Adamıza. Lefkoşaya dikilmek üzere A navatandan gönderilen A ziz A tatürk üh heykeli 19(i3 günü, Denizcilik Bankası na ait İs ta n b u l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adamıza. Lefkoşaya dikilmek üzere A navatandan gönderilen A ziz A tatürk üh heykeli 19(i3 günü, Denizcilik Bankası na ait İs ta n b u l"

Transkript

1 Devrim Y IL 2 : 1 S A Y I : 185 S A H İB İ: H İK M E T A F İF M A P O L A R Fİ A T I : 18 M İD A R E M E C İ D İ Y E S O K A K T E L : BASIM E Vİ g i r n e y o l u BıfjEL L E F K O Ş E 25 E k im 1963 Cuma HERGiiN i M «v S A Y F i l 9 Adamıza Heykeli Getiriliyor m i in tt 6 n<kr ak >30, T.c. r sî» M, Alay- ^ *». S e r b «t (Antreman S ta d y u m u ' < 5, T ü r k C e ziyaret- * 00, Altsam Yeme^ıKıbuj, m a n d a n tarafnniançı ) * 5, A l a y adönrçvcistjısitl mn yüzünü, İm uda ya bir defa Jt, il,. «l i a n k î t i K A * atu goreouıyo- ] i isi il«ancak te Dem Sı 29Ekim 'de Açılış Töreni Yapılacak Birleşmiş M illetlerin, Yıldönümü Kutlandı ıhılan Siyasi Problemler M U A Z Z A M j M İLLE TLE R İN lletler T e ş k ila tı yıldönümü, dün luye'nin h er y a - törenlerle kut- PROBLEMLER i Birleşmiş M ille t ti de, dün akşam K düzenlemiştir. Bu r konuşma y a p a n Kibns Y ü k s e k K o m ite s i S ir A r t h u r C la rk, Birleşmiş M ille t le r le ilg ili g e - niş bilgi v e r m iş v e te ş k ilâ tın el an karşılaşm akta old u ğu siyasi p r o b le m le r in m u a z z a m old u ğu nu b ild ir m iş tir. U M U T K A Y N A C I N ü k le e r D e n e m e y a s a ğ ı A n d ia şm a sın ın akdd'i g ib i la y lar, gelecek için ü m it v e cesa ret k a y n a ğ ı o lm a k ta d ır, d iy e n C la rk, B irle ş m iş M ille tle r in s o s y a l v e e k o n a m ik k a lk ın m a a la n ın d a k i fa a liy e tle r in in ö n e m in d e n b a h s ed tm iş, b a şa rılan iş le r in b ir ö z e tn ii y a p m ış tır. T Ü R K İY E DE Ö t e y a n d a n T ü r k iy e C u m - h u rb a şk a n ı C e m a l G ü rs e l ile B a ş b a k a n İn ön ü bu m üna. s e b e tle b ir e r m es a j y a y ın la - m ış la rd ır. G ü rs e l, m esajın d a ş ö y le d e m e k te d ir : İ K y ' E N B A R İZ O L A N Dünyada sulh ve gü - venliğin korunmasını, mil (D evam ı Sayfa 6 da) C. B. Muavini Tebrik Kabul Edecek C u m h u r B aşkan M u a v in i D r. F a z ıl K ü çü k, 29 E k im C u m h ıı r iy e t B a y ra m ı m ü n a s e b e tiy le ö n ü m ü zd e k i S a lı günü ö.e. 11 d e n l e resm i ik a m etg â h ın d a halktan tebrik kabul ed ecektir Lefkoşaya dikilmek üzere A navatandan gönderilen A ziz A tatürk üh heykeli 26 Ekim 19(i3 günü, Denizcilik Bankası na ait İs ta n b u l vapuru ile Leymosun a vasıl olacaktır. Leymosun Kasabası adına bir heyet tarafından alınacak olan Heykel, Leymosunda yapılacak bir törenden sonra Türk Bayrağına sarılı olarak yola çıkarılacak ve Bebek G a zinosuna kadar, Leymosun Ka sabasını temsil eden kurum, müessese ve teşekkül mümessilleri tarafından getirilecektir Lefkoşa adına bir hey et, A - ziz Atatürk ün Heykelini, Beb e k G a zin o su cı /arında L e y - sese ve teşekküller temsil a - lacaktır. Atatürk Heykeli, 29 Ekim 1963 günü, saat 8.15 de yapıla cak parlak bir törenle açıla I K ılllllllllllllllllllllllllim illllllllllllllllllllllll Ilı Baf Kurtuluş Lisesi ile ilgili resimli ve enteresan bir yazı serisine gün başlıyoruz. Pazar çaktır. Heykelin açılış törenine, Kıb rıs taki bütün TUrk kasaba ve köy temsilcileri; kurum, mües sese ve teşekküllerin temsil 3- den hey etler, çelenklerle bir - likte iştirak edeceklerdir. Baf ta tek a d a y : Aylâ Kâzım B a f seçim b ö lg e s in d e m ün hal bu lu n an T e m s ilc ile r M e c li si ü y e liğ i için a d a y lık k o y m a sü resi, dün ö ğ le y in sona e r - m iş v e sö z konusu m e v k i için sa d ece, m erh u m H a lit K â z ım ın eşi A y lâ K â z ım a d a y lığ ın ı koym uştur. A y lâ K â z ım ın a d a y lığ ın ı, T e m s ilc ile r M e c lis i B a f ü yesi A z i z A l t a y m t e k lif v e B eh iç l alkan ın da tey id ettiği b ild i rilm e k te d ir. H e rh a n g i b ir it ir a z y a p ılm a d ığ ı ta k d ird e, A y lâ K â z ım, a- d a ylık süresinin kam panyasından 24 saat sonra T em silci o la ca k v e m u h tem elen, M e c lis in g e le c e k h a fta y a p a c a ğ ı otu ru m < i'ii'ik'iııııufiıtfhihiınıııııııırıııııııııııuiniııı da and içecektir. Cemaat Meclisi Bu Maksat için öze! Bir Program Hazırladı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı; A ziz Atatürk ün Heykeli - nin açılış dolayısıyle Lefkoşa da tertiplenen özel merasim - den ayrı olarak, bütün Türk kasaba ve köylerinde mutat merasimle ve parlak bir şekil de kutlanacaktır. 29 E K İM A T A T Ü R K H E Y K E Lİ AÇILIŞ PROGRAM I : 1- İstiklâl M arşı (Türk Alayı Bandosu tarafından) 2- Heykelin Açılışı (T.C. Bü yuk elçisi Ekselâns Dr. Maz - har Özkol tarafından) ma. 3- Ti Borusu ve Çelenk koy 4. Saygı Duruşu 5- T.C. Büyük Elçisi Ekse - Devam ı sayfa 6 da A T A T Ü R K Ü N Ö LM E Z E SERİN İ 8 S A Y F A L IK F A S İK Ü L L E R H A L İN D E V E R İY O R ı ı ı a ı ı ı ı ı a ı ı ı ı ı a i'4 M u h t a ç ö ğ r e n c i l e r e Y a r d ı m F o n ı ı t.ıhil olmak DUn E k selâ n s M a z h a r Ö z - k o l ile T ü rk basın m en s u p la rı, nın y a p tığ ı b ir to p la n tıd a, K ıb -r ıs ta k i fa k ir ö ğ r e n c ile r için b ir y a rd ım F on u a çılm a sın a k a ra r v e r ilm iş tir. tik o la r a k E k selâ n s D r. M a z h a r Ö z k o l 25 lira te b e rrü d e bu lunm uştur. Y a r ın ın tem in a tı ola n g e n ç le r im iz i y e tiş tir m e k için, h a lk tan, gü cü n ü n y e t tiğ i n is b ette y a rd ım b e k le n m e k te d ir. P a p ıla ca k en k ü çü k b ir b a ğ ışın b ile n e k a d a r k ıy m e tli o ld u ğu, g a y e y e e r iş ild iğ i zam a n id ra k ed ile çe k tir. Y a r d ım la r ın ı d o ğ ru d a n d o ğ ru y a g a z e te m iz e, v e y a T U rk K o o p e r a t if M e r k e z B an kası Ş u b e lerin e, k ö y le r d e k i T ü rk K o o p e r a t if K r e d i ş irk e tle rin e, v e y a h u t ta ö ğ r e tm e n le r v a sıta sı ile m a k b u z m u k a b ilin d e ya tırılm ası rica olunur. İ M. aktarımın 1bana *****»I ^ B K b t a 15., fe^rbahce!.. m hizmet *.ı.ıl I I arzum i»»"- I v-'-rl V# U r mil» ı u n g defa K u t b o ^ * im W -" J Ü 1Mensuplan Uçaktan indikten sonra : FotoDEVRİM. E. Z A İM O G L U :aret Heyeti Geldi pile Türkiye arasın d a ' Anlaşması im zalan He bugün b a ş lıy a 0 müzakerelere katıla- 8konusu andlaşm ayı * olan Türk H e y e :i * Mu ile adamıza gel ^Ticaret Bakanlığı ^ Dairesi ikinci baş- n Dumer baş - ^ kişilik hey'eti uçak a lan ın d a, T ü r k iy e B ü y ü k e lç iliğ i m e n s u p la n, T ic a r e t Ba k a n lığ ı, T ü rk T ic a r e t O d a sı v e TU rk T ü c c a r D e r n e ğ i ilg ilile r i k a rşıla m ıştır. H e y e t b a şk a n ı im za la n a c a k o la n a n dlaşm an ır. iki m e m le k e t a ra s ın d a k i tic a retin g e liş m e s i y ö n ü n d e ile ri b ir adım o la c a ğ ı ü m id in i iz h a r etm iştir. T Ü R K İY E D E G E LİŞM E LE R H er iki m em lek etin de zira a t m e m le k e ti o lm a s ı h a s e b iy le K ıb r ıs la T ü r k iy e a ra sın d a k i ti c a r e tin fa z la g e liş e m iy e c e ğ i hu su su nda daha ö n c e b e lir ti len d ü şü n ce v e b a z ı ç e v r e le r d e h â k im o la n k a n a a t h a k k n- d a fik r i so ru la n h e y e t b a şk a - m, T ü r k iy e d e te k n iğ in b ü y ü k b ir ile r le m e k a y d e ttiğ in i b e lir t m iş v e B eş Y ıllık K a lk ın m a P lâ n ı ç e r ç e v e s in d e, T ü r k iy e - D e v a m ı S a y fa 6 da N U TU K M U R A T D A V M A N IN SON M A C E R A S I : K A N L I K O L Y E L E R R E S İM Lİ K A H R A M A N L IK R O M A N I : 1 1 ı ayı * * *?! ( * S toolcu)'3 u\ a \W tü ^ ı<*#f ^\4. w» " " TSİO* f it il W t, f 0 ' jy * : 1Ve karşı ayan zevat bir arada : FOTO DEVRtM. E. ZA İM O Ğ L U Jandarma Gücü Komutanları, Cumhurbaşkan Muavini Dr. Küçük ü Ziyaretleri sırasında. I OTO D E V R İM E. Z A İM O Ğ L U Kemal Deniz in Ziyaretleri MeclisinlıiinıJeıni Kara Sinan H E Y E C A N D O LU U Z U N BİR H İK A Y E : D ü n a k şa m L e tk o ş a M ille v e k ille rin d e n K e m a l D e n iz, D i iprdır. Bu y ü z d e n E k im m evs. m i y a k la ş tığ ı için ç iftç in in e - K ıb rıs T ü rk le rin in b ir e r so y a d ı a lm a la rın ı m ecb u ri k ılan lek kaya ile M eriç k öylerin i z i v\nde tohum bulunm uyor. M e K a n u n T a sa rısın ın ik in ci mü y a r e t e tm iş tir. H e r ik i k ö y d e r iç lile r h ü k ü m ete b irk a ç d e fa za k eresin in, bu gü n ö ğ le d e n d e k ö y ham ı d ile k v e şik âyet m ü ra ca a t e ttik le r i h a ld e hiç so n ra to p la n a c a k ola n Türi< KORSAN İli DEFİNESİ lerin i m ille t v e k ilin e d u y u r m u ş b ir m ü sbet c e v a p a la m a m ışla r C e m a a t M e c lis in d e y a p ıla c a ğ ı la rd ır. D ile k K a y a n ın istek leri dır. M ille tv e k ilin in akşa m k i zi v e kanun tasarısın ın, m u h te arasın da k ö y ü n içm e suyu V3 y a r e ti esn asın d a h alk y in e a m ele n kabu l e d ile c e ğ i b ild iril VE D A H A B İR Ç O K Y E N İL İK L E R te le f n d e rd i v a rd ır. M e r iç kö c ız d iy e fe r y a t e tm iştir. Bıı m e k te d ir yünün ise daha b ü yü k b ir d e r k ö y s a k in le rin e m ille tv e k ille r i Ö ğ re tm e n le r, v a k ıfla r v e di v a r d ır. G e ç e n Ş u bat a y ın d a v a s ıta s ıy le b ir k e r e daha ilg ili d in iş le r i d a iresi ek bü tçesi, k ö y e y a ğ a n d o lu d an bü tün k ö yü n e k in le r i y e r le y ek sa n 3*1 m uştu. Bu a fe t y ü zü n d e n bu bakanlıktan yard ım talep ed ilm esin i is te m iş le rd ir. M ille t v e k ile r in d e bu ta le p le rin i ilg ili v e T U rk C e m a a t M e c lis i M u ra k ip lik D a ire si ile ilg ili kanun ta s a rıla rı, m e c li >in bugünkü 29 Ekim 'd e k ö y ü n ç iftç ile r i a m b a rla rın a b a k a n lığ a d u y u ra ca ğ ın ı b ild ir top la n tısın d a y e r a la c a k konu - l ir k ile b ile z a h ir e k o y m a m ı) m işle rd ir. L lar ı«r ttihmiıua arasında uuııınmakcaaır bulunm aktadır.. ı ı ı ııııı ı ı ııı m ı ı m ı ı ııaı,,, t, g,,. MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR

2 Sayfa 2 ^ ı ı ı i B i i t ; ı i ı ı ı ı ı ı ı ı ı n ı ı i R i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı a ı ı i 'i i f i i ı ı ı ı ı a ı ı ı ı ı ı ı ı a u ı ı ı r İngiliz Kemal I Dünyanın En Korkunç Deniz Kıbrıs'ta Facialarından Biri * " l 1" I I I I I l l l l l l l İlil' I! I I I I I I İ H I I I İ t i l i r i n * A N L A T A N İN G İL İZ KEIMAI r- Y A Z A N : H.A.M. liail»rjliailt"birr :illlllh i:illil»iiihiiitui»ihii tlhhii»jll'*ır'lııbii*;i ltlıhlhllliı ll i'iu III*l ll«l!iiiiiihhll*llhiailllllhlumlmlh ll Hai,lll»'" Gelen Mektup El Yazısıydı ğımsırada kapı vuruldu. Bu çok şiddetli bir vu - ruştu. ö n ce açmak iste «B u zlu Güneş» I limonatası içiniz] m m m m m m m m m m m m ı ı ı m ı ı ı n * «t m ı ı ı ı ı ı ı ı m m ı ı ı m ı ı ı ı i ı ı m ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı m ı m ı m ı i ı ı ı i m m ı ı i i i m m m m m >,m,, ', l,, ',, " l# " " '* 4 D A R A G E M İSİN D E K İ Y A N G IN Facia Sırasında Gemide Bulunan Y azar P. J. Abraham Y a zıyor Ohalde kapıyı açı nız başbaşa kalalım, bir likte dertleşelim. Oza - man herşeyi öğrenirsi - niz. Aksi halde, her iki - mizi de m ahvolacağız veya yolculardan herhangi birinin bu yerlere mü - dahalesi, düşmanlık yara - tıimasına vesile olurdu. Dara nin devam ettirdi-,.ği Ou ticaret usulü, belki J H m i t f i i i m m i i n m m m M m m m B r i a i i i i i i. i l, VArR-YİVK B E N E - R H A K K I H A K E R İ i Palace Hotel de Di I Lim asol da bundan bir M arm ara Otel adında bir otelim iz l dense bu otel uzun ömürlü olm#fc I nedenleri üzerinde durmak istemiyor^ 38 Fakat hemen arkasında, dim. Kapı tekrar vuruldu Ö LÜ M E D Ö RT S A A T K A L D I *' İMHfl Marm ara Oteli kapandıktan bir ^ beyaz, ışıktan daha parlak, m erm er renginde fadaha şiddetli vurulma Gene aldırmadım. Bu de Yangın bazılarına korku, bir kısmına cesaret, 238? sonra M u zaffer Tahîr adlı bir vatandaş,, Uyumuşum galiba.. erkek, kadın ve çocuğa ise dehşetli bir ölüm rboyu kendi binası olan bir yeri otel olarak ka! etek, G ök alabildiğine çamla - bir el belirm işti karşımda. Bu eli iki türlü gör - tinde değildim. ğa banladı. Açm ak niye di. B öylece Limasol otelsizlikten tekrar kı^ pan 1 ra dökülüyor, odama do ile si: lan ışık yağmuru g ö zle memin sırrını bir türlü Kim o? Ne istiyor Geminin iskele tarafında hava tertibatının bu - rettebat bulunduğu halde Hac m evsim inde ziyaret - ki toı Gemide A vru palı mü - de Hacce gidenler içindi. rimde renk renk tablo - çözem iyordum. sunuz? D iye seslendim lar çiziyordu sanki. En - Bu el ne istiyordu ben Dışarıdaki cevap ver lunduğu yer vardı. Gemi yine de,, birinci ve ikinci çilerin binlercesi M ekke - Z a fer Oteli temiz bir oteldir. İçerishıd çalış* der gecelerinden birini den? Birşey de bırak - miyordu. Durmadan kapıyı çalıyor,zorluyordu. pıdan başka bir divan ve 78 kabine ayrılabiliyordu lerdi. Nisan ayı Hac mev-, : bir otel olan bu oteli desteklemek şart ı w a z bölmesinin sonundaki ka sınıf yolcuları için azami ye gitm ek için koşup gelir ; kalm abilecek rahat bir gece geçirilebilec\ kabıc yaşıyordu Dağ köyü.. mış değildi. H er halde Birdenbire İstanbul u müzip bir el diye düşün Cevap verm ezseniz açm ıyacağım dedim çarpıyordu. O sırada içeri çoğu gü verteyi tercih et - dan güvertedeki yolcu la yüz tutarsa, eğer Zafer Oteli de desteklen! yası, bir de yazı masasr göze Buna rağmen, yolcuların simine dahil olm adığın - : siz kalınan bir yapı nasıl zamanla çölün* le UÇ' hatırladım. Vatanım be düm. Sarhoş değildim. min ışıkları içinde Olgamn etkisi altında bu Aç, ne olur, tehlikedeyim diyen bir kadın zıları divana yaslanmışlar 948 e baliğ oluyordu. Bu şatlarla seyahat etm ekte - lular ne yapar söylenilmesi gereksiz. l b # r pe de pek az yolcu vardı. Ba mişlerdi.. Bunların sayısı rın tam am ile başka mak - I se aynı durum varlaşabilir. O zaman L J yah t cağım.. Bir el pencere - lunabilirdim ama, A nita 12 min ışıklan içinde bana beni daha fazla yaralı - sesi kulaklarımı doldurdu. lardı. Belki de bir gece ev te güvertelerin her tarafı Belki de iş veya tatil iqin h afif bir uykuya dalmış - insanlar eşyaları ile birlik olduklarını anlamıştım. renk mim bana doğru uzanıyordu. yordu. Bu otelin zaman zaman kasabamın r fiymiş elbisı Beyaz, m erm er bir el. Odanın ışığını yaktım. Hayret, bu saatte, benim odamın kapısını han hava içinde geçmişti de bulmuşlarsa oraya yerleş dı. Yolcu lar arasında bir - müzden kaçmamaktadır. Nedenleri üzerinde!*elbi r U velki seyahatleri pek sert na dağılmışlar; nerede yer başka yerlere g id iy o rla r len kişiler tarafından ziyaret edilmediği gözii bira; Yataktan fırladım. He Y erde beyaz bir kâğıt yaz e nüz uyumâmıştım. G ö z vardı. Ü zerinde kan'dam. gi kadın çalabilirdi? Belki A n ita dır, belkio lga - Oturma odasının etra - renkli bir manzara çıkarı- vardı. Çoğu Arab, Hintli ondan.. mişlerdi. Çok karışık ve çdk m illetlerden insan dursak bu çok uzun sürer. Yalnız bu kişilerin Lıraraksinemây3 lerim e dolan ışıklar, he - laları olan bir kâğıt. Kim bu kasabanın Türk malı ve Türk kişilerin m J / pir g ö r ü n m e s i ) den t yecanım ı bir okadar da - düşürmüştü bu kâğıdı?! dır. belki de Aspasa dır fındaki açık güvertenin yorlardı. ve PakistanlI idi..gem ide tığı bir oteli desteklemeleri iktisadi balümdjumfısütılar, yük olara ha arttırıyordu. Pencere Rüzgâr uçurmuş olabi - diye düşündüm. Açm ak biraz ötesinde, kesilmiş bu yüzdep çeşitli lisan ve bu toplumu çökertici bir davranış olduğu J^ijParda gel biraz I ye yaklaştım, kim seler lirdi. Beyaz el atmış ola m ecburiyetinde değildim bir yer vardı, ikinci sınıf Daha gem iye çıkmadan lehçe işitiliyordu. nutmamaları gerekm iyor mu? f «L nüden d ile d o rim. ^ yoktu. Fakat bir elin gol bilirdi. Belki kıllı elin Gene de biraz daha ka yolcuları bu sınırdan öte güvertelerin hangi tarafına yerleşeceklerini düşü - M erdivenlerin başında Geçenlerde, onsekiz ondokuz gesi, halâ daha gözlerim bir hilesiydi bu pıya yaklaştım: ye geçem ezlerdi; zira bu de canlanıyor, rüyalarım Mektubu okuduktan Kim siniz, diye sor nun ötesinde Birinci Sınıf nüyorlar ve derhal oraya bir takım ilânlar görmüş- rihlerinde, kasabaya gelen dört kişinin İ!^ Par, Gelinin M u daki korkunç pençelerle sonra karar verecektim. dum.adınızı olsun söyle yolcular için yerler başlı koşuyorlardı. Aradıkları düm. Bazıları resimli idi. H otel de kalmaları üzerinde önemle 'jgjgden sonra, h iç başbaşaymışım gibi, ken. Kan lekeli bir mektup yiniz, söylem ezseniz aç- yordu. Güvertenin üstünde sandalların kısmı dilmemişse hemen yerleşi kurtaran simidinin nasıl bam ızda Türk e ait otel olduğu halde soru yer daha önceden işgal e- Bunlardan birinde, can - bir olaydır. Mem ur olan bu kişiler ni ı gerinmedi. B u dimden geçtiğim anlar tu bu. Fakat kimden ge m ıyacağım oluyordu. liyordu? imza yoktu.in Çıldırdınız mı siz? yer almıştı. Bu kimin ni - veriyorlardı. Bu tutulan takıldığı gösteriliyor ve ; u n s u r u n m a l ı o l a n o t e l e g itm iş le r d ir? Bu şıkı I(i Işıkta bir el uzanmıştı, gilizce yazılm ıştı. Çok A ç diyorum tehlikede - hayetinde ise müretteba - yerler kesin sınırlarla ay altında dört dilden izahat yet konusu olmuştur. Şikâyet edenle şikâyeı liftle cevapveri belki bir kadın, belki nazik başlıyordu ama, yim, herşey m ahvolacak tın kabineleri sıralanıyor rılmış değildi. Sınır v a zife veriyordu. Bu ilânları ya konusu olanların haklı veya haksız taraftanı bir erkek eli. G özlerim le arkasındanda hemen teh her ikim izi de buradan du. Cankurtaran sandalla sini, çepçevre sıraladıkları kından okumamıştım. Y ai zerinde uzunboylu durmak istemiyorum, görmüştüm bu eli. Kıllı, dit geliyordu. Tam mek alıp götürecekler, hem rı geminin her iki yanma eşyalar görüyordu. Ba nız bir tanesi gözüm e çar kalın bir ele benziyordu. tubu okumaya başlıyara de sonumuzu kimse öğre ikişer ikişer asılmıştı. zıları eşya ile çizilen bu pmıştı. Büyük kırm ızı har Bildiğim bir şey varsa destek olmalıdır İ n. Sordum, soruş sınırın üstüne sarilerini,, flerle bir ihtarda bulunuyordu Desteksiz ilerlem e güçtür. Palace Hotel dei ı Nasıl, ne giyilir, : D E N İZD E Y A N lan bu kişilerin haklı yönleri olabilir; fakat.talaşlarım, b ir giyeceklerini asmışlar, ge ler hoş çici evlerinin üstünü ör - G IN T E H L İK E L İ O L A B I-- demiş ozan, i f a i g i y, gel yajıma nem iyecek. müşlerdi. Hatta kadınlan L lr Buna kısa ve geçici Ben de Gelinin S E Y A H A T... Krem f için tam am ıyle yabancı bir g ö z atmıştım. H erhalde kırm ızı h arfler dikkati Şim dilik bu kadar. tlerid ebu gibi kora tejl e f e s i ile git- Ben sen yokuz biz varız t f l şarabi ren kte LE F K O Ş A T Ü R K B A N K A S I LTD. S E Y A H A T B Ü R O S U N D A mı boy Deliliğin sırası de gözlerden uzak küçük Yapılan rezervasyonlar için ilâve para alınmaz. Biletler mavi sl ğil, beni tehdit etmekten hücreler hazırlamışlardı. resmî fiyat üzerinden s a tılır. mi çekmiş bulunuyordu. lara tekrar eğilm ek hakkımı muhafaza ediyo İmi, artist locasına T el : vazgeçiniz. Kim olduğunuzu söylem edikçe kapı ye kadar, bu yerlerde mül mek lüzumunu duyma - sonra A rtık gem iyi terkedince - A m a daha fazla dikkat et rum. kerim, baha g t yı açm ıyacağım. kiyet hakkı kazandıklarına inanıyorlardı. Burada her iki Eğer pa mıştım. Bu ilânlar her g e mımıtıaıımıuıııı :mmııibii8iibiibiia i8iıaiiaı>ı ı- i ı ı ı ı ı ı ı «gitmeye tövmide görülen normal şeylerdi. j i ı i ı ı ı ı ı ı ı t ı ı ı ı ı ı m ı n ı u n ı,i.. ı : ı n ı i ı ı i ı ı ı ( i ı ı u m ı ı ı ı ı ı ı ı m ı ı ı ı ı ı m ı ı i n i m i ı i : ı ı ı ı ı ı n ı ı ı ı ı ı ı ı i ı ı ı ı m a i k m ı ı ı ı ı i J i ı ı i i i ı t ı ı ı ı ı i ı u.i i i ı ı ı ı ı ı ı m ı ı ı ı t ı m ı ı ı ı ı ı ı ı i ' j Sarhoşsunuz ga liba. oturuyorlar; burada yatı - cak, no yorlar, burada yeyip içi - yerim, Par, üstelik - yorlardı. Devam ı V ar n gard fa düşkünbir Ben mi, yanılıyor tek, be> günşeytana sunuz. Gemi mürettebatından D iz g i, B a sk ı, K liş e D EVRİM Basımevi ı ı ı ı ı m t ı ı a ı ı m ı ı m m m a ı ı ı ı ı a ı ı ı ı ı m ı u m ı i ( i ı ı ı ı ı ı ı ı a ı ı ı ı ı a ı ı ı ı ı ı u «ı t m ı t ı i ) i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı a ı ı m ı ı ı i ı ı i ( i ' a ı ı m m m m m m ı ı m l., i m m ı ' M i a ı ı a ı i B i ı a i ' i ı. B m ı ı ı ı ı ı ı a ı ı a ı i B i ı a ı i B i i B i ı ı ı ı a t ı a ı i B i ı ı ı ı a ı ı a ı ı a i i B i i B i i B i i B i i a ı ı ı ı i B i ı a ı ı a ı ı m m m m ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı laıımmııımmmmııımmmııııııııııııııııı,,,,! ŞEYTAN- TAŞLARI TEFRİK A No : 78 f l i i l Mapolar Bütün insanlar böyledir. Suç işlerken ka- nun diye birşey tanımazlar. Fakat yakayı ele verdik - ten sonra da kanun pençesinde inim inim inle- yere/k merhamet dilerler. Sevgen de Bunlar - den biriydi. Yarın iyileşip, âdaletin huzuruna çıktığı zaman merhamet dilenecek, yargıçların vicdanına kapanacaktı. Fakat cinayeti işlerke ı bunları düşünmüyor dev kesiliyor, dağ kesili - yordu. Cinayetten sonra da basan bir korku - nun dehşeti içinde mahvolup gidiyordu. Sev - gen bu cinayeti niçin işletmişti? Bir kadın kar - şısında, bir a$k karşısında bukadar küçülecek bir adama hiç de benzemiyordu. Gene kahkahalarla gülm eğe başladı. Y e - ni bir perde açacaktı. Gene Duman dan çinge - ne k ızı ndan bahsedecek, onlarla döğüşecek, sonunda da Ç iğdem e küfredecekti. Fakat bu akşam bambaşka bir şekilde gülüyordu: Gökkübbenin taşsızlığı karşısında, in - sanların taş kesilmesi ne kadar korkunç değil mi Çiğdem? Susuyorsunuz, hepiniz de susu - yorsunuz. Fakat eskiden böyle m iydiniz? A ia bildiğine konuşuyor, dil döküyordunuz. Lânet olsun hepiniz de, Küçük A li bana yeter. H epinizden çok daha insan. Rüyalarımda bile be - nimle beraber, benimle ağlıyor, benimle gülü - yor. Fakat siz, siz böyle mistniz? Kahkahaları birdenbire kesildi, sesinin tonu değişti, daha ciddî, ağlamaklı bi rsesle konuşmaya b a şla d ı: Sana da iş çıktı M ezarcı Süleyman. Bu kaçıncı m ezar Süleyman A ğa? Benim için de bir m ezar kazm ıyacak mısın? Ne gülüyor, yoksa boynunu mu büktün? A ğlıy o r musun? inanmıyorum sana, benim de mezarımı kaza - çaksın. Yatağın içinde çırpındı. Ellerini kım ıldattı, üzerindeki yorganı attı, doğruldu. ğırdı. Boğuluyorum, bir yudum su, diye ba - Nöbetçi Hem şire koşarak su getirdi. Bir kadeh suyu bir hızda içti, bir daha istedi. Din - lenir gibi olmuştu, derin derin nefes almıya başladı, sonra : Kim var yanımda? D iye sordu. Polis cevap verdi : Nöbetçi Hemşire Hanımla, ben. Siz kim siniz? N öbetçi polis? Polis mi? i il : i<iii iiiiiiiiihiiiiiiiii i tur l l l ı i 1 ıı»n 1 irm*nm111»"t ni» 11 mi "»ıılıı I irim irillinin lıı«m11 mil ı ıı ıııııı ı ıı ı ıı ı ıı ı., ıır..tııııııııllllıyııln ninninin,ilutııııııııii'iıı Iiıııınıın I"i"i:ıl>'l"iıılınnıınııuılıı ıılı,lıjııltıılıııınııllnllm1ı l l l 1, 1 1 1, lı (! [ Lefkoşa. Evet. Fakat heyecanlanacak birşey yok Sevgen bey. Seni koruyoruz. Polisin beni koruması.. mânalı mânalı "rımaııiiiııibiımıııaıtaııı güldü sonra sargılar içindeki yüzünün daha ne zaman açılacağını nöbetçi H em şire ye sordu. Belli olm az Sevgen bey, dedi Hemşire, belki yarın, belki obürgün. Bu doktorların ka - rarına bağlı bir iş. Bu sargılardan okadar usandım ki.. Haklısın Sevgen bey, fakat elim izden başka ne gelebilirdi? Bana am eliyat yaptılar mı? Evet, bir göz am eliyatı yaptılar. Neden icabetti? G özlerinizden korkuyorlar. Yoksa ben kör mü olmuşum? Heyecanlanmayınız,! dofttorlar heye canlanmayı mennettiler. Bu elim izde olm ıyan bir «ey. İstesek de, istemesek de heyecanlanacağız. Buna kim se mâni olam ıyor. Uyum aya çalışınız, bu akşam çok az uyudunuz. * Elimde değil ki.. Fakat uyumaya çalışınız. «MttlBIlIHBIIfllt I kü geçm iş ve çaresi bulunmayacak ko ; zerinde durmak boşuna kurşun I zer. Sabah Yayın ı :.59 A çılış ve program 7.00 K u r an-ı Kerim 7.15 V ecihe D aryal dan,kanun soloları 7.30 H aber bülteni 7.45 Güneri T ecer den şar kılar Popüler O rg Müziği 8.35 Türküler ve Oyun Havaları Kapanı? Ö ğle Y a y ım : A çılış ve program N evin Demirdöğen- den şarkılar ö ğ le m elodileri Beraber şarkılar. I! A ç ılış ve P Haber Bülteni I Ç o c u k Kapanış katür fü1111 ye, Karikatür ı Akşam Y a y ın ı: A çılış ve program Kıbns a Selâm Çocuk Saati M u za ffer A kgün - den Türküler Orkestralar Koka Kola programı An Dile İsmet şarkılar Haber bül Lânitis Nesrin şarkılar Divan Hafif Klâsik Fen Konuşm^ Saz Eserleri Haber BüW Klâsik Türk ölmeye Kapanı? TELEV t: Kaptan Pakv *',, L A S S l t, A ktü alil^ AbdÜ arkadaşların 11 TİYATRO SU D i c K Swiss Affa'r ' *tfcu. s%un > o > L J B s vlka<la' RaJib.vf» d* âlabıl "H Nİ a U : yür*ü i c C **>- «di. MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR S.

3 s * k Sinemasının P. P. si çevrilm işti. Renk değil de, arkadaşlarına uy. iki-üç elbise ile yapm ağa muştu. G iyim -kusam ko - Çalışırım., nusundaki düşüncelerini şöyle ö z e tliy o r : Türk artistleri için de, m odayı benim kadar uzaktan takibeden yok dense yeri.. Gardırobum öyle Rior, Chanel koleksi yonları ile dolu değil! On tane eteğim var. T a yy ö r ise bir tane.. A yakkab ı sa yım geçen yıl 13 tü,.. Bu yıl nedense üçe iniverdi.. Genç aktris, giyim ini i m a o a l - k a b, d b Ş İ a n ı n m. Ç o k bir»şık az mak,'y aj yaparım. Şöy nl'vnrdu Afişteki le uçuk renk bir dudak bo «ELİNİN M URA y ası- 8ÖZ üzerine h afif si.» d pr yah bir çizgi d i y e başlıyor PER - * PAR adıyla bitiyor- 12 ile 17 arasında giyi B u s ı r a d a, şarabi renk mim d eğişiverir. S ad e bir ^1elbisesi giymiş elbise, topuklu dekolte bir kadın ka bir ayakkab ı giyerim. Be y a r a r a k sinemaya yaz eldiveni, yaz kış, elim toun görünmesiy - den düşürm em.. M akiyaj jan fısıltılar, yük - olarak da, sabah süsüne "Pervin Par da gel biraz rim el, pudra ekle -!ti, dilden dile do - rim. A k şam ları, canlı renk PervinPar, 'Gelinin Mu i1filminden sonra, hiç lada görünmedi. Bu ladığı herkes soru a da üşenmeden, ayinlerle cevap veri -"Hayatımda ilk defa ^sinemanın galasına gi- n. Sordum, soruş n, Nasıl, ne giyilir..arkadaşlarım, bir 1elbisesi giy, gel ler.. Ben de Gelinin ı na şarabi renkte I elbisesi ile git-, artist locasına î öylesine yadırga L0 günden sonra ara gitmeye töv- Pervin Par. gene moda anlayışına dönüyor : 1959 modasını pek sevm iştim. Renk olarak ii mon küfüy biçim olarak ince hatlar modaydı. Bu yılki modanın farkında bi le değilim. Am a, sinema yıld ızları arasında, yeni yılın modasını geçenler bi le var. Nedense, m oda kelim esi beni sıkıyor. Ga zetecilerin ilânlarını okur um da moda köşesine göz " - ^ an b e k a d a, bile atmam.. Bir fo to ğ ra f yazılar se etek, blûz giyerim,. Fra - koyarlar, altına da işe ya ^ karışıyordu. pan renkleri sevm em. Gri ram az üç satır yazı!. G aze ile siyah, gri ile grinin öte önünde halk, ışık lıyon arada "bir ki tonlarını u yu ştu rm ağa te okum ayı çok severim., önce başlıklara göz ata - j u;- at çalışırım. M okasen a yak - rım.. İç veya dış politikay yorlar ki, m erak etm em ek imkânsız.. Üstelik, ro - yaşta başladı. Bir defa, an man kahramanının çoğu neme karşı koydum. Kız- güzeldir, çoğu iyi giyinir, kardeşimle bana bir örnek ı Par, üstelik - ne düşkün bir 10 gün şeytana transferi sonra ler hoşuma gider.. M aki - yajım a da dikkat ederim. Krem pat sürer, kaşları - mı boyarım. G özlerim e mavi sürer, siyah çizgi çe kerim. Ruj rengi ise, sa - baha göre, daha canlıdır. Eğer pavyona gideceksem her iki tarafı da kurtara - cak, norm al bir elbise g i yerim. A m a bütün bunları gardırobum daki on e - tek, beş blûz, bir tayyör, Beşiktaş ın G. Saray için. Primi bin T.L. la ilgiliyse, gerisini oku mam.. Sonra, aşk roman larm ı takibederim. Ro - man yazarı, tefrikanın sonunu öyle bir yerde kesi A nlıyacağın ız, ben bu g i - elbise yaptırm ıştı da.. Hiç yim im le roman kahrama nı olam am.. giym edim. Şimdi de, giydi im elbisenin aynı deseni O ynadığım film lerin ad n* ay nı biçim ini başkası- ları da öyle ilgi çekici ki.. nm sırtında görünce üzü- Birinin adı Tütüncü K ızı lürîim. Yırtık, sökük dik - ydı. Ötekinin adı Balıkçı m e& bayılırım. Bir arka - K ız ı Bir de Balıkçı güze başımın evinde, üç saati- li nde oynadım. A d özel ne bile m isafir gitsem, di- likleri, Bir A vu ç Toprak ki kutumu yanıma alı - ile Bir Yudum Su ile ta n m - Hem konuşur, hem marnlandı. Ben ilkbaharı sevdiğim halde, sonba - har adlı iki film de rol al- dım. Sonbahar, İkincisi diyor : de Sonbahar Yaprakları ydı.. Filim lerde, çoğu za man, şalvar, cepken giy - m ek zorunda kaldım. A - m af Sonbahar Yaprakların d a, spor bir elbise ile beyaz perdede görünebildim. Genç aktris, giyim ko - nusundaki özelliklerini şöyle açıklıyor: Bu ilgisizlik küçük K IB R IS T Ü R K T İC A R E T O D A S IN D A N : Sayın Gıda M addeleri İthalâtçılarım ıza, Danim arka Ticaret A te şeliğinden aldığım bir y a zıda Danim arka nın K ıb rıs Tica ret Ateşesi Mr. P er R yb erg in 31 Ekim - 15 Kasım 1963 tarihleri a- dikiş dikerim., Ev giyim inden de söz e Ev işleri ile uğraş - maktan hoşlanırım. Y e mek pişirmek, ortalığı du zenlem ek, hoş saatlerimi dolduruverir.. Patlıcanın kırk türlü yem eğini sever on türlüsünü pişirmesini bilirim. Patates turşusuna bayılırım.. Sokakta, üstü - me başıma pek dikkat et - mediğim halde, evde iş ya parken, iyi giyinirim.. Tâ [bii ev ölçülerine göre.. Ha fif bir makyaj yaparım.. Size ilgi çekici bir şey söy liyeyim mi?.. Hani şu ga ladaki şarabi renk elbise var ya, ye'mek pişirirken onu giyerim.. Esmer güzeli, kahveren gj gözlü, kalkık burunlu aktris sözlerini şöyle şöyle noktalıyor : Şarabi elbise, de - Giiniin Yazısı: Köy öğretmeni J Salih A S L A N K ö y öğretm eni yalnız okulda bulunan çocuklar- le alâkadar olmayıp, bu - nun dışında çiftçi, çoban ve amele olan gençlerle de temas haline gelm esi ve onların şikâyet ve dert lerini canı gönülden dinie mesi meslek icabının zara retleri arasına girm ekte - dir. Bilhassa İlk Okulu bitir dikten sonra tahsiline de vam edemiyen çocuklara gereken yardımın yapıl - ması ve doğru yolun gösterilm esi en mü - him konulan teşkil etmek tedir.. Yalnız bütün bun - larla da kalmayıp işlemek ten elleri nasırlanmış köy lülere gerok çobanlık ve gerekse çiftçilik hakkında mümkün olduğu kadar teknik bilgi verilmesi, ce maatımızın bir adım daha İleri atması demektir. H ele ayda bir defa ol - sun aile toplantısı yapıl - masını gönül ne kadar ar zu eder. Bu toplantıda bü tün aileler çocuklann durumunu, nasıl disiplin yaratacaklarını ve ne gibi vi taminler çocuk sağlığına faydalıdır meselelerini in- celiyeceklerdir. A yrıca in tizam sız bir aile yuvası - nın eşlerin nasıl bir hareket tarzı takip etm eleriy le tanzim edileceğini, köy de nasıl bir imece kurula cağını ve daha köylüyü ilgilendiren birçok m eseleleri bir çatı altında görüşm eleri elbette ki öğret - menlere düşen Vatanî bir vazifedir. M aalesef bazı köyleri - mizin mezkûr fikirlerden tamamen uzak kalması yürekleri sızlatır. Bilhas - sa nüfusu bine yakın Türk köylerinde böyle hiz met edici faaliyetlerin bu lunmaması esef vericidir doğrusu. İçerisinde ne spor kulübü, ne gençlik kulübü ve ne de bir Birlik teşekkülü vardır. Mevcut olan bir İlk Okul. Unutulmamalıdır ki Türk köylüsünün kalkın - ması demek Türk cemaa tının kalkınması demek <- tir. Türkiye Cumhuriyeti nin bânisi ve Türk M illeti nin hödmi eşsiz ulu ön der A T A T Ü R K şöyle de - miştir : Türkiye nin haki- kiki Efendisi, Köylüdür Bundan böyle bizler köy öğretm enlerinden çeşitli sahalarda daha fazla gay ret bekleriz. %I llllll l;il»l!i ;J ll IIIIIIV ll lllll lllllll!m llllllll ll ll ll ll lllllllllllliailll.. IIIIIİIIHlIia-.l ıın P K U R U O V A D A S A S Y A L GECE Kuruova ilk Okulu ve Halkının İştirakiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Akşamı K U R U O V A F A K İR Ö Ğ RENCİLER Y A R A R IN A Bu Müstesna G eceyi Kaçırm ayınız G iriş : 50 M İL. ^ A lia iia ıt ıııllllm I I I Ü - 'J 'llllllllillilllli r t U lh a n ilia illlllllllla n illllllt li lllllllia it li lllllü I lllıılııiıilııli llj; DEVRİM tn DÜNKÜ SAYIŞ 4530 AOE1 BASILM IŞTIR N A M IK K E M A L LİSESİ O K U L - A İL E B İR LİĞ İ B A Ş K A N L IĞ IN D A N : M A Ğ U S A rasında K ıbrıs ta olacağı 3 Kasım 1963 Pazar gu v e Ledra Palas otelinde dim de aklıma geli. Üç yıl nü ö.e. saat da Ma- ^ensenelerdenberi K ıbn slı tüccarlarla, K ıb önce, İzm ir de bir galaya ğusa Nam ık Kem al Lisesi Pazartesi günü Türkiye edilmekte olan, Ka rıs la Danimarka arasında ticarî m ünasebetler mek zorunda kalmıştım.. tövbe ettiğim halde, gir - Okul - A ile Birliğinin G e "ayından yapılan ara liğinin düğüm maçların - nel Kurul Toplantısı yapı dan birini G alatasaray a hakkında arzu edildiği an Daha önce, kokteyl elbise gönüm üzdeki ahi lacağından sayın öğrenci Nıyacaktır. karşı yapacak olan Beşiktaş takımına sırf bu karşı ceği bildirilm ektedir. aldığım için, sade, spor el da tem aslarda bulunabile sinden boyumun ölçüsünü velileri davetlidirler. ilindiğj laşma dolayısıyle yeni bir Danim arka dan gıda bise giydim.. Fakat, locaya girince ne göreyim.. >i Kasım a - kulüpler sezonun prim ihdas edilm iştir. Si - m addeleri ithal etm ekte yah beyazlıldr galip olan veya etm ek istiyen [Filmin artislerinden biri, ^ kadar oyuncu kira geldiği takdirde biner lira sayın ithalâtçılarım ızın cam göbeği yeşili bir kok- Pektedirler. Bu o a^n o güne kadar galibiyet priminden başka, en iyi oyuncu prim i' Per R yberg ile temas et- mi? M E Z U N L A R belirtilen günlerde Mr. jteyl elbisesiyle gelmemiş K IB R IS LİSELE R İ. Arında yer alma- 1Sümektedir. Bu de alabileceklerdir. En iyi m elerini tavsiye ederiz. I B İR LİĞ İN D E N Mllli Liginde üç ta oyuncu prim inden mane- _ndl*şecek olması, se cerin takdir halinde, on ÇAĞRI ^ ııııııııııı o ^ ı' ıı.....,' ^ ^,, l, l l, ", ", l,, ", ", n : ı, ",,,...» m i i m m - m m i i m û m i i m i» çından uu bu yana bir oyuncu da istifade e - L İM A S O L U N T Ü R K K E S İM İN İ u^nu bulamayan ta-1 decektir- En iyi oyuncu T A N IT A C A K Y A Z I SERİSİ 26 Ekim, 1963 Cumartesi günü ö.s. saat 4.30 da f Ara transferde f J Prim i her futbolcu için bı Yakında D E V R İM de b Sevtatmekted*ir j^er liradır. m 5 kendi lokalim izde Genel ^ kulübün yedek.! I Lim asol un tarihî karakteri, Kurul toplantısı yapılaca Unda bulunan 1 İnsanlarının yaşayışı ve hayat güçlüklerine gö ş ğından üye arkadaşların ra daha şimdi. İ ğüs gerişleri, iştiraklan rica olunur. lk kulüp talip ol 1 M üesseseleri, birlikleri ve kulüpleri, Gündem : fa k ta d ır. işiktaşın V efa lı H ilm iyi ki 1 Tanınm ış ve tanınması gereken kişileri S ahçe nin milu 1Ergun öztuna 0r la şimdiden ıralamak istediği de anla - Aşılmaktadır. ı >is d irsp r ve j Bilindiği gibi Fenerbahçe, H ilm i y i ancak V e fa - K t A taştan Ne- ;,avu2a talip bu- Jda oynam ak şartı ile bırak * * ' B» «a d, Be mıştı. Bilinm iyen Y ön leriyle Faaliyet Raporunun okun Bener Hakkı H akeri nin kalemi ması, Yönetim Kurulunun ve - Doğan H akkı nın fotoğraflarıyla İ BİR K A S A B A V A R G Ü N E YD E : L tm A S O L - başlıklı yazı serimizde....11,11. ibrası, Yeni Yönetim K u rulunun seçimi. Dilek ve Tem enniler. I s is a y fa b u lm a c a. Hzırlayan D. H. H S n D SO LD A N S AĞ A : 1- Mekanik, Işık, Elek trik ve M agnetizm a mev- zulannı içine alan bilime ait. 2- Büyüklüğü bulunan (iki kelim e) 3- Tersi meca zî manada tem iz, Dördün cü nota, 4- Karhaî, 5- a) tersi Hristiyanlann do - ğum gününü kutladıklan yortu, b) Beylik 6- Can kaybı 7- İnsanlarda ve hayvanlarda vücudun de n ile kemik arasında bulu nan ve en çoğu yağ v e kas tabakalanndan meydana gelen kısım., Batı A nadolu k y yiğidi. 8. Zevk de ğiştirm e veya süsleme ö - zentisiyle toplum hayatı - na giren geçici yenilik (i - ki kelim e) 9- Yalam a yazı Yukarıdan A şağıya : 1- Bir Üniversitenin ders (konusu bakımından aynlm ış konulanndan biri, 2- Giderm ek (iki keli - me) 3- Tersten okunursa bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bırak tığı im anlamını verir, Yü reğin bulunduğu tarafta olan yön, Beş rakamının iki katı 4- Bir yiyeceği ye me isteğini duyanda 5- Bir ismi veya zam iri bir cüm leye bağlandığı vaku cüm leyi ismin sıfatı durumuna sokar, A v u ç un ya nsı 6- Nihai anıştırma (iki kelim e) O işaret sıfa tı - nın eski şekli 7- Yabancı vasıta, Ülke, M uhtelif et - kilerle uzlaşmaya zorla 8- Uygulam a değeri olma yan fik ir, Tekrarlanırsa dişleri dökülmüş gibi ko - nuşması pek anlaşılmayan manasını verir, 9- Seyrek olarak. ö n cek i Bulmacamızın çözümü : Soldan Sağa : 1 H ürriyet 2- İyi ayıcık 3- Tüy, Olik 4- Aba ada - mak, 5- Bik ün, Ne 6- E nanredak 7. Tire, N i 8- Ma Tren. Yukandan A şağıya : 1- H itabetm e 2- üyübi - niah 3. Riyakâr 4. Ra He. 5- İyodür, Rt. 6- Yılane - zer 7- Ecim, De 8- Teka nan en 9- Kekik. ö n cek i sorumuzun ce vabı : AB B A S II. Bugünkü Sorumuz : 1842 de doğmuş, 1876 yılında Padişah olmuş ve Türk Tarihine ismi kara o larak geçen ve 1918 yılın da vefat eden Türk padişa hı kim dir? «* w AUz/h, /vcf Çama şi&lar/h/z^ TEMİZ / ç / m O u a / l e v K u l L A N / N / Z... i TEMİZ! Te r te h/z Yik a r ş e y f ' Yön elim Kurulu. D I Y E ^ I r " " T E M IZ T0ZUn* M r * " * " * «MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR

4 Sayfa 4 DEVRİM,» m * iiçj. # le V R im 'in H ikâ ye si: Yaşanmış Enteresan Olaylar Abdestli Değilmiş Bir Casus Kaçtı Ülker Kunt Sene ortalanna rastlı - Kâm il M. A K A R S U. lüm, harul hurul okumak 26 yaşında, çok haris,i- kımından Çok şey öğret - Asiker imalûmatın lâ fı bile yordu. A li Lise 1. sınıfında idi. Güneşli bir sabah dip çantasını sınıf kapısı hareketleri, acayiblikleriy lan Fransız von W erra, Alm an pilotunun yakalan bunu anlayınca rahat et - ta olan kişi sınıfta minik radesi kuvvetli bir genç o m edikleri o devirde, bir olmuyordu. Von W erra ı vakti saat A li o gün nın önüne bıraktıktan son le tanınmış Yu su f tu. Y u beş senedir Alm an hava ması İn gilizler için çok miş ve serbestçe konuş - i» okula tez gitm işti. Hesab ra okul bahçesinde dolaş suf un boşdurduğu salise kuvvetlerinde bulunuyordu. Orduda m uvaffak o l lotlar üzerinde g izli vesi - sonradan bu konuşmanın mühim bir şeydi. Zira pi - maya başlamıştı. Fakat ta Edebiyat tan sözlü var mak ihtiyacını duydu. O bile yok gibiydi. Boyuna dı. A m a A li aldırm ıyordu kulun etrafında şöyle bir okuyordu o hiç durmadan mak için bir kimsenin yap kalar, haritalar, raporlar, bir nevi sorgu olduğunu, buna hiç. Çünkü O, Ede biyat ı çok iyi biliyordu. dolaşayım. D iye düşün - dü. Gezerken iki büklüm Bilhassa Tarihi, çok ama çok seviyordu. Hattâ ca - ması lâzım gelen şey, ken dinden bahsettirmekti. not defterleri v ehattâ si nema v e otobüs biletleri kendisinin hangi konular da konuşmaya daha müsa Edebiyat çıldı. Şiir yazar, hani hurul kitap okuyan nından da fazla diyece - Von W erra kısa bir zaman taşıyorlardı ve bunların it olduğunu araştırm akta hu karni" o hikâye yazar, ayrıca ro - birini gördü. Kendi kendi ğim. N e okuduğunu m e da uçakla çeşitli akroba - tetkiki çeşitli birliklerin olduğunu anlamıştı. Krali man denem eleri bile vardı ne : Kim olabilir bu acaba rak ettti A li. Usulca yak siler yaparak, köprülerin yerlerinin tayininde çok yet Kara K u vvetleri g izli O»» " 1 Çalışmasa dahi geçerdi O diye düşündü. Sonra laşmağa başladı. Dikkatli altından geçerek kendin işe yarıyordu. Bu yüzden servisi ondan istediğini ta Edebiyat ın Divan Edebiyatı bölümünün m evlid di. Herhalde Y u su f tur. cuna basa basa ilerliyor - Harp başlayınca Von W er da kim olacalk canım? De mamen elde etmiş değildi dikkatli parmaklarının u- den bahsettirmesini bildi. Von W erra uçağı yere dü H iç değilse henüz.. Bun - y C e **11 m K te 'd e I * 1* şürüp de kendisi kurtulur ler kısmında idiler. Sözlü Tahmininde yanılm a - du. N e yaptığım, ne okuduğunu görm ek istiyordu şöhretini muhafaza e tti., ra 8 uçak düşürerek bu dan sonra Von W erra, A l kurtulmaz, üzerindeki bü bu ıkısımdan olacaktı. Gi- mıştı A li. Orada iki bük - manca konuşan yarım dü tün vesikaları yakmıştı. da onun için böyle yapı - Daha da ilerilere giden zine kadar İn giliz istihbarat subayı tarafından ge - i s u s u k İlk sorgulan sonunda A l - yordu A li. K â fi miktarda neden m uvaffakiyetleri sonunda man kumandanlarının m*- *>*>? Tarih okumakta olduğunu ce gündüz sorguya çekil - Tam Ş övalyelik nişanı ile hakkı olduğunu anlayıver B; ^ iderler gördü Y u su f un. A li bu di. Onu konuşturabilm ek ta ltif edilecekken İngilter di. İn gilizler çok aptalca e * * - * : manzara karşısında hay - için her h ileye başvurul - DEVRİM Klişe fltelyesi reye 10 uncu defa va zifey hareket ediyorlardı. N azik retten donakaldı. Bir an du. Kâh iyi muamele ediyorlar, kâh âsabmı bozu H er boyda klişe işleriniz için derhal i)ev- le gittiğinden ingilizler ta ve beyaz saçlı bir kara or kendi kendine düşündü: rim K lişe A telyesin e müracaat ediniz. En küçük resmi büyülten, en büyük resmi Küçülten Von W erra göründüğü ka sigara ikram etmiş ve soh rafından düşürülmüştü. üusu k u m an danı k e n d is in e akardır. Bu çocuk Tarih ten başka yorlar, onu muhakkak ko derse çalışm az mı? Bu - nuşturmak istiyorlardı. tesislerim iz em rinizdedir. dar cesur olmasa bile, ba bete girm işti. Umumiyetzı bakımlardan çok bece - ile N azi ideallerinden, A l gün Edebiyat tan sözlü Bu hilelerin arasında ca - İhtiyaçlarınıza tam mânasıyle cevap verebilecek bir durumda olan klişe atelyem îz h v rikliydi. N azilerin pilotları jm anya nın koloni siyase vardır. Bu aşikâr. Bu ise _ {z ip olanlan bile m evcuttu yarının imtihan dersi Ta Bir seferinde onu sivil elbiselerle dostlar arasında rupanın en modern m akineleriyle teçhiz edil na em niyet tedbirleri ba 'tinden bahsediyorlardı. Zira Enosis için b * rih e çalışıyor. Edebiyat niştir. J S flfo e k, demek ou< tan da o kadar iyi değil.. ym ış gibi bir tiyatroya, o- Müracaat : D e»rim K lişe A teiyesi, Girne Yolu Cmaceraya tevessül e d e r Yusuf A li nin yanında radan da bir gece kulübüne götürm eyi denediler. 1 Veya Kitap Sarayı, M ecidiye SokaK Genç Ressam Sergisinin Bir köşesinde «nereden emin b u lu n u y o r olduğunu farketm em işti Ilık, hassah çizguer dolu bir kakış t ümidi ile harekete geç< halen. O, kitabına dalmış Giineş Sigorta Ltd. Şti. çki içirdiler. Fakat Von okuyordu. A li dayanamadı nihayet. Ona: W erra bu tuzaklardan hiç Geçen gün 47 tablodan M A L VE C A N IN IZ IN K O R U Y U C U S U D U R dini bu duyguya t (ıbitte eksik değildir. birisine düşmüyordu. müteşekkil resim sergisi rak durmadan < M E H M E T R E F İK T A L A N Yusuf, Yusuf be ne İn gilizler bu usullerden açılan genç kabiliyet Ü1 - Duygulan, dü Herşeyden önce Yunani yapıyorsun yahu? Yin e vazgeçip başka tertipler P A R F Ü M, K O S M E TİK, Y Ü Z VE V Ü C U T k e r K u n t, k e n d in e has kibar serbestti. K ıllııın halkının ziyan mi Tarih e çalışıyorsun? GiiNEŞ Sigorta tatbik etm eğe başladılar. T U V A L E T İ L E V A Z IM A T I İM A L Â T U a NESİ E M N İY E T T İR. G A R A N T İD İR S Ü R A T T İR hareketleri ile gelenleri altında kalmak i,ı çıkıyor. Belki d e d i Bu sefer onu tek başına Evet Tarih e çalışıyo karşılıyordu. İkinci sergisi du, Konulannı s»gibidir. Rumların günlerce süren bir höcre Limon kolonyaları (H er cins ve her fiyatta ) rum. Nolacak? ni açtığı için gurur duyu sadece et! la)muştan bıkmış gibi d hapsine maruz bıraktılar. Her çiçeğin her nevi parfüm lü kolonyaları, losyonları N e mi olacak? Hiiç. yordu. V e bundada muh ve cansız1 % varsın ne halleri Sonra kendi birliğinden o 'Yağlı yüz krem leri (C old C ream ) Edebiyat tan sözlü oldu - akkak ki pek haklı idi. ması kâfi ı ip korseyi duymamazl lan ve esir düşmüş bulu - /ağsız yü z krem leri (Vanishing Cream ) ğunu unutuyorsun galiba. tonlar, bari biz de I nan Üsteğm en W ester - Putra kremleri (Pow der Cream ) Bana baksana sen. ız fikri içinde olma E. pom adları. J jg h o ff ile bir odaya koydu Bende öyle unutacak göz j fcl losyonları var mı? lar. H er ikisi de samimi Şım pu lar (Liq u id Sham poo) Onu demdk isteme - arkadaş olduklarından lıer cins sabit parfüm ler dim. Çalıştın mı? tekrar karşılaşmak hoşla Yum urtalı şam pular (E g g Sham poo) N ereye? rina gitm işti. W esterh o ff HaMM'nrifi'mıııi'1 init*ı» m En ucuz ve en lüks Paris kokuları ca - N ereye olacak hemen arkadaşına sualler Kiryantin her cins her renk mm Edebiyat a Sözlü ola sorm aya başladı. Fakat Biryantin de lüks saç toniği Biryantin kremi (J e lly ) Biryantin yağsız akıcı (O illess brillian tin ) Saç kremi (H air cream liquid) Saç seti serpme (H air setting spray) Saç seti losyonu erkekler için (H air settin lotion fo r m eıı) aç seti losyonu bayanlar İçin (H a ir setting lotion fo r VVomeıı) kraş losyonları (A fter shaving lotion ) Traş kolonyaları berberler için Kokulu O de kinin saç toniği Kokulu saç kepeği losyonu Kokulu çocuk ve vücut putraları Her nevi tatlılar ve şuruplar, dondurma ve ponçlar için mutat her renk boyalar, içm e sodası BPC (ufak paketlerde) Bu m am ullerim im alâthanem de hazırlanır, açık veya kapalı za- ı : f ve ca zip şişelerde toptan veya perakente olarak satılır. Her teşebbüs bir tekâmülün öncüsüdür. Bütün m am ullerim iz dik katlıca tarafım ızdan hazırlanmakta ve geliştirilm ektedir. Kendim i ze ve hepim ize daha faydalı olm ak en başta gelen em elim izdir. Y e r li m am ullerim izi kullanm akla aile bütçesinde iktisad yarınım ıza bir yatırım, hepim ize daha fa ydalı olm anın zevk i v e gururu da vardır. İktisadi takatim iz yaşam a gücüm üzdür. G elişm ekte ve yetişm ekte c!an bugünün yerli m am ulleri yarının büyüklerinin çalışacağı ve om uzlayacağı ö z refah araçlarım ızdır. İktisadi kalkınm ada bugünü- n üz yarınım ız namına ve yarın ım ız içindir. İşte Talan m am ulleri de bunlardan bir tanesidir. a çaktık ya. Çalışmadım. Y a bugün hocanım size : Yusuf, siz okuy - nuz. D eyiverirse nolacak Yusuf A li nin bu sö zleri üzerine başını kitaptan kaldırdı. İri mavi gözleri yataklarından fırlayacak gibi oldu bir ara. Hemen- den: Nolacak? Abdestli değilim hocanım okuyamı yacağım diyeceğim. Ma - lûm ya okuyacağım ız M ev lit dir M evlit. Başka birşe ye benzemez. Kraliçeye Kıymetli Bir Taç D E V R İM İN Ekim A y ı yeniliklerinden birini açıklıyoruz : { Fotoğrafla (Güzellik) Kraliçesi İşte Yusuf böyle birisi - dir. Hoştur, kom iktir ama iyi bir insandır. Sorulan herhangi bir sorunun al - tında kalmaz asla, bir cevap verir nasıl olmasa. A- ma cevap nasıl olursa ol - sun. Bu onun bir özelliği. M em leketim izde ilk defa olarak D E V R İM gazetesi fotoğraflarla Gü İZ E L L İK K R A L İÇ E S İ ni seçiyor. j-ği İK İ FO T O Ğ R A F I ve kısa hayat hikâyesiyle katılabilir. Bu yanşm aya her Bayan bize gönderece En son fo toğra f gönderm e tarihi 7 K A S IM, 1963 tur. F otoğraflar gazetem izde kısa hayat biyografileriyle birlikte yayınlana - cak vı. yarışm a sona erip, fo toğra f yayım ı tamamlandıktan sonra, gazete - İm iz tarafından tertiplenecek bir partide Güzellik Kraliçe sine T A Ç giydirile- fcek. hıbrıs M ü m essili: C A N K A R D E ŞLE R LTD. ŞTİ 50, Atatürk Meydanı, Lefkoşa. TEL : P. K. 885 /jbeler : M A G U 3 A : O»ello Seyahat Bürosu L A R N A K A CE T S E Y A H A T BÜROSU T E L : 2937 I.imasol Ankara Sokak T E L : BA* : llllllllllia illlia iia iw IIM IIIIIIIIt JİII! lia illlia " lll ll it! f Uİ u m o o ^ ı l d ı i ^ F. a l r KOÇ BURCU : (21 Mart - 20 Nisan) TEL Mananınım S inirli halinizi bırakınız. B aşarılarınıza eng e l ola n seb ep bu du r BO G A BU RC U 21 Nisan - 21 M av Y o rg u n lu k ta n k a çın m a n ız g e r e k iy o r. Sıhha tin izi düşünün. İK İZ L E R BURCU : (22 M ayıs - 21 H aziran) B azı m e s e le le r le k a rşıla şm a n ız m u h tem el. B u n ları h a lle tm e n iz ica p ed er YE N G E Ç BURCU : (22 Haziran - 23 Tem m uz) K en dilerin i ancak yeni tan ıd ığın ız insanlara a ç ılm a n ız h iç d o ğru d e ğ ild ir. A R S İİA N BURCU: (24 Tem m uz - 23 A ğu stos) A la c a ğ ın ız bazı h a b e rle r va r. B u n la n iy ic e gözd en geçirin iz. B AŞAK BURCU : (24 Ağustos - 23 EylUl) B ir iş in iz için y a k ın la rın a ız a fa z la b e l b a ğ lam anız doğru bir hareket değildir. T E R A Z l BURCU : (24 EylUl - 22 Ekim) K e n d ile r iy le ilg in iz bu lu nan k im s eler, s iz e karşı sa m im i d e ğ ild ir le r A K R E P BURCU : (23 Ekim 22 Kasım ) K e n d ile rin i ih tiy a tla te tk ik e tm e n iz ic a p e d e c e k k im s e le r le sa m im i o lm a y ın ız Y A Y BURCU : (23 Kasım - 22 A ra lık ) B a ş k a la r ıy le ola n m ü n a s e b e tle rin izd e m üs pet g e liş m e le r b e k le m e y in iz O Û L A K BURCU : (2-i A ralık - 20 O cak) İş in iz d e b ir b a şa n için, b a zı fe d a k â rlık la ra boyu n eğm en iz zaruridir. KO VA BURCU : (21 Ocak 19 Şubat) S iz e g ü z e l fik ir le r ilh a m ed e c e k b a zı h a b er le r a la cak sın ız. B A L IK BURCU : (20 Şubat 20 M art) M e n fa a tle r in iz le ilg ili b ir k im s e y le b u g ü» lerd e b ir anlaşm aya varacaksın ız i i ı i ı ı ı ı ı i ı ı a n i ı ı ı ı ı i ı ı a ı ı ı ı ı i ı ı ı ı ı i ı ı a ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i i ı ı ı ı ı i M i ı ıı ı ı a M i ı ı a ı ı i ı ı a n a n a n i n i r i ı m ı ı % % n. Von W erra gayet dikkatli bir şekilde cevap verirken odayı araştırıyordu. B ir - den arkadaşının om uzla - rından tutarak bir köşeye çekti. Odadaki van tilatörü gösterdi. Tavana yer - leştirilm iş bulunan vantilatörde acaip teller, kutu gibi bir şeyler vardı. Fısıl tı halinde : Buldum işte ' dedi. Bu, muhakkak mik rofon olacak. N e konuş - tuğumuzu dinlem ek isti - yorlar. Gel pencereden dı şan eğilip, öyle konuşalım O akşam ışıklar yanınca m ikrofonun yeri büsbütün belli oldu. İki artkadaş artık pencereden dışarı eğiliyorlar ve ö yle konusu - yorlardı. Ü ç gün sonra V on W erra yatağında u - Devam ı Sayfa 5 de 34 Num aralı Tablo : H A L A SULTAN' R en kler Arasında Saklı İlâhi Duygular Zira üç yıl önce teşhir ettiği tabloları ona cesaret verm iş; daha zengin bir sergi tertiplem esine vesile olmuştu. Am a, yine de bu haklı gururunu, için - den taşıp dökülen ince duygular kaplıyor; g ö zleminde sadece m ütevazi bir sevinç pın ltısı yanıyordu Daha pek küçükken bu kabiliyetini gösterm işti Ü lker Kunt.. Ç izdiği bir yaprak resmi üzerinde, öğretm enlerinin münakaşasını hiç unutamıyordu. Esas çalışması, Liseye gır dikten sonra başlamıştı. Kendini yavaş yavaş re - sim san atına verdiğini hissediyor ve her gün ken yüzden mümkün kadar, modellerimi s a d ık kalıyordu. Onun için zamı humu diye birşey Kendisi bu hust nin açılış gününde rı söylüyordu: Bazı resimleri»! kısa bir zamanda I halbuki öyle resi k i, e n küçük bir zerinde günlerce, ca çalışmamı icar yor... Meselâ şu nüz Ahmet III is im li tablomu b ilm e k için altı ay mak zorunda kildi 1 ğ e r y a n d a n Miras 0 Devamı Y E N İ J A G U A R..jagu»r S' '' Britanya nın Jaguar şirketi yen i bir m odel h a z ır la m ış tır -r>jaıt)a isim lendirilen bu araba şim diye kadar imal edilm iş olan geniş v e daha çok takatlidir. H p,e, ]dir. Saatte âzim i 123 mil yapabilen arabanın kuvveti 220 MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTI hukuk ve B S s y ıd a y,.(san haı mil - m eşi ^ Kalan naı Jbl0m'i sadece bitirj - i * * * * * önce k din C " * * d u. 3 1 s*üd3 %,,. ygu* -ru v s», î ^ t t i f o, luı ifadei R r ;Bnhasr? > W a K > 6 <l8külu. tinde la }Va re.,0rl c S E ' C l,v> m *. lr* 11 Jlhı, % la, I N * t \ s. I V >

5 i Y A R IN A, I M i I ı I I I I I I I I IH IM I I I I l I Islan Neden Susuyor Yazan : İlter V E Z İR O Ğ L U mhalkı Kıbns ta bukadar kanun dışı Rl r yapıyor» Zürih ve Londra andlaş - boz«ak için 8ece,i gündüzlü çabalaruorken öte yandan da bazı çeteciler çesitü yollarla rahatsız ederken, kulaklarını kapamış, hiçbir olay - \ yokmuş gibi tavırlara bürür.tmekte- Y u n a n is ta n ın bu kanun dışı olaylar karşı susuk kalışı Kıbrıs Rumları için en bii - idestegi teşkil etmektedir. Geçen gün emaat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş - -jözel demeçte de belirtildiği gibi Y a - fl ın susuk kalışı, Rumların bu hareket, vip eder şeklindedir. Y u n a n is ta n neden susuk kalıyor? Haydi srum ekstrimist liderlerin aklı ileriyi gu a, Yunan devlet elemanlarının da mı v o r? Zira Kıbrıs meselesi, tethişçilikle i baskılarla Enosis lehinde halledem iyece ı gibi aşikârdır. Yunan hükümetinin kulaklarını tıkayıp i lider ve halka teşvik m ahiyetindeki ı bilsin ki halkını felâkete sürüklemek \ Zira Enosis için başlatılan bir müca- ndökmek, demek olacağı cihetle, boy- ceraya tevessül ederken galip gelece- den emin bulunuyor. Çok defa galip ı iimidi ile harekete geçen topluluklar sa nde nasıl teslim olmağa mecbur kaldık hte eksik değildir. Herşeyden önce Yunanistan bu tutum uylakıbrıs Rum halkının ziyanını istiyor gerçe - i ortaya çıkıyor. Belki de durum gerçekten Mediğim gibidir. Rumların bu hareketlerin - fal Yunanistan bıkmış gibi de olabilir. İlgisin, varsın ne halleri varsa görsünler deyiphiçbirşeyi duymamazlıktan g e liyor belâ bari biz de bu tedirginlikten fikri içinde olmaları da çok muhte I «ll l l> liltll jl!i llth tl l ia i»» a il ( :i! ll ia i ll i;.l l lltll ll» l den kalan j j M A H İ gazetesi, manşet nistan 7 milyon, Türkiye olarak ve büyük puntolu dej 3 milyon sterlin yar - başlıklar altında,, başba - dımda bulunacaktı. Bu va kanım ız İsmet İnönü nün s U f adlerin ne şekilde ve hangi şartlar altında yapıldı - bir fotoğrafın ı ve Ankara ö zel muhabiri K riakoglu - ğını bilm iyoruz. Fakat nun şu yazısını yayınla - rını daha sert bir hale getirmek konusunda direk - nın revizyona tabi tutul - TUrk azınlığının hakları - ekonom ik açıklarını ni ayakta tutabilmek için Andlaşmalar ve Anayasa Rum tarafı, revizyonla, lenleri de, ekseri defalar, Hükümetin, Zürih ejderi m aktadır : tif verilm esinin karar altı ması problemini ortaya at nı realist bir şekilde, ge - kapatılması için, Yunanis devam lı surette yabancıların bağışına muhtaç o l Koalisyon Hüküm etindeki politik partiler a- dir. na alındığı söylenm ekte - ması münasebetiyle Kıb - rek bu toplum ve gerekse tan a güvenm ektedirler. n s ı tehdit etmiş, Türkiye Kıbrıs halkının tümünün Buna ek olarak Yunanis - ması, Kıbrıs a yabancılar rasında husule gelen büyük ihtilâflar ve başba - lardan öğrendiğim e göre kanlar Kurulunda yaptığı teminat altına almak niye askeri kuvvet bulundur rejimin, koltuk değneği A yn i mevsuk kaynak - Başbakanı İnönü ise, Ba menfaatine olmak üzere tan ve Türkiye, burada tarafından em poze edilen kan İsm et İnönü nün ar - İçişleri ve Bayındırlık Bakanlarının konuşmada,- Türkiye nin tinde olduğunu açıkça mak için her yıl binlerce olmadan yürüvem iyeceği İnönü tarafın Kıbrıs Anayasası ile And belirtmiştir. Andlaşmalar lira harcamaktadırlar; ni gösterm ektedir. Hem tık tepki gösterem iyeceği korkunç baskılar sonucun dan karşılıklı olarak bir - laşmalartn aynen tatbikin ve Anayasa, bugünkü şekilleriyle halbuki Birleşik Am erika, bu yardım, kendi ekono - Kıbrıs ta ne her iki m em lekete de, eko mimizden daha sakat eko da, Türkiye da Hükümeti birlerinin görevlerine a - de İsrar ettiği görüşünü yeniden dram atik bir k r tanmaları, Koalisyon Hükümetindeki partiler tara Hükümetinin Anayasa da özellikle Türklerin, men - da kısıntı yapacağını ve - lerden bekleniyor. Bütün tekrarlamıştır. Türkiye Rumların ne de Türklerin nomik ve askeri yardım - nom ilere sahip memleket iz tehdid etmektedir. Türkiye Başbakanına fından yapılan baskının herhangi bir değişiklik faatlerini korumuyor, re ya tamamen durduracağı bunlar, Andlaşm alar ve yakın çevrelerden öğrendiğim e göre, İsm et İnönü bir şekilde tenkide maruz için, hareketlerim izde rik ziyade, Türk azınlığı ara - mem leket de, savunma bi tutulması için birer se sonucudur. İnönü, sert yapılmasını kabul etmesi fahını sağlam ıyor. Daha m bildirmiştir. H er iki Anayasanın revizyona ta yeni bir askeri hareketin kalan sabık İçişleri Bakanı H ıfzı Oğuz Bekata nın Başbakanı, Kıbrıs a müda politik menfaatlerini artır para konusunda, kendi bancıların parçala ve ida katli olm alıyız. Türkiye sında bulunan ve kendi maksatları için ayrılacak bep teşkil etmektedir. Ya baş gösterm esi ihtimali ü zerinde önem le durmakta yerine ilk olarak A r if Hjk haleden bahsetmemiştir, mak hedefini güden kü - bütçelerine ödenek koy - re et politikası yüzünden bu hareketi doğmadan met Onat ı tayin etm iştir fakat gerek kendisi, ge - çük bir zümrenin politik, maya devam etm ektedir sakat bir hale gelen Kıb boğm ak niyetindedir. Çün Başbakan yardım cısı ve rekse Feyzioğlu, Türkiye- ekonomik ve ticari menfa ler. n s a Yunanistan ve Türkı kü M enderes lehindeki bir Yeni Türkiye Partisi Baş - nin Kıbrıs taki gelişm eler atlerini teminat altına alı..y e halkı adına bu yapılma hareketin başarı sağlama kanı Ekrem Alican, bu ta konusundaki uzlaşm azlığının sebeplerini, Kıbrıs yasa ayni zamanda, Yuna yor. Andlaşm alar ve Ana Bu sebepten ötürü, lıdır. Bu revizyon en e r sı halinde, kaderinin Men yine şiddetle itiraz etmiş, Türk liderlerinin, buradaki Kıbrıs m enfaatleriyle çünkü aksi halde, komü ken vakitte yapılm alıdır, deres in akibetinden d e Başbakan İsmet İnönü ü- Türk cemaatinin menfaat nistan la Türkiye arasın - ğişik olm ayacağını bildir - zerinde öyle bir baskı kul lerinin teminat altına alın daki münasebetlere, poli - yakınen ilgili bulunduk - nizm müstesna, kimsenin m ektedir. lanmıştır ki, sonuçta Başbakan taviz verm ek ve İç - r i ilgiye istnat ettirm ek -d a n zarar verm ektedir, masına karşı gösterdikle- tik ve ekonom ik bakım - lan yolundaki beyanları, m enfaatlerine hizm et edil "gerçekle telif edilemez. miş olm ayacaktır. Türki - A yn i çevrelerin bana ıf işleri Bakanlığım, Bayın -! teşebbüsünde bulunmuş gayet kötü politik ve eko- Çünkü Kıbrıs Türkleri, da ye, hareketlerinde dikkatli davranmalıdır. Bu mem şa ettiğine göre, Türkiye dirlik Bakanı llyas Seçkin j lardır. Başbakanı îsm et İnönü, e ve Bayındırlık Bakanlığını Onat a verm ek mec - nomik problem lerle karşı ha çalışkan olm aya ve karşıya bulunan bu memleketler, Kıbrıs ta Rum bulunan karşılıklı dayanış kendi iç problem lerine ve dünya çapında tanınmış leket, bütün dikkatini son günlerde Türkiye Giz Biz, Türkiye'nin uzlaşmazlığının arkasında, yal ve Türkler arasında tat - ma esasına göre, memleke rirse ve burada bulunan lı Servisi ileri gelenleriyle buriyetinde kalm ıştır. mahrem görüşler yapmış, mz buradaki Türk azın lığının bik edilm ekte olan ekono tin sükûnu ve ammenin Menderes zihniyetindeki bu görüşm eler sırasında, rejim in güvenliği konu - sunda fik ir teatisinde bulunmuştur. Türkiye Dikkat Etsin E LE F TH E R İA gazetesi, m enfaatlerine ilgi duymasının bulunduğu gö rüşünde değiliz, çünkü mik ayrılık sistemi yüzün den, Kıbrıs lılara çok mik tarda maddi yardımda bu refahı adına Kıbrıs Rumla rıyla işbirliği yapm aya teşvik edilm iyorlar. Kıb - Kıbrıslı Türklerin çıkar - mak istediği yangını önler se, çok iyi yapar. Söz ko yukarıdaki başlık altında geçm işte Türkiye, bunlar lunmak m ecburiyetinde - rıs Türkleri, daima Türkinusu Türkler, hudutsuz şu başyazıyı yayınlam ak - la hiç ilgilenm emişti. Da- dirler. Oysaki Kıbrıslıla - y e nin kendilerine göndereceği ihtiraslarını tatmin etmek Kıbrıs Konusu tadır : j ha ziyade, Ankara nın Kıb rın, yıllık milli gelirin yardıma ve şöve - ; için Tü rk iye yi idare ede j rıs konusunu, M üttefikle fert başına taksimi esasına nist tezahüjere güvenm ek bileceklerini sanıyorlar. Türkiye Başbakanı İs - Kendi Hükümeti için-! rine karşı maddi ve mane göre, hayet seviyesi, tedirler. Söylendiğine gö Çünkü kendilerine, arzu - met İnönü nün, Türkiye de devam lı surette bir kri vi şantaj yapmak yolunda Türkiye ve Yunanistan - re, Kıbrıs tarafı, 1964 yı - ladıkları yangını çıkar - G izli Servisi şefleriyle zle karşı karşıya bulu- j istismar etmek gibi deği - daki hayat seviyesinden 1î Kalkınma Bütçesinin mak müsaadesi verilirse, yaptığı g izli görüşm eler sırasında, Kıbrıs konusu da ortaya atılmıştır. İnö - nü nün, Türk halkının dik nan Tü rk iye nin ihtiyar -Başbakanı Bay İsmet İnö nü, birbirleriyle ihtilâf ha ünde olan Bakanlarının şik ve sinsi makstları var dır. Şayet Türkiye ger - çekten, buradaki azınlığın maddi ve manevi menfaat yüksektir. Kıbrıs Türk ce maatinin bazı^ ileri gelenleri, Rum m eslektaşlarıy - la yaptıkları hasbihaller görüşüldüğü bu günlerde, Yunanistan ve Tü rk iye nin Kıbrıs a ekonomik yardım vaadinde bulun hiç şüphe yoktur ki alev - ler yalnız K ıbrıs ı kaplı - yacak değildir. Türkiye dikkat etsin katini iç problemden dikkat nazarını Kıbrıs ko lerinin teminat altına alın sırasında Ankara dan da - duklannı hatırladı. Y u n a -i başka tarafa celbedilm esi ni mümkün kılm ak ama - nusuna celbedeceğini san dı. Bilindiği gibi Başba - masıyla ilgilense, bu ko - nuda Kıbrıs Rumlarıyla ha fazla ekonom ik yardım koparmak için gürültü cıyla, Kıbrıs Türk liderlerine, Kıbrıs'taki tutumla lu, Kıbrıs Rum tarafının ya varılabilirdi. Kıbrıs lerdir! Kıbrıs Rum ileri gt kan Yardım cısı Feyzioğ - 24 saat içinde bir anlaşma yaptıklarını gizlem em iş artırıcı bir unsurdur. sa hissedilm ekte olduğu - B A Ş A R I nu memnuniyetle görm ek B. M. 18. Yıldönümü kutlandı» nan dostluk münasebetle a hukuk ve ı rinin geliştirilm esini, in saygıya daya - J san haklarının, şahsın Kent $ Va 4'den Kalan îî t»r tablomu sadece 4 fe içerisinde bitiri - ) Bu da biraz önce ^im çevre ve du - / İdilidir. Kendimi an P derin duyguların 1altında hissettiğim ".arzuladığım ifade olurum: Bilhaslmburkulup gözyaş- " t ö k ü l d ü k t e n sonra.. Nn içimde kayna - faşlarım la be-ra Val berine dökülüsanki,," t. Kunt daha fazla J Ve yağlıboya re - de çalışıyor i sevdiğini hal<ie de, bu tip - Ancak bu şc i ifade ettiği Modelle ça - eliyor ama ten şi- ia Karışık gibi, abstre tablolar toal etme - Çoğunda var. ^ü> Ğ e n T r e s - hemen bütün 1* k-oyu renkler S B nu da yine Ve duyuş- Ü lker haysiyet ve kıym etinin ve m illetler arasındaki halk eşitliği prensibinin tem i - nat altına alınmasını, fe r din refah ve saadetinin sağlanmasını başlıca a - maçları arasında gözen Birleşmiş M illetler Teşki lâtının kuruluşunda üye sayısının l l l e çıkmış bu lunması, Teşkilât Yasasın Bir Casus Kaçtı (Sayfa 4 den Kayan) zanmış dinlenirken, bir tarafına iğne batmış gibi havaya sıçradı : N e ap - talim ben.. V antilâtör o - Gaya m ikrofon koym ak i- çin en müsait yerdi, tngi lizler bunu oraya keşfedil mesi için bilhassa yerleş - tirmişlerdi. Von W erra, o anda diğer odadaki pençe relerin kilitli olduğunu ha tırladı. Kendi odalarındaki açılıyordu. Muhakkak I pencerenin çerçevesi altın da asılı m ikrofon bulunuyordu. Pencereden dışarı eğildi. Berrak bir sesle: K A N L I K Ö Y B A R A J IN IN İN Ş A S IN A D E V A M E D İLİYO R Allo.. K raliyet H ava Kuv Kanİı K ö y de inşa edilm ekte olan ve 700 ayak uzunluğu, 40 ayak yüksek vetleri İsetihbarat servisi üği olan bu sed, susuzluk problemini halletm ek ve ^eniş ölçüde arazi sula - diye seslendi.. Burada,-ak m a k s a d i y l e Beş yıllık Kalkınma program ı tahtinde inşa edilm ekte o. Üsteğm en Von W arra bulunuyor. Odamın pencere lan birçok barajlardan biridir. Sene sonuna doğru inşası tamamlanacak olan Kanlı K ö y barajı 1000 dönümlük bir arazinin İskasına kâfi gelecek olan 240 sine yerleştirilm iş m ikro m ilvon galon su tutabilecektir. Barajın,.çamuru akıtma teşkilâtı ve üzerinde fonu kullanm aya uğraşı - 80 ayak genişliğinde bir su yolu olacaktır. Resim Baraj çalışmalarından biri yorum. Beni duyuyor mu- - n i tesbit etm ektedir. sunuz. da sarahaten ifadesini b'.ı lan ilkelerden birinin tam tahakkuk safhasına kon - muş olduğunu gösterm esi bakımından, asrımızın en bariz olaylarından birini teşkil etmiştir. D ESTEK Birleşmiş M illetlerin Teşkilât ve tatbikat bakı mından karşılaşmakta o l duğu güçlükleri yenebil - k a tılm a y ı v e bu v a d id e g a y - nan bir düzenin savuncu- su olarak bugünkü idelo- jik çatışm alar arasında.jk#! beşeriyete barış ve refah yolunu açabümesi için sar fettiği gayretler, Teşkilât a üye bulunan memleket lerin büyük bir çoğunluğu tarafından destek bulmak tadır. B A Ğ L A N IŞ Birleşmiş M illetlerin ku rucu üyeleri arasında bulunan Türkiye, Teşkilâtın ve O na bağlı ihtisas te - şekküllerinin bütün çalışmalarına faal bir şekilde katılm ayı, ve vadide gay - ret sarfetm eyi başlıca a - maç edinmiş, hak ve hu -j ulaşmasını en samimi şe - Savfa : 5 kuk prensiplerine ve mil-1 kilde temenni etm ekteyiz Birleşmiş M illetler Teşkilâtı, laştırıcı, bunlar arasında - letlerarası münasebetler - de karşılıklı saygı duyan bir işbirliğine olan inancı ile iç ve dış siyasetinin te İN Ö N Ü NE D İY O R Başbakan İsmet İnönü ise mesajında şöyle de mektedir. - m evcudiyet ve gelece ğmin teminatını bu çatı al tında bulmakta gören mil letlerin dayanışması ve el ki dayanışmayı daha arttı rıcı, refah ve huzuru paylaştırıcı yönde müşahade edilen başarıları, insanların mel hedeflerinin Teşkilâtın ilke ve amaçlarıyla ta mamen bağdaştığını göre Birleşmiş M illetler T eşkilâtının ilke ve amaçlan. Dünya yüzünde barışın ve birliği ile söz konusu mak şatlı hücum ve darbeleri bugüne kadar bertaraf etrını geleceğe olan itimatla arttırm aktadır. D İLE K rek, Birleşmiş M illetlere güvenliğin korunması,! m eğe m uvaffak olmuştur. Şurası muhakkaktır ki, sam im iyetle bağlanmış devletler arasında huku -; T Ü R K LE R barış ve huzur, Dünya yü bulunmaktadır. ka ve karşılıklı saygıya Piz Türkler, insan hak zünde güvenliğin sağlan - Birleşmiş M illetlerin a- dayanan bir işbirliği ku - 1lan ve hukuk prensiyleri ması kadar insanların ikti maı;larının gerçekleşm e - sinde ve faaliyetlerinde daha başarılı neticelere Bu arada, Birleşmiş M il " le tle r Teşkilâtının, Birleşmiş M illetlere güveni sarsıcı hareketlere ve sami - m iyetsiz hücumlara hedef olduğu da görülmektedir. rulması, insan hakları ve ne bağlılığım ız, M illetlera hürriyetlerinin teminat al tına alınması, İktisadî iç - timai ve kültürel alanlar - da müşterek gayretlerle Beşeriyetin refah ve saa - detinin sağlanması şeklin de özeltenebilir. S A M İM Î Ç A B A L A R Birleşmiş M illetler Teş kilâtınin, barışın korun - ması, tecavüzlerin ö n le n. mesi yolundaki faaliyetlerin tam bir başarıya ulaş- -m ış olduğunu söylem ek güçtür. Fakat bu yolda, Teşkilâta dahil olan ve ha len l l l i bulan üye devlet lerin büyük bir kısmının samimi gayretler sarfetti- ği ve bu gayretler sayesin de de yer yer vaki silâhlı çarpışmaların önlendiği, ihtilâfların Birleşmiş M illetler aracılığı ile barış yollarında halledilme çare lerinin bulunabileceği de bir gerçektir. Barışa ina - nan milletlerin ve dünya kamu oyununun, Birleş - miş M illetler Teşkilâtını bu yönde desteklem ekte oluşu, ilerisi için ümitler rasında anlayışlı ve seme reli bir işbirliğine verd iğim iz ehemmiyet, hürriyetlere sarsılmaz inancım ızla, Cum huriyetimizin kuruluşundan beri Yurtta teyiz. ö ze llik le iktisadi içti - mai ve kültürel alanlarda insanları renk, ırk din ve m illiyet farkı gözetilm e - den birbirine daha yak - sadi ve içtimai alandaki yardımlaşm a ve kalkın - ma gayretlerinin de başarılı olmasına bağlıdır. Birleşmiş M illetler Teşkilâtı nin sarfetm ekte olduğu büyük çabalar, iyi niyetli Sulh, Cihanda Sulh preti-bütün m em leketler tara - sibini tamamıyle ve samim iyetle benimsemiş bir miletiz. EM EK imkânlarımız ölçüsünde prensiplerin tatbik sahası bulmasına çalışmış bir M illet olarak da, Birleş - miş M illetler Teşkilâtının tecavüzün önlenmesi ve güvenliğin ve işbirliğinin korunması yolundaki ça - balarında başarılı sonuç lar alınması için gayreti m izi ve desteğim izi de e - sirgem em ekteyiz. G Ö R Ü LE N HUSUS Birleşmiş M illetler Tes kilâtının diğer ilke ve a maçlarının, aradan geçen 18 yıllık tatbikatı sonu - '.unda bugün Dünya nm her köşesindeki fertler ve insan toplulukian tarafın tından desteklenm ekte ve teşvik görm ektedir. Birleş miş M illetler Teşkilâtının barışsever m illetlerin iş - birliği ve dostluğu ile adil ve sürekli bir Dünya düze ninin kurulması yolunda - ki çalışmalarında başarı - ya ulaşması vebirleşm iş M illetlerin 18. yıldönümü nün M illetim ize v ebirleş miş M illetler prensiplerine inanan bütün M illetle - re kutlu olması en sami mi dileğim izdir.. H il> < ı n «it«ıır n ll lı llllllllllilll!.ll)«h lı M ll. T Ü R K TtCARET H EYETİ Sayfa l'den kalan nin ç k geçmeden bir ziraat memleketi olmaktan kurtulaca gını söylemiştir. H A V A C IL IK A N D L A Ş M A S I Kıbns ile Türkiye arasında bir havacılık Andlaşması in w lamak amacı ile, yakında di ğer bir Türk H ey etinin daha adamıza gelmesi beklenmekl MAAD TARAFIM Ö X r A ^ L '6«TAMAÂKfARILMIŞTIR! t

6 DEVRİM, 25 Cüreş Federasyonu Açıklandı Güreş Federasyonu Baş kanı M lislihittin Yılm az Mete, Federasyon M erkezinde yeni çalışma arka - daşlannın isim lerini açıklamıştır. İş yerlerinden bazı üye ler için izin çıktıktan son ıa' heyetin onayı alınacak tır. Başkan ve Asbaşkan hâriç yaş ortalam ası 35in altında bulunan yeni Güreş Federasyonu şu şekil de kurulmuştur. Başkanı Müslihittin Y ıl maz M ete. Asbaşkan : Hulusi Bay kal (Süvari A layı-ankara M erkez Kumandanlığın - da gö revli) Sekreter Necm ettin Erkan (eski Jimnastik Federasyonu Asbaşkanı) Mütehassıs üye : Nâ zım Gürtekin (Em niyet Genel Müdürlüğü İkinci Şube Müdürü) M üşavir :Muharrem Candaş (eski şampiyon - lardan ve İzm irde Ticaret le meşgul.) Ü ye : Cem il Erköse ( - karşılaşma da Istanbulda I belli sikletlerde güreşçile olacaktır, ö te yandan Ma rim izi dâvet etm işler ve carlar Kasım ayı içinde ' istek kabul edilmemiştir. Asrın Maçından Notlar W em bley Stadı, maçın başlamasından iki saat ev vel tıklım tıklım doluydu. Günlerden beri İn giltere yi alt üst-eden bu maç yüzünden İngiliz Futbol Federasyonu binasının telefonu kesildi. Bina etra - fında polis kordonu olm a sına rağmen âzalar bilet istiyenlerden kendilerini kurtaramadılar. Bir asırlık Ingiliz Fut - bol Federasyonu bu tarihi gününde stadı dolduran halkı eğlendirebilm ek için 100 kişilik barıdo bir saat devam lı olarak sahada m üzik gösterisi yaptı. Maçtan evvel sahaya çt kan Prens Philip,, bütün -futbolcuların ellerini te - ker teker sıktı. Dünya kar ması serem oniye yedekle ri ile birlikte 16 kişi ola - râk çıktı. Karaborsaya düşen bi - letleri bulmak çok güç ol du. Bu arada Avrupa meni leketlerinde 23 şehir de televizyon maçı nakletti ve en az 25 milyon kişi karşılaşmayı dakikası dakikasına takip etmek im kânını buldu. Dünya Karmasında yer alan futbolculardan Yaşin 34 üncü, Gento da 30, yaş gününü Pazartesi günü Dünya karmasındaki ar - kadaşları ile beraber kutladılar. Lefter 10 gün sonra Ynnanistana gidiyor Futbolü bırakacağını a- çıklayan F. Bahçe li L e f - ter, Yunan liginden Pana- tian Kulübünün yaptı - ğı antrenörlük teklifini ka bul etmiştir. Panatimaikos kulübü tem silcisiyle üçret hususun - da da tam bir anlaşmaya varan Lefter, Fenerbahçe nin G alatasaray la oynıya cağı hususi bir maçta fu t bolseverlere veda etmek arzusunda olduğunu be -. lirtm iş ve şunları söyle - m iştir : Kulübüm, fut - bolü bırakmam münase - betiyle bana bir jübile ter tıplem ek kararında oldu - ğunu bildirdi. Jübile maçı mn Galatasaray la olması m arzu ediyorum. G erek Fenerbahçe n, gerekse GalatasaraylI arkadaşla - rımın arasında veda maçı nı oynamak, futbol hayatı mm son ve en değerli hatırası olacaktır. Londıa'ı Muhalefet önergesi Rı Londra da yeni Başba - kan'a A va m kamarasında ki yerini alabilmesine fırsat verm ek için, A vam Ka m arası nın 12 Kasım a ka dar tehirini istiyen bir hü kûmet önergesinin, her i - ki m eclis te de müzakere, sine başlanmıştır. A salet Unvanını reddet tiği için M eclislerden hiçbirinin toplantısına katıl- m ıyan Başbakan m gaybu betinde söz alan Muhalefet Lideri W ilson, bir oldu bitti ile karşı karşıya bu - lunduklarım söylem iş ve A vam Kam arası mn sade ce bir şahsın kararı ile 10 gün tatil edilm ekte oldu ğuna ve önem li konuların -görüşülem iyeceğine işa - le t etmiş; ve bu hareketin M eclis e karşı bir hürmet sizlik olduğunu bildirmiştir. H Ü K Ü M E T İN G Ö RÜ ŞÜ - 'H ü kü m et adına söz a - lan selw yn Lıoyd, Başba- kan in M eclis müzakerele rine iştirak etm eği istediğinden dolayı toplantıla - rın tehirine karar verdiği ni belirtm iş ve bunun bir hürm etsizlik yerine, M eclis e karşı bir hürmet ifa - İran da Su Baskınları de ettiğini REDDİ Londra h«ı m üzakereler e se Muhalefet ( o ya karşı j dilm iştir. ri Earl A l *a(k konuşmada, Ba M eclis i tatil etmekd ile anayasa tal amüllln ciddi 1 haleldar edil m iştir. K a m Hasis iirtliıi Yasak Jandarma d an lığı dün ya d irid e söz ma ek ilen Kannav H aşiş üretimi, ı v e y a tasarruf le yasak oldu m ıştır. Bu bitkileri tesbit edilen 1 kimsenin aley ikam e edilmesi i ; darm a mensuplj talim at verilmiş Cezalan! O m orfo l müteahhiı ta M ü fet sigorta k< dem e kim tarih M ahke lira cezay S ö z 30 Eyli Mahkemed m ak maksad 50 liralık kefa betm iştir. Sümerbank Genel Müdür Bu tarihi maçı Dün Tahran da açıklan lüğü T eftiş H eyeti Başkanı.) yerek takip etti. Bu hası - seyirci sterlin öde dığına göre, İran ın batı - sındaki Kermanşah şehrin Ü ye : Bilge Tüte (Istan- Jandarma Gücü, dün Takisitn Sahasında bir a n t.lat dünya rekoru olarak de yağan şiddetli yağmur d u I Güreş A janı) kabul edildi. reman daha yapmıştır. lardan husule gelen su M ete, heyetin ilk Resim de J.G. Kalecisini antrelnan esnasında gö baskınlardan 30 kişi öl - toplantısının buğün yapa- tüyorsunuz. FO TO D E V R İM E. Z A İM O Ğ L U Eylül ayı sonunda Fran müş, 30 kişi de yaralan - ;ağını ve iki gün sürecek kfu rt ta yapılan maçta mıştır. d u çalışmalarda Tâli K o - takımım ıza 3 gol atan meş Alınan haberlerde, 11 nitelerin ve yeni çalışma hur Alm an oyuncusu U - ırogram ım n tesbit edile - Rakibini Clay Antremana kişinin asker ve kurtarma w e Seeler, oyuna girdik - ekipleri tarafından yıkık eğini söylem iştir. ten sonra acemi bir futbol Federasyonun ciddi ola Küçümsemek Gelenlere Pasta binalar altından kurtarıl - K ıbrıs Mizts cu gibi hareketler yaptı. dığı bildirilm ektedir. rak öncelikle ele alacağı Muhakkak iki golü de kaçıran Seeler, bu hareketle karşılaşmanın 22 A ralık - Doğru mn? Vermeğe Başladı K ızıl A slan ve Güneş yeni b i t i ta Istanbulda yapılm ası Türk sporunun ve özel A ğ ır sıklet dünya şam Kurumu, felâkete uğra Son zamanlarda t riyle kendisini takıma se - programa bağlanan Türki likle Türk futbolünün önderi olan iki güzide kulü >acağı karşılaşmaya önem me, çadır ve yardım ekip açılm ış ve Tunç De*jj piyonu Sonny Listonla ya yan b ölgeye tıbbi malze M üzesinde yeni t çenleri sükûtu hayale uğ - ye Rusya karşılaşma - rakmış oldu. sı olduğunu belirten M e müzden Galatasaray, A v le hazırlanan 1 numaralı leri gönderm iştir. tidalarından Ro1 te, Güreşim izi umduğum rupa şampiyon kulüpler Challenger Cassius Clay, d evrin e kadar olan si Ingilizlerin; adalarında dan çok kötü buldum. turnuvasında Macar şam şöhretli rakibinin aksine- ait kitabeli ı yenilm edikleri, o eski gün Benden evvel bu makamda bulunan kim seler mu yerek ikinci tura yükselir yircilerden ücret alma - piyonu Ferençvaroş u ele idmanlarım takip eden se lan, küçük s leri hatırlatan bi royun çıkarttıkları bu karşılaşmada Dünya Karm ası takım Ata nın Heykeli lâh itler gibi ı hakkak ki bu işte otorite ken Fenerbahçe de A vru maktadır. Profesyonel ka m aları teşhir ( ve dünya çapında isim pa Kupa G alipleri turnu riyerinde yaptığı bütün (Sayfa 1 den kalan) - başlanmıştır. halinde fazla birşey gös - lâns D r. M azhar ö zk o l tarafın Teşhir edilene maçlarını kazanan Cassl - yapmış kimselerdi. Am a vasında Rom anya nın Pet teremedi. Oyuncularının dan konuşma. us Clay, antremanları es - rasında, Lisid kanaatımca tatbik ettikle rolul takımını ekarte ederek o da ikinci tura atla - yüzünden Dünya Karması bir öğrenci) ilk defa bir araya gelmesi 6- Şiir (öğrtm en Kolejinden nasında hayranlarının sor ve M.ö. ri sistem hatalı idi. İşte duğu m uhtelif sualleri cevaplandırdığı gibi, seyirci öğrenci), Ja rın a ait olup' len İran sav biz bunu değiştirm ek isti mış bulunuyor. İki kıym et nin sürati vakit ilerledikçe azaldı. Fakat oyuncu - 7- Şiir (K ız Lisesinden bir yoruz. Bütün imkânları - li külübümüzün bıı başarı 8- Şiir (özk er Yaşın) da Kıbrıs ta sav m ızı kullanarak eğer dü -, sı, Türk futbolunün Avru- ler, hazır bulunan büfe -..jar f er<jî hareketleriyle se Galatasaray ın Napnli ye Teklifi -9 Türkiye Talebe federasyo den istifade ederek bol len TrakyalI bifj şündüğüm program ı tat padaki itibarını yükselt - yircileri büyülemesini bil nu temsilcisi tarafından ko - bol pasta yem ektedirler. muhabirini teif bik edebilirsek b izler 2 miş olması bakımından diler. Organizatör M o relli - trhafı Budi Luigi için, Sarı K ırm ızılılar mukabil 10- M illi şair B. Kemal Çağ- nuşma. giçekici bir si)*' yıl sonra dünyada eski övülm eğe değer bir olay - nin Galatasaray Kulübü - lunmaktadır. m evkim ize yükselir ve iddialı olabiliriz. Verilen bil İkinci tur karşılaşmala ber, futbolda rakibin hiç - de bir futbolcu atraksiyo riştiği Napoli takımı san Kulüp Başkanı U lvi Y e - dır. Bir resmi maçtan ziya ne transfer etmek için g i lar tarafından konuşma. tek lifte bulunmuşlardır. A T A T Ü R K H E Y K E L İ A Ç IL IŞ P R O G R A M I İLE İLG İ giye göre, Federasyon çalışmalarına hâlen mevcut G alatasaray a İsviçre şam gerektiğini bilm ekteyiz. karşılaşmayı, Iskoçya lı mukabil teklifte: S ezon 1- Sabah saat 8 de bütün.o- Karasi» t rı için çekilen kur alarda bir zaman küçünmemesi nu havası içinde oynanan nal tarafından açıklanan L l A Ç IK L A M A statü ve teknik adamların piyonu F.C. Zürich. Fener Bir takım istenildiği ka - hakem Davidson idare etmekten ziyade seyretm e Altay Yine lenkeh'i ile birlikle Krokidegös da Istanbulspor da ve 1 - kullar, Kulüp ve Kurum lar Çe nezaretinde devam ede - bahçeye ise K u zey trlân - dar ku vvetli olsun rakibini küçümsediği an dai - talyada Galatasaray Bonn'da da terilen yerlerini almış olacak - çektir. Ancak, aksak gö - da şampiyonu Linfield takımlarının isabet ettiğini ma maçı kaybetmiştir. Bu bir golünü saymıyarak iddialı y a daki maç hasılatı Na - Mevtana yi tercih etti. G reaves in Napoli ile karşılaşır. İta l lardır. rülen tarafları ve ilk top - 2. Merasim sabah saat 8.13 lantısında tesbit edilen öğrendik. Şimdi hepimi - nun en güzel örneği milli büyük bir hata işleyen ha ilgilile rd en v poli ye bırakılır. Bunun de başlıyacaktır. hususlarda değişiklikler zin arzusu ikinci turda da takım ım ız 1956 senesinde kemin 90 dakika boyunca Siyah Beyazlılar İs - karşılığında Budi G alatasaray a bedelsiz transfer lâna'nın 690' 1 j* 3- Merasimden evvel Çelenk b ilgiye yapılacatır. bu kulüplerimizin, aynı ba bizi küçümseyen ünlü Ma çaldığı düdüklerin adedi tanbul dan en az iki puan lerin yerlerine yerleştirilmesin Ruslarla yapılacak iki şarıyı sağlamasıdır. Yal - car M illi takımını 3-1 y e i geçmedi. alacaklarını açıkladılar. de vazifeli izciler rehber ola - edilir denilm ektedir. nümüne rastw çaktır. r a h k g ü n ü, K, r, niz bu kur alardan sonra nerek verm iştir. 4- Merasimden 1 saat evvel Bu hafta sonunda M it - ı gazetelerde bu kulüpleri - Bir idarecinin rakip takımı hiçe sayarak bu ka - sonunda takım da yatar. hat paşa Stadyumunda yük bir anmatö* başlıyarak 2 gün süre ile sa - mizden birisinin yetkili bah saat 7 den akşam saat 5 e zenlenecektıfozur bir idarecinin rakip takımı çok küçümseyerek 1- kendi takımının futbolcu mların idaresinde yöne - le karşılaşacak olan A lta y kuvvetli rakibi ile 0-0 be etrafında izcllerce nöbet tutu. itesinde de»1' n i v e r s dar kuvvetli konuşması, U fak veya büyük toplu Fenerbahçe ve Feriköy i - kadar devamlı "larak heykel Almanya Dün, Jandarma Gücü - nün geldiğini bildirdiğim iz kinci turu da şimdiden at larında o maça verecekle ticilerin hareket haline - ve Altm ordu lular Istan - lacaktır. rabere kalan Siyah Be 5- Bütün okulların kız ve er lamış sayılırız şeklinde - ri ilgiyi azaltır ve onları gelm iş olan düşünce veya bul maçları için iddialı ol iâna y ıa n t: > yazlılar İstanbul dan asgarî iki puanla döneceğiz ni izci öğretmenleri Mehmet miştir. kek izcilerinin nöbet cetvelleri ması için tes Spor sayfam ızdaki ilk re ki beyanatını hiç de iyi kendilerini çok yüksekte sözleri bir kıvılcım gibi he duklarım açıklamışlardır. smin altında, Ortada gö bulmadık. görm ek kompleksine sokar. V e bu kompleksin et tesirini hemen gösterir. M evsim başında Fener daha ziyade Feriköy ile okulun Beden Eğitimi öğret - men o topluma sıçrar ve dem işlerdir. A ltm ordu ise Şevket ve Kem al Kâmil İlgili Mevl&ı rülen zat Sulhi Garan y e Rakip takımların kuv - rine Cezm i Başar olması veti hakkında pek fazla kisi ile de futbolcular ken Bunu unutmamak lâzım - bahçe ye 6-0 mağlûp ol menleri ile birlikte hazırlıya - yapacağı maça önem v e r _1*1 gerekirdi. cak ve okul Müdürlerine ön- J_raen apjiacak»,r. bilgim iz olmamakla bera - dilerini salıverirler. Tabh dır, duktan sonra ikinci maçt i mektedirler. ceden bildireceklerdir. gün Düzeltir, özür dileriz. MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTI (II4ZıferTuıMy» LoakUn G*»«' Ba5kan' jçjjlırıhalkf'1" HKtei Btfkin! Timur: İstanbul al dtıtamüyesi kı :Türki»e Mil : ftjkilitı Bakanı I * i lyes Hasa tecile NafİJ be F Must I. jpl P l * s Tüı Cen * 1,8 Sû!. ^ î ü r k c e j ^.m uhtelif ko «foış ve ^ 'Narım ^ «b i r ç o k 'A le -I t e s t i : p I S L * * " * s. «i S S s î v O bu

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Nezihe Meriç (Gemlik, 28 Şubat 1924 İstanbul, 18 Ağustos 2009) Karayolları mühendisi olan babasının görevi nedeniyle çocukluğu, doğudan batıya Anadolu illerinde geçti.

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR!.. SERIS.INDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki

Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki Rus iş ga li yü zün den uzun bir göç s ür ec i s onu

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM ANAOKULU DENİZ İNCİLERİ SINIFI

T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM ANAOKULU DENİZ İNCİLERİ SINIFI BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 4-10 Nisan: Polis Haftası 7-13 Nisan: Dünya Sağlık Günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'ı içine alan hafta: Dünya Kitap Günü T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

TAVŞANCIK A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRIZI

TAVŞANCIK A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRIZI TAVŞANCIK A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRIZI Güneşli bir günün sabahında, Geyikçik uyandı ve o gün en yakın arkadaşı Tavşancık ın doğum günü olduğunu hatırladı. Tavşancık arkadaşlarına her zaman yardımcı oluyor, ben

Detaylı

KESTİM KARA SAÇLARIMI

KESTİM KARA SAÇLARIMI KESTİM KARA SAÇLARIMI Gülten Akın (Yozgat, 23 Ocak 1933 Ankara, 4 Kasım 2015). 1955 te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni bitirdi. 1956 da Yaşar Cankoçak la evlendi. Avukatlık ve öğretmenlik yaptı.

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

Yukarıdaki resimleri inceleyelim. Birbirleriyle ilgili olanları eşleştirelim.

Yukarıdaki resimleri inceleyelim. Birbirleriyle ilgili olanları eşleştirelim. ÜNİTE 4 SAĞLIĞIMIZ Bul ve eşle Yukarıdaki resimleri inceleyelim. Birbirleriyle ilgili olanları eşleştirelim. 2 Oku ve yaz Her gece erken yat. Her sabah erken kalk. Elini yüzünü yıka, saçını tara. 3 Haydi

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar 3 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Ağustos 2009 2 SU NUŞ Başa rıy la ta mam la dı ğı mız 2008 2009 ama tör fut bol se zo nu nun ar dın dan ye ni

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı