Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý"

Transkript

1 Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor. * HABERÝ 5 DE Alper Zahir Hitit Gýda markasýyla bütünleþen Velipaþa Haný, restorasyon nedeniyle boþaltýlacak. Çorum un ilk süpermarketlerinden Hitit Gýda, tarihi Velipaþa Haný ndaki þubesini tahliye ediyor. Konuyla ilgili basýn toplantýsý düzenleyen Hitit Gýda A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci Selahattin Zelveci, Hitit Gýda markasýyla bütünleþen Velipaþa Haný ndan ayrýlmaya hazýrlanýyoruz dedi. * HABERÝ 3 DE ÝSKENDER LAHMACUN 23 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Alo Paket Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý 35. Hitit Fuar ve Festivali kapsamýnda düzenlenen Sanayi Ticaret ve Ýstihdam Fuarý, Çorumlular'ýn ziyaretine açýldý. Düzenlenen törenle ziyaretçilerine kapýlarýný açan fuarda 80 stant yer aldý. * HABERÝ 7 DE Fuarda yer alan 80 firmanýn yaklaþýk % 30 unun farklý illerden geldiði kaydedildi. Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM (Ç.HAK:514) n Öðretmenevi silbaþtan yenilenecek AK Parti Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Cahit Baðcý, Öðretmenevi nin tadilat projesinin ihaleye gönderildiði bilgisini verdi. * HABERÝ 6 DA Cahit Baðcý Madende iþçi sayýsý 120 oldu Çelikler AlpagutDodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. * HABERÝ 6 DA Salim Uslu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, festival için Çorum a gelen ekiplerle bir araya geldi. Festival ekipleri kahvaltýda buluþtu Antibiyotik kullanýmýnda Çorum Belediyesi, Þanlýurfa nýn Suruç ilçesinde 32 kiþinin hayatýný kaybettiði saldýrýnýn ardýndan bugün baþlayacak olan 35. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali etkinliklerini iptal etti. * HABERÝ 7 DE FESTÝVAL Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali kapsamýnda dün açýlan Çorum Sanayi Fuarý nda yer alan firmalarýn stantlarýný yayýnlýyoruz. * SAYFA 8-9 DA akýlcý yaklaþým vurgusu Kavurucu sýcaklar geliyor Akýlcý Antibiyotik Kullanýmý Deðerlendirme Toplantýsý dün Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Konferans Salonu nda gerçekleþti. * HABERÝ 10 DA Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüðü vatandaþlarý aþýrý sýcaklara karþý uyardý. * HABERÝ 2 DE Çorum da Akýlcý Antibiyotik Kullanýmý Deðerlendirme Toplantýsý düzenlendi. KOBÝ ler için iþbirliðine devam KOSGEB Çorum Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. * HABERÝ 4 DE KOSGEB Çorum Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Nazým Çaðlayan hayatýný kaybetti Bekir Aksoy Ýlkokulu Müdürü Turgut Çaðlayan ýn babasý Nazým Çaðlayan (81) vefat etti. * HABERÝ 10 DA Nazým Çaðlayan

2 2 PERÞEMBE 23 TEMMUZ 2015 Solcu da deðilim, sosyalist de deðilim Müslümanoðlu Müslüman, Türkoðlu Türk üm EROL TAÞKAN Fatih Lisesi 1988 Mezunlarý Buluþmasý düzenlendi. Türkiye nin dörtbir yanýnda önemli görevler ifa eden çok sayýda mezunun aileleri de buluþmaya katýldý. 27 yýl sonra buluþtular Çorum un köklü eðitim kurumlarýndan Fatih Lisesi nin ilk mezunlarý 27 yýl sonra bir araya geldi. Çorum, Ramazan Bayramý nýn üçüncü günü anlamlý bir buluþmaya ev sahipliði yaptý. Kentin önemli okullarýndan Fatih Lisesi nin ilk mezunlarý Rüstem Eren Parký nda düzenlenen Fatih Lisesi 1988 Mezunlarý Buluþmasý nda bir araya geldi. Türkiye nin dörtbir yanýnda önemli görevler ifa eden çok sayýda mezunun aileleri de buluþmaya katýldý. Çeþitli nedenlerle buluþmaya katýlamayan Fatih Lisesi 1988 Mezunlarý ise gönderdikleri mesajlarla arkadaþlarý ile bayramlaþma imkaný buldu. Uzun yýllar sonra biraya gelerek eski günleri yadeden mezunlar, yaklaþýk 5 saat süren buluþmanýn ardýndan toplu hatýra fotoðrafý çektirdi. 27 yýl sonra gerçekleþen buluþmada hasret gideren eski arkadaþlar organizasyonun daha kapsamlý olarak geleneksel hale getirilmesi kararý aldý Fatih Lisesi 1988 Mezunlarý Buluþmasýna, 24 TV Haber Koordinatörü Recep Mert, Etap Halý Sahibi Mesut Doðan, Üst Düzey Yönetici Zafer Bahadýr Saraç, Avukat Filiz Yaðýz Mert, Çorum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Memuru Yýldýz Kýlýçarslan Merzifonlu, Kýrýkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. YEDAÞ tan elektrik kesintisi uyarýsý Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. den yapýlan açýklamada, 24 Temmuz Cuma günü ve 28 Temmuz Salý günü bakým ve onarým çalýþmasý yapýlacaðý hatýrlatýlarak, yapýlacak elektrik kesintisi hakkýnda uyarýna bulunuldu. Yapýlan açýklamaya göre 24 Temmuz Cuma günü saat Dr. Cavit Demiral, Cumhurbaþkanlýðý Hukuk Ýþleri Baþkaný Veysel Bektaþ, Kýrýkkale Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Op. Dr. Mustafa Boyabatlý, Üst Düzey Yönetici Mehmet Öztürk, AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Eski Baþkaný - Avukat Haþim Ahlatçý, Bodrum Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Müdürü Yakup Batuhan Giraz, KTÜ Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Koçak, AK Parti Çorum Eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ziraat Bankasý Demetevler Þube Müdürü Hulusi Küreli, Emekli Astsubay Alim Ayanoðlu, Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Temel Eðitim Þubesi Memuru Zekeriya Babaoðlu, A Kalite Mutfak Limited Þirketi Sahibi ve MHP Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Kurtbaþ, Çorum Hasanpaþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zeki Babaoðlu, Ekonomi Bakanlýðý Hazine Müsteþarlýðý Koruma Güvenlik Þube Müdürlüðü Grup Amiri Ekrem Güzel, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Uzmaný Ýsmail Yalçýn, Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Týbbi Sekreterleri Þefi Ali Baþak, ÇANBENSAN A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Hakan Hatipoðlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Çorum Ýl Müdürlüðü Öðretmeni Veysel Demiral ve Kuntay Hacýlar Pazarý Sahibi Ýlhan Kuntay katýldý. 09,30-12,00 arasýnda Çorum Belediyesi, Özejder Mantar çiftliði ve Helvalý Ýnþaat a, 28 Temmuz salý günü 08,3012,00 saatleri arasýnda da Hasanpaþa 1., 2., ve 3. Sokaklar ile Millet 1. Sokak ta elektrik kesintisi uygulanacaðý bildirildi. (Haber Merkezi) ÇORUM ANA BAYÝÝ TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüðü vatandaþlarý aþýrý sýcaklara karþý uyardý. Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, Basra alçak basýncýnýn etkisi altýnda olan Türkiye'de hava sýcaklýklarý mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyrettiði belirtildi. Açýklamada, Bölgemiz genelinde etkili olan sýcak hava dalgasýnýn, Cuma günü ve hafta sonunda Karadeniz bölgesinin kýyý ve iç kesimlerinde etkili olmasý, iç bölgelerimizdeki hava sýcaklýðýnýn normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. En yüksek hava sýcaklýklarýnýn; Cumartesi günü Amasya ve Tokat 39, Çorum ve Kastamonu da 35, Samsun, Ordu ve Sinop 31 derecelere ulaþmasý beklenmektedir. Karadeniz kýyý kesiminde rüzgarýn kuzeyli yönlerden esmesi beklendiðinden deniz üzerinden taþýnacak nemle birlikte hissedilen sýcaklýklarýn özellikle kýyýlarda daha fazla olacaðý tahmin ediliyor. Yüksek hava sýcaklýklarýnýn oluþturabileceði baþta saðlýk sorunlarý olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karþý (güneþ çarpmasý, orman yangýný vb.) dikkatli ve tedbirli gerekmektedir. Önümüzdeki günlerde görülecek sýcak, havanýn nemle birleþmesi ile hissedilen sýcaklýklarýn yükselmesi ile, oluþturabileceði olumsuzluklara karþý en baþta yaþlýlar, çocuklar ile astým ve kalp rahatsýzlýklarý olanlar olmak üzere tüm vatandaþlarýmýzýn tedbirli olmalarý özellikle saatleri arasýnda zorunlu olmadýkça dýþarý çýkmamalarý tavsiye edilmektedir denildi.(ýha) (Ç.HAK:2502) Çorum giderek ýsýnýyor Ben solcu deðilim, sosyalist deðilim, devrimci hiç deðilim, ancak Suruç ta hain bir saldýrý ile hayattan koparýlan insanlarýmýzýn acýsý benim de ciðerimi parçaladý. Adýyaman da þehit düþen askerimiz de yaktý baðrýmý ta orta yerinden. Her ikisinin de arkasýnda kaphe dölleri var. Bu ülkenin bölünüp parçalanmasýný isteyen hainler bütününün eli var bu kanýn üzerinde. Her iki acý olayýn da bir oyun olduðunu bile bile, kimi aklý kýtlar çýkýp, Suruç ta yaþananlara lanet etme örtüsü altýnda terörün ekmeðine yað çalýp, kaosu büyütme ve ülkeye yayma çabasýnda. Suruç a göz yaþý dökerken, Adýyaman daki þehidimize selam durmamak, gerçek hainlikten baþka ne anlam taþýr. Benim bir acýya üzülmem için, o acyý yaþayanlarýn fikrini taþýmam gerekmez, insan olmam bu acýyý kalbimde hissetmem için fazlasýyla kafidir. Bizi, ülkemizi, geleceðimizi yakýp yýkmak için her türlü hainliði yapanlar, bu millete huzuru ve rahatlýðý layýk görmeyen düþmanlarýmýz her türlü kahpeliði mübah görürken, buradan fýrsat yasirliði yapýp kendilerine siyasi rant devþirmek isteyen zavallýlara sesleniyorum; Gidin siyasetinizi ahlak zemini üzerine oturtun, mal bulmuþ maðribi gibi meselenin üzerine atlayýp, kan dolu çanaða ekmek doðramaya ve karnýnýzý doyurmaya çalýþmayýn. Eðer ki içinizde týrnak kadar insanlýk varsa, mücadelenin siyaset ve iktidar mücadelesi olmadýðýný, meselenin memleket meselesi olduðunu anlayýp ona göre adým atarsýnýz. Ýçinde insanlýktan eser bulunmayanlar, sokaklara dökülüp Suruç bahanesiyle yaktýklarý sahte aðýtlarýyla bildiðimiz gerçek yüzlerini bir kez daha ortaya seriyor. Onlarýn insanlýðý adýna üzüntü duyarken, Adýyaman da kaphe kurþunlarýyla þehit düþüp Hakk a yürüyen þehidimizin o mübarek ismini, kirli aðýzlarýna almamalarýna da bir yandan sevindiðimi ifade etmeliyim. Ben ne solcuyum, ne sosyalist, ne de devrimciyim. Ben Müslüman oðlu Müslüman ýn, Türk oðlu Türk üm, insan oðlu insaným. Ve bunun içindir ki, benim Adýyaman þehidimize yanan yüreðim, inancý, fikri ve orada toplanma amaçlarý her ne olursa olsun haince öldürülen 31 insanýmýza da yanmaktadýr.

3 PERÞEMBE 23 TEMMUZ 2015 Hitit Gýda, Velipaþa Haný na veda ediyor 3 Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz RECEP MEBET Ürün kutularýmýzda bir sloganýmýz var. Üzerlerinde Ýlk Çorum un ilk süpergünkü heyecanla yazýyor. Germarketlerinden Hitit Gýda, çekten de 1982 den beri, tam 33 tarihi Velipaþa Haný ndaki yýldýr her güne ilk günkü heyeþubesini tahliye ediyor. canla baþladýk. Çünkü anýlarla Konuyla ilgili basýn dolu bir mekanýn huzuru ile kartoplantýsý düzenleyen Hitit þýladýk her sabahý. Güneþ ufukta Gýda A.Þ. Yönetim Kurulu doðmamýþken Velipaþa HaBaþkaný Selahattin Zelveci, ný'nýn ýþýklarý çoktan yanmýþ, Hitit Gýda markasýyla bütezgahlarýmýz hazýrlanmýþ olurtünleþen Velipaþa Hadu. Ancak artýk ayrýlýk vakti ný ndan ayrýlmaya hazýrlageldi. Bizi Hitit Gýda yapan Venýyoruz dedi. lipaþa Hanýmýza elimizde olmatarihi hanýn Hitit Gýda yan sebeplerden dolayý veda etiçin ayrý bir kýymet taþýdýðýmek zorundayýz. ný vurgulayan Selahattin Eminim tüm ülkede, belki Zelveci, 33 yýldýr misafir de yurt dýþýnda birçok açýlýþa olduðumuz Velipaþa Haný, katýldýnýz. Belki bazý vedalara restorasyon çalýþmalarýnýn da þahit oldunuz ama bir kuruardýndan Çorum halkýnýn mun þubesi kapanýrken bu kaselahattin Zelveci hizmetine sunulacak diye dar duygu yüklü bir basýn toplankonuþtu. týsý büyük ihtimalle sizin için de bir ilktir. Vakýf mülkiyeti olan tarihi hanýn 35 yýllýðýna Ço ÇORUM ÝÇÝN SEMBOL rum Belediyesi tarafýndan devralýndýðýný hatýrlatan ZelÇorum da büyüyenler bilir Velipaþa Haný, Hitit veci, hizmetlerini diðer þubelerinde sürdüreceklerini Gýda markasý ile bütünleþti. Sadece Hitit Gýda camiasý kaydetti. için deðil tüm Çorum halký için de bir sembol haline 5 YENÝ ÞUBE GELÝYOR geldi. Ailenizin Marketi sloganýyla hizmet veren Hitit Ne yazýk ki bugün bir yol ayrýmýndayýz ve tek tegýda nýn 3 ü Çorum da, 2 si ise Amasya ilinde toplam sellimiz Velipaþa Haný'na iyi bakmýþ olmamýz ve gele5 yeni þube açmaya hazýrlandýðýný anlatan Zelveci, macek nesillere saðlam bir kültür mirasý býrakýyor olmaðaza sayýlarýnýn 8 den 12 ye çýkacaðýný müjdeledi. mýz. Yeni þubelerden ilkini 4 Aðustos 2015 tarihinde Kuruluþumuzdan bugüne kadar Hitit Gýda'nýn bufatih Caddesi nde açacaklarýný belirten Zelveci, Osgünlere gelmesinde emeði geçen, þu an aramýzda bulunmancýk Caddesi nde 2, Amasya merkez ve Merzifon mayan baþta babam Hacý Yaþar Hasan Zelveci olmak da da birer þube açacaðýz bilgisini paylaþtý. üzere tüm ortaklarýmýz ve çalýþma arkadaþlarýmýza Al ÜRÜN ve HÝZMETLERÝMÝZLE ÝDDÝALIYIZ lah'tan rahmet diliyorum. Beðenmediðimiz bir ürünü asla müþterilerimize ÝLK GÜNKÜ HEYECANLA DEVAM sunmuyoruz diyen Zelveci, sebze-meyve ve et ürünlerinde iddialý olduklarýnýn altýný çizdi. Þuan ki ortaklarýmýz ve çalýþma arkadaþlarýmýzýn da baþarýlarýnýn devamýný temenni ediyorum. Tarihi haþirketin gözbebeklerinden biri olan Velipaþa Hanýn bize kattýðý Hitit Gýda ruhuyla bundan sonra da ilk ný ndan ayrýlacak olmanýn hüznünü yaþadýklarýný dile getiren Zelveci, yaptýðý duygusal konuþmada þu ifadelegünkü heyecanla çalýþmaya devam etmek bizim için re yer verdi: kaçýnýlmaz. AYRILIK VAKTÝ GELDÝ Tarihi hana vefa borcumuzun bir ifadesi olarak 24 Temmuz ile 3 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda tüm ürün Bugün hüzünlü bir vedanýn arefesindeyiz ve bu lerimizde bu þubemize özel Velipaþa Haný anýsýna hüznümüzü de sizinle paylaþmak istedik. yüzde 25 indirim uygulayacaðýz. Çorum halký ve de Hakk ýn huzurunda mekanýmýza seslenmek istiyorum. Deðerli Velipaþa Han'ý, Hep birlikte baþardýðýmýz Hitit Gýda markasýnýn oluþumunda bizi baðrýnda büyüttün, hepimiz sana teþekkür ederiz. Sebep olanlardan Allah razý olsun. Basýn toplantýsý, yapýlan açýklamalarýn ardýndan sona erdi. Zelveci, basýn mensuplarýna yaptýðý açýklama sýrasýnda duygusal anlar yaþadý. Çorum un ilk süpermarketlerinden Hitit Gýda, tarihi Velipaþa Haný ndaki þubesini tahliye ediyor. Hitit Gýda markasýyla bütünleþen Velipaþa Haný, restorasyon nedeniyle boþaltýlacak. Bolat tan gazilere veda RECEP MEBET Çorum dan ayrýlmaya hazýrlanan Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat veda ziyaretlerini sürdürüyor. Antalya Vali Yardýmcýlýðý na atanan Hamdi Bolat dün Muharip Gaziler Derneði Çorum Þubesi ni ziyaret etti. Þube Baþkaný Muharrem Gül ün evsahipliðin- deki ziyarette Çorumlu gaziler de hazýr bulundu. Vali Yardýmcýsý ný çiçeklerle karþýlayan Muharrem Gül, gazilere karþý gösterdiði yakýn ilgi ve alakadan dolayý Bolat a teþekkür etti. Çorum da görev yapmaktan duyduðu memnuniyeti dile getiren Bolat ise gazilerle tek tek vedalaþarak helallik diledi. Hamdi Bolat dün Muharip Gaziler Derneði Çorum Þubesi ni ziyaret etti.

4 4 PERÞEMBE 23 TEMMUZ 2015 KOBÝ ler için iþbirilðine devam KOSGEB Çorum Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. KOSGEB Çorum Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Alkan ý yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý tebrik ederek, baþarý dileklerinde bulunan Dursunoðlu, birçok kurumla iþ birliði içeresinde olan üniversietenin KOSGEB le de þu ana kadar üniversite sektör iþbirliði baþta olmak üzere pek çok konuda iþ birliði yaptýðýný ve bundan sonrada ayný anlayýþla bu iþ birliklerinin devam edeceðini ifade etti. KOSGEB KOBÝ ve Giriþimcilik Ödülleri hakkýnda da bilgi paylaþýmýnda bulunan Dursunoðlu, Bilindiði üzere, baþarýlý KOBÝ ve giriþimcilerimizin kamuoyuna tanýtýlmasý, ülkemiz ekonomisine yaptýklarý katkýnýn göz önüne serilmesi, cesaretlendirilmeleri ve potansiyellerinin ortaya çýkarýlmasý amacýyla her yýl KOSGEB tarafýndan Baþbakanýmýzýnda katýlýmýyla KOBÝ ve Giriþimcilik Ödülleri töreni organize edilmektedir.bu kapsamda 4.KOBÝ ve Giriþimcilik Ödül baþvurularý, 15 Haziran 16 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda web sayfasýndan alýnacak olup, ödül mevzuatýna iliþkin detaylý bilgiler adresinde yayýnlanmaktadýr. KOSGEB KOBÝ ve Giriþimcilik Ödülleri; Yýlýn Baþarýlý KOBÝ Büyük Ödülü, Yýlýn Baþarýlý KOBÝ Ödülleri ve Yýlýn Baþarýlý Giriþimci Ödülleri olmak üzere üç ana kategoride ve bunlara baðlý 8 alt kategoride verilmektedir. Söz konusu ödüllerin verileceði programýn, Çorum daki KOBÝ ve Giriþimcilere duyurulmasý, katýlýmlarýnýn teþvik edilmesi ve ilimize ödül kazandýrýlmasý adýna KOSGEB Çorum Müdürlüðümüzce çalýþma yürütülmektedir. Bu alanda da Üniversitemizin çalýþmalarýmýza katký vereceðine inanýyoruz. dedi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise, göreve geldiði süre itibari ile üniversitenin tüm kurumlarla iþ birliði halinde çalýþarak daha güçlü bir þekilde bulunduðu coðrafyaya katma deðer saðlamayý amaçladýklarýný belirterek, bu anlayýþtan hareketle öðretim elemanlarýmýzý ve öðrencilerimizi sektörle bir araya getirme gayreti içerisinde olduklarýný söyledi. KOSGEB in farklý alanlarda çok ciddi destekleri olduðunu ve KOSGEB Ýl Müdürü Dursunoðlu nun göreve gelmesiyle birlikte kurumun Çorum da daha da hissedilir hale geldiðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversite sektör iþbirliðine büyük önem veren üniversitenin en önemli paydaþlarýndan birisi olan KOSGEB ile de çok ciddi iþ birliði içerisinde olduðunu ve bu iþ birliklerinin daha da artarak devam edeceðine inandýðýný kaydetti. Ülkede Küçük ve Orta Büyüklükte Ýþletmelerin (KOBÝ) küresel pazarda söz sahibi olabilmesi için KOBÝ ve Giriþimcilik politikalarýnýn önemine deðinerek KOBÝ lerin rekabet güçlerini geliþtirmeye ve giriþimcilik kültürünü daha da yaygýnlaþtýrmaya yönelik gerekli desteði sunmaya gayret ettiklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Alkan, ziyaretlerinden dolayý KOSGEB Çorum Ýl Müdürü Dursunoðlu na teþekkür etti. Yurt dýþýna 1500 burslu öðrenci gidecek Millî Eðitim Bakanlýðý, bu yýl resmi burslu statümalarý, ulaþtýrma mühendismi, ülke veya bölge çalýþde yüksek lisans ve doktora liði, proje döngüsü yönetim öðrenimi görmek üzere sistemi, inþaat mühendisliði, eðitimde ölçme ve de- yurtdýþýna 1500 öðrenci gönderecek. Þu anda 23 ðerlendirme, okul öncesi farklý ülkede verilen burslar, bu yýl 67 ülkede verileliði, doku mühendisliði, eðitimi, makine mühendiscek. anatomi, akýllý ulaþým sistemleri, biyomedikal, iç mi- Millî Eðitim Bakanlýðý, Yurt Dýþýna Lisansüstü marlýk ve çevre tasarýmý, sinema televizyon, nükleer Öðrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adaylarý Seçme ve Yerleþtirme (YLSY) tik, müzik eðitimi, gýda enerji mühendisliði, gene- sýnavýyla üniversiteler ile mikrobiyolojisi, bilgi güvenliði, siber güvenlik, çað- farklý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ihtiyaç duyduðu daþ Türk lehçeleri ve edebiyatlarý, uluslararasý ticaret nitelikli insan gücünü yetiþtirmek için resmi burslu sta- ve finansman, petrol ekono- MEB yurt dýþýna 1500 öðrenci gönderecek. tüde yüksek lisans ve doktora öðrenimi görmek üzere yurtdýþýna bu yýl misi, küresel siyaset ve uluslararasý iliþkiler, enerji tesisleri, hidrojen ve bin 500 öðrenci gönderecek. yakýt pilleri, sinir bilimleri, su güvenliði, uluslararasý iliþkiler, yönetim bilimi, haberleþme, endüstri ürünleri tasarýmý, Rus dili ve edebiyatý, eski Yunan edebiyatý, topoloji, optik mühendisliði, akustik, gýda mühen- Öðrenciler, yurtdýþýnda yüksek lisans veya doktora öðrenimlerini baþarýyla tamamladýktan sonra üniversitelerde öðretim üyesi, bakanlýkta uzman ve diðer kamu kurumlarýnda ilan edilen kadrolara atanacak. disliði." Eðitim uzmanlýðý için 100 öðrenciye burs saðlanacak Millî Eðitim Bakanlýðý tarafýndan, 1929 dan itibaren üniversitelerin ve kamu kurumlarýnýn uzman eleman ihtiyacýný karþýlamak üzere Millî Eðitim Bakanlýðý, 2013 ten bu yana bakanlýkta, eðitim uzmaný olarak çalýþmak üzere de yurt dýþýna öðrenci göndermeye baþla- yurtdýþýna burslu öðrenci gönderiliyor. Baþlangýcýndan bugüne burslardan yaklaþýk 14 bin öðrenci yararlandý. mýþtý. Bakanlýk, bu yýl da yetiþmiþ insan kaynaðý ihtiyacý doðrultusunda, doktora eðitimi sonrasýnda Bakanlýkta, uzman olarak çalýþmak üzere, 100 öðrenciye burs verecek. Bu kapsamda, eðitim teknolojileri, ye- Bakanlýk bu yýl gidilecek ülke sayýsýný da artýrdý. Þu anda 23 farklý ülkede 2 bin 695 öðrenci Millî Eðitim Bakanlýðý burslusu olarak yüksek lisans ve doktora öðrenimini sürdürüyor. Daha önceki yýllarda öðtenekli öðrenciler eðitimi tarih eðitimi gibi alanlarda doktora öðrenimi görmek amacýyla yurt dýþýna öðrenci gönderilecek. Bakanlýk ve eðitim renci gönderilen ABD, Avustralya, Batý Avrupa ülkeleri, Ortadoðu ülkeleri, Kanada, Japonya ve Güney Kore ye gibi ülkelere ek olarak 2015 fakültelerinde görev yapmak üzere gönderilecekler de dahil olmak üzere bu yýl eðitim fakültesi mezunlarýnýn baþvurabileceði 308 kontenjan YLSY kapsamýnda Arjantin, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Endonezya, Eti- bulunuyor. yopya, Fas, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, Ýran, Ýspanya, Ýsrail, Ýsveç, Ýzlanda, Kolombiya, Macaristan, Malezya, Meksi- Bakanlýk Türkiye nin uluslararasý vizyonu ýþýðýnda stratejik öne- Ülke veya bölge çalýþmalarý ka, Norveç, Polonya, Portekiz, Singapur, Tunus, Yeni Zelanda ve Yunanistan ýn da aralarýnda bulunduðu 67 ülkeye öðrenci gönderilmesi plan- alanlarda da öðrenim görmelerini amaçlýyor. me sahip ülke veya bölge çalýþma alanlarý belirleyerek, öðrencilerin bu lanýyor. Bu kapsamda ise bu yýl Afrika Çalýþmalarý, Asya Pasifik Çalýþmalarý, Avrasya Çalýþmalarý, Balkan Çalýþmalarý, Çin Çalýþmalarý, Doðu 511 alandan baþvuru alýnacak Daha önceki yýllarda sadece sýnýrlý sayýda bölüm mezunlarýnýn Avrupa/Slav Çalýþmalarý Hindistan Çalýþmalarý, Ýran Çalýþmalarý, Ýskandinav Çalýþmalarý, Japonya Çalýþmalarý, Latin Amerika Çalýþmala- baþvurduðu burslara, bu yýl çok farklý lisans alanlarýndan da baþvuru alýnacak. Bakanlýk, 2015 YLSY çalýþmalarý kapsamýnda, ÖSYM nin lisans programlarý tablosundaki 985 lisans alaný taradý ve ilan edilen burs larý alanlarýnda 80 burs verilecek. Bu alandaki burslara siyaset bilimi, rý, Orta Doðu Çalýþmalarý, Rusya Çalýþmalarý ve Uzak Doðu Çalýþma- kontenjanlarýna 416 farklý lisans alanýndan mezun olanlarýn baþvurabilmesini saðladý. iktisat, uluslararasý iliþkiler, sosyoloji, tarih, antropoloji gibi alanlardan mezunlar baþvurabilecek. Bu çerçevede, YLSY kapsamýnda 511 lisansüstü öðrenim alanýnda burs tahsis edilecek. Bu alanlardan bazýlarý þöyle: Bu þekilde ülke ve bölge çalýþmalarý alanýndaki bursiyerlerin doðrudan ilgili ülkeye gönderilerek eðitim almalarý ve o ülkeler üzerine uzmanlaþmasý amaçlanýyor. "Mimarlýk, psikoloji, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hukuk, kriminoloji, özel yetenekliler eðitimi, yabancý dil olarak Ýngilizce eðitimi Yurtdýþýnda lisansüstü öðrenim görmek üzere tercih yapacak adaylar, tercihlerini ÖSYM nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden, T.C. (TEFL / TESOL), bilgisayar mühendisliði, elektrik-elektronik mühendisliði, hemþirelik, malzeme mühendisliði, insansýz sistemler, nanobiyoteknolojik güdümlü ilaçlar, yazýlým mühendisliði, telekomünikasyon, kimlik numaralarý ve þifreleriyle yapacak. Baþvuru tarihleri bu hafta Yükseköðretim ve Yurtdýþý Eðitim Genel Müdürlüðünün görme engelliler eðitimi, havacýlýk ve uzay, insan beyni ve nörobilim, "http://yyegm.meb.gov.tr" ve ÖSYM nin "http://www.osym.gov.tr" adresinden ilan edilecek. beslenme ve diyetetik, robotlar ve akýllý sistemler, savunma sanayi teknolojileri, nükleer teknoloji, eðitim teknolojileri, dil ve edebiyat eðiti- Otomobil þarampole yuvarlandý Çorum un Kargý ilçesinde önünde seyreden ve farlarý yanmayan motosiklete vurmak istemeyen sürücü otomobille þarampole yuvarlandý. Kaza, dün akþam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tatil için Konya dan memleketi Sinop un Duraðan ilçesine gitmekte olan M.S. (28) yönetimindeki 34 HE 5486 plakalý otomobil, Uzunyurt mevkiine geldiði sýrada, önünde seyir halinde olan ve farlarý olmadýðý iddia edilen motosikleti görmedi. Son anda önünde seyir halinde motosiklet olduðunu fark eden sürücü, bu sýrada arkadan gelerek kendisini sollamaya geçen otomobil ile motosiklet arasýnda kaldý. Önündeki motosiklete vurmamak için yolun sað tarafýndan motosikleti geçmek isteyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek þarampole yuvarlandý. Kazada sürücü M.S. ve araçta bulunan eþi G.S.(27) yaralandý Yaralýlar Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar ilçe Devlet Hastanesi ne kaldýrýldý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.(ýha) Motosiklete vurmak istemeyen sürücü otomobille þarampole yuvarlandý. Hamdi Bolat, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan a veda ziyaretinde bulundu. Rektör e veda ziyareti Antalya Vali Yardýmcýlýðýna atanan Çorum Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan a veda ziyaretinde bulundu. Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Çorum da görevde bulunduðu süre içerisinde Rektör Prof. Dr. Alkan la samimi ve güzel iliþkiler içerisinde çalýþtýklarýný belirterek, Alkan ýn takdire þayan çalýþmalarýyla Çorum a çok güzel katkýlar saðladýðýný söyledi. Üniversitenin geliþiminin yapýlan bu deðerli çalýþmalar ýþýðýnda hýzla artýrmaya devam edeceðine inandýðýný dile getiren Vali Yardýmcýsý Bolat, Çorum dan güzel anýlarla ayrýldýðýný sözlerine ekledi. Pilot uygulama baþladý Milli iþletim sistemi PAR- DUS'un, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Sanayi Ürünleri Güvenliði ve Denetimi Genel Müdürlüðünde pilot uygulamasýna geçildi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) Ulusal Akademik Að ve Bilgi Merkezi (ULAKBÝM) tarafýndan geliþtirilen milli iþletim sistemi PARDUS'un, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Sanayi Ürünleri Güvenliði ve Denetimi Genel Müdürlüðünde uygulanmasýna baþlandý. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, mevcut iþletim sistemlerinin PARDUS'un iþletim sistemiyle deðiþtirilmesini saðlamak adýna Sanayi Ürünleri Güvenliði ve Denetimi Genel Müdürlüðü pilot alan olarak seçildi. Pilot göç uygulamasý kapsamýnda seçilen bilgisayarlarda, kullanýcý Çorum da bir iþ hanýnýn önünde unutulan valiz, bomba paniðine neden oldu. Gazi Caddesi nde bir cep telefonu satan iþ yerinin önünde þüpheli çanta olduðunu gören vatandaþlar, polise haber verdi. Ýhbar üzerine alarma geçen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldý. Þüpheli valizin çevresine güvenlik þeridi çeken polis, vatandaþlarý bölgeye yaklaþtýrmadý. Daha sonra olay yerine bomba imha uzmaný geldi. Çevrede toplanan kalabalýk nede- Rektör Prof. Dr. Alkan ise, göreve geldiði günden bugüne hemen her konuda üniversiteye büyük destekler veren, bürokratik engelleri kaldýran Vali Yardýmcýsý Bolat ýn,büyük izler býraktýðýný ve yaptýðý güzel çalýþmalardan dolayý hayýrla anýlacaðýný söyledi.çorum ve üniversiteye yaptýðý hizmetler için Vali Yardýmcýsý Bolat a teþekkür eden den Alkan, Ýlimizin bir bürokratýný deðil bir arkadaþýmýzý göndermenin hüznü beraberinde valimizin farklý bir yerde daha iyi hizmetlerine devam edeceðinin de sevincini yaþýyoruz diyerek Vali Yardýmcýsý Bolat a yeni görevinde baþarýlar diledi. verilerinin yedekleri alýndý, bilgisayara PARDUS iþletim sistemi kuruldu ve kullanýcýlarýn sýk kullandýklarý uygulamalarýn PARDUS üzerindeki karþýlýklarýnýn ayarlamalarý yapýldý. Uygulamada kullanýcý problemlerini izleyebilmek amacýyla e-posta hesabý oluþturulurken, bilgisayarlarýnda deðiþiklik yapýlan kullanýcýlarýn karþýlaþtýklarý problemler tespit edildi. Ýletilen problemler, bakanlýk ve ULAKBÝM'deki PARDUS Destek Ekibi tarafýndan çözüldü. PARDUS'un yaygýnlaþtýrýlmasý kapsamýnda pilot uygulamalardan elde edilen deneyimlerle bakanlýðýn Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan belirlenen kurum bilgisayarlarýnýn tamamýna ayný iþlemler uygulanacak. Son adýmda ise kullanýcý ve sistem yöneticilerin eðitimleri gerçekleþtirilerek, PARDUS'u daha rahat kullanmalarý saðlanacak. Gazi Caddesi nde bir iþ hanýnýn önünde unutulan valiz, bomba paniðine neden oldu. Þüpheli valizden telefon þarjý çýktý niyle valizi fünye ile patlatmayan polis, çantanýn içerisindeki paketi açtý. Þüpheli paketten cep telefonu þarj aletleri ve kablo gibi aparatlar çýktý. Yapýlan incelemede paketin olay yerinde unutulduðu anlaþýldý.(ýha)

5 Yýlda 1.5 milyon ton su tasarrufu PERÞEMBE 23 TEMMUZ 2015 Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürçaklarýn tespit ve tamir iþlemleri için yaklüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde olulaþýk bir yýl önce aldýðýmýz son teknoloji þan kaçaklara aman vermiyor. Yapýlan ile donatýlmýþ su þebekesi kayýp kaçak planlý ve programlý kayýp-kaçak tespit çaaracýmýz sayesinde, 46 tane kayýp-kaçak lýþmalarý esnasýnda Ata Caddesi, Baðcýtespiti yapýp arýzalarýný giderdik. Kaçak lar, Ýbrahim Çayýrý, Kapaklý 2. Cadde ve tespiti yapýlan þebekelerin yýlda yaklaþýk Sanayi Sitesi içme suyu þebekesinde bu1,774,944 ton su geçirme kapasitesine salunan su kaçaðýna anýnda müdahale edilhip olduðunu belirledik. Bu da teknolojik di. arýza tespit araçlarýna yapmýþ olduðumuz yatýrýmýn kendisini amorti ettiðini ve pabelediye Basýn Birimi nden yapýlan rasal kaynaklarýmýzý da en iyi þekilde kulaçýklamaya göre, Çorum Belediyesinin landýðýmýzý gösteriyor. Ayrýca içme suyu içme suyunda ki kayýp-kaçakla mücadeþebekelerinden boþa akarak yer altý sulalede etkili olduðunu söyleyen Belediye rýna karýþacak olan kayýp-kaçaklarý tamir Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, "Beledietmekle önemli bir tasarruf saðladýk. Bu yemiz Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, planalper Zahir sayede Çorum'un içme suyu kaynaklarýna lý ve programlý yaptýðý kontroller sýrasýnda da katkýda bulunmuþ olduk." dedi. Küçük Sanayi Sitesinde su kaçaðý tespit etti. Son sistem arýza tespit ve tamir ekipmanlarý ile çok hýzlý bir Su temini ve daðýtým sistemi profesyonel olacak þekilde kaçaða müdahale edildi. Toplamda bir kaç sabelediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, þehrin at içerisinde içme suyu þebekesini tekrardan kullanýma nüfusunun ve gelir düzeyinin yükselmesi ile birlikte açarak vatandaþlarýmýzý maðdur etmeden arýzayý giiçme ve kullanma suyu ihtiyacýnýn ve kalitesinin karderdik." dedi. þýlanmasýna yönelik çeþitli çalýþmalar yürüttüklerini vurguladý. Su þebekesinin kontrolü ve izlenmesi amason yýllarda barajlardaki su seviyesinin düþtüðücý ile Scada sistemi için proje çalýþmalarýna baþlandýne ve yer altý su kaynaklarýnýn azaldýðýna dikkat çeken Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, sözlerine ðýný ifade eden Zahir, "Yüksek verimli pompalar kulþunlarý da ekledi; "Ýçme suyu þebekesindeki kayýp-kalanýlarak az enerji tüketilmesi için Eskice, Saðmaca, Konaklý ve Pýnarbaþý pompa istasyonlarýmýzý yenileyeceðiz. Vana ve vantuzlarý yenileriyle deðiþtireceðiz. Ölçmeyen yönetemez prensibi ile çalýþýyoruz. Kuyu ve kaynaklarýmýzdan alýnan sular debimetreler ile takip edilecektir. Amacýmýz içme suyunun musluklara þebekede en az kayýpla ulaþmasýna saðlamaktýr. Yeni temiz su kaynaklarý üretirken mevcut þebekedeki su kayýplarýn azaltýlmasýn ne derece önemli olduðunu iyi biliyoruz. Bir damla suyun servet sayýlacaðý günlere yaklaþýrken su temini ve daðýtým sistemini profesyonelleþtirmek için çalýþmalarýmýz devam ediyor." dedi. Ata Caddesi, Baðcýlar, Ýbrahim Çayýrý, Kapaklý 2. Cadde ve Sanayi Sitesi nde kaçak tespit edildi. Tüm vaatlerimizi yerine getiriyoruz ÝHA ya özel röportaj veren Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, seçimde verdikleri tüm vaatlerini yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi. ÝHA Bölge Müdürü Bülent Özkaleli ve ÝHA Çorum Temsilcisi Muttalip Yalçýn Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Baþkan Çatma ile özel bir röportaj gerçekleþtiren Özkaleli, belediye çalýþmalarý hakkýnda baþkan Çatma'dan bilgiler aldý. Görevi geldiði ilk günden bu yana Ýskilip halkýna verdikleri bütün sözleri yerine getirebilmek için yoðun bir çaba sarf ettiklerini söyleyen baþkan Çatma, verdiði bütün sözlerin arkasýnda olduðunu yineledi. Göreve baþladýðý ilk günden bu yana neredeyse haftada 2-3 gününü Ankara mesaisine ayýrdýðýný söyleyen baþkan Çatma, bu çalýþmalarýn meyvesinin alýnmaya baþladýðýný, geliþmeleri kamuoyu ile zaman zaman paylaþacaðýný ifade etti. Seçimde söz verdiði tüm vaatleri kýrlangýç bayraklar bastýrarak vatandaþlarýn takip edebilmesi için ev Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, ÝHA ya özel röportaj verdi. dükkanlara astýrdýðýný söyleyen baþkan Çatma, "Seçim vaatlerimizin yer aldýðý, ev ve dükkanlara asýlan kýrlangýç bayraklardaki projeler haricinde tüm siyasi parti temsilcilerinin, sivil toplum kuruluþlarýnýn ve vatandaþlarýmýzýn projelerine de her zaman açýðýz. Yeter ki ulaþýlabilir projeler olsun" dedi. Ýskilip'te devam eden alt yapý çalýþmalarý hakkýnda da kýsa kýsa bilgilendirmelerde bulunan Çatma, Ýskilip'in alt yapýsý yüzde yüz bitmiþ nadir ilçelerden birisi olacaðýna deðindi. Baþkan Çatma, gerçekleþtirilen röportaj sonrasý ÝHA Bölge Müdürü Bülent Özkaleli'ye Ýskilip hatýrasý olarak Ýskilip Kapýsý Minyatürü hediye etti. (Haber Merkezi) Ýskilip'e saðlýklý iç mesuyu Ýskilip'te içme suyu þebeke yenileme çalýþmalarý Hacýkarani Köprüsü yanýnda baþladý. Ýskilip'te içme suyu þebeke yenileme çalýþmalarý Hacýkarani Köprüsü yanýnda baþladý. Sabahýn erken saatlerinde baþlayan çalýþmalarý Belediye Baþkaný Recep Çatma ve meclis üyeleri katýldý. Ýller Bankasý tarafýndan 29 Aralýk 2014 tarihinde ihalesi yapýlan, 8 Nisan 2015 tarihinde yer teslimi gerçekleþtirilen tarihi projede çalýþmalarýn startý geçtiðimiz ay kazanlý mevkiinde verilmiþti. 'ASBEST BORULAR TARÝH OLACAK' Ýçme suyu þebeke yenileme çalýþmalarý ayný zamanda evlere Yivlik suyu kalitesi getirecek. Ýskilip'i saðlýksýz borulardan su içmekten kurtaracak proje, saðlýklý ve temiz Belediye Baþkaný Recep Çatma ve meclis üyeleri çalýþmalarý inceledi. Ýskilip halký saðlýklý içme suyuna kavuþuyor. su tüketimine imkan saðlayacak. Yer altýnda yaþanan su kaçaklarýný da giderecek çalýþma, su israfýnýn da önüne geçecek. '3 AYRI SU DEPOSU YAPILACAK' Konuya iliþkin bilgi veren Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip'te içme suyu hattýnda bulunan kanserojen madde içeren asbest borularýn tarihe karýþacaðýný, 500, 800 ve 2 bin tonluk depolardan þehre su verileceðini söyledi. Þehir içme suyu altyapý çalýþmasý kapsamýnda 10 metreküplük maslak, 2 klor binasý, 10 tahliye sistemi, 1 vantuz, 3 debimetre, 4 basýnç kýrýcý vana ve 2 klor odasý yapýlacaðýný belirten Baþkan Çatma, emeði geçen AK Parti Çorum Milletvekillerine teþekkür etti. 5

6 6 PERÞEMBE 23 TEMMUZ 2015 Öðretmenevi bakýma alýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Cahit Baðcý, Öðretmenevi nin tadilat projesinin ihaleye gönderildiði müjdesini verdi. Öðretmenevi ihale süreci ile ilgili bilgi veren Milletvekili Cahit Baðcý, Maliye Bakanlýðý nca 2015 yýlý baþýnda temin edilen 5 milyon TL ödeneðin harcama planý içerisine Öðretmenevi tadilat proje ihalesinin de alýndýðýný açýkladý. Baðcý, Öðretmenevi tadilatý ile birlikte harcama planý içerisinde yer alan diðer yatýrýmlarla ilgili de bilgi verdiði açýklamasýnda þunlarý belirtti; 2015 yýlý baþýnda Maliye Bakanlýðýnca temin Çelikler Alpagut- Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Genel Müdür Gürler, Dodurga Kömür Ýþletmelerinde yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, 120 iþçinin yerüstünde çalýþmak üzere 1 Aðustos itibariyle iþe alýmýnýn planlandýðýný, 280 iþçi ile çalýþmalarýna devam ettiklerini, yerüstü kömür madeninde çalýþan iþçi sayýsýnýn 400'e ulaþacaðýný belirtti. Milletvekili Salim Uslu ise, eski bir sivil toplum kuruluþu baþkaný olarak konuyu yakýndan takip ettiklerini belirterek, iþçilerle sýký sýk görüþtüðünü ve bakanlýk nezdinde de çalýþmalar yaptýklarýný belirtti. Uslu, görüþme hakkýnda þu bilgileri verdi: "Antigrizu teçhi- Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu TBMM'de ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Torun, Uslu'dan yeni projeleri için de destek istedi. Yapýlan açýklamaya göre, Uðurludað Belediye Baþkaný Torun yaptýðý açýklamada, "Her zaman bizlerin yanýnda olarak projelerimize desteklerinizi verdiniz. Sayenizde Sentetik Çim Yüzeyli Þehir Stadyumumuzun yapýmýna baþlandý. Beyoðlu Mesire yeri düzenlemesi de önümüzdeki günlerde baþlýyor. Uðurludað ilçemizde her yýl geleneksel olarak düzen- edilen 5 Milyon TL ödeneðin harcama planý içinde Öðretmenevi tadilatý, Ortaköy Sosyal Tesisi, Bayat Adliyesi, Köy Okullarýna spor ve oyun alaný düzenlemesi ile zatlarý ihtiva eden Avrupa birliði normlarýna uygun ATEX sertifikasý verilmesi konusunda bir kanun düzenlemesi gerekiyor. Bu konuda hazýrlýklar yapýldý. Meclis açýlýr açýlmaz bu kanunun gündeme geleceðine inanýyorum. Ayrýca ton baþýna da iþletmenin çalýþma koþullarý ve kârlýlýðý da dikkate alýnarak iyileþtirilmeler ve fiyat ayarlamalarý yapýldý. Bir hafta önce bakanlar kurulu kararýyla çýkartýldý. ATEX sertifikasý ile ilgili de meclis çalýþma yapar ise inanýyorum ki sorun çözülmüþ ola- lenen Beyoðlu Yayla ve Kültür Þenlikleri bu yýl 23 Aðustos'ta yapýlacak sizleri de aramýzda görmek isteriz. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'ndan talep ettiðimiz yardýmlar için de destek istiyoruz." Dedi. Ýlçelerde yatýrým ve çalýþmalarýn hýzla Cahit Baðcý Saðlýk Ocaklarý ve saðlýk evlerinin bakým, onarýmý ve tarýmsal sulama projelerinin desteklenmesi ile Toyhane, Çatak ve Ýncesu Köyleri köprülerinin yapýmý kararlaþtýrýlmýþtý. Bu cak. Ayrýca bu aybaþý itibariyle Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Fonu da ihtiyaç sahiplerine kömür yardýmý yapýlmasý konusunda bir çalýþma yapýyor. Ýlgili kurumlar çalýþmalarýn sonuçlarýný TKÝ Genel Müdürlüðü ile paylaþacaklar. Sayýn Hüseyin Gürler de ziyaretinde "bütün bu iyileþtirmeler, yeni teknik düzenlemeler ve kömür yardýmýnýn yeniden planlanmasý nedeniyle 120 civarýnda eleman alabileceklerini özellikle 50'eyakýnýn þoför olmak üzere yeni eleman alacaklarýný" devam ettiðini belirten Salim Uslu, "Taleplere göre kamu yatýrýmlarýmýzý ilçelerimize ulaþtýrýlmasýný saðlamaya devam ediyoruz. Sentetik çim yüzeyli Þehir Stadyumu ile yapýmýna baþlanacak Beyoðlu Mesire alaný ilçemize hayýrlý olsun. çerçevede Öðretmenevi tadilatý projesinin Ýl Özel Ýdaremiz tarafýndan yapýmý için ihale süreci baþlatýlmýþtýr. Ýhale sürecinde ilave ödenek ve tefriþat ve donaným ihtiyaçlarý için de Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan 500 Bin TL ödenek talep edilmiþ olup, talep yakýn takibimizdedir. Ýhale süreci ile paralel olarak ek ödenek sorunu da çözülecek ve ilimiz modern bir öðretmenevine kavuþturulmuþ olacaktýr. Ýhale kapsamýnda öðretmenevinin ýsý yalýtýmý, mantolama, çatý ve asansör yenileme, yeni bir lokanta ve düðün salonu ve oda tefriþatlarý yapýlacaktýr. Hayýrlý olmasýný dilerim. (Haber Merkezi) Madende iþçi sayýsý 120 oldu Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. belirttiler. Uslu, Muhtelif tarihlerde Ankara ve Çorum'da iþçilerle yaptýðýmýz toplantýlar iþveren ve ilgili kurumlarla yaptýðýmýz çalýþmalarda zaten iþsizlik sigortasýnda þartlarý yerine getiren arkadaþlarýmýzýn ödemeleri yapýlmýþtý. Þimdi 120 civarýnda yapýlacak iþçi alýmýnda da bilhassa iþyerinden ayrýlan arkadaþlara öncelikli olarak davet edilmesi çalýþýrken iþsiz kalan arkadaþlarýmýza açýsýndan da son derece doðru ve insani bir tercih olur" dedi. Beyoðlu mesire alanýna düzenleme Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Milletvekili Salim Uslu ile görüþtü. Geleneksel Beyoðlu Yayla ve Kültür Þenliklerinde programýma göre aranýzda olmak isterim. Acil Durum ve Afet Yönetimi Baþkanlýðý'ndan altyapý hasarlarý için talep ettiðiniz yardým için 30 Bin TL ödenek onayý da çýktý. Hayýrlý olsun" dedi. Müdürlüðü'nce Ortaköy-Karahacip yolu yapýmýna baþlandý. Yol tamam, sýra stat ve içme suyunda Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Belediye Baþkaný Ýsbir, Uslu'dan yeni projeleri için destek istedi. Karahacip yolu yapýmý baþladý Yapýlan açýklamaya göre, Ortaköy Belediye Baþkaný Ýsbir, Karayollarý Genel Müdürlüðü'nce Ortaköy-Karahacip yolu yapýmýna baþlanýldýðýný belirtti. Þehir stadý yapýmý Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç'ýn desteðiyle ödenek saðlanan Sentetik Çim Yüzeyli Þehir Stadyumu için belirlenen yerin tesviyesini yaptýklarýný belirten Ýsbir, ihale edilmesi için bakanlýktan teknik ekibin yerinde incelenmesi ve onayýný beklediklerini, sürecin hýzlandýrýlmasý Önce kutladýlar sonra talep ilettiler Tüm Ýþçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneði Genel Baþkaný Satýlmýþ Çalýþkan, Genel Baþkan Yardýmcýsý Yunus Atiktürk, Genel Mali Sekreter Ali Selçuk, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Yapýlan açýklamaya göre, Emeklilerin yaþadýðý sorunlar ve yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Genel Baþkan Satýlmýþ Çalýþkan, "25. Dönemde tekrar Milletvekili seçilmeniz ve Ýdare Amiri olarak TBMM Baþkanlýk divanýnda görev almanýzdan dolayý Belediye Baþkaný Ýsbir, Uslu'dan yeni projeleri için destek istedi. ve Turizm Bakanlýðýmýza yaptýðýmýz 234 Bin TL'lik projemiz için 100 Bin TL ödenek almýþtýk. Kalan ödenek için destek bekliyoruz. Acil Durum ve Afet Yönetimi Baþkanlýðý'ndan yardým talebimize destek bekliyoruz." Dedi. için destek beklediklerini kaydetti. Ýçme suyu þebekesi Ýçme suyu hattý boru deðiþimi çalýþmalarýný tamamladýklarýný tekrarlayan Ýsbir, "Kanserojen etkili asbestli borularýn tamamen deðiþtirildi. 30 yýldýr 5 kilometre kaynaktan baþlayan, ana hattýmýzda kanserojen içeren asbest þebeke hattýmýz vardý. Kaynak suyumuz kirli ve içilmesi riskli sulardandý. Sorun aciliyet gerektiren durumdu. Sizin de desteðinizle Kültür tebrik ederiz. Sizlerin burada olmasý ve bizlere olan desteðiniz bize her zaman güç katýyor. Baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný dilerim" dedi. Çalýþkan ayrýca Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili birkaç talebini Uslu'ya ileterek destek istedi. Yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Uslu, emeklilerin sorunlarýný bildiðini, yakýndan takip Tüm Ýþçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneði yöneticileri Milletvekili Uslu yu ziyaret etti. Yatýrým ve çalýþmalarýn ilçelerde hýzla devam ettiðini belirten Salim Uslu, "Yaklaþýk 5 Km'lik Ortaköy - Karahacip yolunuz hayýrlý olsun. Kaplama talep edilen 2 Km'lik Karahacip-Çorum yolunun da karayollarý tarafýndan yapýmý için ilgililerle görüþtük. Ötegeçe mevkiinde 100 bin dekarlýk alana mesire yeri düzenlemesi ihalesi tamamlandý. Yakýn süreçte yapýmýna baþlanacak. Hayýrlý olsun" dedi. 'Ýçme suyu ve stadyum hýzlanacak' Uslu, þehir stadyumu için teknik heyetin hýzlý bir þekilde ilçeye gitmesi konusu ile Kültür ve Turizm Bakanlýðý'ndan talep edilen içme suyu ödeneði ile ilgili kurumlarla görüþerek sürecin hýzlandýrýlmasýný istedi. ettiðini, her zaman kendilerine destek olmaya devam edeceðini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili taleplerini Kurum Baþkaný ve Bakan'a ileterek yardýmcý olmaya çalýþacaklarýný belirtti.

7 Türkiye nin huzuru hedef alýnmýþtýr AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, istihdamýn Çorum un gücü olduðunu ifade ettiði Ýstihdam Fuarý açýlýþ konuþmasýnda, yaþanan tahrikleri dikkat çekerek, tahriklere kapýlmaksýzýn ülkeyi büyütmek ve geliþtirmek için yollarýna devam edeceklerini söyledi. Çorum sanayisinin devleþmesi, kentte istihdam oranýnýn üst seviyelere çekilmesi için milletvekilleri olarak gereken katký ve desteði vereceklerini dile getiren Ceritoðlu, özellikle kadýnlarýn istihdamýnýn daha çok önemsenmesi gerektiðine ve kadýnýn evladýna harçlýk verecek maddi güçte olmasý gerektiðine inandýðýný bildirdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýstihdam Fuarý açýlýþ konuþmasýnda yaþanan terör saldýrýlarýna deðinerek, bu ülkede acý ve zulümden beslenen insanlar olduðuna dikkat çekerek, "Bu ülkeye ve bayraðýmýza ihanet etmeden hayatýný kaybeden her kim varsa, onlara Allah'tan rahmet diliyorum." dedi. Birlik ve beraberliðin öneminin altýný çizerek konuþmasýný devam ettiren Baþkan Külcü, Suruç'ta yaþanan olaylar nedeniyle festival eðlencelerini devam ettirmeyi uygun bulmayýp iptal ettiklerini söyledi. Gerek Suruç'ta gerekse baþka yerlerde yaþanan olaylarda bu ülkeye ihanet etmeyen, vatanýn, milletin birliðine, dirliðine, kardeþliðine kast etmeden yaþamýþ ve hayatýný öylece kaybetmiþ kim varsa Allah'tan rahmet dilediðini ifade eden Baþkan Külcü, "Artýk konuþmalarýmýzý bazen ayraçlar kullanarak yapmak zorunda kalýyoruz. Bu yaþadýðýmýz acýnýn büyüklüðüne de iþaret ediyor. Biz bin yýllardýr bu topraklar üzerinde birlikte yaþýyoruz. Kürdü'yle, Laz'ýyla, Çerkez'iyle Boþnak'ýyla, Alevisi ile Sünnisi ile bir olduk, beraber olduk ve birlikte bir millet olduk. Þimdiye kadar ayrýlýklarýmýzý kaþýmak isteyenlere hiç fýrsat vermedik. Bunlarýn üstesinden de ülkemiz gelecektir. Yaþanan acýlarýnda geride kalacaðýný, yeniden dün olduðumuz gibi ayrýlýklar, farklýlýklar konuþmak yerine onlarý bir zenginlik olarak görüp, kabul edip yolumuza TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Türkiye de yeni yeni önemsenmeye baþlayan STK larýn Çorum da Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan yýllardýr desteklendiðini belirtti. Külcü ye teþekkür eden Baþaranhýncal, Belediye Baþkanýmýz STK lara verdiði destekle Çorum a çok deðer katýyor. dedi. Terör saldýrýlarýnda hayatýný kaybedenlere baþsaðlýðý dileyen Çetin Baþaranhýncal, Rabbim ülkemizi bir daha böyle olaylarla sýnamasýn inþallah. diye dua etti. Çorum da fuarcýlýk hizmetlerinin ihtisas fuarcýlýðý ve bölgesel fuarcýlýk olarak devam edeceðini, AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, yaþanan terör olaylarý ile Türkiye'nin huzurunu hedef alanlarýn ellerinin boþ çýkacaðýný ekonomik verilerle ortaya koydu. 5 ayda Türkiye'ye 1722 uluslararasý firmanýn yatýrým yaptýðýný belirterek, Türkiye'de bulunan uluslararasý firma sayýsýnýn 44 bin olduðunu söyledi. Hiç bir zaman bu tür kaos ortamlarýna teslim olmadýklarýný belirten Cahit Baðcý, Türkiye'yi geleceðe taþýmanýn her zaman öncelikleri olduðunu vurguladý. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun terör karþýsýnda diðer siyasi liderlere yaptýðý çaðrýnýn karþýlýk bulmasý gerektiðini dile getiren Cahit Baðcý, "Siyaset sorumluluk gerektirir, kimse sorumluluðu üzerinden atamaz." dedi. Her þeye raðmen Türkiye'nin yatýrým çekme konusundaki baþarýsýný devam ettirmesinin önemine iþaret eden Baðcý, son 5 ayda Türkiye'ye gelen uluslararasý firma sayýsýnýn 1722 olduðunu ve toplam uluslararasý firma sayýsýnýn da 44 bin olduðunu hatýrlattý. Ýstanbul'da havalanan uçak sayýlarý ve yolcu sayýlarý ile ilgili istatistikleri de paylaþarak ekonominin durumuna olumlu örnekler gösteren Baðcý, "Belirsizlik ve istikrarsýzlýðýn faturasý artmadan uzlaþma saðlan- Dr. Cahit Baðcý malýdýr." dedi. Tahriklere bakmadan yola devam edeceðiz Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Bu ülkede kandan beslenen insanlar var Muzaffer Külcü TSO Baþkaný ndan Muzaffer Külcü ye özel teþekkür STK lara verdiði destekle Çorum a deðer katýyor Çetin Baþaranhýncal Ticaret, sanayi ve istihdam fuarlarýnýn büyük önem taþýdýðýnýn altýný çizen Milletvekili Kurt, Çorum'da açýlan fuarýn da kentin gücünü artýracaðýna inandýðýný vurguladý. Ýnsanlarý birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye ve ortak noktalarda birleþmeye çaðýran Kurt, tahrik edici olaylara prim vermeyeceklerini kaydetti. Çorum'da kamu kurum ve kuruluþlarý, sivil toplum, valilik, belediye, üniversite arasýnda güzel bir ahenk yakalandýðýný ve baþarýlý çalýþmalara imza atýldýðýný anlatan Kurt, milletvekilleri olarak bu çalýþmalara köprü, kol-kanat olduklarýný söyledi. devam edeceðimize yürekten inanýyorum" diye konuþtu. Türkiye'nin bir, bir tezgaha çekilmek istendiðini vurgulayan Baþkan Külcü, "Þimdiye kadar olduðu gibi Cumhurbaþkanýmýz, Baþbakanýmýz, hükümetimiz ve milletvekillerimiz buna müsaade etmeyecektir. Duygularýmýzla hareket etme lüksümüz yok. Ýdareciler olarak sað duyulu olup, aklý selim hareket etmemiz lazým. Et ve týrnak gibiyiz Ýstiklal ve Kurtuluþ savaþýný birlikte yaþadýk. Çanakkale'de bütün farklýlara raðmen insanlar koyun koyuna yatýyorlar. Dün neysek yarýnda yine biz o olmaya devam edeceðiz. Bu ülkede kandan beslenen, acýdan beslenen, zulümden beslenen insanlar var. Onlar geride býraktýðýmýz 30 yýl içerisinde kaybedilen 40 bin candan üzüntü hissetmiyorlar. Cumhurbaþkanýmýz hayatýma mal olsa da bu kavgayý, terörü bitirmek için ne yapýlmasý gerekiyorsa yapmaya hazýrým dedi. Bu ülkede 3 gündür daðlarda çiçekler açýyor, korkudan insanlarýn çýkamadýðý yerlerde piknikler yapýlýyordu. Bundan rahatsýz olanlar var. Onlar tezgahlarýný kurmaya, bizde birlikte yaþamaya devam edeceðiz. Türkiye bu oyunlarý üstesinden gelecektir. Terörün her türlüsünü lanetliyorum. Masum bir insanýn canýna kýymak hiçbir sebeple makul görülemez. Onaylamamýz mümkün deðildir. Masum olan insanlara Allah'tan rahmet diliyorum" þeklinde konuþtu. kendi ýsrarlarý üzerine kurulan yerel bir firmayla gün ve sergi etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini aktaran Baþaranhýncal, Ýlk dönemde Ýstanbul firmalarý ile çalýþtýk, ancak Çorumlu tüccarlarýmýz yereli daha çok tercih ettiler. Bizde buna göre çalýþma yaptýk. Yerelden bir firma kurarak bu firmamýzla Ticaret Sanayi Odasý bu etkinlikleri düzenleyecek. Alýþveriþ günleri, yýlbaþý günleri, yöresel ürünler gibi bölgeye hitap eden günlere döneceðiz. Esnafýmýzýn ve üyelerimizin desteðiyle bu iþlerin olmasý mümkün. Bu destek Çorum dan gelirse bu merkez daha etkin çalýþýrýz diye konuþtu. Çorum Belediyesi, Þanlýurfa nýn Suruç ilçesinde 32 kiþinin hayatýný kaybettiði saldýrýnýn ardýndan bugün baþlayacak olan 35. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali etkinliklerini iptal etti. 34 yýldýr aralýksýz olarak devam eden Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali nin saldýrýnýn ardýndan Çorum Belediyesi, daha önce eðlence programlarýný fuar programýndan çýkarýrken, dün de festivali programýnýn tamamýný iptal etmiþti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hancýlar Et Lokantasý nda fuar için kente gelen yerli ve yabancý konuklarla kahvaltýda bir araya geldi. Heyetlerle beraber olmaktan mutlu olduðunu dile getiren Baþkan Muzaffer Külcü, Keþke bu programýmýzý baþýndan hayal ettiðimiz, planladýðýmýz gibi sizlerde yola çýkarken gönlünüzden geçtiði gibi tamamlamak mümkün olsaydý. Ülkemizde birkaç gün önce çok elim bir olay yaþandý. Bir terörist saldýrý yaþadýk. 40 civarýnda insanýmýz hayatýný kaybetti. Yüzlerce yaralý insan var. Böyle bir psikolojik ortamda eðlence PERÞEMBE 23 TEMMUZ Ticaret ve Ýstihdam Fuarý açýldý EROL TAÞKAN 35. Hitit Fuar ve Festivali kapsamýnda düzenlenen Sanayi Ticaret ve Ýstihdam Fuarý, Çorumlular'ýn ziyaretine açýldý. Düzenlenen törenle ziyaretçilerine kapýlarýný açan fuarda 80 stant yer aldý. Suruç'ta yaþanan terör saldýrýsý nedeniyle iptal edilen festival programý içerisinde yer alan fuar, her yýl düzenlenen renkli ve eðlenceli açýlýþ gösterilerinin aksine, sadece mehteran bölüðünün mini konserine ev sahipliði yaptý. Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, AK Parti Çorum Milletvekilleri Dr. Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, MÜSÝAD Baþkaný Mücahit Ahmet Köksal, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ve davetliler katýldý. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn açýlýþ konuþmasý ile baþlayan törende sýrasýyla Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum Milletvekilleri Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Dr. Cahit Baðcý birer konuþma yaptý. Suruç'ta yaþanan terör saldýrýsý ve diðer TSO Fuar Kompleksi nde kurulan Ýstihdam Fuarý, protokol üyelerince açýldý. Fuarda yer alan 80 firmanýn yaklaþýk % 30 unun farklý illerden geldiði kaydedildi. Çömlek ustasýnýn gösterisi, fuarýn en çok ilgi çeken bölümlerinin baþýnda yer aldý. illerimizdeki terör saldýrýlarýnýn konuþma gündemlerini oluþturduðu törende, terör bir kez daha lanetlendi. Açýlýþ töreninde sadece mehteran takýmý görev aldý. Festival ekipleri kahvaltýda buluþtu Açýlýþ konuþmalarýndan sonra hayýrlý olsun dilekleriyle açýlýþ kurdelasýný kesen protokol üyeleri, stantlarý ziyaret ederek, sergilenen ürünler ve firmalarýn hizmet alanlarý hakkýnda bilgi aldý. programlarý tertip etmek içimizden gelen, kiþisel olarak da, toplumsal olarak da kabullenebileceðimiz bir durum elbette deðildi. Bu sebeple eðlence programlarýmýzý iptal ettik. Bunun için sizlerden özür diliyoruz. Þuanda 6 ekibimiz burada. Ýnþallah önümüzdeki yllarda daha mutlu huzurlu mutlu günlerde misafir etmek istiyoruz dedi. Baþkan Külcü, misafir ekiplere kentteki tarihi ve turistik yerleri gezdirileceðini sözlerine ekledi. Konuþmanýn ardýndan ekipler Baþkan Külcü ye hediye takdiminde bulundular.(ýha) Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, festival için Çorum a gelen ekiplerle bir araya geldi.

8 8 PERÞEMBE 23 TEMMUZ Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali kapsamýnda dün açýlan Çorum Sanayi Fuarý nda yer alan firmalarýn stantlarýný yayýnlýyoruz. FESTÝVAL

9 VAL 2015 PERÞEMBE 23 TEMMUZ

10 10 PERÞEMBE 23 TEMMUZ 2015 Nazým Çaðlayan hayatýný kaybetti RECEP MEBET Murat Yakar ve Mustafa Peker in sahibi olduðu Samsung Çorum Maðazasý açýlýyor. Yarýn saat te Bahabey Caddesi Uzay Sitesi numara 27 de gerçekleþecek açýlýþa tüm Çorum halký davet edildi. Nazým Çaðlayan vefat etti. RECEP MEBET Þuurlu Öðretmenler Derneði (ÖÐDER) Þube Baþkaný Hüseyin Balyuz un oðlu Makine Mühendisi Mücahid Balyuz, Ýngilizce Öðretmeni Saide Zengin ile hayatýný birleþtirdi. Güzin-Hüseyin Balyuz çiftinin oðlu Mücahid, Fatma Zehra-Nurettin Zengin çiftinin kýzý Saide ile dünyaevine girdi. Önceki gün Vadi Düðün Salonu nda düzenlenen RECEP MEBET Bekir Aksoy Ýlkokulu Müdürü Turgut Çaðlayan ýn babasý Nazým Çaðlayan (81) vefat etti. Çorum eski Milletvekili Hasan Çaðlayan ýn amcasý, Dr. Tahir Mantý nýn eniþtesi Nazým Çaðlayan geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi dün Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morgundan alýnarak Alaca ya götürüldü. Ýkindi namazýný müteakiben Sebilullah Camii nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Sincan Köyü mezarlýðýnda topraða verildi. HAKÝMÝYET, Nazým Çaðlayan a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Samsung yarýn açýlýyor Samsung marka beyazeþya ve elektronik ürünlerin satýþa sunulacaðý maðazanýn açýlýþý nedeniyle cazip indirimler uygulanacaðýný belirten yetkililer, Sürpriz fýrsatlardan yararlanmak isteyen herkesi Samsung maðazamýza bekliyoruz diye konuþtular. Güzin-Hüseyin Balyuz çiftinin oðlu Mücahid, Fatma Zehra-Nurettin Zengin çiftinin kýzý Saide ile evlendi. Balyuz ve Zengin Aileleri nin mutlu günü Mücahid ile Saide evlendi düðün törenine Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Balyuz ve Zengin Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan düðün töreni yemek ikramý, tasavvuf müziði dinletisi ve duanýn ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Saide-Mücahid Balyuz çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Çorum da Akýlcý Antibiyotik Kullanýmý Deðerlendirme Toplantýsý düzenlendi. Antibiyotik kullanýmýnda akýlcý yaklaþým vurgusu RECEP MEBET Akýlcý Antibiyotik Kullanýmý Deðerlendirme Toplantýsý dün Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Konferans Salonu nda gerçekleþti. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu tarafýndan düzenlenen toplantýda, antibiyotik kullanýmýnda akýlcý yaklaþýmýn önemi vurgulandý. Toplantýya Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Özkan Ünal, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Süleyman Koca, bazý akademisyenler ile hekim ve eczacýlar katýldý. Ýlacým ne eksik, ne fazla sloganýyla düzenlenen toplantý saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþladý. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu tarafýndan planlanan ve Hacettepe Üniversitesi Akademisyenlerinin katkýlanyla düzenlenen organizasyona evsahipliði yapmanýn mutluluðunu yaþýyoruz dedi. Saðlýk alanýndaki politikalarýn insan odaklý yaklaþýmlarla hayata geçirildiðini vurgulayan Ýsmail Yücel, akýlcý antibiyotik kullanýmý konusunda yapýlan çalýþmalarýn da bunun en güzel örneklerinden biri olduðunu söyledi. Yücel, Akýlcý antibiyotik kullanýmý özellikle gerek halkýmýzýn saðlýðý gerekse ülke ekonomisi açýsýndan son derece önem arz ediyor. Bu konudaki duyarlýlýðýn hekimlerimiz baþta olmak üzere tüm halkýmýz tarafýndan hissedilmesi ülkemizin saðlýðý için elzem diye konuþtu. Tüm dünyada yanlýþ, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullammý çeþitli boyutlarda sorunlara neden oluyor diyen Yücel, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Bu etkiler arasýnda hastalýk ve ölüm oranlarýnda artýþ olmasý, ilaçlann yan etki riskinin artmasý, kaynaklann yanlýþ tüketilmesiyle sonuçta temel ilaçlara bile ulaþýlabilirliðin azalmasý, acil ve temel ilaçlara karþý geliþebilecek dirence dayalý olarak, tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artmasý sayýlabilir. Bu nedenlerden dolayý dünyada çeþitli çözüm yollarý üretilmeye, geliþtirilmeye çalýþýlýyor. Bu baðlamda dünyada Akýlcý ilaç kullanýmý çalýþmalarý sürdürülüyor. ANTÝBÝYOTÝK KULLANIMINDA ÇO- RUM 58. SIRADA Dünya Saðlýk Örgütü'nün tahminlerine göre, ilaçlann yüzde 50'sinden fazlasý uygun olmayan Toplantý, Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Konferans Salonu nda gerçekleþti. Dr. Ýsmail Yücel Ecz. Süleyman Koca þekilde reçetelenmekte, temin edilmekte veya satýlmakta. Tüm hastalann yarýsý da ilaçlarýný doðru þekilde kullanamýyor yýlýnda ise aile hekimleri tarafýndan düzenlenen reçetelerin sayýsý 116 milyon 63 bin 545 olup bunlann yüzde 33,95'i antibiyotik içeriyor. Antibiyotik içeren reçete yüzdesine göre iller sýralamasýnda Çorum, yüzde 27,37 oranýyla Türkiye de 58. sýrada. Amasya, Artvin, Bartýn, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüþhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak ýn içinde bulunduðu Karadeniz Bölgesi 'nde antibiyotik içeren reçete bölge ortalamasýnýn yüzde 25,48 ve antibiyotik bulunan reçete sayýsýnýn ise 2 milyon 807 bin 203 olduðu saptandý. Çorum, bölge illeri arasýnda ise 3. sýrada yer aldý. Toplantýda kürsüye gelen Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Süleyman Koca da konunun önemine binaen görüþlerini dile getirerek organizasyonda emeði geçenlere teþekkür etti. Düzenlenen toplantýda sýrasýyla kürsüye gelen konuþmacýlardan Dr. Ali Alkan Akýlcý Ýlaç Kullanýmý ve Faaliyetler, Ecz. Mesil Aksoy Verilerle Antibiyotik Kullanýmý, Yrd. Doç. Dr. Aygin Ekincioðlu Antibiyotik Kullanýmýnda Eczacýnýn Rolü, Prof. Dr. Serhat Ünal ise Akýlcý Antibiyotik Kullanýmý ve Antibiyotik Direnci konulu birer sunum yaptýlar. Toplantý, soru-cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Ulukavak Muhtarlýðý na ziyaretler Keziban-Mehmet Bolat çiftinin oðlu Hasan, Þaziye-Kadir Türkmen çiftinin kýzý Satý ile dünyaevine girdi. Bolat ve Türkmen Aileleri nin mutlu günü Hasan ile Satý hayatýný birleþtirdi RECEP MEBET Kara Kuvvetleri Komutanlýðý nda subay olarak görev yapan hemþehrimiz Hasan Bolat, MHP Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek in yeðeni Satý Türkmen ile hayatýný birleþtirdi. Keziban-Mehmet Bolat çiftinin oðlu, Ulaþ A.Þ. Özel Halk Otobüsleri A.Þ. Baþkan Yardýmcýsý Zafer Bolat ýn kardeþi Hasan, Þaziye-Kadir Türkmen çiftinin kýzý Satý ile dünyaevine girdi. Geçtiðimiz Pazar günü Gülüm Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Bolat ve Türkmen Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Yapýlan ikramlarla baþlayan düðün töreni müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Satý-Hasan Bolat çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. siyasiler, geçtiðimiz haftasonu Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý na misafir oldu. RECEP MEBET Çorum Ýmam Hatip Lisesi Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÇORÝMDER) tarafýndan organize edilen geleneksel Keþkek Günü ne katýlan siyasiler, geçtiðimiz haftasonu Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý na konuk oldu. Mahalle Muhtarý Hanefi Özdemir in evsahipliðindeki ziyarete AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz Feyzullah Kýyýklýk, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve bazý parti yöneticileri de katýldý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Hanefi Özdemir, misafirlerine mahallenin ihtiyaçlarý hakkýnda bilgiler vererek destek istedi.

11 com :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þevvâl 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:10 Temmuz 1431 Hýzýr: TEMMUZ Yapýlmayan ve yerine getirilmeyen sözde hayýr yoktur.ahmed bin Kays Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Mostar Köprüsü'nün açýlýþý (2004) - II. Meþrutiyet'in ilâný (1908) - Erzurum Kongresi (1919) - Hatay'ýn Anavatana katýlmasý (1939) Ah Halil Aðabey Halil Uslu, cevval ve þevkli insan. Yýllarca istikametini devam eden gayyur fedai. Aziz nur talebesi. Bir çok defalar yolculuk yaptýk. Beraber olduk. Hissiyatlarýmýzý paylaþtýk. En son Bursa proðramýn da beraberdik. Yolculuðu bir harika. Esprileri bir baþka. Merhum Ceylan abi meþrebinde bir insandý. Müntesibiyeti ecdadýndan geliyordu. Babasý üstadýmýzla görüþmüþ dersler almýþtý. Hayatý hizmetler ile geçti. METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net On üç yýl Yeni Asya bölge temsiciliðini beraber yaptýk. Bir çok defalar Çorum da beraberdik.. Her insanýn kendine göre halleri olur. Halil abide öyle idi. Nev'ine mahsusu biri idi. "Sultaným"sözü bir alemdi. Her insanýn meþrebine göre hareket ederdi.. Bürokrasiyi iyi bilen, meþrepleri ve meslekleri iyi ayýrt edebilen bir yapýya sahipti.. Ýþte Halil Uslu öyle soyadý gibi deðildi.. Hareketli ve heyecan dolu idi.. Sayýsýz konferans.. Sayýsýz seminer Sayýlmayacak kadar dersler ve sohbetler En son vefatýndan önce bizden vefalý çýkarak bayramýn üçüncü günü kendisi aradý bizi.. Adeta vedalaþtý.. Yenge hanýmla bizimki de konuþtu.. "Dua edin Halil bey hasta " diye.. Demek ki hissi kalbe vuku.. Ölüm iþte bu.. Bir son deðil bir baþlangýç. Konya Mevlana türbesinin yanýnda bulunan "üçler" mezarlýðýnda. Bir çok misafiri bu mezarlýkta gezdirmiþti.. Güzel, samimi insan. Mekanýn cennet olsun. Çok hýzlý ve þevkli yaþadýn. Sevdiklerine kavuþtun. Sevenlerine, yenge hanýma,ve kýzlarýma taziyetlerimi iletiyorum.. O, yine ebedi alemde bizleri de güldürecek inþallah.. Deðerli okuyucularým; Her insan kendi çapýnda bir deryadýr ama maalesef çoðu da dereden boþa akan sonrada iþlenmediði için kumlarýn arasýnda kaybolan su gibidir. Derenin baþýnda su vardýr ama sonunda kuraklýk çekilir. Yazý yazmak, aný yazmak ise tabiri caizse selin önünden odun kurtarmak gibidir. Kurtarýlamayan odunlar denize sürüklendiði gibi yazýlmayan, paylaþýlmayan bilgiler, anýlar da ölümle beraber topraða sürüklenir ve maalesef hiç olur. Bu baðlamda yazýlarýmýn, þiirlerimin belki hiç bir ilmi deðeri yoktur. Hatta imla hatasý çoktur. Ama doðaldýr, samimidir ve herkesin anlayacaðý dildendir. Baþka bir lisanla Çin malýdýr... Köydeki Ahmet emmi de anlar, þehirdeki Ahmet Bey'de. Lakin her yazýmýn mutlaka bir müsebbibi vardýr. Okumaya baþlayan film seyreder gibi sonunu merak edip býrakamaz. (okuyucu mesajý) Yazdýklarýmý genelde ya bizatihi yaþamýþýmdýr ya þahit olmuþumdur ya da sohbet esnasýnda duymuþumdur. Araþtýrmalarýma göre Türkiye'de gerek sivil savunma, gerek çevresel güvenlik, gerekse depremler, yangýnlar, kazalar, hayatýn içinden olaylar, örf ve adetler vs. yönüyle bu tarzda sürekli makale - þiir yazan, bu kadar seminer, konferans veren ÝKÝNCÝ BÝR KÝÞÝ yoktur. Çünkü bu farklý bir gözlem ve emek ister. Bu nokta da benim en büyük þansým mazide köylerin sýkýntýsý, bugün de þehirlerin rahatlýðý ve milli eðitim gibi büyük bir camianýn içerisinde sürekli gezen, (18 yýlda, Ýl-ilçeköyler dâhil kapýsýndan girilmeyen okul kalmayan) gören ve gördüðünü de yorumlamaya çalýþan bir yapýya sahip olmamdýr. Ünlü bir yazarýn dediði gibi; ''Heybeniz dolu ise çok ta mütevazý olmaya gerek yoktur. '' Müslüman gururlu olur ama asla kibirli olmaz. Çünkü gönüllülük esasýna göre yapýlan bu tür faaliyetler reklam deðil idrak edebilenler için FARKLI BÝR DEÐERDÝR. Vaktinde kadri kýymeti bilinmelidir. (Önemli bir kurumun baþýndaki profesör hocamýzdan, yazýlarýmý beðenerek takip etmeye çalýþtýðýný farklý gazetelerde yayýmlanmasýnýn hoþuna gittiðini duymam, 80 küsur yaþýndaki Metin Aþkýn hocamýzýn 'yavrucuðum gazetede ilk önce senin yazýný okuyorum, dua ediyorum, sakýn býrakma yaz. Çünkü bu konularý yazan yok' diye telefon etmesi, eski valilerimiz Nurullah Çakýr ve Sabri Baþköy beylerin ve bazý vali yardýmcýlarýmýzýn, bürokratlarýn Çorum'dan ayrýldýktan sonra da olsa gittikleri yerde çalýþmalarýmdan - yazýlarýmdan övgüyle bahsetmeleri beni fevkalade memnun etmektedir.) Ýnsanlarýn ekseriya beklenti içerisinde olduðu günümüzde, bazý dostlarýn (!) ''acaba Mahir Hocanýn uzun vade de amacý nedir? Ýþi gücü yok durmadan yazýp çiziyor.'' (Reklamýný yapýyor(!)'' diye düþünmesi, ''Ameller niyetlere göredir' sýrrýnca keseyi hanemizden pervasýzca harcamasý gayet normaldir. Lakin '' Kimileri afaki VEFAT EDENLER Yazýlarým Ýçin Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný PERÞEMBE 23 TEMMUZ konuþur - kimileri de beklentisiz iþ yapar / Alýnan gýyabi dualar, kalbi teþekkürler, gücümüze güç katar'' Neticeyi kelam, yapýcý eleþtiriye daima açýk ama ön yargýlý keseden harcamaya þiddetle hayýr diyorum... Rahmetli babamýn ''Oðlum okumayý býrakma. Ýþini en iyi yap. Kimsenin iþine karýþma ama kimseyi de iþine karýþtýrma'' öðüdünü rehber edinmiþ. Üstat Necip Fazýl'ýn, Abdürrahim Karakoç'un kitaplarýyla büyümüþ, Akif Dedemizin ifadesiyle, kuru fasulye yemeye razý olduktan sonra her zaman 'rahat olurum' demiþ, Mustafa Taþçý, Etem Erkoç, A. Ozulu, Ýsmail Tuncer, Mustafa Balcý, Metin Aþkýn, Selami Sönmez, Muharrem Meral gibi deðerli hocalarýn öðrencisi olma þerefine eriþmiþ ve örnek almýþ olarak âcizane çalýþmalarýmýz inþallah mesleðimizin zekatý olur dedik. Bunun yanýnda belki arzu edilen þekilde sahalarda görünemedik. Ama dünden bugüne hüsnü niyetle basýnda kalemimizle, sosyal medyada paylaþýmlarýmýzla, seminerlerde - konferanslarda dilimizle belki on katý - yüz katý kayda deðer mesaj verebildiðimize inandýk. Bu arada, ''HERKES görmek istediði cepheden BAKAR Kendince göremeyince de içinden kuruntu yapar'' Bilinciyle gelen mesajlarý, isimsiz yaptýðýmýz anketleri arþiv dünyamýzda sakladýk...* MAKALE VE ÞÝÝRLERÝM DÜNDEN BUGÜNE: Hâkimiyet, Merhaba, Manþet, Kent, Yýldýz, Çorum Haber, Çorum Gazetesi, Dost Haber, Osmancýk Haber, Alaca Birlik gazetelerinde; Yaylahaber, Osmancýk Gündem, Osmancýk Kültür Turizm ve Tanýtma Derneði, Osmancýk Belediyesi, Osmancýk Haber, Defter K, Mihrap Haber, Din Diyanet, Lider Haber, Antoloji.com, Haber Türk sitelerinde; sosyal medya da ve ayrýca alýntý yapýlarak birçok internet sitesi ve baþka illerdeki mahalli gazetelerde, bazýlarý ise ATV, STV, K-7, Kanal A, Haber 55, AKS gibi mahalli ve ulusal televizyonlarda yayýmlanmýþ ve yayýmlanmaya devam etmektedir. Zaman zaman eþ dost yazýlarýmýn her gazete yerine tek bir gazetede yayýmlanmasýný tavsiye etmektedir. Ama ben buna karþýyým. Çünkü benim yazýlarým dini deðil, siyasi deðil, kiþisel hiç deðil. A'dan Z'ye herkesi ilgilendirecek toplumsal yazýlar. Dolaysýyla hiçbir þahsi karþýlýk beklemeden, noktasýna virgülüne dokunulmadan yayýmlayacak her basýn organýna belki ihtiyaç halinde bir cümle mesajým iþe yarar da can mal, örf-adet kurtulmasýna vesile olabilir o da mesleðimizin zekâtý olur niyetiyle arz etmekteyim. O da Bu noktada zaman zaman farklý kesimlerden teþekkür mesajlarý, telefonlarý alýnca uygulamamýn ne kadarda doðru olduðunu düþünüyorum Sonu hayrola Herkese kalbi selam ve saygýlarýmla Kur'an-ý Kerim'in Gönderiliþ Amacý 21 Kur'an-ý Kerim'de dikkatlerimizin çekildiði konulardan biriside, gelecekteki istikametimizi doðru bir þekilde belirleyerek, dünyadaki imtihan sürecini en iyi bir þekilde deðerlendirebilmemiz için,geçmiþte peygamberler aracýlýðý ile gönderilen ilahi mesajlarý kâle almayan veya varlýk sebebine düþman kesilen ve bu yüzdende helak olan kavimler ve helak olma nedenleri ile ilgili bilgilerdir. Yüce Rabbimizin Kur'an-ý Kerim'de "Biz insanlara müjdeleyici ve uyarýcý olarak peygamberler göndermedikçe azap etmeyiz." "Biz her ümmete müjdeleyici ve uyarýcý olarak peygamberler göndere gelmiþizdir." Gibi birçok ayeti kerimede insanýn sorumlu bir varlýk olduðunu, dünyaya gönderiliþinin belirli bir gayesi olduðunu, onu da yüce Rabbimizin çizmiþ olduðu istikamette yürüyerek iyi bir kul, iyi bir mümin olmamýzý istemesidir. Bunun içinde yol gösterici ve Allah'ýn emirlerini uygulayarak örnek teþkil edecek peygamberler gönderdiðini görmekteyiz. Peygamberlerin hayatlarýna,kendilerine yüklenen misyona,sabýrla verdikleri mücadeleye ve çektikleri sýkýntýlara baktýðýmýz zaman iþlerinin ne kadar zor olduðunu görürüz. Ýnkarcý toplumlar genelde peygamberlerden mucize istiyorlar,peygamberlerde dua ediyor,yüce Rabbimiz peygamberinin duasýna icabet ederek o istenilen mucizeyi gerçekleþtiriyor. Mesela Salih peygambere bize bir mucize gösterebilirmisin? derler. O da nasýl bir mucize istiyorsunuz diye sorar. Onlarda þu kayadan bir deve çýkarmaný istiyoruz, sütü yazýn serin, kýþýn sýcak olsun! Bu sütten içen her hasta þifa bulsun, fakir bir kimse ise fakirlikten kurtulsun!" dediler. Salih (a.s) dua eder ve kaya yarýlarak oradan bir deve çýkar. Bir süre sonra suyumuza ortak oluyor diye deveyi keserler. Bunun üzerine de Allahu Teala nýn þiddetli azabý üzerlerine gelir. Bazen de bir çok peygambere sen delisin, sihirbazsýn, kahinsin, büyücüsün demiþlerdir. Veya sen peygamber falan deðilsin,eðer peygamber isen Allahýna dua et bize nasýl bir musibet verecek merak ediyoruz diyecek kadarda ileri giderek belalarýný istemiþlerdir. Kur'an-ý Kerim'de helak olan kavimler ve helak olma nedenleri ile ilgili bilgilere baktýðýmýz zaman Kur'an, helak olan bir kavmi bir hikaye þeklinde baþtan alýp sonuna kadar detaylý bir þekilde anlatmaz. Yeri geldikçe kýsa,öz ve net bilgiler sunulmuþtur. Kur'aný Kerim de helak olan kavimlerle ilgili bilgi verilmesindeki 1.Amaç Bakýn þu kavimler emri ilahimize uymayarak dünyada helake uðradýlar. Ahirette de azap yakalarýný býrakmayacak. "Onlarýn (günahkarlarýn ve inkarcýlarýn) durumlarýný bir görseniz. (Mahþer günü) utançtan yüzlerini önlerine eðerek þöyle diyecekler. Allah'ým biz artýk anladýk tekrar bizi dünyaya gönder de, bak nasýl salih ameller iþleyeceðiz bir gör diyecekler." (Secde 12) Peygamberimiz (s.a.v) kutsi hadisinde cenabý hakta onlara þöyle diyecek buyurur. "Ey VAHYÝN IÞIÐINDA Veysel Uysal hotmail.com kullarým! Ben size ilahi kitap ve peygamber göndermedim mi? Onlar: Evet gönderdin. Allah (c.c): Benim mesajým sizlere ulaþmadýmý? evet ulaþtý. O zaman neden uymadýnýz buyurduðunda söyleyecek bir sözleri olmayacak." Kur'an da ki helak olan kavimlerin durumlarýnýn haber verilmesinde ki 2.amaç ise peygamberimizi teselli sadedindedir. Sen bunca gayretine raðmen Müslüman olmadýklarý gibi bana yapmadýklarýný býrakmadýlar diye kendini helak edeceksin halbuki sadece sana deðil bak senden önce ki peygamberlere daha fazlasýný yaptýlar. Üzülme, ümitsizliðe düþme ve sana yüklenen misyonu yerine getirmeye çalýþ mesajý verilmiþtir. Asýl amaç ise bunlardan dersler çýkarýn, ibretler alýn ve sizlerde dünyanýzla birlikte ahiretinizi karartmayýn mesajýdýr. Kur'an-ýn geçmiþteki kavimler ile ilgili sunduðu pasajlarý okurken anlatýlan olaylardan sorumlu bir varlýk olarak bu mesajlardan Kur'an-ýn ilk muhataplarýnýn ruh dünyalarýnda ne gibi bir deðiþiklikler yarattýðýný düþünerek, kendi hissemize ne düþtüðüne bakarak dersler çýkarmaya çalýþmak lazým. Yoksa olaylara sýradan bir kýssa veya hikaye gibi bakarsak verilmek istenen mesajý doðru okumamýz ve dersler çýkarmamýz mümkün olamaz. Þimdi konu ile ilgili ayetlerden bir kýsmýna bakalým; "Biz, onlardan önce kendilerinden daha güçlü olan, diyar diyar dolaþan nice nesilleri helâk etmiþizdir. Kurtuluþ var mý!" (Kâf 36) "Bizim, onlardan önce nice nesilleri helâk etmiþ olmamýz kendilerini(dogru) yola getirmedi mi? Halbuki onlarýn yurtlarýnda gezip dolaþýrlar. Bunda, elbette ki akýl sahipleri için nice ibretler vardýr." (Taha 128) "Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini (tatmin ve) teskin edeceðimiz her haberi sana anlatýyoruz. Bunda sana gerçeðin bilgisi, müminlere de bir öðüt ve bir uyarý gelmiþtir." (Hud 120) "Andolsun onlarýn (geçmiþ peygamberler ve ümmetlerinin) kýssalarýnda akýl sahipleri için pek çok ibretler vardýr. (Bu Kur'an) uydurulabilecek bir söz deðildir. Fakat o, kendinden öncekileri tasdik eden, her þeyi açýklayan (bir kitaptýr); iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir." (Yusuf 111) "Andolsun ki biz, "Allah'a kulluk edin ve Tâðut'tan sakýnýn" diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah, onlardan bir kýsmýný doðru yola iletti. Onlardan bir kýsmý da sapýklýðý hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkâr edenlerin sonu nasýl olmuþtur!" (Nahl 36) "Ey müminler!) Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin baþýna gelenler size de gelmeden cennete gireceðinizi mi sandýnýz? Yoksulluk ve sýkýntý onlara öylesine dokunmuþ ve öyle sarsýlmýþlardý ki, nihayet Peygamber ve beraberindeki müminler: Allah'ýn yardýmý ne zaman! dediler. Bilesiniz ki Allah'ýn yardýmý yakýndýr." (Bakara 214) Eymir Köyü' nden gelme, Merhum Satýlmýþ GÜR' ün eþi; Hatice GÜR. 2-Merhum Þevket ÖNCÜL' ün eþi, Ýnþaat Mühendisi Ender ÖNCÜL, Nakliyeci Esnafýndan Arif ÖNCÜL, Nuriye UTANCAK ve Necla NAYCI' nýn annesi, Emekli Öðretmen Balcý NAYCI' nýn kayýnvalidesi, Þevket, Samet, Alper, Agah ve Emrah ÖNCÜL' ün babannesi; Fatma ÖNCÜL. 3-Sanayi Esnafýndan Dalyanlar Oto Kurtarýcý sahibi Ayhan ve Erhan DALYAN' ýn babasý; Orhan DAL- YAN. 4-Sarýþeyh Köyü' nden gelme, Hakký UYGUR' un eþi; Haným UYGUR. 5-Merhum Numan TURÞU' nun eþi, Ali TURÞU, Nermin BOYACI ve Kadriye YAVUZ' un annesi, Bekir DURMUÞ' un ablasý; Fatma TURÞU. Kadir Yüktaþýr Gram ALIÞ 95,18 SATIÞ 95,24 Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. NÖBETÇÝ ECZANELER MURAT ECZANESÝ TURGUT OVA (TEL: ) OSMANCIK CD. NO: 86 - YAZI ÇARÞI SEDEF ECZANESÝ SEDEF ÞERBETÇÝ KAPLAN (TEL: ) B.EVLER MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:2/B - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: TEMMUZ 2015 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PERÞEMBE 23 TEMMUZ 2015 Teröre lanet, saðduyuya çaðrý Ali Yýldýz, Milletimiz oyunlara gelmeyecek Halklarýn Demokratik Kongresi Eþ Sözcüsü Ümit Küçük Bayatlý, Suruç ta yaþanan katliamý lanetlediklerini açýkladý. Gençlerimize yönelik katliamý lanetliyoruz. diyen Bayatlý, yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi; Kobane ile dayanýþmak amacýyla, Suruç ta Amara Kültür Merkezinin bahçesinde toplanan SGDF li gençlere yönelik insanlýk dýþý bombalý saldýrýyý Türkiye nin her yerinde halklarýmýzla birlikte protesto ediyoruz. Türkiye nin barýþ sürecini ve halklarýn Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Suruç'ta yaþanan terör saldýrýsýný lanetlediklerini bildirdiði açýklamasýnda, milleti de saðduyulu olmaya davet ettiklerini vurguladý. Yýldýz, açýklamasýnda milletin asla oyunlara getirilemeyeceðini belirterek, "Bugün yalan ve iftiraya sarýlarak senaryoda rol alma deðil, birlik olarak oyunu bozma vaktidir." dedi. Yýldýz, Diyanet-Sen olarak Þanlýurfa Suruç'ta Amara Kültür Merkezi'ne yapýlan saldýrýyý þiddetle kýnadýklarýný, hayatýný kaybedenlerin ailelerine baþsaðlýðý, yaralýlara acil þifalar dilediklerini bildirdi. MÝLLETÝMÝZÝN BAÞI SAÐOLSUN "Terör, zulümdür ve kimden, nereden gelirse gelsin kýnanmalýdýr." diyen Ali Yýldýz, saðduyu çaðrýsý yaptýðý basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi; " Sahnelenen bu oyunun, tüm ülkemizin huzur ortamýný, Ortadoðu'nun barýþýný hedef aldýðý ortadadýr. Ülkemize yönelik bu tür provokasyonlarla, yakýn tarihte dâhil olmak üzere defalarca karþýlaþmýþ olan milletimiz, dün olduðu gibi bugün de bunlarýn üstesinden gelebilecek kudrettedir. Milletimiz, engin saðduyusuyla birlik ve beraberliðini bozacak oyunlara gelmeyecektir. Bu hain saldýrý kardeþliðimizi asla zayýflatmayacaktýr. Bugün küresel bir senaryoyla karþý karþýyayýz. Bu senaryoda rol alan aktörleri iyi tanýyor ve uyarýyoruz: Bugün suçlama deðil, sorumluluk alma vaktidir. Bugün yalan ve iftiraya sarýlarak senaryoda rol alma deðil, birlik olarak oyunu bozma vaktidir. Gücümüzü, kardeþliðimizi muhafaza ederek bir kez daha oyunlarý boþa çýkarabilmeliyiz. Büyük Memur-Sen ve Diyanet-Sen ailesi olarak bir kez daha milletimizi saðduyuya davet ediyoruz. Milletimize düþen görev saðduyulu olmak, terör örgütlerinin ve onlarý kurgulayan oyun kurucularýn tuzaðýna düþmemektir." (Haber Merkezi) Leþ kargalarýnýn hedefi ümmet Akýncýlar Derneði Þube Baþkaný Mustafa Çaðdaþ Suruç ta yaþanan saldýrýnýn iyi analiz eedilmesi gerektiðini belirterek, görünen en büyük kumpasýn Doðu da kardeþliðimize vurulmak istenen darbenin yaný sýra, bölgede yaþayan muhafazakar kesimin alanýný daraltýp ümmet bilincinden uzaklaþtýrma, ýrkçýlýk tabanlý faþist bir kutuplaþma gayreti olduðunu bildirdi. Patlamalardan sonra bölgede muhafazakar tabanlý esnafýn iþ yerlerinin taþlanmasý ve çeþitli saldýrýlara maruz kalmalarýnýn buna örnek olduðunu vurgulayan Çaðdaþ, þöyle dedi: Kardeþlerimize indirilmek istenen bir darbedir. Ülkemizde kutuplaþmayý sürükleyip devletin güvenirliðini zedelemek istiyen þer odaklarý bir yandan PKK eliyle muhafazakar kürtlere saldýrýrken, diðer yandan da IÞÝD eliyle çeþitli gruplara bombalý saldýrý düzenleyerek devlet bütünlüðünün hiçe sayýldýðý çeþitli þer odaklarýna hizmet eden, sürekli kavga ve fitneyi körükleyecek terör örgütlerinin kumpasýna itilmek istenmektedir. Bizler sivil toplum kuruluþlarý olarak bu alçakça yapýlmýþ planlarý yýkabilecek ve halka kardeþliði ve birliðimizi anlatabilecek en güçlü organlardan biri olmalýyýz. Bu kardeþlik bilinciyle hareken eden kürdüyle, türküyle, arabýyla, lazýyla, çerkeziyle bekdaþisiyle birlik mesajlarý vermemiz ve bu þer odaklarýna dur dememiz gerekir. Bugün deðil, asýrlardýr bu coðrafyada birlikde yaþayan kardeþler ve halklar topluluðuyuz. Bizim sorunlarýmýz sadece bizleri alakadar ederken, birlikteliðimizi öyle göstermeliyiz ki, bütün toplumlar bundan ibret alýp dersler çýkartmalý. Baþta siyonizim olmak üzere bütün þer odaklarý karþýlarýnda yeniden Çanakkale direniþini gerçekleþtirebilecek, etin týrnakdan ayrýlmadýðýný, Anadolu da bir insanýmýzýn caný yandýmý tüm insanlarýmýzýn canýnýn yandýðýný ibreti alem için göstermeliyiz Bugün ülkemizin etrafýný çevirmiþ çýyan sürüleri HDK katliamý lanetledi Þanlýurfa'nýn Suruç Ýlçesi'nde meydana gelen patlamada yaralanan ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu heyetinde yer alan Çorum HDP Ýl Eþ Baþkaný Özlem Tunç, Batman'da özel bir hastanede tedavi altýna alýndý. Tedavi gördüðü hastanede kendisini ziyaret eden HDP Batman Milletvekili Saadet Becerikli, HDP Batman Ýl Eþ Baþkaný Abdulbari Karaaðaç ve gazetecilere korku dolu anlarý anlatan Özlem Tunç, "Samsun'dan Diyarbakýr'a geldik. Ardýndan Suruç'a vardýk. Bahçedeki basýn açýklamasý bitmek üzereydi. Bir anda büyük bir patlama sesi duyduk. Yanýbaþýmda ateþin etrafa saçýldýðýný fark ettim. Sonrasýný hiç hatýrlamýyorum. Hastaneye kaldýrýldým. Durumum kötüydü. Yanýmda aðýr yaralýlar vardý" dedi. Ali Yýldýz Ümit Küçük Bayatlý Ukrayna dan Irak a, Suriye den Mýsýr a kadar sinsi emelleri uðruna halklarý birbirine düþürerek bu alçakca planlarýný baþarýyla sahneye koymuþlardýr. Yunanistan kýrizinin en büyük sebebi baþta Kýbrýs sorunu olmak üzere bu ülkeninmüdahil olabileceði konularda onu dizginlemek ve arzýmevut topraklarýnýn projelendirilmesinde Ýsrail karþýtý Yunan hükümetlerini tek baþýna bi çare býrakmaktýr. Bu nefret tohumlarýný atan günümüz dünyasýnýn leþ kargalarý býrakýn Ýslam ümmetini tarihin bir çok safhasýnda görüldüðü üzere kendi inançlarýndan olan hýristiyan, ortadoks veya katolik olanlara bile acýmamaktadýr. Bu ehemmiyetle birkez daha bütün sivil toplum kuruluþlarýný düþünce rengine bakmadan birlikte hareket etmeye ve fikir alýþveriþine davet ediyoruz. Unutmayýnýz ki, ayný gemideyiz ve gemi karadan çok uzak kurtulacaksak hep beraber boðulacaksak yine hep beraber olacaktýr. Çünkü bu zalimlerin kirli emelleri baþarýya ulaþýrsa hiçbir kardeþimizin gözünün yaþýna veya düþünce tarzýna bakmayacaklardýr ve aðýtlar her evden kürtçe Türkçe lazca arapca yükselecektir. kardeþliðini hedef alan bu katliamýn sorumlularýnýn bir an önce açýða çýkarýlmasýný istiyoruz. Siyasi iktidar destekli karanlýk güçler devreye sokularak yürütülen bu katliam politikalarý karþýsýnda, Halklarýn Demokratik Kongresi olarak ýrkçý ve katliamcý örgütlere karþý dayanýþmamýzý daha da güçlendireceðimizi herkesin bilmesini isteriz. Yaþamýný yitiren bütün yoldaþlarýmýza, kardeþlerimize rahmet, halklarýmýza ve ailelerine baþsaðlýðý, yaralanan arkadaþlarýmýza acil þifalar diliyoruz. (Haber Merkezi) HDP li Özlem Tunç DHA ya konuþtu Özlem Tunç Mustafa Çaðdaþ NE YAPARLARSA YAPSIN- LAR BARIÞI SAÐLAYACAÐIZ Patlamanýn sesiyle kulaklarýnýn aðýr iþittiðini ifade eden Özlem Tunç, "Patlama hemen arkamda oldu. Saðýmdaki ve solumdakilerin hepsi öldü. Kim tarafýndan, kimler tarafýndan yapýldýðýný bilmiyoruz. Dün yaptýlar, bugün de yapacaklar, yarýn da yapacaklar. Ama biz bu þekilde mücadelemize devam edeceðiz. Batý'dan bizler, Kürt halkýyla birlikte barýþ istiyoruz. Ne yaparlarsa yapsýnlar barýþý saðlayacaðýz. Halklar zaten barýþ istiyor. Halklar zaten düþman deðil. Halklarý kendi haline býraksalar çok iyi bir dayanýþmayý sergiliyorlar. Onlar ne yaparlarsa yapsýnlar biz omuz omuza verip dayanýþma içinde olacaðýz" diye konuþtu.(dha) Kargý da saðlýk için yürüdüler Kargý Göl Köyü sakinleri saðlýk için yürüdü. Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat proðramý kapsamýnda Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi personeli ile Göl Köyü halký birlikte yürüdüler. Saðlýklý yaþam yürüyüþünün insan saðlýðýna olumlu etkileri olduðunu belirten Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi personeli, programlarýna aralýksýz devam edeceklerini söylediler. ÝBRAHÝM EFE KARGI Kargý Müftüsü Eldivan a atandý Kargý ilçe Müftüsü Bayram Çelik, Eldivan ilçe müftüsü olarak atandý. Kargý da yaklaþýk 7 yýldýr görev yapan müftü Bayram Çelik in tayini Çankýrý nýn Eldivan ilçesine çýktý. Müftü Çelik in önümüzdeki günlerde ilçeden Kargý Göl Köyü sakinleri saðlýk için yürüdü. Göl Köyü halký saðlýk yürüyüþyerine ilgi gösteriyor. Kargý Ýlçe Emniyet Amir V. Komiser Yrd. Bünyamin Dede nin Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü atanmasýyla boþalan göreve, Komiser Dursun Çördük getirildi. Bugün görevine baþlayan Emniyet Amiri Dursun Çördük, Kargý da asayiþ ve trafiðin daha düzenli olmasý için çalýþmalarýn aksamadan kaldýðý yerden devam edeceðini belirtti. Emniyet Amiri Çördük, "Kargý þirin, güzel ve temiz bir ilçemiz. Ýlçenin bu özellikleri asayiþ ve trafiðine de yansýmýþ. Amacýmýz ilçedeki sükunetin, huzurun korunmasýdýr. alýþmalarýmýzda bu yönde devam edecektir. Kargý ya hizmet için geldiðimizin bilincindeyiz dedi. Bayram Çelik ayrýlmasý beklenirken, Kargý Ýlçe müftülüðü'ne ise Mehmet Yýldýz'ýn atandýðý öðrenildi. Yurt dýþý görevinde bulunan Mehmet Yýldýz'ýn bu görevinin sona ermesinin ardýndan yeni görevine baþlayacaðý bildirildi.(ýha) Kargý ya yeni emniyet amiri Dursun Çördük DURSUN ÇÖRDÜK KÝMDÝR? 1974 Yýlýnda Amasya da doðan Komiser Dursun Çördük, 1995 yýlýnda Trabzon da mesleðe baþladý. Sýrasýyla Sivas, Kýrýkkale ve Çorum da çalýþtý yýlýnda Ýktisat fakültesinden mezun oldu. Ardýndan katýldýðý komiser yardýmcýlýðý kurusunu baþarýyla bitirerek 2008 yýlýnda Komiser Yardýmcýsý rütbesiyle Osmancýk Ýlçe Emniyet Müdürlüðü nde çalýþmaya baþladý. 2 yýl Osmancýk ilçesinde çalýþan Çördük ardýndan Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü ne atanarak 5 yýl burada görev yaptý. Geçtiðimiz ay yapýlan atamalarla Kargý ilçe Emniyet Amirliði görevine getirilen Dursun Çördük evli ve 3 çocuk babasýdýr.(ýha)

13 Çeltik için saha çalýþmasý Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, Çorum da yaklaþýk 80 bin dekar alanda çeltik ekimi yapýldýðýný açýkladý. Türkiye de 35 ilde çeltik tarýmý yapýldýðýný ancak yoðunlukla Edirne, Balýkesir, Samsun, Çorum, Çankýrý, Sinop, Çanakkale, Tekirdað, Kastamonu, Diyarbakýr, Bursa ve Ýçel de ekim görüldüðünü belirten Gül, açýklamasýnda þöyle dedi: Çeltik üretiminde verimi ve kaliteyi etkileyen zararlýlardan biriside Çeltik beyaz uç nematodudur. Ülkemiz çeltik alanlarýnda sorun olan çeltik beyaz uç nematodunun tanýmý, yayýlýþý ve zararý, ekonomik önemi, mücadelesi ile tespit ve teþhis çalýþmasýna yönelik deðiþik yýllarda araþtýrma yapýlmýþtýr. Bu araþtýrma ilimizi de kapsamýþtýr. Çeltikte bulaþma kaynaðý tohumdur. Tohumluk ekildiðinde nematodlar aktif hale gelir, gövde ve yapraklarda büyüme noktasýna doðru hareket eder. Çeltik beyaz uç nematodu, hassas bitkilerin sap, yaprak ve çiçek organlarýnda beslenir. Zarar görmüþ çeltik bitkisinde kardeþlere ait yapraklarýn uç kýsmýnda 3-5 cm mesafede beyazlaþma olur. Biçimsiz ve çimlenme potansiyeli düþük taneler elde edilir.çiftçimiz erken dönemlerde genellikle çinko ve magnezyum eksikliði ile Palandöken AVM lere dikkat çekti Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, yaptýðý açýklamada, yürürlüðe giren Perakende Yasasý ve AVM'lerle ilgili deðerlendirmelerde bulunarak, AVM'lerle ilgili çarpýcý açýklamalar yaptý. Yýllardýr beklenen 'Perakende Yasasý'nýn 29 Ocak 2015 tarihinde yürürlüðe girmesinin piyasalarda beklenen etkilerinin görülmediðini belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Perakende Yasasý çýktý ama esnaf ve sanatkar olarak etkisini daha hissetmiyoruz. AVM (Alýþveriþ Merkezi) açýlýþlarý çýð gibi devam ediyor. Sosyal alan olabilecek yerlere artýk yan yana yapýlmaya devam eden AVM'lerin 2018 yýlý itibariyle toplam sayýsý 421'e, toplam alanýn da 12,8 milyon metrekareye ulaþmasý bekleniyor. 25 bin metrekarelik AVM'ler artýk küçük ölçekli kalacak. Önümüzdeki süreçte, otel, rezidans, hipermarket, kültür merkezi ve AVM birleþiminden oluþan devasa AVM'lerin ard arda geldiðini göreceðiz. Bir an önce Perakende Yasasý'nýn yönetmelikleri hazýrlanarak. Piyasanýn kurallarý hayata geçirilmeli" dedi. HEM ESNAF HEM MÝLLÝ SERVETE ZARAR AVM yapýmýnýn her sermayesi olanýn yapacaðý iþ olarak görülmesinin hem esnaf ve sanatkara hem de milli sermayeye zarar verdiðini açýklayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Bazý bölgelerde AVM enflasyonu baþladý. Bu güne kadar 47,5 milyar liralýk yatýrým yapýlmýþ. Sayý olarak ilk sýrada yer alan Ýstanbul'da, 2009 yýlýnda 40 olan AVM sayýsý bugün 103 adet yýlýna kadar açýlacak 31 yeni AVM ile sayý 134 olacak. Türkiye Ýktisadi Giriþim ve Ýþ Ahlaký Derneði (ÝGÝAD), Suruç ta yapýlan terör saldýrýsýný þiddetle lanetlediðini açýkladý. Açýklamada, Sorunu derinleþtiren, ayrýþtýran ve tahrik içeren açýklamalarý da tehlikeli buluyor ve sorumsuzluk olarak görüyoruz. Sorunlarýn çözümüne katký saðlamayacaðý inancýný taþýyoruz. Tüm yaþanmýþlýklar göstermiþtir ki millet olarak birlik ve dayanýþma ile tüm oyunlarý, hile ve tuzaklarý boþa çýkarabiliriz. ÝGÝAD tarafýndan yapýlan açýklamada, saldýrýda hayatýný kaybedenlerin ailelerine baþsaðýlýðý, yaralýlara da acil þifalar dilendi. Saldýrýlarýn tekrarlanmamasý için gereken tedbirlerin alýnmasýný önemsediklerini bildiren ÝGÝAD yönetimi, açýklamasýnda þunlarý söyledi, Suruç'ta meydana gelen terör saldýrýsýný ÝGÝAD olarak þiddetle lânetliyoruz. Saldýrýda vefat eden vatandaþlarýmýzýn acýsýný paylaþýyor yaralýlara acil þifalar diliyoruz. Bu tür saldýrýlarýn tekrarlanmamasý için her tür tedbirin alýnmasýný önemsiyoruz. ÝGÝAD olarak kime karþý ve kim tarafýndan yapýlmýþ olursa olsun terörün her türlüsünü kategorize etmeden reddediyor ve þiddetle tel'in ediyoruz. Teröre karþý olmanýn ahlaki bir zorunluluk olduðunu hatýrlatýyoruz. Biliyoruz ki yapýlan mezkûr eylem, Türkiye'ye Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, çeltik ekim alanlarýnda saha çalýþmasý yaptý. karýþtýrmaktadýr. Çeltik beyaz uç nematodu Türkiye'de ilk kez 1995 yýlýnda saptanmýþtýr. Yapýlan bir çalýþmada Çorum'da çeltik ekim alanlarýndan alýnan numunelerde yaklaþýk %16 oranýnda bulaþýklýk tespit edilmiþtir. Çeltik beyaz uç nematodu ile bulaþýk bir tarlada %60'ý bulan verim kaybý ve %30'a varan randýman kaybý olabilmektedir. Sonuç olarak çeltik üretiminde bulaþýklýk söz konusu olduðunda verimi ve kaliteyi olumsuz yönde etkilediðini göstermektedir. Zarar durumu ekilen tohumlardaki nematod yoðunluðu ve bitkinin geliþme dönemindeki özellikle sapa kalkma sürecindeki iklim faktörlerinden etkilenmektedir. Yani bu günler hassas günlerdir. Önemli ekonomik kayýplara yol açan Çeltik beyaz uç nematodunun Osmancýk, Dodurga ve Kargý ilçelerinde ekili alanlarda mevcut olup olmadýðý ile ilgili hafta sonu saha çalýþmasý yaptýk. Yapýlan saha çalýþmasýnda gezilen parsellerde göz ile görülebilen herhangi bir etmene rastlanmamýþtýr. Bu durum ilimiz tarýmý için sevindiricidir. Çiftçimizin ekimden önce tohumluðun 3 saat soðuk suda ve müteakibinde 60 0C' sýcak suda 15 dakika bekletmesi ilimizde nematodun görülmemesi anlamýna gelecektir. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, AVM lerle ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Ýkinci sýrada 37 AVM ile Ankara bulunurken, bin kiþiye düþen 294 metrekare alýþveriþ alaný ile birinci durumda. Büyük þehirlerdeki yoðunlaþma artýk birbirine zarar verir durumda. Her sermayesi olanýn rant için kira için kolayca yapacaðý iþ gibi görüldüðünden mantar gibi AVM bitiyor her yerden. Çevreye, esnaf-sanatkara, vatandaþýn cebine verilen zararý kimse hesap etmiyor" diye belirtti. ARTIK YAÞLA- NAN, BATAN AVM'LE- RÝ KONUÞACAÐIZ 2015 yýlý ilk verilerine göre, Türkiye'de toplam alaný 10 milyon metrekareyi geçen 344 alýþveriþ merkezi bulunduðunu ifade eden Palandöken, "Ýstanbul'da yaþlanan, iþlevini kaybeden 37, Ankara'da 11 AVM var. Ülke çapýnda 10 yaþýn üzerinde yenilenmeyi bekleyen 83 AVM var. 2 milyon metrekare alýþveriþ alanýna sahip eskiyen AVM'ler mevcut alanýn yüzde 20'sine denk geliyor. Bu sayý beþ yýl içinde iki katýna çýkacak. Yaþlanan, atýl duruma düþmüþ batan AVM'leri konuþmamak için Perakende Yasasý'nýn düzenlemelerinin bitirilerek bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. Þimdiden çevre için çirkin görüntülerin oluþmamasý için yetkililer önlem almalý" dedi. (Haber Merkezi) Hile ve tuzaklarý boþa çýkarmalýyýz yapýlmýþ bir saldýrýdýr ve sýnýr ötesi savaþý ülkemize taþýma giriþimidir. Ülkemizin sulh ve sükûnunu bozma ve huzur iklimini sabote etmeyi amaçlamaktadýr. Türkiye, Ortadoðu da gittikçe yaygýnlýk kazanan etnik ve mezhebi çatýþmalar sarmalýna çekilmek istenmektedir. Bu durumun kimlerin iþine yaradýðý ve hangi amaçlara hizmet ettiði kamuoyunun malumudur. Bu durumda millet olarak saðduyu ile yaklaþmak, öfkemize yenik düþmeden tedbirleri artýrmak ve bilinçli, duyarlý ve teenni ile hareket etmek gerekmektedir. Sorunu derinleþtiren, ayrýþtýran ve tahrik içeren açýklamalarý da tehlikeli buluyor ve sorumsuzluk olarak görüyoruz. Sorunlarýn çözümüne katký saðlamayacaðý inancýný taþýyoruz. Tüm yaþanmýþlýklar göstermiþtir ki millet olarak birlik ve dayanýþma ile tüm oyunlarý, hile ve tuzaklarý boþa çýkarabiliriz. Hükümetimizin kamu vicdanýný rahatlatacak þekilde suçlularý bularak ortaya çýkarmasý, millet olarak bizlerin de tüm kurum ve kuruluþlar ile hükümete olan güven ve desteðimizi sürdürmemiz gerekir. Bu vesile ile aziz milletimizle ortak acýmýzý paylaþýyor, bir daha benzer acýlarýn yaþanmamasýný Rabbimizden niyaz ediyoruz. (Haber Merkezi) AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ý ziyaret etti. Ak Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar, eski ilçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ve ilçe yönetimininde hazýr bulunduðu ziyarette Bekiroðlu ve Karataþ, karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu. Osmancýk Belediyesinin çalýþmalarýný yakýndan takip ettiðini belirten Bekiroðlu, Baþkan Karataþ a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Karataþ ise, ilçede önemli yatýrýmlar yapýldýðýný belirterek, desteklerinden dolayý Bekiroðlu na ve Ak Parti Teþkilatýna teþekkür etti.(ýha) PERÞEMBE 23 TEMMUZ Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý na iade-i ziyarette bulundu. Çorumlu sürücüler kurallara uyuyor Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý na iade-i ziyarette bulundu. Þoför ve nakliyeci esnafýnýn kendileri için ayrý bir önem taþýdýðýný belirten Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Çorum da sürücülerin trafik kurallarýna hassasiyet göstermelerinin kendilerini mutlu ettiðini söyledi. Çorum a hizmet etmeye geldiðini de belirten Kolcu, Çorum un asayiþ bakýmýndan önemli bir sorunu olmadýðýný ve huzurlu bir il olduðunu kaydetti. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin de, þoför ve nakliyeci esnafýnýn temsilcileri olarak þehrin huzur ve asayiþinin sürekli kýlýnmasý noktasýnda bugüne kadar Emniyet Teþkilatý na her türlü desteðin verildiðini, bundan sonra da verileceðini belirterek, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ya yeni görevinde baþarýlar diledi. Ziyarette Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Metin Hodul da hazýr bulundu. Baþkan Karataþ a ziyaret Laçin'de deprem Laçin'de 3.2 þiddetinde deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Ulusal Deprem Ýzleme Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, Baþkan Hamza Karataþ, yeni çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulundu. AK Parti yöneticileri Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ý ziyaret etti. dün saat 17.36?da merkez üssü Laçin olan 3.2 þiddetinde deprem meydana geldi. Hafif þiddetteki deprem, civar ilçe ve köylerde hissedildi.

14 14 PERÞEMBE 23 TEMMUZ 2015 Baþkan Ergün den veda mesajý Bölgesel Amatör Lig de bu sezon ilimizi temsil edecek olan Osmancýkspor da mevcut baþkan Fatih Ergün teþekkür mesajý yayýnladý. Kulüp olarak kuruluþlarýnýn üzerinden kýsa süre Darýca dan imza þov Çorum Belediyespor un bu sezon da rakibi olan Darýca Gençlerbirliði kadrosunu yeniliyor. Sarý yeþilli takým geçmesine raðmen gösterdikleri performansla Çorum u temsil etme hakký kazandýklarýný belirten baþkan Ergün, bu lige katýlmak için gerekli ücreti ve evraklarý Federasyon a gönderdiklerini Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn raporu doðrultusunda dýþ transferde kadrosunu sekiz futbolcu ile güçlendirdi. Vanspor da baþkan deðiþti Çorum Belediyespor un grubunda yer alan Van Büyükþehir Belediyespo da baþkan Muhsin Bayram görevi býraktý, baþkanlýða genel kaptan Eþref Ukay Darýcanýn kadrosuna kattýðý isimler Adanaspor dan kaleci Atilla Koca, Kýrklarelispor dan sað ön oyuncusu Lokman Darýca da imza atan dýþ transferler tören sonunda baþkan ile birlikte toplu halde söyledi. BAL da yoðun çalýþma ve maç trafiði nedeniyle baþkanlýk görevini sürdürmesinin kendi iþlerinin yoðunluðu nedeniyle sürdürmesine engel olduðunu belirten Baþkan Fatih Ergün Bu nedenle olaðanüstü genel kurul kararý aldýk ve yeni bir yönetim oluþacak bende yönetici olarak görevime devam edeceðim. Güçlü bir yönetim oluþturmak için çalýþmalar devam ediyor. Geçtiðimiz sezon yanýmýzda olarak bizlere maddi manevi desteklerini esirgemeyen baþta yönetim kurulu üyelerimiz Ahmet Aksu, Sakin Bilge, Emrah Tüysüz, Mahmut Atmaca, Kadir Delibaþ, Engin Kaya, M. Öz- Dersimspor ikinci etaba baþladý Spor Toto 3. Lig 3. Grupta mücadele edecek olan Van Büyükþehir Belediyespor Kulübü, yeni sezona büyük deðiþikliklerle giriyor. Kulüp tesislerinde yapýlan açýklamada yeni sezon öncesi Kulüp yönetiminde M. Muhsin Bayram ýn iþlerinin yoðunluðundan dolayý kulüp baþkanlýðý görevinden istifa etmesi ardýndan kulüp yönetimi tarafýndan kulüp Baþkanlýðýna genel kaptalýk görevini yürüten Eþref Ukay getirildi. Þahabettin Özarslaner Tesislerinde yapýlan toplantýya Van Büyükþehir Belediyespor yöneticilerinden Kulüp Baþkaný M. Muhsin Bayram, Yeni Kulüp Baþkaný Eþref Ukay, Eþ Baþkan Ayþan Harmancý, basýn sözcüsü Metin Doðrul, ilde görev yapan spor basýný katýldý. Büyükþehir Belediyespor kulübü Baþkanlýðýný yürüten M.Muhsin Bayram yeni sezon öncesi iþlerinin yoðunluðundan dolayý istifa ettiðini belirterek, yeni sezonda büyükþehir Belediyespor a ve kulüp yönetimine baþarýlar diledi. Þahabettin Özarslaner tesislerinde yapýlan toplantýda istifasýný açýklamayan M.Muhsin Bayram, Daha öncede kulüp baþkanlýðýný yürütemeyeceðimi ve iþlerimin yoðunluðundan dolayý istifa etmem gerektiðini B. Belediyespor yönetimine istifamý sunmuþtum fakat Yönetim kurulu istifamý kabul etti. Bende yeni seçilen eþ baþkana yeni görevi hayýrlý olsun diyor ve her zaman için takýmýn yanýnda olacaðýmý ve her türlü desteði sunacaðýmý ve kulüp yönetiminin yanýndayým dedi. Kulüp tesislerinde yapýlan toplantýda konuþan eþ Baþkan Eþref Ukay, Geçen sezon yönetimdeki arkadaþlarýmla birlikte yaklaþýk 8 ay gibi bir süredir Büyükþehir Belediyespor kulüp yönetimde birlikte çalýþýyoruz gelinen süreçte mevcut Baþkanýmýz M.Bayram ýn istifasý nedeniyle Baþkanlýða getirildim ve Ocak ayýnda olacak olan olaðan kongreye kadar eþ baþkanlýk görevinde olacaðýz umarým baþarýlý bir þekilde bu görevi yerine getiririz dedi. Ýki tane Ýç Transfer, Ýkide dýþ transfer yaptýk Gündemi meþgul eden transferlerle ilgili konuþan Ukay, öncelikle iç transferlerimize aðýrlýk verdiklerini bu zamana kadar iç transferde Medeni Bingöl ve Murat Berge ile sözleþme yaptýklarýný belirterek, dýþ Transfer görüþmelerimiz halen devam ettiðini iç transferde Medeni ve Murat Berge haricinde görüþtüðümüz oyuncular var. Bizde kiralýk oynayan takým kaptanýmýz Ali Kurt un kulübü halen görüþmelerimiz devam ediyor. Dýþ transferde ise iki futbolcu ile resmi sözleþme imzaladýk. Ýki futbolcumuz geçen yýl Gölcükspor da forma giymiþ Stoper mevkiinde oynayan Gökan Açýkgöz ve sol bek oynayan Okan Aslan ý renklerine kattýklarýný ifade ederek, Teknik Tarýk Daþgün ün direktifi ile alt yapýdan Vanlý 6 futbolcuyu A takýmýna aldýk. Bu 6 Vanlý futbolcumuz ile profesyonel sözleþme imzalayacaklarýný bu anlamda sürekli Vanlý futbolcularý gönderdikleri yönünde çýkan sözlerle bizleri Vanlý futbolcularý göndermekle suçlayanlara biz buradan basýn aracýlýðýyla seslenmek istiyoruz. Biz hiçbir Vanlý futbolcuyu hiçbir yere göndermiyoruz dedi. Sezonun ilk maçýnda Çorum Belediyespor un konuðu olacak Dersimspor yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabýna baþladý. Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ilk etabýný Pertek ilçesinde yapan Dersimspor ikinci etap çalýþmalarýna dün baþladý. Ýlk etabý Pertek ilçesinde yoðun tempoda yapan Dersimspor ikinci etap çalýþmalarýný Nevþehir de yapacaðý kampla sürdürecek. Akyýldýz, Yeni Diyarbakýrspor dan sol ön oyuncusu Nurullah Daðaþan, Ýstanbulspor dan stoper Gökhan Þahin, Ýstanbul Baþakþehirspor dan santrafor Ýbrahim Yýlmaz, Ön libero Batman Petrolspor dan Can Morgül, Turgutluspor dan stoper Selçuk Baþtürk ve Karþýyaka dan orta saha oyuncusu Harun Atalay. Darýca Gençlerbirliði Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal bir santrafor daha alarak transferi kapatacaklarýný ve takýmýn 3 Aðustos ta Bolu da kampa gireceklerini söyledi. Osmancýkspor Baþkaný Fatih Ergün olaðanüstü genel kurula giderek güçlü bir yönetim oluþturma çalýþmasýnýn sürdüðünü yönetimde olacaðýna ancak baþkanlýðý býrakacaðýný söyledi. Ergün görev süresince kendisine destek veren herkese teþekkür etti. han Arslan ve Behlül Akbaba ya, maddi olarak büyük destek veren tüm sponsorlarýmýza, takýmýmýzý hiçbir zaman yalnýz býrakmayan Koyunbabanýn Torunlarý taraftar gurubuna, spora gönül vermiþ tüm taraftarlarýmýza ve Osmancýk halkýna, þampiyonlukta en büyük pay sahibi Osmancýkspor futbolcu, teknik heyet ve idari personeline, Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürlüðü ve saha personeline, saðlýk çalýþanlarýna, ilçe emniyet müdürlüðü personeline, elde edilen baþarýlarýmýzýn Osmancýk, Çorum yerel ve ulusal medyada duyulmasýna vesile olan deðerli basýn mensuplarýna, sonsuz þükran ve teþekkürlerimi sunuyorum. Þimdiden yeni oluþacak yönetime ve BAL da mücadele edecek takýmýmýzýn ilimizi ve ilçemizi en güzel þekilde temsil edeceðine inanýyorum dedi. Mehmet Çeker, Dünya Þampiyonasý kampýnda Çorumlu Güreþçi Mehmet Çeker Dünya Gençler Grekoromen Güreþ Þampiyonasý milli takým kampýna çaðrýldý. 22 Temmuz da baþlayan ve 10 Aðustos a kadar Ýstanbul Sarýyer de yapýlacak olan gençler grekoromen milli takým kampýna halen Ankara Askispor da güreþ hayatýný sürdüren Mehmet Çeker çaðrýldý. Brezilya nýn Salvador Da Bahra þehrinde yapýlacak olan Dünya Gençler Güreþ Þampiyonasý nda milli mayoyu giyecek sporcular bu kamp sonunda netlik kazanacak. YAÐMUR SUYU VE IZGARA ÝNÞAATI YAPIM ÝÞÝ ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Yaðmur Suyu ve Izgara Ýnþaatý Yapým Ýþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý 1650 m mm Anma Çaplý HDPE Kanalizasyon Borusu 1000m mm D- Buhar Kürlü Entegre Contalý Muflu Betonarme Kanalizasyon Borusu,0 200 mm Anma Çaplý HDPE Kanalizasyon Borusu Döþenmesi, 48 Adet Sfero Döküm Baca Kapaðý Yapýlmasý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Belediyemiz Mücavir Alan Sýnýrlarý Ýçerisinde Kent Park civarý, Akkent ve Baðcýlar Sokaklarý c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunularý belgenin, tüzel kiþiliðin yansýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Tarih, Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan, Yapým Ýþlerinde Ýþ Deneyiminde Deðerlendirilecek Benzer Ýþlere Dair Tebliðde yer alan A/ÝV Grup Ýþler benzer iþ olarak kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Çevre Mühendisliði 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir. 7.2.Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EK.AP üzerinden e-imza kullanarak indirmelerizorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Ýhale, Kanunun 38 inc maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik acýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: )

15 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 24 TEMMUZ Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2015/2016 kampanya dönemi Karayolu Pancar Nakliye hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: TEMMUZ Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðüne baðlý birimlerin ortak ihtiyacý olan yakacak (odun-kömür) malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No: 66) Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Kunduzhan Mahallesi park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý 5. Kat Saat: TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü Çorum Merkez Ýlçesi Sanat Sokaðý Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj yapýmý iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü yýlý (16 ay) Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve baðlý birimlerin otomasyon sistemi hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: TEMMUZ Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2015 pelet (sýkýþtýrýlmýþ talaþ) alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Ýl Özel Ýdaresi hizmet binalarý engelli ulaþýlabilirliði ve onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1292 Ada no, 15 Parsel no, Tepecik Mahallesi 1. kat 5 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS 1. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.879,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: YÝTÝK Seri: A arasý irsaliyeli faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Hakan ERYÜCEL Ýsmail oðlu Çorum Doðumlu T.C.No: Akkent Mah. Traktörcüler Sitesi No: 68 ÇORUM (Ç.HAK:2100) YÝTÝK Ýskilip Þoförler Cemiyetinden almýþ olduðum SRC-2 belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Bekir GÖKCE Arif oðlu Çorum Ýskilip Doðumlu (Ç.HAK:2098) Elemanlar Alýnacaktýr Firmamýzýn PVC ve alüminyum bölümünde görevlendirilmek üzere vasýflý ve vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:2097) (Ç.HAK:2093) Eleman Aranýyor yaþ arasýnda, C-E sýnýfý sürücü belgesi sahibi þoför alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Þirinler Gurup Çepni Mah. 3. Çelik Sok. Aþaðý Sanayi Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere ; CNC TORNA TEZGAHI OPERATÖRLERÝ ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. SMS Hidrolik Elemanlarý San.Tic.Ltd.Þti. Adres: Küçük Sanayi Sitesi (Ç.HAK:2102) Satýlýk Daire Kale Mah. Zafer 2. Cadde No: 41 de bulunan 91 m2 tapuda zemin kat gözüken, rahat düz giriþ, içi yapýlý, doðalgazlý, köþebaþý daire satýlýktýr. Not: Sanayide dükkanla takas olunur. Mür. Tel: (Ç.HAK:2099) (Ç.HAK:2087) Yücepen Yapý Mür. Tel: Sok.No.:2-4 Çorum Tel.: Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere pompa görevlileri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hitit Petrol Adres: Çevreyolu Bulvarý No: 207 Mür. Tel: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: TEMMUZ T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 EZ 409 plakalý, 2011 model Scania marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 39 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Akkent Mah.Org.San. Böl.1.Cad.No:1/E Çorum Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 BY 7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Eleman Aranýyor Mermer atölyesinde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý vasýfsýz bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Temizel Mermer/Ahmet Memiþ (Ç.HAK:2083) (Ç.HAK:2080) KSS 9. Cad. No: 2 Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzýn makina bölümünde çalýþtýrýlmak üzere tornacý-borverkçi usta ve kalfalar ile cnc operatörleri, ayrýca döküm bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Altunan Makina Döküm Sanayi (Ç.HAK:2088) BAY ve BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere STOR PERDE ve ZEBRA PERDE imalatýnda el becerisi olan sürekli çalýþacak elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. OKAN PERDE SÝSTEMLERÝ (Ç.HAK:2084) (Ç.HAK:2089) Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. 3. Sk. No: 2 Tel: BAY-BAYAN Çalýþma Arkadaþlarý Aranýyor Kafeteryamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý, diksiyonu düzgün, ekip çalýþmasýna uygun bay-bayan çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Maaþ+SSK+Yemek (Ç.HAK:2091) Adres: Ankara Yolu 8. Km. No: 1/3 Tel: KAYNAKÇILAR Alýnacaktýr Firmamýzda istihdam edilmek üzere KAYNAKÇILAR Alýnacaktýr. SSK-SERVÝS-YEMEK PÝRAMÝT MAKÝNA TEL: CEP: ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. Sokak No: 3/A - 5 ÇORUM Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Orteks Hazýr Giyim Sanayi Ltd. Þti. de çalýþtýrýlmak üzere son ütücü, ara ütücü, makineciler, temizlik elemaný ve muhasebe bölümüne elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Not: Ücret dolgundur. Maaþ+SSK+Yemek Mür. Tel: Adres: Ulukavak Mah. Söðütlüevler 21. Sok. No: 12/A SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:784) (Ç.HAK:1660) PERÞEMBE 23 TEMMUZ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:1672) PERSONEL ALINACAKTIR Ovasaray yerleþkesinde bulunan Çiftliðimizde görevlendirilmek üzere; " Çiftlik, Bahçe ve Hayvan bakýmýndan anlayan, " Traktör kullanmayý bilen, " Tarým ve hayvancýlýk konusunda tecrübeli, " Çiftliðin genel bakýmýyla ve " Tarla iþleriyle ilgilenebilecek, " Çiftlik lojmanlarýnda ikamet edecek, DENEYÝMLÝ, " AÝLESÝ ÝLE BÝRLÝKTE ÝKAMET EDECEK, Personel Alýnacaktýr (Ç.HAK:2085) (Ç.HAK:1946) Eleman Aranýyor Mermer fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek+Servis Mür. Tel: AKARYAKIT SATIÞ ve MARKET ELEMANI ARANIYOR Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ (Ç.HAK:2078) Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý) Çorum BAY-BAYAN Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan eleman alýnacaktýr. (Ç.HAK:2079) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Maaþ+SSK+Yemek Tel: (Ç.HAK:2101) Elemanlar Aranýyor Fabrikamýzda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Ayrýca Ýngilizce bilen BAYAN sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize San. Böl. 6. Cad. No: 10 (Ç.HAK:1704) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) MAKÝNE MÜHENDÝSÝ ARANIYOR * Çorum da ikamet eden ya da ikamet edebilecek * Askerliðini yapmýþ * Talaþlý imalat alanýnda en az 1 yýl tecrübeli * Ýngilizce bilen * Vardiyalý çalýþma sistemine uyum saðlayabilecek çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 12. CADDE NO : 6 TEL : (Ç.HAK:2102) BAY ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum Mutlukal Gýda A.Þ. Ýrt. Tel: müsait tarla sahibinden satýlýktýr Elemanlar Alýnacaktýr Þirketimizde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bayan muhasebe elemaný ve inþaat malzemelerinden anlayan deneyimli bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAALEMDAR ÝNÞ. MALZ. TÝC. VE SAN. A.Þ. GÜLABÝBEY MAH. 2. HARMANLAR SOK. NO: 3 (ESKÝ ÝTFAÝYE CÝVARI) TEL:

16 Sayhan ýn derdi TAKTÝK Teknik Direktör Fahrettin Sayhan futbolculara yeni sezon taktiðini öðretmek için çalýþmalarda gerek savunma gerekse hücum varyosyanlarý üzerinde oldukça fazla duruyor. Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabýný Çorum da sürdüren Çorum Belediyespor da Teknik Direktör Fahrettin Sayhan bir yandan takýmý fiziksel olarak istediði noktaya getirmeye çalýþýrken diðer yandan ise yeni sezon oyun sistemini oturtma çabasýnda. Sayhan önceki akþam yapýlan çalýþmada oyun yönü deðiþtirme bölümünde sýk sýk sert uyarýlarda bulunmak zorunda kaldý. Oldukça tempolu geçen çalýþmanýn ilk bölümünde kalecisiz topla savunmadan çýkma ve ani atak geliþtirme üzerinde duran Sayhan daha sonraki bölümde ise kalecili tam sahada ayný sistemi uygulamaya çalýþtý. Bu çalýþma sýrasýnda bir takýma savunma yaptýrýrken diðer takým ise hücuma çýkartan Fahrettin Sayhan futbolculardan sabýrlý olmalarýný ancak her zaman golü düþünerek hareket etmelerini istedi. Kanat oyuncularýna hareketli olmalarýna ve orta sahadaki isimlerinde hücuma katký vermesi gerektiði konusunda sýk sýk uyarýlarda bulundu. Kýrmýzý Siyahlý takým dün sabah Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý antrenmanda ise ýsýnma hareketlerinin ardýndan savunma çalýþtý. Ýki takým halinde yapýlan savunma çalýþmasýnda ve son bölümdeki hücum çalýþmasýnda yapýlmasý gerekenler konusunda uyarýlarda bulunan Sayhan takým halinde bu birlikteliði saðlamalarýnýn çok önemli olduðunu söyledi. Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabýný bugün sabah ve akþam yapacaðý çift antrenmanla sürdürecek. PERÞEMBE 23 TEMMUZ 2015 Afþin Gül Bulgaristan da þampiyon Bulgaristan ýn Albena kentinde yapýlan 8. Uluslararasý Çocuklar Masa Tenisi festivalinde 18 yaþ kategorisinde altýn madalyanýn sahibi oldu. Çorumlu Masa Tenisci Afþin Gül Bulgaristan da yapýlan 8. Uluslararasý Çocuklar Masa Tenisi Festivalinde kategorisinde þampiyon olarak altýn madalyanýn sahibi oldu. Hafta sonunda Bulgaristan ýn Albena kentinde yapýlan 8. Uluslararasý Çocuklar Masa Tenisi festivaline ülkemizden 19 sporcu katýldý. Erkekler 18 yaþ kategorisinde mücadele eden Afþin Gül tüm rakiplerini yenerek altýn madalyanýn sahibi oldu. Milli masa teniscimiz Afþin Gül grubunda Rus Medvedit, Bulgar sporcular Todorov, Genchev ve Doychev i set vermeden ayný skorlarla 3-0 yenerek gruptan birinci olarak son 16 ya kaldý. Bu turda Rus Imankadirov'u, çeyrek finalde Rus Lebedev'i, yarý finalde Ýlk tartýþma tatlýya baðlandý Çorum Belediyespor un önceki akþam yapýlan antrenmanýnda sezonun ilk tartýþmasý yaþandý. Forma rekabetinin üst seviyede olduðu çalýþmalarda futbolcular zaman zaman inanýlmaz hatalar yapýyorlar. Bu hatalar karþýsýnda yapýlan uyarýlarý ise ters anlýyorlar. Önceki akþam yapýlan antrenman sýrasýnda Muhammet Fatih bir pozisyonda kaleye sýrtý dönük olmasýna karþýn geride boþ durumdaki arkadaþý Zafer e çýkarmayýnca bu futbolcu tepki gösterdi. Bu tepkiye daha sert bir tepki ile cevap veren Muhammet Fatih in hamlesi Bulgaristan da yapýlan turnuvada þampiyonluðu kazanan Afþin Gül kürsüde görülüyor Rus Artemenko'yu ve finalde de Rus Ivan Nikýlin'i yenen Afþin erkekler 18 yaþ kategorisinin birincisi oldu. Türkiye den katýlan sporculardan tek altýn madalyayý kazanan Afþin Boðaz ý yüzerek geçecek ilk Çorumlular 27. Uluslararasý Boðaziçi Kýtalararasý Yüzme yarýþmalarýna Çorum dan ilk kez katýlacak Kazým Ertürk, Serkan Demirdöken ve Erdoðan Höngül kulaç açacak. 55 ülkeden iki bin yüzücünün katýlacaðý bu yarýþmalara Çorum dan ilk kez katýlacak Gül olurken kýzlar 15 yaþ kategorisinde Betül Töz üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu. üzerine arkadaþlarý araya girdiler. Genç futbolcularýn tutmak istediði iki futbolcu sakinleþip konuþmaya baþlayýnca Teknik Direktör Fahrettin Sayhan iki futbolcunun yanýna gelerek ikili görüþtü. Sayhan pozisyonu tekrar uygulamalý olarak göstererek yapýlmasý gerekeni anlattý. Yeni sezonda takým kaptaný olmasý beklenen Serkan Güney de pozisyonda iki futbolcuya ve son bölümdeki açma germelerde diðer futbolculara sert uyarýlarda bulunduðu gözlendi. olan yüzücüler amaçlarýnýn Çorum u en iyi þekilde temsil etmek olduðunu belirttiler. Çorum lu üç yüzücü bir ilke imza atacaklar. Uluslararasý Boðaziçi Kýtalararasý Yüzme yarýþmalarýnda Çorum dan üç yüzücü ilk kez böylesine büyük bir organizede kulaç açacaklar. 26 Temmuz pazar günü Ýstanbul boðazýnda yapýlacak olan yarýþlarda ilimizden Mavi Ay Sporkulübünden Kazýn Ertürk ile Erdoðan Höngül ve Serkan Demirdöken yarýþacaklar. Bu yýl 55 ülkeden 850 si yabancý 950 si Türk olmak üzere yaklaþýk iki bin sporcunun yarýþacaðý Uluslararasý Boðaziçi Kýtalararasý yarýþmasýna katýlmak için üç Çorumlu yüzücü geçtiðimiz ay içinde Ankara da yapýlan seçmelerde baþarýlý olarak bu önemli organizede yarýþmaya hak kazandýlar. Anadolu Yakasý nda Kanlýca Ýskelesinden start alacak olan yüzücüler 6.5 km yüzerek Beþiktaþ Kuru çeþme parkýnda karaya çýkacaklar. Çorum dan katýlacak olan yarýþmacýlardan Serkan Demirdöken yaþ, Erdoðan Höngül yaþ, Kazým Ertürk ise kategorilerinde yarýþacaklar. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafýndan organize edilen ve bu yýl 27. si yapýlacak olan büyük organizede yarýþacak ilk Çorumlu yüzücüler amaçlarýnýn Çorum u en güzel þekilde temsil etmek olduðunu belirttiler. Öte yandan üç yüzücü 1 Aðustos Cumartesi günü ise Gelibolu 1915 yüzme etkinliðine katýlacak. Çanakkale savaþlarýnýn 100. yýlý etkinlikleri arasýnda düzenlenecek olan bu yarýþmada yüzücüler tekne ile 1915 metre mesafeye giderek buradan verilecek startla Anzak Koyunda karaya çýkacaklar. Pazar günü Ýstalbul da yapýlacak olan 27. Uluslararasý Boðaziçi Kýtalararasý Yüzme yarýþmalarýnda yarýþacak ilk Çorumlulardan Kazým Ertürk ve Serkan Demirdöken Futbol Ýl Temsilciliði seçimi 1 Aðustos Cumartesi günü Futbol Ýl Temsilciliði seçimi 1 Aðustos cumartesi günü yapýlacak. Uzun süredir bu görevi yürüten Engin Ayan cumartesi günü yapýlacak seçime yine tek aday olarak gidecek. Futbol Ýl Temsilciliði seçimi 1 Aðustos cumartesi günü yapýlacak. Hakan denemede Çorum Belediyespor da genç Hakan denemeye çýkýyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dün akþam yaptýðý antrenmana çýkan Hakan Þenol 1992 Konak doðumlu. Karabaðlarspor da futbola baþlayan ve Karþýyaka, Tire 1922, Yapýcýoðlu Gençlik, Bozdoðan Belediyespor, Alaçatýspor ve son olarakta geçen sezon Çeþmespor takýmýnda forma giyen Hakan Þenol stoper mevkiinde oynuyor. Bu futbolcuyla ilgili kararý Teknik Heyet göstereceði performansa göre karar verecek. Cumartesi günü saat de ASKF Toplantý Salonu nda yapýlacak olan il temsilciliði seçiminde futbol branþýnda faaliyet gösteren 25 kulüp temsilcisi oy kullanacak. Ýki yýlda bir yapýlan Futbol Ýl Temsilciliði seçiminde uzun yýllardýr bu görevi yürüten Engin Ayan yeniden aday olacak. Baþka aday çýkmasý beklenmeyen seçimde çoðunluk saðlanamamasý halinde ise ikinci toplantý 8 Aðustos cumartesi günü yapýlacak. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan cumartesi günü seçimi yapmak için kulüp temsilcilerinden birer ismin katýlmasýný istedi. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

ASELSAN'a Çorumlu imzasý

ASELSAN'a Çorumlu imzasý TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, Çorumlu sanayicinin dikkatini nükleer 8 milyar dolarlýk santral yatýrýmlarýna çekti Çorum nükleer santral pazarýndan pay almalý Dr. Ýhsan Þenocak, Çanakkale de vataný savunan

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Adayýmýz kim olursa, onun

Adayýmýz kim olursa, onun Saðlýk artýk avucumuzun içinde Ýþte doðalgaz tarifemiz Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun, 8 yýlýný dolduran þehiriçi daðýtým þirketleri için belirlediði, yeni birim hizmet amortisman bedelleri, sonrasýnda

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı