KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE!"

Transkript

1 KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliði bilim dalýnýn Ýþletme, Endüstri, Makine, Ýnþaat ve Elektrik-Elektronik alt dallarýnda dört yýllýk lisans düzeyinde eðitim veren, Kara Kuvvetlerine, Jandarma Genel Komutanlýðýna Jandarma Sýnýfýnda, erkek-bayan subay yetiþtiren yatýlý bir eðitim kurumudur. ÖÐRENCÝLERDE ARANAN ÞARTLAR: 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak. 2) Niþanlý, evli, dul olmamak veya herhangi bir erkekle-kadýnla nikahsýz olarak birlikte yaþamamak. 3) Kendisi, anne, baba ve kardeþlerinin; a) Tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai,bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ olmak. b) Toplumca ayýp sayýlan ve uygun görülmeyen kazanç yollarýnda çalýþmamýþ ve halen çalýþmamakta olmak. c) Kusursuz bir ahlak ve karaktere sahip olmak. d) Dürüst bir yaþam düzeyinde olmak ve yüz kýzartýcý fiilleri bulunmamak. e) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli ya da sakýncalý halleri bulunmamak. 4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aþýmýna uðramýþ yahut para cezasýna çevrilmiþ veya ertelenmiþ hükümlülüklerine iliþkin kayýtlarý adli sicilden çýkartýlmýþ olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruþturma altýnda olmamak. 5) Herhangi bir nedenle askeri okullardan çýkmamýþ veya çýkarýlmamýþ, sivil okullardan çýkarýlmamýþ olmak. 6) Okula karþý uygun nitelikte (dürüst bir yaþam düzeyinde, yüz kýzartýcý fiilleri bulunmayan) sorumlu bir veli göstermek (18 yaþýndan büyük olanlar için kefil göstermek). 7) Vücutça tam saðlam olmak ve TSK Saðlýk Yeteneði Yönetmeliðinin, Askeri Okullara girecek öðrenci adaylarýna iliþkin saðlýk niteliklerine uygun olmak. 8) Herhangi bir meslek ve mesleðe yönelik olmayan Resmi/Özel Fen ve Anadolu Liseleri ile Klasik Devlet Liselerinin; FEN, FEN BÝLÝMLERÝ, MATEMATÝK, TÜRKÇE-MATEMATÝK Kol/Alaný mezunu olmak. 9) Öðreniminin herhangi bir safhasýnda meslek veya mesleðe yönelik okullarda okumamýþ olmak. 10) Öðrenim gördükleri-görmekte olduklarý liselerden, 2005 yýlýnýn HAZÝRAN döneminde ara sýnýflarda sýnýfta kalmadan doðrudan mezun olmak veya 2004 yýlýnýn herhangi bir döneminde mezun olmak. 11) 2005 yýlý Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) katýlmýþ ve 250,000 ve üstü (Orta öðretim baþarý puaný hariç) puaný almýþ olmak. 12) Yaþ ile ilgili koþullar 2005 yýlý K.H.O. baþvuru kýlavuzunda yayýmlanacaktýr. 13) Yukarýda belirtilen baþvuru koþullarýný saðlayan Kara Harp Okulu Aday adayý olmak isteyenler 2005 yýlý ÖSS Kýlavuzundaki aday bilgi formunun 13. Girmek Ýstediðiniz Askeri Okullar alanýnda Kara Harp Okulu seçeneðini iþaretleyeceklerdir. 14) Baþvurular Kara Harp Okulu Komutanlýðý (Bakanlýklar/ANKARA) adresine yapýlacaktýr. ÖÐRENCÝ ALIM ÝÞLEMLERÝ BAÞVURU ADRESÝ : KARA HARP OKULU KOMUTANLIÐI BAKANLIKLAR/ANKARA SINAV MERKEZÝ : KARA HARP OKULU KOMUTANLIÐI BAKANLIKLAR/ANKARA BAÞVURU FORMLARINI; ASKERLÝK ÞUBESÝ BAÞKANLIKLARI, OKUL MÜDÜRLÜKLERÝ VE ÝNTERNET ADRESÝNDEN TEMÝN EDEBÝLÝRSÝNÝZ. NOT: 2005 YILI ÖÐRENCÝ ALIMININ YAPILIP YAPILMAYACAÐI YIL ÝÇERÝSÝNDE ÝLAN EDÝLECEKTÝR.

2 DENÝZ HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ KIZ VE ERKEK Deniz Harp Okulu, Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý ile Sahil Güvenlik Komutanlýðý nýn ihtiyaç duyduðu deniz subaylarýný yetiþtirmektedir. Deniz Harp Okulu na giren öðrenciler endüstri mühendisliði, elektrik/elektronik mühendisliði, makine mühendisliði, bilgisayar mühendisliði ve gemi inþaa mühendisliði dallarýnda lisans düzeyinde 4 yýl süreli parasýz, yatýlý yüksek öðrenim görmekte ve teðmen rütbesi ile öðrenim gördüðü dalda mühendis diplomasý alarak mezun olmaktadýrlar. Deniz Harp Okulu eðitiminde baþarýlý olan öðrenciler Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý ve Sahil Güvenlik Komutanlýðý nýn çeþitli birimlerinde göreve baþlamaktadýrlar. 1. Baþvuru Koþullarý : Liseler (resmi ve gündüz öðretimi yapan liseler), yabancý dil aðýrlýklý program uygulayan liseler ve özel liseler, özel liseler, anadolu liseleri (yabancý dille öðretim yapan resmi liseler), yabancý dille öðretim yapan özel liseler, fen liseleri, özel fen liseleri, öðretmen liseleri, anadolu öðretmen liseleri, çok programlý liselerin (lise programý ve yabancý dil aðýrlýklý lise programýnýn) Fen Bilimleri alanýndan mezun olan öðrencilerden; a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olanlar, b) Hazýrlýk sýnýfý okutulan liselerden mezun olanlar için en fazla 20 (1985 ve sonrasý doðumlu), diðer liselerden mezun olanlar için en fazla 19 (1986 ve sonrasý doðumlu) yaþýnda olanlar (Yaþ düzeltmesi yaptýranlarýn, düzeltmeden önceki yaþý dikkate alýnýr), c) 2005 yýlýnda mezun olacak veya dönemine bakýlmaksýzýn 2004 yýlý lise mezunu olanlar, d) 2005 yýlý Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) katýlarak 250,000 veya daha yüksek sayýsal puan (orta öðretim baþarý puaný dahil edilmemiþ) almýþ olanlar, baþvuruda bulunabilirler. 2. Baþvuru Yöntemi ve Diðer Hususlar : a) Deniz Harp Okulu na girmek isteyen adaylar 2005 yýlý Nisan ayýndan itibaren, veya adresleri vasýtasýyla ön kayýt yaptýrabilirler. b) Ön kayýt yaptýrabilmek için gerekli evrak/iþlemler ile bilahare yapýlacak ikinci seçim aþamalarýna iliþkin detaylý bilgilerin yer aldýðý Deniz Harp Okulu Tanýtým Broþürü ve Baþvuru Kýlavuzunun, 2005 yýlý Nisan ayýndan itibaren temin edilebileceði merkez ve adresler: (1) Garnizon Komutanlýklarý, Askerlik Daire/Þube Baþkanlýklarý, Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlükleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý baðlýsý birlikler, (2) ve internet adresleri, c) Tanýtým Broþürü ve Baþvuru Kýlavuzu ayrýca þahsen baþvurarak veya yurt içi taahütlü mektup pulu karþýlýðýnda Deniz Harp Okulu Komutanlýðý Kayýt Kabul Kurul Baþkanlýðý Tuzla/ÝSTANBUL adresinden temin edilebilir. Ayrýntýlý bilgi edinmek için ise 0 (216) dan 2500 numaralý telefon aranabilir. d) Ön kayýt yaptýrarak 250,000 veya daha yüksek sayýsal puan alan adaylardan Deniz Harp Okulu nca belirlenecek sayýdaki aday, 2005 yýlý Aðustos ayý içinde kendilerine tahsis edilecek bir günde ikinci seçim aþamalarýna (ön saðlýk muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüþme) çaðrýlacaktýr. Ýkinci seçim aþamalarýnda baþarýlý olan ve sevk edilecekleri askeri hastaneden Askeri Öðrenci Olur kararý alan adaylar ÖSS-SAY puanlarýna göre sýralanacak ve kontenjana girenlerin kesin kayýt iþlemleri yapýlacaktýr. e) Deniz Harp Okulu seçim aþamalarýna katýlmak veya bu aþamalarýn herhangi birinde elenmek/ayrýlmak diðer yüksek öðretim programlarý için kayýt yaptýrmaya engel oluþturmamaktadýr.

3 YÜKSEKLERÝ HEDEFLEYÝN HAVA HARP OKULU'NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ KIZ VE ERKEK Deðerli Gençler, Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynaðý olan Hava Harp Okulu; pilot adayý muvazzaf hava subayý yetiþtirmektedir sayýlý Harp Okullarý Kanunu uyarýnca üniversite statüsünde olan Hava Harp Okulunda, havacýlýk, elektronik, bilgisayar ve endüstri mühendisliði dallarýnda lisans düzeyinde akademik eðitim, askeri eðitim ve özendirici uçuþ eðitimi verilmektedir. Dört yýllýk eðitim öðretimlerini baþarýyla tamamlayan Harbiyeliler, mühendislik diplomasýna sahip pilot adayý teðmenler olarak mezun olmaktadýrlar. Hava Harp Okulunda parasýz yatýlý eðitim yapýlmakta olup; harbiyelilerin yeme, yatma, giyim ve her türlü eðitim-öðretim masraflarý devlet tarafýndan karþýlanmaktadýr. Öðrenimlerini baþarý ile tamamlayan harbiyelilerden uçuþ saðlýk muayenesinde Tam saðlam-uçucu yetiþtirmeye elveriþlidir raporu alanlar, Ýzmir de uçuþ eðitimine baþlamakta, uçuþ saðlýk muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuþ eðitiminden çeþitli nedenlerle ayrýlanlar, Hava Kuvvetlerindeki diðer sýnýflarda görevlendirilmektedirler. Hava Harp Okulu mezunlarýna lojman, askeri sosyal tesislerden ve saðlýk imkanlarýndan yararlanma, OYAK üyeliði gibi bir çok sosyal ve ekonomik imkan ile yurt içi ve yurt dýþýndaki eðitim kurumlarýnda yüksek lisans ve doktora eðitimi yapmak gibi akademik imkanlar saðlanmaktadýr. Onurlu bir geçmiþten güvenli bir geleceðe uzanan Türk Hava Kuvvetleri ailesinde; subay, pilot ve komutan olarak görev alacak gençleri çok güzel bir gelecek beklemektedir. Bu mutlu gelecek için siz deðerli gençlerimizi Hava Harp Okuluna bekliyoruz. Hava Harp Okuluna Baþvuru Koþullarý: Baþvuru koþullarý kýz ve erkek adaylar için aynýdýr. 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, 2) Askeri okullardan herhangi bir nedenden dolayý ayrýlmamýþ veya çýkarýlmamýþ; sivil okullardan ise çýkarýlmamýþ olmak, 3) Baþvurunun yapýlacaðý yýl (Temmuz ayýnda) veya bir önceki yýl liseden mezun olmak, 4) Kendisinin ve aile fertlerinden (anne, baba, kardeþ) herhangi birinin veya resmen velisi olacak þahsýn; kötü hal ve þöhreti, þüpheli ve sakýncalý halleri bulunmamasý, bir cürümden hükümlü ya da soruþturma altýnda bulunmamasý, siyasi yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ olmasý, 5) Niþanlý, evli, dul olmamak veya herhangi birisiyle nikahsýz yaþýyor olmamak, 6) Mesleðe yönelik olmayan liselerin (Resmi ve gündüz eðitim yapan Genel Liseler, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Öðretmen Liseleri, Anadolu Öðretmen Liseleri, Süper Liseler, Çok Programlý Liseler ve bunlarýn eþiti Özel veya Yabancý Liseler) Fen/Fen Bilimleri ve Türkçe-Matematik alanýndan mezun olmak, 7) Ortaokul ve lise öðrenim süreleri hazýrlýk sýnýfý dahil 7 veya 8 yýl olanlar en fazla 20, diðerleri için en fazla 19 yaþýnda olmak (Yaþ düzeltilmesi yapýlmýþsa, düzeltmeden önceki yaþ esas alýnýr.), 8) Göz bozukluðu bulunmamak, fiziki olarak her bakýmdan tam saðlýklý olmak, 9) Boy uzunluðu 165 cm cm. arasýnda olmak, 10) Bir önceki yýl seçim aþamalarýndan kendi isteði ile ayrýlmýþ ya da Uçuþ Saðlýk Muayenesi dýþýnda herhangi bir aþamasýnda elenmiþ olmamak. Baþvuru Þekli ve Seçim Aþamalarýna Çaðrý: 1) Yukarýda belirtilen baþvuru koþullarýný saðlayan, PÝLOT ADAYI HAVACI SUBAY olmak isteyen adaylar; 2005-ÖSS Baþvurma Belgesindeki Aday Bilgi Formunun 13. bölümünde Girmek Ýstediðiniz Askeri Okullar alanýnda Hava Harp Okulu seçeneðini iþaretleyeceklerdir. Bu tercihi yapanlar, aþaðýdaki internet adresinden veya adreslerine gönderilecek form ile baþvuru yapabileceklerdir. 2) ÖSS sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra; baþvuruda bulunmuþ olan kýz ve erkek adaylar, aldýklarý Yerleþtirme ÖSS-Sayýsal Puanýna göre ayrý ayrý sýralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayýsýna baðlý olarak Seçim Aþamalarýna Çaðrý Puaný belirlenecektir. 3) Belirlenecek Seçim Aþamalarýna Çaðrý Puanýnýn üzerinde kalan adaylarýn ÖSYM'ye bildirmiþ olduklarý adreslerine; Hava Harp Okulu seçim aþamalarýna katýlým için gerekli olan belgeler postayla gönderilecek ve seçim aþamalarýna katýlacaklarý tarihler bildirilecektir. Bu belgeler ve bilgiler aþaðýdaki internet adresinden de alýnabilecektir. 4) Seçim aþamalarý süresince isteyen adaylar imkanlar dahilinde okul tesislerinde kalabilecek, yemek ve yatma ihtiyaçlarý okul tarafýndan ücretsiz karþýlanacaktýr. Seçim aþamalarýný baþarýyla tamamlayan adaylar Ant Ýçerek Hava Harp Okulu öðrencisi olmaya hak kazanacaklardýr. 5) Hava Harp Okulu na yapýlacak baþvurunun, ÖSYM tarafýndan yapýlacak yerleþtirmeyle herhangi bir iliþkisi yoktur. Adaylar herhangi bir nedenle seçim aþamalarýndan ayrýlacak/elenecek olursa, ÖSYM tarafýndan yerleþtirildikleri fakültelere kayýtlarýný yaptýrabileceklerdir. 6) Þehit, malül gazi ve muharip gazi çocuklarýndan belirlenecek baraj puanýnýn %90 ýný alanlar, ikinci seçim aþamalarýna davet edilecektir. Seçim aþamalarýnda baþarýlý olan ve %3 kontenjanýna giren adaylar Hava Harp Okulu na girmeye hak kazanacaktýr. Daha ayrýntýlý bilgi aþaðýdaki adres ve telefonlardan alýnabilir: Ýnternet Adresi: Adres: Hava Harp Okulu Komutanlýðý Ýnsan Kaynaklarýný Deðerlendirme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÝKDSM) Baþkanlýðý Yeþilyurt/ÝSTANBUL Telefon :

4 KARA KUVVETLERÝ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN ERKEK Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu Balýkesir ilinde konuþlandýrýlmýþ, lise mezunu adaylardan Türk Silahlý Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduðu sýnýf ve miktarda astsubay yetiþtiren askeri okuldur. Okulda eðitim ve öðretim süresi 2 yýldýr. Baþarýlý olan öðrenciler Astsubay Çavuþ nasbedilmekte, sýnýf okulu eðitimi sonrasýnda kur a ile atamalarý yapýlmaktadýr. ÖÐRENCÝLERDE ARANAN ÞARTLAR: 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý ve erkek olmak. 2) Niþanlý, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadýnla nikahsýz olarak birlikte yaþamamak. 3) Kendisi, anne, baba, kardeþleri ile velisinin; a) Tutum ve davranýþlarý ile yasa dýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmak. b) Toplumca ayýp sayýlan ve uygun görülmeyen kazanç yollarýnda çalýþmamýþ ve halen çalýþmamakta olmak. c) Türk Silahlý Kuvvetlerinin manevi þahsiyetine gölge düþürücü, askerliðin þeref ve haysiyeti ile baðdaþmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamýþ olmak. d) Dürüst bir yaþam düzeyinde olmak ve yüz kýzartýcý fiilleri bulunmamak. e) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve güvenlik soruþturmasý sonucunda þüpheli ya da sakýncalý halleri bulunmamak. f) Devletin þahsiyetine karþý iþlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, inancý kötüye kullanma, yalan yere tanýklýk, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ýrza geçmek, sarkýntýlýk, kýz, kadýn veya erkek kaçýrmak, fuhþiyata tahrik, gayritabii mukarenet, dolanlý iflas gibi yüz kýzartýcý veya þeref ve haysiyeti kýrýcý suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçýlýðý hariç olmak üzere kaçakçýlýk, resmi ihale ve alým ve satýmlara fesat karýþtýrma, devletin sýrlarýný açýða vurma suçlarýndan birinden mahkumiyetinin bulunmamasý. 4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aþýmýna uðramýþ yahut para cezasýna çevrilmiþ veya ertelenmiþ hükümlülüklerine iliþkin kayýtlarý adli sicilden çýkartýlmýþ olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruþturma altýnda olmamak. 5) Herhangi bir nedenle askeri okullardan çýkmamýþ veya çýkarýlmamýþ, sivil okullardan çýkarýlmamýþ olmak. 6) Okula karþý uygun nitelikte (dürüst bir yaþam düzeyinde, yüz kýzartýcý fiilleri bulunmayan) sorumlu bir veli göstermek (18 yaþýndan büyük olanlar için kefil göstermek). 7) Vücutça tam saðlam olmak ve TSK Saðlýk Yeteneði Yönetmeliðinin, Askeri Okullara girecek öðrenci adaylarýna iliþkin saðlýk niteliklerine uygun olmak. 8) 2005 yýlý Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) katýlmýþ olmak. 9) Öðrenim ve yaþ ile ilgili koþullar 2005 yýlý Astsubay Meslek Yüksekokulu baþvuru kýlavuzlarýnda yayýmlanacaktýr. 10)Yukarýda belirtilen baþvuru koþullarýný saðlayan Kara Kuvvetleri Astsubay Aday adayý olmak isteyenler 2005 yýlý ÖSS Kýlavuzundaki aday bilgi formunun 13. Girmek Ýstediðiniz Askeri Okullar alanýnda Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu seçeneðini iþaretleyeceklerdir. 11)Baþvurular Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlýðý (Cebeci/Ankara) adresine yapýlacaktýr. Baþvuru Kýlavuz ve Adreslerini; Askerlik Þubesi Baþkanlýklarý, Okul Müdürlükleri ve internet adresinden temin edebilirsiniz. DENÝZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ERKEK Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu; astsubay yetiþtiren ve iki yýl süreli önlisans eðitimi veren parasýz yatýlý, askeri yüksek öðretim kurumudur. Ýki yýllýk öðrenim süresince, öðrencilerin tüm zorunlu ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanmaktadýr. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Altýnova/YALOVA ve Derince/KOCAELÝ bölgesinde konuþlandýrýlmýþtýr. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu eðitiminde baþarýlý olan öðrenciler Astsubay Çavuþ rütbesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý ve Sahil Güvenlik Komutanlýðý nýn çeþitli birimlerinde göreve baþlamaktadýr. 1) Baþvuru Koþullarý : a) Türk vatandaþý ve erkek olmak. b) 2005 yýlý Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Baþvuru Kýlavuzunda belirtilen kaynak okullar ile alan/bölüm/programlarýn birinden dönemine bakýlmaksýzýn 2004 yýlýnda veya Haziran 2005 döneminde mezun olmak (not ortalamasý, öðretmenler kurulu kararý, not yükseltme sýnavý ile geçenlerin baþvurularý kabul edilmez.). c) 2005 yýlý Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) katýlarak 185,000 ve daha yüksek sayýsal, eþit aðýrlýk veya dil puaný (orta öðretim baþarý puaný dahil edilmemiþ) almýþ olmak. d) En fazla 21 yaþýnda olmak (1984 yýlýnda ve daha sonra doðan adaylarýn kaydý yapýlýr). e) Diðer baþvuru koþullarý hakkýndaki detaylý bilgi; 2005 yýlý Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Baþvuru Kýlavuzunda açýklanmýþtýr. 2) Baþvuru Yöntemi ve Tarihleri: a) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu na girmek isteyen adaylar 2005 yýlý Nisan ayýndan itibaren veya adresleri vasýtasýyla ön kayýt yaptýrabilirler. b) 2005 yýlý Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Baþvuru Kýlavuzu ve Formunu; Garnizon Komutanlýklarý, Askerlik Þubesi/Daire Baþkanlýklarý, Ýl/Ýlçe Milli Eðitim Müdürlükleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý baðlýsý birliklerden Þubat- Mart 2005 tarihlerinde temin edebileceklerdir. Ayrýca baþvuru kýlavuzuna, 2005 yýlý Nisan ayýndan itibaren, internet veya adreslerinden ulaþýlabilir. c) Ön kayýt yaptýrarak 185,000 ve daha yüksek sayýsal, eþit aðýrlýk veya dil puaný (orta öðretim baþarý puaný dahil edilmemiþ) puan alan adaylardan Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu nca belirlenecek sayýdaki aday, 2005 yýlý Aðustos ayý içinde kendilerine tahsis edilecek bir günde ikinci seçim aþamalarýna (ön saðlýk muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüþme) çaðrýlacaktýr. Ýkinci seçim aþamalarýnda baþarýlý olan ve sevk edilecekleri askeri hastaneden Askeri Öðrenci Olur kararý alan adaylar ÖSS-SAY, ÖSS-EA, ÖSS-DÝL puanlarýna göre sýralanacak ve kontenjana girenlerin kesin kayýt iþlemleri yapýlacaktýr. d) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu seçim aþamalarýna katýlmak veya bu aþamalarýn herhangi birinde elenmek/ayrýlmak diðer yüksek öðretim programlarý için kayýt yaptýrmaya engel oluþturmamaktadýr.

5 HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ERKEK GENEL BÝLGÝLER: 1) Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu (MYO); Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnýn astsubay ihtiyacýný karþýlayan, gelecekteki görevlerin en iyi þekilde yerine getirilmesi amacýyla birinci yýlý Ýngilizce, Akademik Eðitim ve Temel Askerlik Eðitimi, ikinci yýlý ise deðiþik sýnýf, branþ ve ihtisaslarda ön lisans düzeyinde eðitim-öðretim vererek, tekniker ve hizmet elemaný yetiþtiren yatýlý bir askeri eðitim-öðretim kurumudur. Hava Astsubay MYO unda tüm eðitim-öðretim faaliyetleri 21 nci yüzyýlýn Havacýlýk Bilim ve Teknolojisi ile bütünleþtirilerek yürütülmektedir. 2) Bedensel ve zihinsel olarak en mükemmel þekilde yetiþmek, Türkiye Cumhuriyeti semalarýnda, barýþ ve huzuru saðlamak için yapýlan uçuþlarý desteklemek, zoru baþarmak ve geleceði yakalamak istiyorsanýz sizleri aramýzda görmek istiyoruz. 3) Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Hv.Snf.Ok. ve Tek.Eðt.Mrk.K.lýðý bünyesinde Gaziemir/ÝZMÝR bölgesinde konuþlandýrýlmýþtýr. Eðitim-öðretim süresi iki yýldýr. BAÞVURU KOÞULLARI: 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý ve erkek olmak, 2) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve resmi güvenlik soruþturmasý sonunda askeri öðrenci olmayý engelleyen sakýncalý bir hali bulunmamak, 3) Herhangi bir nedenle sivil okullardan çýkarýlmamýþ, askeri okullardan çýkmýþ veya çýkarýlmamýþ olmak, 4) Yapýlacak saðlýk muayenelerinde her bakýmdan saðlam ve fiziksel görünüþü kusursuz, istenilen boy ve kiloda olmak, 5) Lise ve dengi okullarýn belirlenecek kaynak okullar ile öðrenim kolu, alan/bölümlerinden Haziran 2004 döneminde veya 2005 Haziran döneminde mezun olmak (2004 yýlýnda mezun olan veya 2005 yýlýnda mezun olacaklar baþvuruda bulunabilirler.), 6) En fazla 21 yaþýnda olmak (1984 ve daha sonrasý doðumlular baþvuruda bulunabilirler.), 7) 2005 Yýlý Öðrenci Seçme Sýnavý na (ÖSS) katýlmýþ olmak ve ÖSS sýnav sonuçlarýný müteakip ilan edilecek taban puan ve üzerinde puan almýþ olmak. BAÞVURU ÞEKLÝ VE TARÝHLERÝ : 1) Yukarýda belirtilen baþvuru koþullarýný saðlayan Hava Astsubay MYO Öðrenci Adayý olmak isteyenler 2005 ÖSS Kýlavuzundaki aday bilgi formunun 13. Girmek Ýstediðiniz Askeri Okullar alanýnda Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu seçeneðini iþaretleyecekler ve Hava Astsubay M.Y.O. ya Baþvuru Formu dolduracaklardýr. (Sadece Hv. Astsb. MYO na Girmek Ýstiyorum seçeneðini iþaretlemek yeterli deðildir.) 2) Hava Astsubay MYO ya baþvuru formlarý Aralýk Ocak-Þubat-Mart 2005 tarihlerinde Askerlik Þube Baþkanlýklarýndan, Lise Müdürlüklerinden, Hava Birlik ve Kurumlarýndan, veya internet adresinden ayrýca þahsen veya mektup pulu karþýlýðýnda Hv.Snf.Ok. ve Tek.Eðt.Mrk.K.lýðý Ýnsan Kaynaklarý Deðerlendirme, Seçme ve Yerleþtirme Þube Müdürlüðü Gaziemir/ÝZMÝR adresinden temin edilebilir. 3) ÖSS sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra, baþvuruda bulunmuþ olan adaylar, mezun olduklarý/olacaklarý okul öðrenim kolu, alan veya bölümleri dikkate alýnarak (Sayýsal-Sözel-Eþit Aðýrlýklý) aldýklarý puana göre sýralanacaklar ve alýnmasý planlanan aday sayýsýna baðlý olarak her öðrenim kolu, alan veya bölüm için ayrý ayrý Öðrenci Seçim Aþamalarýna Çaðrý Puaný belirlenecektir. 4) Þehit, malül gazi ve muharip gazi çocuklarýndan belirlenecek baraj puanýnýn %90 ýný alanlar, ikinci seçim aþamalarýna davet edilecektir. Seçim aþamalarýnda baþarýlý olan ve %3 kontenjanýna giren adaylar Hv. Astsb. MYO ya girmeye hak kazanacaktýr. 5) Belirlenecek ÖSS (Sayýsal-Sözel-Eþit Aðýrlýklý) çaðrý puanýnýn üzerinde kalan adaylarýn ÖSYM ye bildirmiþ olduklarý ve baþvurma formunda belirttikleri adreslerine Hava Astsubay MYO seçim aþamalarýna katýlým için çaðrý mektubu ve seçim aþamalarýna katýlým tarihi postayla gönderilecektir. 6) Daha ayrýntýlý bilgi baþvuru formu ile birlikte verilecek olan Hava Astsubay MYO Baþvuru Kýlavuzundan ve /4183 veya 4184 numaralý telefonlardan edinilebilir. JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ERKEK Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu; lise ve dengi okul mezunu erkek adaylardan, Jandarma Genel Komutanlýðýnýn ihtiyaç duyduðu miktarda muvazzaf astsubay yetiþtiren, önlisans düzeyinde iki yýl süreli eðitim-öðretim veren, parasýz yatýlý Askeri Yükseköðretim Kurumudur. Ýki yýllýk eðitim-öðretim süresince, öðrencilerin ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanmakta, baþarýlý olan öðrenciler astsubay çavuþ rütbesi ile göreve baþlamaktadýr. BAÞVURU KOÞULLARI : 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý ve erkek olmak, 2) Niþanlý, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadýnla nikahsýz olarak birlikte yaþamamak, 3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aþýmýna uðramýþ yahut para cezasýna çevrilmiþ veya ertelenmiþ hükümlülüklerine iliþkin kayýtlarý adlî sicilden çýkartýlmýþ olsa bile bir suçtan hükümlü bulunmamak veya soruþturma altýnda olmamak, 4) Herhangi bir nedenle askerî okullardan çýkmýþ veya çýkartýlmýþ, sivil okullardan ise çýkartýlmýþ olmamak, 5) Askerlik hizmetini yapmamýþ olmak, baþvuru, seçme sýnavlarý ve kayýt kabul iþlemleri esnasýnda silâh altýna alýnacak olmamak, 6) 2005 yýlý içerisinde yayýmlanacak Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu baþvuru kýlavuzundaki kaynak okullarýn birinden mezun olmak, 7) Kaynak olarak belirlenen lise/dengi okullardan 2004 yýlýnda mezun olmuþ olmak veya en geç 2005 yýlý Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak, 8) 2005 yýlý itibariyle en fazla 21 ( 1984 doðumlu ) yaþýnda olmak (Yaþ düzeltilmesi yapýlmýþsa, düzeltmeden önceki yaþ esas alýnýr.), 9) TSK Saðlýk Yeteneði Yönetmeliðinin Askerî öðrencilerde aradýðý boy - kilo ve diðer saðlýk þartlarýna sahip olmak, 10) ÖSYM tarafýndan yapýlacak 2005 yýlý Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) katýlmýþ ve ilân edilecek taban puaný (ÖSS SAYISAL- ÖSS SÖZEL-ÖSS YABANCI DÝL) almýþ olmak, 11) Baþvuru ve seçme sýnavlarý ile ilgili diðer koþullar 2005 yýlý Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu baþvuru kýlavuzunda açýklanacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: Baþvuru formlarý, Ýl ve Ýlçe Jandarma Komutanlýklarýnda oluþturulan baþvuru bürolarýndan ücretsiz temin edilebilecektir. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu seçme sýnavlarýna girmek veya bu sýnavlarda baþarýsýz olmak diðer yükseköðretim kurumlarýna kayýt yaptýrmaya engel deðildir. FAALÝYET TAKVÝMÝ Daha detaylý bilgi, baþvuru kýlavuzu veya Baþvuru Tarihleri : Mart-Nisan-Mayýs 2005 internet adresi ile aþaðýdaki adres ve telefonlardan öðrenilebilir. Baþvuru Adresi : Ýl-Ýlçe Jandarma Komutanlýklarý Jandarma Okullar Komutanlýðý Seçme Sýnavlarý Merkezi : Ankara Ýnsan Kaynaklarý Seçme ve Deðerlendirme Merkezi Beytepe/ANKARA Telefon:(0 312) (0 312)

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2011 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. Bk.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 11.08.2010 TARİH VE 2010-16 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN IX NOLU KARAR

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2010 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 16 Temmuz 2012 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý,

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı