T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 56 SAYI: 2007/10 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / , 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 56 NUMBER: 2007/10 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7407, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M KUTSAL K TAP HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE DO A B L MLER VE MATEMAT K F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...88 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR...142

8 710 KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL KUZEY AMER KA TAR H...161

9 000 GENEL KONULAR Ar kan, Yahya. Muhasebecilerin Belle i: SMMMO Bilgiye Eriflim Merkezi. Mali Çözüm 17(83) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Ay, Mustafa. Biliflim Teknolojilerinin Muhasebe Denetiminde Kullan lmas ve Türkiye'de Faaliyet Gösteren Ba ms z Denetim Firmalar nda Biliflim Teknolojilerinin Kullan m Düzeyi Üzerine Bir Araflt rma. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 7(14) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Ay k, Y. Ziya - Abdulkadir Özdemir - U ur Yavuz. Lise Türü ve Lise Mezuniyet Baflar s n n, Kazan lan Fakülte ile liflkisinin Veri Madencili i Tekni i ile Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar E itim Fakültesi Dergisi 15(21) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA Hançer, Ahmet Hakan - Necati Yalç n. Fen E itiminde Yap land rmac Yaklafl ma Dayal Bilgisayar Destekli Ö renmenin Bilgisayara Yönelik Tutuma Etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 15(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Tuluk, Güler - Ahmet Kaçar. Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin (BCS) Fonksiyon Kavram n n Ö retiminde Etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 15(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Tüfekçi, Asl han. Bilgisayar Ö retmeni Adaylar n n Bilgisayar Oyunu Oynama Al flkanl klar. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar E itim Fakültesi Dergisi 15(21) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) 790, 000 Do an, Nurettin - fiendo an fien. Bilimsel Dergiler için Bir çerik 000 (4) Yönetim Sistemi Tasar m ve Yalç n, Nursel - Ömer Faruk Bay. Uygulamas. Politeknik Dergisi 10(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (3) Elmas, Çetin - Tuncay Yi it. Eviriciler için Bilgisayar Temelli E itim Laboratuvar. Gazi 1 HTK ile Konuflmac dan Ba ms z Türkçe Konuflma Tan ma Sistemi Oluflturma. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar E itim Fakültesi Dergisi 15(21) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA

10 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 020 (1) Aydo an, Erdal. Ziya Gökalp'in Eyice, Semavi. Kay p Kütüphaneler Ölümünün Türk Kamuoyu ve [Söylefli] Konuflan: Erkan Ild z, Bilim Bas ndaki Yans malar. Atatürk ve Ütopya 14(160) , Üniversitesi Sosyal Bilimler ss. Enstitüsü Dergisi 10(2) 2007, 1995 SC ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070, GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Gözayd n, Nevzat. Dergi ve Kitap Dünyas ndan. Türk Dili 93(670) , ss SA Gurbeto lu, Ali. II. Meflrutiyet Dönemi Çocuk Dergilerinde Çocukluk Anlay fl. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 40(2) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 050, (2) Sönmez, Selim. Yeni Bir lim Manifestosu Olarak Köprü. Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA Yalman, Hakan. Köprü. Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Dellalo lu, Besim F. - Asl Odman - Sibel Yard mc. Walter Benjamin'le Ola anüstü Haller [Söylefli] Cogito (52/Özel say : Walter Benjamin) 2007, ss SA (2) Dural, fi. Teoman. fiiir. Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (3) Dural, fi. Teoman. Türkçenin Felsefesi-Bilim Sözlü ü. Kutadgubilig (12) , ss SA (4) Peirce, Charles Sanders. An Outline Classification of The Sciences. Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet SA

11 100 (5) 120 (2) Peirce, Charles Sanders. Bilimlerin Avar, Adile Bir Taslak fieklinde S n fland r lmas. Çeviren: Nazl nönü, Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet SA Arslan. Ayd nlanmaya Karfl Ayd lanma, Ak lc l a Karfl Ak lc l k Frankfurt Okulu ve Epistemolojik Tarih Gelene inde Tekno-Bilim Elefltirisi. Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet SA , (6) Sahban, Halifat. Dil, Yöntem ve Sab r [Söylefli] Konuflan: Cahid fienel, Kutadgubilig (12) , ss. 120 (3) 2002 SA 20 Coping with The Imprecision of The (7) Tafldelen, Vefa. Felsefe E itimi: Bir Yaflant n n Peflinde. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 40(2) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet. Real World:An Interview With Lotfi A. Zadeh. Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (4) 1969 SA 32 Zade, Lütfi A. Puslu Mant n Do uflu 100, 370 ve Evrimi. Çeviren: Yücel Yüksel, Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet. 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Arslan, shak. Klasik Fizikten Kalan Metafizik Miras: Heisenberg Belirsizlik lkesi. Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet SA SA (5) Zade, Lütfü A. Gerçek Dünyan n Kesin Olmay fl n n Üstesinden Gelmek [Röportaj] Çeviren: Yücel Yüksel, Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet SA EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (6) Zadeh, Lotfi A. The Birth and 120 (1) Atalay, Mehmet. Düflünce Tarihinde Epistemolojik Bir Denge Unsuru Olarak Ayna Metaforu. Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet SA Evolution of Fuzzy Logic. Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet SA

12 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Arg n, fiükrü. Nihayet, Tam Zaman nda, Fakat..."Elefltirel Teori"nin Türkiye Mecras. Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet SA , 300 Avar, Adile Arslan. Ayd nlanmaya Karfl Ayd lanma, Ak lc l a Karfl Ak lc l k Frankfurt Okulu ve Epistemolojik Tarih Gelene inde Tekno-Bilim Elefltirisi. Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet SA , (2) 2002 SA 20 Benjamin, Walter. Eduard Fuchs: 140 Koleksiyoncu ve Tarihçi. Almancadan çeviren: fieyda Öztürk, Cogito (52/Özel say : Walter Benjamin) 2007, ss SA , (3) Bilgen, Ayflen Candan. Habermas ve Sosyal Haklar n Meflruiyeti. Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet SA , (4) Bora, Tan l. Peygamberâne ve "Geveze"? Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet SA (5) Demirkol, Gaye lhan. Elefltirel Teori'de Bir Özgürleflme Arac Olarak Sanat. Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet SA , 700 Do an, Tu ba. Walter Benjamin'de ve Yusuf At lgan'da Flâneur mgesi Üzerine Bir Deneme. Cogito (52/Özel say : Walter Benjamin) 2007, ss SA , (6) Dural, fi. Teoman. Maneviyât n Fenomenolojisi lk Bas l fl n n kiyüzüncü Y ldönümü. Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet. 140 (7) Dural, fi. Teoman. Vefât n n kiyüzüncü Y l nda Tarihte En Önemli Fikir Binalar ndan Birinin Mimar Immanuel Kant' Anarken. Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (8) Ergün, Reyda - Cemal Bâli Akal. Bilgenin Siyaseti, Siyasetçinin Yanl zl. Do u Bat 10(42) , ss SB , (9) Gürkan, Ceyhun. Kameralizm: Modern Yönetim ve Maliye Düflüncesinin Do uflu ve Geliflimi.

13 Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet SA SA , , 150 Faktörlerin ncelenmesi. Milli E itim 36(176) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 140 (10) 150 (3) Kejanl o lu, Beybin. Elefltirel Aflk n, Muhittin. Kimlik ve Teori'nin "Di erleri"nden Leo Giydirilmifl Kimlikler. Atatürk Lowenthal. Toplum ve Bilim (110) Üniversitesi Sosyal Bilimler 2007, ss. ng. özet. Enstitüsü Dergisi 10(2) 2007, ss SA 42 Türkçe ve ng. özet SA (11) Mollaer, F rat. Walter Benjamin'i 150 (4) Ça m zda Tahayyül Etmek. Cogito Atalay, Hakan. ki Koro Sendromu (52/Özel say : Walter Benjamin) Olgusu veya Genital Organlar n Geri 2007, ss. Çekilmesi Korkusu ile Birlikte Olan 1996 SA 12 Anksiyete Bozuklu u. Türk 140, 330, 700 Psikiyatri Dergisi 18(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Bbliyografya 150 PS KOLOJ 1990 SB (1) Ad güzel, Hakan - E. Oryal Taflk n - Ayflen Esen Danac. Manisa linde Premenstrüel Sendrom Belirti Örüntüsü ve Belirti Yayg nl n n Araflt r lmas. Türk Psikiyatri Dergisi 18(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Bbliyografya 1990 SB , 1969 SA , (2) 150 (5) Alkar, Ö. Y. - Tülin Gençöz. Yeni Do um Yapm fl Annelerin Depresyon Belirtileri: Evlilik Doyumu ve Do um Zorluk Derecesinin Önemi. Kriz Dergisi 15(3) 2007, 1-8. ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 Ar, As m. Ö rencilerin Okul Baflar lar n Etkileyen Çeflitli 5 Balay, Refik - Adnan Engin. GAP Bölgesinde Görev Yapan lkö retim Müfettifllerinin Tükenmifllik Düzeyi Üzerine Bir Araflt rma. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 40(2) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet. Bir E itim Hastanesinde Konsültasyonla Depresyon Tan s Alan Vakalar n Özellikleri. Kriz Dergisi 15(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB (6) Ça layan, Hakan Salim - Mehmet Sezen. Beden E itimi ve Spor

14 Yüksekokulu Ö rencilerinin Ö renme ncelenmesi. Ankara Üniversitesi Biçimlerinin ncelenmesi. Gazi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi Beden E itimi ve Spor Bilimleri 40(2) 2007, ss. ng. ve Türkçe Dergisi 12(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. özet SA SA 7 150, , (7) 150 (11) Çiftçi, Ömer. Aktif Dinleme. Milli Karanc, A. Nuray - Gülay Dirik - E itim 36(176) 2007, ss. Orçun Yorulmaz. Eysenck Kiflilik Türkçe ve ng. özet. Anketi-Gözden Geçirilmifl K salt lm fl 1980 SA 55 Formu'nun (EKA-GGK) Türkiye'de 150 Geçerlik ve Güvenirlik Çal flmas. Türk Psikiyatri Dergisi 18(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Bbliyografya 150 (8) Dikkat Eksikli i Hiperaktivite Bozuklu unda Metilfenidat Tedavisine Uyumda Etkili Olan Sosyodemografik ve Klinik Etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi 18(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Bbliyografya 1990 SB (9) Efliyok, Burcu - Yeflim Yasak - rfan Korkusuz. Trafikte Öfke fadesi: Sürücü Öfke fadesi Envanteri'nin Geçerlik ve Güvenirli i. Türk Psikiyatri Dergisi 18(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Bbliyografya 1990 SB SB (13) 150 Karaer, Hatice. Yap land r c Ö renme Teorisine Dayal Bir Laboratuvar Aktivitesi (Kromotografi Yöntemi ile Mürekkebin Bileflenlerine Ayr lmas ) Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 15(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (10) Karahan, T. Fikret - Abdullah N. Dicle - Hatice Eplikoç. Üniversite Ö rencilerinin Stresle Baflaç kma Tarzlar n n Sosyal Beceri Düzeylerine ve Mutluluk Alg lar na Göre (12) Kayri, Murat - Murat Boysan. Araflt rmalarda Chaid Analizinin Kullan m ve Bafl Etme Stratejileri ile lgili Bir Uygulama. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 40(2) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 370 K l nç, Ahmet. Probleme Dayal Ö renme. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 15(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (14) Kutluca, Tamer - Osman Birgin. Çoklu Zeka Kuram na Göre Gelifltirilen Etkinliklerin Ö renci Baflar s Üzerine Etkisinin ncelenmesi. Ça dafl E itim 32(346) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370

15 150 (15) (37) , ss. Türkçe Özen, Nurper Erberk - Murat Rezaki. ve ng. özet. Prefrontal Korteks: Bellek fllevi ve 1984 SB 48 Bunama ile liflkisi. Türk Psikiyatri 650, 150 Dergisi 18(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Bbliyografya 1990 SB (20) 150 (16) Piri, Serap - Elif Kabakç. Düflünce- Eylem Kaynaflmas, Yükleme Biçimleri, Depresif ve Obsesif- Kompulsif Belirtiler Aras ndaki liflkilerin ncelenmesi. Türk Psikiyatri Dergisi 18(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Bbliyografya Türkmen, Hakan - Ertu rul Usta. The Role of Learning Cycle Approach Overcoming Misconceptions in Science. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 15(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , SB (21) 150 (17) Sar, Enver. Üniversite Ö rencilerinin Alg lad klar Ana-Baba Tutumlar n n Benlik Sayg lar na Etkileri. Ça dafl E itim 32(346) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (18) Siyez, Di dem Müge. Lise Ö rencilerinde Görülen Problem Davran fllar n Okul Ortam ile liflkili Psiko-Sosyal Faktörler Aç s ndan De erlendirilmesi. Ça dafl E itim 32(346) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370 Ünal, Fatma. Çocuklarda Empatinin Geliflimi: Empatinin Gelifliminde Anne-Baba Tutumlar n n Etkisi. Milli E itim 36(176) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (22) Y lmaz, Nilgün - Tülin Gençöz - Mehmet Ak. Savunma Biçimleri Testi 'nin Psikometrik Özellikleri: Güvenirlik ve Geçerlik Çal flmas. Türk Psikiyatri Dergisi 18(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Bbliyografya 1990 SB (19) 180 ANT K, ORTAÇA, Topbafl, Eriman. Okul Korkusu ve DO U FELSEFES Pratik Öneriler. Kar nca 72(850) , ss. 180 (1) 1963 SB 50 Çaksu, Ali. Aristo'da Yabanc 150, 370 Düflmanl. Kutadgubilig (12) Torun, Alev. flyerinde Psikolojik , ss. ng. ve Türkçe özet. Dan flmanl k. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 2002 SA

16 180 (2) 190 (2) Eryi it, Süleyman. Il ml slam. Türk Yurdu 27(242) , ss SB (3) Ömerustao lu, Adnan. Felsefe E itiminde Sanat n Yeri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 700 Gandler, Stefan. Tarih Mele i Nereden Geriye Bak yor? Almancadan çeviren: It r Arda, Cogito (52/Özel say : Walter Benjamin) 2007, ss SA , (3) Genç, Mehmet Sabri. Franz Brentano'nun Ça dafl Bat Felsefesine Etkileri. Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (4) 190 (4) Koç, Emel. Homo Viator. Türker, Habib. Aristoteles'te Kutadgubilig (12) , Hofllanma ve Katharsis Kavram n ss. ng. ve Türkçe özet. Ruhbilimsel-Varl kbilimsel Olarak Yeniden Okuma. Kutadgubilig (12) 2002 SA , ss. ng. ve Türkçe 190 özet SA (5) 180 Öztürk, Arma an. Rawls' n Adalet Teorisi ya da Biçimsel Hak Yazo lu, Ruhattin - Tuncay mamo lu. Mevlânâ Düflüncesinde Bir Ölümsüzlük Tecrübesi Olarak radî ve Do al Ölüm. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 14(34) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Anlay fl n n Teorik Açmazlar Üzerine. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (37) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA (6) 297, 180 Sezer, Devrim. Yurttafl-Filozof Olarak Habermas: Kantç Projenin Elefltirel Gücü. Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet. 190 MODERN BATI FELSEFES 1977 SA (1) 190 (7) Armaner, Türker. Port-Bou'da Susan Tüzün, Erkan. Benjamin, Deleuze, Dil: Walter Benjamin. Cogito Nietzsche. Cogito (52/Özel say : (52/Özel say : Walter Benjamin) Walter Benjamin) 2007, 2007, ss ss SA SA ,

17 200 D N 210 DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M 210 (1) 290, 260 Kaplan, Yusuf. Fundamentalizm/ rtica Söylemi: Ötekilefltirme ve "Yeni Efendiler"i Meflrulaflt rma "Ayg t". Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Yalman, Hakan. Köprü. Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , KUTSAL K TAP Bayrakdar, Mehmet. Dinleraras Diyalog ve Misyonerlik. slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss SB (2) Erbafl, Ali. Misyonerlik Faaliyetlerine Karfl slâm' n Temsil ve Takdimindeki Do ru Tutumlar n Belirlenmesi. slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (3) K l ç, Orhan. Kendi Yazd klar Ifl nda Amerikan Misyonerlerin Harput'taki Faaliyetleri. slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300, (4) 220 (1) Üstün, M. Tayfun. Taliban, Waco, Beyazyüz, Murat - F. Sevinç Göral Amish ve Yezidiler Örne inde Evrensel Alkan - Erol Göka. Fundamentalizmin Bir Olgu Olarak Fundamentalizmin Psikolojisi. Avrasya Dosyas 13(3) Psikodinamikleri. Stratejik Analiz 2007, ss. Türkçe ve ng. 8(90) , ss. özet SA SB , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 260 (1) 290 (1) Alan, Gülbadi. Amerikan Board Alpya l, Recep. Benjamin'in Okullar nda Yürütülen Misyonerlik Mistisizmine "Üç Yönlü Yol" Cogito Faaliyetleri. slâmî Araflt rmalar (52/Özel say : Walter Benjamin) 20(4) 2007, ss. 2007, ss SA SB , , 370,

18 290 (2) 290 (7) Aydüz, Davut. Dinleraras Diyalog ve Georgoudi, Stella. Modern Bediüzzaman Said Nursî'ye Göre Yunanistan'da Kutsanm fl Hayvan slâm-h ristiyan Diyalogu. Köprü Kesimi: Azizlere Adak Kurbanlar (100) 2007, ss. Türkçe ve ("Kurbania") Frans zcadan çeviren: ng. özet. Haldun Bayri, Yemek ve Kültür (10) 1977 SA , ss. 290, SB (3) Ayk t, Dursun Ali. lk Dönem Yahudili i [Early Judaism'in Ayn Adl Kitap Tan t m ] slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB Baykuzu, Tilla Deniz. V. Yüzy lda Hunlar ve Budhizm. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 14(34) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Bayrakdar, Mehmet. Dinleraras Diyalog ve Misyonerlik. slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss SB , (5) 297 (1) Bayrakdar, Mehmet. Dinleraras Diyalog ve Tarihçesi. slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss SB (6) Çetinkaya, Bayram Ali. Misyonerlerin Epistemolojik Kayna Olarak Oryantalizm. slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 290 (8) Katar, Mehmet. srail Kavminin Seçilmiflli i Üzerine Bir Araflt rma. slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB (9) Oktay, Osman. Diyalog Meselesi (Dinler Aras ), (Dindarlar Aras ), (Dindafllar Aras ) Hangisi. Türk Yurdu 27(242) , ss SB , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler Akram, Ejaz. Güney Asya fiiili inde Mezhep ve Mezhepçilik: fiii-sünni liflkilerinde Bir Arada Yaflamadan Kuflkuya. Çeviren: Gül Aral, Avrasya Dosyas 13(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB SC (2) Altuntafl, Halil. Leke Kald rmayan Kumafl Din Görevlisi. Diyanet (202) , ss. 10

19 Arpagufl, Sâfi. "Vahdet Dükkân. Kubbealt Akademi Mecmuas 36(144/Özel say : Hz. Mevlânâ) , ss SA , (7) 297 (3) Atay, Hüseyin. Resâil Fi'fl-fiecereti'l- lâhiyye fî Ulûmi'l-Hakâiki'r- Rabbâniye[Mehmed Necip Görgün'ün Ayn Adl Kitap Tan t m ] slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss SB (4) Ayd n, M. fievki. Kur'an Kursu ve Anlaml Ö renme. Diyanet (202) , ss SC (6) Çetin, Ahmet. Biz Din Görevlisiyiz. Diyanet (202) , ss SC 6 Er, zzet. Hademe-i Hayrattan Din Görevlili ine. Diyanet (202) , 5-9. ss SC Aydüz, Davut. Dinleraras Diyalog ve Bediüzzaman Said Nursî'ye Göre slâm-h ristiyan Diyalogu. Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SC (5) Ayverdi, Sâmiha. nsan. Kubbealt Akademi Mecmuas 36(144/Özel say : Hz. Mevlânâ) , ss SA Ceyhan, Semih. Mesnevî, Rûhun Hikayesi: Ankaravî'ye Göre Mesnevî'de Tahkiyenin Metafizik Delâleti. Kubbealt Akademi Mecmuas 36(144/Özel say : Hz. Mevlânâ) , ss SA , (8) Erbafl, Ali. yi ve Kötü Kavramlar Üzerine. Diyanet (202) , ss SC Erbafl, Ali. Misyonerlik Faaliyetlerine Karfl slâm' n Temsil ve Takdimindeki Do ru Tutumlar n Belirlenmesi. slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (9) Erdo an, Mehmet. Gelin Saflar m z S klaflt ral m. Diyanet (202) , ss. 297 (10) Görkafl, rfan. Bediüzzaman Said Nursi'nin Zülcenaheyn Fikri. Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (11) Göze, Hicran. Hangi Mevlânâ. Kubbealt Akademi Mecmuas 36(144/Özel say : Hz. Mevlânâ) , ss SA

20 297 (12) 297 (17) Gürer, Dilâver. Mevlânâ'n n fierîatten Kapukaya, Mehmet. Cami D fl Hakîkate Yükselmesinde fiems-i Hizmetlerde Din Görevlileri. Diyanet Tebrîzî'nin Yeri. Kubbealt Akademi (202) , ss. Mecmuas 36(144/Özel say : Hz SC 6 Mevlânâ) , ss SA (18) 297 Karagöz, smail. nsan Niteleyen 297 (13) Hakimo lu, Abdullah. Anarfliyi Önlemede Risale-i Nur Örne i. Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Kur'an' n Üç Kavram ; Huflû, Hudû ve hbât. Diyanet lmi Dergi 43(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , 300 Karagöz, smail. Sosyal liflkilerde Uyulmas Gereken ki Kural. Diyanet 297 (14) Ifl k, Emin. Hz. Mevlânâ'n n Çocukluk Y llar. Kubbealt Akademi Mecmuas 36(144/Özel say : Hz. Mevlânâ) , ss SA SC (15) 297, 300 fleri, Mustafa Said. Esma-i 297 (20) Hüsna'ya Risale-i Nur Penceresinden Yeni Bir Bak fl. Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (16) 297 Kaplan, Y ld ray. lk Türkçe Siyer Müellifi Erzurumlu Kad Mustafa Darîr. Diyanet (202) , ss SC 6 297, 920 (202) , ss SC 6 300, (19) Karaman, Fikret. Din Görevlileri ve Sosyal Hayat. Diyanet (202) , ss. Kasapo lu, Abdurrahman. Kur'an'da Affetme Olgusu nsanlar n Birbirlerini Affetmeleri. Diyanet lmi Dergi 43(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. Kendirci, Güliz. Devrim Sonras ran lkokul Ders Kitaplar nda Din ve Yurttafll k. Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet SA , 297 Kaplan, Yusuf. Fundamentalizm/ rtica Söylemi: Ötekilefltirme ve "Yeni Efendiler"i Meflrulaflt rma "Ayg t". Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , (21) Keskin, Arif. fiii Jeopoliti i ve ran. Avrasya Dosyas 13(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet.

21 297 (22) 297 (27) Kutlular, Mehmet. Eski Said Niflanc, Tar k. Yeni Bir Dünya, Yeni Ifl nda stibdat. Köprü (100) 2007, Bir Anlay fl, Yeni Bir Durufl: ss. Türkçe ve ng. özet. Bediüzzam. Köprü (100) 2007, ss SA 32 Türkçe ve ng. özet. 297, SA , (23) Maz o lu, Hasibe. Do umunun 800.Y l Dolay s yla Mevlânâ Celâleddîn-i Rumi. Türk Dili 93(670) , ss SB SA , , (24) 297 (28) Mesara, Gülbün. Hz. Mevlânâ Sevgisi ve A. Süheyl Ünver. Kubbealt Akademi Mecmuas 36(144/Özel say : Hz. Mevlânâ) , ss SA Oktay, Osman. Diyalog Meselesi (Dinler Aras ), (Dindarlar Aras ), (Dindafllar Aras ) Hangisi. Türk Yurdu 27(242) , ss. Okumufl, Ejder. Hz. Muhammed ve Toplumsal De iflme. Diyanet (202) , ss SC 6 297, (29) 297 (25) Özcan, Mustafa. slam Tarihinin Mevlevî Semâ' ve ç Anlam. Siyasi Zaviyeden Okunmas. Köprü Derleyen: Mehmet Demirci, (100) 2007, ss. Türkçe ve Kubbealt Akademi Mecmuas ng. özet. 36(144/Özel say : Hz. Mevlânâ) 1977 SA , , ss SA (30) Sancakl, 297 (26) Michel, S. J. Thomas. Bediüzzaman' n Düflüncesinde Savafl ve Bar fl. Çeviren: Sabri Hac nebio lu, Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA 4 297, Saffet. Hz. Peygamber'in Medine Döneminde Tesis Etti i Kardefllefltirme (Muâhât) Projesinin Günümüz Bireysel ve Toplumsal Hayat Aç s ndan Önemi ve Analizi. Diyanet lmi Dergi 43(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. Nasr, Vali. fiii Yükselifli. Çeviren: Sinkaya, Bayram. fiii Ekseni Serkan Ergül, Avrasya Dosyas Tart flmalar ve ran. Avrasya 13(3) 2007, ss. Türkçe ve Dosyas 13(3) 2007, ss. ng. özet. Türkçe ve ng. özet SA SA , ,

22 Suudi Arabistan'da fiii Sorunu. Avrasya Dosyas 13(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (37) 297 (31) fiimflekler, Nuri. Mevlâna Güncelli ini Hiçbir Zaman Kaybetmiyor. Evrensel Kültür (190) , ss. Mecmuas 36(144/Özel say : Mevlânâ) , ss SA Hz. Ünal,. Hakk. Takva Elbisesi Giyinmek. Diyanet (202) , ss SC SB (38) 297 Yavuz, Hilmi. "Pergelin Bir Ucu Daima slam'dad r" Evrensel Kültür 297 (32) (190) , ss. fiimflir, Mehmet. T.C. Diyanet flleri 1992 SB 96 Baflkanl na Gelifl Sürecinde Osmanl 297 Devletinde fieyhu'l- slaml k Müessesesi. Diyanet lmi Dergi 43(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, 350, (33) Tosun, Cemal. Dinin ve Din Görevlilerinin Toplumsal Bar fla Katk lar. Diyanet (202) , ss. 297 (39) Yazo lu, Ruhattin - Tuncay mamo lu. Mevlânâ Düflüncesinde Bir Ölümsüzlük Tecrübesi Olarak radî ve Do al Ölüm. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 14(34) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SC (40) 297, 300 Y ld z, lhan. Ahmet Hamdi Akseki'ye 297 (34) Turner, Colin. Müceddidlik ve Bediüzzaman. Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Göre Cami Hizmetleri. Diyanet lmi Dergi 43(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (41) 297 (35) Türkmen, Sabri. Kur'an'da Nezaket. Diyanet lmi Dergi 43(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (36) U urlu, Kâmil. Hz. Hüdâvendigâr ve Güneflin Do du u Gün Marac'el Bahreyn. Kubbealt Akademi 14 Y ld zer, Eylem. Mevlâna'da nsanc ll ve Dünyevili i Aramak. Evrensel Kültür (190) , ss SB (42) Y lmaz, H. Kamil. Din Hizmetinde Gönüllülük. Diyanet (202) , ss SC 6 297

23 Yüksek, Özcan. "Bu Yolculuk Mevlâna'n n Hayat n Anlatmakta Bir Araç Oldu" Evrensel Kültür (190) , ss SB , 297 Bilimler Enstitüsü Dergisi 10(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (43) Yüksel, Aysel. Sâmiha Ayverdi'de Mevlânâ. Kubbealt Akademi Mecmuas 36(144/Özel say : Hz. Mevlânâ) , ss SA (5) Alimbekov, Akmatali. Etnopedagoji ve K rg z Etnopedagojisinin Temel Kavramlar. Türk Yurdu 27(242) , ss SB , 390, 940 Alkan, Nevzat. Cezaevi Ölümleri. stanbul Barosu Dergisi 81(5) TOPLUM B L MLER , ss SA (1) 360, 300 Acar, Hakan. Duvarlar n D fl ndaki Yaflam "Çocuklar n Anlat m yla Sokaklar" E itim Bilim Toplum Dergisi 5(20) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA (2) 300, Akdemir, Erhan. Avrupa Aynas nda Türk Kimli i. Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 7(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Akdeniz, Halil. Kent Bilgi Sistemleri Veri Kayna ve Sürdürülebilir Geliflme Arac Olarak Uzaktan Alg lama Sistemleri. Ça dafl Yerel Yönetimler 16(4) , ss. Türkçe özet SA (4) Akpolat, Y ld z. Durkheim'dan Giddens'a Pozitivist Sosyoloji. Atatürk Üniversitesi Sosyal (6) Altafl, Eflref. Kâtip Çelebi'de Islahat Düflüncesi. Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet. Arg n, fiükrü. Nihayet, Tam Zaman nda, Fakat..."Elefltirel Teori"nin Türkiye Mecras. Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet SA , (7) Ar, As m. Ö rencilerin Okul Baflar lar n Etkileyen Çeflitli Faktörlerin ncelenmesi. Milli E itim 36(176) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (8) Atalar, Münir. Türkiye'deki Terörün- Misyonerli in Nedenleri ve Buna Yunanistan' n Etkileri (Pontusçuluk ve

24 Patriklik) slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss SB SA , Toplum ve Sosyal Hizmet 18(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Bahgat, Gawdat. slam' n Siyasal Büken, Gülriz. Quetzalquatl Soyunun Co rafyas : Basra Körfezi'ndeki fiiiler. Yaflayakal fl : Atzlân'dan Frontera'ya Çeviren: Banu Ergül, Avrasya Mejicanolardan Meksika Kökenli Dosyas 13(3) 2007, ss. Amerikal lara. Do u Bat 10(42) 8 - Türkçe ve ng. özet , ss 1994 SA SB , , (9) Bali, N. R fat Y l nda Yap lan 300 (14) Bir Nüfus Çal flmas ve "Dönme Listeleri" Toplumsal Tarih (166) , ss SB (10) Bar fl, Dolunay Akgül - Eylem Akgül. Tarihsel Bir Perspektifte Türk Müzik ve Peyzaj Sanat nda Kültürel Paralellikler. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Büyükacaro lu, Devrim. Ekim Devrimi ve Kültür. Evrensel Kültür (190) , ss SB 96 Çi dem, Süleyman. Eskiça 'da Trabzon Liman : Askeri ve Ekonomik Yönden Geliflimi ve Do u-bat liflkilerindeki Rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Dergisi 15(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 780, (15) 300 (11) Çolak, Mergül - Metin Kaya. Bafler, Veli Hikmet. mparatorluk Çökerken Yeni Bir Ulus Tahayyülü [Ahmet Özcan' n Ayn Adl Kitap Tan t m ] Türk Yurdu 27(242) , ss SB , (12) Beyaz Adam n Gelifli ile K z lderili Kad nlar n De iflen Yaflam Biçimleri. Do u Bat 10(42) , ss SB , (13) Buz, Sema. Göçte Kad nlar: Feminist Yaklafl m Çerçevesinde Bir Çal flma. 16 Erzincan linde Yaflayan Yafl K z ve Erkek Çocuklarda Sa l kla liflkili Fiziksel Uygunluk Bileflenlerinden Vücut Kompozisyonlar n n De erlendirilmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 15(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 (16) Çubukçu, Ayd n. Elefltirinin Sonu. Evrensel Kültür (190) , 4-5. ss SB

25 300 (17) 300 (21) Danzikyan, Yetvart. Dönmeler, Diflbudak, Cem. Küreselleflme Kürtler, ftira ve nkar. Birikim Ça nda Para ve S n f Mücadelesi (222) , ss. [Kitap Tan t m ] E itim Bilim Toplum Dergisi 5(20) 2007, 1975 SB ss. 300, SB Dastarl, Elif. Görünmeyen Düflman Varolmaya Devam Ediyor! Rh+Sanart (44) , ss SB , (22) Erarslan, Alev. Anadolu'da Tar m D fl Alanda Üretimin-Uzmanl n lk zleri MÖ ( ) Bilim ve Ütopya 14(160) , ss SC , 330 Demiralp, O uz. Tuhaf Bir Çocuk. Cogito (52/Özel say : Walter Benjamin) 2007, ss SA , (23) Erkenekli, Mehmet - Akif Tabak (18) Demirbilek, Melahat. Alevi Kültüründe Çocuk. Toplum ve Sosyal Hizmet 18(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (19) Demirel, Reha - Hüdaverdi Küçüker - Sibel Altekin. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlü ü Çocuk fiubesine Y llar nda Getirilen Çocuklara Ait Sosyo-Demografik Özelliklerin De erlendirilmesi. Sa l k ve Toplum 17(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Mustafa Polat. Modern Yaklafl mlar Ifl nda Örgütlerde Rol Çat flmas ile Belirsizli i Aras ndaki liflki ve Çözüm Önerileri. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi 17(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet (20) 1996 SA 7 Demirsoy, Çi dem. Farkl Ana-Baba 300, 370 Tutumlar. Diyanet (202) , ss SC 6 300, Ersoy, Elif - Filiz Kaya - Nihan Efe. Adolesan Cinsel Suç Fail Profili. Adli Psikiyatri Dergisi 4(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (24) Gençay, Selçuk - Suat Karaküçük. Üniversite Ö rencilerinin Spor Taraftarl yla lgili Davran fllar Üzerine Bir Araflt rma. Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi 11(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (25) Genifl, fierife - Kubilay Akman. deoloji ve Söylem: Bilgi

26 Sosyolojisinde Tart flmal ki Kavram. E itim Bilim Toplum Dergisi 5(20) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , 300 Hakimo lu, Abdullah. Anarfliyi Önlemede Risale-i Nur Örne i. Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (26) 300 (30) Giresun Lisesinde Okuyan Ö rencilerin Ailelerinin Madde Kullan m n n Gençlerin Madde Kullan m Üzerine Etkisinin Araflt r lmas. Sa l k ve Toplum 17(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (27) Gurbeto lu, Ali. II. Meflrutiyet Dönemi Çocuk Dergilerinde Çocukluk Anlay fl. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 40(2) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 050, Hülagü, M. Metin. Osmanl 'dan Cumhuriyet'e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye. slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss SB , 320, (31) Kaplan, Sena - Esra Sergek - Serap Tafldemir. Annelerin Anne Sütü ve Ek G dalara liflkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Sa l k ve Toplum 17(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (32) 300 (28) Karagöz, smail. Sosyal liflkilerde Güler, Ali. fiiddetin Felsefesi ve Uyulmas Gereken ki Kural. Diyanet Sosyal Boyutu. Türk Yurdu 27(242) (202) , ss , ss SC SB , Güner, Müyesser. Küçük Prens'le " nsanl n Çocukluk Tarihine" Yolculuk. Evrensel Kültür (190) , ss SB , (29) 1994 SA 26 Gürsel, Bahar. Kenar Mahalleden 550, 300, 390 Beyazperdeye: "Yeni Göç" Dalgas ve Amerika'daki talyan Göçmenler. Do u Bat 10(42) , ss SB SC 6 300, 940, , 300 Karakuzulu, Zerrin - Gülhan Atnur. Kültür Co rafyas Aç s ndan Bir nceleme: Tortum, Ç ld r ve Tödürge (Demiryurt) Gölleri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 14(34) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Karaman, Fikret. Din Görevlileri ve Sosyal Hayat. Diyanet (202) , ss. 18

27 300 (33) 300 (36) Keser, Alev - Sevinç Yücecan. Farkl Nalbanto lu, Hasan Ünal. "Âlem Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yaflayan Kitsch Olmufl, Biz N'apal m." Adorno, Yetiflkin Bireylerin Diyet Kalite Kültür, Sanat. Toplum ve Bilim ndekslerinin Belirlenmesi. G da (110) 2007, ss. ng. Teknolojisi 10(10) , özet ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , K l ç, Orhan. Kendi Yazd klar Ifl nda Amerikan Misyonerlerin Harput'taki Faaliyetleri. slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Niflanc, Tar k. Yeni Bir Dünya, Yeni Bir Anlay fl, Yeni Bir Durufl: Bediüzzam. Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , 300, 370 Okumufl, Ejder. Hz. Muhammed ve Toplumsal De iflme. Diyanet (202) K rtunç, Ayfle Lahur. Çengelde Sallanan Amerikan Rüyas. Do u Bat 10(42) , ss SB , (34) Koç, Mustafa. Açl kla Terbiye Edilmek. Dünya G da 12(10) , ss SC 6 297, , ss SB SB , , 360 Ö retir, smail. Bir Az nl k-olufl Yaz m Olarak Afrikal -Amerikan Edebiyat : Deleuze-Guattarici Bir Yaklafl m. Do u Bat 10(42) , ss. 300 (37) Kutlular, Mehmet. Eski Said Özatefl, Özge Sanem. Sosyal Hizmet Ifl nda stibdat. Köprü (100) 2007, Bak fl Aç s yla Toplumsal Cinsiyet ss. Türkçe ve ng. özet. Ayr mc l Nedeniyle Temel 1977 SA 32 E itimden Kopan K z Çocuklar 297, 300 Sorunu. Toplum ve Sosyal Hizmet 18(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (35) 2005 SA 23 Mustafa, Nâdiye Mahmûd. 300, 360 Medeniyetler ve Kültürlerle Diyalo un Faydal ve Etkin Olup Olmad 300 (38) Problemi. Çeviren: Mesut Erdal, Özdeno lu, fiinasi. Atatürkçü Bir slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, Kültür Politikas n n Niteli i ve ss. Türkçe ve ng. özet. Amaçlar. Türk Dili 93(670) 1986 SB , ss. 300, SA ,

28 300 (39) 300 (42) Özger, Yusuf. XIX. Yüzy l n lk Yar s nda spir ve Köylerinin Nüfusu. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 14(34) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Tarihi Yar mada'ya Milyar Dolarlar Ya acak. Finans Dünyas 18(214) , ss SB , SA (43) 300 Tekin, U ur. Avrupa'ya Göç ve Türkiye. stanbul Üniversitesi Pound, Ezra. Amerika. Çevirenler: Zeynep Merto lu, Yasemin Ç na, Do u Bat 10(42) , ss. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (37) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , 300, 330 Terzi, Ali R za. Üniversite 300 (40) Saraço lu, Cenk. Yeni Disimilasyonist Milliyetçilik. Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet SA , 320 fiahin, Ali - Handan Temizel. Bilgi Toplumunun Örgütsel ve Yönetsel Yap lar Üzerine Etkileri Ba lam nda Türk Kamu Yönetiminde Liderlik Anlay fl : Bir Anket Çal flmas. Maliye Dergisi (153) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 Ö rencilerinin Fakülte Kültürüne Yönelik Alg lar. Milli E itim 36(176) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Tabet, Abdellatif. Her 5 Saniyede Bir Çocuk Açl ktan Ölüyor [Söylefli] Konuflan: Ayd n Ar c o lu, G da Teknolojisi 10(10) , ss SB SB , , (41) Tahberer, Bekircan. Toplumsal Geliflim için Dilin Önemi. Bilim ve Ütopya 14(160) , ss SC Tosun, Cemal. Dinin ve Din Görevlilerinin Toplumsal Bar fla Katk lar. Diyanet (202) , ss SC 6 297, (44) Turan, Türkan - Sibel Serap Ceylan. 0-6 Yafl Grubu Çocuklar Olan Annelerin Ev Kazalar n Önlemek için Ald klar Güvenlik Önlemlerinin Aile Özelliklerine ve Son Bir Aydaki Ev Kazalar S kl na Göre De erlendirilmesi. Sa l k ve Toplum 17(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (45) Turgut, Halil. Herkes için Bilimsel Okuryazarl k. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 40(2) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA ,

29 300 (46) Y lmaz, Veysel - Sinan Saraçl. Turla, Ahmet - Esmeray Mutlu Çocuklarda Suç Türü ve Nedenlerinin Y lmaz. Yafll l kta stismar ve hmal. Uyum Analiziyle ncelenmesi. Afyon Adli Psikiyatri Dergisi 4(4) Kocatepe Üniversitesi Fen , ss. Türkçe ve ng. Bilimleri Dergisi 7(1) , özet ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA , (47) Türkdo an, Orhan. Türk Burjuvazisi Üzerine Baz Yaklafl mlar (78) , ss SB (48) Ünal, Bayram. Toplumbilim Aç s ndan Yeni Bir Alan: Adli Toplumbilim'e Do ru (Adli Sosyoloji) Adli Psikiyatri Dergisi 4(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Yak n, Orhan. Death Wish: Hollywood Usulü Suç ve Ceza. Do u Bat 10(42) , ss SB , (50) Zaptç o lu, Dilek. Hem Beyaz Hem de Siyah Olmak Üzerine Düflünceler. Birikim (222) , ss SB , S YASAL B L MLER 320 (1) 15 Haziran 1912 Bingazi ve Yeflil Da. Haz rlayan: Edhem Eldem, Toplumsal Tarih (166) , ss SB , (2) 300 (49) Ad belli, Bar fl. So uk Savafl'tan Y ld z, Özkan. Toplumsal De iflme Günümüze Çin- ran liflkileri. Sürecinde Sokak Çocuklar ve Sosyal Avrasya Dosyas 13(3) 2007, 295- D fllanma. E itim Bilim Toplum 319. ss. Türkçe ve ng. özet. Dergisi 5(20) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB Y lmaz, Kürflad. lkö retim Okulu Ö retmenlerinin Okul Yöneticilerinin Liderlik Davran fllar ve Ö renci Kontrol deolojilerine liflkin Görüflleri. E itim ve Bilim 32(146) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Akal n, Cüneyt. Cumhuriyet ve Milli Egemenlik. Jeopolitik 6(45) , ss SB (4) Akman, Ayhan. Eflitlik Ça nda Demokrasilerin Özgürlük Sorunsal : Bireycilik, Din ve Siyaset Üzerine 21

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Giriş 1 Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 Normal Dışı Davramışları Belirlemede Öznellik 2 Gelişimsel Değişimlerin Bir Bireyin Davranışsal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

İSTANBUL ve SANAT KONULU İSMEK BRANŞ YARIŞMALARI 2013

İSTANBUL ve SANAT KONULU İSMEK BRANŞ YARIŞMALARI 2013 1 2 Sevgili sanatseverler, Sadece iki kıtanın değil, aynı zamanda iki dünyanın, Doğu ile Batı nın birleştiği bir şehirdir İstanbulumuz. Bu kadim şehir; Yerebatan Sarayı, Dikilitaş, Çemberlitaş, Ayasofya,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928 D U Y U R U ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK OLUŞTURAN BÖLÜMLERİNİN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLAR İÇİN 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

KÜRE YAYINLARI / 68. Kitap. FELSEFE SÖYLEfi LER 1. Türkiye de/türkçede Felsefe Üzerine Konuflmalar

KÜRE YAYINLARI / 68. Kitap. FELSEFE SÖYLEfi LER 1. Türkiye de/türkçede Felsefe Üzerine Konuflmalar KÜRE YAYINLARI / 68. Kitap FELSEFE SÖYLEfi LER 1 Türkiye de/türkçede Felsefe Üzerine Konuflmalar smail Kara fi. Teoman Dural Ömer Naci Soykan Do an Özlem Zeynep Direk Ahmet Arslan hsan Fazl o lu Haz rlayan

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 OCAK EK-2 2014 SAYI: 2676 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA,

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA, 2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ANABİLİM DALI/PROGRAMLARINI KAZANAN TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT DUYURULARI * KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN () TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Öğr. Gör. Banu ELMASTAŞ-DİKEÇ Doç. Dr. Orçun YORULMAZ

Öğr. Gör. Banu ELMASTAŞ-DİKEÇ Doç. Dr. Orçun YORULMAZ DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE Dersin Adı: Psikolojiye Giriş II 2 Dersin Kodu: PSY 072 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Bahar 7 Dersin AKTS

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 21/01/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/02 Enstitü Yönetim Kurulu 21/01/2014 Salı günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/09 Türkiye

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre I (Elektrik ve Manyetik Alanın Toplumsal ve Çevresel Etkileri)

Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre I (Elektrik ve Manyetik Alanın Toplumsal ve Çevresel Etkileri) ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI FEN BĐLGĐSĐ EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI DOKTORA PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Dersin Kodu Dersin Adı T P AKTS ĐFE 600* Seminer 0 3 6 ĐFE 601 Đleri Nicel

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı