Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 KAÝTE Kongre Resmi Sponsorlarý

3 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ KÜRESE REKABET ve DÜNYA VATANDAÞIÐI KASIM 2007 Ýstanbul ütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý

4 KAÝTE KONGRESÝ ne sponsor olan kuruluþlara katkýlarýndan dolayý teþekkür ederiz. Resmi Sponsorlar AKSA AKRÝÝK ATA ONÝNE AYGAZ A.Þ. BÝÝM ÝAÇ BORUSAN HODÝNG A.Þ. FÝNANSBANK HACI ÖMER SABANCI HODÝNG.A.Þ. ÝDO KA ARAÞTIRMA HÝZM.TD.ÞTÝ. KÜTAHYA PORSEEN SIEMENS A.Þ. SOYAK A.Þ. TIRSAN TREYER A.Þ. TNT EKSPRES TÜRK TEEKOM TURKON HODÝNG Kongre Sponsorlarý ARAS KARGO ART CRAFT AYTAÇ GIDA BOU ÇÝMENTO BOSCH A.Þ. BURSA GAZ CAFER SADIK ABAIOÐU A.Þ. ÇÝMTAÞ DYO ECZACIBAÞI HODÝNG IAS INTE AKÞAM GAZETESÝ CUMHURÝYET FORTUNE DERGÝSÝ KOBÝ EFOR PATÝN&WORD BUSINESS RADÝKA ARÇEÝK ARGE ASSAN AÜMÝNYUM AUTOIV CANKOR DEOITTE ECA Ýletiþim Sponsorlarý Oturum Sponsorlarý EGE KÝMYA SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. KAÝTEST OTOKAR TEB TEI TUSAÞ MOTOR SANAYÝ A.Þ. THE RITZ CARTON Hizmet Sponsorlarý KADIKÖY ÞÝFA SAÐIK KURUMARI VÝP TURÝZM KPMG TURKEY UCKYEYE MERCEDES BENZ TÜRK A.Þ. PINAR SÜT SKF TÜRK SOFRA A.Þ. TOYOTA TÜPRAÞ TÜRK BARTER A.Þ. ÜKER VÝKO EEKTRÝK REFERANS GAZETESÝ SABAH GAZETESÝ SHOW TV SKYTURK TV SUBCONTURKEY VATAN GAZETESÝ 2

5 KAÝTE KÜRESE REKABET ve DÜNYA VATANDAÞIÐI Ýçinde Dünya Olmayan Dünya Ýçinde Olamaz Kalite Kongreleri, 1992 yýlýndan bu yana dünyada öncü yönetim yaklaþýmlarýna farklý bakýþ açýlarý getirerek kendi gündemini yaratýyor. 16 cýsý bu yýl Kasým tarihlerinde Ýstanbul da düzenlenecek olan Kalite Kongresi nin ana temasý bu kez Küresel Rekabet ve Dünya Vatandaþlýðý... Bu tema altýnda, küreselleþme ile sýnýrlarý ortadan kalkan dünyamýzda giderek artan uluslararasý iþbirliði fýrsatlarýnýn deðerlendirilmesindeki kilit süreçleri ele alacaðýz. Kuruluþlarýmýz için rekabetçiliði, farklý kültürel öðelerin yönetimi, yenilikçilik, süreç yönetimi, sorumlu iþletmecilik gibi çeþitli yaklaþýmlarý yönetici ve uzmanlarýn liderlik ve yönetim yeterliliklerinin geliþtirilmesine yönelik açýlarla inceleyeceðiz. Kuruluþlara rekabet avantajý saðlayacak bu çaðdaþ yönetim yaklaþýmlarý yanýsýra dünyamýzýn yüzyüze kaldýðý küresel sorunlara yönelik derin tartýþma ortamlarý ve çözüm fýrsatlarý saðlayacaðýz. Kongrede refah ve kalkýnma için þirketlerimizin ve yöneticilerimizin dünya vatandaþý olabilmelerinin yol haritalarý iyi uygulama örnekleriyle oluþturulacak. Kongrenin Dünya Vatandaþlýðý kurgusu dahilinde birinci gün özel oturumunda Birleþmiþ Milletler Eski Genel Sekreteri Kofi Annan, çevre kültürü ve bilinci, ekonomik ve sosyal paylaþým dengesinin kurulmasý, farklý kültürlerin birarada uyum ve barýþ içinde yaþamasý baþlýklarýnda bütünsel bir deðerlendirme yaparken, Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý Baþkaný Kemal Derviþ, bu konularda BM in Binyýl Hedefleri gibi giriþimlerdeki geliþmeleri aktaracak. Kongre ikinci gün özel oturumunda ise TNT CEO su Peter Bakker; 2006 yýlýnda birbirinden farklý ülke merkezlerindeki uygulamalarla Avrupa ve Ulusal Kalite Ödüllerini kazanan küresel bir þirket örneði olarak TNT Express in uygulamalarýný katýlýmcýlarla paylaþacak. Kongrede özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluþlarýndan ve çeþitli disiplinlerden 2500 ü aþkýn yönetici, uzman, denetçi, deðerlendirici, eðitmen ve danýþman bir araya gelecekler. Gerek akademik hayattan gerekse iþ hayatýndan uygulamacýlar, Kalite Kongresi Oturumlarý yanýsýra 2. Uluslararasý Kalite Organizasyonlarý ve Profesyonelleri Zirvesi, Kongre Çalýþtaylarý, Sorumlu iderlik için Gala Yemeði gibi çeþitli paralel etkinliklerde farklý ihtiyaç gruplarýna yönelik içerik saðlayacak ve yeni bakýþ açýlarý sunacaklar. Bu yýl ikincisini düzenlediðimiz Zirvedeki üç paralel akýþ dahilinde Günlük Ýþleyiþte Kalite Tekniklerinin Etkin Kullanýmý, Denetim Kalitesi ve Rekabet için Bilginin Gücü gibi konular ele alýnacak. Ayrýca çeþitli sektörlerden firmalarýn katýlacaðý Alman Firmalarýnda Kalite Yaklaþýmlarý oturumlarýna ayrýlmýþ bir akýþ olacak. Küresel Rekabet ve Dünya Vatandaþlýðý temasý altýnda, yaþam kalitesinin sürdürülebilirliði için çözümler oluþturmaya çalýþacaðýz. Bunun için kurumsal ve bireysel sorumluluklarýmýzý tanýmlayarak, kurum ve kuruluþlarýmýz ile onlarýn yöneticilerinin, sýnýr tanýmayan dünyada, nasýl baþarýlý birer bileþen olabileceklerini tartýþmayý hedefliyoruz. Bu bilgi ve deneyim ortamýnda yer alarak rekabet gücünüze katký saðlayacaðýnýza inanýyor ve kongreye katýlýmýnýzý bekliyoruz. 3

6 KAÝTE Kofi Annan Birleþmiþ Milletler Eski Genel Sekreteri Sayfa 17 Kemal Derviþ Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý Baþkaný Sayfa 17 Peter Bakker, TNT Express, CEO Sayfa 33 4

7 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ KÜRESE REKABET VE DÜNYA VATANDAÞIÐI KASIM 2007 Ýstanbul ütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý PROGRAM KAÝTE KONGRESÝ Kasým :00-18:30 Sayfa 18 YAÞAM BÝÇÝMÝ OARAK KAÝTE OTURUMU 14 Kasým :45-17:30 Sayfa 45 UUSA KAÝTE ÖDÜÜ TÖRENÝ VE KOKTEYÝ 14 Kasým :30-19:00 Sayfa 46 UUSA KAÝTE ÖDÜÜ TÖRENÝ VE KOKTEYÝ 14 Kasým :30-19:00 Sayfa 46 UUSARARASI KAÝTE ORGANÝZASYONARI VE PROFESYONEERÝ ZÝRVESÝ Sayfa Kasým :00-17:00 ÇAIÞTAYAR Kasým 2007 Sayfa 57 KÜRESE ÝKEER SÖZEÞMESÝ ÝDERER GAA YEMEÐÝ 12 Kasým :00-22:00 Sayfa 71 5

8 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ OTURUM PROGRAMI 13 Kasým 2007, Salý 09:00-09:30 Açýlýþ Konuþmalarý Çetin Nuhoðlu KalDer Yönetim Kurulu Baþkaný Arzuhan Yalçýndað TÜSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný 09:30-11:00 Özel Oturum NEREDEYÝZ Kofi Annan Birleþmiþ Milletler Eski Genel Sekreteri Kahve Molasý 11:00-11:30 11:30-13:00 Kemal Derviþ Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý Baþkaný Paralel Oturumlar 1A Açýlýþ Konuþmacýsý: Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: DÜNYA ÖÇEÐÝNDE REKABETÇÝÝK: AMERÝKA, AVRUPA VE ÝZBON STRATEJÝSÝ Agah Uður, Borusan Holding, CEO Dr. Esra agro, CIRP Uluslararasý Araþtýrma Ve Politika Platformu Genel Koordinatörü Dr. Bahadýr Kaleaðasý, Tüsiad AB ve UNICE Temsilcisi Prof. Dr. Hannes eo, Avusturya Ekonomik Araþtýrmalar Enstitüsü Ekonomisti Prof. Dr. Michael andesmann, Viyana Uluslararasý Ekonomi Çalýþmalarý Enstitüsü Araþtýrma Direktörü 6

9 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ OTURUM PROGRAMI 1B Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: KURUUÞARDA FARKI KÜTÜRE ÖÐEERÝN SÝNERJÝSÝNÝN KUANIMI Prof. Dr. Nakiye Avdan Boyacýgiller, Sabancý Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekaný Ahmet Söylemezoðlu, Dünya Bankasý Afrika Bölgesi Finans Sektörü Baþ Uzmaný Juergen Ziegler, Daimler Chrysler Türkiye Genel Müdürü Prof. Dr. Mehdi Abzari, Ýran Ýsfahan Üniversitesi Öðretim Üyesi 1C Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: KÜRESE OYUNCU OABÝMEK ÝÇÝN UUSA KAÝTE HAREKETÝNDEN FAYDAANMAK Mustafa Yýlmaz, Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Þ. Genel Müdürü Doç. Dr. Ahmet Paksoy, ÝDO Genel Müdürü Gürhan Akdoðan, Ýnoksan, CEO Prof. Dr. Mehmet Durman, Sakarya Üniversitesi Rektörü 1D Oturum Baþkaný/ Konuþmacý: Konuþmacýlar: SORUMU YATIRIM VE ÇEVRE YÖNETÝMÝ Semra F. Aþçýgil, Ortadoðu Teknik Üniversitesi Öðretim Üyesi Ian Blythe, Boots PC Grubu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Baþkaný William Oulton, FTSE Grubu Sosyal Sorumluluk Yatýrýmlarý Strateji Danýþmaný 7

10 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ OTURUM PROGRAMI 1E Panelistler: MEDYANIN KURUMSA SOSYA SORUMUUÐU Prof. Dr. Acar Baltaþ, Baltaþ-Baltaþ Genel Müdürü Prof. Dr. Davut Dursun, Radyo Televizyon Üst Kurulu Hakan Gören, Koç Holding Mehmet Barlas, Gazeteci Osman Sýnav, Yapýmcý Saner Ayar, Show TV Genel Müdürü 13:00-14:30 Öðle Yemeði 14:30-16:00 2A Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: REKABETÇÝ ÞÝRKETERDE YENÝÝKÇÝÝK MODEERÝ Prof. Dr. Gündüz Ulusoy, Sabancý Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Öner, Yeditepe Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. eif Hommen, und Üniversitesi Öðretim Üyesi Dr. Gunther ay, Fraunhofer Enstitüsü 2B Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: FARKI KÜTÜRERDE ÝDERÝK YAPMAK Ali Pandýr, Tofaþ, CEO Yrd. Doç. Dr. Mahmut Bayazýt, Sabancý Üniversitesi Öðretim Üyesi Dr. Yeþim Toduk Akiþ, Amrop International Türkiye Kurucu Ortaðý 8

11 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ OTURUM PROGRAMI 2C Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: TMME ÞAMPÝYONARINDAN MÜÞTERÝ MEMNUNÝYETÝ YAKAÞIMARI Prof. Dr. Ali Rýza Kaylan, TMME Üst Kurul Baþkaný Sadi Fansa, Mc Donalds Genel Müdürü Cemal Ererdi, Axa Oyak Genel Müdürü 2D Oturum Baþkaný: KURUMSA SOSYA SORUMUUK ve KÜRESE ÝKEER SÖZEÞMESÝ Mahmood Ayub, Birleþmiþ Milletler Türkiye Koordinatörü ve BM Kalkýnma Programý Temsilcisi 2E Oturum Baþkaný: SÜRDÜRÜEBÝÝR SÜREÇ YÖNETÝMÝ Arzu Aras, Borusan ojistik Yönetim Sistemleri Müdürü ve Yayýlým Þampiyonu 16:00-16:30 Kahve Molasý 9

12 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ OTURUM PROGRAMI 16:30-18:00 3A Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: BAÞARII YENÝÝKÇÝÝK UYGUAMAARI Halil Kulluk, Ýntekno Yönetim Kurulu Baþkaný Ekber I. N. Onuk, Yonca Onuk JV Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Baþyiðit, Milsoft Genel Müdürü Kim Klastrup, Grundfos Kurumsal Marka Grubu Baþkan Yardýmcýsý 3B Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: FARKI KÜTÜRERÝN YARATTIÐI ZENGÝNÝK Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoðlu, Yeditepe Üniversitesi Öðretim Üyesi Deniz Gürsoy, Sofra Yemek A.Þ. Genel Müdürü Tarýk Bayazýt, Changa Restaurant 3C Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: KAMU SEKTÖRÜNDE TOPAM KAÝTE UYGUAMAARI Prof. Dr. Eser Karakaþ, Bahçeþehir Üniversitesi Ýþletme Fakültesi Öðretim Üyesi Hale Evircan, Eskiþehir Avukat Mail Büyükerman Anaokulu Müdür Vekili Dr. Mansoor El Awar, Ortadoðu Kalite Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Sabahattin Demir, Erenköy Ýlköðretim Okulu Müdürü Prof. Dr. Sherif Al Araby, Arap Bilim, Teknoloji Ve Deniz Ulaþým Akademisi Üretim Ve Kalite Enstitüsü Dekaný 10

13 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ OTURUM PROGRAMI 3D Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: ÇEVRE ÝÇÝN BÝR PERSPEKTÝF: TÜRKÝYE DE AB ÇEVRE ÖDÜERÝ Samim Saner, Sürdürülebilir Çevre için Geliþme Platformu Baþkaný Haldun Dingeç, Arçelik Buzdolabý Ýþletmesi Ürün Geliþtirme Yöneticisi Dr. Sibel Sezer Eralp, REC Türkiye Bölge Direktörü Dr. Veysel Zengin, Özgün Kimya Kalite Güvence Müdürü Rahmi Yazan, Erdemir Yardýmcý Ýþletmeler ve Çevre Yönetim Müdür Vekili 3E Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: YENÝ KURUMSA YÖNETÝM ANAYIÞI: TÜRK TÝCARET KANUNU ve BASE II Hüseyin Gürer, Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Tayfun Bayazýt, Yapý Kredi Bankasý, CEO Prof. Dr. Ünal Tekinalp, Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Dr. Yýlmaz Argüden, ARGE Danýþmanlýk Yönetim Kurulu Baþkaný 14 Kasým 2007, Çarþamba 09:00-09:30 09:30-11:00 MÜKEMMEÝK AÞAMAARI BEGE TAKDÝM TÖRENÝ ÖZE OTURUM SÜRDÜRÜEBÝÝR KÜRESE ÞÝRKETE GÝDEN YO Peter Bakker, TNT Express, CEO 11

14 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ OTURUM PROGRAMI Kahve Molasý 11:00-11:30 11:30-13:00 4A Oturum Baþkaný ve Konuþmacý: Konuþmacýlar: YAÞANABÝÝR BÝR DÜNYADA BÝGÝ EKONOMÝSÝ Prof. Dr. Ýskender Gökalp, Fransa Ulusal Bilimsel Araþtýrma Merkezi, Yanma, Aerotermik, Reaktivite ve Çevre Enstitüsü Müdürü Yusuf Iþýk, Ekonomist & Milletvekili Danýþmaný Cemal Akyel, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardýmcýsý Uður Müldür, Avrupa Komisyonu Foresight Programý Koordinatörü 4B Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: KÜRESE YÖNETÝCÝNÝN PROFÝÝ Akýn Duman, TEÝ TUSAÞ Motor Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. Acar Baltaþ, Baltaþ-Baltaþ Genel Müdürü Cem Kozlu, Coca Cola Company Avrasya Danýþmaný Murat Alsan, KPMG Ortak 4C Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: KURUMSA GEÝÞÝMÝN TANINMASI: MÜKEMMEÝK AÞAMAARI Zulal Kýzýltaþ, KalDer Mükemmellik Aþamalarý Yöneticisi Celal Toroðlu, Feniþ Teknik Genel Müdürü Kaan Gürgenç, Borusan ojistik Genel Müdürü Pervin Olgun, Barem Research Genel Müdürü 12

15 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ OTURUM PROGRAMI 4D Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: AVRUPA VATANDAÞIÐI Mehmet Altan Prof. Dr. Ýlber Ortaylý, Tarihçi & Topkapý Sarayý Müzesi Baþkaný 4E KAKINMA ÝÇÝN ÝÞBÝRÝÐÝ PROJEERÝ 13:00-14:30 Öðle Yemeði 14:30-16:00 5A Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: YENÝÝKÇÝÝÐÝN 8 DAGASI Ýrfan Onay, KalDer Yönetim Ýçerik Danýþmaný Doç. Dr. Nilsen Altýntaþ, TEB Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdür Yardýmcýsý Bob Barbour, Center for Competitiveness, CEO 5B Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: ÝÞ YAÞAMINDA ÝETÝÞÝM Ýbrahim Aybar, Renault Mais Genel Müdürü Doç. Dr. Doðan Cüceloðlu Faruk Güler, Abalýoðlu Holding, CEO Paul Doany, Türk Telekom Genel Müdürü 13

16 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ OTURUM PROGRAMI 5C Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: KAMU HÝZMETERÝNÝN ÖÇÜMENMESÝ: VATANDAÞ MEMNUNÝYETÝ Mehmet Yücel, KalDer Genel Sekreter Yardýmcýsý Emin Dedeoðlu, TEPAV Yönetiþim Etüdleri Programý Direktörü Fikret Toksöz, TESEV Ýyi Yönetiþim Programý Dr. Forrest Morgenson, Amerikan Ulusal Kalite Araþtýrma Derneði Araþtýrmacýsý 5D Panel Baþkaný: Panelistler: GEECEÐÝN TOPUMARINDA ÝÞ DÜNYASININ ROÜ Frederick Charles Dubee, Birleþmiþ Milletler Genel Sekreterliði Kýdemli Danýþmaný Cansen Baþaran Symes, Price WaterHouse Coopers Türkiye Baþkaný Mehmet Ali Neyzi, Aygaz Genel Müdürü Turgut Yýldýz, Ýþ Dünyasý ve Sürdürülebilir Kalkýnma Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný 5E Oturum Baþkaný: Konuþmacýlar: SEKTÖRE ÝYÝ UYGUAMA ÖRNEÐÝ HAZIR GÝYÝM Selma Akdoðan, KalDer Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nakkaþ, TGSD Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Akyiðit, Collezione Kurucusu Halide Alagöz, Hennes & Mauritz Türkiye Ülke Müdürü 14

17 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ OTURUM PROGRAMI Kahve Molasý 16:00-16:30 16:30-16:45 KAPANIÞ KONUÞMAARI Çetin Nuhoðlu, KalDer Yönetim Kurulu Baþkaný Arzuhan Doðan Yalçýndað, Tüsiad Yönetim Kurulu Baþkaný 16:45-17:30 YAÞAM BÝÇÝMÝ OARAK KAÝTE Konuþmacýlar: Akýn Öngör, WWF Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný 17:30-18: UUSA KAÝTE ÖDÜ TÖRENÝ 15

18 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :00-09:30 Açýlýþ Konuþmalarý Çetin Nuhoðlu KalDer Yönetim Kurulu Baþkaný Arzuhan Doðan Yalçýndað Tüsiad Yönetim Kurulu Baþkaný 16

19 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-11:00 ÖZE OTURUM NEREDEYÝZ Kofi Annan Birleþmiþ Milletler Eski Genel Sekreteri Kemal Derviþ Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý Baþkaný Küresel Ýlkeler Sözleþmesi ni ülkemizde imzalayan ilk Sivil Toplum Kuruluþu olarak bu oturumda dünyamýzýn bulunduðu duruma iliþkin bütünsel bir deðerlendirme yapýlmasýný hedefliyoruz. Günümüzde, Küresel Ýlkeler Sözleþmesi, Binyýl Hedefleri gibi giriþimler gerek bireyin gerekse kurumlarýn düþünme paradigmalarýný deðiþtiriyor. Bu giriþimler sayesinde oluþan sorumlu iþletmecilik anlayýþý, iþ dünyasýna yeni bir bakýþ açýsý sunuyor yýlýnda Küresel Ýlkeler Sözleþmesi ne liderlik eden Birleþmiþ Milletler Eski Genel Sekreteri Kofi Annan bu özel oturumda uluslarüstü kurumlarýn mevcut küresel sorunlarýn iyileþtirilmelerini hýzlandýrmak üzere yeniden yapýlandýrýlmalarýný ele alacak. Kemal Derviþ ise çeþitli iþbirlikleriyle dünyadaki yoksulluk, eðitim, saðlýk, çevresel sürdürülebilirlik gibi konularda baþarýlý projelere imza atan Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý na iliþkin bilgileri katýlýmcýlarla paylaþacak. 17

20 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-13:00 (1A) DÜNYA ÖÇEÐÝNDE REKABETÇÝÝK: AMERÝKA, AVRUPA VE ÝZBON STRATEJÝSÝ Agah Uður, Borusan Holding CEO Dr. Esra agro, CIRP Uluslararasý Araþtýrma Ve Politika Platformu Genel Koordinatörü Özel Konuþmacý Oturum Baþkaný Ýki milenyum önce Sun Tzu, stratejisi olmayanlarýn yenilmeye mahkum olduðunu söylemiþti. Bugün küresel piyasalarýn iþlerliði için zorunluluk olan rekabetin derecesi giderek artýyor ve stratejilerde bu ortamda radikal gereklilik olarak yerlerini alýyorlar. Bu kapsamda Amerika ve Avrupa gibi küresel rekabet odaklarý karþýlaþtýrýlacak ve Avrupa nýn aþmasý gereken noktalar ak izbon Stratejisi çerçevesinde ele alýnacaktýr. Oturum kuruluþlarýmýzýn rekabeti anlama ve deðerlendirmelerine katkýda bulunacaktýr. Konuþmacýlar Dr. Bahadýr Kaleaðasý, Tüsiad AB ve UNICE Temsilcisi Prof. Dr. Hannes eo, Avusturya Ekonomik Araþtýrmalar Enstitüsü Ekonomisti 18 Prof. Dr. Michael andesmann, Viyana Uluslararasý Ekonomi Çalýþmalarý Enstitüsü Araþtýrma Direktörü

21 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-13:00 (1B) KURUUÞARDA FARKI KÜTÜRE ÖÐEERÝN SÝNERJÝSÝNÝN KUANIMI Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Prof. Dr. Nakiye Avdan Boyacýgiller, Sabancý Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekaný Ahmet Söylemezoðlu, Dünya Bankasý Afrika Bölgesi Finans Sektörü Baþ Uzmaný Bu oturum kuruluþlarýmýzýn küresel ekonominin gerektirdiði yeni iþ yapma bilinci ve yöntemlerini anlayabilmesi için tasarlanmýþtýr. Oturumda, Dünya Vatandaþlýðý olarak ifade ettiðimiz bu yeni bilincin, en önemli gerekliliklerinden biri olan farklý kültürel öðelerin sinerjik kullanýmýna iliþkin uygulamalar ele alýnacaktýr. Bu kapsamda oturumda farklý kültürlerle çalýþma konusunda akademik çalýþmalar ve gerek yurtdýþýndan gerekse Türkiye deki expat yöneticilerin deneyimleri katýlýmcýlara aktarýlacaktýr. Juergen Ziegler, Daimler Chrysler Türkiye Genel Müdürü Prof. Dr. Mehdi Abzari, Ýran Ýsfahan Üniversitesi Öðretim Üyesi 19

22 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-13:00 (1C) KÜRESE OYUNCU OABÝMEK ÝÇÝN UUSA KAÝTE HAREKETÝNDEN FAYDAANMAK Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Mustafa Yýlmaz, Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Þ. Genel Müdürü Doç. Dr. Ahmet Paksoy, ÝDO Genel Müdürü KalDer in 1998 yýlýnda baþlattýðý Ulusal Kalite Hareketi ile kuruluþlarýn mükemmellik yolculuðunda performans iyileþtirme stratejisi olarak; EFQM Mükemmellik Modeli ni esas alan özdeðerlendirme yöntemleri ile güçlü ve iyileþtirmeye açýk alanlarýný düzenli aralýklara belirleyip, bulgular doðrultusunda sürekli iyileþtirme planlamalarý ve hayata geçirmeleri hedefleniyor. Bu kapsamda Ulusal Kalite Hareketi nde yapýlan yenilikler ve özellikle iyiniyet bildirgesini imzalamýþ ve dýþ deðerlendirme sürecine katýlmýþ kuruluþlarýn temsilcileri deneyimlerini bu oturumda ele alacaklardýr. Gürhan Akdoðan, Ýnoksan, CEO Prof. Dr. Mehmet Durman, Sakarya Üniversitesi Rektörü 20

23 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-13:00 (1D) SORUMU YATIRIM VE ÇEVRE YÖNETÝMÝ Oturum Baþkaný ve Konuþmacý Konuþmacýlar Semra F. Aþçýgil, Ortadoðu Teknik Üniversitesi Öðretim Üyesi Ian Blythe, Boots PC Grubu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Baþkaný Tarih boyunca fütursuzca kullandýðýmýz doða artýk sahip olduklarýný bizimle paylaþmakta mesafeli davranýyor hatta elindekileri giderek kýsýtlýyor. Geri dönülemez bir noktaya gelmememize az kaldýðýný hissettiðimiz þu günlerde kuruluþlar da sosyal sorumluluk kapsamýnda ekosisteme etkileri azaltmaya yönelik projeler üretiyor. Bu kapsamda yurtdýþýndan sorumlu çevre yatýrýmlarý ve çevrenin yönetim anlayýþýna katýlmasýna yönelik örnekler bu oturumda katýlýmcýlarla paylaþýlacaktýr. William Oulton, FTSE Grubu Sosyal Sorumluluk Yatýrýmlarý Strateji Danýþmaný 21

24 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-13:00 (1E) MEDYANIN KURUMSA SOSYA SORUMUUÐU Bugünden geleceðe var olmak için yeni bir bireysel ve kurumsal farkýndalýða, vizyona ihtiyaç duyuluyor. Bu bilinç bizim yeni sorumluluklar almamýzý, iþ yapma tarzýmýzý tekrar gözden geçirmemizi gerektiriyor. Yeni bilinç ve sorumluluðumuzu, kýsaca Sorumlu Ýþletmecilik diye adlandýrabiliriz. Kalite Kongresi, Küresel Rekabet ve Dünya Vatandaþlýðý temasý ile sorumlu iþletmeciliði her sektörde gündeme taþýyor. Medya da yeni bir bilinç ve sorumluluk ile davranmak zorunda. Medya ve RTÜK, reklamverenler, yapýmcýlar gibi sosyal paydaþlarý, Sorumlu Yayýncýlýk için neler yapýlmasý gerektiðini bu oturumda tartýþýyorlar. Panelistler Prof. Dr. Acar Baltaþ, Baltaþ- Baltaþ Genel Müdürü Prof. Dr. Davut Dursun, Radyo Televizyon Üst Kurulu Hakan Gören, Koç Holding Osman Sýnav, Yapýmcý Saner Ayar, Show TV Genel Müdürü 22 Mehmet Barlas, Gazeteci

25 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-16:00 (2A) REKABETÇÝ ÞÝRKETERDE YENÝÝKÇÝÝK MODEERÝ Oturum Baþkaný ve Konuþmacý Konuþmacýlar Prof. Dr. Gündüz Ulusoy, Sabancý Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Öner, Yeditepe Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. eif Hommen, und Üniversitesi Öðretim Üyesi Bu oturumda Ulusal Ýnovasyon Giriþimi nin yürüttüðü çalýþmalar ortaya konarken, gerek kamu gerekse özel sektör organizasyonlarýnýn yeniliklerin kullanýmýnda lider olmak için nasýl uygun stratejiler geliþtireceði ele alýnacaktýr. Dr. Gunther ay, Fraunhofer Enstitüsü 23

26 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-16:00 (2B) FARKI KÜTÜRERDE ÝDERÝK YAPMAK Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Ali Pandýr, Tofaþ, CEO Yrd. Doç. Dr. Mahmut Bayazýt, Sabancý Üniversitesi Öðretim Üyesi Küreselleþme bireylere iþgüçlerini dünyanýn her yerinde kullanabilme fýrsatý yarattý. Her bir farklýlýðýn ortak paydada yaratacaðý muazzam sinerjinin çarpan etkisi büyük olurken, kuruluþlarýn ortak hedef ve deðerlere ulaþmasýnda bu farklýlýklarý yönetmedeki zaaflarý aþabilmesi hayati önem kazandý. Bu kapsamda bu oturumda kuruluþlarda, kurum kültürü oluþturulurken bu farklýlýklardan faydalanmanýn kazanýmlarý, çok uluslu þirketlerin yerel yapýlarýndaki farklýlýklarý nasýl yönettikleri ve bu süreçte yaþanan sorunlar ve çözüm örnekleri ele alýnacaktýr. Dr. Yeþim Toduk Akiþ, Amrop International Türkiye Kurucu Ortaðý 24

27 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-16:00 (2C) TMME ÞAMPÝYONARINDAN MÜÞTERÝ MEMNUNÝYETÝ YAKAÞIMARI Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Prof. Dr. Ali Rýza Kaylan, TMME Üst Kurul Baþkaný Sadi Fansa, Mc Donalds Genel Müdürü Cemal Ererdi, Axa Oyak Genel Müdürü 2006 yýlý baþýndan bu yana KalDer ve Ka Araþtýrma iþbirliðiyle yürütülen Türkiye Müþteri Memnuniyeti Endeksi nin birinci yýlýnýn sonunda çalýþmalar deðerlendiriliyor yýlý kazananlarýnýn müþteri memnuniyetindeki baþarýlarýnýn arkasýndaki kurumsal modellerinin paylaþýlacaðý bu oturumda katýlýmcýlar ayrýca kurum ve markalarýnýn gelecek stratejilerini oluþtururken gerekecek olan müþteri memnuniyeti yaklaþýmlarý konusunda bilgi sahibi olacaklardýr. 25

28 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-16:00 (2D) KURUMSA SOSYA SORUMUUK ve KÜRESE ÝKEER SÖZEÞMESÝ Oturum Baþkaný Mahmood Ayub, Birleþmiþ Milletler Türkiye Koordinatörü ve BM Kalkýnma Programý Temsilcisi Birleþmiþ Milletlerin 2002 yýlýnda baþlattýðý Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Global Compact hareketi iþ dünyasý için yeni bir yaklaþýmý ortaya koymuþtur. Sorumlu Ýþletmecilik yaklaþýmý kapsamýnda Küresel Ýlkeler Sözleþmesine imza atmýþ kuruluþ temsilcileri deneyimlerini bu oturumda paylaþacaklardýr. Diðer konuþmacýlar kongre web sitesinde yayýnlanacaktýr. (www.kalderkongre.org) 26

29 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-16:00 (2E) SÜRDÜRÜEBÝÝR SÜREÇ YÖNETÝMÝ Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Arzu Aras, Borusan ojistik Yönetim Sistemleri Müdürü ve Yayýlým Þampiyonu Orhan Ünal, Viko Elektrik Teknik ojistik Direktörü KalDer, Türkiye deki iyi uygulamalarý ortaya koymak üzere kýyaslama grup projeleri yapmaktadýr. Sürdürebilir Süreç Yönetimi kýyaslama grup projesinde Türkiye deki süreç yönetimi uygulamalarý taranmýþ, çeþitli kuruluþlar ziyaret edilerek uygulama örnekleri yerinde gözlenmiþtir. Bu oturumda kýyaslama grup projesi ile Türkiye de seçilen iyi uygulamalara yer verilecektir. Diðer konuþmacýlar kongre web sitesinde yayýnlanacaktýr. (www.kalderkongre.org) 27

30 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-18:00 (3A) BAÞARII YENÝÝKÇÝÝK UYGUAMAARI Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Halil Kulluk, Ýntekno Yönetim Kurulu Baþkaný Ekber I. N. Onuk, Yonca Onuk JV Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Baþyiðit, Milsoft Genel Müdürü Kuruluþlarýn inovasyon - yenilik süreçlerinde sahip olduðu baþarýyý ve inovasyon ortamýný yaratmadaki deneyimlerinin katýlýmcýlarla paylaþýlacaðý bu oturumda örneklerle yenilik ortamýnýn nasýl yaratýldýðý ve nasýl sürdürüldüðü ele alýnacaktýr. Kim Klastrup, Grundfos Kurumsal Marka Grubu Baþkan Yardýmcýsý 28

31 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-18:00 (3B) FARKI KÜTÜRERÝN YARATTIÐI ZENGÝNÝK Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoðlu, Yeditepe Üniversitesi Öðretim Üyesi Deniz Gürsoy, Sofra Yemek A.Þ. Genel Müdürü Tarýk Bayazýt, Changa Restaurant Siyasi boyutta farklýlýklar çatýþmalara yol açarken kültürel boyutta farklýlýklar birbirlerini tamamlamakta ve zenginleþtirmektedir. Bu kapsamda bu oturumda farklýlýklarýn insan yaþamýna kattýðý zenginlik, yeme içme kültürü ile sembolize ederek anlatýlacaktýr. 29

32 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-18:30 (3C) KAMU SEKTÖRÜNDE TOPAM KAÝTE UYGUAMAARI Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Prof. Dr. Eser Karakaþ, Bahçeþehir Üniversitesi Ýþletme Fakültesi Öðretim Üyesi Hale Evircan, Eskiþehir Avukat Mail Büyükerman Anaokulu Müdür Vekili Dr. Mansoor El Awar, Ortadoðu Kalite Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Organizasyonda kaliteyi artýrmayý hedefleyen bir yönetim felsefesi olan toplam kalite yönetimi kamu sektörüne yeni açýlýmlar saðladý. TKY nin kamuda uygulanmasý ile toplumun memnuniyeti geliþime de önayak olan bir araç halini almýþtýr. Bu kapsamda gerek ülkemizden gerekse yurtdýþýndan uygulamacýlar oturumda kamudan baþarýlý uygulamalarý inceleyeceklerdir. Sabahattin Demir, Erenköy Ýlköðretim Okulu Müdürü Prof. Dr. Sherif El Araby, Arap Bilim, Teknoloji Ve Deniz Ulaþým Akademisi Üretim Ve Kalite Enstitüsü Dekaný 30

33 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-18:00 (3D) ÇEVRE ÝÇÝN BÝR PERSPEKTÝF: TÜRKÝYE DE AB ÇEVRE ÖDÜERÝ Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Samim Saner, Sürdürülebilir Çevre için Geliþme Platformu Baþkaný Haldun Dingeç, Arçelik Buzdolabý Ýþletmesi Ürün Geliþtirme Yöneticisi Çevresel Sürdürülebilirlik uygulamalarýnýn yaygýnlaþmasý ve çevre dostu ürünlere öncülük eden þirketleri teþvik etmek için uzun zamandan beri AB nde uygulanmakta olan AB Çevre Ödülleri programý döneminde AB üye ülkelerine ilaveten Türkiye de de verilmeye baþlandý. Bu oturumda; SGCP-Sürdürülebilir Geliþme için Çevre Platformu ve REC- Türkiye tarafýndan organize edilen AB Çevre Ödüllerinin hem ödül süreci, hem de AB Çevre Ödülleri Türkiye Programý nýn ödül alan firmalarý projelerini ve saðladýklarý kazanýmlarý paylaþacaklar. Dr. Sibel Sezer Eralp, REC Türkiye Bölge Direktörü Dr. Veysel Zengin, Özgün Kimya Kalite Güvence Müdürü Rahmi Yazan, Erdemir Yardýmcý Ýþletmeler ve Çevre Yönetim Müdür Vekili 31

34 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 13 Kasým :30-18:00 (3E) YENÝ KURUMSA YÖNETÝM ANAYIÞI: TÜRK TÝCARET KANUNU ve BASE II Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Hüseyin Gürer, Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Tayfun Bayazýt, Yapý Kredi Bankasý, CEO Amerikan Merkez Bankasý tarafýndan yüzyýlýn en önemli ekonomik olaylarýndan biri olarak ifade edilen BASE II TKYD nin iþbirliðiyle gerçekleþtirilecek olan bu oturumda ele alýnacaktýr. Deðiþimin baþýnda yeni Türk Ticaret Kanunu ve BASE II hakkýnda katýlýmcýlar bilgilendirilecektir. Oturumda ayrýca Kanada Ýyi Yönetiþim Koalisyonu Direktörü de kurumsal yönetim anlayýþýnýn dünyadaki konumunu ele alacaktýr. Prof. Dr. Ünal Tekinalp, Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Dr. Yýlmaz Argüden, ARGE Danýþmanlýk Yönetim Kurulu Baþkaný 32

35 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 14 Kasým :00 09:30 MÜKEMMEÝK AÞAMAARI BEGE TAKDÝM TÖRENÝ 09:30-11:00 ÖZE OTURUM SÜRDÜRÜEBÝÝR KÜRESE ÞÝRKETE GÝDEN YO Peter Bakker, TNT Express, CEO TNT Express 2006 yýlý içinde çeþitli ülkelerdeki ofisleriyle gerek Ulusal Kalite Ödüllerinde gerekse Avrupa Kalite Ödülleri nde büyük baþarýlara imza attý. Peki birbirinden farký coðrafyalarda ayný baþarýlý uygulamalarý yakalamanýn sýrrý ne? Küresel ve Sürdürülebilir bir Þirket Olabilmek için Neler Yapýlmalýdýr? Bu çalýþmalar Ýþ Dünyasý nda Küresel Bir iderliði de Getirir mi? TNT Express CEO Su Peter Bakker ikinci gün özel oturumunda katýlýmcýlarla bu sorularýn yanýtlarýný paylaþacak. 33

36 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 14 Kasým :30 13:00 (4A) YAÞANABÝÝR BÝR DÜNYADA BÝGÝ EKONOMÝSÝ Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Prof. Dr. Ýskender Gökalp, Fransa Ulusal Bilimsel Araþtýrma Merkezi, Yanma, Aerotermik, Reaktivite ve Çevre Enstitüsü Müdürü Küreselleþme süreci içinde teknolojik geliþmenin en önemli sürekleyici güç haline geldiði günümüz koþullarýnda bir taraftan dünya ekonomisinin geneli göreli olarak daha yüksek bir büyümeye ulaþmaktadýr. Bu geliþmeden bazý ülke ve kesimler belirgin þekilde yararlanmaktadýr. Diðer taraftan ise eþitsizlikler artmaya devam etmekte ve yeni nitelikler kazanmaktadýr. Bunun ötesinde, ekonomik faaliyetlerin önemli ölçüde küreselleþtiði ama düzenleyici kararlarýn büyük çoðunluðunun ulus devlet çerçevesinde alýndýðý günümüz ortamýnda çevreden ekonomik geliþmenin sürdürülebirliðine ve yoksulluða kadar birçok alanda dengesizlikler ve geliþme perspektifine iliþkin önemli kýsýtlamalar gündeme gelmektedir ya da gelecektir. Bu durumda Bilgi Ekonomisi içerdiði olaðanüstü potansiyeller ve ayný zamanda potansiyel tehlikeler göz önüne alýnarak þekillendirilip deðerlendirilirse bu sorunlarýn çözümü için ne gibi perspektifler açabilir? Bunlarýn gerçekleþmesi saðlanabilir? Ve, Türkiye nin bu süreçteki konumu ne olmalýdýr? Bu oturumda yanýtlanmasý hedeflenecek olan sorular bunlardýr. Yusuf Iþýk, Ekonomist & Milletvekili Danýþmaný Dr. Cemal Akyel, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardýmcýsý Dr. Uður Müldür, Avrupa Komisyonu Ar-Ge Genel Müdürlüðü Bölüm Baþkaný 34

37 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 14 Kasým :30 13:00 (4B) KÜRESE YÖNETÝCÝNÝN PROFÝÝ Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Akýn Duman, TEÝ TUSAÞ Motor Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. Acar Baltaþ, Baltaþ- Baltaþ Genel Müdürü Cem Kozlu, Coca Cola Company Avrasya Danýþmaný Küresel Yönetici Kimdir? Ýyi bir lider olmak ya da iyi yöneticilik becerilerine sahip olmak sizi küresel yönetici yapar mý? Sýnýrlarý neredeyse ortadan kalkan bir dünyada her koþulda ve coðrafyada liderlik yapabilmek gerekiyor. Bu kapsamda oturum içerisinde küresel þirketlerde yöneticilik deneyimi edinmiþ konuþmacýlar küresel yöneticinin rolünü ve profilini çiziyorlar. Murat Alsan, KPKG Ortak 35

38 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 14 Kasým :30 13:00 (4C) KURUMSA GEÝÞÝMÝN TANINMASI: MÜKEMMEÝK AÞAMAARI Oturum Baþkaný Konuþmacýlar Zulal Kýzýltaþ, KalDer Mükemmellik Aþamalarý Yöneticisi Celal Toroðlu, Feniþ Teknik Genel Müdürü Mükemmellik Aþamalarý, Mükemmellik yolculuðuna baþlamýþ kuruluþlarý cesaretlendirmek, hangi aþamada olduklarýný göstermek için EFQM tarafýndan oluþturulan uluslararasý bir tanýma programýdýr. Türkiye de EFQM adýna KalDer tarafýndan yönetilmektedir. Kuruluþlar, EFQM Mükemmellik Modeli ni kullanmadaki deneyimlerine ve iyileþtirme programlarýnýn yayýlýmýna uygun bir aþama için baþvuruda bulunabilirler. Mükemmellikte Kararlýlýk ve/veya Mükemmellikte Yetkinlik aþamalarýna hangi kuruluþlar baþvurabilirler? Deðerlendirme nasýl yapýlmaktadýr ve ne zaman baþvurulabilir? Belge alan kuruluþlarýn kazanýmlarý nelerdir? vb... Sorularýnýzýn cevaplarýný farklý aþamalara katýlan ve baþarýlý kuruluþlardan öðrenebilirsiniz.. Kaan Gürgenç, Borusan ojistik Genel Müdürü Pervin Olgun, Barem Research Genel Müdürü 36

39 KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ 14 Kasým :30 13:00 (4D) AVRUPA VATANDAÞIÐI Oturum Baþkaný Konuþmacý Mehmet Altan Prof. Dr. Ýlber Ortaylý, Tarihçi & Topkapý Sarayý Müzesi Baþkaný Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda kalýcý barýþ arayýþýnda bir proje olarak ortaya çýkan Avrupa Kömür Çelik topluluðu zaman içerisinde dünyanýn önemli ekonomik ve siyasi gücü haline geldi. Birlik içindeki toplumlarýn ulusal vatandaþlýklarýnýn yerine geçmek deðil tamamlayýcý olmayý hedefleyen bu olgu birlik içinde yaþayan diðer ülke vatandaþlarýnýn ihtiyaçlarýna da yanýt verebilecek mi? 37

KAÝTE Kongre Resmi Sponsorlarý KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ KÜRESE REKABET ve DÜNYA VATANDAÞIÐI 12-14 KASIM 2007 Ýstanbul ütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý KAÝTE KONGRESÝ ne sponsor olan kuruluþlara katkýlarýndan

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KALÝTE KONGRESÝ NE EN AZ BEÞ YIL KATKIDA BULUNAN KURULUÞLAR 21-22 Kasým 2006 ÖNSÖZ 15. KALÝTE KONGRESÝ Düþünce Kalitesi ve Kalite Kongreleri, 1992 yýlýndan beri yönetim alanýnda dünyada öncü yaklaþýmlarýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Zirve Takvimi

Zirve Takvimi 2016-2017 Zirve Takvimi İK profesyonellerinin buluşma noktası... 2016-2017 Zirve Takvimi 13. Seçme Yerleştirme & Yetenek Yönetimi Zirvesi 5-6 Ekim 2016, İstanbul Marriott Hotel Asia Performans, Ücret ve

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 8 Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2006

Detaylı

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 Hakkımızda CREALUS, kurulduğu günden bu güne kadar müşterilerine stratejik çözüm ortağı olarak yenilikçi, yaratıcı ve katma değerli eğitim ve

Detaylı

Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý

Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý S.P.A.C. Danýþmanlýk 8 yýlý aþkýn bir süredir Türkiye'nin en büyük Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýk þirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Satinalma. BuyerNetwork.net Satınalma Kulübü. Satınalma Yöneticileri Filo Kiralama Sektörünü Değerlendirdi

Satinalma. BuyerNetwork.net Satınalma Kulübü. Satınalma Yöneticileri Filo Kiralama Sektörünü Değerlendirdi Endüstriyel Pazarlama ve Satış Konferansı Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Buluşuyor 16 ARALIK 2015 Satınalma Meslek Uygulamaları ISSN 2149-1232 FİYAT 10 TL Satinalma Yıl: 3 Sayı: 36 ARALIK 2015 Satınalma

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

KalDer YIL: 25 SAYI:

KalDer YIL: 25 SAYI: Sig1 SideA Process Cyan Magenta Yellow Black 02/02/2016 09:22:00 KalDer YIL: 25 SAYI: Sig1 SideB Process Cyan Magenta Yellow Black 02/02/2016 09:22:00 Sig2 SideA Process Cyan Magenta Yellow Black 02/02/2016

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli)

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Genel Bilgiler - KalDer Yapı ve çalışma tarzı Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

2011 - XII Aziz Þehitlerimizi ve Depremde Yaþamýný Yitiren Vatandaþlarýmýzý Saygýyla Anýyoruz... Türkiye de Kalitenin Patronu A.Hamdi Doðan ile... Mando Co. Baþkan Y. Mr. Y.S. Lee den Bursa ziyareti...

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Ulusal Ýnovasyon Giriþimi (UÝG) Ýnovasyon Çerçeve Raporu. Toplumsal Refah Ýçin Ýnovasyon

Ulusal Ýnovasyon Giriþimi (UÝG) Ýnovasyon Çerçeve Raporu. Toplumsal Refah Ýçin Ýnovasyon Ulusal Ýnovasyon Giriþimi (UÝG) Ýnovasyon Çerçeve Raporu Toplumsal Refah Ýçin Ýnovasyon TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), Türk Sanayicileri ve

Detaylı

TÜSİAD Üyeleri Bu Gençlikte İŞ Var projesi kapsamında finale kalan 15 Genç Girişimci grubuna koçluk yapacak

TÜSİAD Üyeleri Bu Gençlikte İŞ Var projesi kapsamında finale kalan 15 Genç Girişimci grubuna koçluk yapacak 2 Temmuz 2012 TS/BAS-BÜL/12-54 TÜSİAD Üyeleri Bu Gençlikte İŞ Var projesi kapsamında finale kalan 15 Genç Girişimci grubuna koçluk yapacak TÜSİAD ın gençleri girişimcilik ve yenilikçilik konularında teşvik

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015 Sponsorluk Dosyası Amaç ve Hedeflerimiz Vizyonumuz Türkiye de yatırımcı ilişkileri ile ilişkili farklı hedef kitleleri kurumsal ve bireysel platformda bir araya

Detaylı

KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim

KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim Ali Kamil Uzun, CPA, CFE, MA Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ekim 2011 1 KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI MART EĞİTİMLERİ STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 30 MARTT 2010 SSal lıı STRATEJİK SATINALMA Hedef Katılımcılar Satınalma ve

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 E-mail:cluster@konyacluster.com Konya Kümelenme Merkezi Konya da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında Konya

Detaylı