Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 KAÝTE Kongre Resmi Sponsorlarý

3 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ KÜRESE REKABET ve DÜNYA VATANDAÞIÐI KASIM 2007 Ýstanbul ütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý

4 KAÝTE KONGRESÝ ne sponsor olan kuruluþlara katkýlarýndan dolayý teþekkür ederiz. Resmi Sponsorlar AKSA AKRÝÝK ATA ONÝNE AYGAZ A.Þ. BÝÝM ÝAÇ BORUSAN HODÝNG A.Þ. FÝNANSBANK HACI ÖMER SABANCI HODÝNG.A.Þ. ÝDO KA ARAÞTIRMA HÝZM.TD.ÞTÝ. KÜTAHYA PORSEEN SIEMENS A.Þ. SOYAK A.Þ. TIRSAN TREYER A.Þ. TNT EKSPRES TÜRK TEEKOM TURKON HODÝNG Kongre Sponsorlarý ARAS KARGO ART CRAFT AYTAÇ GIDA BOU ÇÝMENTO BOSCH A.Þ. BURSA GAZ CAFER SADIK ABAIOÐU A.Þ. ÇÝMTAÞ DYO ECZACIBAÞI HODÝNG IAS INTE AKÞAM GAZETESÝ CUMHURÝYET FORTUNE DERGÝSÝ KOBÝ EFOR PATÝN&WORD BUSINESS RADÝKA ARÇEÝK ARGE ASSAN AÜMÝNYUM AUTOIV CANKOR DEOITTE ECA Ýletiþim Sponsorlarý Oturum Sponsorlarý EGE KÝMYA SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. KAÝTEST OTOKAR TEB TEI TUSAÞ MOTOR SANAYÝ A.Þ. THE RITZ CARTON Hizmet Sponsorlarý KADIKÖY ÞÝFA SAÐIK KURUMARI VÝP TURÝZM KPMG TURKEY UCKYEYE MERCEDES BENZ TÜRK A.Þ. PINAR SÜT SKF TÜRK SOFRA A.Þ. TOYOTA TÜPRAÞ TÜRK BARTER A.Þ. ÜKER VÝKO EEKTRÝK REFERANS GAZETESÝ SABAH GAZETESÝ SHOW TV SKYTURK TV SUBCONTURKEY VATAN GAZETESÝ 2

5 KAÝTE KÜRESE REKABET ve DÜNYA VATANDAÞIÐI Ýçinde Dünya Olmayan Dünya Ýçinde Olamaz Kalite Kongreleri, 1992 yýlýndan bu yana dünyada öncü yönetim yaklaþýmlarýna farklý bakýþ açýlarý getirerek kendi gündemini yaratýyor. 16 cýsý bu yýl Kasým tarihlerinde Ýstanbul da düzenlenecek olan Kalite Kongresi nin ana temasý bu kez Küresel Rekabet ve Dünya Vatandaþlýðý... Bu tema altýnda, küreselleþme ile sýnýrlarý ortadan kalkan dünyamýzda giderek artan uluslararasý iþbirliði fýrsatlarýnýn deðerlendirilmesindeki kilit süreçleri ele alacaðýz. Kuruluþlarýmýz için rekabetçiliði, farklý kültürel öðelerin yönetimi, yenilikçilik, süreç yönetimi, sorumlu iþletmecilik gibi çeþitli yaklaþýmlarý yönetici ve uzmanlarýn liderlik ve yönetim yeterliliklerinin geliþtirilmesine yönelik açýlarla inceleyeceðiz. Kuruluþlara rekabet avantajý saðlayacak bu çaðdaþ yönetim yaklaþýmlarý yanýsýra dünyamýzýn yüzyüze kaldýðý küresel sorunlara yönelik derin tartýþma ortamlarý ve çözüm fýrsatlarý saðlayacaðýz. Kongrede refah ve kalkýnma için þirketlerimizin ve yöneticilerimizin dünya vatandaþý olabilmelerinin yol haritalarý iyi uygulama örnekleriyle oluþturulacak. Kongrenin Dünya Vatandaþlýðý kurgusu dahilinde birinci gün özel oturumunda Birleþmiþ Milletler Eski Genel Sekreteri Kofi Annan, çevre kültürü ve bilinci, ekonomik ve sosyal paylaþým dengesinin kurulmasý, farklý kültürlerin birarada uyum ve barýþ içinde yaþamasý baþlýklarýnda bütünsel bir deðerlendirme yaparken, Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý Baþkaný Kemal Derviþ, bu konularda BM in Binyýl Hedefleri gibi giriþimlerdeki geliþmeleri aktaracak. Kongre ikinci gün özel oturumunda ise TNT CEO su Peter Bakker; 2006 yýlýnda birbirinden farklý ülke merkezlerindeki uygulamalarla Avrupa ve Ulusal Kalite Ödüllerini kazanan küresel bir þirket örneði olarak TNT Express in uygulamalarýný katýlýmcýlarla paylaþacak. Kongrede özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluþlarýndan ve çeþitli disiplinlerden 2500 ü aþkýn yönetici, uzman, denetçi, deðerlendirici, eðitmen ve danýþman bir araya gelecekler. Gerek akademik hayattan gerekse iþ hayatýndan uygulamacýlar, Kalite Kongresi Oturumlarý yanýsýra 2. Uluslararasý Kalite Organizasyonlarý ve Profesyonelleri Zirvesi, Kongre Çalýþtaylarý, Sorumlu iderlik için Gala Yemeði gibi çeþitli paralel etkinliklerde farklý ihtiyaç gruplarýna yönelik içerik saðlayacak ve yeni bakýþ açýlarý sunacaklar. Bu yýl ikincisini düzenlediðimiz Zirvedeki üç paralel akýþ dahilinde Günlük Ýþleyiþte Kalite Tekniklerinin Etkin Kullanýmý, Denetim Kalitesi ve Rekabet için Bilginin Gücü gibi konular ele alýnacak. Ayrýca çeþitli sektörlerden firmalarýn katýlacaðý Alman Firmalarýnda Kalite Yaklaþýmlarý oturumlarýna ayrýlmýþ bir akýþ olacak. Küresel Rekabet ve Dünya Vatandaþlýðý temasý altýnda, yaþam kalitesinin sürdürülebilirliði için çözümler oluþturmaya çalýþacaðýz. Bunun için kurumsal ve bireysel sorumluluklarýmýzý tanýmlayarak, kurum ve kuruluþlarýmýz ile onlarýn yöneticilerinin, sýnýr tanýmayan dünyada, nasýl baþarýlý birer bileþen olabileceklerini tartýþmayý hedefliyoruz. Bu bilgi ve deneyim ortamýnda yer alarak rekabet gücünüze katký saðlayacaðýnýza inanýyor ve kongreye katýlýmýnýzý bekliyoruz. 3

6 KAÝTE Kofi Annan Birleþmiþ Milletler Eski Genel Sekreteri Sayfa 17 Kemal Derviþ Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý Baþkaný Sayfa 17 Peter Bakker, TNT Express, CEO Sayfa 33 4

7 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ KÜRESE REKABET VE DÜNYA VATANDAÞIÐI KASIM 2007 Ýstanbul ütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý PROGRAM KAÝTE KONGRESÝ Kasým :00-18:30 Sayfa 18 YAÞAM BÝÇÝMÝ OARAK KAÝTE OTURUMU 14 Kasým :45-17:30 Sayfa 45 UUSA KAÝTE ÖDÜÜ TÖRENÝ VE KOKTEYÝ 14 Kasým :30-19:00 Sayfa 46 UUSA KAÝTE ÖDÜÜ TÖRENÝ VE KOKTEYÝ 14 Kasým :30-19:00 Sayfa 46 UUSARARASI KAÝTE ORGANÝZASYONARI VE PROFESYONEERÝ ZÝRVESÝ Sayfa Kasým :00-17:00 ÇAIÞTAYAR Kasým 2007 Sayfa 57 KÜRESE ÝKEER SÖZEÞMESÝ ÝDERER GAA YEMEÐÝ 12 Kasým :00-22:00 Sayfa 71 5

8 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ OTURUM PROGRAMI 13 Kasým 2007, Salý 09:00-09:30 Açýlýþ Konuþmalarý Çetin Nuhoðlu KalDer Yönetim Kurulu Baþkaný Arzuhan Yalçýndað TÜSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný 09:30-11:00 Özel Oturum NEREDEYÝZ Kofi Annan Birleþmiþ Milletler Eski Genel Sekreteri Kahve Molasý 11:00-11:30 11:30-13:00 Kemal Derviþ Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý Baþkaný Paralel Oturumlar 1A Açýlýþ Konuþmacýsý: Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: DÜNYA ÖÇEÐÝNDE REKABETÇÝÝK: AMERÝKA, AVRUPA VE ÝZBON STRATEJÝSÝ Agah Uður, Borusan Holding, CEO Dr. Esra agro, CIRP Uluslararasý Araþtýrma Ve Politika Platformu Genel Koordinatörü Dr. Bahadýr Kaleaðasý, Tüsiad AB ve UNICE Temsilcisi Prof. Dr. Hannes eo, Avusturya Ekonomik Araþtýrmalar Enstitüsü Ekonomisti Prof. Dr. Michael andesmann, Viyana Uluslararasý Ekonomi Çalýþmalarý Enstitüsü Araþtýrma Direktörü 6

9 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ OTURUM PROGRAMI 1B Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: KURUUÞARDA FARKI KÜTÜRE ÖÐEERÝN SÝNERJÝSÝNÝN KUANIMI Prof. Dr. Nakiye Avdan Boyacýgiller, Sabancý Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekaný Ahmet Söylemezoðlu, Dünya Bankasý Afrika Bölgesi Finans Sektörü Baþ Uzmaný Juergen Ziegler, Daimler Chrysler Türkiye Genel Müdürü Prof. Dr. Mehdi Abzari, Ýran Ýsfahan Üniversitesi Öðretim Üyesi 1C Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: KÜRESE OYUNCU OABÝMEK ÝÇÝN UUSA KAÝTE HAREKETÝNDEN FAYDAANMAK Mustafa Yýlmaz, Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Þ. Genel Müdürü Doç. Dr. Ahmet Paksoy, ÝDO Genel Müdürü Gürhan Akdoðan, Ýnoksan, CEO Prof. Dr. Mehmet Durman, Sakarya Üniversitesi Rektörü 1D Oturum Baþkaný/ Konuþmacý: Konuþmacýlar: SORUMU YATIRIM VE ÇEVRE YÖNETÝMÝ Semra F. Aþçýgil, Ortadoðu Teknik Üniversitesi Öðretim Üyesi Ian Blythe, Boots PC Grubu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Baþkaný William Oulton, FTSE Grubu Sosyal Sorumluluk Yatýrýmlarý Strateji Danýþmaný 7

10 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ OTURUM PROGRAMI 1E Panelistler: MEDYANIN KURUMSA SOSYA SORUMUUÐU Prof. Dr. Acar Baltaþ, Baltaþ-Baltaþ Genel Müdürü Prof. Dr. Davut Dursun, Radyo Televizyon Üst Kurulu Hakan Gören, Koç Holding Mehmet Barlas, Gazeteci Osman Sýnav, Yapýmcý Saner Ayar, Show TV Genel Müdürü 13:00-14:30 Öðle Yemeði 14:30-16:00 2A Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: REKABETÇÝ ÞÝRKETERDE YENÝÝKÇÝÝK MODEERÝ Prof. Dr. Gündüz Ulusoy, Sabancý Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Öner, Yeditepe Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. eif Hommen, und Üniversitesi Öðretim Üyesi Dr. Gunther ay, Fraunhofer Enstitüsü 2B Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: FARKI KÜTÜRERDE ÝDERÝK YAPMAK Ali Pandýr, Tofaþ, CEO Yrd. Doç. Dr. Mahmut Bayazýt, Sabancý Üniversitesi Öðretim Üyesi Dr. Yeþim Toduk Akiþ, Amrop International Türkiye Kurucu Ortaðý 8

11 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ OTURUM PROGRAMI 2C Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: TMME ÞAMPÝYONARINDAN MÜÞTERÝ MEMNUNÝYETÝ YAKAÞIMARI Prof. Dr. Ali Rýza Kaylan, TMME Üst Kurul Baþkaný Sadi Fansa, Mc Donalds Genel Müdürü Cemal Ererdi, Axa Oyak Genel Müdürü 2D Oturum Baþkaný: KURUMSA SOSYA SORUMUUK ve KÜRESE ÝKEER SÖZEÞMESÝ Mahmood Ayub, Birleþmiþ Milletler Türkiye Koordinatörü ve BM Kalkýnma Programý Temsilcisi 2E Oturum Baþkaný: SÜRDÜRÜEBÝÝR SÜREÇ YÖNETÝMÝ Arzu Aras, Borusan ojistik Yönetim Sistemleri Müdürü ve Yayýlým Þampiyonu 16:00-16:30 Kahve Molasý 9

12 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ OTURUM PROGRAMI 16:30-18:00 3A Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: BAÞARII YENÝÝKÇÝÝK UYGUAMAARI Halil Kulluk, Ýntekno Yönetim Kurulu Baþkaný Ekber I. N. Onuk, Yonca Onuk JV Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Baþyiðit, Milsoft Genel Müdürü Kim Klastrup, Grundfos Kurumsal Marka Grubu Baþkan Yardýmcýsý 3B Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: FARKI KÜTÜRERÝN YARATTIÐI ZENGÝNÝK Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoðlu, Yeditepe Üniversitesi Öðretim Üyesi Deniz Gürsoy, Sofra Yemek A.Þ. Genel Müdürü Tarýk Bayazýt, Changa Restaurant 3C Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: KAMU SEKTÖRÜNDE TOPAM KAÝTE UYGUAMAARI Prof. Dr. Eser Karakaþ, Bahçeþehir Üniversitesi Ýþletme Fakültesi Öðretim Üyesi Hale Evircan, Eskiþehir Avukat Mail Büyükerman Anaokulu Müdür Vekili Dr. Mansoor El Awar, Ortadoðu Kalite Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Sabahattin Demir, Erenköy Ýlköðretim Okulu Müdürü Prof. Dr. Sherif Al Araby, Arap Bilim, Teknoloji Ve Deniz Ulaþým Akademisi Üretim Ve Kalite Enstitüsü Dekaný 10

13 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ OTURUM PROGRAMI 3D Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: ÇEVRE ÝÇÝN BÝR PERSPEKTÝF: TÜRKÝYE DE AB ÇEVRE ÖDÜERÝ Samim Saner, Sürdürülebilir Çevre için Geliþme Platformu Baþkaný Haldun Dingeç, Arçelik Buzdolabý Ýþletmesi Ürün Geliþtirme Yöneticisi Dr. Sibel Sezer Eralp, REC Türkiye Bölge Direktörü Dr. Veysel Zengin, Özgün Kimya Kalite Güvence Müdürü Rahmi Yazan, Erdemir Yardýmcý Ýþletmeler ve Çevre Yönetim Müdür Vekili 3E Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: YENÝ KURUMSA YÖNETÝM ANAYIÞI: TÜRK TÝCARET KANUNU ve BASE II Hüseyin Gürer, Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Tayfun Bayazýt, Yapý Kredi Bankasý, CEO Prof. Dr. Ünal Tekinalp, Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Dr. Yýlmaz Argüden, ARGE Danýþmanlýk Yönetim Kurulu Baþkaný 14 Kasým 2007, Çarþamba 09:00-09:30 09:30-11:00 MÜKEMMEÝK AÞAMAARI BEGE TAKDÝM TÖRENÝ ÖZE OTURUM SÜRDÜRÜEBÝÝR KÜRESE ÞÝRKETE GÝDEN YO Peter Bakker, TNT Express, CEO 11

14 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ OTURUM PROGRAMI Kahve Molasý 11:00-11:30 11:30-13:00 4A Oturum Baþkaný ve Konuþmacý: Konuþmacýlar: YAÞANABÝÝR BÝR DÜNYADA BÝGÝ EKONOMÝSÝ Prof. Dr. Ýskender Gökalp, Fransa Ulusal Bilimsel Araþtýrma Merkezi, Yanma, Aerotermik, Reaktivite ve Çevre Enstitüsü Müdürü Yusuf Iþýk, Ekonomist & Milletvekili Danýþmaný Cemal Akyel, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardýmcýsý Uður Müldür, Avrupa Komisyonu Foresight Programý Koordinatörü 4B Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: KÜRESE YÖNETÝCÝNÝN PROFÝÝ Akýn Duman, TEÝ TUSAÞ Motor Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. Acar Baltaþ, Baltaþ-Baltaþ Genel Müdürü Cem Kozlu, Coca Cola Company Avrasya Danýþmaný Murat Alsan, KPMG Ortak 4C Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: KURUMSA GEÝÞÝMÝN TANINMASI: MÜKEMMEÝK AÞAMAARI Zulal Kýzýltaþ, KalDer Mükemmellik Aþamalarý Yöneticisi Celal Toroðlu, Feniþ Teknik Genel Müdürü Kaan Gürgenç, Borusan ojistik Genel Müdürü Pervin Olgun, Barem Research Genel Müdürü 12

15 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ OTURUM PROGRAMI 4D Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: AVRUPA VATANDAÞIÐI Mehmet Altan Prof. Dr. Ýlber Ortaylý, Tarihçi & Topkapý Sarayý Müzesi Baþkaný 4E KAKINMA ÝÇÝN ÝÞBÝRÝÐÝ PROJEERÝ 13:00-14:30 Öðle Yemeði 14:30-16:00 5A Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: YENÝÝKÇÝÝÐÝN 8 DAGASI Ýrfan Onay, KalDer Yönetim Ýçerik Danýþmaný Doç. Dr. Nilsen Altýntaþ, TEB Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdür Yardýmcýsý Bob Barbour, Center for Competitiveness, CEO 5B Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: ÝÞ YAÞAMINDA ÝETÝÞÝM Ýbrahim Aybar, Renault Mais Genel Müdürü Doç. Dr. Doðan Cüceloðlu Faruk Güler, Abalýoðlu Holding, CEO Paul Doany, Türk Telekom Genel Müdürü 13

16 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ OTURUM PROGRAMI 5C Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: KAMU HÝZMETERÝNÝN ÖÇÜMENMESÝ: VATANDAÞ MEMNUNÝYETÝ Mehmet Yücel, KalDer Genel Sekreter Yardýmcýsý Emin Dedeoðlu, TEPAV Yönetiþim Etüdleri Programý Direktörü Fikret Toksöz, TESEV Ýyi Yönetiþim Programý Dr. Forrest Morgenson, Amerikan Ulusal Kalite Araþtýrma Derneði Araþtýrmacýsý 5D Panel Baþkaný: Panelistler: GEECEÐÝN TOPUMARINDA ÝÞ DÜNYASININ ROÜ Frederick Charles Dubee, Birleþmiþ Milletler Genel Sekreterliði Kýdemli Danýþmaný Cansen Baþaran Symes, Price WaterHouse Coopers Türkiye Baþkaný Mehmet Ali Neyzi, Aygaz Genel Müdürü Turgut Yýldýz, Ýþ Dünyasý ve Sürdürülebilir Kalkýnma Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný 5E Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: SEKTÖRE ÝYÝ UYGUAMA ÖRNEÐÝ HAZIR GÝYÝM Selma Akdoðan, KalDer Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nakkaþ, TGSD Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Akyiðit, Collezione Kurucusu Halide Alagöz, Hennes & Mauritz Türkiye Ülke Müdürü 14

17 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ OTURUM PROGRAMI Kahve Molasý 16:00-16:30 16:30-16:45 KAPANIÞ KONUÞMAARI Çetin Nuhoðlu, KalDer Yönetim Kurulu Baþkaný Arzuhan Doðan Yalçýndað, Tüsiad Yönetim Kurulu Baþkaný 16:45-17:30 YAÞAM BÝÇÝMÝ OARAK KAÝTE Konuþmacýlar: Akýn Öngör, WWF Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný 17:30-18: UUSA KAÝTE ÖDÜ TÖRENÝ 15

18 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :00-09:30 Açýlýþ Konuþmalarý Çetin Nuhoðlu KalDer Yönetim Kurulu Baþkaný Arzuhan Doðan Yalçýndað Tüsiad Yönetim Kurulu Baþkaný 16

19 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-11:00 ÖZE OTURUM NEREDEYÝZ Kofi Annan Birleþmiþ Milletler Eski Genel Sekreteri Kemal Derviþ Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý Baþkaný Küresel Ýlkeler Sözleþmesi ni ülkemizde imzalayan ilk Sivil Toplum Kuruluþu olarak bu oturumda dünyamýzýn bulunduðu duruma iliþkin bütünsel bir deðerlendirme yapýlmasýný hedefliyoruz. Günümüzde, Küresel Ýlkeler Sözleþmesi, Binyýl Hedefleri gibi giriþimler gerek bireyin gerekse kurumlarýn düþünme paradigmalarýný deðiþtiriyor. Bu giriþimler sayesinde oluþan sorumlu iþletmecilik anlayýþý, iþ dünyasýna yeni bir bakýþ açýsý sunuyor yýlýnda Küresel Ýlkeler Sözleþmesi ne liderlik eden Birleþmiþ Milletler Eski Genel Sekreteri Kofi Annan bu özel oturumda uluslarüstü kurumlarýn mevcut küresel sorunlarýn iyileþtirilmelerini hýzlandýrmak üzere yeniden yapýlandýrýlmalarýný ele alacak. Kemal Derviþ ise çeþitli iþbirlikleriyle dünyadaki yoksulluk, eðitim, saðlýk, çevresel sürdürülebilirlik gibi konularda baþarýlý projelere imza atan Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý na iliþkin bilgileri katýlýmcýlarla paylaþacak. 17

20 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-13:00 (1A) DÜNYA ÖÇEÐÝNDE REKABETÇÝÝK: AMERÝKA, AVRUPA VE ÝZBON STRATEJÝSÝ Agah Uður, Borusan Holding CEO Dr. Esra agro, CIRP Uluslararasý Araþtýrma Ve Politika Platformu Genel Koordinatörü Özel Konuþmacý Oturum Baþkaný Ýki milenyum önce Sun Tzu, stratejisi olmayanlarýn yenilmeye mahkum olduðunu söylemiþti. Bugün küresel piyasalarýn iþlerliði için zorunluluk olan rekabetin derecesi giderek artýyor ve stratejilerde bu ortamda radikal gereklilik olarak yerlerini alýyorlar. Bu kapsamda Amerika ve Avrupa gibi küresel rekabet odaklarý karþýlaþtýrýlacak ve Avrupa nýn aþmasý gereken noktalar ak izbon Stratejisi çerçevesinde ele alýnacaktýr. Oturum kuruluþlarýmýzýn rekabeti anlama ve deðerlendirmelerine katkýda bulunacaktýr. Konuþmacýlar Dr. Bahadýr Kaleaðasý, Tüsiad AB ve UNICE Temsilcisi Prof. Dr. Hannes eo, Avusturya Ekonomik Araþtýrmalar Enstitüsü Ekonomisti 18 Prof. Dr. Michael andesmann, Viyana Uluslararasý Ekonomi Çalýþmalarý Enstitüsü Araþtýrma Direktörü

21 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-13:00 (1B) KURUUÞARDA FARKI KÜTÜRE ÖÐEERÝN SÝNERJÝSÝNÝN KUANIMI Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Prof. Dr. Nakiye Avdan Boyacýgiller, Sabancý Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekaný Ahmet Söylemezoðlu, Dünya Bankasý Afrika Bölgesi Finans Sektörü Baþ Uzmaný Bu oturum kuruluþlarýmýzýn küresel ekonominin gerektirdiði yeni iþ yapma bilinci ve yöntemlerini anlayabilmesi için tasarlanmýþtýr. Oturumda, Dünya Vatandaþlýðý olarak ifade ettiðimiz bu yeni bilincin, en önemli gerekliliklerinden biri olan farklý kültürel öðelerin sinerjik kullanýmýna iliþkin uygulamalar ele alýnacaktýr. Bu kapsamda oturumda farklý kültürlerle çalýþma konusunda akademik çalýþmalar ve gerek yurtdýþýndan gerekse Türkiye deki expat yöneticilerin deneyimleri katýlýmcýlara aktarýlacaktýr. Juergen Ziegler, Daimler Chrysler Türkiye Genel Müdürü Prof. Dr. Mehdi Abzari, Ýran Ýsfahan Üniversitesi Öðretim Üyesi 19

22 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-13:00 (1C) KÜRESE OYUNCU OABÝMEK ÝÇÝN UUSA KAÝTE HAREKETÝNDEN FAYDAANMAK Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Mustafa Yýlmaz, Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Þ. Genel Müdürü Doç. Dr. Ahmet Paksoy, ÝDO Genel Müdürü KalDer in 1998 yýlýnda baþlattýðý Ulusal Kalite Hareketi ile kuruluþlarýn mükemmellik yolculuðunda performans iyileþtirme stratejisi olarak; EFQM Mükemmellik Modeli ni esas alan özdeðerlendirme yöntemleri ile güçlü ve iyileþtirmeye açýk alanlarýný düzenli aralýklara belirleyip, bulgular doðrultusunda sürekli iyileþtirme planlamalarý ve hayata geçirmeleri hedefleniyor. Bu kapsamda Ulusal Kalite Hareketi nde yapýlan yenilikler ve özellikle iyiniyet bildirgesini imzalamýþ ve dýþ deðerlendirme sürecine katýlmýþ kuruluþlarýn temsilcileri deneyimlerini bu oturumda ele alacaklardýr. Gürhan Akdoðan, Ýnoksan, CEO Prof. Dr. Mehmet Durman, Sakarya Üniversitesi Rektörü 20

23 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-13:00 (1D) SORUMU YATIRIM VE ÇEVRE YÖNETÝMÝ Oturum Baþkaný ve Konuþmacý Konuþmacýlar Semra F. Aþçýgil, Ortadoðu Teknik Üniversitesi Öðretim Üyesi Ian Blythe, Boots PC Grubu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Baþkaný Tarih boyunca fütursuzca kullandýðýmýz doða artýk sahip olduklarýný bizimle paylaþmakta mesafeli davranýyor hatta elindekileri giderek kýsýtlýyor. Geri dönülemez bir noktaya gelmememize az kaldýðýný hissettiðimiz þu günlerde kuruluþlar da sosyal sorumluluk kapsamýnda ekosisteme etkileri azaltmaya yönelik projeler üretiyor. Bu kapsamda yurtdýþýndan sorumlu çevre yatýrýmlarý ve çevrenin yönetim anlayýþýna katýlmasýna yönelik örnekler bu oturumda katýlýmcýlarla paylaþýlacaktýr. William Oulton, FTSE Grubu Sosyal Sorumluluk Yatýrýmlarý Strateji Danýþmaný 21

24 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-13:00 (1E) MEDYANIN KURUMSA SOSYA SORUMUUÐU Bugünden geleceðe var olmak için yeni bir bireysel ve kurumsal farkýndalýða, vizyona ihtiyaç duyuluyor. Bu bilinç bizim yeni sorumluluklar almamýzý, iþ yapma tarzýmýzý tekrar gözden geçirmemizi gerektiriyor. Yeni bilinç ve sorumluluðumuzu, kýsaca Sorumlu Ýþletmecilik diye adlandýrabiliriz. Kalite Kongresi, Küresel Rekabet ve Dünya Vatandaþlýðý temasý ile sorumlu iþletmeciliði her sektörde gündeme taþýyor. Medya da yeni bir bilinç ve sorumluluk ile davranmak zorunda. Medya ve RTÜK, reklamverenler, yapýmcýlar gibi sosyal paydaþlarý, Sorumlu Yayýncýlýk için neler yapýlmasý gerektiðini bu oturumda tartýþýyorlar. Panelistler Prof. Dr. Acar Baltaþ, Baltaþ- Baltaþ Genel Müdürü Prof. Dr. Davut Dursun, Radyo Televizyon Üst Kurulu Hakan Gören, Koç Holding Osman Sýnav, Yapýmcý Saner Ayar, Show TV Genel Müdürü 22 Mehmet Barlas, Gazeteci

25 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-16:00 (2A) REKABETÇÝ ÞÝRKETERDE YENÝÝKÇÝÝK MODEERÝ Oturum Baþkaný ve Konuþmacý Konuþmacýlar Prof. Dr. Gündüz Ulusoy, Sabancý Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Öner, Yeditepe Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. eif Hommen, und Üniversitesi Öðretim Üyesi Bu oturumda Ulusal Ýnovasyon Giriþimi nin yürüttüðü çalýþmalar ortaya konarken, gerek kamu gerekse özel sektör organizasyonlarýnýn yeniliklerin kullanýmýnda lider olmak için nasýl uygun stratejiler geliþtireceði ele alýnacaktýr. Dr. Gunther ay, Fraunhofer Enstitüsü 23

26 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-16:00 (2B) FARKI KÜTÜRERDE ÝDERÝK YAPMAK Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Ali Pandýr, Tofaþ, CEO Yrd. Doç. Dr. Mahmut Bayazýt, Sabancý Üniversitesi Öðretim Üyesi Küreselleþme bireylere iþgüçlerini dünyanýn her yerinde kullanabilme fýrsatý yarattý. Her bir farklýlýðýn ortak paydada yaratacaðý muazzam sinerjinin çarpan etkisi büyük olurken, kuruluþlarýn ortak hedef ve deðerlere ulaþmasýnda bu farklýlýklarý yönetmedeki zaaflarý aþabilmesi hayati önem kazandý. Bu kapsamda bu oturumda kuruluþlarda, kurum kültürü oluþturulurken bu farklýlýklardan faydalanmanýn kazanýmlarý, çok uluslu þirketlerin yerel yapýlarýndaki farklýlýklarý nasýl yönettikleri ve bu süreçte yaþanan sorunlar ve çözüm örnekleri ele alýnacaktýr. Dr. Yeþim Toduk Akiþ, Amrop International Türkiye Kurucu Ortaðý 24

27 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-16:00 (2C) TMME ÞAMPÝYONARINDAN MÜÞTERÝ MEMNUNÝYETÝ YAKAÞIMARI Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Prof. Dr. Ali Rýza Kaylan, TMME Üst Kurul Baþkaný Sadi Fansa, Mc Donalds Genel Müdürü Cemal Ererdi, Axa Oyak Genel Müdürü 2006 yýlý baþýndan bu yana KalDer ve Ka Araþtýrma iþbirliðiyle yürütülen Türkiye Müþteri Memnuniyeti Endeksi nin birinci yýlýnýn sonunda çalýþmalar deðerlendiriliyor yýlý kazananlarýnýn müþteri memnuniyetindeki baþarýlarýnýn arkasýndaki kurumsal modellerinin paylaþýlacaðý bu oturumda katýlýmcýlar ayrýca kurum ve markalarýnýn gelecek stratejilerini oluþtururken gerekecek olan müþteri memnuniyeti yaklaþýmlarý konusunda bilgi sahibi olacaklardýr. 25

28 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-16:00 (2D) KURUMSA SOSYA SORUMUUK ve KÜRESE ÝKEER SÖZEÞMESÝ Oturum Baþkaný Mahmood Ayub, Birleþmiþ Milletler Türkiye Koordinatörü ve BM Kalkýnma Programý Temsilcisi Birleþmiþ Milletlerin 2002 yýlýnda baþlattýðý Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Global Compact hareketi iþ dünyasý için yeni bir yaklaþýmý ortaya koymuþtur. Sorumlu Ýþletmecilik yaklaþýmý kapsamýnda Küresel Ýlkeler Sözleþmesine imza atmýþ kuruluþ temsilcileri deneyimlerini bu oturumda paylaþacaklardýr. Diðer konuþmacýlar kongre web sitesinde yayýnlanacaktýr. (www.kalderkongre.org) 26

29 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-16:00 (2E) SÜRDÜRÜEBÝÝR SÜREÇ YÖNETÝMÝ Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Arzu Aras, Borusan ojistik Yönetim Sistemleri Müdürü ve Yayýlým Þampiyonu Orhan Ünal, Viko Elektrik Teknik ojistik Direktörü KalDer, Türkiye deki iyi uygulamalarý ortaya koymak üzere kýyaslama grup projeleri yapmaktadýr. Sürdürebilir Süreç Yönetimi kýyaslama grup projesinde Türkiye deki süreç yönetimi uygulamalarý taranmýþ, çeþitli kuruluþlar ziyaret edilerek uygulama örnekleri yerinde gözlenmiþtir. Bu oturumda kýyaslama grup projesi ile Türkiye de seçilen iyi uygulamalara yer verilecektir. Diðer konuþmacýlar kongre web sitesinde yayýnlanacaktýr. (www.kalderkongre.org) 27

30 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-18:00 (3A) BAÞARII YENÝÝKÇÝÝK UYGUAMAARI Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Halil Kulluk, Ýntekno Yönetim Kurulu Baþkaný Ekber I. N. Onuk, Yonca Onuk JV Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Baþyiðit, Milsoft Genel Müdürü Kuruluþlarýn inovasyon - yenilik süreçlerinde sahip olduðu baþarýyý ve inovasyon ortamýný yaratmadaki deneyimlerinin katýlýmcýlarla paylaþýlacaðý bu oturumda örneklerle yenilik ortamýnýn nasýl yaratýldýðý ve nasýl sürdürüldüðü ele alýnacaktýr. Kim Klastrup, Grundfos Kurumsal Marka Grubu Baþkan Yardýmcýsý 28

31 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-18:00 (3B) FARKI KÜTÜRERÝN YARATTIÐI ZENGÝNÝK Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoðlu, Yeditepe Üniversitesi Öðretim Üyesi Deniz Gürsoy, Sofra Yemek A.Þ. Genel Müdürü Tarýk Bayazýt, Changa Restaurant Siyasi boyutta farklýlýklar çatýþmalara yol açarken kültürel boyutta farklýlýklar birbirlerini tamamlamakta ve zenginleþtirmektedir. Bu kapsamda bu oturumda farklýlýklarýn insan yaþamýna kattýðý zenginlik, yeme içme kültürü ile sembolize ederek anlatýlacaktýr. 29

32 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-18:30 (3C) KAMU SEKTÖRÜNDE TOPAM KAÝTE UYGUAMAARI Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Prof. Dr. Eser Karakaþ, Bahçeþehir Üniversitesi Ýþletme Fakültesi Öðretim Üyesi Hale Evircan, Eskiþehir Avukat Mail Büyükerman Anaokulu Müdür Vekili Dr. Mansoor El Awar, Ortadoðu Kalite Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Organizasyonda kaliteyi artýrmayý hedefleyen bir yönetim felsefesi olan toplam kalite yönetimi kamu sektörüne yeni açýlýmlar saðladý. TKY nin kamuda uygulanmasý ile toplumun memnuniyeti geliþime de önayak olan bir araç halini almýþtýr. Bu kapsamda gerek ülkemizden gerekse yurtdýþýndan uygulamacýlar oturumda kamudan baþarýlý uygulamalarý inceleyeceklerdir. Sabahattin Demir, Erenköy Ýlköðretim Okulu Müdürü Prof. Dr. Sherif El Araby, Arap Bilim, Teknoloji Ve Deniz Ulaþým Akademisi Üretim Ve Kalite Enstitüsü Dekaný 30

33 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-18:00 (3D) ÇEVRE ÝÇÝN BÝR PERSPEKTÝF: TÜRKÝYE DE AB ÇEVRE ÖDÜERÝ Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Samim Saner, Sürdürülebilir Çevre için Geliþme Platformu Baþkaný Haldun Dingeç, Arçelik Buzdolabý Ýþletmesi Ürün Geliþtirme Yöneticisi Çevresel Sürdürülebilirlik uygulamalarýnýn yaygýnlaþmasý ve çevre dostu ürünlere öncülük eden þirketleri teþvik etmek için uzun zamandan beri AB nde uygulanmakta olan AB Çevre Ödülleri programý döneminde AB üye ülkelerine ilaveten Türkiye de de verilmeye baþlandý. Bu oturumda; SGCP-Sürdürülebilir Geliþme için Çevre Platformu ve REC- Türkiye tarafýndan organize edilen AB Çevre Ödüllerinin hem ödül süreci, hem de AB Çevre Ödülleri Türkiye Programý nýn ödül alan firmalarý projelerini ve saðladýklarý kazanýmlarý paylaþacaklar. Dr. Sibel Sezer Eralp, REC Türkiye Bölge Direktörü Dr. Veysel Zengin, Özgün Kimya Kalite Güvence Müdürü Rahmi Yazan, Erdemir Yardýmcý Ýþletmeler ve Çevre Yönetim Müdür Vekili 31

34 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-18:00 (3E) YENÝ KURUMSA YÖNETÝM ANAYIÞI: TÜRK TÝCARET KANUNU ve BASE II Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Hüseyin Gürer, Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Tayfun Bayazýt, Yapý Kredi Bankasý, CEO Amerikan Merkez Bankasý tarafýndan yüzyýlýn en önemli ekonomik olaylarýndan biri olarak ifade edilen BASE II TKYD nin iþbirliðiyle gerçekleþtirilecek olan bu oturumda ele alýnacaktýr. Deðiþimin baþýnda yeni Türk Ticaret Kanunu ve BASE II hakkýnda katýlýmcýlar bilgilendirilecektir. Oturumda ayrýca Kanada Ýyi Yönetiþim Koalisyonu Direktörü de kurumsal yönetim anlayýþýnýn dünyadaki konumunu ele alacaktýr. Prof. Dr. Ünal Tekinalp, Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Dr. Yýlmaz Argüden, ARGE Danýþmanlýk Yönetim Kurulu Baþkaný 32

35 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 14 Kasým :00 09:30 MÜKEMMEÝK AÞAMAARI BEGE TAKDÝM TÖRENÝ 09:30-11:00 ÖZE OTURUM SÜRDÜRÜEBÝÝR KÜRESE ÞÝRKETE GÝDEN YO Peter Bakker, TNT Express, CEO TNT Express 2006 yýlý içinde çeþitli ülkelerdeki ofisleriyle gerek Ulusal Kalite Ödüllerinde gerekse Avrupa Kalite Ödülleri nde büyük baþarýlara imza attý. Peki birbirinden farký coðrafyalarda ayný baþarýlý uygulamalarý yakalamanýn sýrrý ne? Küresel ve Sürdürülebilir bir Þirket Olabilmek için Neler Yapýlmalýdýr? Bu çalýþmalar Ýþ Dünyasý nda Küresel Bir iderliði de Getirir mi? TNT Express CEO Su Peter Bakker ikinci gün özel oturumunda katýlýmcýlarla bu sorularýn yanýtlarýný paylaþacak. 33

36 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 14 Kasým :30 13:00 (4A) YAÞANABÝÝR BÝR DÜNYADA BÝGÝ EKONOMÝSÝ Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Prof. Dr. Ýskender Gökalp, Fransa Ulusal Bilimsel Araþtýrma Merkezi, Yanma, Aerotermik, Reaktivite ve Çevre Enstitüsü Müdürü Küreselleþme süreci içinde teknolojik geliþmenin en önemli sürekleyici güç haline geldiði günümüz koþullarýnda bir taraftan dünya ekonomisinin geneli göreli olarak daha yüksek bir büyümeye ulaþmaktadýr. Bu geliþmeden bazý ülke ve kesimler belirgin þekilde yararlanmaktadýr. Diðer taraftan ise eþitsizlikler artmaya devam etmekte ve yeni nitelikler kazanmaktadýr. Bunun ötesinde, ekonomik faaliyetlerin önemli ölçüde küreselleþtiði ama düzenleyici kararlarýn büyük çoðunluðunun ulus devlet çerçevesinde alýndýðý günümüz ortamýnda çevreden ekonomik geliþmenin sürdürülebirliðine ve yoksulluða kadar birçok alanda dengesizlikler ve geliþme perspektifine iliþkin önemli kýsýtlamalar gündeme gelmektedir ya da gelecektir. Bu durumda Bilgi Ekonomisi içerdiði olaðanüstü potansiyeller ve ayný zamanda potansiyel tehlikeler göz önüne alýnarak þekillendirilip deðerlendirilirse bu sorunlarýn çözümü için ne gibi perspektifler açabilir? Bunlarýn gerçekleþmesi saðlanabilir? Ve, Türkiye nin bu süreçteki konumu ne olmalýdýr? Bu oturumda yanýtlanmasý hedeflenecek olan sorular bunlardýr. Yusuf Iþýk, Ekonomist & Milletvekili Danýþmaný Dr. Cemal Akyel, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardýmcýsý Dr. Uður Müldür, Avrupa Komisyonu Ar-Ge Genel Müdürlüðü Bölüm Baþkaný 34

37 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 14 Kasým :30 13:00 (4B) KÜRESE YÖNETÝCÝNÝN PROFÝÝ Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Akýn Duman, TEÝ TUSAÞ Motor Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. Acar Baltaþ, Baltaþ- Baltaþ Genel Müdürü Cem Kozlu, Coca Cola Company Avrasya Danýþmaný Küresel Yönetici Kimdir? Ýyi bir lider olmak ya da iyi yöneticilik becerilerine sahip olmak sizi küresel yönetici yapar mý? Sýnýrlarý neredeyse ortadan kalkan bir dünyada her koþulda ve coðrafyada liderlik yapabilmek gerekiyor. Bu kapsamda oturum içerisinde küresel þirketlerde yöneticilik deneyimi edinmiþ konuþmacýlar küresel yöneticinin rolünü ve profilini çiziyorlar. Murat Alsan, KPKG Ortak 35

38 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 14 Kasým :30 13:00 (4C) KURUMSA GEÝÞÝMÝN TANINMASI: MÜKEMMEÝK AÞAMAARI Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Zulal Kýzýltaþ, KalDer Mükemmellik Aþamalarý Yöneticisi Celal Toroðlu, Feniþ Teknik Genel Müdürü Mükemmellik Aþamalarý, Mükemmellik yolculuðuna baþlamýþ kuruluþlarý cesaretlendirmek, hangi aþamada olduklarýný göstermek için EFQM tarafýndan oluþturulan uluslararasý bir tanýma programýdýr. Türkiye de EFQM adýna KalDer tarafýndan yönetilmektedir. Kuruluþlar, EFQM Mükemmellik Modeli ni kullanmadaki deneyimlerine ve iyileþtirme programlarýnýn yayýlýmýna uygun bir aþama için baþvuruda bulunabilirler. Mükemmellikte Kararlýlýk ve/veya Mükemmellikte Yetkinlik aþamalarýna hangi kuruluþlar baþvurabilirler? Deðerlendirme nasýl yapýlmaktadýr ve ne zaman baþvurulabilir? Belge alan kuruluþlarýn kazanýmlarý nelerdir? vb... Sorularýnýzýn cevaplarýný farklý aþamalara katýlan ve baþarýlý kuruluþlardan öðrenebilirsiniz.. Kaan Gürgenç, Borusan ojistik Genel Müdürü Pervin Olgun, Barem Research Genel Müdürü 36

39 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 14 Kasým :30 13:00 (4D) AVRUPA VATANDAÞIÐI Oturum Baþkaný Konuþmacý Mehmet Altan Prof. Dr. Ýlber Ortaylý, Tarihçi & Topkapý Sarayý Müzesi Baþkaný Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda kalýcý barýþ arayýþýnda bir proje olarak ortaya çýkan Avrupa Kömür Çelik topluluðu zaman içerisinde dünyanýn önemli ekonomik ve siyasi gücü haline geldi. Birlik içindeki toplumlarýn ulusal vatandaþlýklarýnýn yerine geçmek deðil tamamlayýcý olmayý hedefleyen bu olgu birlik içinde yaþayan diðer ülke vatandaþlarýnýn ihtiyaçlarýna da yanýt verebilecek mi? 37

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

tegep deðerleri 01 tegep hakkýnda TEGEP Eðitim ve Geliþim Platformu Derneði; kurumlar, eðitimciler, akademisyenler ve eðitim alanlardan oluþan paydaþlarý ile iþ birliði içinde fikir üretip, araþtýrma ve

Detaylı

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z.

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. Güldem Ökem Þubat 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/02/511 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı