T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / , 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 57 NUMBER: 2008/7 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0 312) /7307, 7405,7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER...16 EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...83 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT...126

8 680 BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi RESMî GAZETE TARAMALARI...149

9 000 GENEL KONULAR 000 (1) Emem, Ozan - Fatmagül Batuk - smail Ercüment Ayazl. Ukva Kapsam nda UVDF-GML Tasar m. hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi (99) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Fidan, Mehmet. Halkla liflkiler Arac Olarak nternet ve Markaya Katk s. Selçuk letiflim 5(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (4) Türk, Tar k. Adres Kay t Sistemi ile Kent Bilgi Sistemleri'nin Bütünlefltirilmesi. hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi (99) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Yöndem, sa - Filiz Aykent. Bilgisayar Deste i ile Haz rlanan Dental Seramikler (CAD/CAM) Hacettepe Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi 32(3) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA 42, 000 Gün, Vedat - Seydi Vakkas Üstün. Yeralt Enerji Kablolar nda Meydana Gelen Ar zalarda Ar za Mesafesinin Yapay Sinir A lar Kullan larak ncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) 1956 SB 154 Instructions for Preparing Formatted 010 Manuscripts Using Computer Software. The International Journal of Mineral Resources Engineering 13(2) , ss SA B BL YOGRAFYA 010 (1) Anameriç, Hakan. Türkiye'de Devlet yay nlar n n Bibliyografik Denetimi ve Devlet Yay nlar s. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Co rafya Fakültesi Dergisi 48(1) 2008, ss. Türkçe ve ing. özet. 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) 000 (3) Anameriç, Hakan. Belgelerle Atatürk Sütcü, Günseli Bayraktutan. ve Kütüphaneler. Atatürk Araflt rma Araflt rma Bize Ne Ö retir? Yönteme Merkezi Dergisi 24(71) , ve Araflt rmac ya Elefltirel ss. Türkçe ve ng. özet. Bakabilmek. Selçuk letiflim 5(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA ,

10 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Gündüz, Mustafa. II. Meflrutiyet Döneminde Türk Yurdu Dergisinin Entelektüel letiflim ve Etkileflim Haritas. Türk Yurdu 28(251) , ss SB , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Orbay, Kayhan. 16. ve 17. Yüzy llarda Bursa Ekonomisi: Sultan Çelebi Mehmed Yeflil maret'inin Mali Tarihi ( ) OTAM (22) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 070 (1) Çavufl, Dilek. Mustafa Kemal'in Bas nla ve Minber Gazetesiyle liflkisi. Atatürk Araflt rma Merkezi Dergisi 24(71) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , Tuncer, Hüseyin. II. Meflrutiyet Dönemi Fikir-Yay n Hayat ve Türk Yurdu. Türk Yurdu 28(251) , ss SB , FELSEFE VE PS KOLOJ 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 1991 SA 68, 060 Ayd n, Yaflar. "Öteki'nin Aflk nl ve Karfl l kl k lkesi Geriliminde "Kültürleraras " Diyalog: Levinas ve Ricoeur Üzerine Birkaç Not. Birikim ( ) , ss. Y ld z, Abdulvahap. 135/313 No'lu fier'iye Siciline Göre XVIII. As rda Diyarbak r'da Bulunan Vak flar ve Görevlileri. Harran Üniversitesi 1975 SB 50 lâhiyat Fakültesi Dergisi 11(15) 300, , ss. Türkçe özet. 120 (1) 1995 SA 56 Küçük, Sabahattin. Bat ve Do u 297, 060 Düflünce Sistemlerinde nsan Anlay fl ve Sömürgeci Zihniyet. Orta Do u Araflt rmalar Dergisi 5(2) 2008, 070 HABER ORTAMLARI, ss. Türkçe ve ng. özet. GAZETEC L K 2003 SA Bayraktar, Hilmi. M s r' n Siyasî Durumuna Dair El-Fellah Gazetesi Sahibi Selim Hamevi Taraf ndan II. Abdülhamit'e Sunulan Takrîr ve Düflündürdükleri. Orta Do u Araflt rmalar Dergisi 5(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SC 6 297, NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Karagöz, smail. Rüya ile Amel Edilebilir mi? Diyanet (211) , ss.

11 150 PS KOLOJ 170 ET K (AHLAK FELSEFES ) 150 (1) Aytaç, Serpil. flyerinde Psikolojik Taciz Davran fl n n fl Stres Tepkileri Üzerine Etkisi: Bir Araflt rma. Mercek 13(51) , ss SB Akflit, Habibe. Etik ve nsan Kaynaklar Yönetimi. Mercek 13(51) , ss SB , (1) Algan, Nesrin. klim Eti i. Mülkiye 32(259) 2008, ss SB (2) Gündüz, H. Basri - Ömer Y lmaz. Ortaö retim Kurumlar nda Mobbing (Y ld rma) Davran fllar na liflkin Ö retmen ve Yönetici Görüflleri [Düzce l Örne i] Millî E itim 37(179) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. 180 ANT K, ORTAÇA, 1980 SA 55 DO U FELSEFES 150, (1) 150 (3) Arslan, Mahmut. Weberci Görüfllere Kalkan, Melek. Dating Anxiety in Göre Konfüçyüsçülü ün Çin fl Kültürü Adolescents: Scale Development and Üzerine Etkileri. Hacettepe Effectiveness of Cognitive-Behavioral Üniversitesi ktisadi ve dari Group Counseling. E itim Bilimler Fakültesi Dergisi 26(1) Araflt rmalar 8(32) 2008, , ss. Türkçe ve ng. özet ss. ng. ve Türkçe özet SA SA , , 370 Kesici, fiahin. Sixth-, Seventh, and Eighth-Grade Students' Guidance and Counseling Needs According to Parents' Views. E itim Araflt rmalar 8(32) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 150 Yalç n, Saba - Sibel Erkal- lhan. Levels of Self Awareness and Self Evaluation in Nursing and Midwifery Students and its Relationship with Academic Success. E itim ve Bilim 33(149) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (2) skendero lu, Muammer. Bonaventura'da Din Felsefe liflkisi [Kitap Tan tma] Tan tan: Yakup Özkan, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (18) 2008, ss SA Karaman, Hüseyin. bn Meymûn'da Tanr -Âlem liflkisi [Kitap Tan t m ] Tan tan: Bayram Kurt, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (18) 2008, ss. ng. özet SA , 180 3

12 Tüfenkci, Semra. hvan- Safa 200 (1) Düflüncesinde Siyaset. Sakarya Öksüz, skender. Dinin Üç Cephesi. Üniversitesi lahiyat Fakültesi Türk Yurdu 28(251) , Dergisi (18) 2008, ss. ng ss. özet SB SA , (3) Uysal, Enver. Hudud Risaleleri Çerçevesinde Kindi ve bn Sina Felsefesinin Temel Kavramlar [Kitap Tan tma] Tan tan: fierafettin Adsoy, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (18) 2008, ss SA MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Bayraktar, Levent. Bir Geçifl Dönemi Ayd n : Mustafa fiekip Tunç ( ) Türk Yurdu 28(251) , ss SB , HIR ST YAN D NB L M 230 (1) Akal n, Kürflat Haldun. Orta Ça n Hristiyanl k Ö retisinde Meryem Ana Yüceltmasi. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (27) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Çankaya, Mustafa. Kemalizm ve Sabetayizm (87) , ss SB , (2) 200 D N Karaman, Hüseyin. bn Meymûn'da Bozoklar, Kutsiye. Karanl k ve Atefl: Yakarak Öldürmenin Tarihi. Sanat ve Hayat (28) , ss SB , SA , 180 Tanr -Âlem liflkisi [Kitap Tan t m ] Tan tan: Bayram Kurt, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (18) 2008, ss. özet. ng. Hoffmann, Klaus. Modern Avrupa Tiyatrosundaki Dini ve Ruhani Boyutlar. Religious and Spiritual Dimensions in Contemporary European Theatre. Yarat c Drama Dergisi 1(5) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SB , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Abdülcebbâr, Kâdî. Mutezile'de Din Usulü [Kitap Tan tma] Tan tan: Recep Önal, Sakarya Üniversitesi lahiyat 4

13 Fakültesi Dergisi (18) 2008, ss. ng. özet SA Dergisi (18) 2008, ss. özet SA ng. 297 (2) Acar, H. brahim. Organ Ba fl n n Dinimizdeki Yeri. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (27) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297 (3) A rman, Mustafa. Hz. Peygamber'in Mescidde Yapt Sohbetler. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (27) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SC (8) Ayd n, Hüseyin. nsan-çevre Münasebetine Modern Yaklafl m n Teolojik Kriti i [Kitap Tan tma] Tan tan: Rukiye Y ld z, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (18) 2008, ss. ng. özet SA (9) Ayd n, M. fievki. Din E itimi, Allah Sevgisini Öne Ç karmal. Diyanet (211) , ss. 297 (4) Aygün, Necmettin. Dinî Hizmetlerin A rman, Mustafa. Târîhî Bir Gerçekleflmesinde Devletin Rolü Yanl fl n Düzeltilmesi. Atatürk Üzerine Baz Tespitler; Osmanl Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dönemi Do u Karadeniz Örne i. Dergisi (27) 2007, ss. OTAM (22) 2007, ss. Türkçe Türkçe ve ng. özet SA 18 ve ng. özet SA , (5) Akkufl, Süleyman. Ebû'l-Muîn en- Nesefî'ye Göre Taklidin nanç Boyutu. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (18) 2008, ss. ng. özet SA (6) Altuntafl, Halil. Erdemli nsan Erdemli Toplum. Diyanet (211) , 4-7. ss SC (7) Atmaca, Gökhan. slam Hukukunda Gabin ve Akde Etkisi. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi 297 (10) Bektafl, Ekrem. Muhammed Hilmî ve "Hz. sa Aleyhi's-Selâm' n Babas Var m? Adl Eseri. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 11(15) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (11) Çelem, Sema. Kulluk Bilincinin Oluflmas nda Bir Ad m Olarak Kur'an Kurslar. Diyanet (211) , ss SC (12) Çelik, Ahmet. fiî'a'n n Kur'ân Yorumu ve Ehl-i Sünnet'le fiî'a Aras nda 5

14 Yak nlaflma Çabalar. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (27) 2007, ss. Türkçe özet.. Metnin tamam Arapça 1983 SA (13) Çelik, Yusuf. Kur'an ve Hadislerde Belâ Kavram n n Anlam Alan Üzerine Semantik Bir nceleme. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (27) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (14) Çetinkaya, Bayram Ali. Medine'den Medeniyete. Diyanet (211) , ss SC (18) Egeli, Kemal. Fethullah Gülen Cemaatinin Kültür Sanat Örgütlenmesi. Sanat ve Hayat (28) , ss SB , (19) Ekinci, Mustafa. mamiyye fiias 'nda Takiyye Anlay fl na Yeni Bir Yaklafl m. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 11(15) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (20) Forte, David F. Bat da Joseph Schact'a Yönelik Tepkiler. Çeviren: Mehmet Dilek, Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 11(15) , ss. 297 (15) 1995 SA 56 Çobano lu, Yavuz. Fethullah 297 Gülen'in E itim ve Ahlâk Anlay fl na Elefltirel Bir Bak fl. E itim Bilim Toplum 6(22) 2008, ss. 297 (21) Türkçe ve ng. özet. Genç, Cemal Atay. K rklar Cemi'ni 2003 SB 160 Derrida'n n 'Konukseverlik' Kavram 297, 300 Ba lam nda Nas l Okuyabiliriz. Hürriyet Gösteri (294) , ss. 297 (16) Dalk ran, Say n. mamiyye fiîas 'n n Mut'a Nikah Uygulamas na Karfl Ahmet Feyzi'nin Elefltirileri. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (27) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , SC (17) Durmufl, Zülfikar. Sâd Ayetler Ba lam nda Hz. Süleyman -Klasik Tefsirlere Elefltirel Bir Yaklafl m- Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (18) 2008, ss. ng. özet SA (22) Gündüzöz, Soner. Allah' n Rasûlü'nün Dilinde fiehirler. Diyanet (211) , ss. 297 (23) slâm'a Girifl Evrensel Mesajlar [Adl Eser Üzerine] Tan tan: K yasettin Koço lu, Diyanet (211) , ss SC 6

15 297 (24) 297 (30) Kal n, Faiz. Geflilim ve E itime Kur'ân Merkezli Bir Yaklafl m. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (27) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Korkut, fienol. Erdemli fiehrin Sütunlar. Diyanet (211) , ss SC SA (31) 297 Kurt, Hüseyin. Mehmed Elîf Efendi'ye Göre Nefsin Mahiyeti ve Özellikleri. 297 (25) Karagöz, smail. Rüya ile Amel Edilebilir mi? Diyanet (211) , ss SC 6 297, (26) Karaman, Fikret. Erdem Medeniyeti ve Temel De erleri. Diyanet (211) Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 11(15) , ss SA , ss SB SC (33) 297 (32) Kutlu, Ifl k. slam Dünyas nda Karanl k ve Atefl: slamiyet'te Yakarak Öldürme. Sanat ve Hayat (28) , ss. Menekfle, Ömer. Var m s n? Yok 297 (27) musun? Diyanet (211) , Kasar, Veysel. Halimi'nin Kitâbu'l ss. Minhâc ve Kelâm Aç s ndan De eri SC 6 Harran Üniversitesi lâhiyat 297 Fakültesi Dergisi 11(15) , ss. Türkçe ve ng. özet. Nesin, Aziz. Mad mak Konuflmas SA 56 Sanat ve Hayat (28) , 297, ss SB (28) 810, 297 Katipo lu, Bedri. Ak l ve Tefekkür Üzerine. Diyanet (211) , 297 (34) ss. Ö müfl, Harûn. "es-savâiku'l-mürsele" 1969 SC 6 Adl Eseri Çerçevesinde bn Kayyim 297 El-Cevziyye'nin Yorum Anlay fl. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (18) 2008, ss. ng. özet. 297 (29) K l ç, Ümit. Sadrazam Lütfi Pafla'n n Dimetoka Vakf. OTAM (22) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA Özafflar, M. Emin. [ slam ve fiehircilik Üzerine Söylefli] Konuflan: 7

16 Yüksel Salman, Diyanet (211) 297 (40) , ss. Topal, Seyid Ali. Duan n Gücü SC 6 Diyanet (211) , ss. 300, SC (35) Özçelik, Harun. Hadislerde Laf z htilaf na Farkl Yaklafl mlar ve Çözüm Metodlar Üzerine. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (27) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (36) Palab y k, M. Hanifi. Cahiliye Dönemi ve slam' n lk Y llar nda Okuma-Yazma Faaliyetleri. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (27) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (37) Pamuk, Bilgehan. Erzurum Eyâlet Kanunnâmelerinin Tahlili. Türk Hukuk Tarihi Araflt rmalar (2) 2006, ss. ng. özet SA , 340, SA (38) fiehir ve nsan. Diyanet (211/Eki: fiehir ve nsan) , ss SC 6 297, (39) Togayhan, Abdurrahman. Ali Kültünün Oluflumunda Etkili Olan Tarihî-Sosyal Fenomenlerin Nusayrî drakteki Tezahürlerine Sosyolojik Bir Yaklafl m: Mersin Arap Alevîli i Örne i. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 11(15) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (41) Tunçbilek, H. Hüseyin. lâhî S fatlar n sbat, Say s, K s mlar ve sim-s fat liflkisi. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 11(15) , ss. 297 (42) Yarg c, Atilla. Tefsirlerde srailiyyat Konusuna Elefltirel Bir Yaklafl m. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 11(15) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (43) Yerinde, Adem. Muhammed Osman El-Mirganî (Sûfî Kiflili i ve Tefsircili i) Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (18) 2008, ss. ng. özet. 297 (44) Y ld z, Abdulvahap. 135/313 No'lu fier'iye Siciline Göre XVIII. As rda Diyarbak r'da Bulunan Vak flar ve Görevlileri. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 11(15) , ss. Türkçe özet SA , (45) Y lmaz, Ali. Tilâvet Âdâb. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (27) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet.

17 297 (46) 300 (4) Y lmaz, Hasan. Kur'an- Kerim'in Alver, Köksal. Nurettin Topçu'nun Temel Muhtevas Üzerine. Atatürk Türk Sosyolojisindeki Yeri Üzerine. Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi (27) 2007, ss. Dergisi 6(11) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Türkçe ve ng. özet SA SA (47) Y lmaz, Hasan. Semantik Analiz Yönteminin Kur'ân'a Uygulanmas [Kitap Tan tma] Tan tan: Süleyman Tülücü, Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (27) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (5) An k, Mehmet. Türkçe Sosyoloji Tarihi Kitaplar Literatürü: Elefltirel Bir De erlendirme. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet. 300 (6) 300 TOPLUM B L MLER Ard ç, Nurullah. Türk Sekülerleflmesi ncelemelerinde Paradigma 300 (1) De iflimine Do ru. Türkiye Akflit, Bahattin. Bahattin Akflit ile Araflt rmalar Literatür Dergisi Bilimsel Araflt rmalar ve Türkiye'nin 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet. Sosyolojik Dönüflümü Üzerine 2004 SA 49 [Söylefli] Mülakat ve düzenleme: Yücel 300 Bulut, Alim Arl, Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss SA Arg n, fiükrü. ki Perdelik Modern Bir Habil-Kabil Temsili: Anarflistler ve Marksistler. Birikim ( ) , ss. 300 (2) 1975 SB 50 Alada, Adalet Bayramo lu. Osmanl 320, 300 fiehrinde Mahalle [Kitap Tan tma] Tan tan: Sezai Temelli, E itim Bilim Toplum 6(22) 2008, ss. 300 (7) 2003 SB 160 Arklan, Ümit - Erdem Tafldemir. 300, Bilgi Toplumu ve letiflim: Bilginin Yay lmas Sürecinde Kitle letiflim Araçlar ve nternet. Selçuk letiflim 5(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (3) Altun, Fahrettin. Mübeccel K ray'dan Bize Kalan. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA SB (8) Arl, Alim. Türkiye'de Sosyolojinin Elefltirel Kapasitesi: fierif Mardin Üzerine. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008,

18 ss. ng. ve Türkçe özet SA (9) Arl, Alim. Türkiye'de Yeni Kent Sosyolojisi: Murat Güvenç'i Okumak. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (10) Arl, Alim - Yücel Bulut. Türkiye'de Sosyolojiyle 100 Y l: Miras ve Bugünü. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA Arslan, Mahmut. Weberci Görüfllere Göre Konfüçyüsçülü ün Çin fl Kültürü Üzerine Etkileri. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 26(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (11) Aslan, Seçil. Özelden Kamusala Bir Yolculuk: Türkiye'de Çal flan Kad n Olmak. Birikim ( ) , ss SB (12) Ayd n, Mustafa. Bilgi Sosyolojisi ve Toplumumuzun Bilgi Sistemi. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet. 300 (13) Ayd n, Suavi. Osmanl Sosyal Tarihi Çal flmalar n n Sosyolojik Elefltirisi. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (14) Ayd n, Yaflar. "Öteki'nin Aflk nl ve Karfl l kl k lkesi Geriliminde "Kültürleraras " Diyalog: Levinas ve Ricoeur Üzerine Birkaç Not. Birikim ( ) , ss SB , (15) Aysan, Mehmet Fatih - Ali Kaya. Türkiye'de Sosyal Politika Disiplininin ve Uygulamalar n n Geliflimi. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (16) Bakan, Ömer - Nurullah Tabakç. Türk Üniversite Ö rencileri Gözünde Rusya maj. Selçuk letiflim 5(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (17) Bal, Mehmet Suat. Anadolu'dan Balkanlara Yap lan lk Müslüman Türk Göçü ve skân (H. 662/M ) Türk Dünyas Araflt rmalar (175) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (18) 2004 SA 49 Balc, fiükrü - Birol Gülnar. Instant 300 Messaging Use Among University Students. Selçuk letiflim 5(3) 10

19 7.2008, ss. ng. ve Türkçe özet SB SA (19) Baflaran, Yeflim. Hiyerarflik Olmadan Örgütlenmek. Birikim ( ) , ss SB (20) Beflli, Naz m Gece. Bir fiehir Sosyologu Olarak Sema Erder ve Üç Araflt rmas. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss SA (21) Bulut, Yücel. Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (22) Bulut, Yücel. Türk Sosyoloji Ders Kitaplar Hakk nda Bibliyografik Bir De erlendirme. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (23) Çelebi, Nilgün. Türkiye'deki Sosyoloji Dernekleri: Süreksizliklerin Ard ndaki Süreklilik. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (24) Çeliko lu, Nalan. Mahremiyet [Kitap Tan tma] Tan tan: Mesut nan, 11 Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (18) 2008, ss. Çobano lu, Yavuz. Fethullah Gülen'in E itim ve Ahlâk Anlay fl na Elefltirel Bir Bak fl. E itim Bilim Toplum 6(22) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (25) Çolako lu, Bengü Emine - Mustafa Do aner. Televizyon Reklâmlar na Toplumsal Cinsiyetin Yans mas : Erkek Analizi. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (26) Damlap nar, Zülfikar. Kamusal Söylem, Medyatik Gerçeklik ve Kültürlendirme: Kurtlar Vadisi'nin ' letiflimci' zleyicileri Üzerine Bir Araflt ma. Selçuk letiflim 5(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (27) Demir, Hilmi. Neo-Conlar: Yeryüzünün Efendileri. Jeopolitik 7(54) , ss SB , (28) Dönmez, Havva. Türkiye'de Modern Epistemik Cemaat. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss SA

20 E inli, Ayflan Temel - Selin Bitirim. Kurumsal Baflar n n Önündeki Engel: 300 (33) Genç, Fatma Neval. Kriz letiflimi: Zehirli (Toksik) letiflim. Selçuk Marmara Depremi Örne i. Selçuk letiflim 5(3) , ss. letiflim 5(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. Türkçe ve ng. özet SB SB , , (29) 300 (34) E ribel, Ertan - Ufuk Özcan. Baykan Gündüz, Mustafa. II. Meflrutiyet Sezer Kaynakças. Türkiye deolojilerinde Sosyoloji ve Gelece in Araflt rmalar Literatür Dergisi Toplum Tasavvuru. Do u Bat 6(11) 2008, ss. ng. ve 11(45/Özel say : II. Meflrutiyet Türkçe özet. "100. Y l") , ss SA SB (30) Erbafl, Hayriye. Identity Dilemma: Gender and a Sense of Belonging or of Alienization. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Dergisi 48(1) 2008, ss. Türkçe ve ing. özet SB SB (35) Gürel, Kaz m Tolga. Kitab n, Ait Oldu u S n fa Dönüflü ve Bir Araç Olarak Devrini Sonland r fl. Selçuk letiflim 5(3) , Türkçe ve ng. özet. 300 (31) 300 (36) Erdo du, A. Teyfur. Osmanl l n Habermas, Jürgen. "Post-Laik" Bir Evrimi Hakk nda Bir Deneme: Bir Toplum Ne Demektir? Türkçesi: Grup (Üst Düzey Yönetici) Kimli inden Kemal Atakay, Varl k 76(1210) Millet Yaratma Projesine. Do u Bat , ss. 11(45/Özel say : II. Meflrutiyet 1964 SB 152 "100. Y l") , ss SB , (37) Erk l ç, Senem A. Duruel - Hakan Erk l ç. Barda: fiiddet Ba lam nda Bar n çi ve D fl. Selçuk letiflim 5(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (32) Ertürk, Recep. Türkiye'de Köy Sosyolojisi Literatürü. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA ss. Ifl k, Seyfullah. slâm'a (Akademik) Yolculuk [Akbar Ahmed'in Ayn Adl Eseri Üzerine] Hürriyet Gösteri (294) , ss SB , 320 çli, Ezgi. Ça dafl ve Baflar l Kad nlar n Ülkesi. Mercek 13(51) , ss SB 223, (38) nce, Ça lar. Sar keçililere Sadakat Bitmeyen Yürüyüfl. Foto raflar: Fatih

21 P nar, Atlas (184) , ss SB (39) 1960 SB 27 spir, N. Bilge - Burçin spir. 300 Televizyon Program çeri i Dereceleme Sembollerinin Kullan m ve Ebeveyn Yönlendirmesi. Selçuk letiflim 5(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (40) Kabakc, Enes. Pozitivizmin Türkiye'ye Girifli ve Türk Sosyolojisine Etkisi. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (44) Kavuncu, Orhan. fierif Mardin'in mam-ö retmen kilemi ve Ayd nlar m z. Türk Yurdu 28(251) , ss. 300 (45) Kaya, Tülay. çtimaiyat'tan Sosyoloji'ye ÜEF Sosyoloji Bölümü'nün Tarihine ve Sosyoloji Dergisine Dair. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (46) Kayal, Kurtulufl. Bir As rl k Sosyoloji Birikimi. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet 300 (41) 2004 SA 49 Karaca, Alâattin. Eski stanbul'da 300 Mahalle Bask s. Hürriyet Gösteri (294) , ss. 300 (47) 1981 SB 57 K l ç, Ahmet Faruk. Ziya Gökalp'in 300, (42) Karaca, Behset Tarihlerinde Mentefle Bölgesi Yörükleri. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (43) Karakafl, Mehmet. Ziya Gökalp'e Yeniden Bakmak: Literatür ve Yeniden De erlendirme. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 320 Din Sosyolojisi [Kitap Tan tma] Tan tan: Mesut nan, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (18) 2008, ss. özet SA ng. K l nç, Bar fl. Yabanc laflm fl Karakterler ve Politik Elefltiri: Yavuz Turgul Sinemas ndan 'Muhsin Bey' Örne i. Selçuk letiflim 5(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (48) Koç, smet. Türkiye'de Türkçe ve Kürtçe Anadil Nüfuslar n n Demografik Farkl laflma ve Bütünleflme Düzeyleri. 21. Yüzy l 13

22 1(1) , ss SA (49) Mansour, Wisam. Entropy in Sahar Khalifeh's the Sunflower. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Dergisi 48(1) 2008, ss. Türkçe ve ing. özet SB , (50) Okan, Oya. "Prens Sabahattin" Literatürü Üzerine. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (51) Ö ütle, Vefa Sayg n - Güney Çe in. Hikmet K v lc ml 'da Sosyolojik Temalar ve Durkheim Sosyolojisinin Erken Dönem Elefltirisi. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (52) Özafflar, M. Emin. [ slam ve fiehircilik Üzerine Söylefli] Konuflan: Yüksel Salman, Diyanet (211) , ss SC 6 300, (53) Özkan, Abdurrahman. Sosyometrinin Türkiye'deki Tarihi. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA SA Özpolat, Abdulvahap. nk lapç ve Muhafazakâr Devlet-Toplum Anlay fllar n n E itim ve Ö retmenlik Mesle indeki Yans malar. Millî E itim 37(179) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (54) Parin, Suvat. Toplumbilimin Türkiye Serüveninde Sosyoloji Kongreleri. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (55) Sirman, Nükhet. Nükhet Sirman ile Türkiye'de Sosyoloji ve Antropoloji Yapmak Üzerine [Söylefli] Mülakat ve düzenleme: Alim Arl, fievket Kamil Akar, Yücel Bulut, Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss SA (56) Sosyolojik Bir Olgu Olarak Müzik: Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski [Meral Özbek'in Ayn Adl Kitab n Tan t m ] Tan tan: F rat Mollaer, Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss SA (57) Subafl, Necdet. Din ve Toplum Aras ndaki liflkileri Anlam(land rm)ak ya da Türkiye'de Din Sosyoloji Çal flmalar. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet. 14

23 300 (58) 300 (62) Sunay, Cengiz. Türk Düflünce Tuna, Korkut. Türk Sosyolojisinin Dünyas nda Cemil Meriç ve Eserleri. Dünü ve Bugünü Üzerine [Söylefli] Türkiye Araflt rmalar Literatür Mülakat ve düzenleme: Yücel Bulut, Dergisi 6(11) 2008, ss. Alim Arl, Türkiye Araflt rmalar ng. ve Türkçe özet. Literatür Dergisi 6(11) 2008, 2004 SA ss SA (59) fiahin, Naci. Sultan Veled'in Eserlerine Göre Türkiye Selçuklular 'nda Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Hayat Üzerine Bir Tetkik. Türk Dünyas Araflt rmalar (175) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , fiehir ve nsan. Diyanet (211/Eki: fiehir ve nsan) , ss SC 6 297, SB , (60) fiimflek, Göksel - Aflina Uluda - Duygu Ayd n. A Crosscultural Serial: Watching Motives of the Serial "Yabanc Damat" Among University Students in Turkey. Selçuk letiflim 5(3) , ss. ng. ve Türkçe özet SB SA , (61) 300 (66) Taflgetiren, Ömer. Din Sosyolojisinde Yeni E ilimler. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss SA SA (63) Türkarslan, Nesrin. Kentte Kad n Olmak. Diyanet (211) , ss SC (64) Türkdo an, Orhan. Osmanl 'ya "Tarihselci" Bak fl Aç s Osmanl 'dan Günümüze Türk Toplumunun kili Yap s (87) , ss. 300 (65) Tüzen, Hasan - Güney Çe in. Kadir Cang zbay ve Türkiye'de Gurvitch Sosyolojisi. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet. Ünal, Ahmet Zeki. Türk Sosyoloji Tarihinde Metodolojik Yönelimler. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet. Toksöz, Leyla. Halide Edib, Türk Modernleflmesi ve Feminizm [Kitap Tan t m ] Tan tan: Leyla Toksöz, Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss SA , (67) Ya basan, Mustafa. Kültürleraras letiflim Ba lam nda Almanya'daki Türklerin letiflimsel Ortamlar n n Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çal flmas. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18(2) 15

24 7.2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA Y ld z, M. Cengiz. Kent Yaflam n n De iflmeyen Marjinalleri: Seyyar Sat c lar ve flportac lar. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Y ld z, Naciye. Kültürler Aras E itim. E itim Bilim Toplum 6(22) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (68) Yi it, Zehra. Hollywood Sinemas 'n n Yeni Oryantalist Söylemi ve 300 Spartal. Selçuk letiflim 5(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (69) Zülfü, Feride. Sürdürmeyi Sürdürmek: Amstetten'den Sonra. Birikim ( ) , ss SB S YASAL B L MLER 320 (1) Akçal, P nar. Türk D fl Politikas nda Avrasyac l k: Beklentiler ve K s tlamalar. Global Strateji 4(14) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Akgül, Ö. Arslan. Kompla Teorileri Üstüne Tezler. Sanat ve Hayat (28) , ss SB (3) Aktaran, lyas. Türk Demokrasi Tarihindeki Yasama-Yürütme Mücadelesi Aç s ndan II. Meflrutiyet ile Günümüz Uygulamalar n n Karfl laflt r lmas. Türk Yurdu 28(251) , ss SB (4) Albayrak, Mustafa. Hürriyet Partisi'nin Türk Siyasî Tarihindeki Yeri ve Önemi. Atatürk Araflt rma Merkezi Dergisi 24(71) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Alt nbafl, Deniz. Fransa'n n Agresif Afrika Politikalar. Stratejik Analiz 9(99) , ss SB (6) Arg n, fiükrü. ki Perdelik Modern Bir Habil-Kabil Temsili: Anarflistler ve Marksistler. Birikim ( ) , ss SB , (7) Arslan, Esat. 85. Y l nda Lozan' n Düflündürdükleri (87) , ss SB

25 Ata, lkay. Çin-Afrika liflkileri: 320 (14) Üçüncü Dünyan n flbirli i. Stratejik Baharçiçek, Abdulkadir. Hükümet Analiz 9(99) , ss. D fl Örgütler (NGO's) ve Demokratikleflme. F rat 2001 SB 177 Üniversitesi Sosyal Bilimler, 320 Dergisi 18(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (8) 1987 SA 96 Ata, lkay. Çin'in Yeni Tayvan 320 Politikas. Stratejik Analiz 9(99) , ss. 320 (15) 2001 SB 177 Balk z, Ali. 15 Y l Sonra Sivas 320 [Söylefli] Evrensel Kültür (199) , ss. 320 (9) 1992 SB 96 Atasoy, Fahri. Türkiye'de Demokrasi, 320 Milliyetçilik ve 22 Temmuz Seçimlerinin Düflündürdükleri. Türk Yurdu 28(251) , ss SB (10) Atun, Ata. K br s'ta Çözüm Ne Kadar Olas (87) , ss. 320 (16) Barber, Benjamin R. slam Demokrasiyle, Demokrasi slam'la Ba dafl r m? Demokratikleflme ve Uygarl klar Çat flmas. Türkçesi: Osman Deniztekin, Varl k 76(1210) , ss SB SB (17) 320 (11) Ayd n, Lütfiye. Yeni Mad mak'lardan Ürküyorum [Söylefli] Evrensel Kültür (199) , 5-7. ss SB Baykal, Sanem. rlanda'n n Lizbon Antlaflmas Referandumu ve Avrupa Birli i'nin Yeni Krizi. Stratejik Analiz 9(99) , ss SB (12) Ayhan, Veysel. mparatorluk Yolu: Petrol Savafllar n n Oda nda Orta Do u [Kitap Tan t m ] Haz rlayan: Muharrem Ekfli, Global Strateji 4(14) 2008, ss SA (13) Aykanat, Ayhan. AB K skac nda K br s (87) , ss SB (18) Benhabib, fieyla. Küreselleflme fiartlar nda Politik Teolojinin Dönüflü. Türkçesi: Elif Çopuro lu, Varl k 76(1210) , ss SB (19) Biflkin, Hakan. Kan Denizinde Gemiler Kin Denizinde Kad nlar. Sanat ve Hayat (28) , ss SB

26 320 (20) ( ) , ss. Bolulu, Osman. Politika Yüzsüzlük mü? Türk Dili Dergisi 22(127) 1975 SB , ss SA (27) Çakmak, Zafer. Hoybun Cemiyeti 320 (21) (Kuruluflu ve Teflkilatlanmas ) Orta Bora, Tan l. Nazi Almanya's - Do u Araflt rmalar Dergisi 5(2) Bugünün Türkiye'si Mukayeseli Linç 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Etüdleri. Birikim ( ) , ss SB (22) Bozkufl, Y ld z Deveci. 19. Yüzy lda Ermeni Milliyetçili inin Do uflu ve Büyük Devletlerin Politikalar Sempozyumu'ndan Notlar. Stratejik Analiz 9(99) , ss SB (23) Bozkufl, Y ld z Deveci. Sarkisyan Döneminde Türk-Ermeni liflkilerinin Gelece i. Stratejik Analiz 9(99) , ss SB (24) Bozoklar, Kutsiye. Karanl k ve Atefl: Yakarak Öldürmenin Tarihi. Sanat ve Hayat (28) , ss SB , (25) Cantek, Levent. Esat Adil'e Bakarken Sol Tarih Yaz m nda Romantizm. Birikim ( ) , ss SB (26) Ça atay, Selin - Kerem Özkurt. Kemalizmi Kitlesel Refleksiyle Düflünmek: Cumhuriyet Mitingleri Üzerine Bir Deneme. Birikim SA , (28) Çayc, Sadi. Siyasi Partilerin Kapat lmas. Stratejik Analiz 9(99) , ss SB (29) Çeçen, An l. Akdeniz Birli i ve K br s (87) , ss SB (30) Çeçen, An l. Merkezi Türk Üçgeni Ankara-Bakü-Tahran. Jeopolitik 7(54) , ss SB (31) Çetino lu, Sait. Osmanl Kaynaklar nda Ermeni Soyk r m [Taner Akçam' n "Ermeni Meselesi" Adl Eseri Üzerine. Birikim ( ) , ss SB , (32) Çitlio lu, Ercan. PKK'n n Siyasi ve Ekonomik Desteklerinin Kesilmesine Yönelik Saptama ve Çözümler. Akademik Orta Do u 2(2) 2008,

27 1-6. ss. Türkçe ve ng. özet ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , 320 (33) 320 (38) Çubukçu, Mete. Irak-ABD Güvenlik Do an, Necmettin. Türk Demokrasi Anlaflmas "Kurtar c " Yerleflmeye Tarihini Anlaman n Bir Arac Olarak Haz rlan rken. Birikim ( ) Meflrutiyet. Do u Bat 11(45/Özel , ss. say : II. Meflrutiyet "100. Y l") 1975 SB , ss SB , (34) Danzikyan, Yetvart. Devlet Karar Arifesinde: AKP ile mi, AKP'siz mi? Birikim ( ) , ss SB SB Demir, Hilmi. Neo-Conlar: Yeryüzünün Efendileri. Jeopolitik 7(54) , ss SB , (41) 320 (35) Demira, Dilaver. Nefs ve ktidar: Bir Özgürlük Eti i. Birikim ( ) , ss SB (39) Do an, Serdar. Tarifi Mümkün Olmayan Bir S z [Söylefli] Evrensel Kültür (199) , 8-9. ss. 320 (40) Doster, Bar fl. Türkiye'nin ve Bölge Merkezli D fl Politika. Jeopolitik 7(54) , 6-7. ss SB 120 Dulkadir, Mutlu. Demokrasinin Ötesinde: Do rudan Demokrasi ve Anarflizm. Birikim ( ) , ss SB (42) Duran, Hac. Muhayyel Ermeni Soyk r m konas n n Kurban Olarak Türkler. Türk Dünyas Araflt rmalar (175) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (36) Demirci, H. Aliyar Parlamentosunda Meflrutiyetin De erleri ve lkeleri. Do u Bat 11(45/Özel say : II. Meflrutiyet "100. Y l") , ss SB 86 Ediger, Volkan fi. Küresel klim 320, De iflikli inin Uluslararas liflkiler Boyutu ve Türkiye'nin Politikalar. 320 (37) Mülkiye 32(259) 2008, ss. Do an, Erhan. The Idea Mediterranean Union and Turkey SB 16 Global Strateji 4(14) 2008, 550,

28 Ekinci, Mustafa. mamiyye fiias 'nda Takiyye Anlay fl na Yeni Bir Yaklafl m. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 11(15) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (48) Görener, Aylin fieker. ABD'nin Terör ve Petrol Eksenli Afrika Politikas. Stratejik Analiz 9(99) , ss SB (49) 320 (43) Gözügüzelli, Emete. Annan Plân 'na Ekfli, Muharrem. Caspian Evet'in Ard ndan "Omuzdaki Yük..." Resources: Azerbaijan's 21. Yüzy l 1(1) , ss. Administration and Foreign Policy SA 11 Global Strateji 4(14) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (50) 320, Gündüz, Ahmet. XIX. Yüzy lda Osmanl mparatorlu u'nda Gayrimüslümlerin Hukukî Statüleri. 320 (44) Türk Dünyas Araflt rmalar (175) Eraslan, Cezmi. Devlet Adamlar n n , ss. Türkçe ve ng. II. Meflrutiyet'e Bak fllar Üzerine. özet. Türk Yurdu 28(251) , ss SB , (45) Erata, Mustafa. Anarflizm, Sol Gelenek ve Solculuk. Birikim ( ) , ss SB (46) Ergün, Mehmet. Jön Türkler'in Gurbet Serüveni. Evrensel Kültür (199) , ss SB , (47) Gök, Gonca O uz. 11 Eylül Sonras Dönemde Türk-Amerikan liflkileri: ran' n Nükleer Faaliyetleri Ekseninde Bir De erlendirme. Akademik Orta Do u 2(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , 340, (51) Güngör, Nuri. Anayasa Mahkemesi Yetkisini Aflm flt r. Türk Yurdu 28(251) , 2-3. ss SB Günter, Wallraff. Aram zda Bir Hafiye Var [Söylefli] Konuflanlar: Semra Çelik, Zahide Yentür, Evrensel Kültür (199) , ss SB 96, (52) Gürseler, Ceren. Afrika Birli i'nin K tan n stikrar na Etkisi. Stratejik Analiz 9(99) , ss SB (53) Gürseler, Ceren. Sudan'da Kuzey ve Güney Aras nda Gergin Bekleyifl

29 Sürüyor. Stratejik Analiz 9(99) , ss SB (54) Hac saliho lu, Yaflar. Avrasya'da Terörün Jeopolitik Unsurlar. Jeopolitik 7(54) , 4-5. ss SB (55) Hazar, Numan. Türkiye'nin Afrika'ya Aç l m. Stratejik Analiz 9(99) , ss SB (56) Hürmüzlü, Habib. Kerkük Sorunu ve Çözüm Aray fllar. Global Strateji 4(14) 2008, 6. s SA Ifl k, Seyfullah. slâm'a (Akademik) Yolculuk [Akbar Ahmed'in Ayn Adl Eseri Üzerine] Hürriyet Gösteri (294) , ss SB , (57) nalc k, Halil. II. Meflrutiyet: Anayasa Rejimi Geliyor, Cumhuriyet Yolu Aç l yor. Do u Bat 11(45/Özel say : II. Meflrutiyet "100. Y l") , ss SB 86 Kabakc, Enes. Pozitivizmin Türkiye'ye Girifli ve Türk Sosyolojisine Etkisi. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 6(11) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (59) Kahraman, Hasan Bülent. Bizim 68'imiz. Varl k 76(1210) , ss SB (60) Kalea as, Bahad r. AB, Cumhuriyet ve Ulusal Ç kar. Finans Dünyas (223) , ss SB (61) Kamalov, lyas. Rusya'n n Afrika Politikas. Stratejik Analiz 9(99) , ss SB (62) Kanbolat, Hasan. Güney Kafkasya'da Yeni Bir Demiryolu Hatt : Kars-I d r-nahç van. Stratejik Analiz 9(99) , 8-9. ss SB (63) 320, Kantarc, Hakan. Gelecekte Jeopolitik Ortam fiekillendirece i Öngörülen Menfaatlere Dayal Koalisyonlar Teorisi (87) , ss. 320 (58) K., Tom. Marksizm, Anarflizm ve "Afla dan Sosyalizm"in Soykütü ü. Çeviren: Erdem Evren, Birikim ( ) , ss SB SB 50 Karakafl, Mehmet. Ziya Gökalp'e 320 Yeniden Bakmak: Literatür ve Yeniden De erlendirme. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 21

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türk Sosyoloji Tarihi

Türk Sosyoloji Tarihi hhh 1 Türk Sosyoloji Tarihi ISSN 1303-9369 2 TAL D, 1(1), Ocak 2003, M. Koraltürk Cilt: 6 Say : 11 2008 Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu ISSN 1303-1369

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014/2015 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI BÖTE 1 4 11:30-12:15 GÜLİZ KURAL

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014/2015 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI BÖTE 1 4 11:30-12:15 GÜLİZ KURAL BÖTE :0-9: 9:0-0: :0 - : :0 - : :0 - : İngilizce Okuma ve Yazma II D GÜLİZ KURAL Eğitimde Bilişim Teknolojileri II Eğitimde Bilişim Teknolojileri II Türkçe II: Sözlü Anlatım BL YRD. DOÇ. DR. TANER ARABACIOĞLU

Detaylı

Necdet Subaşı kimdir?

Necdet Subaşı kimdir? On5yirmi5.com Necdet Subaşı kimdir? Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Başbakan Başdanışmanlığına getirilen Necdet Subaşı kimdir? Yayın Tarihi : 5 Ocak 2016 Salı (oluşturma : 6/18/2016) 1961 yılında Artvin

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Y. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal 2. Doğum Tarihi : 5.11.1951 3. Unvanı : Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İş İdaresi Boğaziçi Üniversitesi 1975 Y.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DANIŞMA KURULU 1. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Ardahan Üniversitesi 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4. Prof.

Detaylı

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ Turizm Akademik Dergisi i TURİZM AKADEMİK DERGİSİ TOURISM ACADEMIC JOURNAL CİLT 2, SAYI 2, GÜZ 2015 VOLUME 2, ISSUE 2, FALL 2015 ii Turizm Akademik Dergisi Dergi Hakkında Turizm Akademik Dergisi 2000-2006

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

Turkish Journal of Middle Eastern Studies

Turkish Journal of Middle Eastern Studies Cilt: 2, Sayı: 2, 2015 Vol: 2 No: 2, 2015 Turkish Journal of Middle Eastern Studies Yılda iki kez yayınlanır/biannual Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 21/01/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/02 Enstitü Yönetim Kurulu 21/01/2014 Salı günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 2 2013/2 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı