Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým web sitesi yenilendi. ÝNTERNET GÝRÝÞÝMLERÝ Netwise-Praksis den VisualTurkey.com sitesi. Netwise-Praksis den Kilim.com. PERAKENDE Migros tan tedarikçileri kapsayan B2B projesi. Gima dan online market giriþimi: Sen-Al Market. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL HÝZMETLERÝ Alcatel e-ticaret ten ToptanPazarYeri.com. Kobiline yazýlým kiralama hizmeti veriyor. Turk Nokta Net ten sunucu barýndýrma hizmeti. TELEKOMÜNÝKASYON Ýþ-TÝM ve Siemens ten þebeke geliþtirme anlaþmasý. AyCell Aðustos ta faaliyete geçti. Rekabet Kurumu ndan Türk Telekom a tedbir kararý. YAZILIM / DONANIM Borusan Boru dan bayilere yönelik Ýnternet uygulamasý. Microsoft tan KOBÝ lere Giriþimci Danýþma Merkezleri. SAP Systems, Türkiye operasyonlarýna baþladý. EÐÝTÝM Merhaba, Ekonomideki genel duraksamanýn da etkisiyle biliþim sektöründe sakin geçen yaz döneminin ardýndan, dördüncü sayýmýzla sizlere tekrar merhaba diyoruz. Ýnternet ve bilgi teknolojileri öncelikle þirketleri daha verimli çalýþmaya sevk ediyor. Verimin artýþý ise, þirketlerin rekabet avantajýný pekiþtiriyor. Özellikle ekonomik sorunlarýn yaþandýðý pazarlarda, Ýnternet ve bilgi teknolojilerinin saðlayabileceði katký daha da anlam kazanabiliyor. Dolayýsýyla son aylardaki yavaþlamaya, yeni verimlilik ve rekabet fýrsatlarýnýn ortaya çýkmasý açýsýndan bakmak belki de daha doðru. Zaten, að mantýðýna dayalý Ýnternetli iletiþim çaðý, þirketleri, ekonomileri ve hatta devletleri daha verimli ve þeffaf olmaya teþvik etmekte. Eylül ayýnda gerçekleþen Biliþim 01 Fuarý ve Biliþim Zirvesi nden de güç alarak, bu sonbahar Türkiye deki Ýnternet bazlý iþ giriþimlerinin ivme kazanacaðýný umuyor ve yeni projeleri sizlere aktarmayý sürdürüyoruz. Ýki ay sonra yeni sayýmýzda buluþmak dileðiyle. Andersen, Probil ve Avez den e-learning: enocta. Anadolu Üniversitesi nde sanal önlisans programý. DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI Teba dan online satýþa yeni model: e-teba. ÝNSAN KAYNAKLARI Kariyer.net Dubai ofisi çalýþmalarýna hýz verdi. MEDYA Biliþim radyosu, Radyo 92nokta3 yayýna geçti. HUKUK Teknopark yasasý çýktý. BSA kopya yazýlýmla mücadeleye devam ediyor. CEMÝYET HABERLERÝ Biliþim Haftasý Eylül de gerçekleþiyor.

2 finans Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý na uzaktan eriþim baþlýyor. Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'nda (ÝMKB), uzaktan eriþim ile hisse senedi alým satýmýna izin veren sistem, 13 Aðustos Pazartesi gününden itibaren tam fonksiyonaliteleri ile aracý kurumlarýn kullanýmýna açýldý. Uzaktan eriþim sayesinde, ÝMKB'ye üye tüm aracý kurumlar, merkez ofislerine yerleþtirilen terminaller aracýlýðýyla kiralýk hatlar üzerinden ÝMKB seans salonuna baðlanýp, eþ zamanlý olarak piyasayý izleyebiliyor, emir giriþ ve sorgulamasý yapabiliyor, hisse senedi alýp satabiliyor. ÝMKB, uzaktan eriþim projesi çerçevesinde aracý kurumlarýn mevcut uygulamalarý ile bütünleþik bir þekilde çalýþmasýný saðlamak amacý ile EX-API isimli bir arabirim oluþturdu. Aracý kurumlarýn kendi sistemlerine girdikleri emirler, EX-API arabiriminin anlayacaðý mesaj biçimine dönüþtürülüp ÝMKB'ye iletiliyor. Gönderilen emirlerle ilgili gerçekleþme bilgileri ve hata mesajlarý yine ayný arabirimle mesajý gönderen sisteme iletiliyor. EX-API arabiriminin tam kapasite ile kullanýlmaya baþlanabilmesi için çalýþmalar devam ediyor. Þu anda aracý kurumlar tek bir terminal ile borsaya uzaktan eriþebiliyor. Bu aþamada terminallerin, kurumlarýn kendi sistemleriyle entegrasyonu için çalýþmalar sürdürülüyor. finans Osmanlý Bankasý, kurumlara yönelik e-ticaret ödeme altyapýsý sunuyor. Osmanlý Bankasý, Ýnternet üzerinden yapýlan alýþveriþlerde kredi kartý kullanýlabilmesini saðlayan PosMondial isimli uygulamasýný hayata geçirdi. PosMondial, alýþveriþlerde müþterinin kredi kartýndan tahsilatý yapan ve tutarý firma hesabýna geçiren bir uygulama. Ayný anda çok sayýda müþteriye 24 saat kesintisiz hizmet verilmesini saðlayan bu uygulamada, sipariþten ürün teslimine kadar geçen aþamalarda müþteriler e-posta ile bilgilendiriliyor. PosMondial, çoklu maðaza yapýsýný destekliyor. Dolayýsýyla, bir firmaya baðlý deðiþik maðazalar, ayný yazýlým ile satýþ yapabiliyor ya da birden fazla firma ayný site üzerinden satýþ hizmeti verebiliyor. Ayrýca, yapýlan iþlemler, gelen sipariþler, satýlan ürünler raporlanabiliyor, tahsilat listeleri oluþturulabiliyor. Osmanlý Bankasý, PosMondial i kullanacak alýþveriþ sitelerinin, kredi kartý ve kiþisel bilgilerin güvenliði için, SSL 128-bit þifreleme sistemiyle korunuyor olmasýný talep ediyor. Bankanýn Daðýtým Kanallarý Müdürü Yakup Doðan ýn, IT Business Weekly dergisine verdiði bilgilere göre, Osmanlý Bankasý nýn 37 bin Ýnternet müþterisinin yarýsý iþlemlerini sadece Ýnternet üzerinden yapýyor. Bankanýn toplam iþlemlerinin %25 i Ýnternet þubesi üzerinden gerçekleþtiriliyor. EFT iþlemlerinin ise %77 si Ýnternet ten yapýlýyor. Kredi kartýyla güvenli ödeme yapabilme seceneði, Ýnternet üzerinden satýþ yapan tüm iþletmeler için kritik öneme haiz. Ýnternet in sunduðu zaman ve yer sýnýrlamasý olmaksýzýn alýþveriþ yapýlabilme olanaðý, e-ticaret yapan firmalarý, güçlü ve esnek bir ödeme altyapýsýna sahip olmaya zorluyor. Bu yüzden, bankalarýn bu alanda geliþtirdiði çözümlerin niteliði önem kazanýyor. Türkiye de de, önde gelen bankalar Ýnternet üzerinden satýþ uygulamalarýnýn baþladýðý zamanlardan itibaren, müþterileri olan firmalara e-ticaret ödeme altyapýsý sunmaktalar. Dolayýsýyla, bankalarýn birbirinden farkýlaþabilmesi için hizmetin güvenilirlik düzeyi, kalite ve fonksiyonalite seviyeleri, kolay entegre edilebilmesi ve bankanýn bu alandaki tecrübesi gibi unsurlar ön plana çýkýyor. Osmanlý Bankasý nýn bu çalýþmasýný ayný çerçevede, müþteri hizmetlerinin gerekli bir parçasý olarak deðerlendirebiliriz. finans Dýþ Yatýrým dan finans sitesi: Dýþ Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ., finans konusunda ayrýntýlý analizlerin, güncel bilgilerin ve uzman görüþlerinin yer aldýðý sitesini hizmete açtý. Sitenin tanýtým toplantýsýnda konuþan Dýþ Yatýrým Genel Müdürü Hakan Turunç, yatirimyap.com un yatýrýmcýlarý, hisse senedi, bono, repo, döviz ve fon gibi tüm yatýrým araçlarý hakkýnda doðru ve ayrýntýlý bir þekilde bilgilendireceðini söyledi. Turunç, yatýrýmcýlarýn bilinçli ve doðru yatýrým kararlarý almalarýný saðlamayý hedeflediklerini vurguladý. Finans sektörü, Ýnternet in müþterilere ulaþmada etkin bir kanal olarak kullanýlmasý için çok uygun bir sektör. Bunun farkýna varan aracý kurumlar birbiri ardýna, kurumsal tanýtýma yönelik web sitesi oluþturmanýn ötesinde, yatýrýmcýya kapsamlý bilgi veren finansal portallar hazýrlýyorlar. Söz konusu portallarýn, kullanýcý için özgün deðer üretebilmesi, birbirinin çok benzeri olmamasý, iyi bir hizmet ve gelir modeli ile ortaya çýkýp, doðru hazýrlanmýþ bir tasarým ve teknik altyapýyla desteklenmesi, uzun dönemde baþarýlý ve etkin olabilmeleri için önemli gereklilikler olarak ortaya çýkýyor. Bu farklýlaþma ve kaliyeti, uzun dönemde istikrarlý olarak tutturmak ise oldukça zahmetli bir iþ. 2

3 finans Koç Yatýrým ýn web sitesi yeni yüzüyle hizmete açýldý. Koç Yatýrým, yatýrýmcýlarý bilgilendirmek ve online yatýrým iþlemlerini kesintisiz yapabilmelerini saðlamak amacýyla sitesini yeni tasarýmý ve fonksiyonaliteleriyle hizmete açtý. Koç Yatýrým sitesinde fon alým satýmý ve hisse senedi iþlemleri gerçekleþtirilebiliyor, gerçek zamanlý ÝMKB verileri, analiz ve araþtýrma raporlarý ile yatýrým tavsiyeleri alýnabiliyor. Sitede ayrýca, Yatýrýmcý Köþesi altýnda yer alan Finans Sözlüðü nde sektörle ilgili bilgiler ile yatýrýmcýnýn kendisine en uygun fonu seçmesine yardýmcý olacak bir anket de yer alýyor. Site kullanýcýlarý, Koç Yatýrým yatýrým uzmanlarýna e-posta yoluyla ulaþýp bilgi edinmek istedikleri konularda yardým alabiliyorlar. Koç Yatýrým ýn faaliyet raporlarýna, þube ve seans odasý bilgilerine ulaþýlabilen sitede ayrýca, kurumsal ve bireysel müþterilere yönelik hizmetler de ayrýntýlarýyla açýklanýyor. Koç Yatýrým ve Koçbank müþterisi olan yatýrýmcýlar, web sitesinin hizmetlerinden, þubelerinden edinecekleri þifrelerle doðrudan yararlanabilecekler. Henüz müþteri olmayan kullanýcýlar ise geçici þifre uygulamasý ile bir ay boyunca siteyi inceleyebilecekler. internet giriþimleri Netwise-Praksis VisualTurkey.com sitesini yayýna açtý. Netwise-Praksis Türkiye nin görsel tanýtýmýný amaçlayan VisualTurkey.com projesini ziyaretçilere açtý. VisualTurkey.com sitesinde Türkiye'nin tüm bölgelerinden, tarihi ve turistik mekanlarýn, doðal güzelliklerin ve þehirlerin ilginç yönlerini ortaya çýkaran görsel zenginliklerin, 360 derece fotoðraflarý bir araya gelecek. Tüm dünyada ilgi gören ve Türkiye'de de kullanýlan 360 derece fotoðraflar, iç ve dýþ mekan ve etkinliklerin, Ýnternet ortamýnda interaktif olarak yukarý, aþaðý, saða ve sola olmak üzere üç boyutlu izlenmesini saðlýyor. Türkiye'den 1000'e yakýn nitelikli fotoðrafýn sergileneceði galerilerde öncelikle Ýstanbul'un görsel deðerleri olmak üzere, tüm Türkiye yer alacak. Mekanlarý üç boyutlu olarak 360 derece gösterebilen IPIX teknolojisinin kullanýldýðý projenin, Kasým ayýnda Ýngiltere'de düzenlenen World Travel Market Turizm Fuarý'nda da sunulmasý düþünülüyor. Böylece VisualTurkey.com un Türkiye için kaliteli ve yeni bir tanýtým platformu oluþturmasý amaçlanýyor. internet giriþimleri Netwise-Praksis kilim portalýný kullanýma açtý: Kilim.com Netwise-Praksis tarafýndan hazýrlanan kilim-halý portalý ve alýþveriþ sitesi Kilim.com çalýþmalarýna baþladý. Ýngilizce olarak hazýrlanan site, özellikle yurtdýþýnda yaþayan kilim koleksiyoncularýna ve kilimseverlere hitap ediyor. Sitede baþta Anadolu kilimleri olmak üzere, Balkanlar, Orta Asya, Çin ve Kuzey Afrika kilimleri, ayrýntýlý olarak tanýtýlacak. Kilimlerin tarihçesi, dokuma teknikleri, tezgahlar ve dokuma araçlarý, motiflerin sembolik anlamlarý ile satýn alma ve saklama yöntemleri de anlatýlacak. Ýki aþamalý olarak planlanan projede ilk etapta, kilim hakkýnda detaylý bilgi verecek ve kilimseverlerin buluþtuðu bir net topluluðu haline gelecek bir portal hedefleniyor. Bu amaç doðrultusunda sitede kilimseverlerin birbirini bulabileceði ve iletiþim kurabileceði forum alanlarý ve öykü köþeleri ile seçilmiþ kitaplarý inceleyip satýn alabilecekleri kitap bölümleri bulunuyor. Projenin ikinci aþamasýnda, Kilim.com a alýþveriþ fonksiyonlarý da eklenerek, tam kapsamlý bir portal ve alýþveriþ sitesi haline getirilmesi planlanýyor. 3

4 perakende Migros B2B projesi, b2b.migros.com.tr yi kamuoyuna tanýttý. Perakende alýþveriþ zinciri Migros, kurumlar arasý bir elektronik ticaret platformu olan B2B projesini, Haziran ayýnda kamuoyuna duyurdu yýlýnýn Kasým ayýnda baþlatýlan ve bu yýlýn baþýnda etkin hizmet vermeye baþlayan b2b.migros.com.tr, Migros'un tedarikçileriyle olan tüm iliþkilerini ve müþteri bilgilerini Ýnternet e taþýyor. b2b.migros.com.tr Söz konusu B2B projesi, Migros ve tedarikçileri arasýndaki sipariþ verme, sevkiyat, faturalama ve stok yönetimi gibi uygulamalarý elektronik platformda bütünleþtiriyor. Projenin tanýtýldýðý toplantýda bilgi veren Migros Genel Müdürü Oktay Irsýdar, 2003 yýlý sonunda B2B üzerinden verilen sipariþlerin 1 milyar dolara ulaþmasýný ve ticaret hacminin %80'ini oluþturan tedarikçilerinin B2B'ye katýlýmýný hedeflediklerini bildirdi. Migros yetkililerinin verdikleri bilgilere göre, Migros bu proje kapsamýnda veri ambarýný, b2b.migros.com.tr adresinde tedarikçilerine açýyor. Tedarikçi þirket, Türkiye'nin tüm Migros maðazalarýndaki ürün portföylerini, hangi maðazada ne kadar stok olduðunu, hangi ürünün hangi zaman aralýðýnda ve ne kadar satýldýðýný görebiliyor. Fatura, stok, sipariþ, fiyat, hesap ve ödeme takip iþlemlerinin Ýnternet ortamýnda gerçekleþtirilmesiyle zamandan ve iþgücünden tasarruf saðlanýyor. Ayrýca, fatura akýþý hýzlandýrýlýyor ve hata oraný azaltýlýyor. Projenin Ýnternet üzerindeki yazýlýmý Obase'e ait. Ýnternet altyapýsý ise Koç.net platformunda çalýþýyor. Koç.net bu proje kapsamýnda Migros'a, að platformu sunma, hosting ve sistemin Ýnternet ortamýna taþýnmasý konularýnda hizmet veriyor ve sistemin 7 gün 24 saat çalýþýr olmasýný saðlýyor. Süpermarket zincirleri için, tedarik aðýnýn tüm halkalarýnýn perakendecinin ana sistemiyle entegre çalýþmasý, çok önemli mali faydalar ve rekabet avantajý getiren bir uygulama. Migros un söz konusu projesini bu kapsamda deðerlendirmek gerekiyor. Kangurum.com isimli projesiyle son kullanýcýya yönelik e- ticaret uygulamalarýnda Türkiye deki ilk B2C örneklerinden birini veren Migros, bu çalýþmalar sýrasýnda edindiði deneyimler doðrultusunda tedarik zincirinin bütünleþtirilmesine yönelik B2B çalýþmalarýna da hýz vermiþ görünüyor. perakende Gima nýn sanal marketi açýldý: Sen-Al Market Gima Sen-al Market, adresinde, Haziran ayý baþýndan itibaren hizmete girdi. Sen-al Market in hazýrlanma aþamasýnda yapýlan araþtýrmalar sonucunda, tüketicilerin Ýnternet'te alýþveriþ yaparken kredi kartý bilgilerini vermekten çekindiðini tespit eden Gima yetkilileri bu doðrultuda müþterilere kapýda ödeme olanaðýnýn sunulduðunu belirttiler. Sanal maðazada 4 ayrý ödeme seçeneði bulunmakta: Sipariþ geldiðinde kapýda nakit ödeme, kapýda kredi kartý ile ödeme, Ýnternet'ten kredi kartý ile ödeme ve Ýnternet'ten Galaxy Card'la ödeme. Gima Genel Müdür Yardýmcýsý Ali Serhan'ýn verdiði bilgilere göre, tüm maðazalarda müþterilere sunulan özel uygulamalar, ek avantajlarla Sen-al Market te de geçerli. Gima Sen-al Market müþterilerine geniþ ürün yelpazesi, arama motoru, kiþiye özel uygulamalar, sipariþ verilen ürünlerden kapýda iade alýnmasý, 10 milyon ve üzeri alýþveriþlerde ücretsiz teslimat, :00 arasý müþterilerin kendi tercihlerine göre belirleyecekleri zaman birimleri içinde teslimat gibi kolaylýklar sunuyor. Gima Sen-al Market te kredi kartý ve kiþisel bilgilerin güvenliði için SSL 128-bit þifreleme sistemi kullanýlýyor. Kredi Kartý iþlemleri için Finansbank ýn Webpos yazýlýmý kullanýlýyor. Sen-al Market müþteri hizmetleri uygulamalarý 7x24 çaðrý merkezi ile de destekleniyor. Türkiye nin büyük perakende zincirlerinin son bir iki yýl içinde Ýnternet maðazalarýný açtýklarýný ve son kullanýcýya yönelik e- ticaret etkinliklerine baþladýklarýný gözlemlemekteyiz. Gima nýn bu alanda, kendisinden önce hayata geçirilen projelerin deneyimlerinden faydalarak, müþteri kitlesinin ihtiyaçlarýna uygun ürün ve hizmetlerle B2C etkinliklerine baþladýðý söylenebilir. E-perakendecilikte baþarýyý etkileyen önemli faktörler, fiyatýn yaný sýra müþteriye sunulan diðer avantaj ve kolaylýklardýr. Bu açýdan bakýldýðýnda, bu sektörde rekabetin daha da kýzýþacaðýný öngörebiliriz. 4

5 internet eriþimi / portal hizmetleri Alcatel e-ticaret ten KOBÝ lere yönelik e-pazaryeri: ToptanPazarYeri.com Alcatel e-ticaret liderliðinde kurulan KOBÝ lere Ýnternet üzerinden ticaret imkaný yaratýyor. Projede Alcatel e-ticaret in yanýsýra, Gantek Teknoloji, Garanti Bankasý, Gartner Group, Dünya/Globus dergisi, Yurtiçi Kargo, Global Express, Net Tasarým, Yöre Yazýlým, Ýhlas Barter ve Coface iþ ortaklarý olarak bulunuyorlar. TTGV ile KOSGEB de ToptanPazarYeri ni destekliyor. ToptanPazarYeri, özellikle kaynak sorunu yaþayan ve bu nedenle yatýrým yapamayan KOBÝ lere uygun fiyatlarla e-ticaret olanaðý sunmayý amaçlýyor. Sitede sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen ve gerekli þartlarý taþýyan KOBÝ ler, Türkiye Teknoloji Geliþtirme Vakfý (TTGV) tarafýndan da maddi olarak desteklenecek. KOBÝ lerin bu hizmetten yararlanabilmesi için ilk yýlda ödemeleri gereken toplam dolarýn %75 i TTGV tarafýndan hibe olarak karþýlanacak. ToptanPazarYeri.com un 14 Aðustos ta düzenlenen tanýtým toplantýsýnda konuþan Alcatel e-ticaret Genel Müdürü Tayfun Türkalp, Türkiye de sekiz ile iki yüz arasýnda çalýþaný olan yaklaþýk 30 bin KOBÝ bulunduðunu, ToptanPazarYeri projesiyle bu þirketlere uluslararasý ortamda elektronik ticaret imkaný sunmayý ve ilk yýlda 3 bin KOBÝ ye hizmet vermeyi hedeflediklerini belirtti. ToptanPazarYeri ne üye þirketler, Ýnternet üzerinden bankacýlýk iþlemlerini gerçekleþtirebilecek, sipariþ alýp verebilecek, web sitesi oluþturabilecek, sitesini tanýtabilecek, güncel haberlere ve arþiv bilgilerine eriþebilecek, mali ve idari danýþmanlýk hizmetleri alabilecek. Son zamanlarda KOBÝ lere yönelik elektronik iþ giriþimlerinin sayýsýnda bir artýþ gözlemliyoruz. Alanlarýnda yetkin firmalarýn ortaklýðýyla gerçekleþtirilen bu çalýþmalar, KOBÝ lerin sahip olduðu iþ potansiyelini ortaya çýkarma amaçlý iþ platformunu oluþturup, meydana çýkan ekonomik deðerden pay alma modeline dayalý. Bu projenin baþarýlý olmasý, özellikle hedef kitlesinin doðrudan iþine yarayacak hizmetleri kolay kullanýlýr bir arayüz ve saðlam bir teknolojik altyapý ile destekleyerek sunmasýna ve müþteri hizmetlerini, hýzlý ve etkin biçimde çeþitli kanallardan saðlamasýna baðlý. ToptanPazarYeri giriþimi bu açýdan bakýldýðýnda dikkate deðer bir çalýþma. Bu tarz projelerin baþarýlý olmasýný ülke ekonomisi adýna da önemli bir katký olarak deðerlendirebiliriz. internet eriþimi / portal hizmetleri Kobiline.com üyelerine yazýlým kiralama hizmeti veriyor. Haziran ayýnda faaliyetlerine baþlayan, KOBÝ lere yönelik yeni iþ platformu üyelerine yazýlým kiralama hizmeti vermeye baþladý.bu kapsamda, Exchange 2000, Microsoft Office XP ve LBS GK2 programlarý kiralanabiliyor. Böylece üyeler, yeni bir teknoloji yatýrýmý yapmadan güncel yazýlým sürümlerine sahip olabiliyor. Kobiline.com un Yazýlým Kiralama hizmeti, Koç.net, Microsoft ve Logo Business Solutions iþbirliðiyle sunuluyor. Uygulama Servis Saðlayýcýlýðý (ASP) modelinde, þirketlerin yapmasý gereken donaným ve yazýlým yatýrýmlarýný servis saðlayýcý üstleniyor. Servis saðlayýcý, bunlarýn bedelini bir kira ücreti karþýlýðýnda kullanýcýlara yansýtýyor. Kobiline.com da, Koç.net tarafýndan sunulan ASP hizmetleri aracýlýðýyla toplam sahip olma maliyetleri ile operasyonel maliyetlerde önemli miktarda tasarruf saðlayabildiði bildiriliyor. Koç Holding Bilgi Grubu Ýþ Geliþtirme Bölümü nden Burak Dalgýn ve Esra Güler, yazýlým kiralama konusunda Kobiline üyelerinden ciddi taleplerin gelmeye baþladýðýný, bu hizmetin KOBÝ lere en güncel teknolojiyi uygulama ve iþlerini geliþtirmeleri yönünde önemli avantajlar sunduðunu belirtiyor. Kobiline.com un Eylül ayý itibariyle toplam üye sayýsýnýn, 14 bini aþtýðý belirtildi. Kobiline a ilgi gösteren sektörlerin baþýnda teknoloji, medya, iletiþim, inþaat, taahhüt, emlak, tekstil/deri, makine, gýda/içki/tütün, otomotiv, elektrik/elektronik, metal ana sanayii, dayanýklý tüketim, mühendislik ve proje danýþmanlýk hizmetleri bulunuyor. telekomünikasyon Ýþ-TÝM ve Siemens þebeke geliþtirmeye yönelik anlaþma imzaladý. Ýþ-TÝM ve Siemens arasýnda GSM 1800 þebekesinin altyapýsýný kurmak ve geniþletmek amacýyla 350 milyon dolarlýk bir anlaþma imzalandý. Anlaþmaya göre Siemens, Ýþ-TÝM için 2002 yýlý sonuna kadar iki bin baz istasyonu kuracak. Siemens Türkiye, Almanya ve Ýtalya nýn oluþturduðu bir konsorsiyum tarafýndan yürütülecek proje kapsamýnda, Siemens Türkiye, anahtar teslim að kurulumu, planlama, yer seçimi, kiralanmasý, montaj ve devreye alma aktivitelerini gerçekleþtirecek. 5

6 internet eriþimi / portal hizmetleri Turk Nokta Net, sunucu barýndýrma hizmeti vermeye baþladý. Turk Nokta Net, kurumsal pazarda verdiði hizmetlere, sunucu barýndýrmayý (co-location) da ekledi. Bu hizmet dört ürün olarak sunulacak. Ürünler, Turk Nokta Net in bu amaç için oluþturduðu merkezden kiralanacak alanýn büyüklüðüyle orantýlý olarak tasarlanmýþ. Ürün tipleri, shelf, quarter rack (dörtte bir raf), half rack (yarým raf) ve full rack (tam raf) þeklinde sunucu tiplerine göre çeþitlendiriliyor. Turk Nokta Net Genel Müdür Yardýmcýsý Ziya Erdem, fiyatlandýrmanýn kiralanan alanýn bedeline ve Ýnternet'ten gelecek trafiðin megabit veya gigabit cinsinden ölçümlendirilmesine göre yapýlacaðýný söyledi. Erdem, Turk Nokta Net in sunucu barýndýrma hizmetinde %99.95 ayakta tutma garantisi verdiðini, hem fiziksel mekanýn hem aðýn güvenliðini saðladýklarýný ve teknik eleman desteði sunduklarýný belirtti. Erdem ayrýca, müþteriler açýsýndan sunucu barýndýrma hizmeti almanýn, trafik artýþlarýnda meydana gelen kapasite sorununun çözümünde kolaylýk ve operasyon maliyetlerinde tasarruf saðladýðýný vurguladý. Sunucu barýndýrma, özellikle geliþmiþ pazarlarda, Ýnternet servis saðlayýcý þirketler tarafýndan kurumsal pazara yönelik olarak verilen bir hizmet. Türkiye de de son dönemlerde büyük servis saðlayýcýlarýn bu hizmeti sunmaya baþladýklarýný görüyoruz. Örneðin, geçen sayýmýzda Superonline ýn benzer bir hizmeti sunmaya baþladýðýný duyurmuþtuk. Hizmetin arzýnda yaþanan bu artýþý, talep artýþýna baðlayabiliriz. Genel olarak þirketlerin sahip olduklarý sanal broþür tarzý ilk kuþak web sitelerini yenilemeye baþladýklarýný ve yeni sitelerinde yoðun iþlem trafiði yaratan uygulamalar çalýþtýrdýklarýný, dolayýsýyla sunucu barýndýrma hizmetine daha yoðun ihtiyaç duyduklarýný söyleyebiliriz. Co-location hizmeti, kendi iþine odaklanarak destek hizmetlerinde dýþ kaynak kullanmak isteyen þirketlere, örneðin KOBÝ lere, önemli avantajlar saðlayabilir. telekomünikasyon Türk Telekom un GSM operatörü AyCell faaliyetlerine baþladý. Türkiye nin dördüncü GSM operatörü AyCell, tanýtým çalýþmalarý kapsamýnda, 7 milyon sabit telefon abonesine reklam broþürü gönderdi. Broþürlerde web sitesi adresi ile çaðrý merkezi numarasý duyuruldu. 22 Aðustos ta teknik açýlýþý yapýlan Aycell, ilk aþamada altyapýsý tamamlanan 7 ilde faaliyete baþlayacak. Bu iller, Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Muðla, Antalya, Bursa ve Mersin olarak belirlendi. 505 alan kodu ile hizmet verecek olan AyCell in Genel Müdürlüðüne Mehmet Ekinalan getirildi. AyCell in baz istasyonlarý Ericsson, santralleri ise Siemens tarafýndan kuruluyor. telekomünikasyon Rekabet Kurumu Türk Telekom için Geçici Tedbir Kararý aldý. Ýnternet Servis Saðlayýcýlar Derneði TÝSSAD ile SuperOnline ve Yeþil Ege Biliþim Hizmetleri nin ayrý ayrý Rekabet Kurumu'na, Türk Telekom un haksýz rekabet yaptýðý iddiasýyla yapmýþ olduklarý baþvurular sonuçlandý ve Rekabet Kurumu 11 Haziran 2001 tarihinde geçici tedbir kararý aldý. Kararýn tam metni þöyle: 1. Ýnternet hizmetleri piyasasýnda TTnet adý altýnda sunduðu hizmetlerin fiyatlarýyla, ayný piyasada faaliyetlerini yürütebilmek için kendisinin sunduðu zorunlu unsur niteliðindeki altyapý hizmetlerinden yararlanmak durumunda olan Ýnternet Servis Saðlayýcýlarýna yönelik tarife ve uygulamalarý TTnet adý altýnda sunduðu Ýnternet Hizmetleri açýsýndan çapraz sübvansiyon uygulamasýna olanak vermeyecek ve rekabet ihlali oluþturmayacak þekilde tekrar belirlemesine, 2. Ýnternet Servis Saðlayýcýlarýný Ýnternet Eriþimi Sunmalarý için sadece sanal eriþim noktalarýný (VPOP) kiralamaya zorlayan eylemlerine son vermesine, Ýnternet servis saðlayýcýlarýnýn, talepleri halinde, Ýnternet eriþiminde kullanýlabilir teknolojilerden (ISDN-PRI, ISDN-BRI, No.7 E1 vs) imkanlar dahilinde ve ayrýmcýlýða yer vermeyecek þekilde yararlanmalarýný saðlamasýna, 3. Ýnternet Servis Saðlayýcýlarýna, talepleri halinde, xdsl Ýnternet Eriþim olanaðýný ve kablo TV þebekesi üzerinden Ýnternet Eriþimini, TTnet hizmetlerinde yararlandýðý imkanlarla, makul ve teknik açýdan imkan dahilindeki koþullarda, ayrýmcý olmayacak þekilde açmasýna, 4. Ýnternet Hizmetleri piyasasýnda rakibi konumunda olan Ýnternet Servis Saðlayýcýlarýndan, teknik açýda zaruri olanlar dýþýnda, kendisine rekabet avantajý saðlayacak bilgileri (kullanýcý kimlikleri, isim, adres, tel no vs) talep etme uygulamasýna son vermesine, 5. Yukarýda yer verilen 4054 sayýlý Rekabetin Korunmasý Hakkýnda Kanuna aykýrý davranýþlara son verildiðini ve bu konuda yapýlan gerekli düzenlemeleri, kararýn teblið tarihinden itibaren 15 gün içinde tüm Ýnternet servis saðlayýcýlarýna yazýlý olarak duyurmasýna ve yaptýðý iþlemleri Rekabet Kuruluna bildirmesine, 6. Bütün bu iþlemleri yerine getirmeden uygulamaya devam etmesi durumunda 4054 ün 16. ve 17. maddeleri çerçevesinde iþlem yapýlacaðýnýn TT A.Þ. ye bildirilmesine, 4054 sayýlý Kanunun 9.maddesi son fýkrasý uyarýnca geçici tedbir niteliðinde olmak üzere oybirliði ile karar verilmiþtir. Bültenimizin ikinci sayýsýnda da belirttiðimiz gibi Türk Telekom un sahipliðindeki Ýnternet omurgasý TTnet in, kaliteli ve sürekliliðine güvenilir hizmet vermemesi, yurtdýþý çýkýþlarda yaþanan kapasite sorunlarý ve teknolojik geliþmelerin uygulanmasýndaki gecikme gibi sorunlar, hem Ýnternet hizmeti sunan þirketleri hem de son kullanýcýyý zorluyor. Bu açýdan Rekabet Kurumu nun haksýz rekabete yönelik bu kararýnýn sektör açýsýndan kayda deðer bir geliþme olduðunu düþünmekteyiz. 6

7 yazýlým / donaným Borusan Boru da e-iþ uygulamasý: Borusan Boru e-iþ altyapýsýný oluþturmaya yönelik projelerini hayata geçiriyor. Web sitesini yenileyen Borusan Boru, bayi aðýný da Ýnternet ortamýna aktarýyor. Þirket, adresli sitesine getirdiði yeniliklerle kriz koþullarýnda yeni satýþ kanallarý oluþturma, dinamizm ve verimliliði artýrmayý hedefliyor. Ýnternet sitesine, þirkete ihracat pazarýnda yeni müþteriler kazandýracak, iþ süreçlerini Ýnternet'e aktararak katma deðer yaratacak ve daha etkin kurumsal iletiþim saðlayacak yenilikler getirildiði belirtiliyor. yazýlým / donaným Microsoft Türkiye, KOBÝ lere yönelik Giriþimci Danýþma Merkezi kuruyor. Microsoft Türkiye KOBÝ lere yönelik yeni projesi Giriþimci Danýþma Ortaklýðý (GDO) programýný kamuoyuna duyurdu. KOBÝ lere hizmet götüren bayilerin, müþterilerinin ihtiyaç duyduðu eðitim, teknik destek ve danýþmanlýk ihtiyaçlarýna tam ve doðru olarak cevap verecek þekilde, yeniden organize edilmelerine dayanan GDO programý kapsamýnda, bugüne deðin 15 ilde 80 bilgisayar þirketi veya bayisi ile çalýþýlmaya baþlanmýþ. Programa eriþim için kurulan Giriþimci Danýþma Merkezi aracýlýðýyla, firmalar ile onlarýn ihtiyaçlarýna en uygun çözümleri sunan Giriþimci Danýþma Ortaklarý arasýndaki iletiþim saðlanýyor. Microsoft, bu programýn bir parçasý ve bir diðer eriþim ayaðý olarak, web sitesini hayata geçirdi. Sitede satýþ, pazarlama, iþ kurma, iþ geliþtirme, e-iþ, teknoloji haberleri, baþarý öyküleri gibi baþlýklar altýnda içerik sunuluyor. Konuya iliþkin basýn toplantýsýnda bilgi veren Borusan Boru Bilgi Ýþlem Müdürü Özgü Tiryaki, proje çerçevesinde Borusan Boru'nun tüm bayilerini merkezi iþletim sistemine baðladýklarýný söyledi. Bu sayede Borusan Boru bayileri, Ýnternet üzerinden sipariþ verebiliyor, stoklarýný görebiliyor, sipariþlerini takip edebiliyor ve borç, vade, fatura bilgileri gibi finansal verilere ulaþabiliyorlar. Borusan Boru'nun 70 bayisinden 40'ý ilk aþamada sisteme baðlanmýþ. Borusan Boru nun Ýnternet sitesinde, müþterilere teknik bilgi desteði veren, sözlük, boru üretim standartlarý ve statik hesap modülleri, Boru Doktoru, Sarý Sayfalar, Fiyat Listeleri, Bayi Arama gibi bölümler bulunuyor. Yurtiçi web sitesinde, bayilerin web sitelerine ulaþabilme ve web sitesi olmayan bayiler için site yaratma imkaný bulunuyor. Yurtdýþý müþteriler için oluþturulan web sitesinde ise genel ve teknik bilgilere ek olarak satýþ uygulamasý bulunuyor. Henüz test aþamasýnda olan satýþ uygulamasýný, müþteri ve Borusan Boru satýþ bölümü çalýþanlarý online olarak kullanabiliyorlar. Bu uygulamada müþteriler sahip olduklarý kiþisel sayfalardan teklif isteme, pazarlýk yapma, sipariþ girme ve satýþ kontratýný oluþturma iþlemleri yapýlabiliyor. Borusan Boru satýþ departmaný, gelen teklif ve sipariþleri ilgili satýþ sorumlusuna yönlendirerek, müþteriye cevap verebiliyor ve satýþ kontratýný oluþturabiliyor. Borusan Holding, biliþim yatýrýmlarýný sürdürüyor. Bu yýl içinde Pargem i Borusan teknoloji þirketinin bünyesine katan ve araba alým-satým sitesi olan Otomax.com u hayata geçiren Grup, üretim þirketlerinin biliþim altyapýsýný geliþtirmeye de devam ediyor. Ekonomik krize raðmen bu yatýrýmlarýn devam etmesini ve özellikle Ýnternet in yeni bir daðýtým ve iþ geliþtirme kanalý olarak klasik iþ kollarýnda daha yoðun kullanýlmaya baþlanmasýný olumlu bir geliþme olarak deðerlendiriyoruz. Türkiye de son zamanlarda KOBÝ lerin deðerli iþ potansiyellerinin farkýna varýldýðý ve bu çok parçalý iþletmelerin ihtiyaçlarýný karþýlayacak hizmetlerin geliþtirilmeye çalýþýldýðý gözlenmekte. Microsoft un bu çalýþmasý, KOBÝ lerin iþ potansiyellerini daha iyi deðerlendirmek amacýyla onlara daha doðrudan hizmet sunmayý amaçlýyor. Proje, her iki taraf açýsýndan da ekonomik deðer yaratan bir giriþim olarak deðerlendirilebilir. yazýlým / donaným SAP Systems, Temmuz ayýnda Türkiye operasyonlarýný baþlattý. SAP, SAP Systems Yazýlým Üretim ve Ticaret A.Þ adýyla 1 Temmuz 2001 tarihinden itibaren Etiler deki ofisinde resmen faaliyete geçtiðini duyurdu. SAP nin Türkiye daðýtýmý, uygulamasý ve satýþ sonrasý desteði daha önce bir daðýtýcý þirket aracýlýðýyla veriliyordu. Yeni kurulan þirketin Genel Müdürü Sefa Haktanýr, SAP nin Türkiye de kendi teþkilatýyla yer alma kararýný açýklarken, amaçlarýnýn þimdiye kadar daðýtýcý þirketleri aracýlýðýyla yer aldýklarý Türkiye pazarýndaki artan talepleri daha iyi karþýlayabilmek olduðunu vurguluyor. Eski daðýtýcý þirketin de çalýþmalarýna devam edeceðini anlatan Haktanýr, özellikle danýþmanlýk hizmetlerine aðýrlýk verileceðini ve yapýlan proje boyutlarýnýn büyütüleceðini söylüyor. 7

8 eðitim Andersen, Probil ve Avez, e-learning hizmetleri vermek üzere enocta yý kurdu. Kurum içi veya kurum dýþý eðitimleri interaktif ortama taþýmayý amaçlayan enocta giriþimi, Andersen, Probil ve Avez tarafýndan Haziran ayýnda hayata geçirildi. E-Learning eðitimleri, bir þirketin kurum içi teknolojik altyapýsýný kullanarak verdiði eðitim programlarýndan, Ýnternet üzerinden gerçekleþtirdiði satýþ amaçlý bilgilendirme aktivitelerine kadar farklý þekiller alabiliyor. E-Learning için ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri tek bir noktadan sunmayý hedefleyen enocta oluþumu içerisinde Andersen, insan kaynaklarý alanýnda sahip olduðu deneyimini e-learning danýþmanlýk hizmetleri olarak sunarken, Probil, entegrasyon, yazýlým ve teknolojik altyapý çalýþmalarýný kapsayan teknolojik danýþmanlýk ve Avez de standart ve kurumlara özgü içerik üretimi ve geliþtirme olmak üzere içerik danýþmanlýðý hizmetlerini yürütüyor. Enocta, e-learning hizmetlerini, kurumun bulunduðu sektöre ve kurumun spesifik gereksinimlerine uyarlýyor. e-learning kapsamýnda gerçekleþtirilen tüm çalýþmalar, enocta genel proje yaklaþýmý içerisinde anahtar teslim olarak, kurumun uzaktan eðitime geçiþini projenin baþlangýcýndan sonuna kadar destekliyor. Enocta Genel Koordinatörü Enis Behar ýn verdiði bilgilere göre, enocta 30 kiþilik bir ekiple yürütülüyor. Þirketin verdiði hizmetler üç ana grup altýnda toplanýyor: e-learning Yönetim Danýþmanlýðý, e-learning Ýçerik Danýþmanlýðý, e-learning Teknoloji Hizmetleri. E-Learning Yönetim Danýþmanlýðý kapsamýnda enocta, yetkinlik bazlý e-learning modeli geliþtirme çalýþmasý ile kurum içi organizasyon yapýsý, kurum kültürü, öncelikli þirket hedef ve stratejileri doðrultusunda belirlenmiþ olan kiþisel bilgi, beceri ve davranýþlarý geliþtirecek bir e-learning modeli oluþturuyor. E-Learning Ýçerik Danýþmanlýðý baþlýðý altýnda ise kurumlarýn ihtiyaçlarýna uygun içerik geliþtiriliyor. Enocta, þirketlerin mevcut yazýlý eðitimleri e-learning metodolojisi kullanarak dijital formatta oluþturabildiði gibi, teknolojiden yönetim becerilerine kadar farklý kategorilerde hazýrlanmýþ standart dijital eðitim içeriði de sunabiliyor. E-Learning Teknoloji Hizmetleri alanýnda da, kurumun Teknolojik Altyapý Yeterlilik Analizi ni gerçekleþtiren enocta, e-learning hizmeti alacak kurumlara, gereksinimleri doðrultusunda yazýlým ve donaným saðlayabiliyor. E-Learning uygulamalarý kurumlara önemli avantajlar saðlýyor. Bunlar, eðitimin istenilen yer ve zamanda alýnmasýna olanak vermesi; öðrencinin kendi hýzýnda, günlük iþlerini aksatmadan eðitim almasýný saðlamasý, dolayýsýyla maliyetleri düþürmesi; eðitim masraflarýnda önemli yer tutan ulaþým, konaklama gibi harcamalarý önemli derecede azaltmasý; interaktif ortam sayesinde eðitime katýlanlar arasýndaki etkileþimi artýrmasý; ve eðitim materyalinin uygunluðu ve doðruluðunun sürekli olarak gözden geçirilip gerekli deðiþikliklerin kýsa sürede yapýlmasýna imkan vermesi olarak sýralanabilir. Kurumlara yönelik elektronik eðitim uygulamalarýnýn saðladýðý bu faydalar dolayýsýyla þirketlerce tercih edileceðini ve önemli bir pazar oluþturduðunu düþünüyoruz. eðitim Anadolu Üniversitesi'nde sanal önlisans programý baþlýyor. Anadolu Üniversitesi, Microsoft Türkiye iþbirliðiyle iki yýllýk Bilgi Yönetimi Önlisans Programý baþlatýyor. YÖK tarafýndan onaylanan program, Türkiye'de temel bilgisayar becerilerine sahip iþgücü açýðýný kapatmayý hedefliyor. Program, Microsoft'un masaüstü programlarý, veritabaný ve iþletim sistemi konularýnda uzman kiþiler yetiþtirmeyi amaçlýyor öðretim yýlýnda 500 öðrenci alýnmasý planlanan Anadolu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Önlisans Programý'na katýlabilmek için adaylarýn ÖSS sýnavýnda eþit aðýrlýklý puan türünde en az 105 puan almýþ olmalarý ve bilgisayar ve Ýnternet eriþimine sahip olmalarý gerekiyor. Kayýt sýrasýnda öðrencilere uygulamalý derslere ait kitaplar, CD-ROM'lar ve Microsoft Windows 2000 Professional ve Office 2000 Professional yazýlýmlarý verilecek. Bilgi Yönetimi Önlisans Programý kapsamýnda Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi gibi zorunlu derslerin normal açýk öðretim sistemiyle verileceði, diðer derslerin ise Ýnternet'ten izleneceði öðrenildi. Programa kayýtlý öðrencilere, Anadolu Üniversitesi'nde otuz akademik danýþman hizmeti verecek. Söz konusu akademik danýþmanlýk, günde 24 saat etkileþimli olarak derslerinin denetlenmesi, ödevlere destek verilmesi, eksik noktalarýnýn giderilmesi gibi çalýþmalarý kapsýyor. Mezun olan öðrencilere Anadolu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Önlisans Programý diplomasýnýn yaný sýra, Microsoft sertifikasý da verilecek. Programla ilgili daha kapsamlý bilgilere, bilgi.anadolu.edu.tr adresinden ulaþabilirsiniz. 8

9 dayanýklý tüketim mallarý Teba dan bir satýþ kanalý olarak Ýnternet kullanýmýna yeni bir yaklaþým: e-teba Teba yeni bir iþ modeli olarak ortaya koyduðu ve fiziksel ortamla sanal ortamý buluþturan e-teba aðýný yurt genelinde yaygýnlaþtýrýyor. Teba, fiyat avantajlarýndan yararlanmak için dayanýklý tüketim mallarýný Ýnternet üzerinden almayý tercih edebilecek, ancak bir ürünü satýn almadan önce ürünü incelemeyi isteyen tüketici için e-teba adýný verdiði yeni bir bayilik biçimi geliþtiriyor. insan kaynaklarý Kariyer.net in Dubai ofisi Careerglobal.net çalýþmalarýna hýz verdi. Ýnsan Kaynaklarý sitesi Kariyer.net in, Nisan ayýnda Dubai de adresiyle açtýðý Ýngilizce sitesi çalýþmalarýna devam ediyor. Beþ bin üyeye ulaþan siteye, Türkiye den de iki bin civarýnda baþvuru yapýlmýþ. Ýþveren tarafýnda Canon ve CSFBdirect gibi çok uluslu firmalarýn yanýsýra birçok yerel firmanýn, Careerglobal.net'in hizmetlerinden yararlanmaya baþladýðý bildirildi. Kariyer.net Türkiye nin ilk online insan kaynaklarý danýþmanlýðý ve özgeçmiþ bankasý hizmeti veren þirketi. Kariyer.net Genel Müdür Yardýmcýsý Sungur Ilgaz ýn eweek dergisine verdiði rakamlara göre, Temmuz itibariyle veritabanýnda yaklaþýk 280 bin özgeçmiþ bulunduran Kariyer.net in günlük ortalama ziyaretçi sayýsý bin arasýnda deðiþiyor. Kariyer.net operasyonlarýný, Dubai ofisinde 2 kiþi olmak üzere 18 kiþilik bir ekiple yürütülüyor. Firma 2000 yýlýnda 2 milyon dolar ciro yapmýþ. Kuruluþundan bu yana geçen üç yýl içinde site aracýlýðýyla iþ bulanlarýn sayýsý 6000 kiþiye ulaþmýþ durumda. Kariyer.net firmlara saðladýðý ilan verme, aday veritabaný araþtýrmasý, aday gruplamasý gibi hizmetler kaþýlýðýnda gelir elde ediyor. e-teba satýþ noktalarýnda, Teba nýn beyaz eþya ve klima ürünleri sergileniyor. Müþteriler sergilenen örnek ürünleri inceleyip, bayiden sitesine baðlý bilgisayarlar aracýlýðýyla online sipariþ vererek Ýnternet e özel fiyat avantajlarýndan yararlanýyorlar. Bu sistemde müþteriye alýþveriþ kolaylýðý ve fiyat avantajý sunulurken, e-teba bayileri de ürünlerin online satýþýndan komisyon geliri elde ediyorlar. Lojistik, finans, satýþ sonrasý hizmetlerini Teba nýn karþýladýðý sistemde bayi, düþük maliyetle, stok bulundurma ve nakliye gibi geleneksel bayilik sorumluluklarýný üstlenmeden iþ yapma fýrsatý yakalýyor yýlýnda Türkiye genelinde 50 e-teba bayisini hizmete sunmaya hazýrlanan Teba, mevcut site ziyaretçisine dayanarak 2002 yýlýnda yurtiçi satýþlarýnýn %10 unu online gerçekleþtirmeyi hedefliyor. Teba Ýnternet i bir satýþ kanalý olarak 1998 yýlýndan beri kullanýyor. Ýlk zamanlarda ayda birkaç taneyle sýnýrlý olan satýþ rakamý bugün ayda 250 adete ulaþmýþ. adresinde ayrýca açýk arttýrma ve deðiþ tokuþ imkanlarý da bulunuyor. Ekonomik krizin özellikle beyaz yakalý çalýþanlarý iþsiz býraktýðý bu yakýn dönemde, kullanýcýnýn Kariyer.net gibi kariyer sitelerine daha çok raðbet edeceðini tahmin etmek güç deðil. Bu dönemde sitenin iþverenle iþ arayaný buluþturma konusundaki etkinliði, gelecek dönemdeki baþarýsýný ve sektördeki kalýcýlýðýný belirleyebilir. Ayrýca, Türkiye bazlý bir Ýnternet projesinin uluslararasý alana taþýnmasýný önemli bir geliþme olarak deðerlendirmekteyiz. Ýnternet üzerinden satýþ ile fiziksel maðaza ortamýnýn kendine özgü avantajlarýný buluþturan bu uygulamayý dikkate deðer bir çalýþma olarak deðerlendiriyoruz. Online alýþveriþ yapmak isteyen ama çeþitli sebeplerle bundan kaçýnan tüketici, bu tarz uygulamalarla, hem ürünü fiziksel olarak görerek seçim yapýyor, hem de bayi yardýmýyla ve onun güvencesinde online satýþ ortamýný kullanýyor. Bu melez uygulamalarý, tüm iþlemlerin Ýnternet ortamýnda gerçekleþtiði e-ticaret uygulamalarý için bir ön hazýrlýk ya da ara basamak olarak görebiliriz. medya Biliþim teknolojilerini ele alan Radyo 92nokta3 yayýna geçti. 26 Haziran 2001 tarihinde Crea World de düzenlenen bir basýn toplantýsý ile resmi açýlýþýný gerçekleþtiren Radyo92nokta3, Türkiye nin teknolojiye, özellikle de biliþim teknolojilerine ve iþ dünyasýna, iþ dünyasýnýn toplumsal yaþama etkilerine göz atan ilk ve tek radyosu olma iddiasýnda. Henüz sadece Marmara Bölgesi ne yayýn yapan Radyo 92nokta3 ü, Ýnternet ten dinleyebilirsiniz. Radyonun Yönetim Kurulu Baþkaný Ufuk Akdað, Yayýn Yönetmeni ise Cem Tecimen. 9

10 hukuk BSA Türkiye kopya yazýlýmla mücadele için ücretsiz bilgi hattý açtý. Kopya bilgisayar yazýlýmlarýnýn kullanýlmasýný engellemek üzere çalýþmalar yürüten BSA, bu doðrultuda ücretsiz bilgi hattýný devreye soktu. BSA Bilgi Hattý na ulaþmak isteyenlerin çevirmeleri gereken numara Bu numarayý arayanlar, lisanslanmayla ilgili konulardaki sorularýna yetkili aðýzdan yanýt alabilecekler, lisanssýz yazýlým kullananlarý ve satanlarý bildirebilecekler. Ayrýca, BSA Türkiye nin web sitesi yeni yüzüyle ziyarete açýldý.site adresinden izlenebilir. Sitede lisanslanmayla ilgili en doðru bilgilere ulaþmak, sýk sorulan sorularýn yanýtlarýný öðrenmek ve lisanssýz yazýlým kullananlarý BSA katýlýmcýlarýna bildirmek mümkün. Ýþ Yazýlýmcýlarý Birliði (Business Software Alliance, BSA), dünyanýn önde gelen yazýlým geliþtiricilerinin uluslararasý pazarda hükümetler ve tüketiciler nezdindeki temsilcisi olarak çalýþýyor. BSA, bilgisayar kullanýcýlarýný yazýlým telif haklarý konusunda eðitiyor, yeniliði teþvik eden ve ticaret fýrsatlarýný artýran kamu politikalarýný destekliyor ve yazýlým korsanlýðýyla mücadele ediyor. BSA'nýn Türkiye'den katýlýmcýlarý þunlar: Adobe, Apple, Arena, Armada, Autodesk, Baysis, Bilser, Bimeks, EGS Sistem, Empa, Eta, Index, Intertech, Likom, Link Bilgisayar, LinkSoft, Medyasoft, Microsoft, Mikro Yazýlýmevi, Netsis, Oracle, Progress, Sebit. BSA, lisanssýz yazýlýmla mücadele çerçevesinde 45 günlük lisanslanma kampanyalarýný sürdürüyor. Daha önce Ýzmir ve Bursa da düzenlenen kampanyalar, 1 Temmuz 15 Aðustos arasýnda Adana, Antalya ve Konya da, 15 Aðustos tan itibaren de Ýstanbul Anadolu yakasýnda gerçekleþtirdi. Bu süreler içinde belirtilen bölgelerde baskýnlar yapmayan olan BSA, firmalardan, eksik lisanslarý varsa bunlarý tamamlamalarýný istiyor. Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalýþmalarý da kampanya paralelinde sürdürülüyor. BSA Türkiye Genel Koordinatörü Erol Özkür lisanssýz yazýlýmla mücadelelerini Türkiye nin her yerinde aralýksýz olarak sürdürdüklerini söyledi. Yazýlým telif haklarýna yönelik suçlara uygulanan cezalarýn, Mart ayý baþýnda yapýlan deðiþikliklerle büyük oranda artýrýldýðýný belirten Özkür, lisanssýz yazýlým kullanan firmalarýn ilgililerinin, lisanssýz yazýlým baþýna milyar lira para ve 2-6 yýl hapis cezasýna çarptýrýlabileceklerini ve meslekten men cezasý uygulanabileceðini vurgulayarak, kiþi ve kurumlarýn lisanssýz yazýlým kullanmaktan kaçýnmalarýný istedi. BSA dan verilen bilgilere göre, 1999 yýlýnda Türkiye de kopya yazýlým kullanma oraný %74, yazýlým sektörünün büyüklüðü ise 315 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleþti. Sektörde 5900 kiþi istihdam edildi ve 90 milyon 300 bin dolar vergi verildi de bu oran %69 lar seviyesine geriledi. Kaydedilen 5 puanlýk geliþmeye raðmen Türkiye, kopya yazýlýmda halen dünya ortalamalarýnýn üzerinde bulunuyor. hukuk Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Yasasý TBMM de kabul edildi. 26 Haziran 2001 tarihinde Meclis Genel Kurulunda kabul edilen Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Yasasý, üniversiteler, araþtýrma kurum ve kuruluþlarý ile üretim sektörlerinin iþbirliði saðlanarak, teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliþtirmek, ürün kalitesini veya standardýný yükseltmek, verimliliði artýrmak, üretim maliyetlerini düþürmek, teknolojik bilgiyi ticarileþtirmek, teknoloji yoðun üretim ve giriþimciliði desteklemek ve KOBÝ lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu saðlamak amacýyla çýkarýldý. Yasa ayrýca teknoloji yoðun alanlarda yatýrým olanaklarý ve iþ imkânlarý yaratmayý, teknoloji transferine yardýmcý olmayý ve yüksek teknoloji saðlayacak yabancý sermayenin ülkeye giriþini hýzlandýracak teknolojik alt yapýyý saðlamayý hedefliyor. Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Yasasý, vergi mükelleflerine muafiyet getiriyor. Teknoparklar içinde kurulmuþ ve kurulacak þirketler, bölgedeki yazýlým ve Araþtýrma Geliþtirmeye (AR-GE) dayalý üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlardan, faaliyete geçilmesinden itibaren 5 yýl süreyle gelir ve kurumlar vergisi vermeyecek. Ayrýca bölgede çalýþan araþtýrmacý, yazýlýmcý ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri bölgenin kuruluþ tarihinden itibaren 10 yýl süre ile vergiden muaf tutulacak. Yasa, yabancý sermayenin Türkiye'ye geliþini desteklemek için yabancý yatýrýmcýlarýn teknopark içerisinde þirket kurabilmelerine ve teknopark yönetici þirketine ortak olabilmelerine olanak tanýyor. Ayrýca teknoparklar içinde yabancý uyruklu yönetici ve vasýflý AR-GE personeli çalýþtýrýlabilecek. Yasa üniversite - sanayi iþbirliðini destekliyor. Teknoloji geliþtirme bölgelerinin iþletmesinden sorumlu yönetici þirketin kurucularý arasýnda, bölgenin içinde veya bulunduðu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü bulunacak. Bu kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce kuruluþu bakanlýkça onaylanmýþ teknoparklar, kanunun hükümlerine uymak kaydýyla, teknoloji geliþtirme bölgesi olarak kabul edilecek ve kanunun saðladýðý tüm muafiyet ve desteklerden yararlanabilecekler. Türkiye'de Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'ndan izin alarak 1998 yýlýnda kurulan iki teknopark bulunuyor. Gebze'de bulunan ve Teknoloji Serbest Bölgesini içinde bulunduran MAM Teknoparký'nda þu anda 5 þirket yer almakta. ODTÜ Teknokent içinde ise toplam 44 þirket faaliyet gösteriyor. Söz konusu yasa 5 Temmuz da Cumhurbaþkaný tarafýndan onaylandý. Ancak Cumhurbaþkanýnýn yasanýn bazý maddelerini (4.ve 5. maddeler) Anayasa Mahkemesine götüreceði ifade edildi. Söz konusu kanunun prensipte üniversite ve sanayi iþbirliðini artýracaðýný ve vergi muafiyeti saðlayarak AR-GE faaliyetleri ile yerli yazýlým üretiminin geliþmesine katkýda bulunacaðýný öngörebiliriz. Ayrýca nitelikli iþgücü için istihdam olanaðý saðlayarak, teknoloji yoðun sektörlerde daha sýk rastladýðýmýz beyin göçünü engellemede faydalý olacaðýný düþünebiliriz. Yasayla oluþturulan Teknoloji Geliþtirme Bölgelerini, öncelikle biliþim sektörü olmak üzere tüm ekonomi için katma deðer saðlayacaðý için olumlu buluyoruz. 10

11 cemiyet haberleri jargon Biliþim 01: A CeBÝT Event, Biliþim Fuarý 4-9 Eylül de Ýstanbul da yapýlýyor. Her yýl Eylül ayýnýn baþýnda yapýlan Biliþim Haftasý, bu yýl 4-9 Eylül tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Geniþ bir yelpazeye yayýlan çok sayýda þirketin katýldýðý Biliþim 01 A CeBIT Event fuarý ile biliþim profesyonellerinin bilgi ve deneyimlerini paylaþtýðý Biliþim Zirvesi 01 olmak üzere iki bölümden oluþan Biliþim Haftasý nýn sektörde olumlu hava estirmesi bekleniyor. Bu yýl onuncusu yapýlacak olan Biliþim Fuarý, geçtiðimiz yýl CeBIT ile birleþerek uluslararasý arenaya açýlmýþtý. Biliþim Haftasý na Türk þirketleri kadar Türkiye de faaliyet göstermeyen yabancý þirketler de büyük ilgi gösteriyor. Fuar, Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde yapýlýyor. Biliþim 01 CeBIT Event i düzenleyen HÝF A.Þ. (Hannover Fair Ýnterpro Uluslararasý Fuarcýlýk A.Þ.) yetkililerinden alýnan bilgiye göre, geçtiðimiz yýl Türkiye den 811 þirketin katýldýðý fuara bu yýl 850 þirket katýlýyor. Fuar, Ýnternet Dünyasý, Ofis Teknolojileri, Ýletiþim teknolojileri, Yazýlým Dünyasý ve Bilgi Teknolojileri baþlýklarý altýnda, 29bin metrekarelik alanda hizmet veriyor. CeBIT ile birlikte uluslararasý boyut kazanan fuara 2000 yýlýnda 12 ülkeden 48 þirket katýlýrken, bu yýl 15 ülkeden yaklaþýk 70 þirket katýlýyor. Biliþim 01 A CeBIT Event, Asya da Çin de düzenlenen CeBIT Asia ve Avustralya da gerçekleþtirilen CeBIT Australia nýn ardýndan CeBIT i Avrupa ve Asya ya taþýyan üçüncü fuar olma özelliðini taþýyor. Biliþim Zirvesi 01, 4-7 Eylül 2001 tarihleri arasýnda Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý ile Askeri Müze Kültür Sitesi salonlarýnda 250 yi aþkýn toplantý ve seminerler dizisi halinde gerçekleþtiriliyor. Bu yýl ana temasý Mobiliþim -mobil iletiþim- olan Biliþim Zirvesi 01, Türkiye Biliþim Derneði, Türkiye Biliþim Vakfý, TÜBÝSAD, Semor ve Ýnterpro iþbirliði ile gerçekleþtiriliyor. Zirvede Telekom konusunun çeþitli yönleriyle tartýþýlacaðý Telekom Forumu ve Avrupa Birliði ile e-devlet konularýnýn konuþulacaðý Uluslararasý Ýþbirliði Forumu gibi etkinlikler yer alýyor. Biliþim Zirvesi kapsamýnda ayrýca, Türkiye Biliþim Derneði nin düzenlediði 18. TBD Biliþim Kurultayý yapýlýyor. Kurultay kapsamýnda herkese açýk olan oturumlar ve çalýþma gruplarý dýþýnda, sadece TBD üyelerinin katýlacaðý TBD Forumu da gerçekleþtiriliyor. Fuar hakkýnda detaylý bilgi www. bilisim01.com adresinden alýnabilir. Biliþim Haftasý etkinliklerinin, biliþim projeleri açýsýndan sakin geçen yaz döneminin ardýndan, Eylül de sektörü motive etmek, yapýlan iþleri ve yeni kavramlarý tartýþmak, yeni ürünleri tanýtmak ve yakýn gelecekteki projelere hýz vermek adýna önemli olduðunu düþünüyoruz. B2B: Ýþletmeler arasýndaki e- ticaret etkinliklerinin genel ismi. En sýk rastlanan uygulamasý, tedarik zinciri süreçlerinin Ýnternet tabanlý elektronik ortamda yürütülmesi biçiminde görülür. B2C: Ýþletmeden son kullanýcýya yönelik elektronik ticaret faaliyetleri. Çoðunlukla e-tail denilen Ýnternet perakendeciliði de ayný grup altýnda düþünülebilir. E-Learning: Elektronik ortamý kullanarak gerçekleþtirilen öðrenme faaliyetlerini ifade eder. Bir þirketin kurum içi teknolojik altyapýsýný kullanarak verdiði eðitim programlarýndan, Ýnternet üzerinden gerçekleþtirdiði satýþ amaçlý bilgilendirme aktivitelerine kadar farklý þekiller alabilir. Elektronik Pazaryeri (E-pazaryeri): B2B (iþletmeler arasý e-ticaret etkinlikleri) uygulamalarýnýn bir alt kolu olarak düþünülebilir. Bir ticaret koluyla ilgili tüm taraflarý elektronik ortamda bir araya getiren platformlardýr. Sunucu Barýndýrma (Co-location): Þirketlerin sunucularýný kendilerinde deðil de, servis saðlayýcý þirketin aðýnda ve belirlediði fiziksel mekanda barýndýrmasýna ve jenaratör, UPS gibi gerekli destek donanýmýný ve að yönetimi hizmetlerini buradan almasýna denir. Uygulama Servis Saðlayýcýlýðý (ASP): Þirketlerin ihtiyaç duyduklarý bilgi teknolojileri sistemlerinin, uygulamalarýnýn ve yazýlýmlarýnýn, bunlarý kullanan þirkette deðil de hizmet sunucu þirkette kurulmasý, iþletilmesi ve bakýmýnýn yapýlmasý olarak özetlenebilir. künye Bu bülten, web üretimi, e-ticaret ve danýþmanlýk hizmetleri sunan Netwise tarafýndan hazýrlanmýþ ve size ulaþtýrýlmýþtýr. Katký ve önerileriniz için iletiþim bilgilerimiz: Halaskargazi Caddesi No: 245/251 Kat: Osmanbey-Istanbul Tel: Faks: URL: ÝKC Ýletiþim ve Bilgisayar Teknolojileri Ticaret A.Þ. adýna Sahibi ve Sorumlu Müdürü : Ýpek Nur Cem Bu yayýn Netwise ýn izni olmadan kopyalanamaz ve bilgisayar sistemlerine aktarýlamaz. Bu yayýnda yer alan bilgi ve haberler güvenilir olduðuna inanýlan halka açýk kaynaklardan ve Netwise ýn kendi görüþmelerinden elde edilmiþtir. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliðinden, diðer yayýn organlarýna yanlýþ aktarýmýndan ve ticari amaçlý kullanýlmasýndan doðabilecek zararlardan Netwise sorumlu tutulamaz. 11

12 netwise dan haberler Netwise, Yapý Kredi Bankasý nýn Ýngilizce web sitesini tamamladý. Netwise, Temmuz ayýnda Yapý Kredi Bankasý Ýnternet sitesinin Ýngilizce versiyonunun, tasarým ve uygulamasýný gerçekleþtirdi. Yine Netwise tarafýndan Haziran ayýnda Türkçe olarak ziyarete açýlan sitesinin hedef kitlesi yurtiçi banka müþterisi ve yatýrýmcýlarý iken, Ýngilizce site, yurtdýþý yatýrýmcýlara, iþ ortaklarýna ve yabancý müþterilere ulaþmayý hedefliyor. Bu sebeple, Ýngilizce versiyon, Türkçe sitenin tekrarý olmak yerine, temel tasarým öðelerini koruyarak, hedef kitlenin özelliklerine göre yeniden yapýlandýrýldý. Site adresinden görülebilir. netwise dan haberler Netwise ýn teknoloji ortaðý Praksis, web sitesini yeniledi. Praksis, Microsoft çözüm ortaðý bir yazýlým ve Ýnternet teknolojileri þirketi olarak, Netwise ile ayný çatý altýnda yürüttüðü çalýþmalarýnda önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Haziran ayýnda kullanýma açýlan Kobiline.com bunun en taze örneklerinden biri. Praksis, çalýþma prensiplerini müþterilerine daha iyi aktarabilmek amacýyla web sitesini yeniledi. Yenilenen sitede Praksis tarafýndan son dönemde gerçekleþtirilen kapsamlý projelerin detaylý açýklamalarýný bulabilirsiniz. Sitede ayrýca, Praksis in geliþtirdiði teknoloji çözümleri ve program modülleri de ayrýntýlý olarak anlatýlmakta. Praksis in yeni sitesine adresinden ulaþabilirsiniz. netwise dan haberler Netwise, Koç Yatýrým ýn yeni web sitesini kullanýma açtý. Netwise, iþ ortaðý Praksis ile birlikte Koç Yatýrým ýn Ýnternet projesini hayata geçirdi. Þirketin kurumsal kimliðinin Ýnternet üzerinden en iyi þekilde aktarýlmasýný hedefleyen site tasarýmýna, ürün ve hizmetlerin kolay eriþilebilir ve anlaþýlabilir þekilde sunulmasýna olanak tanýyan site bilgi mimarisi ve dolaþým planý eþlik ediyor. Koç Yatýrým, site içerisinde ayrý bir bölüm olarak konumlandýrýlan Koç Analist aracýlýðýyla, müþterilerinin online iþlem yapabilmesini saðlýyor. Projenin haber detaylarýný elinizdeki bültenin finans bölümünde bulabilirsiniz. Site adresinden görülebilir. netwise dan haberler Netwise ve Praksis ten iki yeni proje: Kilim.com ve VisualTurkey.com Netwise ve Praksis, Türkiye nin tarihi, turistik ve kültürel öðelerinin tanýtýmýna yönelik iki yeni Ýnternet projesini hayata geçirdi. Projelerin haber detaylarýný elinizdeki bültenin Ýnternet Giriþimleri bölümünde bulabilirsiniz. Siteler ve adreslerinden izlenebilir.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

BU SAYIMIZDAKÝ HABERLER TEKSTÝL Türkiye nin ilk pamuk e-pazaryeri Kotonline hizmete girdi. ÞUBAT 2001 Sayý:1 OTOMOTÝV Ýnternet ten satýlan 90 adet Lupo Türkiye yollarýnda. HIZLI TÜKETÝM MALLARI Türkiye

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

2009 FAALÝYET RAPORU ÝÇÝNDEKÝLER Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý...1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý...3-4 Yönetim...5-8 LOGO Hakkýnda...9-10 Ýnsan Kaynaklarý...11 Ortaklýðýn Faaliyet Gösterdiði Sektör

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2007 FAALÝYET RAPORU Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 3-4 Yönetim... 5-8 LOGO Hakkýnda... 9 Ýnsan Kaynaklarý... 10 Ortaklýðýn Faaliyet Gösterdiði Sektör

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

GIDA ÝLE TEMAS EDEN ÜRÜNLER VE PAKETLEME MALZEMELERÝ TEST HÝZMETLERÝ PAKETLEMENÝN TÜM AÞAMALARINDA GÜVEN Paketleme, ürünlerinizin tanýtýmýnda, korunmasýnda ve nakliyesinde önemli bir rol oynar. Paket tasarýmý

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 3-4 Yönetim... 5-9 Logo Hakkýnda... 10 Ýnsan Kaynaklarý... 11 Ortaklýðýn Faaliyet Gösterdiði Sektör Ve Bu Sektör Ýçerisindeki

Detaylı