ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ"

Transkript

1 ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ 2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI ETKÝNLÝKLERÝ SONUÇ RAPORU ARALIK 2011, ANKARA Hazýrlayanlar: Yýldýray Lise, Damla Akyýldýz, Mustafa Yýlmaz

2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2011 Uluslararasý Orman Yýlý Nedir? 2 3 Etkinlik 1. 9 Sýcak Nokta Belgesel Kuþaðý 4 Etkinlik 2. Türkiye nin Milli Parklarý Fotoðraf Sergisi 8 Etkinlik 3. Türkiye Ormanlarý ve 9 Orman Sýcak Noktasý ile ilgili makaleler 9 Basýn Haberleri 10

3 GÝRÝÞ Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli Orman Koruma Alanlarý Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Mayýs 2008 tarihinden beri Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, Orman Genel Müdürlüðü, UNDP Türkiye ve WWF-Türkiye ortaklýðýnda yürütülmektedir. Projenin amacý; 4 yýl içinde Küre Daðlarý Milli Parký ve çevresinde doða koruma ve sürdürülebilir kaynak yönetimi amacýyla, katýlýmcýlýk esasýna dayalý, etkin ve bütüncül bir yönetim modelini oluþturarak ormanlarýmýzýn ulusal korunan alanlar sistemindeki yerinin ve yönetsel etkinliðinin geliþtirilmesidir. Bu model deneyimin Türkiye deki diðer sekiz sýcak orman noktasýna uyarlanmasý hedeflenmiþtir. Küre Daðlarý Milli parký ve tampon bölgesinde uygulanan projenin hedef ve çýktýlarý þunlardýr; Hedef 1 Orman koruma alanlarý için maliyet etkin koruma ve yönetim yaklaþýmlarý tasarlandý, pilot ölçekte uygulandý ve benimsendi. Çýktý 1.1. Küre Daðlarý Milli Parký nda (KDMP) güçlendirilmiþ koruma yönetimi uygulanmasý; Çýktý 1.2. Biyolojik çeþitlilik araþtýrma ve izleme sisteminin kurulmasý ve uygulanmasý; Çýktý 1.3. KDMP ve tampon bölgesi için kapsamlý korunan alan yönetim planýnýn geliþtirilmesi ve uygulanmasý; Çýktý 1.4. KDMP ve tampon bölgesi için finansal iþ planýnýn geliþtirilmesi. Hedef 2 Küre Daðlarý Milli Parký nda sürdürülebilir kaynak yönetimi uygulandý. Çýktý 2.1. Tampon bölgede sürdürülebilir kaynak yönetiminin uygulanmasý; Çýktý 2.2. Tampon bölgedeki kalkýnma projelerinin doðaya olumsuz etkilerinin asgariye indirilmesi için yöre halkýnýn savunuculuk kapasitesinin geliþtirilmesi. Hedef 3 KDMP deki uygulama çalýþmasýndan edinilen dersler Türkiye deki diðer orman sýcak noktalarýna yayýldý, böylece ulusal koruma sisteminin geliþtirilmesine katkýda bulunuldu. Çýktý 3.1. Sektörler arasý koordinasyon geliþtirilmesi; Çýktý 3.2. Tehditlerin önlenmesine yönelik deneyimlerin diðer sekiz orman sýcak noktasýyla paylaþýlmasý; Çýktý 3.3. Yeni koruma yönetimi planlama araçlarý ve yöntemlerinin uygulanmasý için 8 orman sýcak noktasýndaki paydaþlarýn kapasitesinin artýrýlmasý; Çýktý 3.3. Ulusal korunan alanlar aðý sisteminin geliþtirilmesine katký saðlanmasý. 2

4 2011 ULUSLAR ARASI ORMAN YILI NEDÝR? Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu'nun 26 Aralýk 2006 tarih ve 61/193 sayýlý kararý ile 2011 Yýlý Uluslararasý Orman Yýlý ilan edilmiþtir. Ýnsanlar Ýçin Ormanlar sloganýyla yola çýkan Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu, sürdürülebilir kalkýnma ve milenyum hedeflerine ulaþmada ormanlarýn sürdürülebilir yönetimi ve korunmasýnýn önemine vurgu yapmak, ormanlara iliþkin farkýndalýðý artýrmak adýna 2011 yýlýný Uluslararasý Orman Yýlý olarak ilan etti Uluslararasý Orman Yýlý kutlama organizasyonlarý kapsamýnda dünya çapýnda film festivalleri, yarýþmalar ve çeþitli etkinlikler gerçekleþtirildi Uluslararasý Orman Yýlý için Türkiye de Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Orman Genel Müdürlüðü etkinlikleri detaylý bilgisi adresinde yer almaktadýr Uluslararasý Orman Yýlý için Birleþmiþ Milletler ve diðer ülkeler tarafýndan gerçekleþtirilen etkinliklerin bilgileri adresinde yer almaktadýr. 3

5 ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ KAPSAMINDA GERÇEKLEÞTÝRÝLEN 2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI ETKÝNLÝKLERÝ ETKÝNLÝK 1. 9 Sýcak Nokta Belgesel Kuþaðý Türkiye nin 9 orman sýcak noktasýný anlatan "9 Sýcak Nokta Belgesel Kuþaðý"nda Orman Koruma Alanlarý Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi proje ortaklarý ve ÝZ TV Belgesel Kanalý ile iþbirliði içinde çalýþmýþtýr. Türkiye nin 9 orman sýcak noktasýný anlatan belgesel kuþaðýnýn her bölümünün çekimi sanatçýlarýn, bilim insanlarýnýn, sivil toplum temsilcilerinin, Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü ve Orman Genel Müdürlüðü taþra teþkilatýnda görevli uzmanlarýn katýlýmý ile gerçekleþtirilmiþtir. Belgesel kuþaðýndan her ay bir orman sýcak noktasýný anlatan bir bölüm yayýna hazýrlanmýþ ve ÝZ TV de düzenli olarak yayýnlanmýþtýr. Her bölümü bir orman sýcak noktasýný tanýtan, doða koruma ve sürdürülebilir kaynak kullanýmý ile alandaki sorunlara deðinen belgesel kuþaðý ile 9 orman sýcak noktasýnýn korunmasý ve doðal kaynaklarýn sürdürülebilir kullanýmý konusunda bilinç oluþturma sürecine önemli katkýlar saðlanmýþtýr. HD kalitesinde çekilen ve yayýnlanan her bölüm yaklaþýk dakika sürmekte ve düzenli olarak ÝZ TV de yayýnlanmaktadýr. Belgesel kuþaðýnýn her bölümüyle ilgili bilgiler Tablo 1 de detaylý olarak verilmiþtir. Tabloda yer alan yayýnlanma sayýlarý Aralýk 2011 dönemi sonuna kadar olan dönemi kapsamaktadýr. 9 Sýcak Nokta Belgesel Kuþaðý Belgesel Program Adý 1. Karçal: Kuzeyin Çýðlýðý 2. Datça-Bozburun: Rüzgarlý Diyarlar 3. Ýbradý-Akseki: Güney Sýðýnak 4. Bada Daðý: Zirvedeki Tehdit 5. Yeþil Küre 6. Fýrtýnalý Vadi 7. Amanoslar: Güneyin Yaban Yüzü 8. Ýstanbul Ormanlarý Nerede? 9. Orman Denizi: Yenice TOPLAM 2011 Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Eylül Ekim Kasým Aralýk TOPLAM Tablo 1. GEF destekli Orman Koruma Alanlarý Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamýnda hazýrlanan 9 Sýcak Nokta Belgesel Kuþaðý nýn ÝZ TV Belgesel Kanalý nda aylýk gösterim sayýsý. 4

6 ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ KAPSAMINDA GERÇEKLEÞTÝRÝLEN 2011 ULUSLAR ARASI ORMAN YILI ETKÝNLÝKLERÝ Resim 1. ÝZ TV 9 Sýcak Nokta Belgesel Kuþaðý internet sitesi görüntüsü Bu kuþak belgeselleri Aralýk 2011 sonu itibariyle toplam 316 kez yayýnlanmýþtýr. Yapýlan analizler sonucunda bu belgesellerin Aralýk ayý sonu itibariyle en az 3 milyon 790 bin kiþiye ulaþacaðý tahmin edilmektedir. Belgesel kuþaðýnda Türkiye tiyatro ve sinemasýnýn önemli isimlerinden sýrasýyla Erkan Can, Pelin Batu, Olgun Þimþek, Uður Polat, Hakan Gerçek, Þevval Sam, Güven Kýraç, Mehmet Aslantuð ve Serhat Tutumluer birer bölümde konuk sanatçý olarak rol almýþtýr. Belgesel kuþaðý baþta aylýk DÝGÝTÜRK dergisi olmak üzere birçok dergide her ay yer almýþtýr. ÝZ TV Dokuz Sýcak Nokta Belgesel Kuþaðý internet sitesi: Bölüm 1 - Karçal: Kuzeyin Çýðlýðý Karçal: Kuzeyin Çýðlýðý belgeselinde konuk sanatçý olarak Erkan Can rol almýþtýr. Bu bölüm ÝZ TV de toplam 62 kez yayýnlanmýþtýr. Resim 2. Erkan Can Karçal Daðlarý orman sýcak noktasýnda. ÝZ TV Bölüm 2 - Datça Bozburun: Rüzgarlý Diyarlar Datça Bozburun: Rüzgarlý Diyarlar belgeselinde konuk sanatçý olarak Pelin Batu rol almýþtýr. Bu bölüm ÝZ TV de toplam 61 kez yayýnlanmýþtýr. Resim 3. Pelin Batu Datça Bozburun Yarýmadalarý orman sýcak noktasýnda. ÝZ TV 5

7 Bölüm 3 - Ýbradý-Akseki: Güney Sýðýnak Ýbradý-Akseki: Güney Sýðýnak belgeselinde konuk sanatçý olarak Olgun Þimþek rol almýþtýr. Bu bölüm ÝZ TV de toplam 43 kez yayýnlanmýþtýr. Resim 4. Olgun Þimþek Ýbradý-Akseki ormanlarý sýcak noktasýnda. ÝZ TV Bölüm 4 - Baba Daðý: Zirvedeki Tehdit Baba Daðý: Zirvedeki Tehdit belgeselinde konuk sanatçý olarak Uður Polat rol almýþtýr. Bu bölüm ÝZ TV de toplam 33 kez yayýnlanmýþtýr. Resim 5. Uður Polat Baba Daðý orman sýcak noktasýnda. ÝZ TV Bölüm 5 - Yeþil Küre Yeþil Küre belgeselinde konuk sanatçý olarak Hakan Gerçek rol almýþtýr. Bu bölüm ÝZ TV de toplam 29 kez yayýnlanmýþtýr. Bölüm 5 - Fýrtýnalý Vadi Resim 6. Hakan Gerçek Küre Daðlarý orman sýcak noktasýnda yer alan Küre Daðlarý Milli Parký nda. ÝZ TV Fýrtýnalý Vadi belgeselinde konuk sanatçý olarak Þevval Sam rol almýþtýr. Bu bölüm ÝZ TV de toplam 35 kez yayýnlanmýþtýr. Resim 7. Þevval Sam Fýrtýna Vadisi orman sýcak noktasýnda. ÝZ TV 6

8 Bölüm 7 - Amanoslar: Güneyin Yaban Yüzü Amanoslar: Güneyin Yaban Yüzü belgeselinde konuk sanatçý olarak Güven Kýraç rol almýþtýr. Bu bölüm ÝZ TV de toplam 17 kez yayýnlanmýþtýr. Resim 8. Güven Kýraç Amanos Daðlarý orman sýcak noktasýnda. ÝZ TV Bölüm 8 - Ýstanbul Ormanlarý Nerede? Ýstanbul Ormanlarý Nerede? belgeselinde konuk sanatçý olarak Mehmet Aslantuð rol almýþtýr. Bu bölüm ÝZ TV de toplam 20 kez yayýnlanmýþtýr. Resim 9. Mehmet Aslantuð Ýstanbul Ormanlarý sýcak noktasýnda. ÝZ TV Bölüm 9 - Orman Denizi: Yenice Orman Denizi: Yenice belgeselinde konuk sanatçý olarak Serhat Tutumluer rol almýþtýr. Bu bölüm ÝZ TV de toplam 16 kez yayýnlanmýþtýr. Resim 10. Serhat Tutumluer Yenice Ormanlarý sýcak noktasýnda. ÝZ TV Türkiye nin 9 Orman Sýcak Noktasý 1999 yýlýnda WWF (Dünya Doðayý Koruma Vakfý) tarafýndan tüm Avrupa daki ormanlar deðerlendirilerek Avrupa da ulusal korunan alanlar sistemi içinde olmayan, zengin biyolojik çeþitliliðe sahip ve acil olarak korunmasý gereken ormanlýk alanlar belirlenmiþtir. Belirlenen bu ormanlara Avrupa nýn 100 Orman Sýcak Noktasý adý verilmiþtir. Avrupa da Rusya dan sonra, en fazla sýcak orman noktasý na sahip ikinci ülke olan Türkiye, 9 orman sýcak noktasýna ev sahipliði yapmaktadýr. Bu sýcak noktalar toplamý bir milyon 400 bin hektarýn üzerinde bir alaný kaplamaktadýr ve %30 u farklý koruma statüleri ile koruma altýndadýr. Resim 11. Türkiye nin 9 Orman Sýcak Noktasý Haritasý 7

9 ETKÝNLÝK 2. Türkiye nin Milli Parklarý Fotoðraf Sergisi Birçok kiþinin gönüllü katkýsýyla hazýrlanan Türkiye nin Milli Parklar Fotoðraf Sergisi 22 Mayýs Dünya Biyolojik Çeþitlilik Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü arasýndaki tarihlerde Bartýn ve Kastamonu illerinde 2 ayrý sergi olarak düzenlenmiþtir. Resim 12. Türkiye nin Milli Parklarý Sergi Posteri Kastamonu ve Bartýn Ýl Çevre ve Orman Müdürlükleri koordinasyonunda Kastamonu da Barutçuoðlu Alýþveriþ Merkezi nde, Bartýn da ise Cumhuriyet Meydaný ve Amasra Belediye Meydaný nda açýlan sergilerde Türkiye de bulunan 41 milli parkýn tanýtýmý gerçekleþtirilmiþtir. Resim 13. Küre Daðlarý Milli Parký Sergi Posteri Aykut Ýnce, Hakan Baykal, Mustafa Demirbaþ, Vedat Atasoy, Oðuz Kurdoðlu, Akýn Gedik, Ýlker Yiðit, Cihad Öztürk, Selim Erdoðan, Nergiz Belen, Osman Yöntem, Nejat Ertekin, Murat Delibaþ, Yýldýray Lise, Bursa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Çorum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Manisa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü fotoðraflarýnýn poster tasarýmlarýndan oluþan sergilerde Dr. Murat Ataol un hazýrladýðý haritalar ile milli parklarýn dikkat çeken özellikleri tanýtýlmýþtýr. Türkiye de ilk kez düzenlenen sergileri yaklaþýk 5000 kiþi ziyaret etmiþtir. Resim Sergiden görünüm. Yýldýray Lise 8

10 ETKÝNLÝK 3. Türkiye Ormanlarý ve 9 Orman Sýcak Noktasý ile ilgili makaleler Orman Koruma Alanlarý Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Proje Yönetim Birimi tarafýndan Türkiye ormanlarý ve 9 orman sýcak noktasý ile ilgili 2 makale yayýnlanmýþtýr. Güz Renkleri Ormanýn Çaðrýsý makalesi Yeþil ATLAS e-dergisi Kasým 2011 sayýsýnda ana makale olarak yayýnlanmýþtýr. Makalenin tamamýna ulaþmak için: Resim 16. Yeþil Atlas e-dergisi Kasým 2011 sayýsý kapak sayfasý. Dünyanýn En Güzel Giysisi makalesi National Geographic Türkiye Kasým 2011 sayýsýnda yayýnlanmýþtýr. Makale özetine ulaþmak için: Derginin Kasým 2011 sayýsý adet basýlmýþtýr. Resim 17. National Geographic Türkiye Kasým 2011 sayýsýnda yer alan Dünyanýn En Güzel Giysisi adlý makalenin giriþ sayfasý. 9

11 BASIN HABERLERÝ Yeni Ufuklar ve internet haberleri Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli Orman Koruma Alanlarý Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi nin 2011 Uluslararasý Orman Yýlý etkinlikleri ile ilgili olarak Küre Daðlarý Milli Parký internet sitesinde ve UNDP Türkiye nin aylýk ebülteni Yeni Ufuklar da aþaðýda linkleri verilen Türkçe ve Ýngilizce haberler yayýnlanmýþtýr. 1.KDMP internet sitesi haberi: 2.UNDP Türkiye Yeni Ufuklar ebülteni haberi (Türkçe): 3.UNDP Türkiye Yeni Ufuklar ebülteni haberi (Ýngilizce): Resim internet sitesi Türkiye nin Milli Parklarý Fotoðraf Sergisi Haberleri Etkinlikle ilgili haberler Bartýn ve Kastamonu yerel basýnýnda geniþ yer bulmuþtur. Ayrýca bu etkinlikle ilgili olarak Küre Daðlarý Milli Parký internet sitesinde ve UNDP Türkiye nin aylýk ebülteni Yeni Ufuklar da aþaðýda linkleri verilen Türkçe ve Ýngilizce haberler yayýnlanmýþtýr: 1. KDMP internet sitesi haberi: 2.UNDP Türkiye Yeni Ufuklar ebülteni haberi (Türkçe): 3. UNDP Türkiye Yeni Ufuklar ebülteni haberi (Ýngilizce): Haberlerin Deðerlendirmesi TV, dergi ve internet sitesi yayýnlarý ele alýndýðýnda Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli Orman Koruma Alanlarý Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi nin 2011 Uluslararasý Orman Yýlý etkinliklerinin 3 milyon 850 bin kiþiye ulaþtýðý tahmin edilmektedir. Resim Uluslararasý Orman Yýlý Etkinlikleri yerel gazete haberleri 10

12 ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ 2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI ETKÝNLÝKLERÝ SONUÇ RAPORU

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ E-Bülten İlkbahar 2011 Sayı: 5 Kızılcahamam Çalıştayı KORUNAN ALANLARDA ORMAN AMENAJMAN PLANLAMA ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ Korunan Alanlarda Orman Ekosistemlerinin Koruma Amaçlı Yönetimi İçin Orman Amenajman

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Bolkar Daðlarý. AKD054 Acil Gerileme (-1)

Bolkar Daðlarý. AKD054 Acil Gerileme (-1) Bolkar Daðlarý AKD054 Acil Gerileme (-1) Ali Ýhsan Gökçen Yüzölçümü : 399366 ha Yükseklik : 210 m - 3524 m Boylam : 34,46ºD Ýl(ler) : Mersin, Niðde, Konya Enlem : 37,26ºK Ýlçe(ler) : Ereðli, Pozantý, Ulukýþla,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU.

ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU. ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU. Sendikamýz Yönetim Kurulu Üyesi Erhan KAMIÞLI, 28 Mart 2001 tarihi itibariyle H.Ö. Sabancý Holding Çimento Grubu Baþkanlýðý'na atanmýþtýr.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 27.06.1984 tarih ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununa göre kurulmuþ olup, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununa göre

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

E-Bülten Ağustos- Eylül 2010 KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI İÇİN PAN PARK SERTİFİKASI ALMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR GÜRCİSTAN PAN PARKI BORJOMİ KHARAGAULİ MİLLİ PARKI NA TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ Çevre ve Orman

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

yerel hareket, küresel koruma Altýntaþ Ovasý nda Toy Dostu Adýmlar Proje Daðýlým Haritasý Tamamlanmýþ Devam eden GEF Küçük Destek Programý (SGP) Küresel Çevre Fonu'nun (GEF) bir parçasýdýr. Sivil toplum

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI Haritalar: Murat Ataol Küre Dağları Milli Parkı, Karadeniz Bölgesi nin Batı Karadeniz bölümünde Küre Dağları üzerinde, Bartın ve Kastamonu illeri sınırları içerisinde

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

YAZ BÜLTENİ 2012 O R M A N K O R U M A A L A N L A R I Y Ö N E T İ M İ N İ N G Ü Ç L E N D İ R İ L M E S İ P R O J E S İ

YAZ BÜLTENİ 2012 O R M A N K O R U M A A L A N L A R I Y Ö N E T İ M İ N İ N G Ü Ç L E N D İ R İ L M E S İ P R O J E S İ YAZ BÜLTENİ 2012 O R M A N K O R U M A A L A N L A R I Y Ö N E T İ M İ N İ N G Ü Ç L E N D İ R İ L M E S İ P R O J E S İ Bu sayıda; KDMP ARTIK BİR PAN PARKS ÜYESİ! ÖRNEK UYGULAMALAR PROGRAMI TAMAMLANDI!

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI

YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI ENCÜMEN VE KARARLAR ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ 5393 Sayýlý Belediye Kanununun 35. maddesi gereði Baþkanlýk Makamýnca Encümen Gündemine girmek üzere havale edilen

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SERMAYE YAPIMIZ. Kuruluþ yýlýmýz : 28.03.1997. Sermayemiz : 2.000.000,00 YTL HÝSSEDARLARI

SERMAYE YAPIMIZ. Kuruluþ yýlýmýz : 28.03.1997. Sermayemiz : 2.000.000,00 YTL HÝSSEDARLARI ÝZMÝR METRO A.Þ. GÖREV TANIMI ÝZMÝR METRO A.Þ., yolcularýn metro ile taþýnmasýnda gereksinim ve beklentilerini 'hýzlý, güvenilir, konforlu yolculuk' anlayýþýna uygun olarak, yüksek verimlilik düzeyinde

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyon Baþkanlýðý Týbbi Laboratuvarlar

Laboratuvar Akreditasyon Baþkanlýðý Týbbi Laboratuvarlar Laboratuvar Akreditasyon Baþkanlýðý Týbbi Laboratuvarlar Týbbi Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Akreditasyon; Laboratuvarların, Muayene, Belgelendirme kuruluşlarının ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Dedegöl Daðlarý. AKD034 Ýzlenmesi Gerekli Ayný (0)

Dedegöl Daðlarý. AKD034 Ýzlenmesi Gerekli Ayný (0) Dedegöl Daðlarý AKD034 Ýzlenmesi Gerekli Ayný (0) Dedegöl Daðlarý Ali Ýhsan Gökçen Yüzölçümü : 138568 ha Yükseklik : 820 m - 2992 m Boylam : 31,25ºD Ýl(ler) : Isparta, Konya Enlem : 37,74ºK Ýlçe(ler) :

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

DÜNYA ENGELSÝZ BÝR DÜNYA ÝÇÝN ÝLK ADIMI ATTI DÜNYA ENGELLÝLER WORLD dýsabýlýty VAKFI FOUNDATION Zihinlerdeki engelleri kaldýralým Abdullah Gül / T.C. Cumhurbaþkaný DÜNYADA 650 MÝLYON ENGELLÝ VAR. HERKESÝN

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

Kadin Dostu. Ýzmir Valiliði Birleþmiþ Milletler. Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ. Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler. Ýzmir den örnek adým

Kadin Dostu. Ýzmir Valiliði Birleþmiþ Milletler. Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ. Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler. Ýzmir den örnek adým Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Yarýyýl Deðerlendirme Toplantýsý Þanlýurfa da Yapýldý Birleþmiþ Milletler

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI ÇED ve Planlama Genel Müdürlüðü Çevre Envanteri Dairesi Baþkanlýðý ÇEVRESEL GÖSTERGELER 2009 Veri Deðerlendirme Þube Müdürlüðü Ankara-2010 Hazýrlayanlar Tuncay DEMÝR Ýbrahim

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Corporate Stars, Türkiye nin en iyi markalarını bir araya getiren sosyal bir iş platformudur.

Corporate Stars, Türkiye nin en iyi markalarını bir araya getiren sosyal bir iş platformudur. POWERED BY Corporate Stars, Türkiye nin en iyi markalarını bir araya getiren sosyal bir iş platformudur. Corporate Stars her yýl Türkiye nin en iyi kurumsal firmalarýný bir araya getirir. Oluþturduðu sinerji

Detaylı

Geyik Daðlarý. AKD039 Ýzlenmesi Gerekli Ayný (0)

Geyik Daðlarý. AKD039 Ýzlenmesi Gerekli Ayný (0) Geyik Daðlarý AKD039 Ýzlenmesi Gerekli Ayný (0) Geyik Daðlarý Oya Gökçen Yüzölçümü : 251601 ha Yükseklik : 415 m - 2877 m Boylam : 32,20ºD Ýl(ler) : Antalya, Konya, Karaman Enlem : 36,97ºK Ýlçe(ler) :

Detaylı

Kadýn Sýðýnmaevleri Kýlavuzu Kadýn Sýðýnmaevleri Kýlavuzu HAZIRLAYANLAR Sultan KARATAÞ Ülker ÞENER Nur OTARAN Kadýn Sýðýnmaevleri Kýlavuzu, Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü tarafýndan Birleþmiþ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

TÜRKÝYE'DE TURÝZMÝN ÇEÞÝTLENDÝRÝLMESÝ POLÝTÝKALARI:

TÜRKÝYE'DE TURÝZMÝN ÇEÞÝTLENDÝRÝLMESÝ POLÝTÝKALARI: TÜRKÝYE'DE TURÝZMÝN ÇEÞÝTLENDÝRÝLMESÝ POLÝTÝKALARI: ANTALYA ÖRNEÐÝ ve MANAVGAT'TA GOLF TURÝZMÝ YATIRIMLARI Hazýrlayan: Dr. Oytun Eylem DOÐMUÞ Yüksek Þehir Plancýsý Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 1(2007) 55-61 Endonezya da Kütüphanecilik ve Endonezya Milli Kütüphanesi * Hüseyin Odabaþ ** ve Coþkun Polat *** Öz Endonezya da kütüphaneciliðin kurumsallaþma süreci geçtiðimiz

Detaylı

OBEB - OKEK TEST / 1

OBEB - OKEK TEST / 1 OBEB - OKEK TEST / 1 1. 18, 24 ve 30 sayýlarýnýn OBEB i A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 5. a=3 2.5 3.7 4 b=3 5.5 1.7 2 olduðuna göre, a ve b sayýlarýnýn ortak katlarýnýn en küçüðü (OKEK) A) 3 2.5 1.7 2 B) 3

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Corporate Stars, Türkiye nin en iyi markalarını bir araya getiren sosyal bir iş platformudur.

Corporate Stars, Türkiye nin en iyi markalarını bir araya getiren sosyal bir iş platformudur. POWERED BY Corporate Stars, Türkiye nin en iyi markalarını bir araya getiren sosyal bir iş platformudur. Corporate Stars her yýl Türkiye nin en iyi kurumsal firmalarýný bir araya getirir. Oluþturduðu sinerji

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2006 YILI HÝZMETÝÇÝ EÐÝTÝM PLANI

2006 YILI HÝZMETÝÇÝ EÐÝTÝM PLANI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIÐI Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü Personel Dairesi Baþkanlýðý T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIÐI Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü Personel Dairesi Baþkanlýðý 2006

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. þaðýdaki þekilde kenar uzunluklarý 4 ve 6 olan iki eþkenar üçgen ve iç teðet çemberleri görülmektedir. ir uðurböceði üçgenlerin kenarlarý ve çemberlerin üzerinde yürüyebilmektedir.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

GLOBAL GAP STANDARTLARINDA ÜRETÝM YAPIYORUZ.

GLOBAL GAP STANDARTLARINDA ÜRETÝM YAPIYORUZ. GLOBAL GAP STANDARTLARINDA ÜRETÝM YAPIYORUZ. HAKKIMIZDA Agropergamos Kimdir? Agropergamos; Karabudak Tarým Hayvancýlýk Sanayi Tic. A.Þ. tarafýndan 2012 yýlýnda tescil iþlemleri tamamlanmýþ bir yaþ meyve

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Bergama ve Manisa'da Kütüphaneler Zincirine Yeni Halkalar Ekleniyor

Bergama ve Manisa'da Kütüphaneler Zincirine Yeni Halkalar Ekleniyor Türk Kütüphaneciliði 20,1 (2006), 119-124 119 Bergama ve Manisa'da Kütüphaneler Zincirine Yeni Halkalar Ekleniyor Rasime-Recai Þeyhoðlu Kütüphaler Zinciri'nin 12. halkasý Manisa'nýn Üçpýnar beldesinde,

Detaylı

SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor)

SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor) SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor) Ahmet ASAN Özet Bu çalýþmada, Institute for Scientific Information (ISI)'nin tarihsel geliþimi, bugünkü durumu, dergi seçim kriterleri ve etki

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI SAÐLIK HÝZMETLERÝ SAÐLIK POLÝTÝKALARI. Türkiye'de Çocuk Politikalarý... 402-408 Nilay ETÝLER

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI SAÐLIK HÝZMETLERÝ SAÐLIK POLÝTÝKALARI. Türkiye'de Çocuk Politikalarý... 402-408 Nilay ETÝLER Kuruluþ: 1978 ÝKÝ AYDA BÝR YAYINLANIR ISSN 1300-4387 Kasým - Aralýk 2007 Cilt: 22 Sayý: 6 Toplum ve Hekim Yayýn Kurulu'ndan... 401 ÇOCUK VE SAÐLIK Türkiye'de Çocuk Politikalarý... 402-408 Nilay ETÝLER

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

Mercan (Munzur) Daðlarý

Mercan (Munzur) Daðlarý Mercan (Munzur) Daðlarý DOG008 Çok Acil Gerileme (-1) Munzur Daðlarý Cüneyt Oðuztüzün Yüzölçümü : 585044 ha Yükseklik : 820 m - 3462 m Boylam : 39,26ºD Ýl(ler) : Tunceli, Erzincan, Bingöl Enlem : 39,38ºK

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR KÜLTÜR - SANAT EÐÝTÝM VE UYGULAMA ALANI YARATMA KÜLTÜRLER ARASI DÝYALOG GELÝÞTÝRME PROJESÝ AKADEMÝK BAÐLANTILAR Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Acýbadem Üniversitesi Adýyaman Üniversitesi

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı