TAŞIT İŞLETME MALİYETLERİ BİLEŞENLERİNİN İRDELENMESİ, TASARRUF BAKIŞININ YERLEŞTİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞIT İŞLETME MALİYETLERİ BİLEŞENLERİNİN İRDELENMESİ, TASARRUF BAKIŞININ YERLEŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 TAŞIT İŞLETME MALİYETLERİ BİLEŞENLERİNİN İRDELENMESİ, TASARRUF BAKIŞININ YERLEŞTİRİLMESİ Dr.A.Erhan BAKIRCI 1 SUMMARY The main aim of this study is to examine the vehicle operating cost inside the transportation cost. To reach this aim, general costs in transportation are explained in the first section. Then, the vehicle operating cost is analyzed. In the final section, the different opportunities and treats to minimize the vehicle operating cost are pointed out. It is emphasized that the cost will be minimized when the benefit is maximized. ÖZET Ulaştõrma maliyetleri özellikle gelişmekte olan ülkeler için çok büyük önem taşõmaktadõr. Ancak bu farkõndalõğõn oluşmasõ için ulaştõrma maliyetlerinin net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalõşmanõn amacõ, karayolu ulaştõrmasõnda maliyet yönünden önemli bir yer tutan işletme maliyetinin incelenmesidir. Bu amaca yönelik olarak çalõşmanõn ilk bölümünde ulaştõrmada maliyetleri belirleyen ana unsurlar açõklanmõş, sonra, taşõt işletme maliyetleri detaylõ bir şekilde anlatõlmõştõr. Çalõşmanõn sonuç bölümünde ise taşõt işletme maliyetlerinin azaltõlmasõ için ne gibi çalõşmalar yapõlmasõ gerektiği belirtilmiş, farklõ fõrsatlar ve tehditler incelenerek, maliyetlerin minimumda tutulmasõ ve ulaştõrma sitemlerinden maksimum faydanõn sağlanmasõ için yapõlmasõ gerekenlere vurgu yapõlmõştõr. 1. GİRİŞ Türkiye, genç nüfusu, nüfusun getirdiği dinamikler ve yetişmiş insan gücü ile gelişmiş dünya ülkelerinin arasõnda hak ettiği yerini mutlaka almak zorundadõr. Gelişmekte olan ülkeler kaynaklarõnõ en verimli şekilde planlamak ve kullanmak zorundadõr. Bu isteğin gerçekleşmesi, ülke kaynaklarõnõ bilinçli ve en iyi bir şekilde kullanabilme yetisinden geçmektedir. Ulaştõrma istenci, sistem fikri ve araçlarõ, insanlõğõn varlõğõndan beri vardõr. Ulaştõrma sistemleri vücuda can veren kanõn dolaştõğõ damarlara benzerler. İnsanlõk ulaşabildiği ölçüde var olmuş ve var olduğu ölçüde de gelişmiştir. Var olabilmek, sürdürülebilir gelişmeyi sağlayabilmek için kan damarlarõ gibi ulaştõrma sistemleri de her türlü ticari ve sosyal faaliyetin temelini oluşturur, besler ve geliştirir. Bir diğer deyişle, ülke gerçekleri ile örtüşen ve genel talebe; güvenli, ekonomik, ve hõzla cevap verebilen ulaştõrma altyapõsõ, ülkedeki her türlü ticari ve sosyal faaliyetin temelini ve ekonomik kalkõnmanõn en önemli faktörünü oluşturmaktadõr. 1 Dr.İnş.Yük.Müh. İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deniz Ulaştõrma İşletme Mühendsiliği Bölümü, Avcõlar - İstanbul 395

2 Türkiye gibi ülke bazõnda yaygõn ulaştõrma sistemlerinde kullanõlan enerji ve teknoloji açõsõndan dõşa bağõmlõ olan ülke ekonomileri, sistemlerinin devamlõlõğõ için gerekli olan harcamalarõnõ büyük bir kõsmõnõ, enerjiye ve bu konuda gerekli teknoloji transferi veya ürünleri için ülke dõşõna aktarmaktadõrlar. Bu noktada, kaynak transferi yaparak geliştirilen her karayolu ve bu karayolunu kullanan araçlarda akõl ve bilim gerçekleri doğrultusunda tasarruf yöntemleri geliştirmeli, faydayõ maksimum yapma istencini başta devlet yönetselliği ile, kullanõcõ ve planlayõcõlar da akõl, bilimsel fayda farkõndalõğõ ile bu yöntemleri uygulamalõdõr. 2.Ulusun Güçlülük ve Zayõflõk Analizleri Bir ulusun ekonomik zenginliğini oluşturan doğal kaynaklar, nüfus hacmi, insan sermayesi, fiziksel sermaye, teknoloji ve alt yapõ unsurlarõ birbiri ile son derece önemli ilişkilere sahiptirler. Birbirine daha bağõmlõ hale gelen dünya ve her zaman değişen ortamda zenginliğinin oluşturulmasõ ve sürdürülebilmesi, ancak ulusun ekonomik zenginliğini oluşturan portföy kapasitesinin dünya ekonomisinin genel ve rekabetçi ortamõyla uyum sağlayabilecek şekilde yönlendirilmesiyle mümkün olabilmektedir. Ulusun kapasiteleri, ülkelerin performanslarõnõ ve bu doğrultuda dünya ölçeğinde güçlü ve sözü geçen bir ülke olma gerekliliklerini de belirlemektedir ve beş ana kategoride toplandõğõ görülmektedir. Bunlar; Kültür, davranõş biçimi ve değer yargõlarõ o Üretkenlik kültürü o Girişimcilik ruhu o Tasarruf davranõşlarõ o Aile değer yargõlarõ Sosyal Uyum o Zenginliğin dağõtõmõ o Kültürel homojenlik Faktör Zenginliği o Doğal kaynaklar o İnsan sermayesi o Teknoloji düzeyi o Nüfus içindeki yaş dağõlõmõ Endüstriyel Organizasyonlar o Rekabetçi yoğunluk o İşbirliği normlarõ o Endüstri çeşitliliği o Devletin sahip olduğu işletmeler Hükümet liderliği o Vizyon sahibi liderlik o Hükümetin stratejik desteği o Yönetsel verimlilik o Politika tutarlõlõğõ o Siyasi istikrar şeklinde belirlenebilir. Ülkelerin ekonomik gelişme politikalarõnõ oluşturan siyasetçiler, ulusal kapasiteyi değerlendirirken sadece bu öğelerin seviyesi ve önemini değil, aynõ 396

3 zamanda bu öğelerin değiştirilmesini ve aralarõndaki sinerjik enerjiyi de göz önüne almak zorundadõr. 3. Ülkemiz Ulaştõrma Altyapõsõnõn İrdelenmesi Türkiye, ulaştõrma sistemini, stratejik bakõş açõsõndan yoksun, kaynak tasarrufu ve planlamasõ ile ihtiyaçlarõnõn dõşõnda bir bakõş açõsõ ile tek yönlü olarak geliştirmiştir. Öyle ki, üç tarafõ denizlerle çevrili ülkemizde deniz yolu ile yapõlan yolcu taşõmacõlõğõ genel içinde %0,1, yük taşõmacõlõ ise genel içinde %3,5 oranlarõnda kalmõştõr. Ülkemiz gerçeklerine rağmen, yatõrõm planlamasõ ve harcamasõ doğrultusunda alõnan tercihlerin ve kararlarõn, diğer ulaştõrma sistemleri ile bütünleşik bir entegrasyon geliştirme olgusundan uzak, karayolu ulaştõrmasõ biçiminde tek taraflõ olarak devam ettiği görülmektedir. Yakõn zamanda da, diğer ulaştõrma sistemleri ile bir eşgüdüm sağlanmasõ ve bunun sonucunun alõnmasõ zayõf ihtimal olarak gözükmektedir. Mevcut durumu değiştirme imkanõ yakõn zaman içerisinde mümkün olamayacağõna göre, sistemin girdi ve çõktõlarõ ile problemlerini bilmek ve bu noktada, harcarken kazanma yaklaşõmõnõn diğer bir deyiş ile tasarruf politikalarõnõn geliştirilmesi ve uygulamada geçerliliğinin sağlanmasõ için yönetsel kararlõlõğa ve tepeden tõrnağa kadar farkõndalõğa büyük ihtiyaç vardõr. Bunun için karayolu ulaştõrmasõnda maliyetlerin tanõmlanmasõ büyük önem taşõmaktadõr. 4. Karayolu Ulaştõrmasõnda Maliyetleri Belirleyen Ana Unsurlar Ulaştõrmanõn üç bileşeni taşõt, çevre ve ulaştõrma sistemi altyapõsõ ile insan olarak ortaya çõkmaktadõr. Bu tanõmlamada, gerek bu bileşenlerin kendisi ile gerekse de birbirleri ile olan ilişkilerinde ortaya çõkan problemler maliyet olarak tanõmlanmaktadõrlar. Bir diğer değiş ile, trafik sõkõşõklõğõ büyük bir problemdir belirlemesi, ulaştõrma otoriteleri ve ekonomistler tarafõndan trafik sõkõşõklõğõ önemli bir maliyettir şeklinde görülmektedir. Problem, düzeltilmesi gereken, kusurlu ve sõkõntõ yaratan bir karõşõklõk olduğunu ortaya koyarken maliyet; bazõ değerlerden vazgeçerek elde edilecek yeni değerlerle bir denge kurulmasõnõn önünü açmaktadõr. Bunun yanõnda karõşõklõğõ problem olarak tanõmlamak, büyüklüğü hakkõnda hiçbir şeye işaret etmezken, maliyet olarak tanõmlamak, onun ölçülebilir ve diğer etkilerle karşõlaştõrõlabilir olduğunu, etkilerin nicelenebileceğini belirtmektedir. Tablo 1 de, motorlu araç maliyetleri ve bu maliyetlerin sõnõflamasõ görülmektedir. Maliyet, kaynaklarõn kullanõm biçimleri arasõndaki karşõlõklõ koordinasyona da işaret etmektedir. Bu koordinasyon ulaştõrma ve ulaştõrma alt sektöründe, para, zaman, arazi kullanõmõ ya da herhangi bir menfaatten faydalanma şansõnõn kaybõnõ içerebilir. Maliyet ve fayda birbirini yansõtan bir ilişki içerisindedir. Maliyet faydadaki azalma, fayda ise azalan maliyetler şeklinde tanõmlanabilmektedir. Bu yaklaşõm ile maliyet çeşitleri yedi başlõk altõnda incelenebilir Değişken ve Sabit Maliyetler Değişken maliyetler, tüketimdeki artõştan kaynaklanan artan maliyetler olarak kabul edilebilirler. Bu yüzden, değişken maliyetler örneğin araç kullanõcõlarõnõn yõllõk araç 397

4 kullanõm mesafelerini düşürmeleri gibi tüketimdeki azalmayla azalabilecek maliyetleri yansõtõrlar. Sabit maliyetler, ekipman, bina ya da arazi maliyetleri gibi kaçõnõlmaz maliyetler olup tüketim miktarõndan etkilenmezler. Sabit maliyetler ancak satõlabilirler ve yapõlan harcama kõsmen de olsa karşõlanabilir. Buna rağmen, planlama ve kira maliyetleri gibi maliyetler batõk maliyetler olup bunlara harcanan kaynaklar geri kazanõlamazlar. Benzin, seyahat süresi ve kaza riski kat edilen mesafeyle birlikte büyüyen değişken otomobil maliyetleridirler. Amortisman, sigorta masraflarõ ve araç trafik harçlarõ ise sabit masraflar olarak kabul edilirler. Sabit maliyet ile değişken maliyet arasõndaki fark, bakõş açõsõna bağlõ olarak da değiştiği görülmektedir. Örneğin amortisman maliyeti genellikle sabit kabul edildiği halde, aracõn kullanõm ömrü ve satõş değeri ve ne kadar kullanõldõğõyla olan ilgisinden dolayõ uzun vadede kõsmen değişken maliyet olarak dikkate alõndõğõ görülmektedir Dahili, Harici ve Sosyal Maliyetler Dahili maliyetler, özel maliyetler veya kullanõcõya ait maliyetler olarak tanõmlanmaktadõr. Bu maliyetler malõn tüketicisi tarafõndan belirlenirken, harici maliyetler diğer etkenler tarafõndan belirlenirler. Sosyal maliyetler, hem dahili hem de harici etkileri içeren toplam maliyetler olarak ortaya çõkmaktadõr. Trafik sõkõşõklõğõ yada kaza maliyetleri gibi maliyetler, sürücülerin diğer sürücülere yüklediği maliyetlerdir, bu nedenle bireyler için harici maliyetken belirli bir grup ve sektör içinde dahili maliyet olarak tanõmlanabilir. Bu tür maliyetlerin dahili ya da harici olarak tanõmlanmasõ, sorunun algõlanma düzeyine göre değişeceği öngörülmektedir. Eğer tek kaygõ sektör seviyesi eşitliğiyse sektör seviyesi analizi uygun olabilir. Eğer konu bireysel seviye eşitliği ya da ekonomik verimlilik ise, harici maliyetler bireysel seviyede tanõmlanabilirler. Toplumda kaynaklarõn verimli kullanõlabilmesi için, herhangi bir kaynak kullanõmõ kararõ veren her bireyin, toplumsal bakõmdan bu kullanõmõn bir fõrsat maliyeti olduğunu göz önünde bulundurmasõ gerektiği yadsõnamaz. Bir sõnõf olarak motorlu araç kullanõcõlarõnõn sõnõf içinde meydana getirilen bir maliyeti karşõlayõp karşõlamadõklarõ fark etmez; ancak fark eden, karar veren her bir bireyin uygun sosyal marjinal-maliyet fiyatõnõn farkõnda olup bunu ödemesidir. Eğer kararõ veren sorumlu birey maliyetin hesabõnõ yapmazsa, kaynak, genellikle kimin ödediğine bakõlmaksõzõn ziyan edilmiş olur. Bir maliyetin hesabõnõ verebilmek için, tüketici onun önemini bilmeli ve maliyeti üzerine almak zorunda hissetmeli yada üzerine almak zorunda olmalõdõr. Genellikle fiyat, her ikisini de başarõr ve tüketiciye bu tüketimi yapmasõ için nelerden vazgeçmesi gerektiğini anlatõr Piyasa İçi ve Piyasa Dõşõ Maliyetler Piyasa içi maliyetleri; araçlar, arazi ve benzin gibi rekabetçi bir pazarda serbestçe değiştirilen mallarõn maliyetlerini içermektedirler. Piyasa dõşõ maliyetler ise temiz hava, kaza riski ya da sessizlik gibi herhangi bir pazarõ bulunmayan mallarõn maliyetlerini içerir. Maliyet analizinde parasal maliyetler harcamalar olarak dikkate alõnõrlar. 398

5 4.4. Gözle Görülen ya da Gerçek Maliyetler Tüketiciler; sigorta, amortisman, bakõm, onarõm ya da ikamete mahsus park ücreti gibi arada bir ödenen maliyetlerden ziyade seyahat süresi, stres, park ücreti, benzin ve bireysel ulaşõm ücretleri gibi acil maliyetlerin daha çok farkõnda olma eğilimindedirler. Bu nedenlerle bazen tüketicinin gözle görülen ve gerçek giderleri arasõnda bir fark vardõr. Bu harcamalarõn farkõndalõğõ, bu maliyelerin belirlemesine temel teşkil etmektedir Fiyat Maliyeti Fiyat, tüketim kararlarõnõ doğrudan etkileyen karar sürecinin temelini oluşturmaktadõr. Bu nedenle gözle görülen-dahili-değişken maliyet olarak karşõmõza çõkmaktadõr. Örneğin, benzin fiyatlarõ, park ücretleri ya da ulaşõm ücretlerindeki değişimler tüketicinin seyahatle ilgili kararlarõnõ etkilerler. Ekonomik verimlilik analizlerinin piyasa ile ilgili doğru sinyaller verebilmesi için fiyatlarõn bir malõn üretiminin tam maliyetini yansõtmasõna gereksinim duyar. Fiyat sõklõkla, dar bir ifadeyle sadece parasal maliyetleri içine alacak şekilde tanõmlanõr; ancak zaman ve risk gibi piyasa dõşõ kullanõcõ etkilerini de içerebilir çünkü bu etkiler de tüketici kararlarõna tesir eder Doğrudan ve Dolaylõ Maliyetler Bazõ maliyetlerin etkileri dolaylõdõr. Bu nedenle, faaliyetin başlangõcõyla nihai sonuç arasõnda çeşitli basamaklar vardõr. Örneğin yüksek seviyelerde motorlu araç kullanõmõ, varoşlarõn gelişmesine ve araç kullanmayanlarõn ulaştõrma sistemi tercihini kõsõtlayabilir. Bu da çeşitli ekonomik, sosyal ve çevresel maliyetler doğurur. Bir aracõn kat ettiği mesafenin bu tür maliyetlere katkõsõnõ ölçmek zor olsa da, kümülatif etkiler önemlidir ve göz ardõ edilmemelidir. Bu etkiler, tütün ve alkolün etkilerine benzerdir: tek bir sigaranõn ya da içkinin çok az zararõ olabilir, ancak sigara içmenin ya da ölçüsüz alkol tüketiminin topluma önemli bir maliyet yüklediği tartõşmasõzdõr. Dolaylõ etkileri nicelemek, bir faaliyeti, nihai sonuçlarõna bağlayan basamaklarõn da her birini anlamayõ gerektirmektedir. Bir faaliyetin dolaylõ bir maliyete neden olup olmadõğõ, onunla ya da onsuz testiyle açõklõğa kavuşturulabilir. Bir proje ya da politika uygulanõrken maruz kalõnan etkilerle yokluğunda maruz kalõnan etkiler arasõndaki fark, o proje ya da politikanõn sonucu olarak kabul edilir. Eğer dolaylõ maliyet değerleri belirli bir planlama sürecine göre değerlendirilecekse, bu değerleri miktarca birleştirmektense kalitece birleştirmek daha uygun olduğu uygulamalrdan görülmektedir. Örneğin arazi kullanõmõ ve ulaşõm sorunlarõ etkisine parasal bir değer biçmektense, bir çalõşma basitçe, belirli bir seçeneğin toplumun stratejik hedeflerinden olan çarpõk kentleşmeyi önleme ve araç kullanmayanlarõn seyahat seçeneklerini geliştirme hedefiyle çelişip çelişmediğini ortaya koyacak tarzda geliştirilmesi daha anlamlõ olacaktõr Ekonomik Transferler, Kaynak Maliyetleri ve Vergi Maliyetleri Ekonomik transferler, fiyatlandõrma ve vergilendirme gibi maliyet ya da faydadaki, mevcut kaynaklarda değişikliğe yol açmayan kaymalarõ belirtirler. Ekonomik transferler, bir grup için maliyetken diğer bir grup için faydadõrlar, ancak bu harç ve 399

6 ücretleri ödemek için gereken idari ve zaman maliyetleri gerçek kaynak maliyetleridir. Ekonomik transferler, piyasa dõşõ maliyetleri de içerebilir. Örneğin; daha büyük bir araç kullanmak araç sahibinin güvenliğini arttõrma eğilimindeyken, diğer yol kullanõcõlarõn riskini arttõrarak yani bir risk transferiyle sonuçlanõr. Bu tür etkileri değerlendirirken, ekonomik transferin hem faydasõnõ hem de maliyetini hesaba katmak önemlidir. Maliyet analizinde vergiler, özel bir değerlendirme gerektirmektedir. Vergiler genellikle tüketicilerden hükümetlere ekonomik transfer olarak değerlendirilir ve fayda ve maliyeti hesaplarken dõşarõda tutulurlar. Yakõt vergisi ya da araç kayõt harcõ gibi özel vergiler harici maliyetleri dahilileştiren kullanõcõ harçlarõ olarak değerlendirilebilir, ancak araçlar üzerinden alõnan satõş vergileri bu şekilde değerlendirilemez, çünkü tüketiciler bu tür vergileri başka mallar için de öderler. Tablo 1. Motorlu Araç Maliyetlerinin Sõnõflandõrlmasõ (İtalikler = Piyasa dõşõ) Kullanõcõ Maliyetleri (Dahili Maliyetler) Harici Maliyetler Değişken Maliyetler Yakõt Maliyeti Kõsa Dönemli Park Maliyeti Araç Bakõm-Onarõm Maliyeti Kullanõcõ zaman ve Stres Maliyeti Kullanõcõ Kaza Risk Maliyeti Yol Bakõm Maliyeti Trafik Servis Maliyeti Sigorta Geri Ödemesi Trafik Sõkõşmasõ Maliyeti Çevresel Etki Maliyeti Telafisi Olmayan Kaza Riski Sabit Maliyetler Taşõt Satõn Alma Maliyeti Araç Trafik Tescil Maliyeti Sigorta Maliyeti Uzun Dönemli Park Maliyeti Araç Bakõm Maliyeti (Sabit Parça Maliyeti) Yol Yapõm Maliyeti Park Yapma Maliyeti Trafik Planlama Maliyeti Cadde Işõklandõrma Maliyeti Arazi Kullanma Maliyeti Sosyal Eşitsizlik Maliyeti 5. Taşõt İşletme Maliyetinin İncelenmesi Taşõt İşletme Maliyeti, karayolunu kullanan tüm araç sahiplerinin karşõ karşõya kaldõklarõ temel olarak, gözle görülen, dahili ve değişken maliyetleri kapsamaktadõr. Bu maliyetler ve maliyetleri etkileyen değişkenler aşağõda kõsaca açõklanmõştõr. 5.1.Yakõt Gideri Ülkemiz açõsõndan, en önemli taşõt işletme maliyet bileşeninin başõnda gelmektedir. Birim uzunluk için yakõt tüketimi genel olarak, kaplama tipi, eğim ve trafik akõm tipine bağlõ olarak değişmektedir. Bu bağlamda HDM-3 de yapõlan çalõşmalarda, yakõt gideri ile hõz arasõndaki ilişki Şekil 1. de gösterilmiştir. 400

7 5.2.Motoryağõ Gideri Şekil 1. Taşõt Hõzõ ile Yakõt Tüketimi Arasõndaki İlişki Motoryağõ maliyetine etki eden en önemli unsurlarõn, maotor yağõnõn teknolojisi, taşõt hõzõ, kaplama tipi, aşõrõ yükleme, frenleme, yatay kurplarõn keskinliği olduğu görülmektedir. 5.3.Lastik Gideri Lastik maliyetinde en belirleyici unsurlar, lastiğin teknolojisi, taşõtõn hõzõ, yol kaplamasõnõn cinsi ve bakõm standartlarõ, yükleme, ani ve aşõrõ düzensiz frenleme, küçük yatay kurp yarõçaplarõ olduğu görülmektedir. 401

8 5.4.Taşõt Bakõm ve Onarõm Gideri Taşõt bakõm ve onarõm maliyetleri, taşõtlarõn tekonolojisine, sõnõfõna bağlõ olarak büyük farklõlõklar ve önem arzetmektedir. Genel bakõm ve onarõm giderleri ise motor ve aksam temizleme, motor ayarõ, onarõm, parça değişimi, yağlama, antifriz giderleri olarak karşõmõza çõkmaktadõr. Bu giderlerin yol standardõ, yüzey, çevre ve iklim koşullarõ, hõz değişimi ve trafik koşullarõ, parça fiyatlarõ ve işçilik giderlerine bağlõ olduğu görülmektedir. Şekil 2 de taşõt işletme maliyetlerinin yol yüzey pürüzlülüğü ile ilişkisi gösterilmektedir. Şekil 2. Yol Yüzey Pürüzlülüğü ile Taşõt İşletme Maliyetleri İlişkisi 5.5.Amortisman (yõpranma payõ) Amaortisman maliyeti, yol standardõ, yüzey, çevre ve iklim koşullarõ, hõz değişimi ve trafik koşullarõ altõnda hem sabit hem de değişken maliyet olarak değerlendirilebilen maliyet kalemidir. 6. Taşõt İşletme Maliyetlerin Azaltõlmasõ Ülkemiz gerçeğinde, karayolu ulaştõrmasõnõn tüm maliyet unsurlarõnõn ayrõ ayrõ değerlendirilmesi ve bunlarõn etkilerinin incelenmesi kültürü yerleşmemiştir. Bu nedenlerle, karayolu ulaştõrmasõnda tüm maliyet unsurlarõnõn değişimini ülkemiz gerçeklerinde denetlemek hatta bunlar ile ilgili yeterli istatistiksel veri birikimi de olmadõğõndan değerlendirme de yapmak mümkün gözükmemektedir. Karayolu ulaştõrmasõna akõlcõ ve bilinçli yaklaşan ülkelerde yapõlan araştõrmalarda, karayolu taşõtlarõnõn standartlarõnõn gelişmesini takiben araçlardaki yakõt 402

9 tüketiminin önemli oranda azaldõğõ görülmektedir. Karayolu ulaştõrmasõnõn diğer bileşeni olaran karayollarõ ve karayolu altyapõlarõnõn bakõm ve onarõm sürekliliğinin, yollarõn standartlarõnõn uygunluğunun, işletme kabiliyetinin taşõt işletme maliyeti üzerinde çok büyük etkilerinin olduğunu göstermektedir. Bu nedenlerler ortaya çõkan en büyük sorunlar özellikle karayollarõnõn altyapõlarõnõn standartlarõnõn korunmasõ ve iyileştirilmesi, bakõm onarõm düzenli ve zamanõnda yapõlmasõ ve işletme seviyelerinin arttrõlmasõ ile trafik kapasitesi doğrultusunda, yollarõn gözlenerek trafik sõkõşõklõklarõna neden olan etkenlerin belirlenmesi ve bu doğrultuda operasyonel faaliyetlerde bulunulmasõnõ gerektirmektedir. Özellikle şehiriçi yollarda ancak son ana varõldõğõnda tedbir alõnmasõ ve geç alõnan önlemler nedeniyle oluşan sõkõşõklõğõn ekonomik maliyetinin mutlaka göz önüne alõnmasõ gerekliliği ortaya çõkmaktadõr. Şekil 3 de, yol üstyapõ performasõnda ertelenmiş iyileştirmenin sebep olacağõ kayõp-fayda gösterilmiştir. Şekil 3. Yol Yüzey Performansõnda Geciken Yatõrõm Kayõp Fayda İlişkisi Maliyet kalemlerinin makul düzeylerde olmasõ kaynak planlamasõ ve kaynaklarõn en efektif bir şekilde kullanõlmasõnõn sağlanmasõ açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr. Bu maliyetler, karayollarõnõn bakõm, onarõm ve işletme kabiliyetlerinin sürekli ve belirli düzeylerde olmasõna, karayolu ulaştõrma sisteminin ihtiyaçlara göre yenilenebilme ve gelişme dinamiğine, trafik kültürü ile trafik kanun ve yönetmeliklerinin uygulanma etkinliğine bağlõ olarak değiştiği görülmektedir. 7. SONUÇ Ülkemiz karayolu ağõrlõklõ, dengesiz bir ulaştõrma sistemine sahiptir. İleride bu dengesizliği düzeltmek amacõyla planlar ve stratejiler belirlenmelidir. Bugün için ise, yapõlacak en önemli çalõşma, mevcut sistemin bilincinde olmak ve bu sisten içinde maliyetlerimizi en aza indirebilme gayretini göstermektir. Bu da ancak sistemi kullanõrken karşõlaşõlacak maliyetleri bilmekten geçmektedir. Bunun bir diğer ucu ise, bunun gerekliliğine inanmak, hukuki ve mühendislik bağlamõnda sõkõ tedbirler almak, insan faktörünü de bu amaçtan haberdar etmekten geçmektedir. 403

10 Taşõt işletme maliyetleri açõsõndan bakõldõğõnda, ülkemiz açõsõndan yapõlmasõ gerekli en önemli çalõşma, mevcut ulaştõrma altyapõsõnõn bakõmõ ve onarõmõn düzenli ve zamanõnda yapõlmasõdõr. Bu nedenle, ülkemizde ulaştõrma altyapõ yönetim sistemi kurulmasõ çalõşmalarõ başlatõlarak, bakõm ve onarõm için gerekli olan gerçekçi bütçelerin belirlenmesi gerekmektedir. Mevcut ulaştõrma altyapõsõnõn yeterli seviyede korunmasõ sonucu, taşõt işletme maliyetleri en aza indirgenebilecektir. Özellikle şehiriçi yollarda, trafik sõkõşõklõğõ sonucu ortaya çõkan sõkõşõklõk maliyetinin en aza indirgenebilmesi için ise yine benzer şekilde şehiriçi trafik yönetim sistemi kurularak, şehiriçi trafiği sürekli olarak gözlenmeli ve meydana gelebilecek sõkõşõklõklara müdahale edilmelidir. KAYNAKLAR 1. YAYLA, N., (2002), Karayolu Mühendisliği, Birsen Kitabevi, İstanbul. 2. TUNÇ, A., (2003), Trafik Mühendisliği ve Uygulamalarõ, Asil Kitabevi, Ankara. 3. Transportation Cost and Benefit Analysis Report, (2003), Victoria Transport Policy Institute, Canada. 4. HDM-3, University of Birmingam, UK. 5. HDM-4, University of Birmingam, UK. 6. SMILOWITZ, K.R., DAGANZO, C.F., 2000, Reproductible Features of Congested Highway Traffic, Department of Civil and Environmental Engineering and Institute of Transport Studies, University of alifornia, Berkley, USA 7. Congestion Mitigation, 2000, Federal Highway Administration Office of Operations,USA. 8. TAYLOR, B., 2000, Rethinking Traffic Congestion, University of California, Los Angles, USA. 9. Traffic Congestion and Travel Reliability Raport, 2001, Washington State Transportation Center, USA. 10. VERHOEF T.E., 2003, Speed-Flow Relitions and Cost Functions for Congested Traffic, Tinbergen Institute Discussion Paper, Netherlands. 11. Karayolu Projelerinin Ekonomik Analizi ve 1999 Yõlõ Ekonomik Etüd Tablolarõ, 1999, KGM, Ankara. 404

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VI: MEKANSAL GELİŞME

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

DERAYMAN OLAYLARININ MUHTELİF NEDENLERİ VE DERAYMAN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

DERAYMAN OLAYLARININ MUHTELİF NEDENLERİ VE DERAYMAN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER DERAYMAN OLAYLARININ MUHTELİF NEDENLERİ VE DERAYMAN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER Aydõn Erel 1, Selim Dündar 2 SUMMARY Reasons of accidents that occur on railroads, which is the safest mode of

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR 27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin Türkiye de Girişimcilik raporu Sabancõ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindamar

Detaylı

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ Erdal Yõlmaz 1 SUMMARY One of the essential problems of a city is the problem of transportation and one basic

Detaylı

GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI

GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GELİŞİM PLANLAMA KURULU SEKRETERLİĞİ GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI ARALIK 2002 BURSA İÇİNDEKİLER Araştõrma Geliştirme Alt Kurulu Raporu ve Güçlülük Zayõflõk Analizi...1

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ

OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ Mustafa Sinan YARDIM 1, Müştak AĞRİKLİ 2 SUMMARY The aim of this study is to set up a discussion about the application

Detaylı

1950 lerde terk etmişlerdir. Bu günkü çözümler insanlarõ, insanlarõn hareketliliği ni hedef almaktadõr.

1950 lerde terk etmişlerdir. Bu günkü çözümler insanlarõ, insanlarõn hareketliliği ni hedef almaktadõr. KARAYOLU TRAFİK DÜZENLEMELERİ İLE YOLAĞI KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI Bugün dünyanõn gelişmiş ülkelerinde dahi trafik ve ulaşõm sorunu tam anlamõyla çözümlenememiştir. Özellikle 1960 lardan sonra

Detaylı

DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ

DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ NDEN SABAH GEÇİŞLERİN DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ İsmail ŞAHİN 1 SUMMARY (Regulation of Morning Passages through the Bosporus Bridge: Ramp Management) Recurring congestion occurs in

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ

HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ Ali COŞKUN Fatih Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi GİRİŞ: D evlet çeşitli ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için

Detaylı

POMPALARDA ÖMÜR BOYU MALİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ

POMPALARDA ÖMÜR BOYU MALİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ POMPLRD ÖMÜR OYU MLİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ ora Nalbantoğlu larko Carrier Sanayi ve Ticaret.Ş. KIS ÖZET u gün kullanmakta olduğumuz enerji kaynaklarõnõ gelecekteki nesillerden ödünç aldõk. Gelecekteki

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2729-3 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ Bankacõlõk Krizlerinin Çözümü ve Banka Yeniden Yapõlandõrmasõnda İzlenen Temel Politika ve Uygulamalar Meksika ve Kore Deneyimlerinin Karşõlaştõrmasõ Nisan 2001 Türkiye Bankalar

Detaylı

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27 sgurvit@apc.com 11/27 3 KGK Seçiminde Gözönüne Alõnmasõ Gereken Parametreler KGK gibi sistemlere yapõlan yatõrõmõn kullanõcõ açõsõndan edinilen yararõ "availability"dir. Yani KGK çõkõşõna bağlanacak yük

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak ALAN YATIRIM 6 Eylül 2006 Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 1,399 Mn US$ Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Karlõlõk Artõşõ Sürüyor Hürriyet in 1Y 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan ALAN YATIRIM 5 Haziran 2006 < Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları AL Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan Karlõlõk Hürriyet in 1Ç 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre dolar bazõnda

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

Detaylı

ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU TRAFİK DÜZENİ, KARAYOLLARINDA CAN GÜVENLİĞİ ALT KOMİSYONU RAPORU

ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU TRAFİK DÜZENİ, KARAYOLLARINDA CAN GÜVENLİĞİ ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2579 ÖİK: 591 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU TRAFİK DÜZENİ, KARAYOLLARINDA CAN GÜVENLİĞİ ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2723-4 (basõlõ nüsha)

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ ÜZERİNE İsmail ŞAHİN 1 ve Demet ERSOY 2 SUMMARY (On the Effects of Bridges Crossing the Bosporus Strait in İstanbul) The Bosporus strait in İstanbul is a natural

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite KARSAN (KARSN.IS) (TL6,400/ABDc0.48) Risk: Orta Otomotiv 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 AL ABDc 0.55 0.45 0.35 0.25 0.15 01/03 01/03 03/03 04/03 KARSN KARSAN (2003-2004) 05/03 06/03

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ COĞRFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TNIMLYICILRI İÇİN ÖNERİLER Hande

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Soner HALDENBİLEN 1 Yetiş Şazi MURAT 2 Halim CEYLAN 3 SUMMARY This study deals with transport

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek,

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI DOĞRULTUSUNDA DEVLETLER ARASINDA DOSTÇA İLİŞKİLER VE İŞBIRLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUK İLKELERİ KONUSUNDAKİ BİLDİRGE VE EKİ Genel Kurul, Devletler arasõnda dostça ilişkiler

Detaylı

KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME

KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Araş.Gör. Osman DEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Ara Dönem Konsolide Bilanço 1-2 Ara Dönem Konsolide Gelir Tablosu 3 Ara Dönem

Detaylı

Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikasõ: Türkiye Analizi

Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikasõ: Türkiye Analizi Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikasõ: Türkiye Analizi Yrd. Doç. Dr. Burak Darõcõ ÖZET 2008 Global Finansal Kriz sürecinde finansal istikrarõn

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

ELEKTRONİK DEVLET KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA YENİ İMKANLAR. N. Murat İNCE Planlama Uzmanõ

ELEKTRONİK DEVLET KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA YENİ İMKANLAR. N. Murat İNCE Planlama Uzmanõ ELEKTRONİK DEVLET KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA YENİ İMKANLAR N. Murat İNCE Planlama Uzmanõ Mayõs 2001 ISBN 975 19 2763-3 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Dursun Z. ŞEKER

Detaylı

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacõ; sağlõk tesislerinde yaşanan, hasta haklarõ ihlalleri

Detaylı

Türk Telekomünikasyon Sektöründe Reform: Özelleştirme, Düzenleme ve Serbestleşme

Türk Telekomünikasyon Sektöründe Reform: Özelleştirme, Düzenleme ve Serbestleşme Türk Telekomünikasyon Sektöründe Reform: Özelleştirme, Düzenleme ve Serbestleşme Kamil Yõlmaz* Koç Üniversitesi Aralõk 1999 * Bu raporun hazõrlanmasõna fikirleri ve tenkitleriyle katkõda bulunan İzak Atiyas,

Detaylı

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti.

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1 ERP nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Salih KÖSE(*) Özet: 24 Ocak 1980 ile 5 Nisan 1994 İstikrar Programlarõ öncesinde ekonomik yapõnõn birbirine benzememesi gerek ekonomik

Detaylı

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 1 içindekiler GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5 A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ... 10 1- Program Dönemi Stratejisinin

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr.

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr. DEN 318 Dalga Mekaniği Ders Notlarõ 1. Bölüm Dalga Mekaniğine Giriş İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:417 Tel: (212) 285 6382 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ Orhan MATARACI, Mustafa İLKER Tapu

Detaylı

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu haluk.tanrikulu@telekom.gov.tr Her yerde WEB Web sayfa sayõsõ dünyadaki insan sayõsõndan çoktur. Daha fazla band genişliği = Çok daha fazla disk Alanõ

Detaylı

T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ. 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu

T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ. 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU PİRİNÇSAN A.Ş. TÜRKER ÇEVİK Danõşman: Prof.

Detaylı

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler: Bağõmsõz Denetim Raporu Bilanço Gelir Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Nakit Akõm Tablosu 1 Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Baran Menkul

Detaylı

Farklõ Tip Termal Kollektörler İçin Ekolojik Değerlendirme Analizi. Hans-Jörg Althaus, MSc, ETH, Ernst Schweizer AG, Hedingen

Farklõ Tip Termal Kollektörler İçin Ekolojik Değerlendirme Analizi. Hans-Jörg Althaus, MSc, ETH, Ernst Schweizer AG, Hedingen Farklõ Tip Termal Kollektörler İçin Ekolojik Değerlendirme Analizi Hans-Jörg Althaus, MSc, ETH, Ernst Schweizer AG, Hedingen Binalara entegre güneş kollektörlerinin üretim süreçleri ve malzemelerinin çevreye

Detaylı

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN Ekim-Aralõk 2000 ÜLKEMİZDE HUZUREVLERİ; VEHİD 239 ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ* Suphi VEHİD Background.- The problems of the community are like skins of an onion.

Detaylı

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 74 7.1 GİRİŞ Bu bölüm, iş güvenliği yönetiminin malsahibine sağladõğõ hizmetleri kapsamaktadõr. Proje yöneticisinin iş güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik yükümlülüğü, büyük

Detaylı

ALAN YATIRIM HAFTALIK TEKNİK BÜLTEN

ALAN YATIRIM HAFTALIK TEKNİK BÜLTEN ALAN YATIRIM 21 AĞUSTOS 2006 HAFTALIK TEKNİK BÜLTEN İMKB-100 Geçen haftaya 37,418 seviyelerinden başlayan İMKB-100 Endeksinde Ortadoğu'da ateşkes sağlanmasõyla düşen petrol fiyatlarõ ve ABD de açõklanan

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak - 31 Mart 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlarõ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak - 31 Mart 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlarõ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak - 31 Mart 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özsermaye

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ARDA HAKAN ÖZGÜL TÜNEL KALIP TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN TOPLU KONUTTA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ Konut tiplerindeki (değişik yapõ tipleri) biçimsel çeşitlilik kullanõcõ

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU

BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2645 - ÖİK: 653 BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2909-1 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

üçüncü değerlendirme raporu

üçüncü değerlendirme raporu Avrupa nõn Çevre sorunlarõ: üçüncü değerlendirme raporu Özet Avrupa Çevre Ajansi Mizanpaj: Brandenborg a/s Yasal uyarõ Bu yayõnõn içeriği Avrupa Komisyonu ya da diğer Avrupa Topluluklarõ kurumlarõnõn resmi

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ REFORMU: GENEL EĞİLİMLER VE ÜLKE DENEYİMLERİ

KAMU YÖNETİMİ REFORMU: GENEL EĞİLİMLER VE ÜLKE DENEYİMLERİ KAMU YÖNETİMİ REFORMU: GENEL EĞİLİMLER VE ÜLKE DENEYİMLERİ OSMAN YILMAZ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUKİ TEDBİRLER VE KURUMSAL DÜZENLEMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2001 ISBN 975

Detaylı

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir.

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir. İnterBarter Anonim Şirketi üyelik koşullarõ 010102-5 1. İnterBarter üyeliği şahsa özel bir karakter taşõr ve herkese açõktõr, hem şirketler, hem de şahõslar üye olabilirler. İnterBarter bir üyelik başvurusunu

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.09.2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Eylül 2009 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 30 Eylül 2009 Tarihi İtibariyle Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ Sevil AY 1, Aydõn EREL 2 SUMMARY Facilitating economic growth and prosperity through efficient movement of goods is at the center of any comprehensive

Detaylı

TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME TLULAŞTIRILMIŞ LGİT TÜREL DAĞILIM MDELİ KALİBRASYNU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME Hilmi Berk ÇELİKĞLU SUMMARY This study examines the possibilities of obtaining better modal-split models for each trip

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2 e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumlarõ: Değerlendirme Tablosu... 3

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ 17.3.2004 Tarih ve 2004/3 Sayõlõ YPK Kararõ ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ I. AMAÇ VE ESASLAR Ekonomik ve sosyal hayatõmõzdaki yeri tartõşõlmaz olan elektrik enerjisinin

Detaylı

Günlük Bülten. 5 Ağustos Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz

Günlük Bülten. 5 Ağustos Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 19,049 -%2.0 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.29 -%3.3 TL/$ 1,473,533 %0.4 Bono Faizi (7 Aralõk 2005) %2618.0 -%0.2 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 16,900

Detaylı

HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Sema Bilge OCAK, Tülin ZENGİN, Şeref TURHAN Ankara Nükleer Araştõrma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), 06100 Beşevler-

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 07 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 07 Temmuz 2005! Cari açõk artmaya devam ediyor; parasal ve mali disiplinin, yapõsal

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI. Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI. Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT ÖZET KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Gravite Datumu nun belirlenmesi

Detaylı

İklim koşullarõnda tuhaf şeyler olmakta.

İklim koşullarõnda tuhaf şeyler olmakta. İklim koşullarõnda tuhaf şeyler olmakta. Sera etkisine ilişkin 10 soru 10 yanõt. Bildhuset / Jan Hهkan Dahlstr m Dünyanõn iklimi değişiyor. Birleşmiş Milletler Hükümetlerarasõ İklim Değişikliği Paneli

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı