluğu öldürürken, umdukları gerçekleşm ed dye nsan k ardeşlerne karşı kn besleyenler ve bu kn en ğ renç çabalarla eylem alanına çıkaranlar bu k a dar çokken, dahası aklımıza geldğ halde fkr özgürlüğü olduğunu söyledkler halde bu özgrlügü katledenler her türlü aracı ellernde tutarak n sanı suskunlukla yaşam ağa zorunlu kılarlarken, bu dünya yaşanm ağa değer m? fllll ll lllt! ll ll İf ı!l Vıl <!l! M!ll!1lllllllallll llll l<lllllllllll. GENÇLİK GÜCÜ SEK RETERLİĞ İN D EN Kulübümüz, A ntalya İlkışık Spor Kulübünün dâvetüs olarak 14 ve 15 Eylül, 1963 tarh lernde A ntalyada k m aç yapacağından, 20 kşlk sporcu - darec kaflesne lâveten üye veya taraftarlarım ızdan 10 kşnn de brlkte götürülm es düşünülmektedr. 12 Eylül, 1963 Perşem be günü H Ü LYA ya tı le hareket edlp A lanya ya çıkılacaktır- K a fleye dahl olmak steyenlern Kulüp S ek reterne m üracaatla 7 Eylül 1963 Cum artes ak şamı saat a kadar smlern kaydettrm eler rca olunur. Teferruatlı blg, Kulüp Sekreternden temn edleblr. Sekreter (Güner Çakın) «r N a z /H, f a c f Ç A M A Ş R - ARNZ^ /c/m 6uV A/L e TEMİZ K ul LA N /A J/Z...İ TEMİZ T b r t e u / z ş e y f Y/k a r D İK K A T : Her Uç paket TEM İZ Çam aşır Tozuna süslü br su h ard ı] farafnid&n SAYSAL ORTAMA AKTARLMŞTR

4 üayfa 4 T. Maarf Müdürü Orta Derecel Okul Müdürlerne br Tamm Yayınladı Okul ücretler le lgl olarak T.C.M. İcra Hey etnn 2 Temmuz, 1963 ta rhl toplantısında alınan kararlar aşa-ğıya çıkarılmıştır: 1) Orta Meslek ve Teknk öğre -tm okullarında "Okuma Ü cretler k takstte toplanacaktır. a. Brnc takst, ders yılı başmdaöğretme başlandığı günde; knc tak st Şubat sömestre tatlnden sonra -knc devrede öğretme başlandığı gün de, sınıf öğretmenler tarafından toplanacak ve tanzm edlecek lstelerle b'r lkte aynı günde oku! daresne teslmedlecektr b. Okuma ücretlern yukarıda belrtlen günlerde ödemeyen öğrencler okula devam ettrlmeyecek ve dersle-re alınmayacaklardır. c. Okuma ücretlern yukarıda tesbt edlen günlerde ödemeyen ve okula devamları men edlen öğrencler, budefa ödemelern okul daresne yapacaklardır. Bu gb öğrencler okuma ücretlern ödedklerne dar okul daresnden alacaktan belgey sınıf öğretmenne braz etmek suretyle derslere devam e- debleceklerdr. 2) Okuma ücretlern zamanındaödemeyen ve okula devamsızlığı görü len öğrencler, Ktbns Türk Orta De - reçel Okullar Yönetmelğ madde 66, "Kıbrıs Orta Derecel Türk Okulları, sınıf Geçme ve lmrınan Yönetmelğ" madde 19 hükümlerne tab tutulacakve haklarında gerekl şlem yapılacak tır. 3) Yatılı öğrenclern yatı ücretler, yukarıdak brnc madde hükümle rne göre şleme tab tutulacaktır. a. Yatılı öğrencler Yemek ücret-lern her ay çn peşn ödeyeceklerdr. Br ayın yemek ücrtt, en geçe o ayınbrnc haftası sonunda, okul dares ve ya okul sekreterler tarafından tahsledüecektr. b. Her hang br ayın yemek ücretn tesbt edlen güne kadar ödemeyen öğrenclern öğrenc Yurdu le o-lan lşkler o ayın sekznc gününden tbaren keslecektr 4) ders yılı okul duhulyes, yatı, yemek ve sar ücretlernden borcu bulunan öğrencler, bu gbborçlarını tasfye etmedkçe ders yılında okula kabul edlmeye -çeklerdr. 5) ders yılı başından tbaren okullarca öğrenclerden tahsl olunacak okuma ücretler, Okul Mü-dürlüklernce T.C. Mecls Malye Vez nesne doğrudan doğruya veya br Banka havalesyle yatırılacaktır. 6) Yukarıdak hususların uygulanmasında Okul Müdürler brnc dere - cede sorumlu tutulacaklardır. Blg ednlmesn ve öğrenc vel-lerne duyurulmak üzere gereğnn yapılmasını saygılarımla rca ederm Maarf Müdürü Yasanmış Enteresan Olaylar Amerkayı (Dünden Kalan) onunda başka br genc bıçakladı ve onu öldürdü ğünü sandığı çn, Colosmo nun teklfn kabul ett. Johnny Torro nun peş Mra Capone nn Chcagoya geln, Mafa menst.bu Vcenze Cosmano nun dk katn çekmşt. Cosmano, Jm Colosmo yu sıkıca ta kp edyordu. Onun, bast br sokak çöpçülüğünden Chcago nun kırmızı tenerl sokağının kralı olma sını dkkatle göz önünde tutuyordu. Colosmo nun muvaffakyet, seçmen oy larını stedğ yöne sevke- Haraca Kesen Gaııster deblmesnden ler gelyordu. Bu sayede pols kontrolundan da muaf tu tuluyordu. Bundan faydalanan Colosmo da, brb r ardından zevk evler a-' cıyor, arada kumâr ve u- yuşturucu maddelerde de talhn denemekten ger kalmıyordu yılında şöhret ve başarısının zrvesne erşmşt. Bu arada. şehrn en lüks ve muh teşem gece kulübü olan "C olosm oy u açtı. Bu ku lüp, gayr kanun faalyet çn mükemmel br cephe teşkl edyordu. Ayın zamanda da Mafa ya yar dım etmes gerektğn gös t eryordu. Cosmano, Colosmo'ya br not yazarak onu kaz ett. Notta 25 bn dolar ta lep edlyordu, altında da koskoca br syah el resm vardı. Colosmo buna aldırmadı, fakat brkaç günlüğüne şehr terketu. Ger döndüğünde yanında Torro ve Capone vardı. Bundan az br müddet sonra, Cosmano yanında k kş le gelp Colosmo ya şahs br zyarette bulundu Cosmano, Color.mo'nun artık y para kazandığını fakat sıhhat ve [Afyetnn devamının, stenlen 25 bn doların ö denmesne bağlı olduğunu kısaca anlattı. devresnde d. İknc ış olarak, Brooklvn l delkanlıyı kırmızı br tuğla b nanın alt katındak dükkâna yerleştrdler. Bunun kapısında Kullanılm ış Eşya yazılı d. DükKânda brkaç eşya du YAKUT ÜMİT DENİZ Bu kadına acım ak mı lâzımdı, yoksa kızmak mı, h :r türlü karar veremyordum. Zra zavallı, kelm enn t*n m ânâsyle manyaktı. Brden toparlanıp tabanca sını doğrulttu: Hayd, ded. Çok u- zattık trtık. Ç ıkar yakutları da, bu ş btsn artık... Sonra ne olacak?.. Sonra, bz kaçacağız, sz ne halnz varsa görürsünüz... Sen sapıtm ışsın be! Köşkün bütün etrafı sarılı B r adım ble atam azsınız bu radan... Pols hemen enseler sz... O rası sen alâkadar etm ez!... Y aku tları sana b r şart la teslm ederm! T ekrar gözler ışıl ışıl yan m aya b tşlam ıştı. İster msn pat dye tetğ çekp, son sözümü ağzımda bıraksın?.. Çabuk konuş, had1 Rıdvan efendnn hayatını bağışlıyacaksınız. E v velâ onu salıver, ondan son ra yakutları teslm edeym sana... Budala!... Hüsamedd. nm kn.n parçaladığını zatı nedyorfun? Brden tüylerm dken dken olmuştu. Necdet brna Y akut'g özlü Ked hkâyesn naklederken, brçok kısım larda hatâlar Belk o oa bu ş yâpm ıştı pek y blmyordu. Evvelâ, Berln Sefa ret knc kâtb Hüsamettn beyn br yaşlı büyük annesnden başka kmses bulunmadığını söylem şt k, bu yanlıştı. Ntekm Nac beyn gönderdğ raporda da, Yusuf un üvey annesnden açık ça bahsedlyordu. Sonra Hü ler. Burası yoldan epeyce çe - rde d. İçk, yem ek, turst o - daları, hattâ haff m eşrep ka T EFR İK A No : 125 sam ettn beyn ölümünü nak lederkuı, Paşanın İsveç Sefa retnde yem ekte olduğunu söylem şt k, bu da, HÜsa- meddn bey, Paşanın öldürt medğne dell sayılm azd-' Kâhya Rıdvan efendye bra kılan 25 bn lralık m rasın m ahyet şmd daha bârz o- larak rm ydana çıkıyordu. Çabuk söyle! Rıdvan efendy ne yaptınız? Kımıldama!... Yernde kal!... Ellerm kaşınm aya başlam ıştı artık... Br pundunu bu lup slâhım a asıldım mı, bu karıyı alm allah delk deşk edecektm. G ayet sakn, hattâ galba braz da üzgün: Rıdvan efend de babamla ağabeym yanına g tt braz evvel... ded. Eh, del konuşması da baş ka türlü olacak değld ya... Elndek bütün kaybolm ak üzere m kânların olduğunu görmek, onda br şok y aratmış ve keçler kaçırm ıştı: 'Had, ded. Ç ıkar btı kalım yakutları!..." Braz daha vakt kazanmam lâzımdı. Nasıl olsa g e cktğm z görenler, braz, dan bz aram aya çıkacaklar dı: "Y ak u tlar burada de- ğl! dedm. M asalı bırak! Ben d»;- l zannettn galba?... Y akutlar buraca olttıasa, budala g b duvaıları, döşem eler mu. ayene eder mydn? Zaten del le vel arasında ustura yüzü kadar fark vardır nye demşler?... Gel çık bakalım şn çnden şm d!... H fdı! ded. Had!.'. Sabrım ı fena a r tık. tüketyorsun, Brden, sevncmden dzle- rm keslverd. Zra, Hüsn- ye M olvan ın arasındak pen cerede l t gölge görür olmuş tum. Hemen sgaram ı yere atıp, ayağım la çğnedm; son ra da kollarım ı havaya kaı dırdım: Anlıyorum, sennle baş etmem e mkûn yok benm... Dedğn yapacağım!.. Kuşkulu gözlerle bakm aya başlam ıştı. Bu halmden yce şünhelenm şt: K ollarını ndrsene! H ayır, yanlışı br hare ket yaptım zannedp tetğ çekersn de onun çn... Gözler TÜRK MAARİF Müdürlüğünden. yuvalarında fu ıl- dak gb dönmeğe başlam ıştı: "A sıl bana br oyun etmeye kalktığın vakt başına gelecekler düşün sen!... F-tyır, ben de artık u raşmpktan vazgeçtm. İsted ğn yapacağım. Ama m ekanzmayı blm yorum! N» m ekanzm asını? Gzl yolu açan m ekanzmayı D E V R İM, 1 EytUl m 3 % N«. olacak?..." Yakutlar oradak < lzde ttzl..." - N ı blyorsun?, Ben hayatımda görmüştüm ama, bu çok akıllısına lk defa ras dum. ' Babanın, Tarığa bn, tığı gzl mektupta yazılı, d..." DEVRİM Sanat Sayfası Sanatsever okurlarımızın steklern ne getrmek am acı le gazetemz cdd br NAT SAYFAS hazırlatmaya karar vermş tk sayısı 4 Eylül Çarşamba günü yayınla: cak olan bu sayfayı, her hafta Çarşamba günler gazetemzde zevkle okuyacaksınız. Sayfayı arkadaşımız ÖZKER YAŞN yönetecektr. DEVRİM SANAT SA YFA Sl nı bekleynz. YEN İ İNGİLİZ AVC UÇAKLAR : Brtanya Denz Kuvvetler çn n gltere y e n tp avcı uçakları mal etmeğe başlamıştır. Resmmz, bu uçaklar dan br yensn göstermektedr. m evcuttu. Ü stelk Al Brown dn bulmak kabld, k art da bastırm ıştı. Arada müş V akt öğleden sonra olduğu terlerle p.örüştlğü de olurdu. çn müşter yoktu. Capone ba Yüksek Denzclk Okulu, Gaz Eğtm Ensttüsü Kız Teknk öğretm en Okulu ve Otelcük okulu Sükûnetn kaybetm- Fakat şn çyüzünü blenler İrn sahbne yaklaştı. Yernz burslu okumak gayesyle m üracaat etmş bulunan öğrenclern seçme mthanlarıyle lgl proğraın aşağı * yen Colosmo parayı toplamak çn braz zamana aldatm ak kolay değld. A l ın ]pek hoşuma g tt ded. dadın. asıl vazfes Colosmo'nun ga Teşekkür ederm. Sze htyacı olduğunu söyled. ıznolarmdan Dört Şeytan İne gb br hzm ette bulunablrm? Fakültenn adı. Tarh Burs verlecek okul veya İmthan yer Saat "Bu akşam ben Archer İmthanın hang derslerden olacağı adlı olanını dare etm ekt. Za demryolu köprüsünün al ;hren burası ucuz br bardan [ Buu.da çok para k a rın tında bekleyn. Parayı sze oraya getrrm, ded. lk Okulu Eylül 1963 Yüksek Denzc Lefkoşa Türk Lses (Erkek ö.e M atematk (Fen Kolu) başka br şey değld. Aslında mak fırsatını kaybedyorsunuz se, en müptezel br meyhanlo, Bunun yolunu sze gösterecek O aksam, Cosmano le 20 Eylül 1963 Yüksek Denzc Lefkoşa Türk Lses (Erkek) ö.e Fzk (Fen Kolu kumarhane ve zevk ev d. br ortak bulm alısınız. k arkadaşı köprüye doğ lk Okulu Chcago'dak bütün serserlern toplantı yer burası d. 'Burada şm y. Bana Kompozsyon Adamın suratı asıldı. ru yürürken, Colosmo- 20 Eylül 1963 Gaz Eğtm Mü Türk Kız Lses ö.e nun, elnde paketle bekledğn gördüler. Bunlar b ra d a buluşarak hem Jyol gösterecek km seye htya zk Bölümü eğlenr, hem de kendlerne g6 cım yok. 20 Eylül 1963 Gaz Eğtm Mü Lefkoşa Türk Lses (Erkek) ö e Müzk Teork ve Prı Cosmano, Demek pa re ufak r le r çevrrlerd. A ralarında hırsızlar, Kumarbazlar mız var. Çmd ble sze paha 20 Eylül 1963 Gaz Eğtm Re Lefkoşa Türk Lses (Erkek) ö.e Kompozsyon Zannedersem htyacı zk Bölümü 10 tk rayı getrdnz, ded. ötek, Evet dye cevap verd ve kahvereng velhasıl her çeşt nsan vardı. 'lıya mal olacak br yanlışlık sm Bölümü 13 M eselâ, O Donneller, M vles ve 'yaptınız. Bunları söyledkten 20 Eylül 1963 Gaz Eğtm Re br kâğıda sarılı paket u- Lefkoşa Türk Lses (Erkek) ö.e Kesm kardeş, Sam m ons ve Genna sonra, Cr-pone arkadaşlarına!?atarak, "şte ded. sm Bölümü 10 kardeşler ve şehrn kuzey clıc [b'r şaret verd, onlar da d ö n ^ E m, Müsaade ederson Gaz Eğtm Be Kompozsyon tnde br ççekç dükkanı şleten, fakat akşam oldu mu M - lar. 'büyük cam ı kırm ağa koyuldu, br sayayım. den Eğtm ı ıt.vur, say. 20 Eylül 1963 Gaz Eğtm Be Cosmano, pakedn pn ç tün dkkatn kumara veren D. "Ban a bunu yapamazsı Lefkoşa Türk Lses (Erkek) ö.e Tabat Blgs den Eğtm zerken, brden br çft slel on O 'Banon bunların arasın - nız" dye bann sahb şkâyet 12 Kısmı'» ett. Devam edersenz, pols 2 0 Eylül 1963 Gaz Eğtm Be Türk Kız Lses ö.s Datladı cosm an o «'muzundan da d. Beden ğtm H a r e k e t yaralanm ış paket elnden düs Al Capone zek br delkanlı çağırırım. den Eğtm müştü. İKİnc br slâh patlama d ve her şey çobucak öğren: Bıı szn çn y olm az" 20 Eylül 1963 Otelclk Okulu Türk Erkek Lses ö.e Kompozsyon sı daha oldu. Cosm ano nun k yordu. Jphnnv Torro ona br Bunlan bt pandan söylerken 20 Eylül 1963 Otelclk Okulu Türk Erkek Lses ö.e İnglzce trkad aş. da bu sefer yere yıkıl sene, zaıfm da çok şeyler öğret Capone nn yumruğu adamın 20 Eylül 1963 Kız teknk üğ - Atatürk Enst ö e Kompozsyon cıla r. mşt. Bı müddet sonra Torro çenesne ndryordu. İşte böy retmen okulu M afa mensubu üç çetucf, ona~yen br ş tek lf ett Colosmo yahut dğer adı le Bg nun evler m em leketn güney lece bu usulle Capone Torro- Bçk Dkş pakedn rtıuhtevasım teşkl e - 20 Eylül 1963 Kız teknk öğ - Kız Teknk Okulu Bçk Dkş den gazetr parçalarının arasın Jm artık namuslu oldu. Servs ne d o ğ r yayılmağa başladı. retmen okulu d? yere serldler. tn yaptığına kâf onun çn Fazladan gelen b para, Tor Bçk Dk- Bu hld fed e Cosm ano ölm»; fazla genşlem ek stemyordu. ro ve Capone nn hoşuna gd mş fakat k arkadaşı can ver Fakat ben bu kadarla kalmak yordu. Ü rtelk kend yerlern 20 Eylül 1963 Kız teknk oku Kız Teknk Okulu Kompozsyon nşt. Fakat artık kâf d erecede akıllarm ıştı. Bunu km seye evler gayet y ş yapıyorlar. Bu defa yen plânlar kurma n Nakış Çamaşır stemyorum. Yol boyundak dare etm ek zevk de vardı lu hattâ polse de şkâyet etmı-dı Bzm klern de aynı şeklde haşladılar. Bu arada Al Capone, Mae smnde kara gözlü lu 20 Eylül 1963 Kız teknk oktı Kız Teknk Okulu Nakış Çamaşır Dğer M afa'lılara da bu ders y ş yapmaması çn sebep olmuştu Colosm o'yu bund.ın yok. Bzler de kendmze br ; br İrlanda'!) kızla evlend. Ta Nakış Çam;>şır sonra nerkes rahat bıraktı. k, yer acsak y olur ne dersn?* söylemeğ de hmal ett. Son. bl mesleğnn ne olduğunu C olos.no nun k muhafızı şlern o kadar y görmüşlerd Capone fkr beğend. Colo- ra, k katlı ve k darel br NOT: 1) İmthan günü Dplomayı getrm eyen öğrencler İm thana alınmıyacaktır. k az zaman sonra Colosnıo. smonun da br trazı yoktu. ev satın aldı. Brs M ae ve 2) Gaz Eğtm Resm Bölümünegrecek öğrencler beraberlernde kend eserler olan 2 taployu getreceklerdr. t un m uhafıza htyacı kalma Brkaç hafta sonra, Capone, kends çnd. Dğernde de dı Fakat gene de şler çoktu. yanında dört delkanlı le br - kardeşler ve annes oturacak Torro, Colosm o nun sağ el lkte şehr dışında em lâksatın tı. 3) Yeraltı suyu araştırmaları vesonda üzerne olan burslarla Bebek hâlne gelm şt. Capone de onu ulıyordu lîkş olarak Burnham Seramk ve Halıcılık üzerne olan br yıllık bursların mthanları lerde lân takp. dyordu. Ama hâlâ sta cvarında ufak br yere geld (Devamı Y arın) edlecektr., s t a n ^ sp0b L g d e k ı l k Gal! * le * tıpyonlu hace7"1 a,an Galau»"-'. 64 mü1' s»1 k a r ş # yap«fk sımpâ*a nrt 1 0 1! 'V -. (r.r tır ^ kaar' l #. K Jlf,. Kn«'tlhlar g ^ A N şampyonu M u - nıld dlkılıçh eş olup W f» «,ldn krl sp»r totoda çalış311 W 2dKt DıHulç m şne B-T. Ge.ırrnı «Mldr Muavn smal Er- l n mnnfından son verlmştr lktçe Dalkılıç ales sadec hhrtem'n maaşıyle geçn - t mecburyetnde kalmıştır DÜNYA esk ağır sklet f :s şampyonu bu sefer Av «l ıda olmak üzere tekrar t çıhnıak stedğn açıkla «S tır. Anlaşıldığına göre rlo- ' İSer ıdpatıerson, önümüzdek K- u n m, tyında lnglterede Henry rum Cap» s karşılaşacaktır MÜ futbolcu Alferdo D St«taoı düncaracas daıı u - İM tı «ey * tır LEFKE ERKEK SANAT müdürlüğü Okulumuzun Pratk ve 'W./^öğretm y,, p a y d ın a 2 E y l l, 1963 t * - " İstekllern a, g k te Okul Müdürlüğüne C *«ta:ort lena-vnldığma d * r,s'n' H * MAAD TARAFNDAN SAYSAL ORTAMA AKTARL İR

5 ^ a r oradak n İlyorsun?.. tım da Çok ama, bu 1 d e fa ras EVRİM, 1 Eylül 1963 G.Saray M llî Lgdek lk Maçında Golsüz Berabere <» % Geçen Yılın Çfte Şampyonu Başarısızdı EYKOZ : 0 İSTANBULSPOR : 0 a a y ıa a Sahaların Mehmetçğ Kıbrıs Yolcusu (M İL L İY E T ) = # # Nçn m Gdyorum? Koskoea Fenerbahçe de Bana Y e r Bulamadılar # # Röporta: NECMİ TANYOLAÇ»tu ırk ve 1 ÖZTEPE : 4 ALTNORDU : 1 ta Okul tahsl yaptığını gösterr belge. 2. Dört (4) adet veskalık resm. 3. Br adet yaş kâğıdı.. 4. Üç adet vel adres yazılmış pullu zarf. NOT : Br Ura grş adatı le yıllık duhulyenn yarısı olan Uç lra derslern başlama tarh olan 1 Ekm, 1963 e kadar Okul İdare sne ödenmes gerekr. Durum İlgllere saygı le duyurulur. Müdür Vekl Tünay Tlk '«Ulnlılllılllllllllllllllllll'HtlllllllllKlaıllllU»!'';,» PANAYR PANAYR PANAYR Sabırsızlıkla beklemekte olduğumuz Kıbrıs ın en büyük panayırı 6, 7, 8 Eylül de Mehm etçk te açılıyor. (An^l,!l,"B,11,ll,'',1, a'l*, aııa»ıııanu!"«tb-ıattahaıı»fl!ahaıı.ııa!au!taııaıtaınıbıalb!bıaııaııaıbııı.auanbıahbıııııeıı«ı atıanauau* ş H a re k f' ıaşır Dormen Tyatrosu Kıbrıs ta Türkye nn en büytk tyatro trubunu 11 Eylül Çarşam ba günü akşamı 1 Lefkoşa İ H A L K S İ N E M A S NDA Kalf ayırm a çn m üracaatlar şmdden başlam ıştır. Kalf ayırm akta acele ednz. MEHMETÇİK PANAYR KOMİTESİ.«ıM ııa ıııııııııııııııfh M 'ııııııııııu ııııııııııııg n fıııh H ın ııır ılııa ııa ııa ıııııa ıııııııık a n g ııı^ Alkışlamaya hazırlanınız. Büyük eserler, ancak büyük sanatçılar başa- î yle oynayablr. Ve ancak büyük eserler, büyük sanatçıların dehâları sonu. :u yaratablr. İşte Dormen Tyatrosu... Büyük eserlerle, büyük sanatçıları - ılrleştlyor: B O R U S U N U Ö T T Ü R E N Baş röllerde : HALDUN DORMEN AYFER FER A Y ALTAN ER- f ULAK EROL KESKİN V.S. BİLETLER : Atatürk Meydanında Ferruh Dervş M ağ/asında ve Akşam ; ırı HALK SİNEMAS Gşesnde satışa çıkarılmıştır. G İR İŞ: 500 ve 350 Ml. ' ' '. % Fulbrght [ Bursları -Brleşk Amerka E ğtm Teşklâtı (Fulbrght Programı) gelecek yıl A- m er an ünverstelerne devam etmek steyenlere müsabaka le burs verleceğn açıklam aktadır. Bu münasebetle 12 Eylül tarhnde adaylar İnglzceden mthan edlecekler dr. Müsabaka le lgl ka bul şartlan, ve mthanın ne zaman ve nerede yapılacağı hakkında daha faz la blg, Lefkoşa'da 21 Da gora Sokağındak Fulbrghat Daresnden veya Tel dan tenn edleb-lr D EV RİM İN DÜNKÜ S A Y S 4530 ADET B A S L M Ş T R İçmde br ezklk duyu yedum... B asr gdyor d - ye... Gtmeyp, aram ızda yaşam aya devam etsey- dl?... Komed Pyes AŞÇNN İSTİFAS ö y le sn e fedakârlık... -^Huy r.ın altındı dır. Dşler döküldü kafası çatladı, alnı patladı, k a ve F en erbah çe'y e tra n sfer et tm. İlk tra n sfer ücretm 5500 Nçn K ıbrıs a gdyorsun K oskoca F en erbah çe ta lraydı... kım ında bana yer bu lam ad ı* - NKARAGÜCÜ : 2 HACETTEPE : 1 * bu rgaları burnu kırıldı. Sedye F en erb ah çe ye grm eden la n çn. O rtada kaldım. A r'ık lerle tasındı... Ve o, uğradığı evvel F en erbah çe n m ydn? yavru /atandak T ü rksp or ku- G alatasaray Lg dek lk ma beklenm edk br şeklde Ka Yazm azdım her halde bu ya her kaza ve talhszlkten son P e k koyu br F en erb ah çe lübünde antrenör - fu tbolcu o rnda Kasım paşa le golsün be sım paşa ya puan verm şlerdr zıyı aslında lüzum kalm aya - ra aynı B a sr yd. İşn sevyor ta ra fta n değldm. A m a, sem. larak yer alacağım. Faydalı o - ıbere Saat de başlıyan ma - çaktı... du kısacası. Y aşam ak çn ö l patm vardı bu kulübe. G rdk lablrsem ne m utlu. Geçen sene k Şam pyonlu. ça Ergn harç tam kadroyla B asr fdzüm üzün önündek m eye razı olm uştu br kere... en so nra teşh s kondu. Bu ku B asr üzgündü. Basr düşüncelyd. A slında ded. B u n u brden alan G alatasaray ştrak etm esne rağm en K a - adam o larak k alacak ve öyle Fenerbah çe ve M llî takım ın lüpten başka başka br kulüpte oynam azdım. lar fındık kabuğunu doldur - Jtb o l takımı mll sım paşa'nın m üdafaa taktğ [de gdecekt... sol bek Basr D rm ll nn hayatı d e r n yer8 *"' duö yap Kasım paşa d d b r S 1ıaçı '*e a<:rtu3t,r karşısında gol çıkaram am ış ve vn etced e 0 0 berabere kalm ış B r futbolcu gdyor K ıb rıs a Gden pırıl - pırıl br futbolcu, şöye özetleneblr senesnde Rom anya la G der ayak, br hatıranı anlat bze m ayacak kadar küçük şey lerd. Fenerbahçe br cem yettr. r verm şt S'mdye kac;ar n;(,tc tır- su katılm am ış b r F en erb ah çe, resndek S lstre de doğdu. Mu * Eenerbahçede uzun y ıllar Een, o cem yete hzm et ettm ^ ddt hazırlık m açlarında fo - Kasım paşa hazırlıksız ve za ldr. B r gün, çoğunuzun aynı htnde K on ya lı O sm an efend oynadım. S e fa h a tle re çıktım. B r veda ü bles le Fenerbah ıı yolunda olduğunu göste - yıf olm asına rağm en blhassa ezk lğ yum ruk gb boğazınız dye tanına br çftçn n en kü Her br, dğernden zengn ha çe takım larına ve Fenerbahçe ş a m b a KÜt,n g gn Kırm ızdılar dün m üdafaada başarılıydı. unız. da hssedeceğnz sö y ley eb lrm. B r kehanet değl bu. S a vatana göç ettler. E sk şeh r e dek lk m açlarım dan brn u dm. Bu, galba h ay atta uğra çük oğluydu sen e evvel dselerd bunlar. F enerbah çe' [cam asına veda etm ek ster - YAŞN halarda takım ları çn ddnen y erleştler. B a s ıl lkokulu ve nutam am. E sk şehr stadının [dığım en büyük talh szlk. Fut futbolculara bakacak ve sey San at ensttüsünü btrd. Fut açılış m ünasebetyle Dem r - bol nan kör d yorlar ya, doğru >ekeynz rettğm z m aç F en erbah çe nn Kısa Haberler bolcu olacak tı... spor la karşılaşıyoruz. O sıra - vallah. Y ıllarca ddn, yıllar. ERGUN : Tecrübel futbolcu dün G alatasaray ın m açı se; Ah, B asr de olsaydı B asr anlatıyordu hayatının da takım da yan yana oynadı ca kend.ı hırpala sonunda, bunların çnde... d yecek - ger kalan tarafın ı: Futbolu [en yüerndendl. ğım ız arkadaşım M elh İlgaz br tebessü m e m uhtaç olacak HALKAN şam pyonu Mu ^çakla Madrd e ütnmuştur D#Sto snz. sevm em de büyük ağabeym n dşlerm yapm ıştı. B r kafaya hale gel. sırrem D alkılıç'm eş olup k fano uçağın m erdvenlern fotoğrafçıların flâğları arasında Ama, tz stesek de kalm az rolü oldu. İlk takım ım m ahal. çıktım. D şlerm dökülüverd! Peky B asr, dünyaya b r ıldan ber»per totoda çalıdan artık, K ırılanlar, n cn d ler, lenn takım ı stklâl dl Başladım aram aya. Kaptan daha gelsen ve fu tbolcu o ls ın ehra D alkılıç m şne B.T. Ge nm ş vc doğruca eş ve çocul; küskünlüklernn ntkam ını yaşındaydım. M ek tep takım ı - M üzdat yere çöm elm ş, br hang kulübe grerdn? el Müdür Muavn smal Er- larıyle kucaklaşm ıştır. ^çok kere kend kendlernden na grdn. E skşehr şam pyonu olan takım ım dak yern sol la b a ğ ırd ı: Ne arıyorsun. C e - çıkm ış sak. B r şarkı vardı şeyler aradığım ı görünce hırs... Brden yüzü gerld. M aça an tarafından son verlm ştr İngltere Futbol Netceler a lırla r ya... H attâ o çok sevgl öylece D alkılıç ales u d e c? YEN İD EN teşekkül edecek Fen erb ah çe s ble onu bu yol- h aftı. O arada E sk şehr De- vap verdm : D şlerm... Bırak blr m sn ded. luharreı n m aaşıyle geçn - M erkez C eza Heyetnn Ge Aston Blackburn 1 2 W alsall Coventry 0-3 lek m ecburyetnde kalm ıştır cu lu k tan ger çevrem yecek - m rspor kulübüne grdm. 194/ d ş le r.. Ne para verdn? 50! G ecev hastadan so r... nel Müdürlük adaylarından Bolten W est Brom 1 2 W rexham Southand 1-3 t devresnde askerdm ve ra dedm. 150 lra vereceğm, her hang br değşklk yapılması şm dlk bahs konusu de Eurnley Sh eff, W ed 3-1 Bradford C h est feld 0 1 DÜNYA esk ağır sklet B asr F en erbah çe de 11 sene H avagücüııde oynuyordum. bırak vazgeç şu şten, C a n lın ı Fulham Brmngham 2-1 D arlngton A ldershot 0 - s şampyonu bu sefer Av - futbol oynadı. Ö lesye oynadı fu tbol hayatım ın * - 'verm ştm. Hücum a grdm ve ğldr. A ncak, G enel Müdürün L ecester A rsenal 1 2 E x e te r Lncoln 0-0 pada olm ak üzere tekrar Futbol sahalarında lâkabı en tkam etn çzen sene oldu. b r şu t attım. Gol oldu. M aç; ıseçeceğ 2 üyenn hukukçu ol- Lverpool Blackpool 1-2 H alfax Torquay 5-1 nge çıkm ak stedğn açıkla fazla olan futbolcuydu.. Daha B r F enerb ah çe l gazetec o z.ı kazandık. M üzdat kaptan s«. [ Teknk Komte İmasına blhassa dkkat edüe - M an. Utd Everton 5-1 H arlepools Bradford C. 1-0 ıştır. Anlaşıldığına göre rlonceck, f :dan gb br delkanlı ken L eylâ dedler, Hırslı lu na ben tavsye etm ş. K av- drd b an a... Ynrdan ve m ank dareclerden K avrakoğ zünde durdu 150 lra prm ver rek dğer üyelern takbyes çv Sh eff. Utd. C helsea 1-1 Newport B rgh ton 0 - o Pa 11 er son, önümüzdek Ka- tarafın:ı gdlecektr. Bu du T ottenham N ott m F. 4 - O xford Utd. Y ork 4-4 ayında lnglterede Henry 'rum karşısında esk başkan çocuktu ; d el dedler.. Fut rakoğlu haber gönderd. G ttm. A naştık. İlk husus m açı B a sr nn lk m llî m açı 1952 Sabahattn 3 d efa m ll form ayı gyen W olves Stoke 2 - Rochdale Barrow 1-3 per le karşılaşacaktır. bolde, cephedek askern lıaya M that A rtun un yenden ceza c h a rlto n M ddesbro 2 4 Southp ort G ltngham 1 l tını yaşıyordu: K a h ra m a n 1 mı A nkara da D em rsp or a k ar O lm pyatlarında M acarstan heyetne grm e şansı azalm ış. D er(y Hudd feld 2-2 Stockport D oncaster 1-3 ÜNLÜ futbolcu A lferdo D dedler. Ama ona en ço k yakı - şı oynadın». M açı kaybett. B e m ll takm ıına k arşı. V azfe - üzernde tır Grmsb / South pton 2-2 W orkn gton C hester 1 - t fano-ı dün C aracas daıı u - şan sm M ehm etçkt ) n beğenm şlerd. T erh s oldum İcabı. O dev M acar takım ının Leeds Bury 3-0 A brcrdeen Hbernan 0-2 ı : :V-ıV san trfor P alotas ı tutuyorm uş Duruyor!Norwch Leyton O. 1-2 Dundee U. St. M rren 3-2 T utabldn m, b ar? er çn İL T e k n k K om te (A ) m ll ta : Plym outh N ew castle 3-4 D unf m lne Dundee * 3-4 P u şk aş ı seyretm ekten, bu uçaklı km kadrosunun san trah af Partsm outh Sw ndon 1-4 H earts P artck 2 2 P alotas'ı tu tacak v ak t bula - nam zed olarak B eykoz lu Y o r P resto n Sw ansea 3-3 M othervvelf Falkrk 4-0 MAGUSA LOZAN PALAS m adım d em ek daha doğru ola dan ve B e şk ta ş lı Sab ahattn - Rotherham Man. C ty 1-2 Q. o f South C eltc 2 LEFKE ERKEK SANAT ENSTİTÜSÜ SİNEM ASNDA cak. n sm ler üzernde d urm aktadırlar. Sunderland N orth pton 0-2 R angers K lm arnock 2-2 MÜDÜRLÜĞÜNDEN B am sley M llwall 1 - ı T. Lanark Ardre 2 1 Fenerbah çenn bugünk 1 Eylül Pazar akşamı saat 8.30 da Okulumuzun Pratk ve Özel bölümler- Bourn m th W atford 2-0 Albon R. Alloa 2-3 kadrosu nu nasıl buluyorsun? H er k futbolcunu n 51 kş - X ne (ğretm yılı çn yen öğrenc 18 kşlk muazzam kadrosu le B rstol R. Oldham 0-1 A yr Stran raer 1-2 A nlaşab lrlerse büyük lk nam zed kadroda bulundu lk okuluı^ kaydına 2 Eylül, 1963 tarhnden tbaren baş GENÇ K A BİLİYETLER C rew e Prentford 1 1 Clyde M orton 1-2 takım olur. Şam pyon olsunlar ğunu söylyen kom te m ensup ğratn aşı anacaktır, İstekllern aşağıda yazılı belgeler Crystal P. M ansfeld Müzk - Tyatro Topluluğu 3-1 E ast F fe D um barton 4 2 sterm. Heps kaltel ve klâs ları m ll takım adaylarını bu lc brlkte Okul Müdürlüğüne baş vurmaları Hul C olchester 0-0 E. Strln g H am lton 1 0 Büyük Türk Müzğ Konsern futbolcu laı. hafta da sey rettk ten sonra Po gerekr. İNotts C. Shrevvsbury 0-1 F o rfar Brechn 3-3 ftharla sunar. Şm dklern heps. Esk lonya ve B. A lm anya ya gde ng der 1. a) Özel Bölüm çn : O rta Okul dploması veya Lseden ayrıldığına dar br belge. Port V ale B rstol C. 4-1 S. Jo h n st ne Queen P. 1-0 Ayrıca lerden F k re t K ırcan ve Müz - [cek 16 kşlk k a r o y u seçe - acağı Q.P.R. Peterboro 3-0 Sten h m ur Berw ck 2-4 Kahkaha Tufanı Zıt Kardeşler ve dat ağabeyler unutam am. çeklern açıklam ışlardır. ren Kol b) Pratk Bölüm çn : En az 2 yıllık br O r Readng Luton 1-1 Strlng A. Cow denb th 3-2 rllıl <l H ;.ıs"! tl r)btlb lbıta)alflflbub>l l*lıb<b<j H ltabl!bfl Bl>al l tlbllb>ah lal«l. l*bahb«lalbllb fl8lal ı ;: lbl<a lıv«d EV R İM Klşe Atelyes Her boyda klşe şlernz çn derhal Oev- rm Klşe Atelyesne m üracaat ednz. En küçük resm büyülten, en büyük resm küçülten tesslermz emrnzdedr. İhtyaçlarınıza tam mânasyle cevap vereblecek br durumda olan klşe atelyem z Av rupanın en modern makneleryle teçhz edl nştr. M üracaat : Devrm Klşe Atelyes, Grne Yolu Veya Ktap Sarayı, Mecdye Sokak. LEFK EJER K EK SANAT ENSTİTÜSÜ m ü d ü r l ü ğ ü n d e n Okulumuzun Güz dönem btrme mt hanları ve bütünmele mthanlarının 2 Eylül, 1963 tarhnde baştyacağı ve mthan programının 26 Ağustos, 1963 tarhnde Okulda lân edleceğ lgllere duyurulur, ve gereğne göre hareket etm eler rca olunur. Müdür Vekl. Karkatürst Alkan D EV R İM de Memleketmzn yetştrdğ karkatürst ALKAN önümüzdek haftadan tbaren en g ü zel ve en ornal karkatürlern DEVRlM de ([ çzm eğe başlıyacaktır. Alkan ııı lk Karkatürü Salı Günü D EV R İM de İŞ Ç İ A R A N Y O R T erzlk blen br kşye hty aç vardır. M Ü RA C A A T Küçük K aym aklı İlk Okulu Yanı * * * * * * * * * * * * * * * : ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Buzlu «Güneş» lmonatası çn z T * ı Kralık E v Ç ağlayan sem tnde T ahsn Y azıcı Sokak No. 4A n u m a ralı, 3 odalı, aşevl, cam lık - lı, su, elek trk, banyo v.s. te ssatı olan ev k ralık tır. İstek llern aşağıdak adre se baş vurm aları rca olunur. Fuat Paşa Sokak No. 11 ' Ç ağlayan A rkası K asap Ö m er A dalı nın ev MAAD TARAFNDAN SAYSAL ORTAMA AKTARLMŞTR

6 1 >u DEVRİM» F.ylül m * < 4 5 G 7 8 ü SOLDAN SAGA:- 1 Br meyva Koru - yan 2 fçk Ayağa g ylr 3 Güvenme 4 Mastar ek 5 Br part lder 6 Zaman parçası Emr altındakler 7 Kıymetl ve nadr şey 8 Cam nutku Nota 9 Kafa Slâhlı hzmet e- den. YUKARDAN AŞAĞYA:- l Boğaz, çınar altı ve çay 2 Ger çevrme İt Yol Şöhret, nam Tembh zan L gden, u y g u n, Karadenzde br üçe, İstanbul da semt b Hakr, zell Temslî eser 7 Namus ve ffet : Tahammür ettr - meğe yarar. 8 Br yazı çeşd Nota 9 Bağla maya yarar Kat, kat, ta baka halnde. ı Dünkü Bulmacanın ^Halledlmş Şekl Soldan Sağa: 1 Ra Mahr 2 Hürmüz Ta3 Ay Ast M 4 Halt Zya 5 A Alâ Koz 6 - Mas Km. La 7 İt Bal N 8 Alcenap 9 Tekel Fl. Yukarıdan aşağıya:- 1 Hamam At 2 Rüya Ale 3 Ar Lâstk 4 Mal Ce 5 Müs takbel 6 Azz Man 7 H Tk Lâf 8 Pratk-Rahat Kullanışlı Bsklet Süren Herkes DERHAL Mobyletta Süreblr. OTOMATİK KLAÇ KONFORLU SÜSPANSİYON EKONOMİK HERKES İÇİN HER SNF İÇİN P 9 Rama K ıbrıs ta En Büyük Servse Sahp MOTO - B İSİK L E T ALT AY GARANTİ YED EK PARÇA STOKU. Türk Kesm Satıcısı TEK İN M. BİRİN Cİ, 174, GİRN E CADDESİ t Tel : 5302 LEFK O ŞA. Baf lk Yurdu Festvalnn Bugnk Programı 3. 1 Eylül 1963 Pazar saat 10 da festvaln tekrar açılışı. a) ö.s. saat 5.30 da eğlencel koşular (ycğurt, yumurta, torba.) b) Flm gösters 7.30 ö.s., c) Kulübün organze edeceğ pyango çeklş. d) Kapanış ö.s. 10 da. NOT : Festvaln devam ettğ günler boyunca ok atış köşes, hava tüfeğ atış köşes, mnyatür futbol ve daha brçok eğlencel oyunlar btün halkımıza açık bulundurulacaktır. Tertp Heyet Ülkü Yurdu Spor Kulübü ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı an ııı n m ı ı ı ı ı ı ıı m m m m n m ıı m ı ıı m n n n ı l ı m ı n ı n m l m n m ı ı ı ı m ı ı m ı ı m ı ı m ı n GAZİ TİCARET LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1. Ortaokul grş mthanlarına katılan ve numaraları arasında olan bütün öğrencler okula ka bul edleceklerdr. 2. Ortaokul brnc sınıfa kaydını yaptıracak öğrencler, 2 Eylül le 18 Eylül tarhler arasında okul müdürlüğüne m üracaatla beraberlernde, a) 4 adet veskalık fotoğraf b) Doğum kâğıdı c) İlkokul dploması d) Üzernde vel adres yazılı ve pullu 6 adet zarf getreceklerdr. 3. Tcaret Lses brnc sınıfa kaydolacak öğrencler beraberlernde, a) 4 adet veskalık fotoğraf b) Ortaokul dploması c) Doğum kâğıdı d) Üzernde vel adrfes yazılı ve pullu 6 adet zarf getreceklerdr. Daha genş blg çn lgllern 2 Eylülden tbaren okul müdürlüğüne m üracaatları rca olunur. l s n ı ı ı ı ı ı ı ı t ı n ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı t ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı m ı ı ı m ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı m ı n m ı ı ı m m ı,ı ı ı ı ı u m m m ı ı m m u m m DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ BAŞKAN LĞN D AN» Münasp br caz takımı temn edlemedğnden Cumartes akşamı, Çerkez'd 3 İ Gaznosunda tertblenmesne karar vermş ol.w * 52 duğumuz Açık Hava Balosunu daha sonra b l dreceğmz br tarhe tehr ettğmz bldrrz.f Hep Sayfa 3 ten kalan Lüks Br Araba numaralı Blet Sahbn Beklyor Yek yordu. Nhayet çavuş zar lan aldı ve attı dört br J Düzkaya (EV D İM ) Camd Jet braz edldğ an arab Edde zarları aldı ve geld. Edde aldı, bu sefer çn tertp edlen Pyango 30 sahbne teslm edleceğm br parça kend kendne parmakları arasında haff Ağustos Zafer Bayram ı günî drmektedr. Bletn engeç mırıldandıktan sonra ya çe uğuşturdu ve attı. At sabah saat 10 da Evdm Yıldız aya kadar braz edlm es; vaşça yuvarladı ve br ye ması le gözlernn açılma Snemasında kalabalık br me rekmektedr. d oturttu. Çavuş attı: hep Sı br oldu, ortada k yı- raklı topluluğu önllnde çekl yek, Edde: lan gözü gb br hep yek mş ve lflks br araba rıu SA H lbin l "Kalsın ded. Gemde vardı. m aralı blete İsabet etm ştr. BEKLİYO R kmse nefes almaz olmuş Olamaz, dye haykırdı. Şmd numaralı Br yanlışlıkvar, ben tu. Yalnız maknelern ses Pyango tertp heyet ad n a sahbnn kazandığı lüks al gelyordu. Ağızlar açılmış, pazar günler kazanırım, Başkan ffa tıy le Haşan Os - beklyor. Blet sahb de vücutlar donmuştu. dama kazanırım. Çavuş man Hacı emn gazetem ze gl yere başvurduğu tak Yalnız arada br ne oluyor el ayağı boşanmış br hal gönderdğ br m ektupta, vu- araba kendsne derhal tes gb lâflar dolaşıyordu. de paralan toplarken: karıda numarası gösterlen b - edlecektr. Çavuş ayaklarını altına Br yanlışlık yok arka toparlayarak yerleşt. Br daş ded. Yalnız bugün haftalık alın ter şu anda pazar değl. Hep doğuya!ortada yığılmış duruyor- doğru gttğmz çn br du. Edde se şahane d. haftada br gün kazandık, İZarları elnde fazla tutmıı Pazar br gün gerde kal yor, hattâ sallamağa ble dı Kıtansa Gelyor zahmet etmyordu. Sade Hkâye bu şte, günahı ce yavaşça uzanıp atıver Mullgan m boynuna. T caret ve Endüstr Bakanlı Toplayın 'ğından açıklandığına göre, HU Z raat Müdür Vel Trkân Şnray ın Annes kûmet, halhazırdak h ta r: Hastalıklı Bademler pazara m eyvelern hastala1 sürüm tertbatı hakkında ken- m elerne sebep olan dşne tavsyelerde bulunacak Kurdu (Eurytom a) olan Uzman Mr. H P. E ld e t hız Kanun tahtnde, badem (Sayfa l den kalan) 'surette kurtulan Rüçhan Adlı, m etlern temn etm ştr. Adı sahplernn, bedemler ğa çıkm asına razı olmuştur. yeğen ve Türkân Şoray araba geçen Uzman, özellkle tarıra- de veya altlarında b Anne k*, evlernn hemen ya bnerek uzaklaşm ışlardır sal ürünler çn pazara sürüm hastalıklı bademler lersmdek sokağa gelnce Rç OLAY A D LlYEY E encümenler kurma mkânları 1963 tarhne kadar t hanın arabası karşılarına çık İNTİKAL EDİYOR pususunda tetkkler yapacak - en az br ayak dernlk mş ve arabayı kullanm akta o Melh Şoray Kızımın stk tu^ ' çukura gömmek veya yı ;lan Rüçhanın yeğen Gün, arabadan baln mı.hvetm ekten başka Mr. Elder n hzm etler, mas suretyle yok-etm ek mı nerek Melha Şoray la münakaşaya' başlam ıştır. Daha sonra oraya gelen Rüç han Adlı'da olaya karışm ış br gayes olmayan Rüçhan Adlı dan davacıyım. Aslında onun bende de gözü v ard ır Demş vı; davasından vazgeç - rafların, m üştereken fnanse edecek olan B rleşk K ırallık Teknk İşbrlğ Dares vasua syle temn edlm ştr. yetnde olduklannı hatırlı Zraat Dares, hastal demlern m ezkûr tarhe toplam ayan badem yeğenyle beraber M elha Şo m yeceğm söylem ştr. Mr. Elder, 1 Eylül Pazar günü nn ağaçları üzerndek rayı dövmüştür. Kızını bırak - Türkân ve Rüçhan se sademak K ıbrıs a vasıl olacak ve T lıklı badem ler toplal stem eyen kadından bu ce sammî k arkadaş oldukla caret ve Endüstr Bakanlığın ve yapacağı m asrafı l' vehadısrnn üzernde durul- da görevne başlıyacaktır. lernden talep edec maması gerektğn söylem ş Folklor Ekb Adadan Ayrılıyor (Sayfa l den kalan) gördükler Alâkadan fazlasıyle memnun olduklarını ve ada - dan K ıbrıs lı kardeşlerne karşı mnnet ve şükran hsler le dolu olarak ayrılacaklarını söylem şlerdr. Ekp mensup lanna Türk Cem aat M ecls [Başkanı ve Lârnaka T ü rkler1 tarafından çeştl hedyeler v blm ştr. Dün akşam da Türkı ye Büyükelçlğ Basın Ateşcl ğ tarafından Ekp şerefne br zyafet verlm ştr. r lerdr. Sanıkların fadeler alındık - tan sonra olay adlyeye nt^ - kal edecektr. GAZİ TİC A R ET L İSE Sİ Ö ĞREN CİLERİN E ders yılı Güz Dönem btrm e ve bütünleme mthanları le lgl program l a r okulumuzun lân tahtasına 'asılm ış bulunmaktadır. İm thanlarla lgl teferruat çn, lgl öğrenclern okul müdürlüğüne m üracaatları bl drlr. SATLK OTOMOBİL Çok y kullanılmış, çok y br durumda OPEL - KAPTAN marka otomobl satılıktır. İstekller e telefon edp malûmat alablrler. DEVRİM Basımev Bütün baskı şlernz çn Devrm Basımev emrnzdedr. Her türlü baskı şn en kısa br '' zamanda ve en temz br şeklde hazırlayıp tes Hm eder. MAKBUZ KİTAP AFİŞ FATURA DERGİ EL İLAN CETVEL ş l e r d ü ğ ü n d a v e t y e s Hlüracaat: Devrm Basımev, Grne Yolu Veya Ktap Sarayı, Mecdye SokaK. LİMASOL 19 MAYS LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Ders yılı Güz dönem Orta - Lse Btrme ve bütünleme mthan günler okulumuzda lân edlmştr. İmthanlar 2 Eylül 1963 den tbaren başlayacaktır ders yılı çn okulumuzun Orta L «,e Tcaret ve Akşam Sanat bölümlerne öğrenc kaydına 2 Eylül 1963 günü başlanıp Lse grş mthanlarına namzet kaydı 14 Eylül 1963 günü sona erecek tr. 3. Kayıtlar her mesa günü öğleden evvel saat 9 le 12 arasında yapılacaktır. Yalnız Akşam San at kayıtları öğleden sonra saat 4-6 arası yürütülecektr 4. Okulumuz öğrenc yurdu çn dlekçe kabulü 2Eylül 1963 gününde başlayıp 20 Eylül 1963 gününde son bulacaktır. Esk yatılı öğrenclermzn de dlekçe yenlemeler şarttır. Yatı ve yemek ücretlernde br değşklk yapılmamıştır. Okuf İdares ıl Yorgoz Trl, Spor Brlğ nn Msameres Başarılı Oldu Yorgoz Türk Spor Brlğ dün akşam Güzel San atlar D em eğnn de ştrak ettğ çok m uvaffakyetl br m lha nere ve eğlence geces tertp etm ştr. Yorgoz ve cvar Türk halkı gecey heyecanla m şlerdr. zle Spor Kulübünün çağrısına. cabet edenler arasında mttu taz dâvetller de yer alı dır. Kulübün sosyal r lerde de devam 400 de.ı fazla davetl zır bulunduğu bu müı gösterdkler başarıdan tertp hev etn candan rız. KBRS TÜRK FUTBOL FEDERASY' BAŞKANLĞNDAN TAKSİM SAHASNDAKİ BÜFENİN 1 Taksm Sahası Büfes Futbol sezonu çn car edlecektr. Teklfler kapalı zarf usulü le'8 aşağıdak şartlar tahtnde kralanacağı auhis ara duyurulur. 1. Büfey car edecek şahsın umum sahanın t< mzlğnden mesul olacağı gb maçlardan evvel dt Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu İdare Kurulunun göstereceğ temzlğ veya temzlkle alâkadar hang br ş yapması stenecektr. 2. İcar bedel k takstte olmak üzere 1.1 ve tarhlernde peşn olarak ödenecektr. 3. Luzum görüldüğü takdrde sahada şşe le ">*5?ubat satılmasına man olmak hakkı Federasyon re Kurulunca mahfuz tutulacaktır. 4. M üracaatların en geç 1, Eylül, 1963 kadar Federasyon Genel Sekreterlğne ulaşmış sı lâzımdır. 5. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna adres lecek teklfname zarflarının sol üst köşesne İcarı çn teklfname bares yazılmalıdır. 6. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu en y ya herhang br teklf kabul etm eğe mecbur l ]) 1lllllm lllllll'lrt ll llllllll lı lt ll a<l ı la,-a[ ll lt ıl> l*h fliii!iuihim TÜRK MAARİF MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Ders Yılı Yardımcı öğretmenlk Münhalleryle İlgl Açıklamadır: 21, 22 ve 23 Ağustos, 1963 tarhl gaz» lerdek lânımızın brnc paragrafında ders yılı da dahl geçmş yıllarda yardımd öğretmenlk yapmış olan kmselerden dlekç* J kabul edlr baresnden behemehâl 1962 ders yılında Yardımcı öğretm enlk yapmış ûr lan kmselern kastedldğ ve dt yılında Yardımcı öğretm enlk yapmamış ların dlekçelernn dkkate alınmıyacağı. len lüzum üzerne lgllere duyurulur. «ı ıu lılı ıtu lü - ı ı ı ü n ü - f 't n r ı * *» -»» ı f * t 11 ı ı t r*! 11 u : \er w» ; J 'h»kkınj blf İ T. "Kürtçü g ç ık la 11111,111 Adalet Bakam Rober Mer sahl kasabalarındı tamdan brleştrlmes Hanlığında el sıkışırlırker tat ^ s < MAAD TARAFNDAN SAYSAL ORTAMA AKTARLMŞTR

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMES Arş. Gör. Yavuz ŞEN* Türl< müzğnde bast mal

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Asansörle yükseldi yürüyen merdivenle koşuyor Mete Tamer Omur

Asansörle yükseldi yürüyen merdivenle koşuyor Mete Tamer Omur 1 / 5 16.11.2015 09:30 14.11.2015 Cumartes Asansörle yükseld yürüyen merdvenle koşuyor AİLE bütçesne katkı çn daha lkokul çağında yapmadığı ş kalmaz. Çekrdek, nohut, dondurma satar... At arabasına yükledğ

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1 . BÖÜ EETİ DEEEİ IŞTI ÇÖZÜE EETİ DEEEİ. 8 r0 8 r0 8 r0 40 40 40 4 Devreden geçen akım, 8+ 8+ 8 4 + + 4 8 ampermetres, ampermetres se gösterr. Devreden geçen akım, 40 + 40 40 40 4 + + + + + 0 ampermetres

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

MATEMATİK-6 Üslü fadeler

MATEMATİK-6 Üslü fadeler Üslü fadeler 1 5 üslü sayısının okunuşu aşağıdak lerden hang s d r? A) 5 n kares C) çarpı 5 4 Aşağıdak lerden hang s n n okunuşu yanlış ver lm şt r? A) 4 4'ün kares B) 5 üssü C) üssü 5 B) 5 üssü 5 C) 7

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir?

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? Murat Lostar 1 B ilgi G Э ven liпi ve A n a ж Пeleri Teknoloji Anti-virЭs, gэvenlik duvarщ, biyom etrik sistem ler, akщllщ kartlar, elektron ik im

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI SOSYAL YARIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARıMLAŞMA VE AYANIŞMA VAKfı Sayı Hane No Referans No : T.C. Kmlk No Adı Soyadı oğum Tarh / Yer Yaşı Cep Telefon No Telefon

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar 3 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Ağustos 2009 2 SU NUŞ Başa rıy la ta mam la dı ğı mız 2008 2009 ama tör fut bol se zo nu nun ar dın dan ye ni

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

KESTİM KARA SAÇLARIMI

KESTİM KARA SAÇLARIMI KESTİM KARA SAÇLARIMI Gülten Akın (Yozgat, 23 Ocak 1933 Ankara, 4 Kasım 2015). 1955 te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni bitirdi. 1956 da Yaşar Cankoçak la evlendi. Avukatlık ve öğretmenlik yaptı.

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için,

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için, 7. BÖÜ TRAFORATÖRER AIŞTIRAAR ÇÖZÜER TRAFORATÖRER. İdeal transformatörler çn, eştlğn kullanırsak, 0 00 & 0 0. 0 A 800 400 Transformatör deal olduğundan, 400 8 800 4A A ampermetresnn gösterdğ değer 4A A

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KASIM EKİM EYLÜL D.Saa t ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İBADET. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6.

Detaylı

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ EYLÜL Öğrenme Alanı: İBADET D.Saa t 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6. Hac Nedr ve Nçn Yapılır? 7. Hac ve Umre le İlgl

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı