Adamıza. Lefkoşaya dikilmek üzere A navatandan gönderilen A ziz A tatürk üh heykeli 19(i3 günü, Denizcilik Bankası na ait İs ta n b u l

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adamıza. Lefkoşaya dikilmek üzere A navatandan gönderilen A ziz A tatürk üh heykeli 19(i3 günü, Denizcilik Bankası na ait İs ta n b u l"

Transkript

1 Devrim Y IL 2 : 1 S A Y I : 185 S A H İB İ: H İK M E T A F İF M A P O L A R Fİ A T I : 18 M İD A R E M E C İ D İ Y E S O K A K T E L : BASIM E Vİ g i r n e y o l u BıfjEL L E F K O Ş E 25 E k im 1963 Cuma HERGiiN i M «v S A Y F i l 9 Adamıza Heykeli Getiriliyor m i in tt 6 n<kr ak >30, T.c. r sî» M, Alay- ^ *». S e r b «t (Antreman S ta d y u m u ' < 5, T ü r k C e ziyaret- * 00, Altsam Yeme^ıKıbuj, m a n d a n tarafnniançı ) * 5, A l a y adönrçvcistjısitl mn yüzünü, İm uda ya bir defa Jt, il,. «l i a n k î t i K A * atu goreouıyo- ] i isi il«ancak te Dem Sı 29Ekim 'de Açılış Töreni Yapılacak Birleşmiş M illetlerin, Yıldönümü Kutlandı ıhılan Siyasi Problemler M U A Z Z A M j M İLLE TLE R İN lletler T e ş k ila tı yıldönümü, dün luye'nin h er y a - törenlerle kut- PROBLEMLER i Birleşmiş M ille t ti de, dün akşam K düzenlemiştir. Bu r konuşma y a p a n Kibns Y ü k s e k K o m ite s i S ir A r t h u r C la rk, Birleşmiş M ille t le r le ilg ili g e - niş bilgi v e r m iş v e te ş k ilâ tın el an karşılaşm akta old u ğu siyasi p r o b le m le r in m u a z z a m old u ğu nu b ild ir m iş tir. U M U T K A Y N A C I N ü k le e r D e n e m e y a s a ğ ı A n d ia şm a sın ın akdd'i g ib i la y lar, gelecek için ü m it v e cesa ret k a y n a ğ ı o lm a k ta d ır, d iy e n C la rk, B irle ş m iş M ille tle r in s o s y a l v e e k o n a m ik k a lk ın m a a la n ın d a k i fa a liy e tle r in in ö n e m in d e n b a h s ed tm iş, b a şa rılan iş le r in b ir ö z e tn ii y a p m ış tır. T Ü R K İY E DE Ö t e y a n d a n T ü r k iy e C u m - h u rb a şk a n ı C e m a l G ü rs e l ile B a ş b a k a n İn ön ü bu m üna. s e b e tle b ir e r m es a j y a y ın la - m ış la rd ır. G ü rs e l, m esajın d a ş ö y le d e m e k te d ir : İ K y ' E N B A R İZ O L A N Dünyada sulh ve gü - venliğin korunmasını, mil (D evam ı Sayfa 6 da) C. B. Muavini Tebrik Kabul Edecek C u m h u r B aşkan M u a v in i D r. F a z ıl K ü çü k, 29 E k im C u m h ıı r iy e t B a y ra m ı m ü n a s e b e tiy le ö n ü m ü zd e k i S a lı günü ö.e. 11 d e n l e resm i ik a m etg â h ın d a halktan tebrik kabul ed ecektir Lefkoşaya dikilmek üzere A navatandan gönderilen A ziz A tatürk üh heykeli 26 Ekim 19(i3 günü, Denizcilik Bankası na ait İs ta n b u l vapuru ile Leymosun a vasıl olacaktır. Leymosun Kasabası adına bir heyet tarafından alınacak olan Heykel, Leymosunda yapılacak bir törenden sonra Türk Bayrağına sarılı olarak yola çıkarılacak ve Bebek G a zinosuna kadar, Leymosun Ka sabasını temsil eden kurum, müessese ve teşekkül mümessilleri tarafından getirilecektir Lefkoşa adına bir hey et, A - ziz Atatürk ün Heykelini, Beb e k G a zin o su cı /arında L e y - sese ve teşekküller temsil a - lacaktır. Atatürk Heykeli, 29 Ekim 1963 günü, saat 8.15 de yapıla cak parlak bir törenle açıla I K ılllllllllllllllllllllllllim illllllllllllllllllllllll Ilı Baf Kurtuluş Lisesi ile ilgili resimli ve enteresan bir yazı serisine gün başlıyoruz. Pazar çaktır. Heykelin açılış törenine, Kıb rıs taki bütün TUrk kasaba ve köy temsilcileri; kurum, mües sese ve teşekküllerin temsil 3- den hey etler, çelenklerle bir - likte iştirak edeceklerdir. Baf ta tek a d a y : Aylâ Kâzım B a f seçim b ö lg e s in d e m ün hal bu lu n an T e m s ilc ile r M e c li si ü y e liğ i için a d a y lık k o y m a sü resi, dün ö ğ le y in sona e r - m iş v e sö z konusu m e v k i için sa d ece, m erh u m H a lit K â z ım ın eşi A y lâ K â z ım a d a y lığ ın ı koym uştur. A y lâ K â z ım ın a d a y lığ ın ı, T e m s ilc ile r M e c lis i B a f ü yesi A z i z A l t a y m t e k lif v e B eh iç l alkan ın da tey id ettiği b ild i rilm e k te d ir. H e rh a n g i b ir it ir a z y a p ılm a d ığ ı ta k d ird e, A y lâ K â z ım, a- d a ylık süresinin kam panyasından 24 saat sonra T em silci o la ca k v e m u h tem elen, M e c lis in g e le c e k h a fta y a p a c a ğ ı otu ru m < i'ii'ik'iııııufiıtfhihiınıııııııırıııııııııııuiniııı da and içecektir. Cemaat Meclisi Bu Maksat için öze! Bir Program Hazırladı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı; A ziz Atatürk ün Heykeli - nin açılış dolayısıyle Lefkoşa da tertiplenen özel merasim - den ayrı olarak, bütün Türk kasaba ve köylerinde mutat merasimle ve parlak bir şekil de kutlanacaktır. 29 E K İM A T A T Ü R K H E Y K E Lİ AÇILIŞ PROGRAM I : 1- İstiklâl M arşı (Türk Alayı Bandosu tarafından) 2- Heykelin Açılışı (T.C. Bü yuk elçisi Ekselâns Dr. Maz - har Özkol tarafından) ma. 3- Ti Borusu ve Çelenk koy 4. Saygı Duruşu 5- T.C. Büyük Elçisi Ekse - Devam ı sayfa 6 da A T A T Ü R K Ü N Ö LM E Z E SERİN İ 8 S A Y F A L IK F A S İK Ü L L E R H A L İN D E V E R İY O R ı ı ı a ı ı ı ı ı a ı ı ı ı ı a i'4 M u h t a ç ö ğ r e n c i l e r e Y a r d ı m F o n ı ı t.ıhil olmak DUn E k selâ n s M a z h a r Ö z - k o l ile T ü rk basın m en s u p la rı, nın y a p tığ ı b ir to p la n tıd a, K ıb -r ıs ta k i fa k ir ö ğ r e n c ile r için b ir y a rd ım F on u a çılm a sın a k a ra r v e r ilm iş tir. tik o la r a k E k selâ n s D r. M a z h a r Ö z k o l 25 lira te b e rrü d e bu lunm uştur. Y a r ın ın tem in a tı ola n g e n ç le r im iz i y e tiş tir m e k için, h a lk tan, gü cü n ü n y e t tiğ i n is b ette y a rd ım b e k le n m e k te d ir. P a p ıla ca k en k ü çü k b ir b a ğ ışın b ile n e k a d a r k ıy m e tli o ld u ğu, g a y e y e e r iş ild iğ i zam a n id ra k ed ile çe k tir. Y a r d ım la r ın ı d o ğ ru d a n d o ğ ru y a g a z e te m iz e, v e y a T U rk K o o p e r a t if M e r k e z B an kası Ş u b e lerin e, k ö y le r d e k i T ü rk K o o p e r a t if K r e d i ş irk e tle rin e, v e y a h u t ta ö ğ r e tm e n le r v a sıta sı ile m a k b u z m u k a b ilin d e ya tırılm ası rica olunur. İ M. aktarımın 1bana *****»I ^ B K b t a 15., fe^rbahce!.. m hizmet *.ı.ıl I I arzum i»»"- I v-'-rl V# U r mil» ı u n g defa K u t b o ^ * im W -" J Ü 1Mensuplan Uçaktan indikten sonra : FotoDEVRİM. E. Z A İM O G L U :aret Heyeti Geldi pile Türkiye arasın d a ' Anlaşması im zalan He bugün b a ş lıy a 0 müzakerelere katıla- 8konusu andlaşm ayı * olan Türk H e y e :i * Mu ile adamıza gel ^Ticaret Bakanlığı ^ Dairesi ikinci baş- n Dumer baş - ^ kişilik hey'eti uçak a lan ın d a, T ü r k iy e B ü y ü k e lç iliğ i m e n s u p la n, T ic a r e t Ba k a n lığ ı, T ü rk T ic a r e t O d a sı v e TU rk T ü c c a r D e r n e ğ i ilg ilile r i k a rşıla m ıştır. H e y e t b a şk a n ı im za la n a c a k o la n a n dlaşm an ır. iki m e m le k e t a ra s ın d a k i tic a retin g e liş m e s i y ö n ü n d e ile ri b ir adım o la c a ğ ı ü m id in i iz h a r etm iştir. T Ü R K İY E D E G E LİŞM E LE R H er iki m em lek etin de zira a t m e m le k e ti o lm a s ı h a s e b iy le K ıb r ıs la T ü r k iy e a ra sın d a k i ti c a r e tin fa z la g e liş e m iy e c e ğ i hu su su nda daha ö n c e b e lir ti len d ü şü n ce v e b a z ı ç e v r e le r d e h â k im o la n k a n a a t h a k k n- d a fik r i so ru la n h e y e t b a şk a - m, T ü r k iy e d e te k n iğ in b ü y ü k b ir ile r le m e k a y d e ttiğ in i b e lir t m iş v e B eş Y ıllık K a lk ın m a P lâ n ı ç e r ç e v e s in d e, T ü r k iy e - D e v a m ı S a y fa 6 da N U TU K M U R A T D A V M A N IN SON M A C E R A S I : K A N L I K O L Y E L E R R E S İM Lİ K A H R A M A N L IK R O M A N I : 1 1 ı ayı * * *?! ( * S toolcu)'3 u\ a \W tü ^ ı<*#f ^\4. w» " " TSİO* f it il W t, f 0 ' jy * : 1Ve karşı ayan zevat bir arada : FOTO DEVRtM. E. ZA İM O Ğ L U Jandarma Gücü Komutanları, Cumhurbaşkan Muavini Dr. Küçük ü Ziyaretleri sırasında. I OTO D E V R İM E. Z A İM O Ğ L U Kemal Deniz in Ziyaretleri MeclisinlıiinıJeıni Kara Sinan H E Y E C A N D O LU U Z U N BİR H İK A Y E : D ü n a k şa m L e tk o ş a M ille v e k ille rin d e n K e m a l D e n iz, D i iprdır. Bu y ü z d e n E k im m evs. m i y a k la ş tığ ı için ç iftç in in e - K ıb rıs T ü rk le rin in b ir e r so y a d ı a lm a la rın ı m ecb u ri k ılan lek kaya ile M eriç k öylerin i z i v\nde tohum bulunm uyor. M e K a n u n T a sa rısın ın ik in ci mü y a r e t e tm iş tir. H e r ik i k ö y d e r iç lile r h ü k ü m ete b irk a ç d e fa za k eresin in, bu gü n ö ğ le d e n d e k ö y ham ı d ile k v e şik âyet m ü ra ca a t e ttik le r i h a ld e hiç so n ra to p la n a c a k ola n Türi< KORSAN İli DEFİNESİ lerin i m ille t v e k ilin e d u y u r m u ş b ir m ü sbet c e v a p a la m a m ışla r C e m a a t M e c lis in d e y a p ıla c a ğ ı la rd ır. D ile k K a y a n ın istek leri dır. M ille tv e k ilin in akşa m k i zi v e kanun tasarısın ın, m u h te arasın da k ö y ü n içm e suyu V3 y a r e ti esn asın d a h alk y in e a m ele n kabu l e d ile c e ğ i b ild iril VE D A H A B İR Ç O K Y E N İL İK L E R te le f n d e rd i v a rd ır. M e r iç kö c ız d iy e fe r y a t e tm iştir. Bıı m e k te d ir yünün ise daha b ü yü k b ir d e r k ö y s a k in le rin e m ille tv e k ille r i Ö ğ re tm e n le r, v a k ıfla r v e di v a r d ır. G e ç e n Ş u bat a y ın d a v a s ıta s ıy le b ir k e r e daha ilg ili d in iş le r i d a iresi ek bü tçesi, k ö y e y a ğ a n d o lu d an bü tün k ö yü n e k in le r i y e r le y ek sa n 3*1 m uştu. Bu a fe t y ü zü n d e n bu bakanlıktan yard ım talep ed ilm esin i is te m iş le rd ir. M ille t v e k ile r in d e bu ta le p le rin i ilg ili v e T U rk C e m a a t M e c lis i M u ra k ip lik D a ire si ile ilg ili kanun ta s a rıla rı, m e c li >in bugünkü 29 Ekim 'd e k ö y ü n ç iftç ile r i a m b a rla rın a b a k a n lığ a d u y u ra ca ğ ın ı b ild ir top la n tısın d a y e r a la c a k konu - l ir k ile b ile z a h ir e k o y m a m ı) m işle rd ir. L lar ı«r ttihmiıua arasında uuııınmakcaaır bulunm aktadır.. ı ı ı ııııı ı ı ııı m ı ı m ı ı ııaı,,, t, g,,. MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR

2 Sayfa 2 ^ ı ı ı i B i i t ; ı i ı ı ı ı ı ı ı ı ı n ı ı i R i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı a ı ı i 'i i f i i ı ı ı ı ı a ı ı ı ı ı ı ı ı a u ı ı ı r İngiliz Kemal I Dünyanın En Korkunç Deniz Kıbrıs'ta Facialarından Biri * " l 1" I I I I I l l l l l l l İlil' I! I I I I I I İ H I I I İ t i l i r i n * A N L A T A N İN G İL İZ KEIMAI r- Y A Z A N : H.A.M. liail»rjliailt"birr :illlllh i:illil»iiihiiitui»ihii tlhhii»jll'*ır'lııbii*;i ltlıhlhllliı ll i'iu III*l ll«l!iiiiiihhll*llhiailllllhlumlmlh ll Hai,lll»'" Gelen Mektup El Yazısıydı ğımsırada kapı vuruldu. Bu çok şiddetli bir vu - ruştu. ö n ce açmak iste «B u zlu Güneş» I limonatası içiniz] m m m m m m m m m m m m ı ı ı m ı ı ı n * «t m ı ı ı ı ı ı ı ı m m ı ı ı m ı ı ı ı i ı ı m ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı m ı m ı m ı i ı ı ı i m m ı ı i i i m m m m m >,m,, ', l,, ',, " l# " " '* 4 D A R A G E M İSİN D E K İ Y A N G IN Facia Sırasında Gemide Bulunan Y azar P. J. Abraham Y a zıyor Ohalde kapıyı açı nız başbaşa kalalım, bir likte dertleşelim. Oza - man herşeyi öğrenirsi - niz. Aksi halde, her iki - mizi de m ahvolacağız veya yolculardan herhangi birinin bu yerlere mü - dahalesi, düşmanlık yara - tıimasına vesile olurdu. Dara nin devam ettirdi-,.ği Ou ticaret usulü, belki J H m i t f i i i m m i i n m m m M m m m B r i a i i i i i i. i l, VArR-YİVK B E N E - R H A K K I H A K E R İ i Palace Hotel de Di I Lim asol da bundan bir M arm ara Otel adında bir otelim iz l dense bu otel uzun ömürlü olm#fc I nedenleri üzerinde durmak istemiyor^ 38 Fakat hemen arkasında, dim. Kapı tekrar vuruldu Ö LÜ M E D Ö RT S A A T K A L D I *' İMHfl Marm ara Oteli kapandıktan bir ^ beyaz, ışıktan daha parlak, m erm er renginde fadaha şiddetli vurulma Gene aldırmadım. Bu de Yangın bazılarına korku, bir kısmına cesaret, 238? sonra M u zaffer Tahîr adlı bir vatandaş,, Uyumuşum galiba.. erkek, kadın ve çocuğa ise dehşetli bir ölüm rboyu kendi binası olan bir yeri otel olarak ka! etek, G ök alabildiğine çamla - bir el belirm işti karşımda. Bu eli iki türlü gör - tinde değildim. ğa banladı. Açm ak niye di. B öylece Limasol otelsizlikten tekrar kı^ pan 1 ra dökülüyor, odama do ile si: lan ışık yağmuru g ö zle memin sırrını bir türlü Kim o? Ne istiyor Geminin iskele tarafında hava tertibatının bu - rettebat bulunduğu halde Hac m evsim inde ziyaret - ki toı Gemide A vru palı mü - de Hacce gidenler içindi. rimde renk renk tablo - çözem iyordum. sunuz? D iye seslendim lar çiziyordu sanki. En - Bu el ne istiyordu ben Dışarıdaki cevap ver lunduğu yer vardı. Gemi yine de,, birinci ve ikinci çilerin binlercesi M ekke - Z a fer Oteli temiz bir oteldir. İçerishıd çalış* der gecelerinden birini den? Birşey de bırak - miyordu. Durmadan kapıyı çalıyor,zorluyordu. pıdan başka bir divan ve 78 kabine ayrılabiliyordu lerdi. Nisan ayı Hac mev-, : bir otel olan bu oteli desteklemek şart ı w a z bölmesinin sonundaki ka sınıf yolcuları için azami ye gitm ek için koşup gelir ; kalm abilecek rahat bir gece geçirilebilec\ kabıc yaşıyordu Dağ köyü.. mış değildi. H er halde Birdenbire İstanbul u müzip bir el diye düşün Cevap verm ezseniz açm ıyacağım dedim çarpıyordu. O sırada içeri çoğu gü verteyi tercih et - dan güvertedeki yolcu la yüz tutarsa, eğer Zafer Oteli de desteklen! yası, bir de yazı masasr göze Buna rağmen, yolcuların simine dahil olm adığın - : siz kalınan bir yapı nasıl zamanla çölün* le UÇ' hatırladım. Vatanım be düm. Sarhoş değildim. min ışıkları içinde Olgamn etkisi altında bu Aç, ne olur, tehlikedeyim diyen bir kadın zıları divana yaslanmışlar 948 e baliğ oluyordu. Bu şatlarla seyahat etm ekte - lular ne yapar söylenilmesi gereksiz. l b # r pe de pek az yolcu vardı. Ba mişlerdi.. Bunların sayısı rın tam am ile başka mak - I se aynı durum varlaşabilir. O zaman L J yah t cağım.. Bir el pencere - lunabilirdim ama, A nita 12 min ışıklan içinde bana beni daha fazla yaralı - sesi kulaklarımı doldurdu. lardı. Belki de bir gece ev te güvertelerin her tarafı Belki de iş veya tatil iqin h afif bir uykuya dalmış - insanlar eşyaları ile birlik olduklarını anlamıştım. renk mim bana doğru uzanıyordu. yordu. Bu otelin zaman zaman kasabamın r fiymiş elbisı Beyaz, m erm er bir el. Odanın ışığını yaktım. Hayret, bu saatte, benim odamın kapısını han hava içinde geçmişti de bulmuşlarsa oraya yerleş dı. Yolcu lar arasında bir - müzden kaçmamaktadır. Nedenleri üzerinde!*elbi r U velki seyahatleri pek sert na dağılmışlar; nerede yer başka yerlere g id iy o rla r len kişiler tarafından ziyaret edilmediği gözii bira; Yataktan fırladım. He Y erde beyaz bir kâğıt yaz e nüz uyumâmıştım. G ö z vardı. Ü zerinde kan'dam. gi kadın çalabilirdi? Belki A n ita dır, belkio lga - Oturma odasının etra - renkli bir manzara çıkarı- vardı. Çoğu Arab, Hintli ondan.. mişlerdi. Çok karışık ve çdk m illetlerden insan dursak bu çok uzun sürer. Yalnız bu kişilerin Lıraraksinemây3 lerim e dolan ışıklar, he - laları olan bir kâğıt. Kim bu kasabanın Türk malı ve Türk kişilerin m J / pir g ö r ü n m e s i ) den t yecanım ı bir okadar da - düşürmüştü bu kâğıdı?! dır. belki de Aspasa dır fındaki açık güvertenin yorlardı. ve PakistanlI idi..gem ide tığı bir oteli desteklemeleri iktisadi balümdjumfısütılar, yük olara ha arttırıyordu. Pencere Rüzgâr uçurmuş olabi - diye düşündüm. Açm ak biraz ötesinde, kesilmiş bu yüzdep çeşitli lisan ve bu toplumu çökertici bir davranış olduğu J^ijParda gel biraz I ye yaklaştım, kim seler lirdi. Beyaz el atmış ola m ecburiyetinde değildim bir yer vardı, ikinci sınıf Daha gem iye çıkmadan lehçe işitiliyordu. nutmamaları gerekm iyor mu? f «L nüden d ile d o rim. ^ yoktu. Fakat bir elin gol bilirdi. Belki kıllı elin Gene de biraz daha ka yolcuları bu sınırdan öte güvertelerin hangi tarafına yerleşeceklerini düşü - M erdivenlerin başında Geçenlerde, onsekiz ondokuz gesi, halâ daha gözlerim bir hilesiydi bu pıya yaklaştım: ye geçem ezlerdi; zira bu de canlanıyor, rüyalarım Mektubu okuduktan Kim siniz, diye sor nun ötesinde Birinci Sınıf nüyorlar ve derhal oraya bir takım ilânlar görmüş- rihlerinde, kasabaya gelen dört kişinin İ!^ Par, Gelinin M u daki korkunç pençelerle sonra karar verecektim. dum.adınızı olsun söyle yolcular için yerler başlı koşuyorlardı. Aradıkları düm. Bazıları resimli idi. H otel de kalmaları üzerinde önemle 'jgjgden sonra, h iç başbaşaymışım gibi, ken. Kan lekeli bir mektup yiniz, söylem ezseniz aç- yordu. Güvertenin üstünde sandalların kısmı dilmemişse hemen yerleşi kurtaran simidinin nasıl bam ızda Türk e ait otel olduğu halde soru yer daha önceden işgal e- Bunlardan birinde, can - bir olaydır. Mem ur olan bu kişiler ni ı gerinmedi. B u dimden geçtiğim anlar tu bu. Fakat kimden ge m ıyacağım oluyordu. liyordu? imza yoktu.in Çıldırdınız mı siz? yer almıştı. Bu kimin ni - veriyorlardı. Bu tutulan takıldığı gösteriliyor ve ; u n s u r u n m a l ı o l a n o t e l e g itm iş le r d ir? Bu şıkı I(i Işıkta bir el uzanmıştı, gilizce yazılm ıştı. Çok A ç diyorum tehlikede - hayetinde ise müretteba - yerler kesin sınırlarla ay altında dört dilden izahat yet konusu olmuştur. Şikâyet edenle şikâyeı liftle cevapveri belki bir kadın, belki nazik başlıyordu ama, yim, herşey m ahvolacak tın kabineleri sıralanıyor rılmış değildi. Sınır v a zife veriyordu. Bu ilânları ya konusu olanların haklı veya haksız taraftanı bir erkek eli. G özlerim le arkasındanda hemen teh her ikim izi de buradan du. Cankurtaran sandalla sini, çepçevre sıraladıkları kından okumamıştım. Y ai zerinde uzunboylu durmak istemiyorum, görmüştüm bu eli. Kıllı, dit geliyordu. Tam mek alıp götürecekler, hem rı geminin her iki yanma eşyalar görüyordu. Ba nız bir tanesi gözüm e çar kalın bir ele benziyordu. tubu okumaya başlıyara de sonumuzu kimse öğre ikişer ikişer asılmıştı. zıları eşya ile çizilen bu pmıştı. Büyük kırm ızı har Bildiğim bir şey varsa destek olmalıdır İ n. Sordum, soruş sınırın üstüne sarilerini,, flerle bir ihtarda bulunuyordu Desteksiz ilerlem e güçtür. Palace Hotel dei ı Nasıl, ne giyilir, : D E N İZD E Y A N lan bu kişilerin haklı yönleri olabilir; fakat.talaşlarım, b ir giyeceklerini asmışlar, ge ler hoş çici evlerinin üstünü ör - G IN T E H L İK E L İ O L A B I-- demiş ozan, i f a i g i y, gel yajıma nem iyecek. müşlerdi. Hatta kadınlan L lr Buna kısa ve geçici Ben de Gelinin S E Y A H A T... Krem f için tam am ıyle yabancı bir g ö z atmıştım. H erhalde kırm ızı h arfler dikkati Şim dilik bu kadar. tlerid ebu gibi kora tejl e f e s i ile git- Ben sen yokuz biz varız t f l şarabi ren kte LE F K O Ş A T Ü R K B A N K A S I LTD. S E Y A H A T B Ü R O S U N D A mı boy Deliliğin sırası de gözlerden uzak küçük Yapılan rezervasyonlar için ilâve para alınmaz. Biletler mavi sl ğil, beni tehdit etmekten hücreler hazırlamışlardı. resmî fiyat üzerinden s a tılır. mi çekmiş bulunuyordu. lara tekrar eğilm ek hakkımı muhafaza ediyo İmi, artist locasına T el : vazgeçiniz. Kim olduğunuzu söylem edikçe kapı ye kadar, bu yerlerde mül mek lüzumunu duyma - sonra A rtık gem iyi terkedince - A m a daha fazla dikkat et rum. kerim, baha g t yı açm ıyacağım. kiyet hakkı kazandıklarına inanıyorlardı. Burada her iki Eğer pa mıştım. Bu ilânlar her g e mımıtıaıımıuıııı :mmııibii8iibiibiia i8iıaiiaı>ı ı- i ı ı ı ı ı ı ı «gitmeye tövmide görülen normal şeylerdi. j i ı i ı ı ı ı ı ı ı t ı ı ı ı ı ı m ı n ı u n ı,i.. ı : ı n ı i ı ı i ı ı ı ( i ı ı u m ı ı ı ı ı ı ı ı m ı ı ı ı ı ı m ı ı i n i m i ı i : ı ı ı ı ı ı n ı ı ı ı ı ı ı ı i ı ı ı ı m a i k m ı ı ı ı ı i J i ı ı i i i ı t ı ı ı ı ı i ı u.i i i ı ı ı ı ı ı ı m ı ı ı ı t ı m ı ı ı ı ı ı ı ı i ' j Sarhoşsunuz ga liba. oturuyorlar; burada yatı - cak, no yorlar, burada yeyip içi - yerim, Par, üstelik - yorlardı. Devam ı V ar n gard fa düşkünbir Ben mi, yanılıyor tek, be> günşeytana sunuz. Gemi mürettebatından D iz g i, B a sk ı, K liş e D EVRİM Basımevi ı ı ı ı ı m t ı ı a ı ı m ı ı m m m a ı ı ı ı ı a ı ı ı ı ı m ı u m ı i ( i ı ı ı ı ı ı ı ı a ı ı ı ı ı a ı ı ı ı ı ı u «ı t m ı t ı i ) i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı a ı ı m ı ı ı i ı ı i ( i ' a ı ı m m m m m m ı ı m l., i m m ı ' M i a ı ı a ı i B i ı a i ' i ı. B m ı ı ı ı ı ı ı a ı ı a ı i B i ı a ı i B i i B i ı ı ı ı a t ı a ı i B i ı ı ı ı a ı ı a ı ı a i i B i i B i i B i i B i i a ı ı ı ı i B i ı a ı ı a ı ı m m m m ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı laıımmııımmmmııımmmııııııııııııııııı,,,,! ŞEYTAN- TAŞLARI TEFRİK A No : 78 f l i i l Mapolar Bütün insanlar böyledir. Suç işlerken ka- nun diye birşey tanımazlar. Fakat yakayı ele verdik - ten sonra da kanun pençesinde inim inim inle- yere/k merhamet dilerler. Sevgen de Bunlar - den biriydi. Yarın iyileşip, âdaletin huzuruna çıktığı zaman merhamet dilenecek, yargıçların vicdanına kapanacaktı. Fakat cinayeti işlerke ı bunları düşünmüyor dev kesiliyor, dağ kesili - yordu. Cinayetten sonra da basan bir korku - nun dehşeti içinde mahvolup gidiyordu. Sev - gen bu cinayeti niçin işletmişti? Bir kadın kar - şısında, bir a$k karşısında bukadar küçülecek bir adama hiç de benzemiyordu. Gene kahkahalarla gülm eğe başladı. Y e - ni bir perde açacaktı. Gene Duman dan çinge - ne k ızı ndan bahsedecek, onlarla döğüşecek, sonunda da Ç iğdem e küfredecekti. Fakat bu akşam bambaşka bir şekilde gülüyordu: Gökkübbenin taşsızlığı karşısında, in - sanların taş kesilmesi ne kadar korkunç değil mi Çiğdem? Susuyorsunuz, hepiniz de susu - yorsunuz. Fakat eskiden böyle m iydiniz? A ia bildiğine konuşuyor, dil döküyordunuz. Lânet olsun hepiniz de, Küçük A li bana yeter. H epinizden çok daha insan. Rüyalarımda bile be - nimle beraber, benimle ağlıyor, benimle gülü - yor. Fakat siz, siz böyle mistniz? Kahkahaları birdenbire kesildi, sesinin tonu değişti, daha ciddî, ağlamaklı bi rsesle konuşmaya b a şla d ı: Sana da iş çıktı M ezarcı Süleyman. Bu kaçıncı m ezar Süleyman A ğa? Benim için de bir m ezar kazm ıyacak mısın? Ne gülüyor, yoksa boynunu mu büktün? A ğlıy o r musun? inanmıyorum sana, benim de mezarımı kaza - çaksın. Yatağın içinde çırpındı. Ellerini kım ıldattı, üzerindeki yorganı attı, doğruldu. ğırdı. Boğuluyorum, bir yudum su, diye ba - Nöbetçi Hem şire koşarak su getirdi. Bir kadeh suyu bir hızda içti, bir daha istedi. Din - lenir gibi olmuştu, derin derin nefes almıya başladı, sonra : Kim var yanımda? D iye sordu. Polis cevap verdi : Nöbetçi Hemşire Hanımla, ben. Siz kim siniz? N öbetçi polis? Polis mi? i il : i<iii iiiiiiiiihiiiiiiiii i tur l l l ı i 1 ıı»n 1 irm*nm111»"t ni» 11 mi "»ıılıı I irim irillinin lıı«m11 mil ı ıı ıııııı ı ıı ı ıı ı ıı ı., ıır..tııııııııllllıyııln ninninin,ilutııııııııii'iıı Iiıııınıın I"i"i:ıl>'l"iıılınnıınııuılıı ıılı,lıjııltıılıııınııllnllm1ı l l l 1, 1 1 1, lı (! [ Lefkoşa. Evet. Fakat heyecanlanacak birşey yok Sevgen bey. Seni koruyoruz. Polisin beni koruması.. mânalı mânalı "rımaııiiiııibiımıııaıtaııı güldü sonra sargılar içindeki yüzünün daha ne zaman açılacağını nöbetçi H em şire ye sordu. Belli olm az Sevgen bey, dedi Hemşire, belki yarın, belki obürgün. Bu doktorların ka - rarına bağlı bir iş. Bu sargılardan okadar usandım ki.. Haklısın Sevgen bey, fakat elim izden başka ne gelebilirdi? Bana am eliyat yaptılar mı? Evet, bir göz am eliyatı yaptılar. Neden icabetti? G özlerinizden korkuyorlar. Yoksa ben kör mü olmuşum? Heyecanlanmayınız,! dofttorlar heye canlanmayı mennettiler. Bu elim izde olm ıyan bir «ey. İstesek de, istemesek de heyecanlanacağız. Buna kim se mâni olam ıyor. Uyum aya çalışınız, bu akşam çok az uyudunuz. * Elimde değil ki.. Fakat uyumaya çalışınız. «MttlBIlIHBIIfllt I kü geçm iş ve çaresi bulunmayacak ko ; zerinde durmak boşuna kurşun I zer. Sabah Yayın ı :.59 A çılış ve program 7.00 K u r an-ı Kerim 7.15 V ecihe D aryal dan,kanun soloları 7.30 H aber bülteni 7.45 Güneri T ecer den şar kılar Popüler O rg Müziği 8.35 Türküler ve Oyun Havaları Kapanı? Ö ğle Y a y ım : A çılış ve program N evin Demirdöğen- den şarkılar ö ğ le m elodileri Beraber şarkılar. I! A ç ılış ve P Haber Bülteni I Ç o c u k Kapanış katür fü1111 ye, Karikatür ı Akşam Y a y ın ı: A çılış ve program Kıbns a Selâm Çocuk Saati M u za ffer A kgün - den Türküler Orkestralar Koka Kola programı An Dile İsmet şarkılar Haber bül Lânitis Nesrin şarkılar Divan Hafif Klâsik Fen Konuşm^ Saz Eserleri Haber BüW Klâsik Türk ölmeye Kapanı? TELEV t: Kaptan Pakv *',, L A S S l t, A ktü alil^ AbdÜ arkadaşların 11 TİYATRO SU D i c K Swiss Affa'r ' *tfcu. s%un > o > L J B s vlka<la' RaJib.vf» d* âlabıl "H Nİ a U : yür*ü i c C **>- «di. MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR S.

3 s * k Sinemasının P. P. si çevrilm işti. Renk değil de, arkadaşlarına uy. iki-üç elbise ile yapm ağa muştu. G iyim -kusam ko - Çalışırım., nusundaki düşüncelerini şöyle ö z e tliy o r : Türk artistleri için de, m odayı benim kadar uzaktan takibeden yok dense yeri.. Gardırobum öyle Rior, Chanel koleksi yonları ile dolu değil! On tane eteğim var. T a yy ö r ise bir tane.. A yakkab ı sa yım geçen yıl 13 tü,.. Bu yıl nedense üçe iniverdi.. Genç aktris, giyim ini i m a o a l - k a b, d b Ş İ a n ı n m. Ç o k bir»şık az mak,'y aj yaparım. Şöy nl'vnrdu Afişteki le uçuk renk bir dudak bo «ELİNİN M URA y ası- 8ÖZ üzerine h afif si.» d pr yah bir çizgi d i y e başlıyor PER - * PAR adıyla bitiyor- 12 ile 17 arasında giyi B u s ı r a d a, şarabi renk mim d eğişiverir. S ad e bir ^1elbisesi giymiş elbise, topuklu dekolte bir kadın ka bir ayakkab ı giyerim. Be y a r a r a k sinemaya yaz eldiveni, yaz kış, elim toun görünmesiy - den düşürm em.. M akiyaj jan fısıltılar, yük - olarak da, sabah süsüne "Pervin Par da gel biraz rim el, pudra ekle -!ti, dilden dile do - rim. A k şam ları, canlı renk PervinPar, 'Gelinin Mu i1filminden sonra, hiç lada görünmedi. Bu ladığı herkes soru a da üşenmeden, ayinlerle cevap veri -"Hayatımda ilk defa ^sinemanın galasına gi- n. Sordum, soruş n, Nasıl, ne giyilir..arkadaşlarım, bir 1elbisesi giy, gel ler.. Ben de Gelinin ı na şarabi renkte I elbisesi ile git-, artist locasına î öylesine yadırga L0 günden sonra ara gitmeye töv- Pervin Par. gene moda anlayışına dönüyor : 1959 modasını pek sevm iştim. Renk olarak ii mon küfüy biçim olarak ince hatlar modaydı. Bu yılki modanın farkında bi le değilim. Am a, sinema yıld ızları arasında, yeni yılın modasını geçenler bi le var. Nedense, m oda kelim esi beni sıkıyor. Ga zetecilerin ilânlarını okur um da moda köşesine göz " - ^ an b e k a d a, bile atmam.. Bir fo to ğ ra f yazılar se etek, blûz giyerim,. Fra - koyarlar, altına da işe ya ^ karışıyordu. pan renkleri sevm em. Gri ram az üç satır yazı!. G aze ile siyah, gri ile grinin öte önünde halk, ışık lıyon arada "bir ki tonlarını u yu ştu rm ağa te okum ayı çok severim., önce başlıklara göz ata - j u;- at çalışırım. M okasen a yak - rım.. İç veya dış politikay yorlar ki, m erak etm em ek imkânsız.. Üstelik, ro - yaşta başladı. Bir defa, an man kahramanının çoğu neme karşı koydum. Kız- güzeldir, çoğu iyi giyinir, kardeşimle bana bir örnek ı Par, üstelik - ne düşkün bir 10 gün şeytana transferi sonra ler hoşuma gider.. M aki - yajım a da dikkat ederim. Krem pat sürer, kaşları - mı boyarım. G özlerim e mavi sürer, siyah çizgi çe kerim. Ruj rengi ise, sa - baha göre, daha canlıdır. Eğer pavyona gideceksem her iki tarafı da kurtara - cak, norm al bir elbise g i yerim. A m a bütün bunları gardırobum daki on e - tek, beş blûz, bir tayyör, Beşiktaş ın G. Saray için. Primi bin T.L. la ilgiliyse, gerisini oku mam.. Sonra, aşk roman larm ı takibederim. Ro - man yazarı, tefrikanın sonunu öyle bir yerde kesi A nlıyacağın ız, ben bu g i - elbise yaptırm ıştı da.. Hiç yim im le roman kahrama nı olam am.. giym edim. Şimdi de, giydi im elbisenin aynı deseni O ynadığım film lerin ad n* ay nı biçim ini başkası- ları da öyle ilgi çekici ki.. nm sırtında görünce üzü- Birinin adı Tütüncü K ızı lürîim. Yırtık, sökük dik - ydı. Ötekinin adı Balıkçı m e& bayılırım. Bir arka - K ız ı Bir de Balıkçı güze başımın evinde, üç saati- li nde oynadım. A d özel ne bile m isafir gitsem, di- likleri, Bir A vu ç Toprak ki kutumu yanıma alı - ile Bir Yudum Su ile ta n m - Hem konuşur, hem marnlandı. Ben ilkbaharı sevdiğim halde, sonba - har adlı iki film de rol al- dım. Sonbahar, İkincisi diyor : de Sonbahar Yaprakları ydı.. Filim lerde, çoğu za man, şalvar, cepken giy - m ek zorunda kaldım. A - m af Sonbahar Yaprakların d a, spor bir elbise ile beyaz perdede görünebildim. Genç aktris, giyim ko - nusundaki özelliklerini şöyle açıklıyor: Bu ilgisizlik küçük K IB R IS T Ü R K T İC A R E T O D A S IN D A N : Sayın Gıda M addeleri İthalâtçılarım ıza, Danim arka Ticaret A te şeliğinden aldığım bir y a zıda Danim arka nın K ıb rıs Tica ret Ateşesi Mr. P er R yb erg in 31 Ekim - 15 Kasım 1963 tarihleri a- dikiş dikerim., Ev giyim inden de söz e Ev işleri ile uğraş - maktan hoşlanırım. Y e mek pişirmek, ortalığı du zenlem ek, hoş saatlerimi dolduruverir.. Patlıcanın kırk türlü yem eğini sever on türlüsünü pişirmesini bilirim. Patates turşusuna bayılırım.. Sokakta, üstü - me başıma pek dikkat et - mediğim halde, evde iş ya parken, iyi giyinirim.. Tâ [bii ev ölçülerine göre.. Ha fif bir makyaj yaparım.. Size ilgi çekici bir şey söy liyeyim mi?.. Hani şu ga ladaki şarabi renk elbise var ya, ye'mek pişirirken onu giyerim.. Esmer güzeli, kahveren gj gözlü, kalkık burunlu aktris sözlerini şöyle şöyle noktalıyor : Şarabi elbise, de - Giiniin Yazısı: Köy öğretmeni J Salih A S L A N K ö y öğretm eni yalnız okulda bulunan çocuklar- le alâkadar olmayıp, bu - nun dışında çiftçi, çoban ve amele olan gençlerle de temas haline gelm esi ve onların şikâyet ve dert lerini canı gönülden dinie mesi meslek icabının zara retleri arasına girm ekte - dir. Bilhassa İlk Okulu bitir dikten sonra tahsiline de vam edemiyen çocuklara gereken yardımın yapıl - ması ve doğru yolun gösterilm esi en mü - him konulan teşkil etmek tedir.. Yalnız bütün bun - larla da kalmayıp işlemek ten elleri nasırlanmış köy lülere gerok çobanlık ve gerekse çiftçilik hakkında mümkün olduğu kadar teknik bilgi verilmesi, ce maatımızın bir adım daha İleri atması demektir. H ele ayda bir defa ol - sun aile toplantısı yapıl - masını gönül ne kadar ar zu eder. Bu toplantıda bü tün aileler çocuklann durumunu, nasıl disiplin yaratacaklarını ve ne gibi vi taminler çocuk sağlığına faydalıdır meselelerini in- celiyeceklerdir. A yrıca in tizam sız bir aile yuvası - nın eşlerin nasıl bir hareket tarzı takip etm eleriy le tanzim edileceğini, köy de nasıl bir imece kurula cağını ve daha köylüyü ilgilendiren birçok m eseleleri bir çatı altında görüşm eleri elbette ki öğret - menlere düşen Vatanî bir vazifedir. M aalesef bazı köyleri - mizin mezkûr fikirlerden tamamen uzak kalması yürekleri sızlatır. Bilhas - sa nüfusu bine yakın Türk köylerinde böyle hiz met edici faaliyetlerin bu lunmaması esef vericidir doğrusu. İçerisinde ne spor kulübü, ne gençlik kulübü ve ne de bir Birlik teşekkülü vardır. Mevcut olan bir İlk Okul. Unutulmamalıdır ki Türk köylüsünün kalkın - ması demek Türk cemaa tının kalkınması demek <- tir. Türkiye Cumhuriyeti nin bânisi ve Türk M illeti nin hödmi eşsiz ulu ön der A T A T Ü R K şöyle de - miştir : Türkiye nin haki- kiki Efendisi, Köylüdür Bundan böyle bizler köy öğretm enlerinden çeşitli sahalarda daha fazla gay ret bekleriz. %I llllll l;il»l!i ;J ll IIIIIIV ll lllll lllllll!m llllllll ll ll ll ll lllllllllllliailll.. IIIIIİIIHlIia-.l ıın P K U R U O V A D A S A S Y A L GECE Kuruova ilk Okulu ve Halkının İştirakiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Akşamı K U R U O V A F A K İR Ö Ğ RENCİLER Y A R A R IN A Bu Müstesna G eceyi Kaçırm ayınız G iriş : 50 M İL. ^ A lia iia ıt ıııllllm I I I Ü - 'J 'llllllllillilllli r t U lh a n ilia illlllllllla n illllllt li lllllllia it li lllllü I lllıılııiıilııli llj; DEVRİM tn DÜNKÜ SAYIŞ 4530 AOE1 BASILM IŞTIR N A M IK K E M A L LİSESİ O K U L - A İL E B İR LİĞ İ B A Ş K A N L IĞ IN D A N : M A Ğ U S A rasında K ıbrıs ta olacağı 3 Kasım 1963 Pazar gu v e Ledra Palas otelinde dim de aklıma geli. Üç yıl nü ö.e. saat da Ma- ^ensenelerdenberi K ıbn slı tüccarlarla, K ıb önce, İzm ir de bir galaya ğusa Nam ık Kem al Lisesi Pazartesi günü Türkiye edilmekte olan, Ka rıs la Danimarka arasında ticarî m ünasebetler mek zorunda kalmıştım.. tövbe ettiğim halde, gir - Okul - A ile Birliğinin G e "ayından yapılan ara liğinin düğüm maçların - nel Kurul Toplantısı yapı dan birini G alatasaray a hakkında arzu edildiği an Daha önce, kokteyl elbise gönüm üzdeki ahi lacağından sayın öğrenci Nıyacaktır. karşı yapacak olan Beşiktaş takımına sırf bu karşı ceği bildirilm ektedir. aldığım için, sade, spor el da tem aslarda bulunabile sinden boyumun ölçüsünü velileri davetlidirler. ilindiğj laşma dolayısıyle yeni bir Danim arka dan gıda bise giydim.. Fakat, locaya girince ne göreyim.. >i Kasım a - kulüpler sezonun prim ihdas edilm iştir. Si - m addeleri ithal etm ekte yah beyazlıldr galip olan veya etm ek istiyen [Filmin artislerinden biri, ^ kadar oyuncu kira geldiği takdirde biner lira sayın ithalâtçılarım ızın cam göbeği yeşili bir kok- Pektedirler. Bu o a^n o güne kadar galibiyet priminden başka, en iyi oyuncu prim i' Per R yberg ile temas et- mi? M E Z U N L A R belirtilen günlerde Mr. jteyl elbisesiyle gelmemiş K IB R IS LİSELE R İ. Arında yer alma- 1Sümektedir. Bu de alabileceklerdir. En iyi m elerini tavsiye ederiz. I B İR LİĞ İN D E N Mllli Liginde üç ta oyuncu prim inden mane- _ndl*şecek olması, se cerin takdir halinde, on ÇAĞRI ^ ııııııııııı o ^ ı' ıı.....,' ^ ^,, l, l l, ", ", l,, ", ", n : ı, ",,,...» m i i m m - m m i i m û m i i m i» çından uu bu yana bir oyuncu da istifade e - L İM A S O L U N T Ü R K K E S İM İN İ u^nu bulamayan ta-1 decektir- En iyi oyuncu T A N IT A C A K Y A Z I SERİSİ 26 Ekim, 1963 Cumartesi günü ö.s. saat 4.30 da f Ara transferde f J Prim i her futbolcu için bı Yakında D E V R İM de b Sevtatmekted*ir j^er liradır. m 5 kendi lokalim izde Genel ^ kulübün yedek.! I Lim asol un tarihî karakteri, Kurul toplantısı yapılaca Unda bulunan 1 İnsanlarının yaşayışı ve hayat güçlüklerine gö ş ğından üye arkadaşların ra daha şimdi. İ ğüs gerişleri, iştiraklan rica olunur. lk kulüp talip ol 1 M üesseseleri, birlikleri ve kulüpleri, Gündem : fa k ta d ır. işiktaşın V efa lı H ilm iyi ki 1 Tanınm ış ve tanınması gereken kişileri S ahçe nin milu 1Ergun öztuna 0r la şimdiden ıralamak istediği de anla - Aşılmaktadır. ı >is d irsp r ve j Bilindiği gibi Fenerbahçe, H ilm i y i ancak V e fa - K t A taştan Ne- ;,avu2a talip bu- Jda oynam ak şartı ile bırak * * ' B» «a d, Be mıştı. Bilinm iyen Y ön leriyle Faaliyet Raporunun okun Bener Hakkı H akeri nin kalemi ması, Yönetim Kurulunun ve - Doğan H akkı nın fotoğraflarıyla İ BİR K A S A B A V A R G Ü N E YD E : L tm A S O L - başlıklı yazı serimizde....11,11. ibrası, Yeni Yönetim K u rulunun seçimi. Dilek ve Tem enniler. I s is a y fa b u lm a c a. Hzırlayan D. H. H S n D SO LD A N S AĞ A : 1- Mekanik, Işık, Elek trik ve M agnetizm a mev- zulannı içine alan bilime ait. 2- Büyüklüğü bulunan (iki kelim e) 3- Tersi meca zî manada tem iz, Dördün cü nota, 4- Karhaî, 5- a) tersi Hristiyanlann do - ğum gününü kutladıklan yortu, b) Beylik 6- Can kaybı 7- İnsanlarda ve hayvanlarda vücudun de n ile kemik arasında bulu nan ve en çoğu yağ v e kas tabakalanndan meydana gelen kısım., Batı A nadolu k y yiğidi. 8. Zevk de ğiştirm e veya süsleme ö - zentisiyle toplum hayatı - na giren geçici yenilik (i - ki kelim e) 9- Yalam a yazı Yukarıdan A şağıya : 1- Bir Üniversitenin ders (konusu bakımından aynlm ış konulanndan biri, 2- Giderm ek (iki keli - me) 3- Tersten okunursa bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bırak tığı im anlamını verir, Yü reğin bulunduğu tarafta olan yön, Beş rakamının iki katı 4- Bir yiyeceği ye me isteğini duyanda 5- Bir ismi veya zam iri bir cüm leye bağlandığı vaku cüm leyi ismin sıfatı durumuna sokar, A v u ç un ya nsı 6- Nihai anıştırma (iki kelim e) O işaret sıfa tı - nın eski şekli 7- Yabancı vasıta, Ülke, M uhtelif et - kilerle uzlaşmaya zorla 8- Uygulam a değeri olma yan fik ir, Tekrarlanırsa dişleri dökülmüş gibi ko - nuşması pek anlaşılmayan manasını verir, 9- Seyrek olarak. ö n cek i Bulmacamızın çözümü : Soldan Sağa : 1 H ürriyet 2- İyi ayıcık 3- Tüy, Olik 4- Aba ada - mak, 5- Bik ün, Ne 6- E nanredak 7. Tire, N i 8- Ma Tren. Yukandan A şağıya : 1- H itabetm e 2- üyübi - niah 3. Riyakâr 4. Ra He. 5- İyodür, Rt. 6- Yılane - zer 7- Ecim, De 8- Teka nan en 9- Kekik. ö n cek i sorumuzun ce vabı : AB B A S II. Bugünkü Sorumuz : 1842 de doğmuş, 1876 yılında Padişah olmuş ve Türk Tarihine ismi kara o larak geçen ve 1918 yılın da vefat eden Türk padişa hı kim dir? «* w AUz/h, /vcf Çama şi&lar/h/z^ TEMİZ / ç / m O u a / l e v K u l L A N / N / Z... i TEMİZ! Te r te h/z Yik a r ş e y f ' Yön elim Kurulu. D I Y E ^ I r " " T E M IZ T0ZUn* M r * " * " * «MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR

4 Sayfa 4 DEVRİM,» m * iiçj. # le V R im 'in H ikâ ye si: Yaşanmış Enteresan Olaylar Abdestli Değilmiş Bir Casus Kaçtı Ülker Kunt Sene ortalanna rastlı - Kâm il M. A K A R S U. lüm, harul hurul okumak 26 yaşında, çok haris,i- kımından Çok şey öğret - Asiker imalûmatın lâ fı bile yordu. A li Lise 1. sınıfında idi. Güneşli bir sabah dip çantasını sınıf kapısı hareketleri, acayiblikleriy lan Fransız von W erra, Alm an pilotunun yakalan bunu anlayınca rahat et - ta olan kişi sınıfta minik radesi kuvvetli bir genç o m edikleri o devirde, bir olmuyordu. Von W erra ı vakti saat A li o gün nın önüne bıraktıktan son le tanınmış Yu su f tu. Y u beş senedir Alm an hava ması İn gilizler için çok miş ve serbestçe konuş - i» okula tez gitm işti. Hesab ra okul bahçesinde dolaş suf un boşdurduğu salise kuvvetlerinde bulunuyordu. Orduda m uvaffak o l lotlar üzerinde g izli vesi - sonradan bu konuşmanın mühim bir şeydi. Zira pi - maya başlamıştı. Fakat ta Edebiyat tan sözlü var mak ihtiyacını duydu. O bile yok gibiydi. Boyuna dı. A m a A li aldırm ıyordu kulun etrafında şöyle bir okuyordu o hiç durmadan mak için bir kimsenin yap kalar, haritalar, raporlar, bir nevi sorgu olduğunu, buna hiç. Çünkü O, Ede biyat ı çok iyi biliyordu. dolaşayım. D iye düşün - dü. Gezerken iki büklüm Bilhassa Tarihi, çok ama çok seviyordu. Hattâ ca - ması lâzım gelen şey, ken dinden bahsettirmekti. not defterleri v ehattâ si nema v e otobüs biletleri kendisinin hangi konular da konuşmaya daha müsa Edebiyat çıldı. Şiir yazar, hani hurul kitap okuyan nından da fazla diyece - Von W erra kısa bir zaman taşıyorlardı ve bunların it olduğunu araştırm akta hu karni" o hikâye yazar, ayrıca ro - birini gördü. Kendi kendi ğim. N e okuduğunu m e da uçakla çeşitli akroba - tetkiki çeşitli birliklerin olduğunu anlamıştı. Krali man denem eleri bile vardı ne : Kim olabilir bu acaba rak ettti A li. Usulca yak siler yaparak, köprülerin yerlerinin tayininde çok yet Kara K u vvetleri g izli O»» " 1 Çalışmasa dahi geçerdi O diye düşündü. Sonra laşmağa başladı. Dikkatli altından geçerek kendin işe yarıyordu. Bu yüzden servisi ondan istediğini ta Edebiyat ın Divan Edebiyatı bölümünün m evlid di. Herhalde Y u su f tur. cuna basa basa ilerliyor - Harp başlayınca Von W er da kim olacalk canım? De mamen elde etmiş değildi dikkatli parmaklarının u- den bahsettirmesini bildi. Von W erra uçağı yere dü H iç değilse henüz.. Bun - y C e **11 m K te 'd e I * 1* şürüp de kendisi kurtulur ler kısmında idiler. Sözlü Tahmininde yanılm a - du. N e yaptığım, ne okuduğunu görm ek istiyordu şöhretini muhafaza e tti., ra 8 uçak düşürerek bu dan sonra Von W erra, A l kurtulmaz, üzerindeki bü bu ıkısımdan olacaktı. Gi- mıştı A li. Orada iki bük - manca konuşan yarım dü tün vesikaları yakmıştı. da onun için böyle yapı - Daha da ilerilere giden zine kadar İn giliz istihbarat subayı tarafından ge - i s u s u k İlk sorgulan sonunda A l - yordu A li. K â fi miktarda neden m uvaffakiyetleri sonunda man kumandanlarının m*- *>*>? Tarih okumakta olduğunu ce gündüz sorguya çekil - Tam Ş övalyelik nişanı ile hakkı olduğunu anlayıver B; ^ iderler gördü Y u su f un. A li bu di. Onu konuşturabilm ek ta ltif edilecekken İngilter di. İn gilizler çok aptalca e * * - * : manzara karşısında hay - için her h ileye başvurul - DEVRİM Klişe fltelyesi reye 10 uncu defa va zifey hareket ediyorlardı. N azik retten donakaldı. Bir an du. Kâh iyi muamele ediyorlar, kâh âsabmı bozu H er boyda klişe işleriniz için derhal i)ev- le gittiğinden ingilizler ta ve beyaz saçlı bir kara or kendi kendine düşündü: rim K lişe A telyesin e müracaat ediniz. En küçük resmi büyülten, en büyük resmi Küçülten Von W erra göründüğü ka sigara ikram etmiş ve soh rafından düşürülmüştü. üusu k u m an danı k e n d is in e akardır. Bu çocuk Tarih ten başka yorlar, onu muhakkak ko derse çalışm az mı? Bu - nuşturmak istiyorlardı. tesislerim iz em rinizdedir. dar cesur olmasa bile, ba bete girm işti. Umumiyetzı bakımlardan çok bece - ile N azi ideallerinden, A l gün Edebiyat tan sözlü Bu hilelerin arasında ca - İhtiyaçlarınıza tam mânasıyle cevap verebilecek bir durumda olan klişe atelyem îz h v rikliydi. N azilerin pilotları jm anya nın koloni siyase vardır. Bu aşikâr. Bu ise _ {z ip olanlan bile m evcuttu yarının imtihan dersi Ta Bir seferinde onu sivil elbiselerle dostlar arasında rupanın en modern m akineleriyle teçhiz edil na em niyet tedbirleri ba 'tinden bahsediyorlardı. Zira Enosis için b * rih e çalışıyor. Edebiyat niştir. J S flfo e k, demek ou< tan da o kadar iyi değil.. ym ış gibi bir tiyatroya, o- Müracaat : D e»rim K lişe A teiyesi, Girne Yolu Cmaceraya tevessül e d e r Yusuf A li nin yanında radan da bir gece kulübüne götürm eyi denediler. 1 Veya Kitap Sarayı, M ecidiye SokaK Genç Ressam Sergisinin Bir köşesinde «nereden emin b u lu n u y o r olduğunu farketm em işti Ilık, hassah çizguer dolu bir kakış t ümidi ile harekete geç< halen. O, kitabına dalmış Giineş Sigorta Ltd. Şti. çki içirdiler. Fakat Von okuyordu. A li dayanamadı nihayet. Ona: W erra bu tuzaklardan hiç Geçen gün 47 tablodan M A L VE C A N IN IZ IN K O R U Y U C U S U D U R dini bu duyguya t (ıbitte eksik değildir. birisine düşmüyordu. müteşekkil resim sergisi rak durmadan < M E H M E T R E F İK T A L A N Yusuf, Yusuf be ne İn gilizler bu usullerden açılan genç kabiliyet Ü1 - Duygulan, dü Herşeyden önce Yunani yapıyorsun yahu? Yin e vazgeçip başka tertipler P A R F Ü M, K O S M E TİK, Y Ü Z VE V Ü C U T k e r K u n t, k e n d in e has kibar serbestti. K ıllııın halkının ziyan mi Tarih e çalışıyorsun? GiiNEŞ Sigorta tatbik etm eğe başladılar. T U V A L E T İ L E V A Z IM A T I İM A L Â T U a NESİ E M N İY E T T İR. G A R A N T İD İR S Ü R A T T İR hareketleri ile gelenleri altında kalmak i,ı çıkıyor. Belki d e d i Bu sefer onu tek başına Evet Tarih e çalışıyo karşılıyordu. İkinci sergisi du, Konulannı s»gibidir. Rumların günlerce süren bir höcre Limon kolonyaları (H er cins ve her fiyatta ) rum. Nolacak? ni açtığı için gurur duyu sadece et! la)muştan bıkmış gibi d hapsine maruz bıraktılar. Her çiçeğin her nevi parfüm lü kolonyaları, losyonları N e mi olacak? Hiiç. yordu. V e bundada muh ve cansız1 % varsın ne halleri Sonra kendi birliğinden o 'Yağlı yüz krem leri (C old C ream ) Edebiyat tan sözlü oldu - akkak ki pek haklı idi. ması kâfi ı ip korseyi duymamazl lan ve esir düşmüş bulu - /ağsız yü z krem leri (Vanishing Cream ) ğunu unutuyorsun galiba. tonlar, bari biz de I nan Üsteğm en W ester - Putra kremleri (Pow der Cream ) Bana baksana sen. ız fikri içinde olma E. pom adları. J jg h o ff ile bir odaya koydu Bende öyle unutacak göz j fcl losyonları var mı? lar. H er ikisi de samimi Şım pu lar (Liq u id Sham poo) Onu demdk isteme - arkadaş olduklarından lıer cins sabit parfüm ler dim. Çalıştın mı? tekrar karşılaşmak hoşla Yum urtalı şam pular (E g g Sham poo) N ereye? rina gitm işti. W esterh o ff HaMM'nrifi'mıııi'1 init*ı» m En ucuz ve en lüks Paris kokuları ca - N ereye olacak hemen arkadaşına sualler Kiryantin her cins her renk mm Edebiyat a Sözlü ola sorm aya başladı. Fakat Biryantin de lüks saç toniği Biryantin kremi (J e lly ) Biryantin yağsız akıcı (O illess brillian tin ) Saç kremi (H air cream liquid) Saç seti serpme (H air setting spray) Saç seti losyonu erkekler için (H air settin lotion fo r m eıı) aç seti losyonu bayanlar İçin (H a ir setting lotion fo r VVomeıı) kraş losyonları (A fter shaving lotion ) Traş kolonyaları berberler için Kokulu O de kinin saç toniği Kokulu saç kepeği losyonu Kokulu çocuk ve vücut putraları Her nevi tatlılar ve şuruplar, dondurma ve ponçlar için mutat her renk boyalar, içm e sodası BPC (ufak paketlerde) Bu m am ullerim im alâthanem de hazırlanır, açık veya kapalı za- ı : f ve ca zip şişelerde toptan veya perakente olarak satılır. Her teşebbüs bir tekâmülün öncüsüdür. Bütün m am ullerim iz dik katlıca tarafım ızdan hazırlanmakta ve geliştirilm ektedir. Kendim i ze ve hepim ize daha faydalı olm ak en başta gelen em elim izdir. Y e r li m am ullerim izi kullanm akla aile bütçesinde iktisad yarınım ıza bir yatırım, hepim ize daha fa ydalı olm anın zevk i v e gururu da vardır. İktisadi takatim iz yaşam a gücüm üzdür. G elişm ekte ve yetişm ekte c!an bugünün yerli m am ulleri yarının büyüklerinin çalışacağı ve om uzlayacağı ö z refah araçlarım ızdır. İktisadi kalkınm ada bugünü- n üz yarınım ız namına ve yarın ım ız içindir. İşte Talan m am ulleri de bunlardan bir tanesidir. a çaktık ya. Çalışmadım. Y a bugün hocanım size : Yusuf, siz okuy - nuz. D eyiverirse nolacak Yusuf A li nin bu sö zleri üzerine başını kitaptan kaldırdı. İri mavi gözleri yataklarından fırlayacak gibi oldu bir ara. Hemen- den: Nolacak? Abdestli değilim hocanım okuyamı yacağım diyeceğim. Ma - lûm ya okuyacağım ız M ev lit dir M evlit. Başka birşe ye benzemez. Kraliçeye Kıymetli Bir Taç D E V R İM İN Ekim A y ı yeniliklerinden birini açıklıyoruz : { Fotoğrafla (Güzellik) Kraliçesi İşte Yusuf böyle birisi - dir. Hoştur, kom iktir ama iyi bir insandır. Sorulan herhangi bir sorunun al - tında kalmaz asla, bir cevap verir nasıl olmasa. A- ma cevap nasıl olursa ol - sun. Bu onun bir özelliği. M em leketim izde ilk defa olarak D E V R İM gazetesi fotoğraflarla Gü İZ E L L İK K R A L İÇ E S İ ni seçiyor. j-ği İK İ FO T O Ğ R A F I ve kısa hayat hikâyesiyle katılabilir. Bu yanşm aya her Bayan bize gönderece En son fo toğra f gönderm e tarihi 7 K A S IM, 1963 tur. F otoğraflar gazetem izde kısa hayat biyografileriyle birlikte yayınlana - cak vı. yarışm a sona erip, fo toğra f yayım ı tamamlandıktan sonra, gazete - İm iz tarafından tertiplenecek bir partide Güzellik Kraliçe sine T A Ç giydirile- fcek. hıbrıs M ü m essili: C A N K A R D E ŞLE R LTD. ŞTİ 50, Atatürk Meydanı, Lefkoşa. TEL : P. K. 885 /jbeler : M A G U 3 A : O»ello Seyahat Bürosu L A R N A K A CE T S E Y A H A T BÜROSU T E L : 2937 I.imasol Ankara Sokak T E L : BA* : llllllllllia illlia iia iw IIM IIIIIIIIt JİII! lia illlia " lll ll it! f Uİ u m o o ^ ı l d ı i ^ F. a l r KOÇ BURCU : (21 Mart - 20 Nisan) TEL Mananınım S inirli halinizi bırakınız. B aşarılarınıza eng e l ola n seb ep bu du r BO G A BU RC U 21 Nisan - 21 M av Y o rg u n lu k ta n k a çın m a n ız g e r e k iy o r. Sıhha tin izi düşünün. İK İZ L E R BURCU : (22 M ayıs - 21 H aziran) B azı m e s e le le r le k a rşıla şm a n ız m u h tem el. B u n ları h a lle tm e n iz ica p ed er YE N G E Ç BURCU : (22 Haziran - 23 Tem m uz) K en dilerin i ancak yeni tan ıd ığın ız insanlara a ç ılm a n ız h iç d o ğru d e ğ ild ir. A R S İİA N BURCU: (24 Tem m uz - 23 A ğu stos) A la c a ğ ın ız bazı h a b e rle r va r. B u n la n iy ic e gözd en geçirin iz. B AŞAK BURCU : (24 Ağustos - 23 EylUl) B ir iş in iz için y a k ın la rın a ız a fa z la b e l b a ğ lam anız doğru bir hareket değildir. T E R A Z l BURCU : (24 EylUl - 22 Ekim) K e n d ile r iy le ilg in iz bu lu nan k im s eler, s iz e karşı sa m im i d e ğ ild ir le r A K R E P BURCU : (23 Ekim 22 Kasım ) K e n d ile rin i ih tiy a tla te tk ik e tm e n iz ic a p e d e c e k k im s e le r le sa m im i o lm a y ın ız Y A Y BURCU : (23 Kasım - 22 A ra lık ) B a ş k a la r ıy le ola n m ü n a s e b e tle rin izd e m üs pet g e liş m e le r b e k le m e y in iz O Û L A K BURCU : (2-i A ralık - 20 O cak) İş in iz d e b ir b a şa n için, b a zı fe d a k â rlık la ra boyu n eğm en iz zaruridir. KO VA BURCU : (21 Ocak 19 Şubat) S iz e g ü z e l fik ir le r ilh a m ed e c e k b a zı h a b er le r a la cak sın ız. B A L IK BURCU : (20 Şubat 20 M art) M e n fa a tle r in iz le ilg ili b ir k im s e y le b u g ü» lerd e b ir anlaşm aya varacaksın ız i i ı i ı ı ı ı ı i ı ı a n i ı ı ı ı ı i ı ı a ı ı ı ı ı i ı ı ı ı ı i ı ı a ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i i ı ı ı ı ı i M i ı ıı ı ı a M i ı ı a ı ı i ı ı a n a n a n i n i r i ı m ı ı % % n. Von W erra gayet dikkatli bir şekilde cevap verirken odayı araştırıyordu. B ir - den arkadaşının om uzla - rından tutarak bir köşeye çekti. Odadaki van tilatörü gösterdi. Tavana yer - leştirilm iş bulunan vantilatörde acaip teller, kutu gibi bir şeyler vardı. Fısıl tı halinde : Buldum işte ' dedi. Bu, muhakkak mik rofon olacak. N e konuş - tuğumuzu dinlem ek isti - yorlar. Gel pencereden dı şan eğilip, öyle konuşalım O akşam ışıklar yanınca m ikrofonun yeri büsbütün belli oldu. İki artkadaş artık pencereden dışarı eğiliyorlar ve ö yle konusu - yorlardı. Ü ç gün sonra V on W erra yatağında u - Devam ı Sayfa 5 de 34 Num aralı Tablo : H A L A SULTAN' R en kler Arasında Saklı İlâhi Duygular Zira üç yıl önce teşhir ettiği tabloları ona cesaret verm iş; daha zengin bir sergi tertiplem esine vesile olmuştu. Am a, yine de bu haklı gururunu, için - den taşıp dökülen ince duygular kaplıyor; g ö zleminde sadece m ütevazi bir sevinç pın ltısı yanıyordu Daha pek küçükken bu kabiliyetini gösterm işti Ü lker Kunt.. Ç izdiği bir yaprak resmi üzerinde, öğretm enlerinin münakaşasını hiç unutamıyordu. Esas çalışması, Liseye gır dikten sonra başlamıştı. Kendini yavaş yavaş re - sim san atına verdiğini hissediyor ve her gün ken yüzden mümkün kadar, modellerimi s a d ık kalıyordu. Onun için zamı humu diye birşey Kendisi bu hust nin açılış gününde rı söylüyordu: Bazı resimleri»! kısa bir zamanda I halbuki öyle resi k i, e n küçük bir zerinde günlerce, ca çalışmamı icar yor... Meselâ şu nüz Ahmet III is im li tablomu b ilm e k için altı ay mak zorunda kildi 1 ğ e r y a n d a n Miras 0 Devamı Y E N İ J A G U A R..jagu»r S' '' Britanya nın Jaguar şirketi yen i bir m odel h a z ır la m ış tır -r>jaıt)a isim lendirilen bu araba şim diye kadar imal edilm iş olan geniş v e daha çok takatlidir. H p,e, ]dir. Saatte âzim i 123 mil yapabilen arabanın kuvveti 220 MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTI hukuk ve B S s y ıd a y,.(san haı mil - m eşi ^ Kalan naı Jbl0m'i sadece bitirj - i * * * * * önce k din C " * * d u. 3 1 s*üd3 %,,. ygu* -ru v s», î ^ t t i f o, luı ifadei R r ;Bnhasr? > W a K > 6 <l8külu. tinde la }Va re.,0rl c S E ' C l,v> m *. lr* 11 Jlhı, % la, I N * t \ s. I V >

anık Sahabettin Altınok

anık Sahabettin Altınok E O cu m u zd a ye n kabiliyetli atlet ulumuzun şöhret P ettireceklerine m» v e o n la ra ba- M em e k iste d iğ in * k is te r d im. Ayn. S e r g a z e te s in e de - EKLİFNAME 20 a t kuvvetinde bir ö

Detaylı

Sayı-17 S A H İB İ: H İKM ET A F İF M A PO LA R F İA T I: 15 Mil. Türk Liderler Bildirilerinde Rum iddialarım IjÇürüttü Ayrı Belediyeler

Sayı-17 S A H İB İ: H İKM ET A F İF M A PO LA R F İA T I: 15 Mil. Türk Liderler Bildirilerinde Rum iddialarım IjÇürüttü Ayrı Belediyeler Devrim Y IL : Sayı-7 S A H İB İ: H İK ET A F İF A PO LA R F İA T I: 5 il İD ARE ECİDİYE SO K AK -3 T E L : 2824 BASI EVİ GİRNE YO LU T E L : 73838 LEFKOŞE 2 ayıs 963 Pazar HERGÜN S A Y F A H ı! *» S *

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

li seçilm iştir. O ta İh ten sonra M illet vek illiği görevin i deruh. te etm ektedir. M erhum e vli vc üç çocuk babasıydı. B A F M A T E M İP İN D E

li seçilm iştir. O ta İh ten sonra M illet vek illiği görevin i deruh. te etm ektedir. M erhum e vli vc üç çocuk babasıydı. B A F M A T E M İP İN D E a s» Y L : 1 S \Y155 S A H İB İ: HİKM ET A F İF M APOLAR FAT! : 15 Mil İDARE M E C İD İYE S O K A K 11-13 TE L : 2824 BASM EVİ LEFKOŞE T E L : 738 8 O tr N E Y O LU 25 Eylül 1963 Çarşaba HERGü SAYFA llüyük

Detaylı

Devrim SAHİBİ: HİKMET AFİF MAPOLAR FİATI: 15 MU. üniversiteliler «mu Hini «T.C.M. icra Kurulu

Devrim SAHİBİ: HİKMET AFİF MAPOLAR FİATI: 15 MU. üniversiteliler «mu Hini «T.C.M. icra Kurulu D ide, Atı Devri YIL ; 1 SA Y I: 98 SAHİBİ: HİKMET AFİF MAPOLAR FİATI: 15 MU İDARE MECİDİYE * SOKAK 11-13 : TEL: 2824 BASIMEVİ ; GİRNE YOLU LEFKOŞE TEL: 73838 2 Ağustos 1963 Cua HERGÜN S A Y F A ara»ar.dı

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Bu kız,tam da bizden biri! Okurken bitmesini asla istemeyeceksiniz! K» J

Bu kız,tam da bizden biri! Okurken bitmesini asla istemeyeceksiniz! K» J Bu kız,tam da bizden biri! Okurken bitmesini asla istemeyeceksiniz! K» J k i t a p l a r küçük aptalın büyük dünyası Pucca Günlük Pucca Sana a şkolsun sevgilim, b an a aşkın e n o ro s p u h a lin i yaşattın

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 2. - 3. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Krusçof U Thanf'ın Teklifini KabulEtti

Krusçof U Thanf'ın Teklifini KabulEtti KİBRİSİN EN YÜKSEK TİRAJLI TURK GAZETESİ mm FJATI: 18 MİL Telefon: 2951 P.K. 524 KI RULUŞ: 1951 YIL: 12 SAYI: 2338 Sahibi ve Umumi Neşriyat MUdUrtl: CEMAL TOCAN Mesul Yazı işleri Müdürü: SAPI C. TOGAN

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

JohnsonjGeldi. tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik

JohnsonjGeldi. tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik M*'" % & yndon merika, rilmesine B o z ı u r t * * *» *» > -,, B i l i m B M, n, i Y L: 1, 'B * V V 3 J K İJ H u1 2 h U B Ju9 JU H m S K E 1 J K u je4u E J İ 3 j SA Y: 2283 l>ull)i) H.'iMidıt, Yrr hm.,..,.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

Detaylı

Ortak Akıl. Ortak Akıl. Kâmil Yazıcı. Ortak Akıl. Kâmil Yazıcı KÂMİL YAZICI

Ortak Akıl. Ortak Akıl. Kâmil Yazıcı. Ortak Akıl. Kâmil Yazıcı KÂMİL YAZICI Anılarımda, öncelikle henüz 17 yaşında iken oluşan ortak akıl ı anlatıyorum. Öyle ya, 1946 yılında sevgili eşim Suzan Yazıcı ile hayatımızı birleştirince, kutsal aile yuvamızı işte o ortak akıl la yönetmeye

Detaylı

En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim. Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı

En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim. Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Beypazarı Gezisi Tip 1 Diyabet 14 Kas m Dünya Diyabetliler

Detaylı

Sami TÜYSÜZ fienol YILDIRIM

Sami TÜYSÜZ fienol YILDIRIM Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 20 Aralık 2010 ta rih ve 316 sa yı lı ka ra rıy la 2011-2012 öğ re tim yı lın dan iti ba ren, beş yıl sü rey le ders

Detaylı

Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor

Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor ulm\n. DmuR rwt\))3!!lt TUMAN KAB)NES!NtN tstenmiyen ADAM İLÂN EÎÎİGİ PAPANDREU, GARUFALYAS, KOSTOPULOS (Acaba hangisi sabık olacak) Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor KRALIN, GARUfALYAS-IN

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Prof.Dr. M. Metin HÜLAGÜ a a Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, NEVŞEHİR Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

A K İ S A.FTALİK AKTÜAIITE MECMUASI

A K İ S A.FTALİK AKTÜAIITE MECMUASI A K İ S A.FTALİK AKTÜAIITE MECMUASI Kendi Aramızda AKİS Haftalık Aktiialite Mecmuası Y ıl: 6, CUt: X V I, Sa.vı : 268 Y azı tşleri : Rnıroftrlt Snknk O i'fhan Kat S Daire 7 Tel : lt>992 P K. 582 - Ankara

Detaylı

lât Aydemir in idamı Dün Temyiz de Tasdik Edildi

lât Aydemir in idamı Dün Temyiz de Tasdik Edildi İD A R E M E C İD İY E S?^AK ]1 *13 TEL : 2824 BASIMEVİ GİRNE y o l u TE L : 738^8 LEFKOŞE VIL : 1 SAYI : 192 SAHİBİ HİKMET A FİF MAPOLAR F IA T!: II MU 1 HERGü Kasım 1963 Cuma SAYFA h lât Aydemr n damı

Detaylı

ÖZGÜN MATBAACILIK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÖZGÜN MATBAACILIK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI Müzeyyen ÖZKARA Ahmet AKTAŞ Ercüment DEMİ R Sebahat BOZBEY Münevver OĞ AN Yrd.Doç.Dr. Kemal KÖKSAL 1 Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş

Detaylı