Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL HÝZMETLERÝ Koç Holding ve Microsoft tan KOBÝ lere yönelik portal: Kobiline. ISS ler, TTnet abonelerini portallarýna ulaþtýrmýyor. Superonline dan firmalara sunucu barýndýrma hizmeti. Netone dan kuruma özel sunucu hizmetleri. Koç.net ve Microsoft, ASP hizmeti veriyor. TELEKOMÜNÝKASYON Telsim in GPRS hizmeti ülke genelini kapsýyor. Türk Telekom yasasý çýktý. Aria, Turkcell ve Telsim i Rekabet Kuruluna veriyor. SÝGORTA Online sigorta alým-satým sitesi Sigortam.net açýldý. YAZILIM / DONANIM BEA Systems Türkiye de çalýþmalarýna baþladý. Enter den Escort a teknik destek hizmetleri. MEDYA Digiturk ten yurtdýþýna online canlý maç yayýný. Ýmedya borsa sayfalarýnda abonelik sistemi. Merhaba, Yoðun geçen iki ayýn sonunda, yeni sayýmýzla sizlere tekrar merhaba demenin mutluluðunu yaþýyoruz. Bu sayýmýzda da, Türkiye deki Ýnternet bazlý iþ giriþimlerini deðerlendirmeye devam ediyoruz. Ekonominin diðer kulvarlarýnda olduðu gibi, Ýnternet ve biliþim alanýnda da bazý giriþimler yavaþlatýlýp durdurulurken, güçlü olduðu düþünülen iþ modellerine yatýrýmlar devam etmekte. Finans sektörü her zamanki gibi Ýnternet i etkin ve yaygýn kullanmaya devam ediyor. Buna, sigorta ve turizm sektörlerindeki yeni giriþimleri de ekleyebiliriz. Kamuda da kapsamlý bilgi teknolojileri projelerinin planlandýðýný ve hayata geçirildiðini görmek umut verici. Bu haberlere ek olarak, elinizdeki sayýmýzda, ciddi miktarda insan, teknoloji ve finans kaynaðýyla hayata geçirilen Ýnternet giriþimleri ile çok tartýþma yaratan bazý hukuksal düzenlemelere iliþkin haberleri bulacaksýnýz. Bültenimizden faydalanmanýz dileðiyle. TURÝZM Seyahat portalý The Guide Turkey yenilendi. Koç Holding den rezervasyon portalý: BookinTurkey. ÝNTERNET GÝRÝÞÝMLERÝ Yeni bir online pazarlama platformu: EkPara. Online emlak bilgi portalý: Emlax.com KAMU Maliye Bakanlýðý say2000i projesi hayata geçiyor. CEMÝYET HABERLERÝ Ýnterpro Biliþim Ödülleri verildi. HUKUK Ýnternet, Basýn Kanunu na tabi oluyor. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda deðiþiklik. NETWISE DAN HABERLER Yapý Kredi Bankasý Ýnternet sitesi yenilendi. Borsadirekt en iyi aracý kurum sitesi seçildi. The Guide Turkey yaza hazýr. Kobiline yayýna girdi. ProConGfK nýn web sitesi kullanýma açýldý.

2 finans Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý açýldý. Ýþ Bankasý yatýrýmcýlarýn karar verme süreçlerini desteklemek ve mevcut yatýrýmlarýný izleyebilmelerini saðlamak üzere piyasa bilgilerine ve uzman görüþlerine yer veren kapsamlý bir finans bilgi portalý oluþturdu. Tüm Ýnternet kullanýcýlarýna ücretsiz üyelik imkaný tanýyan sitesinde, hisse senedi, döviz, yatýrým fonu, mevduat, bono ve tahvil gibi çeþitli yatýrým araçlarýna iliþkin detaylý ve karþýlaþtýrmalý bilgi ve deðerlendirmeler veriliyor. Pek çok bölümde kiþiselleþtirme imkaný sunulan portalda ayrýca, üyelik, bilgi bandý, danýþmanýnýz, anket, ödüllü soru ve arkadaþýma gönder gibi etkileþimli bölümler de yer alýyor. Portföyüm bölümü ile ziyaretçiler, sanal ya da gerçek tüm yatýrým araçlarýný kapsayan iki farklý portföy oluþturabiliyor. Bilgi bandý, ziyaretçiye, akan bir bant üzerinde ÝMKB deki anlýk hisse senedi fiyatlarýný ve önemli piyasa göstergelerini izleme imkaný veriyor. Ayrýca, hesap makineleri, vergi kýlavuzu, finans takvimi, sözlük ve arþiv gibi yardýmcý araçlar da ziyaretçinin kullanýmýna sunuluyor. Site bir bilgi sitesi olma özelliðine sahip olmakla birlikte, ziyaretçilerin yatýrým kararlarýný anýnda sonuçlandýrabilmesine imkan vermek amacýyla Ýþ Bankasý Ýnternet þubesine geçiþ linklerini de içeriyor. Ýþ Bankasý, Menkul Kýymetler Müdürlüðü nden, Müdür Yardýmcýsý Ýzlem Erdem in verdiði bilgilere göre, portalýn içeriðinden dört kiþilik bir ekip sorumlu. Bunun dýþýnda, Borsa sayfasýnýn içeriði Ýþ Yatýrým Menkul Deðerler tarafýndan, diðer bölümlerin içeriði ise Ýþ Bankasý nýn bu konular üzerinde uzmanlaþmýþ birimlerince destekleniyor. Ýþ Bankasý Bilgi Ýþlem ve Yazýlým Geliþtirme Müdürlükleri de portala teknik destek saðlýyor. Projenin teknik tasarým ve yazýlým geliþtirme çalýþmalarýný Ýnnova Biliþim üstlenmiþ. Ýþ Bankasý, alternatif daðýtým kanallarý ile Ýnternet bankacýlýðýna Türkiye de yatýrým yapan ilk bankalardan biri olarak dikkat çeken bir kurum. Ýþ te Yatýrým giriþimini de bu doðrultuda bankanýn Ýnternet hizmetlerinin ve arayüzünün sürekli geliþtirilmesi ve ek hizmetlerle zenginleþtirilmesi olarak deðerlendirebiliriz. Ýþ Bankasý bu portalla banka müþterisi olmayan Ýnternet kullanýcýsýna da hizmet vererek kullanýcýya katma deðerli bir hizmet saðlýyor. Bu kullanýcýlarýn iþlemlerinde de bankayý seçmeleri saðlanýrsa, bu giriþimin etkili bir pazarlama faaliyeti olacaðýný söyleyebiliriz. finans Denizbank tan banka baðlantýlý B2B projesi: e-denizbank. DenizBank, e-denizbank projesi ile firmalar ile bayileri ve düzenli alýcýlarý arasýndaki sipariþ, faturalama ve ödeme iliþkisini elektronik ortama taþýyor. e-denizbank aracýlýðýyla, ana firma ürün kataloglarýný elektronik ortamda hazýrlayabiliyor ve bayiye özel promosyon, vade farký veya ödeme þekli tanýmlayabiliyor. Bayi ise sipariþlerini Ýnternet üzerinden verebiliyor ve istediði ödeme þeklini seçebiliyor. Ana firma ve bayiler arasýndaki ödemeler DenizBank kanalýyla otomatik olarak gerçekleþtiriliyor. Proje hakkýnda bilgi aldýðýmýz, DenizBank Kurumsal Pazarlama ve Nakit Yönetimi Bölümü Yönetmeni Damla Öksüz, e-denizbank ýn þu anda varolan B2B projelerinde eksik olan ödeme ayaðýný tamamladýðýný vurguluyor. Projenin sonraki aþamalarýnda tedarik zincirini de sisteme entegre etmeyi hedeflediklerini belirten Öksüz, e-denizbank'ýn tüm sektörlere yönelik bir hizmet olmakla birlikte kozmetik, otomotiv, ilaç, bilgisayar gibi ürünleri standart olan iþ kollarýnda uygulamanýn daha kolay gerçekleþeceðinin altýný çiziyor. DenizBank, e-denizbank ile ana firma ve bayiler arasýndaki nakit akýþýnýn kendi üzerinden geçmesini saðlýyor. Projenin tanýtýlmasý için basýn toplantýsý gibi genel tanýtým etkinliklerinin düzenlenmesinin yaný sýra, DenizBank þubelerinin müþteri portföyü taranarak projeye uygun firmalara bire bir sunum yapýlýyor. Bu uygulamada gerekli tüm altyapý DenizBank tarafýndan host edilebildiði gibi firma isterse kendi hosting iþlemini kendisi de yapabiliyor. Microsoft Commerce Server, BizTalk Server ve SQL Server kullanýlarak Windows 2000 ortamýnda geliþtirilmiþ olan e-denizbank'ta güvenlik için Gemplus Smartcard kullanýlýyor. Yurtdýþýnda daha çok ana satýcý firmalarýn liderliðinde geliþen banka baðlantýlý B2B projeleri, Türkiye de ilk defa bir banka tarafýndan gerçekleþtiriliyor. Bu proje DenizBank açýsýndan olumlu bir hizmet ve gelir modeli oluþturuyor. Bu tarz B2B giriþimleri, ana satýcý firma ile bayileri arasýndaki sipariþ-faturalama-ödeme sürecini standart hale getirerek, belli bir disiplin altýna sokuyor ve süreçteki hata payýný azaltýyor. Bu iþlemlerin elektronik ortama taþýnmasý, hem sabit hem de deðiþken maliyetlerde tasarruf saðlýyor. Nakit akýþýnýn takip edilebilmesi, çeþitli raporlama ve analiz araçlarýnýn varlýðý gibi katma deðerli hizmetler de, özellikle ana firma açýsýndan verimliliði arttýrýcý faydalar saðlýyor. 2

3 internet eriþimi / portal hizmetleri Koç Holding ve Microsoft Türkiye den KOBÝ lere yönelik portal: Kobiline. Koç Holding ve Microsoft Türkiye, KOBÝ lerin sunduðu büyük iþ potansiyelini deðerlendirmek ve KOBÝ lerin ürün ve hizmetlerini yerel ve uluslararasý pazarlara taþýyacak bir kanal olmak amacýyla Kobiline adýyla yeni bir iþ portalý kurdu. adresinden hizmet veren portal, KOBÝ lerin iþle ilgili çeþitli gereksinimlerini tek kaynaktan bulabilecekleri dinamik bir platform olmayý amaçlýyor. Kobiline ýn interaktif içerik ve servisleri; Ýnternet hizmetleri, bankacýlýk, mevzuat ve elektronik ticaret gibi farklý alanlarda uzmanlaþmýþ stratejik ortaklar tarafýndan sunuluyor. Bu ortaklar, Koç.net, Microsoft Türkiye, Koçbank, Arthur Andersen, Dünya Gazetesi, Logo Business Solutions ve KoçBryce olarak sýralanabilir. Kobiline, baþta finans, ithalat-ihracat, üretim ve hizmet sektörleri olmak üzere endüstrinin her kolunda faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli iþletmelere hitap ediyor. Firmalar, Kobiline ile, insan kaynaklarý planlamasý yapabiliyor; yeni iþ stratejileri oluþturabiliyor; etkin müþteri ve kanal çözümleri geliþtirebiliyor. Ayrýca, teknolojik yenilikler ve e-iþ hakkýnda bilgi sahibi olabiliyor; pratik bilgilere ve çeþitli iþ raporlarýna ulaþabiliyor; uzaktan eðitim hizmeti alabiliyor, yazýlým kiralayabiliyor ya da kendi web sitesini kurabiliyor. Kobiline nýn sunduðu web servisleri arasýnda, üyelerin online broþürlerinin toplandýðý sektörel katalog; tartýþma gruplarý, forum, sohbet, yenilik duyurularý ve seri ilanlar gibi interaktif uygulamalar ile çaðrý merkezi ve e-posta kanalýyla sunulan müþteri hizmetleri de yer alýyor. Ýlk aþamanýn kullanýcýlarýn yaygýn eriþimine açýlmasý ve geri bildirimlerin alýnmasýnýn ardýndan, Kobiline projesinin ikinci fazýnda, yeni stratejik ortaklarla birlikte çalýþýlmasý, hizmetlerin geniþletilmesi ve geliþkin bazý özelliklerin devreye girmesi planlanýyor. Gelecekte sunulmasý amaçlanan hizmetler arasýnda uzaktan depolama, telefonla danýþmanlýk, karþýlaþtýrmalý deðerlendirme araçlarý, iþ geliþtirmeye yönelik tavsiyeler gibi hizmetler yer alýyor. Sitenin sunacaðý yeni özellikler, e-ticaret, arama motoru kaydý, birleþtirilmiþ mesajlaþma, ücretsiz yazýlým indirme, CRM (Müþteri Ýliþkileri Yönetimi) araçlarýnýn entegre edilmesi ve kiþiselleþtirme gibi uygulamalardan oluþuyor. Yeni stratejik ortaklarla sunulacak servislerin ise, entegrasyon, fuarcýlýk, seyahat, tercüme, kargo, lojistik, dýþ ticaret ve emtia borsalarý gibi konularda olmasý düþünülüyor. Kobiline ýn uzun vadede baþarýlý bir iþ platformu olabilmesi için, içeriðin sürekli güncel ve dinamik tutulmasý; farklý içerik ve hizmetlerin belli bir hizmet düzeyinde uyumlu hale getirilmesi; stratejik ortaklar arasýnda koordinasyonun saðlanmasý; stratejik ortaklar tarafýndan sunulan içerik ve hizmetlerin diðer kanallarda sunulandan daha avantajlý olmasý; hedef kitlenin doðrudan iþine yarayacak servislerin sunulmasý; hedef kitleyle etkileþimli iletiþim kurulmasý ve bir net topluluðu oluþturulmasý; müþteri hizmetlerinin hýzlý ve yapýcý þekilde çeþitli kanallardan saðlanmasý; teknik altyapýnýn, artan üye sayýsýna cevap verecek kapasitede olmasý; baðlantý ve iç dolaþýmda hýz sorunu yaþanmamasý gerekiyor. Kobiline projesinin stratejik ortaklarýnýn bu faktörleri dikkate alarak çalýþmalarýna devam etmeleri ve kendi alanlarýndaki güvenilirlikleri ile tecrübeleri dolayýsýyla, Kobiline giriþiminin Ýnternet te baþarýlý olma ihtimalinin yüksek olduðunu söyleyebiliriz. internet eriþimi / portal hizmetleri Turk.net, Superonline ve E-Kolay, TTnet abonelerine portallarýný kapattý. Turk Nokta Net, Superonline ve E-Kolay, içerik hizmetlerini, TTnet abonelerine kapattý. Superonline web sitesindeki açýklamaya göre, 21 Mayýs 2001 tarihinden itibaren Superonline Portal Hizmetleri, sadece Ýnternet Servis Saðlayýcýlar Derneði tarafýndan belirlenen þartlarý saðlayan Ýnternet Servis Saðlayýcýlarýn kullanýcýlarýna açýk olacak. E-kolay.net bünyesindeki beþ portalý, Bigpara.com, Fanatik.com, Gezikolik.com, Arabam.com ve Mahmure.com u, 28 Mayýs 2001 tarihi itibariyle, kendisiyle içerik anlaþmasý imzalamayan servis saðlayýcýlarýn abonelerine kapatacaðýný açýkladý. Bu durumda olan kullanýcýlar portallarý izleyebilmek için aylýk 5 milyon TL portal eriþimi ücreti ödemesi gerekiyor. Turk Nokta Net ise Ýnternet kullanýcýlarýndan ya da baðlý olduðu servis saðlayýcýdan aylýk 7 milyon 500 bin TL portal aboneliði bedeli talep ediyor. Bu üç büyük ISS, yaptýklarý açýklamalarda bu uygulamanýn TTnet e özel bir tepki olmadýðýný vurguluyorlar. Ýçerik hazýrlamanýn getirdiði ciddi maliyetleri karþýlayabilmek ve bu bedeli kendi aboneleri ile abone olmayan kullanýcýlar arasýnda dengeli bir þekilde daðýtabilmek istediklerini belirtiyorlar. TTnet ve servis saðlayýcýlar arasýnda bir süredir haksýz rekabet tartýþmalarý yapýlýyordu. TTnet, ISS lere altyapý hizmetini yüksek bedelle satýp, kendi abonelerine ISS lerden daha düþük fiyatla hizmet verdiði için servis saðlayýcýlar tarafýndan Rekabet Kuruluna þikayet edilmiþti. ISS ler Türk Telekom u bu uygulamalarý ile Türkiye Ýnternet ine zarar vermekle de suçluyorlar. Bu açýdan bakýldýðýnda üç büyük servis saðlayýcýnýn bu kararý bir çeþit güç gösterisi olarak algýlanabilir. Eðer Türk Telekom ticari bir iþletme olarak servis saðlayýcýlýk yapmak isterse, o zaman servis saðlayýcý pazarýnýn rekabetiyle karþýlaþýr. Bu rekabet de servis saðlayýcýlarýn TTnet e karþý üstün durumda olduðu alan olan içerik hizmetleri üzerinden olacaktýr. Ancak, söz konusu servis saðlayýcýlarýn bu kararýný sadece TTnet le giriþilen rekabet mücadelesine baðlamak yeterli deðil. Bir süredir dile getirdiðimiz gibi, Türkiye de servis saðlayýcýlarýn pazarý oluþturmak ve müþteri elde edebilmek için, yüksek altyapý ve tanýtým harcamalarý yaptýklarý dönem geride kalýyor. ISS ler artýk kârlý iþletmeler olabileceklerini kanýtlamak durumundalar. Bunun yolu da eriþim hizmetlerinden elde edilen gelirleri arttýrmak ve içerik hizmetlerini ücretli hale çevirmek olarak görülüyor. Söz konusu uygulamayý, bu iki açýdan da deðerlendirmek gerektiði kanaatindeyiz. 3

4 internet eriþimi / portal hizmetleri Superonline kurumlara sunucu ve web sitesi barýndýrma hizmetleri sunuyor. Superonline, kurumlarýn Ýnternet ihtiyaçlarýna yönelik olarak verdiði hizmetleri geniþletiyor. Superonline ýn yeni hizmetlerden biri olan server co-location', þirketlerin sunucularýný kendi aðlarýnda deðil de servis saðlayýcý þirketin aðýnda barýndýrmasýný saðlýyor. Superonline ýn ikinci hizmeti web hosting kapsamýnda ise, kiþi veya kurumlarýn web siteleri Superonline sisteminde bulunduruluyor ve yayýnlanýyor. Kurumlarýn Ýnternet te güvenli bir teknik altyapý oluþturmalarýnýn ve bunun yönetimini yapacak iþ gücünü bünyelerinde barýndýrmalarýnýn maliyeti yüksek. Co-location hizmeti, bu düzeyde kaynaða sahip olmayan ya da sadece kendi iþine odaklanarak destek hizmetlerinde dýþ kaynak kullanmak isteyen þirketlere, örneðin KOBÝ lere, önemli avantajlar saðlayabilir. Superonline ýn bu yeni hizmetleriyle, kurumsal pazarda daha çok yer alma tercihi yaptýðýný ve bireysel pazardaki payýna ek olarak kurumsal arenadaki pazar payýný arttýrmayý amaçladýðýný öngörebiliriz. Superonline in bünyesinde bulunduðu Fintur Holding in yeniden yapýlandýðý bildirildi. Turkcell'in %25, Sonera'nýn %35 ve Çukurova Holding'in %40 ortaklýðýyla telekom, multimedya ve Ýnternet teknolojileri alanýnda sinerji yaratmak amacý ile kurulan Fintur un yeni yapýlanmada Fintur International ve Fintur Teknoloji olmak üzere iki ana grup olarak faaliyet göstereceði belirtildi. Fintur Teknoloji grubu altýnda faaliyet gösteren Superonline, Digiturk, Mobicom, Verinet ve Topaz þirketlerinin yönetimine sekiz senedir KVK'da Genel Müdür olarak görev yapan Muzaffer Akpýnar CEO olarak atandý. internet eriþimi / portal hizmetleri NetOne firmaya özel web sunucu hizmetleri veriyor. Kurumlara yönelik Ýnternet servis saðlayýcýlýðý yapan NetOne, tek bir kuruluþa özel web sunucu kiralama ve barýndýrma hizmeti olan dedicated hosting hizmeti vermeye baþladý. NetOne Genel Müdürü Cem Çelebiler, ülkemizde birçok þirketin web sunucu barýndýrma hizmetlerini ABD ve Kanada'dan satýn aldýklarýný, NetOne ýn bu hizmeti çok daha ekonomik koþullarda Türkiye sýnýrlarý içerisinde verebildiðini belirtti. Çelebiler, bu hizmetin Türk kullanýcýya Türkiye'deki web sunucularýna çok daha hýzlý eriþim olanaðý ve faturalama konusunda avantaj saðladýðýný, NetOne olarak maliyet yanýnda performans avantajý da sunduklarýný vurguladý. NetOne web sunucu kiralama hizmetini Sispa'dan saðladýðý Intel tabanlý Dell sunucularla saðlýyor. Hem Linux hem Windows 2000 iþletim sisteminin kullanýldýðý sunucularda, Apache Server, Internet Information Server Web sunucularýnýn yaný sýra ASP, PHP, Java gibi standart uygulama hizmetleri de mevcut. NetOne tarafýndan kiralanan sunucularýn aylýk kiralarý ise 275 dolar ile 350 dolar arasýnda deðiþiyor. NetOne'da barýndýrýlacak olan firmalara ait sunucular ise farklý büyüklükte olabiliyor ancak rafa monte edilebilir (rackmount) olmasý bekleniyor. Bu hizmetin özellikle iki hedef kullanýcýsý ayýrt edilebilir. Birincisi, daha kaliteli ve profesyonel hizmet alma düþüncesiyle yurtdýþýnda sunucu kiralayan firmalar. Ýkincisi ise sunucularýný kendi bünyelerinde bulundurup da bunun yüksek maliyetleri ile iþletim zorluðunu gören þirketler. Ýlk grup için, NetOne nýn yurtdýþýnda kullanýlan paylaþýmlý servislerden daha kaliteli bir hizmet sunabileceðini söyleyebiliriz. Ýkinci grup içinse, hem ilk makina yatýrýmýnýn NetOne tarafýndan yapýlmasý, hem de yurtdýþýndaki dedicated hosting hizmetlerinden daha ucuz olmasý dolayýsýyla NetOne nýn kullanýcýya avantaj saðladýðýný belirtebiliriz. internet eriþimi / portal hizmetleri Koç.net, Microsoft Türkiye desteðiyle ASP hizmeti vermeye baþlýyor. Koç.net ve Microsoft Türkiye uygulama servis saðlayýcýlýðý (ASP) konusunda iþbirliðine baþladý. Koç.net, Microsoft ürünleriyle sunacaðý ASP hizmeti sayesinde, özellikle teknolojik yatýrýmlarý kýsýtlý olan KOBÝ lere dýþ kaynak kullanýmý sunmayý ve piyasadaki rekabet güçlerini artýrmayý amaçlýyor. Sistemde bir veya birden fazla merkezi sunucu üzerinden çok sayýda uygulama yönetilerek, kullanýcýlarýn Ýnternet veya ASP ye ait bir að aracýlýðýyla, gereksinim duyduklarý uygulamalara eriþebilmeleri saðlanýyor. Koç.net, sunacaðý ASP hizmetlerinin kalitesini müþterileri ile yapacaðý servis seviyesi anlaþmasý ile garanti altýna alacak. Koç.net, 9 Terabyte lik veri depolama alaný ve 34 tane Microsoft NT sunucusuyla halen müþterilerine MS Exchange 2000 uygulamasý üzerinden mesajlaþma hizmeti sunuyor. Koç.net önümüzdeki aylarda uzaktan depolama hizmeti ve Microsoft Office XP uygulamasýný da müþterilerine sunarak, hizmetlerini çeþitlendirmeyi amaçlýyor. Gerekli uzman iþgücünün hizmet þirketlerince saðlanmasýyla, þirketlerin esas faaliyet konularýna odaklanmalarýna imkan veren ASP uygulamalarý, %25-50 ye varan oranlarda verimlilik saðlýyor. ASP, ilk yatýrým maliyetlerini düþürerek özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar için sistem kullanýmýný olanaklý hale getiriyor. Ayrýca, ölçeklenebilirlik, tahmin edilebilir bütçe kullanýmý ile sýk güncellenen teknoloji saðlýyor. Bu açýdan uygulama servis saðlayýcýlýðý hizmetinin ülkemizde de yaygýnlaþmasýný olumlu karþýlýyoruz. Ancak ASP uygulamalarýnýn baþarýsý, iletiþim hatlarýnýn kalitesine, hýzýna ve maliyetine çok baðlý. Bu açýdan, Türkiye deki iletiþim hatlarýnýn düþük kalitesi ve yüksek maliyetlerinin, uygulama servis saðlayýcýlýðýnýn geliþmesini yavaþlatabileceðini öngörebiliriz. 4

5 telekomünikasyon Telsim GPRS hizmeti tüm Türkiye yi kapsamaya baþladý. GPRS teknolojisini Aðustos 2000'de þebekesine entegre eden ve Ýstanbul da pilot bir bölgede kullanýma sunan Telsim, Nisan ayý itibariyle GPRS hizmetini tüm Türkiye'yi kapsar hale getirdi. Kablosuz veri ve ses iletiþimi alanýnda ikinci ve üçüncü nesil teknolojiler arasýnda yer alan GPRS sayesinde kullanýcý, mobil telefonundan Ýnternet e sürekli ve hýzlý baðlanabiliyor. Bu sistem sadece GPRS uyumlu telefonlarda kullanýlabiliyor. GPRS, veri kanallarýnýn operatör firma tarafýnda etkin kullanýmýný saðladýðý için daha düþük maliyetli. Bu durum abonelik ücretlerine de yansýyor. GPRS'de aboneler baðlantý süresi için deðil, sadece gerçekleþtirdikleri veri transferi kadar ücretlendiriliyor. Üçüncü nesil kablosuz iletiþim teknolojilerine hazýrlýk olarak nitelendirilen GPRS uygulamalarý, tüm dünyada olduðu gibi Türkiye de de daha deneme aþamasýnda. GPRS kullanýmýna olanak saðlayan telefon cihazlarý henüz çok geliþmiþ ve yaygýn deðil. Üzerinde ciddi miktarda konuþulsa da nasýl sunulacaðý ve kullanýlacaðý tam netleþmeyen üçüncü nesil teknolojilerden önce, hem son kullanýcýnýn hem telekom operatörünün kablosuz veri ve mobil Ýnternet uygulamalarýnýn avantaj ve dezavantajlarýný tartabilmesi açýsýndan GPRS önemli bir tecrübe olacak gibi görünüyor. Bu deneyimin GSM operatörlerinin rekabeti dolayýsýyla, henüz üçüncü nesil cep telefonu lisanslarýnýn verilmediði Türkiye de de Avrupa daki uygulamalarla ayný zamanda yaþanmasý dikkate deðer. telekomünikasyon Türk Telekom un özelleþtirilmesine olanak tanýyan yasa çýktý. Türk Telekom un özelleþtirilmesine olanak tanýyan 4673 sayýlý kanun, 12 Mayýs 2001 tarihinde Meclis Genel Kurulu nda kabul edildi ve Cumhurbaþkaný tarafýndan onaylanarak yürürlüðe girdi. Yeni yasaya göre, Türk Telekom da ulusal güvenlik ve yararýn korunmasý amacýyla devlete verilen bir adet imtiyazlý hisse dýþýndaki hisseler satýlabilecek. Ýmtiyazlý hisseyi temsilen Hazine Müsteþarlýðý, Telekom Yönetim Kurulunda bir üye bulunduracak. Telekom daki kamu payý %50 nin altýna düþtüðünde, 31 Aralýk 2003 tarihinden önce de olsa, Telekom un tüm tekel haklarý ortadan kalkmýþ olacak. Yabancýlarýn hisse oraný %45 i geçemeyecek ve yabancýlar doðrudan ya da dolaylý olarak þirketin çoðunluk hisselerine sahip olamayacak. Yabancý gerçek veya tüzel kiþiler, Telekom un yönetim ve denetiminde oy çoðunluðu saðlayamayacak ve tüm satýþ iþlemlerinde bu þart ve karþýlýklýlýk ilkesi göz önünde bulundurulacak. Telekom daki kamu hisselerinin satýþý ile telekomünikasyon hizmetlerine iliþkin GSM görev ve imtiyaz sözleþmeleri ile ruhsat ve genel izinlerden elde edilecek gelirlerin tamamý Hazine ye devredilecek. Yeni yasayla, telekomünikasyon hizmetlerine iliþkin her türlü görev ve imtiyaz sözleþmesi ile ruhsat ve izin verme yetkisi Türk Telekomünikasyon Kurulu na býrakýlýyor. Kurum gerekli görülen durumlarda idari para cezasý uygulama ile sözleþme, ruhsat veya izni iptal etme yetkisine de sahip olacak. Türk Telekom ile Türk Silahlý Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlýðý, emniyet, aþayiþ ve diðer kamu kuruluþlarý arasýnda imzalanan telekomünikasyon hizmetlerine yönelik sözleþme ve protokollerin geçerliliði devam edecek. Türk Telekom un özelleþtirilmesi, özellikle Ýnternet sektörü adýna önemli bir baþlangýç. Ancak daha kritik öneme sahip olan nokta Telekom un tekel konumunun deðiþmesi. Sektörde, Türk Telekom un Türkiye Ýnternet omurgasý sahibi ve taþýyýcý altyapý hizmetleri veren bir þirket olarak tekel olmaktan çýkmasýnýn, verilen hizmetlerde kalite artýþýna, haksýz rekabet tartýþmalarýnýn azalmasýna ve hizmetlerin ucuzlamasýna yol açacaðý beklentisi hakim. telekomünikasyon Aria, Turkcell ve Telsim i Rekabet Kuruluna veriyor. Mart ayýndan itibaren Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir'de hizmet vermeye baþlayan Aria ile rakipleri Turkcell ve Telsim arasýndaki ilk anlaþmazlýk roaming konusunda baþ gösterdi. ANKA ajansýnýn haberine göre, Aria roaming taleplerine, yüksek bedel isteyerek karþýlýk veren rakipleri Turkcell ve Telsim'i, Rekabet Kurumu ve Telekomünikasyon Kurumu'na þikayet etti. Rekabet Kurumu'nun, Aria'nin þikayetini, rekabet ve pazara giriþ engeli çerçevesinde deðerlendirebileceði kaydediliyor. Telekomünikasyon Kurumu ise baþvuruyla ilgili olarak yasal süreci baþlattý. GSM piyasasýnda faaliyet gösteren þirketlerin, belli bir ücret karþýlýðýnda birbirlerinin altyapýsýndan yararlanmasýna olanak veren anlaþmaya roaming adý veriliyor. Türkiye de altyapý kurulumunu desteklemek amacýyla nüfusu onbinin üstünde olan yerleþim birimlerinde roaming yapýlmasý yasaklanmýþtý. Bu yasaðýn kaldýrýlmasý, mobil iletiþim pazarýna yeni giren ÝÞTÝM ve önümüzdeki aylarda açýlmasý beklenen Türk Telekom un GSM operatörü Ay-Cell için altyapý yatýrýmlarý konusunda önemli bir kolaylýk saðlýyor. Yasaðýn, Ay-Cell için altyapý ihalesi yapýlmasý sýrasýnda kaldýrýlmasý, ihalenin yeniden hazýrlanmasýna neden olmuþtu. Ancak, Turkcell ve Telsim in þu anda pazara yeni giren þirketlere karþý önemli bir rekabet avantajý oluþturan geniþ kapsama alanlarýný ve bunu saðlayan altyapýlarýný Aria ve Ay-Cell ile paylaþmaya çok niyetli olmadýklarýný görmekteyiz. 5

6 sigorta Karþýlaþtýrmalý sigorta alým-satým sitesi Sigortam.net Mayýs ayýnda açýldý. Ýnternet üzerinden sigorta brokerlik hizmeti verecek olan Sigortam.net Mayýs ayýnda faaliyete geçti. Kurumlara ve bireylere karþýlaþtýrmalý sigorta alým olanaðý sunan þirket 30 kiþilik bir ekiple, hem online (Ýnternet üzerinden) hem offline telefon ve satýþ temsilcileri aracýlýðýyla) hizmet veriyor. Sigortam.net, bilgi ve Ýnternet teknolojileriyle iþ yapan þirketlere yatýrým yapan Ýlab Holding in yeni giriþimi. Dokuz aylýk bir çalýþmayla hayata geçirilen projede, Ýnternet sitesinin altyapýsý yine bir Ýlab kuruluþu olan Digilane tarafýndan 5 kiþilik bir ekiple 3 aylýk bir çalýþma sonunda gerçekleþtirilmiþ. Þu anda Anadolu, Baþak, Bayýndýr, Demir, Garanti ve Genel Sigorta gibi büyük sigorta kuruluþlarý sistemde yer alýyor. Sigortam.net sitesinden dokuz ayrý tip sigorta hakkýnda bilgi alýnabiliyor, farklý þirketlerin verdiði sigorta hizmetleri karþýlaþtýrýlabiliyor ve seçilen sigorta satýn alýnabiliyor. Sigortam.net, sigorta brokeri þirketlerin gelir modeliyle çalýþýyor. Aracýlýk edilen sigorta iþleminden komisyon geliri elde ediliyor. Sigortam.net Genel Müdürü Uður Ergün, bu komisyon oranlarýnýn acente oranlarýyla paralel olduðu söyledi. Sigortam.net, Türkiye deki sigorta bilincini arttýrarak sigorta pastasýnýn büyümesine katkýda bulunacaðý düþüncesiyle geleneksel sigorta þirketlerince de destekleniyor. Ergün ün verdiði bilgilere göre þu anda Türkiye de en yaygýn sigorta biçimi olan kasko sahipliði %40 civarýnda, ev sigortasý %20 nin altýnda, hayat ve saðlýk gibi bireysel sigorta sahiplerinin oraný ise sadece %2. yazýlým / donaným E-iþ altyapý yazýlým þirketi BEA Systems Türkiye de çalýþmalarýna baþladý. Dünyada 9400 ü aþkýn iþletmeye e-iþ platformlarý sunan yazýlým firmasý BEA Systems, Türkiye de ayný çatý altýndaki esolutions ve ecommerce Services ile hizmet verecek. BEA Systems ýn Türkiye deki operasyonu, 11 Mayýs ta yapýlan toplantý ile basýna duyuruldu yýlýnda Amerika da kurulan firmanýn, 30 ülkede 93 ofisi ve 4000 civarýnda çalýþaný var. Müþterilerine en yüksek faydayý sunmayý amaçlayan BEA Systems ýn Türkiye deki faaliyetleri, ikili bir yapý ile sürdürülecek. Biri BEA Ürün Satýþ, Daðýtým ve Desteði; diðeri ise BEA Eðitim ve Profesyonel Hizmetleri. Satýþ ve pazarlamadan sorumlu olacak esolutions firmasý, BEA Systems ýn eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri sunacak olan ecommerce Services bölümü ile ayný bünyede çalýþacak. Bu satýþ ve pazarlama stratejisi doðrultusunda BEA, Web tabanlý satýþ yaklaþýmýndan en iyi getiriyi saðlamak isteyen Türk firmalarýna komple çözüm sunacak. BEA, profesyonel hizmetlerden (sistem mimarisi tasarýmý ve tanýmlamasý, uygulama prototipleri oluþturma, pilot proje ve çok katmanlý mimariler geliþtirme) ve kapsamlý eðitim programlarýndan (temel ve ileri düzeyde kurslar, yoðunlaþtýrýlmýþ eðitim sýnýflarý) oluþan toplam çözümler saðlayacak. Ayrýca, esolutions firmasý ile kablosuz Ýnternet uygulamalarýnýn hayata geçirildiði bir araþtýrma ve geliþtirme merkezi olan Crea-World arasýnda bir teknoloji ortaklýðý kurulduðu bildirildi. esolutions ve Crea-World, Ýnternet projelerinde ortak çalýþmalar yürütecek. Sigorta sektöründen yöneticiler sektörde yaþanan en büyük problemleri verimsizlik ve pazarýn kolay büyümemesi olarak tanýmlýyorlar. Bu durumda sektöre giren her yeni þirket var olan pastanýn paylaþýmýna yöneliyor. Bugün sigorta üretiminin %70'i acenteler, %12'si bankalar, %12'si direkt pazarlama ve %5'i de brokerler aracýlýðýyla yapýlýyor. Bu yapý içinde hem verimliliði hem de iþ hacmini arttýrmak için yeni kanallarýn kullanýlmaya baþlanmasý gerekiyor. Ýnternet idari giderleri minimumda tutarak, deðiþen ve giderek müþkülpesentleþen müþteriye geniþ alternatifler sunabilen, zaman ve maliyetten tasarruf edebilen yapýsýyla sigortacýlýk için baþarýlý bir alternatif kanal olabilir. Bu noktadan bakýldýðýnda Sigortam.net giriþimini olumlu deðerlendirmekteyiz. Ayrýca Sigortam.net tek baþýna bir Ýnternet giriþimi deðil. Ýþ geliþtirme aracý ve daðýtým kanalý olarak Ýnternet i de kullanan ama ayný zamanda içinde bulunduðu sektörün geleneksel iþ yapma biçimlerini de kapsayan bir þirket. Ýnternet sitesi aslýnda bir sigorta brokeri olan Sigortam.net in vitrini, pazarlama ve müþterileriyle iletiþim kurma aracý. Bu açýdan deðerlendirildiðinde Sigortam.net in saðlam bir iþ modeli olduðunu söyleyebiliriz. yazýlým / donaným Enter, Escort un sunucu ve PC lerin satýþ ve teknik destek hizmetlerini yürütecek. Escort, yeni kurduðu E-Business Solutions (EBS) adlý e-iþ çözümleri departmaný için, kurumsal bilgi iþlem ürün ve hizmetleri sunan firmalarla iþbirliði yapýyor. Bu doðrultuda, Enter Bilgisayar, Escort tarafýndan üretilen yeni Intel tabanlý sunucu ve kiþisel bilgisayarlarýn satýþ ve teknik destek hizmetlerini yürütecek. Enter, Escort Yetkili Çözüm Ortaðý olarak satýþ dýþýnda garanti ve bakým hizmetleri de sunacak. Escort Genel Müdürü Ýbrahim Özer, Escort EBS bölümünün devreye girmesiyle kurumsal pazara yönelik hizmetlerini baþlattýklarýný ve Escort un ilk ürünü olan Intel tabanlý e- Master serisi sunucularý satýþa sunduklarýný belirtiyor. Enter Genel Müdürü Ýzi Adato ise özellikle sistem bütünleþtirme, Ýnternet teknolojileri ve e-iþ konularýnda edindikleri bilgi birikimini Escort'un Intel tabanlý yeni ürünleriyle birleþtirerek, uygun maliyetli ve yaygýn servisle desteklenen projelere imza atacaklarýný söylüyor. 6

7 medya Digiturk yurtdýþýna Ýnternet üzerinden canlý maç yayýný yapýyor. Yurtdýþýnda yaþayan Türklere yönelik olarak baþlatýlan hizmette Digiturk üyesi kullanýcý, cuma, cumartesi ve pazar günleri Türkiye 1.Futbol Ligi karþýlaþmalarýndan üç tanesini Ýnternet üzerinden canlý olarak izleme imkaný buluyor. Maçlarý seyretmek için Digiturk ün Ýnternet canlý yayýnýna ücretsiz abone olmak ve seyretmek istenilen maç baþýna ücret ödemek gerekiyor. Ücret tarifesine göre, Beþiktaþ, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takýmlarýnýn kendi aralarýnda yapacaklarý karþýlaþmalar için 25 Amerikan Dolarý, diðer takýmlarla yapacaklarý maçlar 12 dolar, dört büyükler dýþýndaki takýmlarýn kendi aralarýndaki maçlar için de 7 dolar ödeniyor. BTnet de yer alan habere göre söz konusu uygulama Çukurova Grubu'na baðlý faaliyet gösteren Eksen yayýn þirketiyle birlikte hazýrlanmýþ. Ýlk yayýn 6 Mayýs 2001 tarihinde yapýlan Fenerbahçe-Galatasaray maçýnda gerçekleþtirilmiþ ve yayýn 34 kbit/s ile 100 kbit/s arasýnda alýnabilmiþ. Digiturk yetkilileri bu sezonun daha çok test amacýyla geçirileceðini ve sezonunda çok daha fazla sayýda izleyiciye ulaþmayý planladýklarýný belirtiyor ve ilk uygulamayý kaç kiþinin izlediði konusunda net bir rakam vermemekle birlikte kârâ geçtiklerini belirtiyorlar. medya Haber portalý un borsa sayfalarý abonelik sistemine geçiyor. Ýmedya ekonomi ve finans dalýnda yoðunlaþmýþ bir haber portalý. Sitede ekonomi-politika, borsa-finans, magazin, e- ticaret, otomotiv, adliye ve emlak haberleri ile, medya analizleri ve köþe yazýlarý yer alýyor. Portalýn borsa sayfalarý, imedyaborsa.com, 1 Haziran dan itibaren sadece abonelik ücreti ödeyenlere açýk olacak. Proje Koordinatörü Altuð Ýnci, Türkiye de Ýnternet kullanýcýlarýnýn nitelikli içerik için para ödemeye hazýr olmalarý gerektiðini belirtiyor. Online reklam gelirlerinin düþüklüðü, gelir modelleri sadece reklama dayalý olan Ýnternet þirketlerinin kapanmasýna yol açýyor. Ýnci ye göre içeriðin ücretlendirilmesi bütün dünyada Ýnternet ten nasýl para kazanýlýr sorusuna bir cevap olabilir. Ýnternet üzerinden canlý yayýn, streaming media adý verilen bir teknolojiyle mümkün oluyor. Ses, video ve diðer çoklu medya dosyalarýnýn Ýnternet te veya kurumsal intranetlerde bilgisayara yüklenmeden ve sabit disk içerisinde yer kaplamadan online izlenmesini saðlayan bu teknoloji henüz yurtdýþýnda da yeni. Örneðin Microsoft geçtiðimiz yýlýn sonunda Madonna nýn özel bir konserini Ýnternet ten canlý yayýnlayarak, sisteminin kapasite ve güvenilirliði ile son kullanýcýnýn memnuniyet derecesini ölçmüþtü. Türkiye de ise Ýnternet baðlantý hýzlarý ve bant geniþliði, bu teknolojinin kýsa vadede kullanýlabileceði alanlarý sýnýrlýyor. Bu bilgiler ýþýðýnda Digiturk ün bu hizmetinin gelecekte daha popüler olabilecek bir baþlangýç olduðunu söyleyebiliriz. Þu ana kadar giriþimcileri tarafýndan temin edilen 750 bin dolarlýk yatýrýmla hayata geçirilen Ýmedya, 14 kiþilik bir kadroya sahip. Siteye dýþarýdan yazýlarýyla katkýda bulunan 8 kiþilik bir yazar kadrosu da bulunuyor. Ýmedya nýn gelir modeli, reklam gelirleri ile kullanýcýlarýn katma deðerli bilgi hizmetleri için ödeyeceði abone ücretlerine dayalý. Ýnci, siteyi gün içinde ayný anda bin ile ikibin arasýnda deðiþen sayýda kiþinin kullandýðýný söylüyor. Ziyaretçilerin yoðun olarak aracý kurumlar, bankalar, devlet daireleri ile yabancý danýþmanlýk firmalarýndan baðlandýklarý ve en çok izlenen bölümün Adliye Koridorlarý olduðunu belirtiyor. Sitenin ortalama izleyici sayýsý günlük 30 bin olarak tahmin ediliyor. Sayýlarý hýzla artan, online haber ve yorum portallarý, Türkiye de son zamanlarda yazýlý basýn organlarýnda yaþandýðý düþünülen tekelleþme endiþelerine bir nevi yanýt oluþturuyor. Ýnternet dergi veya gazeteleri kullanýcýlarýna, geleneksel mecrada yer bulamayan kimi haberlerin veya piyasa duyumlarýnýn iþlenebildiði, haberler üzerine daha keskin, kimi zaman taraflý yorumlarýn yapýlabildiði, kullanýcý ile etkileþimin daha yoðun olduðu bir ortam saðlýyor. Bu portallarýn gelir modelleri çoðunlukla, basýlý yayýn organlarýna benzer þekilde, güçlü ve sadýk bir kullanýcý kitlesi oluþturmak ve bundan doðacak reklam gelirlerini elde etmek üzerine kurulu. Türkiye deki online reklam pazarý ise, tüm oyuncularý kârlý iþletmeler olarak yaþatmaya imkan tanýyacak kadar büyük deðil. Bu durumda bu portallar esas ürünleri olan içeriði ücretli hale getirmeye çalýþýyorlar. Bu modelin baþarýlý olabilmesi için kullanýcýya ücretsiz haber sitelerinden daha farklý ve nitelikli katma deðer saðlanmasý gerekiyor. 7

8 turizm Seyahat ve turizm portalý The Guide Turkey yenilendi. The Guide Turkey, hem içerik hem de sunulan hizmetler açýsýndan Türkiye ye gelmek isteyen yabancý turistleri hedef kitlesi olarak belirlemiþ kapsamlý bir seyahat portalý. The Guide Turkey, iki senedir Türkiye hakkýnda makale ve turizmle ilgili adres bilgileri ile Ýnternet te bulunuyordu. Artan kullanýcý ilgisi ve yönlendirmeleri sonucunda, site bilgi yoðun içeriðine ek olarak, online rezervasyon yapýlabilen bir seyahat portalýna çevrildi. The Guide Turkey de kullanýcý, seyahatini düzenlemek için gerekli tüm ayrýntýlarý bulabiliyor, detaylý otel ve tur aramalarý yapabiliyor. Uçuþ ve araba kiralama detaylarýný öðrenebiliyor, kendi ihtiyaçlarýna göre hazýrlanmýþ turlardan haberdar edilmeyi isteyebiliyor. Sitede ayrýca herkesin katýlabileceði forum, seyahat hikayeleri bölümleri ile Türkiye fotoðraflarýnýn bulunduðu elektronik tebrik kartý gönderme fonksiyonlarý yer alýyor. Bunlara ek olarak sitede, bölgelere ve þehirlere göre sýnýflandýrýlmýþ Türkiye yi tanýtýcý yazýlar, resimler, kitap tanýtýmlarý bulunuyor. Kültür ve sanat etkinlikleri, festival duyurularý ve fuar haberleri veriliyor. The Guide Turkey portalýnýn arkasýnda içerik ortaðý olarak Me-Pa, Medya Pazarlama A.Þ. yi görüyoruz. Projenin koordinasyonu, web üretimi ve altyapý geliþtirilmesi ise Netwise- Praksis tarafýndan gerçekleþtirildi. Ýlk aþamada Ýngilizce olarak tasarlanan sitenin, diðer fazlarda Almanca ve Fransýzca gibi dillerde de hizmet vermesi planlanýyor. Ülkemizde son zamanlarda yaþadýðýmýz ekonomik zorluklar turizm sektörünü önemli bir gelir kaynaðý olarak ön plana çýkarttý. Bu durumda, Türkiye ye gelen turist sayýsýnýn ve elde edilen gelirlerin arttýrýlmasýna yönelik çalýþmalar da önem kazanýyor. Ancak, dünyada Ýnternet in en kolay ve verimli kullanýldýðý alanlardan biri olan turizm sektöründeki Ýnternet uygulamalarýnýn ülkemizde biraz geç kaldýðýný görmekteyiz. Özellikle yurtdýþýndan gelecek turistlere yönelik olarak hazýrlanmýþ hem bilgi veren, hem rezervasyon ve alýþveriþ olanaklarý sunan siteler sayýca çok az, var olanlar da çoðunlukla kolay kullanýlabilir deðil. Bu açýdan The Guide Turkey, önemli bir boþluðu doldurmaya aday görünüyor. turizm Koç Holding den online rezervasyon portalý: BookinTurkey. Koç Holding turizm faaliyetlerini isimli yeni Ýnternet sitesiyle online ortama taþýdý. KoçSistem ve KoçNet in ortak çalýþmasýyla oluþturulan da otel ve tur bilgileri, Ýstanbul un otel haritasý, turizm ürünlerine dair yazýlar ile restoran bilgileri yer alýyor. Siteden doðrudan rezervasyon ve satýn alma iþlemleri de yapýlabiliyor. Koç Holding Bilgi Grubu Proje Yöneticisi ve BookinTurkey Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Berkman, BookinTurkey sitesinin hedeflerinin yurtdýþý ve yurtiçi bireysel müþteriler ile baþta yurtiçi olmak üzere kurumsal müþteriler olduðunu belirtti. Sitenin kurumsal kullanýcýya maliyetten ve zamandan tasarruf ederek, en az hatayla merkezi kontrol altýnda Ýnternet üzerinde rezervasyon yapma olanaðý saðlandýðýný vurguladý. Berkman ayrýca, Anýtur, Detur, Setur ve Vasco Tur un siteye dahil acenteler olduðunu, bu yýlýn sonuna kadar sisteme girecek yüz otelde rezervasyon yapýlabileceðini, sistem ile ilk baþta yurtiçi müþterilerin hedeflendiðini ancak, daha sonra Hollandalý bir þirketle yapýlacak çalýþmasý ile 175 bin yabancý turiste ulaþmayý hedeflediklerini anlattý. Koç Topluluðu nun son aylarda biliþim ve Ýnternet sektörüne ciddi miktarda finans, insan ve teknoloji yatýrýmý yaptýðýný görüyoruz. Yeni sitenin tanýtýmý için düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan BookinTurkey Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Gönç ün verdiði bilgilere göre GSMH nin %5 i ve dýþ ticaret gelirinin %30 u turizmden saðlanýyor. Dýþ ticaret açýðýnýn %50 si turizm ile finanse ediliyor. Toplam iþ gücünün %13 ü turizm sektöründe. Bu bilgiler ýþýðýnda Koç Holding in turizm sektörüne yönelik Ýnternet giriþimlerinin uzun soluklu olacaðýný düþünüyor ve olumlu buluyoruz. 8

9 internet giriþimleri Ýnternet üzerinden yeni bir pazarlama ve satýþ platformu: EkPara. EkPara, kendisine üye olan kullanýcýlar ile firmalar arasýnda pazarlama ve satýþ iliþkisi kuran yeni bir Ýnternet giriþimi. EkPara.com a üye olan bireysel kullanýcý, EkPara sistemine üye olan firmalarýn web sitelerine, EkPara üzerinden gittiðinde; bu firmalardan alýþveriþ yaptýðýnda; anket ve üyelik formu doldurduðunda ve üye firmalardan gelen e-posta mesajlarýný okuduðunda sanal para kazanýyor. Kullanýcý belirli miktarda ekpara kazandýðýnda bunu nakite çevirebiliyor veya üye firmalardan yapýlacak alýþveriþlerde kullanabiliyor. EkPara kullanýcý bilgilerinden oluþmuþ bir veritabanýna dayanarak, sistemi içerisinde yer alan firmalara hedef kitleye yönlendirilmiþ pazarlama yapma olanaðý sunuyor. Üye firmalar, EkPara yý, web sitelerine trafiði arttýrmak, promosyonlarýný duyurmak, müþteri bilgisi elde etmek, alýþveriþ cirosunu arttýrma amaçlý sadakat programlarý düzenlemek ve hedef kitlesine izinli e-posta yoluyla pazarlama ve satýþ yapmak gibi amaçlarla kullanabiliyorlar. EkPara, kullanýcýlarýn kiþisel bilgilerini üçüncü kiþi veya kurumlara vermeyeceðini taahhüt ediyor. Üye firma, kampanyasýnýn ulaþmasýný istediði hedef kitleyi belirliyor. EkPara kampanyanýn istenen özellikteki kiþilere ulaþmasýný saðlýyor ve bunun üzerinden ücret tahsil ediyor. Pazarlama Müdürü Aslý Helvacýoðlu nun verdiði bilgilere göre, EkPara, Netprom AÞ nin bir Ýnternet projesi. EkPara çalýþmalarýný halihazýrda 5 kiþilik bir ekiple yürütüyor. EkPara, bir online satýþ ve pazarlama kampanya yönetimi portalý olarak, yurtdýþýnda uygulamalarý görülen bir Ýnternet giriþiminin Türkiye deki ilk örneklerinden. Amacý ilk aþamada e-ticaret yapan firmalara, izinli pazarlama teknikleri kullanarak odaklý satýþ ve pazarlama yapma imkaný sunabilmek, bunu yaparken de müþteri sadakatini saðlayýcý kolaylýklarý ve e-crm uygulamalarýný beraberinde getirmek olan projenin deðerli bir tecrübe olacaðýný öngörebiliriz. Özellikle, izinli pazarlama yöntemi, spam e-postalarýn zararlarý ile banner tipi reklamlarýn istenilen düzeyde etkili olamamasý dolayýsýyla online pazarlama teknikleri arasýnda daha da önem kazanýyor. internet giriþimleri Online emlak bilgi platformu: Emlax.com Emlax.com, emlak ofislerinin portföyünde bulunan veya sahibi tarafýndan deðerlendirilmek istenen çeþitli gayrimenkullere ait bilgileri Ýnternet te tek bir veritabaný üzerinde bulundurmayý amaçlayan ve farklý kriterlere göre arama yapýlabilen kapsamlý bir emlak bilgi platformu. Þu aþamada Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, ve Bursa olmak üzere büyük illerden ve Bodrum, Marmaris gibi güney ve batý kýyýlarýndan gayrimenkul bilgileri toplanýyor. Emlax.com sitesinde ayrýca emlakla ilgili yan sektörler hakkýnda ürün ve hizmet bilgileri de bulunuyor. Beyaz eþya, dekorasyon, mobilya, enerji sistemleri, yapý malzemeleri bunlardan bazýlarý. Emlax.com bir emlak komisyoncusu tarzýnda çalýþmýyor. Siteye giren kullanýcý ve emlak ofislerini Ýnternet üzerinde buluþturuyor. Gelir modeli üye emlak ofislerinin sitede yayýnladýðý emlak ilanlarýndan alýnan ücretlere ve reklama dayalý. Sitede büyük konut projelerinin ve uydu kentlerin tanýtýmý da yapýlýyor. Projenin kat planlarýnýn, ipix tekniðiyle üretilmiþ üç boyutlu görüntülerinin olduðu bu hizmet ücretli. Ayrýca, kullanýcý ilgilendiði konut projesine emlax.com üzerinden ulaþýrsa, emlax.com yapýlan satýþtan belirli oranda komisyon alýyor. Emlax.com, Microkey Elektronik Sistemler Danýþmanlýk A.Þ. nin bir giriþimi. Pazarlama Ürün Yöneticisi Nazlýgül Demirel in verdiði bilgilere göre Emlax.com, 1 milyon dolarlýk bir yatýrýmla gerçekleþtirilmiþ. Þubat ayýnda açýlýþý yapýlan siteye, Mayýs ayý itibariyle emlak kaydý yapýlmýþ ve 1900 emlak ofisi üye olmuþ. Emlax.com Ýstanbul merkez ofislerinde 35 kiþilik bir ekiple çalýþýyor. Ayrýca sahada emlak bilgilerini toplayan, emlak ofisleriyle iletiþimi saðlayan 27 kiþilik bir müþteri temsilcisi ekibi bulunuyor. Emlax.com tanýtýmýný, basýlý yayýn organlarýnda ilanlar vererek ve Kangurum ile Teba gibi firmalarla çapraz satýþ çalýþmalarý sürdürerek saðlýyor. Emlax.com ciddi insan ve para kaynaðý yatýrýlan, iyi düþünülmüþ bir proje olarak karþýmýza çýkýyor. Ana firmanýn emlak sektöründen gelmemesinin ve Türkiye de gayrimenkul komisyonculuðu pazarýnýn çok parçalý ve kuralsýz olmasýnýn getirebileceði dezavantaj, emlak ofisleriyle kurulan yakýn ve sistematik iliþkilerle giderilmeye çalýþýlýyor. Emlax.com Türkiye emlak pazarý aracýlarý ile emlak arayan Ýnternet kullanýcýsýný kolay kullanýlýr ve iki tarafa da katma deðer saðlayan bir platformda bir araya getirebilir ve bu hizmetin kalitesini sürekli kýlabilirse, uzun dönemde ciddi trafik çekebilir. 9

10 kamu Maliye Bakanlýðý say2000i projesi uygulamaya geçiyor. BThaber in haberine göre, Maliye Bakanlýðý Muhasebat Genel Müdürlüðü'nün yürüttüðü, devletin hesaplarýný günlük izleyebilmesi amacýna yönelik say2000i projesi kapsamýnda merkez teþkilatý ve 23 il merkezinin kurulumu tamamlandý ve uygulamaya geçildi. Temmuz ayýnda tamamlanmasý planlanan proje ile Türkiye çapýnda 1660 saymanlýðýn yaptýðý tüm iþlemler çevrimiçi olarak merkezdeki kayýtlara geçebilecek. Ýþlemler elle yapýldýðý, kamu hesaplarý posta yoluyla Ankara'daki merkeze geldiði için gün süren aylýk hesap iþlemleri bu projeyle anlýk olarak takip edilebilecek. Muhasebat Genel Müdürlüðü'nün kendi kaynaklarý ile baþlattýðý projenin toplam bütçesi 15 milyon dolar olarak belirlenmiþti. Bugüne kadar 10 trilyon 500 milyar liralýk sözleþme imzalandý ve bunun 3 trilyon 300 milyarý ödendi. Ekim ayýnda açýlan ihaleler sonucunda iletiþim altyapýsýný Alcatel, veritabaný uygulamalarýný Oracle, bilgisayarlarý Meteksan Sistem ve Unix sistemleri ise Datasel saðladý. Türk Telekom'la yapýlan bir protokolle VPN'ler (özel sanal að) kuruldu. Geriye kalan ofis donanýmý ihalesine ise önümüzdeki günlerde çýkýlmasý bekleniyor. Kamunun bilgi teknolojileri ve Ýnternet kullanýmýna yönelik büyük projelerinin varlýðýndan sýk sýk haberdar oluyoruz. Genellikle plan aþamasýnda büyük hedeflerle duyurulan geniþ kapsamlý ve büyük bütçeli bu projelerin ihale ya da gerçekleþtirilme aþamasýnda sorunlar yaþanmasýna, ertelenmesine veya iptal edilmesine tanýk olabiliyoruz. Bazý durumlarda ise büyük yatýrýmlarla gerçekleþtirilen bu projelerin varolan sistemle veya kamunun diðer birimleriyle entegre çalýþmamasýndan kaynaklanan sorunlarý gözlemliyoruz. Tüm bu aksaklýklara raðmen, kamuda gerçekleþtirilen, iþlerin verimliliðini ve etkinliðini arttýrmayý amaçlayan bu tarz çalýþmalarýn desteklenmesi gerektiðini düþünüyoruz. hukuk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda deðiþiklik yapýldý. 5 Aralýk 1951 tarih ve 5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun bazý maddelerinin deðiþtirilmesi için 1999 Temmuz ayýnda gündeme getirilen yasa tasarýsý, 21 Þubat 2001 tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhurbaþkaný tarafýndan onaylandýktan sonra yürürlüðe giren yasadaki deðiþiklikler kopya yazýlým üretenlere, Ýnternet ortamýnda izinsiz bilgi daðýtanlara oldukça aðýr cezai yaptýrýmlar getiriyor. Buna göre eser sahibinin yazýlý izni olmaksýzýn bir eseri deðiþtiren kiþiler 4 yýldan 6 yýla kadar hapis ve 50 milyar liradan 150 milyar liraya kadar aðýr para cezasýna çarptýrýlacak. Ayrýca yine bir eseri yazýlý izin olmaksýzýn sayýsal iletim de dahil olmak üzere her türlü iþaret, ses veya görüntü iletimine yarayan araçlarla yayan ve yayýmýna aracýlýk eden, hazýrlanan kopyalarý yasal ve yasal olmayan yollardan ülkeye sokan ve ticaret konusu yapan ve kullanan kiþilere de ayný cezalar verilecek. Ek madde 4 ile Ýnternet ortamýnda eriþime sunulan ve e-ticarete konu edilen eserler üzerinde bulunan ve bu eserlere iliþkin bilgilerin veya bu bilgileri içeren sayý ve kodlarýn hak sahiplerinin izni olmaksýzýn deðiþtirilmesi ve deðiþtirilen bu bilgilerin daðýtýlmasý ise 2 yýldan 4 yýla kadar hapis ve 10 milyar liradan 50 milyar liraya kadar para cezasý ile cezalandýrýlýyor. cemiyet haberleri Ýnterpro Biliþim Ödülleri Mayýs ayýnda verildi. Ýlki 1992 yýlýnda düzenlenen, Türkiye biliþim sektörüne katma deðer saðlayan çalýþmalarýn deðerlendirildiði Ýnterpro Biliþim Ödülleri, bu yýl 10. kez verildi. 12 kategoride 152 projenin baþvurduðu, 47 projenin finalist olduðu yarýþmada ödül alan proje ve þirketler þunlar: 1. Yýlýn Bütünleþik Bilgi Teknolojisi Projesi Ödülü Gümrüklerin Modernizasyonu Projesi (KoçSistem AÞ) 2. Yýlýn Yazýlým Projesi Ödülü TSK Rehabilitasyon ve Bakým Merkezi Bilgi Sistemleri Projesi (Meteksan Sistem AÞ - Tepe Teknoloji AÞ) 3. Yýlýn Veri Ýletiþim Projesi Ödülü Sabancý Üniversitesi Kampüs Network Projesi (I-BÝMSA AÞ) 4. Yýlýn Bütünleþik Telekom Projesi Ödülü Turkish Internet Exchange Projesi (Comnet AÞ) 5. Yýlýn Biliþim Ürünü Ödülü Smartmeter Akýllý Su Sayacý ve Abone Yönetimi Sistemi Projesi (Smartmeter Ltd.) 6. Yýlýn Ýnternet Projesi Ödülü Neokanal.com Projesi (Sanalnet AÞ) 7. Yýlýn Hizmet Ödülü VestelNet Hizmetleri Projesi (VestelNet AÞ) 8. Yýlýn Uluslararasý Baþarý Ödülü Türk Yunan Bilgi Toplumu Forumu Projesi (TBV) 9. Yýlýn Topluma Hizmet Ödülü Smartmeter Akýllý Su Sayacý ve Abone Yönetimi Sistemi Projesi (Smartmeter Ltd.) 10. Yýlýn Pazarlama Kampanyasý Ödülü Superonline e-pack Türkiye'nin Ýlk Kontrollü Eriþim Paketi Projesi (Superonline AÞ) 11. Yýlýn Giriþimcisi Ödülü Crea-World Projesi (Ericsson AÞ) 12. Yýlýn Ar-Ge Çalýþmasý Ödülü GVZ Ses Tanýma ve Ses Sentezi Teknolojileri Projesi (GVZ AÞ) 10

11 hukuk jargon RTÜK Kanunu yla Ýnternet Basýn Kanunu na tabi oluyor. RTÜK yasasý olarak bilinen, 4676 sayýlý Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýnlarý Hakkýnda Kanun, Basýn Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý, 7 Haziran 2001 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafýndan kabul edilerek yasalaþtý. Kanuna Anayasa Komisyonunda eklenen bir madde ile Ýnternet de Basýn Kanunu nun kapsamýna alýnmak istenmiþ, bu durum biliþim örgütleri, bazý milletvekilleri ve kamuoyu tarafýndan þiddetle eleþtirilmiþti. DSP Milletvekili Emrehan Halýcý'nýn "Ýnternet ve biliþim teknolojileriyle ilgili olarak bu kanunun sadece yalan haber, hakaret, ve benzeri fiillerden doðacak maddi ve manevi zararlarla ilgili hükümlerini geçerli kýlmak" gerekçesiyle verdiði önerge doðrultusunda üzerinde çok tartýþýlan kanun maddesinde deðiþiklik yapýldý. Yeni düzenlemede yer alan 26. maddeye göre, 5680 sayýlý Basýn Kanunu na eklenen 9. maddeyle Ýnternet ortamýnda iþlenen suçlar yaptýrýma baðlandý. Yeni yasaya göre, bu kanunun yalan haber, hakaret ve benzeri fiillerden doðacak maddî ve manevî zararlarla ilgili hükümleri, biliþim teknolojileri ve Ýnternet ortamýnda sayfa açýlmasý veya elektronik gazete, elektronik bülten vb. suretiyle yayýnlanan her türlü yazý, resim, iþaret, sesli veya sessiz görüntü ve benzerleri hakkýnda da uygulanýr. Uygulama Servis Saðlayýcýlýðý (ASP): Þirketlerin ihtiyaç duyduklarý bilgi teknolojileri sistemlerinin, uygulamalarýnýn ve yazýlýmlarýnýn, bunlarý kullanan þirkette deðil de hizmet sunucu þirkette kurulmasý, iþletilmesi ve bakýmýnýn yapýlmasý olarak özetlenebilir. Elektronik Pazaryeri (E-pazaryeri): B2B (iþletmeler arasý e-ticaret etkinlikleri) uygulamalarýnýn bir alt kolu olarak düþünülebilir. Bir ticaret koluyla ilgili tüm taraflarý elektronik ortamda bir araya getiren platformlardýr. GPRS (General Packet Radio Service): GSM hatlarý üzerinden paketlemeye dayalý bir kablosuz iletiþim sistemidir. GSM'deki normal data hýzýný (9.6 Kbps) 170 Kbps e kadar yükseltebilir ve mobil telefon kullanýcýlarýna Ýnternet e sürekli baðlanma olanaðý saðlar. Portal: Kullanýcýlarýn Ýnternet e eriþmek için kullandýklarý, baþka sitelere belli kategoriler altýnda baðlantý veren geçiþ sitelerini belirten terim. Yahoo en bilinen örneklerden biridir. Roaming: GSM piyasasýnda faaliyet gösteren þirketlerin, belli bir ücret karþýlýðýnda birbirlerinin altyapýsýndan yararlanmasýna olanak veren anlaþmaya roaming adý veriliyor. Ýnternet i sadece bir yayýn organý olarak tanýmlayýp, farklý özelliklerini göz önünde bulundurmadan sýnýrlamalar getirmek, Türkiye Ýnternet ine ciddi þekilde zarar verebilecek bir uygulamadýr. Bu tür yasalarýn, konunun uzmanlarýnýn insiyatif ve yönlendirmesiyle ve kamuoyunda detaylarýyla tartýþýlarak oluþturulmasýnýn daha doðru olduðunu düþünmekteyiz. künye Bu bülten, web üretimi, e-ticaret ve danýþmanlýk hizmetleri sunan Netwise tarafýndan hazýrlanmýþ ve size ulaþtýrýlmýþtýr. Katký ve önerileriniz için iletiþim bilgilerimiz: Halaskargazi Caddesi No: 245/251 Kat: Osmanbey-Istanbul Tel: Faks: URL: ÝKC Ýletiþim ve Bilgisayar Teknolojileri Ticaret A.Þ. adýna Sahibi ve Sorumlu Müdürü : Ýpek Nur Cem Bu yayýn Netwise in izni olmadan kopyalanamaz ve bilgisayar sistemlerine aktarýlamaz. Bu yayýnda yer alan bilgi ve haberler güvenilir olduðuna inanýlan halka açýk kaynaklardan ve Netwise ýn kendi görüþmelerinden elde edilmiþtir. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliðinden ve ticari amaçlý kullanýlmasýndan doðabilecek zararlardan Netwise sorumlu tutulamaz. sayýlarla IBS Telekomünikasyon Araþtýrmasý na göre telekom gelirleri %24 arttý. IBS Araþtýrma ve Danýþmanlýk, Türkiye telekomünikasyon sektörüne iliþkin yaptýðý araþtýrmayý Nisan ayýnda yayýmladý. IBS in tahminlerine göre, Türkiye deki telekomünikasyon gelirleri, arasýnda dolar bazýnda %24 artýþ kaydetti. IBS, liberal politikalarýn yaygýnlaþmasýna paralel olarak, sektörün önümüzdeki 5 yýl boyunca, yýllýk ortalama %30 büyüme göstermesini bekliyor. Bu oran, 2005 te pazar deðerinin 37 milyar dolara ulaþmasý anlamýna geliyor. Raporda, 2000 yýlýnda telekom gelirlerinin %67 sinin, ses ve diðer aktarým ortamlarýndan elde edildiði; geri kalanýnýn, donaným cihazlarýndan saðlandýðý bildiriliyor. Daha detaylý bilgi, adresinden edinilebilir. Gen-Pa Diðer Telsim KVK Baþarý Elektronik Siemens Nortel Netaþ Alcatel Teletaþ Ericsson Turkcell Türk Telekom 11

12 netwise dan haberler Netwise, Yapý Kredi Bankasý nýn Ýnternet sitesini yeniledi. netwise dan haberler Power Dergisi, Borsadirekt i Türkiye nin en iyi aracý kurum sitesi seçti. Netwise, Yapý Kredi Bankasý nýn Ýnternet sitesinin yeni tasarým ve uygulamasýný Haziran ayýnda tamamladý. farklý alanlarý kapsayan, çok zengin içeriðe sahip bir site. Projede, söz konusu içeriðin Ýnternet ortamýna en uygun þekilde, kullanýcý ön plana alýnarak organize edilmesine öncelik verildi. Bu doðrultuda, web sitesinin her türlü ziyaretçi tarafýndan kolay kullanýlabilmesine yönelik bir bilgi mimarisi ve dolaþým planý hazýrlandý. Tasarýmda, bankanýn yerleþik kurumsal kimliðine sadýk kalýnarak, Ýnternet in dinamik ortamýna uygun ve yalýn bir konsept izlendi. Siteye adresinden ulaþýlabilir. Power Dergisi, uzmanlarla birlikte Türkiye deki aracý kurum web sitelerini deðerlendirdiði araþtýrmasýnda, Ýktisat Yatýrým ýn finans portalý Borsadirekt i Türkiye nin en iyisi olarak belirledi. Deðerlendirmede dikkate alýnan kriterler görsellik, içerik, güncellik, interaktivite, Net e uyum ve fonksiyonellik olarak sýralanmaktaydý. Netwise - Praksis in, Ýktisat Yatýrým la uzun dönemli bir ortaklýk anlayýþýyla hayata geçirdiði Borsadirekt sitesi, müþteri beklentileri ile kurumun Ýnternet stratejilerinin optimal noktada buluþtuðu, fonksiyonalite ve etkileþimli araçlarla görselliðin dengelendiði bir Ýnternet uygulamasý olarak baþarýsýný tescilledi. netwise dan haberler Netwise, The Guide Turkey in yeni sitesini kullanýma açtý. Veritabaný uygulamalarý Praksis tarafýndan gerçekleþtirilen, kapsamlý turizm sitesi The Guide Turkey in yeni tasarýmý Netwise tarafýndan tamamlandý. Sitenin bilgi mimarisi ve tasarýmýnda kolay kullaným ile Türkiye yi en iyi þekilde yansýtacak estetik öðelerin dengesi gözetildi. Projenin haber detaylarý elinizdeki bültenin Turizm bölümünde verilmiþtir. Site adresinden izlenebilir. netwise dan haberler Netwise, ProCon GfK nýn Ýnternet sitesini hazýrladý. Netwise, pazar araþtýrmalarý þirketi ProCon GfK nin Ýnternet sitesinin tasarým ve uygulamasýný tamamladý. Site tasarýmý, þirketin kurumsal kimliðinin Ýnternet üzerinden en iyi þekilde aktarýlmasý hedeflenerek gerçekleþtirildi. Sitenin bilgi mimarisi ve dolaþým planý, ürün ve hizmetlerin kolay eriþilebilir ve anlaþýlabilir þekilde sunulmasýna olanak tanýyacak þekilde tasarlandý. Site adresinden izlenebilir. netwise dan haberler Netwise, Haziran ayýnda Kobiline portalýný tamamladý. Netwise, çözüm ortaðý Praksis ile birlikte KoçNet in KOBÝ lere yönelik portal projesi Kobiline ý hayata geçirdi. Projenin haber detaylarýný elinizdeki bültenin Ýnternet Eriþimi / Portal Hizmetleri bölümünde bulabilirsiniz. Siteye adresinden ulaþýlabilir.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BU SAYIMIZDAKÝ HABERLER TEKSTÝL Türkiye nin ilk pamuk e-pazaryeri Kotonline hizmete girdi. ÞUBAT 2001 Sayý:1 OTOMOTÝV Ýnternet ten satýlan 90 adet Lupo Türkiye yollarýnda. HIZLI TÜKETÝM MALLARI Türkiye

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu?

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Mobil Şubenizi Açın İşlerinizi Kolaylaştırın! www.mobilsubem.com Mobil Şubeniz Her an Yanınızda! Bu E-Kataloğumuzda Mobil Şubem Hizmetlerinin genel bir tanıtımını bulabilirsiniz.

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Bireysel Kurumsal Sigortacýlýða özel e-crm çözümü 1 Neden StraMar Insurance? Türkiye de sigortacýlýk büyük bir hýzla deðiþiyor. Rekabet giderek artýyor. Sigorta þirketleri, deðiþime ayak uydurabilmek,

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 27.06.1984 tarih ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununa göre kurulmuþ olup, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununa göre

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Doç. Dr. Beril AKINCI VURAL, Arþ. Gör. Gül COÞKUN Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Halkla

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

2009 FAALÝYET RAPORU ÝÇÝNDEKÝLER Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý...1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý...3-4 Yönetim...5-8 LOGO Hakkýnda...9-10 Ýnsan Kaynaklarý...11 Ortaklýðýn Faaliyet Gösterdiði Sektör

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı