Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: ULAIM CORAFYASI AÇISINDAN TÜRKYE DE KARAYOLU ULAIMININ TARHSEL GELM VE MEVCUT YAPISI HISTORICAL PROGRESS AND CURRENT STATE OF HIGWAY TRANSPORTATION IN TURKEY WITH RESPECT TO TRANSPORTATION GEOGRAPHY Erol KAPLUHAN * Öz Türkiye Cumhuriyeti nin ulaım politikasında öncelik demiryolu siyasetinin olmutur. Karayolu, 1950 yılına kadar uygulanan ulaım politikalarında demiryolunu bütünleyecek bir sistem olarak görülmütür. Ancak bu dönemden sonra, demiryolları adeta yok sayılarak, Marshall yardımlarıyla karayolu yapımına balanmıtır. Planlı dönemle birlikte uygulanan karayolu aırlıklı ulaım politikaları sonucunda karayolları ulaım sistemleri arasında ilk sıraya yerlemitir. Günümüzde Türkiye de mevcut durum itibarıyla, yolcu taımacılıının % 90,5 i, yük taımacılıının ise % 87,4 u karayoluyla gerçekletirilmektedir. Karayolu yük taımacılıı Türkiye de en çok tercih edilen ulatırma türüdür. Bu çalımada karayollarının Cumhuriyetin ilanında bu yana gösterdii geliim, dönemlere ayrılarak ele alınmıtır ve günümüzde hâkim ulaım sistemi haline gelen karayolu taımacılıının Türkiye deki durumu incelenmitir. Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract The Turkish Republic gave priority to railroads in their transportation policy. According to the results of this study the transportation policies for the highway transportation had been seen as a system integrating with the railway transportation until 1950s. However, after 1950s, the railways had been nearly ignored and the highways construction by Marshall aids became the main practice. As a result of the highways dominated transportation policies of the planned period, the highway transportation has become the main transportation system in Turkey. Today the highway transportation is made in the % 90,5 of the passenger transport and % 87,4 of freight transport in Turkey. Freight transport on roads is the most preferred type of transport in Turkey. In this study, the development of this system between the foundation of the Republic and the present is investigated periodically and the highway transportation system which currently became the dominated transportation system in Turkey is examined. Keywords: Transportation Geography, Transportation, Turkey, Higway Transportation. GR Ulaım faaliyeti çeitli yerler, bölgeler arasında ilikinin kurulabilmesi, bu ilikinin ölçülebilmesinde ve corafî görünümün ekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Ulaımın görülebilen etkisi, en belirgin olarak kara ulaımında ortaya çıkmaktadır. Hava ve denizyollarında ise bu etki, kalkı ve varı yerleri açısından belirirken, tüm ulaım sistemleri mekânsal farklılama ve arazi kullanımında deiime yol açar (Tümertekin, 1987: 1 2).

2 Ulatırma sektörü, mal akılarını düzenlemesi, sürecin sürekliliini salaması ve istihdam yaratıcı bir sektör olması nedeniyle ekonomik büyüme açısından önemli sektörlerden birisi olarak görülmektedir. Ulatırma olanaklarının iyilemesi, makroekonomik açıdan istihdamı, yatırımları ve üretim düzeyini; mikro ekonomik açıdan ise, satı ve daıtım aamasında iletmelerin faaliyetlerini olumlu yönde etkilemektedir (Çekerol & Nalçakan, 2011: 324). Ulatırma talebini etkileyen faktörlerden bir kısmı, ekonomik gelime, igücü artıı, üretim artıı, tüketim artıı, ekonomik faaliyetlerin mekânsal alanda yayılımı, küreselleme, uluslararası ilikiler ve anlamalar, enerji fiyatları ve turizm sektörü olarak ifade edilebilir (KGM, 2007: 48). Zemine, topografyaya, taınacak yük miktarına ve zamana göre en esnek, kolay, hızlı ve aktarmasız taıma olanaı vermesi nedeniyle karayoluna olan talep sürekli artan bir eilim göstermektedir. Birçok ülkede olduu gibi ülkemizde de karayolu ulatırması, ulatırma türleri arasında yük ve yolcu taımacılıında en çok kullanılan ulaım türüdür. Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında Osmanlı mparatorluu ndan 4000 km si iyi durumda km uzunluunda yol devralıtır. Cumhuriyetin ilk yıllarında ose ve Köprüler Reislii yol ile ilgili çalımaları yaparken, o yıllarda öncelik demiryollarına verilmitir. kinci Dünya Savaından sonra bütün Dünya Ülkelerinde olduu gibi Türkiye de de karayollarına öncelik verilmitir. Türkiye de 1950 lerden sonra karayolları yapımına aırlık verilmi ve ülkenin sanayi ve tarım ürünleri daha etkin daıtım imkânlarına kavuarak ekonomik kalkınmanın hızlanması salanmıtır (Karluk, 2009: 261). Karayolları Genel Müdürlüü, 1950 yılında ülkenin karayolu aının kurulması ve devamlılıının salanması amacıyla kurulmutur. Önceleri ülkenin her yöresine ulaabilmeyi hedeflenmitir. O dönemde çok az olan motorlu taıt trafii henüz yüksek standartlı yollar gerektirmiyor gerekçesiyle daha alt limitlerde bir standardizasyon kullanılarak yollar ina edilmeye çalıılmıtır yılları arasında yol çalımaların ilk stratejisi salık, eitim gibi toplumsal hizmetlerin ülkenin her yöresine götürülebilmesi için yolların yaz kı geçit verir durumda olabilmesi hedeflenmitir. Bu dönemde kademeli inaat sistemi gerei, bir yandan trafik younluuna uygun olarak yollar iyiletirilmekte, dier yandan yeni güzergâhlar belirlenerek, modern ölçüler kapsamında uygun yol eritleriyle ülkenin ekonomik bölgeleri arasında balantı kurulması stratejisi düünülmü, 1960 lı yıllara gelindiinde, sürat teknikleri uygulanarak, Türkiye nin o gün için gereksindii km. lik bir yol aı ortaya çıkarılmıtır. Ancak, yol aı belli bir düzeye eritikten sonra, trafiin artmasıyla birlikte yılları arasındaki dönem asfalt kaplamaya aırlık verilmesini gereksinimi hissedilmitir lerde motorlu taıt sanayinin kuruluu, karayolu stratejisine yeni boyutlar katmıtır. Trafik younluu olan bazı ana akslarda ve büyük ehir çevrelerinde, çok eritli ekspres yollar ya da otoyol yapımı ekonomik olma nitelii kazanmıtır. Ekonomik deerlendirmelerin önem kazandıı bu tip yolların planlanması, finansmanı, projelendirilmesi ve yapımı dier yollara oranla daha karmaık olduundan, yeni bir teknoloji gerekmitir. Karayolları Genel Müdürlüü bu konudaki ilk ciddi uygulamasını Boaziçi Köprüsü ve stanbul Çevre Yolu projesi ile gerçekletirebilmitir. Bölgelerarası gelimilik farklılıkları Türkiye ekonomisinin temel sorunlarından biridir. Bu farklılıklar, bölgelerin içerisinde yer aldıı corafi koullar, yetimi insan gücü, uygulanan kalkınma modelleri, altyapı kapasitesi, pazara ve girdi piyasalarına yakınlık gibi birçok faktörün etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Sonuçta, görece azgelimi bölgeler ülkenin dier bölgeleri ile bütünleememekte ve iç pazarın derinlemesi salanamamaktadır (Eiyok & Sekmen, 2012: 1). Türkiye, Asya, Avrupa, Orta Dou ile Kafkasya arasındaki konumu nedeniyle stratejik önem kazanmakta; Avrupa ile Asya dan gelen karayolu balantılarının geçiine imkân salamaktadır. Ayrıca yer aldıı corafyanın sahip olduu nüfusun büyüklüü ülke için önemli

3 bir pazar olarak gösterilmektedir. Türkiye, bölgesel ve bölgeler arası karayolu balantısını salamaya yönelik birçok uluslararası karayolu ulaımı koridorlarının gelitirilmesi projesinde de rol almaktadır. Bu projeler, AB (Avrupa Birlii), BM (Birlemi Milletler), KE (Karadeniz Ekonomik birlii), ET (Ekonomik birlii Tekilatı) ve TRACECA (Avrupa Kafkasya Ulaım Koridoru) çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda Türkiye sınırlarından geçen uluslararası karayolu koridorlarının toplam uzunluu 10 bin km yi bulmaktadır (MEVKA, 2013: 7). Planlı dönemde karayollarına verilen önem artmı ülkenin gereksinmeleri dorultusunda Boaziçi Köprüsü ve ekspres yollar yapılmıtır li yılların balarından itibaren bir yandan mevcut devlet ve il yollar üzerinde fiziki ve geometrik kapasite artırım çalımaları sürerken dier yandan otoyol yapımına hız verilmitir li yıllara gelindiinde ise bölünmü yol çalımalarına aırlık verilmi ve yolların standardı yükseltilmeye çalıılmıtır. Bu dönemde önceki dönemlerdeki plansız uygulamaların doal bir sonucu olarak, ulatırma türleri arasında ciddi dengesizlikler olumu, karayolu taımacılıı gerek yükte, gerekse yolcuda çok belirgin ekilde öne çıkmıtır. Türkiye corafik konumunun bilincinde olarak, Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında ulatırma balantıları oluturmak konusunda ciddi stratejiler üretmesi gereken bir ülkedir. Ülkemizin karayolları aı sistemi, kendi ulusal gelimesi, aynı zamanda bulunduu bölgede bütünlüün ve genel anlamda gelimenin salanabilmesi için bir gereklilik tekil etmektedir. Bu çalımanın amacı Ülke karayollarının tarihsel süreçte geliimini inceleyerek bugünkü mevcut durumu hakkında bilgiler vermektir. I DÖNEM KARAYOLLARI Osmanlı mparatorluunun son dönemlerinden itibaren demiryolu, ülkenin iç ve kıyı kesimleri arasında balantının salanmasında kullanılan en önemli ulaım sistemini oluturmaktaydı (Avcı, 2005: 88). Bu dönemde demiryoluna dayandırılan ulaım politikası dorultusunda karayolu yapımı genellikle demiryolunu tamamlayan bir unsur olarak görülmü ve esas yatırım olanakları demiryollarına aktarılmıtır. Bu durumun bir nedeni, ülkedeki motorlu araç sayısının yetersiz olması ve karayollarında hayvana balı araçların kullanılmasıdır. Yol yapımı için Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında birçok atılımlar yapılmıtır. Bu amaçla kanunlar, genelgeler çıkartılmı her yurtta bu ite sorumlu tutulmutur. Yol yapım çalımalarında öncelik ekonomisi ilek, corafi olarak ticari kavakları yüksek olan Aydın, zmir, stanbul ve Trabzon a öncelik verilmitir (Tökin, 1990: 33) yılı öncesinde karayollarıyla ilgili olarak sadece 1921 tarihli ve 102 sayılı Tarık Bedeli Nakdisi hakkında çıkarılan kanun görülmektedir Bu kanunla amaçlanan, yol yapım çalımalarında yaanılan maddi zorlukları amaktır (Durgun, 2006: 29). Cumhuriyet in ilanıyla kazanılan ivme ile ülke ekonomisi ve gelimesine yönelik atılımlar, ulatırma sektöründe de aynı duyarlılık ve kararlılıkla uygulanmı, özellikle demiryolu taımacılıının Türkiye nin kendi kaynaklarının kullanılmasıyla gelitirilebilecei dikkate alınarak, yılları arasında büyük aamalar kaydedilmitir te Cumhuriyet kurulduunda, Türkiye sınırları içerisinde, km si esaslı onarıma muhtaç, km.si tesviye halinde toplam km. karayolu vardı. Yüzölçümü ile kıyaslandıında neredeyse yok denecek kadar az olan bu yol uzunluunda, Osmanlı mparatorluu nun, önceleri karayolu aı oluturmaya yönelik politikasının olmaması, süreç içerisinde bu yönde bir politika olusa da, hazırlanan karayolu programlarının uygulamaya geçemeyen, genelde kâıt üzerinde kalan yol programları olmasının etkisinin yanı sıra, uzun sava yıllarının tahrip edici ve yıkıcılıı da belirleyici bir etken olmutur (en, 2003: 67). Ayrıca

4 bu yolların büyük kısmının geniliklerinin az ve meyillerinin fazla olması, nakil vasıtalarının bu yolları kullanmalarını güçletirmitir. Cumhuriyetin ilk yıllarında yol sorununa yönelik belirli bir plân bulunmamasına ve yapılan yolların teknik bakımdan yönetimiyle yükümlü bulunan Nafıa Vekâletinin ülke genelinde iyi bir tekilata sahip olamamasına ragmen, genç devletin yönetici kadrosu, elde bulunan sınırlı olanaklarla yapabileceklerinin en iyisini yapma kararlılıını gösterebilmitir. Bu kararlılıı, 1923 bütçesinde somut bir biçimde görebilmekteyiz. Bütçede, dier bakanlıkların ödeneklerine kimi sınırlamalar getirilmi olmasına ramen, sadece devlet yollarıyla ilgili ödenein tamamının kullanılmasına izin verilmitir (Mutlu, 1989: 31). Çalımalar bu yönde ilerlerken, zamanla 1921 Tarik Bedeli Nakdisi Kanunu, Devletin hedefleri için yetersiz görülmeye balanmı, bu eksiklii gidermek amacıyla 13 Ocak 1925 te 524 sayılı Yol Mükellefiyeti Kanunu kabul edilmitir. Bu kanuna göre; ya arası erkek nüfus yol mükellefiyetine tabi tutulmutur. Mükellefiyetin süresi 6-12 gün olmak üzere, l Genel Meclisi nce her yıl tayin edilecek süre zarfında ortalama kuvvetteki bir isçinin görebilecei iten ibaret olacaktır. Mükellefiyet, daha çok Turuk-u hususiyeye (il yolları) aitti. Mükellefler, bulunduu ilden en fazla 8 saat uzaklıktaki yollarda çalıacaktır. Yine bu kanunla _l Genel Meclisleri ne bir görev veriliyordu. Bu göreve göre meclisler, o ilde yapılacak yolların tanzimi için, yolların önemlerine göre 5 yıllık bir program hazırlayacaklardı (As, 2006: 150,151). 524 sayılı kanuna ramen, devlet karayolları yapımına, 1926 yılından itibaren giriilen büyük imar hamleleri ve demiryolu faaliyetinin kazandıı ivme nedeniyle gerekli ödenek ayrılamamıtır (en, 2003: 70). Devlet yollarının ödeneksizlik nedeniyle bakımsız kalması, Cumhuriyet idarecilerini yeni düzenlemeler yapmaya itmitir. 12 Haziran 1927 tarih, 1131 sayılı yasayla, devlet ve il yolları ayrımına son verilerek, yolların yapım, bakım ve onarımları l Özel idarelerine verilmitir. Barda bu durumu, geni çapta karayolu inaatının tamamıyla durması seklinde yorumlamaktadır (Barda, 1958: 295). Bu yasaya göre önemli köprüler ile yapım ve onarımının geciktirilmemesi gereken bazı yolların yapımı, onarım atölyelerinin kurulması, makinistlerin eitilmesi gibi faaliyetler Bayındırlık Bakanlıına bırakılmıtır. Böylece her vilayet sınırları içindeki tüm yolların yapımını üstlenerek bu çalıma için bütçeden kaynak yardımı alacaktır (Gürgözener, 1997: 73). Genel olarak bakıldıında, 1927 yılındaki bu yasayla yol yapım isinin vilayetlere bırakılmasının, yol yapımına zarar verdii söylenebilir. Çünkü bu kanun gereince genel bütçeden illere yardım yapılması kararlatırılmısa da buna yönelik yeterli finansman salanamamıtır. l Özel dareleri ndeki ödenek, ancak yolun toprak tesviyesinde kullanılan araçların masraflarını karılıyordu. Yol islerinde çalıan mükellefler, kendilerine yakın olan yerlerden tasın taınması ve bu tasların kırılıp ose kenarına getirilmesinden sorumlu idiler. ller, ellerindeki ödenekle ancak bu getirilen tasların silindirle düzeltilmesini salayabiliyorlardı. Tam anlamıyla yol bitirilemiyordu (Diker, 1938: 32). Cumhuriyet Döneminde teknik anlamda ilk önemli yol kanunu 2 Haziran 1929 tarih ve 1525 sayılı ose ve Köprüler Kanunu dur. Bu yasanın çıkması tesadüfî deildir yılında Recep Peker in Nafia Vekili olduu dönemde hazırlanan bir Umur-u Nafia Programının uygulanmasını salamak için çıkarılmıtır. Bu kanunla yollar, milli oseler ve il yolları ayrımına tabi tutularak, milli oselerin programlanması ve inası merkezi idareye verilirken, illerin üçer yıllık yol programları hazırlayarak Bayındırlık Bakanlıı na onaylatması art koulmutur (Tekeli & lkin, 2004: 384) lu yılların getirdii yeni koullarla birlikte, devletçilik, göreli olarak dıa kapalı bir ekonomide, sanayilemenin iç kaynaklarla, ekonominin kendi öz güçlerine dayalı olarak gelitii bir dönem oldu: Bu dönemde bazı dı krediler kullanılmakla birlikte, dıa baımlılıın bir göstergesi olarak kullanılabilecek dı ticaret açıı ortadan kalkmıtır. Dı ticaret dengesinin salanmasında ithalatın yarı yarıya kısılması temel faktör olmutur (Eiyok, 2006: 7)

5 Karayolları inaatında döneminde görülen yetersizlik, esas itibariyle devletin mali sıkıntılarından kaynaklanmaktadır. Mahiyet icabı devletçe finanse edilmesi gereken yol ina ve bakımına hükümetler, yeterli kaynaklar salayamamılardır. Ulatırma türleri içinde tercihin demiryollarına verilmi olması, devletin zaten yetersiz olan kaynaklarından, karayolları için ayrılabilecek olan parayı sınırlandırmıtır (Yaa, 1980: 272). Bu olumsuzluklara ramen yılları arasında dorudan doruya Nafıa Vekâleti tarafından yaptırılan yollar ise unlardır (Bayındırlık Dergisi, 1936: 41-56; Bayındırlık leri Dergisi, 1937: 42; Bayındırlık Dergisi, 1938: 247). 1-Balya-Çanakkale Asfaltı yolu (160 km ) 2- stanbul-edirne Asfaltı yolu (328 km) : Bu yol hemen hemen bütün Trakya bölgesini karadan stanbul a ve merkeze balayan en youn karayolumuzdur da tamamlanmıtır. 3-Hopa-Borçka yolu (35 km ) 4-Malatya-Elazı arasındaki varyant yol (19 km ) 5-Ankara-Çubuk yolunda bir varyant (14 km ) 6-Ankara civarı asfalt yolları (30 km) 7-Trabzon-ran Transit Yolu (642 km): Bu yol Trabzon da sahilde balayıp, Trabzon, Gümühane, Erzurum ve Arı vilayetlerini batanbaa geçerek ran hududu ile Gürbulak civarında birleir.1940 da tamamlanmıtır. 8-Florya ltisat yolu (2.5 km) 9-Elazı-Plür yolu 10-Persek-Mamiki yolu 11-stanbul-Ankara-Tayyare Meydanı Kısmı 12-Diyarbakır stasyonu-urfa Kapısı yolu 13-Malatya-stasyon Parke Yolu 1936 yılına gelindiinde Nafıa Vekâleti yeni bir yol kanunu tasarısı hazırlamı ve Devlet ûrasına sunmutur. Tasarı, tüm esaslarıyla birlikte ûra tarafından kabul edilmitir. Tasarıda, ehirlerarası yol inaatının, - modern devlet kuruluunun mahalli idarelere yükledii görevlerin gün geçtikçe çoalıp genilemesi dolayısıyla geri bırakıldıı, son yıllarda yol vergisi gelirlerinin ehirlerin dier islerine harcanması zorunluluunun doduunu, ülkede sürekli artan okuma arzusunun, ilkokul kadrosunu elinde tutan özel idare bütçelerinin büyük kısmını, kültür islerine tahsis etmek mecburiyetinde bıraktıını, öretmen maaları, açılan yeni okullar vb. nedenlerle, yol için vatandatan alınan paranın baka islere harcandıı belirtilmi, Nafıa Vekâleti hissesinin tekrar eski haline getirilmesi (% 15 ten % 50 ye çıkarılması) öngörülmütür yılında kurulan Celal Bayar Hükümeti nin programında karayollarına geni yer verilmi, özellikle demiryollarını destekleyecek ekilde yapılacak karayollarının ülkenin geliimine katkıda bulunduu vurgulanmıtır (As, 2006: 156, 157) yılında km. olan karayolları uzunluu, 1945 te km.ye yükselmitir Buna göre sava yıllarını da içine alan dokuz yıllık periyotta 3.149, yılda ortalama 349 km. yol ina edildii görülmektedir (Tablo 1). Ancak nitelikleri itibarıyla yol ebekesinde bu dönemde de önemli bir iyileme görülmemektedir yılında km. uzunlukta gösterilen bu yolların istatistiklerde sadece km sinin iyi olarak nitelendirildii, geri kalanının bozuk sayıldıı görülmekte, dolayısıyla ulaıma rahatlıkla olanak salamadıı anlaılmaktadır. Bu dönem içinde dikkate deer tek gelime, parke yolların 177 km ye çıkmı olmasıdır. Savaın ortaya koyduu askeri ihtiyaçlar, asker ve malzeme naklinde uranılan büyük güçlükler,

6 karayolları ebekemizin uzunluk, fakat özellikle nitelik itibarıyla yetersizliini bütün açıklııyla ortaya koymutur. Yıllar (l Yolları) Kaplamalı Yollar Tablo 1: Döneminde Karayolları Aı (km) Parke Toprak Yollar Yollar Stabilize, Kırma ta Yollar Geçit Vermeyen Yollar Genel Toplam Kaynak: Tablo KGM Ulaım statistikleri 2012a: 3 den elde edilen bilgilerle oluturulmutur. Tablo 1 de görüldüü üzere Türkiye Cumhuriyetinde yol yapımına önem verilmekle beraber ekonomik yetersizlikten dolayı çok fazla yol yapılamamıtır. Milli savunma, ekonomi ve turizm için önemli olan yollara öncelik verilerek hazırlanan 175 milyon lira finans gerektiren yol programının uygulanmasına 1938 de balanmıtır (en, 2003: 81). Uzun bir sava döneminin yarattıı kaynak yetersizlii, daha sonra gelen dünya ekonomik bunalımı ve son olarak II. Dünya Savaı, çalımaları engelleyici unsurlar olmutur. Savatan sonra yol yapım çalımalarına yeniden balanılmı ve 1950 de Karayolları Genel Müdürlüü kurularak çalımalara hız verilmitir. Tablo 2: Arası Bütçeden Karayollarına Ayrılan Pay Yıllar Genel Bütçe(Lira) Genel Bütçede Karayolu Payı( ) Genel Bütçede Bayındırlık Payı (Lira) Bayındırlık çinde Karayol Payı (%) Karayolları Payı (Lira) Kaynak: Karacan, 2005: Tablo 2 de devletin karayolları için ayırdıı kaynakların ne kadar yetersiz olduu görülmektedir döneminde devletin gerek genel bütçe içinde gerekse bayındırlık yatırımları içerisinde karayollarına ayırdıı pay oldukça azdır. Bu dönem Türkiye sindeki ulaım, demiryolu ve deniz yolu endeksli olduu için karayollarına yapılacak yatırımlar yolun limana ve demiryoluna yakınlıı ile ilgiliydi. Demiryolu ve limana yakın olan bölgelerdeki yerleim birimleri ve yollar uzak olanlara nispeten daha gelimi durumdaydı. Ancak Cumhuriyetin ilk yılları özellikle 1925 ve 1926 yıllarında karayolları, bayındırlık yatırımları içerisinde % 15 lik deer ile dier alanlardan daha fazla pay almıtır. Bu pay ile ülkenin deiik bölgelerinde özellikle kırsal alanda yol yapım çalımaları balatılmıtır (Karacan, 2005: 36-40). II. Dünya Savaı yıllarında yol yapımına ayrılan bu kaynakların yeterli olamaması, devlet, il, köy yollarının birbirinden baımsız çalıan dairelerin elinde bırakılarak ülkeye uygun bir yol politikasını tespit edip yürütecek bir tekilatın kurulmamı olması, nihayet yol inaatı alanında

7 modern teknolojiye ülkemizin yabancı kalmaya devam etmesi, alınan sonuçların arzulanan seviyede olmasını önlemitir. Üstelik eski yollar, sava yılları içinde daha da bozulmu, yeni yapılanların bir kısmı da oldukça aceleye geldii ve gerekli biçimde kontrol edilemedii için, önceden tespit edilen niteliklerin altında kalmıtır DEN GÜNÜMÜZ KADAR OLAN DÖNEM kinci Dünya savaından sonra Türkiye, ABD den aldıı finansal yardımlar sayesinde ulaımda özellikle de karayollarında büyük bir ilerleme sürecine girmitir. Bu dönemde demiryolu ulaım sistemi terk edilerek karayolu birinci plana çıkmıtır (Gürgözener, 1997: 50). Marshall Planı çerçevesinde Türkiye ye dayatılan ulaım politikası uyarınca demiryolları atıl bırakılarak karayolu merkezli ulaım politikası benimsenmitir. kinci Dünya Savaı ndan karlı çıkan Amerikan otomotiv irketleri ve petrol tekelleri tercihlerinin karayolu yapımı olduunu ABD hükümetine çok net ifade etmilerdir (Yıldız, 2008: 38). Marshall yardımlarından daha ekonomik olmasına ramen demiryollarından çok karayolları lehine yararlanılması, petrolle çalıan lastikli araçların egemen olduu bir ulaım politikasının kabul edilmesi karayolu yapımını hızlandırmıtır. te bu politika ABD nin Türkiye de uyguladıı ve dier ülkelere de telkin ettii ulatırma politikasının özünü oluturmaktaydı (Aydın, 2001: 78) yılında yol harcamalarının bütçe içerisindeki payı % 2,9 iken, 1955 de % 7,2 ye, 1960 da %7,7 ye yükselmitir (Cillov, 1962: 132). Amerikan hükümeti 1947 den itibaren ülkemiz karayolları inasına yardım etmeye balamıtır (Tablo 3). Bu yardım önceleri askeri yardım heyeti tarafından yapılmıtır. Ayrıca daha sonra da görülecei gibi karayolları inaatına ve bakımına ayrılan ödenek de artırılmıtır. Amerika dan yol ina ve bakımı için modern makineler ithal edilmi, ayrıca Amerikan Devlet Yollar daresi nden getirilen çeitli düzeydeki teknik personelden, yolların ina, bakım ve idaresinde olduu gibi, Türk personelin yetitirilmesinde de yararlanılmıtır. Türkiye de stabilize yol inaatı ilk defa bu ibirlii çerçevesi içinde 1948 de balamıtır (As, 2006: 307). Tablo 3: Döneminde Alınan Marshall Yardımı ve Ulatırma Sektörlerine Daılımı Yıllar Karayolları ($) Demiryolları($) Denizyolları($) Toplam Kaynak: As, 2006: 299. Karayolları Genel Müdürlüü 1 Mart 1950 tarih ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüü Kurulu ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmutur (KGM, 2012b: 16). lk aamada 1950 yılına kadar uygulanan ulaım politikalarında demiryolunu besleyecek, bütünleyecek bir sistem olarak görülen karayolları, bu tarihten sonra esas ulaım sistemi olarak kabul edilmitir (Avcı, 2005: 89) deki km. uzunluk, 1960 ta km.ye ulamıtır. Karayollarındaki gelime, bu alanda etkili bir tekilat kurulması yanında, kamu kaynaklarından bu alana büyük fonlar ayrılmasıyla birlikte salanabilmitir. Devlet karayolları ödenekleri 1950 de toplam harcamaların sadece % 4,1 i iken, bu oran 1955 te % 11, 1960 ta ise % 13,3 e yükselmitir. Ayrıca dı yardım fonlarının önemli bir kısmı da bu sektör için harcanmıtır. Genel olarak bakıldıında ise arasında ulatırma faaliyetinin GSMH içindeki oranının % 5 ten % 7 ye çıktıı görülmektedir. Bu deime, % 40 oranında bir artıı ifade etmektedir. Hâlbuki aynı oran, sanayi sektörü için % 22 dir. Yine aynı dönemde faal nüfusun ulatırmada istihdam edilen payı % 1.22 den % 1.90 a yükselmitir. Bu artı, dier bütün iktisadi faaliyet kesimlerinde olduundan daha hızlıdır. Bu alanda da en hızlı artı, beton köprü cinsinde olmu, eski köprülerin birçou da yeni yolların standartlarına uygun olmadıı için terk edilmitir. Dönem içinde beton köprü sayısı 606 dan 1542 ye yükselmitir. Karayollarının gelimesi, motorlu taıt araç kullanımını kolaylatırmıtır. Bu nedenle dönem içinde motorlu araç miktarında büyük artı görülmektedir

8 1950 de olan motorlu kara nakil araçları sayısı, 1955 te ye, 1960 ta ise e çıkmıtır (As, 2006: 402, 403) den sonraki yıllar karayolunun artık demiryoluna karı ezici üstünlüünü kabul ettirdii yıllar olmutur. Demiryolu taımacılıına yapılan % 100 oranında zam artıı, ülke içerisinde otomotiv sanayiinin montaj yoluyla da olsa kurulması, köy yolları yapımı için Köy leri Bakanlıına balı olarak Yol-Su-Elektrik (Y.S.E.) Genel Müdürlüünün kurulması, yol inaatında kullanılmak üzere makine ve teçhizat için dı kredi olanaklarının salanması, kamyon ithalatının serbest bırakılması gibi birçok faktörler karayolu taımacılıının beklenenin çok üstünde gelimesine ve bugün ulatırma sistemleri arasında karayolu ile yapılan yük taımacılıında % 90 ve yolcu taımacılıında da % 95 gibi dengesiz bir daılımın olumasına zemin hazırlamıtır dan sonraki yıllar (balangıç 1963) beer yıllık kalkınma-planlarının yapıldıı dönemlerdir. Karayollarında 1950 den itibaren salanan ilerlemelerin, tarım sektörünün piyasa ekonomisine girmesinde, tarım, ticaret ve sanayinin gelimesinde çok olumlu bir rol oynamıtır. 1. Be Yıllık Kalkınma Plan (B.Y.K.P.) Döneminde karayollarının geometrik standartlarının yurt ihtiyacının üstünde olduu düünülürken, 2. Be Yıllık Kalkınma Planı Döneminde karayollarının geometrik standartlarının da yükseltilmesinin gerekli olduu sonucuna varılmı ve yolların geometrik standartlarının yükseltilmesi içinde ilave harcamalar yapılmıtır (Baol, 2012). Ulatırma sektörünün sabit yatırımlar içindeki payı gün geçtikçe artmıtır dönemi sanayileme açısından önemli gelimelerin kaydedildii, sanayi sektörünün yıllık ortalama büyüme hızının % 9,3 gibi yüksek bir deere ulatıı bir dönem olarak dikkat çekmektedir dönemi, dönemi ile birlikte hızlı sanayilemenin gerçekletii ikinci dier bir dönem olarak dikkat çekmektedir dönemi, ithal ikameci birikim modeli çerçevesinde ve uygulanan popülist politikalar sayesinde sanayi sektörünün altın yılları olmutur (Eiyok, 2006: 15). Karayolu alarının bir bölümünün, artan ekonomik faaliyetlerin sonucu önemli oranda ticari trafik taımaya balamasıyla bu kesimlerde fiziksel yetersizlikler ortaya çıkmı ve 1970 li yıllarda karayolu politikası yeni boyutlar kazanmıtır. Bu dönemde mevcut yol aı uzunluunu artırmak yerine, fiziki ve geometrik standartların iyiletirme çalımalarına aırlık verilmitir lerde motorlu taıt sanayinin kuruluu, karayolu politikasına yeni boyutlar katmıtır. Trafik sıkııklıı olan bazı ana akslarda ve büyük ehir çevrelerinde, çok eritli ekspres yollar ya da otoyol yapımı ekonomik olma nitelii kazanmıtır (Tablo 4). Ekonomik deerlendirmelerin önem kazandıı bu tip yolların planlanması, finansmanı, projelendirilmesi ve yapımı dier yollara oranla daha karmaık olduundan, yeni bir teknoloji gerekmitir. Karayolları Genel Müdürlüü bu konudaki ilk uygulamasını Boaziçi Köprüsü ve stanbul Çevre Yolu projesi ile gerçekletirmitir. Tablo 4: Yıllar itibariyle iletmeye açılan Otoyollar Yıllar Otoyol Uzunluu Balantı Yolu Toplam (km)

9 BB ye devredilen Adan çıkan yol Genel Toplam Kaynak:http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Istatistikler/OtoyolEnvanterBilgisi/IlBa zindaacilanotoyol.pdf, Avrupa Yatırım Bankası ndan alınan kredi ile 1970 yılında yapımına balanan Boaziçi Köprüsü 1973 yılında trafie açılmı ve bu sayede Avrupa ile Asya kıtaları karayolu ile birbirine balanmıtır. Ayrıca, bu köprünün yapımı ile ülkemizde ilk ücretli yol ve köprü politikası balatılmıtır li yıllarda bir yandan mevcut devlet ve il yolları üzerinde fiziki ve geometrik iyiletirme çalımaları sürerken dier yandan yeni bir atılımla tam erime kontrollü otoyol yapımına hız verilmitir yılında hizmete açılan 38 km uzunluundaki Gebze-zmit Ekspres yolu ile balatılan ücretli yol politikası günümüzde de devam etmektedir yılında inaatı balatılan 2. Boaz Köprüsü nün (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) 1988 yılında hizmete açılmasıyla Avrupa Asya ya ikinci kez karayolu ile balanmıtır (KGM 2012b: 16). Yine aynı dönemde turizm sektörünü canlandırmak için özellikle güney sahillerinde fiziki yapısı ve geometrik standardı yüksek olan yolların yapımına aırlık verilmitir. Planlama dönemine ramen demiryolları güç kaybetmeye devam etmi, devlet tarafından etkin bir iletmenin kurulamaması ve mevcut olan hatlara da yeteri ölçüde bakım ve onarım yapılmayarak geometrik standartlarının arttırılamaması sonucu TCDD iletmesi devamlı zarar etmeye balamıtır. Planlama dönemlerinde demiryollarını kalkındırmak için bir takım çalımalar yapılsa da baarı salanamamıtır. Karayolu ile yapılan taımacılıın demiryolu ve denizyoluna kaydırılması ve boru hatlarının da daha da gelitirip yaygınlatırılması kısacası daha ekonomik, güvenli, hızlı ve etkin bir taıma sisteminin gerçekletirilebilmesi için Ulatırma Ana Planı hazırlanmıtır. Bu planın uygulamaya balaması ve somut hedeflerin ortaya konması ulatırma sistemlerinin yük ve yolcu taımacılıındaki paylarının dengelenmesi adına umut verici olmutur. Ülkemizde yapılan tek ulusal ulatırma planı Ulatırma Ana Planı (U.A.P) olmasına ramen bu plan 1986 yılında anlaılmaz bir biçimde uygulamadan kaldırılmıtır (Akgüngör & Demirel, 2004: 425) ihtilali sonrasındaki yıllar Türkiye de otoyollar döneminin baladıı yıllardır. Devrin hükümetleri bu dönemde Türkiye de otoyol yapımını desteklemilerdir. Böylece bata demiryolu olmak üzere dier ulatırma sistemlerinin kaderi deimemi bu defa da otoyolların gölgesi altında ezilmilerdir yılından itibaren balatılan bölünmü yol yapım çalımaları ulusal ve uluslararası a bütünlüü ve trafik younluu nedeniyle kapasite artırılması gereken ana arterler üzerinde younlamıtır yılında balanan yol yapımı 24 km den 2014 itibariyle km ye ulamıtır itibariyle toplam Devlet yolları toplamı km. l yolları toplamı km dir (Tablo 4 ve Tablo 5). Karayolları Genel Müdürlüü nün sorumluluu altında bulunan

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DEMOKRAT PART KTDARININ LK YILLARINDA

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE ULAŞTIRMA POLİTİKALARI

TÜRKİYEDEKİ ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE ULAŞTIRMA POLİTİKALARI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2004 : 10 : 3 : 423-430

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: 1307-9581 E-DEVLET UYGULAMALARI AÇISINDAN TÜRKYE NCELEMES VE BR MODEL ÖNERS

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Seçilmi Finansal Göstergeler 4-5 Genel Müdür Mesajı 6-7 Yönetim Kurulu 8-9 Üst Yönetim

Detaylı

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES:

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Balıca Finansal Göstergeler 4-6 Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür Mesajı 7-8 Yönetim

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK rtibat : turcevik@hotmail.com GSM: 05326032494 2003 - ANKARA ÖZET Leasing kavramı, bir

Detaylı

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27 NSAN 2005 TMMOB VE MMARLAR ODASI ARASINDA UZMANLIK AYRIMI KONUSUNDA YAANAN TARTIMALI SÜREÇ 6 PROF. DR. GÖNÜL TANKUT U KAYBETTK 18 PLANLAMA DERGSNN 2004/4 SAYISI ÇIKTI 19 KENTSEL DÖNÜÜM VE GELM KANUNU TASARISI

Detaylı

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 T.C. SAYITAY BAKANLII 06520 BALGAT / ANKARA Tlf: 295 30 00 Fx: 295 40 94 e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr

Detaylı

Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri

Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri Aydın G. T. 1, Öüt K. S. 2 1 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma AD, Türkiye (gulsentaydin@gmail.com) 2 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma

Detaylı

TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY

TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY Alper UZUN * Alpaslan ALAAOLU** Özet Mala karı ilenen suçlar mekânsal olarak farklı daılı kalıbına sahiptir. Bu çalımanın amacı; 2006 yılında

Detaylı

Türkiye de İller Düzeyinde Karayolu Yük Trafiği Dağılımının Analizi 1

Türkiye de İller Düzeyinde Karayolu Yük Trafiği Dağılımının Analizi 1 Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:17.Sayı:2.Aralık 2013 ss.81-92 Türkiye de İller Düzeyinde Karayolu Yük Trafiği Dağılımının Analizi 1 Analysis of the Distribution of Road Traffic Freight in Turkey

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI ANONM RKET 12 Nisan 2005 tarihli HSSEDARLAR GENEL KURULUNA sunulan 2004 YETM ÜÇÜNCÜ HESAP YILI HAKKINDA BANKA MECLSNCE HAZIRLANAN FAALYET RAPORU BLANÇO, KÂR VE ZARAR HESABI

Detaylı

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN ZMT EHR KENTSEL VE ENDÜSTRYEL SU TEMN PROJES HAKKINDA SAYITAY RAPORU Nisan 2002 832 sayılı Sayıtay Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenen bu Raporun Sayıtay Genel Kurulunun

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

a) Yalnız I b) Yalnız II c) I, II d) II,III e) I, II,III 3. I. Toy II. Kurultay III. l (Cevap A)

a) Yalnız I b) Yalnız II c) I, II d) II,III e) I, II,III 3. I. Toy II. Kurultay III. l (Cevap A) (Bu sorular, sınava giren adaylar tarafından hatırlama usulü ile hazırlanmıtır. Kesinlik içermemektedir. Cevapların bir kısmı tartımalıdır. Görüleriniz için info@kpss.info ya mail yazabilirsiniz.) GENEL

Detaylı

SSK GERÇE. Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay. Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00

SSK GERÇE. Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay. Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00 SSK GERÇE! Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00 GR 2 35 MLYON NSANA HZMET VEREN SSK NIN SALIK HZMET SUNUMUNDAK YER 3 SSK NIN DEVRNN ARKASINDAK GERÇEKLER!

Detaylı

MURAT HAVZASI REHAB!L!TASYON PROJES! F!Z!B!L!TE RAPORU

MURAT HAVZASI REHAB!L!TASYON PROJES! F!Z!B!L!TE RAPORU MURAT HAVZASI REHABLTASYON PROJES FZBLTE RAPORU 1 ÇNDEKLER ÇNDEKLER 2 KISALTMALAR 7 1. PROJENN TANIMI VE KAPSAMI SAYFA 1.1. Projenin Adı 8 1.2. Projenin Gerekçesi 8 1.3. Projenin Amacı 9 1.4. Projenin

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı