T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 56 SAYI: 2007/10 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / , 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 56 NUMBER: 2007/10 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7407, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M KUTSAL K TAP HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE DO A B L MLER VE MATEMAT K F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...88 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR...142

8 710 KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL KUZEY AMER KA TAR H...161

9 000 GENEL KONULAR Ar kan, Yahya. Muhasebecilerin Belle i: SMMMO Bilgiye Eriflim Merkezi. Mali Çözüm 17(83) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Ay, Mustafa. Biliflim Teknolojilerinin Muhasebe Denetiminde Kullan lmas ve Türkiye'de Faaliyet Gösteren Ba ms z Denetim Firmalar nda Biliflim Teknolojilerinin Kullan m Düzeyi Üzerine Bir Araflt rma. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 7(14) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Ay k, Y. Ziya - Abdulkadir Özdemir - U ur Yavuz. Lise Türü ve Lise Mezuniyet Baflar s n n, Kazan lan Fakülte ile liflkisinin Veri Madencili i Tekni i ile Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar E itim Fakültesi Dergisi 15(21) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA Hançer, Ahmet Hakan - Necati Yalç n. Fen E itiminde Yap land rmac Yaklafl ma Dayal Bilgisayar Destekli Ö renmenin Bilgisayara Yönelik Tutuma Etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 15(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Tuluk, Güler - Ahmet Kaçar. Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin (BCS) Fonksiyon Kavram n n Ö retiminde Etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 15(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Tüfekçi, Asl han. Bilgisayar Ö retmeni Adaylar n n Bilgisayar Oyunu Oynama Al flkanl klar. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar E itim Fakültesi Dergisi 15(21) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) 790, 000 Do an, Nurettin - fiendo an fien. Bilimsel Dergiler için Bir çerik 000 (4) Yönetim Sistemi Tasar m ve Yalç n, Nursel - Ömer Faruk Bay. Uygulamas. Politeknik Dergisi 10(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (3) Elmas, Çetin - Tuncay Yi it. Eviriciler için Bilgisayar Temelli E itim Laboratuvar. Gazi 1 HTK ile Konuflmac dan Ba ms z Türkçe Konuflma Tan ma Sistemi Oluflturma. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar E itim Fakültesi Dergisi 15(21) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA

10 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 020 (1) Aydo an, Erdal. Ziya Gökalp'in Eyice, Semavi. Kay p Kütüphaneler Ölümünün Türk Kamuoyu ve [Söylefli] Konuflan: Erkan Ild z, Bilim Bas ndaki Yans malar. Atatürk ve Ütopya 14(160) , Üniversitesi Sosyal Bilimler ss. Enstitüsü Dergisi 10(2) 2007, 1995 SC ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070, GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Gözayd n, Nevzat. Dergi ve Kitap Dünyas ndan. Türk Dili 93(670) , ss SA Gurbeto lu, Ali. II. Meflrutiyet Dönemi Çocuk Dergilerinde Çocukluk Anlay fl. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 40(2) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 050, (2) Sönmez, Selim. Yeni Bir lim Manifestosu Olarak Köprü. Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA Yalman, Hakan. Köprü. Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Dellalo lu, Besim F. - Asl Odman - Sibel Yard mc. Walter Benjamin'le Ola anüstü Haller [Söylefli] Cogito (52/Özel say : Walter Benjamin) 2007, ss SA (2) Dural, fi. Teoman. fiiir. Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (3) Dural, fi. Teoman. Türkçenin Felsefesi-Bilim Sözlü ü. Kutadgubilig (12) , ss SA (4) Peirce, Charles Sanders. An Outline Classification of The Sciences. Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet SA

11 100 (5) 120 (2) Peirce, Charles Sanders. Bilimlerin Avar, Adile Bir Taslak fieklinde S n fland r lmas. Çeviren: Nazl nönü, Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet SA Arslan. Ayd nlanmaya Karfl Ayd lanma, Ak lc l a Karfl Ak lc l k Frankfurt Okulu ve Epistemolojik Tarih Gelene inde Tekno-Bilim Elefltirisi. Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet SA , (6) Sahban, Halifat. Dil, Yöntem ve Sab r [Söylefli] Konuflan: Cahid fienel, Kutadgubilig (12) , ss. 120 (3) 2002 SA 20 Coping with The Imprecision of The (7) Tafldelen, Vefa. Felsefe E itimi: Bir Yaflant n n Peflinde. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 40(2) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet. Real World:An Interview With Lotfi A. Zadeh. Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (4) 1969 SA 32 Zade, Lütfi A. Puslu Mant n Do uflu 100, 370 ve Evrimi. Çeviren: Yücel Yüksel, Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet. 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Arslan, shak. Klasik Fizikten Kalan Metafizik Miras: Heisenberg Belirsizlik lkesi. Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet SA SA (5) Zade, Lütfü A. Gerçek Dünyan n Kesin Olmay fl n n Üstesinden Gelmek [Röportaj] Çeviren: Yücel Yüksel, Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet SA EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (6) Zadeh, Lotfi A. The Birth and 120 (1) Atalay, Mehmet. Düflünce Tarihinde Epistemolojik Bir Denge Unsuru Olarak Ayna Metaforu. Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet SA Evolution of Fuzzy Logic. Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet SA

12 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Arg n, fiükrü. Nihayet, Tam Zaman nda, Fakat..."Elefltirel Teori"nin Türkiye Mecras. Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet SA , 300 Avar, Adile Arslan. Ayd nlanmaya Karfl Ayd lanma, Ak lc l a Karfl Ak lc l k Frankfurt Okulu ve Epistemolojik Tarih Gelene inde Tekno-Bilim Elefltirisi. Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet SA , (2) 2002 SA 20 Benjamin, Walter. Eduard Fuchs: 140 Koleksiyoncu ve Tarihçi. Almancadan çeviren: fieyda Öztürk, Cogito (52/Özel say : Walter Benjamin) 2007, ss SA , (3) Bilgen, Ayflen Candan. Habermas ve Sosyal Haklar n Meflruiyeti. Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet SA , (4) Bora, Tan l. Peygamberâne ve "Geveze"? Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet SA (5) Demirkol, Gaye lhan. Elefltirel Teori'de Bir Özgürleflme Arac Olarak Sanat. Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet SA , 700 Do an, Tu ba. Walter Benjamin'de ve Yusuf At lgan'da Flâneur mgesi Üzerine Bir Deneme. Cogito (52/Özel say : Walter Benjamin) 2007, ss SA , (6) Dural, fi. Teoman. Maneviyât n Fenomenolojisi lk Bas l fl n n kiyüzüncü Y ldönümü. Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet. 140 (7) Dural, fi. Teoman. Vefât n n kiyüzüncü Y l nda Tarihte En Önemli Fikir Binalar ndan Birinin Mimar Immanuel Kant' Anarken. Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (8) Ergün, Reyda - Cemal Bâli Akal. Bilgenin Siyaseti, Siyasetçinin Yanl zl. Do u Bat 10(42) , ss SB , (9) Gürkan, Ceyhun. Kameralizm: Modern Yönetim ve Maliye Düflüncesinin Do uflu ve Geliflimi.

13 Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet SA SA , , 150 Faktörlerin ncelenmesi. Milli E itim 36(176) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 140 (10) 150 (3) Kejanl o lu, Beybin. Elefltirel Aflk n, Muhittin. Kimlik ve Teori'nin "Di erleri"nden Leo Giydirilmifl Kimlikler. Atatürk Lowenthal. Toplum ve Bilim (110) Üniversitesi Sosyal Bilimler 2007, ss. ng. özet. Enstitüsü Dergisi 10(2) 2007, ss SA 42 Türkçe ve ng. özet SA (11) Mollaer, F rat. Walter Benjamin'i 150 (4) Ça m zda Tahayyül Etmek. Cogito Atalay, Hakan. ki Koro Sendromu (52/Özel say : Walter Benjamin) Olgusu veya Genital Organlar n Geri 2007, ss. Çekilmesi Korkusu ile Birlikte Olan 1996 SA 12 Anksiyete Bozuklu u. Türk 140, 330, 700 Psikiyatri Dergisi 18(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Bbliyografya 150 PS KOLOJ 1990 SB (1) Ad güzel, Hakan - E. Oryal Taflk n - Ayflen Esen Danac. Manisa linde Premenstrüel Sendrom Belirti Örüntüsü ve Belirti Yayg nl n n Araflt r lmas. Türk Psikiyatri Dergisi 18(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Bbliyografya 1990 SB , 1969 SA , (2) 150 (5) Alkar, Ö. Y. - Tülin Gençöz. Yeni Do um Yapm fl Annelerin Depresyon Belirtileri: Evlilik Doyumu ve Do um Zorluk Derecesinin Önemi. Kriz Dergisi 15(3) 2007, 1-8. ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 Ar, As m. Ö rencilerin Okul Baflar lar n Etkileyen Çeflitli 5 Balay, Refik - Adnan Engin. GAP Bölgesinde Görev Yapan lkö retim Müfettifllerinin Tükenmifllik Düzeyi Üzerine Bir Araflt rma. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 40(2) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet. Bir E itim Hastanesinde Konsültasyonla Depresyon Tan s Alan Vakalar n Özellikleri. Kriz Dergisi 15(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB (6) Ça layan, Hakan Salim - Mehmet Sezen. Beden E itimi ve Spor

14 Yüksekokulu Ö rencilerinin Ö renme ncelenmesi. Ankara Üniversitesi Biçimlerinin ncelenmesi. Gazi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi Beden E itimi ve Spor Bilimleri 40(2) 2007, ss. ng. ve Türkçe Dergisi 12(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. özet SA SA 7 150, , (7) 150 (11) Çiftçi, Ömer. Aktif Dinleme. Milli Karanc, A. Nuray - Gülay Dirik - E itim 36(176) 2007, ss. Orçun Yorulmaz. Eysenck Kiflilik Türkçe ve ng. özet. Anketi-Gözden Geçirilmifl K salt lm fl 1980 SA 55 Formu'nun (EKA-GGK) Türkiye'de 150 Geçerlik ve Güvenirlik Çal flmas. Türk Psikiyatri Dergisi 18(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Bbliyografya 150 (8) Dikkat Eksikli i Hiperaktivite Bozuklu unda Metilfenidat Tedavisine Uyumda Etkili Olan Sosyodemografik ve Klinik Etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi 18(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Bbliyografya 1990 SB (9) Efliyok, Burcu - Yeflim Yasak - rfan Korkusuz. Trafikte Öfke fadesi: Sürücü Öfke fadesi Envanteri'nin Geçerlik ve Güvenirli i. Türk Psikiyatri Dergisi 18(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Bbliyografya 1990 SB SB (13) 150 Karaer, Hatice. Yap land r c Ö renme Teorisine Dayal Bir Laboratuvar Aktivitesi (Kromotografi Yöntemi ile Mürekkebin Bileflenlerine Ayr lmas ) Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 15(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (10) Karahan, T. Fikret - Abdullah N. Dicle - Hatice Eplikoç. Üniversite Ö rencilerinin Stresle Baflaç kma Tarzlar n n Sosyal Beceri Düzeylerine ve Mutluluk Alg lar na Göre (12) Kayri, Murat - Murat Boysan. Araflt rmalarda Chaid Analizinin Kullan m ve Bafl Etme Stratejileri ile lgili Bir Uygulama. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 40(2) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 370 K l nç, Ahmet. Probleme Dayal Ö renme. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 15(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (14) Kutluca, Tamer - Osman Birgin. Çoklu Zeka Kuram na Göre Gelifltirilen Etkinliklerin Ö renci Baflar s Üzerine Etkisinin ncelenmesi. Ça dafl E itim 32(346) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370

15 150 (15) (37) , ss. Türkçe Özen, Nurper Erberk - Murat Rezaki. ve ng. özet. Prefrontal Korteks: Bellek fllevi ve 1984 SB 48 Bunama ile liflkisi. Türk Psikiyatri 650, 150 Dergisi 18(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Bbliyografya 1990 SB (20) 150 (16) Piri, Serap - Elif Kabakç. Düflünce- Eylem Kaynaflmas, Yükleme Biçimleri, Depresif ve Obsesif- Kompulsif Belirtiler Aras ndaki liflkilerin ncelenmesi. Türk Psikiyatri Dergisi 18(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Bbliyografya Türkmen, Hakan - Ertu rul Usta. The Role of Learning Cycle Approach Overcoming Misconceptions in Science. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 15(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , SB (21) 150 (17) Sar, Enver. Üniversite Ö rencilerinin Alg lad klar Ana-Baba Tutumlar n n Benlik Sayg lar na Etkileri. Ça dafl E itim 32(346) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (18) Siyez, Di dem Müge. Lise Ö rencilerinde Görülen Problem Davran fllar n Okul Ortam ile liflkili Psiko-Sosyal Faktörler Aç s ndan De erlendirilmesi. Ça dafl E itim 32(346) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370 Ünal, Fatma. Çocuklarda Empatinin Geliflimi: Empatinin Gelifliminde Anne-Baba Tutumlar n n Etkisi. Milli E itim 36(176) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (22) Y lmaz, Nilgün - Tülin Gençöz - Mehmet Ak. Savunma Biçimleri Testi 'nin Psikometrik Özellikleri: Güvenirlik ve Geçerlik Çal flmas. Türk Psikiyatri Dergisi 18(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Bbliyografya 1990 SB (19) 180 ANT K, ORTAÇA, Topbafl, Eriman. Okul Korkusu ve DO U FELSEFES Pratik Öneriler. Kar nca 72(850) , ss. 180 (1) 1963 SB 50 Çaksu, Ali. Aristo'da Yabanc 150, 370 Düflmanl. Kutadgubilig (12) Torun, Alev. flyerinde Psikolojik , ss. ng. ve Türkçe özet. Dan flmanl k. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 2002 SA

16 180 (2) 190 (2) Eryi it, Süleyman. Il ml slam. Türk Yurdu 27(242) , ss SB (3) Ömerustao lu, Adnan. Felsefe E itiminde Sanat n Yeri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 700 Gandler, Stefan. Tarih Mele i Nereden Geriye Bak yor? Almancadan çeviren: It r Arda, Cogito (52/Özel say : Walter Benjamin) 2007, ss SA , (3) Genç, Mehmet Sabri. Franz Brentano'nun Ça dafl Bat Felsefesine Etkileri. Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (4) 190 (4) Koç, Emel. Homo Viator. Türker, Habib. Aristoteles'te Kutadgubilig (12) , Hofllanma ve Katharsis Kavram n ss. ng. ve Türkçe özet. Ruhbilimsel-Varl kbilimsel Olarak Yeniden Okuma. Kutadgubilig (12) 2002 SA , ss. ng. ve Türkçe 190 özet SA (5) 180 Öztürk, Arma an. Rawls' n Adalet Teorisi ya da Biçimsel Hak Yazo lu, Ruhattin - Tuncay mamo lu. Mevlânâ Düflüncesinde Bir Ölümsüzlük Tecrübesi Olarak radî ve Do al Ölüm. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 14(34) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Anlay fl n n Teorik Açmazlar Üzerine. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (37) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA (6) 297, 180 Sezer, Devrim. Yurttafl-Filozof Olarak Habermas: Kantç Projenin Elefltirel Gücü. Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet. 190 MODERN BATI FELSEFES 1977 SA (1) 190 (7) Armaner, Türker. Port-Bou'da Susan Tüzün, Erkan. Benjamin, Deleuze, Dil: Walter Benjamin. Cogito Nietzsche. Cogito (52/Özel say : (52/Özel say : Walter Benjamin) Walter Benjamin) 2007, 2007, ss ss SA SA ,

17 200 D N 210 DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M 210 (1) 290, 260 Kaplan, Yusuf. Fundamentalizm/ rtica Söylemi: Ötekilefltirme ve "Yeni Efendiler"i Meflrulaflt rma "Ayg t". Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Yalman, Hakan. Köprü. Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , KUTSAL K TAP Bayrakdar, Mehmet. Dinleraras Diyalog ve Misyonerlik. slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss SB (2) Erbafl, Ali. Misyonerlik Faaliyetlerine Karfl slâm' n Temsil ve Takdimindeki Do ru Tutumlar n Belirlenmesi. slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (3) K l ç, Orhan. Kendi Yazd klar Ifl nda Amerikan Misyonerlerin Harput'taki Faaliyetleri. slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300, (4) 220 (1) Üstün, M. Tayfun. Taliban, Waco, Beyazyüz, Murat - F. Sevinç Göral Amish ve Yezidiler Örne inde Evrensel Alkan - Erol Göka. Fundamentalizmin Bir Olgu Olarak Fundamentalizmin Psikolojisi. Avrasya Dosyas 13(3) Psikodinamikleri. Stratejik Analiz 2007, ss. Türkçe ve ng. 8(90) , ss. özet SA SB , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 260 (1) 290 (1) Alan, Gülbadi. Amerikan Board Alpya l, Recep. Benjamin'in Okullar nda Yürütülen Misyonerlik Mistisizmine "Üç Yönlü Yol" Cogito Faaliyetleri. slâmî Araflt rmalar (52/Özel say : Walter Benjamin) 20(4) 2007, ss. 2007, ss SA SB , , 370,

18 290 (2) 290 (7) Aydüz, Davut. Dinleraras Diyalog ve Georgoudi, Stella. Modern Bediüzzaman Said Nursî'ye Göre Yunanistan'da Kutsanm fl Hayvan slâm-h ristiyan Diyalogu. Köprü Kesimi: Azizlere Adak Kurbanlar (100) 2007, ss. Türkçe ve ("Kurbania") Frans zcadan çeviren: ng. özet. Haldun Bayri, Yemek ve Kültür (10) 1977 SA , ss. 290, SB (3) Ayk t, Dursun Ali. lk Dönem Yahudili i [Early Judaism'in Ayn Adl Kitap Tan t m ] slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB Baykuzu, Tilla Deniz. V. Yüzy lda Hunlar ve Budhizm. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 14(34) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Bayrakdar, Mehmet. Dinleraras Diyalog ve Misyonerlik. slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss SB , (5) 297 (1) Bayrakdar, Mehmet. Dinleraras Diyalog ve Tarihçesi. slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss SB (6) Çetinkaya, Bayram Ali. Misyonerlerin Epistemolojik Kayna Olarak Oryantalizm. slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 290 (8) Katar, Mehmet. srail Kavminin Seçilmiflli i Üzerine Bir Araflt rma. slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB (9) Oktay, Osman. Diyalog Meselesi (Dinler Aras ), (Dindarlar Aras ), (Dindafllar Aras ) Hangisi. Türk Yurdu 27(242) , ss SB , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler Akram, Ejaz. Güney Asya fiiili inde Mezhep ve Mezhepçilik: fiii-sünni liflkilerinde Bir Arada Yaflamadan Kuflkuya. Çeviren: Gül Aral, Avrasya Dosyas 13(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB SC (2) Altuntafl, Halil. Leke Kald rmayan Kumafl Din Görevlisi. Diyanet (202) , ss. 10

19 Arpagufl, Sâfi. "Vahdet Dükkân. Kubbealt Akademi Mecmuas 36(144/Özel say : Hz. Mevlânâ) , ss SA , (7) 297 (3) Atay, Hüseyin. Resâil Fi'fl-fiecereti'l- lâhiyye fî Ulûmi'l-Hakâiki'r- Rabbâniye[Mehmed Necip Görgün'ün Ayn Adl Kitap Tan t m ] slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss SB (4) Ayd n, M. fievki. Kur'an Kursu ve Anlaml Ö renme. Diyanet (202) , ss SC (6) Çetin, Ahmet. Biz Din Görevlisiyiz. Diyanet (202) , ss SC 6 Er, zzet. Hademe-i Hayrattan Din Görevlili ine. Diyanet (202) , 5-9. ss SC Aydüz, Davut. Dinleraras Diyalog ve Bediüzzaman Said Nursî'ye Göre slâm-h ristiyan Diyalogu. Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SC (5) Ayverdi, Sâmiha. nsan. Kubbealt Akademi Mecmuas 36(144/Özel say : Hz. Mevlânâ) , ss SA Ceyhan, Semih. Mesnevî, Rûhun Hikayesi: Ankaravî'ye Göre Mesnevî'de Tahkiyenin Metafizik Delâleti. Kubbealt Akademi Mecmuas 36(144/Özel say : Hz. Mevlânâ) , ss SA , (8) Erbafl, Ali. yi ve Kötü Kavramlar Üzerine. Diyanet (202) , ss SC Erbafl, Ali. Misyonerlik Faaliyetlerine Karfl slâm' n Temsil ve Takdimindeki Do ru Tutumlar n Belirlenmesi. slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (9) Erdo an, Mehmet. Gelin Saflar m z S klaflt ral m. Diyanet (202) , ss. 297 (10) Görkafl, rfan. Bediüzzaman Said Nursi'nin Zülcenaheyn Fikri. Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (11) Göze, Hicran. Hangi Mevlânâ. Kubbealt Akademi Mecmuas 36(144/Özel say : Hz. Mevlânâ) , ss SA

20 297 (12) 297 (17) Gürer, Dilâver. Mevlânâ'n n fierîatten Kapukaya, Mehmet. Cami D fl Hakîkate Yükselmesinde fiems-i Hizmetlerde Din Görevlileri. Diyanet Tebrîzî'nin Yeri. Kubbealt Akademi (202) , ss. Mecmuas 36(144/Özel say : Hz SC 6 Mevlânâ) , ss SA (18) 297 Karagöz, smail. nsan Niteleyen 297 (13) Hakimo lu, Abdullah. Anarfliyi Önlemede Risale-i Nur Örne i. Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Kur'an' n Üç Kavram ; Huflû, Hudû ve hbât. Diyanet lmi Dergi 43(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , 300 Karagöz, smail. Sosyal liflkilerde Uyulmas Gereken ki Kural. Diyanet 297 (14) Ifl k, Emin. Hz. Mevlânâ'n n Çocukluk Y llar. Kubbealt Akademi Mecmuas 36(144/Özel say : Hz. Mevlânâ) , ss SA SC (15) 297, 300 fleri, Mustafa Said. Esma-i 297 (20) Hüsna'ya Risale-i Nur Penceresinden Yeni Bir Bak fl. Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (16) 297 Kaplan, Y ld ray. lk Türkçe Siyer Müellifi Erzurumlu Kad Mustafa Darîr. Diyanet (202) , ss SC 6 297, 920 (202) , ss SC 6 300, (19) Karaman, Fikret. Din Görevlileri ve Sosyal Hayat. Diyanet (202) , ss. Kasapo lu, Abdurrahman. Kur'an'da Affetme Olgusu nsanlar n Birbirlerini Affetmeleri. Diyanet lmi Dergi 43(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. Kendirci, Güliz. Devrim Sonras ran lkokul Ders Kitaplar nda Din ve Yurttafll k. Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet SA , 297 Kaplan, Yusuf. Fundamentalizm/ rtica Söylemi: Ötekilefltirme ve "Yeni Efendiler"i Meflrulaflt rma "Ayg t". Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , (21) Keskin, Arif. fiii Jeopoliti i ve ran. Avrasya Dosyas 13(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet.

21 297 (22) 297 (27) Kutlular, Mehmet. Eski Said Niflanc, Tar k. Yeni Bir Dünya, Yeni Ifl nda stibdat. Köprü (100) 2007, Bir Anlay fl, Yeni Bir Durufl: ss. Türkçe ve ng. özet. Bediüzzam. Köprü (100) 2007, ss SA 32 Türkçe ve ng. özet. 297, SA , (23) Maz o lu, Hasibe. Do umunun 800.Y l Dolay s yla Mevlânâ Celâleddîn-i Rumi. Türk Dili 93(670) , ss SB SA , , (24) 297 (28) Mesara, Gülbün. Hz. Mevlânâ Sevgisi ve A. Süheyl Ünver. Kubbealt Akademi Mecmuas 36(144/Özel say : Hz. Mevlânâ) , ss SA Oktay, Osman. Diyalog Meselesi (Dinler Aras ), (Dindarlar Aras ), (Dindafllar Aras ) Hangisi. Türk Yurdu 27(242) , ss. Okumufl, Ejder. Hz. Muhammed ve Toplumsal De iflme. Diyanet (202) , ss SC 6 297, (29) 297 (25) Özcan, Mustafa. slam Tarihinin Mevlevî Semâ' ve ç Anlam. Siyasi Zaviyeden Okunmas. Köprü Derleyen: Mehmet Demirci, (100) 2007, ss. Türkçe ve Kubbealt Akademi Mecmuas ng. özet. 36(144/Özel say : Hz. Mevlânâ) 1977 SA , , ss SA (30) Sancakl, 297 (26) Michel, S. J. Thomas. Bediüzzaman' n Düflüncesinde Savafl ve Bar fl. Çeviren: Sabri Hac nebio lu, Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA 4 297, Saffet. Hz. Peygamber'in Medine Döneminde Tesis Etti i Kardefllefltirme (Muâhât) Projesinin Günümüz Bireysel ve Toplumsal Hayat Aç s ndan Önemi ve Analizi. Diyanet lmi Dergi 43(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. Nasr, Vali. fiii Yükselifli. Çeviren: Sinkaya, Bayram. fiii Ekseni Serkan Ergül, Avrasya Dosyas Tart flmalar ve ran. Avrasya 13(3) 2007, ss. Türkçe ve Dosyas 13(3) 2007, ss. ng. özet. Türkçe ve ng. özet SA SA , ,

22 Suudi Arabistan'da fiii Sorunu. Avrasya Dosyas 13(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (37) 297 (31) fiimflekler, Nuri. Mevlâna Güncelli ini Hiçbir Zaman Kaybetmiyor. Evrensel Kültür (190) , ss. Mecmuas 36(144/Özel say : Mevlânâ) , ss SA Hz. Ünal,. Hakk. Takva Elbisesi Giyinmek. Diyanet (202) , ss SC SB (38) 297 Yavuz, Hilmi. "Pergelin Bir Ucu Daima slam'dad r" Evrensel Kültür 297 (32) (190) , ss. fiimflir, Mehmet. T.C. Diyanet flleri 1992 SB 96 Baflkanl na Gelifl Sürecinde Osmanl 297 Devletinde fieyhu'l- slaml k Müessesesi. Diyanet lmi Dergi 43(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, 350, (33) Tosun, Cemal. Dinin ve Din Görevlilerinin Toplumsal Bar fla Katk lar. Diyanet (202) , ss. 297 (39) Yazo lu, Ruhattin - Tuncay mamo lu. Mevlânâ Düflüncesinde Bir Ölümsüzlük Tecrübesi Olarak radî ve Do al Ölüm. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 14(34) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SC (40) 297, 300 Y ld z, lhan. Ahmet Hamdi Akseki'ye 297 (34) Turner, Colin. Müceddidlik ve Bediüzzaman. Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Göre Cami Hizmetleri. Diyanet lmi Dergi 43(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (41) 297 (35) Türkmen, Sabri. Kur'an'da Nezaket. Diyanet lmi Dergi 43(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (36) U urlu, Kâmil. Hz. Hüdâvendigâr ve Güneflin Do du u Gün Marac'el Bahreyn. Kubbealt Akademi 14 Y ld zer, Eylem. Mevlâna'da nsanc ll ve Dünyevili i Aramak. Evrensel Kültür (190) , ss SB (42) Y lmaz, H. Kamil. Din Hizmetinde Gönüllülük. Diyanet (202) , ss SC 6 297

23 Yüksek, Özcan. "Bu Yolculuk Mevlâna'n n Hayat n Anlatmakta Bir Araç Oldu" Evrensel Kültür (190) , ss SB , 297 Bilimler Enstitüsü Dergisi 10(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (43) Yüksel, Aysel. Sâmiha Ayverdi'de Mevlânâ. Kubbealt Akademi Mecmuas 36(144/Özel say : Hz. Mevlânâ) , ss SA (5) Alimbekov, Akmatali. Etnopedagoji ve K rg z Etnopedagojisinin Temel Kavramlar. Türk Yurdu 27(242) , ss SB , 390, 940 Alkan, Nevzat. Cezaevi Ölümleri. stanbul Barosu Dergisi 81(5) TOPLUM B L MLER , ss SA (1) 360, 300 Acar, Hakan. Duvarlar n D fl ndaki Yaflam "Çocuklar n Anlat m yla Sokaklar" E itim Bilim Toplum Dergisi 5(20) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA (2) 300, Akdemir, Erhan. Avrupa Aynas nda Türk Kimli i. Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 7(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Akdeniz, Halil. Kent Bilgi Sistemleri Veri Kayna ve Sürdürülebilir Geliflme Arac Olarak Uzaktan Alg lama Sistemleri. Ça dafl Yerel Yönetimler 16(4) , ss. Türkçe özet SA (4) Akpolat, Y ld z. Durkheim'dan Giddens'a Pozitivist Sosyoloji. Atatürk Üniversitesi Sosyal (6) Altafl, Eflref. Kâtip Çelebi'de Islahat Düflüncesi. Kutadgubilig (12) , ss. ng. ve Türkçe özet. Arg n, fiükrü. Nihayet, Tam Zaman nda, Fakat..."Elefltirel Teori"nin Türkiye Mecras. Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet SA , (7) Ar, As m. Ö rencilerin Okul Baflar lar n Etkileyen Çeflitli Faktörlerin ncelenmesi. Milli E itim 36(176) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (8) Atalar, Münir. Türkiye'deki Terörün- Misyonerli in Nedenleri ve Buna Yunanistan' n Etkileri (Pontusçuluk ve

24 Patriklik) slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss SB SA , Toplum ve Sosyal Hizmet 18(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Bahgat, Gawdat. slam' n Siyasal Büken, Gülriz. Quetzalquatl Soyunun Co rafyas : Basra Körfezi'ndeki fiiiler. Yaflayakal fl : Atzlân'dan Frontera'ya Çeviren: Banu Ergül, Avrasya Mejicanolardan Meksika Kökenli Dosyas 13(3) 2007, ss. Amerikal lara. Do u Bat 10(42) 8 - Türkçe ve ng. özet , ss 1994 SA SB , , (9) Bali, N. R fat Y l nda Yap lan 300 (14) Bir Nüfus Çal flmas ve "Dönme Listeleri" Toplumsal Tarih (166) , ss SB (10) Bar fl, Dolunay Akgül - Eylem Akgül. Tarihsel Bir Perspektifte Türk Müzik ve Peyzaj Sanat nda Kültürel Paralellikler. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Büyükacaro lu, Devrim. Ekim Devrimi ve Kültür. Evrensel Kültür (190) , ss SB 96 Çi dem, Süleyman. Eskiça 'da Trabzon Liman : Askeri ve Ekonomik Yönden Geliflimi ve Do u-bat liflkilerindeki Rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Dergisi 15(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 780, (15) 300 (11) Çolak, Mergül - Metin Kaya. Bafler, Veli Hikmet. mparatorluk Çökerken Yeni Bir Ulus Tahayyülü [Ahmet Özcan' n Ayn Adl Kitap Tan t m ] Türk Yurdu 27(242) , ss SB , (12) Beyaz Adam n Gelifli ile K z lderili Kad nlar n De iflen Yaflam Biçimleri. Do u Bat 10(42) , ss SB , (13) Buz, Sema. Göçte Kad nlar: Feminist Yaklafl m Çerçevesinde Bir Çal flma. 16 Erzincan linde Yaflayan Yafl K z ve Erkek Çocuklarda Sa l kla liflkili Fiziksel Uygunluk Bileflenlerinden Vücut Kompozisyonlar n n De erlendirilmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 15(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 (16) Çubukçu, Ayd n. Elefltirinin Sonu. Evrensel Kültür (190) , 4-5. ss SB

25 300 (17) 300 (21) Danzikyan, Yetvart. Dönmeler, Diflbudak, Cem. Küreselleflme Kürtler, ftira ve nkar. Birikim Ça nda Para ve S n f Mücadelesi (222) , ss. [Kitap Tan t m ] E itim Bilim Toplum Dergisi 5(20) 2007, 1975 SB ss. 300, SB Dastarl, Elif. Görünmeyen Düflman Varolmaya Devam Ediyor! Rh+Sanart (44) , ss SB , (22) Erarslan, Alev. Anadolu'da Tar m D fl Alanda Üretimin-Uzmanl n lk zleri MÖ ( ) Bilim ve Ütopya 14(160) , ss SC , 330 Demiralp, O uz. Tuhaf Bir Çocuk. Cogito (52/Özel say : Walter Benjamin) 2007, ss SA , (23) Erkenekli, Mehmet - Akif Tabak (18) Demirbilek, Melahat. Alevi Kültüründe Çocuk. Toplum ve Sosyal Hizmet 18(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (19) Demirel, Reha - Hüdaverdi Küçüker - Sibel Altekin. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlü ü Çocuk fiubesine Y llar nda Getirilen Çocuklara Ait Sosyo-Demografik Özelliklerin De erlendirilmesi. Sa l k ve Toplum 17(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Mustafa Polat. Modern Yaklafl mlar Ifl nda Örgütlerde Rol Çat flmas ile Belirsizli i Aras ndaki liflki ve Çözüm Önerileri. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi 17(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet (20) 1996 SA 7 Demirsoy, Çi dem. Farkl Ana-Baba 300, 370 Tutumlar. Diyanet (202) , ss SC 6 300, Ersoy, Elif - Filiz Kaya - Nihan Efe. Adolesan Cinsel Suç Fail Profili. Adli Psikiyatri Dergisi 4(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (24) Gençay, Selçuk - Suat Karaküçük. Üniversite Ö rencilerinin Spor Taraftarl yla lgili Davran fllar Üzerine Bir Araflt rma. Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi 11(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (25) Genifl, fierife - Kubilay Akman. deoloji ve Söylem: Bilgi

26 Sosyolojisinde Tart flmal ki Kavram. E itim Bilim Toplum Dergisi 5(20) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , 300 Hakimo lu, Abdullah. Anarfliyi Önlemede Risale-i Nur Örne i. Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (26) 300 (30) Giresun Lisesinde Okuyan Ö rencilerin Ailelerinin Madde Kullan m n n Gençlerin Madde Kullan m Üzerine Etkisinin Araflt r lmas. Sa l k ve Toplum 17(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (27) Gurbeto lu, Ali. II. Meflrutiyet Dönemi Çocuk Dergilerinde Çocukluk Anlay fl. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 40(2) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 050, Hülagü, M. Metin. Osmanl 'dan Cumhuriyet'e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye. slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss SB , 320, (31) Kaplan, Sena - Esra Sergek - Serap Tafldemir. Annelerin Anne Sütü ve Ek G dalara liflkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Sa l k ve Toplum 17(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (32) 300 (28) Karagöz, smail. Sosyal liflkilerde Güler, Ali. fiiddetin Felsefesi ve Uyulmas Gereken ki Kural. Diyanet Sosyal Boyutu. Türk Yurdu 27(242) (202) , ss , ss SC SB , Güner, Müyesser. Küçük Prens'le " nsanl n Çocukluk Tarihine" Yolculuk. Evrensel Kültür (190) , ss SB , (29) 1994 SA 26 Gürsel, Bahar. Kenar Mahalleden 550, 300, 390 Beyazperdeye: "Yeni Göç" Dalgas ve Amerika'daki talyan Göçmenler. Do u Bat 10(42) , ss SB SC 6 300, 940, , 300 Karakuzulu, Zerrin - Gülhan Atnur. Kültür Co rafyas Aç s ndan Bir nceleme: Tortum, Ç ld r ve Tödürge (Demiryurt) Gölleri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 14(34) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Karaman, Fikret. Din Görevlileri ve Sosyal Hayat. Diyanet (202) , ss. 18

27 300 (33) 300 (36) Keser, Alev - Sevinç Yücecan. Farkl Nalbanto lu, Hasan Ünal. "Âlem Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yaflayan Kitsch Olmufl, Biz N'apal m." Adorno, Yetiflkin Bireylerin Diyet Kalite Kültür, Sanat. Toplum ve Bilim ndekslerinin Belirlenmesi. G da (110) 2007, ss. ng. Teknolojisi 10(10) , özet ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , K l ç, Orhan. Kendi Yazd klar Ifl nda Amerikan Misyonerlerin Harput'taki Faaliyetleri. slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Niflanc, Tar k. Yeni Bir Dünya, Yeni Bir Anlay fl, Yeni Bir Durufl: Bediüzzam. Köprü (100) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , 300, 370 Okumufl, Ejder. Hz. Muhammed ve Toplumsal De iflme. Diyanet (202) K rtunç, Ayfle Lahur. Çengelde Sallanan Amerikan Rüyas. Do u Bat 10(42) , ss SB , (34) Koç, Mustafa. Açl kla Terbiye Edilmek. Dünya G da 12(10) , ss SC 6 297, , ss SB SB , , 360 Ö retir, smail. Bir Az nl k-olufl Yaz m Olarak Afrikal -Amerikan Edebiyat : Deleuze-Guattarici Bir Yaklafl m. Do u Bat 10(42) , ss. 300 (37) Kutlular, Mehmet. Eski Said Özatefl, Özge Sanem. Sosyal Hizmet Ifl nda stibdat. Köprü (100) 2007, Bak fl Aç s yla Toplumsal Cinsiyet ss. Türkçe ve ng. özet. Ayr mc l Nedeniyle Temel 1977 SA 32 E itimden Kopan K z Çocuklar 297, 300 Sorunu. Toplum ve Sosyal Hizmet 18(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (35) 2005 SA 23 Mustafa, Nâdiye Mahmûd. 300, 360 Medeniyetler ve Kültürlerle Diyalo un Faydal ve Etkin Olup Olmad 300 (38) Problemi. Çeviren: Mesut Erdal, Özdeno lu, fiinasi. Atatürkçü Bir slâmî Araflt rmalar 20(4) 2007, Kültür Politikas n n Niteli i ve ss. Türkçe ve ng. özet. Amaçlar. Türk Dili 93(670) 1986 SB , ss. 300, SA ,

28 300 (39) 300 (42) Özger, Yusuf. XIX. Yüzy l n lk Yar s nda spir ve Köylerinin Nüfusu. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 14(34) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Tarihi Yar mada'ya Milyar Dolarlar Ya acak. Finans Dünyas 18(214) , ss SB , SA (43) 300 Tekin, U ur. Avrupa'ya Göç ve Türkiye. stanbul Üniversitesi Pound, Ezra. Amerika. Çevirenler: Zeynep Merto lu, Yasemin Ç na, Do u Bat 10(42) , ss. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (37) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , 300, 330 Terzi, Ali R za. Üniversite 300 (40) Saraço lu, Cenk. Yeni Disimilasyonist Milliyetçilik. Toplum ve Bilim (110) 2007, ss. ng. özet SA , 320 fiahin, Ali - Handan Temizel. Bilgi Toplumunun Örgütsel ve Yönetsel Yap lar Üzerine Etkileri Ba lam nda Türk Kamu Yönetiminde Liderlik Anlay fl : Bir Anket Çal flmas. Maliye Dergisi (153) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 Ö rencilerinin Fakülte Kültürüne Yönelik Alg lar. Milli E itim 36(176) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Tabet, Abdellatif. Her 5 Saniyede Bir Çocuk Açl ktan Ölüyor [Söylefli] Konuflan: Ayd n Ar c o lu, G da Teknolojisi 10(10) , ss SB SB , , (41) Tahberer, Bekircan. Toplumsal Geliflim için Dilin Önemi. Bilim ve Ütopya 14(160) , ss SC Tosun, Cemal. Dinin ve Din Görevlilerinin Toplumsal Bar fla Katk lar. Diyanet (202) , ss SC 6 297, (44) Turan, Türkan - Sibel Serap Ceylan. 0-6 Yafl Grubu Çocuklar Olan Annelerin Ev Kazalar n Önlemek için Ald klar Güvenlik Önlemlerinin Aile Özelliklerine ve Son Bir Aydaki Ev Kazalar S kl na Göre De erlendirilmesi. Sa l k ve Toplum 17(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (45) Turgut, Halil. Herkes için Bilimsel Okuryazarl k. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 40(2) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA ,

29 300 (46) Y lmaz, Veysel - Sinan Saraçl. Turla, Ahmet - Esmeray Mutlu Çocuklarda Suç Türü ve Nedenlerinin Y lmaz. Yafll l kta stismar ve hmal. Uyum Analiziyle ncelenmesi. Afyon Adli Psikiyatri Dergisi 4(4) Kocatepe Üniversitesi Fen , ss. Türkçe ve ng. Bilimleri Dergisi 7(1) , özet ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA , (47) Türkdo an, Orhan. Türk Burjuvazisi Üzerine Baz Yaklafl mlar (78) , ss SB (48) Ünal, Bayram. Toplumbilim Aç s ndan Yeni Bir Alan: Adli Toplumbilim'e Do ru (Adli Sosyoloji) Adli Psikiyatri Dergisi 4(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Yak n, Orhan. Death Wish: Hollywood Usulü Suç ve Ceza. Do u Bat 10(42) , ss SB , (50) Zaptç o lu, Dilek. Hem Beyaz Hem de Siyah Olmak Üzerine Düflünceler. Birikim (222) , ss SB , S YASAL B L MLER 320 (1) 15 Haziran 1912 Bingazi ve Yeflil Da. Haz rlayan: Edhem Eldem, Toplumsal Tarih (166) , ss SB , (2) 300 (49) Ad belli, Bar fl. So uk Savafl'tan Y ld z, Özkan. Toplumsal De iflme Günümüze Çin- ran liflkileri. Sürecinde Sokak Çocuklar ve Sosyal Avrasya Dosyas 13(3) 2007, 295- D fllanma. E itim Bilim Toplum 319. ss. Türkçe ve ng. özet. Dergisi 5(20) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB Y lmaz, Kürflad. lkö retim Okulu Ö retmenlerinin Okul Yöneticilerinin Liderlik Davran fllar ve Ö renci Kontrol deolojilerine liflkin Görüflleri. E itim ve Bilim 32(146) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Akal n, Cüneyt. Cumhuriyet ve Milli Egemenlik. Jeopolitik 6(45) , ss SB (4) Akman, Ayhan. Eflitlik Ça nda Demokrasilerin Özgürlük Sorunsal : Bireycilik, Din ve Siyaset Üzerine 21

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı