Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým web sitesi yenilendi. ÝNTERNET GÝRÝÞÝMLERÝ Netwise-Praksis den VisualTurkey.com sitesi. Netwise-Praksis den Kilim.com. PERAKENDE Migros tan tedarikçileri kapsayan B2B projesi. Gima dan online market giriþimi: Sen-Al Market. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL HÝZMETLERÝ Alcatel e-ticaret ten ToptanPazarYeri.com. Kobiline yazýlým kiralama hizmeti veriyor. Turk Nokta Net ten sunucu barýndýrma hizmeti. TELEKOMÜNÝKASYON Ýþ-TÝM ve Siemens ten þebeke geliþtirme anlaþmasý. AyCell Aðustos ta faaliyete geçti. Rekabet Kurumu ndan Türk Telekom a tedbir kararý. YAZILIM / DONANIM Borusan Boru dan bayilere yönelik Ýnternet uygulamasý. Microsoft tan KOBÝ lere Giriþimci Danýþma Merkezleri. SAP Systems, Türkiye operasyonlarýna baþladý. EÐÝTÝM Merhaba, Ekonomideki genel duraksamanýn da etkisiyle biliþim sektöründe sakin geçen yaz döneminin ardýndan, dördüncü sayýmýzla sizlere tekrar merhaba diyoruz. Ýnternet ve bilgi teknolojileri öncelikle þirketleri daha verimli çalýþmaya sevk ediyor. Verimin artýþý ise, þirketlerin rekabet avantajýný pekiþtiriyor. Özellikle ekonomik sorunlarýn yaþandýðý pazarlarda, Ýnternet ve bilgi teknolojilerinin saðlayabileceði katký daha da anlam kazanabiliyor. Dolayýsýyla son aylardaki yavaþlamaya, yeni verimlilik ve rekabet fýrsatlarýnýn ortaya çýkmasý açýsýndan bakmak belki de daha doðru. Zaten, að mantýðýna dayalý Ýnternetli iletiþim çaðý, þirketleri, ekonomileri ve hatta devletleri daha verimli ve þeffaf olmaya teþvik etmekte. Eylül ayýnda gerçekleþen Biliþim 01 Fuarý ve Biliþim Zirvesi nden de güç alarak, bu sonbahar Türkiye deki Ýnternet bazlý iþ giriþimlerinin ivme kazanacaðýný umuyor ve yeni projeleri sizlere aktarmayý sürdürüyoruz. Ýki ay sonra yeni sayýmýzda buluþmak dileðiyle. Andersen, Probil ve Avez den e-learning: enocta. Anadolu Üniversitesi nde sanal önlisans programý. DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI Teba dan online satýþa yeni model: e-teba. ÝNSAN KAYNAKLARI Kariyer.net Dubai ofisi çalýþmalarýna hýz verdi. MEDYA Biliþim radyosu, Radyo 92nokta3 yayýna geçti. HUKUK Teknopark yasasý çýktý. BSA kopya yazýlýmla mücadeleye devam ediyor. CEMÝYET HABERLERÝ Biliþim Haftasý Eylül de gerçekleþiyor.

2 finans Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý na uzaktan eriþim baþlýyor. Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'nda (ÝMKB), uzaktan eriþim ile hisse senedi alým satýmýna izin veren sistem, 13 Aðustos Pazartesi gününden itibaren tam fonksiyonaliteleri ile aracý kurumlarýn kullanýmýna açýldý. Uzaktan eriþim sayesinde, ÝMKB'ye üye tüm aracý kurumlar, merkez ofislerine yerleþtirilen terminaller aracýlýðýyla kiralýk hatlar üzerinden ÝMKB seans salonuna baðlanýp, eþ zamanlý olarak piyasayý izleyebiliyor, emir giriþ ve sorgulamasý yapabiliyor, hisse senedi alýp satabiliyor. ÝMKB, uzaktan eriþim projesi çerçevesinde aracý kurumlarýn mevcut uygulamalarý ile bütünleþik bir þekilde çalýþmasýný saðlamak amacý ile EX-API isimli bir arabirim oluþturdu. Aracý kurumlarýn kendi sistemlerine girdikleri emirler, EX-API arabiriminin anlayacaðý mesaj biçimine dönüþtürülüp ÝMKB'ye iletiliyor. Gönderilen emirlerle ilgili gerçekleþme bilgileri ve hata mesajlarý yine ayný arabirimle mesajý gönderen sisteme iletiliyor. EX-API arabiriminin tam kapasite ile kullanýlmaya baþlanabilmesi için çalýþmalar devam ediyor. Þu anda aracý kurumlar tek bir terminal ile borsaya uzaktan eriþebiliyor. Bu aþamada terminallerin, kurumlarýn kendi sistemleriyle entegrasyonu için çalýþmalar sürdürülüyor. finans Osmanlý Bankasý, kurumlara yönelik e-ticaret ödeme altyapýsý sunuyor. Osmanlý Bankasý, Ýnternet üzerinden yapýlan alýþveriþlerde kredi kartý kullanýlabilmesini saðlayan PosMondial isimli uygulamasýný hayata geçirdi. PosMondial, alýþveriþlerde müþterinin kredi kartýndan tahsilatý yapan ve tutarý firma hesabýna geçiren bir uygulama. Ayný anda çok sayýda müþteriye 24 saat kesintisiz hizmet verilmesini saðlayan bu uygulamada, sipariþten ürün teslimine kadar geçen aþamalarda müþteriler e-posta ile bilgilendiriliyor. PosMondial, çoklu maðaza yapýsýný destekliyor. Dolayýsýyla, bir firmaya baðlý deðiþik maðazalar, ayný yazýlým ile satýþ yapabiliyor ya da birden fazla firma ayný site üzerinden satýþ hizmeti verebiliyor. Ayrýca, yapýlan iþlemler, gelen sipariþler, satýlan ürünler raporlanabiliyor, tahsilat listeleri oluþturulabiliyor. Osmanlý Bankasý, PosMondial i kullanacak alýþveriþ sitelerinin, kredi kartý ve kiþisel bilgilerin güvenliði için, SSL 128-bit þifreleme sistemiyle korunuyor olmasýný talep ediyor. Bankanýn Daðýtým Kanallarý Müdürü Yakup Doðan ýn, IT Business Weekly dergisine verdiði bilgilere göre, Osmanlý Bankasý nýn 37 bin Ýnternet müþterisinin yarýsý iþlemlerini sadece Ýnternet üzerinden yapýyor. Bankanýn toplam iþlemlerinin %25 i Ýnternet þubesi üzerinden gerçekleþtiriliyor. EFT iþlemlerinin ise %77 si Ýnternet ten yapýlýyor. Kredi kartýyla güvenli ödeme yapabilme seceneði, Ýnternet üzerinden satýþ yapan tüm iþletmeler için kritik öneme haiz. Ýnternet in sunduðu zaman ve yer sýnýrlamasý olmaksýzýn alýþveriþ yapýlabilme olanaðý, e-ticaret yapan firmalarý, güçlü ve esnek bir ödeme altyapýsýna sahip olmaya zorluyor. Bu yüzden, bankalarýn bu alanda geliþtirdiði çözümlerin niteliði önem kazanýyor. Türkiye de de, önde gelen bankalar Ýnternet üzerinden satýþ uygulamalarýnýn baþladýðý zamanlardan itibaren, müþterileri olan firmalara e-ticaret ödeme altyapýsý sunmaktalar. Dolayýsýyla, bankalarýn birbirinden farkýlaþabilmesi için hizmetin güvenilirlik düzeyi, kalite ve fonksiyonalite seviyeleri, kolay entegre edilebilmesi ve bankanýn bu alandaki tecrübesi gibi unsurlar ön plana çýkýyor. Osmanlý Bankasý nýn bu çalýþmasýný ayný çerçevede, müþteri hizmetlerinin gerekli bir parçasý olarak deðerlendirebiliriz. finans Dýþ Yatýrým dan finans sitesi: Dýþ Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ., finans konusunda ayrýntýlý analizlerin, güncel bilgilerin ve uzman görüþlerinin yer aldýðý sitesini hizmete açtý. Sitenin tanýtým toplantýsýnda konuþan Dýþ Yatýrým Genel Müdürü Hakan Turunç, yatirimyap.com un yatýrýmcýlarý, hisse senedi, bono, repo, döviz ve fon gibi tüm yatýrým araçlarý hakkýnda doðru ve ayrýntýlý bir þekilde bilgilendireceðini söyledi. Turunç, yatýrýmcýlarýn bilinçli ve doðru yatýrým kararlarý almalarýný saðlamayý hedeflediklerini vurguladý. Finans sektörü, Ýnternet in müþterilere ulaþmada etkin bir kanal olarak kullanýlmasý için çok uygun bir sektör. Bunun farkýna varan aracý kurumlar birbiri ardýna, kurumsal tanýtýma yönelik web sitesi oluþturmanýn ötesinde, yatýrýmcýya kapsamlý bilgi veren finansal portallar hazýrlýyorlar. Söz konusu portallarýn, kullanýcý için özgün deðer üretebilmesi, birbirinin çok benzeri olmamasý, iyi bir hizmet ve gelir modeli ile ortaya çýkýp, doðru hazýrlanmýþ bir tasarým ve teknik altyapýyla desteklenmesi, uzun dönemde baþarýlý ve etkin olabilmeleri için önemli gereklilikler olarak ortaya çýkýyor. Bu farklýlaþma ve kaliyeti, uzun dönemde istikrarlý olarak tutturmak ise oldukça zahmetli bir iþ. 2

3 finans Koç Yatýrým ýn web sitesi yeni yüzüyle hizmete açýldý. Koç Yatýrým, yatýrýmcýlarý bilgilendirmek ve online yatýrým iþlemlerini kesintisiz yapabilmelerini saðlamak amacýyla sitesini yeni tasarýmý ve fonksiyonaliteleriyle hizmete açtý. Koç Yatýrým sitesinde fon alým satýmý ve hisse senedi iþlemleri gerçekleþtirilebiliyor, gerçek zamanlý ÝMKB verileri, analiz ve araþtýrma raporlarý ile yatýrým tavsiyeleri alýnabiliyor. Sitede ayrýca, Yatýrýmcý Köþesi altýnda yer alan Finans Sözlüðü nde sektörle ilgili bilgiler ile yatýrýmcýnýn kendisine en uygun fonu seçmesine yardýmcý olacak bir anket de yer alýyor. Site kullanýcýlarý, Koç Yatýrým yatýrým uzmanlarýna e-posta yoluyla ulaþýp bilgi edinmek istedikleri konularda yardým alabiliyorlar. Koç Yatýrým ýn faaliyet raporlarýna, þube ve seans odasý bilgilerine ulaþýlabilen sitede ayrýca, kurumsal ve bireysel müþterilere yönelik hizmetler de ayrýntýlarýyla açýklanýyor. Koç Yatýrým ve Koçbank müþterisi olan yatýrýmcýlar, web sitesinin hizmetlerinden, þubelerinden edinecekleri þifrelerle doðrudan yararlanabilecekler. Henüz müþteri olmayan kullanýcýlar ise geçici þifre uygulamasý ile bir ay boyunca siteyi inceleyebilecekler. internet giriþimleri Netwise-Praksis VisualTurkey.com sitesini yayýna açtý. Netwise-Praksis Türkiye nin görsel tanýtýmýný amaçlayan VisualTurkey.com projesini ziyaretçilere açtý. VisualTurkey.com sitesinde Türkiye'nin tüm bölgelerinden, tarihi ve turistik mekanlarýn, doðal güzelliklerin ve þehirlerin ilginç yönlerini ortaya çýkaran görsel zenginliklerin, 360 derece fotoðraflarý bir araya gelecek. Tüm dünyada ilgi gören ve Türkiye'de de kullanýlan 360 derece fotoðraflar, iç ve dýþ mekan ve etkinliklerin, Ýnternet ortamýnda interaktif olarak yukarý, aþaðý, saða ve sola olmak üzere üç boyutlu izlenmesini saðlýyor. Türkiye'den 1000'e yakýn nitelikli fotoðrafýn sergileneceði galerilerde öncelikle Ýstanbul'un görsel deðerleri olmak üzere, tüm Türkiye yer alacak. Mekanlarý üç boyutlu olarak 360 derece gösterebilen IPIX teknolojisinin kullanýldýðý projenin, Kasým ayýnda Ýngiltere'de düzenlenen World Travel Market Turizm Fuarý'nda da sunulmasý düþünülüyor. Böylece VisualTurkey.com un Türkiye için kaliteli ve yeni bir tanýtým platformu oluþturmasý amaçlanýyor. internet giriþimleri Netwise-Praksis kilim portalýný kullanýma açtý: Kilim.com Netwise-Praksis tarafýndan hazýrlanan kilim-halý portalý ve alýþveriþ sitesi Kilim.com çalýþmalarýna baþladý. Ýngilizce olarak hazýrlanan site, özellikle yurtdýþýnda yaþayan kilim koleksiyoncularýna ve kilimseverlere hitap ediyor. Sitede baþta Anadolu kilimleri olmak üzere, Balkanlar, Orta Asya, Çin ve Kuzey Afrika kilimleri, ayrýntýlý olarak tanýtýlacak. Kilimlerin tarihçesi, dokuma teknikleri, tezgahlar ve dokuma araçlarý, motiflerin sembolik anlamlarý ile satýn alma ve saklama yöntemleri de anlatýlacak. Ýki aþamalý olarak planlanan projede ilk etapta, kilim hakkýnda detaylý bilgi verecek ve kilimseverlerin buluþtuðu bir net topluluðu haline gelecek bir portal hedefleniyor. Bu amaç doðrultusunda sitede kilimseverlerin birbirini bulabileceði ve iletiþim kurabileceði forum alanlarý ve öykü köþeleri ile seçilmiþ kitaplarý inceleyip satýn alabilecekleri kitap bölümleri bulunuyor. Projenin ikinci aþamasýnda, Kilim.com a alýþveriþ fonksiyonlarý da eklenerek, tam kapsamlý bir portal ve alýþveriþ sitesi haline getirilmesi planlanýyor. 3

4 perakende Migros B2B projesi, b2b.migros.com.tr yi kamuoyuna tanýttý. Perakende alýþveriþ zinciri Migros, kurumlar arasý bir elektronik ticaret platformu olan B2B projesini, Haziran ayýnda kamuoyuna duyurdu yýlýnýn Kasým ayýnda baþlatýlan ve bu yýlýn baþýnda etkin hizmet vermeye baþlayan b2b.migros.com.tr, Migros'un tedarikçileriyle olan tüm iliþkilerini ve müþteri bilgilerini Ýnternet e taþýyor. b2b.migros.com.tr Söz konusu B2B projesi, Migros ve tedarikçileri arasýndaki sipariþ verme, sevkiyat, faturalama ve stok yönetimi gibi uygulamalarý elektronik platformda bütünleþtiriyor. Projenin tanýtýldýðý toplantýda bilgi veren Migros Genel Müdürü Oktay Irsýdar, 2003 yýlý sonunda B2B üzerinden verilen sipariþlerin 1 milyar dolara ulaþmasýný ve ticaret hacminin %80'ini oluþturan tedarikçilerinin B2B'ye katýlýmýný hedeflediklerini bildirdi. Migros yetkililerinin verdikleri bilgilere göre, Migros bu proje kapsamýnda veri ambarýný, b2b.migros.com.tr adresinde tedarikçilerine açýyor. Tedarikçi þirket, Türkiye'nin tüm Migros maðazalarýndaki ürün portföylerini, hangi maðazada ne kadar stok olduðunu, hangi ürünün hangi zaman aralýðýnda ve ne kadar satýldýðýný görebiliyor. Fatura, stok, sipariþ, fiyat, hesap ve ödeme takip iþlemlerinin Ýnternet ortamýnda gerçekleþtirilmesiyle zamandan ve iþgücünden tasarruf saðlanýyor. Ayrýca, fatura akýþý hýzlandýrýlýyor ve hata oraný azaltýlýyor. Projenin Ýnternet üzerindeki yazýlýmý Obase'e ait. Ýnternet altyapýsý ise Koç.net platformunda çalýþýyor. Koç.net bu proje kapsamýnda Migros'a, að platformu sunma, hosting ve sistemin Ýnternet ortamýna taþýnmasý konularýnda hizmet veriyor ve sistemin 7 gün 24 saat çalýþýr olmasýný saðlýyor. Süpermarket zincirleri için, tedarik aðýnýn tüm halkalarýnýn perakendecinin ana sistemiyle entegre çalýþmasý, çok önemli mali faydalar ve rekabet avantajý getiren bir uygulama. Migros un söz konusu projesini bu kapsamda deðerlendirmek gerekiyor. Kangurum.com isimli projesiyle son kullanýcýya yönelik e- ticaret uygulamalarýnda Türkiye deki ilk B2C örneklerinden birini veren Migros, bu çalýþmalar sýrasýnda edindiði deneyimler doðrultusunda tedarik zincirinin bütünleþtirilmesine yönelik B2B çalýþmalarýna da hýz vermiþ görünüyor. perakende Gima nýn sanal marketi açýldý: Sen-Al Market Gima Sen-al Market, adresinde, Haziran ayý baþýndan itibaren hizmete girdi. Sen-al Market in hazýrlanma aþamasýnda yapýlan araþtýrmalar sonucunda, tüketicilerin Ýnternet'te alýþveriþ yaparken kredi kartý bilgilerini vermekten çekindiðini tespit eden Gima yetkilileri bu doðrultuda müþterilere kapýda ödeme olanaðýnýn sunulduðunu belirttiler. Sanal maðazada 4 ayrý ödeme seçeneði bulunmakta: Sipariþ geldiðinde kapýda nakit ödeme, kapýda kredi kartý ile ödeme, Ýnternet'ten kredi kartý ile ödeme ve Ýnternet'ten Galaxy Card'la ödeme. Gima Genel Müdür Yardýmcýsý Ali Serhan'ýn verdiði bilgilere göre, tüm maðazalarda müþterilere sunulan özel uygulamalar, ek avantajlarla Sen-al Market te de geçerli. Gima Sen-al Market müþterilerine geniþ ürün yelpazesi, arama motoru, kiþiye özel uygulamalar, sipariþ verilen ürünlerden kapýda iade alýnmasý, 10 milyon ve üzeri alýþveriþlerde ücretsiz teslimat, :00 arasý müþterilerin kendi tercihlerine göre belirleyecekleri zaman birimleri içinde teslimat gibi kolaylýklar sunuyor. Gima Sen-al Market te kredi kartý ve kiþisel bilgilerin güvenliði için SSL 128-bit þifreleme sistemi kullanýlýyor. Kredi Kartý iþlemleri için Finansbank ýn Webpos yazýlýmý kullanýlýyor. Sen-al Market müþteri hizmetleri uygulamalarý 7x24 çaðrý merkezi ile de destekleniyor. Türkiye nin büyük perakende zincirlerinin son bir iki yýl içinde Ýnternet maðazalarýný açtýklarýný ve son kullanýcýya yönelik e- ticaret etkinliklerine baþladýklarýný gözlemlemekteyiz. Gima nýn bu alanda, kendisinden önce hayata geçirilen projelerin deneyimlerinden faydalarak, müþteri kitlesinin ihtiyaçlarýna uygun ürün ve hizmetlerle B2C etkinliklerine baþladýðý söylenebilir. E-perakendecilikte baþarýyý etkileyen önemli faktörler, fiyatýn yaný sýra müþteriye sunulan diðer avantaj ve kolaylýklardýr. Bu açýdan bakýldýðýnda, bu sektörde rekabetin daha da kýzýþacaðýný öngörebiliriz. 4

5 internet eriþimi / portal hizmetleri Alcatel e-ticaret ten KOBÝ lere yönelik e-pazaryeri: ToptanPazarYeri.com Alcatel e-ticaret liderliðinde kurulan KOBÝ lere Ýnternet üzerinden ticaret imkaný yaratýyor. Projede Alcatel e-ticaret in yanýsýra, Gantek Teknoloji, Garanti Bankasý, Gartner Group, Dünya/Globus dergisi, Yurtiçi Kargo, Global Express, Net Tasarým, Yöre Yazýlým, Ýhlas Barter ve Coface iþ ortaklarý olarak bulunuyorlar. TTGV ile KOSGEB de ToptanPazarYeri ni destekliyor. ToptanPazarYeri, özellikle kaynak sorunu yaþayan ve bu nedenle yatýrým yapamayan KOBÝ lere uygun fiyatlarla e-ticaret olanaðý sunmayý amaçlýyor. Sitede sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen ve gerekli þartlarý taþýyan KOBÝ ler, Türkiye Teknoloji Geliþtirme Vakfý (TTGV) tarafýndan da maddi olarak desteklenecek. KOBÝ lerin bu hizmetten yararlanabilmesi için ilk yýlda ödemeleri gereken toplam dolarýn %75 i TTGV tarafýndan hibe olarak karþýlanacak. ToptanPazarYeri.com un 14 Aðustos ta düzenlenen tanýtým toplantýsýnda konuþan Alcatel e-ticaret Genel Müdürü Tayfun Türkalp, Türkiye de sekiz ile iki yüz arasýnda çalýþaný olan yaklaþýk 30 bin KOBÝ bulunduðunu, ToptanPazarYeri projesiyle bu þirketlere uluslararasý ortamda elektronik ticaret imkaný sunmayý ve ilk yýlda 3 bin KOBÝ ye hizmet vermeyi hedeflediklerini belirtti. ToptanPazarYeri ne üye þirketler, Ýnternet üzerinden bankacýlýk iþlemlerini gerçekleþtirebilecek, sipariþ alýp verebilecek, web sitesi oluþturabilecek, sitesini tanýtabilecek, güncel haberlere ve arþiv bilgilerine eriþebilecek, mali ve idari danýþmanlýk hizmetleri alabilecek. Son zamanlarda KOBÝ lere yönelik elektronik iþ giriþimlerinin sayýsýnda bir artýþ gözlemliyoruz. Alanlarýnda yetkin firmalarýn ortaklýðýyla gerçekleþtirilen bu çalýþmalar, KOBÝ lerin sahip olduðu iþ potansiyelini ortaya çýkarma amaçlý iþ platformunu oluþturup, meydana çýkan ekonomik deðerden pay alma modeline dayalý. Bu projenin baþarýlý olmasý, özellikle hedef kitlesinin doðrudan iþine yarayacak hizmetleri kolay kullanýlýr bir arayüz ve saðlam bir teknolojik altyapý ile destekleyerek sunmasýna ve müþteri hizmetlerini, hýzlý ve etkin biçimde çeþitli kanallardan saðlamasýna baðlý. ToptanPazarYeri giriþimi bu açýdan bakýldýðýnda dikkate deðer bir çalýþma. Bu tarz projelerin baþarýlý olmasýný ülke ekonomisi adýna da önemli bir katký olarak deðerlendirebiliriz. internet eriþimi / portal hizmetleri Kobiline.com üyelerine yazýlým kiralama hizmeti veriyor. Haziran ayýnda faaliyetlerine baþlayan, KOBÝ lere yönelik yeni iþ platformu üyelerine yazýlým kiralama hizmeti vermeye baþladý.bu kapsamda, Exchange 2000, Microsoft Office XP ve LBS GK2 programlarý kiralanabiliyor. Böylece üyeler, yeni bir teknoloji yatýrýmý yapmadan güncel yazýlým sürümlerine sahip olabiliyor. Kobiline.com un Yazýlým Kiralama hizmeti, Koç.net, Microsoft ve Logo Business Solutions iþbirliðiyle sunuluyor. Uygulama Servis Saðlayýcýlýðý (ASP) modelinde, þirketlerin yapmasý gereken donaným ve yazýlým yatýrýmlarýný servis saðlayýcý üstleniyor. Servis saðlayýcý, bunlarýn bedelini bir kira ücreti karþýlýðýnda kullanýcýlara yansýtýyor. Kobiline.com da, Koç.net tarafýndan sunulan ASP hizmetleri aracýlýðýyla toplam sahip olma maliyetleri ile operasyonel maliyetlerde önemli miktarda tasarruf saðlayabildiði bildiriliyor. Koç Holding Bilgi Grubu Ýþ Geliþtirme Bölümü nden Burak Dalgýn ve Esra Güler, yazýlým kiralama konusunda Kobiline üyelerinden ciddi taleplerin gelmeye baþladýðýný, bu hizmetin KOBÝ lere en güncel teknolojiyi uygulama ve iþlerini geliþtirmeleri yönünde önemli avantajlar sunduðunu belirtiyor. Kobiline.com un Eylül ayý itibariyle toplam üye sayýsýnýn, 14 bini aþtýðý belirtildi. Kobiline a ilgi gösteren sektörlerin baþýnda teknoloji, medya, iletiþim, inþaat, taahhüt, emlak, tekstil/deri, makine, gýda/içki/tütün, otomotiv, elektrik/elektronik, metal ana sanayii, dayanýklý tüketim, mühendislik ve proje danýþmanlýk hizmetleri bulunuyor. telekomünikasyon Ýþ-TÝM ve Siemens þebeke geliþtirmeye yönelik anlaþma imzaladý. Ýþ-TÝM ve Siemens arasýnda GSM 1800 þebekesinin altyapýsýný kurmak ve geniþletmek amacýyla 350 milyon dolarlýk bir anlaþma imzalandý. Anlaþmaya göre Siemens, Ýþ-TÝM için 2002 yýlý sonuna kadar iki bin baz istasyonu kuracak. Siemens Türkiye, Almanya ve Ýtalya nýn oluþturduðu bir konsorsiyum tarafýndan yürütülecek proje kapsamýnda, Siemens Türkiye, anahtar teslim að kurulumu, planlama, yer seçimi, kiralanmasý, montaj ve devreye alma aktivitelerini gerçekleþtirecek. 5

6 internet eriþimi / portal hizmetleri Turk Nokta Net, sunucu barýndýrma hizmeti vermeye baþladý. Turk Nokta Net, kurumsal pazarda verdiði hizmetlere, sunucu barýndýrmayý (co-location) da ekledi. Bu hizmet dört ürün olarak sunulacak. Ürünler, Turk Nokta Net in bu amaç için oluþturduðu merkezden kiralanacak alanýn büyüklüðüyle orantýlý olarak tasarlanmýþ. Ürün tipleri, shelf, quarter rack (dörtte bir raf), half rack (yarým raf) ve full rack (tam raf) þeklinde sunucu tiplerine göre çeþitlendiriliyor. Turk Nokta Net Genel Müdür Yardýmcýsý Ziya Erdem, fiyatlandýrmanýn kiralanan alanýn bedeline ve Ýnternet'ten gelecek trafiðin megabit veya gigabit cinsinden ölçümlendirilmesine göre yapýlacaðýný söyledi. Erdem, Turk Nokta Net in sunucu barýndýrma hizmetinde %99.95 ayakta tutma garantisi verdiðini, hem fiziksel mekanýn hem aðýn güvenliðini saðladýklarýný ve teknik eleman desteði sunduklarýný belirtti. Erdem ayrýca, müþteriler açýsýndan sunucu barýndýrma hizmeti almanýn, trafik artýþlarýnda meydana gelen kapasite sorununun çözümünde kolaylýk ve operasyon maliyetlerinde tasarruf saðladýðýný vurguladý. Sunucu barýndýrma, özellikle geliþmiþ pazarlarda, Ýnternet servis saðlayýcý þirketler tarafýndan kurumsal pazara yönelik olarak verilen bir hizmet. Türkiye de de son dönemlerde büyük servis saðlayýcýlarýn bu hizmeti sunmaya baþladýklarýný görüyoruz. Örneðin, geçen sayýmýzda Superonline ýn benzer bir hizmeti sunmaya baþladýðýný duyurmuþtuk. Hizmetin arzýnda yaþanan bu artýþý, talep artýþýna baðlayabiliriz. Genel olarak þirketlerin sahip olduklarý sanal broþür tarzý ilk kuþak web sitelerini yenilemeye baþladýklarýný ve yeni sitelerinde yoðun iþlem trafiði yaratan uygulamalar çalýþtýrdýklarýný, dolayýsýyla sunucu barýndýrma hizmetine daha yoðun ihtiyaç duyduklarýný söyleyebiliriz. Co-location hizmeti, kendi iþine odaklanarak destek hizmetlerinde dýþ kaynak kullanmak isteyen þirketlere, örneðin KOBÝ lere, önemli avantajlar saðlayabilir. telekomünikasyon Türk Telekom un GSM operatörü AyCell faaliyetlerine baþladý. Türkiye nin dördüncü GSM operatörü AyCell, tanýtým çalýþmalarý kapsamýnda, 7 milyon sabit telefon abonesine reklam broþürü gönderdi. Broþürlerde web sitesi adresi ile çaðrý merkezi numarasý duyuruldu. 22 Aðustos ta teknik açýlýþý yapýlan Aycell, ilk aþamada altyapýsý tamamlanan 7 ilde faaliyete baþlayacak. Bu iller, Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Muðla, Antalya, Bursa ve Mersin olarak belirlendi. 505 alan kodu ile hizmet verecek olan AyCell in Genel Müdürlüðüne Mehmet Ekinalan getirildi. AyCell in baz istasyonlarý Ericsson, santralleri ise Siemens tarafýndan kuruluyor. telekomünikasyon Rekabet Kurumu Türk Telekom için Geçici Tedbir Kararý aldý. Ýnternet Servis Saðlayýcýlar Derneði TÝSSAD ile SuperOnline ve Yeþil Ege Biliþim Hizmetleri nin ayrý ayrý Rekabet Kurumu'na, Türk Telekom un haksýz rekabet yaptýðý iddiasýyla yapmýþ olduklarý baþvurular sonuçlandý ve Rekabet Kurumu 11 Haziran 2001 tarihinde geçici tedbir kararý aldý. Kararýn tam metni þöyle: 1. Ýnternet hizmetleri piyasasýnda TTnet adý altýnda sunduðu hizmetlerin fiyatlarýyla, ayný piyasada faaliyetlerini yürütebilmek için kendisinin sunduðu zorunlu unsur niteliðindeki altyapý hizmetlerinden yararlanmak durumunda olan Ýnternet Servis Saðlayýcýlarýna yönelik tarife ve uygulamalarý TTnet adý altýnda sunduðu Ýnternet Hizmetleri açýsýndan çapraz sübvansiyon uygulamasýna olanak vermeyecek ve rekabet ihlali oluþturmayacak þekilde tekrar belirlemesine, 2. Ýnternet Servis Saðlayýcýlarýný Ýnternet Eriþimi Sunmalarý için sadece sanal eriþim noktalarýný (VPOP) kiralamaya zorlayan eylemlerine son vermesine, Ýnternet servis saðlayýcýlarýnýn, talepleri halinde, Ýnternet eriþiminde kullanýlabilir teknolojilerden (ISDN-PRI, ISDN-BRI, No.7 E1 vs) imkanlar dahilinde ve ayrýmcýlýða yer vermeyecek þekilde yararlanmalarýný saðlamasýna, 3. Ýnternet Servis Saðlayýcýlarýna, talepleri halinde, xdsl Ýnternet Eriþim olanaðýný ve kablo TV þebekesi üzerinden Ýnternet Eriþimini, TTnet hizmetlerinde yararlandýðý imkanlarla, makul ve teknik açýdan imkan dahilindeki koþullarda, ayrýmcý olmayacak þekilde açmasýna, 4. Ýnternet Hizmetleri piyasasýnda rakibi konumunda olan Ýnternet Servis Saðlayýcýlarýndan, teknik açýda zaruri olanlar dýþýnda, kendisine rekabet avantajý saðlayacak bilgileri (kullanýcý kimlikleri, isim, adres, tel no vs) talep etme uygulamasýna son vermesine, 5. Yukarýda yer verilen 4054 sayýlý Rekabetin Korunmasý Hakkýnda Kanuna aykýrý davranýþlara son verildiðini ve bu konuda yapýlan gerekli düzenlemeleri, kararýn teblið tarihinden itibaren 15 gün içinde tüm Ýnternet servis saðlayýcýlarýna yazýlý olarak duyurmasýna ve yaptýðý iþlemleri Rekabet Kuruluna bildirmesine, 6. Bütün bu iþlemleri yerine getirmeden uygulamaya devam etmesi durumunda 4054 ün 16. ve 17. maddeleri çerçevesinde iþlem yapýlacaðýnýn TT A.Þ. ye bildirilmesine, 4054 sayýlý Kanunun 9.maddesi son fýkrasý uyarýnca geçici tedbir niteliðinde olmak üzere oybirliði ile karar verilmiþtir. Bültenimizin ikinci sayýsýnda da belirttiðimiz gibi Türk Telekom un sahipliðindeki Ýnternet omurgasý TTnet in, kaliteli ve sürekliliðine güvenilir hizmet vermemesi, yurtdýþý çýkýþlarda yaþanan kapasite sorunlarý ve teknolojik geliþmelerin uygulanmasýndaki gecikme gibi sorunlar, hem Ýnternet hizmeti sunan þirketleri hem de son kullanýcýyý zorluyor. Bu açýdan Rekabet Kurumu nun haksýz rekabete yönelik bu kararýnýn sektör açýsýndan kayda deðer bir geliþme olduðunu düþünmekteyiz. 6

7 yazýlým / donaným Borusan Boru da e-iþ uygulamasý: Borusan Boru e-iþ altyapýsýný oluþturmaya yönelik projelerini hayata geçiriyor. Web sitesini yenileyen Borusan Boru, bayi aðýný da Ýnternet ortamýna aktarýyor. Þirket, adresli sitesine getirdiði yeniliklerle kriz koþullarýnda yeni satýþ kanallarý oluþturma, dinamizm ve verimliliði artýrmayý hedefliyor. Ýnternet sitesine, þirkete ihracat pazarýnda yeni müþteriler kazandýracak, iþ süreçlerini Ýnternet'e aktararak katma deðer yaratacak ve daha etkin kurumsal iletiþim saðlayacak yenilikler getirildiði belirtiliyor. yazýlým / donaným Microsoft Türkiye, KOBÝ lere yönelik Giriþimci Danýþma Merkezi kuruyor. Microsoft Türkiye KOBÝ lere yönelik yeni projesi Giriþimci Danýþma Ortaklýðý (GDO) programýný kamuoyuna duyurdu. KOBÝ lere hizmet götüren bayilerin, müþterilerinin ihtiyaç duyduðu eðitim, teknik destek ve danýþmanlýk ihtiyaçlarýna tam ve doðru olarak cevap verecek þekilde, yeniden organize edilmelerine dayanan GDO programý kapsamýnda, bugüne deðin 15 ilde 80 bilgisayar þirketi veya bayisi ile çalýþýlmaya baþlanmýþ. Programa eriþim için kurulan Giriþimci Danýþma Merkezi aracýlýðýyla, firmalar ile onlarýn ihtiyaçlarýna en uygun çözümleri sunan Giriþimci Danýþma Ortaklarý arasýndaki iletiþim saðlanýyor. Microsoft, bu programýn bir parçasý ve bir diðer eriþim ayaðý olarak, web sitesini hayata geçirdi. Sitede satýþ, pazarlama, iþ kurma, iþ geliþtirme, e-iþ, teknoloji haberleri, baþarý öyküleri gibi baþlýklar altýnda içerik sunuluyor. Konuya iliþkin basýn toplantýsýnda bilgi veren Borusan Boru Bilgi Ýþlem Müdürü Özgü Tiryaki, proje çerçevesinde Borusan Boru'nun tüm bayilerini merkezi iþletim sistemine baðladýklarýný söyledi. Bu sayede Borusan Boru bayileri, Ýnternet üzerinden sipariþ verebiliyor, stoklarýný görebiliyor, sipariþlerini takip edebiliyor ve borç, vade, fatura bilgileri gibi finansal verilere ulaþabiliyorlar. Borusan Boru'nun 70 bayisinden 40'ý ilk aþamada sisteme baðlanmýþ. Borusan Boru nun Ýnternet sitesinde, müþterilere teknik bilgi desteði veren, sözlük, boru üretim standartlarý ve statik hesap modülleri, Boru Doktoru, Sarý Sayfalar, Fiyat Listeleri, Bayi Arama gibi bölümler bulunuyor. Yurtiçi web sitesinde, bayilerin web sitelerine ulaþabilme ve web sitesi olmayan bayiler için site yaratma imkaný bulunuyor. Yurtdýþý müþteriler için oluþturulan web sitesinde ise genel ve teknik bilgilere ek olarak satýþ uygulamasý bulunuyor. Henüz test aþamasýnda olan satýþ uygulamasýný, müþteri ve Borusan Boru satýþ bölümü çalýþanlarý online olarak kullanabiliyorlar. Bu uygulamada müþteriler sahip olduklarý kiþisel sayfalardan teklif isteme, pazarlýk yapma, sipariþ girme ve satýþ kontratýný oluþturma iþlemleri yapýlabiliyor. Borusan Boru satýþ departmaný, gelen teklif ve sipariþleri ilgili satýþ sorumlusuna yönlendirerek, müþteriye cevap verebiliyor ve satýþ kontratýný oluþturabiliyor. Borusan Holding, biliþim yatýrýmlarýný sürdürüyor. Bu yýl içinde Pargem i Borusan teknoloji þirketinin bünyesine katan ve araba alým-satým sitesi olan Otomax.com u hayata geçiren Grup, üretim þirketlerinin biliþim altyapýsýný geliþtirmeye de devam ediyor. Ekonomik krize raðmen bu yatýrýmlarýn devam etmesini ve özellikle Ýnternet in yeni bir daðýtým ve iþ geliþtirme kanalý olarak klasik iþ kollarýnda daha yoðun kullanýlmaya baþlanmasýný olumlu bir geliþme olarak deðerlendiriyoruz. Türkiye de son zamanlarda KOBÝ lerin deðerli iþ potansiyellerinin farkýna varýldýðý ve bu çok parçalý iþletmelerin ihtiyaçlarýný karþýlayacak hizmetlerin geliþtirilmeye çalýþýldýðý gözlenmekte. Microsoft un bu çalýþmasý, KOBÝ lerin iþ potansiyellerini daha iyi deðerlendirmek amacýyla onlara daha doðrudan hizmet sunmayý amaçlýyor. Proje, her iki taraf açýsýndan da ekonomik deðer yaratan bir giriþim olarak deðerlendirilebilir. yazýlým / donaným SAP Systems, Temmuz ayýnda Türkiye operasyonlarýný baþlattý. SAP, SAP Systems Yazýlým Üretim ve Ticaret A.Þ adýyla 1 Temmuz 2001 tarihinden itibaren Etiler deki ofisinde resmen faaliyete geçtiðini duyurdu. SAP nin Türkiye daðýtýmý, uygulamasý ve satýþ sonrasý desteði daha önce bir daðýtýcý þirket aracýlýðýyla veriliyordu. Yeni kurulan þirketin Genel Müdürü Sefa Haktanýr, SAP nin Türkiye de kendi teþkilatýyla yer alma kararýný açýklarken, amaçlarýnýn þimdiye kadar daðýtýcý þirketleri aracýlýðýyla yer aldýklarý Türkiye pazarýndaki artan talepleri daha iyi karþýlayabilmek olduðunu vurguluyor. Eski daðýtýcý þirketin de çalýþmalarýna devam edeceðini anlatan Haktanýr, özellikle danýþmanlýk hizmetlerine aðýrlýk verileceðini ve yapýlan proje boyutlarýnýn büyütüleceðini söylüyor. 7

8 eðitim Andersen, Probil ve Avez, e-learning hizmetleri vermek üzere enocta yý kurdu. Kurum içi veya kurum dýþý eðitimleri interaktif ortama taþýmayý amaçlayan enocta giriþimi, Andersen, Probil ve Avez tarafýndan Haziran ayýnda hayata geçirildi. E-Learning eðitimleri, bir þirketin kurum içi teknolojik altyapýsýný kullanarak verdiði eðitim programlarýndan, Ýnternet üzerinden gerçekleþtirdiði satýþ amaçlý bilgilendirme aktivitelerine kadar farklý þekiller alabiliyor. E-Learning için ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri tek bir noktadan sunmayý hedefleyen enocta oluþumu içerisinde Andersen, insan kaynaklarý alanýnda sahip olduðu deneyimini e-learning danýþmanlýk hizmetleri olarak sunarken, Probil, entegrasyon, yazýlým ve teknolojik altyapý çalýþmalarýný kapsayan teknolojik danýþmanlýk ve Avez de standart ve kurumlara özgü içerik üretimi ve geliþtirme olmak üzere içerik danýþmanlýðý hizmetlerini yürütüyor. Enocta, e-learning hizmetlerini, kurumun bulunduðu sektöre ve kurumun spesifik gereksinimlerine uyarlýyor. e-learning kapsamýnda gerçekleþtirilen tüm çalýþmalar, enocta genel proje yaklaþýmý içerisinde anahtar teslim olarak, kurumun uzaktan eðitime geçiþini projenin baþlangýcýndan sonuna kadar destekliyor. Enocta Genel Koordinatörü Enis Behar ýn verdiði bilgilere göre, enocta 30 kiþilik bir ekiple yürütülüyor. Þirketin verdiði hizmetler üç ana grup altýnda toplanýyor: e-learning Yönetim Danýþmanlýðý, e-learning Ýçerik Danýþmanlýðý, e-learning Teknoloji Hizmetleri. E-Learning Yönetim Danýþmanlýðý kapsamýnda enocta, yetkinlik bazlý e-learning modeli geliþtirme çalýþmasý ile kurum içi organizasyon yapýsý, kurum kültürü, öncelikli þirket hedef ve stratejileri doðrultusunda belirlenmiþ olan kiþisel bilgi, beceri ve davranýþlarý geliþtirecek bir e-learning modeli oluþturuyor. E-Learning Ýçerik Danýþmanlýðý baþlýðý altýnda ise kurumlarýn ihtiyaçlarýna uygun içerik geliþtiriliyor. Enocta, þirketlerin mevcut yazýlý eðitimleri e-learning metodolojisi kullanarak dijital formatta oluþturabildiði gibi, teknolojiden yönetim becerilerine kadar farklý kategorilerde hazýrlanmýþ standart dijital eðitim içeriði de sunabiliyor. E-Learning Teknoloji Hizmetleri alanýnda da, kurumun Teknolojik Altyapý Yeterlilik Analizi ni gerçekleþtiren enocta, e-learning hizmeti alacak kurumlara, gereksinimleri doðrultusunda yazýlým ve donaným saðlayabiliyor. E-Learning uygulamalarý kurumlara önemli avantajlar saðlýyor. Bunlar, eðitimin istenilen yer ve zamanda alýnmasýna olanak vermesi; öðrencinin kendi hýzýnda, günlük iþlerini aksatmadan eðitim almasýný saðlamasý, dolayýsýyla maliyetleri düþürmesi; eðitim masraflarýnda önemli yer tutan ulaþým, konaklama gibi harcamalarý önemli derecede azaltmasý; interaktif ortam sayesinde eðitime katýlanlar arasýndaki etkileþimi artýrmasý; ve eðitim materyalinin uygunluðu ve doðruluðunun sürekli olarak gözden geçirilip gerekli deðiþikliklerin kýsa sürede yapýlmasýna imkan vermesi olarak sýralanabilir. Kurumlara yönelik elektronik eðitim uygulamalarýnýn saðladýðý bu faydalar dolayýsýyla þirketlerce tercih edileceðini ve önemli bir pazar oluþturduðunu düþünüyoruz. eðitim Anadolu Üniversitesi'nde sanal önlisans programý baþlýyor. Anadolu Üniversitesi, Microsoft Türkiye iþbirliðiyle iki yýllýk Bilgi Yönetimi Önlisans Programý baþlatýyor. YÖK tarafýndan onaylanan program, Türkiye'de temel bilgisayar becerilerine sahip iþgücü açýðýný kapatmayý hedefliyor. Program, Microsoft'un masaüstü programlarý, veritabaný ve iþletim sistemi konularýnda uzman kiþiler yetiþtirmeyi amaçlýyor öðretim yýlýnda 500 öðrenci alýnmasý planlanan Anadolu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Önlisans Programý'na katýlabilmek için adaylarýn ÖSS sýnavýnda eþit aðýrlýklý puan türünde en az 105 puan almýþ olmalarý ve bilgisayar ve Ýnternet eriþimine sahip olmalarý gerekiyor. Kayýt sýrasýnda öðrencilere uygulamalý derslere ait kitaplar, CD-ROM'lar ve Microsoft Windows 2000 Professional ve Office 2000 Professional yazýlýmlarý verilecek. Bilgi Yönetimi Önlisans Programý kapsamýnda Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi gibi zorunlu derslerin normal açýk öðretim sistemiyle verileceði, diðer derslerin ise Ýnternet'ten izleneceði öðrenildi. Programa kayýtlý öðrencilere, Anadolu Üniversitesi'nde otuz akademik danýþman hizmeti verecek. Söz konusu akademik danýþmanlýk, günde 24 saat etkileþimli olarak derslerinin denetlenmesi, ödevlere destek verilmesi, eksik noktalarýnýn giderilmesi gibi çalýþmalarý kapsýyor. Mezun olan öðrencilere Anadolu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Önlisans Programý diplomasýnýn yaný sýra, Microsoft sertifikasý da verilecek. Programla ilgili daha kapsamlý bilgilere, bilgi.anadolu.edu.tr adresinden ulaþabilirsiniz. 8

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Arþ. Gör. Sinem YEYGEL, Arþ Gör. Ayþen TEMEL Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet / Abstract Rekabet

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı