Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 yerel hareket, küresel koruma Altýntaþ Ovasý nda Toy Dostu Adýmlar Proje Daðýlým Haritasý Tamamlanmýþ Devam eden GEF Küçük Destek Programý (SGP) Küresel Çevre Fonu'nun (GEF) bir parçasýdýr. Sivil toplum kuruluþlarýnýn ve yerel topluluklarýn biyolojik çeþitliliðin korunmasý ve sürdürülebilirliði ile iklim deðiþikliði ile mücadele faaliyetlerinde destek saðlar. Doða koruma ve yenileme amacýna yönelirken, insanlarýn refahý ve geçim kaynaklarýný da gözeten sivil toplum projelerine fon ve tecrübe desteði veren SGP, yerel ve sivil giriþimin, insani ve çevresel gerekler arasýndaki ince dengeyi kurabileceði inancý ile hareket eder. SGP, Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý (UNDP) tarafýndan uygulanýr ve Birleþmiþ Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) tarafýndan 120 nin üzerinde ülkede yürütülür. UNDP bu programý, GEF'in üç uygulayýcý kurumu olan Birleþmiþ Milletler Çevre Programý (UNEP), UNDP ve Dünya Bankasý adýna uygular. Ankara nýn Simgesi Ankara Keçisi, Geçmiþteki Yerini Almaya Hazýrlanýyor Bisiklete Biniyorum Doðayý Koruyorum SGP Türkiye de, yýllarý arasýnda, ila USD lik küçük fonlarla, 100 ün üzerinde sivil toplum kuruluþunun, 191 projesine destek saðlamýþtýr tarihli GEF Ulusal Deðerlendirme Taslak Raporu nda, 12 Nolu Bulguda SGP, 1992 de yaptýðý erken baþlangýç ve temelde kiþilerin biyolojik çeþitlilik korumaya katýlýmýný saðlamak yoluyla, koruma açýsýndan Türkiye de çok önemli bir baþarý yakalamýþtýr ifadesine yer verilmektedir. Ýlgili raporda; yereldeki kurumlarýn ve dolayýsýyla kiþilerin korumaya katýlýmýnda SGP nin önemli bir platform oluþturduðu, sürdürülebilir sonuçlar elde etmek için çevresel, sosyal ve ekonomik unsurlarý bir araya getirebildiði vurgulanmaktadýr. GEF Küresel Çevre Fonu SGP GEF Küçük Destek Programý UNDP Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý SGP Koordinasyon Birimi Gökmen Yalçýn, A. Özge Gökçe, Birlik Mah. 2. Cad No.11, Çankaya/ANKARA Tel: Faks: SGP Türkiye: SGP Küresel: sgp.undp.org Grafik Tasarým: SVStudios Basým: Uzerler Matbaa Bu bülten SGP projelerini ve programý tanýtým aracýdýr. yýl: 8 Sayý: 11 Temmuz 10

2 Güneþ Ev Antalya yý Aydýnlatacak! Ankara nýn Simgesi Ankara Keçisi, Geçmiþteki Yerini Almaya Hazýrlanýyor Yaklaþýk 11 m 2 arazi içinde bir merkez. Enerjisini güneþten, rüzgârdan; suyunu yer altýndan veya hemen yaný baþýndaki dereden; sebzesi ve meyvesini kendi serasýndan alýyor. Yemeðini güneþ fýrýnýnda piþiriyor. Yapý malzemeleri ne doðaya zarar veriyor, ne de insanlara. Karbon salýnýmý yok, fatura yok! Kapýlarý herkese açýk olan bu merkezin adý: Güneþ Ev, uzun adýyla Antalya Ekolojik Eðitim Merkezi. Antalya gibi yenilenebilir enerji kaynaklarý yönünden zengin çeþitliliðe sahip bir ilde dahi doðalgaz gibi fosil ve tek tip enerji kaynaklarýna yönelim düþündürücüdür. Türkiye Tabiyatýný Koruma Derneði, doðru örnekler aracýlýðýyla farkýndalýk yaratýlarak bu durumun tersine çevirilebileceði bakýþ açýsýndan yola çýktý. Yerel halký yenilenebilir kaynaklar hakkýnda bilgilendirmek ve onlarýn da sürece katýlýmýný saðlamak Proje adý: Antalya Ekolojik Yaþam Merkezi: Güneþ Evi Proje dönemi: Mart Aralýk 2011 Proje yürütücüsü kurum: Türkiye Tabiatýný Koruma Derneði - Antalya Þubesi, Ýletiþim için: Ahu Binici, , TETTA nýn hedefi; Türkiye nin yenilenebilir enerji potansiyeli ve uygulanabilirliði konusunda kamuoyundaki farkýndalýk düzeyini artýrmak, Türkiye nin net enerji talebinde yenilenebilir enerjinin payýný yükselterek iklim deðiþikliði ile mücadele edilebileceðini vurgulamak. TETTA; Oto Doðalgaz Ýstasyonlarý Derneði, Birleþmiþ Milletler Sýnaî Kalkýnma Örgütü Uluslararasý Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi (UNIDO-ICHET) ortaklýðýnda tasarlandý. TETTA; içinde bulunan klima, elektrikli ocak, su ýsýtýcý, televizyon, aydýnlatma sistemlerinin elektrik ihtiyaçlarýný üzerinde bulunan rüzgâr türbini ve güneþ panellerinden karþýlayacak. Böylece, temiz enerjini sistemleri konusunda topluma örnek olacak. Projeyle 10 ilde pek çok noktada durarak kamu kurumlarý baþta olmak üzere, geniþ katýlýmlý bilinçlendirme çalýþmalarý yapýlacak. Bunun yaný sýra; afet bölgelerinde veya þehir þebekesine baðlanmanýn mümkün olmadýðý yerlerde TETTA benzeri donanýmlý araçlarýn rolü anlatýlacak. Proje adý: Temiz Enerji Teknolojileri Tanýtým Aracý (TETTA) Proje dönemi: Mart Aralýk 2010 / Proje yürütücüsü kurum: Oto Doðalgaz Ýstasyonlarý Derneði (ODIDER), Ýletiþim için: Osman Kahyaoðlu, , amacýyla tasarlanan Güneþ Ev güneþ cenneti Antalya nýn simgesi olmaya aday. Proje, Antalya Büyükþehir Belediyesi ve Temiz Dünya Ekolojik Çözümler Platformu ortaklýðýnda hayata geçirilecek. Kendi kendine yetebilen ve düþük emisyonlu malzemelerin tercih edileceði bir ev olarak tasarlanan merkezde 42 kiþilik eðitim salonu, laboratuar, kafeterya ve yönetim birimi yer alacak. Su ihtiyacýnýn büyük bölümünü yaðmur eleme sisteminden temin edecek olan bu eko evin çevresinin aydýnlatýlmasý tasarruflu LED lambalarla saðlanacak. Bahçesinde sera, seyir terasý, güneþ enerjisiyle çalýþan bisikletler ve yaya parkurlarý bulunacak. Ýsteyenlere bünyesinde eðitim ve danýþmanlýk hizmeti verilecek Güneþ Ev, benzer çalýþmalara önderlik edecek. Temiz Enerji Teknolojileri Tanýtým Aracý TETTA Aramýzda Ülkemizde - özellikle türün doðal habitatý olan Ankara da - üretilen tiftik, kalite açýsýndan dünya pazarlarýnda önemli bir yere sahip. Ancak, ýrkýn saf temsilcilerinin az sayýda olmasý, net veri eksikliði, ekonomik açýdan üretici tarafýndan az tercih ediliyor olmasý, melez genotiplerin ortaya çýkmasý (kýl keçisi vb) nedeniyle ýrkýn varlýðý tehdit altýna girmiþti. Öte yandan, çok uzun yýllardan beri az da olsa orijinal popülâsyonlarý temsil eden bireylerin varlýðý bir ümit oluþturdu. Yüksek tiftik kalitesi nedeniyle mevcut yetiþtiricilik potansiyeli, ekonomik bakýmdan rekabet gücünün yüksek oluþu 2008 yýlýnda söz konusu projenin geliþtirilmesini saðladý. Türkiye Tabiatýný Koruma Derneði tarafýndan, Beypazarý Belediyesi, Güdül Belediyesi, Çaða Belediyesi, Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü (TAGEM), Koyun-Keçi Yetiþtiricileri Birliði ve Ankara Tarým Ýl Müdürlüðü ortaklýðýnda yürütülen proje 2009 yýlý sonunda tamamlandý. Projeyle, beslenme artýþýyla takribi 35 kg olmasý gereken oðlaklarýn kg a eriþmesi saðlandý. Kýsýrlýk hemen hemen yok oldu. Yavrulamada ikizlik, üçüzlük görüldü. Yüksek canlý aðýrlýðý, süt veriminin artmasý, kýsýrlýðýn azalmasý, yavrularda radikal olmak kaydýyla ölümlerde azalma dolayýsýyla popülasyonda büyüme saðlandý. Öte yandan, yetiþtiricilere verilen eðitimler neticesinde, kýrkým planlamasý yeniden düzenlendi, özellikle hayvan saðlýðý (parazit kontrolü) için standartlar oluþturuldu ve en önemlisi beslenme eksiklikleri giderildi. Tüm bu olumlu geliþmeler neticesinde, tiftik standartlarý belirli bir kalitede üretilebildi ve pazarlama kabiliyeti artý. Örneðin, mevcut olan tiftik verimi, ortalama hayvan baþýna 1 kg dan 2,5 kg a çýktý, hatta önemli sayýda 4 kg a kadar yükselmeler görüldü. Kaliteli tiftikte TL/kg civarýndaki satýþlar yetiþtiriciler için önemli bir cazibe oluþturdu. Proje adý: Ankara Keçisi Irkýnýn Devamlýlýðýnýn Saðlanmasý Ýçin Yetiþtiriciliðin Desteklenmesi / Proje dönemi: Mayýs Ekim 2009 / Proje yürütücüsü kurum: Türkiye Tabiatýný Koruma Derneði (TTKD), / Ýletiþim için: Beste Çoban, , 3

3 Permakültür: Verimli Arazi Kullanýmý Ýzmir in Bayýndýr ilçesinin de içinde bulunduðu kurak coðrafyada gözlemlenen istikrarsýz yaðýþ rejimi ve iklim deðiþikliðinin olumsuz etkilerine karþý üretim direncinin artýrýlmasý büyük önem taþýyor. Marmariç Ekolojik Yaþam Derneði tarafýndan Kasým 2009 da baþlatýlan proje, permakültür tasarým yöntemlerinin kullanýldýðý bir model oluþturmak suretiyle; çoðaltýlabilir, ekolojik, doða dostu, sürdürülebilir ve verimli arazi kullaným örneði oluþturmayý ve yaygýnlaþtýrmayý amaçlýyor. Permakültür, taban suyunun zenginleþmesine, erozyonun ve tuzlanmanýn önlenmesine, yeraltý su kaynaklarýnýn korunmasýna ve sulama için kullanýlacak enerjiden tasarruf edilmesine olanak veriyor. Dernek, permakültür ilkeleri doðrultusunda bütünsel bir yaklaþýmla ve çeþitli teknik ve yöntemler (yaðmur hendeði, gölet, gýda ormaný, vb.) kullanarak Kendi tasarruflarýndaki arazileri dönüþtürecek ve böylelikle çoðaltýlýp yaygýnlaþtýrýlabilecek ekolojik, sosyal ve ekonomik açýlardan faydalý, dolayýsýyla da doða dostu, sürdürülebilir tarým uygulamalarýna geçiþ için örnek bir model oluþturacak. Projenin bir diðer hedefi, permakültür tasarým yöntemleri konusunda yörede bilinç ve deneyim kazandýrmaya yönelik bir dizi eðitim ve bilgilendirme çalýþmasý yapmak. Ýlk aþamada toplam 900 m uzunluðunda yaðmur hendeði hazýrlandý ve çevresinde bitki ekim ve dikim iþlemleri tamamlandý. Marmariç yerleþimine en yakýn üç köyde tanýtým toplantýlarý düzenlendi. Proje kapsamýnda yer alan ilk Permakültüre Giriþ kursu Mayýs 2010 tarihlerinde Marmariç te gerçekleþtirildi. 11 adet katýlýmcýnýn baþvurduðu eðitimde, 2 gün boyunca permakültürün temel ilkeleri, tasarým yöntemi, örüntüler, enerji verimliliði, mimari yapýlar, tarým ve hayvancýlýk, v.b. konular teorik olarak ele alýndý ve bunun yaný sýra civar arazilerde yapýlan örnek uygulamalar tanýtýldý. Katýlýmcýlar, ayrýca kompost yapýmý ve yükseltilmiþ yataklarda sebze üretimi gibi pratiðe yönelik uygulamalar için de fýrsat buldular. Proje adý: Permakültür Yöntemiyle Arazi Kullaným Modeli Geliþtirme ve Uygulama Projesi / Proje dönemi: Kasým Aralýk 2011 Proje yürütücüsü kurum: Marmariç Ekolojik Yaþam Derneði, / Ýletiþim için: Çaðrý Gürbüz, , Saðdýçlarýn Doða Okul una Yenilenebilir Enerji Desteði Ýnsan bilinçsizce kullandýðý doðal kaynaklarýn yok oluþuyla yüzleþmek zorunda. Ýklim deðiþikliði böyle bir yüzleþmeyi zorunlu kýlýyor. Küresel iklim deðiþikliðinde sadece motorlu taþýtlarýn payý %13 civarýnda, bu durum günlük faaliyetlerini çoðunlukla motorlu taþýtlarla sürdüren insan için bir çözüm üretme fýrsatý. Çözüm, sera gazlarýnýn azaltýlmasý olarak vurgulansa da bunun pratik anlamý insanýn yaþam biçimi ve kullandýðý araçlarýn deðiþtirilmesinde saklý. Doða Gözcüleri Derneði, Van da Bisikletle Yaþamýn Geliþtirilmesi-Bisiklete Biniyorum Doðayý Koruyorum projesiyle bir nebze de olsa bu deðiþime destek olmayý amaçladý. Bu çerçevede, proje alaný olarak seçilen Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Kampusu nda bisikletle yaþamý kolaylaþtýracak ve teþvik edecek alt yapý oluþturuldu. YYÜ öðrencileri ile birlikte kampus alaný içinde 11 km uzunluðunda bisiklet yolu ayrýldý ve boyandý. Kampus alaný içinde yurtlar ve fakülte önlerine 150 bisikletlik park yerleþtirildi. Derneðin mevcut 33 bisikletine bu projeyle birlikte 120 ye yakýn bisiklet eklendi. Bisikletler, sembolik ücretlerle üniversite öðrencileri ve personeline kiraya verilmeye baþlandý. Van Gölü çevresinde birçok doðal alana bisiklet turlarý düzenlendi. Kullanýmý proje ölçeði dýþýnda yaygýnlaþtýrmak amacýyla da çalýþmalar yapýldý. Örneðin; 3000 yýl önce Urartular tarafýndan yapýlan 60 km uzunluðundaki Þamran Kanalý boyunca bisiklet sürülerek doðayla birlikte tarihe dikkat çekildi. Kampus alaný içinde her hafta toplu bisiklet sürüþü yapýlarak bisiklet kullanýmý görünür kýlýnmaya çalýþýldý. Böylece bisiklet Van þehir merkezine ve doðaltarihi güzelliklerin olduðu yerlere yayýlmakta gecikmedi. Þehir ulaþýmýnda bisikletin en iyi araç olduðu vurgulandý. Bahar þenliklerinde stant açýlarak ve bisiklet kiralanarak öðrenciler bisiklet kullanýmýna özendirildi. Proje kapsamýnda 2 adet uluslararasý katýlýmlý kamp düzenlendi. Bu kamplara 15 ülkeden 25 yabancý ve YYÜ den 35 öðrenci katýldý. Proje boyunca sürdürülen tüm eðitim çalýþmalarýna ait dokumanlar ve belirlenen rotalar bir kitapçýkta toplandý. Proje adý: Bisiklete Biniyorum, Doðayý Koruyorum Proje dönemi: Temmuz Temmuz 2010 Proje yürütücüsü kurum: Doða Gözcüleri Derneði, Ýletiþim için: Ayþegül Bitiktaþ, , Bisiklete Biniyorum Doðayý Koruyorum Saðdýçlarýn Doða Okulu, kýnalý keklik üretim tesisinde; yerel yönetimlerden, üniversite öðrencilerine uzanan, sürdürülebilir yaþam için sürdürülebilir enerji üretimi doðrultusunda, eðitim amaçlý bir uygulama örneði sunuyor. Balýkesir Sürdürülebilir Kalkýnma ve Çevre Derneði tarafýndan Bigadiç Kaymakamlýðý ve YAÞAD ortaklýðý ve Balýkesir Üniversite ve Bigadiç Avcýlar Kulübü iþbirliði ile Kýnalý Keklik Üretim Tesisi nde yürütülmekte. Projeyle, 10 kw rüzgâr türbini ve 1kWp gücünde fotovoltaik paneller kuruldu ve bir hibrit enerji istasyonu oluþturuldu. Sistemin sýcak su ihtiyacý da panellerden (PV/T) karþýlanýyor. Ýlk bakýþta proje bir enerji uygulamasý gibi görünse de temelde eðitim aðýrlýklý olarak kurgulandý. Projeyle ülkemizde uygulamasý oldukça yeni olan ve uygulayýcýlarýn uygulamada deneyim eksiði olduðu bilinen yenilenebilir enerji alanýnda, uygulamalý kurulum ve teorik bilgi veriliyor. Üniversiteler yanýnda, bölgede yer alan okullar, yetiþtirme yurdu ve ilköðretim öðrencileri de tesiste eðitim alabilecek. Proje adý: Saðdýçlarýn Doða Okulu Projesi / Proje dönemi: Temmuz Kasým 2010 / Proje yürütücüsü kurum: Balýkesir Sürdürülebilir Kalkýnma ve Çevre Derneði, / Ýletiþim için: Arman Zafer Yalçýn, , 4 5

4 Doðayý Pedalla Koru! Burdur kapalý havzasý ve Burdur Gölü; kuþ göç yollarý üzerinde yer alan, su kuþlarý için önemli bir kýþlama alaný olan ve pek çok canlý ve habitat çeþitliliðini içerisinde barýndýran ülkemizin Önemli Doða Alanlarýndan 7 tanesini barýndýrýyor. Ancak göl, günümüzde artan insan faaliyetleri nedeniyle tehdit altýnda. Burdur Gölü pilot bölgesinde doða bisikletçiliðinin doða koruma faaliyetlerinde etkin bir araç olarak kullanýlmasýnýn teþviki, uygulanmasý ve tüm ülkede yapýlandýrýlabilecek standart uygulamalar geliþtirilmesini kapsayan Doðayý Pedalla Koru projesi Aralýk 2009 da baþladý. Proje, Burdur Su Sporlarý Spor Kulübü Derneði tarafýndan Pedal Sesi Bisiklet Topluluðu, Burdur Valiliði ve Burdur Belediyesi iþbirliði ile yürütülmekte. Türkiye'de doða bilincinin geliþtirilmesinde doða dostu ulaþýmý özendirici örnek uygulamalarýn yaygýnlaþtýrýlmasý tezi ile yola çýkan projede keþif çalýþmalarý tamamlandý ve rotalar çýkarýldý. Proje kapsamýnda yapýlan tanýtým etkinliklerine Burdurlular baþta olmak üzere pek çok kiþi ve kurum katýldý. Bunun yanýnda KOSK (Kýþ Ortasý Su Kuþlarý) sayýmýna katýlma, tanýtým çalýþmalarý için görsel malzeme temin etme çalýþmalarý tamamlanmak üzere. Alanda, atlas çalýþmalarý yapýlacak, bu çalýþmalar broþür haline getirilecek ve alandaki alt yapý-tabela çalýþmalarý da beraberinde gerçekleþtirilecek. Proje adý: Doðayý Pedalla Koru Proje dönemi: Aralýk Aralýk 2010 Proje yürütücüsü kurum: Burdur Su Sporlarý Spor Kulübü Derneði, / Ýletiþim için: Zeynep Yurtkuran, , Akbez Börtü Böcek Etkinlikleri Proje adý: Akbez Geyik Böceði Bilinçlendirme Koruma ve Tanýtým Projesi Proje dönemi: Aralýk Ekim 2010 Proje yürütücüsü kurum: Amanoslar Çevre Koruma Ve Dayanýþma Derneði, www. amanoslar. org.tr Ýletiþim için: Emre Çelebi, Fotoðraf: Yavuz Ergün Akbez geyik böceði (Lucanus cervus akbesianus) adýný Hatay ýn Hassa Ýlçesi ne baðlý Akbez yöresinden alan, Amanos daðlarýna özel, kamuoyunda pek fazla bilinmeyen ve halk tarafýndan zararlý böcek olarak görülen bir canlý türü. Amanoslar Çevre Koruma ve Dayanýþma Derneði (AÇED) tarafýndan yürütülen Akbez Börtü Böcek Etkinlikleri adlý projeyle; yöre halkýnýn ve dünya kamu oyunun bu özel türe karþý sempatisini artýrmak ve eðitimler ve gönüllü koruyucular aracýlýðýyla yöre halkýný bilinçlendirmek hedeflendi. Akbez Belediyesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi iþbirliði ile 2009 Aralýk ayýnda baþlayan proje, türün tanýtýmý, sahiplenilmesi ve bu yolla korunmasý ve kaçakçýlýðýnýn engellenmesinde katký saðlayacak. Amanos Daðlarý merkez olmak üzere 250 km lik bir yaþam alanýna sahip tür, yaklaþýk üç ay yaþýyor, genel olarak siyah ve en büyüðü 15 cm uzunluðunda. Mevcut önyargýlar türün nesli üzerinde ciddi tehdit oluþturuyor. En büyük tehdit ise kaçakçýlýk. Proje kapsamýnda; yörede çok sayýda eðitim çalýþmalarý yapýldý, türü tanýtýcý uyarý levhalarý alana yerleþtirildi, afiþ ve bilgilendirme kitapçýðý hazýrlandý ve etkinlikler aracýlýðýyla yöre halkýnýn dikkatine sunuldu. Proje, ayný zamanda yöredeki diðer önemli canlý türlerinin korunmasý yönünde de örnek oluþturdu. Akbez Belediyesi, çalýþmalara katký amacýyla türün heykelini dikme sözü verdi. Çöl Varaný ve Çizgili Sýrtlan Emin Ellerde Birecik Bozkýrlarý, Türkiye de yaþayan son çöl varaný ve çizgili sýrtlanýn görüldüðü önemli ve nadir alanlardan biri ve 2008 yýllarýnda, Birecik yöresindeki köylerin çevresinde çizgili sýrtlan ve çöl varanýnýn varlýðýný kanýtlandý ve görsel kayýtlarýn alýnmasýyla canlýlarýn bölgede yaþam yerleri hakkýnda bilgi saðlanmýþ oldu. Bölgede yapýlan aktif koruma çalýþmalarý köy kahvelerinde köy ilköðretim okullarýnda ve imamlarýn desteðiyle sürdürüldü. Pilot 2 köyde çalýþmalar köylüler tarafýnda sahiplenildi. Bu kapsamda Birecik Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kooperatifi; Doða Derneði, Birecik Belediyesi, Birecik Ýl Çevre Orman Müdürlüðü, Doða Turizm ve Doða Kültür ve Yaþam Derneði ortaklýðýyla çalýþmalarý geniþleten yeni bir projeyi Mayýs 2010 da baþlattý.yeni çalýþmanýn amacý ise son çöl varaný ve çizgili sýrtlanýn yuvaladýðý ve beslendiði bölgeleri tespit edip, baþta yereldeki köylüler olmak üzere çevre köylerce de sahip çýkýlmasý ve korumasýný arttýrmak. Çizgili sýrtlan ve çöl varanýnýn saðlýklý yaþamasý ve saðlýklý bir popülasyona ulaþmalarý ancak bölge insanýnýn sahiplenmesiyle mümkün. Proje kapsamýnda; öncelikle uygulama köyleri tespit edildi. Farkýndalýk eðitimi için gerekli dokümanlar hazýrlandý ve ilk eðitim gerçekleþtirildi. Türlerin mevcut yuva noktalarý arazi çalýþmalarýyla tespit edildi. Türkiye de alanýnda uzman doða fotoðrafçýlarý olan Melih Özbek ve Barýþ Koca, çöl varaný ve sýrtlanýn yaþam alanlarýný fotoðrafladý. Ayrýca yerel karar vericiler ve pilot köylerle görüþülerek çalýþma hakkýnda bilgi verildi. Proje adý: Çöl Varanýný ve Çizgili Sýrtlaný Köyler Koruyor Proje dönemi: Mayýs Temmuz 2011 Proje yürütücüsü kurum: Birecik Sýnýrlý Sorumlu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Ýletiþim için: Behsat Aykýlýç, , Güneþ Kuþaðý Güneþ Kuþaðý Projesi, uluslararasý güneþ kuþaðý aðý ile dirsek temasý içinde, geleceðin karar alýcýlarýný yetiþtiren üniversitelerde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliði kavramlarýný gündeme getirmeyi ve gençleri, bu alanda ulusal ve uluslararasý düzeylerde yapýlmasý gereken politika deðiþikliklerinin belirlenmesinde ve talebinde etkin kýlmayý amaçlýyor. Proje, Toplum Gönüllüleri Vakfý tarafýndan, Greenpeace iþbirliðinde yürütülüyor. Bu doðrultuda bir araya gelen gönüllü üniversite öðrencileri, öncelikli olarak kendi üniversitelerini hedef alan ve temel hatlarý belli yerel bilinçlendirme kampanyalarý yürütecekler. Proje gönüllüsü gençler; sadece bilgi artýrýcý etkinlikler organize etmekle kalmayacak, kampuslarda enerji verimliliðini ve kullanýlan enerjide yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn oranýný artýrmak için araþtýrma yapacak ve üniversite yönetimine öneriler sunacak. Öðrencilerin kaydettikleri aþamalarý, edindikleri deneyimi ve geliþtirdikleri araçlarý da projenin ileri aþamalarýnda çeþitli ulusal ve uluslararasý platformlarda paylaþmasý ve uluslararasý alanda Güneþ Kuþaðý kampanyasýnýn birikiminin yaygýnlaþtýrýlmasý da hedefler arasýnda. Projedeki Toplum Gönüllüsü gençler, ekip ve organizasyon yapýlanmalarý, eðitim örnek uygulamalarý ve projenin içeriði üzerine paylaþým toplantýlarýyla hazýrlýklarýný sürdürüyor öðrenim yýlýyla baþlayacak saha çalýþmalarý; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eskiþehir Anadolu Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Boðaziçi Üniversitesi, Ýstanbul Bilgi Üniversitesi, Dicle Üniversitesi nde yürütülecek. Proje adý: Güneþ Kuþaðý Proje dönemi: Mart Mayýs 2011 Proje yürütücüsü kurum: Toplum Gönüllüleri Vakfý, Ýletiþim için: Umut Karapeçe, , 6 7

5 Endüstriyel Simbiyoz Gündemde Endüstriyel simbiyoz, fiziksel olarak birbirine yakýn olup normalde birbirinden baðýmsýz çalýþan iki veya daha fazla ekonomik iþletmenin bir araya gelip etkin kaynak kullanmasýyla hem çevresel performanslarýný, hem de rekabet güçlerini artýracak uzun süreçli ortaklýklar kurmasý ve dayanýþma içinde çalýþmalarýný ifade ediyor. Adana Sanayi ve Ticaret Odasý (ADASO) tarafýndan gerçekleþtirilen Endüstriyel Simbiyoz Uluslararasý Deneyim Paylaþýmý Çalýþtayý 7-8 Nisan 2010 tarihlerinde Adana ve Ankara da yapýldý. Çalýþtayýn ana amacý endüstriyel simbiyoz kavramýný tanýtmak, yurtdýþýnda baþarý ile uygulanan programlarýn bu uygulamaya nasýl baþladýklarýný, edindikleri dersleri ve programýn niceliksel faydalarýný öðrenmek. Çalýþtay, yurt dýþýnda devlet destekli endüstriyel simbiyoz programlarýnýn yapýsýný ve faydalarýný deðerlendirme ve potansiyel uygulama alanlarý öngörme açýsýndan yararlý oldu. Öte yandan, Türkiye de ilk defa planlý uygulamaya geçiþ öncesinde; özel sektör temsilcileri, endüstriyel simbiyozun uzun yýllar devam edebilen ve niceliksel yararlarý ölçülebilir bir program olduðu, çevresel kaynaklarýn korunmasý ve bölgesel kalkýnma yönünde üstlenebilecekleri rol hakkýnda fikir sahibi oldular. Proje adý: Endüstriyel Simbiyoz Uluslararasý Deneyim Paylaþýmý Çalýþtayý Proje dönemi: Mart Aralýk 2010 Proje yürütücüsü kurum: Adana Sanayi ve Ticaret Odasý, Ýletiþim için: Seren Batýbay, , Otuz yýl önce ülke genelinde rahatlýkla rastlanabilen toy kuþlarý, avlanma, yaþam alanlarýný kaybetme ve tarým ilaçlarýnýn etkisi ile yok denecek kadar azaldý. Koruma çalýþmalarýnýn yetersizliði toylarý hemen hemen tükenme noktasýna getirdi. Altýntaþ Ovasý barýndýrdýðý toy popülasyonu nedeniyle, 1993 yýlýndan bu yana Yaban Hayatý Koruma Sahasý. Ýbrahim Aksaz Yaban Hayatýný Koruma Derneði nin baþlattýðý Altýntaþ Ovasý Toy Koruma Projesi; yöre halkýnýn koruma çalýþmalarýna desteðinin artmasý ile toy kuþlarýnýn kaçak avcýlýða karþý korunmasýný ve yaþam alanlarýnýn iyileþtirilmesini hedefliyor. Proje toylar üzerindeki tehditlerin boyutlarýný belirleyerek, bunlarýn engellenmesine veya azaltýlmasýna yönelik eðitim ve bilinçlendirme çalýþmalarýný gerçekleþtirmeyi, örnek çevre dostu tarým uygulamalarýný teþvik etmeyi, toy yaþam alanlarýnýn rehabilitasyonunu ve mevcut koruma çalýþmalarýnýn kapasitelerini geliþtirerek, sürekliliðini saðlamayý, bu sayede bölgedeki toy popülasyonunun korunmasýný amaçlýyor. Proje kapsamýnda örnek tarým arazisinde, köy odasý ve okullarda uygulamalý eðitimler verilecek. Proje ayrýca, toyun tarým ürünleri deseni ve yönetimi arasýndaki iliþkiyi dikkate alarak hem toy hem de çiftçinin yararýna çözüm uygulamalarýna ve tanýtýmlarýna yer verilecek. Yörede toylarla dost tarým uygulamalarýyla ürün artýþý da hedefleniyor. Proje adý: Altýntaþ Ovasý Toy Koruma Projesi Proje dönemi: Mart Temmuz 2010 Proje yürütücüsü kurum: Ýbrahim Aksaz Yaban Hayatýný Koruma Derneði Ýletiþim için: Müjgan Ekici, , Fotoðraflar: Melih Özbek Altýntaþ Ovasý nda Toy Dostu Adýmlar Haydi Çocuklar Bisiklet Ýle Okula! Bisikletliler Derneði tarafýndan yürütülen projesi kapsamýnda planlanan bisiklet eðitim sahasý tamamlandý. Proje iklim deðiþikliði ile mücadele için toplu ulaþýmda bisiklet kullanýmýnýn tercih edilmesini ve bu sayede fosil yakýtlarýnýn tasarrufunu ve daha saðlýklý bir yaþam ortamý elde etmeyi amaçlýyor. Bu kapsamda Bisiklet Eðitim Sahasý; bisiklet kullanýmýnda can ve yol güvenliðini saðlamak için baþlatýlan düzenli ve sertifikalý eðitimlerin gerçekleþtirilmesine hizmet edecek. Proje ortaðý olan Ýzmit Belediyesi ne baðlý Yahya Kaptan Mahallesi nde sürdürülen çalýþma; ilkokullarda motorlu taþýtlar veya servisler yerine bisiklet kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýna, trafik yoðunluðu, kazalarý ve çevre gürültüsünün azalmasýna hizmet edecek. Öte yandan projeyle, çevredeki diðer mahallelere de örnek olmak ve tanýtýcý faaliyetler aracýlýðýyla bisiklet kullanýmýnýn il bazýnda yaygýnlaþmasýna katký saðlamak hedefleniyor. Bu eðitim çalýþmalarý sayesinde ilkokul çaðýndaki çocuklarýn iklim deðiþikliði hakkýnda yeterli bilgi sahibi bilinçli sürücüler olmalarý da amaçlanýyor. Proje adý: Haydi Çocuklar Bisiklet Ýle Okula Proje dönemi: Kasým Aralýk 2010 Proje yürütücüsü kurum: Bisikletliler Derneði, Ýletiþim için: Murat Suyabatmaz, , Aðaçbaþý Turbalýklarýna Ýkinci Bakýþ Aðaçbaþý Yaylasý, Kuzeydoðu Anadolu da Trabzon un Köprübaþý ilçesinin güneyindeki daðlar üzerinde, 2100 metrede, iki su havzasý arasýndaki bir platoda yer alýyor. Yaklaþýk 35 ha lýk bir alaný kaplayan turbalýklar için Türkiye nin sahip olduðu en büyük ve tüm özelliðini koruyan bir habitat demek mümkün. Alan Avrupa ve Asya daki turbalýk alanlara özgü bitki türleri ve Türkiye nin diðer bölgelerinde bulunmayan ya da çok nadir olarak bulunan türleri içeren zengin bir bitki örtüsüne ev sahipliði yapýyor. Yaylacýlar tarafýndan yakacak olarak kullanýlmak üzere kesilip çýkarýlmasý alanýn varlýðýný tehdit ediyor. Yayýn projesiyle, hazýrlanacak kitap, broþür ve afiþler alanýn önemi ve koruma tedbirleri hakkýnda bilgi verecek ve koruma çalýþmalarýný destekleyecek. Proje adý: Aðaçbaþý Yaylasý ve Çevresinde Turbalýk Koruma için Farkýndalýk / Proje dönemi: Nisan Kasým 2010 Proje yürütücüsü kurum: Doðal ve Tarihi Deðerleri Koruma Derneði Ýletiþim için: Coþkun Erüz, 8 9

6 Küçük Adýmlar Büyük Ýzler Doðurur SGP Projeler Buluþmasý 2010 Geleneksel GEF Küçük Destek Programý (SGP) Projeler Buluþmasý 2010, Sualtý Araþtýrmalarý Derneði ev sahipliðinde, Muðla iline baðlý Citta Slow* adayý Gökova da düzenlenecek. Sürdürülebilir balýkçýlýk için deniz koruma alanlarýnýn önemini vurgulayan Sualtý Araþtýrmalarý Derneði Ekoloji Grubu, Mayýs 2009 Temmuz 2010 tarihleri arasýnda Gökova Körfezi nde yürüttüðü çalýþmayý Türkiye nin ilk balýkçýlýða kapalý alanlarýnýn resmi ilanýna aracý olarak baþarýyla tamamladý. Projeler buluþmasýnda uygulama süreçlerinde edinilen deneyimler ve yeni yaklaþýmlar paylaþýlacak ve proje sahasýnda birlikte deðerlendirme çalýþmalarý yapýlacak. Ayrýntýlý program Eylül 2010 sonunda SGP iletiþim grubu aracýlýðýyla paylaþýlacak. Yürümek ve koþmak gibi fiziksel aktiviteler nasýl ki yerde iz býrakýyorsa; yaþam aktiviteleri de belli bir tüketim gerektirir ve karbon salýnýmý olarak doðada iz býrakýr. Karbon ayak izi, insan aktivitelerinin doðaya etkisini, üretilen sera gazý miktarýnýn CO 2 cinsinden ölçülmesini ifade ediyor. Evde, ulaþýmda kullanýlan ürün veya servislerin üretiminden ya da tüketiminden kaynaklanan dolaylý emisyonun sonucu oluþan karbon ayak izleri, günümüzün en büyük çevre sorunlarýndan. Baþka Derneði tarafýndan yürütülen Küçük Adýmlar Büyük Ýzler Doðurur projesi, Bursa'nýn geliþmekte olan nüfusa sahip Nilüfer Ýlçesi nin karbon ayak izlerine dair bilincini artýrmak ve Nilüfer i Türkiye'nin hane bazýnda en az karbon emisyonuna sahip ilçe haline getirmek amacýyla Mart 2010 da baþladý. Proje kapsamýnda yapýlacak anketler ve ulaþýlacak insanlar göz önünde bulundurulduðunda, Türkiye de ilk defa yerelleþtirilmiþ bir karbon emisyon ölçüm sistemi ile yerel bir bölgenin karbon ayak izi haritasýnýn oluþturulmasý saðlanacak. Projeyle, çalýþma sürecinde ulaþýlan insanlarýn katýlabileceði eðitimler kiþi baþýna düþen karbon ayak izini azaltmaya yönelik önlemlerin yaygýnlaþmasýna olanak saðlayacak. Proje adý: Küçük Adýmlar Büyük Ýzler Doðurur Proje dönemi: Mart Temmuz 2011 Proje yürütücüsü kurum: Baþka Derneði, baskader.blogspot.com Ýletiþim için: Cemal Kartal, , Sarýkamýþ Ormanlarýnda Etoburlarý Korumak * Ýtalyanca citta (þehir) ve Ýngilizce slow (yavaþ) kelimelerinden oluþan Cittaslow, yavaþ kent anlamýna geliyor. Akbaþ Çoban Köpeði Koruma Altýnda Türkiye de son yýllarda sürü koyunculuðunun azalmasýyla birlikte Eskiþehir ilimizde yaygýn bir þekilde bulunan Akbaþ cinsi çoban köpeklerinin sayýlarý azaldý, ayrýca ýrk özelliðinde büyük dejenerasyonlar meydana geldi. Sivrihisar Akbaþ Çoban Köpeðini Araþtýrma Koruma Yaygýnlaþtýrma Tanýtma Derneði tarafýndan Eskiþehir Sivrihisar Ýlçesi Akbaþ Çoban Köpeklerinin Dejenerasyonunun Önlenmesi ve Irk Özelliklerinin Korunmasý adýyla baþlatýlan projede çok sayýda yerel kamu ve özel kurum ortaklýðý söz konusudur. Projeyle, Akbaþ çoban köpeklerinin koyun sürülerine daðýtýlmasý ile sürü koruma yeteneðini korumasýna imkân tanýmak, genetik zenginliðimizi korumak ve bölgede geleneksel koyunculuðun devamýna destek olmak bu projenin hedefleniyor. Proje ile Akbaþ cinsi çoban köpeklerinin ýrk özellikleri korunmakla birlikte, doðal þartlarda (koyun sürüleri ile birlikte) yaþamalarý saðlanacak ve kurtlarýn koyun sürülerine saldýrmasýný en az düzeye indirerek, sürü sahiplerinin uðradýðý ekonomik kayýp azalmýþ ve böylelikle sürü sahiplerinin bölgede kurtlarý yok etmeye yönelik faaliyet gerekçesi ortadan kaldýrýlmýþ olacaktýr. Bu þekilde ülkemizde sayýlarý azalan kurt ve benzeri yaban hayvanlarýnýn korunmasý da hedeflendi. KuzeyDoða Derneði ekibi Sarýkamýþ taki büyük memelilerle ilgili ilk çalýþmasýna 2006 yýlýnda baþladý. Foto kapanlarla bölgede bulunan ayý, kurt, tilki baþta olmak üzere birçok büyük memeli türünü tespit etti ve Sarýkamýþ civarýnda yöre insanlarýyla anketler yaparak yöre halýnda bu hayvanlara karþý olan algýnýn tespitine çalýþtý. Eski Erzurum yolu üzerinde bulunan Sarýkamýþ çöplüðü baþta ayýlar olmak üzere büyük memeliler tarafýndan beslenme amacýyla yoðun þekilde kullanýlýyor. Ancak alan karayolu ve tren geçiþleri sebebiyle önemli bir tehdit oluþturuyor. Dernek bölgede yaþanan büyük memeli insan çatýþmasýnýn çözülmesini ve sarýçam ormanlarýnýn devamlýlýðýný amaçlayan, eðitim, bilinçlendirme ve tanýtým aðýrlýklý bir projeyi Nisan 2010 da baþlattý. Proje doða turizmi potansiyeline sahip bu canlýlarýn tanýtýmýný da amaçlýyor. Proje öncesi ayý, kurt, tilki, yaban kedisi, alacasansar, yaban domuzu gibi hayvanlarýn varlýðý fotokapanlarla tespit edildi. Yol güzergâhlarý ve gün içinde bu güzergâhlarý ne zaman kullandýklarýna dair temel bilgiler yanýnda tanýtým çalýþmalarý kapsamýnda, 5 Haziran 2010 Dünya Çevre Günü KuzeyDoða Derneði ekibi, Kazým Karabekir Lisesi nden 3 öðretmen ve 21 öðrenci ve Sarýkamýþ Ýlçe Çevre ve Orman Müdürlüðü katýlýmýyla Sarýkamýþ Allahüekber Daðlarý Milli Parký nda kutlandý. Ormanda kuþ gözlemi yapýldý. Bölgede yapýlan çalýþmalarý tüm dünyaya duyuran Sn.Bedir Altunok a yýlýn çevrecisi plaketi verildi. Projenin bundan sonraki aþamasýnda bölge köylüleri, avcýlar, arýcýlar, orman iþçileri, jandarma ve bölge okul öðrencilerine yönelik eðitim ve bilinçlendirme çalýþmalarý yapýlacak. Ekim 2010 da bölgede ilk yaban hayat turist grubu aðýrlanacak. 10 Proje adý: Eskiþehir Sivrihisar Ýlçesi Akbaþ Çoban Köpeklerinin Dejenerasyonunun Önlenmesi ve Irk Özelliklerinin Korunmasý / Proje dönemi: Nisan Nisan 2011 Proje yürütücüsü kurum: Sivrihisar Akbaþ Çoban Köpeðini Araþtýrma Koruma Yaygýnlaþtýrma Tanýtma Derneði / Ýletiþim için: Aziz Albayrak, Proje adý: Kars ýn Etobur Türlerini Koruma, Ýnsan-Yýrtýcý Çatýþmasýný Önleme ve Yaban Hayatý Turizmini Geliþtirme Proje dönemi: Nisan Temmuz 2011 Proje yürütücüsü kurum: KuzeyDoða Derneði, Ýletiþim için: Önder Cýrýk,

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ 2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI ETKÝNLÝKLERÝ SONUÇ RAPORU ARALIK 2011, ANKARA Hazýrlayanlar: Yýldýray Lise, Damla Akyýldýz, Mustafa Yýlmaz ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI ÇED ve Planlama Genel Müdürlüðü Çevre Envanteri Dairesi Baþkanlýðý ÇEVRESEL GÖSTERGELER 2009 Veri Deðerlendirme Þube Müdürlüðü Ankara-2010 Hazýrlayanlar Tuncay DEMÝR Ýbrahim

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

2003 YILI PROGRAMI. Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr

2003 YILI PROGRAMI. Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr GÖKOVA - AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ SERGÝLER 2003 2003 YILI PROGRAMI Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr 17.05. - 25.05. 30.05. - 08.06. 13.06. - 22.06. 27.06. -

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı