T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 55 NUMBER: 2006/4 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL ANS KLOPED K ESERLER GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...52 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR...115

8 750 RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...130

9 000 GENEL KONULAR 000 (2) Tüfekci, Asl han. Avrupa Bilgisayar Akman, Ayflenur T. Dikkat! Kimli iniz Çal nd! Bilim ve Teknik 39(461) , ss SA , (1) Ata, Musa Y. Sanal Bir Deney Laboratuar n n Tasar m ve Uyarlanmas nda lk Ad mlar. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar E itim Fakültesi Dergisi 14(18) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA Yetkinlik Sertifikas (ECDL): Temel Biliflim Sertifikasyon Modeli ve Uygulamalar. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar E itim Fakültesi Dergisi 14(18) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370 Coflkun, Aysun. Bir Optimizasyon Yöntemi: Genetik Algoritma "MOLGA Program ile terasyon Say lar n n De erlendirilmesi" Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar E itim Fakültesi Dergisi 14(18) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Çevikel, Nuri. Kuzey K br s'ta Arflivcilik ve K br s Araflt rmalar. Türk Kültürü 44( ) , ss SA (2) O uz, fieref. e-avrupa Kap s nda Türkiye için Bir Yol Haritas. Mercek 11(42/Özel say ) , ss. Demirel, Demokaan. E-Devlet ve 020 (3) Dünya Örnekleri. Say fltay Dergisi Sar nay, Yusuf. Türk Arflivleri ve (61) , ss. Ermeni Meselesi. Belleten 70(257) , ss SA SA , , 320 Erdem, Tahir. Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Uygulamas nda Yeni Hadler. Vergi 030 GENEL ANS KLOPED K Sorunlar Dergisi 29(211) , ESERLER ss SA 44 Yüksel, Semahat. Bir Lugat Hikâyesi 330, 000 [Söylefli] Konuflan: Mehmet Nuri Yard m, Kubbealt Akademi Karaman, Selçuk - Üstün Özen - Mecmuas 35(2) , ss. Soner Y ld r m. AtaNesA Nesne 1972 SA 30 Ambar n n Yap s ve flleyifli. E itim 410, 030 ve Bilim 31(140) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Öztürk, Nurettin - Asuman Koç. Elektronik Para, Di er Para Türleriyle Karfl laflt r lmas ve Olas Etkileri. Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 6(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Ç lg n, Alev S nar. Bursa'nin lk Edebiyat ve Sanat Dergisi: Nilüfer. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(10) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050

10 060 GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Özdemir, Cumhur Sinan. Uluslararas Çal flma Örgütü (ILO) Hakk nda Ne Biliyoruz? Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi 8(36) , ss SA , 060 Tutel, Eser. Bizim de 'Sivil' Bir Müzemiz Var! Popüler Tarih 6(68) , ss SB , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Atalay, Talip. Yerel Bir Tarihi Kaynak Olarak Diyarbekir Vilayet Gazetesi ve Ermeniler. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(1) 2006, ss. ng. özet SB , SB (2) 120 Yeflilot, Okan. Rusya Türklerinin lk Türkçe Gazetesi: Ekinci. Türk Dünyas Araflt rmalar (161) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (Cumhuriyet Dönemi) Ça dafl E itim 31(330) , ss SA , METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Türker, Ömer. Mukaddime'de Aklî limler Alg s : bn Haldûn'un "Bireysel Yetenekler" Teorisi. slâm Araflt rmalar Dergisi (15/Özel say : bn Haldûn-I) 2006, ss. ng. özet SB EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Alper, Hülya. Akl n Hazz bn Kemmûne'de Bilgi Teorisi [Ömer Mahir Alper'in Ayn Adl Eseri Üzerine] Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(1) 2006, ss. 120 (2) Bedir, Murteza. slâm Düflünce Gelene inde Naklî lim Kavram ve bn Haldûn. slâm Araflt rmalar Dergisi (15/Özel say : bn Haldûn - I) 2006, ss. ng. özet SB ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER 120 (3) Bedir, Murteza. slâm Düflünce 090 (1) Gelene inde Naklî lim Kavram ve Bahc van, Seyit. Yazma Eserlerin bn Haldûn. slâm Araflt rmalar Tahkikinde Metodolojik Problemler. Dergisi (15/Özel say : bn Haldûn - Selçuk Üniversitesi lahiyat I) 2006, ss. ng. özet. Fakültesi Dergisi (21) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet SB SA (4) Kabaday, Talip. Aristotle and Avicenna (Ibn Sina) in Terms of the Theory of Intellects. Uluda 100 FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Atabek, Mustafa. Orta Ö retim Kurumlar m zda Felsefe Ö retimi 2 Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(10) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 180

11 120 (5) 150 (2) Saruhan, Müfit Selim. slam Filozof ve Düflünürlerinde Ölüm Korkusu ve Tedavisi. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(1) 2006, ss. ng. özet. Elgün, Tülay. Yaln zl k Üzerine... Türkiye'de Sanat (73) , ss SB 6 150, SB (3) 120 Özmen, Ahmet. Öfke: Kuramsal 120 (6) Say, Ömer. Bilgi Sosyolojisi Ba lam nda Toplumsal Geliflmelerin Analitik Boyutu ve Demokrasi. Türk Dünyas Araflt rmalar (161) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Yaklafl mlar ve Bireylerde Öfkenin Ortaya Ç kmas na Neden Olan Etmenler. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 39(1) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet SA fiahin, Adem. Din Kaynakl Stres 120 (7) Üzerine Bir Araflt rma. Selçuk Taftal, Oktay. Bat Medeniyetinin Üniversitesi lahiyat Fakültesi Mutsuz Çocu u Entelektüel. Do u Dergisi (21) 2006, ss. ng. Bat 9(35/Özel say : ve Arapça özet. Entelektüeller-I) , 1985 SA ss. 200, SB (4) fiur, Adnan. "Hepimiz Birer Sanatç y z" [Crispin Sartwell'in 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 2000 SB (1) 150 Radikallefltirilmifl Ayd nlanma Projesi K y s nda Entelektüeller ve Jurgen Habermas. Do u Bat 9(35/Özel say : Entelektüeller-I) , ss SB , 300, 920 "Yaflama Sanat " Adl Eserinin Tan t m ] Karizma 7(26) , ss. 150 (5) Timur, Taner. Marx, Freud ve Kiflilik Kuram. Evrensel Kültür (172) , ss SB PS KOLOJ 150 (6) Asunakutlu, Tuncer - Bar fl Safran. Örgütlerde Y ld rma Uygulamalar (Mobbing) ve Çat flma Aras ndaki liflki. Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 6(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Bozkurt, Hakan. Ölçülü Olman n Gücü. Yeni E itim 4(14) 2006, ss SB SA , 370 Wilde, Jerry. Öfke Sorunu Yaflayan Çocuklara Yönelik Uygulamalar. Çeviren: Ahmet Özmen, Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 39(1) 2006, ss. Türkçe özet SA (7) Yalç n, lhan. 21. Yüzy lda Psikolojik Dan flman. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 39(1) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet. 3

12 150 (8) 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Y lmaz, Yusuf. Psikoteknik Testler ve nsan Kaynaklar nda Kullan m Alanlar. Standard 45(532) , ss SB , ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Bezgin, Melike. Çocuklar m z Manevî De erlerle Nas l Bütünlefltirebiliriz? Diyanet (184) , ss SC 6 170, SA , 180 Ceyhan, Semih. bn Haldûn'un Sûfîlere ve Tasavvufa Bak fl : Umranda Tasavvuf lmi. slâm Araflt rmalar Dergisi (15/Özel say : bn Haldûn - I) 2006, ss. ng. özet SB , 180 Kabaday, Talip. Aristotle and Avicenna (Ibn Sina) in Terms of the Theory of Intellects. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(10) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet. Elçio lu, Ömür - lhami Ünlüo lu. Aile Planlamas nda Etik. Türkiye Klinikleri Cerrahi T p Bilimleri Dergisi: Jinekoloji Obstetrik 2(13/Özel say : Aile Planlamas -1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SB 399, 170 Kayap nar, Akif. bn Haldûn'un Asabiyet Kavram : Siyaset Teorisinde Yeni Bir Aç l m. slâm Araflt rmalar Dergisi (15/Özel say : bn Haldûn-I) 2006, ss. ng. özet SB , (2) Korkut, fienol. bn Haldûn'un "es- Kuflat, Ali. Çocukta Ahlâk Geliflimi Siyâsetü'l-Medeniyye" Teorisini ve E itimi. Diyanet (184) , Elefltirisi. slâm Araflt rmalar ss. Dergisi (15/Özel say : bn Haldûn SC 6 I) 2006, ss. ng. özet. 170, SB (3) 320, 180 Özeri, Zeynep Nezahat. Okul Öncesi Dönemde Çocu un Ahlâk Geliflimi ve E itimi. Diyanet (184) , ss SC 6 170, SB (4) Özgül, Azize Ayd n. nsan ve De erler. Diyanet (184) , ss SC Sarg n, Güven Arif. Denetim ve Nesnelefltirmenin Arac Olarak Kamusal Mahremiyet. Arredamento Mimarl k (190) , ss SB 5 300, (1) Mardin, fierif. bn Haldûn. slâm Araflt rmalar Dergisi (15/Özel say : bn Haldûn-I) 2006, 3-4. ss. 180 (2) Okumufl, Ejder. bn Haldûn'un Osmanl Düflüncesine Etkisi. slâm Araflt rmalar Dergisi (15/Özel say : bn Haldûn-I) 2006, ss. ng. özet SB (3) Sözen, Kemal. Klâsik Dönem Osmanl Bilginlerinin Felsefeye Karfl Tutumu. Süleyman Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi 4

13 Dergisi (14) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Direk, Zeynep. Bir Entelektüel Olarak Jean Paul Sartre. Do u Bat 9(35/Özel say : Entelektüeller-I) , ss SB , HIR ST YAN D NB L M Ar k, Durmufl. Türk Kültürünün Farkl Bir Boyutu Olarak Kreflin- H ristiyan Tatarlar n Dinî nan fllar. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(1) 2006, ss. ng. özet SB , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Erkal, Mustafa E. ktisat Kaynakl Misyonerlik ve Diyalog. Jeopolitik 5(27) , ss. 200 D N 2002 SB , 260 Akyürek, Süleyman. Din E itiminde Genellemelerin Ö retimi. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(1) 2006, ss. ng. özet SB , SA (1) 260, 790 Davie, Grace. Avrupa: Kural Do rulayan stisna m? Çeviren: hsan Toker, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(1) 2006, ss SB (2) fiahin, Adem. Din Kaynakl Stres Üzerine Bir Araflt rma. Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (21) 2006, ss. ng. ve Arapça özet SA , DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M Athamina, Khalil. slam Bak fl Aç s nda Hz. brahim: slam Öncesi Arabistan'da Monoteizmin Geliflimi Üzerine Düflünceler. Çeviren: Ali Osman Kurt, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(1) 2006, ss. 260 (1) Forsberg, Clyde R. Da Vinci Code Decoded and American Christianity's Fight with Religious Fiction. Civilacademy 4(1) 2006, ss. Türkçe özet. 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Atasa un, Galip. Jainizm. Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (21) 2006, ss. ng. ve Arapça özet SA Bulut, Arslan. ABD'nin slam'da Reform Stratejisi, Dinleraras Diyalog ve Mesih Meselesi! Jeopolitik 5(27) , ss SB , (2) Can, Necati. Dinleraras Diyalog Tart flmalar. Jeopolitik 5(27) , ss SB SB (3) 297, 210 Eisenberg, Josy. Bugün Yahudilik'te Aç kça Ortaya Ç kan Büyük Meseleler Nelerdir? Çeviren: Sami Baykal, 5

14 Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (21) 2006, ss. ng. ve Arapça özet SA SA (6) Ayverdi, Sâmiha. Hep Tek Bafl na. Kubbealt Akademi Mecmuas 35(2) , ss. 290 (4) 297 (7) "Yönetim Erki'nin Teolojik Temelleri" Bulut, Mehmet. Diyanet flleri Sempozyumu. Tan tan: Sönmez Baflkanl 'n n Yay mlad lk Hutbe Kutlu, Ankara Üniversitesi lâhiyat Mecmuas : Türkçe Hutbe. Diyanet Fakültesi Dergisi 47(1) 2006, (184) , ss ss. ng. özet SC SB slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Akar, Muhlis. Ortak Ak ldan Yararlanma Yöntemi stiflâre. Diyanet (184) , ss SC (2) Altuntafl, Halil. Çocukta Din Duygusunun Gelifltirilmesi. Diyanet (184) , 5-7. ss SC (8) Ceyhan, Semih. bn Haldûn'un Sûfîlere ve Tasavvufa Bak fl : Umranda Tasavvuf lmi. slâm Araflt rmalar Dergisi (15/Özel say : bn Haldûn - I) 2006, ss. ng. özet SB , 180 Cihan, Ahmet. K rg zistan'da Dini Bilinçlenme Trendinin Yükselmesi, Dindarlaflman n Toplumsal Tezahürleri: Güney K rg zistan'da Celalabat Kenti Örneklemi. Türk Dünyas Araflt rmalar (161) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (9) 297 (3) Çekin, Ahmet. Varolman n Anlam. Aslan, Halide. slâm Tarihi ve Diyanet (184) , ss. Medeniyeti [Kitap Tan t m ] Ankara 1969 SC 6 Üniversitesi lâhiyat Fakültesi 297, 300 Dergisi 47(1) 2006, ss SB (10) 297 Demirci, Mehmet. Arkadafl m Ali Yard m. Kubbealt Akademi 297 (4) Mecmuas 35(2) , ss. Atasa un, Galip. Ziyaret Fenomeni SA 30 Selçuk Üniversitesi lahiyat 297, 920 Fakültesi Dergisi (21) 2006, ss. ng. ve Arapça özet SA (5) Athamina, Khalil. slam Bak fl Aç s nda Hz. brahim: slam Öncesi Arabistan'da Monoteizmin Geliflimi Üzerine Düflünceler. Çeviren: Ali Osman Kurt, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(1) 2006, ss SB , (11) Erdem, Sabri. man Esaslar Hakk nda Bir De erlendirme. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(1) 2006, ss. özet SB ng. Erdo an, Hüseyin. "Hâkim Kültür Gençlerimizi Köfleye S k flt rm fl Durumdad r [Söylefli] Türk Yurdu 26(224) , ss SB , 297 6

15 297 (12) Fakültesi Dergisi 47(1) 2006, Görgülü, Hasan Ali. slâm ss. ng. özet. Hukukunda Kad n n Malî Velâyeti ve 1970 SB 582 Malvarl Üzerindeki Tasarruf 297 Ehliyeti. Süleyman Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi 297 (17) Dergisi (14) 2005, ss. Liman, Fatma Hale. Ninnisiz Türkçe ve ng. özet. Beflikler, Duas z Uykular. Diyanet 1996 SB SC 6 297, (13) Gül, Ali R za. Geleneksel Kur'an Tasavvurunun Tefsir lminin Oluflumuna ve Geliflimine Etkisi. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(1) 2006, ss. ng. özet. (184) , ss. Macit, Nacim. BOP Çerçevesinde Tasarlanan slam ve Türkiye. Jeopolitik 5(27) , ss SB SB , (18) 297 (14) Ocak, Ahmet Yaflar. Türkiye Karagöz, smail. Sevgi, fiefkat ve Rahmet Peygamberi. Diyanet (184) , ss SC SA , Karaman, Fikret. Çocuk Aile ve Toplumun Emanetidir. Diyanet (184) , ss SC 6 300, (15) K l ç, Bedrettin. Alevilerin Büyük S rr [Ünsal Öztürk'ün Ayn Adl Eseri Üzerine] Sanat ve Hayat (20) , ss SB K l çarslan, Ali. Almanya'da slâm' n Yerlilefltirilmesi. Türk Yurdu 26(224) , ss. Selçuklular Döneminde ve Sonras nda Vefâì Tarìkat (Vefâiyye) Belleten 70(257) , ss. 297 (19) Okudan, R fat. slam Kültüründe Zühd ve Zahidlik. Süleyman Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (14) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB Okumufl, Ejder. Çocuk Suçlulu unun Önlenmesinde slâm Maneviyat n n Rolü. Diyanet (184) , ss SC 6 360, (20) 1960 SB 27 Okumufllar, Muhiddin. Din 320, 297 E itiminde Etkin Bir Yöntem Olarak Hikâye. Selçuk Üniversitesi Koç, Y ld r m. ABD'nin Türkiye'de lahiyat Fakültesi Dergisi (21) Il ml slam Projesi. Jeopolitik 2006, ss. ng. ve Türkçe 5(27) , ss. özet SA SB , (21) 297 (16) Özköse, Kadir. Dem Bu Demdir, Dem Koflum, Adnan. Hukukun fllevleri Aras ndaki Z tl k ve Adaletin Üstünlü ü Bak m ndan slâm Hukuku. Ankara Üniversitesi lâhiyat 7 Bu Dem. Diyanet (184) , ss SC 6 297

16 Sancakl, Saffet. Hz. Peygamberin'in Çocuklara Verdi i De er Ba lam nda Sokak Çocuklar Sorununa Genel Bir Bak fl. Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (21) 2006, ss. ng. ve Arapça özet. Çeviren: Hüseyin Kahraman, Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (21) 2006, ss. ng. ve Arapça özet SA SA (27) 360, 297 Yard m, Mustafa Sinan. Emrehan 297 (22) Sezen, Yümni. Vicdani Red ve Kimliksizlik. Jeopolitik 5(27) , ss. Küey'in Ard ndan: Çok Yand k... Kubbealt Akademi Mecmuas 35(2) , ss SA , SB (28) 297 (23) Toprak, Hicret K. E itimde Sevgi Prensibi ve Disiplinin Yeri. Diyanet (184) , ss SC 6 297, 370 Tosun, Cemal. Avrupa Müslüman - Türklerin Dinî Gelece i (Almanya Örne i) Türk Yurdu 26(224) , ss SB , 297, (24) Türcan, Galip. slam'da Dini Otorite. Süleyman Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (14) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB Uslubafl, Fevzi. "Demokratik stikrars zl k" Projesi ve slam Dünyas. Jeopolitik 5(27) , ss SB , (25) Uysal, Muhittin. Tespit ve Yorum Bak m ndan Sûfî Bilgisi ile lgili Haberler. Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (21) 2006, ss. ng. ve Arapça özet SA (26) Watt, William Montgomery. Tanr Sûretinde Yarat lma: slâm ve Kelâm na Dair Bir Araflt rma. 8 Yasd man, Hakk fiah. Kad n n slâm Gelene indeki Yeri ve Konumuna Yahudi-H ristiyan Kültürün Etkilerinden Baz Örnekler. Süleyman Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (14) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB (29) Yeflil, Mahmut. Temîm ed-dârî ve Rivâyetleri. Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (21) 2006, ss. ng. ve Arapça özet SA , 920 Y ld r m, U ur. Noel Baba'ya Yasin, nkültürasyon ve Diyalo un Seyri. Jeopolitik 5(27) , ss SB , (30) Yi it, Yaflar. nsanl n Ortak ve Vazgeçilmez De eri Adalet. Diyanet (184) , ss SC 6 297, TOPLUM B L MLER 300 (1) Acer, Yücel. Avrupa Birli i'nde Sosyal Boyutun Kurumsal Geliflimi ve Lizbon Süreci. Mercek 11(42/Özel say ) , ss SB , 330

17 300 (2) Dünyas Araflt rmalar (161) Akçay, Ahmat Sait. Nakfli Cihandan , ss. Türkçe ve Persepolise: Tarihin Sayfalar nda Bir ng. özet. ran Minyatürü Çizmek. Karizma 1980 SA 26 7(26) , ss. 300, SB Çekin, Ahmet. Varolman n Anlam. Diyanet (184) , ss. 300 (3) 1969 SC 6 Akflin, Sina. Türklerin nsanl a 297, 300 Katk s : Birlikte Yaflama Kültürü. Mülkiye 30(250) 2006, ss. Çetin, Cengiz. Anadolu'da Bereket Kültü ve Anadolu Türk Köylüsü 1966 SB 16 Seyirlik Oyunlar na Yans malar. 300 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Co rafya Fakültesi Dergisi 46(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (4) Aktafl, Ahmet Salih. Avrupal l k; Eski Köye Yeni Âdet... Birikim (204) , ss SB (5) Alpman, Naz m. Otogarda 24 Saat. Foto raflar: Coflkun Aflar, National Geographic Türkiye (60) , ss SB (6) Ar k, Durmufl. Türk Kültürünün Farkl Bir Boyutu Olarak Kreflin- H ristiyan Tatarlar n Dinî nan fllar. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(1) 2006, ss. ng. özet SB , (10) Davie, Grace. Din Sosyolojisi Konu ve De iflimler. Çeviren: hsan Çapc o lu, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(1) 2006, ss SB Demir, Nurmelek. Osman Bey (Frederick Millingen)'e Göre XIX. Yüzy lda Türk Kad n n n Toplumsal Konumu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Dergisi 46(1) 2006, ss. Türkçe ve Fr. özet SB , SB , (11) 300 (7) Burçak, Berrak. 19. Yüzy l Osmanl Entelektüeli ve Bilimcilik. Do u Bat 9(35/Özel say : Entelektüeller-I) , ss SB (12) 300 (8) Cezayirli, Gülay. Küreselleflme, Bireyselleflme ve Toplumsallaflma. Erdem 14(41) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (9) Cihan, Ahmet. K rg zistan'da Dini Bilinçlenme Trendinin Yükselmesi, Dindarlaflman n Toplumsal Tezahürleri: Güney K rg zistan'da Celalabat Kenti Örneklemi. Türk 9 Do an, Aysel. Rawls'un Liberalizmi ve Kozmopolitanizm. Do u Bat 9(36/Özel say : Entelektüeller-II) , ss SB Do an, Mehmet. Almanya'daki Türkler. Türk Yurdu 26(224) , ss SB Er, Kemal O uz. Yabanc Dil Ö retim Programlar nda Kültürün Etkileri. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 39(1) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 300

18 300 (13) 300 (19) Erdo an, Hüseyin. "Hâkim Kültür Ifl kl, Alpaslan. Yeni Ortaça. Gençlerimizi Köfleye S k flt rm fl Jeopolitik 5(27) , 5-9. ss. Durumdad r [Söylefli] Türk Yurdu 26(224) , ss SB SB , , (14) Erflen, Murat. Entelektüel Laik mi Olmal d r? Do u Bat 9(36/Özel say : Entelektüeller-II) , ss SB , SB (15) 300, Ertop, Konur. Attila lhan' n Günah - Sevab. Ça dafl Türk Dili 18(218) , ss. 300 (21) 1988 SA SC (16) 300, 297 Esgin, Ali. Bat Sosyolojisinin Gündemindeki Entelektüel lgiler ve Anthony Giddens. Do u Bat 9(35/Özel say : Entelektüeller-I) , ss SB , SB (17) 300 Gökçe, Orhan. Almanya'da Uyum ve D fllanma Aras nda Türk Gençleri. Türk Yurdu 26(224) , ss. 300 (23) 1960 SB Göksu, Turkut. Almanya'ya Göçün 45. Y l : "Alamanc l k"tan "Avrupal Türklere" Türk Yurdu 26(224) , ss SB , 300 Gönen, Metin. Felsefe, Politika ve Ayd n kilemi. Do u Bat 9(35/Özel say : Entelektüeller-I) , ss SB , (18) Haksal, Mine. Kimdir Bu "Casanova" Dedikleri? Popüler Tarih 6(68) , ss SB , (20) fleri, Pervin - Cavit Ifl k Yavuz - Onur Hamzao lu. Sociodemographic Findings and Care Giver Facilities of Patients Admitted to Kocaeli University, Medical School, Dementia Outpatient. Türk Geriatri Dergisi 9(2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. Karaman, Fikret. Çocuk Aile ve Toplumun Emanetidir. Diyanet (184) , ss. 300 (22) Karpat, Kemal H. Ayd nlar ve Kimlik: Tarihsel Bir Bak fl. Do u Bat 9(35/Özel say : Entelektüeller-I) , ss. Kavuncu, Orhan. Avrupa Türklü ü. Türk Yurdu 26(224) , ss SB (24) Kaya, brahim. Televizyon Üzerine Bir Yorum Denemesi. Karizma 7(26) , ss SB (25) Kay han, Hasan. Karfl l kl Bak flmalar/bat ve Türkler. Türk Yurdu 26(224) , ss SB K l çarslan, Ayten. Almanya'da 44 Y l. Türk Yurdu 26(224) , ss SB ,

19 300 (26) 300 (32) Koçdemir, Kadir. Yeni Kolonileflme ve Avrupa'daki Türkler. Türk Yurdu 26(224) , ss. Norbert Elias'a Göre Özgün Metinlerle Mahremiyet. Arredamento Mimarl k (190) , ss SB SB (27) 300 (33) Ocakl, Osman Nuri. Büyük Konutta "Çocuk" Var m? Egemimarl k 16(57) , Soygun'da Medya. Sanat ve Hayat (20) , ss ss SB SB (34) 300 (28) Ocakl, Osman Nuri. Büyük Kudatgobilik, Tu rul. Avrupa Ç kmaz. Mercek 11(42/Özel say ) Soygunda Medya. Sanat ve Hayat (20) , ss , ss SB SB (35) 300 (29) Orman, Hac. Sosyalist Ayd n Küçük, Cem. Sanayi Toplumu, Bilgi Toplumu [Thomas L. Friedman' n "Dünya Düzdür Yirmi Birinci Yüzy l n K sa Tarihi" Adl Eserinin Tan t m ] Karizma 7(26) , ss. Kimli inde Zaman, Mekan, nsan. Sanat ve Hayat (20) , ss SB SB Oval, fievket. AB'nin Terörizmle Küçükcan, Talip - Veyis Güngör. Toplumsal Sermaye Kuram Aç s ndan Avrupa'daki Türk Sivil Kurulufllar ve Türkiye-AB liflkileri. Türk Yurdu 26(224) , ss SB , 300 Mücadele Politikas ndaki Dönüflüm: 11 Eylül ve Madrid Sald r lar n n Etkileri. Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 5(3) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet SA 8 320, (30) Mahçupyan, Ethen. Hangi Entelektüel? Do u Bat 9(35/Özel say : Entelektüeller-I) , ss SB (36) Ö üt, Hande. Kad n n Görsel mgesi ve Temsil Biçimleri. Varl k 73(1183/Kitap eki-167) , ss SB Mo olistan'daki Tarihi ve Kültür Eserleri [Adl Eserin Tan t m ] Tan tan: Bülent Gül, Türk Kültürü 44( ) , ss. Ökütçü, Davut. Son Dönem AB- Türkiye liflkileri ve Sosyal Politika. Mercek 11(42/Özel say ) , ss SB SA , , (37) 300 (31) Özcan, Zeki. Sosya-Kültürel Mutman, Mahmut. Yeni Kültür ve Ayd nlar. Do u Bat 9(36/Özel say : Entelektüeller-II) , ss SB SB Fenomen Olarak Entelektüeller. Do u Bat 9(36/Özel say : Entelektüeller-II) , ss. 11

20 Özel, Oktay. Tarih, Tarihçi ve Entelektüel Kamusall k Ba lam nda Türkiye'den Güncel De inmeler. Do u Bat 9(36/Özel say : Entelektüeller-II) , ss. 9(35/Özel say : Entelektüeller-I) , ss SB , 300, (42) 1999 SB 86 Sarg n, Güven Arif. Denetim ve 900, 300 Nesnelefltirmenin Arac Olarak Kamusal Mahremiyet. Arredamento 300 (38) Özgen, Özlen - Ayfle Sezen Tafl. Mimarl k (190) , ss. Üniversite Ö rencilerinin Paraya 1989 SB 5 liflkin Tutumlar. Ekonomik 300, 170 Yaklafl m 17(59) 2006, ss. ng. özet SA (43) 300 Savran, Gülnur Acar. AB'nin Toplumsal Cinsiyet Politikalar. 300 (39) Özmen, Cansu Özge. Hassasiyetler Çat flmas. Do u Bat 9(36/Özel say : Entelektüeller-II) , ss SB Öztan, G. Gürkan. Tarih, Tarihçi ve Entelektüel Kamusall k Ba lam nda Türkiye'den Güncel De inmeler. Do u Bat 9(36/Özel say : Entelektüeller-II) , ss SB , 300 Birikim (204) , ss SB , 340 Serdaro lu, Adnan. Türk Halk AB'ye Nas l Bak yor? Mercek 11(42/Özel say ) , ss SB , 300 Sezginler, Murat. Fransa'da Banliyö syan ve Türk Toplumu. Türk Yurdu 26(224) , ss SB , 300 Öztürk, Arma an. Bölücülük, Terörizm ve fiiddetin Meflrulu u. Karizma 7(26) , ss SB , (40) Özu urlu, Aynur. Yoksulluk Araflt rmalar na Elefltirel Bir Bak fl. Mülkiye 30(250) 2006, ss SB (41) Perflembe, Erkan. Almanya'da Türk Varl n n Bugünkü Görünümü ve Gelece i. Türk Yurdu 26(224) , ss SB Radikallefltirilmifl Ayd nlanma Projesi K y s nda Entelektüeller ve Jurgen Habermas. Do u Bat 300 (44) Sinano lu, A. Faruk. Atatürk'ün Kiflili inde Bilgelik Vasf n n Tezahürü ve Toplum Hayat na Yans mas. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(1) 2006, ss. ng. özet SB , (45) Stone, Richard. Çernobil'in Karanl k Gölgesi. Foto raflar: Gerd Ludwig, National Geographic Türkiye (60) , ss SB (46) Subafl, Necdet. "Normal Bilim" ve Hakikat Rejim(ler)i. Do u Bat 9(36/Özel say : Entelektüeller-II) , ss SB

21 300 (47) 300 (54) Tarbuck, Derya Gürses. On Yalç n, Özge. Althusser'de Ayd n Sekizinci Yüzy l Britanyas Sorunu ve deoloji. Do u Bat Entelektüelleri: Tan mlar, Platformlar. 9(36/Özel say : Entelektüeller-II) Do u Bat 9(35/Özel say : , ss. Entelektüeller-I) , 1999 SB ss SB (55) 300 (48) Taflk n, Yüksel. Türkiye'de S n fsal Yeniden Yap lanma AKP ve Muhafazakar Popülizm. Birikim (204) , ss SB (49) Tekin, Mustafa. Bir Sosyal Kontrol Arac Olarak Ahîlik ve Toplumsal Dinamikleri. Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (21) 2006, ss. ng. ve Arapça özet SA , (50) Torlak, S. Evinç - Ferihan Polat. Denizli Sevindik Mahallesi Örne i Çerçevesinde; Kentte Yaflama Süresinin Kentlileflme Sürecine Etkilerinin Analizi. Ça dafl Yerel Yönetimler 15(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (51) Tosun, Cemal. Avrupa Müslüman - Türklerin Dinî Gelece i (Almanya Örne i) Türk Yurdu 26(224) , ss SB , 297, 940 Yang n, Eser. Beflikçi'nin Alevilik Anlay fl na Elefltiri. Sanat ve Hayat (20) , ss SB (56) Yavuz, Celalettin. Almanya Türklerinin Rüfltünü Kan tlama Zaman. Türk Yurdu 26(224) , ss SB (57) Yetim, Nalan - Ayfle Azman. Bir Entelektüelin Yüz Çizgileri: Sabri F. Ülgenner. Do u Bat 9(36/Özel say : Entelektüeller-II) , ss SB (58) Yüksel, Aysel. Sâmiha Ayverdi ve Cemiyet Hayât nda Kad n n Yeri. Kubbealt Akademi Mecmuas 35(2) , ss SA (59) Zaimo lu, Ahmet. Yurt D fl Yay nc l, TRT INT ve TRT Türk Televizyonlar n n Önemi. Türk Yurdu 26(224) , ss SB (52) Tümer, Gürhan. Harem'den Cam Ev'e. Arredamento Mimarl k (190) 320 S YASAL B L MLER , ss SB (1) 300 Akçora, Ergünöz. Anadolu'dan 300 (53) Ünver, O. Can. Almanya'da Türk Kimli inin Alg lanma ve Tan mlanma Sorunlar. Türk Yurdu 26(224) , ss SA SB , 956.1, Azerbaycan'a Ermenilerin Türklere Yapt Katliam (Azerbaycan-Karaba - Hocal ) Türk Dünyas Araflt rmalar (161) , ss. Türkçe ve ng. özet.

22 Akkafl, Sema Önal. Tarih ve Ulus. Jeopolitik 5(27) , ss SB , (2) 2004 SA 21 Aksoy, Murat. Sivillerle Siyasiler 320, 790 Aras ndaki Makas Aç l rken Kürt Sorunu. Birikim (204) , ss. 320 (9) 1975 SB Alt parmak, Kerem. S n rd fl Operasyonlarda Papatya Fal : Avrupa nsan Haklar Mahkemesi Davaya Bakacak, Bakmayacak, Bakacak... Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 5(3) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet SA 8 340, 320, (3) Amanov, fiatl k. ABD'nin nsan Haklar Politikas ve Çin: Do u Türkistan Örne i. Avrasya Dosyas 12(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Andican, Ahat. Çin Satranc nda Orta Asya. Avrasya Dosyas 12(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (8) Balkan, Betül. The Clash of Discourses in Turkey and the TV Series Hac. Civilacademy 4(1) 2006, ss. Türkçe özet. Barnett, Thomas P.M. ran' n Nükleer Silaha Sahip Olmas yi Bir fieydir [Röportaj] Konuflan: Cem Küçük, Karizma 7(26) , ss SB (10) Bora, Tan l. Yurtseverlik ve Sol. Birikim (204) , ss SB (11) Bozkurt, Giray Saynur. Gürcistan, Ukrayna ve K rg zistan'da Kadife Devrimler. Jeopolitik 5(27) , ss SB SA (12) 320, 330 Bulut, Arslan. ABD'nin slam'da 320 (5) Ataman, Ahmet Do an. Çanakkale Savafllar nda Kullan lan Hastane Gemilerimiz. Türk Dünyas Araflt rmalar (161) , ss. Türkçe ve ng. özet. Reform Stratejisi, Dinleraras Diyalog ve Mesih Meselesi! Jeopolitik 5(27) , ss SB , SA 26 Ça ran, Mehmet Emin. "Filistin 320, Duvar n n" Hukuki Mahiyeti ve Sonuçlar Üzerine Uluslararas Adalet 320 (6) Divan n n stiflari Mütalaas. Ayman, S. Gülden. Türk D fl Politika Akademik Orta Do u 1(1) 2006, Seçkinlerinin Ortado u Alg lamalar ss. Türkçe ve ng. özet. ve Irak Savafl. Akademik Orta Do u 1(1) 2006, ss. Türkçe ve 2007 SA 13 ng. özet. 340, SA (13) 320 (7) Ba c, Hüseyin - Bayram Sinkaya. Büyük Ortado u Projesi ve Türkiye: AK Parti'nin Perspektifi. Akademik Orta Do u 1(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA Çaman, Efe. Kafkasya ve Orta Asya'da Türkiye'nin Yeni Bölgesel Politikas : D fl Politikan n Yönetim Sorunsal. Avrasya Dosyas 12(1) , ss. Türkçe ve ng. özet.

23 320 (14) 320 (20) Çamurcu, Kenan. Jeopolitik 2026; ran, Nükleer Eksen ve Kutupsuz Dünya. Karizma 7(26) , ss SB SB Evren, Gürbüz. Avrupal lar n Bölücü Terör Örgütüne Bak fl ve Baz Kavramlar. Jeopolitik 5(27) , ss. 320 (15) 320 (21) Çandar, Cengiz. ran? Yüzde Elli- Gaffel, Linda. Migration and Elli. Karizma 7(26) , Authenticity in Europe a Complex ss SB 199 Marriage. Civilacademy 4(1) 2006, ss. Türkçe özet SA (16) Çetinkaya, Y. Do an. Milliyetçilerin 320 (22) Yeni Takti i: Organize Linç Gara, Ali. Diaspora Politics Between Giriflimleri. Birikim (204) , Bulgaria and Turkey. Civilacademy ss. 4(1) 2006, ss. Türkçe özet SB SA (17) Çetinsaya, Gökhan. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk- ran liflkilerinin Tarihsel Dinamikleri. Karizma 7(26) , ss SB (18) Dilek, Kaan. Modern Bir Hiciv Denemesi: ran Següzefltim ya da ranl laflma! Karizma 7(26) , ss SB (19) Efegil, Ertan. Türkiye'nin Orta Asya Politikas n n Rasyonalitesi Sorunu. Avrasya Dosyas 12(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (23) Geeraerts, Gustaaf - Men Jing. Çin'de Uluslararas liflkiler Teorisi. Avrasya Dosyas 12(1) , ss SA (24) Gökçe, Gülise. Devlet S n fland rmalar ve Zay f Devletlerin Karakteristik Özellikleri. Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 6(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Gökmen, Mahmut Ertan. G. Kore-K. Kore Bar fl Görüflmelerinin Tarihsel Geliflimi: Aras. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Dergisi 46(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 320 Ero lu, Hacer Tu ba. Yönetime Kat lma Biçimleri ve Yerel Yönetimlerde Demokratik Mekanizmalar. Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 6(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (25) Göksu, Turkut. Almanya'ya Göçün Erflen, Murat. Entelektüel Laik mi 45. Y l : "Alamanc l k"tan "Avrupal Olmal d r? Do u Bat 9(36/Özel Türklere" Türk Yurdu 26(224) say : Entelektüeller-II) , , ss ss SB SB , ,

24 320 (26) Ifl kl, Alpaslan. Yeni Ortaça. Gönen, Metin. Felsefe, Politika ve Jeopolitik 5(27) , 5-9. ss. Ayd n kilemi. Do u Bat 9(35/Özel say : Entelektüeller-I) , 2002 SB ss. 300, SB , (32) Ifl ksal, Hüseyin. How an International Society Exists Güller, M. Ali. Kurtlar Vadisi'nin According to Hedley Bull? Nüfus Cüzdan. Sanat ve Hayat (20) Civilacademy 4(1) 2006, ss , ss. Türkçe özet SA SB , 320 Gündüz, Ahmet. Rusya'n n Türk llerinde Yay lmas ve Osmanl Devletine Yap lan Türk Göçleri. Türk Dünyas Araflt rmalar (161) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 940, (27) Güngen, Ali R za. 1980'ler Türkiye'sinde Devletin Yeniden Yap land r lmas na Dair Yaklafl mlar Üzerine Elefltirel Notlar. Mülkiye 30(250) 2006, ss. 320 (33) nce, Hilal Onur. Bat l Muhafazakâr Düflüncede Entelektüellerin Yeri ve fllevleri. Do u Bat 9(35/Özel say : Entelektüeller-I) , ss SB (34) ncebayraktar, Özbek. Atatürk'ün Vasiyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Türk Dili 91(652) , ss SA (35) 1966 SB 16 speno lu, Emre. Özgürlü ün çsel 320, 330 Dönüflümü ve Hayat m zdaki Yeri. Civilacademy 4(1) 2006, ss. Türkçe özet. 320 (28) 2004 SA 21 Güngör, Veyis. Hollanda'ya Türk flçi 320 Göçü ve Türk Sivil Toplum Örgütleri. Türk Yurdu 26(224) , ss SB (36) yigün, Kerim. Biz Kimiz? [Hüseyin Day 'n n Türkiye ve "Ötekiler" Adl Eserinin Tan t m ] Karizma 7(26) , ss. 320 (29) 2000 SB 199 Gürses, Emin. Emperyalizm ve 320 Periferinin Protestanlaflt r lmas. Jeopolitik 5(27) , ss. 320 (37) 2002 SB 120 Kahraman, Sevilay. The European 320 Heighbourhood Policy: A Critical Assessment. Ankara Avrupa 320 (30) Çal flmalar Dergisi 5(3) 2006, Han, Ahmet Kas m. ran, Bomba, ss. ng. ve Türkçe özet. Türkiye ve Nükleer Seçenek. Finans Dünyas (196) , ss SA SB , (38) 320 (31) Ifl kl, Alpaslan. Paris Ayaklanmalar. Jeopolitik 5(27) , ss SB Kalayc, rfan. Avrupa Birli i'nin [Türkiye için] 'Haz m Kriterleri': Gerçekler ve Elefltiriler. Karizma 7(26) , ss SB , 340

25 320 (39) 320 (46) Kalea as, Bahad r. Uluslararas Siyasal letiflim Neden Önemli? Finans Dünyas (196) , ss. K l çbay, Mehmet Ali. Dertli Ülke: ran. Karizma 7(26) , ss SB SB (47) 320 (40) K n kl o lu, Suat. Türk-Rus Kara, Abdulvahap. Türkiye-Türk Cumhuriyetleri liflkilerinde 15. Y l nda Yeni Bir Dönem Bafll yor. Türk Dünyas Araflt rmalar (161) , ss. Türkçe ve ng. özet. liflkilerinin Anatomisi. Avrasya Dosyas 12(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , 956.1, (48) 320 (41) Karaba, Servet - Salih fiahin. Avrupal Türklerin Jeopoliti i. Türk Yurdu 26(224) , ss SB (49) Kibaro lu, 320 (42) Kayap nar, Akif. bn Haldûn'un Asabiyet Kavram : Siyaset Teorisinde Yeni Bir Aç l m. slâm Araflt rmalar Dergisi (15/Özel say : bn Haldûn-I) 2006, ss. ng. özet SB , 180 K rm z, Abdulhamit. Türk ve Kürt Ulusalc l klar n n Bugünkü Manzaras. Birikim (204) , ss SB Mustafa. ran' n Nükleer Güç Olma ddias ve Bat 'n n Tutumu: fiah'a Destek, Mollalara Yasak. Akademik Orta Do u 1(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA (50) Kocao lu, Mehmet. Türkiye'de Yerel Siyasal Elitler: Hatay li Örne i. Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 6(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (43) Keser, Hasan. Justice and Home Affairs: Europeanization of Turksih Asylum and Immigration Policy in the Light of the Central and Eastern 320 (51) European Experience. Ankara Koç, Mehmet. ran slam Devrimi Avrupa Çal flmalar Dergisi 5(3) Sonras ç ve D fl Politika. Karizma 2006, ss. Türkçe ve ng. 7(26) , ss özet SB SA (52) 320 (44) Koç, Y ld r m. ABD'nin Türkiye'de K l çarslan, Ali. Almanya'da slâm' n Yerlilefltirilmesi. Türk Yurdu 26(224) , ss. Il ml slam Projesi. Jeopolitik 5(27) , ss SB SB , , (53) 320 (45) Koçer, Gökhan. Türk D fl K l çarslan, Ayten. Almanya'da 44 Y l. Türk Yurdu 26(224) , ss SB , Politikas nda Din Unsuru. Akademik Orta Do u 1(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA

26 320 (54) 320 (61) Kodaman, Timuçin - Esme Saraç. Müezzino lu, Ziya. Müzakere Sürecinde Sivil Toplum. Mercek HAMAS (Hareket-Ül Mukavemet-Ul 11(42/Özel say ) , ss. slamiye- slami Direnifl Hareketi) 1996 SB 223 Akademik Orta Do u 1(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA (55) Kona, Gamze Güngörmüfl. ran, Amerika, AB ve Di erleri. Karizma 7(26) , ss SA SB , , (63) 320 (62) Oval, fievket. AB'nin Terörizmle Mücadele Politikas ndaki Dönüflüm: 11 Eylül ve Madrid Sald r lar n n Etkileri. Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 5(3) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet. 320 (56) Ö ütçü, Mehmet. Yeni Ekonomik Korkut, fienol. bn Haldûn'un "es- Süpergüç Çin'in Önlenemeyen Yükselifli: Türkiye ile Rekabet mi Siyâsetü'l-Medeniyye" Teorisini Ortakl k m? Avrasya Dosyas 12(1) Elefltirisi. slâm Araflt rmalar , ss. Türkçe ve ng. Dergisi (15/Özel say : bn Haldûn - özet. I) 2006, ss. ng. özet SA , SB (64) 320, 180 Özbek, Mustafa. Peki, Avrupa AB'li mi? Mercek 11(42/Özel say ) 320 (57) Köçer, Mehmet. Türkiye ve Afganistan'da Meydana Gelen Ayaklanmalar n Karfl laflt r lmas. Türk Kültürü 44( ) , ss SA , 956.1, SB (58) 320 Macit, Nacim. BOP Çerçevesinde Tasarlanan slam ve Türkiye. Jeopolitik 5(27) , ss SB , (59) Mansour, Wisam. The Coming of the Anti-Penelope and Ulysses: The Collapse of Gender Stereotypes in the Zahir. Civilacademy 4(1) 2006, ss. Türkçe özet SA , (60) Mete, Ömer Lütfi. Küresel Çete'nin ran'a Biçti i Rol. Karizma 7(26) , ss SB , ss SB (65) Öztan, G. Gürkan. "Politik Olan"a tibar n ade Etme Teflebbüsü: Hannah Arendt Üzerine. Do u Bat 9(36/Özel say : Entelektüeller-II) , ss. 320 (66) Öztürk, Arma an. Bölücülük, Terörizm ve fiiddetin Meflrulu u. Karizma 7(26) , ss SB , (67) Özu urlu, Meltem. ABD, 11 Eylül ve Terorizm. Karizma 7(26) , ss SB (68) Pehlivantürk, Bahad r. Tarihten Bugüne Do u Asya Dünya Düzeni ve Çin. Avrasya Dosyas 12(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 380

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Necdet Subaşı kimdir?

Necdet Subaşı kimdir? On5yirmi5.com Necdet Subaşı kimdir? Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Başbakan Başdanışmanlığına getirilen Necdet Subaşı kimdir? Yayın Tarihi : 5 Ocak 2016 Salı (oluşturma : 6/18/2016) 1961 yılında Artvin

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/10 Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CEMAL BALTACI Anabilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler Ofis: A-206 Telefon: 8153 E-posta: cemalbaltaci@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/8 Türkiye

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/11 Türkiye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/10 Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ

PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ Celal Bayar Üniversitesi CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2011 Cilt :9 Sayı :2 PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ Yrd. Doç. Dr. Selim ALTINTOP Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı