VEKTÖR OTOREGRESİF MODELLERİN ETKİ TEPKİ FONKSİYONLARININ GÜVEN ARALIKLARININ GÜVENİRLİLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VEKTÖR OTOREGRESİF MODELLERİN ETKİ TEPKİ FONKSİYONLARININ GÜVEN ARALIKLARININ GÜVENİRLİLİĞİ"

Transkript

1 VEKTÖR OTOREGRESİF MODELLERİN ETKİ TEPKİ FONKSİYONLARININ GÜVEN ARALIKLARININ GÜVENİRLİLİĞİ Yrd.Doç Dr. Bülent Güloğlu 1 Abstract : In this study, we firstly focus on the construction of confidence interval for impulse response functions by using different bootstrap methods. Then we compare bootstrap based confidence intervals with asymptotic ones. In doing so we utilise real economic data and allow for very large VAR models with more than four lags and more than three variables. Keywords : Impulse Responses, Structural VAR, Bias Corrected Bootstrap, Percentile and Percentile t Confidence Interval, Asymptotic Standard Errors Özet : Bu çalışmada ilk olarak, değişik bootstrap metotları kullanılarak, etki tepki fonsksiyonlarının güven aralıklarının oluşturulmasıyla ilgilenilmektedir. Daha sonra, bootstrap yöntemine dayanan güven aralıkları, asimtotik güven aralıklarıyla karşılaştırılmaktadır. Bunu yaparken, gerçek veriler kullanılmakta ve dörtten fazla gecikmeli ve üç taneden fazla değişkenli VAR modelleri kullanılmaktadır. Anahtar Kelimeler : Etki Tepkiler, Yapısal VAR, Sapması düzeltilmiş bootstrap,yüzdelik ve Yüzdelik t Güven Aralıkları, Asimtotik Standard Hatalar. I.Giriş Vektör otoregresif (VAR) modeller, ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri inceleyen standard araçlar haline gelmişlerdir. VAR modellerinden elde edilen etki tepki fonksiyonları, sıklıkla, sistemdeki değişkenlerden birisine gelen şokun, sistemdeki diğer değişkenler üzerindeki etkilerini incelemek için kullanılırlar. Başka bir ifadeyle etki tepki fonksiyonları VAR modelindeki her bir değişkenin, yapısal şoklar ortaya çıktığında, bu şoklara karşı dinamik tepkisini gösterirler. Etki tepki katsayıları VAR modelinin katsayılarından hareketle hesaplanmaktadır. Ancak VAR modelinin katsayılarının asimptotik dağılımı normal olasa da, özellikle küçük örneklemlerde sapmalı ve dağılımlarının çarpık olduğu kabul edilmektedir(kilian,1998). Dahası etki tepkiler VAR katsayılarının doğrusal bir fonksiyonu olmadıklarından, onların gerçek değerleri bilinemez. Bu yüzden etki tepki katsayılarının istatistiksel özelliklerinin bilinmesi araştırmacılar için önem arzeder. Etki tepki katsayılarının istatistiksel belirsizliğini azaltmak için, güven aralıklarının kullanılması oldukça yaygın bir uygulamadır. Böylelikle belirli bir olasılıkla etki tepki katsayılarının anakütle değerleri belirli bir aralık içinde bulunacaktır. Etki tepki katsayılarının elde edilmesiyle ve güven aralıklarının hesaplanmasıyla ilgili değişik yöntemler mevcuttur. Örneğin Runkle(1987) bootstrap yöntemiyle etki tepki katsayılarının ampirik dağılımının elde edilerek, çarpıklık sorununun üstesinden gelinebileceğini işaret 1 Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B.F Kınıklı Kampüsü, KINIKLI/ DENİZLİ

2 etmiştir. Kilian ise, hem çarpıklık sorununu ortadan kaldıran, hem de sapmayı düzelten bir bootstrap tekniği geliştirmiştir. Bu çalışmanın amacı analitik ve bootstrap yöntemleriyle elde edilen etki tepki katsayılarını karşılaştırmak ve bu katsayılar için hesaplanan güven aralıklarının ne kadar güvenilir olduğunu göstermektedir. Genelikle tek bir gecikmeli VAR modelleriyle yapılan diğer çalışmaların aksine, bu çalışmada yüksek dereceden VAR modelleriyle çalışılmış ve kü.ük örneklem ve büyük örneklem için sonuçlar karşılaştırılmıştır. II. Etki Tepki fonksiyonlarının Hesaplanması II.a Geleneksel Yöntemler Etki tepki fonksiyonlarının hesaplanmasını ve yorumlanmasını göstermek için n değişkenli p.gecikmeye sahip durağan yapısal VAR modelinin şu şekilde olduğunu varsayalım: A 0 y t = c+a 1 y t-1 + A 2 y t A p y t-p + u t (1) Yukarıdaki denklemin her iki tarafı A 0 matrisinin tersiyle çarpılırsa, indirgenmiş formda VAR(p) modeli elde edilir: y t = d+φ 1 y t-1 + φ 2 y t φ p y t-p + ε t (2) Yapısal VAR modeliyle indirgenmiş formda VAR modeli arasındaki ilişkiler ise şu şekildedir: -1 d = A 0 c -1 φ k = A 0 A k k=1,2...p ε t = A 0-1 u t Eğer yapısal VAR modelindeki u t vektörü beyaz gürültü özelliklerini taşıyorsa, ε t vektörü de beyaz gürültü vektörü olacaktır(hamilton,1994). Bunun ötesinde, eğer y süreci durağan bir süreçse, 2. denklem Wold hareketli ortalama ya da VAR hareketli ortalama süreci (VMA) olarak şu şekilde ifade edilebilir(lutkepohl,2001): y t = ϕ 0 ε t + ϕ 1 ε t -1 +ϕ 2 ε t (3) Burada ϕ 0 =I n ve ϕ s = s ϕs-1 φ i s=1,2... i= 1 Yukarıdaki denklemdeki ϕ s katsayıları etki tepki katsayılarını göstermektedir. Buna göre örneğin ϕ s matrisinin 1.satır 2. sutunundaki elemanı, y t nin tüm geçmiş değerleri sabit tutulduğunda, y 2t deki bir birimlik değişmeye, y 1t+s nin tepkisini göstermektedir. Y nin geçmiş

3 değerleri sabitken, y 1t deki değişme ε 1t deki değişmeyle ölçüldüğünden, ϕ s matrisinin elemanları, y t nin, ε t daki değişmelerle ilgili bileşenlerinin etki tepkilerini göstermektedir. Ayrıca ε t ler bir aşamalı öngörü hataları olduğundan, bu etki tepkilere aynı zamanda öngürü hatası etki tepki katsayıları(forecast error impulse response) da denmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, ε t ler arasındaki eşdönemli korelasyondan dolayı, 3. denklemden elde edilen ϕ s katsayıları, bir değişkenin belirli bir şoka karşı tepkisini değilde, ilgili bütün şoklar karşı tepkisini gösterirler.bu sorunun üstesinden gelmek için, VAR modelindeki ε t ler ilişkisiz hale getirilir.(dikeyleştirilir.) Bu dikeyleştirme işlemi, genellikle denklem 2 den elde edilen varyans kovaryans matrisinin(σ ε ), Cholesky ayrıştırmasına tabii tutulmasıyla yapılır. C ye düşük üçgen matrisi dersek, Σ ε =CC olur. Bu durumda dikeyleştirilmiş hatalar ε t = A -1 0 u t ilişkisinden elde edilebilir. Bundan dolayı VAR modeli durağansa, 3. denklemden şu ilişki elde edilecektir: y t = γ 0 u t + γ 1 u t -1 +γ 2 u t (4) Burada γ 0 = C γ j =ϕ i C j=0,1,2... Bu durumda birinci değişkendeki bir yapısal şok bütün değişkenler üzerinde eşdönemli bir etkiye sahip olurken, ikinci değişkende ortaya çıkan bir şok, y 1t üzerinde eşdönemli etkiye sahip olmazken, diğer değişkenler üzerinde etkilidir. Choleski ayrıştırması, uygulamada yaygın olmasına karşın, y vektöründeki değişkenlerin sıralaması değiştiğinde, etki tepki katsayılarının da değişmesine yol açacağından dikkatle kullanılmalıdır. Yani, değişkenlerin sıralaması değiştiğinde etki tepki fonksiyonlarının önemli derece de değişip değişmediğine bakılmalıdır. Sims(1981), denklem 1 deki A 0 matrisini, ekonomik teorinin öngürdüğü hipotezlerle kısıtlayarak yapısal VAR modelinin elde edilmesini tavsiye etmiştir. Bu çalışmada Choleski ayrıştırmasından yararlanıldığından yapısal VAR modeline değinilmeyecektir. II.b Bootstrap Yöntemleri Efron(1979) tarafından öne sürülen bootstrap yöntemi, parametre tahminlerinde, istatistiklerin ampirik dağılımlarının bulunmasında ve güven aralıklarının hesaplanmasında son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntem verilerin iadeli örnekleme yöntemiyle oluşturulmasına, bu şekilde oluşturulan her bir örneklem için ilgili istatistiklerin tahmin edilmesine dayanan ve birkaç defa tekrar eden bir süreçtir.

4 VAR modelleri çerçevesinde bootstrap yöntemleri etki tepki fonksiyonlarının güven aralıklarının oluşturulması amacıyla kullanılmaktadır. Etki tepki katsayılarının güven aralıklarını oluşturmak için, VAR modelinin katsayıları değişik iadeli örnekleme tekniklerinden birisi kullanarak, birkaç defa EKK ile tahmin edilir. Daha sonra VAR modeli VMA şekline dönüştürülerek etki tepki fonksiyonları yukarıda gösterildiği gibi bulunur. Son aşamada etki tepki katsayılarının ampirik dağılımları bulunarak, güven aralıklarının alt ve üst sınırları oluşturulur. Güven aralıklarının oluşturulmasında, standard yüzdelik(standard percentile) metodu ile, Hall(1992) in yüzdelik ve yüzdelik t yöntemleri kullanılabilir. Etki tepki fonksyonlarının hesaplanmasında Diebold ve diğerleri (1998) tarafından geliştirilen Cholesky faktör bootstrap ile Runkle ve Kilian ın bootstrap yöntemleri kullanılmaktadır. II.b.1 Cholesky Faktör Bootstrap Diebold ve diğerleri tarafından geliştirlen Cholesky Faktör Bootstrap yöntemi şu şekilde uygulanmaktadır: Y, T döneminde gözlenen n tane değişkenden oluşan bir vektör şu şekilde iade edilmiş olsun: Y=Cε (5) Burada C matrisi, nt,nt boyutunda, ε ise nt,1 boyutunda bir vektördür.cholesky faktör bootstrap yöntemi aşağıdaki aşamaları içermektedir: 1) Y nin varyans covaryans matrisi(σ) tahmin edilir 2) Σ matrisinin Cholesky ayrıştırması elde edilir: CC =Σ 3) ε* N(0,I) olacak şekilde rassal sayılar elde edilir 4) y*=cε* kullanılarak yapay y* değerleri elde edilir. 5) Etki tepki katsayıları hesaplanır 6) 3 ile 5 arası aşamalar birçok defa tekrar edilerek etki tepki katsayılarının ampirik dağılımları bulunur ve güven aralıkları oluşturulur. II.b.2 Runkle metodolojisi Runkle bootstrap yöntemi başlangıçta VAR modelinden elde edilen hata terimlerini kullanan bir yöntemdir.şu aşamaları içerir: 1) Model 2 EKK yöntemiyle tahmin edilerek, hata terimleri(ε) ve otoregressif katsayılar(φ) elde edilir.

5 2) Tahmin edilen hata terimleri anakütle olarak kabul edilerek, iadeli tesadüfi örnekleme yöntemiyle t büyüklüğünde örneklem çekilir.bu şekilde elde edilen hata terimleri ε* olsun. 3) Tahmin edilen φ katsayıları ve ε* kullanılarak y*değerleri elde edilir. 4) y* değerleri kullanılarak yeni otoregresif katsayılar(φ*) elde edilir. 5) 2 ile 4 arası aşamalar tekrar edilerek etki tepki katsayıları ve onlar için güven aralıkları hesaplanır. Bu yöntemin en önemli avantajı, hata terimleri için herhangi bir dağılım empoze etmeden, φ* katsayılarının küçük örneklem dağılımının tahmini vermesidir.ancak hata terimlerinin iadeli örnekleme tabii tutulması ve buna dayanarak elde edilen yeni y* değerlerinin, yapısal katsayılarının elde edilmesi sırasındaki yakınsama sürecine zarar verebilmesi, bu yöntemin en önemli eksikliğidir. II.b.3 Sapması düzeltilmiş bootstrap yöntemi Kilian tarafından öne sürülen bu yöntemin en önemli avantajı, otoregresif katsayıların sapmalı tahminini düzeltmesi ve daha sonra VMA katsayılarını tahmin etmesidir. Bu yöntem şu şekilde uygulanabilir: 1)Y= d+φ 1 y t-1 + φ 2 y t φ p y t-p + ε t modeli EKK ile tahmin edilir. 2) Parametrik olmayan bootstrap tekniklerden birisi kullanılarak yapay y* değerleri elde edilir. 3) y* değerleri kullanılarak bootstrap katsayıları (φ*) hesaplanır. 4) Bu süreç 1000 kez tekrarlanarak 1000 tane bootstrap katsayısı (φ*) hesaplanır. 5) (φ*) katsayıların ortalaması alınarak φ değeri bulunur 6) EKK ile elde edilen VAR modelinin companion matrisi elde edilir. 7) Companion matrisinin en büyük köklerinin modulus değerleri (m(φ)) bulunur. 8) Eğer m( φ) 1 ise, sapması düzeltilmiş katsayı değeri φ c =φ kabul edilir. 9) Eğer m(φ)<1 ise, φ c =φ -ψˆ. Burada ψˆ =φ -φ dir. 10) Eğer m( φ c ) 1 ise, ψˆ 1=ψˆ ve δ 1 =1 kabul edilerek, ψˆ i+j =δ i ψˆ i ve δ i+1 =δ i değerleri tanımlanır. 11) i=1,2,... için, yinelemeli olarak φ c i=φ-ψˆ i değerleri, m(φ c i )<1 oluncaya kadar bulunur. 12) m(φ c i )<1 olduğunda, φ c =φ c i olarak alınır.

6 13) İndirgenmiş VAR modelindeki φ katsayıları yerine düzeltilmiş katsayılar(φ c ) bulunur tekrarla yeni φ * değerleri hsaplanır ve 4-13 arası basamaklar tekrar edilerek yeni φ c değerleri bulunur. 14) Bulunan φ c değerleri kullanılarak etki tepki katsayıları ve bunların güven aralıkları bulunur. III.Bootstrap Güven Aralıkları Etki tepki katsayıları,bootstrap yöntemlerinden birisi kullanılarak hesaplandıktan sonra, güven aralıklarının oluşturulması gerekir. Bootstrap güven aralıkları birkaç değişik yöntemle oluşturulabilir. Bunlardan en yaygın kullanılanları, standard yüzdelik güven aralığı ile, Hall(1992) in yüzdelik ve yüzdelik t yöntemleridir. III.a. Standard yüzdelik güven aralığı Etki tepki katsayıları için en yaygın kullanılan güven aralığı olup, hesaplanması oldukça kolaydır. CI s = [Q* α/2,q* (1-α/2) ] Burada Q* α/2 ve Q* (1-α)/2 sırasıyla l(ϕ* y-p+1,...y 0,...y T) dağılımının α/2 ve (1-α)/2 bootstrap yüzdelikleridir. III.b. Hall yüzdelik güven aralığı Etki tepki katsayıları için Hall bootstrap yüzdelik güven aralıkları, bootstrap yöntemiyle ve standard yöntemlerle elde edilen etki tepki katsayılarının farkının(ϕ*-ϕ) dağılımına dayanmaktadır. Bootstrap yöntemiyle elde edilen etki tepki katsayılarına ϕ* ve standard yöntemlerle elde edilenlere ϕ dersek, o zaman Hall yüzdelik güven aralığı şu şekilde oluşturulabilir: CI H = [ϕ s* ( 1-α/2),ϕ -s* α/2 ] Burada s*( 1-α/2) ve s* α/2, l(ϕ*-ϕ y-p+1,...y 0,...y T) dağılımının (1-α)/2 ve α/2 bootstrapyüzdelikleridir. III.c. Hall yüzdelik t güven aralığı Hall yüzdelik t güven aralığı şu şekilde hesaplanır: CI t = [ϕ t* ( 1-α/2) s(ϕ), ϕ -t* α/2 s(ϕ)]

7 Burada s(ϕ), etki tepki katsayılarının asimtotik standard hatalarını,t*( 1-α/2) ve t* α/2 ise, ( ϕ*- ϕ)/s(ϕ*)) dağılımının yüzdeliklerini göstermektedir. IV. Ampirik Karşılaştırma Standard yöntemler kullanılarak elde edilen etki tepki katsayılarının güven aralıklarıyla, bootstrap yüzdelik güven aralıkları Lutkepohl un veri seti kullanılarak karşılaştırılmış. Veriler 1960:Q1-1982:Q4 döneminde doğal logaritması alınmış yatırım(y1) gelirin(y2) ve tüketimi(y3) kapsamaktadır. Standard yöntemlerle hesaplanmış etki tepki katsayılarının %95 güven aralıkları ile Runkle parametrik olmayan bootstrap yöntemiyle hesaplanmış etki tepki katsayılarının Hall yüzdelik güven aralıkları sırasıyla şekil1 ve şekil2 de verilmiştir. Şekil1 ve şekil2 karşılaştırıldığında asimtotik standard hatalara dayanan % 95 güven aralığı ve Runkle bootstrap yöntemine dayanarak hesaplanan Hall yüzdelik güven aralığı arasında önemli bir fark görülmemektedir. Ancak her iki güven aralığıyla elde edilmiş sonuçlar yanıltıcı olabilir. Bu yüzden sonuçların sapması düzeltilmiş bootstrap yöntemiyle de tekrarlanması gerekebilir. V.Sonuç Bu çalışmada VAR modellerinden elde edilen etki tepki katsayılarının güven aralıklarının güvenirliği incelenmiştir. Değişik yöntemler arasından asimtotik standard hatalara dayanan % 95 güven aralığı ile Runkle bootstrap algoritmasına dayanarak hesaplanan etki tepki katsayılarının Hall yüzdelik güven aralıkları karşılaştırılmıştır. Örneklem büyüklüğü (76 gözlem) göz önüne alındığında bu iki yöntem arasında büyük örneklemler için fark olmadığı görülebilir. Kaynakça Efron B.(1979) Bootstrap Methods: Another Look at the Jacknife, Annals of Statistics, 9, Hamilton J.(1994) Time Series Analysis, Princeton University Press Hall P.(1992) The Bootstrap and Edgeworth Expansion, Springer, New York Runkle D. (1987) Vector Autoregression and Reality, Journal of Business and Economics Statistics, 5, Kilian L.(1998) Small Sample Confidence Intervals for Impulse Response Functions Review of Economics and Statistics, 80, Lutkepohl H.(2001) Vector Autoregressive and Vector Error Correction Models, mimeo

TÜRKĐYE DE ĐÇ BORÇLARIN ĐKTĐSADĐ ETKĐLERĐNĐN VAR TEKNĐĞĐYLE ANALĐZĐ * Analysis of Economic Effects of Domestic Debt in Turkey using VAR Technique

TÜRKĐYE DE ĐÇ BORÇLARIN ĐKTĐSADĐ ETKĐLERĐNĐN VAR TEKNĐĞĐYLE ANALĐZĐ * Analysis of Economic Effects of Domestic Debt in Turkey using VAR Technique TÜRKĐYE DE ĐÇ BORÇLARIN ĐKTĐSADĐ ETKĐLERĐNĐN VAR TEKNĐĞĐYLE ANALĐZĐ * Analysis of Economic Effects of Domestic Debt in Turkey using VAR Technique Bu makalede 1 Dr. Ferhat Başkan ÖZGEN ** Dr. Bülent GÜLOĞLU

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama

Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama Hasibe ÖZGÜMÜŞ Turhan KORKMAZ ** Emrah İsmail ÇEVİK *** Özet Bu çalışmada Şubat 2005 - Kasım 2011 tarihleri arasında,

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

608 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013

608 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 68 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 213 Parametrik Riske Maruz Değer Hesaplamasında Volatilitenin Modellenmesi: Türkiye de Emeklilik Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama Volatility Modelling

Detaylı

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK * ÖZET Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin

Detaylı

İLK BEŞ YÜZ İMALAT SANAYİ KURULUŞUNUN ETKİNLİK ANALİZİ VE SİGMA YAKINSAMASI-TÜRKİYE ÖRNEĞİ: 1993-2000

İLK BEŞ YÜZ İMALAT SANAYİ KURULUŞUNUN ETKİNLİK ANALİZİ VE SİGMA YAKINSAMASI-TÜRKİYE ÖRNEĞİ: 1993-2000 M. Ensar YEŞİLYURT ** Özet İLK BEŞ YÜZ İMALAT SANAYİ KURULUŞUNUN ETKİNLİK ANALİZİ VE SİGMA YAKINSAMASI-TÜRKİYE ÖRNEĞİ: 993- Recep KÖK * Etkinlik analizi yapılan çalışmalarda kullanılan yöntemlerden elde

Detaylı

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014, 1(2), 103-129 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2014, 1(2), 103-129 Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger-

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1357 Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama Ömay ÇOKLUK* Öz Lojistik regresyon analizinin temel odağı,

Detaylı

TÜRKiYE'NiN LAFFER EGRiSi: KALMAN FiLTRE TAHMiN TEKNiGi

TÜRKiYE'NiN LAFFER EGRiSi: KALMAN FiLTRE TAHMiN TEKNiGi EKONOMIK YAKLAŞlM TÜRKiYE'NiN LAFFER EGRiSi: KALMAN FiLTRE TAHMiN TEKNiGi 27 Rahmi Yamak* /.GiRiŞ 1974 yılında, Arthur Laffer'in vergi oranları ile vergi gelirleri arasında kurmuş oludğu çaneğrili teorik

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: 3-4 Sayfa: (2-32) Makale SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme

Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (11) 2006 / 1 :168-179 Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme Recep Tarı Şadan Çalışkan **

Detaylı

Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi

Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 989 Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi

Detaylı

TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI

TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI 571 TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI Özlem KİREN GÜRLER *, Şenay ÜÇDOĞRUK ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, DİE 2002 Hanehalkı Bütçe Anketi verilerini kullanarak,

Detaylı

Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama

Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonometri I Ders Notları Ders Kitabı: J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon

Detaylı

GELİŞEN EKONOMİLERDE KARBONDİOKSİT EMİSYONU, EKONOMİK BÜYÜME VE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ ANALİZİ

GELİŞEN EKONOMİLERDE KARBONDİOKSİT EMİSYONU, EKONOMİK BÜYÜME VE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ ANALİZİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2442 Number: 27, p. 339-352, Autumn I 2014 GELİŞEN EKONOMİLERDE KARBONDİOKSİT

Detaylı

TEMEL BİLEŞEN ANALİZİ YÖNTEMİNİN VE BAZI KLASİK VE ROBUST UYARLAMALARININ YÜZ TANIMA UYGULAMALARI

TEMEL BİLEŞEN ANALİZİ YÖNTEMİNİN VE BAZI KLASİK VE ROBUST UYARLAMALARININ YÜZ TANIMA UYGULAMALARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:1, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:1, 2009

Detaylı

Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi

Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Tülin Atakan Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Arş. Gör. Menkul Kıymetler R. Đlker Gökbulut Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi Yrd. Doç.

Detaylı

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.1, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:1, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 18.02.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 21.12.2006

Detaylı

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SERMAYE PİYASALARI VE BORSA ANABİLİM DALI PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA Yüksek Lisans

Detaylı

Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi

Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cilt:1, Sayı:2, 2010, Sayfa 172-193) Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi Burcu Güvenek *, Volkan Alptekin Özet Sosyo-ekonomik

Detaylı

RASYONEL BEKLENTİLER-YAŞAM BOYU SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNİN TESTİ

RASYONEL BEKLENTİLER-YAŞAM BOYU SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNİN TESTİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:11 2010 90 99 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ RASYONEL BEKLENTİLER-YAŞAM BOYU SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNİN TESTİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR SİVRİ

Detaylı

Türkiye de paranın gelir dolaşım hızlarının MARS yöntemiyle tahmini

Türkiye de paranın gelir dolaşım hızlarının MARS yöntemiyle tahmini ODTÜ Gelişme Dergisi, 28 (3-4), 2001, 431-454 Türkiye de paranın gelir dolaşım hızlarının MARS yöntemiyle tahmini K. Batu Tunay Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İktisadî ve İdarî Programlar

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar Programı: Matematik-Bilgisayar Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. S.

Detaylı

Kayıp Değerlere Yaklaşık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisi

Kayıp Değerlere Yaklaşık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 289-309 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Kayıp Değerlere Yaklaşık

Detaylı

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 25 SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARAGÖZ Bolu İzzet Baysal

Detaylı

Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1

Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1 Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1 İsmet GÖÇER Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültes,i Ekonomi ve Finans Bölümü

Detaylı