Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Çalg Eitiminde Motivasyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Çalg Eitiminde Motivasyon"

Transkript

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: (2006) Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Çalg Eitiminde Motivasyon ebnem Y.Orhan* ÖZET Ankara, Balkesir, zmir, Konya Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri örencilerine uygulanm anket sonuçlarna göre çalg- piyano dersi öretmenlerinin derslerinde çalglarn aktif olarak kullanmalarnn ve konser etkinliklerinde bulunmalarnn örenci motivasyonuna etkileri istatistiksel olarak ortaya konmu tur. Bu çal mada; Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri nin (AGSL) genel tanmna, çalg eitimine, genel anlamda motivasyona, çalg eitiminde motivasyona, ergenlikte model almaya- çalg eitiminde öretmenin rolüne ve ara trma sonuçlarna ili kin önerilere yer verilmi tir. Anahtar Kelimeler: Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Çalg eitimi, Motivasyon, Öretmen, Ergen ABSTRACT It has been suggested that according to the data acquaired through the questionnaire administired to the students at Ankara,Balkesir, zmir, Konya Anatolian High School of Fine Arts, instrument- piano teachers use of their instruments actively in their classes and participating concert activities affect student motivation. In this study, Anatolian High School of Fine Arts s general description, instrument education, motivation, role modelling in adolesence period, the teacher s role in instrument education and suggestions regarding the research results are discussed. Keywords: Anatolian High School Of Fine Arts, Instrument Education, Motivation, Teacher, Adolesence 1. G-R-- ANADOLU GÜZEL SANATLAR L-SELER- (AGSL) Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri nde uygulanan müzik eitimi, mesleki sanat eitimi kapsamndadr. Mesleki Sanat Eitimi, sanat alannn bütününü, bir kolunu ya da daln, o bütün, kol ya da dal ile ilgili bir i i meslek olarak seçen, seçmek isteyen, seçme olasl bulunan ya da öyle görünen, sanata belli düzeyde yetenekli ki ilere yönelik olup, kolun, daln, i in ya da meslein gerektirdii sanatsal davran lar ve birikimi kazandrmay amaçlar [9]. AGSL müzik bölümü giri snavna, ilköretimlerini tamamlam, müzie ilgi duyan, 7. snf yl sonu ba ar notu ortalamas en az üç, müzik dersi yl sonu notu en az dört olan örenciler ba vurabilirler. Bu artlar ta yan adaylar arasnda yaplan müzik özel yetenek snavnda ilk yirmidört sraya girebilen örenciler bu okullarda okumaya hak kazanrlar. Snav kazanm 24 örenciden fiziksel uygunluklar ve örenci tercihleri göz önünde bulundurularak her bran n daha önceden saptanm örenci kontenjanna göre keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, klarinet, obua, balama, gitar, ud, kanun, vb. çalglarna seçim Yldrm Orhan, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Viyolonsel Öretmeni 130

2 yaplr. Piyano eitimi dört sene boyunca zorunludur. Çalg kontenjanlar, 11. ve 12. snflarda olu turulacak orkestrann dengesi göz önünde bulundurulup, AGSL nin kadrolu ya da ücretli öretmen kadrosuna göre saptanmaktadr. Türkiye deki AGSL lerde bran öretmeni aç gerçektir. Alannda yetkin çalg, piyano, ses eitimi, koro, müziksel i itme öretmenlerine oldukça ihtiyaç vardr. Ara trmadaki çalg ve piyano dersi ifadeleri tart maya açktr. Ancak AGSL ders programndaki listede derslerin tanmlar bu ekildedir. 2. MOT-V (GÜDÜ) MOT-VASYON (GÜDÜLEME) nceolu na göre psikolojide davran lar etkileyen ve biçimlendiren psikolojik etkenlerin ba nda güdü (motiv) ve güdüleme (motivasyon) gelir. Pedagojide ise davran larn kazandrlmas a amasnda güdü ve güdülenme, örenmeye hazr örenciler için en önemli faktördür [11]. Eitim açsndan önemi tart lmaz olan motivasyon tanmlarndan birkaç ; Motiv; insan belli eyleme doru yönlendiren, uyandrp iten psikolojik bir olgudur. Hançerliolu nun Toplum Bilimleri Sözlüü nde motive ile ilgili olarak unlar söylenmektedir. Motiv güdü ba lnda ele alnmaktadr. Güdü Franszca da motif, Almanca da motiv, ngilizce de motive sözcükleri ile e anlamldr [ 12]. Motivasyon, bir insann bir ey yapmasna yol açan veya belli ekilde hareket etmesini salayan baz dürtüler, itmeler, niyetlerdir [3]. Motivasyon, dersin giri ve kapan bölümlerinde, hedef davran larn ne i e yarayacann vurguland basamak [1]. Genel olarak baktmzda güdüler organizmay: - Uyarr ve faaliyete geçirir. - Organizmann davran n belli bir amaca doru yönlendirir [12]. Amaçlara ula mak için organizmay harekete geçiren, enerji veren, duyu sal bir yükselmeye (co ku,istek) neden olan ve davran lar yönlendiren itici güç güdü, belli amaçlara ula mak için güç kazanma hali ise güdülenmedir [3]. Motivler, biyojenik ve sosyojenik olmak üzere ikiye ayrlrlar. Biyojenik motivler, açlk, susuzluk gibi bütün insanlarda ortaktr. nsanlarn biyolojik doalar ile ilgilidir. Biyolojik kökenli güdülere dürtü denir. Sosyojenik motivler ise psikolojik ve sosyal temellidir. Bilme ve ba arma istei gibi bu tarz insani güdülere ise ihtiyaç denir.[13] Müzik eitim sürecinde bazen yaplmas gerekip de yapmaktan keyif almadmz hatta i in bu tarafnn bir an önce bitmesini istediimiz durumlar ya arz. Bu ve benzeri durumlar, bir motivasyon stratejisine ihtiyaç duyduumuz zamanlardr. Motivasyonun iki yönü vardr; bu yönlerden biri istediimiz sonuçlara yaknla ma amac, dieri ise istemediimiz sonuçlardan uzakla ma amac ta r. Herkes belli oranda hem yaknla mac hem de uzakla mac motivasyonlar geli tirmi tir. Her iki motive olma yönünün de avantajlarn incelediimizde yaknla maclarn daha hedef odakl, uzakla maclarn da problemleri tanmlama ve çözme odakl olduunu görebiliriz. Motivasyon yönümüz bütün hayatmz etkileyen bir zihinsel programdr. Bunlara göre zevk, ba ar ve kazanç yönünde motive oluruz [2]. Selçuk a göre yeterince motive olamam bir örenci, örenmeye hazr hale gelmemi demektir. Ki iyi örenmeye sevk edecek önemli bir neden olmadkça örenmeye kar ilgi geli mez [5]. lgi; uyarcyla bilfiil ura ma. Uyarcy arama ve onunla ura maktan zevk almadr [1]. Ba ar güdüsü, ikincil yani sosyal güdülerdir. Ba ar gereksinimi zekayla oldukça ili kilidir. Ba ar, bir i için gerekli enerjiyi amaca en uygun ekilde en ekonomik ve en etkili olarak zamannda kullanma becerisidir [2]. Binba olu na göre örenmeyi etkileyen bir etken olarak güdüler üç yönden önemlidir: 1. Güdü, davran olu turan en önemli ko uldur. 2. Güdü, peki tirme için gereklidir. 3. Güdü, davran n dei ikliini denetler. Örenmeyi etkilemedeki etkinliinin yan sra güdülerin; *Örenme srasnda, davran larn canl ve istekli olmasn salamak, 131

3 *Bireyde sakl olan enerjiyi ortaya çkartmak, *Bireyin kendisi ile ilgili tepkilerde bulunmasn salamak, *Bireyin davran larna yön vermek, *Bireyin yapt i in sonunda alaca sonucu görebildii oranda ba arsn arttrmak gibi görevleri vardr [11]. Güdü, organizmay belirli tepkilerde bulunmaya ve sonuç olarak bir eyler örenmeye zorlamaktadr. Buna bal olarak güdülenme, örenme için gerekli ön artlardan biri olmaktadr. Yeterince güdülenmemi bir örenci, örenmeye hazr hale gelmemi demektir; ki iyi örenmeye sevk edecek önemli bir neden olmadkça örenmeye kar ilgi geli mez. nsanlar genellikle merak duyduklar ve ilgi çekici bulduklar konular daha çabuk örenirler. 3. Ö:RETMEN- AGSL ÇALGI- P-YANO Ö:RETMEN- Ba aran a göre, öretmen örencilerin davran lar üzerinde çal r, eittii her örencisinin, önceden saptanm amaçlara ula masna yardm eder ve onlarn istenilen davran larna sahip birer ki i olmasn salar. Bu anlamda öretmen örencisinin davran larnn mimardr [5]. Öretmenin temel görevi, etkili bir öretim ortam düzenleyerek, örenmeyi salamaktr. AGSL mesleki müzik eitimi veren kurumlardr. Bu okullara gelen örencilerin ileride müzii meslek olarak seçecekleri dü ünülürse, bu okullarda görev yapan öretmenlerin örencilere öncelikle müzii, daha sonra çalglarn sevdirmesindeki rolü ve önemi tart lmaz bir gerçektir. AGSL de bilgi ve beceri düzeyleri yüksek sanat dersleri öretmenleri ne ihtiyaç vardr. Sanat dersleri öretmenlerinin seçimi 1990 yönetmeliinden bu yana ilgili hükümler gerei snavla yaplmaktadr. Alanlarnda en iyi müzik öretmenlerinin snav ile seçilmeleri, ku kusuz bu okullarn müzik bölümlerindeki sanat eitiminin belirli düzeyde yaplmasn salamaktadr. Çalg eitiminde örencinin çalgya sevgisi ve salkl geli iminin salanabilmesi için, sürekli ve disiplinli çal mak oldukça önemlidir. Böylesine zorlu ve disiplin isteyen çal ma temposuna uyum salamak ancak yüksek düzeyde motivasyon ile salanabilir. Örencide böyle bir motivasyonu salamak veya var olan korumak büyük ölçüde öretmene dü mektedir. Wlodkowski ye göre motive edebilen bir öretmen dört önemli özellie sahip olmaldr. -Ustalk (uzmanlk) : Öretmen, konusunu iyi bilmeli ve öretim süresince bilgilerini aktarabilmelidir. -Empati (bir ba kasnn duygularn anlayabilme): Örencilerin ihtiyaç ve beklentileri, öretilen eye verdikleri motivasyon tepkisini etkiler. Örendikleri ey beklentilerini ve ihtiyaçlarn kar lamazsa motive olamazlar. -Heves, Co ku: Hevesli ve co kulu bir öretmen, konusuna deer veren ve örencide benzer duygular uyandrmak için bu duygular belirtir biçimde öreten ki idir. Duygu, enerji ve canlandrma bu ki inin öretmesinde belirgindir. -Açklk : Öretmen ne kadar hevesli, co kulu, uzman ve empatik olursa olsun, dersler örencinin motive olmasn salamak için açk olmaldr. Çünkü anlamadklarn örenemezler [11]. 4. ERGEN Ergen ne çocuktur, ne de yeti kindir. Kimliini belirlemeye çal an bir bireydir [6]. Erikson a göre ki inin kendisine Ben kimim? sorusunu sorduu ve cevap arad dönemdir. Birey ben kimim sorusuna cevap ararken kendini çe itli roller içinde deneyerek karar vermeye çal acaktr. Bu, özde le me ve taklit mekanizmalarna yol açar [8]. Özde le me, kimlik olu umunda hem doal hem gerekli olan, ergenin benimsedii, model ald ki iyi, kendi ki iliine katt bir süreçtir. Erkek ya da kz ergenin olmak istedii, ona model olacak, özlem duyduu, deerli ki iler olabilir. Olumlu saylabilecek birçok özde le tirmelerde ki ilii zenginle tirici bir nitelik vardr. Onlar ki ilii besler, geli me isteini, geli ime yönelik güdüleme gücünü artrabilir [7]. nsanlar yapacaklar i in önemine, deerine ve gerekliliine (ihtiyaç) ikna edersek, onlar etkileyebiliriz. Ergenlik çanda olan AGSL örencileri doalar gerei kendilerine örnek alacaklar, taklit edecekleri, olmay hedefledikleri bir dönem içindedirler. Öretmenleri, özellikle çalg- piyano öretmenleri, olmay istedikleri, hayran olduklar bireylerdir- ya da öyle olmaldr. 132

4 5-BULGULAR VE YORUMLAR Ankara, Balkesir, zmir, Konya Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri çello(10),keman (18), flüt (11), viyola(10), balama (4), gitar (2), klarinet (2), obua(1), fagot (1), kanun (1) örencilerine uygulanm anket sonuçlarna göre çalg- piyano dersi öretmenlerinin derslerinde çalglarn aktif olarak kullanmalarnn ve konser etkinliklerinde bulunmalarnn örenci motivasyonuna etkileri istatistiksel olarak ortaya konmu tur. Fagot, klarnet, obua öretmenleri CSO sanatçlardr. Kanun örencisinin öretmeni TÜ devlet konservatuar mezunu, dier örencilerin öretmenleri Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluda Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Eitim Fakülteleri Müzik Eitimi Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans mezunlardr. Üç çalg öretmeni doktora ve sanatta yeterlilik programn tamamlam lardr. Anket sonuçlarna göre dalmlar a adaki gibidir. Tablo- 1: Öretmenlerin Çalglarn Derslerine Getirip Getirmeme Durumlarna Göre Dalm Getirenler Bazen Getirenler Getirmeyenler Tablo 1 de öretmenlerin çalglarn derslerine getirip getirmeme durumlar görülmektedir. Çalglarn derslerine getiren öretmenlerin oran 84.66, çalglarn derslerine bazen getiren öretmenlerin oran 1.66 ve çalglarn derslerine getirmeyen öretmenlerin oran ise dir. Öretmenlerin büyük bir çounluunun çalglarn derslerine getirdikleri dikkati çekmektedir. Örencinin öretmeninin çalgs ile yaknln görmesi çalgy sevmesi açsndan oldukça önemlidir. Tablo- 2: Öretmenlerin Derslerinde Çalglarn Kullanarak Derse Katlma Durumlar Katlanlar Bazen Katlanlar Katlmayanlar Tablo 2 de öretmenlerin derslerinde çalglarn kullanarak derse katlma durumlar görülmektedir. Derslerinde çalglarn kullanarak derse katlan öretmenlerin oran 78.02, çalglarn kullanarak derse bazen katlan öretmenlerin oran 16.6, çalglarn kullanarak derse katlmayan öretmenlerin oran ise 4.98 dir. Öretmenlerin büyük bir çounluunun çalglarn kullanarak derslerine katldklar dikkati çekmektedir. Tablo -3: Piyano Öretmenlerinin Derslerinde Piyanoyu Kullanarak Derse Katlma Durumlarna Göre Dalm Katlanlar Bazen Katlanlar Katlmayanlar Tablo 3 de piyano öretmenlerinin derslerinde çalglarn kullanarak derse katlma durumlar görülmektedir. Derslerinde çalglarn kullanarak derse katlan öretmenlerin oran 71.38, çalglarn kullanarak derse bazen katlan öretmenlerin oran 11.62, çalglarn kullanarak derse katlmayan öretmenlerin oran ise 16 dr. Öretmenlerin büyük bir çounluunun çalglarn kullanarak derslerine katldklar dikkati çekmektedir. 133

5 Tablo-4: Öretmenin Çalgsn Derste Kullanmasnn, Örenciye EHlik Etmesinin, Etüt ve Eserlerini Örenciye Örneklemesinin Örencinin Çalgsna Olan Sevgisini ve Motivasyonunu Arttrp Arttrmama Durumu EVET HAYIR Tablo 4 te öretmenin çalgsn derste kullanmasnn, örenciye e lik etmesinin, etüt ve eserlerini örenciye örneklemesinin örencinin çalgsna olan sevgisini ve motivasyonunu arttrp arttrmama durumuna ili kin örenci görü leri görülmektedir. Uygulanan ankette öretmenin çalgsn derste kullanmasnn, e lik etmesinin, etüt ve eserlerini örneklemesinin çalgsna olan sevgisini ve motivasyonunu arttrdn i aretleyen örencilerin oran 94.62, öretmenin çalgsn derste kullanmasnn, e lik etmesinin, etüt ve eserlerini örneklemesinin çalgsna olan sevgisini ve motivasyonunu arttrmadn i aretleyen örencilerin oran ise 4.98 dir. Öretmenin çalgsn derste kullanmasnn, örenciye e lik etmesinin, etüt ve eserlerini örneklemesinin örencinin çalgsna olan sevgisini ve motivasyonunu arttrd dikkati çekmektedir. Tablo-5: Piyano Öretmeninin Çalgsn Derste Kullanmasnn, Örenciye EHlik Etmesinin, Etüt ve Eserlerini Örenciye Örneklemesinin Örencinin Çalgsna Olan Sevgisini ve Motivasyonunu Arttrp Arttrmama Durumu EVET HAYIR Tablo 5 te piyano öretmeninin çalgsn derste kullanmasnn, örenciye e lik etmesinin, etüt ve eserlerini örenciye örneklemesinin örencinin çalgsna olan sevgisini ve motivasyonunu arttrp arttrmama durumuna ili kin örenci görü leri görülmektedir. Uygulanan ankette piyano öretmenin çalgsn derste kullanmasnn, e lik etmesinin, etüt ve eserlerini örneklemesinin çalgsna olan sevgisini ve motivasyonunu arttrdn i aretleyen örencilerin oran 83, öretmenin çalgsn derste kullanmasnn, e lik etmesinin, etüt ve eserlerini örneklemesinin çalgsna olan sevgisini ve motivasyonunu arttrmadn i aretleyen örencilerin oran ise 16.6 dr. Piyano öretmeninin çalgsn derste kullanmasnn, örenciye e lik etmesinin, etüt ve eserlerini örneklemesinin örencinin çalgsna olan sevgisini ve motivasyonunu arttrd dikkati çekmektedir. Tablo-6: Çalg Öretmenlerinin Konser Etkinliklerinde Bulunup Bulunmama Durumlar bulunanlar nadiren bulunanlar bulunmayanlar Tablo 6 da çalg öretmenlerinin konser etkinliklerinde bulunup bulunmama durumlar görülmektedir. bulunan öretmenlerin oran 59.76, konser etkinliklerinde nadiren bulunan öretmenlerin oran 1.66 ve konser etkinliklerinde bulunmayan öretmenlerin oran ise dir. Öretmenlerin büyük çounluunun konser etkinliklerinde bulunmas dikkati çekmektedir. Konser etkinliinde bulunan öretmenlerin daha çok oda orkestras konserlerinde yer aldklar saptanm tr. 134

6 Tablo-7: Piyano Öretmenlerinin Konser Etkinliklerinde Bulunup Bulunmama Durumlar bulunanlar nadiren bulunanlar bulunmayanlar Tablo 7 de piyano öretmenlerinin konser etkinliklerinde bulunup bulunmama durumlar görülmektedir. bulunan öretmenlerin oran 43.16, konser etkinliklerinde nadiren bulunan öretmenlerin oran 1.66 ve konser etkinliklerinde bulunmayan öretmenlerin oran ise dir. Öretmenlerin büyük çounluunun konser etkinliklerinde bulunmamas dikkati çekmektedir. Konser etkinliinde bulunan öretmenlerin ise daha çok örenci konserlerinde piyano e lik görevi aldklar saptanm tr. Tablo-8: Çalg-Piyano Öretmenlerinin Konser Etkinliklerinde Bulunmas ile Örencinin Çalgsna Olan Sevgisini ve Motivasyonunu Arttrp Arttrmama Durumu EVET 52 86,32 HAYIR 8 13,28 Tablo 8 de çalg-piyano öretmeninin konser etkinliinde bulunmas ile örencinin çalgsna olan sevgisini ve motivasyonunu arttrp arttrmama durumuna ili kin örenci görü leri görülmektedir. Uygulanan ankette çalg-piyano öretmenin konser etkinliinde bulunmas ile çalgsna olan sevgisini ve motivasyonunu arttrdn i aretleyen örencilerin oran 86,32 öretmenin konser etkinliinde bulunmas ile çalgsna olan sevgisini ve motivasyonunu arttrmadn i aretleyen örencilerin oran ise 13,28 dir. Çalg-piyano öretmeninin konser etkinliinde bulunmas ile örencinin çalgsna olan sevgisini ve motivasyonunu arttrd dikkati çekmektedir. 6.SONUÇ VE ÖNER-LER Sonuç olarak motivasyon, bireysel farkllk gösteren AGSL çalg- piyano derslerinde ba ary etkileyen önemli bir faktördür. Örenci (ergen) öretmenini taklit eder, örnek alr. Örenci öretmenine güven duymaldr. Öretmenin çalgsn aktif olarak kullanmas, derslerde örenciye çalgs ile e lik etmesi, verdii ödevleri örneklemesi, konser etkinliklerinde çalgs ile görev almas, çalgsn sevmesi ve donanml olmas örencisinin motivasyonu için oldukça önemlidir. Bu ko ullar salandnda ba ar kaçnlmazdr. Bu noktada önerilecek birkaç konu vardr: 1- AGSL öretmeninin her derse çalgs ile gelmesi, çalgsn derste aktif olarak kullanmas ve konser etkinliklerinde bulunmas örencilerin çalglarna olan sevgi ve motivasyonlarn artrd ara trmann verilerinde açkça görülmektedir. Bu balamda çalg- piyano öretmenlerinin derste çalglarn aktif olarak kullanmalar ve konser etkinliklerinde bulunmalar önerilebilir. 2- Eitim Fakülteleri Müzik Eitimi Anabilim dallarnda AGSL için çalg-piyano öretmeni yeti tirme programlarna yer verilmelidir. 3- AGSL lerden mezun olup daha sonra lisans eitimini tamamlayarak müzik öretmenliine atanan öretmenlerle, alannda lisansüstü eitimi alm müzik öretmenleri için, AGSL öretmen alm snavna ba vurma ön ko ulu olan 3 yl MEB de öretmenlik yapma art daha önceki yllarda olduu gibi 1 yla indirilmelidir. Bu yollarla çalgsnda daha uzun eitim alm öretmenlerin, çalglarndan uzakla madan, çalg-piyano öretmeni olarak atanmalarnn salanaca dü ünülmektedir. 135

7 4- Her müzik öretmeni belirli düzeyde piyano eitimi alarak mezun olur. Ancak, alnan bu eitimin söz konusu edilen liselerde öretmenlik yapmak için yeterli olmad gözlenmektedir. Piyano eitiminin, temel müzik eitimindeki yeri ve önemi de dü ünülerek, AGS Liselerinde bu alanda görev yapacak öretmenlerin piyano öretimi alannda uzmanla m elemanlar arasndan seçilmi olmalar oldukça önemlidir. Halen bu liselerde yeterli sayda piyano öretmeninin olmad bilinmesi gereken bir gerçektir. 5- AGSL öretmenlerine ylda iki ya da daha çok olmak üzere her bran n uzmanlarnca çalg-piyano pedogojisi ve çalma konulu hizmet içi eitim verilmesi önerilebilir. 6- Anadolu üniversitelerindeki asistanlarn 35. maddeden büyük üniversitelere yeti tirilmek üzere gönderilmesi bu lise öretmenleri için model olu turabilir. AGSL lerin olduu illerde müzik eitimi bölümleri mevcuttur. 7- Türkiye de ayn bran ta çal an AGSL çalg-piyano öretmenleri, ylda en az bir kez alanlar ile ilgili dan ma kurullar ile toplanarak ortak hedefler saptamal ve geli me yolunda çal malar yapmaldr. 7. Topses, G.; Eitim Psikolojisi, Ankara, Bacanl, H., Geli'im Örenme, Ankara, Uçan, A.; Müzik Eitimi Temel Kavramlar - Alkeler - Yakla',mlar Ve Türkiye deki Durum, Evrensel Müzik Evi, Geni'letilmi' 3. bas,m, 2006, Ankara 10. Ercan N.; Çalg, Eitiminde Motivasyon ÇadaH Eitim Dergisi Say 252, Mart Tufan, S.; Piyano Eitiminde Motivasyon Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Ekim Günal,F.; Piyano Eitiminde Motivasyon Deerlendirme Ölçei Olu'turma Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999, Ankara 13. Tava Üçer,B.; Corafya Öretmenlerinin Örencilerini Derse Kar', Güdüleme Yöntemleri Gazi Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü Yaynlanmam Master Tezi, Ankara, 2003 KAYNAKLAR 1. Sönmez, V. Program Geli'tirmede Öretmen El Kitab,, 1991, ANKARA 2. Ceviz,O. NLP Ba'ar, ve Motivasyon Teknikleri ile Müzik Eitiminde Ba'ar,n,n Art,r,lmas,, 2003, Malatya 3. Fidan, N. Okulda Örenme ve Öretme Ankara: Alkm yaynevi, Selçuk, Z. Eitim Psikolojisi, Atlas Kitabevi. 5. AAGSL Müzik Bölümü Örencilerinin Müzik Alan Derslerindeki ba'ar,lar, ile genel bilgi alan, derslerindeki ba'ar,lar,n,n incelenmesi, s.16, Yüksek Lisans Tezi, 1998, Ankara 6. Orhan Okul Servis Araçlar,nda Dinlenildii Belirlenen Müzik Türlerinin Ergenlerin Depresyon ve Kayg, Düzeyine Etkileri, s.20, Doktora Tezi, Ankara 136

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı

Fen Eitimi Ve Yaratclk

Fen Eitimi Ve Yaratclk Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 77-83 (2006) Fen Eitimi Ve Yaratclk Hilal Aktam*, Ömer Ergin** ÖZET Son yllarda Fen eitiminde yaratcla verilen önem giderek artmaya balamtr. Alan

Detaylı

ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI

ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN ** ÖZ: ileti imin temel unsuru dil, kültür aktar m n sa layan en önemli araçt r. Dolay s yla kültürün

Detaylı

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 40-51 (2006) Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Necla ahin Frat* ÖZET Bilinebilir olann sadece

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

LKÖ RET M TÜRKÇE Ö RET M PROGRAMINDA 5. SINIFA A T OKUDU UNU ANLAMA KAZANIMLARININ B L SEL BECER LER YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

LKÖ RET M TÜRKÇE Ö RET M PROGRAMINDA 5. SINIFA A T OKUDU UNU ANLAMA KAZANIMLARININ B L SEL BECER LER YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES LKÖ RET M TÜRKÇE Ö RET M PROGRAMINDA 5. SINIFA A T OKUDU UNU ANLAMA KAZANIMLARININ B L SEL BECER LER YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Ömer Ç FTÇ ÖZ: Bu çal mada, Türkçe Ö retim Program nda ilkö

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversiteleraras$ Kurul Ba&kanl$$ taraf$ndan haz$rlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüe konulan Lisansüstü

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi *

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi * Sosyal Bilimler 8/2 (2010) SOSYAL B L MLER Y l : 2010 Cilt :8 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS AND STRESS LEVEL

Detaylı

GENÇLER N MESLEK SEÇ M SÜREC NDE Ç NDE YA ADIKLARI TOPLUMUN YÜKSELEN

GENÇLER N MESLEK SEÇ M SÜREC NDE Ç NDE YA ADIKLARI TOPLUMUN YÜKSELEN ÖZEL EGE GENÇLER N MESLEK SEÇ M SÜREC NDE Ç NDE YA ADIKLARI TOPLUMUN YÜKSELEN DE ERLER N N GENÇLER N TERC HLER NE ETK S HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Berçin Dökmeciler Ça la Bozkurt DANI MAN Ö RETMENLER: Fatma

Detaylı

YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS *

YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS * YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS * Prof. Dr. H. Hüseyin BAYRAKLI Prof Dr. Mustafa ERGÜN ** Dr. Süleyman KARATA# *** ÖZET Bu çal mada, fakültelerin kullandklar finansman ile fakültelerin

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L *

TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L * TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L * Ar. Gör. Sedat MADEN ÖZ: Dil becerisi, kal pla m kuramsal bilgilerden ziyade becerilere dayan r. Dil ö retiminde içerik ve uygun yöntem için bu kurala dikkat

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

LKÖ RET M B NC DEVRE ÇOCUKLARININ TEMEL HAREKET BECER LER N GEL LMES NDE R M VE MÜZ K E N

LKÖ RET M B NC DEVRE ÇOCUKLARININ TEMEL HAREKET BECER LER N GEL LMES NDE R M VE MÜZ K E N Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi / Ocak- ubat-mart-nisan Cilt: 2 Say :1 Journal of International Multidisciplinary Academic Researches / January-February-March-April Volume: 2 Issue:

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI

E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ YABANCI DL OLARAK TÜRKÇE ÖRETM ANABLM DALI YÜKSEK LSANS TEZ E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI Betül SÜLÜOLU

Detaylı

ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER

ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER EFFECTS OF PHYSICAL EDUCATION AND PARTICIPATION TO SPORTS ON SOCIAL DEVELOPMENT IN CHILDREN Özkan KESK N Sakarya Üniversitesi, E itim

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

ÜN VERS TE Ö RENC LER N N KAR YER GEL M PLÂNLARINA L K N YAKLA IMLARI

ÜN VERS TE Ö RENC LER N N KAR YER GEL M PLÂNLARINA L K N YAKLA IMLARI ÜN VERS TE Ö RENC LER N N KAR YER GEL M PLÂNLARINA L K N YAKLA IMLARI Dr. Mustafa SA DIÇ* Üsküdar Ça r bey Anadolu Lisesi, Üsküdar- STANBUL msagdic42@hotmail.com Yrd. Doç. Dr. Hilmi DEM RKAYA** Mehmet

Detaylı

Investigating Teaching Practice Course According to Student Teachers Opinions

Investigating Teaching Practice Course According to Student Teachers Opinions Elementary Education Online, 8(2), 439-456, 2009. lkö!retim Online, 8(2), 439-456, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Investigating Teaching Practice Course According to Student Teachers Opinions

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

SGORTA RKETLERNDE MAL YETERLLK

SGORTA RKETLERNDE MAL YETERLLK SGORTA RKETLERNDE MAL YETERLLK Dr. S. Alpagut ENEL ÖZET Sigorta irketleri, ileride meydana gelebilecek risklerin mali sonuçlarn bir topluluk arasnda datarak risk yönetiminin en yaygn yöntemi olan riski

Detaylı